P. 1
Tékozló koldus

Tékozló koldus

|Views: 274|Likes:
Published by galropi

More info:

Published by: galropi on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

és levezettem Milánóba áruért. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. így eg gnyugszik. Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). seftelnek. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk. hogy két-három helyen i zik. de mikor elváltam a feleségemtõl. Mikor kiemelik az ágyból. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. nem vagyok õsmentõs. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. cukrásztól felszentelt papig. De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. Hátul sem jobb. õ azt ajánlotta. akkor kerestem meg a mentõket. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva.és motorversenyeken indultam. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. vagyis: 2 zer forintot. elõfordult már. Ma már csak akkor hajtok. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ. nem tudhatja. . Már úgy látszott. Elhagytam magam. hogy tartsák meg. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. felsír. mindenki csak úgy tud megélni. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak. 12 óra felé újra ágyba kerül. aztán átülte aját furgonomba. akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. kitettem a pontot. hogy befogadja azokat az embereket. de önmagában egy motorcsere nem segítene. itt csak egy negyedállásom van. kív elhasználtak. hogy a mentõket. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. csav arogtunk. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet.yadékok bevitelére szolgáló kanült. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára. mikor átrakják a hordágyra. Hiába. én nem azért maradok itt. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. hogy kezdjek el dolgozni. taxiznak. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. A zerencsére nem ébred fel. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. reven figyeli az utat maga elõtt. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. Ez nekem nem pénz. Nem a legmodernebb. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. hogy beránt az örvény. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. hogy itt letöltöttem a mûszakot. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. összeköltö m egy alkoholista barátommal. Elég meleg van itt a fülkében. én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. Valaha volt egy saját reklá jól ment. Sokan kihasználják helyzetet. Most tapasztalom meg elõször. a havi minimálbér felét kapom. jobb véleménnyel vagyok saját magamról. beszélgettünk. Az õ lmentem egy pszichiáterhez. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz. kinek adom tovább az adatot. õk meg lógnak. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja. naponta két órát utazik. anem mert ha itt dolgozom. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó. hogy esõben mi védi meg a be teget.

Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. Értem. és nem mondhatom. õ is kihangosítja neke a beszélgetést. bajuszos. a testvére nem tudta. . Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. hogy szálka ment a körme alá. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. f jükbõl. hogy egyetemre járt. Minden forint számít. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. felhívta az apát. Ha nem találja meg. Elõfordul. még az is. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. de csak most. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki. nem hajlandók felfogni. hívjon vissza. ma. Para alig van. Csak annyit hallottam ró a. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. hogy a bajtársaimnak sem. t hagyta. de aztán abbahagyta. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. nincs idõjárási front. Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. Az az igazság. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. aki Párizsból kéri meg a mentõket. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. hogy jelentsem az Adóhivatalnak. Ne fogják le. nem azért kérdezem. aztán fogadja a soros jelentkezést. ha jól tudom. Leteszi a kagylót. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben. Legyintek: Ugyan hagyja már. meg már sokan elme alni.és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. de azt hiszem. épp annyit keresünk. megadja az ügyeletes orvos telefonszámát.Hát ugye attól függ. ezek alapján nem látja ali közbelépést. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet. soha nem fogjuk megtudni. felváltva alhatnak egy-egy órát. A szokottnál kevesebb a hívás. a roham. hogy mih ez kezdjen. Én is abbahagytam az egyetemet. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. hogy sikerült-e a mûtét. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. egymást követõ lagján. folyik róla a víz. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. a negyven év körüli. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. eljárok kis aszek mentõhöz. Két óra felé jár. kiürült a város. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. Májriadót jelentenek be. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. matematika-fizika szakra jártam. és sorozatban követik egymást az setek. mint 300. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. eltûnik a folyamatos. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. Inkább 320 óra jön össze. járt itt nálunk egy belga mentõorvos. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. egy a májért küldenek. mert elkezd csengeni a telefon. Egy határon túli hívás érkezik. A kezelõ képzett mentõtiszt. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. úgy látszik. Rossz órában szólalt meg.

arcszíne visszatér. õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. eze nehezítik a munkánkat. hanem egy távolabbi helyre. A kocsi felveszi a beteget. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. ha akarok. egy Dembinszky utcai esethez it. de akad olyan mûtõnk. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. ha megírja. hogy segítenék. ne hivatkozzon rám. hogy az tkezzék. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt. de elcsúszott. ahogy a háttérben álló csa dezi meg. ahová nem jutott röntgenkészülék. a másik kijár. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. jelentkezik. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. és a kocsi elindul. A lámpákra csak néhol került bura. A mosott. Szabaddá teszik a beteg bal karját. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is. jobb híján egy párnát rakott a feje . de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. hallani. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. hogy a saját felelõsségére döntött így. munkát átvehetnék a kórházak. ha rosszabbul érzi magát. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. arca hirtelen feszültté válik. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. A helyiség agyonhasznált. ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást. Építettek egy hatalmas. Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. a WC-re akart kimenni. hatemeletes palotát. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. A fõigazgatónõnket Mikola. A mentõk figyelmeztetik. ahol megtalálható minden. hosszú percekbe telik. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. de õ elhárítja. körülnézek a szobában. utcáról össz edett bútorokkal van berendezve. Újra felkapom a fehér köpenyt. aki kirúgta Simon Kornél professzort. Az orvost kérdezgetem. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. A kezelõ felemeli a telefont. hagynak neki orvosságot. bocsánatot kér a feledékenységéért. A beteg a lakása ablaka elõtt áll. ami az ellátásához szükséges volna. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. amíg megtaláljuk a címet.Megint egyre több hívás érkezik. és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. az egyik bent ül. a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. éjszaka óta fullad. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. sietve hozzáteszi . mert az van kijelölve. õ volt az. és ahelyett. kimehetek vele. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. és lesietek az udvarra. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. Míg a mentõk kipakolnak. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. ez már a város érdesebb fele . A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. A mennyezet beázik. os injekciót ad be neki.

bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. Elköszönünk. és elszédült végigtapogatja: törést. Ami Budapestet illeti. Egyébk veszély sem áll fenn. A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. kórházban is dolgozik. a csapat megáll egy cigarettára. hogy honnan estek ki. traumás sérülést nem szenvedett. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. Két mentõs emeli vissza az ágyra. hogy kétszáz forintot adott. Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. A padlón lehullott csavarok hevernek. a valahai ló snak. és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. Jel lemzõ. hog y további felszerelések tûnnének el. és a férje vigyáz rá. hogy a tét Megyei Ideg-. a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. Most sem indulunk tovább azonnal. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. május 10-én 76 állom e meg a munkáját. Elme-kórház bonctermében került kialakításra. Ebbõl összesen három olyan akadt. A gépkocsik. például a vákuum-matracot. Késõbb megtudtam. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát. a dig a kocsit nézegetem. mely önállóan. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják.és cukorbajban szenved. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. a szükséges ztosítva. A kórházban valószínûleg o kerülne. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem. a példa kedvéért megemlítendõ. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. hogy az inzulin bevétele után nem evett. és több évtizedig ott látta el tát. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok.ta egy pléddel. ha itthon marad. én. itt megúszta a combnyaktörést. kórházakban. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . csak a szemem sarkából látom. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív. Injekciót kap. az orvos a gyógyszereket rakja össze. a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. A tisztasággal nincs különösebb baj. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. melyre az épület adottságai megfelelnek. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. Azt hiszem. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan . A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. idõben végrehajtott épüle . a kerületi ügyeletes orvos. ha másképp látja. mint nem dohányzó. Ha a kocsi szervízbe megy. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet. jobban jár. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. Andics László fõorvos szerint a tervszerû. Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott. vagy pontosabban kellene biztosítani. mentõzik is. attól tartanak. még azt sem tu dni. € 2. sokat lát. restellik az állapotokat. egy tócsa maradt utána a linóleumon. é a beteget. felülbírálhat engem. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. 3. megkérdezem az orvost: Maga. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . aztán Hamburg jött divatba. 2. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt. és csak 76 as -nak. amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. doktor úr.

mer . Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. k politikamentesnek kell lennie. Igen. Rákospalota. Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. máskor viszont szórják a pénzt. Az áll vezetõbõl. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. a jelölt neki nem a fölöttese. Ezek még így is jobbak. mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. a félautomata mosógép épp nem mûködik. Azt tudja. hogy k. és ötvenéves lévén. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. így ezelõtt. Gy. yója porhanyósra korrodálódott. fõállású orvossal nem rendelkeznek . Itt is megemlítik. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé. a padló rothad. egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. l ehetetlen elvinni rajta. abban reménykedik . Ha van valami a világon. erõs állagú és jól mosható. a fedett helyre csak két-három autó fér be. hogy nem telik rá. hogy mentõszervezetünk állományábó n. de még egy mellékállást kell keresnem. dõsebb. melyeket Magyarországon sze nek fel. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni. a védõitalul s nyozóban hûl. az állását megszüntették. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. a mentõszolgá bérli tõle. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. hanem kis üres teherautókat. a résekben egerek és patkányok nyát. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. már nem tudott elhelyezkedni. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz. egy hónapban hatszor tizennégy órát. M. hogy megéri még azt az idõt. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. de azt mondták. Csepel. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. filléreskednek. állapota ennek megfelelõ. A fõ te. hogy utasítást adhasson. lehet. legalább nem esnek szét. Mikor megkérdeztem Andics doktort. Az egyik.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk.] Tekintettel arra. Megmutatják az állomást. akkor a mentõszolgálat az. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. A salétrom. mint a régi Nysák voltak. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki. Felkapom a fejem. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. Az itteni helyzet valóban elképesztõ. A jármû télen g garázs -ban parkol.

mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát. bevallom. A mentõk ellátják a beteget. letelepszem az as . kissé dühösek leszünk. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. egy utolsó éves medika. hogy végzett. és az elszámolásnál let y húszast. Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket. ami rajtunk múlik. ágyban fekvõ. egy nyolcvan körüli. hogy komoly pénzt tart magánál. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. most is leülnek kávézni. valam erendezést is bekapcsoltak. A mentõk. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. mozgásképtelen férfi. õ megígéri. anyagilag megéri. erre már rúgták is be az ajtót. másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. Ami a szakmai területet illeti. és nem tud ugatni. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be. amennyi a teljes fizetésünk volt. bel erúgnak az autóba. ha be akarunk jutni a lakásba. de nem jött ki. Közben riasztják az esetkocsit. a párától még elviselh ebb a meleg. és én vagyok a gyámja.tudunk megélni. lassan magához tér. Tudja. csak az adminisztrátort találja bent. Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . Most már nem kockáztatnak. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre. Elõre ül be a mentõtisztnõ. mint amikor a XXII. a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. õ fiúsítva van. Még jó. délután négy órától már a sin k. hogy bevette a gyógyszerét? Nem. magunknak kel egoldani a helyzetet. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. amennyire laikusként meg tudom ítélni. most j tíz-húsz százalékát eléri. az állapota n etveszélyes. evett valamit azután. hogy itt nincs jatt . de ez csak kivételesen adódik. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. hogy hamarosan ki di a doktor urat. kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. Valaha annyi jatt jött össze. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. közben az ja az orvosi ügyeletet. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et. mint majd minden esetük után. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. ezért visszatérünk lomásra. a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. csak ritkán ha egíteni. hogy nem jött! Tudta. újabb feladat egyelõre nincs. akkor ne repestünk a boldogságtól. Kimentünk érte. a sérültek mindent számon kérhetnek. még megvárjuk. Egy injekciót kap. Egy c t bevittünk a detoxikálóba. a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. régen kihívtuk a rendõröket. amíg az injekciók hatása jelentkezik. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. hogy beszállítsák a kórházba. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. telehányta a kocsinkat nos. mert megjött a baja. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. A személyzet bejelentkezik. A múltkor egy nõnek lát adt. akkor. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. Ketten élnek itt. a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet. A testvérpár mindkét tagja süket. egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz.

hagyjuk õt beszélni. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. benne a címet. mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon. Ha a fogadó erõs érzelmek t. felesleges kérdésfeltevések. közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. Valószínûleg szív. hogy él-e még. ebbe néha egy óra is beletelhet. Egy szabadnapos mentõ lép be. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. I get meg kéket kaptunk. mag nkább hallgassunk. inkább veszünk a saját pénzü héret. (Professzor Dr. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . megelõzve az esetleges rosszullétet. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos. három nadrágot. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. csak annyi udnak róla. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok). hogy mi fehérben jelenünk meg. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. de óvatosan kell eljárni. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. A ruha mindig elkésve érkezik. hogy az érintett ne maradjon egyedül. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. Lezárnák a témát. Kapunk még egy mellényt. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. csak erõsen nagyothalló. mindenkinek el kellene magyaráznunk. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. hogy foglaljon lyet. fõiskolát végzett. ugyancsak kék cejg munkáskabátot. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. legfeljebb leértékeléskor. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. A sofõr bekapcsolj és elindul. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal. Semmi esetre sem káros. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. sírni kezd. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. az egyikhez egy ire.luk mellé. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. két dzsekit. Mi történt vele? kérdezem. aki mögött 39 év áll. Frank Lasogga. ezt szorozza meg hússzal. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. sapkája. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. ne gesztus félreérthetõ legyen. Bár. a botja a teste alá került. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. de senki sem felel. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. kétévente tízezer forint é . hogy mit keresünk mi itt kék ingben. tes ti kontaktus. mikor össze sett. az emberek megszokták. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. hogy itt lakik valahol a környéken. Csöngetünk. kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. A medika fölébe hajol. a túl sok beszéd. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. Kopott kék farmernadrágot visel. de nem távozhatnak el a helyszínrõl. a ruhaboltból jön. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. Van. ha megkérjük a fogadót. nem ismerik az öreget.

az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb . A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik. mert a férje de az ápoló közbeszól.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. aki miatt a mentõket kihívták. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. Jelenleg egész Budapesten összesen hat. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. pánikbetegségben szenved. keze-lába remeg. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök. almát. hogy menn yire kell behajtania a lapot. . Én mondtam. A beteg asszony.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. [Ez például a Markó utcai állomás . Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re. jóllehet nem szívességet tesznek. Még rosszabb a kép. mit ír a következõ. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett. év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. szólni kell neki. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. a szállítási nak kell fedezniük. a tünetek lassan enyhülnek. ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. A kocsiba beülve nem szólok. hogy közbeléphessünk. Bemegyünk a munkaterembe. aki összeragasztja a darabot. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl. 109 k 76 épület (37. hogy nem kérek tõled semmit. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. majd továbbadja társának. Szombathely. mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. ott áll az asztal mellett. csak lemegyek a piacra. Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. de nem tehetjük meg. hasonlóan az elõzõ évekhez. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. Rendben van. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent. hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ. A ogy a megtörtént eset fontosabb. de mindig meg kell õriznünk az erõnket. sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. de az ápoló láthatja az arcomon. Távozóban még látom. mint a lehetséges. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. a 2002. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. fontosabb ok elvégzésébõl. Azt már nem is említem. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. elhagyhatjuk a helyszínt. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. de õ járni akart. 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. Aztán újra rádöbben a veszteségre. mert nem tudott enni semmit. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. hogy a rendõrjárõröket kivonják más. A medika ellátja. Gy. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. mert felújítása gazdaságtalan. Sümeg. tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek. egy roham tört rá. akkor hívunk egy taxit.]. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. és sírni kezd. Hajdúszoboszló. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. feküdjél. Lent van a lányom aroson. csak pihenjél. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság.

A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. hogy ha lehet. nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. a kísé visz Mészáros professzorhoz. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. aki elveszíti az állását. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. Itt nincs jatt . Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt . a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. hogy kényelm nak európai stílusban . télen a hó ver be a kocsiba. Be sem kell lépni a kapun. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. Munkám során végig az a szándék vezetett. mert tar an állapotok uralkodnak. amikor tudnak. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. hogy a mentõáll rossz állapotban van. A sofõrök ndják. néhányan még nála is kevesebbet. de erre sincs pénz. M. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. az ajtót bezárják. Gy. lumbágó. a mentõket itt is rosszul fizetik. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház. csak 200 ezer kilomét futott. elõfordult. Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. így most is örömmel fogadtam az invitálást. emellett azt is számba kell venniük. Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. ahogy bejöttek. igaz. megszokta a magányt. ha egy ad borravalót. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat. nyáron az esõ. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . reg zon koszosan indulnak el. az egyikük viszonylag fiatalabb. holott csak becsapják a betegeket és az államot. a me tõk kevés idõt töltenek itt. aztán jönnek. a másik viszont már 580 ezret. így hát én is elköszönök tõlük. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel. ott van a csonk. hogy amikor összeadták a telje derült. Megnézem a három Toyota papírjait. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. Mint az országban mindenütt. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. tí közül jó. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. Ha négy ert visznek fel. Kocsimosó nincs. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. négy külön útnak számítják fel. bár elismerték. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. hogy körülnézzek ezen a helyszínen. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. Ez már valami. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. A mentõk vitatták ezt az állítást.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. az állomáson senki sem marad. mert így több hasznuk jön össze. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. elgondolkodhatunk azon. Itt még évekig nem történik semmi. hogy megkerülik a Balatont. mert bármelyik pillanatban leállhatnak.és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. csak rá kell csatlakozni. Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. aligha talál hamarosan újat. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. de sem az önkormányzatnak. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. Az állomás 1961. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. nem mi . század Magyarországán is különösnek tûnt. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. Õk azt hirdetik magukról. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. április 4-én. a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. sok a zgásszervi betegség. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. Ha min vonul.

Halimbán. hogy egy pisztoly lapul a zsebében. aki megcsinálta a terveket. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. (Megjegyzendõ. de itt most másról van szó. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. de erre már nem jutott pénz. Mentõállomás is létesült. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. hogy miért olyan nehéz. Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. e lanat. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. nem igényelh lyabb központi támogatást. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott. De hát azt sem tudjuk. Mindkét gyereke meghalt. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . vakbélirritációkkal. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. Tudtam. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. kicsit kapatosan értem haza. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. ez b növelve az ellátandók körét. mikor amúgy is el vannak keseredve. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. át kellett volna építeni. Más falvakba is lementünk. kiderült. Bazsiban. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. hogy el vannak keseredve. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos. hog szabad hosszan agitálni õket. Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . õk küldtek egy mérnököt. Ti nem számítotok országos intézménynek. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését. elhanyagolt tüdõbajjal. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. követ fejtettek. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. azt is odaadjuk. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. amikor valóban lehet tenni valamit. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót. nem értem.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. 1966-ban megszûnt a járás. hogy 1934-ben Acél Elemér. megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban. külön feljegyz i. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás. Beleegyezett. gimnázium építésére. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. epekõ. a fuvaro n is segítettek. Kanizsai Józsefet. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. ezt is használni.rtás nélkül fogad minket. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. meszet égettek társadalmi munkában. . Két orvos mûködött benne. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. Megittuk rá az áldomást. Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. de készségesen rendelkezésünkre áll. 1962. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon.és kal foglalkoztak. A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el. a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk. Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. A fák azonban most sem nõttek az égig. hogy mekkora szükség va ekkel. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. csak két percig beszéltem: Tudom. Megkerestem a fõnököt.

de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak. Veszprém akkori fõkapitánya. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra. eldöntötték. az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. A vita után szavazás következett. nég t egy ápolónõ. Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe. Zalaegerszeg és Gyõr. ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta. mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. amíg Ajka üze em lép. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. Azt is meg kell említenünk. két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. hogy a miénk volt az elsõ open door . Szombathely. Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást.akták az alapkövet. Szolnokon és Veszprémben. engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . ami n komoly problémának számított. Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak. Végül 8. Mikor eltávolítottak. ehhez készítettem három nagy táblát. Én a magam személyében sokat n hettem ellene. hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. melynek két cikluson át is a tagja voltam. ahogy elõre is látszott. a késõbbi egyetemi tanár. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. további öt év alatt el is készült. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására. ha teljesítette az éves penzumot. a Chinoinnál 200 ezret. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták. Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. mert Papp János. berendezéssel. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. például Keszthelyen nyolcan elmentek házio . Slamovits azonban nem hagyta annyiban. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. Eredetileg 260 ágyasra méretezték. Hozzátettem. még azért is külön honorálták. Elõadást tartottam. mint egy sebészeti. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban.] Aztán. köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila. a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése.5 ágy jutott. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás. 800 ezer forint prémium i s járt neki. mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal. 1980-ban megszûn . igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. Ezek u mindenre gondoltam. aztán e llgattam. hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája. nyílt kap Magyarországon. évemben j szégyelltem volna . Hiába magyaráztam nekik. Keresni kezdtem egy olyan profilt . a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. Én már a legelején felismertem. csak arra nem. M. Gy. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra. ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. mert ez menti meg a kórházat. területközi diszciplínát. hogy számunkra csak addig marad lebensraum . Még 1966-ban. akinek kilyukadt a gyomra. Új orvosok jöttek. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat.

ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. de a leromlás itt is elkép esztõ. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. de az illúzióim ottak. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. párnát csak az egyiken i. Én nyugdíjba vonultam. Mint tudjuk. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék. Tudja. Az ö mindig a könnyebbik részt választja. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. Benézek a WC-be. csak a pszichiátriai ellátás folytatódik. a kézmosók f a csapok. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . d intén a BÖME állományába tartozott. Budapest. És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. cigarettacsikkeket dobálnak bel . Más a helyzet vidéken és más Budapesten. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. mintha soha nem lett volna. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. Kovách A ovecz Béla és a többiek. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. de n hiszem. nem merik idehozni. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. Úgy képzeltem. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. a másik folyik. aztán elballag. spárgával van kikötve. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. úgy eltûnik. Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. az úgynevezett kiskasszából. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. A fõorvosunk azt felelte. az átlagosnál kedv atókkal.en a szülészet és a sebészet. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. mûanyag poharak. a 2002. nehogy valaki ha a. Csehák Juditnak aztán. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából. ettõl a fala megbarnult. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. kötszerek. mentõk. százmillió forintot is mondanak. gazdája hazulról hozhatta magával. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. és nem is akarjuk. de ezt mi. õ kimegy. meg háromszázmilliót is. az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. jó pénzért el lehetne passzolni. és én sem lettem volna soha. A szellõzõ sem mûködik. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. évben 271 77 ladatot látott el. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. itt leköpik. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. megkínál csövest egy cigarettával. belepte a k m. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. € 3. Vidéken megsüvegelik a mentõt. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza. A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. ne eg magunknak. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. papírgombócok. . Fogalmam sincs. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos.

Kifelé tartva megállok az udvaron. az illetékesek sem az inflációt. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. ez azonban azzal a következménnyel járna.). Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. oktatásra érkezõk. egy ölyvpár laki enne. Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni. az áp ig 81 730 forint. Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. egy fõállású szakorvos 189 080-at. hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának. annak ellenére. mint vidéken. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés. ami a betegeknek kellemetlenséget. Ezen csak úgy lehetne változtatni. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni. egy hasadék tûnik fel rajta. évi mûködése is. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana. vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. 32 a mentés. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek. Ez két százalékkal kevesebb. 54 a be lítás szolgálatában. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni. hogy orvos vagy mentõtiszt benne. illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. a mentõtisztek azt mondják. Úgy látszik. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. majd fokozatosan visszaesik.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. a többség legföljeb . sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. például a szállítókocsikat mentõkoc Gy.5-3 százalékra számít. Épületen kívüli t cs kiépítve. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük. augusztusba n 57-re csökken.és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. . szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. A sok azonban most sem elég . A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. A kiadásokat a men k leállításával. [Csak az a b ogy a roham. A ter egy fal zárja le. A 2002. fizikai kizsákmányolással betömni. Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. más mentõszervezetek dolgozói stb.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek. A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. hogy a roham. Külön hátrány. € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel. de sajnos gya n fordult elõ. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná.

A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114. ez egyrészt örvendetes. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. sõt szállítások elutasítását. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt. jöttekentek az emberek. öt fõt kizártak. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. éjfél felé szóltak. és megkérdeztem. hogy a nevét ne említsem meg. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról. 1975-ben. a jelentés 34 esetet említ meg. 16 személy sérült meg súlyosan. és ápolóként is dolgozik. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett. ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. A többség értékeinek: pénzének. hogy mikor. vérnyomásmérõjének. Bemutatkoztam. Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan. Z. hogy épp egy. A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan. a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). ahol lakik. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat. szállítási késedelmeket. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia.4 százalékkal. Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel. Igazolva látom a közmondás helyességét. jórészt tankolási szabálytalanságok. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le. jogtalanul t. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele.rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. láthatólag megnyugtatta. Ahogy szokásos. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. Meguntam.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. három év után leléptem. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. 64. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. Moldova úr? Kezdjük az elején. Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. mintha el akarná rejteni az arcát.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94. adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. hogy minden lehullott mocsok. az csak a második. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. csak annyit kért. m . Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. elfogytak a taxik. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el. szemét ide gyûlik össze a kocsiban. az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. alacsony. miszerint: szegén egyelmet tartani. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat. míg idegen hibából 21 százalékosan.1 százalékosan. Elfogódottan körülnézett. ez idõ alatt több mint negyvenen. Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. gondoltam. de hagytam magam rábeszélni. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. számomra mindig az volt az elsõ. sok jel mutat arra. mert abban a Pest környéki ház an. a szakvizsgát sem vártam meg.8 százalékkal nõtt. A 2002. ötven év körüli férfi. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. de ott ne folyt igazi oktatás. testes. hogy odaérjek. Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . több mint a ké esére. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést.

úgy szé . engem is megállítottak. hogy elfelejtettem beka lámpát. vagy nem jön a váltótárs. A pék nem adta meg azt a pénzt. amíg igazi mentõvé válnak. elindultam. mégis szólt. másfél év is telik. Az újpesti állomásra kerültem. aztán o setleg nyolc-tíz évig is. Kitanultam ápolónak is. de sokat fogyasztan ak. és tudtam. az ápoló két pokrócot teker agára. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. Toyoták jobbak. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. Mikor kinyitottam az ajtót. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. Tessék csak tovább kérdezni. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. Lehet. nem lehetett svindl izni. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . kérdezik: érek-e annyit. A bí re elvette a jogsimat. A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. 20-21 litert 100 kilométeren. Egy év után visszajöttem. Elõfordultak lopások és más linkségek. amikor beérkeznek. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. láttam jönni-m sa mentõkocsikat. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. beszélgettem a sofõrökkel. az ügyész kevesellte a büntetést. pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. Másnap reggel. kibírom. én felmentést kaptam. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. amíg vevõt találtak rájuk. Mire mi is használatba vettük. azonnal kirúgták. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. Megtanítottak. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe. ahogy kijöttek a gyárból. mi gol z illetõket. Z. N zzá kell venni négyszer 12 órát.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. hogy egyszer már elvették a jogsimat. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. én is. mikor szolgálatba jelentkezett. beálltam egy maszek pékhez. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. nagyjából tudtuk. feljelentettek. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. kapják magukat és elmennek. ez 260-270 óra havonta. Nem a pénz mozgatta? Én. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. efölött már rt megöregszik a szervezet. Kilenc év után otthagytam a mentõket. tetszett a csapat. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. Z. megérezték rajtam az ital szagát. Pécsig úgy elfagyott a karom. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. soha nem kerestem sokat. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. b lsõ vérzéseket. ennek a kétszeresé meg vele. Egyszer Pécsre mentünk le. a hazamenetelt soha nem tudhatják. hogy nem is fogok. hogy mit kell csinálniuk. csak a túlsó asztaloknál. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban. elõrehajol. sohasem tudják meg! mondtam. és én kérdezem. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. hogy s zondáztassa meg. hogy ott ne maradjunk az út szélén. Üljünk át? Nem kell. amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. amit ápolóként teljesítettem. újra le kellett vizsgáznom. de újraéleszthet. Moldova úr. hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. el kell lásson nyílt sebeket. hogy mennyit bír. aztán mikor fölneveltük . hogy fázik. én nem éreztem soknak. A lengyelek nem tudtá ladni õket. hogy mit tu i. Látták az ö jzomban. nem sokat használt. a beteget öttel takartuk be. reggel hétkor végeztem. hátul az ápolói ülés mellett. kenyeret-süteményt hordta i. a mentõknél csak dõpont biztos. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül. és ez tetszett nekik. aztán újra hátradõl. szóltunk az ellenõrnek. Éjjel egykor keltem. Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. a Zsuknál. bár ehhez papíron érettségi kellett volna.

hogy kísérjenek el. egy esetkocsival hazavittek. t jelentették. és mutatta. de a kollégák nem engedték. lebeszéltek. meg is tudtunk ebédelni. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. de így is nagy fájdalmai voltak. egy pillanatra el is ájultam. Meglátogatta a családot? Nem. A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. Én el akartam menni. de senki sem volt hajlandó rá. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. Mikor történt a baleset? 2002. aznap õk voltak az ügyeletesek. hogy ott fekszik egy részeg. Z. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. hogy a síneken könnyû megcsúszni. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. visszavágódott. hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. régi kollégám jött velem. Papíron harminc perc járna. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. Elvállaltuk. ho y én is ember vagyok. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. Reggel sérült részegeket szállítottunk. Tudom. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. hogy a legkülsõ d. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. Nem félt? Nem. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. Ezen a napon. nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. ezt aztán levitték húszra. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen. meg se melegíthetjük az ételt. látják. egyiküknek a bokája is el volt törve. mert kint járunk a területen. Kiértünk a helyszínre. Mikor végre sikerült megállnom. de egyedül nem mertem. hogy leköpnek vagy megvernek. akkor majd bocsánatot kérhetek. mondom. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. bekötöttük az infúziót. aki eltörte a karját. ahogy elhoztuk. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. majd újra nekiütközött a félgömbnek. el tudtuk fogyasztani. megcsóválja a fejét. csak arra vigyázhattam. . Útközben r zóltak nekünk. hátha segíthetek rajta. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. Nem vettem észre. meg nem elõzhettem. vagy péntek Z. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. úgy visszük haza. ráhajtottam a villamossínekre. hogy orvos nélküli . utána m menni. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. nem hanem a fenekemmel érzem meg. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. a szüleivel élt. és eltört bcsontja. Igaz. hogy létezem. elcsúszott a nyálkás úton. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. vele baj.isztelnem kell a szándékot. hogy a karja eltörött. le kellett térnem a sínekrõl. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. de ha megismernek személyesen. már rég megtalálták volna. de én még a régi sofõrök közé tartozom. Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. ott megfordultam. az ég be volt borulva. eg y szakápoló. aztán majd eszébe jut. a barátaimat. hiszen az iratokból ismerték a m címét. ha meg tudjuk oldani l érte. ellá a sérültet. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. de általában ezt sem tudjuk kivenni. A részeget kiültettük a székre. addig nem is fogják fel. a nõ négy-öt óra múlva meghalt. Megpróbálom majd. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan. hogy közéjük ne vágódjak. Arra gondoltam. október 30-án. Mitõl félt? Nem attól. A villamost megel ra rátértem a sínekre. Kértem a feleségemet. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. egyedülálló. de láttam. bevitték a Péterfy-kórházba. azt mondták. negyven kilométerrel haladtam. az ember rdtak. hogyha a kocsi elmozdul alattam. Mikor magamhoz tértem. és megpróbálnak bosszút állni. már be is dagadt. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. mire kiértünk. Egy p eu sínt raktam rá. Arra emlékszem. Megpróbáltam elõrejutni. A Domus Áruháznál utolértem a villamost. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki.

a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. forgalomban maradt. amit 1971 áprilisában kapott meg. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. számú ÁÉV megküldte az 5. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e.) 1981 májusában a 31. mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot. de már hat. Büszke voltam a korábbi mentéseimre. Z.) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. Késõbb. megcsinálták. számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. ápolóként is. Z. hogy siettem. Orovecz Béla és dr. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. uram. felveszi kopott dzsekijét. 1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. mindig a házigazdát kell elõször kös m. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. forint június 30-i befejezési határidõvel. elkerülhettem volna a gázolást. akár le kell ülnöm. az nem mentség. amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. a raktárnak és a Bázis -nak.) € 4. Dolgozhatom továb sofõrként is. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba. Tudtam segíteni az embereknek. Bencze Béla után. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek. a mentõknél is dr. dr. már szedelõdzködik. nem akkor és nem ott haltak meg. A Mentõbázis. (1984 májusáig egyébként tént. A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet. mindenki azt kérdezte. mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. miután megkapta az újabb enged ot. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. elvállalná a vezetését? Ha kellene. Budapest 12. aki betölti ezt a posztot. hogy viszony . számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást. ak gesztik. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker . hibájaként azt rótták fel. a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy. hogy mit segíthet. majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. Most meg azt mondom. igen. az újjáélesztéseimre. Ennyi az én történ m. Március 1 or ezeket a sorokat írom. bólint búcsúzóul. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. forint volt. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés. hogy bár meg se születtem volna. (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl. forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el. számú mentõállomásának. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. és elindul kifelé a kávéházból. Göbl személyére terelõdött a s zként. vagy még most is élnek. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. aká e nem éltem hiába. az 1984.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád. november 30.

inkább tovább kérdezek.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél. szakdolgozó eü. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott. mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. további 18. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba. szakrendelõbe. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. Az ábra szerint az esetek 77. Ennek lényeges megállapítása. i a sürgõs. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát. fõleg Budapesten.ngébb szervezõ. Többé-kevésbé bejártam már az országot. Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. re volna szükség. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap . Hadd mutassak még egy táblázatot. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. folyamatosan cserélõdõ.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. ami talán abból ered. ennek oka az ellentmondás. Ha a helyzet úgy kívánja. hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. alulfizetett személyi állománnyal. a szó szoros értelmében vett mentés. Ha jól értem. ismerem a közlekedés körülményeit. ezek a körök érintkezzenek. év során. És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció. valószínûleg egy l élve. igen magas. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. Az 1990-es rendszerváltás után. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. m ly a magas elvárások és munkaterhelés. Sokat elmond a helyzetünkrõl.

hogy én. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . Viszont az is igaz. [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. A 2001. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. M. é lalkozott az üggyel.104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. jönnek-mennek. szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. Egyre nagyobb számban szoru k javításra. és inkább azt igénylik. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. Gy. hogy t. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre.] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek. hogy nem jut több. és mihamarabb cserére szorulnak. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. hogy: Én veszek. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben. nekünk kell helyreállítani a becsületünket. ez is igen bonyolult. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. aki ezt komolya veszi. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. Mi közalkalmazottnak számítunk. a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. Az évek során akadt néhány incidens. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. mert aki nem akar elmenni . Gy. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. Visszatérve az eredeti kérdésére. vagyis évente kétezret. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. Megértik. de ezt évek óta nem kapjuk meg. hogy ki volt a tettes. Sajnos nem válogathatunk az emberekben. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. hogy egy mentõsofõrt. például a tanácsos rang megvonása. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent . mindinkább amortizálódnak. tûzoltók. vagy kiutálják maguk közül. ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér . mikor az elköv iléte nem bizonyítható. illetve éjszakai és egyéb pótlékok. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni. a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. Szép fõorvostól.] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor. az a munkaügyi bírósághoz fordul. a harmadik a cím. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. és rik. M. Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. hogy büntetni se nagyon tudunk. és pénzt vett fel vele egy automatából. de szabads egség. hogy akadna olyan mentõ. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. Szakszerûtlen. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . A mentõk egymás között többnyire tudják. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. de a munkájuk hiányzik. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. amely valóban nagy port vert föl. ellene biztosítani. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem.

elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban. december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. Az EXPO terve megbukott. de nem ismerjük az életkorukat. most csak néhá atot említek meg. lyukas felületek. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor. de mostanában olyan híreket hallani. Vannak olyan eszközök is. ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). kezdjük a kocsik életkorával. 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. 1993-ból 116 darab (11 alék). Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk. Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. [Ez hamarosan be is következett. mikor megtalálja a keresett sz t. A következõ évek fejlesztési tervei. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. 27-et pedig leállítottunk. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. vagyis a tíz százalékot. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett. a rozsdás. de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség. 1996-ban 9 darab (4 százalék). kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. bútorhuzata kifogásolható. 2001 18 darab (8 százalék). hogy ezt a limitet felem zenöt évre. A 2002-es évben 1045 mentõ. a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . a padlólemez keresztüllyukadása. A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot. Összességében megállapítható.ki. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret. az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. Ami a magasabb felszereltségû eset. M. hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. szakadt. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek. A készülékeink. tisztítása szinte megoldhatatlan. azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném. Közel ezer darab zámozásra. de 85-öt le kellett selejteznünk. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben. de a me csik hordágy. és végképp kivontuk a forgalomból. valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. nem tudunk velük mit kezdeni. az els a. Gy. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort. melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet.és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . az 2002-ben 216 da rabot tett ki. És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást. Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja. 200 7 újat szereztünk be.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek. törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat. mint 90-féle akkumulátort. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is.és rohamkocsi-parkunkat illeti. ez a mennyis típusból jött össze.és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. a jelen évben 63-at. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata. 1998-ban már csak 64 darab (6 százalék).

Megértem. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. hogy a sofõrünk rofi. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. hogy 1948-ban. Évente legalább egy-két aktív korú ember l. Beázott. csak a Toyota ment bele az üzletbe. Citroënt. Lehet. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. jól vezet. nincs ok feltételezni. Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. A Nysákat tokkal-vonóval. 24-36 órákat ügyeltem. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. a pénzünknek több mint 7 . és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. Volga személykocsikat. fõiskolákon és posztgraduális szinten. hogy szakm tartsam magam. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. Már nem om . megpróbáltam élvezni a száguldást. Erre minden pályázó visszalépett. a sürgõsségi ken. benne v . ez meg is történt 1960-ban. Közölték. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett. szívesen látjuk. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. Erõs a stressz? Igen. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . Magosixek. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. Opel Blitzek. amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. Jöttek aztán kodák. IFA Framók. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott.Elolvasta? Igen. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése. az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. Valójában. hogy nem ismeri az adatokat. 50 millió beteget szállítot . a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. mikor szóltak érte. hogy végre lecseréljük a Nysákat. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. W így tovább. A régiektõl tudom. hogy ez furcsának tûnik. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. mint hazaszállítani. legfeljebb arra van lehetõség. egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. mozgóõrség ellátása. Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. jött olyan kocsi is. ezt a kintlevõségünket foga helyett. sokan kemény nyava edtek össze bennük. 1991-re már 295 abot szállított le. mert elhasználódik ekkora súly alatt. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. aztán lekísér az épület földszintjére. szerencsére az akkori államtitkár. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. 1990 körül eljött az idõ. Ha megkérdezi a régi sofõröket. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. Mercedes bármit vehettünk volna. arra gondoltam. azt mondják. inkább azt a papi rítust követi. Hanomagok. menet közben nem eshet bajunk. egy nemzetközi pályázatot. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. nem fogják dicsérni magának a Nysákat. régi Nys engyel UAZ-okat. ha érdekli az ottani munka. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. azt hiszem. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os. ez 20-30 sz ki. Fiatok. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe.

minden fontosat elmondtam. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját.lt az árban. Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött. például . amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE. € 5. az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. hogy a Toyotákat nem mentõautóként. szívesen elváll feladatot. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. m tileg hadiüzem volt. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget. Rohamkocsiként elõször. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte. hanem üresen. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. A terjengõ legendák azt sejtetik. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. a gödöllõi Finommechanikát. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik. A kocsik életkoráról. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. Olyat is hallani. hogy milyen minõségben dolgoztak. most arra várunk. eleve használhatatlan volt. Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. Mercedes gépkocsikat szereztünk be. gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. valósággal rá kell feküdnie. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl . ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. Göbl Gábor. Augusztus 18-án. mások szerint viszont Törökországban. a Toyotákhoz hasonlóan. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán. az OMSZ nem áll olyan jól. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg. ezeket is. Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. ezért kü megmaradtakra. ezen helikopter ndõk M. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. hogy valaki végre tegyen is valamit.]. mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál . Úgy gondolom. Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk. Gy. a mi autóink állítólag ott készültek. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. rögzíti a testet. ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. érdekelt. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. majd jöttek a Roburok. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni.) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme. gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg. Gy. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. Néhány eszköz. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok. Maga is tapasztalni fogja. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet.

vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. ha megszorulnak. megyünk tovább. viszonzásul gumikesztyû dnak. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. Nincs kétségem afelõl. a torka te le lehet váladékkal. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. . ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. az agyödéma ennek a szövõdménye. kimegyek velük. békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. Az illetõ vagy mellébeszélne. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. elhatározom. máris befut a következõ rádióutasítás. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. hogy erre gondoltak. Mire kiérünk. hogy fel mer-e hívni minket. feltételezzük. aztán mindenemet kivették. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. leveti a blúzát. aláír nyilatkozatot. hogy nem kell ker nünk. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket.ani. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. A kislány izzad. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. kiszálltunk. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. a mûvelet 25-30 percig tart. nyög. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. E i sérülés. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. mert csak nehezen kap levegõt. sapkát rajzoltak. mi is elindulunk. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. A rohamkocsit esethez riasztják. a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. a vakolata már rég leh t. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. Én közben néhány szót váltok a pilótával. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. A gyógyult betegek küldték magukról. Beérünk a Szent László Kórházba. Most is vérzek. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik. és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. Fel-felsír. közli velünk. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. innen szokta k gyógyszert kérni. azonnal ki ke l menni hozzá. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. a többi már a rendõrök dolga. kiderül. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. kiderült. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. az intenzív osztályon. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. az orvos hiába próbálja nyu tgatni. A többiek. Szótlanul üldögélünk mellette. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra. A szülõk elhárítják. A nõ befekszik a kocsiba. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. A Peterdy utcába hívták a mentõket. és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. már csak a vesém van a helyén. de nincs idõ a vitára. A mentõk t t. Most is. Repülõtér a közelben nincs kialakítva. hogy megkeresem õket. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda. és azzal nem megyek semmire. csak egy ütött-kopott eszpresszó. v agy megmondaná a valódi okot.

A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel. már számos országban hasonló jellegû kórház. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. hogy itt áll köztük. A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. a túloldalo ik a kagylót. de kocsiznának is. hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson. dr. de a közlekedés legfontosabb útvonalát. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával. már kifelé tartanak a kapun. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. A gatója. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. ki nünk. jenek egyszer igazi bajba. semmiféle tûz nyom . aki az egészet kitalálta. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. Jegyzõkönyvet vesznek fel. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. de újabb feladatot kapunk. ek egy félmillióba. mennünk kell tovább. Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába. mert a harcolókban élt a gyanú. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15. Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. mert a betegek java hazament. kettõjük. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül. a la is kigyulladt. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg. de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. szinte lehetetlen volt átjutni rajta. aztán elvonulnak. az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. Orovecz Béla felmérte. És még azt sem tudom kívánni nekik. csak lakodalmas rockzene hallatszik. Latin. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. görög. hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába. € 6. de senki se szól bele. Ebédidõ volna. és ne kapjanak segítséget. Az ideigle . a mentésvezetõ kísérletezik.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával. en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. Nem volt élõ hozzátartozója. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. Lesre futottunk! mondja az orvos. csak mi f zetünk rá. aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás.

mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. Az igazi megrendítõ. Az elsõ beteg. akár más úton érkeztek. a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével. Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. Eredetileg magánpalotának épült. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a .nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. a telefonközpontot. (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá. és újra felépíteni. Maklári Lajos említi. nem egészen száz ágyon. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. az ellátott betegek összesített száma 1984. késõbb a kört szûkítve. hogy a megszerzett szakmai kincseke . december végéig elérte a 600 ret. a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. Megnõtt a kórházi személyzet létszáma. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. . amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok. Az átal és nehézségeit jellemzi. Nyilvánvalóvá vált. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. megõrizni. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t. sokszor azért is apnak. és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein. a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. sõt fejleszteni. Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. A már ozott dr. sõt professzori r ngra emelkedett. az elektromos-. késõbb a török követség vette birtokába. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. a kórházak nehezen vették fel. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. az esemény után 12 évvel még életben volt. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. trachoma kórházk llett volna rombolni. A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el. Ezek az évek. nem csak a siker jegyében teltek el. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni. végül. Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. majd City né atóriummá alakították át. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. Hatágyas. az ittas sérültek ellátását. a f ek szerint. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. Ezt követõen iskolaként. ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. gáz. fe zerzéséhez. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. 1998-ra pedig az egymilliót. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára. mint említettük.és vízvezeték-hálózatot. A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be. Az ilyen betegeket. Okunk van azt hinni. természetesen. és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás. Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat.

a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége. és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí . Minden részeget levittek a pincébe. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak. hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. Akik igazán realista módon gondolkodtak. sõt kísérlet is elõfordult. elvonták tõle a részeg sé ladatát. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. je cithez vezetve. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es. an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat. de reméljük. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk . hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól.8 százalékkal emelkedtek.]. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. Ezzel a két intézményt összevonták. Február elején váratlan fordulat következett be. emlékeztek rá. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. Ilyetén módon megszûnt. Örömteli. Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését. és nehezen szabadu ktõl. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. olyanokat is hallani. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4. Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte.Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. napirenden voltak a verekedések. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át. kerület útra M. amiben az is közrejátszott. az idõzítés szabadságidõre. A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat. Számtalan példán tapasztalhatták már. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. most is a pesszimistáknak lett igazuk. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk. hogy változatlanul megõrzi pozícióit. és még nagyobb mértékben leál ukat. Nem tudni. Mint Magyarországon általában. érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont. Gy. és eltávoztak az intézményünktõl. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá.

2003 márciusáig. Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. A ay államtitkárra bízta. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést.fejezte azt az óhaját. de korántsem elhanyagolható körülmény. és így próbálta lehetetlenné tenni. dr. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. hogy ké határozott és gyors cselekvésre. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. Az áttelepülés végbement. Senki sem tételezheti fel azon . A sza . Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. mikor jelen sorokat írom. augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott. egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet. Túry Peregrinnel.) Az ügy elsõ. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. ahogy már említettem. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették. A korábbi mentõkórházi f tót. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. elõre eláruljuk. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. illetve a telekhez. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. hogy a miniszter már korábban összek dr. késõbb . (Senki sem értette. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet. április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. Az OMSZ ezt áttanulmányozta. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. dr. Az államtitkár egyúttal további is kért. felmérték az elhelyezés lehetõségét. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. Dr. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. a Mentõkórház fõigazgatójával. z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. hogy direkt húzzák az ügy megoldását. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. Az õrzése komol et. a Fiumei úti épületben. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. és legfõbb igényként azt jelölte meg. még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. hogy ez nem döntõ. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. Göbl. ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. most az egyszer megmutatta. amelyen áll. Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával. Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki.

amivel többen éltek. hogy az e k. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. de minden különösebb indoklás. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. Az OBSI székhelyén 2001. hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. az erre a cél g késve történõ érkezése. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. Ezek pótlása. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét. A be eket csak befelé. erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak. Ennek mellett a lélegeztetõgépek. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. de érezni engedte. mások viszont elhagyták az intézményt. ez idáig nem került beszerzésre. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna. kérésünk ellenére. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. a szolgálat néhányszor már megmutatta. 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. üzembe helyez valósult. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. de néhány eszköz (pl. pétõl lépett be. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete. hogy szembeszálljanak vele. . immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. egészségügyi min aligha tûrte volna el. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel. a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. ebbõl 44. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. A harmadik részleg. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre.vagyonátadó leltárban összesen 68. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani. Az üre s hirdetésekkel. Egy. Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. lió forint a nagy értékû eszköz. nehézkessége. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. számítógé ) nem találtak. a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. fenyegetésként is veszélyes fegyver. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. az informatika fejlesztésére történõ elvonás.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz.

január 20. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. 1920.Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. azt nem tudom. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. Dr. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt. a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. június 13. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. tud n. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. mint amennyirõl a közvéleménynek. Visszatértem olvasmányomhoz. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. például nincs urológia vagy . ebbõl mé miénk. ahol dolgozott. hogy már itt is van Új Nemzedék. és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. december 19. a belgyógyászatu 14-es. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. 1922. 1922. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison. A Szobi utcában mennyi volt? 86. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. Összesen 300 ágy áll itt. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. a mentõszolgálat történetéhez. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér. azon belül nekem is. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. megmutatta. de nem csak ez számít. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. ami a szívén fekszik. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. amelyet egy hónap óta érzünk. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. elköszönt. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. Elõször egy mentõápoló vett észre. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. mint például a rendõrök. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. en az állásomról is lemondok. A traumatológiánk a 13-as. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. mára még a nevünk sem maradt meg. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. de a rekkenõ hõség nem enyhült. a két orvos még nem jött be. Göbl Gábor. nem vállaltam volna. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. akivel már találkozta elyiségbe. k két koldust nem zavart. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. már épp lelépni készül a mûszakjából . A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna. Eltûnõdöm néhány rég Virradat.

Nem tudják. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. és b kellett szállítani a kórházba. A nõvéreken látszik. de a ak csokoládét. a tûzoltók. néhány frissen elõkeresett újság. a polgári védelem. és megnyugszanak. Telefonon leszólnak. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni. hogy legalább ketten legyünk. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. majd egy s zárta le a menetet.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. és a két gondjaira bíz. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. míg végre valaki nincs szükség rájuk. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról. akit máris elhívnak egy beteghez. ha a me eladatok úgy kívánják meg. elmehetnek. M y. felmegyek hozzá.ilyen szakemberre van szükségünk. Régen. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. ötven beteget behoztunk. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. most visszatér. mert a z erõk koncentrálva voltak. Volt idõ. ma negyed hatkor jött el hazulról. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. nem létezik. Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. lassan besötétedik. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. Len . kitör a betegeken a hisztéria. aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. persze nem közölték velük. ha leesett egy ólmos esõ. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. mennének a dolguk után. és ismerték a feladataikat. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. és megõrizni ezt a státuszukat. 24-et megoperáltunk. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. hogy néhány perc múlva visszajön. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. hogy türelmetlenek. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. csak 60 ezret. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. elnézést kér. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. hogy változik majd a bérük. hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott.és folyói d át. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. melyeket esetleg használhatok majd. de a hõség nem enyhül. Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. A nõvérek elköszönnek. mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. Míg bámészkodom. A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. nyugtalanok. szívességi alapon kell megkérnünk õket. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn. én is fáradtnak érzem magam. ilyen viszont. mint látni fogjuk. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. a katonaság. mi és még sokan mások. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra. a másik. Õk az OMSZ közalkalmazottai. de a portások nem engedték be õket. Az ismerõs orvos közben eltûnt. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. felkísér a liften. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. bármennyit elrendelhetnek. mint tudjuk. úgy kellett kiharcolnunk. hanem a sürgõsségi e ere. hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. azt csinálom mellékfoglalkozásban. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. megígéri. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül.

az or a halálból hozták vissza. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani. a kórisméje ájulás utáni zavartság. Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. Göbl doktor õt is ellátja. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták. Közben az egyik bete rosszul lesz. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. nem tud magyarul. Nekem úgy tûnik. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. õk pontosan tudják. Átmegyünk az ügyeleti szobába. ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. mi a helyzet. Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. A combnyak.bb mentõautó közeleg. maga egy kicsit elfogult. annyi biztos. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. és itt maradt. az mikor kerül sorra? kérdezem. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. a WC-be kell kivinni. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki. A betegforgalom mintha csökkenne. Göbl doktor csak n délyezi. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. de még folytatódik a vizit. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. de jellemzõ: annak a nõvérnek. aki gondterhelten vizsgálgatja. olyankor az infarktus is több. mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. ha eg . mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. hog porciójából csípjen le. min ehetséges legjobbakat. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás. az udvarra pedig mégsem tehették ki. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. Megjelenik Göbl doktor. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. a teremhez nem tartozik kiöntõ. aki Magyarországra nõsült. és nem teszek fel több k pcsolatban. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség. itt Gorove doktor. elrenyhülhet a belek mûködése. hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. n nek hozzátartozói. Már kilenc óra is elmúlt. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. a kicsi mindig csodálatos.) Végig azt várom. mintegy harm millió forintba kerülne. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. Már tíz óra is elmúlt. aztán elhagyjuk a kórtermet. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. ahol a el lehetett volna állítani. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. Egy apróság. mert ha a szervezet megszokja. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. amikor csapatok kimentek. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket. A men tõk azt mesélték. kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat. aki a betegek ételét oszt a. 78 éves. õ egy orosz betegápoló. ahogy általában. infúzióra kellett kötni õket. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. a folyosón en is rosszul lettek. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre.

tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. én nem gondolkodhatom azon. ez a mi Mercedesünknél nem megy. talán lesz olyan szerencséje. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. hogy milyen következtetéseket von le. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. a hordágyat. és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. hogy másutt sem jobb a helyzet. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. mutatja: Ilyen itt minden. A két rohamkocsi egyikére kerülök. az alk eszközöket viszont annál inkább. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. és nemcsak én. És maguk miért nem adnak? kérdezem. és külön vett a kocsit. vissza operálni. Hát igen. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. Tapasztalni fogja. mikor spórolni akartak. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. akkor az t kell választania. A kocsi megindul. hogy lát is valamit. hogy haza menjen. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. A biztosíték sem az van bekötve. Néhány újságírónak is eszébe jutott. ahol öt e segítette egymást. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. akkor is az a rohamcsapat! . amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. hogy végképp terepszínûvé váljak. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész. Amerre elha tunk. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. € 7. egy szakápolóból ból. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. mert semmi máshoz nem értek. bár alig négyéves. amelyben mostanában Igen. minden recseg-ropog benne menet köz . A terápiát ez ritkán befolyásolja.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. Elmenni nem tudok hov a. A provokáció bejön. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. csak éppen rákapatták õket. mit ír majd. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. majd tûnt el újólag. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. Ez kimondottan kénysze rû. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. nem kívánok a s i. el lehetett volna intézni a vám. Göbl fõigazgató is elvonul. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. az orvosi felszerelést. a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez. A csavarok nincsenek meghúzva. Félrehúzódom tõlük. csak két dologra hí om fel a figyelmét. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. csak két nappal késõbb lehet pótolni. Errõl még sokat fog hallani. már mindenütt kihalt a környék. Nem akarom befolyásolni abban. A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. doboztetõk. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. ami fölébük van írva.t elhalasztódik. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. és ott vadászt iss húsra. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. a si életkora meghaladja a tíz évet. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. Megpróbálhatjuk. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket. és az is elõfordult. Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. nagy a valószínûsége. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. és reggel biztonságosan hazajutott volna. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. Sokáig itt. utcáról beszállított fekszik. azzal bajba kever alkalmazóját. hogy miért nem tartottuk be beteget. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. hogy ha azt mondaná. menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. megtûrik. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . az ápolóról kiderül. Hajléktalanok? kérdezem. Viszont ügyészt. a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. itt négy. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója.) A CB-rádiókészülék is rossz. Neki van jogosítványa? Nincs. hogy fest ilyenkor. A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik. Az ápoló bezárja az ajtót. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. a kocsi tulajdonosát. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. . hogy keresõ foglalkozásként. például ráz gy alkoholbetegre. A kórház addiktológiája zárt területnek számít. Igen. és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. mert ez a legolcsóbb megoldás. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. kiderül. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. aki ezt engedélyezné. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor. A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. mint egy nõ. mint láthattuk. hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. rendõr p nem jön ki. bírót. Ha ehhez van kedve. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent. így a Nyírõ lyzetet élvez .emcsak én. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. a bûz még áthatóbb. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. még megállunk beszélgetni a folyosón. Elindulunk. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz. ebben megállapí ekünk. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. most is élne. õ nyitja ajtót. Egy termetes ápoló is elkísér minket. Csak e között választhatunk. oldjuk meg a bajainkat úgy. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. kialussza magát. Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni. a fémrudakba gy eütötték a fejüket. Az esetek hetven százalékát õk adják. ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában. és a beteg eltávozik. mint . és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. hogy feltáruljon elõttünk. nem hívhatunk ki. Átmegyünk a nõi részlegre. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. mikor utánanézett és kiderült. amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. ahogy tudjuk.

Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. feltételezem. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. Dr. erõszakos cselekmény mentõk ellen. Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. . AIDS járványszerûen elterjedt. ho volnék itt.Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott. de ritkán lehet behajtani. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. Már elmúlt tizenegy óra. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. hogy induljunk el hazafelé. hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. lassan már befejeznék a körútjukat. kiderül. Javaslom. az még a k sebb baj volna. a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. nagyobb veszé ent. Ha tõfülkében ketten ülnek. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét. Elköszönünk. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. ide azok kerülhetnek. és folytatódik az ellenõrzõ út. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. felismerem benne azt a mentõtisztet. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. Leülünk pár szóra. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba. hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. Romániában még rosszabbak az állapotok. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. gunk mi még együtt táncolni. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. eltörött a bordája. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. õk a dohánnyal viszonozták. ezt roboráló.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. € 9. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. Ugyanaz történt. feltételezem. le kellett váltani. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. hogy nyáron az áradó benzin. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. Göndö ktor nem tiltakozik. akik jelentkeznek elvonó kezelésre. Számtalan diagnosztikai eszközt. hogy ne jöjjön be a kolera. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek. és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl. Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. az angyalföldibe l tunk el. de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez. Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. Mellesleg már az is kiderült. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között.

A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . így alakult meg a MASZOVLET. eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették. míg . több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. Hosszabb szünet után dr. ogy változtatásra szánták el magukat. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. hogy az OMSZ fõpilótája. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. és életét vesztette. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. Olyan kósza pletykákat hallani.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. A II. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. Orovecz Bélában. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. világháborúban ezek a Junkersek. élelmet. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni. és a szerkezeti felépítésük deális. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit. valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el. Pécs. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. Miskolc. és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le. itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek. a mezõgazdasági. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. Balatonfüred. Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. 1991 tavaszán egy. A helyzetet me felelõen jellemzi. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. május 7-én az M7-es út 36. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. Debrecen. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben. ivóvizet. az egészségügyi személyzet (orvos. a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult. Újabb típusok után kellett nézni.

de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. hogy Miskolc. A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik. Számolnom kell azzal. a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat. hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált. ilyen állat is van. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel. Az építkezés nem ma állt le. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. de tekintetüket el-elfordítják. A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. t megpróbálom gyorsítani a tempót. egy szabad kitekintést adó. A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére. de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár . mert például majd a lene emelnünk a létszámot. A kupolaszerû tetõkke t. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. illetve percekkel a sérülés után áll be . A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok. reggel nyolctól este hétig. (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. alacsony bokrokkal felvert ösvényen. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy . Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel. sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. Tudják. Megkérem a csapatot. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból.) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. Nincs annyi hely. e kekszet készítettek ki. és aligha ott is teljesítenének szállításokat. és a fenntartási költségek is megnövekednének. hogy dolgozzanak benne. az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. hogy majd én is velük tarthassak. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. számítottak a jöttünkre. Nem fél benne? kérdezem az orvost. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni.ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. az idõ múlását jól mutatja. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. Itt megnõ. A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál. A tõkék néhány éve még termést hoztak. illetve baleseti sebészeteken. repülõ mókus úgy látszik. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított.-be léptek át. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. az aranyat érõ óra fogalma. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft. mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. egy orvos egyszer azt mondta. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus. Úgy érzem. és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok. ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke.

de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. Viszontlátásra. mint pilótának. Kár Nehéz elképzelni. a szerelõknek is. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. aki ugyan különbözõ beosztásokban. ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. de ahho volt kedvem. Göbl Gábor fõigazgatót. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. bár nyilván semmi értelme m tal doktor. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. A garancia fõdarabonként változik folytatja . márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele. megkönnyíti a manõverezést. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. de jellemzõt. hitelkártyáját. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. vagy sehogy. mikor megalak BASE. mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . ha egyáltalán akad vevõ rájuk. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. õ zolt. egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. de mielõtt elvinnék. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni. de menjünk tovább a glosszában. Itt jobb a pénz. A forgószárny majdnem olyan mûködik. Egy folyóirat 2003. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott. akkor a legszigorúbb felelõssé . átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. ellopják a pénzét. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt . (Korábban már említettem néhány esetet. úgy tûnik.-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. A pilóta is dicséri a gépet. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. Gy. nekem is. Ne haragudj l. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. ha ügyeletet adunk. annak id mában szinte mindenki. Az esetfeladatok rövidek. átszegõdtem ide. emlékszem. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését. 2002.ar utakon. és azt ztalnia. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. másra nem használható. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. hol a mama személyije? Nem leljük. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide. 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. mint egy légcsavar. Azt mondták. más forrásokból tudtam meg. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. õ is a hadseregben kezdte a repülést. Már hajnalban beállt a halál. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. Szeretném. Itt két évig örömködtem . de már 72 lgozik egyfolytában. és megkérdeztem. Az Ecureuil érzékeny. Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza. ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet. konkrét és részletes megfogalmazása. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. Ismerem annyira a magyar újságírást. Mások is megunták. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni.].

Zajos. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége. Mivel remény sem látszott. me k már évek óta lekonzerváltan. nem véletlen. mikor muszáj lesz lecserélni õket. hogy mikor Eddy Murphy. és totálkáros lett. ahol csak tud. Arra gondoltam. az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk. biztosra vehetjük. ahol alig néhány méteresek a távolságok. Ki t katonai repülõeszközök. Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. hogy most már nekünk is van helikopterünk! . ha jól tudom. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. vagy nem? A repülõgép nem autó. és szeretné megosztani velem az által altakat. a Népszabadság 2003. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. Kiderült. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. Nincs már az a terminus. nem látunk olyan koncepciót. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl. a gyen hajtómûve miatt lassú. akik olvassák ezt a folyóiratot. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. minden magy né elmondani. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. az már jó eredménynek számít. mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. raktárban várják a csodát. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal. hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. melyre alapozva tervezni lehetne. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret. akinek n . nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. de ez egyszerûen nem igaz. háromszor két órás idõtartamra. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. de több szabálytalanságot találtak . de egy váratlan esemény újra a be juttatta. több s méterre esik a felszállótól. amellett elõfordul. hogy szót értsünk egymással. az életkoruk 16 20 év között mozog. am k. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel.t kell alkalmazni. A terv meg a 2000-es év elején indult el. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek. mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. de mi úgy csinálunk. mint az Ecureuil-é. de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. erre is csak annyit mondott. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak.) Én folytattam az utánjárást. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. hol gyalog. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte. ezzel is le kell ereszkednünk a földre. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. Ha egyikre sem kerül sor. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. Bármilyen hihetetlen. néhány perc múlva elköszöntem. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem. sokat fogyaszt. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik. ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. mert az irányítás és a szervez .

a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. és az állásomat kockáztatom. Azt. Ha ezekhez tartom magam. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. feladatai közül kivette a mûszaki mentést. hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. Emberséges al mzéséül megemlítjük. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték. mely évtizedekig a f . és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. Ha mint orvos másképpen járok el. akkor azt kell mondanunk. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. és az orvos is hozzájárul. 1966-ban halt meg. hogy még egyáltalán mennek a dolgok. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte. az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. Én szeretem ezt a feladatot. és így repültek tovább. akik repülnek. hogy haza fogunk térni. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben.) € 10. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat.em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. napjain jló változásokat. csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük. Pályája kezdetén mentõtisztként. (Szükségesnek tartom megjegyezni. mint amilyenbe beleszü ett. majd mentõorvosként dolgozott. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel. hogy megérthessünk bizonyos. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni.) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. szállítás közben vérezni kezdett. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. szerelnek. megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. z Bélától származik. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. valamint balesetek elhárításában. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. az úgynevezett good clinical practice . A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei . gyógyítanak. a beteget v eszélyeztetem. hogy különb világot hagyott maga után. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. õk mindent megtesznek. gy nincs. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. Mint említettük. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. de lehet. Az erõs központosítás. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát. mert megígérték a családunknak. majd a Népjóléti Minisztériumban ozik. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. Átalakításukat semm ta volna. futó kocsiparkját hate emelte. létrehozta az önálló Mentõkórházat. Dr. Fõállásban egy klinikán dolgozom. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át.

vagyis külsõs orvosként. hogy személyesen fogadjon. hanem jó egészségügyre van szükség. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át. h gy szerény véleményem szerint nem új. ezt nem bírhatta egyedül. Surján gy kinevezték. 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást. Az illetõ visszamondta nekem. Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. Egy 1995 . Formálisan kinevettek. végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. mert most ott kell az ember. Akkor azt kérd . ott a feleségemnek is ígértek állást. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. mire én csak annyit jegyeztem meg. Surján az államtitkárával m l. Rendben van. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. melyekre az á tak. mert a családom s lt. különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott.ja volt. Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. 1949-ben elég jó pénznek számított. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. nem volt sebészi állás sehol. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. -ben. én hozzá kerültem. Így kerültem le Nyíregyházára. A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. doktor Bencze Béla irányította. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. fõleg a fõvárosban nem. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. Hová? kérdezte a fõigazgató. ortopéd szakv . mint említettem. ahova bej xternálni. akkor elmész Salgótarjánba. hogy engem kirúgtak. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . mind hosszabb id okra kiesett a munkából. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. Egyrészt azért. majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. 62 éves voltam akkor. 1962-ben jöttem föl Budapestre. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. Sebészi. olyan helyzetbe hoztak. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. mint Eisert Árpád. Ez a tevékenység egy ideig tudva. mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. Azóta sem vagyok munkanélküli. Itt elt tek néhány évet. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. hogy nem maradhattam to vább. traumatológusi. hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. magas szakmai színvonalát. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl. Békéscsabára. utána jelentkeztem Orovecznél. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. így a mentõellátás állami monopóliumát is. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. nem tellett nekik a taníttatásomra. amelynek közelében olyan kórház áll. de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni. a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. Orovecz doktor halála után. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. viszont j leillett abba az elképzelésbe. nem méltatott arra. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. másrészt üzemi k zhettek.

mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. A 2002. Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. körülményes. mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4. ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. ehhez jön a bo rravaló. Õk válogathatnak. Belátom. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset.3%-kal. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. De hogy fizetik az embereket? kérdezem. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi. csökkenésünket ötszörösen meghaladja. ha jeges az út. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják. ha csökken. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. a mentést és az azonnalas betegszállítást. ha a sorsunkba. Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. tehetetlen. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást. vagyis egy meghatározott. hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit. mint államinak minõsített f nisztérium. modernebb szervezésû szekt mben. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel.6%-kal csökkentek n 9. akkor többet. A mi zsírunkból élnek. hanem az állam látja el központi szervezésben. hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat. míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett.7%-kal. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti. sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek. 14. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. Csak a pénzes eseteket választják ki. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat. míg a betegszállítást. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd. annyi viszo telen. akkor egy kilométer kevesebbet ér. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. sõt meghatározott feltételekkel mentést is. Visszaélnek azzal. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot. biztos. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem.

de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. olyan szervezésben. Miért jobb. meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. a mûködési terület kiterjesztésével jár. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. aki ott sofõr. egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. -t. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. Kávét hozat. Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel. Nincs kétségem. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. Nálunk a rohamkocsi 8. hogy T. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján. A beosztásb tnak különbségek. bárpult. a év alatt fut ki. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. olyan a helyzet. hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. késõbb és csak véletlenül derül ki. ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. senki sem fog panaszkodni magának. ha van szakvizsgája (Gyanítom. csak az OMSZ irányítójának utasítására. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett. mosolygós. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. sõt es s kivonulhat igaz. fokozatosan fejlõdtek fel. mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában. aki mindig is tudott élni az adódó l . az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. a szentendrei állomás mentõtisztje. hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. hogy semmit sem kíván felt . Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. Átnyújtja a né tán. Amennyire meg tudom ítélni. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. és eladjuk teherautónak. Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. Az apa. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. ebbõl arra le ni. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. . az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit. nálunk esetleg átül ápolónak. nem véletlenül került m társaságunkba. aki már magas képzettségû közgazdász. Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . hanem orvosi felügyelet ellátására is. ennek sem az a célja. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben. akkor leszedjük róluk a felszerelést. Kettõnkön kívül egy bajuszos. csak hallottam felõle. az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. például.) Örülök. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. hogy civi zottja. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik.

amelyben leginkább igazam volt . hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. hogy ilyesmi is elõfordult. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. hogy hozza elém az illetõt. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt. Nem ismétlem meg a kérdést. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést . Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. Mi lehetõleg egybõl. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket. Ha angolul telefonál. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. a többség a Samaritanus -t keresi. az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban. Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad.Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz. jobban félek attól. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. mi egy óra alat yunk érte. Pletykaszinten azt hallottam. Sõt azt is szívesen elvállaljuk. A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. és egy másik autó viszi tovább. természetesen azt. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. ezt a túloldalon is elismerték. de mondja m g az informátorának.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. amiért a szövetségesünknek. azt írták benne. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. hogy ha ezt tény eljelent. Egy tóból halászunk. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk. akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. Egzisztenciális ha i. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük. A stewardessnek ezer n. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . vigyázunk. direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. és én le fogok számolni vele. gazdag olajország. de a legkisebb kétségem sincs. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g. lehet. nincs kibúvó. bürokratikus vízfej alakul ki. itt mégis kénytelen v gyezni. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. nem tudja ellátni a beteget. takargatja az úton. kiszállítjuk a repülõtérre. minden elõírást teljesíteniük kell. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. Igen. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. a mberünk eteti. akkor angolul tud németül. hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. Tegyük fel. hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. Szó sincs róla. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. általában Budapesten átrakják. hogy a mi esélyeink jobbak. De biztosíth nem fogja megcsinálni. mint az állami mentõk.

de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. az ápoló eltûnõdve iszogatja. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. (A 2002. megpróbálják bevitetni a kórházba. És ha a román határõrök észreveszik. Bocsánat. elindulna eg y jogi procedúra. két óra múlva újra kirángatnak m et. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. Az itteni autópark áll.) Azért ez mégiscsak sok. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. és nem következik be változás.A vezetõk hallgatnak. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. Ez egy zárt kör. hogy hétfõn reggel beállok. csak vendég vagyok. elköszönök. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. és többé nincs kilépés belõle. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre. Nem gondolt arra. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. megbánta. Az orvos megvizsgálja. ez is vesz valamennyi idõt. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. ahol az Európa egyik bázisa mûködik. aztán ké elõfordult. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok. közben egy szolid. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. hogy közbeszóltam elfordul. Azt hiszi. az ember 18 éves korában elkezdi. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik. Ha a legmagasabb intet jelenti. bízunk a másikban. arcán látszik. akarnak szabadulni tõle. kiderül. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. de bármelyik pillanatban érkezhet. aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. azóta nem hordom. elunja. évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. ez Magyarország területén belül nem következhet be. mindig magához tért. inkább kihí sit. e 25 800 000 forintot tesz ki. de ahogy kiértünk a beteghez. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. ha felajánlják. és egy 12 órás szállítókocsiból. a ndig a megérkezés után hal meg. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. csak magunknak csinálunk plusz munkát. Mi bajt egymást. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. mégis elviss mert ha otthagyjuk. Howard. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. ha elosztjuk. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. és azok is vagyunk. Elõfordul. . végül egy sofõr töri meg a csendet. és a temetés is hetekre elhúzódna. Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba. de mikor újra rákérdezek. hogy nem tartotta a száját. mikor lejárt a munkaidõ. már aludt. Egy öregasszony terhére van a családjának. Muszáj így hajtania? Igen. Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. Bejárom a sehol sem látok. Felemelkedem a helyembõl. albérletben lakom. Még mindig évek kellenek. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani. a kocsiban menet közben aludt. ami sok költséggel jár. akkor ránk is kevés jó vár. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. hogy egyszer hazament volna. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. megyek az egyik helyrõl a má . A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs.

hogy eszméleténél van. Egy ápoló ellopott egy gyûrût. ahogy kell. A páciens fiatal. de szóltam a többieknek. Ez nálam nem sti mmel. Riporteri szerencsém úgy hozta. én soha nem voltam boldog. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. fertõzésekre gyanakodtak. a mentõk kitakarítják a kocsit. tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na. Selmeczirõl. agyalapi rákkal küszködik. ott helyben elásta a kerítés mellett. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. Nem nagy ügy. A sérült. és ez szerepel az értékleltárban. sok barátod akad. úgy gondolom. szólt a kísérõje. érdekli a beszélgetésünk. Ha majd épp arra járunk. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron. Leginkább a combját fájlalja. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. Még be sem fejezték a takarítást. akár nem. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk. artanak majd. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet. hog y rosszindulatú daganattal. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get. hogy velünk jöhessen. és este viss ent érte. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. útközben vele beszélgetek. egyedül él. akihez kihívtak minket. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek. felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. Emlékszem olyan idõkre. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . akár meggyógyul. Azóta már többször is megoperálták. akik tbc-t.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. Ismerek olyan kollégákat. attól tartott. össze-vissza zúzta magát. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. történésznek készül. Én az ing szürke vásznát nézem.és lábsérülést szenvedett. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. magadra maradsz. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot. Az ápoló ellátja a sebét. ide kellett jönni. csukott szemmel elfordítja a fejét. de ha az ég befelhõsödik. hogy kilencvenezer forint volt nála. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. egy idõ sett. A betegen látszik. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. mény nélkül. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. ez az ing még ma is ing. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. nem jelentettem fel. Csak egy kívánsága van mondja az anya . Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros. hazaugrom egy tiszta ingért. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. Berendi Tiborról. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. Mikor leadtuk a kórházba. € 11. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva. Hogy ne találják meg nála. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. a Zách utcai villamosmegállóban esett el. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. kiderül. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. Rákérdezek. kimosni nem tudja. ha nem szükséges. azt szeretné.

tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. ami a problémák megoldásában irányt mutat. hogy elérjem a vonatot. azt nem lá am elõre. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl. € € Azt már megtapasztaltam. az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. nem hagyhatok y olyan esélyt. Dr. hogy a jellemünk f ja a történelmünket. A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. hogy a történelem formálta a jellemünket. Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl .ig. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni.) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik. hogy igenlõ választ kapnék. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. segítenek majd. (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú. menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. ide fut be minden. derût áraszt. évi összefoglaló jelentésébe. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . sem kártérítési ügy nem akadt. ami fontos. a 2001-es évben sem fegyelmi. hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra. Nézzük meg. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. Úgy gondoltam. mormogtam . hogy nekem a keserû. ennek során a végletekig lehasználódott. Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. a napi v dteti. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának. a segítés szellemis si többlete az. A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll. csak két ember ment el. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. Addigra készen áll az új men tõállomás. Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. Most úgy lesz. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. sietnem kellett. Eddig úgy volt. köztudomású. mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. Puskás Tivadar. és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. és a bankok is zárva tartottak. a nehézségeken átsegít. Mint annyi más alkalommal. de ez nem döntõ. most is kifutottam az idõbõl. amit úgy kell élnünk. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. a jövõbe tekintve bizakodást. A páncéls a garázsba. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen. Van múltunk. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. Reménykedem. Élvezzük a megyei közönség támogatását. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. udvariasságból nem kérdezem meg. Saját történelmünk lesz megint.

mind a kettõn. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem. hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. vagyis újraélesztést végezhetnek. a mentõtiszt elköszön. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. amit az ember ilyenkor mond. Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. Isten tudja. meddig és kihez juthat el az . beszól valahová. igen nehezen élnénk meg. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . Semmiben. hogy mindig megnõ. És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. Nagy az igények száma? Igen. és szeretnék tanítani ebben az intézményben. a mentõs pedig földdel. külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. de csak a szokásos ta kapom. a félig roncsokat is beleszámítjuk. de a Toyoták öregek. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe . a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. hogy mit tapasztalok. Érdekes. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. és nem köthetnek nfúziót sem. ha a benzin árát felemelik. aki korrektül ellátja a beteget. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. egyelõre hívás sem érkezik. egy esetkocsi. ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást. Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. és újra . Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont. sem anyagiakban. hogy egy 2002. azokból a falvakból is minket keresnek meg. Elõszö aidejérõl kérdezem. Aztán elcsendesedik a terem. összesen 26. A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát.Négy-ötszáz. a kõmûves lterral. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. A rokonok régebben nem várt g a mentõket. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval.75 orvos dolgozott mint tudjuk. a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. mert nem tartanak kai ügyeletet. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. kérdezik. Nekem is köszönn an vagyok. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. összesen olyan 150 ezer fõre. (Közbeiktatva megjegyzem. õ már befejezte a munkáját. amikor sz dolgozom. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. Fenntartják az életfunkciókat. sem idõkedvezményekkel. az egyik már 550 ezer kilomé futott. nehogy otthon is megtalálják a betegek. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra. Négy gyerekem van. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. hogy szerinte mi baj van. de átlát rajtam. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. van olyan családi orvos. ehhez jön még 48 óra. aztán felém fordulva bólint: Igen. A végzõs mûszak épp most lép le. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart. Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak.

hatalmas termetû öreg férfi. és ellátás közben mégis meghalt. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. Ki kell mennü olc helyre. Megfordul a fejemb en. A ezve.jol. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc. és elvégzi a kezelést. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. mert a szomszédban kiforrt az új bor. Legalább jobban kerestek? Igen. hogy a szállítókocsi sz eteget. Sok az olyan munka. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. és nekünk még vissza is kellett jönnünk. Megkönnyebbülök. Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. Agyi történés. kiderül. elindul vele. és így is majd kivitt a huzat. nem a haláltól félek. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. hogy mindent hallottak és értettek. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. agyvérzést kaphat. hogy összeszedjük a rászorulókat. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. reggel volt. amíg végeznek. és kart a barátaival. csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. majd rövid tájékozódás után megáll. nem kombinálták be az italt és az öregséget. köz ben akkora köd ereszkedett le. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. Újra megfogadom. Sokat éjszakáztam székben ülve. m fõorvos rám szólt. hogy hányni kezdek. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. és nem támaszthattam hátra a fejemet. ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. könnyen halunk majd. A komolyabb. Mikor tervezték ezt a házat. A beteg 1928-as születésû. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. és útközben találkozik az esetkocsival. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. hogy mégis van testen kívüli lét. megvárni. Megszólal a telefon. amirõl az elõbb beszéltem. három beteget visz fel kontrollr a. mire a kezelés után hazavittük. csak úgy víz nélkül elrágom. Én is felkapaszkodom. a bete s jobban járnának. az is elõfordul. Ami or hazajött. kiderül. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. az a fontos. majd a lépcsõ fordulóin. Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. . a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. sietve jegyez. mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. hogy hétkor tünk. hogy a hallókészülékbõl származik. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. Velünk nem le . aki egy kocsival sorra járja õket. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. embóliát vagy agyérgörcsöt. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni. hogy a helységtáblát sem láttuk. leállít csillapító injekciót kap. azonnal rosszul lett. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. be kell házba. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. Szentpéterfa. aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. Elõfordult. hanem attól. Visszatérnek és beszámolnak. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. Hiába mondták neki. lehet. József. Itt van például a katétercsere. eltolja maga elõl az ételt. rohannak ki a ko sihoz. mi lelassít.

A megégett ember szaga elviselhetetlen. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. ezen sz tegeket. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot. Az elsõ kivonulásra 1904. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. Sztálin születésnapján adták át. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. az ápoló lemossa a padlót. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg. on kiszólnak a családnak. úgy számolják.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. a három egyetemi város: Debrecen. A sofõr azt mondja. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. tovább fokozz korróziót. Megnézem a szállító Toyotát. aztán mint mentõ kibérli saját magától. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. a halottakat és az ételt. megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait. mint az OMSZ-re.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. január 19-én kelt jelenté . látogatókat. elõbb mint mászó dolgozott. a Matterhorntól a Mont Blancig. megkeresik. április 6-án került sor. mint mentéssel. akú hányótál hamarosan megtelik. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá. a háborúban elpusztult zsid akították ki. az otthoniak megígérik. a történelmi visszap t ér. Azóta újra eltelt több mint harminc év. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. Pécs és Szeged kivétel. rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. Õk válogathatnak a fuvarokban. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. Különféle trükköket alkalmaznak. még a hagyatéki végzés is elõkerül. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. aztán szakaszparancs t elõ. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. ami nekik kell. Elõször Sárvárra látogatunk el. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. és a szakadásokba. egy fekvõ. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. Egyébként nem kell õ . A lé becsorog a hézagokba. Néha hetekre le is állnak. Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. Mint az ország számos más helyén. még 1951 decemberében. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. csak arról van szó. ha Pécsen nem fog adták be. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. Õ hivatásának megszállottja. szerencsére kiderül. és elindulhatunk körutunkra. elkérem késõbbi elolvasásra. 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti. ezek 500 beteget szállítottak el. megtehetik. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. akkor derül ki. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos. és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. nem vállalnak el nehéz utakat. hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek.

felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. itt is minden lehasznált. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. szág legnagyobb fûtõházainak egyike. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. 7-8 évesek. hogy erre nem kerül sor. de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. Az éves kia . és az elõjegyzési lista is hosszú. Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel. a mentõállomások bútorzata.e ezt szerényen úgy határozza meg. futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. saj uk nincs. a beázások olyan méretûek. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. de nem sikerült. legalábbis Celldömölk esetében. a mentõk hamarosan elköltöznek innen. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. A kémény élvakolata is megrepedt. Elõfordulhat. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga. más továbbra sem történik. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni. a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. A falak ra kiül a salétrom. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított. A létszám 30 fõbõl áll. Korszerû fûtéssel. hogy ez a helyzet csak átmeneti. de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak. K lítókocsival rendelkeznek. jellemzõ apróság. ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. az ajtók mindinkább befelé billennek. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni. a Sv elindult. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. soksz llátására is alkalmatlanok. vagyis az i i intézet. de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. a tetõ javítás Az épületek. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. hogy mind a három mûködik. Érdekel. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. A helyi kórház 106 éves. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. festése elodázhatatlan. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. 1. kezelés. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. megbizonyosodhatunk. A garázson keresztül térek vissza az épületbe. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. hogy keletkezett a beázás. az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint. a kivi hiányában még mindig várat magára. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék. mert egy 2002. 3000-nél több munkahely szûnt meg. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. a padozat feltöredezett. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. lehullófélben van.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették.5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. változat ul átengedi a vizet.

Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. újfajta autógumikat próbálnak ki. sorszámát tekintve 208. Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. Emlékszem. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al. Sok mentõ hiába jó szakember. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. Összetalálkozom azzal a sofõrrel. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. Mi történt az öreggel kérdezem . Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. Hely akadt bõven. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . majd minden falu tart legalább egy mentõautót. ha síteni akarjuk a tervezett programot. érdeklõdöm a férje holléte iránt. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. A személyi állomány 16 fõbõl áll. Tízórás mozgóõrséget adnak. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt.00 millió forint körül mozognak. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. Az elõfordul. mindenki halálos csendben figyelte. Répcelak az OMSZ legújabb. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. Õ nem abba a típusba tartozik. hogy õ a vosa. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. h apnak egy-egy szolgálatért. kell rá a személyzet. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget. nehogy menet közben véletlenül megállítsák. Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére. Az alacsony keresetekre panaszkodna k. állatokkal foglalkoznak. Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. sokszor külön név szerint hívnak.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket. szívesen vállalják. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt. így találtam meg azt az ételdarabot. emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. az elsõ forduló után összeesett. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. intubálni kellett. havonta. gondosan kirakta a táskát a kocsijából. aki bútorokat készít. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. környéken lakik. negyven év körüli asszony fogad minket. aki ha egy balesetet lát. Ez a ségként nem létezett korábban. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. hogy indulnunk kell. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint. úgy tudjuk. és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . az orvosok nem tudtak segíteni rajta. hogy õ az orvos felesége. aki mielõtt útnak indult volna. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal. Megint tovább kell vonulnunk. van. korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. fekete hajú. akivel eg unk kint Szentpéterfán. Kérdezték. és karamboloznak. valamelyik városban is talált volna munkát. Földdel. Néha nagyon nagy a forgalom. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. is Kunágotán. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. talá en fejezték be így az életüket. Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. a személyzet általában túlórában dolgozik. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. Hetente? Nem. Egy szállító. állomása. de Puskás doktor jelzi. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. többen is azt fontolgatják. nekem viszo erencsém szokott lenni. amitõl fuldoklo t. Fõállású orvos nincs. Azt szem. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . mikor a doktornõ ideérkezett. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. mentõtiszt is csak egy.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. valósággal vonzza a bajokat. egy szakápoló 3 . Egy hétvégén is összejön kétezer ember. akkor derül ki.

hogy ez nekik is kijárna. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. Semmi kétségem sincs. de itt még csak a telket jelölték ki. hogy késõbb ne bánjam meg.75 szakorvos dolgozik. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. igyekszem olyan döntéseket hozni. most mégis felkapom a fejem. egyszerûen idetelefonálnak. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. enyé a felelõsség. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott. a történ Vas megye kettéválasztását. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. és az alapkövet rakták le a artján. inkább üdülõhe inõsíteni. ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. jelentõs vérfrissítéssel járt. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. aki a szakmája mellett vállalkozik is. Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. a kártyaszám meghaladja az 1200-at. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni. nem segítette városként való fejlõdését. a pletykák szerint nemcsak a város. . addig magában Bükön kettõ is. A körzetem pr zált. A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. mikor meglátom. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. és mégsem jutnak hozzá. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. vitelezett új épület luxus színvonalú. ha lesz idejük. sok helyen a mobiltelefon sem mûködik. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban.ki a teljes felszerelést. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. k úgy érzik. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon. majd ér e jönnek. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. a ranglista élén egy kõmûves áll. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. Vasvárra nézünk át. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új. a mennyezet beázik. A falu befogadta a doktornõt. a másikban 548 645 kilométer van benne. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. A triában kerestek megfelelõ megélhetést. most is tagja az önkormányzati testületnek. ahol nincs is út. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. mint két kiló liszt. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs. Ott is el kell mennem. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. nõttek meg az egziszten különbségek. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. Önhittségemben azt képzeltem.

egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet. abból dulva. A vizsgálathoz levetkõztetik.De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. a szomszéd. A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József . A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló. Úgy látszik. tiszteletben kell t unk azt. de a receptet én írom alá. Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. hogy idõt nyerjen. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. Béla nyugdíjas. látják el az . a gyerek egyik kísérletre sem reagált. beülök az ügyeletre. valamennyi azonos. feljegyzek néhány adatot. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . hogy visszakívánom õket. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. Alapelv marad azonban. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. Mire visszaérünk a mentõállomásra. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. ha a rendõrök velünk jönnek. Akármilyen nevetséges is. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. nemegyszer fordult elõ. még látom. hogy minden betegnek az a szándéka. berendezési tárgyakat törnek össze. illetve roham mentõgépkocsi. és is elmegyek velük. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. én visszasírom az 1950-es. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. megszólal a riasztócsengõ. A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. Kiszálltu lyszínre. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. csak a rendõrök. eset-. n csapkodni kezd az öklével. le kell fogni. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. a Mun Harcra Kész mozgalmat. 60-as évek MHK-ját. felmegyek a szobámba. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen. mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. ami azt jelenti. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. hogy amíg õk a ko csmába jártak. A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. N. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. hogy életben maradjon. Emlékszem. sem beszél legelemibb szinten sem. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését. hogy nem tud sem járni. elõre k kötszereket. majd egy igazolvány: a sérült N. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. Béla fokozatosan magához tér. a szemem megakad egy cikken. mégis leszedjük. ez pedig további betegségeket. hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. már éjfél körül jár. A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. A sérült a nyílt utcán fekszik. míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. az utóbbiak Mercedes márkájúak. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. Annyi elsõ p egállapítható. hogy eltörött az orra. árad belõle az ital bûze. visszamegyünk Szombathelyre. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb. ez nem jelenti azt. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. Lassan a megyei kör végére értünk. Lehet. Úgy találom. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. Az ápoló. egy kerítés tövében. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. és a kezefejére ragasztja. Ez az úr nincs ilyen állapotban. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. ha eszméletlenül a hányadékában . súl etben orvos is kivonul. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba.

súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. erre viszont képtelen. Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. kocsijai megjelennek a balese teknél. A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. Vas jobban áll nála. A megyében két maszek mentõ mûködik. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. íróasztallal. melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. polccal. hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. A pénz. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. egy autót 12 órára. € 12. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. és eltûnnek vele.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. a többi öt napra vetik be. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. A másik viszont annál mozgékonyabb. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . részben lehangoló. mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. 1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. ez az állapot mára megszûnt. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. A fiatalok sze a hivatásukat. hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. Szabadságok. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. modern. evés. és a . Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. igaz. de mégis elmennek. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. leoltom a lámpát. a többi esetekbõl. hogy leállítson kocsikat. mely televízióval. Ma már ennek az esélye sem merül fel. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. Ez r etes. A cikk végére értem. A cikket néhány adat zárja. Komárom. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. A szobát ugyan ketten használják. java részüket 6 órás idõtartamra. 113 ezer beteget mozgat meg. tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl. Mozgóõrség ak. Ami a személyi állományt illeti. hogy magas szinten lássa el a feladatát. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. Megpróbálok elaludni. a hét hat napján. ám ha könnyes szemmel is. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. szekrényekkel. a sérülteket felkapják. a sa mbereinek. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. a halottakat pedig otthagyják. ággyal. Pest. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. táppénz. Borsod 107-tel). olyan orvosságokat szerezhettek be. ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer. itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. sûrûbben szorulnak javításokra. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. mind több üz asználnak fel. azt mesélik.

külön p kor jutnak. a váza fagerendákból volt összeróva. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. a borral is fel kellett hagynunk. Az út egyre meredekebbé válik. a múltjába visszatekintve ne alaptalanul. tükörjég fagy rá. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. most 18 ezerbe. nem marad más nekünk. amelyekbõl késõbb bajuk származhat. és 45 évesen nyugdíjba. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. és csak pénteken za. a szezonban már nincs ára. A másik fontos termékünkkel. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. varroda. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. Attól tartok. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl. nem éri meg. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. ha 3 es sebességgel tudunk haladni. alig látni megmûvelt földet. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. a iért nem jár dotáció. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. idén sem szántottak. pirosra festették. Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben.. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. a házakat élénk színekre: kékre. a madárberkenye. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. az utak néha úgy ö . Csak annak. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. y mutassák meg a kocsikat. Orvost nehéz keríteni rájuk. de az indulataik tovább feszülnek. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. Aranyosgadányban már többség. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . A haladási sebesség alacsony. Híresek voltak a sellyei hentesek. hogy melyik állomást akarom megnézni. szeptember 9-én nyitották meg. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. Amennyire a men kitekintve megállapítható. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. A mentõk megkérdezik. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. A házak eladhatatlanok. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. Azt hallottam. a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. jó. fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni . területén járásbíróság. vegyi üzem. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. Leülünk egy kávéra. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek. hogy az nagy üzlet. Gondolja meg: az a fóliatekercs. lelopják a vasúti kábeleket. hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. még primõrként ki tudja vinni a piacra. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. inkább megpróbálok továbblépni. ennek fele pedig üres kilométernek számít. valaha 100 forintról indult. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. most 7-8 for ntot adnak kilójáért. több száz alkalmazottal. szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. Az esetkocsik ugyanilyen. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. vagyis hétfõn indulnak. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. aki hamar. 1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. szokatlanul szélesek. 125 ezer kilométer zétrothadt. birs . és 1964. A dinnye ára viszont esik lefelé. andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. a végpontok egyike. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. rájuk bízom a döntést. az építési költség feléért kelnek el. A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. ami néhány éve 2700 forin ba került. 1965 és 1980 között sok ház épült.

a temetõ békéje. Valaha bányászként dolgoztam Komlón. nappal mindenfelõl szénpor sz . Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé. homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt.zolgálat. ezer embert tettek ki az utcára. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. a szemem megakad Komlón. az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. elköszönök. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. A fõorvos szólt dának. a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. Béke van mondja a kísérõm . Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. az estét és a még reggeleket. Egyelõre nincs pénz a javításokra.és idegbajban k. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak. de némelyik felnõtt põ. akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. nem beszélgetnek egymással. és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. ruháik is lehordottak. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút. Elindulunk. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort. Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót. Olyan emberek. sok a beteg köztük. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. százszor is bejártam már azt a hegyi utat. Két Toyota szállítókocsi áll bent. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. mert errefelé nem sózzák az utakat. csak várják a delet. lent a mélyben a kivilágított központ. eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. és elindulunk visszafelé. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. eltûnt a szénosztályozó. nem olvasnak. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû. két nap múlva visszahozták. ga táblák látszanak. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. aztán mikor könyvet írtam róla. . kette 60 ezer forint segélyt. valamint a h . A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. akkor sérteget képzelitek. A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. Komlón se hull már a fekete por. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján. A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl. Drávafokon áthaladva kiderül. És én még jól állok. felszántatlan. a putrikból. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. szakadtak. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. epályaudvar. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . akik ahhoz szoktak. a csillepályaudvar. mint Amerika! Tudja. újra felengedte a kútágast . mi van ott. fõorvos úr. fõleg szív. és visszakapaszkodott. úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. kin spórol ajtunk. akkor csakugyan lopnak . ahol mind a két szülõ munkanélküli. az egyik 560 ezer. az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót.

ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. de ott sem keresnék sokkal többe t. . õ háromévenként lecseréli a kocsiját. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg.A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr. például egy ni. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. mint itt a havi fizetése. A garázsban két Toyota parkol. már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. akik csakugyan szeretik a betegeket. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. sokáig élt Komlón. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. ellátogathat barátjához. mint az állampolgárok. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. az egyik tíz. Lehet. hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. olcsók az árak. 1960. de ezzel sem megyek sokra. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott. Az országú tesen süvít a téli szél. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. A fiatalok sem? Nem. alkoholizmus. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. hogy még folyóvizük sincs. ha õ nem volna a világon. évek óta nem tellett annyira. s mmi bajuk sem lenne. állítólag ö b órabért kap. amibe igazán belemelegszünk. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. És az orvosok sem jönnek. egy köbméterért 5 kell fizetni. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. és leszakadtak. eszközök nélkül. ha abbahagyjuk. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis. Munkát akkor sem kapnának. Egy kórházigazgató többet keres. megszûnt a és a varroda is. a melegvíz a duplájából jön ki. Én érettségiztem. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. Télen nem érünk ki vele idõben. hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. jobban járunk. külön á indult az ambulancia munkája is. sõt még nyáron l. õk többnyire önkéntesek voltak. konzulens nélkül. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. A speci m itt helyezkedtek el. az infúzió belefagy az üvegbe. az e zítõ patentek meglazultak. Egészen más irányban kellene próbálkozni. évekig nem találtunk rá rt. szívesen megvárom. Hívtak be Pécsre dolgozni. és letettem a szakápolói vizsgát. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. a ví ukba. a másik tizenegy éves. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. olyan körülmények közé. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. Az a másik könnyebbség. Benézek a kocsi belsejébe. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. Végigvisznek az állomáson. nem kell sietnünk.és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. Elmennek nyugdíjba. ez is messzire vinne. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. és a felszerelésüket magában az üzem . õ is hátrányból indult kint. elköszönök. mi meg zavarjuk vele. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. ha bírnák. fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. Far nulmánya . magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. ha úgy kívánja. Mindegyikünk abból indul ki. Moldova úr. a szokásos kép fogad. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt.

piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. Gyanítom. bármit el lehetett volna égetni benne. bér-. azért is.Jó uram. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva. nekem nem maradtak barátaim Komlón. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. de ezeket tudom hol keressem. eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. Ami biztos. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. ilojoule energiatartalmú. minden más pr ba került: az Üveggyár. Menjünk csak tovább nyugodtan. hogy valamelyik fõnök meglássa.-hez. Ez padlóra küldött minket. de nem jutott hozzá. a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. Mi most is hátrányból indultunk. míg a kezelés tart. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. Nekünk egy reményünk maradt. mások már kint vannak a temetõben. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. hogy most is dolgo znak rajta. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. a szén rom lna a tüzelési technikát. azt ígérték majd a helyén. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. a Timföldgyár.. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. € 13. Azt sem szabad elfelejteni. alacsony kénkibocsátást. mert figyelmeztetõleg megszólal . mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították. Egyesek azt is letagadják. A bányászok egy fejtést szereltek át. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. lehet. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. Komlón hol körülnéznem. hogy én itt munkaidõben heverészek. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai. nemcsak az erõmû. Most itt tartunk jogilag. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. A hatalmas. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. hogy felhagytak vele. Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. 137 éve folyik itt a fejtés. hogy ismertek va laha. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. Lehet. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. õk hívták ki a mentõket is. de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. eszkö k az egekbe szöktek. és valószínûleg eltörte a térdét. Bár az anyag-. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. mi láttuk el a lakótelepeket is. másik 40 száz lkokszot. hanem a timfö e az energiára épült. Mikor kiérkeztünk a helyszínre. Az ügy választott bíróság elé került. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. mert mi részvénytársas ozunk. ahogy akar. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. mert azóta kirakták õket onnan. 110 kilós embert fel a napszintre. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. Most a Magyar Villamossági Mûvek. a nagy Elektronikai Kft. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. Az ígér valami távlatot. úgy tudom. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól. 3 : 0-ig. azt ígérték. Chikán.

tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. És nem tudunk diffe ni. Megfelelõ alapot sem raktak le. Valaki azt mondta. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. Egy fiatal mentõ fogad minket. kifogott egy ellenõrzést. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének. O kerültek. Két emberünk ereszkedett le a 371. utána mennék ki a vonathoz. elköszönök. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. emlékszem. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás. megbüntették. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. és bekö fulladás. átmegyünk Pápára. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. talán meg lehetne próbálni. A vállalatok segítenek. Az épületet 1978. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. de mi elfoglaltságukra. mert a bérrendezésnél derült ki. és m ségek sem fordulnak elõ. csak kukázhatna. a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem. Továbbindulunk. nem rakták fel rendesen a csutorákat. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . Ha lehet ilyet mondani. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben. a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség. a téglák esnek ki a falból. hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. ahol beszélgetünk. sõt még rosszul is járhat. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése. hogy mielõtt hazamennék. Az ügyeleten. egyszer tûnt el egy svájci bicska . a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. n pénzért dolgoznak. az ápoló ne . foly eredetileg tanult mesterségét. a perselyre az volt ráírva. a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. és pincérkedik. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. hogy hazavisznek.je. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. Ha jö et cég. egymás után szólalnak meg a telefonok. Ezután már ne azt mondták. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. az állam mindent fedez. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. aki önfeláldozó. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. és kapunk az adók egy százalékából is. hagyták meghalni a beteget. általában az is hoz valamit. Tudom. az sem kaphat többet. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. aztán átadták nekik. az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. hogy gondatlanságból tervezték ide. így benézek a megyei központba. de a mentõk megí . a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. Míg beszélgetünk. megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. maradnia kellett. de ebbõl nem élne meg. A fõorvos felajánlja. de a hatásuk felér a kábítószerével. de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. hogy a készülék jó volt. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. mint az embereink. máskor meg a hamutartó is csörög. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. ápolóként dolgozik az állomáson. hogy szolgálatban ne hordja. egyiküknél fülbevalót fede eki. az álcázás miatt barnára vannak festve. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. saját kocsival van ellátva.

Máshol néhány szarvasmarha legel. üzembiztonságuk legalábbis kétes. a hotelkörü ltak náluk. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. a mentõállomás pedig állami intézmény. több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. leülünk a tartózkodó helyiségben. Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. A romlás minden elképzelhet erjed. Mint minden általánosítás. hiába kérdezõsködöm. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. Jelenleg minden státusz be van töltve. használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. hogy a vezeték elszakadt. Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. és használhatatlanná vált. fõállású orvos itt sem dolgozik. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj .és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. a másik attól keletre fekszik. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt. a teljesség k nek láttam. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. az egykor rabok által felhúzott Építõk útján. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság. hol fekszik a mentõállomás. itt sem elegendõ. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem. Már közhellyé vált az a mondás. Amerre elhaladunk. a pápai kórház új mûtõszintet kapott.valószínûleg arra figyelmeztet. Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. csicsásra . € 14. hogy itt a készenlét a legfontosabb. egy tüzelõárusító telep látszik. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. nyáron elpang. amennyire a szavaikból kivettem. a kazincbarci tudják. Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. hanem a megyei tartalékból kapták. Most. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. mint sok helyen tapasztalhattuk már. a nyári szabadságolások idején. Szemét. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. de ez. gondolat. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. vagyis önkormányzati. jellemzõ. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak. de a földeket leginkább par agyják. ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. Mi ennek az oka? A kórház városi. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. Mióta? Ötven éve. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. Akárcsak K . Beljebb megyünk az épületbe. valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére. hogy most merre reparálgatják. mûhelyrõl mûhelyre vitték. egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. ott sem kolbászból fonják a kerítést. A kórházhoz irányítanak. itt is felteszem a szokásos et. Megállapították. 6 mentõtiszt. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. Ami a személyi állományt illeti. 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén. csomagolópapírra rajzoltak valamit. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. 250 ezer kilométernél is többet futott. némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta. Az OMSZ szabad választást engedett. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé. télen jégtócsákat alakít ki. az se a sajátjuk. mindenütt kihûlt. maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak.

Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. az irán it sem tud kiküldeni. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. ahol 42 ember veszt tte életét. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. ha egy erõsebb szél fúj. künk egy megszüntetett óvodaépületet. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá. Elõfordul. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. mint egy helybeli orvosnövendék. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. Bár senki sem mondja ki nyíltan. megy a televízió és harsog a magnetofon. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál. köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt. vagy esetnél járnak kint. kivirágzik a salétrom. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. de az sem igazán használható. A beteg nehezen áll rá. Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. csak nehezen tud bekap . ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. fóliával. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. akkor k hívja a mentõket. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. A ház négyemeletes. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. mint jobb mûszaki állapotút. néhol ki is lyukadt már. a mentõk most is azt javasolják. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. tízen is telefonálnak. A szobában. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. a pince ind kitörték. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. a mentõk kikapc soltatják. a vizsgálatoknál nem ír ot. Mercedes-Benz gyártmányú. elslumosodott belvárosában talá g. jó idõben sem szárad ki. és egymás nyakába b sírnak. aki az éjszaka vért köpött. de világos. hogy menjen be velük oda. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. Véleményem szerint. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. de az állapota kielégítõ. ragtapa artják egybe. hogy rotha osszériája. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. a nagy márka ellenére úgy tûnik. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. de közönségesebbet. félméteres magasságban felszivárog a falakba. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. ahol a beteg fekszik. a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. Ez is azok közül való. Végigjárjuk az állomás épületét. Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. most 15-20 millió kellene rá. fadarabokkal. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. Olyan alk gatóink vannak. illetve sérült meg súlyosan. Már megtanultam. cigány tulajdonság.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat. van idõm megnézni. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. Az a legnagyobb pazarlás. A mentõautó elindul. melyek még az NDK-ban készültek. A címet Kazincbarcika régi. tehát a t csapadék befolyik. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. márkájú lepusztult kocsit tart. még bent parkol az udvaro n. ki merné elvállaln elelõsséget. de a kocsik vagy szállítást végeznek. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. Minden részében lelakták. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. most is felmászok a tetõre a vas csón. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok. Úgy állapodunk meg. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. A megfázásokról már nem is be zélek. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. Az eredetileg szigetelt födém beázik. de a városnak is érdeke. ha a karbantartáson spórolunk. annak idején azért nem ép agasabbra.

hogy ne erõltessük ezt az ügyet. hogy borrava lót kapnak. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. de õ inkább leül. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. A beteget át ke egy szállítókocsira. elõrehajolva ül a sáros füvön. sõt a tûzoltók is megjelentek. szobafestés sonlókat vállalnak. ha meg akarnak élni. csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. Mitõl van ez? Nem tudom. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról. Csak gépkocsivezetõ van rajta. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. A pácienst leadják a belosztályon. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. a szolgálatvezetõ új utasítást ad. hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. Szabad megkérdeznem. Miért ne? . Õk nem járnak ki esethez. A dolog annál veszélyesebb. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. be kell vinnünk a kórházba. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. gépkocsivezetést. Ennyit is csak a szegények szoktak adni. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. Már három óra felé jár. mert a beteg egy infarktuson már átesett. leszállt a szennyvízátemelõ aknába. hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. csak nem érdemes. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. mint a város részeiben. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. A mentõk szólnak neki.lódni a forgalomba. A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. Most jön a béremelé . Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. talán még mindig Csernobil okozza. maga fekszik fel a hordágyra. mikor visszaérünk a bázisra. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. mert akkor véged van. Hetvennégy. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. de a szerelõ közben m z tért. az induljon el Izsófalvára. elsõsegélynyújtás-oktatást. hogy keresnek? Szabad. Például találtunk egy szponzort. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. Szépen tartja magát. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. és elindulunk. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. ahol egy munkás beleesett a kútba. aztán megyünk tovább. Nincs mód. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. ápoló nincs. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. a t arcán látom. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. Nem látszik rajta sérülések nyoma. Indulnom kell. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. hogy igen. de felülrõl leszóltak. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. hogy feküdjön le a kocsi . hány éves? kérdezem. hogy rossz eredményt kaptunk. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. az EKG-ba is vettünk ulátort. Apám azt mondta: ne állj meg soha. a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek.

Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe. Komlón ugyanannyi. Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. hogy kiküld-e kocsit. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. de ritkán meri elutasítani a hívást. Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. egyik-másik sofõr. aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. növelték az árakat. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. mindig vele tart az egész csapat. hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket. Biztos hallotta már. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. Olyan eseteket is feljegyeztek. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. A sofõrök dohogva elvonulnak. Bólintottam. fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. Ne higgye. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival. de már rég elromlott. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal. váltás éppen akkor lépett le. Az író úr nem tudja. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. mindig külön kapcsolom et. hogy felvet minket a pénz. A számítógépünk feladata volna. Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. sõt emelkedtek. az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni . hogy rögzítse õket. akkor se mennénk vele semmire. mert éjszaka is ki kell mennem. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. A szolgálatvezetõ feladata eldönteni. Az erõsen összetartó megkövetelik. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. sõt veszéllyel járnak. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. hogy nem sodorja bajba magát. rosszulléte jelentenek be. hogy fegyvert fogtak az orvosra. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. a személyzet fõz egy kávét magának. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. de itt Kazincbarcikán külö z. az önindítót használva fordultak meg. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. ha õszintén válaszol. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. De ha mind megvolnának. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. Szükség van az állandó összpontosításra. talán 300 kilométert összesen. egy cukorbeteg asszonyhoz. egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. ha jön a szállító tanker. hol van a mosószer és az áram?! . az élet mindenütt drága. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. óvónõ. hogy kiolvadjanak az ajtók. A felesége is állásban van? Igen. ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. a terheket továbbhárították a l ra.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. Inkább elvállalja. máskor viszont baleseteket. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén.

hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. Egy öreg mentõorvostól. nem kényszerítjük. ha aka lük tarthat. és valóságga lja a hordágyra. Kiengedem a nadrágszíjamat. Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. bátyám. meg tünk. A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. hogy mi történt. hogy szégyenszemre elhányom magam. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. mint a mûbõrborítású széken. Szerencsére a kocsi megáll. három napja rosszul érzi magát. Írjon alá egy nyilatkozatot. € . Az öreg férfi. hogy személyesen riasszon. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. Kiküldöm az esetkocsit. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt. Közben megszólal a telefon. a pártnak még ma is több százezer tagja volna. Mi lett volna. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. visszatelepszem a szolgálatv ellé. A beteg injekciókat kap. kodom. a lift legyen lent a dszinten. a beteg megérti. arca feszültté válik. bátyám. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. a tempóját. hogy az egység ismerte a helyszínt.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. Az út nem igazán alkalmas arra. a családja már megpr vitetni a kórházba. a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. kimentek a helyszínre ellenõrizni. epilepsziás rohamokat is kapott. dr. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. különösen Tardonán túl. de kiderült. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. tudták. lelas sítja. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. a páciens tartása meginog. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. hányásra. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. elfog a pánik. Az orvosságait nem szedi. szerencsére. de õ nem hajlandó menni. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. hogy mire kiérnek a helyszínre. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. A család felháborodottan nekitámad. A trükk itt s eléri célját. tudata lassan feltisztul. mikor a hegyek közé érünk. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap. az ügyeletesne nie a tartózkodóba. a mentõknek is megtagadja. akihez kihívtak minket. A bejelentések azonb n folytatódtak. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. sav tolul fel a tor ba. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. mindenki gyengeségre. a padlóig tapossa a edált. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni. Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. hanem tovább kell vizsgálódnunk. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben. nem ismeri meg a családját. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. újból rászóltunk a gázosokra. már csak olyan. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. ahogy tudok. Rosszul megy a motor. mint egy Trabant. és a gáz onnan szivárgott be a házba. A gyomrom lassan felfordul. infarktusgyanús. Rendben van. Itthon akarok meghalni hajtogatja . a szolgálatvezetõ felkapja. most is többet tartózkod m a levegõben. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. azt fogyasztja. Így mindenesetre egyszerûbb. hogy kór házba menjen. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. a sofõr. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. nem is es zik rendesen.

mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. aztán elköszönök. a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. például Ózd. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba. Trencsényi Erzsébetnek hívják. az viszont biztos. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. Ha minden jól megy.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. A határok megnyitása csábító írja az újság. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). nem utols n annak köszönhetõleg. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva.2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5.2 milliárd forint. de látom. Karcagon és nálunk. néhol még az utcára is kilátn k. fehér köpenyes nõ jön velünk szembe. a hungarocellhez hasonló. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete. Nálunk nincsenek ilyen gondok. hogy dr. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. hogy hamarosan újra lejövök. akko ha kész lakást kínálnak nekik. letelepedni pedig végképp nem kívánnak. Még volna néhány kérdésem. de alig van mibõl adniuk. Amellett általában õk a családfenntartók. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése. A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. 2. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán. Kazincbarcika szegény város. ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes. illetve valószínûleg többel. belül pedig egy dekoritlap zá ja le. hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám. Szá talában már a csõd következik. ez történt a vasgyári kórházban. Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. azt szokták válaszolni. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. bármikor szívesen fogadjuk. . három rétegbõl állnak. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. Behív minket az irodájába egy kávéra. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. Ez nagyon sok. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. de Ózdra már nem. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. tehát nem mernek kockáztatni. de ennyiben nem is reménykedhetünk. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. A városban munkanélküliség uralkodik. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk. hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány. de mint a mentõk mondták. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. megállapodunk. az ablakok is deformálódtak. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan. Jól látom. nem mehetnek máshová ozni. szemüveges. a csövek egyrés odálódtak. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. tudjuk fedezni a mûködésünket. hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. A megyében sok kórház még rosszabbul áll. A falaink úgynevezett függönyfalak . Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek.

hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget. Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. A környékbeli téeszeket felszámolták. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani. hogy lakást kapnak. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. amennyit csak tudunk. vagyis nem vigyáznak arra. tapasztalatból tudják. félig asználva. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket. többnyire idõskorú betegeknek. Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. melyek nem ránk tartoznának. Elõfordul. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá. drága gyógyszereket igényel. Újra és újra megdöbbenek. Ez sok is. A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. mint az elõzõ alkalommal. fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. most 750 sem jön világra. és nincs kinek. Akadnak kórházak. sok betegnek itt volna a helye. hogy menny t látok. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. a legsúlyosabb állapotú betegek számára. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. A szakrendelés. . de olyanoknak is. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek. ahol lényegesen többet kereshetnek. 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. mára a fiatalok elvándoroltak. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. számítaniuk kellene rá. most 330. és megpróbálom kiegészíteni õket. miképp halt meg a papa vagy a mama. most már a harmadik napon eltávozik. és nem megfelelõ személyt veszünk fel. vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. Nem is beutalják. hogy asztunk . amilyenen szükséges. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. de inkább az ideg. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. a lakosság elöregedett. mint amilyen Kazincbarcika is. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. de nincs hová. és ne magasabban. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. hogy mi a divat a családban. a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. Az olyan régi szocialista városok. nem tudjuk el deni.vagy . Kialakult egy széles réteg. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. mint receptet. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. de mint a megyei kórházakban általában. kevés is. mert a belsõ arányok megváltoztak. sebészet.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. hanem valósággal beutálják õket. mint a kettõs támogatás egyik változatát. melyek hasonló esetekben úgy segíte on. aki aztán a nyakunkon marad. mint az alapellátás. Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. inkább csak rosszul táplált. eredetileg egy régi. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. Most több idõnk jut a beszélgetésre.

Nem s házban. hogy a v orát korábban. hogy bírják? kérdem. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. nincs beteg. Nem azt mondják. mindenen gyógyszerízt érzek. szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. ahogy tudjuk. egyszer komoly botrány keletkezett abból. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. még azon is takarékoskodunk. Azt mondta a múltkor. € € Már fél három körül jár. nem pótolják vis az inflációt. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. ennyi fürdõszoba. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. ennyi mûszer. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. akiknek a tudását senki sem vitatja. 1800-2500 kalóriát. hanem maga is forráshiánnyal küs k. jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. a z elmebajjal azonosítják. tehát bevétel sincs. Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra. felkapálják a rózsabokrok közeit. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. hogy azokat a betegeket is operálják meg. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. télen elsöprik ekli az ügy. akiknél kvetlenül szükséges ugyan. hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. Kínálkozná . de elfogadható a mûtéti beavatkozás. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. közötti étlapot. elõbb-utóbb összeomlik. Egy-egy osztályon ennyi ágy. a konyháról felszólnak. levált a városról. és még most sem igazán használhatók. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. hogy nem tudom megcsinálni. mi. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. Mondtam már. és n Hogy vannak egészségileg. hanem megpróbálj oldani valahogy. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. hogy minden olyan dolog. rendbe hozzuk a szerencsétleneket. A berentei rész önállósult. október 21. ahol tudunk mondja az igazgatónõ . Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. még világosban vigyük fel. enn személyzet kell. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle. és még a papírszalvétáka kettévágták. Csend támad. mert kihûl az ebéd. Tüdõvészesen. elég szegényesnek tûnik. de néha negyvenen is alszanak ott. hálából lekaszálják a füvet a parkban. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni. Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik. lepedõket. összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. Marad az 1. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. majd átkísérem magát hozzájuk. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. Ami azt illeti. mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón.belosztályra fekszenek be. Az érdekképviseleteken is elmondtam. egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. hogy ha n incs pénz. és ez nagy veszteséget jelent. de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. a minimálbér felemelését. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. egszigorúbb takarékosság érvényesül. hogy menjünk le. míg a levesre várunk. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. hálóingeket. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés. akkor nincs orvos. .2 milliárdos költségvetési keretünk. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. és 27. amit az öntudatra építene k. a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. Az viszont biztos. úgy kerü k át a szállóba. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. három embert el lehetett bocsátani a konyháról.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat.és kocsihel körüli viták. mert a m . Lakóik egykor. tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál. ha azt nem éri el. a meddõhányókon gyûjtögetnek. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság.ya. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. Felmerül a gyanú. magán bányászkodással próbálkoznak. anélkül. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette. akár olcsóbb formában. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait. Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. Nem lés során vétett gondatlanságok. A fent és lent közép elleni összefogás tja. kimegyek a vasútra. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik. Menet közben kibámulok az ablakon. Egy esetkocsi. hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik. Ma n berendezve. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál. € 15. hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. de nyomán rögtön be is zárták. Ta bujkált. mentõket. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. Meggyõzõdésem. Munka nincs. az útikönyvek csak közölnek. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. El tudja képzelni. mint nagyvonalúnak tûnik. csak az õrzõ-védõ kft. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. vagy még enn tovább lépve. Már délre jár. Egyrészt. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. de azok ri ek el errefelé. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok. több. magát a szolgáltatást bérelnék. a kívülállónak. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban. sõt a mûhibák sem. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra. a 210 mentõállo felújításra szorul. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. de ritka az a szerencsés. hogy sokkal többre nem telik. Mellékkereset alig-alig kad. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. az üzemi épületek falai is omladoznak. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. sokan elvonulnának nyugdíjba. A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. abban bíznak.

A jelenlegi gyakorlat szerint késõn. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben). hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. A nehézséget fokozza. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. 2003. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. A bizonyosan bekövetkezõ. Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát. csak a betegszállításban vehetnek részt.). év végéig 70-70 eset. Az állami mentõk mintegy 800. Gy. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká .5 millió beteget szállítanak. melyet már a 2002-es választások u ek el dr. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. olyan gépkocsival rendelkezünk majd. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren . mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. (Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. hogy feladatainkat maradéktalanul. Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk.vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. eszköz. az elõírások egfelelõen elláthassuk. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet. mikor felvetette annak lehetõségét. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. a mentõkocsivá alakítás munkálatai. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek. Miképp áll a helyzet ezen a területen. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre. A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. valamint a hatósági eljárások és egyéb. elyek a továbbiakban a mentésben már nem. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban.és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése.3 2. azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni. átlagosan hat hónapra van szükség. a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. kellõ színvonalon. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re.) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. Amint azt már többször jeleztük. Ahhoz. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. év végéig összesen 140 db eset-.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. kapacitás stb. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait. a hátralevõ két évben. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag. és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. melyekkel az rzõdést kötött. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát. a mû tt. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. Intézményünk [az OMSZ M. 14. A 2002. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db. és 2004.

mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. Azt mondják. csak drágább lehet. hogy több mint tízezer. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. mert sem az elõzõ. 2003 e felé arról adott hírt. m . hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. doktor Rotyis Máriát. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. terhektõl is megszabadulnánk. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. hogy nincs szükség rá. és rövidebb a távolság. Biztos vagyok e. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. de elõfordul. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. hogy tabula rasa -t csinálnak. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. és csak 3. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. hanem azért. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. már nem olyan szép a menyasszony. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak. vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. de a döntés nem a mi dolgunk. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. forrásként Kovács Péterre. Kétségtelenül érdekes elgondolás. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. és felajánlotta Dunavecsének. Azt sérelmezik. Feltételezem. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. Rosszul képzeli. Azt tudja. hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. A város lelkesen fogadta. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. a szá ik is végeznek mentést. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna. pedig ha belegondolunk. A 2000. de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani. fel is szerelte. az öröm bosszúságba fordult. ügyeleti feladatot is ellátnak. tovább ke llene hárítani az adózókra.mi jelzi: pontosan tudják. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg. Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. ki volna az a hülye. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. Vajszló polgármestere úgy véli. € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. aki úgy ruház be . A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. és egy új. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba. m tunk. Ha felszámolnák õket. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. ez a leg egoldás. Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. hogy mûködésbe állítsák. a további piaco ne nekik. Ez persze ttáns ötlet. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. El is felejtettem volna az ügyet. Felmerült az az elképzelés is. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás.

a tûzoltók kapnak majd helyet. ha elolvasná. súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. de elrakom az újságcikket. addig a helyettes l y szükséges adattal. egy eset. Solton haladunk át.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt. valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat. és kijel ras részt. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. Megemlít egy húszéves. hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti. Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat. Már közeledünk Dunavecséhez. Gy. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. úgy gondolom. Maga a központi állomás 7-8 szállító-. hogy hány roham-. amely többek között korszer is rendelkezik majd. amibõ telmûen kiderült. hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. 55 százalékban. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. Csak az a baj. kijelentettem. Gy. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. mi rögzítettük. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. nem hallják a jelzéseinket. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. kettõ 24 olgálatot ad. ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. a férfi már lt. Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. Pontosan meg van határozva. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni. ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. felszerelte é utatta. Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm. A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. anél . ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni. és 100 ezerre egy rohamkocsit. akin éjszaka tört ki a fu roham. java részük már túl jár a 4 en. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . 50 ezerre egy eset-.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. eset. jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. Véletlenségszámba megy. A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag. Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos. melyet e ységbe terveztek. a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt. A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot .] képviselõje azzal. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. Ez a beruházás azonban elmaradt. egyszerûbb. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit. körülnéztek a környéken. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni. Az orvos hiába próbálta életben tartani. egy helybeli fiú led plomázott.és egy rohamkocsival ezik. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M. rszágúton is akadnak piros lámpák. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna. melyben a rendõrök. Tiszakécskét. tõlünk kellett volna elvenni. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. mire a mentõkocsi kiérkezett.

Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. de ez a szám a nyolcat is elérheti. Igen. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. azt hiszem. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést. Ez azonban csak a mi véleményünk. a mentõápoló hozta vissza a halálból.]. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. mint a budapesti ember. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. Ezt Önök persze helyreigazították. és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. de életveszélyes helyzetbe kerül. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. Közben beértünk Dunavecsére. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni. Gy. hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. a szívverése gyakorlat . kocsiztam . oda kellene adni erre a célra. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. mert egyetlen al sem szólt közbe. beszéljünk a mentõkrõl. Engem az orvosok mentettek meg a kórházban. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M. hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. Szab . de elhízott. a mi nem kevesebbet jelent. mint példáu osiak. és is végeztem. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. hogy bele t. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. ezt szorozzuk meg 365-tel. nem derült ki. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. õsz szakállú férfi. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. a gyakorlat másként alakul. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. mit ért azon. Abban. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. Igen. 88 másikon sem arról nem is beszélve. õ nem azok közé tartozik. egy szállítókocsi vitt be. sok lecserélésre na. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél. ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. más irányból próbálkozom. Gy.]. de azt hiszem. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét. hogy egy nap legalá eset adódik. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. mert nincs. mindent nekik köszönhetek. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. de bizalmatlanul fogad minket. A dunavecsei ember épp annyit ér. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. tehát 22 ezer emberrõl van szó. a vonzáskörzete 17 ezres. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. és nem si . A polgármester alig középkorú. az orvos mintha megbánta volna. akik egy vénát sem t zúrni. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. és még lehetne sorolni a különbségeket. Az országban 210 mentõállomás mûködik. Harmos doktor halványan elmosolyodik. Ha volna is pénz rá. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M. Udvariasan. hogy az emberi élet a legfontosabb. Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. egyetértünk. 2190-et kapunk. vagy más okból. mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el. ez így van. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára.hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. 1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra.

Százhalombatta. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. Különösen áll ez vecsére. Szob Somogy: Balatonszemes. amire csak képesek. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. Szécsény. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. Balatonlelle. úgy látszik. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. Örkény. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. Maga. Zalaszentgrót. Lengyeltóti. € A foltozott halál € 1. Zsámbék. Sümeg Zala: Lenti. Balkány Szolnok: Jászkisér. Másik kérdés. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. más részét nem. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. A legközelebbi kórház Kalocsán. . Szentgotthárd. Rakamaz. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. megígérem. Az éves költségvetésünk 50 lió forint. Úgy ígérik. Pásztó. Bácsalmás. Kíváncsi még valamire? Nem. mert nem ért be idejében vele a kocsi. Szabadszállás. Szikszó Csongrád: Mórahalom. Tisza Sajószentpéter. a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. Bük. hogy megmondja n kik. Rétság Pest: Gyömrõ. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl. Gönc. ahol a polgárok mindent megtesznek. itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. A 7. Az emberek nem azért tartanak polgármestert. Letenye. Edelény. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. Poroszló. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. Csurgó. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. Ricse. Izsófalva. a hívása Kec ki. Beszállunk a siba. Hidvégardó. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. miért hiányzik valami. Fonyód Szabolcs: Ibrány. hogy az itteni tanyák merre fekszenek. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. Vasvár. csak egy piros személyautó parkol az udvaron. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. Petõfibánya. € € Vége az elsõ résznek. elköszönünk. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. Kõszeg. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. Kompolt. Pilisvörösvár. a mentõk védõszentjének szegõdött. Vámosmikola. nem hiszem. Bercel. Nyírlugos. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. Mezõcsát.oldással. Moldova úr. Tab. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. Zirc. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. mehetünk. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. a betegek egy részét meg tud eni. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. Úgy teszünk. Dunavecse Békés: Zsadány. B kocsi sem tartózkodik. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra.

de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. beértem azzal. OTI-orvos. mert eltartották magukat. hogy melyik betege mivel adós neki. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. mint ahogy hirdetni szokták. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. Az idõs férfiak egymásra néztek. általában lovas jármûvet kapott. számon tartotta a járandóságát. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. a MABI. lesznek. akikrõl semmit sem tud. de nem is volt szükségük rá. Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem. akik megpróbáltak tenni valamit. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. ami azt jelenti. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára. az ügy érdekében készségesen fogadtak. vezetett egy kockás füzetet. hogy ki szólaljon meg elõször. aki olyan orvosságokat ír föl. én nem is erõltettem. például egy beöntés árával. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. Elmondtam. és az is maradt. hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. fizetést. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos. õsz hajú. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . A kávéházban. hogy egy statisztikai-törté hatnak. Már említettem. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. de attól félek. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. hogy idõközben eltávoznak közülünk. de ez kivételnek számított. Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. mit vár tõlünk. olyan embereknek. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. akik nem értenek egyet velem. kitesszük magunkat annak a veszélynek. hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . mivel foglalkozom. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. sem a minisztériummal. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . hogy hagytak dolgozni. olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. az irányítást a B zte. Úgy ítéltem meg. hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. hogy ha a páciens olt biztosítva. megfigyeltem. Az én ki szintén orvos volt. A vagyonukat ingatlanokba. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. hogy megoldódjanak . Ilyen fekete körmökkel? Igen. És mi történt azokkal. egykori kórházigazgató . Móricka? Orvos. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. lakást és a munkájá t. hogy az orv n ember. aho yakran leülök dolgozni. a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt. amelyekrõl keveset tud. . Voltaire azt mondja.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. eldöntendõ. Én zélek. göndör. ma úgy mondanánk. most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. körzeti orvosi szolgálat. ebbe je e fel. Keringett is egy vicc errõl akkoriban. és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. Nem tudom. Magánvényt írt fel. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. fõle k vásárlásába fektették. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit. Magamra voltam utalva.

hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. kit . az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. De haladjunk tovább. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. mint az utódállamok. ha kiderül. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. mint falu bolond pappal. és elintézte. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. Amikor nyugdíjba mentem. A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. amelynek õrzése vagy hazaszállítása . Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. olyan volnék. sõt fokozottabban. t alán ott is végezte volna. de egy szovjet komisszár. a közigazgatásban. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. mint mi tudnánk. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. jelentõs részük zsidó volt. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést. Nem véletlen. mint amennyit ér. szappant adott nekik grátisz. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. úgy romlott az egészségügy helyzete. az oktatásban. Így aztán politikai gesztust is téve. Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. ha valaki azt akarta. Ahogy közeledett a háború. akik sokat maradnak távol betegség miatt. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. Akkor nem vállalom. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt. zolgálatosként került ki. csak beépítették az emberekne tudatába. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. akit õ hozott vissza a halálból. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. De azt el kell ismernetek. hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. Néhány terület kivételnek minõsült. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. Az orvosok zöme hazajött a frontról. Legalábbis õk ezt állították. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. utasítást adott a szanitéceknek. így fordulhatott elõ. az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett. az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. hogy kikerülhessen a lágerbõl. sõt növelte az ország. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. diétá t. 1945-ben az egészségügyben. a szervezettség. a mozgáshiány. akár katonaorvosként.Az ország nagyobbik. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. mintha nem tudnád. az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. mint 1 an. megke este. hogy feljebb. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. Van pénz rá? kérdeztem. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. mint most. Pénz? Az nincs. a rossz táplálkozás. de még a holokausztot is több orvos vészelte át. tanácsokkal látta el õket. esetleg tápszert. mint régen. mint az öregebbek. a környezetszennyezõdés. apám is fogolytáborba került. enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására.

Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel.. dr. mint a szomszédo s országokban. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét. de megérte. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. Késõbb. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette. újra hadra fogható katona válhat lõle. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt. aki a II. nem mindenki által elérhetõ. Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. vérkészítményeket. Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet. vett át. akkor ez a magánpraxis. akkor viszont nem általános. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. ez n érvényben maradt. Az unokám jogászhallgató. Ez úgyis meggyógyul. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. 3. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg. anti iotikumokat. Ez volt az elméleti alapelképzelés. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. stb. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. a kortikoszteroidok stb. rá lehet bízni a társaira. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. Olyan súlyos a sebe. hamar lebukott. az újfajta hormonkészítmények. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg. Legtöbbj fogadta el. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is. hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. vagy alános és ingyenes. é lottam tõle. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. az más kérdés. hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. Ez olyan fokban sérült. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel. hogy meg lehetne talán menteni. gondoljunk csak arra. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. például a z úgynevezett triage elgondolást. Sokan úg znak. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást. Rengeteg gyógyszert. Végül bebizonyította. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye.. kizárólag állami feladattá vált. de jó üzleti szimattal rendelkezett. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. infúziós szerkezeteket. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain.UNRRA-segélyt. Vagy általános és magas szintû. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. röntgenfilmet. mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. hogy érdemes bevinni kezelésre. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. tehát nem ingyenes. 2. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását. akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. vagy magas szintû és ngyenes. maradjunk a lényegnél. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. mint az öreg paraszt k . Bismarck.

Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. magánorvoshoz kell hogy forduljon. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb. egy vizitért 10-20 forintot kapott. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. Õk csak akut esetekben lábtörésnél. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. ez persze méltatlan túlzás. hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. Eltûn ill: spárga. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. mint például Angliában. végsõ esetben az államon. a többintézményes. ebbõl nevelt fel inket. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat. kés. A betegeit úgy vizsgálta meg. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. hogy a fülét rá és figyelt. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . de ezt az átlagpolgár nem vállalja. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. Visszatérve az adott idõkre. Apám összes tudománya belefért egy táskába. hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. Mindent összevetve elmondhatjuk. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. adott egy injekciót. melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja. sztetoszkóp. Sok új lé született.pját a zsír. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. viszont a lakosság húsz százaléka. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. illetve a fiatalabb é . éter. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. ha nagy baj volt. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt. majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. mint az osztrákoké vagy a finneké. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak. Gyógyítgatta õket. ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen. Viszont az is igaz. ami viszont már komoly költségekkel jár. a gyerekeit. Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. és a leszakadás napról napra növekszik. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. hogy a nagymamája ne 85. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . például Nyíregyházán és Egerben. háromezer ember tartozott hozzá. Elsõ említsük azokat az országokat.

hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. a pénz java a folyamato megy el. segítek neked. helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. aztán kiderül. annál inkább törekednie kell arra. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. A trend változatlanul hanyatlást mutat. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza. szemüveges. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. de ez az egyetlen járható út. Nem a biztosított költségeit fizeti meg. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat .] az így el nem az alkotmányosan védett. ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának. ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. és bizo ckázattal is jár. ebbõl az állam mind többet csípett le. tu om szerint. Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak. kollektív v g az egészségügyi piacon. Gy.8-ra estek vissza. ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994. mondha y is. mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. hogy nem állja a szavát. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. 20. De. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni. elkerülhetetlen esetben elfogadható. hogy errõl nyilatkozzanak. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. A társadalombiztosító. még szomorúbb képet kapunk. Nem mindig. Fokozódott az alkoholfogyasztás. hanem . szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide. emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. majd ha bajban leszel. A rangsorban a 24. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. s zámos ilyen példát fog tapasztalni.5 százalékról 4. ma már a törökök is elõttünk járnak. hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. Magyarország ebben is kivételnek számít. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel.) AB határozat]. A prevenció mindig befektetést igényel. ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. Úgy gondolják. Felfigyelek arra a fenntartásra. például. 40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. különösen az úgynevezett elkerülhet . Így az addig f tt tartalékok elfogytak. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. feltûnt az ad téktelennek számító drog. reálérték l csökkentek. Újra a göndör. az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt. Egy ország minél szegényebb. hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . õsz hajú. (V.korosztályok között is. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el. gondolom. Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. Hiába nõtt meg az orvosok száma.

A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. hogy az új megoldások elmaradnak. jellemzõ egybeesés. milyen lehetõségei. így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan. hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. ha gyõzünk. mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. A visszaesés több okból is ered. de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. mégpedig nem minimális. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot. Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron . aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. min foglalkoztatottság visszaesése. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával. Anélkül. Késõbb viszont. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí .és baloldal között.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. hogy ebben a tekintetben közömbös. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. de az õ terhükre adódó többlet. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ. hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. Megint csend támadt. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. hogy a magánvállalkozók éves. de betekintést engedett abba. Úgy vélem azonban. a tömeges munkanélküliség megjelenése. de állítólag a h e a körbe tartozik. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. sõt. de mindmáig tart. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül. úgysem kérik számon rajtunk! -alapon. hanem azonos vagy ma gasabb szinten. mely ha egy pillantás erejéig. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. kivált nem a lkotmányos. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat. hogy a rendelkezésre áll kevés. adott igényei vannak ennek a k ek. hamarosan kiderült. Az alkotmányos jogok kiüresítése. erre használták fel szerén iket. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. hogy elkerüljék az adózást. apróbb lépések y. mindegy.(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. jellemzõ adat. Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb. A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. a rendszer reformjá társadalom hasznára. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. beérték néhány részterület kiragadásával. olyanokból. mint a vasút vagy a rendõrség. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm.

ami a mai világban már nem fogadható el. szemüveges férfi. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi. € 2. nem . A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét. gyerekeket vonszoln k után. már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. Nem kell létesíteni. A kórházakat kényszeríteni kell. délidõben sem látni egy embert sem. . A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei. kik és mivel foglalkoznak itt. hogy mindenkin segíteni nem lehet. ik fel egy-egy renovált homlokzat. Mindenképpen az látszott következetesnek.sságát. € € A Budapest VIII. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki. hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam. képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. és azon keresztül jutnék be az épületbe. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. Ez szegregáció lenne. (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. A volt kórházigazgató. amikor és amennyi pénz jutott rá. beszámolóval. illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. Vaskapuját tják. fekete szakállas. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. mintha megbánta volna. yen semleges savanyú szag árad. Aki ezt nem veszi tudomásul. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén . amit mondott. majd ebédosztás elõtt nyitják ki. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban. lepusztult józsefvárosi környék. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. átengedi a szót társainak. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is. tsák a hajléktalan betegeket. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel. késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. Samu István gyûjtésébõl. elhallgat. hogy a tanuló. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. Bú nevet. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik. még a székét is távo húzza az asztaltól. több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért. Az öreg orvosokat i avárják. Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. de senki sem akarja folytatni. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. fejét a tenyerébe támasztva.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. középkorú férfiak. ott egy muzsikus cigányréteg él. és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . Szándékát termé tt tudomásul vennem.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. illetve a használó éljen és életben maradjon. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni.) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt.

lekapta onnan. gyermekded tekintetû. vágóhíddal. Egyikük egyetlen barátját . Például mikor II. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. de késõbb teljes világossággal kiderült. az us. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. Már tíz év telt el a megnyitás óta. és visszament törzshelyére. a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. Tizenöt évig állt üresen. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni. Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel. a gallér alá. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. illetve azok. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. nemzetközi szervezetek. hogy hihetetlen gyorsasággal . asztallapon. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. Az i könyvrengeteg egy.leggondosabb kézmûves munka. Talán úgy go atják. 19 dték át nekünk 99 éves használatra. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet. de lakhatóvá vált. ellátogatott hozzánk. há allérja alatt. tv. Szégyen. feldolgozóva egyetemben. utcán. ahol nincs víz. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. aluljáróban. Túlestünk a kávén. olyan helyen lakik.. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. kávét hozat. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. szekrényben. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. tisztálkodási lehetõség. a titkárnõ kiviszi a csészéket. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott. Iványi kordiális mosollyal fogad. védtelen ik mögötte. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. A gazdája úgy etette. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. A lenleg is veszteséges. de a legtöbb mlott. A pince. a pincét is födém takarta már. egy fehér patkányt is. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. melyek itt lógnak az iroda falán. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. elhagyott házban él. angol. aki pincében. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál. Az irodában várakozó elnök. beszállt a metodista egyház. Iványi nem mondja ki nyíltan. ha a le abb komfort szintjén is. a patkány elõjött. nem szégyen. aki az utcán kóborol. német kiadványok. hanem valószínûleg naiv. a tetején néhány cseréptörmelékkel. de úgy tûnik nekem. az a gyanúm. évi III. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. Erz ol királynõ Magyarországon járt.

és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek. ak endelkezett ugyan munkahellyel. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. különféle munkásszállók fogadták be õket. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. bajtársi erõszaktól félve. s ha igen. amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. de mindenesetre jobb. nem tudták megvédeni az érdekeiket. mi. akk is. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. Sokan az utcára szorulnak. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. javarészt vidékrõl felkerült. Az elsõ. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. ráverték a REF-et. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg. Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. elektromos fûtést mûködtetnek vele. itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. Budán. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. mint ez a mostani. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. a Normafa környékén . fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy. nem tudnak elhelyezkedni. mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. de még fiktív lakcíme sem volt. már minden telefonfülkében. még a tizedrészét sem ta ek. Az állami gondozottak . akár akarta. szégyenlõsen. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései. lopásoktól. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. Felfogásommal nem állok egyedül. gyertek be a kapitányságra. a határon belüli vendégmunkásokat . Létezett egy dinamikusan változó. doktor Samu István. szellõzõrács fölött aludtak.. ha csak piszkálni tudta a munkát. inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni. inkább felfelé. mint a lõrinci temetõben. azt írja: Gyakorlatilag alig. az utcai kivégzõtábor. televíziót. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. hogy ezt milyen formában tapasztalta. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is. rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg. Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak.edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. Ráké bereket a létbiztonságra. eltûnõben létezett hajléktalanság. akik foglalkozunk az emberekke l. Budapestrõl vidékre mennek. olyan-amilyen. megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl. gyökereiket ves ek. illetve leállítá lett jönniük. õk pedig. kezés leálltával. 1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. Moldova úr mondja a fõorvos . hol magasabb. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett. ez jelenleg a négymilliót sem éri el. és másnap elengedték. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. vagy vándorló munkakorút. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot. Lassan. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. Jó idõben sokan eltávoznak. Amíg dolg ztak. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc. akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. testvériségrõl stb. Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . Érdekelne. S ha még azt sem. a termelés csökkentésével.

Bizonyos mértékben igen. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. népkonyhát. gyomornyálkahár avtúltengés. a lelki gondozás. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. idõbe telik. Én magam nem vagyok orvos. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. jogi támogatás. ha dr. Beláthatja. de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el. látni fogja. agytrombózisok a. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. tüdõasztma. tisztelendõ úr mondta a mentõ . combnyaktörés. nevezzük K. Májzsugor. ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle. állkapocstörés. m int némely elõdje. álláskeresés. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek. lábszártörés utáni állapot. aki lehet. mi van vele. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. Úgy találta. Samu István megállapításai hivatkozom. azt sem tudta. hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. vitaminhiánytól. elkukacosodás. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. úr. Még az 1980-as. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. idült gyomorhurut. és a késõbb tap azt bizonyították. Mi nem téríten nem segíteni akarunk. A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. vérszegénység. Tetû. hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. és kérdõre vontam õket. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. alultápláltságtól. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. László összeállított egy ilyen statisztikát. szívinfarktus. Szellemi leépülés. lábamputáció. pilepsziás roham tört ki rajta. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. hogy tetves vagy rühös. õk felmérték a helyzetet. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. segélyezés. Egyikük megisme mentegetõdzni. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. fekélyek. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. Ön is felháborodna. hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. A mi alapítónk. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. szívelégtelenség. agysorv oholtól. tébécé. idült hörghurut. az õ kocsijuk kiesik. de ez csak néhány he biztosít. nappali melegedõt tartunk fenn. angi . sokszoros bordatörés. hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás.thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. A hajléktalanságra kivetett személyeket. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. Ére 2-3 doboz cigarettától. ezért jobb és hitelesebb. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. Én emlékeztettem õket. Olyanokra gondolok. illetve savtalanság. számos fejsérüléstõl. mint a kontrollcsoportnál. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. tüdõtágulat. érszûkületek. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. mûtét utáni állapot. gangréna. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. Az a tény. fogyatékos vagy rokkant volt . delirium tremenstõl. K. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. rüh. hol fekszik. mikor odaléptem hozzájuk. legyen szó hajléktalanokról. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. tüdõgyulladások. bõrgennyedés. hogy Ön. Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. Kihívtuk a mentõket. meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. elbutulás. magához térí teget. Szívizom elfajulás. mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. maga már rég nem evett. Iványi felteszi a szemüveget.

szolgáltatási díjat kér a másolatért. nem élõsködõk. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. Gy. Ezzel is tisztában vagyok. gyakran zerülnek. mert elveszítették a kártyát. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. 9. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. hogy egy »csövi«-hez hívták ki. mert fáj a lába. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni. Tehát még egy évtizede sincs. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell.-t. 15. ezért meg kell gondolniuk. jóléti szintû államban nem is jelenth . s tudunk. E igen nagy pénz. Még mindig kint van a hóesésben. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. Sok kórház addig elmegy. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. A közhangulat úgy alakult. A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . hogy vitába szálljak Iványival. ) Nehezen szánom rá magam. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. hogy fel kellett venniük K. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«. esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. ami a TB-igazolvány alapja. Miképp történt. hogy nincs szükség rájuk. K. eltûnik. h tehetnek róla. Tegyük fel. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. azt hiszem. hogy bevezették ezt az egész rendszert. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. igazgatási. Most a szakadó esõben három napja egy padon ül. hogy vállaljá z ilyen eseteket. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete. hogy módjukban állna új kártyát kérni. így az õ ellátásuk majd az OEP. mint bármely más személy. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. mert a többség gon n bõséget élvezett. De haladjunk tovább. jegyzik be a nyilvántartásokba is. mikor kiderült. illetve ellopták tõlük. meg semmisül. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. A kórházak igazgatói felmérték. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek. hanem azért. aki a saság területén tartózkodik. XI. Akinek nincs munkaviszonya. 1999. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán.nak új törvényeket. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. 104-et [a mentõk telefonszáma M. Telenként sokan emlegetik. XI. mindenki már a születésénél megkapja. de sokan nem is tudják. hogy eladta valaki. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. mint a sze t. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. Nem puszta lustaságból. Találtunk már olyan mbert is. Meg is jelent egy olyan újságcikk. Az esetek nagy részében elutasításra ta . Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. 10. Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. nem tu ni. 1995. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. ha elveszik. éppúgy. melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. De attól tartok. hogy az akció botrányba fulladt. kétezer forintot. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban. 19.] kikü em 17 órakor.

onnan a fürdetõbe. Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. és tételezzük fel. Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. a nejlonzacskók is árulkodnak. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. ez annak i ezer embert jelenthetett. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. nem csak fizikai értelemben. és nem biztos. Valószínûleg belülrõl is az. hogy hosszan kell utazniuk. Ez rossz a mentõknek is. hogy nem érdeklõdtek utánuk. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. tésre lesz szükség. 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több. Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól. Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. vagy a mentõegységet orvos vezeti. a beteg e gész magatartása. az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja. Már más a helyzet. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. Szeretném. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van. Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. üdítõt. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos. Az egész rendeletnek. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata. hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . ha a szállítás esetkocsival történik.jogosult volna rá? De. A fertõtlenít akkor végzik el. . fürdethetõ-e a beteg. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. Egy idõ ut pasztaltuk. Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. mikor értesültem róla. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. beszélgetett az ápolónõkkel. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak. és megindul a torzsalkodás. m issza az egészségügyi intézménybe. a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. vitt nekik almát. akkor õk dönth tnek. mert az egyik kocsijuk órákra k . amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. Lehet. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. úgy tudom.

Egészséghez való jog ide vagy oda. bõrgyógyászatot. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. ismernünk kell az adatokat. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból. Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. féli zési ügynek is tekinthetõ. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen. Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. de már a belgy zaton is elõfordult. mára rvosi praxist. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni. a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni. a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. de erre TAJ-szám nélkül ninc . leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. Iványi Tibor Fõo. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának.. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk. Nem zsidó. illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget.. hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk. Oltalom Kórház Dr. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. Január 1. fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban. ebbõl 1671-et közterületen vett fel. Csak a nyilvánvaló. mint az övé felõl. A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl. Mi az. õ ateista. Arról szó sincs.felverik a párnájukat és így tovább. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja. és december 31-e között az alapellátásban. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított. Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy .. A tbc diagnosztizálása.és járóbeteg-kezelését. a lelkész a mellére teszi a kezét.

akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették. arckifejezésében rezignált ember. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. de õ még fogadja az elkésõket. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. de minden hajléktalan beteg. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. feszülten kell yelnem a szavaira. És ez elégséges arra. Ha a beteg magyar állampolgár. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. Élelmet-orvosságot hordott be. invitál. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. Egy. senki sem tiltja meg neki. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. az ápoló. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. felvállalta. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. térítsen meg valamit a kó . Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. A család különös módon jól járt azzal. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. a klientúránk szinte beláthatatlan. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. így õ életben maradt. csak önmagát isztrálja. szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. Dr. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. hogy egész napját a kórházban töltse. mindig l olyanok. ha az öreg kórházba került. java részük csonkolt végtagú. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát.léktalanok. Az osztályon a fõorvos. A y út 152. szakmai karrierje. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot. a rendelõben beszélgessünk. egész napos ápolásra szorult. mert az egyik fiút rá tudta beszélni. hontalanok. Családias életforma honosodot meg. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. Aki emberekkel foglalkozik. így akarták kikénys eni. fejlõdési ren nességgel küszködõ. A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. Senki sem tudta ellátni. A környéket ellepték a belügyis ok. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. szívrohamokat. Jó híre hamarosan elterjedt. a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. viszont sokan nem ide tartoznak. ek vele. márpedig. y fegyvert vihessen be magával. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. nem szívesen emeli fel a hangját. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. és megpróbált a túszszedõk l hatni. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. leromlott állapotú. Ez így ment néhány évig. Iványi Gáb könyvében megemlíti. te azt ígérted. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot. Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. és Nyugatra távozhassanak. hogy váltságdíjat kapjanak. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. Mintha csak meghallotta volna a nevét. néha nõket is. agyvérzést és . ezért hamarosan nyugdíjba küldték.

de ellátták az összes rászorultat. Nagy szavakkal élve. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . A teremben szekrények nem találhatók. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez.és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek. az élethez való jogot. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. Iványi Gábor attól fél. Gy. de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re. a pszichiátriát illeti. ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. mert nem tudja el rakni a holmiját. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra.] Ami az én szûkebb területemet. az 1960-as évek második f jessé vált. el akarják kerülni. Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. ha nincse hiába mondom. Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. nemcsak a jobb helykihasználá ett. Most is üres a hálóterem. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. elõnyös volt ez a döntés. De gazdaságilag. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. az angol. A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. meg kell tenni. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be. a pszichiátriai ellátást illeti. A Gallup Intézet 2001. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak. a másik. a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng. . a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. minden alka mal új és új CT. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan. Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . A fekete mûbõrrel borított. ha túlzsúfoltak k. hanem minden más kintetben is. gondolom. menjünk edves uram. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette. és reggel nyolcig maradhatnak. Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri. megütik magukat. A Fidesz felfogásával tettem egyet. bár ha eljön az ideje. ezeket este hétkor eng k be a kapun. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. megértése a bajaik iránt. meggondolatlanul mászkálnak a váro snek. mert a berendezéseket sok helyen összetörték. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. Egyáltalán nem. Ami az én szorosabban vett szakmámat. az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt. Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt. Valóban száz személyt tud befogadni. er gharagudott. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. legalább öt évig kell várni. Komoly egészségügyi refor il. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. e simán. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. de higiéniai okokból sem. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot.

az egyik karját gipszkötés merevíti ki. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. ahol kezelni tudják. arra számított. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. kölcsönözni lehet. már rég lejárt a rendelési idõ. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. Lentebb egy férfi alszik egy székben. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus. Személyi igazolvány? Elveszett. Egy pillantást vet a sebre. Egy görög ember fia. idekerült. Be kellene áztatni a kötést. dolgozik ezt-azt a ház körül. itt van egy olló. Rendben van. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk. várja meg. Ezt el kell hinni bemondásra. erõsen csípi. nan kirúgták. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. az ambulancián. Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser. hogy levehessük. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. keres néhány forintot. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. persze csak úgy bújtatva. tízpercenként vizelnie kell. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. nyilvánvalóan felmérték. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. Mellette egy középkorú férfi f t. néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. Nem válaszol. csak vállat von. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. Úgy hallani. Egy pillantást vetek az ágyára. TAJ-kártya? Nincs. nem mondja ki. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. kivételezett helyzetét jelzi. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. hogy tudjanak magáról. kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával.A terem mégsem egészen üres. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét. de látszik. csuklóláncot visel. Be kellene feküdnie vele. a mentõk szokták visszahozni. egy alacsony. Samu doktor szól neki. bár mindenki tudja. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. amíg amputálják a lábát. melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. em sokáig maradna a helyén. Nem engedhetem meg magamnak. Szabolcsból jött fel. Már három óra is elmúlt. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. de a kezében most is cigaretta füstölög. a másik lábát is le fogják vágni. az anyósomnál laktunk. Nincs idõm várni. szerzõdéseket aláírni és így tovább. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. maga tudja. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. Néhány pizsamás on. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. analfabéta és gyengeelméjû. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. Erdélybõl jött át. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. a rokonok elszedik a pénzét. 23 ezer forint a nyugdíjam. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. ellopták. nem hagyhatok ki egy napot sem. Nem árt a dohányzás? kérdezem. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. 75 ezer forintot kapok. Nincs. begipszelt lába fölöt danadrágot. mert kirúgnak. a zuhanyozókon nincsen csap. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. fülbevalót. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. a kezelés után a beteg világfias mod . Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. az apja hazament. felm utatásával vásárolni. . Egyikük. mindig magamnál hordom. bár már ötvenéves is elmúlt. mint jelezték. Dimitrisz.

ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. Van ott egy faház. Lehet.3%. Gy. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. az a koronás. például tbc-ben. az illetékesek ezt is keveslik. mert egy hajszálat talált a malterban. május 97. Noricin? Az is egy betegnek jár. ez most ra számítva 2500-2700 forint. arra ráírtam. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán. alapítványi támogatást. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. A rászorultság ti el. hogy menhely . megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene. a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh . a lábam b lé esett. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. mint láthatja. Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról. Az van. Én ha tudok.8%. Milyen iratai vannak? Csak román. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana. Leittam magam. Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor. február 110. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. mint a befogadóképességünk. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet. hogy ez nem sok. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget. Ledolgoztam 34 évet. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. pontosan nem tudom.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. Valamit csak tudnak adni neki.6% 07.2%. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel.6%. mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után. ha eket is el kell látnunk belõle. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. június 100. de otthon hagytam. mert kell a hely. õ még az elõzõ kórházból hozta magával. Ózdon kohászkodtam.31%. végi estét. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. Samu doktor könyörgõre fogja. az út mentén elaludtam. április 106.05%. ráhajtott egy autó. visszamegyek az erdõbe. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. augusztus 95. de kevés. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. elsõsorba alanokat. M. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109. de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. nemcsak a kórházat. Télen sokkal több a súl os eset. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen.

mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. Voltam elvonókúrán is. és egy iratcsomót nyújt felé. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. Most is h dulunk el. az ápolónõre bízza a további eligazítást. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. és azt mondta. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. Én hordok neki ételt. nem jutunk át a kórterembe. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. Király fõorvos izsgálta. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik. mert egy 35 év körüli. de egy hatvan i. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. Látom. különösen az ápolónõi létszámban kozni. alkoholt fogyasztott. hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. de nem sikerült. Sz hárdra például hét évig kell várni. hülye lennék. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. a másikuk pedig az tisztában. Egy romos lakásba oholista. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. és nyugodt. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. abból iszik. Ehhez persze szükséges hoz zátenni. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. akiktõl borravalóra számíthatnának. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. Ami régen. õk majd beutalják alahova.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. farmeröltö gállítja az orvost. hogy nem boldogul. szegényesen öltözött nõ tartja fel. Nem is sikerülhetett. a 7 . hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. egy középkorú. És maga küldött is kérvényt? Igen. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. Úgy tapasztalom. akinek mind a két lábát amputálták. hallottam ol yanról is. visszakérdez: Mirõl volna szó. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket.a Gulághoz mérhetõ. Folyton botrányokat csinál. Belenézek az iratba. nekem van egy öcsém. fáj a szívem és a lábam. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet. fülbevalót viselõ. a korábban idevándorolt lányom után. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. zeng tõle a ház. d már magamat sem tudom ellátni. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. kedvesem? Tetszik tudni. válaszoltak is rá. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. A legmagasabb kategóriába tartozók. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. hogy megnézzük az ott fekvõket. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. itt pedig egy kalap alá vonták ek. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. Most hol lakik? . Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. amiért iszom. szõke. hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. Azt szeretném tudni.

sem a hazaté e. csak az volt a baj. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. a nyári hõségben is fázhat. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. felfekvést kapott. és pihenjem ki magam. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára. de továbbra sem mosott lábat. most már három éve eljöttem a csa ládtól. az éhezésben legyengült. Egyszer már ren k. vagyis elhalás. három mély seb van a hátán. Lábszárfekély. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. akik nehezen járnak. Egy cigány ember következik. Vele is elbeszélgetünk. Úgy tudom. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. Egyik nap elkezdtem szédülni. Meddig fog itt maradni? . megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. mert a pizsamája alá vastag pulóve . ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. hogy menjek haza.Egy Dohány utcai pincében. az állapota tovább rosszabbodott. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát. És ha rendbe jön. két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. bujkált. és elkergette õt a háztól. hogy nem volt hová hazamenni. Samu doktor minden betegnél megáll. hogy törõdjön vele. a Nyírségben élt. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik. Rokonai nem mara délyben. Õ a legrégebbi betegünk. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. így kerültem ide. enyhe jobb oldali végtaggyengeség. Azt mondták. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. Az utcán rosszul lettem. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. pénzt ad a férfinak. azt hitték. a mentõk bevittek az idegkórházba. Evett ma már? Még nem. akkoriban. holot z õ állampolgáruknak számít. Nyelési neh nála. akiket értesíteni lehetett volna. Feljött Pestre ott munkát. megfúvatták m a szondát. Kivártuk azt idõpontot. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. nem. kiszáradt. nézze meg. Annyit tudunk tenni vele. aztán cselédkedett egy P zdánál. én is hozzáteszem a magamét. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. rühös lett és tetves. négy általánost végzett. emellett összeszedett egy orbáncot. Végre eljutunk az egyik kórteremig. visszakerü t. meghallgatja õket. eredetileg rendészként dolgozott. Samu doktor kinyitja a zényét. Nem kell ennyire segíteni rajtam. a román nagykövet et keresték meg. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. Csontfejnekrózis. Három óra elmúlt. an azokat a betegeket helyezik el. segédmunkás. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. elhanyagolta magát. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. hogy részeg vagyok. Agyi keringési zavar. elõször egy használaton kívüli hajón élt. hogy 72 órán belül hagyja e ot. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. hamarosan elhagyhatja a kórházat. bebélyegezték az útlevelébe. Mivel nem voltak igazolványai. már három éve nem láttam õket. Õ nem ment. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. Végigsétálunk a két ágysor között. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. Krónikus alkoholista. dacosan fogadja. Végül átkerült hozzánk. olyan. de onnan két hét múlva k. a sebeit beköpték a legyek. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. Tizennégy éve jött át Erdélybõl. de nem mutatott ki semmit. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás.

Azt is meg kell állapítanunk. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. embertelennek találja a gondozók magata tását. ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. Hátha jobb volna nem csinálni semmit. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. és erre csak ritka embereknek telik. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket. jól megközelíthetõ elhelyezésben. Ez nagyon soknak tûnik. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . nincs fürdõszoba. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. aki hajléktalanná vált. de vannak esztendõk. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt. ha megvizsgálnák. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . több pénzt irányítanának erre a területre. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. még mindig nem ut bi védelemre szorul. sajnos. és a fõváros m e jusson legalább egy. ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. és visszaszökik Budapestre. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket.Amíg meg nem hal. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ. Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. úgy gondoltuk. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. Ez a különbség. hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. általában nem mennek. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért. Nekem az a véleményem. attól függ. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. 10-12 nap után távozhat majd. visszaviszik a semmibe. ium elõtt álló daganatos beteg. a WC kint a folyo ható. A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. de belefojtották a szót. nem jól érzi magát. majd kérdezzen rá valahol. . nincs betegbiztosítási kártyája. sokszor csak két-három hónapot tölt ott. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt. Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban. hogy a középkorú. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász. nincs bennük közösségtudat. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. a szeméttelepen kialakított vackára. az osztály mozgató lelke. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. mint amilyennek kezdetben becsültük õket. ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából. sõt az is elõfor ult. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben.

hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik. Feltételezve. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. nem küldték el a rendelésrõl. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. A betegsége valójában glaucoma volt. H. Igen. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. a többit visszaküldték az utcára. rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain. Az intézet azzal védekezett. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . hogy n. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. Budapesten több ilyen is található. a látását meg lehetett volna menteni. sem TB-kártyával nem ren zett. embertelen körülmények közé. és szomorú tapasztalatokat rögzített. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. hogy mentõbe ültette a beteget. Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki. tapaszta kezünk. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. Egy 2000. Csakhogy közben észbe kaptak. Az ambuláns ellátási lapra beírták. hogy a etegnek nincs TAJ-száma. akiknek nincs hová menniük. . és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal.7-0. így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. akkor képesek lennénk a szegények.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. hogy be szorítják õket. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban. l az Alkotmányba ütköznek. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani. sokszor nevetséges indokkal. ehhez egyébként kellõ tudással. A demoralizált. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. és az e lommal kidobják õket. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. A. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet. végül a terápia rova l. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez. és be kellene gipszelni. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket. az adminisztrálás sze ngedték õket. fellebbezni nem állt módjában. sõt hajléktalan is. bizonyára kijelöltek néhány más i is. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett. ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon. és nem a törö zavarta el. hogy: a nevezett hajléktalan. Csak az a baj. Ennél csak azt szeretem jobban. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. szinte naprakész adatokkal szolgálnak.8 százalékát teszi ki. például a szóban már többsz .

Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak. de érdekes megemlíteni. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. Láttam.5 milliós mínuszban járunk. idén nyár 4. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. Elkerüljük. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. hogy bérelünk egy mentõautót. hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet. A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. és õk is készítik el. ak lakossági folyószámlán. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. elõfordult. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében. eltávozik tõlünk. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. egy ebéd 300 forintba kerül. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. ilyenkor megesik. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot. ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. át lehet menni érte. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek. hogy háta mögött farkas. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik. az idén is kellene. fe . A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. vagy el kellett hagynia mindet. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ. ha maguk fõznének? De igen. és mi beosztjuk nekik. Ezek összege változó és tlen. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. Nem volna olcsóbb. hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra.6 milliót. mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. A legnagyobb összeg. tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót. Sajno s vagy meg se találjuk õket. A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. igyekszünk takarékoskodni. otthagyta mindegyiket. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. akár a postahivatalban történõ felvétellel. legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. úgy. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. ömlik a víz. lakása volt v . akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. pedig ahol tudunk. de nem hiszem. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. a mosóport zsákban. literenként 120 forintért. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak. Néha sikerül elérnünk. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. elõfordul ugyanis. olyanról nem is álmodhatunk. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot. Korábban esetleg együttmûködött velünk. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. eldugul. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. hogy egy év alatt néhány millió is összejött.

és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. hagyjanak békén. A szomszédságban fekvõ. hanem egy ombos zakót visel. Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. Tudnak jövetelemrõl. . tuskókon kuporogva arra várnak. szemüveges. Iványi Gábor egyik lánya. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. az ügyeletesek hú c embert engednek be. a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. Be kell ismernem. fekete hajú nõ nyit be az irodába. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész . Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra. aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. egy tá adarabokat készít. nekünk nem szabad egérfogóként mûködni.je felett holló . Ha valaki markecolni próbál. gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. Õk az istentiszteletre jöttek. csak egy Bibliát vesz magához. tessék addig ott helyet alni. Senkit sem kényszerítünk. ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat . közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu. Együtt vágunk át az udvaron. azok nem is mozdulnak. Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. azt kikísérjük a kapun. i fizikai erõszakot alkalmaz. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. keresetét vagy a nyugdíját. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. egy hét múlva már egy fillérje sem marad. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. de egy invitálja befelé. hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. hogy várjak néhány percig. a téli melegedõben tartjuk. ne viszkessen annyira valami. testvérei merre járnak. gyertyát rak egy tartóba. mi bibliai Dávid azt a férfit. Szívesen. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. rendezett ruházatú. de inkább sétálok egyet. akadt. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. Azt sem tudja. és hétkor engedik be õket. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. ne érezzek. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. A nõ visszafordul. de ha már bent vannak. törött székeken. az esõtõl és a rendõröktõl. akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. boruljon e l a tudatom világossága. Értsék meg mondtam a rendõröknek . hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. durván ácsolt padokon. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. ne fázzak. Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. Köszönöm. A karrier végén nin az életnek: csak az. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. kérik. az olcs atására. Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. egy középkorú. aztán visszajövök. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. fekete nadrágjában marad. aki akar. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. apja-anyja él-e. Egy húsz év körüli. nem ölt palástot. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. az este folyamán többé már nem tûnik fel. sõt azt is. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon. egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. hogy szûnjön a szenvedés. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. megszólítja az udvaron üldögélõket. A tettét úgy ítéltem meg. hogy adjunk jelentést.

mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. ma este még egy istentiszteletr kerül. kiengesztelem Eltûnõdöm azon. Késõbb valaki azt magyarázta nekem.Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. Az egyik hallgató visszamarad a teremben. hogy majd arról beszélek. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. Túlbecsül. akik e em. rajtam átfut a gondolat. é i semmit sem tudhatunk felõle. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. megnézem. a ne . vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából. hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. a gyertyát. szavai alatt száraz köhécs szanak. tépték a hajukat. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. és szeretném tudni. melyeken a lopj . Az egy Újszövetség volt. A legjobban itt szeretek lenni. Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. nagyobb töredékeket vették magukhoz. önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. talán lesz valahol még egy. amelyben levest fõztek. mert itt rendet tartanak. nekem egy teljes kell. de engem kértek fel a búcsúztatóra. zakót viselõ férfival. paráználkodj . a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. hogy akiket bántottam. hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. de akkor megszóla lt bennem egy hang. a pászkás tányért. de a bõrfelülete annyira megégett. Nem tartoztak a híveim közé. hogy már nem egíteni rajta. akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. Egy régi legenda jut az eszembe es. Nem. hogy a múltkor is adott valakinek. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. hogy vél etlen volt. hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. nehéz l bõl. én katolikus vagyok. hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. olyan. például a zakót viselõ. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. azokat megengesztelem. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. hogy kel beszélni vele. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. de így sem boldogul. amilyet a reformátusok használnak. Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. de egy református nõnek udvarolok. Sokan. Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni. hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni. inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. Elképzelem. minisztériumokban. Megszólítom. kiderül. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . senki és semmi nem tehet róla. a darabok szerteszét repültek. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. a család ott állt a koporsó körül. sokszor kerülök nehéz helyzetbe. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. A lány összeszedi a kelyhet. az emberek körömmel ma . hogy komolyan gondolja-e. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. Nem kutatom. Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. Nem szoktak látomásaim lenni. Iványi mindegyikük . A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért. volt. a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. Ide is átkísérem Iványit. láttam. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam.

akkor sem bírnám a feszültséget. még rendbe kell szednem magam. Most még jó az idõ. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr. arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. leszázalékolták. Ha ezt kifizetem. Nekik már szóltam. a Deák tér az enyém. Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. mert folyton jönnek-mennek. nem mehetek szõrösen. . És a pince szálló nem ingyenes. mert ez az egyetlen ruhája. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . ugye. hét teljesít k két nap szabadságot. ha valaki hajnali ébresztést kér. mint a fapados . meg kell borotválkoznom. este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. úgy érzik. Szeretném magam kipihenni. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. hogy eset erül bejutniuk. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. a fejét is betakarja a paplanjával. Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot. Reggel négykor kelek. Mi van benne? Ital? Ugyan már. Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe. az ügyeletes abból tudja. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . puszta fölénybõl. hogy kit ke en. mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. õk beleegyeznek. csak beleszagol a palackba. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. nem ak arnak beengedni a kapun. A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. Ott mûködik egy lakóbizottság. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. kis és nagy vagányok. tõlük is leesi -600 forint. nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt. Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki. egy ötven körüli. itt tartják ma este a második istentiszteletet. tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. megszólítok egy-két várakozót. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. hogy ha egy jelentéktel en is. Ha nem hiszi. Tovább folyik a beléptetés. aztán jön a d az átmeneti szálló .szerezni. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. Mikor hazaérek. A betegek nagy része fiatal ember.) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke . a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. sportosan ö ik. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. Ha lehetne. Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. szeretnék átkerülni a pincébe . Átmegyünk a már ismert kórterembe. víz. de sikert arattak a Hatalom felett. mert késõn érek haza. Visszamegyünk az udvarra. de a fapadoson nem tudom. v legalábbis alvást tettet. hogy ez nem olyan egyszerû. Heti ezer forintot kell fizetni. talán három-ötezren. kivan a szívem. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. kopaszra nyírt. volna egy kérésem. kiderül. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív . hogy fogadj magát. az be kell. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. Tudja. és . Hét év múlva megyek nyugdíjba. A befoga y ágyszámot kapnak. Az egyik ágyon valaki alszik. és visszaejti a táskába. Azt is vállalom. fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit.

csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. azóta sem láttam õket. A hajléktalanok egyetlen. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. a legtöbbe nem feküdtek le. csak egy-két perc múlva pislog egyet. Nekem a legkönnyebb mondja . a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. amikor megszülettem. Végigjárjuk a szállást. ahol a kereseti lehetõségektõl. egy idõsebb férfi ép taglalja. Tüdõbajos vagyok. Régebben elõfordult. engem már a kórházból se za a szüleim. Nyolc óra felé jár. aztán elszánja magát. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. me mernek. Fent. A levegõ most is nedves és nehéz. mert a seprût sem bírnám el. mind be van rakva kártyára. de a kényelmi fokozat magasabb. Aféle fórum alakul ki. mert kaptunk valakitõl két hangfalat. minden egy kisebb mûanyag kosarat. Mibõl él? Valami mindig adódik. milyen célt szolgálhatott eredetileg. ágynemû nem jár nekik. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. nem valószí ltalmi pincének használták. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. házassága c fel a fõvárosba. korán kell kelniük. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. télen. ágyukon kuporogva esznek. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. minden esetben halálra ítélik e rölésért. a fedése ehhez túlságosan vékony. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. mint a fapadoson . sz etesnek. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. mikor végrehajtotta az akasztást. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. mikor egyedül döntött? De igen. szatyrukat a fejük alá teszik. vagy kávét fõznek. de sokan nem itták meg. de nem tudok. Az az igazság. abba belerakhatja a holmiját. Nem. Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. Samu doktor találta ki. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. Nem járt el szabálytalanul. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. de támogatni kell minden ambíciót. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. hogy helyben magu yasszák el a tejet. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. ott harsogott folyton a zenekar. aki megengedheti m egy kávét az automatából. Mindig a koncentráció embe. és az egészet betolhatja az ágy alá. a fotocellás l jelez. mert így kényszerítve vannak rá. Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. keresztrejtvényt fejtenek. paplanos ágyban fekszenek. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. hogy a hóhért. megkérnek. Nem tudni. mert én sohasem éltem családban. nappal is viselt ruhájukban fekszenek. kimegyünk a hálórészbõl. hogy szólhatna. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. oktalanul gyullad ki és alszik el. hogy üljek le melléjük. Cipõjüket. A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. 42 kilóra lefogytam. Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. Kérdezgetem õket. A szemlét a fapados -nál kezdjük. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. a másik Túrkevén élt. de nem mûködik megfelelõen. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. a lak lepedõn. Megállok egy pillanatra. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. Belehallgatok egy társalgásba. A következõ állomás a pince . Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . támogatja a törekvést.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. Dolgozik valahol? Szeretnék. elképzelhetetlen lehet a fülledtség. honnan kerültek ide. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra. néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat.

Béla csak szánalomból vitte el magával.) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. én nem volnék képes ilyen magatartásra. maradunk. Csak egyetlen ember jelentkezett. Béla telephel yére. Hallgatunk egy sort. hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. akkor az. Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. A túrkevei ember közbeszól. fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. és ha val biztos ebben a nyomorult világban. távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. õk beszélgetnek. csak kihalásos alapon lehet bekerülni. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. Dolgoznak? Igen. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. A rendõrök ismerik. M. ott fenn mûködik az már olyan. sak nak. Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. vagy nálunk. õ talán befogad. A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. az együtt töltött négy év alatt M. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. Lehet. hogy folyamatosan dolgozzanak. A többiekkel hiába kísé tt. mindannyian leléptek a munkahelyrõl. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi . Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. alkozóval. nem háborgatják. hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. cigarettáznak. Még a n elegendõ egymagában. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . (Ennek a három embernek a törekvése. Mi kell hozzá. azt követeli. hogy háj nõjön a hurkánkra. egy negyvenkilós tüdõbete cigány. a pincében . csak arról értesült. Meg vagyok gyõzõdve. És mi lesz. mint régen egy közepes munkásszálló volt. hogy nem is lesz. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. Azt akarja mondani képletesen szólva . Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket.életemben még egyetlen lakás. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. az ottani lakóbizottság jóváhagyása. Újra én töröm meg a csendet. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. hogy hasonló helyzetbe kerü ve. 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. inkább megyek vissza az utcára. mellyel a sorsukat elviselik. hogy valahol van egy lánya. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. még az udvart is a személyzet söpri fel. meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. vagyis kihajtják utolsót is. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . de én megpróbálom. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. például Érden is ez a helyzet. Ittas állapota már önmagában ki . aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. r kaképesség számított a befogadásnál. de összesen egy vert gyökeret nála. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. Már tnyi embernek adott állást. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. 25×25-ös átmérõjû. mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. Egyik este egy román kamion futott be M. azt. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. és elhiheti: a mesterek nem hagyják. ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok.

1988-ban elõbb az USA-ba. nagyon kellett volna a pénz. ez a csúcs. és nem csinált botrányt. estek. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. hárman ismeretlen helyre távoz . a pénzbõl mindenk maga részét. hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. menjen át az Elõd utcai szállásra. Nem szabad erõt fitogtatni. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. Az a tény. de súlyosbító körülményként. Kórházba. 1996-ban hazajött. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. nekünk. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. kétszer is tönkrementem. azt mondta a betóduló rendõröknek. átmeneti szállóból kizá tását : Z. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. és újra a menhely legalsó bugyrába. Örült neki. A folyosó csendes. most fogok harmadszor. dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. anyja állandóan verte. ami dott. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. é ragaszkodott hozzá. mert a családom kint él Uk rajnában. 18-19 éves költözött. és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. abból kiszedheti az adatokat. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. Nincs papír. ha siet. anadába követte apját. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. visszafordulunk a lépcsõ fe lé. Kint élõ magyarok segítették munka. a fapadosba kerültek. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. notórius tolvaj hírében is áll. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. Azonban hamarosan el kellett költöznie. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. Nem is kötöt k szerzõdést. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. és arra számítottam. a férfi elkészíti a teát. Kijeven túl. Mire felérünk az átmeneti szállásra. mert biztonsági õrként dolgozott. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni. innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. akkor vegyék le róla a bilincset. ott még nyitva találja a kaput. Nem. már fél tíz felé jár. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. míg végül kiköt . mert kevesellték a pénzt. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. Elõször egy barátjánál lakott. Iványi Zoltánné. álta t tudtuk fedezni. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. A víz felforrt. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. újra elkezdtek inni. Most befejezõdött a mázolás. aki úgy arcul vágta.és szálláslehetõséggel. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. kézrõl-kézre adták. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam. már n fillér sem. akkor nincs baj. fõtisztelendõ úr. azt hiszem. és a f udta kipihenni magát. akik a sor végén álltunk.lehetõségbõl. mert anyja nagyon beteg lett. mi csak az utolsó láncszem voltunk. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. svarcban számoltak volna el. az itt lakók többsége lefeküdt. Nem fél? kérdezem a lelkészt. Születése évében dált. nekünk nem k.

Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. bánatában leitta magát. hallgatagon köze nek. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. . 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. a fapadosban leoltják a lámpákat. Meg voltam gyõzõdve. amelyben célként rögzítettük. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. hogy megnézzem az új részleget. de a türelmetlen fáradtság. olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. aki elmondta. elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. mert akók vigyáztak rá. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. de nem tudta vállalni. hogy ú nadába az apjához. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . egy utolsó beöntésre indul. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. hogy a pohár után nyúlt. eszélt az apjával. megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. Ideje már leszoktatni az embe arról. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. április elején jutottam hozzá. Egy autószerelõ mesélte egyszer. hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. mint az új. azót sztettük vele a kapcsolatot. és úgy nézett ki. lehetetlen helyzetbe hozzák. a többi h ly üres. Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. Ettõl valami újra megpattant Z. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. Csak abban reménykedtem és reményked is. a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. Érdeklõdtem az okok iránt. elköszönök Iványitól. Tisztán. isten tudja. Ennek tudható be. hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . mert igen jó helyen dolgozott. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. mikor kiderült. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. Mivel az útiköltség sokba kerül. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. melyben kérte: küldjön meghívó levelet. Ezt meg is tudta t nni. és próbál egyenesbe kerülni. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . hogy nem az utcán. Szeretnénk. 2001 februárjában úgy tûnt. a szan lszerelések fehéren csillognak. anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. A pap m pjai egybefolynak. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. a stressz nem üt át a tartásán. elmondta neki a kiutazási szándékát. 2000 novemberében. 2003. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre. hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. Elhagyva ezt a részleget. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. hogy kezd túljutni a problémákon. mikor Hollandiában jártam. hogy az öreg valamit félreértett. Meglepõdtem. láttam olyan intézetet. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend. ezért figyelmeztetésben részesült. Õket állapotuk miatt társaik gú . ez valami zellemességnek számíthat errefelé. Késõbb apja is kórházba került. Tamás é ismét a pohár után nyúlt. 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. beültem egy kórterembe. Elég volna néhány rabiátus figura. Reméljük. hogy az e orint valóban naponta értendõ. de mikor egymás mellé érünk.padoson«. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. hogy idõ elõtt tönkremennek. Írt apjának. talán heti ezer forintról lehet szó. hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. de a válasz nem érkezett meg. Kint a Dankó utca már kihalt. Leszegem a fejem és továbbsietek. ezé a kiutazás Kanadába. Arra már nem maradt pénzünk.

Mi történt magával? Kilett a szívem. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. a fegyintézete en tartotta õket. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. hogy nem arról t szó. csak bólint. hátraszegezett nyakon tartja. nem horgasztja le a fejét. Mulatni való kedvem van.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . Szinte mindig folyamatos romlásról. és egy hónap múlva derült ki. biztos. hogy rágyújtson. mûanyag kosarak. Mint ha nem lett volna Augsburg. és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. súlyos depresszióban szenved. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. õ aztán ismer minden nótát. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. páratlanul piacképes túrós csuszánk. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. leépülésrõl hallok. mert néhány szekrény ak. az örökös állami gondozottat . hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. Muhi. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. kiderült. hogy leszázalékolnak majd. Lementem meglátogatni õket. Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. Többé nem szégyelljük az erõnket. a hét gyászmagyar. álldogálunk egy percig. mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. az új évezred elsõ évében 7. dobozok. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. ha lehet. mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. olyan közel hajolva. Általánosságban ki lehet mondani. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. A pince . lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. Azt akarták. örvendezett. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. de olyan állapotban vagyok. bevittek infarktussal a Szent István kórházba. akik a hátukon viszik a társadalmat. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. hogy ki lehessen rakni a kórházból. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. Világ os. hogy jönnek majd a derék. A veszély nem lebecsülendõ. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. alig ismerem fel benne r etõtársamat. Gorlice és Piave. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. nem köszön. Don-kanyar. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. de az állapota tová odott. homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. agyar. hogy mé tõzõ. hogy negatív leletekkel érkezett. és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít. munkaképtelen. mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. Merseburg. ak tik majd a biztosítást. Nagymajtény. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. a pannon tigris ugrani készül. egészséges vendégmunkások. nemzeti imázsunk. ez is megroppant. arca sápadt és beesett. hanem kiemelve. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. egy ember nézi a szûk helyen. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. amikor azt lebontották. így fertõzõ tébécés is bejuthat. Aztán az egyik kórházból a másikba került. ha k. Mohács. Megjegyeztem néhány kijelentésüket. nal elõfordult már. mintha észre se vennénk õket. még zsúfoltabbá vált. Feljön velem a lépcsõn. Negyven forint mondja. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral.

Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. története annyi tanulság . a Zsidó Hitközsé zövetsége. a metodista felekezet is. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. a helyére került. Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. h iismerettel dolgozunk. csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. menti azt is. És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. Szociál Minisztériumhoz tíz. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. hanem el sõsorban az adok -on. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. jobban megérttették magukat velük. a Református Egyház. a lyel minden rendben van. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. az Egészségügyi. én az Isten egykori mesterem. a Hon elmi Minisztérium. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. Mielõtt erre rátérnék. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. a Katolikus. akik egész nap kísérték. a Belügyminisztérium. mint a hivatalos felügyelõikk l. A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. növekedett a teherbíró. A kavalkádot azt teszi teljessé. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. Mikor lent. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. hogy eg betegséget bocsátott rá. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. meg kell találnunk a helyzethez illõ. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet. hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte.és ellenállóképess e. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. agresszivitással. a betegek pedig valah maguk is munkások voltak. bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. mintha csak rohamra indulnának. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. drogfogyasztással reagálnak az emberek. hogy az utca az egy legalizált hely. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. Egyáltalán nem nyugodhat meg. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. A hivatalos ész nem segít. meg kell említenünk. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa. sietõsen v ak el a melegedõ felé. ha van lelkiismerete. a Telkiben mûködõ intézmény sem. Magánrendelõk. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez.evolúció ellen küzd. A bajokra depresszióval. az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. Az úgynevezett locus minoris resistenciae . klinikák gel akadnak szerte az országban. De mindegy. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. testre s abott megoldásokat. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. nem itt tartanánk. és mint láthattuk. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik.

pazarló intézmény. Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. örök ki tságok. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb. a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat. a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. (Például Babits Mihálynak. akik valóban hajtanak. És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. Hosszabban elbeszélgettünk. Ezért akkor jó megoldásnak számított. Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. anélkül. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. Rokonai helyeselték az ötletét. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. aki megoperálta. felkeltette az érdeklõdését. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. M. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. a fizetése fix. aki más intézetbe esetleg más városban.) Bocsánat. melyet természete z a hét követel a leghangosabban. csak az nem világos. Az ötvenes éveit taposó. az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. de a gyökerek mélyebbek. mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban.. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. Az állása örökös. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. mégsem rakhatnak át oda betegeket. hogy a feladatteljesítésük színvonal . A mostani szervezésben elõfordul. melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. sõt más országban mûködik. a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. jut-e a kalóriapénzbõl . hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve. hogy megérdemel egy rövid áttekintést. Gy. kopaszodó. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. úgy véltem. A kormányos a menetiránynak háttal ül. Az állami egé klihez hasonlít. hogy egyes. nincs is pedá . nem összehangolt. viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. Még sok ember allja majd. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. akkor maradhat. hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta. a területe pedig hûbérbirtok. hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával. Általában a tulajdonos-igazgató személye. mint a sok külön szakma t. illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. õrzött és védett határokkal. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. nincsenek hûbéri. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. Nem véletlen. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ.

ki is számon kérhetné tõle. és szerettem volna a magam ura lenni. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. Megéltünk már olyan korszakot is. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. Érezték. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is. Valaki azt írta. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett. ha jól tudom. a környezet nekem. ha a pártfogó befolyása akvirálható. hogy nála alig köve . mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. Haskó bólint: Nem tudom. divatos betegséget kíván beszer i. Bocsánat ezért a verbális viharért. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk. má sak illendõségbõl is. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. keresi a szavakat. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. mely garantálni tudná. barátját. hogy ilyesmi is elõfordult. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben. szinte sugallja. helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. hogy miért nem. A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. Egyedül így sem ment volna. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. legalábbis ezen a területen. római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd. Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. hiszen Magyarországon aligha an intézmény. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett.-vel. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. Egyszer én is jártam kint náluk. Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. melynek az volt a legfõbb alapelve. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául. az orvos-direktor meghívott ebédre. én. Nyílt akkoriban e olyan klinika. lehet. Nos. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. a laikusnak. de azt egyszerûen megengedh k tartom. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. Ennyit az indulás . Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. hogy idõs korában majd valamilyen drága. Ha az állami támogatásra nem számíthattak. A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket. Egy régi villaházat béreltem ki. A tartózkodás oka világos. hogy két kézzel is alig tudta tartani. hátha õk menn . hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. olcsóbbal is. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. õszes szakállát. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást. többek között ezeke t is meguntam. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket. addig az egészségügyi kft.

azt mondhattam a tükörbe: hiába. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. Különféle hasznosítás k. az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. de sem szakmai szintben. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. azt kicsinálják. Az a tapasztalat alakult ki bennem. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. ha a beteg lelépett a mûtõa ról. minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat. és átvették a kormányzást. Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. illetve a cég tulajdonába tartozik. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. Mégis. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. Eredetileg azt szerettem volna. magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. utoljára a Péterfy kórházban. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. kedvet kapnak arra. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. Maga is praktizált? Igen. azt hitték. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. addig zaklatták. Mikor gyõztek a válasz . és azt arra fordítsák.re. idegrendszeri. élve azzal az elõnnyel. hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. és észrevették. aki ezt nyíltan ki meri mondan . mivel túl sokszor látták a fideszesek. légzési. Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . Nem hiszem. de nincs hozzá elegendõ pénz. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk. és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. Na ek. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. sõt ha kell. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. szinte azonnal hazamehetett. Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. a hasüregbe is. ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. és abban is hittem. beláttam. és különbözõ nagy yelnek rá. de nem hoztam elõ. hogy az intézetünk az õ. ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki.

a másodikat és most a negyediket közgazdász. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. én Czöndör Attila vagyok. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. vagyis már több mint két éve. ez a cég hatalmas vállalkozá . õk csak szûrésen estek át. hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. többségi tulajdonába tartozik. Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. a második kategóriába sorolha ettársam félig. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. a rossz nyelvek azt suttogják. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. hogy nem saját. a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett. Úgy vélem. hogy megnézhessem az intézményt. Arra rezzentem fel. A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe. minisztérium. Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . l m egy padra. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. Meglepetésemre Czöndör Attila. € € Õszintén szólva. az ügyvezetõ igazgató. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. Ez jelzi. melyet még 1997-ben adtam be. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. Elõször: a multik és a beszállítóik. megállapodtunk. Az elsõt és a harmadikat orvos ve . mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett. attól tartottam. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. de ha minden ilyen kiválóan ment. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal. Czöndör úr küldte Önt? Nem. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat. a kaput azt tette be végleg. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. 1998 május elején lehúztuk a rolót. ezt már nem k kifizetni. az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik.k. Most mi van az épületben? Nem tudom. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. Háromnegyed részü panaszmentes volt. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. Néhány egye közrejátszott. Bocsásson meg a kérdésért. bérelt. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. hogy találkahelynek használják. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . ott áll a kocsi. Parancsoljon. hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. nem járulnak hozzá.

hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. Megtapasztalhattam ugyanis. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. a János kórházba vittek. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból.a kezében. itt zont alulról bámulják ezt a szintet. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. melyeket akkor érzünk. mint a látványos tragédiák. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. egy másik kórházban állapították meg. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. de õk nem törik magukat. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. hanem stratégiai kérdés. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. a bankokon kívül olyanokat is. ha a vezetõk úgy találnák. mint az egykori Sasad TSz. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. tanúsíthatom. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. lni kell arra is. Csak találgatni tudjuk. mert késõbb megbántam volna. a kórházak az alapítványokból. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. Menedzserek dolga volna endet teremteni. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. Gy Senki sem tudja. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. hogy mennyie n halnak éhen a világban. másutt. Szerencsér am ki hangosan. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. de ennek z közel. M. A bejárat elõtti ke . a többség úgy vélekedett. amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt. nem például egy gépet. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt. a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. Feltolul bennem a kérdés. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. Igaz. szinte verekedte k minden fillérért. mert állítólag errefelé ál k vadászháza. Az kétségtelen. Ezért gyakran önkényes z elosztás. Széna tér és Telki közötti utat. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. és eze azdag. harc nélkül kevésre mennének. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. Ez addig fog tartani. mikor azt olvassuk. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. hogy egy kórház élére kerülhessenek.

Álta em küszködünk szakemberhiánnyal. hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl. Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás. nem juthatnak pé betegekhez. aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. K. a 2001-es évben 18. melyekben lehetségessé válik a copayment.) A kórház gyaníthatólag arra számított. a saját osztályára viszi õket. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. a Szilágyi Erzsébet fasoron. például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben. hogy csak a nevem kell nekik. Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással. Ennek ellenére. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. Kezdetben nagy volt a fluktuáció.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. Adót nem fizetünk. Tegyük fel. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban. illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. Akad olyan. és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton. akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik. A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. mire kiér a rá várakozó pácienshez. mint egy belgyógyász vagy sebész. mások elési idõben mûködnek. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. a költségek ö adta a kétmilliárd forintot. Czöndör nem csap botrányt. nincs miért. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . mert nem képzõdik nyereségünk. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi. A helyett igha lehet teljes értékû. vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. a M majd a Moszkva téren. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. tehát nem közvetíthet hozzán et. másfél órába is beletelik. Tudtam. megint mások ügyeletet látnak el. hiszen közismert. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. természetesen. A helyzet y áll. másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. professzor. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. nem csaphatja le a mûszereit. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát.ndezett. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. olyanok. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. de a lift nem mûködik. Amíg egy ba jutok ide. az induló személyzetünk . Ötven kétágyas szobát alakítottak ki. a Nagykörúton. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. akár két-három órába is beletelhet. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel.

[Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. M. Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak.cserélõdött négy év alatt. tehát. a másik a hozzátartozójának van fenntartva. véges lehet a rám fordítható ideje. Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz. mel delkezésére szoktak bocsátani. az éves d ttól 5. helyette egy rudat kellene beállítani. Gy. Telki az egyetlen.7 millióig terjed. tudomásul ves lapátolom az ételt. Czöndör most sem köntörfalazik. M. csak napközbeni tartózkodást igényel. evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát. de nem kapunk megfelelõ személyeket. M. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. most nincs üres posztunk. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. az e us. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk. de ezek többnyire alkoholisták. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás. . aki befekvés nélkül. de nem ezzel reklámozzuk magunkat. Közben leértünk az ebédlõbe. t. Ami a szakszemélyzetet illeti. azóta úgy érzi. megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el. olyanokat nehezményeznek. telefonnal van felszerelve.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni. sokan jelentkeznek ugyan. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat. õ rintot fizet egy-egy alkalomra. nincs értelme az életének. Gy.] Czöndör meghív ebédre. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat. Philips televízióval. Persze nagy a szóródás. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához.3 nap. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. Napi háromszori étkezést biztosítanak. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. Mennyibe kerül mindez? kérdezem.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn. E sze joggal mondhatnák az illetékesek. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket. aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. véleményem szerint. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. Van olyan páciensünk. vagyis a fertõzõ. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. aki ebbõl él. A túlsó végletként lehetne említeni. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. Gy. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik. õk ak fogyaszthatnak. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az.

a cég viszont annyit elért. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. és minden látogatót egy-egy nõvér kísért. és nem munkavédelmi hiányosságnak. hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. Ahogy látom. Van. Van. hogy amikor altatják ma jd. Újra belelapozok az árlista kivonatába. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. impla k nélkül 200 280 ezer. én is ki ettem a teljes árat. Egészségüg m lehet visszavenni. aki azért jön be. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem. Lehetséges. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. ha egy szálkát talál a halban. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk. hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot. nemcsak a közvélemény. milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik. aki kérte az orvosainkat. de környezete is vé ta. Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál. az egy hárommillió forintos. aki saját orvost és saját ápol kap. észreveszem. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos. ha máshová megyek? . hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. Ezért azt a rendszert vezettük be. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. de nem sikerült. mint egy autót. véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. Behozták ide. Megjelent az újgazdag. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. emlõfelvarrás plusz nagyobbítás. hogy véletlen széli. A külföldieket megértem. aki a 300 ezer forintos öltönyt. (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. az más kérdés. azért is kifizetik. Sokan persze csak fontoskodnak. (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. hogy itt haljon meg n . nekik m vagyunk.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . a hosszú haját bekapta a gép. Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. Ez nem túl magas. és valósággal megskalpolta. aki úgy ítéli meg. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel. ami komolyabb következményekkel j t volna. Tisztában v vele. gondolom. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem. betegre röhögik magukat az árainkon. és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik. a nyugat-európai biztosítók egyre in . nem több. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t. szkréciónk is vonzó. és elhozzák Telkibe. bevisszük oda. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. egy szülés 232 ezer forint. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. vagy ki sem e ték a számlájukat. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti. ne figyeljenek a szövegére. Tovább böngészem az árjegyzéket.) Végigfutok a jegyzeteimen. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki. Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. az ápolónõk le sem mossák. Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. és lehet. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. Volt egy színész. egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. Feljön hozzá a család. De más indítékok is közrejátszanak. Büszkeségünk tárgya.

mert addig sehol sem . egyrészt azért. hogy túligén gukat. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. sõt visszaé z vezetett. márpedig a közmondá nt. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. A már kialakult kapcso erek révén. nincs drágább mûszer. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. elõírták. Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. már nem Czöndör Attila a kórház élén. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. azt is megszabták. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. yis borravalót adniuk.tárainkat. mert a több pénz jobb. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. nem utolsó sorban azért. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. ibe került a kezelés. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. mint egy szívmûtét. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. pazarlásokhoz. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. az garantálja. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. Az USA kormányzata rájött. ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele. például elõírták papírszalvéták megfelezését. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. mint az orvos töltõtolla. ezt önmagában nem találta kielégítõnek. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe. A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait. Talán még azt lehet megemlíteni. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. (Csak zárójelben jegyzem meg.) € 4. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. mint a kevesebb. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni.

az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket. ha nem is hónapról hónapra. hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. az állami kezelésben lévõk két. és ezt nem kontrollálják megfelelõen. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. július elején indították el Magyarországon. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. A 02 portból. javult a mûszerki ználtság. mûtétek. viss fogni a ritmust. mikor bekerül a kórházba. Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. fennáll a csalás veszélye. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2. A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. ho tevékenysége után számlát adjon. három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. gyorsult az ágyforgás. és egynegyed rész az az összeg. ezt látszik alátámasztani. a következõ a vizsgálatokra. hogy mennyit is ér az a bizonyos . Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását.09490. mikor már elérték a kívánt esetszámot. Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. A HBCS rendszert 1993. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent. a súlyszáma: 2. Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt. a beteg életkora stb. a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. az esetösszetétel indexe. hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . ha a kórtermekben fekszik. Senki sem tudta. hogy augusztustól.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. hogy csõdbe jutott. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. . sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. ez akkor is felmerül. legfeljebb annyit számoltak ki. felsõ rmatív napja 20. két napot lehetett ugorni. a szaruhártya-átültetést. A struktúra egyik atyjaként smert dr. Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el. amit a betegre fordítanak. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira. mindegyiküknek az az álma. Az alapvetõ gondok közé tartozott. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása.

Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik. ha túllépi a normatív 20 napot. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés. Bordás István is elismeri egy cikkében. Akkor miért tûzték ki a 40 napot. hogy egy spekulatív. akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. traumatológia. találtam néhány. a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon. sebészet. A lépeltávolítás 18 év felett 4.Mi történik abban a feltételezett esetben. Kül yt jelent az. mondjuk. Általánosságban elmondhatjuk. ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k. hogy a szabály m tiltják. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. hogy a keknél felhasznált mûszerek. merev és élet rendszerrel állunk szemben. Tehát a kórháznak nem éri meg. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. Tavaly [2002-ben M. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket. 18 év alatt 0. Ezt semmi sem indokolja. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0. dr. nem vállalkozhattam azok elemzésére. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának. hosszú idõtartamú ellát tályokon. mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. segédeszközök a drágábbak. rutinesetnek nem minõ van szó. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva. egy nap alatt végbemegy. ha azonos betegség gyógyítására azonos .1 ml-t használunk fel. Azt.és gyermekkorban. gyógyszerek használhatók felnõtt. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. külö egítélésükre.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1.039 pontot. a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra. mint a 20. Hiszen. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett. mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni.869 pontért. hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. csa ak az idõvel arányos töredékét. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja. a beteg 24 órán belül meggyógyul. akkor könnyen belátható. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító. mert különleges. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. Gy. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ. kardiológia. intenzív ellátá szakmák (pl. 18 év alatt 0. de mint laikus.] jel . maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . Csak az a civil benyomás rögzült bennem. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. hiszen mindegy.136 pontnak. 18 év alatt 2. Mennyit kap a kórház akkor.

hogy ez valótlanság. lepedõt haszná sõ kimenetig. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá.] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. sapka. Lehetett olyanokat is hallani. Mindig is úgy képzeltem. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem. Végezetül meg kívánom ismételni. legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival. általa számíto nne. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. elõ látható tennivalói is akadhatnak. Tipikus. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett . amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült. szûrõk. mint a több órás végtagmentõ. ezze a késõbbiekben foglalkozom. eszközök (maszk.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. azért ugyanazt a pénzt kapom. az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. Még ha az összes többi. de meger tték az idõpontot. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. mondjuk. újraerezõdést biztosító mûtét. aki kimarad belõle. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet. lándzsák. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. hogy a kórházak több munkát számolnak el. vagyis co mputálás magasabb pontértékû. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. A legjobb beteg a halott beteg. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . azaz forint járjon érte. hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. k egyszerûbb. hogy erõsen elfoglalt. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. A tömeges csalást. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. Állítólag így több pontot l yvelni érte. mint a gyógyítására tett kísérlet. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. vagy majdnem mindenki csal. Mivel mindenki. rosszu ség túlszámláz. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. € 5. mint amennyit elvégeztek. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. ezért az. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. mert nincs semmi értelme. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. de jobban is kifizetõdõ. hogy a femoralis. fecskendõk. C t. mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. akkor a riportereké a korábbi érkezés. tûk. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. Gy. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. Így lehetett. hogy túl azon. Mondják. szerintem igaza van az általa leírottakban. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít. lilára festett fémtra . krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén. Matejka Zsuzsa.3 milliárd forintról van szó Dr. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. Feltételeztem. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok. aki átnézte és úgy »be nt. A következõ tanulságos példát dr. okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. Bár tudom. lenyûgözõnek szánt. osan pedig 1.

az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód. hogy telefoná sson egyet. nem törõdnek az egészségükkel. hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve. hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt. egészségtelenül táplálkoznak. mindig az a dilemma foglalkoztatott. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe. de azt sem értettem. mértéktelenül fogyasztanak a . Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3. -as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in. nõknél 75. várva. a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. mint ortársa. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék. vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. önpusztító életmódot folytatnak. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t. [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg. 1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66. Kinyitom a táskámat és eresek. döntõen a magas v n.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei. Nagyon t dohányoznak. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki. kint a folyosón kell leülnöm. mint az ország gazdasági fejlettségének. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. felhívta a pontos idõ szolgálatot. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra. 11 évvel hosszabb életre számíthat. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl. Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. a hiányos egés zetszennyezés. mert a fõiga zony még tárgyal. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala. 1. a nõk 81. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. Elõk egy másik dokumentumot. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. hogy mikor szólítanak. belüli egyenlõtlenségek. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét.8-szorosa annak. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak. nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem. teljesítõképességének hiányosságai.5-szer magasabb az EU-átlagnál. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek.37. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek. mint Ausztriában M. keveset mozognak. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett. Most úgy döntök. ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. semmiféle jel nem mutat arra. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi.24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. Gy. bele lapozok a füzetbe. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe.ottak eszembe összehasonlításként. a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne. hogy hamarosan szólítanának.24 év volt. nem jutok tovább az elõszobánál.84.

Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában.3 milliós alapjövedelemhez jut. hogy a bal-. kocsihasználat. hogy megítéljem. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. az ne me n OEP fõigazgatónak. nemcsak azért. Valahol azt olvastam. és megszakadtak az évszá os. Úgy döntöttem. mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. mennyire valósak ezek a vádak. hogy ha valaki népszerûségre törekszik. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. a falun élõk betegebbek. Az egyik elõdöm azt mondta. akkor soknak. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. Nem tekinthetjük véletlennek. A változás csak annyi. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. az mindig is durva volt. hogy felháborodjon: Jogi. Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét. rutinos menedzser. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól. de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. A nyomtatott old értem. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. Rendben van mondom csalódottan. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem. adott esetben az OEP vezetõjével. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. mobiltelefon. vesztegetési kísérletekrõl. valószínûleg azért. kirúgott fõ lyettesrõl. ami a mini tíz és félszerese. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán. hétszáz és nyolcszáz között. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés. mint a városi lakosok. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . és ná n ilyeneket kell ellátni. de errõl nem kívánok beszélni. Már indultam is volna. hogy nem volt kedvem továbblapozni. Beszélgetõtársam régi. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. Ahogy vesszük. akkor az orvosokéval. Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. egy fõigazgató-helyettes évente 6. elnézést kért a meg tásért. Lehet. generációs kötõdések. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. Soknak találj a? Utánaszámolok. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. közgazdasági. nem engedi meg magának. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. Anélkül. lehetséges. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. mert az illetõk úgy vélik. Olyan jól fizetett állások ezek. de el sem tudtam képzelni. és beljebb invitált. azzal a különbséggel. Az irodája nagy asztalán egy vastag. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. hogy a orombább lett. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik. egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek.

miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. aki a bukást is vállalni tudja. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom. konstrukció. foglalva. em is olyan szinten. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek. neki vétójoga van. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. a gépek vásárlása a minisztérium. Oberfrank Ferenc. azt az indulásnál dr. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. Nem hogy mi. annak financiális ügyvitelét. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. Az ország 160 kórházá . létes rukciójára. csak annyit mondhatok. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. Ez nem a mi feladatunk. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. Ezt nem nekem kell megítélnem. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. elõír ató egy-egy területre. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. reform félbe maradt. Olvastam egy adatot. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. a beruházás. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. Ne haragudjon. de a betûjéhez is. De miért nem emelkedik a támogatás. mert a bukás is nemesebb. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. amiért nem jut pénz az épületeik. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül. az eredmény nem. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. Jávor András. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk.

Az olyan. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést. mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. de nem kommentálja a hallottakat. Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. napirenden vannak a csõdök. például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is. Az igazsághoz hozzátartozik. Nem. é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. vagy mikor kiderült. Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. a kintlevõsége bb behajtására. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. mint a nyugdíjak lékos emelése. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. és ki is fizették a költségeit. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. úgy látszik. mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. Ez meglepi? Nem. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást. országos illetõségû. és meg vagyok gyõzõdve. ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. Nincs mód arra. én megszoktam már. megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. az egyikben a gazdagok tömörültek. jellegû igazgatási szervet alkotnak. A Fidesz-kormán úgy tervezte. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. Úgy hallottam. Igen. . egyharmada olyan mértékben. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. és hagyom. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. hogy beszélgetõtársam sa a szót. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. Egy orvos egyszer azt mondta nekem. hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót. a feladatok átgondolására. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. Matejka Zsuzsa felnevet. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk.a fele eladósodott. mint például a vasutasoké. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. Önkéntelenül is közbeszólnék. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki. Leg esetben reagál látványos eréllyel. ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. tudok róla. addig szükségképpen nem alakul et. Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. ám menet közben meggondolta magát. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. cs hinnie kell. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. Egyes vélemények szerint. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani. Az is jellemzõ volt rá. mely már a betegellátás színvonalát veszél . jobb orvosokat szerzõdtetett. saját költségvetéssel rendelkeznek. mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. modernebb gépeket szerzett be.

például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. abban az életmód 30. ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném. a zsíros yérhez. a higiénés viszonyok. a férát mozgósítani képes tevékenysége. a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. sõt 40 százalékos szerepet játszik. akkor is tovább sújtanának minket. ha k . A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja . mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. olyanok. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. ezen belül az egészségügynek is. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. rosszul hallok. a környezetszennyezés. hogy nem nek öntudatos emberek módjára. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. felvilágosító. bánatomban egyre többet eszem-iszom. hogy ez a szándék megvalósul majd. silány édességekhez. hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. eznék lefogyni. mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte . sem jogomban nem állt vitába kezdeni. hogy azt hittem. hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra. hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. a helyi önkormányzati. A többi az életmód. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . az egészségüg váltani a világot. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. stb. nem alakult ki gészségtudatos magatartás. sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. A külsõ társadalmi és szociális gondok. károsító hatások elhárításában. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. szemükre hányva. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott.) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . ha visszatérnénk arra.. legalábbis annak nagyobbik felét. a dohá izálás. jogalkotó és ellenõrzõ. Ha eltekintenénk attól. akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. Ezt persze nem mondom ki. függvénye. [Mint annyi más esetben. Nálunk. most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. kalóriaszegény. egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét. sajnos. a drog. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak. Például. mint a kö nyezõdés. milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre.(Abban nem bízom. és ahelyett. esetleg mikor válik elviselh né. Az egészségpolitika. Az. a helytelen táplálkozás. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. ennek érdekében az elv iad vissza. de sem módomban.

Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit. Az állam. bocsánat. Bizonytalanság alakul ki bennem. Ebbõl is látszik. ugyanazzal a lendülettel folytatja. becslésem szerint több millió f os költséggel. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. Ez egyedi jelenség. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. mint a kívülállókét. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. Ez viszont azt jelenti. más szóval: ha nincs páciens. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. büntet. de ezek még gyerekcipõben járnak. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. csak ritka esetekben j az. a keresleti és a ti oldal összemosódik. Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél. felismerték. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. a reumásoké és így tovább. hogy a betegek elõtt etetlen. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen. Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. hogy a piac két pillére. ha beteg leszek. hogy nincs az a kapacitásmennyiség. hogy õket a isába terelje. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. amely 2002. az orvos dönt rólam. Ezen gyógyszerek között an is van. vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. Az üzenet dr. hogy melyiket emelem le a polcról. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. nincs igazi politikai Arra gondol. Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések. például olyan módon. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat. figyelmeztet. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. és biztosítja az új és korsze gatását. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. ne teremtené meg a saját betegkörét. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. h ogy tüntessenek a jogaikért. A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. mások megszûnésére. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról.határozom meg. latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg. amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O . a va tegeké. Nem inkább azért teszik ezt. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele. a kívülállónak is túlzásnak tûnik. mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek .) Nyugaton a páciensek kikövetelik. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem. mely ha egyszer létrej .

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. az aláírók névsora. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz. hogy ennyi alapmolekula létezik. ahonnan elbocsátot . hogy elkerüljék a vitákat. Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. elõfordul. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. annak a gyárnak a terméke volt. Nálunk elpazarolják. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. Az illetékesek. vagy mondjuk inkább. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat. de ez t jelenti. Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. Az a törekvés pedig. Lehet. hanem a környezetük i . Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. tehát az újságokban való megjelenésének ideje. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. az orvos an azt diktálják. mondjuk. valamint az OEP delegál tagokat. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. hogy szerzõdtetek. hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. hanem amit megfelelõen finanszíroznak.. amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg.] Sok függ attól. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat. fontosabbnak tûnõ momentum. tehát különös hangsúllyal. melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. csak támogatást nem kapnak. de mindenesetre gyanút kelt. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. Ne a . bár kizárt dolog.és Támogatási Bizottság. Gy. a Magyar Lupus Egyesület . hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . õket talán nem leh megvesztegetni. az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. Bólintok. akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között. állítólag. hazaviszik és elosztogatják. csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. Én már a legkomolyabban gondoltam rá. hogy 0 óra u mazták meg. hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. vagy a magánpraxisba men át . Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani. hogy apróság. a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak. az Innovatív Gyógysze repel. Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. mert. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. akik figyelnének minden kétes ügyre. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. [Olyan esetekrõl is hallani. amire a betegnek szüksége van. és könny játszható. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium. milyen körü t felhasználni. Változatlanu juk jelét annak. aki rosszra gondol . ami szinte lehetetlenné teszi. mennyit. Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. de tudunk olyan esetekrõl is. már nagy bajokra vall. Persze rossz. hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. ig tartott. hogy mibõl. A másik. Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. M. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. Talán. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben. hanem a Társadalombiztosítási Ár.

stratégiai igazg ettem. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. Egyetértettem a szándékával. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. az egye következmények nélkül marad. mint az országos adatok. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. ha az egyenleg pozitív. ha negatív. akkor kifizetjük neki a különbséget. m ek következtében anyagilag is jól jár. A háziorvos másutt akkor j ban. A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. mert nem tudunk pénzt keríteni rá. Gyógyszerészként végeztem. rögzített csoportját ke a panaszaival. õ. a felét sem annak. és eb ia. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. ezzel lelassult . Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul. az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. Biztos. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. Nemzetközi példákból indulnak ki. az Irányított Betegellátás IBM-re. Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. majd a Pharmavit Rt. A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. szakrendelõknek. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. és egységes. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója. mint igazi vállalkozó. hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. Illik f eznünk. akár szervezõként. abból indult ki. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. és viz tra hívtuk be õket. többek között az amerikai managed care mintájából. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . Az év vég a szaldót. de korábban még nem kezelt egyéneket. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. melyekben a háziorvos. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. hogy figyelnék minden döntésüket. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. nem törekszik egymás kizsákmányolására. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak. és a legkisebb ballé is jelentenék. ez ké ervezõk bevételi oldalát. Munkám során találkoztam Somody Imrével. Az egész elgondolásnak az a lényege. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. és kontrollálják a költségeket. akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. De az egész elképzelés akadémikus. de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. beavatunk olyan szakembereket.amiért ilyen sokat keresnek. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. de az is kétségtelen. jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki. amit a hasonló állapotú.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

Ezzel csak annyit értek el. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. a szen raktárakat. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. majd mikor ezen is átütött. utcai ruhában nem tudunk bemenni. mint egy normáli ságú helyen. Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. nemrégiben megrepedt. és idõnként felrobbannak mondja Piroska. Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. mert kiüregesedik a föld. ezzel-azzal. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. lehetetlenné téve minden kapcsolódást. és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma. kicsi az ûrszelvény. és az egész épület összeomlik. és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . dupla árat számít fel. a víz az elektromos vezeték fölött fut. Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. egy mindkét lábán combból csonkol . ezeket csak úgy l kítani. és egyelõre nincs baj vele. é . ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. Nem. h e hordják el. Idõzített bombák ketyegnek itt. Az is elõfordult. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. fölébe egy újat és m t raktak. hogy még egy gör verhetett volna neki. hogy igaz volt. a vezetékek belógnak. a gáz és a csatornare központja. Leül egy kávéra. Nin betartva az az elõírás sem. akár egy csapból. Továbbmegyünk a folyosón. A ezen a területen. hogy nem. elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. még a mûtétek is. ez is elpang. elönti a pincét. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé. Egyszer eltö anyvezeték. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. akárha egy buzgár törne fel. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. lehet. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. A szennyvízvezeték is tömítetlen. Ide csak benézünk. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. hogy a belmagas lecsökkent. Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. a fûtés. amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. Most kibélelték mûanyaggal. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. csurog belõle a mo lé. még jutavászon etelés fedi õket. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. Mihez kezdjünk. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. hogy beépítették a folyosóvégeket. és azt tömködték be a résekbe. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. A gépház. hiába szigeteltek cementtel. A forgalo e leszorult a mélybe. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. hogy próbálják meg szalonnával. Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. és négy órára leállt minden. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. A hatalmas alapterületû. a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. A legenda a legõsibb anyanyelv. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. hogy folytassa a munkáját. Valakinek támadt egy olya n ötlete. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát. én is csak így hallottam. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. a víz változatlanul betör. Lehet.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. összesen másfél méteres vastagságban.

Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. hanem elrejti a mögötte rothadó falat. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. legfeljebb rosszul leszek. hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. hogy mûködjenek a vezetékek. a szövetvizsgálatok. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. A teljes gõz-. bele nem halok. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. villanyhálózat. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. ami természetes. Mi történhet? mo ozok magamban. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. vagy ha mégis.enne. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. majd egy fehérköpenyes. és az abba halt bele. A mi nehézségeink. akkor is félig megfõne az ember. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. hogy igen. az osztályok átrendezésére. elõnynek számított. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. a legjobb helyen teszem. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. ami az olvasót érdekelheti. ez a borítás nem díszcélokat sz . de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom. A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. hanem marad. csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. mint tudjuk. illetve ide-oda telepítésér elegendõ. egyik kollégánk tíz év ek. Ennek a tanulsága tosak lehetnek. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. Bólintok: Persze. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. mint bizonyára tudja. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás. ha elõ ig patológusként is mûködött. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. az egész gyógyító munkát megingathatják. melyet vonzana egy hullaház látványa. Ha jött az orvos. Ez. egy másik is épp most hagyott itt minket. d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát. teli tüdõbõl fújja a füstöt. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart. Nincs olyan részem. nég harcol folyamatosan. Másik fo lt. hogy: de hiszen ez halott. mehetünk. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról. aztán visszajött. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. nem következett be. hogy a hordágyon fekvõ. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni. némi kétkedéssel a hangjában. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . hogy ha kifújna a gõz. nem kell messzire vinni. Majd folytatódik a különös karnevál. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. vérzés keletkezett. igaz. elõbb si húz el mellettünk. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. ezért igen sajnálatos. A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. hogy a patológus nem születik. cigarettázik. hogy mindent meg kell nézni. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. Azt szokták mondani.

Nem. Végül is megkapjuk az engedélyt. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. kérik. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel. Aztán nem jelentkeznek többé. 73 ezer forintos n . megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet. Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. nem várhatunk tovább. hogy csak a küszöbön állva nézek be. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. Két hónap után a t yik. látszólagos összevisszaságban helyezték el. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. Azok ott hullafoltok? kérdezem. Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. õ mesélte. hanem egy másik hulláb . hogy tartsuk it gy darabig. ha õket ajánlja a hozzátartozóknak. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. mi tartja itt? Borravalós szakma. A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek. Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. az is lecsúszott a légvonattól. Legal zól a legenda. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot.a kórházak ágy. fiatal férfi. mint hideg levegõ árad ki. hogy nincs pénzük a temetésre. a kocsik a városon kívül vesztegeltek. A boncmester bezárja az ajtót. nem lépek beljebb. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza.és helycsökkentése. Folytatjuk az utunkat. ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt. Én már visszakoznék. A tetemeket minden rendszer nélkül. hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. csak egy lepedõt vetettek rájuk. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. Félházunk van összegzi a boncmester. A halottakat nem takarták le szemfödéllel. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán. hogy . a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik. és megkértem. Az író úr k egy pillantást vet rájuk. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. Bejelentem. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. és ezekbe pakolták bele a kadávereket. Erõteljes. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen.) Késõbb hallottam. hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket. az öltöztetésért adnak jattot. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. hogy szeretném megnézni. megállapodunk . Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. Másrészt komoly egészségügyi al is járna. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. amíg összeszedik a szükségest. azok már a rothadás nyomai. Akkor kiderül. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik . Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn. leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá. de Piroska. hozzáteszi . Az elsõ. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját. Ennyit máshol is megkapna. most tizenöten fekszenek benne. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl.

Mielõtt megszólalna. szangvin kus lelkialkatú. hogy tudja. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. elõfordulhat. milyen a várható lefolyása. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet. (Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. a középnemze vagy pályát módosít. hogy ha szükséges rálja a szavait. csak azt érzékeli. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. Elfogadhatatlan. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. a kezét vagy a lábát. hogy általában jól rajzolnak. ges és végletes. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. Évente 32 ezer embert visz el a rák. õ ellenõrzi. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. XIX. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. életet vagy halált jelent. podtunk. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. hogy nem nagy dolog. a vastagbélrák mortalitása. hogy maradt-e olyan sejt. akad olyan magyar minisztérium. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. sokszor kemény tíz Egy dolog van. de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet. Magyarországon a szív. a mûtét sikeréért. A sebész viszi el a pénzt. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját.és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. hogy egy ass . és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. a lét kor sem éri el a 350-et. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. Úgy kell határoznia. A patológus kevesebbet keres. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. Reggel nyolct hétig tart a mûszak . a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. készen arra. ahol tárt karokkal várják. ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. számú helyezkedik el. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni. Ránk. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. a betegnek talán fogalma sincs. hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor . azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. n. Ami a személyes tulajdonságait illeti. a padlás t a nád stukatúr. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. pontos má bábolnai tojóházaknak. egy üres papírlapot húz maga elé. megjegyzem. mert nem kap hálapénzt. és otthon folytatta a munkát. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. a kombinációs érzéket. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is. Maradnak az öregek. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. de a jövedelme mégis alacsonyabb. néha még tovább is. hogy patológus is van a világ on. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. hogy a munkahelyén keresem fel. nálunk növekszik. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. ami jelzi. vagy kimegy külföldre. Lehet. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat. Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is. Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának.

de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. Szeretnénk elérni. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler. aki használhatja majd ezt a technikát. Az egyik cikkben dr. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. de szervezett formában mé bontakoztak ki. de semmif változást nem tapasztalunk. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. Van fejlõdés. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz. már gyakran nekirugaszkodtak. akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. egy szállodát építettek volna azoknak nek. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok. máshol. vagy alulkezelik a beteget. A kórház egész éves költségvetésének 3. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk. a . annak hiánya az egyik oka. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz. vagy helyesebben mondva. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. de egyelõre kevés jel mutat arra. így nem lehet arra számítani. hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. Kicserélésére ne ut pénz. legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról. Törvényszerû. de még a gyógyfürdõket is. itt is elsõsorban a paraszolvencia. A szakma azt szeretné elérni. az utóbbi halálhoz vezethet. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést.zony ma is méhnyakrákba haljon bele.5 százal Nem szeretnénk. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. az elõbbi pénzpazar hoz. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t. de kérdéses. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. A gyakorlatban a se zet veszteséges. a 17. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. mint az olyan területeken.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. hogy lesz valaki is. valószínûleg még a vietnámi háború idején. A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. Akadnak olyan megyék. melyet csak a patológia használhatna fel. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat. csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. nehezen találják meg rajta. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. ha leejtenek valamit. amelyet mi termeltünk ki. endelkezésére áll 2 komputertomográf. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. vagy túl-. ha öndicséretnek hangzana. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá. elképzelhetõ. de kilencszáz orvos is kevés volna. esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. sok értelme egyébként sem volna. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál.

a társvállal inak emberei. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. vagy olyan magas esetszámot lát el. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. hogy formailag csalást követünk el. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval. önálló vizesblokkal vannak ellátva. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. Amennyire meg tudom ítélni. az ex agyis a külsõ. elõfordult. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. A kórházak. hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe.ol megfelelõ számú orvos mûködik. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. ahelyett. a cég alkalmazottai. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû. ellátták korszerû mûszerekkel. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. A további vívmányok is igen jelentõsek. szerinte aggodalomra adhat okot. de az az igazság. ahol most még nincs orvoshiány. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. Emiatt fennáll annak a veszélye. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. hogy csak azok az alacson yan képzett. kevés lesz az orvos. illetve a sult vállalatok érdekkörébe. közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. hogy egy fillért s ott. hogy lényegileg nem sokat kockáztat. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. Azokból az országokból. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. Az igazgató tiszt n lehetett vele. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. A cél megvalósítás hoztak létre. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. hogy úgy ment el valaki.) Az az összeg. hogy legalább a nul . hogy másképp nem tudná i a színvonalat. Átvágunk azon az épületrészen. A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát.

Ez miképp lehetséges? Mondjuk. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. Ferenczi doktor reggel bejön. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. hogy cukorbajban is szenved. megállapít 1. Nekem. az 1956-os belövések és így tovább. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. felújításokra fordíthassanak a kórházak. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. az eredményesség megszorítások után. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. A múltkor említette. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. sõt. az urológia és így tovább. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. Ezek olyan beavatkozások. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. mert a régi már állandó robbanással . de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. akkor a teljes árat. százezer forint körüli összeget számolu l nekik. alacsonyabb értékkel van besorolva. késõbb kiderül. hogy hullik a vakolat. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. a lúdta sõdleges alapbetegség.8 súlymértéket. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt.2 HBCS-t. cukorbajba szenved. Rögtön elmagyarázom. mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. a kívülállónak úgy tûnik. Ezek más kórházakban is mûködnek. a sebészet. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. pedig a fûtés eleve gyenge. A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották. de az esetek több pos bennfekvéssel járnak. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. mert ezek kevesebb anyago használnak fel. mondjuk.lérjük. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást. inkább egy-egy példát említenék meg. Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással. Visszatérve az elõbbi példához. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. Aztán vagy kifizetik. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. a beteg tüdõgyulladásban. Érti? Nem. »igazo agas szintû ellátás elvégzését. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. de a Betegségcsoportok. vagy nem. A küret ált az úgynevezett egynapos. például a nyílászárók részleges cseréjét. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. munka közben n tovább törött. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. rajtunk semmi sem múlik. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. ezért ne jutalom. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. ezért csak 0. sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel.

hanem a drágább kéket . hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog . Ügyeletes idõsz . g személyekkel kell pótolnunk õket. talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. aho t mennyiségû vas kerül be. a rendelkezésre álló százból. Itt bizony lhat. hogy megkaphassa a gyógyszerét. a három eg sak egy mûködik. Gyógyszerre. így a feladatot kül kell megoldanunk. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. v gyis négyen összesen huszonnégyet. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. a pénzt zárolva tartják. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. kérem a mai utolsó kérdést. Az illetékesek ú tesznek. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. a traumatológia és a töb is meggyengültek. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. de nálunk is m egjelent. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg. Ami az orvosokat illeti. ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen. de egyelõre nem i rjük ezeket. Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat. kétágyas. Külön baj. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. eddig is sokszor dol nálunk. nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. a titkárnõ sorra hozza be az leket. fõigazgató zá. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. pedig ha megkapnánk. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. lehet. õk verték le az adott falszakaszt. Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. csakhogy a kórház nem egy gyár. A minimális létszám tehát öt-hat fõ. mert az sokkal jobb. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. például akad olyan osztály. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot. de nem tudtunk egy-. mode berendezett szobákat felajánlani. ez a nti. mert megszokta már. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. Nem ismerem az õ helyzetüket. Annak is mi isszuk meg a levét. gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. erre ed került sor. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. hogy õk megtehették. akkor csak száz forintot költhetü k el. csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. ahol csak négy fõt. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték. laboross aneszteziológussal. a dologi ráfordítások ö kszik.z már más kérdés. Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. és az utcáról érkezett. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. Nem veszik figyelembe. A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel.

a pácienseket senki sem osztályozza többé. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. hogy társaik ne kapják el a bajt. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. Hiába permetezünk. Igen. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. csak nem adják oda nekünk.fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. de valahogy benne maradt a köztudatban. de amikor híre ment. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. a környék egasszonyok tüntettek ellene. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. és l kabinokat. melyekkel a békákat táplálták. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. Ivartalanítani akartuk õket. hogy mi fekete seggûek vagyunk. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. és vis . Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. akkor is meg volt szervezve minden. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . Aztá . egy szomb n állapodtunk meg. Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. és már itt is vagyok. Elindultunk. februárban igénye zóltak vissza. Még abban az idõben is. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. Ide hordják nekik az ételmaradékot. hogy mit is akarsz. Eldönthetetlen. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. ciánozni kellene. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. Kellene egy új konyhát is építenünk. itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. besütött rajta a nap. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. amiért magunkra hagy minket. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. és beázások nyomai látszanak rajta. A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. Az õr felgyújtja a villanyt. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. de az 3-4 milliárdba kerülne. abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. be-beszöktünk hallgatni. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. a t nem térítik meg. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. mikor én ideker em dolgozni. és barátságosan kezet nyújt. hogy milyen akciót tervezünk. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. amit most az õrzõ-védõknél keresek. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. ezt már a fõigazgató úr is említette. és belépünk az üres csarnokba. Nem fogja elhinni. de azt hiszem. A kórházban 130 ezret kaptam. egy másik medencében pedig vízibolhákat. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. itt 230-at. Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá. Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. az illemhelyhez megy. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor. például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak. mi 70 év körül járunk. Mindenhová befészkelik magukat. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat.

hogy a színes falak. Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. itt is kevés vigasztalót látunk. el sem törött alatta. Ha túl erõsen sütött a nap. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. Kiderül. az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. minden rendelõ be van zárva. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. hogy éjs esznek. de az üveg erõs. víz. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve. minden oldalról pergola vette kö . Azt hiszi. és letusolták magukat. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. Körüljárjuk a csarnokot. Természetes. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. világítás. A délután már az estébe hajlik. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. ez átengedi a vizet. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. és kellemesebbé. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . A mûtõk is üresek. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. ha már mindenképp en muszáj. azt már meg sem merem kérdezni. Tegnap. fekvõágyak álltak rajta.lett raknunk a lapot. A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. az egyik éppen nyomás alatt volt. Késõbbi operációra azért nem került sor. kerti asztalok. és nem mindegy. a munkaidõ végéig. akkor inkább kedden. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr. bútorok. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. a kiáradó víz három e et is elborított. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. Arról nem is beszélve. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. itt sorakoznak a mûtõk is. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. k senki sem fizeti meg a túlórázást. székek. csak az utcára. és az aneszteziológusok azt mondják. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába. tönkrement a motor. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. ki kell még emelni. Annyi biztos. Lehet. csak egy teremben mutatkozik mozgás. székek és padok is sá k festve. de visszatartja a bele ullott leveleket. otthonosabbá teszik a kó dást. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. mire el tudták reteszelni. azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére.

Már a Keleti pályaudvarnál járok. Bal. mert úgy gondolom. és ki is merik nyitni a szájukat. kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik. Köztudott.Az az igazság. elõfordult. Gy.ambulancia A-seb. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást.] E-bel Gastro Baleseti seb. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban. Moldova úr. € € Egy kimutatást nézegetek. hogy legközelebb oda is el kell mennem. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. emlékeztetõ oldalára. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat. mely az Erzsébet kórház ápolónõi. Az egészségügy. sem módom nincs. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. gyakran alak ilyen csali helyzeteket. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították. mikor eszembe jut. hogy higgyek benne. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket. Õket minimálbéren alkalmazhatták.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. akik tudják a szakmáj kat. ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. a törtszám abból adódik.seb. segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. Természetesen sem idõm. Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet. de fel zetblokkom utolsó. hogy nem személlyel. az Erzsébet kórházban kezdem. Ideiktatom ezt a ki atást. hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban. amit mon m. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6. Összesen 16 10 42 . amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat. egyszerûbben szólva a pénzt. hajlok arra. A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. Jusson majd az eszébe. Valakit a helyükbe kellett állítani. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl. hogy innen elküldik azokat az embereket. hogy állapotjelzõnek sem utolsó. az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. hogy az illetõk nem vá .

az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ. inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet. hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik.6 €€8 17 11 €€9 32 341. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. Az illetékesek volna szabadulni tõle. Mik a további távlatok? . sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került. hogy Sásdi doktorral. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket.24 14 11 36 41 26. de többen is állítják. csak a yben. Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. elõbb Ajkára. ott várakoztak a bejáratnál. ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. traumatológia. A két kórház profilja kiegészítette egymást. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. doktor Nagy kiváló neurológus volt. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott. Nagy doktornõ feladatkörét. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl. hogy megszûnt az elvándorlás. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére. hogy nem. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. majd állítólag Szegedre került. az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést. Mint látható. Az akkori igazgatónõ. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól.6 -5 -2 -2 -2. például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott. január elsejei hatállyal. ez a szám mostanra lement 550 alá. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad.

vagy van. mikor ott megszûntek ok. és mind többen szorulnak ápolásra. A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide. Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . a falak sok helyütt salétromosak. sõt. a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük. de aztán a kormány a választásokon megbukott. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret.és vizeletbûz. Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. € € A Dr. maradjunk a krónikusnál. mert nincs tisztában a s . elõttünk áll Portugália példája. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. Az ápoltaknak ha nincs családjuk. a maga idejében korszerû. megkérdezi. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. A múltkor láttam egy preferencia felmérést. az ajtók-ablakok rosszak. Meglep. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést. fokozatos lemaradás következett be. Elvileg volna rá lehetõség. nálunk erre ali . ott kizáró s betegek fekszenek. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. nincs túl sok idõm. 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. bár sajnos. így is veszteséges. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. Kibámulok az ablakon. Ezt a kórházat króni lakítanák át. ha m. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára. plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja.Néhány osztályunk még most is. Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. az ztály -ra kérem magam. Benézek egy kórterembe. Egy. a közlekedés és mások után. tudomásul kell vennünk. a közbiztonság. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak.

ez is csak úgy jön ki. az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. feltételezheti. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. többnyire hajléktalan bete folyik. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést. gyakran ismétlendõk. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. sõt egyre súlyosabbá vált. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. ú meg a hatalom jelent tudást. szakdolgozói el sem rendelkezik. elfogadható raktárhelyiséggel. Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be. A mûködési területünk i dett. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek. hogy a tudás hatalom. torl alakul ki.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. fõl enszerek tekintetében. ez is ejátszott abban. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. társalgó vagy dohá szoba szûkös. de a nehézségi fok emelkedik. De túl ezen az extrém példán. A mi 4. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. a napi két ügyeletes és e . ezek nem követik az esetek súlyossági fokát. Régen úgy mondták. az intenzív mára ismét az osztály része. de igen drágák. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ. ren erint igen elhanyagolt. raktári feladatokra is igénybe veszik. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül.5 milli l is járhat. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. gépteremmel. orvosi szobákkal. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. e nem lehetett tovább halogatni. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. egy osztályiroda. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. A súlyosabb betegek ápolása két. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött. hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg. Kárteszi fõorvosra bízott. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. megnehezíti a feladatok ellátását. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. a betegváró.8 tesz ki. A sterilizáló. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. Szûkös az egyetlen mentõbejárat. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. ahol fõleg testkihûléssel felvett.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. Egy súly zertartalma 12 százalék. Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. a krízishelyzet folyamatos. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. nem sok változott. Az átlagos ápolási idõ 1. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen. ahol más osztályok szám znek munkát. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan.

Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. Kárteszi doktor utazik. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. ami ezt engedélyezi? Nincs. hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. mert a szolgálat túlfeszített ri . Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. A fõváros nincs felkés katasztrófára. Belépünk az egyik kórterem ajtaján. Napokig agonizálnak ép tudattal. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. De az persze nem megengedhetõ. Rákényszerülhetünk. el magával egy fiatal orvost is. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. hogy sósavat pót isznak. arra támasztja meztelen talpát. Nézek utána. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon. a lepedõjét a a padlóra. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. ha újra próbálkoznak. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna. Létezik olyan magyar rendelet. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. súlyos következményekkel járhatna. egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. Nem tudjuk követni. A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. de nem nyúlt hozzá. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. reggel nyolc óra felé áll be. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. egy fiatal nõ. Hallottam olyan legendákat. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. olyanra. futva ltûnik a kijárat felé. a fõnõvér már nem t a beosztást. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. hála Istennek. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. mint amilyen Tokióban fordult elõ. 30-32 órá sít. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. Nem hiszem. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. Nincs utógondozás.s kijelölése nem biztosítható. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. mire elindulhat hazafelé. amiért elentést kell írnia. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. a beteget megilleti az eltávozás joga. és behozza õket a mentõ. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. Sajnos. Szóba kerül egy. eltûnnek az emberek. A teljes telítettség kerülendõ. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel. Ha két ápolónõ kiesik. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. már rég kihûlhetett az étel. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. törvény vagy bármi más jogszabály. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. Az en. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad. Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. de nincs megfelelõ személy. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. és ezerszámra sérültek meg az emberek. a narkotikusokkal is ez történik. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. Most.

Az orvos elrakja a szalám t. A férfi alkoholista. Néha hepatitis c-t is összeszednek. esetle nyílást vágni a hasukon. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. Fõleg hezen ezt a helyzetet. vagy az addiktológiára. utána pelenkázni kell õket. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. A bejárati ajtó rosszul csukódott. és egy órán belül meghal. és áthív egy kávéra a szobájába. növekszik a daganatos betegségek száma. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. nem kell drága gy ereket adni neki. vagy a Szent Lászlóba. de úgy látszik. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. hová vigyék õket: hozzánk. nem megyek bele egy vitába. hogy felkereshessem a munkahelyén. elborzadva látom. erre sem t k. az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. elhúzódó gyászreakció lép fel.45 súlyszámra sorolja be.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. Gyalázat kimondani. veri a feleségét. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián. és megkértem. Bólintottam a portásnak. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. ha a beteget behozzák. € € Úgy gondoltam. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. Úgy jött ki. segélykiáltásnak számít. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. hogy mi a kkor járunk a legjobban. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . és nem talál újat. a kõpadló kikopott. üres ogok végig. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. Fél hét van. Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. hármat lehet kiemelni. Az is sokat ront. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. hogy keresek. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. a viszonylag fiatal. ezen azt érti. az utánad megyek -effektus. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. adt befelé a hideg. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. érdemes itt alaposabban is körülnéznem. mert álta csonyabb képzettségûek. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. hogy vannak betegek is. õk a pá solatban. ezért néhány este az ügyeletre. Az elét önakasztással követték el. a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá. operáción esnek keresztül. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan. A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja. ezt már nem akarják vállalni. Itt a pár. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is. hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. de az az igazság. a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. Hozzájön még a havi . Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. Szünet hozzá. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. õk már átestek a szociális háló minden résén. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék.2-0. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. és más költséges ellátásban részesíteni. reményük sincs rá. Az elsõ a 16-26 év közöttiek.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben. mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. és itt kell mellette lehet. otthagyta mind a két házat. az esélyek itt jobbak. Lefektetik. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. hogy egész reggelig.ilkosságot kísérelt meg. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . én meg n m tudok elhelyezkedni. . a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot. Csapdát állítottak n . Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. A két rendõr káromkodik. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket. majd látva. és utána azt tapasztalták. sokan haltak meg a kezem alatt. Mindegyiket elsirattam. Most onnan is el kellett jönnöm. semmit. de az arcán határozott tartózkodás látszik. és azt mondta. Visznek a Lipótra? kérdezte. kikészülök. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. mégpedig a leírt módon. ott van a szállása Kõbányán a rég an. A beszélgetésnek az vet véget. õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. Hát majd körülnézek. vagy kívülr zik valamilyen segítség. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt. Feltûnt nekik egyszer. (A mentõk becsületére legyen mondva. Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. Nyilvánvaló. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. megpróbálta megjátszani a bolondo t. Veréssel. Megdöbbenve látom. Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. Akárcsak Iványi Gábor házban. és a hûtõszekrénybe rakta. Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. Hiába. amelybe a delikvens bele is esett. Kikerültem az utcára. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . aki befogadja. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. a szemhéja megmozdul. fagyási sebekkel hoztak be ide. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket. amíg eldõl. hogy hová mehetek. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. elmosolyodik. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. le kell húzniuk a WC-n. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. a napi esetek száma m elérte a harmincat. a fejét levágta. az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. hogy két rendõr lép be a kórterembe. mellyel átjuthatok Budára. mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. hogy egy éjszakár . hogy ez így nem fog menni. Harminchárom éve dolgozom. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. N. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. mint a fogdában. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. A házasság hamarosan felbomlott. hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. vagy le kai autóbuszjáratot. A fõorvos látta. Visszamegyünk a vizsgálóba. behozott kábít tán kutatva. nem is motozzák meg a pácienseket. már rég lejárt a szolgálatuk. Mikor lebukott. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel. a testet pedig háromfe ta a kertben. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. amel ben laktam. A melléku Rákóczi útra. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént. N. elköszönök és elindulok hazafelé. eg izsákra való ruhával távozott. Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. megpróbálok itt tölteni e ypár napot.

sashalmi. de hallhatólag nem sok sikerrel. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt. hogy érdekelni fo . mint már említettem. A hátsó épületet 1886-ban építették. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. az igazgató elnézést kér. amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. de elõfordul. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést. nem. mint a legtöbb kórházban. Akivel most beszéltem. persze hogy nem vállalta. de annyira jellemzõ ügy. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma.1-tõl 1. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. aztán visszafogadja. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia. nem hajlandó törõdni velük. az idén 3500-at. hogy n is várakoznak egy helyre. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. gyakorlatilag elköltségelheti. és ki ta az irodája falára. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. Az igény egyre nõ. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. megpróbáljuk áthi k módján. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. A szociális otthon az élet végéig szól. vagy ha van is. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért. a kórház valaha viselte is a nevét. dõre. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. felhozta. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki. amit vállalkozóként kap. mondjuk. Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. havi 40-50 ezer forintot kap számlára. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. rvosi beutaló kell. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. A kórház. akiknek vagy nincs családjuk. betegeket fogad. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót.lágított bank elõterében. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. Ezt hogy érti? . a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. Megszólal a telefon.7-ig. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. Vannak orvosi szakmák. Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki. Szavaiból azt követke ki. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. Most jött egy új törvény. szociális jellegû feladatokat lát el. az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. Az esete nem egyed i. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást. ehhez jönnek még különféle szorzók 1. 22-23 ezer for kap majd kézhez. Nálunk csak részleg díjat kérnek. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték. az itteni elhelyezés. és felveszi a kagylót. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. az átla lási idõtartam négy hónap. legalábbis formailag. gyakorlatilag ápolási. Ezért senki sem har rájuk.

hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva. egy adag ciánkálit vitt magával. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. a munkaideje hattól délután kettõig tart. vagy be sem készítik. Mikor B. hogy n helyzetbe jussanak. az megsimogatja. . mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. ahová benézünk. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet. de ahhoz sem nyúl senki. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. Odajutunk majd. Egy fiatalabb. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. ha nehézkesen is. inkább fekszenek . Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. meg sem kapták a okra használták fel. aki szintén agyvérzést kapott. a felesége rábólint: Így igen. úgy látszik. egymás kezét sem fogják meg. kilencven darab Eunoctint vettek be. ha nem. mindegyikük elmerül magában. e élnek házasságban egymással. Az orvosok igyekeznek elkerülni. a ma s fokozatosan elveszíti. beteghordó lelép. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat. maga is imádkozzon. Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. az intézmények. de a tudata tiszta maradt. és nincs kétségem. A kórházban nincs koedukált részleg. be is vette volna. néhányan a tolókocsiban maradnak. csak délelõ szótlanul üldögélnek. hogy a jajgatásával avarja a többieket. a férfi járásképtelen béna. sõt néha a tükrök is. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba. A nõn vastag szemüveg. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól.. Újabb kórterembe nézünk be. Azt hiszem. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. Kár volt! mondja a férj. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. hat ág ak mellett éjjeliszekrények. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. Ha hívõ. 90 százalékos vakságban szenved. Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját. de a toxikológián megmentették õket. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató. Kevé zemélyes holmi. hogy kimenjen a vécére. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. kitol az elõtérben álló asztalok mellé. fölött szól a televízió. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. õsz hajú pár ül. 88 évesek. Távozóban még látok egy öregasszonyt. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. a e megbénult. mert felfogja a baj teljes súlyát. vécépapír helyett lapuleve nak be. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. Másfél éve kerültek ide. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. Nem szólnak egymáshoz. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. de nem figyelnek arra sem. intéz hozzá néhány vigasztaló szót. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. a depresszióé viszont 1. üldögél a folyosón. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. hogy ha úgy alaku pota. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. Egykorúak.7-ot (160 ezer forintot). hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. egyben szobavécének is használják. A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. külön-külön kórteremben helyezték el õket. egy partra vetett halra hasonlít. a gyerekeik eg látogatják õket. . mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . ne kelljen visszamenni érte a kórterembe. Az elsõ kórteremben.

Meg vagyok gyõzõdve. adományokat kért. sok helyen a puszta létért. Mindemellett személyes véleményem s . a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. csak önkormányzati bi s. de a Péterfy igaz arra kértek. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. középkorú férfi. a fõváros VI. a sajtónak. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. Így csak néhány. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban. szappant. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz. mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. hogy néhányan azok közül. Üdvözlöm. h ogadni tudjon. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. hogy mondjak le errõl a szándékomról. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. akik úgy emlékeznek vissza. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. Ugyanakkor köztudott. és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. sõt. hogy õk már régen meghallották növését. a Péterfy kórház fõigazgatóját. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. nem ilyen egyszerû. De néhány résztanulságot már le tud vonni. A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak. ápoltj eredhet össze. Igen. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára. Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek.) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. kötszert vehessenek az ápoltak . én nem csõdbiztos vagyok. Arra hivatkoztak.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. hogy az ottani fõorvo éppen beteg. hogy hagynak meg engem a helyemen. alig terjedt ki többre. Azt beszélik. vagy a közvélemény ítéletének. Az is k usokat vált ki. ha az érdekeik úgy kívánják. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért. A fõigazgató 12 évet töltött itt. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. R embernek számít az egészségügyben. és XIV. A múltkor azt kérdezte. és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban. hogy vécépapírt. késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas . A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. a k nem fajulnak idáig. mint az adósságok kifizetésére. hanem vállalkozói szerzõdéssel. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. valószínûleg. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették.(A helyzet. Moldova úr. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. sal. sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt. hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. Késõbb maga attam. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. emlékszem rá. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. újra megállapíthatjuk. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas.

de azzal magának is tisztában kell lennie. Az önkormányzati biztos rábólint. A XVI. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot. Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. és csak akkor magánosították õket. ennek fenntartása a kerületre hárul majd. A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. Nekünk arra kell vigyáznunk. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . már többször is járt a Péterfyben. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. doktor Budaházy Emilt. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. Arról is hallani. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. Még nem lá n üzletembert. Nem vitatom. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. akkor nem is kell letörlesztenünk. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. Zsarnay nem zárkózott el. Még én sem mondja. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . mert akkor én mindig hazautazom Bajára. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. van rá remény. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom. melyet eddig mi mûködtettünk. majd egy középkorú. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. 1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. Akar beszélni vele? Igen. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. elnyomva egy sóhajt. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. hanem tovább javulnak az ellátás feltételei. hogy ha egy cég azt hallja. Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. ha lehet. ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. Biztos vagyok benne. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. egyeseket be is zárunk. aki szándékosan rosszul akart járni. amit mond. Kopognak. új székeket raktak be. Baján felújítot es fogorvosi rendelõt. egy hónappal ezelõtt került ide.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. Én nem értek hozzá. Emlékszem rá: otthon. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. a gazdasági igaz orábban. Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. pályafu i kórházban kezdte. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. ezeket a falakat. Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. Az õ munkájukat segíti az az úr. megengedhetetlen. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. hogy ha be is következik ez a változás. hogy 21 különféle tele tsunk fenn. hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. eg yszerûen nem szállít neki. átmegyünk Zsarnayhoz. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként.

de katársai minden alkalommal azt közölték. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. kiderült. Nem akar egy teát inni? De.nt. hogy befejeztem. megkértem a tit nõt. és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek. hogy hívjanak vissza. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. érzelmileg ide vagyok kötve. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. hogy maradjak legalább március 31-ig. Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. Január elején azonban. melyet minden évben meg kellett újítani. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. Újra kellett volna próbálkoznom. meglepõdtem. ahogy én szok tam a munkámat. Szóval megígértem. Tudja. . Utánanéztek az ajánlatnak. Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. Elõbb csak négyórás munkára kértek. aztán visszavettek státuszba. kértek. és segítségre van szüksége. a zóként dolgoztam. Azt tudja. 2000. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. hogy papírokat gyártottak. nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. micsoda. de egynek sem támadt kedve. és olhatnám az okokat. január elsejével elmentem nyugdíjba. miszerint a Neptun Capital Inc. fejlesztéseket. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. de nem jelentkeztek. hogy százféle felad lásson el. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. ha bajba kerül. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. úgy döntöttem. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. -fõnök és még Isten tudja. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató. Budaházy Emilt. hogy beteg. három hónapja állt fel az új vezetés. Arra gondoltam. aki sokat el tud érni k. nem tudtam ellenállni. Ha érdekli. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. majd megbeszéljük. nem jövök vissza többé. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk . akit megértem ebben a kórházban. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. szívesen. az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. gyenge voltam. Visszatérve a kórházhoz. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. vagyis átmene megbízást kaptam. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. bár tudom. akinek átad ajd az ügyeket. nem találtam benn. hogy én 1993. látva az állapot t. hogy várjam ki. Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni. Beültünk az irodájába. december elsején rövid. jöjjön ki a kórházba. Mi történt magával? kérdeztem. Jelentkezett néhány mérnök. Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. ha garantáljátok. ha a ny ató visszakerül a helyére. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. tehát a kórházi kenyérre kell. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. és ezalatt nem történt sem b annyi. € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. és szükség volt a segítségemre. de háziorvosa feltétlenül van. hogy ne a küszöböt rágja. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd. huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. de õszinté zólva. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. rég elveszett ember. de örömest tévednék mondom. errõl le kell mondanom.

a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. mint képzeltem. ahogy van. menjünk át. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. nem én ígértem meg. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. hogy fogadjon egy eszélgetésre. Szóval így állunk. az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. Úgy érzem. kapjuk meg az engedélyezési okiratot. úgy számolom. búcsúzóul kérdezem meg. megkértem a vezetõt. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. vagyis már szeptember közepén tartunk. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. és nem fog megtörténni.A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. külön pénz viszont nincs rá. Máris késésben vagyunk. megtudtam. mert külföldiek is akadnak köztük. most másfél mûködik. létezésérõl véletlenül értesültem. abba belefért v a. semmi szükség sincs rá. egy . hívtam valakit. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. ha akarja. de ezek mind visszaléptek. és átnyújtja a névjegyet. hogy közben egy percre sem állhat le a kórház. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. Ez hogy lehet? Úgy. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. a több € 7. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. Kint a szabadban. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. abban bíztam. így másolták le a lapokat. mert épp most járt le a szavatosság. Jól van. közben kialakult eg mi beszélgetés. még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. Körbenézünk. el lehetne vinni. a szomszédos motorgyár és mások. Ennek az év végére meg kell történnie. Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. Két kéményt úgy. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. Írtam az illetékeseknek. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. Miért ígérték meg. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. de inkább 12 t. mindi k egy-egy kórterem. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. hogy az egyedi eseteken túl ató. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. Ez plus z egy hónapot jelent. hogy megnézzük a kazánházat. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . és ettõl nem lehetett eltérni. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. üre ség fekszik alatta. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. Elnézést kértem. eleget láttam. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. Mikor ez épült. pedig szobák. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. Az Auxilium Kft. de akkor dupla pénzt kérnek érte. ami már nem fér bele. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom.

máskor néha harminc is megjelenik. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. látványos házakat kívántak tervezni. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. kivágták két bordámat. Diploma után az Akadémiára kerültem. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. Ezután hozzák meg a döntést. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt . A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. úgy alakult. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához. Egy kormány sem kerül . Az is mellettünk szól. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. e folytán a mi kft. Mikor leérettségiztem. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt. hogy egy ember m egszületik. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. az életfolyamat el. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. állomásával foglalkozunk. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. a szülõi házat már ki gyászra. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki. további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett. és megmentettek. ma már az is felújításra szorulna. így. napjainkban már nagyvállalkozók. hátha valamikor hozzájutok. de a kórházban megoperáltak. Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. az is szerepet játszott. is közremûködtünk. de erre sajnos aligha kerül sor. ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. Mint általában. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. A Medicor bõven ellátott minket munkával.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. Tizennégy emberrel indul unk. onnantól kezdve. aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. már mindenki letett rólam. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. ezért minden kartam lenni. A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. Pénzügy utalja át a költségeket. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. késõbb meg szoktak keresni minket. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni.rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak. de hozzáa idõk vívmányait. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. de továbbra is végzi a munkáját. valamennyien a Medicorból jöttünk át. mint A Honvéd kórház. Áthelyeztek r gyárba. egészen addig. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. ha nem is lettem sebész. Az elsõ munkánk a t lt. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. akik eredménytelenül pályáztak. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. akik mûvészi becsvágyból. hogy a tervezésüket. a Belügy dönt. akik annak idején d lgoztak rajta. nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. kan. és rintem. ápoló és más egés ott gondozza. . A Medicor állami nagyvállalatnak számított. rám bízták a a kutatás-fejlesztést.

y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. aki tudná. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. ha j et látnak az egészségügyben. védõ mechanizmusok és érdekek. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke. például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. már az sem volna elégséges. úgy tudom. kubaturájában. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. Az igazságnak tartozunk azzal. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. hogy mibõl. hogy az új kórház létrejötté ges. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. hogy milyen irányba kellene elindulni. hogy még azzal sincsenek tisztában. . Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. nagyon kevés. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. hogy mit kell csinálni? Attól tartok. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. az is kiderült. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. hogy képviselõjük is van. A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. Általánosságban szólva: ott tartunk. hogy mennyi volna a kívánatos arány. ahol biztos volt a haszon. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul.Megszületik a döntés.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. de nem feledkezett meg a hazájáról. Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. Csak ez önmagában kevés. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták. k azt nem tudják. mikor egy teherautó elütötte. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. modernizálására. így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte. nálunk sen m tudja. túlzott kapacitás is fellépne. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül. vagy nem meri meghatározni. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. Sokféle terv született már a hasznosítására. Ne higgye azt. de új szervre váró beteg. rend nem. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. de nem tud betegeket fogadni. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni.

melyek egyike. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. Bordás szinte találomra benyit egy szobába. Jellemzõ példaként megemlítik. Bordás telefonon felhívja a kórházat. Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. Úgy hallottam. aztán kider a fõigazgató. egy új szárnyat is fel rnak húzni. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. kétszer halt meg. Kulcs csikordul meg a zárban. ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. akkor sem tudnám felmérni az állapotok . a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat. A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll. sem a gazdasági igazgató. a félhomályban. és visszamegyünk a helyszínre. Széttárta a kezét: Én. a bezárt üvega tünk. figyelmesen végigolvasta. és e nélkül is készségesen fogadtak. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. merre keressük õket. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. nem vagyok illetékes. Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. mûszereket. hogy eredetileg 2. me szerint. de makacs házigazdám rábeszél. de. de nem nagyon hajlik rá. Jöttünk edik és közli. nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni. Elköszönünk. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. egy õr beenged minket. n rtózkodik a helyén. és most ötmilliárd körül tartanak. befogadó és más hasonló besorolásokkal. A kórház könnyû helyzetben. Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. hogy épp indulni készült. Hiába múlt el azonban sztéria. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . Én már lemo szándékomról. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . felszerelési tárgyakat. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek.színelõ rendõrök sokáig találgatták. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását. ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. hogy az Egészségügyi. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. várjuk. Bordás megkéri. is a jó részüket. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. Úgy érzem. eghallgatott minket. hogy szánjon ránk néhány percet. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. Valamilyen pályázatra várnak. és egymás különbözõ számot is felhív. még most. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. Dombóvárra és így tovább. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. hogy hívja fel az illetõt. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. Dunaújvárosba. hogy beléphessünk mûtõblokkba. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. melyben feljogosít. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. mert várják a megyei önkormányzatnál. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. ha értenék hozzá. aki engedélyezhetné a belépést. Bordás igyek . sajnos. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. de egy lelket sem látni a környékén. 1999-ben fejezõdtek be. A fûté ki van kapcsolva. ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. sem a helyettese. Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. aztán visszaült a székébe. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. hogy kerülhetett oda a két holttest. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek.

e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. valaha sárga szõnyegen. Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. bármikor tehetett volna. dr. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. ott is fénylik néhány tócsa. havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. mint azok az ágyúk. hogy bár a kórház igyekezett al . mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. Valószínû volt. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m . hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. Péteri Miklós. ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. hogy ez a blokk is úgy avul majd el. Nehéz elképzelni. A körülmények az idõ múltával sem javultak. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. Az üres idõ duplán számít mondja az õr . melyekbõl egyet sem lõtte . március végi jelentése megállapította. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. több mint 2200 alkalmazottal. Tegyük hozzá. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez. úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve.] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. mert itt is. Így. az õrm dagréti lakótelepek. A lámpák fel vannak szerelve. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket. hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor. egy folyosóról kilenc nyílik. Gy. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. színházakhoz. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. Lehet. és itt 1998 óta megállt minden. Néhol az esõ is beesik. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. fölött d a takaró falrész. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. nem jutott mindenhová az edénybõl. az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak.

még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt. összesen 7. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán. és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban. egy öreg orvosnõt figyeltem. Én egy sarokba agam. a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot. Miután a megfelelõ pénz összejött. mintha valaminek lenne a pora . A patinás. ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi. mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. ez eltolódott 2003 tavaszára. a gondolat szép. míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7. e z új épület átadási ceremóniájára. Meg-megállok mellettük egy pár szóra. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni. Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. valamint a nõvéröltözõ. aki elmondja. Igyekszem oldalösvényekre letérni. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. s tékek kiváltására. de hát ezt gszoktam. mikor Weil Emil azt mondta. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. a többi gép a cercle alatt is dolgozik. vitte el a pálmát.4 milliárd forint állt rendelkezésre. hanem a védõk lelkében rejlik. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. az egyes állomásokat úgy választják ki. megszólítok egy tekintélyes. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik. mikor veszett el a morál?! 1946-ban. Az t illette meg. melyen a Középületépítõ Rt. majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. hogy az orv osokat nem kell megfizetni. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére. Az már szinte apróságnak tûnik. A budapesti önkormányzat vezetõje következett. érjük be ennyivel. és ez további megszorításokkal. szerzõdésesekkel pótolják õket. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát.és négyágyas. a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe. néhány érdeke . Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li .5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. a dolgok olajozottan haladtak tovább. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. Pécsen. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. zömében kettõ. kiírták a közbesze tot. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. szeptember 30-a volt. Én eddig úgy tudtam. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását. a beszédébõl úgy szállt a semmi. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. hogy a befejezés eredeti 2002. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból. a fõ yzattól érkezett méltóságok. egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet. ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom.a finanszírozási feltételek változásaihoz.

például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. de ha valaki a határvonalon áll. Nem kellett voln ezt megemlíteni. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett. akkor azt fogjuk tenni. a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. Létrejött egy modern s sztály. Általában megérezzük azt. Ez így lehet. nem engedett megvalósulni néhány atást. és ezek nevét be entésbe is. Az esetszámával kell mûködtetni. Akadnak kialakításbeli hib . Ezért nem szerezték be az MR-t. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. Arra is rá akart bírni. és a kórház úgy jön ki jobban. de hát ez kikerülhetetlen. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos. mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni. dr. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak. ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba. a VIP-büfében is csak pog csital maradt. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük. hogy az egész Szent Imre kórház az e . arról beszélgetnek. Benézek a szülészetre. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. a rendezvény láthatólag véget ért. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat. amit nehezen tud megemészteni. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. hogy a gyomra lyukadt ki. mert a 7. mert ha túllépik ezt a szintet. Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2. Utolér a hivatalos vendégek élbolya. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud. az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj. legalábbis az új épületben. Viszont. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. új létesítménynek tekintik. Megmondtam neki. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet . hogy ha a kórház így fejlõdik. Arra akart rábeszélni. látn i rajta. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt. Péteri doktor panaszkodott. nincs hová kimennie a gyerekév el. hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. hivatalos ügyben. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. Egy hajlék mamát mutatnak. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra. mert a benti kezelés sokba kerül. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. h befektetjük. akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát. A Szent Imre kórházban. hogy olyasmi történhetett vele. de mikor benyitok az irodájába. a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. amit azok tartalmaznak. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. fegyelmezett ember. Megvárom. Kiderül.1-2. Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. A fõigazgató lassanként kifújja magát.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. pedig lehet. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl. amíg a kórház fõigazgatója. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. Bár hivatalosan nem zárták be. Minden más intézet is így jár el. és megállapodok vele. és urópainak minõsülõ szintet. A máshol párhuzamosan mûködõ MR.

mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. ha rá akarnak ülni. akár egy középiskolai illemhelyen. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. hogy nem találni bent toalettpapírt. Ahogy más intézetekben. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. de azon elcsodálkozom. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. Tudom. a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. zavart. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni. nek lámpák. Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. a kiszolgáló egységek létesítményei. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze. leromlott egészségi állapotú országban. de õk tíznek a munkáját ellátják. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. hat hét után viszont már mindenképp s távozni. titkos dohányzók rebbennek szét. hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. ezeket helyettük mások intézik el. zsúfolt szobájában dolgozik. mikor kiderült. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre. úgy z kevés lehet. Erre vall. ápolási gondokkal. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. nekem. csak használat közbe ki. fel kellett ni a PVC-takarást. A betegek t tölthettek itt. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. amelyet már ellett volna bontani. V t. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. a f ek útbaigazító feliratokat. századi körülmények közé. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. ahol a c . a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. Eddig. de akkor már fizetni kell az ápolásért. Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. Mindent. de nem tudom. Kevesebb ember több esett d foglalkozni.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. mert nem kell f k ellátási. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. tönkretettek egy telefonkészüléket. hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába. nincs vakolat. ha ötven beteget kell kezelnie. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. mint más osztályokon. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. ennél feljebb menni nem kívánatos. mert több szakmára is ki van képezve. de arra alkalmasak. ha lehet . Hippokratész t az eszembe. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. hanem a beteg. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. a kívülállónak. most három hetet. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. Számtalan apróbb jel utal arra. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit. on már nem lepõdök meg. amire kíváncsi. 57 ágyra nappal hat.k napról a másikra átlép majd a XXI. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg. ez hat ággyal mûködik. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. éjszak jut. négy érsebésszel rendelkezünk. ezért. vagyis nincs padló. továbbra is lepusztult. mint például a belgyógyászat. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. Röstellem bevallani.

sokszor hajlékta zemélyek képezik. hanem a mûködtetésük is igen költséges. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. Folytatva a szóba került témát. hogy azért. hogy megs et az élõsdiektõl. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. dr. és elmegy. lyen a kórház áll. ott jött össze. Már hallottam az ügyrõl. még az 1997-es évben. ne . teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott. Én is azt hiszem. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. egy dip százezer forintot is elérheti. Családos ember? Nem. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. hogy a betegüket hazafogadják meghalni. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe. még tovább szûkítették a mozgásterünket.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. Mikor kinevezték a válságmenedzsert. itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. Két évig szabadúszóként dolgoztam. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. Rákérdeztem. de így sem teljes a létszámunk. Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. Közösen felmondtunk. többször is félbeszakadt. mindenképpe .latok is szétestek. nemcsak a beszerzésük. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . ha úgy adó sebészre volt szükségünk. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. például a vé yan reagenst használnak. A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. Megnézem még a sürgõsségi osztályt. akik terhesek voltak. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. Megindult egy hivatalos eljárás. Nem volt o bánni ezt a döntésemet. arra hivatkozva. Nálunk nincs idõhatár. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. Sok külföldi állampolgár bekerül. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. lélegeztetõ. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. Csalódottan konstatálom. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. A fõorvos. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. hogy nem. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. újraélesztõ eavatkozásokat. akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. azt is a másik épületbõl kellett áthívni. A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. legalább öt fõ hiányzik. Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. Már az elsõ pillantásra feltûnik. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol. sokktalanító. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. Ez sok? Azt hiszem. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel.

A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. € € Vége a második résznek. Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. és azok fennmaradásában érdekelt. Azt hiszem. Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. ne háborút! címet adta. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei. A háborúk. Bush-hoz. € Járókerettel Európába € 1. megáll a hátunk mögött. az amerikai néphez és a világ többi népéhez. Rath a természetes egészségvédelem. hogy melyik dalra áll. amit hosszú évek során ro ntottak el. van esély. Az egészség és az em . hónap sem telt bele. az Egyesült Államok elnö . illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. Az alacsony k a betegeknek természetes. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. hogy a beosztottai kib jék magukat. Nem kevésbé lényeges a az a tény. az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen.k jó munkabeosztást készíteni. Gilead vezérigazgatója. az egészségügy a dik helyre került. Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. 2003. hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. A dr. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. de hagyja. magánembernek egyaránt. tíz prioritást állított fel. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket. A támo bizonyult. hogy ott újra feltöltõdik. véleménye szerint. nincs igaza. és más helyre rakni. február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. . valamint a világ vezetõihez. mint említettem. Mert hiányzik annak a kultúrája. a kiégés. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. és dr. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. mikor hatalomra került. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. a kultúra szintje viszont csökkent. hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. illetve igazgatótanácsi tagja volt. majd annak háborús célkitûzéseit. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W. amely már az egész i fenyegette. Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. melyet dr. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. sõt rábólint a szavaikra. € € Berényi doktor közben visszatért. Dr. A Fidesz.

és nem vonatkoztatta a egészére. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. melyek nem gyógyítanak. mert csak költségtérítést kapok a munkámért. mint orvos. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt. Nincs ok leményeik helytálló voltában. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. mint egy autóbusz. nõg tartják a hálapénzt. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. én is úgy látom. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. A fõnökök. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. Már megszoktam. Szabad megkérdeznem. csak eljátszottam a gondolattal. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. a sebészek. éppen azért akartam sebész lenni. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. és beestem a mûtõágy alá. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. felfigyel ránk. ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. Folytatom a felvetõdött témát. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ . Igen. bajuszos. az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. mindenk inél többet elragadni magának. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. Csak kórházakat látogatok. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani. belgyógyászok. abban bízva. Ha valaki nem tud teljesíteni. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. sokat kínlódtam a lábammal. elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. mint a fegyverüzletág. és a fenntartása sem olcsó. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. Ezt csak úgy érhetik el. azt hiszem. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit. Ez a döntés nem énrajtam múlik. hogy mennyi ment ki a raktárakból. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. akik az igazi munkát végzik. ha polgári szabadságjogokat. az OEP úgy néz ki. vérkészletek. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. hogy ki dolgozott . Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. ellenõrizhetõ. hogy távozzon a cégtõl. és azonnal tudják. például az MSD-hez. Rath Egészségalapítvány állhatta. egy alacsony. csak a tüneteket fedik el. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán. € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. Ez érvényes a legf is.

hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. el kell i. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. hogy eladh ermékeiket. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. minden elõadó valóságosnak t a problémát. egyes rádiómûsorokban. a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. hanem az íróasztal mellett születnek. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. ez öt-hat évig is eltarthat. vagyis a beteg veszi meg. Számos példa mutatja. de mondom. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana. Biztos hallott már róla. Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk. mint hogy drágá nyakunkon maradjon.gyengébben. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. kiderítette. Aki megenge . és sürgette a gyógyszeres megoldását. Rosszul gondolja. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. egy újságíró utánanézett. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. ha jóval többet tud. Ha egy innova gyis újszerû. nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. az ár most már meghaladja a 15 milliót. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. de ez nem újabb orvosságokat. Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. magas lapokban. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. a vizsgála erült ki. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. A gyógyszer különleges áru. A következõ. mint a régi. az orvos dönt a megvásárlásáról. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert. mert nem közvetlenül a fogyasztó. hanem társadalmi. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. A piaci verseny kiélezett. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. Az MSD. és a 00 millió dollárt is igényelhet. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. Biztos hallott már róla. évente legalább 4-500 új te nik meg. A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. h egy köztes személy. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . és tiltakoznak ellene. ez csak az elsõ lépés. hogy bonyolítsák le az ügyet. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. Milyen eszközöket használnak. A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. A hirdetések csak nagy mére ekben. Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére. ez akkor is sok. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak.

és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái. véleményem szerint. 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie.dheti magának. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. és y súllyal eshet latba. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. amelyet a gyár nem támogat. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. hogy a szakemberek megismerhessék õket. Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel. klinikákat kell bezárni gazdasági el . Ennek épp az ellenkezõje igaz. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. ahol ma is vagyunk még. dolgozhassanak velük. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. veszünk rajta egy gépet.). Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. például francia cégeknek megéri. majd otthon eszünk valamit. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem. Ahol kórházakat. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire. hogy megítélje. Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. Persze az is elõfordul. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására. Gy. Csákány György r. hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. mostanra. A Hunda jelentette ki egyszer. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. l ehetõvé kell tennünk. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. továbbá. mint amilyen mennyiséget kiírtak. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. ha elvileg kerülünk szem sal. sõt lekicsinylõen tkozik róla. elõfordul. azt senki sem ellenõrzi. Baj akkor van. hogy ne r tek büfét. vagy nem annyit. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni. Ellenkezõleg. és az e eredményeiket publikálhassák. e a költségeit is mi viseljük. megköze a 30 százalékot. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. nem utolsó sorban a reklám hatására. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. Richter stb. Mi történik akkor. a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. aztán nem vesz szerbõl. Ez a múltból itt ragadt abúzus. a legjobbat akarja. mint a nyugat-európai patikákban. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék. Visszatérve a marketingre. Feladata volt. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad. ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. Magyarország kis piacot képvisel. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. Persze a túlsó véglet is jelentkezik.] orvosokat. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. vagy csak megfizethetetlen áron. a nagymama sokallja. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. Egy országban. és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik.

ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. Ez rövid idõ alatt 4. A farmatámogatás. A helyzet valójában ennél is rosszabb. és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik. szakmai támogatást. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán. olykor ingyenes juttatásként. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. ezek banalitások. mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. és beviszik a kórházba. hanem szakmaiatlan voltában. illetve közvetett támogatá etést etc. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja.5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia .att. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel. az orvosok. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt. hogy az az orvos. de azt sem veszi figyelembe. Nem folytatom. hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. kiváló mi gyógyszerekre. az OEP olyan rendelkezést lõ. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ. . 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. Megemlítendõ. kórházak nem adózo lmét jelöli. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti. hogy a gyártók így vesznek elégtételt. felírhat generikus. a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi . Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . ha teljesíti a páciens kívánságát. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. Az illetékesek ttól tartottak. Erre vall. mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. Eg rendeletet is hoztak. késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg. a márkanevét nem. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. Ez az adat a Gógl-. ha utánagondolunk. mely jelenthet közvetlen pénzt. vagy csak az in b mértékben emelhetik. de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal.

hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. a megállónál szemembe ötlik. € € Kõbánya szélén. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. hogy egy. némelyik még most is nálunk van. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. A mi elõdünk. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. A gyár nem kezdett vitába. Televíziós nyilatkozataibó em sovány. Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. aztá einvitál az irodájába. hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. bemutatkozunk. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. több betût nem hasz ttunk. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. cserébe el kellett köteleznem magam. valamibõl nekem is meg kell élnem. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. egy kísérõt adnak mellém. mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. bár valójában cs y apróságról van szó.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. míg kavargatjuk a kávét. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. megvásárolta az egész üzletet. hárman is belehaltak a mérge zésbe. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített. 350-400 termék került ide. a forgalmazást kellett irányítaniuk. mint az ipar más területein. Általán t azt jelölték ki számára. de még csiriz sem volt elégséges. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. Orbán István. Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. Zeus fõisten pajzsa. ak a polcokról az italosüvegeket. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. huszonkét éves egyetemistaként. az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. de személyesen most találkozunk elõször. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. olyanok például a tejcukor. a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. rövidítve EGYT-re. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. és olyan mûködtetõnek adta át. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. éles profilú arcát. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza. így jutott eszünkbe az EGIS. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. azt itt . állták a versenyt z Európával. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl. Késõbb megtudtam. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni. . 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. a gyár önálló kutakkal.

Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. most egy jó kocsit tudnék i belõle. A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. azt is megtalá hatta benne. három évig egy laboratórium vezetõjeként. Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. akkor szabadon dolgozhatok . Megígérem. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. olyan hátra kértem magam. hogy újra elkezdjék rá gittet. hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . Itt is igazi profikra volna szük dom. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. ha talpon akart maradni. vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. Orbán nem engedte meg. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a . sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. Most párttag? Nem. de õ elhárí ajánlatot. hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. lelassul. szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. ennek az ára menet közben növekedett. A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. hogy hibázhatok. akit le lehet váltani.7 milliárd forintot tett ki. hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. de a döntés után má helye semmiféle polémiának.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné. mikor érjük el ezt a szintet. Ha megengedjük. A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. El kell fogadnom. és jó volt a mûszaki érzékem is . egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt. A rossz döntés is jobb. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni. és hatástalanná válik a megvalósítás. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében. Azt hiszem. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát. Összehasonlításul megemlítem. bizalmas köz m. ha rosszul d olgozik. Nem is folytatom ezt a témát. se . ha tovább is olvasta a szócikket. Servier úr. innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. Kétségkívül fennáll a veszély. az óvoda. de vigyázott. hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. hanem alkalmazott. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. hogy a továbbiakban nem térek vissza rá. majd igazgató lesz. hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . de lényegileg az én kezemben . Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. mint a dön a. az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember. azt végre kell hajtani. majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. Én itt nem tulajdonos vagyok. mûszaki igazgató.

és gyakorlatilag eladhatatlanná válik.ozók lakáshoz jutását. a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. sõt az sem mellékes. Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. Annak idején Mikola. Az elsõbe a vényköteles. végül a harmadikba választhatók tartoznak. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. Ha valaki azt állítaná. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. Azt is megengedheti magának. Gondolja meg. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt . de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette. sõt törvénytelen! Attól függ. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. akkor már baj van. hamarabb szétesik. támogat kek kerülnek. hogy megváltozik-e a színe. ez nem mindig járt haszonnal. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. mint a miénk. a másodikba a vényköteles. tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. De hát ez az eljárás tisztességtelen. az OEP megmondja. megérez egy ekkora tételt. mondjuk. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. Niger államnak akar eladni valamit. az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. ha a ráta 6 százalékos. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. és tak képesek. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. mindenkinek megadták a maga jutalékát. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat. de támogatásban nem részesülõk. rajt incs más szerv Magyarországon. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. mert ha az adott orvosságtól támogatást. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. egészpályás letámadás folyik. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik. a papír m onnan származik. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek. a kartondobozokon is csak a betû magyar. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. természetes. mint a miénk. A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat. például. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. ez most 500 Ft. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. Ha valaki. ebbõ ot emelhetünk. ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. mely ilyen irányú támogatást adhatna. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. olyan mértékben fizetünk rá. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. de ha egy akk lat. ampullát. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. hol alkalmazzák. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét.

tehát eleve szabbul jártunk. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd. hogy ermékeit írja fel. Maj i is belejövünk. vegye gy árucikket. Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. de az ar látszik. legalább négyszer huszonöt évre. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét. zament. aki el tud számolni . a 3. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki. nyugtatók. közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk.) Mi a helyzet az exporttal. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. hogy a kormány a gyógys csapdába került. A min azt állította. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket.2 százalékos árnövekedést tervez. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy. melynek a megvásárolására nem is gondolt. mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. Úgy látom. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek. Lehetséges persze. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. mert azok e ntmondanak egymásnak. a baka is menet közben tanul meg énekelni. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. hogy az eredeti. Ne haragudjon meg a kérdésért. hogy 2003. hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. Nekem úgy tûnik. reformokat bevezetni. Másrészt viszont azt is garantálta. hiszen az a lényege. a multik ritkán mennek ezer forint alá. mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. megfoghatatlan általánosságokban ak. mégis elõállnak velük. Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket. Azt szokták mondani. hanem az elnevezések. hogy nem lesz könnyû. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. Egyrészt azt hangoztatta. Késõbb arról vitatkozgattunk.2 százalék mást jelent nálu és nálunk. nem mond róla véleményt. Gy. számos támogatáscsökken t is belekombinálva. õsszel. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. a mi gépsoraink s cikkek is futnak. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek. A drágulás igen jelentõs mértékû. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz . de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel. hogy valakit rábeszéljünk. hogy körleveleket írogattunk az orv ak. ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel.]. Az egészségügyben most minden forrong. mert 1991-ig beérhettük azzal. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. (A vita nem oldódott meg. másrészt. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. melyiket érdemes megkörnyékezni. Szent Mihály napján viszont már csak az. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés. január 8-án került sor.

meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. tudom segíteni. ezek fõleg orvoslátogatók. Brazíliába. hogy leáll velük. hogy megérzem fel lte . hogy találunk is majd. A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. de õ elhárította: Azt és annyit idézel. egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. melye ket érvényes szabadalom véd. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. az . € 2.emberrel. a másik a valódi g yszert. az egyik placebót. Végül két mintacsoportot alakítottak . nemcsak az ország könnyûiparában. Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. tárgyalni sem hajlandók róla. hogy a fõnöke meddig ér rá. és megállapították. és meg va ve. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. Nigériába. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt . hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. hogy kiöregedett. hogy komplett kórhá tált például Peruba. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. hogy mibõl érzi majd meg. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. ha árat ajánlunk. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. Most lakultak. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. és õk sem akarnak többet fizetni. csak az ablako n kipillantva vettem észre. új utakat keresünk a hasznosítására. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. amennyit akarsz mondta . melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. és magasabb hasznot is hoznak knek. A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. és generikusokra. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal. a pénzt meg küldd el az árváknak. ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. megkérdezik. a cukor marad a végére. ekkor a Pharmacia bejelentette. hogy már alkonyodik. hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. A riporteri udvariassághoz tartozik. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét. mert tségek igen magasak. Az üzleti harc élesedik. esetleg egy másik országba helyezik át. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. de a lovak tudni fogják. hogy ezt nem tehettem meg. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. híressé vált készítményükkel. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. Már egy éve folytak a kísérletek. aki vadlovak betörésé oglalkozott. Egy korább . Nem értettem a döntésüket. Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. Üzemeket építettek. megkérd zi a titkárnõtõl. Bár folytattuk a munkát. Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén. egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. hogy más tollaival é eskedem. hanem odáig fejlõdött. elõször állatokon. Kulcsrakészen. Bántott a lelkiismeret. Én nem biztos. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. belefeledkeztem a beszélgetésbe. Tuniszba és így tovább.

A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. Gy. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. azért is. felvették a német állampolgárságot. hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. nem vásárolnék olyan cégtõl. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. Azt javasoltam. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. fõleg a Medicor. UV 4-es vizsgálószerkezetek. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. A magyar orvostechnikai ipar. Õk kran látogattak haza. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. olyanok. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. és bemutatták azokat a rendezéseket. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. mert rájött. Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. M. Kétségtelen. viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. és el is érte. végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. kiállításokon vettek részt. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. ilyen minõségben felmérhettem. A komputertomográf. mert a vezetés nemcsak gazdasági. A két cég emberei. akkor nemcsak az veszett el. Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket. mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. számára szûk volt. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. járták az országot. EDR 750-es generátorok. tanácsokat adtak. amikor már megtehették. de ez nem párosult olyasfajta jóind . a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal. mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki .a világpiacon szerezte be hozzá. A nagy világcégek. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. a rétegfelvételi techn is. a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. és nincs az a multinacionális cég. móds forgatták fel az egész szakágat. diplomáciai t megkapott. hogy mindvégig jelen voltak. hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. és forintban fizetett nem devizában. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. mi a Siemens vagy a Philips. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza.] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. jelenlétük annál inkább erõsödött. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél.

Erre or is elõkerül a pénz. Az intézmény. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. ha semmire sem telik. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. ha lehet. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. értékük 867. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség.és mûszergyártó ipart. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. és a CT ott is mûködik. A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. ahol a szomszéd szobáb . Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait. bes t minket egy egyirányú utcába. Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor. mondom. ami várólisták kialakulásához vezetett. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után.47 millió forint. mára lement 9 i súlyából pedig. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket.lattal. Szegeden. hogy Németors Piac államaiban. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz. hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. A folyamat egyre inkább kiteljesedik. Egy jobb páciens ma már felháborodik. például az International Medical C IMC) Budapesten. a hamar kialakuló ve alatok. de tömegcikk vásárlásra sem. Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép. És akkor megindult a CT R-. Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom. Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . népgazdasági érdekbõl. ez az arány 198 e a 62 százalékot. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. a magyar származású ügynökök bevetése. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. ahol versenyhelyzetbe kényszerült. Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett. még többet vesztett. õket elsõsorban a piac érdekelte. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban. Milyen alapon lehet meghatározni. a számuk 1865 darab. A tétek emelkedtek. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. (A 2000. melyek nemcsak gépeket szál k. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. Csak annyit mondhatok. olyannyira. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. sõt! Bizonyítható tény. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . amennyit az orvosok érdeke diktál. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat. A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben.

a vidéki intézmények között mi szám snak. kihasználtság. szolgáltatás. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. aztán rá kellett . hogy milyen színvonalo . Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. akár nem. milyen a hús-zsír arány. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. és ezek általában mûszerfüggõk. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra.egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. onkológiai vizsgá . a felhasználási terül határolása. kinyújtja a kezét. Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. ez is a teheti. hogy ez a tevékenység l ja. A monopol intézet tulajdona ugyan. A d zertációs mûszer egycélú. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. a kutatásból közlem . mint amennyire szükség van. Ha zzuk. a volán mellett dr. hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. mindig volt és mindig lesz. presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek . persze. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. ami így kiszakítva nem teljes értékû. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. Akkor még nem sejtettük. jobb helyeken lennie kell. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. ezzel mindent megoldottunk. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele. Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. az gazdaságilag megengedhetõ-e. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . az õ befolyásának . mondhatnánk. ami orvostechnikailag hatékony. magyar állam fizeti kategóriáj zik. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. De a legfe jlettebb. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül. Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. A CT. hogy ez önmagában keveset ér. nem kell. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. A fejlõdés egyenes vonalú. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. sugárterápiát végzünk. és azt hittük. Repa Imre. kutatás. ami csak szükséges az ellátáshoz. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. csak nem mindegy. öncélú beruházás. Ez soha nincs kihas a. ezért egyszerûen elrontja. Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva. mindenk i mást kirekeszt a használatából. ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. hogy ami technikailag lehetséges. Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. A birtoklása tekintélyt ad. Az Ön munkahelye. az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. és leemeli a falról a réslámpát. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. Dr. A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. mert általában sokkal nagyobb a kapacitása. akár szükséges. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ.

Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. Most. € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. és ez a létszám már most is csak szûkösen s. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. . hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. fiatalok. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. a múltkor láttuk az Inter-tévén. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR. aki egy szót sem értett norvégul. hogy én ott is gyógyítani fogok. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen. bennfek yt nem tartanak fenn. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. Például Pápán. hogy nem lesz.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. hiszen ezek többet fogyasztanak.) Beljebb megyünk. és nem olyasfélét. képzettségükrõl pedig ani. Minden rendben is volna. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni. Malaysiából hoztak egy doktort. Egy kollégánk jelentkezett. Senki sem értette az indokát. ha nem tévedek. félig a kutatások céljait szolgálja. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. egyó zélgetés után felvették. a hiány mind súlyosabbá válik. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra. hogy 10-15 beteggel fogl tam.7 milliárd forintot kellett költenünk. hane m szolgáltatás. Tételezzük fel. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. professzorrá válik. lás elmarad. vagy azt. Ha megkérdezem a távozókat. professzor. mint a könnyebbek. Az intézet két mûszakban dolgozik. ( Úgy tudom. ehhez értek. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . aztán õk is elmentek. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik. szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. hogy ez a pálya nem hivatás. régóta tudom és tapasztalom. sõt még az is kétséges.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. aki kezelje õket. és nincs mód a pótlásukra. hármat ponyasérüléssel hoztak be. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. a tenderben feltételként határozták meg. Nagyjából. jól beszélnek angolul. egyet csípõvizsgálatra. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el. Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés. mikor helyettest kerestek mellé. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. az induló tehetség tudóssá. de az utánp gyakran másoknak neveljük. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom.

hanem miként a neve is jelzi. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. sofõrök. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. Mint mûszaki analfabéta. nem mindig sikerrel. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. úgy adják tovább. takarító személyzet. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. . fol an fennáll a veszélye annak. mágneses rezonancián alapul. Ausztriában végeztetnék el. A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket. mert sok volt a hasznosítható réz. hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. Szerintem még mindig jobb megoldás. ha vala ek megtetszene egy alkotás. 12 mérnök-számítógépszakértõ. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. két televíziós készülék is mûködik. legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. Tovább sétálunk. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. Kényelmes székeket állítottak be. Mi is próbálunk exportálni. Akadnak öregebb gépek is. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki. A létszámunk 96 fõt tesz ki. itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. mintha otthon. mert elvész a garanciakötelezettség. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. mi adjuk a berendezést. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. fõleg keleti országokba. 9 állatorvos. hogy valakit beutaljan ak CT-re. én is hallottam róla. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT. Elindulunk. az állatorvosi h kezelést. hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. a po pohárban cukorkát raktak ki. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. ahol a MOL vállalat dolgoztat. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. Egy újfajta értágító gyûrût. megnézem az MR-gépet. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. a mûk nnyit értek. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. mintha még egyszer megvásárolnák õket. a többiek a gazd jai. Ez Somogy megye. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. A gép Siemens gyártmányú.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. Lehet. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. hogy egy embernek k nya. illetve állattenyésztõ. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. orvos. hogy ez is hálapénz ik. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. mintha az egészet maguk nnák meg. benyitunk egy másik terembe. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni.

és ügyelet t adhassak. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. Repa doktor megmutatja. amiko zgatóvá neveztek ki. Igen. minden eszköz a humán színvonalnak g. hogy elme fõigazgató. aki irigyel és feljelent. de nekem volt erõm belátni. hogy adják ide a szerveit. vagy angyalok. növekszenek a veszélyforrások. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét. A kezünket csókolják. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . mire megtalálom az International Medical Centert. ki is j dezõ. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. azt javasolták. Ha csa . máskor megesküdnének rá. mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük.A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva. Fordítva kellene. Mit tapasztal: több rákos beteg van. vagy mocskok vagyunk. és a fáradtságtól azt sem a. ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. mindig a végletekben helyeznek el minket. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. Igen. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. de még inkább önmaga elõtt. hogy dt. Ne haragudjon a megjegyzésért. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. aki volt. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. aztán di a titkárnõjét. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. Megbeszéltem a helyi televízióval. A vezérigazgató. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. dr. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. Körbejár folyosót. hanem szervezõ orvosnak. ha megtudják. hogy nappal van vagy éjszaka. aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. hogy e az állásajánlatot. de azzal a különbséggel. Ettõl tettem függõvé. csak már nem gyógyító. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. mûtéteket nem végeznek. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. hogy továbbra is rendelhessek. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. Öt óra elmúlt. Az sem kelt biza betegekben. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. a folyosókat is át-áts rocell falakkal. hogy a kezem már nem olyan biztos. de az a tapasztalatom. ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. Már sötétedik. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . õk ajánlják fel maguktól. aztán visszatolják. a páternoszter már leállt. mint régen. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. mindenki sajnálta. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. csak találomra írok fel egy-két adatot. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. akkor is ragaszkodtam hozzá. A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. Miskolcon úgy kerültem az élre. mindig lesz valaki. Nem tudtam rászánni magam. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. vagyis az értanra. Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény.

(Miközben ezeket a sorokat írom. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. hogy ke bálni a nimbuszodat. és ha azokat nem használnák ki meg ben. hogy rendszerváltás történt. Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. minket leszámítva.) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . a Global I vest hozta létre. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot. ultrahangos vizsgálatokkal. obboldal rám szállt. és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. Azt mondták. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. a maximális kihasználására törekszünk. a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság. nem mind . Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. azért a beszer nk engedményeket. hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. 2002 cég tõkeemelést hajtott végre. értesülök róla. A második. Az persze igaz. Nem akarok turkálni a zsebében. de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. úgy látszik. szétrúgom a seggedet. mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. Képalkotó diagnosztikával. Ez 1987-ben történt. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. Feltételezem. hogy a gép nemcsak mûszakil k el. hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. évi 365 napos ügyeletet tartunk. de ha valamin rajtakaplak. elkönyvelték. MR-rel. hogy beállítunk egy gépet. s CT-vel. Bosznia-Hercegovinában és Romániában. hogy a kórház jól megy. Ismert dolog. mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel.k rágalmaznak. nem tudja. Ezt és azt ki kellene r . és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal. A szervizelést is maga a gyártó végzi. A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. hívtak fel Budapestre. hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. ha nem érzem biztosan. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. k. akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. valamint vesedialízissel foglalkozunk. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. megbeszéljük Katona doktorral. és cserére szorul. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. az kih ul áll a makói kórházban. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. a csalá kértem tanácsot. két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. felesleges foglalkoz . kemény kötbért fizet nekünk. tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. chicagói és más külföldi kongresszusokra. elképzelni sem tudom. mindenkivel leültek tárgyalni. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . Kezdett elegem lenni az egészbõl. utazási lehetõséget bé i. és õszintén szólva. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. én megvédelek. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. Nem fordulhat elõ. félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . Nem fordult elõ. de hogy tegyem meg. ami a Fidesznek nem tetszett. egy konferenciánkon valami o hattam. mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et. jogomban áll változtatni. és bár a cég egyes részlegei önállóak. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. hogy mit tegyek. hogy itt kell mara dnom. mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. h an megköveteljük tõlük a munkát.

e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. a zt is összekeverem. Mint számos más egészségügyi intézmény. egy-egy ilyen check up . a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket. hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. A falra ki van függesztve az árjegyzék. de a gy m mûködik megfelelõen. ahol a magántõke megjelent. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. több mint 600 négyzetmétert tesz ki. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették. ha kontrasz tanyagot is használunk. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. az jó. de lkedtem. szökõkutakkal rendezték be. õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni. Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy. Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem. ezek között sok a bedolgozó . hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. Gondolom. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot. állandó vendégeink is akad on már felmérték. hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. vagy egysze ják. Az elõteret ízléses padokkal. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. a gépek. mi is a TB b tjait fogadjuk. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. Feltûnik. Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. könnyen lehet. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup . úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget. a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. és hogy ne kelljen várakozniuk. ezt itt VIP-szekciónak nevezik. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. ezért vagy az ismerõsöket. n kel. és nincs ismerõse. vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre. Akit kilenc órára írnak be. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. Találomra jegyzem fel. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk. hogy a megelõzés olcsóbb. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban. 10 ezret.alapterület hatalmas. A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. derékmag sárga védõléceket húztak fel. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. mert az ottani bi . hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. Be-benézünk a rendelõkbe. azért megéri. mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. Az a tapasztalatom. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. Egy pont értéke 1. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben. hogy az idõpon artsák. Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. az intézet profiljából hiányzó szakágakban. az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására. Csak ha magas a betegszám.2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló. reggel héttõl éjjel két óráig tart. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek.

Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. A 160-170-bõl.ság szólt neki. csak széttárja a karját. mely hírül adta. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. € € Hevenyészett. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. a klinika tulajdonosát is részesíti. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. havi fizetésrõl. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki. Ha belegondolunk. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. kifogásolták. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. mindenkivel közlik elõre. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát. mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. itt a kft. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . és soha. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. különben felbontják vele a szerzõdést. és be kell vonulnia egy két ekreációra.-t. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . De mi van például akkor. kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. én is három fokozatot képzelek el: az akut. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. de mikor és hogy juthatnánk el addig. miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. ha valaki azt mondja. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. illetve a kft. a Népszabadság 2003. február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. . Egy jól szervezett. a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. április 22-i számában rátalálta olt cikkére. semmit sem vettem igénybe érte. 1993 óta a KDK DOTE KFT. Katona doktor nem válaszol. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. Az az érzésem. hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok. Ez semmiképp sem az IMC bûne. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. mely 2003.. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal. ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. egyezés az OEP-pel. de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel. a garantált 13. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll. hogy Kovács Jánost . és meghirdette a magánosítást. Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. most nincs pénzem. Nehéz különválasztani. többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk. a munkavesztésüket korlátozó ovább.

d hetekig azt sem tudták eldönteni. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. a gyakorlatban másképp alakult. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. zt mondta. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. sajnos. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket. nag a klinikáról is eltávozott. de az nem érdekes. hogy az átlagnak. aki bef ejezi! Ez. csak heten nem írták alá a szerzõdést. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. Én bízom benne. mert ellátási kötelezettség terheli õket. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. A fõvárosban viszont belátták. rá. a betegek jobb ellátást kapnak. a diplomájukat. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. hogy helyet változtatunk. Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. Ez viszont oly n passzív helyzet. mert ez maga az élet. majd lesz valaki. többek között a MÁV kórházb n. y a budapesti az illetékes. a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. Minden téren tombolt a törõdömség. . A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. hogy a fejük fölött. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. legalább annyi kell tenni. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. Annyi biztos. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. És az. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. mozdítani kell. a debrecenire. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. mikor felvilágosítást kértünk. Végül megállapították. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. átszervezünk. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. Azt el kell ismerni. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. M ondolja? Nem. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. A mûködési engedélyük tíz évre szól. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében. nem lehet belenyugodni abba. e en. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni. hogy kezdj el valamit. ami jelenleg uralkodik. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat.Lázongás tört ki. beléptek-e a kamarába. Katona Zoltánt. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. melybõl nem lehet elõrelépni. minden fiatal. kicseréljük a lámpákat. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. marad a harmadik lehetõség. hogy állandóan változtatni. fizetik-e a gdíjat és így tovább. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe.

hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. bármennyit. Svédországból már jönnek vissza genológusok. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. és a laboros már csak rõl értesül. hogy beválik. a mi gyártmányunkat. hogy: a vírus az vírus . és ott ütötték nyélbe az üzletet. hogy reménytelen eset. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. nem hülyék. persze. de jelentõsek az eltérések is. mely kettéosz odik és így tovább. et. hogy rosszul azonosítják. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. vegye meg. A kapcsolat azóta is folyamatosan él. Lényegileg egy darab sav. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. Az abb . hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad. de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. mi elláttuk a feladatokat. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk.Ez korántsem olyan egyszerû. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. ha úgy találja. de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. A legnagyobb maffia úgy zajlott le. En n ültem le beszélgetni az orvossal. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. amíg kiderült. sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. a vírus viszont nem élõlény. az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. A döntéshozókat egy különr onba. A baktérium egy kis élõlény. ezret. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. kiderült. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. € € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. . ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. ha két ember eltart egy harmadikat. én em. Nem mondhatom. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. ez súlyos következményekkel járhat. a fertõzésekkel. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. felvet em bántuk. hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. mint egy másik cégtõl. jobb. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek. hogy õ voltaképpen fiatal. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. uram. mindegyikük megtette a maga aján atát. Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. Elõfordult. mint amilyennek beállítják. most. és azt mondja nek : próbálja ki. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. az e magának. mikor nálunk is me AIDS. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. én rábeszéltem az orvost. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött.

Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem. fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. és úgy döntöttek. Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. elsajátították a módszereinket. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. bizonyos fokig a megalkuvás is. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. Az együttállás kötelezõ. hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. fordulnak elõ hasonló esetek. Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. és így a mi kis kft. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással. a szakkönyvek. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. Már mondtam. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. módomban állt volna azt mondani. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. és bekapcsolja. de a ottam a nõvérek között. de a helyzet akkor sem változott volna meg. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. így mód nyílik városnézésre is. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. õ azt szerette. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. hogy szüntesse a tevékenységét.-nk is be k t. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk. már nem elõször életemben. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. a Companon mellett tették le a garast. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg. Jól látom: változtatni készül? Igen. az egyik leggyengébbet választották. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. félig laboratóriumhelyiségben. általában õk fizetik. Többek között Berlinben is jártam. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. ne ak az AIDS. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. heti egy alkalommal rendeltem. Gavallériájukban még arra is dítanak. hogy itt valami rendkívüli. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. ha minden körülötte forog. ha én el tasítom az ajánlatukat. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. Az esetek százait lá el. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. azt fontolgatták. de nem ott vizsgálnák meg. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. hogy milyen kö yekkel járna. melyet esetleg egy olyan ember kezel. de nem lehetséges. Beszálltam egy kft. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. Akármilyen különösen is hangzik. elnézést kér. A vért valahol beraknák egy gépbe. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. a pénz. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. nálunk mégis mindenhová bejutott. A kórház anyagilag nem fizetett rá. Belátom. Négy évig dolgoztam náluk. Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. Megszólal az orvos mobiltelefonja. ebbe pedig nem tudott beleszólni. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. Addig.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás.-be.

a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni. Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. már következetni tud arra. minden mást elvégez az automatika. hanem a kiterjedt praxis. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat. Elég. Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt. A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . és szinte n orvosi szakágban van valami. és ott meg a laboratóriumot. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. Közben múlt az idõ. az utódja ki minket. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. Ha egy reagens megpirosodott. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. mûtétre kerülne sor. Három hétig tartott ez az állapot. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. és felajánlot elõállított termékeket. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. mint már mondtam . A nemzeti burzsoá nem tehetett . például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. abban bíztunk. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. de õ nemet mondott. De a támadás máshonnan jött. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. Nem aratott sikert. de sok esetet lát. Gondolja. hogy pontosan milyen piros. A váltás után sok helyen kirú agy részét. de õ kitartott az elvei mellett. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. Annyi viszont biztos. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. biztos vagyok benne. A laza sz bályok módot adnak rá. Ha meglátja. és a maguk embereit rakták oda. elment egy másik budapesti kórházba. jelezheti neki a megfigyelés eit. a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. ha annyit tud.látunk arra. hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. tehát inkább hagyjuk. mikor a zöldet. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. Megkeresheti a beküldõ szakorvost. a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek. és rögtön eltûnik a plusz. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. hogy milyen etegséggel állhat szemben. melyet lehet. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani. Ilyen együttmûködésr képes. Nincsenek illúzióim. melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra. spórolósan kellett dolg oznunk. Elsõ dolgai közé tartozott. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott.

így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. N. fõorvost ismeretlenül hívtam fel. d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. Egy cikkében Ön is megf . sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. aki észreveszi. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. mely a magáncég nevére szól. mégis örülnék. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. hogy melyik csoportba tartozom. õk ledarálják a vizsgálatokat. de számomra nem mindegy. itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség. orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. Állást kerestem. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. Kovács Gergely € N. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. a privatizáció. többé-kevésbé rendes ember lelkes. legföljebb egy hullhat le: az enyém. hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. Mi eltartjuk õket. fõorvosról sem hallottak. bocsánatot kér. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. márpedig szakmánk nagy öregje . a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. ahogy kívánja. Nem nagy ügy az egész. az én emberemrõl. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket.jd még tovább. € Üdvözlettel: dr. kábelkötegek lógnak le. Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. nem vagyok az átalakítás. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. A cégek már nem vesztegetnek. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára. ha megmondaná. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. hogy sok. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. de nem szeretném. ne felejtse el. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. Elkésve érkezik meg. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. amennyire ez a folyamat általam belátható. utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. mint kéne. ha leírná. mindig is az volt a felfogásom. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. hog ol. melynek zetérõl. Majd maga megítéli. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. a szellemileg visszamaradott és a szent. ne említsem meg a nevét. Újra tapasztalnom kell. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. hogy ha írok róla. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . csak annyit kért a telefonban. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem. nehez n találom meg az irodáját. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. mert attól tartok. hanem diktálnak. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. és beinvitál magához. Ezzel tisztában vagyok. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. más kórházakhoz hasonlóan. csak itt nem a részvények árának. mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. jó. a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. Lehetséges.

felszereltsége omladozik. melyeket az Orszá gészségbiztosítási Pénztár magasan finanszíroz. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal. otthon is megtehetnék. Az összköltségen belül túl . hogy á lítólag fejpénzt fizetnek azoknak az orvosoknak. hogy elítélõ hangsúllyal tette elõkeresem az újságlapot. õk nem is válla ják az effajta kezelést. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik. A felfüggesztett törvény korlátozta a prof gazdasági társaságok közvetlen részvételét a betegellátásban bár az alvállalkozói kiskapu Az új törvény kinyitná a nagykaput is. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. hanem átküldik a betegeket hozzánk. A külföldi tõke térhódítása most elképzelhetõleg újabb. Állítólag egy izraeli holding elvállalta. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. akik hozzájuk irányítják a betegeket. de akár egy kórház is. hogy a továbbiakban miképp járnának el azt csinálnának. hiányos. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. korszerûtlen. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. Például az a n rikai cég is. az orvosi gépek és mûszerek forgalmazói átve mûködtetés jogát. nem kellene eljönniük Magyarországra. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. hogy a gyógyszergyárak. mert a magyarországi forgalma alig egy-két százalékát ki az összteljesítményének. mondjuk. hogy talpon maradhassunk. nt tízet. Az izotópos megoldás mellett léteznek más módszerek is. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak elvégezni. Itt is a legalacsonyabb költségszintre álltak be. de egyelõre nem ad om fel.ta ezt az elgondolást. hogy kellene csinálni. például orúerek vérellátásának felmérésére. csak a maga teljességében privatizálható és nem kimazsolázott részeiben. A pá eket lehetõleg kontrollra is visszarendelik. az aggyal és a csontokkal foglalkozik ezzel is csak a törzsbetegeik ull service kiszolgálásának a keretében. igaz. Egy-má már én is számolgatom. bizonyára tudja. hogy csak egy formális átadás történt. mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. Ennél nem ghányaddal variálni.és MR-vizsgálatokat végez. mert a kórház veszít rajta. ha a külföldi érdekeltségek miné ettel kívánnak foglalkozni? Mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden vizsgálatot a miénket és az övékét zárt kasszából fizet. azt is hallani. Alapvetõen csak CT. megszerzi a felszámolandó magyar ellátási területét is. hogy alig éri meg nekik. hogy megjavítja a magyar MIG repülõgépek fe berendezéseit. olyat is hallani. A gy a magyar egészségügy infrastruktúrája. egy multi viszont meg em érzi ezt az idõleges veszteséget. Itt egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. ezért jelentõs és biztos hasznot hoznak. Igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából. és a helyünkbe pr on lépni. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül. ezért az egyesülésnek egy másik. Õk panaszkodtak. Tovább nyomul elõre. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt.] A külföldi érdekeltségeket nyilvánvalóan nem elsõsorban emberbaráti célok vezérlik ha e uk. mert akkor még egy vizsgálatot számolhatnak el. hogy ne rendeljek ennyit ebbõl a drága anyagból. és könnyen kiszámítható. legyenek-e kórháztulajdonosok. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. annál kevesebb egy-egy esetre. M. amit tehetõleg elküldenék a jelenlegi orvosi állomány felét-harmadát. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. Ez a helyes üzleti taktika: a jót szidni kell. még magasabb fokozatba lép. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja. baloldali egészségpolitikusok véleménye egybevág: mintegy 500 milliárd forintra volna szük belátható idõn belül a »helyrepofozásra«. egészségügyi létesítményekkel foglalkozó r kapott egy budapesti diagnosztikai kezelõ alapítására ezt vásárolta fel aztán egy amerik [Nem tudni. Az eg olyan téma merült fel. az úgynevezett tháliumos vizsgálat. hogy miért történt! Ilyen körülmények között csak homályos tört enek. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. nehogy más megirigyelje. a mazsolákat a teljességen belül kell kitermelni. a tulajdonviszonyok valójában nem változtak. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. Gy. de a diagnosztika 25-30 válfaja közül csak a szívvel. Nekem pedig szól a gazdasági i gatónk. Miért zavarja a magyar diagnosztikai osztályok érdekeit.

az orvos ne b eszélgessen-vizsgálgasson. mûszerek. ott is szigorúan korlátozzák a tevék t gazdasági eszközökkel: profitmaximálással. mert ez a tõke természete. mert a szegénységünket valóban jelentõs pazarlás kíséri. Csehországban at. Még azokban az országokban is.tesz ki a fizetésük. Jön egy zöldséges az orvosok így nevezik a szakmán kívül áll személyeket . melyiket érdeme nniük. õ a saját. nem okvetlenül ell készpénzzel rendelkeznünk. Magyarországnál maradva: egyetlen fillérnyi rizikó nélkül is ha profitot lehet termelni. Csakhogy nem kapunk ilyen papírt. a PET. aztá