A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

reven figyeli az utat maga elõtt. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni. De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. Elhagytam magam. Mikor kiemelik az ágyból. Most tapasztalom meg elõször. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. itt csak egy negyedállásom van. de mikor elváltam a feleségemtõl. Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. Elég meleg van itt a fülkében. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. taxiznak. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva. de önmagában egy motorcsere nem segítene. jobb véleménnyel vagyok saját magamról. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. aztán átülte aját furgonomba. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó.és motorversenyeken indultam. csav arogtunk. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. nem vagyok õsmentõs. én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. Már úgy látszott. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet. Ma már csak akkor hajtok. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. . naponta két órát utazik. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ.yadékok bevitelére szolgáló kanült. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. Valaha volt egy saját reklá jól ment. én nem azért maradok itt. felsír. Ez nekem nem pénz. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk. mindenki csak úgy tud megélni. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. hogy a mentõket. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. 12 óra felé újra ágyba kerül. elõfordult már. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. nem tudhatja. Nem a legmodernebb. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. mikor átrakják a hordágyra. kitettem a pontot. és levezettem Milánóba áruért. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. hogy esõben mi védi meg a be teget. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. kinek adom tovább az adatot. hogy két-három helyen i zik. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). hogy tartsák meg. Hiába. õ azt ajánlotta. a havi minimálbér felét kapom. hogy befogadja azokat az embereket. hogy itt letöltöttem a mûszakot. A zerencsére nem ébred fel. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. akkor kerestem meg a mentõket. Az õ lmentem egy pszichiáterhez. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak. seftelnek. hogy kezdjek el dolgozni. Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát. anem mert ha itt dolgozom. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. õk meg lógnak. akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja. cukrásztól felszentelt papig. hogy beránt az örvény. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. Hátul sem jobb. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. összeköltö m egy alkoholista barátommal. így eg gnyugszik. beszélgettünk. vagyis: 2 zer forintot. kív elhasználtak. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára. Sokan kihasználják helyzetet. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit.

hogy egyetemre járt. Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. Az az igazság. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. hívjon vissza. Elõfordul. Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin. ha jól tudom. a roham. Én is abbahagytam az egyetemet. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. de azt hiszem. t hagyta. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. megadja az ügyeletes orvos telefonszámát. Leteszi a kagylót. õ is kihangosítja neke a beszélgetést. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. de csak most. Egy határon túli hívás érkezik. hogy mih ez kezdjen. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. eljárok kis aszek mentõhöz. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot. nincs idõjárási front. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. Ha nem találja meg. ma. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. járt itt nálunk egy belga mentõorvos. f jükbõl. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. A kezelõ képzett mentõtiszt. ezek alapján nem látja ali közbelépést. soha nem fogjuk megtudni. aztán fogadja a soros jelentkezést. Minden forint számít. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. Inkább 320 óra jön össze. hogy szálka ment a körme alá. aki Párizsból kéri meg a mentõket. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. bajuszos. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. épp annyit keresünk. mint 300. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. hogy sikerült-e a mûtét. Para alig van. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. egy a májért küldenek. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. nem hajlandók felfogni. Csak annyit hallottam ró a. folyik róla a víz. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. mert elkezd csengeni a telefon. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet. Rossz órában szólalt meg. a testvére nem tudta. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. kiürült a város. és nem mondhatom. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. nem azért kérdezem. még az is. Értem. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. hogy a bajtársaimnak sem. egymást követõ lagján. Két óra felé jár. hogy jelentsem az Adóhivatalnak. . felhívta az apát.Hát ugye attól függ. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. A szokottnál kevesebb a hívás. matematika-fizika szakra jártam. és sorozatban követik egymást az setek. meg már sokan elme alni. Legyintek: Ugyan hagyja már. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak.és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. eltûnik a folyamatos. Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. Ne fogják le. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. felváltva alhatnak egy-egy órát. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben. Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. úgy látszik. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. Májriadót jelentenek be. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. de aztán abbahagyta. a negyven év körüli.

utcáról össz edett bútorokkal van berendezve. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból. és a kocsi elindul. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. os injekciót ad be neki. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. ha rosszabbul érzi magát. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. és ahelyett. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. de elcsúszott. a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. az egyik bent ül. Szabaddá teszik a beteg bal karját. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. A helyiség agyonhasznált. ahová nem jutott röntgenkészülék. Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. sietve hozzáteszi . hallani. A mosott. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. körülnézek a szobában. kimehetek vele. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt.Megint egyre több hívás érkezik. A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. ne hivatkozzon rám. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is. A beteg a lakása ablaka elõtt áll. arca hirtelen feszültté válik. ahol megtalálható minden. A mentõk figyelmeztetik. de akad olyan mûtõnk. ahogy a háttérben álló csa dezi meg. ez már a város érdesebb fele . Újra felkapom a fehér köpenyt. a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. jelentkezik. hatemeletes palotát. hogy az tkezzék. Építettek egy hatalmas. mert az van kijelölve. A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. de õ elhárítja. a másik kijár. aki kirúgta Simon Kornél professzort. hanem egy távolabbi helyre. A lámpákra csak néhol került bura. munkát átvehetnék a kórházak. eze nehezítik a munkánkat. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. hogy a saját felelõsségére döntött így. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. hosszú percekbe telik. és lesietek az udvarra. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. Míg a mentõk kipakolnak. a WC-re akart kimenni. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. Az orvost kérdezgetem. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. éjszaka óta fullad. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por. arcszíne visszatér. ami az ellátásához szükséges volna. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. ha megírja. és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. ha akarok. jobb híján egy párnát rakott a feje . amíg megtaláljuk a címet. A mennyezet beázik. A kezelõ felemeli a telefont. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. A kocsi felveszi a beteget. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. õ volt az. A fõigazgatónõnket Mikola. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. bocsánatot kér a feledékenységéért. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. egy Dembinszky utcai esethez it. hagynak neki orvosságot. hogy segítenék. vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást.

mely önállóan. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. attól tartanak. mentõzik is. a példa kedvéért megemlítendõ. Ami Budapestet illeti. például a vákuum-matracot. A tisztasággal nincs különösebb baj. és a férje vigyáz rá. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. hog y további felszerelések tûnnének el. Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. és elszédült végigtapogatja: törést. Injekciót kap. A kórházban valószínûleg o kerülne. Azt hiszem. május 10-én 76 állom e meg a munkáját. A gépkocsik. restellik az állapotokat. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. az orvos a gyógyszereket rakja össze. Ebbõl összesen három olyan akadt.ta egy pléddel. vagy pontosabban kellene biztosítani. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. felülbírálhat engem. itt megúszta a combnyaktörést. melyre az épület adottságai megfelelnek. € 2. a csapat megáll egy cigarettára. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. Késõbb megtudtam. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . Elme-kórház bonctermében került kialakításra. doktor úr. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. Ha a kocsi szervízbe megy. Andics László fõorvos szerint a tervszerû. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. idõben végrehajtott épüle . a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. még azt sem tu dni. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív.és cukorbajban szenved. egy tócsa maradt utána a linóleumon. és több évtizedig ott látta el tát. a szükséges ztosítva. Jel lemzõ. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. Elköszönünk. én. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják. hogy honnan estek ki. a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. megkérdezem az orvost: Maga. kórházban is dolgozik. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. é a beteget. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. aztán Hamburg jött divatba. ha itthon marad. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. hogy az inzulin bevétele után nem evett. és csak 76 as -nak. A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. hogy a tét Megyei Ideg-. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ. a valahai ló snak. a dig a kocsit nézegetem. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet. A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott. a kerületi ügyeletes orvos. Most sem indulunk tovább azonnal. jobban jár. 2. sokat lát. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet. 3. Egyébk veszély sem áll fenn. A padlón lehullott csavarok hevernek. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. traumás sérülést nem szenvedett. bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt. csak a szemem sarkából látom. mint nem dohányzó. Két mentõs emeli vissza az ágyra. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. hogy kétszáz forintot adott. kórházakban. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem. A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . ha másképp látja. Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan .

de még egy mellékállást kell keresnem. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. erõs állagú és jól mosható. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. állapota ennek megfelelõ. Felkapom a fejem. hogy utasítást adhasson. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. M. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. Az áll vezetõbõl. hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni. a védõitalul s nyozóban hûl. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. l ehetetlen elvinni rajta. A fõ te. Azt tudja. Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem. nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm. hanem kis üres teherautókat. Rákospalota. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. Mikor megkérdeztem Andics doktort. máskor viszont szórják a pénzt. akkor a mentõszolgálat az. de azt mondták. a padló rothad. és ötvenéves lévén. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. hogy mentõszervezetünk állományábó n. A jármû télen g garázs -ban parkol. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé. a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. Itt is megemlítik. lehet. filléreskednek. legalább nem esnek szét. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. mer . Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. mint a régi Nysák voltak. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. hogy k. a félautomata mosógép épp nem mûködik. abban reménykedik . hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros.] Tekintettel arra. Az itteni helyzet valóban elképesztõ. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. a fedett helyre csak két-három autó fér be. az állását megszüntették. dõsebb. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. fõállású orvossal nem rendelkeznek . így ezelõtt. Igen. k politikamentesnek kell lennie. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. hogy nem telik rá. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. a résekben egerek és patkányok nyát. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. hogy megéri még azt az idõt. yója porhanyósra korrodálódott. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. egy hónapban hatszor tizennégy órát. a jelölt neki nem a fölöttese. a mentõszolgá bérli tõle. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk. Ha van valami a világon. Megmutatják az állomást. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. már nem tudott elhelyezkedni. A salétrom. Csepel. Az egyik. Gy. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi. Ezek még így is jobbak. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. melyeket Magyarországon sze nek fel. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki.

akkor. hogy bevette a gyógyszerét? Nem. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. hogy végzett. hogy beszállítsák a kórházba. mozgásképtelen férfi. és én vagyok a gyámja. csak az adminisztrátort találja bent. hogy nem jött! Tudta. valam erendezést is bekapcsoltak. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. akkor ne repestünk a boldogságtól. õ fiúsítva van. csak ritkán ha egíteni. Valaha annyi jatt jött össze. mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát. Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . bel erúgnak az autóba. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. hogy hamarosan ki di a doktor urat. A mentõk ellátják a beteget. Kimentünk érte. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. Tudja. Egy c t bevittünk a detoxikálóba. Ketten élnek itt. közben az ja az orvosi ügyeletet. a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. a sérültek mindent számon kérhetnek. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. anyagilag megéri. kissé dühösek leszünk. erre már rúgták is be az ajtót. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. régen kihívtuk a rendõröket. és nem tud ugatni. Ami a szakmai területet illeti. egy nyolcvan körüli. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. hogy itt nincs jatt . mint majd minden esetük után. hogy komoly pénzt tart magánál. most j tíz-húsz százalékát eléri. és az elszámolásnál let y húszast. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. Egy injekciót kap. de nem jött ki. bevallom. A múltkor egy nõnek lát adt. most is leülnek kávézni. délután négy órától már a sin k. amennyi a teljes fizetésünk volt. Közben riasztják az esetkocsit. Még jó. egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre. az állapota n etveszélyes. A mentõk. Elõre ül be a mentõtisztnõ. amíg az injekciók hatása jelentkezik. A testvérpár mindkét tagja süket. telehányta a kocsinkat nos. hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. amennyire laikusként meg tudom ítélni. mint amikor a XXII. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. a párától még elviselh ebb a meleg. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. még megvárjuk. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. újabb feladat egyelõre nincs. mert megjött a baja. Most már nem kockáztatnak. õ megígéri. ami rajtunk múlik. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. egy utolsó éves medika. evett valamit azután. ha be akarunk jutni a lakásba. a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. de ez csak kivételesen adódik. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. ágyban fekvõ. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. lassan magához tér. ezért visszatérünk lomásra. magunknak kel egoldani a helyzetet. másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. A személyzet bejelentkezik. letelepszem az as . Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket.tudunk megélni.

ha megkérjük a fogadót. kétévente tízezer forint é . hagyjuk õt beszélni. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. mag nkább hallgassunk. de senki sem felel. Lezárnák a témát. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. a ruhaboltból jön. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. hogy mit keresünk mi itt kék ingben. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. aki mögött 39 év áll. Kapunk még egy mellényt. Bár. kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. Valószínûleg szív. sapkája. hogy itt lakik valahol a környéken. nem ismerik az öreget. fõiskolát végzett. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. mikor össze sett. (Professzor Dr. hogy az érintett ne maradjon egyedül. a botja a teste alá került. megelõzve az esetleges rosszullétet. Frank Lasogga. legfeljebb leértékeléskor. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. tes ti kontaktus. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. ezt szorozza meg hússzal. felesleges kérdésfeltevések. benne a címet. ugyancsak kék cejg munkáskabátot. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. Egy szabadnapos mentõ lép be. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . Semmi esetre sem káros. mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. hogy él-e még. hogy mi fehérben jelenünk meg. Van. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. inkább veszünk a saját pénzü héret.luk mellé. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. Csöngetünk. Ha a fogadó erõs érzelmek t. de nem távozhatnak el a helyszínrõl. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. sírni kezd. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. de óvatosan kell eljárni. az egyikhez egy ire. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. Kopott kék farmernadrágot visel. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. I get meg kéket kaptunk. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. A sofõr bekapcsolj és elindul. az emberek megszokták. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. mindenkinek el kellene magyaráznunk. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos. ebbe néha egy óra is beletelhet. csak annyi udnak róla. amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. hogy foglaljon lyet. két dzsekit. a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. ne gesztus félreérthetõ legyen. három nadrágot. csak erõsen nagyothalló. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok). Mi történt vele? kérdezem. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. A medika fölébe hajol. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal. A ruha mindig elkésve érkezik. a túl sok beszéd. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk.

Jelenleg egész Budapesten összesen hat. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett. csak lemegyek a piacra. elhagyhatjuk a helyszínt. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság. a tünetek lassan enyhülnek. Hajdúszoboszló. Azt már nem is említem. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. csak pihenjél. jóllehet nem szívességet tesznek. ott áll az asztal mellett. mit ír a következõ. tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. hogy nem kérek tõled semmit. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. A kocsiba beülve nem szólok. 109 k 76 épület (37. . hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb . elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. A beteg asszony. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik. de nem tehetjük meg. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. a 2002. mint a lehetséges. akkor hívunk egy taxit. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. hasonlóan az elõzõ évekhez. Távozóban még látom. Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. mert nem tudott enni semmit. év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. A medika ellátja. Lent van a lányom aroson. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. aki összeragasztja a darabot. feküdjél. Sümeg. mert felújítása gazdaságtalan. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. almát. ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. egy roham tört rá. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. mert a férje de az ápoló közbeszól. Még rosszabb a kép.]. az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. majd továbbadja társának. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. pánikbetegségben szenved. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. Én mondtam. hogy közbeléphessünk.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. [Ez például a Markó utcai állomás . hogy a rendõrjárõröket kivonják más. Szombathely. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. Aztán újra rádöbben a veszteségre. a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ. a szállítási nak kell fedezniük. Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re. aki miatt a mentõket kihívták. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. de mindig meg kell õriznünk az erõnket. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek. de az ápoló láthatja az arcomon. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. hogy menn yire kell behajtania a lapot. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. szólni kell neki. fontosabb ok elvégzésébõl. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl. Rendben van. Bemegyünk a munkaterembe. Gy. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. A ogy a megtörtént eset fontosabb. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. és sírni kezd. mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. de õ járni akart. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. keze-lába remeg.

Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. M. a mentõket itt is rosszul fizetik. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. ha egy ad borravalót. ott van a csonk. hogy amikor összeadták a telje derült. hogy a mentõáll rossz állapotban van. Gy. így hát én is elköszönök tõlük. emellett azt is számba kell venniük.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. aligha talál hamarosan újat. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. hogy ha lehet. négy külön útnak számítják fel. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. elgondolkodhatunk azon. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. Munkám során végig az a szándék vezetett. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. hogy megkerülik a Balatont. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. A mentõk vitatták ezt az állítást. Be sem kell lépni a kapun. csak 200 ezer kilomét futott. de erre sincs pénz. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. a me tõk kevés idõt töltenek itt. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. aztán jönnek. Itt még évekig nem történik semmi. Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. a kísé visz Mészáros professzorhoz. hogy kényelm nak európai stílusban . mert így több hasznuk jön össze. nem mi . A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. Megnézem a három Toyota papírjait. amikor tudnak. Ez már valami.és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. ahogy bejöttek. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat. nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. így most is örömmel fogadtam az invitálást. Mint az országban mindenütt. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. aki elveszíti az állását. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni. Az állomás 1961. április 4-én. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. a másik viszont már 580 ezret. igaz. télen a hó ver be a kocsiba. a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. sok a zgásszervi betegség. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. az ajtót bezárják. holott csak becsapják a betegeket és az államot. A sofõrök ndják. Ha min vonul. nyáron az esõ. elõfordult. reg zon koszosan indulnak el. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . század Magyarországán is különösnek tûnt. megszokta a magányt. az egyikük viszonylag fiatalabb. bár elismerték. Õk azt hirdetik magukról. Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. Ha négy ert visznek fel. csak rá kell csatlakozni. a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. lumbágó. de sem az önkormányzatnak. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. néhányan még nála is kevesebbet. Itt nincs jatt . Kocsimosó nincs. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. az állomáson senki sem marad. mert bármelyik pillanatban leállhatnak. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. mert tar an állapotok uralkodnak. hogy körülnézzek ezen a helyszínen. Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt . tí közül jó.

mikor amúgy is el vannak keseredve. (Megjegyzendõ. Halimbán. A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el. A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. hogy el vannak keseredve. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. Tudtam. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. hogy 1934-ben Acél Elemér. Megittuk rá az áldomást. kicsit kapatosan értem haza. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. epekõ. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. hogy mekkora szükség va ekkel. 1962. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. amikor valóban lehet tenni valamit. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé. hogy egy pisztoly lapul a zsebében. Más falvakba is lementünk. külön feljegyz i. Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. . gimnázium építésére. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . Kanizsai Józsefet. hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót. Mindkét gyereke meghalt. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. de erre már nem jutott pénz. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. követ fejtettek. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. azt is odaadjuk. ez b növelve az ellátandók körét. 1966-ban megszûnt a járás. A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. Mentõállomás is létesült. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. Beleegyezett. aki megcsinálta a terveket. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. nem értem. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. nem igényelh lyabb központi támogatást. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. ezt is használni. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. hog szabad hosszan agitálni õket. e lanat. megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban. elhanyagolt tüdõbajjal. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon. a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. csak két percig beszéltem: Tudom. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. õk küldtek egy mérnököt. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. meszet égettek társadalmi munkában. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. át kellett volna építeni. Két orvos mûködött benne.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak.rtás nélkül fogad minket. Ti nem számítotok országos intézménynek. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. de készségesen rendelkezésünkre áll. Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. Megkerestem a fõnököt. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. A fák azonban most sem nõttek az égig. de itt most másról van szó. a fuvaro n is segítettek. Bazsiban. vakbélirritációkkal. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk. kiderült. ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. hogy miért olyan nehéz. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott.és kal foglalkoztak. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését. De hát azt sem tudjuk.

A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet. akinek kilyukadt a gyomra. mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal. hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház. hogy a miénk volt az elsõ open door . Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. ehhez készítettem három nagy táblát. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. A vita után szavazás következett. a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. M. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak. csak arra nem. hogy számunkra csak addig marad lebensraum . Hiába magyaráztam nekik. Végül 8. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. Slamovits azonban nem hagyta annyiban. Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat. Én a magam személyében sokat n hettem ellene. Szombathely. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására. Gy. A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal. évemben j szégyelltem volna . területközi diszciplínát. Hozzátettem. például Keszthelyen nyolcan elmentek házio .] Aztán. mert ez menti meg a kórházat. 800 ezer forint prémium i s járt neki. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. mint egy sebészeti. nég t egy ápolónõ. amíg Ajka üze em lép. Ezek u mindenre gondoltam. a Chinoinnál 200 ezret. Keresni kezdtem egy olyan profilt . az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. a késõbbi egyetemi tanár. Még 1966-ban. A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe. ahogy elõre is látszott. Veszprém akkori fõkapitánya. hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. melynek két cikluson át is a tagja voltam.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. eldöntötték. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban. még azért is külön honorálták. ami n komoly problémának számított. két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. Zalaegerszeg és Gyõr. Új orvosok jöttek. további öt év alatt el is készült.5 ágy jutott. mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. Elõadást tartottam. vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel. 1980-ban megszûn . Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak. Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek. Szolnokon és Veszprémben. mert Papp János. aztán e llgattam. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. berendezéssel. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást. ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta.akták az alapkövet. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra. ha teljesítette az éves penzumot. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták. Eredetileg 260 ágyasra méretezték. végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra. engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. Mikor eltávolítottak. Azt is meg kell említenünk. nyílt kap Magyarországon. inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila. Én már a legelején felismertem.

Más a helyzet vidéken és más Budapesten. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza. Vidéken megsüvegelik a mentõt. egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. de n hiszem. cigarettacsikkeket dobálnak bel . az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. belepte a k m. jó pénzért el lehetne passzolni. d intén a BÖME állományába tartozott. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék.en a szülészet és a sebészet. A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. a kézmosók f a csapok. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. meg háromszázmilliót is. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél. Benézek a WC-be. az úgynevezett kiskasszából. csak a pszichiátriai ellátás folytatódik. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. a másik folyik. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. spárgával van kikötve. de az illúzióim ottak. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. az átlagosnál kedv atókkal. évben 271 77 ladatot látott el. A fõorvosunk azt felelte. megkínál csövest egy cigarettával. gazdája hazulról hozhatta magával. sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . A szellõzõ sem mûködik. mintha soha nem lett volna. ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. de a leromlás itt is elkép esztõ. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. Én nyugdíjba vonultam. € 3. Úgy képzeltem. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. a 2002. papírgombócok. nehogy valaki ha a. itt leköpik. de ezt mi. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. Kovách A ovecz Béla és a többiek. úgy eltûnik. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. százmillió forintot is mondanak. Tudja. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos. õ kimegy. A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. Csehák Juditnak aztán. ettõl a fala megbarnult. mûanyag poharak. nem merik idehozni. Az ö mindig a könnyebbik részt választja. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. aztán elballag. Fogalmam sincs. ne eg magunknak. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. kötszerek. és nem is akarjuk. Budapest. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. Mint tudjuk. És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. és én sem lettem volna soha. . párnát csak az egyiken i. mentõk.

a többség legföljeb . A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. annak ellenére. illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek. Kifelé tartva megállok az udvaron. sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. [Csak az a b ogy a roham. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná. az illetékesek sem az inflációt. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik. A sok azonban most sem elég .és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott. hogy orvos vagy mentõtiszt benne. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. Úgy látszik. Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. például a szállítókocsikat mentõkoc Gy. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat. A kiadásokat a men k leállításával. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. az áp ig 81 730 forint. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára. Épületen kívüli t cs kiépítve. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni. a mentõtisztek azt mondják. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. Ezen csak úgy lehetne változtatni. hogy a roham. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. mint vidéken. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. A 2002. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. . amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek.). Külön hátrány. Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni. Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. egy ölyvpár laki enne. A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának. Ez két százalékkal kevesebb. 54 a be lítás szolgálatában. ez azonban azzal a következménnyel járna. évi mûködése is. 32 a mentés. majd fokozatosan visszaesik.5-3 százalékra számít.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. más mentõszervezetek dolgozói stb. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. A ter egy fal zárja le. egy fõállású szakorvos 189 080-at. ami a betegeknek kellemetlenséget. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt. fizikai kizsákmányolással betömni. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343. Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. augusztusba n 57-re csökken. egy hasadék tûnik fel rajta. de sajnos gya n fordult elõ. Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult. oktatásra érkezõk. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni.

elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). az csak a második. a jelentés 34 esetet említ meg. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. jogtalanul t. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. csak annyit kért. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel. hogy odaérjek. Moldova úr? Kezdjük az elején. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. 64.4 százalékkal. míg idegen hibából 21 százalékosan. gondoltam. öt fõt kizártak. Igazolva látom a közmondás helyességét. Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. szállítási késedelmeket. de ott ne folyt igazi oktatás. Meguntam. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. hogy mikor. ez idõ alatt több mint negyvenen. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. sok jel mutat arra. ötven év körüli férfi. több mint a ké esére. A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114. hogy a nevét ne említsem meg. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról. alacsony. A 2002. Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. Bemutatkoztam.rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. 1975-ben. testes. Z. Elfogódottan körülnézett. vérnyomásmérõjének. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el.1 százalékosan. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt. számomra mindig az volt az elsõ. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. Ahogy szokásos. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. jöttekentek az emberek. három év után leléptem. Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel.8 százalékkal nõtt. A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat. Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. A többség értékeinek: pénzének. éjfél felé szóltak. jórészt tankolási szabálytalanságok. szemét ide gyûlik össze a kocsiban. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. és ápolóként is dolgozik. elfogytak a taxik. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . sõt szállítások elutasítását. adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. láthatólag megnyugtatta. hogy épp egy. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. ez egyrészt örvendetes. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. miszerint: szegén egyelmet tartani. hogy minden lehullott mocsok. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia. mert abban a Pest környéki ház an. ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. 16 személy sérült meg súlyosan. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. m . mintha el akarná rejteni az arcát. a szakvizsgát sem vártam meg. ahol lakik. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést. Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. de hagytam magam rábeszélni. és megkérdeztem.

újra le kellett vizsgáznom. bár ehhez papíron érettségi kellett volna. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. A pék nem adta meg azt a pénzt. nem sokat használt. tetszett a csapat. és tudtam. vagy nem jön a váltótárs. amíg vevõt találtak rájuk. beálltam egy maszek pékhez. Látták az ö jzomban. amíg igazi mentõvé válnak. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. elõrehajol. az ápoló két pokrócot teker agára. ez 260-270 óra havonta. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe. Nem a pénz mozgatta? Én. azonnal kirúgták. kenyeret-süteményt hordta i. a hazamenetelt soha nem tudhatják. A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. soha nem kerestem sokat. Másnap reggel. hogy nem is fogok. Mire mi is használatba vettük. de sokat fogyasztan ak. Egyszer Pécsre mentünk le. mégis szólt. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. nem lehetett svindl izni. hogy fázik. A lengyelek nem tudtá ladni õket. Toyoták jobbak. megérezték rajtam az ital szagát. Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. Lehet. szóltunk az ellenõrnek. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. A bí re elvette a jogsimat. Elõfordultak lopások és más linkségek. Megtanítottak. aztán újra hátradõl. efölött már rt megöregszik a szervezet. amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. Mikor kinyitottam az ajtót. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. feljelentettek. 20-21 litert 100 kilométeren. Egy év után visszajöttem. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . hogy ott ne maradjunk az út szélén. Pécsig úgy elfagyott a karom. hogy mennyit bír. hogy elfelejtettem beka lámpát. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban. Éjjel egykor keltem. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. N zzá kell venni négyszer 12 órát. b lsõ vérzéseket. Tessék csak tovább kérdezni. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. amikor beérkeznek. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. hátul az ápolói ülés mellett. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. hogy mit kell csinálniuk. hogy s zondáztassa meg. Kilenc év után otthagytam a mentõket. beszélgettem a sofõrökkel. sohasem tudják meg! mondtam. Z. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. Moldova úr. Kitanultam ápolónak is. ahogy kijöttek a gyárból. a mentõknél csak dõpont biztos. elindultam. csak a túlsó asztaloknál.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. a beteget öttel takartuk be. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. aztán mikor fölneveltük . az ügyész kevesellte a büntetést. kibírom. ennek a kétszeresé meg vele. Az újpesti állomásra kerültem. Z. úgy szé . láttam jönni-m sa mentõkocsikat. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. mikor szolgálatba jelentkezett. mi gol z illetõket. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. a Zsuknál. el kell lásson nyílt sebeket. Üljünk át? Nem kell. A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban. én nem éreztem soknak. átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. aztán o setleg nyolc-tíz évig is. kérdezik: érek-e annyit. én felmentést kaptam. kapják magukat és elmennek. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. én is. és én kérdezem. hogy egyszer már elvették a jogsimat. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. másfél év is telik. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. engem is megállítottak. pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. de újraéleszthet. nagyjából tudtuk. hogy mit tu i. és ez tetszett nekik. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. reggel hétkor végeztem. amit ápolóként teljesítettem.

hogy közéjük ne vágódjak.isztelnem kell a szándékot. Egy p eu sínt raktam rá. nem hanem a fenekemmel érzem meg. és megpróbálnak bosszút állni. Ezen a napon. de egyedül nem mertem. Meglátogatta a családot? Nem. hogyha a kocsi elmozdul alattam. aznap õk voltak az ügyeletesek. de általában ezt sem tudjuk kivenni. aki eltörte a karját. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. meg nem elõzhettem. hogy létezem. Elvállaltuk. egyiküknek a bokája is el volt törve. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. majd újra nekiütközött a félgömbnek. le kellett térnem a sínekrõl. A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. el tudtuk fogyasztani. ott megfordultam. t jelentették. A villamost megel ra rátértem a sínekre. Megpróbálom majd. bevitték a Péterfy-kórházba. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. Arra gondoltam. Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. Mikor történt a baleset? 2002. Igaz. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. csak arra vigyázhattam. hogy leköpnek vagy megvernek. úgy visszük haza. de így is nagy fájdalmai voltak. A Domus Áruháznál utolértem a villamost. lebeszéltek. hátha segíthetek rajta. Megpróbáltam elõrejutni. ezt aztán levitték húszra. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. a nõ négy-öt óra múlva meghalt. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. Nem félt? Nem. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. aztán majd eszébe jut. és eltört bcsontja. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. hogy orvos nélküli . Nem vettem észre. de láttam. ráhajtottam a villamossínekre. az ember rdtak. és mutatta. elcsúszott a nyálkás úton. mire kiértünk. de senki sem volt hajlandó rá. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. hogy a síneken könnyû megcsúszni. ellá a sérültet. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. de a kollégák nem engedték. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. megcsóválja a fejét. hogy ott fekszik egy részeg. A részeget kiültettük a székre. Kértem a feleségemet. a szüleivel élt. október 30-án. de én még a régi sofõrök közé tartozom. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. Tudom. visszavágódott. nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. ahogy elhoztuk. bekötöttük az infúziót. a barátaimat. Mikor végre sikerült megállnom. egy esetkocsival hazavittek. az ég be volt borulva. hogy a karja eltörött. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. negyven kilométerrel haladtam. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen. egy pillanatra el is ájultam. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. de ha megismernek személyesen. egyedülálló. addig nem is fogják fel. hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. Kiértünk a helyszínre. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. Arra emlékszem. Én el akartam menni. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. Mitõl félt? Nem attól. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. utána m menni. ha meg tudjuk oldani l érte. eg y szakápoló. meg se melegíthetjük az ételt. Reggel sérült részegeket szállítottunk. régi kollégám jött velem. mondom. mert kint járunk a területen. Z. . hiszen az iratokból ismerték a m címét. már rég megtalálták volna. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. vagy péntek Z. ho y én is ember vagyok. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. vele baj. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. már be is dagadt. Papíron harminc perc járna. látják. akkor majd bocsánatot kérhetek. azt mondták. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan. Mikor magamhoz tértem. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki. hogy kísérjenek el. meg is tudtunk ebédelni. Útközben r zóltak nekünk. hogy a legkülsõ d.

majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. amit 1971 áprilisában kapott meg. a raktárnak és a Bázis -nak.) 1981 májusában a 31. Büszke voltam a korábbi mentéseimre. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. uram. bólint búcsúzóul. Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek. hibájaként azt rótták fel. de már hat.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád.) € 4. hogy viszony . aki betölti ezt a posztot. Tudtam segíteni az embereknek. Orovecz Béla és dr. Bencze Béla után. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. nem akkor és nem ott haltak meg. forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés. forint június 30-i befejezési határidõvel. Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. mindig a házigazdát kell elõször kös m. számú ÁÉV megküldte az 5. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba. Március 1 or ezeket a sorokat írom. számú mentõállomásának. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker . mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. Göbl személyére terelõdött a s zként. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. igen. Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. Dolgozhatom továb sofõrként is. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet. mindenki azt kérdezte. hogy bár meg se születtem volna. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. forgalomban maradt. elkerülhettem volna a gázolást. mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. már szedelõdzködik. ápolóként is. 1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. A Mentõbázis. miután megkapta az újabb enged ot. (1984 májusáig egyébként tént. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. megcsinálták. amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e. és elindul kifelé a kávéházból. dr. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. Z. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. november 30. Budapest 12. az nem mentség. Késõbb. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet.) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. Z. az újjáélesztéseimre. a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. Most meg azt mondom. akár le kell ülnöm. felveszi kopott dzsekijét. Ennyi az én történ m. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. hogy mit segíthet. vagy még most is élnek. ak gesztik. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot. a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy. aká e nem éltem hiába. a mentõknél is dr. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást. (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. elvállalná a vezetését? Ha kellene. az 1984. ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. hogy siettem. forint volt.

Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. alulfizetett személyi állománnyal. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott. így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. Az ábra szerint az esetek 77.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen. ami talán abból ered. Többé-kevésbé bejártam már az országot. Ennek lényeges megállapítása. folyamatosan cserélõdõ. szakrendelõbe. És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára.ngébb szervezõ. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény. Hadd mutassak még egy táblázatot. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban. hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. a szó szoros értelmében vett mentés. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. inkább tovább kérdezek. Ha jól értem. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap . az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. m ly a magas elvárások és munkaterhelés.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát. Sokat elmond a helyzetünkrõl. fõleg Budapesten. igen magas. további 18. szakdolgozó eü. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. Az 1990-es rendszerváltás után. év során. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba. ismerem a közlekedés körülményeit. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük. Ha a helyzet úgy kívánja. valószínûleg egy l élve. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció. i a sürgõs. ezek a körök érintkezzenek. ennek oka az ellentmondás.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. re volna szükség.

Szakszerûtlen. amely valóban nagy port vert föl.] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor. é lalkozott az üggyel. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben.] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek. például a tanácsos rang megvonása. Szép fõorvostól. [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. Mi közalkalmazottnak számítunk. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér . mikor az elköv iléte nem bizonyítható. A mentõk egymás között többnyire tudják. Egyre nagyobb számban szoru k javításra. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent . nekünk kell helyreállítani a becsületünket. vagyis évente kétezret. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. aki ezt komolya veszi. a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. M. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. tûzoltók. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. mert aki nem akar elmenni . és rik. mindinkább amortizálódnak. és inkább azt igénylik. Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . hogy t. de a munkájuk hiányzik. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. Gy. arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. ellene biztosítani. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem. Az évek során akadt néhány incidens. illetve éjszakai és egyéb pótlékok. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. hogy akadna olyan mentõ. és pénzt vett fel vele egy automatából. de ezt évek óta nem kapjuk meg. jönnek-mennek. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. az a munkaügyi bírósághoz fordul. Megértik. A 2001. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . ez is igen bonyolult. mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. hogy egy mentõsofõrt. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. hogy büntetni se nagyon tudunk. de szabads egség. Gy. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. és mihamarabb cserére szorulnak. ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen. nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. M. Sajnos nem válogathatunk az emberekben. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. a harmadik a cím. a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. hogy ki volt a tettes. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját.104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. hogy nem jut több. hogy: Én veszek. oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre. vagy kiutálják maguk közül. Visszatérve az eredeti kérdésére. Viszont az is igaz. hogy én.

és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . szakadt. a rozsdás. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. A készülékeink. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. de mostanában olyan híreket hallani. december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. kezdjük a kocsik életkorával. lyukas felületek. Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. mint 90-féle akkumulátort. azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata.és rohamkocsi-parkunkat illeti. Ami a magasabb felszereltségû eset. Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. de nem ismerjük az életkorukat. hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben. A 2002-es évben 1045 mentõ. ez a mennyis típusból jött össze. Összességében megállapítható. az 2002-ben 216 da rabot tett ki. 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. a jelen évben 63-at. 200 7 újat szereztünk be. 1993-ból 116 darab (11 alék). de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. bútorhuzata kifogásolható. Gy. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon.és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . és végképp kivontuk a forgalomból. Az EXPO terve megbukott. de 85-öt le kellett selejteznünk. ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). most csak néhá atot említek meg. mikor megtalálja a keresett sz t. az els a. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet. 2001 18 darab (8 százalék). És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. 27-et pedig leállítottunk. Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek. [Ez hamarosan be is következett. Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást. Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is. az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása. Közel ezer darab zámozásra. de a me csik hordágy. 1998-ban már csak 64 darab (6 százalék). A következõ évek fejlesztési tervei. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret. M. törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat. tisztítása szinte megoldhatatlan. a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort.ki. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. 1996-ban 9 darab (4 százalék). az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. vagyis a tíz százalékot. kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. a padlólemez keresztüllyukadása. hogy ezt a limitet felem zenöt évre. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban. nem tudunk velük mit kezdeni. melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet. Vannak olyan eszközök is. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot.

IFA Framók. a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. Évente legalább egy-két aktív korú ember l. Opel Blitzek. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése.Elolvasta? Igen. szívesen látjuk. azt hiszem. ezt a kintlevõségünket foga helyett. mozgóõrség ellátása. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott. Ha megkérdezi a régi sofõröket. 50 millió beteget szállítot . az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. Megértem. a sürgõsségi ken. nem fogják dicsérni magának a Nysákat. jött olyan kocsi is. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe. Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. Közölték. Beázott. aztán lekísér az épület földszintjére. inkább azt a papi rítust követi. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. legfeljebb arra van lehetõség. Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. ha érdekli az ottani munka. Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. megpróbáltam élvezni a száguldást. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. Mercedes bármit vehettünk volna. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. mert elhasználódik ekkora súly alatt. nincs ok feltételezni. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. Fiatok. A régiektõl tudom. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. Lehet. ez meg is történt 1960-ban. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. régi Nys engyel UAZ-okat. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. hogy ez furcsának tûnik. Erre minden pályázó visszalépett. a pénzünknek több mint 7 . és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. mikor szóltak érte. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. Valójában. míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. 24-36 órákat ügyeltem. sokan kemény nyava edtek össze bennük. arra gondoltam. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. jól vezet. hogy szakm tartsam magam. egy nemzetközi pályázatot. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. Volga személykocsikat. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. fõiskolákon és posztgraduális szinten. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. hogy a sofõrünk rofi. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. hogy végre lecseréljük a Nysákat. 1991-re már 295 abot szállított le. 1990 körül eljött az idõ. amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. benne v . így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel. W így tovább. Jöttek aztán kodák. ez 20-30 sz ki. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. Citroënt. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. azt mondják. egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. Már nem om . Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. Magosixek. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. csak a Toyota ment bele az üzletbe. hogy 1948-ban. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. szerencsére az akkori államtitkár. hogy nem ismeri az adatokat. Erõs a stressz? Igen. mint hazaszállítani. A Nysákat tokkal-vonóval. Hanomagok. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . menet közben nem eshet bajunk. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett.

és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg. Gy. Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. rögzíti a testet. a mi autóink állítólag ott készültek. hogy a Toyotákat nem mentõautóként.lt az árban. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. Göbl Gábor. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. például . ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. ezeket is. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon. A kocsik életkoráról. ezért kü megmaradtakra. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. most arra várunk. az OMSZ nem áll olyan jól. amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett. Maga is tapasztalni fogja. a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. Olyat is hallani. A terjengõ legendák azt sejtetik. érdekelt. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok.]. Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk. eleve használhatatlan volt.) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. Gy. hogy milyen minõségben dolgoztak. hogy valaki végre tegyen is valamit. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte. i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. Néhány eszköz. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni. hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. valósággal rá kell feküdnie. szívesen elváll feladatot. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. € 5.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. m tileg hadiüzem volt. Úgy gondolom. Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. ezen helikopter ndõk M. ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg. mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál . Mercedes gépkocsikat szereztünk be. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme. a gödöllõi Finommechanikát. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE. Augusztus 18-án. majd jöttek a Roburok. Rohamkocsiként elõször. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját. mások szerint viszont Törökországban. gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat. hanem üresen. az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót. a Toyotákhoz hasonlóan. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl . minden fontosat elmondtam. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik.

A kislány izzad. a mûvelet 25-30 percig tart. viszonzásul gumikesztyû dnak. az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. Most is vérzek. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda. és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. Nincs kétségem afelõl. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra.ani. de nincs idõ a vitára. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. aláír nyilatkozatot. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. hogy megkeresem õket. Mire kiérünk. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. . békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. kiderült. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. kimegyek velük. A mentõk t t. az intenzív osztályon. Most is. máris befut a következõ rádióutasítás. nyög. helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában. A Peterdy utcába hívták a mentõket. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. kiszálltunk. Repülõtér a közelben nincs kialakítva. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. Fel-felsír. azonnal ki ke l menni hozzá. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. ha megszorulnak. leveti a blúzát. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. Szótlanul üldögélünk mellette. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal. v agy megmondaná a valódi okot. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. elhatározom. sapkát rajzoltak. Én közben néhány szót váltok a pilótával. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. feltételezzük. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. és azzal nem megyek semmire. az agyödéma ennek a szövõdménye. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak. megyünk tovább. csak egy ütött-kopott eszpresszó. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. Az illetõ vagy mellébeszélne. mi is elindulunk. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. E i sérülés. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. a torka te le lehet váladékkal. hogy fel mer-e hívni minket. A gyógyult betegek küldték magukról. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . hogy nem kell ker nünk. vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. A többiek. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. a vakolata már rég leh t. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. A nõ befekszik a kocsiba. Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. hogy erre gondoltak. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek. A szülõk elhárítják. mert csak nehezen kap levegõt. a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. a többi már a rendõrök dolga. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. kiderül. aztán mindenemet kivették. már csak a vesém van a helyén. közli velünk. Beérünk a Szent László Kórházba. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. az orvos hiába próbálja nyu tgatni. A rohamkocsit esethez riasztják. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. innen szokta k gyógyszert kérni.

A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem. gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel. en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül. de a közlekedés legfontosabb útvonalát.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. aki az egészet kitalálta. jenek egyszer igazi bajba. csak lakodalmas rockzene hallatszik. hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. a túloldalo ik a kagylót. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. de újabb feladatot kapunk. Orovecz Béla felmérte. vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. Jegyzõkönyvet vesznek fel. ki nünk. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. aztán elvonulnak. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. ek egy félmillióba. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. mennünk kell tovább.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával. de kocsiznának is. kettõjük. mert a betegek java hazament. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. a mentésvezetõ kísérletezik. hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson. a la is kigyulladt. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. Ebédidõ volna. görög. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. hogy itt áll köztük. A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. már kifelé tartanak a kapun. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. szinte lehetetlen volt átjutni rajta. Latin. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába. Lesre futottunk! mondja az orvos. de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. A gatója. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15. dr. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. Az ideigle . mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. Nem volt élõ hozzátartozója. Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába. csak mi f zetünk rá. semmiféle tûz nyom . már számos országban hasonló jellegû kórház. és ne kapjanak segítséget. A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . mert a harcolókban élt a gyanú. € 6. Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. de senki se szól bele. És még azt sem tudom kívánni nekik. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás. Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával.

megõrizni. A már ozott dr. a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. fe zerzéséhez. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. sõt fejleszteni. az elektromos-. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. nem egészen száz ágyon. a telefonközpontot. Megnõtt a kórházi személyzet létszáma. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a . korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni. december végéig elérte a 600 ret. A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be. Ezt követõen iskolaként. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. természetesen. az ellátott betegek összesített száma 1984. ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. Ezek az évek. a kórházak nehezen vették fel. hogy a megszerzett szakmai kincseke . elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. Hatágyas. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. a f ek szerint. végül. Okunk van azt hinni. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956. Az igazi megrendítõ. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá. mint említettük. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. gáz. a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével. Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. 1998-ra pedig az egymilliót. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. nem csak a siker jegyében teltek el. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. akár más úton érkeztek. Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat.nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. sokszor azért is apnak. és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát. majd City né atóriummá alakították át. Az elsõ beteg. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi.és vízvezeték-hálózatot. Az átal és nehézségeit jellemzi. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás. Az ilyen betegeket. az ittas sérültek ellátását. Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. késõbb a kört szûkítve. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. az esemény után 12 évvel még életben volt. sõt professzori r ngra emelkedett. késõbb a török követség vette birtokába. Eredetileg magánpalotának épült. Maklári Lajos említi. trachoma kórházk llett volna rombolni. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. és újra felépíteni. . és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t. Nyilvánvalóvá vált. A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára.

és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. hogy változatlanul megõrzi pozícióit. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí . hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl. Minden részeget levittek a pincébe. hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk. A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. emlékeztek rá. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. kerület útra M. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk . A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. elvonták tõle a részeg sé ladatát. lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). Gy. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését.Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól. olyanokat is hallani. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4. Mint Magyarországon általában. Számtalan példán tapasztalhatták már. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. és nehezen szabadu ktõl. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át.]. és még nagyobb mértékben leál ukat. Nem tudni. de reméljük. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá. Ilyetén módon megszûnt. Ezzel a két intézményt összevonták. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. az idõzítés szabadságidõre. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. je cithez vezetve. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont.8 százalékkal emelkedtek. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. Akik igazán realista módon gondolkodtak. Örömteli. és eltávoztak az intézményünktõl. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház. a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. most is a pesszimistáknak lett igazuk. amiben az is közrejátszott. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es. sõt kísérlet is elõfordult. Február elején váratlan fordulat következett be. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. napirenden voltak a verekedések. hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat.

mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó. (Senki sem értette. felmérték az elhelyezés lehetõségét. 2003 márciusáig. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet. Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. hogy ké határozott és gyors cselekvésre. dr. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. mikor jelen sorokat írom. a Fiumei úti épületben. és így próbálta lehetetlenné tenni. az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. Az államtitkár egyúttal további is kért.fejezte azt az óhaját. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. A korábbi mentõkórházi f tót. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. Az OMSZ ezt áttanulmányozta. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. Dr. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. elõre eláruljuk. Senki sem tételezheti fel azon . még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. Túry Peregrinnel. késõbb . Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki.) Az ügy elsõ. az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. Az õrzése komol et. és legfõbb igényként azt jelölte meg. hogy direkt húzzák az ügy megoldását. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. Az áttelepülés végbement. amelyen áll. illetve a telekhez. augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. hogy a miniszter már korábban összek dr. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . ahogy már említettem. A sza . dr. hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. de korántsem elhanyagolható körülmény. Göbl. most az egyszer megmutatta. hogy ez nem döntõ. a Mentõkórház fõigazgatójával. A ay államtitkárra bízta. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott.

nehézkessége. A harmadik részleg. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. ebbõl 44. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. Ezek pótlása. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. A be eket csak befelé. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. . A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. Ennek mellett a lélegeztetõgépek. mások viszont elhagyták az intézményt. hogy szembeszálljanak vele. 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. lió forint a nagy értékû eszköz. hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna. az informatika fejlesztésére történõ elvonás. üzembe helyez valósult. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg. kérésünk ellenére. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága. a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. ez idáig nem került beszerzésre. az erre a cél g késve történõ érkezése. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. fenyegetésként is veszélyes fegyver. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. Az üre s hirdetésekkel. számítógé ) nem találtak. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. de minden különösebb indoklás. de érezni engedte. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. a szolgálat néhányszor már megmutatta. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz. de néhány eszköz (pl. amivel többen éltek. immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. egészségügyi min aligha tûrte volna el. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. Egy. Az OBSI székhelyén 2001. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. pétõl lépett be. hogy az e k. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés.vagyonátadó leltárban összesen 68.

elköszönt. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. A traumatológiánk a 13-as. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt. december 19. Összesen 300 ágy áll itt. A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. mára még a nevünk sem maradt meg. a belgyógyászatu 14-es. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. január 20. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. 1920. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. azt nem tudom. mint amennyirõl a közvéleménynek. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. A Szobi utcában mennyi volt? 86. 1922. de a rekkenõ hõség nem enyhült. hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. en az állásomról is lemondok. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. de nem csak ez számít. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. Elõször egy mentõápoló vett észre. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. ebbõl mé miénk. akivel már találkozta elyiségbe. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. mint például a rendõrök. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. ami a szívén fekszik. Göbl Gábor. például nincs urológia vagy .Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. már épp lelépni készül a mûszakjából . melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról. Eltûnõdöm néhány rég Virradat. Visszatértem olvasmányomhoz. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. 1922. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. azon belül nekem is. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. nem vállaltam volna. k két koldust nem zavart. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. Dr. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. megmutatta. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. amelyet egy hónap óta érzünk. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj. és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. a mentõszolgálat történetéhez. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna. a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. tud n. június 13. a két orvos még nem jött be. ahol dolgozott. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. hogy már itt is van Új Nemzedék.

ilyen szakemberre van szükségünk. de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. szívességi alapon kell megkérnünk õket. hanem a sürgõsségi e ere. Telefonon leszólnak. a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban. 24-et megoperáltunk. hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. majd egy s zárta le a menetet. aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. a másik. azt csinálom mellékfoglalkozásban. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. és megnyugszanak. magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. megígéri. nem létezik. Nem tudják. de a ak csokoládét.és folyói d át. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. elnézést kér. és a két gondjaira bíz. Míg bámészkodom. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. Õk az OMSZ közalkalmazottai. hogy türelmetlenek. én is fáradtnak érzem magam. Volt idõ. felkísér a liften. míg végre valaki nincs szükség rájuk. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. mert a z erõk koncentrálva voltak. persze nem közölték velük. A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. felmegyek hozzá. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. Régen. mi és még sokan mások. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról. Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna. a polgári védelem. ha a me eladatok úgy kívánják meg. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem. csak 60 ezret. bármennyit elrendelhetnek. A nõvérek elköszönnek. de a hõség nem enyhül. ha leesett egy ólmos esõ. mint látni fogjuk. ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. mennének a dolguk után. de a portások nem engedték be õket. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. M y. ma negyed hatkor jött el hazulról. A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. nyugtalanok. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. néhány frissen elõkeresett újság. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. akit máris elhívnak egy beteghez. Len . Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . a katonaság. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. kitör a betegeken a hisztéria. ötven beteget behoztunk. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. hogy legalább ketten legyünk. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn. úgy kellett kiharcolnunk. és b kellett szállítani a kórházba. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. most visszatér. Az ismerõs orvos közben eltûnt. mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam. hogy néhány perc múlva visszajön. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. mint tudjuk. és megõrizni ezt a státuszukat.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. hogy változik majd a bérük. lassan besötétedik. melyeket esetleg használhatok majd. a tûzoltók. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. elmehetnek. A nõvéreken látszik. hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott. és ismerték a feladataikat. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. ilyen viszont. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni.

elrenyhülhet a belek mûködése. itt Gorove doktor. az mikor kerül sorra? kérdezem. olyankor az infarktus is több. ahogy általában. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. és itt maradt. Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel.) Végig azt várom. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták. min ehetséges legjobbakat. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. õ egy orosz betegápoló. annyi biztos. A betegforgalom mintha csökkenne. ha eg . ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. Már kilenc óra is elmúlt. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség. aztán elhagyjuk a kórtermet. õk pontosan tudják. mi a helyzet. mintegy harm millió forintba kerülne. a kicsi mindig csodálatos. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. Nekem úgy tûnik. maga egy kicsit elfogult. a kórisméje ájulás utáni zavartság. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. Megjelenik Göbl doktor. a teremhez nem tartozik kiöntõ. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. Göbl doktor õt is ellátja. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes. Közben az egyik bete rosszul lesz. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. ahol a el lehetett volna állítani. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. hog porciójából csípjen le. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki. Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. és nem teszek fel több k pcsolatban. aki Magyarországra nõsült. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. de jellemzõ: annak a nõvérnek. 78 éves. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. amikor csapatok kimentek. a folyosón en is rosszul lettek. a WC-be kell kivinni. az udvarra pedig mégsem tehették ki. nem tud magyarul. kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat. aki a betegek ételét oszt a. mert ha a szervezet megszokja. mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. Átmegyünk az ügyeleti szobába. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. az or a halálból hozták vissza. de még folytatódik a vizit. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket. Göbl doktor csak n délyezi. A men tõk azt mesélték. aki gondterhelten vizsgálgatja.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás. A combnyak. Egy apróság. Már tíz óra is elmúlt. infúzióra kellett kötni õket. n nek hozzátartozói. Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani.bb mentõautó közeleg.

és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. már mindenütt kihalt a környék. mutatja: Ilyen itt minden. Errõl még sokat fog hallani. mit ír majd. Elmenni nem tudok hov a. el lehetett volna intézni a vám. € 7. A két rohamkocsi egyikére kerülök. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. és külön vett a kocsit. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. mikor spórolni akartak. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. A csavarok nincsenek meghúzva. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. vissza operálni. az orvosi felszerelést. hogy végképp terepszínûvé váljak. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. A biztosíték sem az van bekötve. mert semmi máshoz nem értek. tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. akkor az t kell választania. A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki. egy szakápolóból ból. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. csak két nappal késõbb lehet pótolni. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. én nem gondolkodhatom azon. Néhány újságírónak is eszébe jutott. akkor is az a rohamcsapat! . ez a mi Mercedesünknél nem megy. csak két dologra hí om fel a figyelmét. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. hogy milyen következtetéseket von le. Göbl fõigazgató is elvonul. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. és nemcsak én. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. Ez kimondottan kénysze rû. hogy haza menjen. doboztetõk. A kocsi megindul. a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. minden recseg-ropog benne menet köz . hogy lát is valamit. talán lesz olyan szerencséje. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. A provokáció bejön. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van. És maguk miért nem adnak? kérdezem. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. Amerre elha tunk. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. A terápiát ez ritkán befolyásolja. amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész.t elhalasztódik. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. amelyben mostanában Igen. elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. Hát igen. csak éppen rákapatták õket. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. majd tûnt el újólag. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. Félrehúzódom tõlük. nem kívánok a s i. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. Nem akarom befolyásolni abban. ami fölébük van írva. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. az alk eszközöket viszont annál inkább. Tapasztalni fogja. ahol öt e segítette egymást. a hordágyat. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. bár alig négyéves. hogy másutt sem jobb a helyzet.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. kiderül. aki ezt engedélyezné. Elindulunk. hogy miért nem tartottuk be beteget. Sokáig itt. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. Egy termetes ápoló is elkísér minket. oldjuk meg a bajainkat úgy. ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. most is élne. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket.emcsak én. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor. megtûrik. és a beteg eltávozik. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. mert ez a legolcsóbb megoldás. és az is elõfordult. mint láthattuk. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. Átmegyünk a nõi részlegre. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. ebben megállapí ekünk. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent. A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. Csak e között választhatunk. az ápolóról kiderül. bírót. hogy feltáruljon elõttünk. Igen. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. a kocsi tulajdonosát. Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. nem hívhatunk ki. mikor utánanézett és kiderült. és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. itt négy. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. hogy ha azt mondaná. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. hogy keresõ foglalkozásként. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. Hajléktalanok? kérdezem. azzal bajba kever alkalmazóját. nagy a valószínûsége. Viszont ügyészt. rendõr p nem jön ki. hogy fest ilyenkor. a si életkora meghaladja a tíz évet. Neki van jogosítványa? Nincs. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. Az ápoló bezárja az ajtót. és reggel biztonságosan hazajutott volna. hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik. mint egy nõ. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója. menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. Ha ehhez van kedve. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. . A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve. õ nyitja ajtót. utcáról beszállított fekszik. a fémrudakba gy eütötték a fejüket. kialussza magát. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. ahogy tudjuk. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. és ott vadászt iss húsra. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. így a Nyírõ lyzetet élvez . Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. Megpróbálhatjuk. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik. még megállunk beszélgetni a folyosón. amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. a bûz még áthatóbb. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. Az esetek hetven százalékát õk adják. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. A kórház addiktológiája zárt területnek számít.) A CB-rádiókészülék is rossz. ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában. például ráz gy alkoholbetegre. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. mint .

de ritkán lehet behajtani. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. erõszakos cselekmény mentõk ellen. Dr. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . Mellesleg már az is kiderült. hogy nyáron az áradó benzin.Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát. és folytatódik az ellenõrzõ út. eltörött a bordája. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. Romániában még rosszabbak az állapotok. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. Javaslom. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek. akik jelentkeznek elvonó kezelésre. de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. lassan már befejeznék a körútjukat. gunk mi még együtt táncolni. Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. ho volnék itt. Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. ezt roboráló. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani. Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. AIDS járványszerûen elterjedt. kiderül. € 9. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. nagyobb veszé ent. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. feltételezem. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között. hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. Elköszönünk. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. . és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. felismerem benne azt a mentõtisztet. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. feltételezem. Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. hogy induljunk el hazafelé. Ugyanaz történt. hogy ne jöjjön be a kolera. Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. Számtalan diagnosztikai eszközt. le kellett váltani. Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. Leülünk pár szóra. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. Már elmúlt tizenegy óra. ide azok kerülhetnek. Göndö ktor nem tiltakozik. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. az még a k sebb baj volna. õk a dohánnyal viszonozták. Ha tõfülkében ketten ülnek. az angyalföldibe l tunk el. de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba.

A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. Olyan kósza pletykákat hallani. 1991 tavaszán egy. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. míg . Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. élelmet. május 7-én az M7-es út 36. hogy az OMSZ fõpilótája. Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. Újabb típusok után kellett nézni. és életét vesztette. A II. Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. Balatonfüred. itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. Miskolc. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben. a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer. hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. ivóvizet. Debrecen. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. A helyzetet me felelõen jellemzi.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak. ogy változtatásra szánták el magukat. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981. világháborúban ezek a Junkersek. valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el. így alakult meg a MASZOVLET. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. az egészségügyi személyzet (orvos. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le. Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. a mezõgazdasági. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. Hosszabb szünet után dr. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. Orovecz Bélában. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni. 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. és a szerkezeti felépítésük deális. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. Pécs. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos. és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint.

Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft.) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. Nem fél benne? kérdezem az orvost. de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus. és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok.ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. t megpróbálom gyorsítani a tempót. A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. Úgy érzem. hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. egy orvos egyszer azt mondta. az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. Az építkezés nem ma állt le. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált. Számolnom kell azzal. egy szabad kitekintést adó. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. ilyen állat is van. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. A tõkék néhány éve még termést hoztak. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . számítottak a jöttünkre. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak. Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel. A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál.-be léptek át. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. Megkérem a csapatot. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron. hogy Miskolc. illetve baleseti sebészeteken. most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból. illetve percekkel a sérülés után áll be . A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel. az idõ múlását jól mutatja. és a fenntartási költségek is megnövekednének. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik. Tudják. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy . sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. hogy majd én is velük tarthassak. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. A kupolaszerû tetõkke t. sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. hogy dolgozzanak benne. Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. Itt megnõ. de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár . A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére. Nincs annyi hely. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. de tekintetüket el-elfordítják. reggel nyolctól este hétig. e kekszet készítettek ki. és aligha ott is teljesítenének szállításokat. repülõ mókus úgy látszik. mert például majd a lene emelnünk a létszámot. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . az aranyat érõ óra fogalma. alacsony bokrokkal felvert ösvényen.

a szerelõknek is. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. annak id mában szinte mindenki. megkönnyíti a manõverezést. vagy sehogy. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. ha ügyeletet adunk. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. õ is a hadseregben kezdte a repülést. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr. A forgószárny majdnem olyan mûködik. aki ugyan különbözõ beosztásokban. A pilóta is dicséri a gépet. Göbl Gábor fõigazgatót. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. Itt két évig örömködtem . Mások is megunták. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. átszegõdtem ide. A garancia fõdarabonként változik folytatja . 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. hitelkártyáját. Kár Nehéz elképzelni. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. mikor megalak BASE. õ zolt. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. hol a mama személyije? Nem leljük. 2002. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez. ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. Egy folyóirat 2003. Ismerem annyira a magyar újságírást. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide. Azt mondták. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni. hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. akkor a legszigorúbb felelõssé . ha egyáltalán akad vevõ rájuk. Az esetfeladatok rövidek. másra nem használható. nekem is.-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. Itt jobb a pénz. mint egy légcsavar. és megkérdeztem. Szeretném. de jellemzõt. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. Viszontlátásra. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. Már hajnalban beállt a halál. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt . más forrásokból tudtam meg. hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. emlékszem. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. konkrét és részletes megfogalmazása. Az Ecureuil érzékeny. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését.]. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott. de menjünk tovább a glosszában. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek.ar utakon. Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. mint pilótának. átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. (Korábban már említettem néhány esetet. de ahho volt kedvem. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza. pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. ellopják a pénzét. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. de mielõtt elvinnék. ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. Gy. és azt ztalnia. mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . Ne haragudj l. úgy tûnik. de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. de már 72 lgozik egyfolytában. bár nyilván semmi értelme m tal doktor. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT.

akik olvassák ezt a folyóiratot. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. háromszor két órás idõtartamra. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak. több s méterre esik a felszállótól. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek.) Én folytattam az utánjárást. és szeretné megosztani velem az által altakat. minden magy né elmondani. hogy mikor Eddy Murphy. a gyen hajtómûve miatt lassú. és totálkáros lett. az életkoruk 16 20 év között mozog. Ha egyikre sem kerül sor. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. nem látunk olyan koncepciót. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. biztosra vehetjük. Nincs már az a terminus. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. mint az Ecureuil-é. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. melyre alapozva tervezni lehetne. ha jól tudom. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. a Népszabadság 2003. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. sokat fogyaszt. mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. Bármilyen hihetetlen. a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált. de mi úgy csinálunk. A terv meg a 2000-es év elején indult el.t kell alkalmazni. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. Ki t katonai repülõeszközök. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. Zajos. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal. akinek n . hogy szót értsünk egymással. me k már évek óta lekonzerváltan. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik. de ez egyszerûen nem igaz. Kiderült. Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. ezzel is le kell ereszkednünk a földre. am k. erre is csak annyit mondott. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel. Mivel remény sem látszott. az már jó eredménynek számít. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. raktárban várják a csodát. vagy nem? A repülõgép nem autó. amellett elõfordul. Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. nem véletlen. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. mikor muszáj lesz lecserélni õket. ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. néhány perc múlva elköszöntem. Arra gondoltam. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. de egy váratlan esemény újra a be juttatta. hol gyalog. A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. ahol csak tud. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. hogy most már nekünk is van helikopterünk! . mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. de több szabálytalanságot találtak . az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. mert az irányítás és a szervez . ahol alig néhány méteresek a távolságok. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége.

) € 10. (Szükségesnek tartom megjegyezni. hogy még egyáltalán mennek a dolgok. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. de lehet. a beteget v eszélyeztetem. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. szállítás közben vérezni kezdett. hogy haza fogunk térni. és az állásomat kockáztatom. az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. és az orvos is hozzájárul. hogy különb világot hagyott maga után. Dr. Azt. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát. Fõállásban egy klinikán dolgozom. Mint említettük. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat. Pályája kezdetén mentõtisztként. napjain jló változásokat. Az erõs központosítás. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával. szerelnek. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük. feladatai közül kivette a mûszaki mentést. futó kocsiparkját hate emelte. a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. akik repülnek. z Bélától származik. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. hogy megérthessünk bizonyos. gyógyítanak. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel.) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. majd a Népjóléti Minisztériumban ozik. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. Átalakításukat semm ta volna. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. 1966-ban halt meg. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. gy nincs. és így repültek tovább. Ha ezekhez tartom magam. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára. Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. mint amilyenbe beleszü ett. majd mentõorvosként dolgozott. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei . és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. Én szeretem ezt a feladatot. Ha mint orvos másképpen járok el. létrehozta az önálló Mentõkórházat. valamint balesetek elhárításában. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. mert megígérték a családunknak. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. mely évtizedekig a f .em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. az úgynevezett good clinical practice . a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. akkor azt kell mondanunk. A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. õk mindent megtesznek. Emberséges al mzéséül megemlítjük. 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel.

Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át. olyan helyzetbe hoztak. de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott. 62 éves voltam akkor. Azóta sem vagyok munkanélküli. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin.ja volt. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. Ez a tevékenység egy ideig tudva. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. hogy nem maradhattam to vább. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. hogy engem kirúgtak. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. Egyrészt azért. a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. 1962-ben jöttem föl Budapestre. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. Sebészi. mire én csak annyit jegyeztem meg. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. vagyis külsõs orvosként. különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. ahova bej xternálni. hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. nem méltatott arra. magas szakmai színvonalát. Orovecz doktor halála után. 1949-ben elég jó pénznek számított. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán. majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. Hová? kérdezte a fõigazgató. 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást. Surján gy kinevezték. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. doktor Bencze Béla irányította. Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. h gy szerény véleményem szerint nem új. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. ezt nem bírhatta egyedül. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. akkor elmész Salgótarjánba. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. melyekre az á tak. hogy személyesen fogadjon. Az illetõ visszamondta nekem. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. amelynek közelében olyan kórház áll. traumatológusi. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. Egy 1995 . de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. Rendben van. fõleg a fõvárosban nem. mind hosszabb id okra kiesett a munkából. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. mint említettem. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . nem volt sebészi állás sehol. Békéscsabára. másrészt üzemi k zhettek. nem tellett nekik a taníttatásomra. A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. hanem jó egészségügyre van szükség. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. utána jelentkeztem Orovecznél. -ben. Surján az államtitkárával m l. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. viszont j leillett abba az elképzelésbe. Formálisan kinevettek. Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). mint Eisert Árpád. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. Így kerültem le Nyíregyházára. mert most ott kell az ember. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. mert a családom s lt. így a mentõellátás állami monopóliumát is. Akkor azt kérd . mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. Itt elt tek néhány évet. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. én hozzá kerültem. ott a feleségemnek is ígértek állást. ortopéd szakv .

ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. biztos. annyi viszo telen. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. Belátom. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit. hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. akkor egy kilométer kevesebbet ér. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat. A 2002. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi. tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra. Csak a pénzes eseteket választják ki. beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat. hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. sõt meghatározott feltételekkel mentést is. körülményes. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel.6%-kal csökkentek n 9. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n. hanem az állam látja el központi szervezésben. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek.7%-kal. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják. ha jeges az út. ehhez jön a bo rravaló. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem. Visszaélnek azzal. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. akkor többet. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd. míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett. míg a betegszállítást. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. 14. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. csökkenésünket ötszörösen meghaladja. Õk válogathatnak. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben. vagyis egy meghatározott. tehetetlen. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. a mentést és az azonnalas betegszállítást. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. De hogy fizetik az embereket? kérdezem. mint államinak minõsített f nisztérium. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. ha a sorsunkba. ha csökken. modernebb szervezésû szekt mben. ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk.3%-kal. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni. A mi zsírunkból élnek.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4.

) Örülök. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján. mosolygós. késõbb és csak véletlenül derül ki. ha van szakvizsgája (Gyanítom. Az apa. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. nálunk esetleg átül ápolónak. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba. akkor leszedjük róluk a felszerelést.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában. hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. például. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték. fokozatosan fejlõdtek fel. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik. ennek sem az a célja. Miért jobb. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. Átnyújtja a né tán. de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. nem véletlenül került m társaságunkba. senki sem fog panaszkodni magának. mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. hogy civi zottja. a szentendrei állomás mentõtisztje. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett. . egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. a év alatt fut ki. és eladjuk teherautónak. sõt es s kivonulhat igaz. Nincs kétségem. az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. -t. Nálunk a rohamkocsi 8. A beosztásb tnak különbségek. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. hanem orvosi felügyelet ellátására is. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. aki ott sofõr. olyan a helyzet. hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. aki már magas képzettségû közgazdász. a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. olyan szervezésben. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. hogy T. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. bárpult. csak az OMSZ irányítójának utasítására. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. Kávét hozat. elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. aki mindig is tudott élni az adódó l . ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit. Kettõnkön kívül egy bajuszos. 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet. Amennyire meg tudom ítélni. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. ebbõl arra le ni. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. a mûködési terület kiterjesztésével jár. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben. csak hallottam felõle. hogy semmit sem kíván felt .

Sõt azt is szívesen elvállaljuk. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést . minden elõírást teljesíteniük kell. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket. és én le fogok számolni vele. Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. A stewardessnek ezer n. itt mégis kénytelen v gyezni. akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. Szó sincs róla. hogy ha ezt tény eljelent. Mi lehetõleg egybõl. a többség a Samaritanus -t keresi. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik. gazdag olajország. vigyázunk. nem tudja ellátni a beteget. mint az állami mentõk. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad. mi egy óra alat yunk érte. Egy tóból halászunk. gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. ezt a túloldalon is elismerték. Pletykaszinten azt hallottam. De biztosíth nem fogja megcsinálni. hogy ilyesmi is elõfordult. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. Nem ismétlem meg a kérdést. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre.Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. amiért a szövetségesünknek. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. bürokratikus vízfej alakul ki. általában Budapesten átrakják. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. nincs kibúvó. akkor angolul tud németül. hogy hozza elém az illetõt. azt írták benne. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. hogy a mi esélyeink jobbak. kiszállítjuk a repülõtérre. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak. és egy másik autó viszi tovább. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük. de mondja m g az informátorának. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. a mberünk eteti. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. Tegyük fel. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. takargatja az úton. amelyben leginkább igazam volt . hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. Ha angolul telefonál. Egzisztenciális ha i. de a legkisebb kétségem sincs. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. jobban félek attól. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk. az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket. mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. Igen. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. természetesen azt. lehet. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban.

Mi bajt egymást. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. aztán ké elõfordult. akarnak szabadulni tõle. hogy közbeszóltam elfordul. és a temetés is hetekre elhúzódna. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. hogy hétfõn reggel beállok. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. az ember 18 éves korában elkezdi. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. és nem következik be változás. Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni. Ha a legmagasabb intet jelenti. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. és többé nincs kilépés belõle. Bocsánat. elköszönök. Muszáj így hajtania? Igen. ami sok költséggel jár. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. ahol az Európa egyik bázisa mûködik. Azt hiszi. megyek az egyik helyrõl a má . 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. Bejárom a sehol sem látok. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. ez is vesz valamennyi idõt. hogy egyszer hazament volna. e 25 800 000 forintot tesz ki. albérletben lakom. Még mindig évek kellenek. A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. és azok is vagyunk. végül egy sofõr töri meg a csendet. . évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. Az itteni autópark áll. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig. És ha a román határõrök észreveszik. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre. csak magunknak csinálunk plusz munkát. mindig magához tért. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs. már aludt. elindulna eg y jogi procedúra. aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. Egy öregasszony terhére van a családjának. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. arcán látszik. akkor ránk is kevés jó vár. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. inkább kihí sit. megpróbálják bevitetni a kórházba.A vezetõk hallgatnak. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. a kocsiban menet közben aludt. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. Howard. kiderül. de bármelyik pillanatban érkezhet. Felemelkedem a helyembõl. így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. de ahogy kiértünk a beteghez. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. a ndig a megérkezés után hal meg. hogy nem tartotta a száját. bízunk a másikban. mikor lejárt a munkaidõ. ha felajánlják. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. de mikor újra rákérdezek. elunja. Nem gondolt arra. közben egy szolid. Ez egy zárt kör.) Azért ez mégiscsak sok. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. Az orvos megvizsgálja. és egy 12 órás szállítókocsiból. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. ez Magyarország területén belül nem következhet be. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. két óra múlva újra kirángatnak m et. ha elosztjuk. Elõfordul. mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba. aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. megbánta. (A 2002. az ápoló eltûnõdve iszogatja. azóta nem hordom. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok. mégis elviss mert ha otthagyjuk. csak vendég vagyok. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani.

egyedül él. én soha nem voltam boldog. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk. Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. útközben vele beszélgetek. hogy velünk jöhessen. tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. Rákérdezek. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. akár nem. kiderül. Azóta már többször is megoperálták. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. de szóltam a többieknek. € 11. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba. Berendi Tiborról. akár meggyógyul. Riporteri szerencsém úgy hozta. Emlékszem olyan idõkre. Selmeczirõl. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva. artanak majd. össze-vissza zúzta magát. Mikor leadtuk a kórházba. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. hogy kilencvenezer forint volt nála. Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. Az ápoló ellátja a sebét. agyalapi rákkal küszködik. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. hogy eszméleténél van. nem jelentettem fel. és ez szerepel az értékleltárban. egy idõ sett. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk. hazaugrom egy tiszta ingért. a Zách utcai villamosmegállóban esett el. A páciens fiatal. kimosni nem tudja. Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get. ott helyben elásta a kerítés mellett. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. ha nem szükséges. mény nélkül. sok barátod akad. Ha majd épp arra járunk. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. Leginkább a combját fájlalja. Hogy ne találják meg nála. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. ahogy kell. A betegen látszik. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. magadra maradsz. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. de ha az ég befelhõsödik. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot.és lábsérülést szenvedett. érdekli a beszélgetésünk. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. szólt a kísérõje. úgy gondolom. A sérült. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. történésznek készül. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. Még be sem fejezték a takarítást. ide kellett jönni. Ismerek olyan kollégákat. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. Én az ing szürke vásznát nézem. fertõzésekre gyanakodtak. akik tbc-t. a mentõk kitakarítják a kocsit. Csak egy kívánsága van mondja az anya . felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. ez az ing még ma is ing. Nem nagy ügy. Ez nálam nem sti mmel. hog y rosszindulatú daganattal. attól tartott. akihez kihívtak minket. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. és este viss ent érte. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. azt szeretné. csukott szemmel elfordítja a fejét. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . Egy ápoló ellopott egy gyûrût. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek.

Dr. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. ide fut be minden. hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl. a napi v dteti. Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. € € Azt már megtapasztaltam. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. hogy igenlõ választ kapnék. Reménykedem. az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból. derût áraszt. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. Puskás Tivadar. segítenek majd. Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . Saját történelmünk lesz megint. Van múltunk. sem kártérítési ügy nem akadt. kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. sietnem kellett. Nézzük meg. A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll. évi összefoglaló jelentésébe. tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. A páncéls a garázsba.) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának. csak két ember ment el. ami a problémák megoldásában irányt mutat. nem hagyhatok y olyan esélyt. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. Most úgy lesz. a segítés szellemis si többlete az. hogy a történelem formálta a jellemünket.ig. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. Élvezzük a megyei közönség támogatását. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. és a bankok is zárva tartottak. Mint annyi más alkalommal. udvariasságból nem kérdezem meg. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . hogy nekem a keserû. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. ami fontos. de ez nem döntõ. Addigra készen áll az új men tõállomás. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. hogy elérjem a vonatot. amit úgy kell élnünk. mormogtam . Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl . hogy a jellemünk f ja a történelmünket. a 2001-es évben sem fegyelmi. ennek során a végletekig lehasználódott. az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. most is kifutottam az idõbõl. azt nem lá am elõre. Úgy gondoltam. a nehézségeken átsegít. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. a jövõbe tekintve bizakodást. és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. köztudomású. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. Eddig úgy volt. évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem.

aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. Isten tudja. van olyan családi orvos. (Közbeiktatva megjegyzem. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. hogy szerinte mi baj van. a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. ha a benzin árát felemelik. azokból a falvakból is minket keresnek meg. összesen 26. Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. mind a kettõn. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. vagyis újraélesztést végezhetnek. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást. õ már befejezte a munkáját. A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. nehogy otthon is megtalálják a betegek. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart. hogy mit tapasztalok. és nem köthetnek nfúziót sem. a félig roncsokat is beleszámítjuk. igen nehezen élnénk meg. Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak. meddig és kihez juthat el az . a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. egyelõre hívás sem érkezik. Nekem is köszönn an vagyok. de átlát rajtam. mert nem tartanak kai ügyeletet. hogy mindig megnõ. Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. beszól valahová. Semmiben. az egyik már 550 ezer kilomé futott. összesen olyan 150 ezer fõre. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. a mentõs pedig földdel. ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. Érdekes. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. és újra . Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe . És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. amikor sz dolgozom. ehhez jön még 48 óra. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . és szeretnék tanítani ebben az intézményben. a mentõtiszt elköszön. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. Négy gyerekem van. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. de csak a szokásos ta kapom. Elõszö aidejérõl kérdezem. Aztán elcsendesedik a terem. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. de a Toyoták öregek. amit az ember ilyenkor mond. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. egy esetkocsi. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem. Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. a kõmûves lterral. Nagy az igények száma? Igen. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval. aki korrektül ellátja a beteget. Fenntartják az életfunkciókat. A rokonok régebben nem várt g a mentõket. kérdezik.75 orvos dolgozott mint tudjuk. hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. hogy egy 2002. aztán felém fordulva bólint: Igen. sem anyagiakban. A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont.Négy-ötszáz. A végzõs mûszak épp most lép le. sem idõkedvezményekkel.

Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. Hiába mondták neki. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. Itt van például a katétercsere. Sokat éjszakáztam székben ülve. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. mi lelassít. Ami or hazajött. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. és ellátás közben mégis meghalt. Velünk nem le . ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. és elvégzi a kezelést. mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. az a fontos. rohannak ki a ko sihoz. majd a lépcsõ fordulóin. nem a haláltól félek. Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. sietve jegyez. Legalább jobban kerestek? Igen. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. amirõl az elõbb beszéltem. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. csak úgy víz nélkül elrágom. aki egy kocsival sorra járja õket. hogy a helységtáblát sem láttuk. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. embóliát vagy agyérgörcsöt. Ki kell mennü olc helyre. lehet. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. Sok az olyan munka. hogy mindent hallottak és értettek. nem kombinálták be az italt és az öregséget. kiderül. József. Én is felkapaszkodom. könnyen halunk majd. és így is majd kivitt a huzat. be kell házba. és nem támaszthattam hátra a fejemet. az is elõfordul. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni. Megkönnyebbülök. agyvérzést kaphat. Agyi történés. aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. eltolja maga elõl az ételt. mire a kezelés után hazavittük. Megszólal a telefon. csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. és útközben találkozik az esetkocsival. amíg végeznek. Visszatérnek és beszámolnak. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. Megfordul a fejemb en. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. azonnal rosszul lett. hatalmas termetû öreg férfi. hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. három beteget visz fel kontrollr a. hogy mégis van testen kívüli lét. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására.jol. A ezve. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert. és kart a barátaival. hogy hányni kezdek. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. köz ben akkora köd ereszkedett le. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc. mert a szomszédban kiforrt az új bor. m fõorvos rám szólt. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. hanem attól. Újra megfogadom. leállít csillapító injekciót kap. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. hogy hétkor tünk. elindul vele. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. hogy a hallókészülékbõl származik. Szentpéterfa. hogy a szállítókocsi sz eteget. Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. megvárni. A beteg 1928-as születésû. . hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. kiderül. Mikor tervezték ezt a házat. a bete s jobban járnának. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. reggel volt. Elõfordult. majd rövid tájékozódás után megáll. A komolyabb. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. hogy összeszedjük a rászorulókat. és nekünk még vissza is kellett jönnünk.

Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos. látogatókat. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg. Néha hetekre le is állnak. Egyébként nem kell õ . hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. Azóta újra eltelt több mint harminc év. Õ hivatásának megszállottja. még a hagyatéki végzés is elõkerül. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. csak arról van szó. a halottakat és az ételt. ezek 500 beteget szállítottak el. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. tovább fokozz korróziót. aztán mint mentõ kibérli saját magától. A lé becsorog a hézagokba. mint mentéssel. elkérem késõbbi elolvasásra. akkor derül ki. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit. egy fekvõ. Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. a három egyetemi város: Debrecen. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. ami nekik kell. és a szakadásokba. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel. és elindulhatunk körutunkra. megtehetik. Elõször Sárvárra látogatunk el. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök. úgy számolják. aztán szakaszparancs t elõ.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti. Mint az ország számos más helyén. szerencsére kiderül. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. január 19-én kelt jelenté . Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. ha Pécsen nem fog adták be. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. az otthoniak megígérik. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. Õk válogathatnak a fuvarokban. a történelmi visszap t ér. Sztálin születésnapján adták át. A sofõr azt mondja. akú hányótál hamarosan megtelik. Az elsõ kivonulásra 1904. Különféle trükköket alkalmaznak. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. mint az OMSZ-re. Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. a háborúban elpusztult zsid akították ki. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. megkeresik. a Matterhorntól a Mont Blancig. ezen sz tegeket. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. még 1951 decemberében. hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. nem vállalnak el nehéz utakat. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. az ápoló lemossa a padlót. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá. április 6-án került sor. A megégett ember szaga elviselhetetlen. és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. on kiszólnak a családnak. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. elõbb mint mászó dolgozott. Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. Pécs és Szeged kivétel. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. Megnézem a szállító Toyotát. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot.

Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. megbizonyosodhatunk. lehullófélben van. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. változat ul átengedi a vizet. ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. kezelés. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga. és az elõjegyzési lista is hosszú. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. de nem sikerült.e ezt szerényen úgy határozza meg. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni. Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. 7-8 évesek. 3000-nél több munkahely szûnt meg. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék.5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . a Sv elindult. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. a tetõ javítás Az épületek. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. legalábbis Celldömölk esetében. A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint. A falak ra kiül a salétrom. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni. de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. festése elodázhatatlan. Az éves kia . szág legnagyobb fûtõházainak egyike. a padozat feltöredezett. Érdekel. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk. az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. jellemzõ apróság. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. Elõfordulhat. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat. A létszám 30 fõbõl áll. hogy ez a helyzet csak átmeneti. A kémény élvakolata is megrepedt. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. hogy keletkezett a beázás. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. K lítókocsival rendelkeznek. a mentõk hamarosan elköltöznek innen. 1. az ajtók mindinkább befelé billennek. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. soksz llátására is alkalmatlanok. hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül. a kivi hiányában még mindig várat magára. mert egy 2002.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. Korszerû fûtéssel. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. A garázson keresztül térek vissza az épületbe. hogy erre nem kerül sor. itt is minden lehasznált. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel. a mentõállomások bútorzata. vagyis az i i intézet. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. a beázások olyan méretûek. más továbbra sem történik. hogy mind a három mûködik. az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. saj uk nincs. A helyi kórház 106 éves.

Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. mikor a doktornõ ideérkezett. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. hogy õ a vosa.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában. talá en fejezték be így az életüket. érdeklõdöm a férje holléte iránt. az orvosok nem tudtak segíteni rajta. hogy õ az orvos felesége. mentõtiszt is csak egy. hogy indulnunk kell. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. Hetente? Nem. sokszor külön név szerint hívnak. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik. Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. Répcelak az OMSZ legújabb. Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. Azt szem. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt. Földdel. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget. újfajta autógumikat próbálnak ki. az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. és karamboloznak. Egy hétvégén is összejön kétezer ember. Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. sorszámát tekintve 208. Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. az elsõ forduló után összeesett. Õ nem abba a típusba tartozik. és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. Néha nagyon nagy a forgalom. de Puskás doktor jelzi. Kérdezték. legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. nekem viszo erencsém szokott lenni. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . Egy szállító. Mi történt az öreggel kérdezem . Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. így találtam meg azt az ételdarabot. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. kell rá a személyzet. akkor derül ki. Emlékszem. egy szakápoló 3 .00 millió forint körül mozognak. negyven év körüli asszony fogad minket. valamelyik városban is talált volna munkát. Sok mentõ hiába jó szakember. P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. amitõl fuldoklo t. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt. korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . havonta. van. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. állomása. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. mindenki halálos csendben figyelte. Ez a ségként nem létezett korábban. majd minden falu tart legalább egy mentõautót. h apnak egy-egy szolgálatért. egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. aki ha egy balesetet lát. szívesen vállalják. nehogy menet közben véletlenül megállítsák. Tízórás mozgóõrséget adnak. akivel eg unk kint Szentpéterfán. valósággal vonzza a bajokat. többen is azt fontolgatják. aki mielõtt útnak indult volna. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. Fõállású orvos nincs. Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére. A személyi állomány 16 fõbõl áll. Megint tovább kell vonulnunk. aki bútorokat készít. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. fekete hajú. környéken lakik. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint. állatokkal foglalkoznak. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. Az alacsony keresetekre panaszkodna k. gondosan kirakta a táskát a kocsijából.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket. is Kunágotán. Az elõfordul. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. Hely akadt bõven. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. úgy tudjuk. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. ha síteni akarjuk a tervezett programot. a személyzet általában túlórában dolgozik. intubálni kellett. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. Összetalálkozom azzal a sofõrrel.

Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. k úgy érzik. vitelezett új épület luxus színvonalú. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. inkább üdülõhe inõsíteni. most is tagja az önkormányzati testületnek. a másikban 548 645 kilométer van benne. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. addig magában Bükön kettõ is. A triában kerestek megfelelõ megélhetést. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. Semmi kétségem sincs.ki a teljes felszerelést. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. mint két kiló liszt. Ott is el kell mennem. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. . igyekszem olyan döntéseket hozni. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott. A körzetem pr zált. a mennyezet beázik. Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. nem segítette városként való fejlõdését. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. de itt még csak a telket jelölték ki. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új.75 szakorvos dolgozik. aki a szakmája mellett vállalkozik is. Önhittségemben azt képzeltem. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. ha lesz idejük. a pletykák szerint nemcsak a város. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. mikor meglátom. a történ Vas megye kettéválasztását. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon. hogy ez nekik is kijárna. enyé a felelõsség. a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. nõttek meg az egziszten különbségek. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte. és mégsem jutnak hozzá. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. és az alapkövet rakták le a artján. a ranglista élén egy kõmûves áll. ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. A falu befogadta a doktornõt. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. jelentõs vérfrissítéssel járt. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. hogy késõbb ne bánjam meg. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. most mégis felkapom a fejem. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs. Vasvárra nézünk át. egyszerûen idetelefonálnak. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. a kártyaszám meghaladja az 1200-at. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. sok helyen a mobiltelefon sem mûködik. majd ér e jönnek. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. ahol nincs is út. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik.

hogy amíg õk a ko csmába jártak. ha a rendõrök velünk jönnek. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését. egy kerítés tövében. 60-as évek MHK-ját. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. n csapkodni kezd az öklével. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. látják el az . hogy visszakívánom õket. Akármilyen nevetséges is. súl etben orvos is kivonul. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . mégis leszedjük. ami azt jelenti. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet. A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. valamennyi azonos. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. és a kezefejére ragasztja. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. Ez az úr nincs ilyen állapotban. míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József .De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. nemegyszer fordult elõ. Lehet. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. Annyi elsõ p egállapítható. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. a szemem megakad egy cikken. N. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb. én visszasírom az 1950-es. A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. de a receptet én írom alá. Mire visszaérünk a mentõállomásra. Az ápoló. hogy idõt nyerjen. az utóbbiak Mercedes márkájúak. Úgy találom. felmegyek a szobámba. viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. Emlékszem. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. feljegyzek néhány adatot. megszólal a riasztócsengõ. le kell fogni. hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. a szomszéd. és is elmegyek velük. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. eset-. elõre k kötszereket. ez pedig további betegségeket. csak a rendõrök. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. árad belõle az ital bûze. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. visszamegyünk Szombathelyre. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig. a Mun Harcra Kész mozgalmat. Lassan a megyei kör végére értünk. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. ez nem jelenti azt. majd egy igazolvány: a sérült N. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. hogy minden betegnek az a szándéka. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. Béla nyugdíjas. illetve roham mentõgépkocsi. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. Kiszálltu lyszínre. Úgy látszik. Béla fokozatosan magához tér. A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. A vizsgálathoz levetkõztetik. Alapelv marad azonban. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. hogy életben maradjon. a gyerek egyik kísérletre sem reagált. tiszteletben kell t unk azt. A sérült a nyílt utcán fekszik. még látom. hogy nem tud sem járni. már éjfél körül jár. abból dulva. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló. mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. sem beszél legelemibb szinten sem. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. ha eszméletlenül a hányadékában . hogy eltörött az orra. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. berendezési tárgyakat törnek össze. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. beülök az ügyeletre. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen.

tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. részben lehangoló. itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. igaz. A fiatalok sze a hivatásukat. a sa mbereinek. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. egy autót 12 órára. evés. Ez r etes. 113 ezer beteget mozgat meg. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. ám ha könnyes szemmel is. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. hogy magas szinten lássa el a feladatát. A másik viszont annál mozgékonyabb. 1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. A szobát ugyan ketten használják. mely televízióval. A megyében két maszek mentõ mûködik. Borsod 107-tel). hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. hogy leállítson kocsikat. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl. leoltom a lámpát. a halottakat pedig otthagyják. A cikk végére értem. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. Pest. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. Szabadságok. java részüket 6 órás idõtartamra. sûrûbben szorulnak javításokra. szekrényekkel. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. és a . a többi esetekbõl. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. Vas jobban áll nála. hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. Ma már ennek az esélye sem merül fel. azt mesélik.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. íróasztallal. Ami a személyi állományt illeti. a hét hat napján. kocsijai megjelennek a balese teknél. a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. ez az állapot mára megszûnt. a sérülteket felkapják. polccal. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. a többi öt napra vetik be. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. táppénz. Komárom. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. A pénz. mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. erre viszont képtelen. és eltûnnek vele. melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. de mégis elmennek. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. Mozgóõrség ak. olyan orvosságokat szerezhettek be. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. mind több üz asználnak fel. A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. modern. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer. Megpróbálok elaludni. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. A cikket néhány adat zárja. € 12. ággyal.

a végpontok egyike. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. Amennyire a men kitekintve megállapítható. területén járásbíróság. vegyi üzem. még primõrként ki tudja vinni a piacra. a házakat élénk színekre: kékre. A haladási sebesség alacsony. Orvost nehéz keríteni rájuk. hogy melyik állomást akarom megnézni. Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben. 1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. Gondolja meg: az a fóliatekercs. a iért nem jár dotáció. az építési költség feléért kelnek el. A mentõk megkérdezik. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. varroda. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni . y mutassák meg a kocsikat. most 18 ezerbe. szokatlanul szélesek.. A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. A dinnye ára viszont esik lefelé. A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. nem éri meg. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. pirosra festették. Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. külön p kor jutnak. most 7-8 for ntot adnak kilójáért. A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. A házak eladhatatlanok. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. a madárberkenye. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. Attól tartok. több száz alkalmazottal. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. Az esetkocsik ugyanilyen. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. a múltjába visszatekintve ne alaptalanul. hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. és 45 évesen nyugdíjba. Leülünk egy kávéra. hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. jó. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. és csak pénteken za. rájuk bízom a döntést. fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. aki hamar. Csak annak. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. és 1964. Híresek voltak a sellyei hentesek. 1965 és 1980 között sok ház épült. amelyekbõl késõbb bajuk származhat. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. ha 3 es sebességgel tudunk haladni. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. ami néhány éve 2700 forin ba került. de az indulataik tovább feszülnek. tükörjég fagy rá. szeptember 9-én nyitották meg. szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek. lelopják a vasúti kábeleket. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. birs . hogy az nagy üzlet. inkább megpróbálok továbblépni. vagyis hétfõn indulnak. Aranyosgadányban már többség. a szezonban már nincs ára. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. a borral is fel kellett hagynunk. nem marad más nekünk. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl. idén sem szántottak. az utak néha úgy ö . valaha 100 forintról indult. a váza fagerendákból volt összeróva. Azt hallottam. Az út egyre meredekebbé válik. A másik fontos termékünkkel. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. ennek fele pedig üres kilométernek számít. 125 ezer kilométer zétrothadt. mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. alig látni megmûvelt földet. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt.

a szemem megakad Komlón. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. ga táblák látszanak. ruháik is lehordottak. akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót. a csillepályaudvar. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. akik ahhoz szoktak. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. az egyik 560 ezer. mert errefelé nem sózzák az utakat. de némelyik felnõtt põ. sok a beteg köztük. kette 60 ezer forint segélyt. lent a mélyben a kivilágított központ. akkor sérteget képzelitek. Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak. Két Toyota szállítókocsi áll bent. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt.és idegbajban k. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. aztán mikor könyvet írtam róla. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. Olyan emberek. a putrikból. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. szakadtak. de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort. Elindulunk. hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. nappal mindenfelõl szénpor sz . Béke van mondja a kísérõm . valamint a h . A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû. eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. epályaudvar. ezer embert tettek ki az utcára. a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. csak várják a delet. úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé. Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján. A fõorvos szólt dának. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. újra felengedte a kútágast . az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. és elindulunk visszafelé. Valaha bányászként dolgoztam Komlón. és visszakapaszkodott. ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra. eltûnt a szénosztályozó. Komlón se hull már a fekete por. százszor is bejártam már azt a hegyi utat. A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. mi van ott. A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. elköszönök. Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. két nap múlva visszahozták. akkor csakugyan lopnak .zolgálat. és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . fõorvos úr. az estét és a még reggeleket. kin spórol ajtunk. nem olvasnak. fõleg szív. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. ahol mind a két szülõ munkanélküli. . nem beszélgetnek egymással. mint Amerika! Tudja. Egyelõre nincs pénz a javításokra. a temetõ békéje. És én még jól állok. felszántatlan. Drávafokon áthaladva kiderül.

ellátogathat barátjához. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. például egy ni. A garázsban két Toyota parkol. amibe igazán belemelegszünk. elköszönök. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. mint az állampolgárok. de ezzel sem megyek sokra. Hívtak be Pécsre dolgozni. hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. Benézek a kocsi belsejébe. a melegvíz a duplájából jön ki. mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. nem kell sietnünk. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. eszközök nélkül. 1960. jobban járunk. sõt még nyáron l. Moldova úr. külön á indult az ambulancia munkája is. ha bírnák. hogy még folyóvizük sincs. mi meg zavarjuk vele. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. ez is messzire vinne. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. szívesen megvárom. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. Lehet. õ háromévenként lecseréli a kocsiját. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg. A fiatalok sem? Nem. olcsók az árak. csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. egy köbméterért 5 kell fizetni. a szokásos kép fogad. az infúzió belefagy az üvegbe. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. Egészen más irányban kellene próbálkozni. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. és a felszerelésüket magában az üzem . évekig nem találtunk rá rt. az e zítõ patentek meglazultak. és letettem a szakápolói vizsgát. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. olyan körülmények közé. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. alkoholizmus. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. az egyik tíz. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. Far nulmánya . félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. .A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr. ha õ nem volna a világon. konzulens nélkül. évek óta nem tellett annyira. de ott sem keresnék sokkal többe t. Én érettségiztem. már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. akik csakugyan szeretik a betegeket. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. ha abbahagyjuk. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis. õ is hátrányból indult kint. És az orvosok sem jönnek. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. Mindegyikünk abból indul ki. Az a másik könnyebbség. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. Télen nem érünk ki vele idõben. fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. megszûnt a és a varroda is. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. a másik tizenegy éves. és leszakadtak. Egy kórházigazgató többet keres. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. A speci m itt helyezkedtek el. ha úgy kívánja. õk többnyire önkéntesek voltak. Munkát akkor sem kapnának. s mmi bajuk sem lenne.és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. sokáig élt Komlón. magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. a ví ukba. Végigvisznek az állomáson. Az országú tesen süvít a téli szél. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. mint itt a havi fizetése. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. Elmennek nyugdíjba. állítólag ö b órabért kap. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott.

hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai. azért is. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. úgy tudom. Bár az anyag-. Nekünk egy reményünk maradt.-hez. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra. Ami biztos. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. eszkö k az egekbe szöktek. hogy valamelyik fõnök meglássa. ahogy akar. mások már kint vannak a temetõben. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. Azt sem szabad elfelejteni.. a szén rom lna a tüzelési technikát. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. Az ígér valami távlatot. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt. mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható. a nagy Elektronikai Kft. a Timföldgyár. Mikor kiérkeztünk a helyszínre.Jó uram. hanem a timfö e az energiára épült. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva. Komlón hol körülnéznem. ilojoule energiatartalmú. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. Mi most is hátrányból indultunk. mert mi részvénytársas ozunk. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. hogy ismertek va laha. míg a kezelés tart. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. lehet. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. Az ügy választott bíróság elé került. mert figyelmeztetõleg megszólal . Most a Magyar Villamossági Mûvek. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. bér-. piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt. eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. alacsony kénkibocsátást. Ez padlóra küldött minket. A bányászok egy fejtést szereltek át. 3 : 0-ig. másik 40 száz lkokszot. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek. hogy én itt munkaidõben heverészek. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. mert azóta kirakták õket onnan. Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. Egyesek azt is letagadják. de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. mi láttuk el a lakótelepeket is. Most itt tartunk jogilag. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. minden más pr ba került: az Üveggyár. nekem nem maradtak barátaim Komlón. Chikán. õk hívták ki a mentõket is. 110 kilós embert fel a napszintre. Gyanítom. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. A hatalmas. azt ígérték majd a helyén. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. Lehet. hogy most is dolgo znak rajta. azt ígérték. Menjünk csak tovább nyugodtan. hogy felhagytak vele. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. 137 éve folyik itt a fejtés. de nem jutott hozzá. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. nemcsak az erõmû. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. és valószínûleg eltörte a térdét. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. € 13. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. bármit el lehetett volna égetni benne. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. de ezeket tudom hol keressem.

Míg beszélgetünk. de a mentõk megí . az sem kaphat többet. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. sõt még rosszul is járhat. maradnia kellett. az ápoló ne . Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. foly eredetileg tanult mesterségét. a téglák esnek ki a falból. aztán átadták nekik.je. egyszer tûnt el egy svájci bicska . ápolóként dolgozik az állomáson. a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. utána mennék ki a vonathoz. de ebbõl nem élne meg. hagyták meghalni a beteget. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. emlékszem. de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. n pénzért dolgoznak. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. aki önfeláldozó. tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. Ezután már ne azt mondták. hogy szolgálatban ne hordja. így benézek a megyei központba. hogy gondatlanságból tervezték ide. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek. egyiküknél fülbevalót fede eki. A vállalatok segítenek. hogy a készülék jó volt. nem rakták fel rendesen a csutorákat. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. talán meg lehetne próbálni. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. és kapunk az adók egy százalékából is. Ha lehet ilyet mondani. Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. hogy mielõtt hazamennék. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. a perselyre az volt ráírva. kifogott egy ellenõrzést. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben. Megfelelõ alapot sem raktak le. O kerültek. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. és bekö fulladás. és m ségek sem fordulnak elõ. csak kukázhatna. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. máskor meg a hamutartó is csörög. saját kocsival van ellátva. de a hatásuk felér a kábítószerével. általában az is hoz valamit. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem. az álcázás miatt barnára vannak festve. Az épületet 1978. és pincérkedik. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. Valaki azt mondta. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. egymás után szólalnak meg a telefonok. Egy fiatal mentõ fogad minket. És nem tudunk diffe ni. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. Az ügyeleten. a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. Ha jö et cég. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. az állam mindent fedez. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. átmegyünk Pápára. de mi elfoglaltságukra. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. mert a bérrendezésnél derült ki. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. Két emberünk ereszkedett le a 371. mint az embereink. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. A fõorvos felajánlja. hogy hazavisznek. Továbbindulunk. ahol beszélgetünk. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése. elköszönök. megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. megbüntették. Tudom.

a kazincbarci tudják. Máshol néhány szarvasmarha legel. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. mûhelyrõl mûhelyre vitték. Ami a személyi állományt illeti. 6 mentõtiszt. egy tüzelõárusító telep látszik. jellemzõ. nyáron elpang. Mi ennek az oka? A kórház városi. üzembiztonságuk legalábbis kétes. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt. maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak. hiába kérdezõsködöm. Beljebb megyünk az épületbe. A kórházhoz irányítanak. a másik attól keletre fekszik. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. hogy a vezeték elszakadt. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. Megállapították. A romlás minden elképzelhet erjed. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. csicsásra . hogy most merre reparálgatják. a hotelkörü ltak náluk. Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. fõállású orvos itt sem dolgozik. hanem a megyei tartalékból kapták. Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. hogy itt a készenlét a legfontosabb. a pápai kórház új mûtõszintet kapott. itt is felteszem a szokásos et. ott sem kolbászból fonják a kerítést. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. vagyis önkormányzati. mint sok helyen tapasztalhattuk már. télen jégtócsákat alakít ki. leülünk a tartózkodó helyiségben. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. Mióta? Ötven éve. Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé. amennyire a szavaikból kivettem. fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén. és használhatatlanná vált. Szemét. több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. Már közhellyé vált az a mondás. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. a mentõállomás pedig állami intézmény. Amerre elhaladunk. mindenütt kihûlt. mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj . ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. Az OMSZ szabad választást engedett. a nyári szabadságolások idején. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. hol fekszik a mentõállomás. egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság. csomagolópapírra rajzoltak valamit. Akárcsak K . Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. Jelenleg minden státusz be van töltve. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. az egykor rabok által felhúzott Építõk útján.és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére.valószínûleg arra figyelmeztet. Most. 250 ezer kilométernél is többet futott. € 14. a teljesség k nek láttam. de ez. de a földeket leginkább par agyják. a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. Mint minden általánosítás. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. itt sem elegendõ. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem. gondolat. az se a sajátjuk.

de világos. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. még bent parkol az udvaro n. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. csak nehezen tud bekap . Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. A mentõautó elindul. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél. de közönségesebbet. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. akkor k hívja a mentõket. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. de az sem igazán használható. tehát a t csapadék befolyik. ahol a beteg fekszik. Úgy állapodunk meg. Az a legnagyobb pazarlás. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. A szobában. ki merné elvállaln elelõsséget. tízen is telefonálnak. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. de a kocsik vagy szállítást végeznek. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. ha egy erõsebb szél fúj. vagy esetnél járnak kint. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. Végigjárjuk az állomás épületét. az irán it sem tud kiküldeni. ahol 42 ember veszt tte életét. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. néhol ki is lyukadt már. ragtapa artják egybe. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok. márkájú lepusztult kocsit tart. és egymás nyakába b sírnak. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re. de az állapota kielégítõ. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. aki az éjszaka vért köpött. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. Mercedes-Benz gyártmányú. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja. A megfázásokról már nem is be zélek. a pince ind kitörték. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. cigány tulajdonság. Bár senki sem mondja ki nyíltan. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. a vizsgálatoknál nem ír ot. most 15-20 millió kellene rá. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. most is felmászok a tetõre a vas csón. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. Olyan alk gatóink vannak. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. ha a karbantartáson spórolunk. a mentõk kikapc soltatják. fadarabokkal. Már megtanultam. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. hogy menjen be velük oda. kivirágzik a salétrom. melyek még az NDK-ban készültek. Véleményem szerint. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál. köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. megy a televízió és harsog a magnetofon. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. A beteg nehezen áll rá. annak idején azért nem ép agasabbra. van idõm megnézni. jó idõben sem szárad ki. künk egy megszüntetett óvodaépületet. elslumosodott belvárosában talá g. a mentõk most is azt javasolják. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. mint jobb mûszaki állapotút. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. Elõfordul. Az eredetileg szigetelt födém beázik. hogy rotha osszériája. illetve sérült meg súlyosan. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható. félméteres magasságban felszivárog a falakba. mint egy helybeli orvosnövendék. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. A ház négyemeletes. a nagy márka ellenére úgy tûnik. Minden részében lelakták. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. A címet Kazincbarcika régi. fóliával. Ez is azok közül való. de a városnak is érdeke. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá.

az induljon el Izsófalvára. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. hogy borrava lót kapnak. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. Miért ne? . az EKG-ba is vettünk ulátort. hogy igen. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. ha meg akarnak élni. A dolog annál veszélyesebb. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. Mitõl van ez? Nem tudom. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. de felülrõl leszóltak. de a szerelõ közben m z tért. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. mint a város részeiben. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. talán még mindig Csernobil okozza. a szolgálatvezetõ új utasítást ad. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. csak nem érdemes. Indulnom kell. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. leszállt a szennyvízátemelõ aknába. be kell vinnünk a kórházba. mikor visszaérünk a bázisra. és elindulunk. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. gépkocsivezetést. Csak gépkocsivezetõ van rajta. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek.lódni a forgalomba. szobafestés sonlókat vállalnak. ápoló nincs. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. Nincs mód. hogy rossz eredményt kaptunk. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. Õk nem járnak ki esethez. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. Szépen tartja magát. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. hogy keresnek? Szabad. aztán megyünk tovább. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. Hetvennégy. hogy ne erõltessük ezt az ügyet. maga fekszik fel a hordágyra. hány éves? kérdezem. Szabad megkérdeznem. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról. A pácienst leadják a belosztályon. A beteget át ke egy szállítókocsira. csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. mert a beteg egy infarktuson már átesett. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. elsõsegélynyújtás-oktatást. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. Nem látszik rajta sérülések nyoma. mert akkor véged van. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. Már három óra felé jár. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. A mentõk szólnak neki. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. Például találtunk egy szponzort. Most jön a béremelé . ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. elõrehajolva ül a sáros füvön. Apám azt mondta: ne állj meg soha. ahol egy munkás beleesett a kútba. de õ inkább leül. Ennyit is csak a szegények szoktak adni. mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. a t arcán látom. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. hogy feküdjön le a kocsi . kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba. Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. sõt a tûzoltók is megjelentek. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt.

Komlón ugyanannyi. Az erõsen összetartó megkövetelik. egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. hogy felvet minket a pénz. Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. sõt emelkedtek. hol van a mosószer és az áram?! . Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. de itt Kazincbarcikán külö z. A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. Ne higgye. hogy nem sodorja bajba magát. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. talán 300 kilométert összesen. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. hogy rögzítse õket. A számítógépünk feladata volna. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni . hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. hogy kiküld-e kocsit. mert éjszaka is ki kell mennem. Biztos hallotta már. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat. mindig külön kapcsolom et. Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. Olyan eseteket is feljegyeztek. óvónõ. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. sõt veszéllyel járnak. A szolgálatvezetõ feladata eldönteni. Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. a terheket továbbhárították a l ra. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. egy cukorbeteg asszonyhoz. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival. az élet mindenütt drága. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. de ritkán meri elutasítani a hívást. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. váltás éppen akkor lépett le. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. akkor se mennénk vele semmire. De ha mind megvolnának. A felesége is állásban van? Igen. ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. mindig vele tart az egész csapat. egyik-másik sofõr. hogy kiolvadjanak az ajtók. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. Az író úr nem tudja. növelték az árakat. az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. A sofõrök dohogva elvonulnak. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg. ha jön a szállító tanker. Szükség van az állandó összpontosításra. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. máskor viszont baleseteket. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. Bólintottam. a személyzet fõz egy kávét magának. az önindítót használva fordultak meg. ha õszintén válaszol. de már rég elromlott. aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén. Inkább elvállalja. rosszulléte jelentenek be. hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. hogy fegyvert fogtak az orvosra.

hányásra. Itthon akarok meghalni hajtogatja . a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. Az orvosságait nem szedi. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. epilepsziás rohamokat is kapott. A család felháborodottan nekitámad.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. három napja rosszul érzi magát. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. Közben megszólal a telefon. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben. arca feszültté válik. meg tünk. a lift legyen lent a dszinten. Rendben van. Írjon alá egy nyilatkozatot. tudták. Rosszul megy a motor. nem ismeri meg a családját. lelas sítja. és valóságga lja a hordágyra. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. Így mindenesetre egyszerûbb. kodom. szerencsére. elfog a pánik. Kiengedem a nadrágszíjamat. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt. az ügyeletesne nie a tartózkodóba. ahogy tudok. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. a beteg megérti. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. sav tolul fel a tor ba. A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. hogy szégyenszemre elhányom magam. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. a padlóig tapossa a edált. Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. mindenki gyengeségre. Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. bátyám. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. a tempóját. Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. különösen Tardonán túl. hogy mire kiérnek a helyszínre. hogy mi történt. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. a sofõr. A beteg injekciókat kap. tudata lassan feltisztul. A trükk itt s eléri célját. hanem tovább kell vizsgálódnunk. mikor a hegyek közé érünk. akihez kihívtak minket. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. a szolgálatvezetõ felkapja. hogy kór házba menjen. mint a mûbõrborítású széken. bátyám. és a gáz onnan szivárgott be a házba. mint egy Trabant. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. nem is es zik rendesen. visszatelepszem a szolgálatv ellé. Az öreg férfi. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. hogy személyesen riasszon. kimentek a helyszínre ellenõrizni. aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. hogy az egység ismerte a helyszínt. € . nem kényszerítjük. de kiderült. azt fogyasztja. A gyomrom lassan felfordul. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. a pártnak még ma is több százezer tagja volna. Egy öreg mentõorvostól. A bejelentések azonb n folytatódtak. dr. a családja már megpr vitetni a kórházba. hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. már csak olyan. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. Kiküldöm az esetkocsit. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. ha aka lük tarthat. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. most is többet tartózkod m a levegõben. a páciens tartása meginog. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. a mentõknek is megtagadja. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni. infarktusgyanús. de õ nem hajlandó menni. újból rászóltunk a gázosokra. Szerencsére a kocsi megáll. Az út nem igazán alkalmas arra. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. Mi lett volna.

Jól látom. bármikor szívesen fogadjuk. A határok megnyitása csábító írja az újság. Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. Ez nagyon sok. A városban munkanélküliség uralkodik. A megyében sok kórház még rosszabbul áll. de alig van mibõl adniuk.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. de mint a mentõk mondták. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. tehát nem mernek kockáztatni. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan. A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány. . a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek. három rétegbõl állnak. Ha minden jól megy. nem utols n annak köszönhetõleg. Szá talában már a csõd következik. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. 2. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. például Ózd. nem mehetnek máshová ozni. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. azt szokták válaszolni. néhol még az utcára is kilátn k. Behív minket az irodájába egy kávéra. de Ózdra már nem. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. de látom. illetve valószínûleg többel. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. aztán elköszönök. elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. hogy dr. ez történt a vasgyári kórházban. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. tudjuk fedezni a mûködésünket. Kazincbarcika szegény város.2 milliárd forint. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba. a hungarocellhez hasonló. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. megállapodunk. Még volna néhány kérdésem. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. letelepedni pedig végképp nem kívánnak. Nálunk nincsenek ilyen gondok. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami. Karcagon és nálunk. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). fehér köpenyes nõ jön velünk szembe. mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. A falaink úgynevezett függönyfalak . Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5. az viszont biztos. hogy hamarosan újra lejövök.2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl. Amellett általában õk a családfenntartók. belül pedig egy dekoritlap zá ja le. akko ha kész lakást kínálnak nekik. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. szemüveges. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. a csövek egyrés odálódtak. másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek. Trencsényi Erzsébetnek hívják. de ennyiben nem is reménykedhetünk. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. az ablakok is deformálódtak. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán.

Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. de inkább az ideg. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. sebészet. többnyire idõskorú betegeknek. vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. de mint a megyei kórházakban általában. hogy asztunk . aki aztán a nyakunkon marad. mára a fiatalok elvándoroltak. tapasztalatból tudják. miképp halt meg a papa vagy a mama. számítaniuk kellene rá. hanem valósággal beutálják õket. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget. hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. amennyit csak tudunk. Nem is beutalják. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. sok betegnek itt volna a helye. Akadnak kórházak. és nem megfelelõ személyt veszünk fel. Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. . most 750 sem jön világra. hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. amilyenen szükséges. mert a belsõ arányok megváltoztak. hogy mi a divat a családban. hogy menny t látok. Az olyan régi szocialista városok. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket.vagy . félig asználva. mint az elõzõ alkalommal. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . A környékbeli téeszeket felszámolták. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. most 330. most már a harmadik napon eltávozik. hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat. Újra és újra megdöbbenek. melyek hasonló esetekben úgy segíte on. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. kevés is. Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. a lakosság elöregedett. mint receptet. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. mint a kettõs támogatás egyik változatát. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. vagyis nem vigyáznak arra. nem tudjuk el deni. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. és megpróbálom kiegészíteni õket. eredetileg egy régi. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. de nincs hová. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. drága gyógyszereket igényel. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. A szakrendelés. ahol lényegesen többet kereshetnek. de olyanoknak is. és ne magasabban. 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. Most több idõnk jut a beszélgetésre. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. mint az alapellátás. Kialakult egy széles réteg. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. inkább csak rosszul táplált. melyek nem ránk tartoznának. és nincs kinek. akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. mint amilyen Kazincbarcika is. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. Elõfordul. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk. Ez sok is. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. hogy lakást kapnak. a legsúlyosabb állapotú betegek számára. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani.

összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. Azt mondta a múltkor. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. levált a városról. és még most sem igazán használhatók. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. hogy menjünk le. lepedõket. egyszer komoly botrány keletkezett abból. nem pótolják vis az inflációt. jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. amit az öntudatra építene k. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. és ez nagy veszteséget jelent. hanem megpróbálj oldani valahogy. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. Tüdõvészesen. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. ahogy tudjuk. a konyháról felszólnak. Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. de néha negyvenen is alszanak ott. hálából lekaszálják a füvet a parkban. Csend támad. Nem azt mondják. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. mert kihûl az ebéd. a z elmebajjal azonosítják. enn személyzet kell. egszigorúbb takarékosság érvényesül. és 27. ennyi mûszer. hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. akiknek a tudását senki sem vitatja. elõbb-utóbb összeomlik. Mondtam már. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle. és még a papírszalvétáka kettévágták. szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. nincs beteg. úgy kerü k át a szállóba. hogy a v orát korábban. hanem maga is forráshiánnyal küs k. . tehát bevétel sincs. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. október 21. és n Hogy vannak egészségileg. mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón. € € Már fél három körül jár. a minimálbér felemelését. akkor nincs orvos. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják. a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. mindenen gyógyszerízt érzek. rendbe hozzuk a szerencsétleneket. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. Egy-egy osztályon ennyi ágy. Kínálkozná . A berentei rész önállósult. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. télen elsöprik ekli az ügy. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. hogy nem tudom megcsinálni. majd átkísérem magát hozzájuk. hogy bírják? kérdem. Az érdekképviseleteken is elmondtam. nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. Az viszont biztos. Marad az 1. elég szegényesnek tûnik. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. hálóingeket. még azon is takarékoskodunk. 1800-2500 kalóriát. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. felkapálják a rózsabokrok közeit. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés. de elfogadható a mûtéti beavatkozás. még világosban vigyük fel.2 milliárdos költségvetési keretünk. akiknél kvetlenül szükséges ugyan. míg a levesre várunk. Ami azt illeti. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. hogy minden olyan dolog.belosztályra fekszenek be. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. Nem s házban. három embert el lehetett bocsátani a konyháról. hogy azokat a betegeket is operálják meg. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. ahol tudunk mondja az igazgatónõ . Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. ennyi fürdõszoba. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. hogy ha n incs pénz. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. közötti étlapot. mi. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

a 210 mentõállo felújításra szorul. A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. anélkül. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. magán bányászkodással próbálkoznak. az üzemi épületek falai is omladoznak. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. de nyomán rögtön be is zárták. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban. tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. a meddõhányókon gyûjtögetnek. Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat. vagy még enn tovább lépve. az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. Nem lés során vétett gondatlanságok. ha azt nem éri el. kimegyek a vasútra. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. Munka nincs. Meggyõzõdésem. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük. € 15. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. Mellékkereset alig-alig kad. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén. magát a szolgáltatást bérelnék. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. a kívülállónak. több. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. az útikönyvek csak közölnek. Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét. A fent és lent közép elleni összefogás tja. legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra. de azok ri ek el errefelé. hogy sokkal többre nem telik. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. Egyrészt. Felmerül a gyanú. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait. Ta bujkált. El tudja képzelni. Egy esetkocsi. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. csak az õrzõ-védõ kft. Ma n berendezve. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni.ya. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette.és kocsihel körüli viták. mert a m . hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik. mint nagyvonalúnak tûnik.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. abban bíznak. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. Már délre jár. akár olcsóbb formában. sokan elvonulnának nyugdíjba. sõt a mûhibák sem. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. Lakóik egykor. mentõket. Menet közben kibámulok az ablakon. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. de ritka az a szerencsés. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok.

Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl. elyek a továbbiakban a mentésben már nem. A bizonyosan bekövetkezõ. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. 14. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. csak a betegszállításban vehetnek részt. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre. év végéig összesen 140 db eset-. a mentõkocsivá alakítás munkálatai.5 millió beteget szállítanak. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait.). A jelenlegi gyakorlat szerint késõn. olyan gépkocsival rendelkezünk majd. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. átlagosan hat hónapra van szükség. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. év végéig 70-70 eset.) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk. Intézményünk [az OMSZ M.és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. az elõírások egfelelõen elláthassuk. és 2004. eszköz. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek. kapacitás stb. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren .vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. valamint a hatósági eljárások és egyéb. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben). melyet már a 2002-es választások u ek el dr. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás. A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot. A 2002. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet. A nehézséget fokozza. melyekkel az rzõdést kötött. 2003. Gy. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. (Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re. Amint azt már többször jeleztük. a hátralevõ két évben.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. Miképp áll a helyzet ezen a területen. mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. hogy feladatainkat maradéktalanul. Az állami mentõk mintegy 800.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban. kellõ színvonalon.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. mikor felvetette annak lehetõségét. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká . azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások. a mû tt.3 2. Ahhoz. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát.

Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. Rosszul képzeli. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. és csak 3. ez a leg egoldás. hogy több mint tízezer. hogy mûködésbe állítsák. pedig ha belegondolunk. és felajánlotta Dunavecsének. Ha felszámolnák õket. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. az öröm bosszúságba fordult. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. m . és rövidebb a távolság. és egy új. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. El is felejtettem volna az ügyet. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg. mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. Feltételezem. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. doktor Rotyis Máriát. hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. mert sem az elõzõ. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. hogy tabula rasa -t csinálnak. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. Ez persze ttáns ötlet. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket. € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. de elõfordul. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna. ki volna az a hülye. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. m tunk. tovább ke llene hárítani az adózókra. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. ügyeleti feladatot is ellátnak. forrásként Kovács Péterre. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. a szá ik is végeznek mentést. aki úgy ruház be . hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni.mi jelzi: pontosan tudják. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba. hogy nincs szükség rá. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. Felmerült az az elképzelés is. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. hanem azért. de a döntés nem a mi dolgunk. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. csak drágább lehet. Azt mondják. terhektõl is megszabadulnánk. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. Azt tudja. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. Vajszló polgármestere úgy véli. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. a további piaco ne nekik. fel is szerelte. Biztos vagyok e. A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. A város lelkesen fogadta. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. Azt sérelmezik. Kétségtelenül érdekes elgondolás. már nem olyan szép a menyasszony. 2003 e felé arról adott hírt. A 2000. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak.

Maga a központi állomás 7-8 szállító-. súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. nem hallják a jelzéseinket. egyszerûbb. 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . mire a mentõkocsi kiérkezett. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. felszerelte é utatta.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt. hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése.] képviselõje azzal.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. melyet e ységbe terveztek. Csak az a baj. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. eset. és 100 ezerre egy rohamkocsit. Solton haladunk át. körülnéztek a környéken. tõlünk kellett volna elvenni. mi rögzítettük. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. egy helybeli fiú led plomázott. A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag. Ez a beruházás azonban elmaradt. egy eset. addig a helyettes l y szükséges adattal. de elrakom az újságcikket. Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi. részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet. java részük már túl jár a 4 en. Pontosan meg van határozva. hogy hány roham-.és egy rohamkocsival ezik. Megemlít egy húszéves. és kijel ras részt. A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak. a férfi már lt. ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. kijelentettem. kettõ 24 olgálatot ad. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna. 50 ezerre egy eset-. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M. Gy. valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. anél . rszágúton is akadnak piros lámpák. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól. hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot . Tiszakécskét. ha elolvasná. hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. akin éjszaka tört ki a fu roham. 55 százalékban. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni. Az orvos hiába próbálta életben tartani. A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat. melyben a rendõrök. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. a tûzoltók kapnak majd helyet. Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének. Véletlenségszámba megy. nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos. Már közeledünk Dunavecséhez. mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás. úgy gondolom. amely többek között korszer is rendelkezik majd. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. Gy. amibõ telmûen kiderült.

Engem az orvosok mentettek meg a kórházban. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. de bizalmatlanul fogad minket. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. ezt szorozzuk meg 365-tel. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. és még lehetne sorolni a különbségeket. 2190-et kapunk. más irányból próbálkozom.]. A polgármester alig középkorú. hogy egy nap legalá eset adódik. a mi nem kevesebbet jelent. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést. mit ért azon. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. õ nem azok közé tartozik. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára. Az országban 210 mentõállomás mûködik. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. és nem si . és is végeztem. mint a budapesti ember. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. egyetértünk. Közben beértünk Dunavecsére. a szívverése gyakorlat . Abban. akik egy vénát sem t zúrni. a vonzáskörzete 17 ezres. kocsiztam . mert egyetlen al sem szólt közbe. mert nincs. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. de elhízott.hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. de azt hiszem. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. õsz szakállú férfi. Igen. vagy más okból. mint példáu osiak. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. a gyakorlat másként alakul. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. Udvariasan. 88 másikon sem arról nem is beszélve. Igen. azt hiszem. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. beszéljünk a mentõkrõl. Gy. hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg. mindent nekik köszönhetek. Ezt Önök persze helyreigazították. Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. A dunavecsei ember épp annyit ér. Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. Ez azonban csak a mi véleményünk. Ha volna is pénz rá. sok lecserélésre na. Gy. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. egy szállítókocsi vitt be. mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el. Harmos doktor halványan elmosolyodik. nem derült ki. Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. hogy bele t. oda kellene adni erre a célra. de ez a szám a nyolcat is elérheti. ez így van. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél. hogy az emberi élet a legfontosabb.]. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. de életveszélyes helyzetbe kerül. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. a mentõápoló hozta vissza a halálból. 1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra. az orvos mintha megbánta volna. Szab . és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. tehát 22 ezer emberrõl van szó.

Vámosmikola. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. Csurgó. Pásztó. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. Szob Somogy: Balatonszemes. Szentgotthárd. B kocsi sem tartózkodik. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. Izsófalva. megígérem. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. € A foltozott halál € 1. Balkány Szolnok: Jászkisér. csak egy piros személyautó parkol az udvaron. Kíváncsi még valamire? Nem. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. Vasvár. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. Tisza Sajószentpéter. Zsámbék. mehetünk. Gönc. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul. Az emberek nem azért tartanak polgármestert. Százhalombatta. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. Tab. Sümeg Zala: Lenti. más részét nem. Balatonlelle. Kompolt. Lengyeltóti. Úgy ígérik. Zalaszentgrót. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. Hidvégardó. elköszönünk. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. Petõfibánya. Másik kérdés. miért hiányzik valami. Moldova úr. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. Letenye. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl. A legközelebbi kórház Kalocsán. amire csak képesek. mert nem ért be idejében vele a kocsi. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. Edelény. Rétság Pest: Gyömrõ. Úgy teszünk. Szabadszállás. Kõszeg. Maga. Bük. Ricse. Különösen áll ez vecsére. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna. Bercel. Szikszó Csongrád: Mórahalom. Poroszló. Dunavecse Békés: Zsadány. Fonyód Szabolcs: Ibrány. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. A 7. Szécsény. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. Rakamaz. ahol a polgárok mindent megtesznek. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. úgy látszik. hogy megmondja n kik. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. Bácsalmás. a betegek egy részét meg tud eni. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra. Pilisvörösvár. Örkény. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. Zirc. a hívása Kec ki. a mentõk védõszentjének szegõdött. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. nem hiszem. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. Nyírlugos. Beszállunk a siba. Mezõcsát. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. € € Vége az elsõ résznek. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. Az éves költségvetésünk 50 lió forint.oldással. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. . mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. hogy az itteni tanyák merre fekszenek.

ebbe je e fel. Az én ki szintén orvos volt. komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. Móricka? Orvos. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. ami azt jelenti.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. Keringett is egy vicc errõl akkoriban. amelyekrõl keveset tud. hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. aho yakran leülök dolgozni. de nem is volt szükségük rá. vezetett egy kockás füzetet. megfigyeltem. az ügy érdekében készségesen fogadtak. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . körzeti orvosi szolgálat. õsz hajú. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. lesznek. A kávéházban. mert eltartották magukat. A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. göndör. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit. általában lovas jármûvet kapott. Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. Az idõs férfiak egymásra néztek. A vagyonukat ingatlanokba. . Voltaire azt mondja. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos. és az is maradt. És mi történt azokkal. hogy hagytak dolgozni. hogy az orv n ember. hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. eldöntendõ. Már említettem. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. beértem azzal. Magamra voltam utalva. aki olyan orvosságokat ír föl. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . akik nem értenek egyet velem. Ilyen fekete körmökkel? Igen. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. Úgy ítéltem meg. OTI-orvos. hogy ha a páciens olt biztosítva. számon tartotta a járandóságát. Nem tudom. az irányítást a B zte. a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. lakást és a munkájá t. Magánvényt írt fel. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. hogy megoldódjanak . de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. például egy beöntés árával. de attól félek. Elmondtam. egykori kórházigazgató . hogy idõközben eltávoznak közülünk. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. a MABI. mit vár tõlünk. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. ma úgy mondanánk. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. fizetést. hogy egy statisztikai-törté hatnak. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. mint ahogy hirdetni szokták. Én zélek. de ez kivételnek számított. hogy ki szólaljon meg elõször. olyan embereknek. mivel foglalkozom. Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. akik megpróbáltak tenni valamit. sem a minisztériummal. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. kitesszük magunkat annak a veszélynek. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. én nem is erõltettem. akikrõl semmit sem tud. sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. hogy melyik betege mivel adós neki. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. fõle k vásárlásába fektették. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára.

Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. mint az utódállamok. mint régen. az oktatásban. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. ha kiderül.Az ország nagyobbik. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. tanácsokkal látta el õket. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. megke este. a szervezettség. De azt el kell ismernetek. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. a környezetszennyezõdés. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. mint mi tudnánk. mint falu bolond pappal. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy. de egy szovjet komisszár. diétá t. esetleg tápszert. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. de még a holokausztot is több orvos vészelte át. ha valaki azt akarta. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. hogy kikerülhessen a lágerbõl. zolgálatosként került ki. Nem véletlen. apám is fogolytáborba került. 1945-ben az egészségügyben. utasítást adott a szanitéceknek. mint 1 an. enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására. a mozgáshiány. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. jelentõs részük zsidó volt. Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. mintha nem tudnád. és elintézte. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. szappant adott nekik grátisz. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. akik sokat maradnak távol betegség miatt. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. mint most. hogy feljebb. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. De haladjunk tovább. hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. Akkor nem vállalom. sõt növelte az ország. mint az öregebbek. akár katonaorvosként. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. Van pénz rá? kérdeztem. olyan volnék. sõt fokozottabban. A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. akit õ hozott vissza a halálból. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. kit . Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. úgy romlott az egészségügy helyzete. amelynek õrzése vagy hazaszállítása . Az orvosok zöme hazajött a frontról. Ahogy közeledett a háború. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. Így aztán politikai gesztust is téve. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt. mint amennyit ér. a rossz táplálkozás. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. csak beépítették az emberekne tudatába. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést. a közigazgatásban. t alán ott is végezte volna. Pénz? Az nincs. Legalábbis õk ezt állították. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett. az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. Néhány terület kivételnek minõsült. Amikor nyugdíjba mentem. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. így fordulhatott elõ.

nem mindenki által elérhetõ. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is. Bismarck. Rengeteg gyógyszert. de jó üzleti szimattal rendelkezett. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. Olyan súlyos a sebe. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. maradjunk a lényegnél. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását. é lottam tõle. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain. Vagy általános és magas szintû. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. hogy meg lehetne talán menteni. Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. az újfajta hormonkészítmények. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét. vagy magas szintû és ngyenes. mint a szomszédo s országokban. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. 2. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg. Ez úgyis meggyógyul. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. Az unokám jogászhallgató. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. hogy érdemes bevinni kezelésre. Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1.. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. Sokan úg znak. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. de megérte. az más kérdés. röntgenfilmet. mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. gondoljunk csak arra. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele.. akkor viszont nem általános. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást. akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. anti iotikumokat. tehát nem ingyenes. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. Késõbb. rá lehet bízni a társaira. hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. Végül bebizonyította. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt. magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. kizárólag állami feladattá vált. dr. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. Ez volt az elméleti alapelképzelés. újra hadra fogható katona válhat lõle. aki a II. akkor ez a magánpraxis. vérkészítményeket. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. vett át. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. ez n érvényben maradt. mint az öreg paraszt k .UNRRA-segélyt. 3. például a z úgynevezett triage elgondolást. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg. vagy alános és ingyenes. infúziós szerkezeteket. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. a kortikoszteroidok stb. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. Ez olyan fokban sérült. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. stb. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. hamar lebukott. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette. Legtöbbj fogadta el.

Elsõ említsük azokat az országokat. Mindent összevetve elmondhatjuk. végsõ esetben az államon. hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek. ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen. például Nyíregyházán és Egerben. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. adott egy injekciót. Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. hogy a fülét rá és figyelt. és a leszakadás napról napra növekszik. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége. melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. viszont a lakosság húsz százaléka. majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb. ez persze méltatlan túlzás. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. Eltûn ill: spárga. háromezer ember tartozott hozzá. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. a többintézményes. Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. Viszont az is igaz. Sok új lé született. A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. illetve a fiatalabb é . A betegeit úgy vizsgálta meg. magánorvoshoz kell hogy forduljon. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom. Apám összes tudománya belefért egy táskába. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . egy vizitért 10-20 forintot kapott. A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. a gyerekeit. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. ha nagy baj volt. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért. de ezt az átlagpolgár nem vállalja. Gyógyítgatta õket. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. kés. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. Õk csak akut esetekben lábtörésnél. ebbõl nevelt fel inket. ami viszont már komoly költségekkel jár. Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. mint például Angliában. mint az osztrákoké vagy a finneké. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. Visszatérve az adott idõkre. éter. Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. sztetoszkóp. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. hogy a nagymamája ne 85. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat.pját a zsír. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak.

mondha y is. 40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. segítek neked. reálérték l csökkentek. ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának.korosztályok között is. hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak. kollektív v g az egészségügyi piacon. még szomorúbb képet kapunk. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl. 20. aztán kiderül. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. Nem a biztosított költségeit fizeti meg. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni.) AB határozat]. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót. Magyarország ebben is kivételnek számít.] az így el nem az alkotmányosan védett. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés.5 százalékról 4. elkerülhetetlen esetben elfogadható. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. A rangsorban a 24. emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. A társadalombiztosító. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza. (V. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. Egy ország minél szegényebb. a pénz java a folyamato megy el. szemüveges. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények. s zámos ilyen példát fog tapasztalni. annál inkább törekednie kell arra. Így az addig f tt tartalékok elfogytak. különösen az úgynevezett elkerülhet . például. gondolom. Úgy gondolják. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. Nem mindig. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. hogy nem állja a szavát. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. Fokozódott az alkoholfogyasztás.8-ra estek vissza. A trend változatlanul hanyatlást mutat. feltûnt az ad téktelennek számító drog. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat . Felfigyelek arra a fenntartásra. az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. A prevenció mindig befektetést igényel. helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. õsz hajú. és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. Gy. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. hogy errõl nyilatkozzanak. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. majd ha bajban leszel. hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. de ez az egyetlen járható út. Újra a göndör. ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. De. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt. tu om szerint. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide. hanem . hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára. ma már a törökök is elõttünk járnak. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. Hiába nõtt meg az orvosok száma. ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. és bizo ckázattal is jár. ebbõl az állam mind többet csípett le.

Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. a tömeges munkanélküliség megjelenése. Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. hanem azonos vagy ma gasabb szinten. Késõbb viszont. hogy az új megoldások elmaradnak. erre használták fel szerén iket. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. beérték néhány részterület kiragadásával. Az alkotmányos jogok kiüresítése. olyanokból. mely ha egy pillantás erejéig. jellemzõ egybeesés. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. de mindmáig tart. hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. de betekintést engedett abba. de az õ terhükre adódó többlet. Megint csend támadt. de állítólag a h e a körbe tartozik. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet. így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan. mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. Úgy vélem azonban. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. mindegy. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . min foglalkoztatottság visszaesése. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí . Anélkül. és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. adott igényei vannak ennek a k ek. ha gyõzünk. hogy ebben a tekintetben közömbös. kivált nem a lkotmányos. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. A visszaesés több okból is ered. apróbb lépések y. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést.és baloldal között. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron . sõt. milyen lehetõségei.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. mint a vasút vagy a rendõrség. hogy a magánvállalkozók éves. mégpedig nem minimális. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. a rendszer reformjá társadalom hasznára. hogy a rendelkezésre áll kevés. vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. jellemzõ adat.(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával. A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat. úgysem kérik számon rajtunk! -alapon. hogy elkerüljék az adózást. hamarosan kiderült. Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb.

Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be. ik fel egy-egy renovált homlokzat. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk. elhallgat. Az öreg orvosokat i avárják. lepusztult józsefvárosi környék. A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. A volt kórházigazgató. hogy a tanuló. Aki ezt nem veszi tudomásul. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. Mindenképpen az látszott következetesnek. képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. és azon keresztül jutnék be az épületbe. beszámolóval. (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. A kórházakat kényszeríteni kell. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. tsák a hajléktalan betegeket. több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában.sságát. a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. Samu István gyûjtésébõl. fejét a tenyerébe támasztva. délidõben sem látni egy embert sem. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel. Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki. Szándékát termé tt tudomásul vennem. fekete szakállas. késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. szemüveges férfi. de senki sem akarja folytatni. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. € € A Budapest VIII. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét. mintha megbánta volna. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). amikor és amennyi pénz jutott rá. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. Bú nevet. € 2. Ez szegregáció lenne. Vaskapuját tják.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén . kik és mivel foglalkoznak itt. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl.) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam. hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. középkorú férfiak. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi. hogy mindenkin segíteni nem lehet. illetve a használó éljen és életben maradjon. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. ami a mai világban már nem fogadható el. Nem kell létesíteni. . ott egy muzsikus cigányréteg él. amit mondott. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. nem . vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is. Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. majd ebédosztás elõtt nyitják ki. és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt. még a székét is távo húzza az asztaltól. gyerekeket vonszoln k után. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban. átengedi a szót társainak. yen semleges savanyú szag árad. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért.

Egyikük egyetlen barátját . aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. az a gyanúm. beszállt a metodista egyház. gyermekded tekintetû. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. szekrényben. olyan helyen lakik. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. a titkárnõ kiviszi a csészéket. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel. a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. 19 dték át nekünk 99 éves használatra.leggondosabb kézmûves munka. lekapta onnan. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. elhagyott házban él. aluljáróban. Tizenöt évig állt üresen. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. aki pincében. védtelen ik mögötte. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni. Túlestünk a kávén. hogy hihetetlen gyorsasággal . a tetején néhány cseréptörmelékkel. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. évi III. feldolgozóva egyetemben. asztallapon. nemzetközi szervezetek. a gallér alá. nem szégyen. A pince. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. de lakhatóvá vált. angol. Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. vágóhíddal. de úgy tûnik nekem. és visszament törzshelyére. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. a pincét is födém takarta már. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául. Az irodában várakozó elnök. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást. ellátogatott hozzánk. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. Talán úgy go atják. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. de a legtöbb mlott.. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. tisztálkodási lehetõség. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. Szégyen. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. a patkány elõjött. de késõbb teljes világossággal kiderült. kávét hozat. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. Az i könyvrengeteg egy. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát. melyek itt lógnak az iroda falán. ha a le abb komfort szintjén is. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. az us. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. ahol nincs víz. Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. Már tíz év telt el a megnyitás óta. Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. illetve azok. há allérja alatt. utcán. Például mikor II. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. német kiadványok. Iványi kordiális mosollyal fogad. egy fehér patkányt is. A lenleg is veszteséges. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. Iványi nem mondja ki nyíltan. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. hanem valószínûleg naiv. Erz ol királynõ Magyarországon járt. tv. a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. aki az utcán kóborol. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet. A gazdája úgy etette. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott.

Amíg dolg ztak. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. elektromos fûtést mûködtetnek vele. de mindenesetre jobb. 1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. Az állami gondozottak .edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. televíziót. a határon belüli vendégmunkásokat . az utcai kivégzõtábor. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t. õk pedig.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg. az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. nem tudták megvédeni az érdekeiket. hogy ezt milyen formában tapasztalta. s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. szellõzõrács fölött aludtak. A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. Sokan az utcára szorulnak. Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. hol magasabb. Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. ak endelkezett ugyan munkahellyel. Budapestrõl vidékre mennek. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. a Normafa környékén . A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése. még a tizedrészét sem ta ek. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. Jó idõben sokan eltávoznak. Budán. Érdekelne. nem tudnak elhelyezkedni. és másnap elengedték. Moldova úr mondja a fõorvos . A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. lopásoktól. de még fiktív lakcíme sem volt. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. ráverték a REF-et. kezés leálltával. ez jelenleg a négymilliót sem éri el. akik foglalkozunk az emberekke l. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. már minden telefonfülkében. testvériségrõl stb. mint a lõrinci temetõben. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. ha csak piszkálni tudta a munkát. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. azt írja: Gyakorlatilag alig. illetve leállítá lett jönniük. a termelés csökkentésével. fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy. Az elsõ. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. S ha még azt sem. rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. vagy vándorló munkakorút. és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek.. Felfogásommal nem állok egyedül. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl. gyertek be a kapitányságra. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. s ha igen. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. gyökereiket ves ek. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot. akk is. mi. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett. akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. akár akarta. bajtársi erõszaktól félve. javarészt vidékrõl felkerült. Létezett egy dinamikusan változó. itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. mint ez a mostani. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. Lassan. különféle munkásszállók fogadták be õket. szégyenlõsen. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. inkább felfelé. olyan-amilyen. alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. doktor Samu István. Ráké bereket a létbiztonságra. Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni. eltûnõben létezett hajléktalanság. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései.

mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. jogi támogatás. tüdõtágulat. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. rüh. de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el. ezért jobb és hitelesebb.thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. segélyezés. számos fejsérüléstõl. a lelki gondozás. László összeállított egy ilyen statisztikát. és a késõbb tap azt bizonyították. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. az õ kocsijuk kiesik. mikor odaléptem hozzájuk. de ez csak néhány he biztosít. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. tébécé. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. gyomornyálkahár avtúltengés. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. Szívizom elfajulás. ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. idõbe telik. úr. A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. Mi nem téríten nem segíteni akarunk. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. pilepsziás roham tört ki rajta. gangréna. Úgy találta. Az a tény. Olyanokra gondolok. hol fekszik. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. Ön is felháborodna. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. látni fogja. az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. bõrgennyedés. Ére 2-3 doboz cigarettától. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. maga már rég nem evett. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. mint a kontrollcsoportnál. vitaminhiánytól. Még az 1980-as. hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. Májzsugor. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. illetve savtalanság. ha dr. legyen szó hajléktalanokról. álláskeresés. vérszegénység. idült hörghurut. állkapocstörés. delirium tremenstõl. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. K. agysorv oholtól. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. azt sem tudta. elbutulás. Beláthatja. tüdõasztma. meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. hogy tetves vagy rühös. idült gyomorhurut. A mi alapítónk. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. Tetû. hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. m int némely elõdje. szívinfarktus. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. agytrombózisok a. népkonyhát. tisztelendõ úr mondta a mentõ . majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . fogyatékos vagy rokkant volt . Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. mûtét utáni állapot. Bizonyos mértékben igen. Samu István megállapításai hivatkozom. Én magam nem vagyok orvos. és kérdõre vontam õket. õk felmérték a helyzetet. lábszártörés utáni állapot. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. Iványi felteszi a szemüveget. nevezzük K. lábamputáció. Kihívtuk a mentõket. A hajléktalanságra kivetett személyeket. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. combnyaktörés. Én emlékeztettem õket. nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. hogy Ön. alultápláltságtól. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. elkukacosodás. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. szívelégtelenség. angi . A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. mi van vele. sokszoros bordatörés. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. érszûkületek. tüdõgyulladások. A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. fekélyek. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. Egyikük megisme mentegetõdzni. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . nappali melegedõt tartunk fenn. Szellemi leépülés. magához térí teget. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. aki lehet. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek. ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle.

mindenki már a születésénél megkapja. esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. hogy vállaljá z ilyen eseteket. Miképp történt. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. hogy vitába szálljak Iványival. jóléti szintû államban nem is jelenth . hogy nincs szükség rájuk. s tudunk. 15. A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. hogy az akció botrányba fulladt. A kórházak igazgatói felmérték. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. A közhangulat úgy alakult. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. Tegyük fel. mert elveszítették a kártyát. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek. Ezzel is tisztában vagyok. hogy egy »csövi«-hez hívták ki.] kikü em 17 órakor. melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. ha elveszik. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. így az õ ellátásuk majd az OEP. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. hanem azért. aki a saság területén tartózkodik. E igen nagy pénz. 9. Még mindig kint van a hóesésben.-t. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. de sokan nem is tudják. jegyzik be a nyilvántartásokba is. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. 104-et [a mentõk telefonszáma M. mint a sze t. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. nem tu ni. h tehetnek róla. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell. nem élõsködõk. mert fáj a lába. Találtunk már olyan mbert is. eltûnik. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . 10. De attól tartok. Akinek nincs munkaviszonya. Gy. 19. Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. mert a többség gon n bõséget élvezett. K. gyakran zerülnek. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban.nak új törvényeket. Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. ) Nehezen szánom rá magam. szolgáltatási díjat kér a másolatért. De haladjunk tovább. Sok kórház addig elmegy. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. éppúgy. ezért meg kell gondolniuk. 1995. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek. hogy fel kellett venniük K. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. Meg is jelent egy olyan újságcikk. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. Az esetek nagy részében elutasításra ta . hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. ami a TB-igazolvány alapja. Most a szakadó esõben három napja egy padon ül. kétezer forintot. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. mikor kiderült. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. XI. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni. 1999. illetve ellopták tõlük. hogy módjukban állna új kártyát kérni. Tehát még egy évtizede sincs. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. mint bármely más személy. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«. igazgatási. Nem puszta lustaságból. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán. meg semmisül. azt hiszem. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában. hogy eladta valaki. Telenként sokan emlegetik. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban. hogy bevezették ezt az egész rendszert. XI. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra.

vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. és megindul a torzsalkodás. Egy idõ ut pasztaltuk. beszélgetett az ápolónõkkel. m issza az egészségügyi intézménybe.jogosult volna rá? De. tésre lesz szükség. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. nem csak fizikai értelemben. A fertõtlenít akkor végzik el. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. a beteg e gész magatartása. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. vagy a mentõegységet orvos vezeti. hogy hosszan kell utazniuk. Valószínûleg belülrõl is az. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. és nem biztos. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata. mert az egyik kocsijuk órákra k . hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. a nejlonzacskók is árulkodnak. hogy nem érdeklõdtek utánuk. A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ. vitt nekik almát. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. és tételezzük fel. onnan a fürdetõbe. hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos. ez annak i ezer embert jelenthetett. Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania. ha a szállítás esetkocsival történik. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. úgy tudom. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget. az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja. Az egész rendeletnek. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. mikor értesültem róla. üdítõt. Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták. fürdethetõ-e a beteg. Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. Lehet. Már más a helyzet. Ez rossz a mentõknek is. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja. amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. . Szeretném. akkor õk dönth tnek.

Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy . de erre TAJ-szám nélkül ninc . Csak a nyilvánvaló. a lelkész a mellére teszi a kezét. leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. Oltalom Kórház Dr. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ. Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk. a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban. a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. ebbõl 1671-et közterületen vett fel. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. ismernünk kell az adatokat. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével. fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. és december 31-e között az alapellátásban. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. mint az övé felõl.és járóbeteg-kezelését. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni. bõrgyógyászatot. Egészséghez való jog ide vagy oda.. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból. a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. Január 1. hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl. Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. õ ateista. mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. de már a belgy zaton is elõfordult. A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. Iványi Tibor Fõo. Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának.. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk. Mi az. A tbc diagnosztizálása. Nem zsidó. illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. féli zési ügynek is tekinthetõ. mára rvosi praxist. Arról szó sincs. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított..felverik a párnájukat és így tovább. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés.

Élelmet-orvosságot hordott be. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. mindig l olyanok. Ez így ment néhány évig. néha nõket is. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. és megpróbált a túszszedõk l hatni. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. de minden hajléktalan beteg. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. A y út 152. hontalanok. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. a klientúránk szinte beláthatatlan. térítsen meg valamit a kó . Mintha csak meghallotta volna a nevét. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. az ápoló. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. Dr. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. hogy egész napját a kórházban töltse. Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. így akarták kikénys eni. te azt ígérted. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. És ez elégséges arra. akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. viszont sokan nem ide tartoznak. szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. a rendelõben beszélgessünk. márpedig. agyvérzést és . Családias életforma honosodot meg. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. hogy váltságdíjat kapjanak. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. Senki sem tudta ellátni. a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. egész napos ápolásra szorult. ezért hamarosan nyugdíjba küldték. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. Ha a beteg magyar állampolgár. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. így õ életben maradt. Aki emberekkel foglalkozik. feszülten kell yelnem a szavaira. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket. ha az öreg kórházba került. Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. invitál. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát. mert az egyik fiút rá tudta beszélni.léktalanok. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. Egy. nem szívesen emeli fel a hangját. y fegyvert vihessen be magával. A család különös módon jól járt azzal. csak önmagát isztrálja. a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. leromlott állapotú. java részük csonkolt végtagú. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. senki sem tiltja meg neki. onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. ek vele. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. Az osztályon a fõorvos. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot. szakmai karrierje. A környéket ellepték a belügyis ok. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. fejlõdési ren nességgel küszködõ. szívrohamokat. A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. felvállalta. de õ még fogadja az elkésõket. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. arckifejezésében rezignált ember. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. Jó híre hamarosan elterjedt. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. és Nyugatra távozhassanak. Iványi Gáb könyvében megemlíti. A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek.

Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri. a pszichiátriát illeti. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. A fekete mûbõrrel borított. Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. legalább öt évig kell várni. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. A Fidesz felfogásával tettem egyet. meg kell tenni. A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. . Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. a másik. Ami az én szorosabban vett szakmámat. megütik magukat.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . mert a berendezéseket sok helyen összetörték. de ellátták az összes rászorultat. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. ha nincse hiába mondom. ha túlzsúfoltak k. ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. az élethez való jogot. de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re. el akarják kerülni. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték. gondolom. de higiéniai okokból sem. az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. Komoly egészségügyi refor il.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt. Gy. az angol. Iványi Gábor attól fél. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. De gazdaságilag. A Gallup Intézet 2001. Nagy szavakkal élve. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben. ezeket este hétkor eng k be a kapun. e simán. menjünk edves uram. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. meggondolatlanul mászkálnak a váro snek. bár ha eljön az ideje. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni. Valóban száz személyt tud befogadni. er gharagudott. minden alka mal új és új CT. és reggel nyolcig maradhatnak. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. Egyáltalán nem. mert nem tudja el rakni a holmiját. Most is üres a hálóterem. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek.] Ami az én szûkebb területemet.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra. hanem minden más kintetben is. az 1960-as évek második f jessé vált. a pszichiátriai ellátást illeti. a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között.és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. megértése a bajaik iránt. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz. elõnyös volt ez a döntés. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. A teremben szekrények nem találhatók. nemcsak a jobb helykihasználá ett.

melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. Dimitrisz. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. de a kezében most is cigaretta füstölög. csak vállat von. a kezelés után a beteg világfias mod . mint jelezték. néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. Nem válaszol. tízpercenként vizelnie kell. Néhány pizsamás on. nyilvánvalóan felmérték. mindig magamnál hordom. várja meg. mert kirúgnak. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. arra számított. Erdélybõl jött át. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. amíg amputálják a lábát. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. analfabéta és gyengeelméjû. az ambulancián. már rég lejárt a rendelési idõ. Már három óra is elmúlt. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. Nincs. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. az egyik karját gipszkötés merevíti ki. Ezt el kell hinni bemondásra. szerzõdéseket aláírni és így tovább. kivételezett helyzetét jelzi. itt van egy olló. az apja hazament. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. nem hagyhatok ki egy napot sem. felm utatásával vásárolni. Személyi igazolvány? Elveszett. Egy görög ember fia. az anyósomnál laktunk. bár már ötvenéves is elmúlt.A terem mégsem egészen üres. a zuhanyozókon nincsen csap. keres néhány forintot. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. 23 ezer forint a nyugdíjam. egy alacsony. TAJ-kártya? Nincs. dolgozik ezt-azt a ház körül. hogy tudjanak magáról. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. maga tudja. de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus. Lentebb egy férfi alszik egy székben. Nem engedhetem meg magamnak. de látszik. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. Úgy hallani. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. Rendben van. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. a rokonok elszedik a pénzét. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. Egy pillantást vet a sebre. a másik lábát is le fogják vágni. nem mondja ki. . Nem árt a dohányzás? kérdezem. kölcsönözni lehet. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. nan kirúgták. Nincs idõm várni. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser. bár mindenki tudja. 75 ezer forintot kapok. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. begipszelt lába fölöt danadrágot. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. csuklóláncot visel. Egyikük. Mellette egy középkorú férfi f t. hogy levehessük. erõsen csípi. kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával. ellopták. a mentõk szokták visszahozni. Samu doktor szól neki. em sokáig maradna a helyén. Egy pillantást vetek az ágyára. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. Be kellene áztatni a kötést. Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. ahol kezelni tudják. Szabolcsból jött fel. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. idekerült. fülbevalót. Be kellene feküdnie vele. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. persze csak úgy bújtatva. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk.

õ még az elõzõ kórházból hozta magával. Én ha tudok. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán. hogy menhely . Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van. Milyen iratai vannak? Csak román. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca. Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját. hogy ez nem sok. az a koronás. mint a befogadóképességünk. ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek. Ledolgoztam 34 évet. Gy. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel. a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh .3%. nemcsak a kórházat.2%. megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. Van ott egy faház. június 100. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról. Valamit csak tudnak adni neki. A rászorultság ti el. például tbc-ben. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. alapítványi támogatást. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget. augusztus 95. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. mert kell a hely.05%. február 110.31%. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük. Samu doktor könyörgõre fogja. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen. az út mentén elaludtam. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. Az van. Télen sokkal több a súl os eset. végi estét. de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. május 97.6% 07. a lábam b lé esett. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109. de otthon hagytam.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. Leittam magam. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. az illetékesek ezt is keveslik. de kevés. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. mint láthatja. ez most ra számítva 2500-2700 forint. Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor. Ózdon kohászkodtam. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. visszamegyek az erdõbe. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra.8%. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. arra ráírtam. M. április 106. mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól. pontosan nem tudom. Lehet.6%. mert egy hajszálat talált a malterban. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg. ráhajtott egy autó. elsõsorba alanokat. Noricin? Az is egy betegnek jár. ha eket is el kell látnunk belõle. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl.

de egy hatvan i. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. Voltam elvonókúrán is. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. szegényesen öltözött nõ tartja fel. de nem sikerült. alkoholt fogyasztott. akinek mind a két lábát amputálták. szõke. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. Ami régen. hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. amiért iszom. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. egy középkorú. Folyton botrányokat csinál. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. Most hol lakik? . a 7 . Sz hárdra például hét évig kell várni. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. Nem is sikerülhetett. fáj a szívem és a lábam. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. nekem van egy öcsém. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. Úgy tapasztalom. hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor. és egy iratcsomót nyújt felé. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. Én hordok neki ételt. A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. zeng tõle a ház. d már magamat sem tudom ellátni. A legmagasabb kategóriába tartozók. mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet. itt pedig egy kalap alá vonták ek. Egy romos lakásba oholista. mert egy 35 év körüli.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. akiktõl borravalóra számíthatnának. a másikuk pedig az tisztában. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. hogy megnézzük az ott fekvõket. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik. Ehhez persze szükséges hoz zátenni. õk majd beutalják alahova. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. Most is h dulunk el. fülbevalót viselõ. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket.a Gulághoz mérhetõ. hallottam ol yanról is. és nyugodt. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. hogy nem boldogul. hülye lennék. Király fõorvos izsgálta. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. Látom. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. a korábban idevándorolt lányom után. visszakérdez: Mirõl volna szó. farmeröltö gállítja az orvost. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. És maga küldött is kérvényt? Igen. Azt szeretném tudni. kedvesem? Tetszik tudni. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. és azt mondta. abból iszik. Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. válaszoltak is rá. Belenézek az iratba. nem jutunk át a kórterembe. különösen az ápolónõi létszámban kozni. az ápolónõre bízza a további eligazítást.

És ha rendbe jön. Az utcán rosszul lettem. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. már három éve nem láttam õket. és elkergette õt a háztól. de onnan két hét múlva k. Vele is elbeszélgetünk. Azt mondták. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. Õ nem ment. Õ a legrégebbi betegünk. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás. Csontfejnekrózis. elhanyagolta magát. Annyit tudunk tenni vele. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. sem a hazaté e. eredetileg rendészként dolgozott. hamarosan elhagyhatja a kórházat. Krónikus alkoholista. nem. segédmunkás. a mentõk bevittek az idegkórházba. dacosan fogadja. megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. a Nyírségben élt. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. Kivártuk azt idõpontot. de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. azt hitték.Egy Dohány utcai pincében. Samu doktor minden betegnél megáll. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. pénzt ad a férfinak. Meddig fog itt maradni? . an azokat a betegeket helyezik el. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. most már három éve eljöttem a csa ládtól. a sebeit beköpték a legyek. visszakerü t. Lábszárfekély. ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. kiszáradt. két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. bebélyegezték az útlevelébe. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. Feljött Pestre ott munkát. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. holot z õ állampolgáruknak számít. Egy cigány ember következik. hogy nem volt hová hazamenni. emellett összeszedett egy orbáncot. Egyik nap elkezdtem szédülni. meghallgatja õket. enyhe jobb oldali végtaggyengeség. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. felfekvést kapott. bujkált. Három óra elmúlt. mert a pizsamája alá vastag pulóve . én is hozzáteszem a magamét. Evett ma már? Még nem. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg. Végre eljutunk az egyik kórteremig. Nem kell ennyire segíteni rajtam. hogy 72 órán belül hagyja e ot. négy általánost végzett. három mély seb van a hátán. Mivel nem voltak igazolványai. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. az éhezésben legyengült. akkoriban. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik. az állapota tovább rosszabbodott. csak az volt a baj. Végül átkerült hozzánk. aztán cselédkedett egy P zdánál. hogy menjek haza. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. megfúvatták m a szondát. a nyári hõségben is fázhat. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. akik nehezen járnak. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. nézze meg. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. a román nagykövet et keresték meg. hogy törõdjön vele. Nyelési neh nála. és pihenjem ki magam. Rokonai nem mara délyben. akiket értesíteni lehetett volna. de nem mutatott ki semmit. Samu doktor kinyitja a zényét. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. Egyszer már ren k. hogy részeg vagyok. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. Agyi keringési zavar. Végigsétálunk a két ágysor között. de továbbra sem mosott lábat. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. így kerültem ide. elõször egy használaton kívüli hajón élt. olyan. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. Úgy tudom. Tizennégy éve jött át Erdélybõl. vagyis elhalás. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. rühös lett és tetves. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát.

Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. ium elõtt álló daganatos beteg. Ez a különbség. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak. hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. de vannak esztendõk.Amíg meg nem hal. ha megvizsgálnák. sajnos. hogy a középkorú. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. majd kérdezzen rá valahol. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért. sõt az is elõfor ult. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt. . Azt is meg kell állapítanunk. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. visszaviszik a semmibe. nem jól érzi magát. jól megközelíthetõ elhelyezésben. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. de belefojtották a szót. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. a szeméttelepen kialakított vackára. ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. 10-12 nap után távozhat majd. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. és a fõváros m e jusson legalább egy. több pénzt irányítanának erre a területre. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából. az osztály mozgató lelke. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász. Hátha jobb volna nem csinálni semmit. úgy gondoltuk. embertelennek találja a gondozók magata tását. a WC kint a folyo ható. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ. nincs fürdõszoba. mint amilyennek kezdetben becsültük õket. általában nem mennek. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. Ez nagyon soknak tûnik. nincs betegbiztosítási kártyája. aki hajléktalanná vált. még mindig nem ut bi védelemre szorul. sokszor csak két-három hónapot tölt ott. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. nincs bennük közösségtudat. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. attól függ. és visszaszökik Budapestre. és erre csak ritka embereknek telik. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket. Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene. Nekem az a véleményem. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban.

ehhez egyébként kellõ tudással. a látását meg lehetett volna menteni. ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. hogy: a nevezett hajléktalan. embertelen körülmények közé. a többit visszaküldték az utcára. Budapesten több ilyen is található.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul. l az Alkotmányba ütköznek. nem küldték el a rendelésrõl. bizonyára kijelöltek néhány más i is. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket.7-0. és nem a törö zavarta el. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. Az ambuláns ellátási lapra beírták. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. Egy 2000. hogy a etegnek nincs TAJ-száma. Csak az a baj. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez. az adminisztrálás sze ngedték õket. A betegsége valójában glaucoma volt. és be kellene gipszelni. egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. fellebbezni nem állt módjában. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. például a szóban már többsz . A. rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain. sõt hajléktalan is. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. Igen. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. és szomorú tapasztalatokat rögzített. sokszor nevetséges indokkal. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában. ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon. Az intézet azzal védekezett. végül a terápia rova l. hogy be szorítják õket. A demoralizált. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. akkor képesek lennénk a szegények. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. és az e lommal kidobják õket. tapaszta kezünk. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. hogy mentõbe ültette a beteget. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott. akiknek nincs hová menniük. hogy n. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban. hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik. H. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . szinte naprakész adatokkal szolgálnak. .8 százalékát teszi ki. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett. Ennél csak azt szeretem jobban. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. Csakhogy közben észbe kaptak. sem TB-kártyával nem ren zett. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. Feltételezve. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk.

az idén is kellene. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. Korábban esetleg együttmûködött velünk. a mosóport zsákban. a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. Néha sikerül elérnünk. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik. hogy bérelünk egy mentõautót. hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót. Ezek összege változó és tlen. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. lakása volt v . és õk is készítik el. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . de nem hiszem. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. úgy. tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. ha maguk fõznének? De igen. hogy egy év alatt néhány millió is összejött. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. otthagyta mindegyiket. A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. elõfordult. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. Elkerüljük. Nem volna olcsóbb. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. de érdekes megemlíteni. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap. hogy háta mögött farkas. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. és mi beosztjuk nekik. fe . A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. ilyenkor megesik. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel. Sajno s vagy meg se találjuk õket. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. literenként 120 forintért. ak lakossági folyószámlán. pedig ahol tudunk. ömlik a víz. eltávozik tõlünk. át lehet menni érte. vagy el kellett hagynia mindet. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet. hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot.6 milliót. A legnagyobb összeg. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak.5 milliós mínuszban járunk. idén nyár 4. olyanról nem is álmodhatunk.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében. Láttam. eldugul. akár a postahivatalban történõ felvétellel. hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. egy ebéd 300 forintba kerül. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek. absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. igyekszünk takarékoskodni. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. elõfordul ugyanis.

az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. de egy invitálja befelé.je felett holló . mi bibliai Dávid azt a férfit. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . A tettét úgy ítéltem meg. Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. durván ácsolt padokon. aztán visszajövök. megszólítja az udvaron üldögélõket. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit. Be kell ismernem. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. csak egy Bibliát vesz magához. a téli melegedõben tartjuk. fekete hajú nõ nyit be az irodába. az olcs atására. sõt azt is. tessék addig ott helyet alni. és hétkor engedik be õket. Ha valaki markecolni próbál. kérik. Azt sem tudja. Õk az istentiszteletre jöttek. A szomszédságban fekvõ. Egy húsz év körüli. azok nem is mozdulnak. hogy adjunk jelentést. boruljon e l a tudatom világossága. ne viszkessen annyira valami. de inkább sétálok egyet. a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. az ügyeletesek hú c embert engednek be. azt kikísérjük a kapun. szemüveges. A karrier végén nin az életnek: csak az. Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. Köszönöm. az esõtõl és a rendõröktõl. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. Tudnak jövetelemrõl. testvérei merre járnak. hanem egy ombos zakót visel. az este folyamán többé már nem tûnik fel. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra. Iványi Gábor egyik lánya. Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. gyertyát rak egy tartóba. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. Senkit sem kényszerítünk. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. de ha már bent vannak. ne fázzak. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. hogy szûnjön a szenvedés. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. keresetét vagy a nyugdíját. rendezett ruházatú. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon. és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. hagyjanak békén. egy tá adarabokat készít. egy hét múlva már egy fillérje sem marad. Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész . Értsék meg mondtam a rendõröknek . nem ölt palástot. Szívesen. akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. Együtt vágunk át az udvaron. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. egy középkorú. egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. törött székeken. akadt. ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu. fekete nadrágjában marad. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. i fizikai erõszakot alkalmaz. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. aki akar. nekünk nem szabad egérfogóként mûködni. ne érezzek. A nõ visszafordul. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. hogy várjak néhány percig. . tuskókon kuporogva arra várnak. apja-anyja él-e. láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat .

Az egyik hallgató visszamarad a teremben. mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. Túlbecsül. Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. minisztériumokban. vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. de egy református nõnek udvarolok. de így sem boldogul. Nem tartoztak a híveim közé. például a zakót viselõ. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. kiderül. láttam. szavai alatt száraz köhécs szanak. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. hogy már nem egíteni rajta. senki és semmi nem tehet róla. Nem. Nem kutatom. hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni. és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. hogy kel beszélni vele. Késõbb valaki azt magyarázta nekem. a család ott állt a koporsó körül. A legjobban itt szeretek lenni. Az egy Újszövetség volt. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. Elképzelem. amelyben levest fõztek. a darabok szerteszét repültek. A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. tépték a hajukat. a gyertyát. Ide is átkísérem Iványit. hogy vél etlen volt. hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. de engem kértek fel a búcsúztatóra. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. kiengesztelem Eltûnõdöm azon. mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . nagyobb töredékeket vették magukhoz. olyan. hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. hogy majd arról beszélek.Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam. Sokan. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. zakót viselõ férfival. és szeretném tudni. ma este még egy istentiszteletr kerül. a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. talán lesz valahol még egy. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. amilyet a reformátusok használnak. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából. hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. hogy a múltkor is adott valakinek. volt. bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. de a bõrfelülete annyira megégett. mert itt rendet tartanak. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. sokszor kerülök nehéz helyzetbe. rajtam átfut a gondolat. paráználkodj . az emberek körömmel ma . Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. é i semmit sem tudhatunk felõle. megnézem. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . Megszólítom. Egy régi legenda jut az eszembe es. melyeken a lopj . hogy komolyan gondolja-e. Iványi mindegyikük . önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. nehéz l bõl. nekem egy teljes kell. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. akik e em. A lány összeszedi a kelyhet. Nem szoktak látomásaim lenni. hogy akiket bántottam. a pászkás tányért. Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. a ne . azokat megengesztelem. Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek. de akkor megszóla lt bennem egy hang. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. én katolikus vagyok. ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért.

a fejét is betakarja a paplanjával. arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. leszázalékolták. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució. Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. és visszaejti a táskába. A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. még rendbe kell szednem magam. hogy ez nem olyan egyszerû. a Deák tér az enyém. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. mert késõn érek haza. mint a fapados . És a pince szálló nem ingyenes. . Azt is vállalom. Tovább folyik a beléptetés. kopaszra nyírt. Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk. kis és nagy vagányok. megszólítok egy-két várakozót. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. mert ez az egyetlen ruhája. aztán jön a d az átmeneti szálló . Hét év múlva megyek nyugdíjba. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. és . Reggel négykor kelek. úgy érzik. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív . Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. meg kell borotválkoznom. hogy eset erül bejutniuk. Az egyik ágyon valaki alszik.szerezni. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. Ha ezt kifizetem. Visszamegyünk az udvarra. Heti ezer forintot kell fizetni. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. hogy fogadj magát. Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. akkor sem bírnám a feszültséget. Most még jó az idõ. puszta fölénybõl. mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke .) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. Nekik már szóltam. víz. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. tõlük is leesi -600 forint. Mi van benne? Ital? Ugyan már. volna egy kérésem. sportosan ö ik. talán három-ötezren. itt tartják ma este a második istentiszteletet. nem mehetek szõrösen. mert folyton jönnek-mennek. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára. A betegek nagy része fiatal ember. az be kell. v legalábbis alvást tettet. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe. este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt. a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. Ha nem hiszi. Ha lehetne. szeretnék átkerülni a pincébe . egy ötven körüli. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. nem ak arnak beengedni a kapun. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. Tudja. Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. Átmegyünk a már ismert kórterembe. Mikor hazaérek. õk beleegyeznek. fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. Ott mûködik egy lakóbizottság. de sikert arattak a Hatalom felett. ha valaki hajnali ébresztést kér. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . de a fapadoson nem tudom. kivan a szívem. Szeretném magam kipihenni. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. csak beleszagol a palackba. A befoga y ágyszámot kapnak. ugye. az ügyeletes abból tudja. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. hét teljesít k két nap szabadságot. hogy kit ke en. hogy ha egy jelentéktel en is. kiderül. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot.

nappal is viselt ruhájukban fekszenek. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. de nem tudok. korán kell kelniük. A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. aztán elszánja magát. mert a seprût sem bírnám el. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. szatyrukat a fejük alá teszik. hogy helyben magu yasszák el a tejet. Cipõjüket. Fent. kimegyünk a hálórészbõl. a fotocellás l jelez. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. Belehallgatok egy társalgásba. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. Tüdõbajos vagyok. hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra. Nem járt el szabálytalanul. Régebben elõfordult. hogy szólhatna. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. Az az igazság. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. me mernek. annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. nem valószí ltalmi pincének használták. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. abba belerakhatja a holmiját. Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. megkérnek. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. Mibõl él? Valami mindig adódik. amikor megszülettem. oktalanul gyullad ki és alszik el. Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . Nem. Dolgozik valahol? Szeretnék. azóta sem láttam õket. Nekem a legkönnyebb mondja . a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. és az egészet betolhatja az ágy alá. hogy a hóhért. mint a fapadoson . A levegõ most is nedves és nehéz. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. mind be van rakva kártyára. de sokan nem itták meg. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. de nem mûködik megfelelõen. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. Kérdezgetem õket. A szemlét a fapados -nál kezdjük. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. házassága c fel a fõvárosba. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. támogatja a törekvést. mikor egyedül döntött? De igen. Nem tudni. a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. de a kényelmi fokozat magasabb. csak egy-két perc múlva pislog egyet. honnan kerültek ide. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. 42 kilóra lefogytam. minden esetben halálra ítélik e rölésért. Mindig a koncentráció embe. paplanos ágyban fekszenek. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. milyen célt szolgálhatott eredetileg. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. mert így kényszerítve vannak rá. ahol a kereseti lehetõségektõl. Nyolc óra felé jár. mert én sohasem éltem családban. néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat. elképzelhetetlen lehet a fülledtség. Aféle fórum alakul ki. a lak lepedõn. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. a legtöbbe nem feküdtek le. keresztrejtvényt fejtenek. A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. Végigjárjuk a szállást. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. engem már a kórházból se za a szüleim. a fedése ehhez túlságosan vékony. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. mert kaptunk valakitõl két hangfalat. A következõ állomás a pince . Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. aki megengedheti m egy kávét az automatából.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. minden egy kisebb mûanyag kosarat. télen. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. sz etesnek. ágyukon kuporogva esznek. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. ott harsogott folyton a zenekar. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. ágynemû nem jár nekik. mikor végrehajtotta az akasztást. egy idõsebb férfi ép taglalja. de támogatni kell minden ambíciót. A hajléktalanok egyetlen. a másik Túrkevén élt. vagy kávét fõznek. Samu doktor találta ki. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. Megállok egy pillanatra. hogy üljek le melléjük.

Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. Hallgatunk egy sort. Csak egyetlen ember jelentkezett. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi .) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. egy negyvenkilós tüdõbete cigány. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. ott fenn mûködik az már olyan. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. Azt akarja mondani képletesen szólva . hogy valahol van egy lánya. hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson. a pincében . például Érden is ez a helyzet. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. csak kihalásos alapon lehet bekerülni. hogy hasonló helyzetbe kerü ve. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. õk beszélgetnek. akkor az.életemben még egyetlen lakás. 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. maradunk. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. r kaképesség számított a befogadásnál. õ talán befogad. meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. hogy folyamatosan dolgozzanak. Már tnyi embernek adott állást. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. hogy nem is lesz. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. 25×25-ös átmérõjû. mindannyian leléptek a munkahelyrõl. mellyel a sorsukat elviselik. én nem volnék képes ilyen magatartásra. mint régen egy közepes munkásszálló volt. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt. azt. és elhiheti: a mesterek nem hagyják. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok. Egyik este egy román kamion futott be M. hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. inkább megyek vissza az utcára. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. Újra én töröm meg a csendet. még az udvart is a személyzet söpri fel. Mi kell hozzá. cigarettáznak. mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . M. (Ennek a három embernek a törekvése. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. vagy nálunk. Dolgoznak? Igen. Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. vagyis kihajtják utolsót is. Ittas állapota már önmagában ki . Béla csak szánalomból vitte el magával. az együtt töltött négy év alatt M. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. és ha val biztos ebben a nyomorult világban. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. A túrkevei ember közbeszól. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket. Meg vagyok gyõzõdve. Béla telephel yére. hogy háj nõjön a hurkánkra. nem háborgatják. azt követeli. távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. de összesen egy vert gyökeret nála. A többiekkel hiába kísé tt. csak arról értesült. Még a n elegendõ egymagában. alkozóval. az ottani lakóbizottság jóváhagyása. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. de én megpróbálom. És mi lesz. Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. Lehet. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. sak nak. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. A rendõrök ismerik.

most fogok harmadszor. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson. újra elkezdtek inni. dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. Nem szabad erõt fitogtatni. a pénzbõl mindenk maga részét. álta t tudtuk fedezni. vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam. akkor nincs baj. már fél tíz felé jár. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. aki úgy arcul vágta. 1996-ban hazajött. Az a tény. mi csak az utolsó láncszem voltunk. A víz felforrt. mert kevesellték a pénzt. Nem. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. de súlyosbító körülményként. Születése évében dált. az itt lakók többsége lefeküdt. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. nagyon kellett volna a pénz. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom. míg végül kiköt . átmeneti szállóból kizá tását : Z. Nem fél? kérdezem a lelkészt. mert biztonsági õrként dolgozott. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. Elõször egy barátjánál lakott. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. ez a csúcs. ott még nyitva találja a kaput. 18-19 éves költözött. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. abból kiszedheti az adatokat. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. 1988-ban elõbb az USA-ba. már n fillér sem.lehetõségbõl. anyja állandóan verte. Kórházba. nekünk. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. kétszer is tönkrementem. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. A folyosó csendes. akik a sor végén álltunk. kézrõl-kézre adták. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. mert anyja nagyon beteg lett. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. a fapadosba kerültek. azt hiszem. fõtisztelendõ úr. Örült neki. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. és arra számítottam. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. svarcban számoltak volna el. estek. azt mondta a betóduló rendõröknek. Nem is kötöt k szerzõdést. hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. Kijeven túl. a férfi elkészíti a teát. ami dott. és a f udta kipihenni magát. akkor vegyék le róla a bilincset. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. anadába követte apját. visszafordulunk a lépcsõ fe lé. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. ha siet. hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. nekünk nem k. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. Iványi Zoltánné. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni. é ragaszkodott hozzá. és újra a menhely legalsó bugyrába. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. és nem csinált botrányt. menjen át az Elõd utcai szállásra. Mire felérünk az átmeneti szállásra. Kint élõ magyarok segítették munka.és szálláslehetõséggel. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. mert a családom kint él Uk rajnában. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. Most befejezõdött a mázolás. notórius tolvaj hírében is áll. Nincs papír. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. hárman ismeretlen helyre távoz . Azonban hamarosan el kellett költöznie.

padoson«. isten tudja. egy utolsó beöntésre indul. hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. ezé a kiutazás Kanadába. Õket állapotuk miatt társaik gú . anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. Szeretnénk. hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. Érdeklõdtem az okok iránt. lehetetlen helyzetbe hozzák. hogy idõ elõtt tönkremennek. láttam olyan intézetet. a stressz nem üt át a tartásán. Leszegem a fejem és továbbsietek. elköszönök Iványitól. Tisztán. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. hogy az e orint valóban naponta értendõ. hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. Tamás é ismét a pohár után nyúlt. aki elmondta. 2000 novemberében. Ezt meg is tudta t nni. Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. mert akók vigyáztak rá. Meg voltam gyõzõdve. Egy autószerelõ mesélte egyszer. Ideje már leszoktatni az embe arról. 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. mikor kiderült. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe. a fapadosban leoltják a lámpákat. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni. Meglepõdtem. Késõbb apja is kórházba került. de a türelmetlen fáradtság. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. ezért figyelmeztetésben részesült. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett. Reméljük. de a válasz nem érkezett meg. beültem egy kórterembe. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. Írt apjának. és úgy nézett ki. és próbál egyenesbe kerülni. bánatában leitta magát. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . ez valami zellemességnek számíthat errefelé. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . Csak abban reménykedtem és reményked is. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend. . megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. a többi h ly üres. hogy az öreg valamit félreértett. Arra már nem maradt pénzünk. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . eszélt az apjával. amelyben célként rögzítettük. április elején jutottam hozzá. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. Elég volna néhány rabiátus figura. hogy kezd túljutni a problémákon. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. a szan lszerelések fehéren csillognak. elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. mikor Hollandiában jártam. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. hallgatagon köze nek. 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. hogy megnézzem az új részleget. A pap m pjai egybefolynak. mert igen jó helyen dolgozott. Kint a Dankó utca már kihalt. hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. hogy nem az utcán. azót sztettük vele a kapcsolatot. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. hogy a pohár után nyúlt. 2003. de mikor egymás mellé érünk. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre. talán heti ezer forintról lehet szó. de nem tudta vállalni. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. Ennek tudható be. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. hogy ú nadába az apjához. Ettõl valami újra megpattant Z. tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. melyben kérte: küldjön meghívó levelet. elmondta neki a kiutazási szándékát. mint az új. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. 2001 februárjában úgy tûnt. Elhagyva ezt a részleget. Mivel az útiköltség sokba kerül.

hogy mé tõzõ. az új évezred elsõ évében 7. mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. akik a hátukon viszik a társadalmat. amikor azt lebontották. álldogálunk egy percig. általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. mintha észre se vennénk õket. súlyos depresszióban szenved. még zsúfoltabbá vált. ez is megroppant. Mint ha nem lett volna Augsburg. Negyven forint mondja. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. kiderült. de az állapota tová odott. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. biztos. hogy jönnek majd a derék. hogy ki lehessen rakni a kórházból. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. nemzeti imázsunk. és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. Feljön velem a lépcsõn. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. bevittek infarktussal a Szent István kórházba. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. és egy hónap múlva derült ki. lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. Muhi. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. hanem kiemelve. Mohács. így fertõzõ tébécés is bejuthat. dobozok. agyar. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. arca sápadt és beesett. Többé nem szégyelljük az erõnket. hátraszegezett nyakon tartja. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. Azt akarták. egy ember nézi a szûk helyen. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Általánosságban ki lehet mondani.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . Mulatni való kedvem van. de olyan állapotban vagyok. Megjegyeztem néhány kijelentésüket. olyan közel hajolva. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral. páratlanul piacképes túrós csuszánk. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. Szinte mindig folyamatos romlásról. Don-kanyar. Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. Merseburg. leépülésrõl hallok. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. hogy nem arról t szó. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. Nagymajtény. örvendezett. A pince . alig ismerem fel benne r etõtársamat. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. nal elõfordult már. hogy rágyújtson. a fegyintézete en tartotta õket. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. õ aztán ismer minden nótát. ak tik majd a biztosítást. hogy leszázalékolnak majd. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. Világ os. ha lehet. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. munkaképtelen. és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít. Gorlice és Piave. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. a hét gyászmagyar. hogy negatív leletekkel érkezett. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. Lementem meglátogatni õket. Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. mûanyag kosarak. A veszély nem lebecsülendõ. mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. csak bólint. egészséges vendégmunkások. nem horgasztja le a fejét. Mi történt magával? Kilett a szívem. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. a pannon tigris ugrani készül. nem köszön. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. az örökös állami gondozottat . Aztán az egyik kórházból a másikba került. hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . ha k. mert néhány szekrény ak.

én az Isten egykori mesterem. a Katolikus. hogy az utca az egy legalizált hely. a Telkiben mûködõ intézmény sem. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. Magánrendelõk. bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. A kavalkádot azt teszi teljessé. Az úgynevezett locus minoris resistenciae . a betegek pedig valah maguk is munkások voltak. sietõsen v ak el a melegedõ felé. és mint láthattuk. a metodista felekezet is. hogy eg betegséget bocsátott rá. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa. a lyel minden rendben van. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. meg kell találnunk a helyzethez illõ. És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. mint a hivatalos felügyelõikk l.és ellenállóképess e. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. Mielõtt erre rátérnék. Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. ha van lelkiismerete. A bajokra depresszióval. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. az Egészségügyi. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. jobban megérttették magukat velük. akik egész nap kísérték.evolúció ellen küzd. A hivatalos ész nem segít. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. agresszivitással. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. menti azt is. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik. a Hon elmi Minisztérium. és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. a Belügyminisztérium. hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. Szociál Minisztériumhoz tíz. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit. Egyáltalán nem nyugodhat meg. klinikák gel akadnak szerte az országban. a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. növekedett a teherbíró. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet. nem itt tartanánk. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. De mindegy. csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte. a helyére került. drogfogyasztással reagálnak az emberek. meg kell említenünk. mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. története annyi tanulság . a Zsidó Hitközsé zövetsége. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. a Református Egyház. testre s abott megoldásokat. Mikor lent. hanem el sõsorban az adok -on. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. h iismerettel dolgozunk. az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. mintha csak rohamra indulnának.

(Például Babits Mihálynak. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban. hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr. Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött. hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. Ezért akkor jó megoldásnak számított. úgy véltem. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. Az állami egé klihez hasonlít. Nem véletlen. melyet természete z a hét követel a leghangosabban. hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. Általában a tulajdonos-igazgató személye. aki megoperálta. Még sok ember allja majd. jut-e a kalóriapénzbõl . aki más intézetbe esetleg más városban. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. a területe pedig hûbérbirtok. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait. aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. örök ki tságok. sõt más országban mûködik. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. Gy. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. mégsem rakhatnak át oda betegeket. Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. Az ötvenes éveit taposó. felkeltette az érdeklõdését. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. Az állása örökös. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. Hosszabban elbeszélgettünk. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. A kormányos a menetiránynak háttal ül. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. A mostani szervezésben elõfordul. akik valóban hajtanak. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. nincs is pedá . a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. M. õrzött és védett határokkal. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ. nincsenek hûbéri. csak az nem világos. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . kopaszodó. És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el. hogy a feladatteljesítésük színvonal . hogy megérdemel egy rövid áttekintést. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. anélkül.) Bocsánat.. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat. melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. Rokonai helyeselték az ötletét. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával. de a gyökerek mélyebbek. Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. pazarló intézmény. mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít. nem összehangolt. hogy egyes. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. a fizetése fix. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. mint a sok külön szakma t. Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. akkor maradhat.

hogy ilyesmi is elõfordult. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. Nos. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást. hogy miért nem. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát. helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás. Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. A tartózkodás oka világos. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. de azt egyszerûen megengedh k tartom. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. ha a pártfogó befolyása akvirálható. ha jól tudom. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. lehet. má sak illendõségbõl is. Ha az állami támogatásra nem számíthattak. Egy régi villaházat béreltem ki. olcsóbbal is.ki is számon kérhetné tõle. divatos betegséget kíván beszer i. Bocsánat ezért a verbális viharért. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. hogy nála alig köve . Megéltünk már olyan korszakot is. én. mely garantálni tudná. a laikusnak. Valaki azt írta. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. a környezet nekem.-vel. az orvos-direktor meghívott ebédre. Egyszer én is jártam kint náluk. Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. Haskó bólint: Nem tudom. hogy idõs korában majd valamilyen drága. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket. hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. keresi a szavakat. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk. és szerettem volna a magam ura lenni. Nyílt akkoriban e olyan klinika. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. Egyedül így sem ment volna. Érezték. addig az egészségügyi kft. legalábbis ezen a területen. hiszen Magyarországon aligha an intézmény. többek között ezeke t is meguntam. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. melynek az volt a legfõbb alapelve. Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. õszes szakállát.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. hogy két kézzel is alig tudta tartani. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd. Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. barátját. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni. vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául. hátha õk menn . római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. szinte sugallja. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. Ennyit az indulás .

az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat. azt hitték. de sem szakmai szintben. Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. de nincs hozzá elegendõ pénz. szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. ha a beteg lelépett a mûtõa ról. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. illetve a cég tulajdonába tartozik. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. légzési. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. hogy az intézetünk az õ. azt kicsinálják. Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani. sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. és átvették a kormányzást. Mikor gyõztek a válasz . ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk.re. 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. addig zaklatták. magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. kedvet kapnak arra. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. és különbözõ nagy yelnek rá. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ. Az a tapasztalat alakult ki bennem. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. sõt ha kell. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk. és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. szinte azonnal hazamehetett. de nem hoztam elõ. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. azt mondhattam a tükörbe: hiába. A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban. Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. idegrendszeri. mivel túl sokszor látták a fideszesek. Na ek. Maga is praktizált? Igen. Eredetileg azt szerettem volna. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. Különféle hasznosítás k. utoljára a Péterfy kórházban. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. Mégis. hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. és abban is hittem. Nem hiszem. a hasüregbe is. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. élve azzal az elõnnyel. beláttam. aki ezt nyíltan ki meri mondan . Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. és azt arra fordítsák. és észrevették. hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k.

õk csak szûrésen estek át. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. Úgy vélem. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. hogy nem saját. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. a rossz nyelvek azt suttogják. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. Meglepetésemre Czöndör Attila. a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett. ez a cég hatalmas vállalkozá . vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. de ha minden ilyen kiválóan ment. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal.k. Néhány egye közrejátszott. A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. Ez jelzi. € € Õszintén szólva. leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. hogy megnézhessem az intézményt. Háromnegyed részü panaszmentes volt. az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. Parancsoljon. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. Az elsõt és a harmadikat orvos ve . én Czöndör Attila vagyok. 1998 május elején lehúztuk a rolót. Bocsásson meg a kérdésért. melyet még 1997-ben adtam be. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. l m egy padra. többségi tulajdonába tartozik. Most mi van az épületben? Nem tudom. Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. Elõször: a multik és a beszállítóik. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. bérelt. a kaput azt tette be végleg. Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. hogy találkahelynek használják. Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. Arra rezzentem fel. a második kategóriába sorolha ettársam félig. hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat. megállapodtunk. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta. minisztérium. Czöndör úr küldte Önt? Nem. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. attól tartottam. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. ott áll a kocsi. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. a másodikat és most a negyediket közgazdász. nem járulnak hozzá. vagyis már több mint két éve. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. az ügyvezetõ igazgató. ezt már nem k kifizetni.

Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. Feltolul bennem a kérdés. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. a többség úgy vélekedett. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. hogy mennyie n halnak éhen a világban. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. Szerencsér am ki hangosan. egy másik kórházban állapították meg. harc nélkül kevésre mennének. egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. Az kétségtelen. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. tanúsíthatom. Menedzserek dolga volna endet teremteni. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. ha a vezetõk úgy találnák. Igaz. mint az egykori Sasad TSz. itt zont alulról bámulják ezt a szintet. Csak találgatni tudjuk.a kezében. hanem stratégiai kérdés. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. melyeket akkor érzünk. Ez addig fog tartani. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt. Gy Senki sem tudja. Ezért gyakran önkényes z elosztás. mint a látványos tragédiák. a bankokon kívül olyanokat is. de õk nem törik magukat. mert késõbb megbántam volna. mikor azt olvassuk. hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. a kórházak az alapítványokból. amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból. a János kórházba vittek. Megtapasztalhattam ugyanis. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt. hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. Széna tér és Telki közötti utat. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. másutt. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. és eze azdag. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. mert állítólag errefelé ál k vadászháza. de ennek z közel. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. M. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. lni kell arra is. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. hogy egy kórház élére kerülhessenek. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. nem például egy gépet. Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. szinte verekedte k minden fillérért. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. A bejárat elõtti ke .

de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. hiszen közismert. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. nem juthatnak pé betegekhez. nem csaphatja le a mûszereit. illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül. Ötven kétágyas szobát alakítottak ki. másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. megint mások ügyeletet látnak el. a Nagykörúton. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. Adót nem fizetünk. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . természetesen. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl. a 2001-es évben 18. a Szilágyi Erzsébet fasoron. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. Kezdetben nagy volt a fluktuáció. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. A helyett igha lehet teljes értékû. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. olyanok. a saját osztályára viszi õket. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. Álta em küszködünk szakemberhiánnyal. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton. professzor. mert nem képzõdik nyereségünk. tehát nem közvetíthet hozzán et.) A kórház gyaníthatólag arra számított. nincs miért. K. a M majd a Moszkva téren. Tudtam. vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. mint egy belgyógyász vagy sebész. melyekben lehetségessé válik a copayment. A helyzet y áll. aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. mások elési idõben mûködnek. másfél órába is beletelik. de a lift nem mûködik. Ennek ellenére. Tegyük fel. akár két-három órába is beletelhet. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. mire kiér a rá várakozó pácienshez. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. az induló személyzetünk . hogy csak a nevem kell nekik. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. Amíg egy ba jutok ide. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi. Czöndör nem csap botrányt. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. Akad olyan. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik.ndezett. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. a költségek ö adta a kétmilliárd forintot.

aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. t. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk. véges lehet a rám fordítható ideje. õ rintot fizet egy-egy alkalomra. Mennyibe kerül mindez? kérdezem.cserélõdött négy év alatt. mel delkezésére szoktak bocsátani. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak. az e us. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik. nincs értelme az életének. Napi háromszori étkezést biztosítanak. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst. Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz.3 nap. Philips televízióval.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki. Gy. Gy. Ami a szakszemélyzetet illeti. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el. aki befekvés nélkül. M. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést. M. A túlsó végletként lehetne említeni. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. vagyis a fertõzõ. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet. véleményem szerint. telefonnal van felszerelve. M. tehát. azóta úgy érzi. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. sokan jelentkeznek ugyan. Gy. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. Persze nagy a szóródás. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. az éves d ttól 5. Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt. . megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. tudomásul ves lapátolom az ételt. õk ak fogyaszthatnak. a másik a hozzátartozójának van fenntartva. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat. olyanokat nehezményeznek. Van olyan páciensünk. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az. most nincs üres posztunk. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. Czöndör most sem köntörfalazik. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát. csak napközbeni tartózkodást igényel. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn. E sze joggal mondhatnák az illetékesek.7 millióig terjed.] Czöndör meghív ebédre. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. de nem kapunk megfelelõ személyeket. helyette egy rudat kellene beállítani. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket. aki ebbõl él. Közben leértünk az ebédlõbe. Telki az egyetlen. de nem ezzel reklámozzuk magunkat. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás. [Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. de ezek többnyire alkoholisták.

Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. én is ki ettem a teljes árat. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki. Van. Megjelent az újgazdag. de nem sikerült. a hosszú haját bekapta a gép. Egészségüg m lehet visszavenni. Volt egy színész. Ez nem túl magas. Sokan persze csak fontoskodnak. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . azért is kifizetik. ami komolyabb következményekkel j t volna. aki a 300 ezer forintos öltönyt. A külföldieket megértem. tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak. hogy véletlen széli. Van. Feljön hozzá a család.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. emlõfelvarrás plusz nagyobbítás.) Végigfutok a jegyzeteimen. impla k nélkül 200 280 ezer. Behozták ide. mint egy autót. és minden látogatót egy-egy nõvér kísért. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem. Újra belelapozok az árlista kivonatába. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. az más kérdés. hogy amikor altatják ma jd. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. de környezete is vé ta. hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik. véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. Tovább böngészem az árjegyzéket. szkréciónk is vonzó. A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk. és valósággal megskalpolta. Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. aki saját orvost és saját ápol kap. az egy hárommillió forintos. Lehetséges. egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. hogy itt haljon meg n . hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. a cég viszont annyit elért. aki kérte az orvosainkat. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti. nekik m vagyunk.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem. ha egy szálkát talál a halban. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. Ahogy látom. aki azért jön be. aki úgy ítéli meg. az ápolónõk le sem mossák. a nyugat-európai biztosítók egyre in . gondolom. hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. betegre röhögik magukat az árainkon. De más indítékok is közrejátszanak. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot. nem több. és elhozzák Telkibe. Büszkeségünk tárgya. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál. és nem munkavédelmi hiányosságnak. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. Ezért azt a rendszert vezettük be. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. vagy ki sem e ték a számlájukat. (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. egy szülés 232 ezer forint. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. észreveszem. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született. ne figyeljenek a szövegére. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t. nemcsak a közvélemény. és lehet. Tisztában v vele. bevisszük oda. (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. ha máshová megyek? . hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos.

A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. azt is megszabták. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe. elõírták. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe. hogy túligén gukat. márpedig a közmondá nt. ezt önmagában nem találta kielégítõnek. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait. már nem Czöndör Attila a kórház élén. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele. nem utolsó sorban azért. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. (Csak zárójelben jegyzem meg. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. nincs drágább mûszer. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. sõt visszaé z vezetett. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján.) € 4. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. mint az orvos töltõtolla. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. Az USA kormányzata rájött. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. mint a kevesebb. Talán még azt lehet megemlíteni. yis borravalót adniuk. például elõírták papírszalvéták megfelezését. A már kialakult kapcso erek révén. mint egy szívmûtét. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni. egyrészt azért. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. ibe került a kezelés. mert a több pénz jobb. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. mert addig sehol sem . felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába.tárainkat. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. az garantálja. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. pazarlásokhoz.

találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent. és ezt nem kontrollálják megfelelõen.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. . Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el. az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. a következõ a vizsgálatokra. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. ho tevékenysége után számlát adjon. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. két napot lehetett ugorni. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. a szaruhártya-átültetést. az állami kezelésben lévõk két. Az alapvetõ gondok közé tartozott. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére. hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. amit a betegre fordítanak. ezt látszik alátámasztani.09490. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. A struktúra egyik atyjaként smert dr. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. legfeljebb annyit számoltak ki. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása. A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. és egynegyed rész az az összeg. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. A HBCS rendszert 1993. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig. gyorsult az ágyforgás. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. mindegyiküknek az az álma. valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. ez akkor is felmerül. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. javult a mûszerki ználtság. ha nem is hónapról hónapra. Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. az esetösszetétel indexe.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. hogy mennyit is ér az a bizonyos . Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. felsõ rmatív napja 20. Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. fennáll a csalás veszélye. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba. A 02 portból. ha a kórtermekben fekszik. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. Senki sem tudta. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2. hogy augusztustól. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. mikor már elérték a kívánt esetszámot. viss fogni a ritmust. A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket. a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. mikor bekerül a kórházba. hogy csõdbe jutott. a beteg életkora stb. július elején indították el Magyarországon. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl. mûtétek. a súlyszáma: 2.

Gy. a beteg 24 órán belül meggyógyul. hiszen mindegy. de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. segédeszközök a drágábbak. Hiszen. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés.] jel . a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el. mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. gyógyszerek használhatók felnõtt. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték.869 pontért. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0. Mennyit kap a kórház akkor. 18 év alatt 2. rutinesetnek nem minõ van szó. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. hogy egy spekulatív.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0. mint a 20. találtam néhány. Azt. nem vállalkozhattam azok elemzésére. Akkor miért tûzték ki a 40 napot. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása. Tehát a kórháznak nem éri meg. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele. merev és élet rendszerrel állunk szemben. ha azonos betegség gyógyítására azonos . hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. Kül yt jelent az.136 pontnak. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl. hogy a keknél felhasznált mûszerek. dr. mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. csa ak az idõvel arányos töredékét. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett. ha túllépi a normatív 20 napot.Mi történik abban a feltételezett esetben. hosszú idõtartamú ellát tályokon. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket. A lépeltávolítás 18 év felett 4.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1.és gyermekkorban. akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni.1 ml-t használunk fel. Ezt semmi sem indokolja. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok. maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . akkor könnyen belátható. traumatológia. hogy a szabály m tiltják. egy nap alatt végbemegy. a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon. mert különleges. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának. mondjuk. Tavaly [2002-ben M. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. 18 év alatt 0. intenzív ellátá szakmák (pl. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ. Bordás István is elismeri egy cikkében. de mint laikus. Általánosságban elmondhatjuk. külö egítélésükre. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva. Csak az a civil benyomás rögzült bennem. kardiológia. ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra. sebészet. 18 év alatt 0. ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k.039 pontot. Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt.

legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. Lehetett olyanokat is hallani. Így lehetett. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet.3 milliárd forintról van szó Dr. ezért az. fecskendõk. sapka. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett . aki átnézte és úgy »be nt. lepedõt haszná sõ kimenetig. aki kimarad belõle. elõ látható tennivalói is akadhatnak. hogy a kórházak több munkát számolnak el. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. hogy a femoralis. mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. szûrõk. osan pedig 1. Mivel mindenki. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. vagyis co mputálás magasabb pontértékû. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. k egyszerûbb. azaz forint járjon érte. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. mondjuk. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá. ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. tûk. Mindig is úgy képzeltem. krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén. C t. lándzsák. eszközök (maszk. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. mint a több órás végtagmentõ. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót. hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. Állítólag így több pontot l yvelni érte. Bár tudom. hogy ez valótlanság. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok. általa számíto nne. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. Végezetül meg kívánom ismételni. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt. újraerezõdést biztosító mûtét. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. Mondják. ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . mert nincs semmi értelme. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. de jobban is kifizetõdõ. Matejka Zsuzsa. A következõ tanulságos példát dr. de meger tték az idõpontot. okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. Még ha az összes többi. amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival. ezze a késõbbiekben foglalkozom. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít.] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. lilára festett fémtra . A legjobb beteg a halott beteg. azért ugyanazt a pénzt kapom. mint amennyit elvégeztek. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. Tipikus. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . Feltételeztem. szerintem igaza van az általa leírottakban. vagy majdnem mindenki csal. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. hogy túl azon. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. rosszu ség túlszámláz. mint a gyógyítására tett kísérlet. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. akkor a riportereké a korábbi érkezés. hogy erõsen elfoglalt. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. € 5. Gy. lenyûgözõnek szánt. az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít. például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. A tömeges csalást. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul.

hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve. [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg. egészségtelenül táplálkoznak. az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett.84. 1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66. teljesítõképességének hiányosságai. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. mindig az a dilemma foglalkoztatott. nem jutok tovább az elõszobánál. kint a folyosón kell leülnöm. mint az ország gazdasági fejlettségének. Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. Gy. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el. mértéktelenül fogyasztanak a . nõknél 75. felhívta a pontos idõ szolgálatot. keveset mozognak. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe. nem törõdnek az egészségükkel. 11 évvel hosszabb életre számíthat. a nõk 81. a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent. Most úgy döntök. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t. mint ortársa.37. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. a hiányos egés zetszennyezés. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne.ottak eszembe összehasonlításként. A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. 1. hogy mikor szólítanak.24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei.8-szorosa annak.5-szer magasabb az EU-átlagnál. -as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt. önpusztító életmódot folytatnak. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. bele lapozok a füzetbe.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki.24 év volt. Nagyon t dohányoznak. Kinyitom a táskámat és eresek. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem. várva. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék. hogy hamarosan szólítanának. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás. semmiféle jel nem mutat arra. döntõen a magas v n. belüli egyenlõtlenségek. Elõk egy másik dokumentumot. hogy telefoná sson egyet. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt. ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. mint Ausztriában M. mert a fõiga zony még tárgyal. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül. vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in. de azt sem értettem. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala.

Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. mert az illetõk úgy vélik. Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét. A változás csak annyi. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. hogy felháborodjon: Jogi. és beljebb invitált. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. Beszélgetõtársam régi. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. Anélkül. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. ami a mini tíz és félszerese. egy fõigazgató-helyettes évente 6. az ne me n OEP fõigazgatónak. hogy a bal-. Ahogy vesszük. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. mennyire valósak ezek a vádak. kirúgott fõ lyettesrõl. Valahol azt olvastam. rutinos menedzser. elnézést kért a meg tásért. adott esetben az OEP vezetõjével. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában. az mindig is durva volt. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek. azzal a különbséggel. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. de errõl nem kívánok beszélni. kocsihasználat. Olyan jól fizetett állások ezek. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. vesztegetési kísérletekrõl. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. Soknak találj a? Utánaszámolok. Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés. Nem tekinthetjük véletlennek. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében. Lehet. Rendben van mondom csalódottan. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. akkor az orvosokéval. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. hogy ha valaki népszerûségre törekszik. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. Már indultam is volna. mint a városi lakosok. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. Az irodája nagy asztalán egy vastag. A nyomtatott old értem. nemcsak azért. közgazdasági. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. és ná n ilyeneket kell ellátni. Úgy döntöttem. hogy a orombább lett. és megszakadtak az évszá os. de el sem tudtam képzelni. valószínûleg azért. generációs kötõdések. nem engedi meg magának. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól. a falun élõk betegebbek. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. Az egyik elõdöm azt mondta. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. hogy megítéljem. akkor soknak. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül.3 milliós alapjövedelemhez jut. hogy nem volt kedvem továbblapozni. hétszáz és nyolcszáz között. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. lehetséges. mobiltelefon. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem.

aki a bukást is vállalni tudja. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. Ez nem a mi feladatunk. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik. a gépek vásárlása a minisztérium. Oberfrank Ferenc. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. amiért nem jut pénz az épületeik. a beruházás. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. azt az indulásnál dr. Az ország 160 kórházá . aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. De miért nem emelkedik a támogatás. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. Nem hogy mi. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. Jávor András. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. mert a bukás is nemesebb. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. reform félbe maradt. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. Olvastam egy adatot. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. em is olyan szinten. az eredmény nem. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. de a betûjéhez is. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk. Ezt nem nekem kell megítélnem. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. Ne haragudjon. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. foglalva. konstrukció. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. annak financiális ügyvitelét. miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. csak annyit mondhatok. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek. neki vétójoga van. elõír ató egy-egy területre. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. létes rukciójára.

megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. jobb orvosokat szerzõdtetett. mint például a vasutasoké. hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. a feladatok átgondolására. én megszoktam már. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. Nincs mód arra. ám menet közben meggondolta magát. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést.a fele eladósodott. Az is jellemzõ volt rá. Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. és meg vagyok gyõzõdve. Ez meglepi? Nem. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. vagy mikor kiderült. cs hinnie kell. Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. saját költségvetéssel rendelkeznek. Leg esetben reagál látványos eréllyel. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. . A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. tudok róla. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. A Fidesz-kormán úgy tervezte. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. és ki is fizették a költségeit. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. országos illetõségû. jellegû igazgatási szervet alkotnak. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. de nem kommentálja a hallottakat. ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. Nem. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. úgy látszik. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. a kintlevõsége bb behajtására. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. modernebb gépeket szerzett be. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást. Önkéntelenül is közbeszólnék. például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is. mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. Egy orvos egyszer azt mondta nekem. Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. hogy beszélgetõtársam sa a szót. Igen. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani. ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. Az olyan. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. és hagyom. napirenden vannak a csõdök. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. Úgy hallottam. az egyikben a gazdagok tömörültek. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását. addig szükségképpen nem alakul et. Matejka Zsuzsa felnevet. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. Egyes vélemények szerint. Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. egyharmada olyan mértékben. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. mely már a betegellátás színvonalát veszél . Az igazsághoz hozzátartozik. mint a nyugdíjak lékos emelése. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót.

A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja . nem alakult ki gészségtudatos magatartás. a helytelen táplálkozás. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. jogalkotó és ellenõrzõ. a dohá izálás. de sem módomban. az egészségüg váltani a világot. például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. Ha eltekintenénk attól.) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . a környezetszennyezés.. kalóriaszegény. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. hogy ez a szándék megvalósul majd. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz. szemükre hányva. hogy nem nek öntudatos emberek módjára. Az egészségpolitika. ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném. akkor is tovább sújtanának minket.(Abban nem bízom. hogy azt hittem. ennek érdekében az elv iad vissza. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak. sem jogomban nem állt vitába kezdeni. hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra. esetleg mikor válik elviselh né. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. a drog. és ahelyett. milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. A külsõ társadalmi és szociális gondok. rosszul hallok. Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. Például. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte . a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. silány édességekhez. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. sõt 40 százalékos szerepet játszik. hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. bánatomban egyre többet eszem-iszom. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. stb. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. a higiénés viszonyok. ezen belül az egészségügynek is. Nálunk. mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. Ezt persze nem mondom ki. sajnos. A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét. sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. legalábbis annak nagyobbik felét. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. a férát mozgósítani képes tevékenysége. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott. függvénye. [Mint annyi más esetben. most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. mint a kö nyezõdés. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért. a zsíros yérhez. a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. abban az életmód 30. a helyi önkormányzati. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt. olyanok. eznék lefogyni. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. Az. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. felvilágosító. károsító hatások elhárításában. ha visszatérnénk arra. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . ha k . A többi az életmód.

Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. nincs igazi politikai Arra gondol. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára. innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. a keresleti és a ti oldal összemosódik. ne teremtené meg a saját betegkörét. és biztosítja az új és korsze gatását. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. más szóval: ha nincs páciens. hogy melyiket emelem le a polcról. Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. a kívülállónak is túlzásnak tûnik. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. az orvos dönt rólam. bocsánat. Ebbõl is látszik. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések. Ez egyedi jelenség. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem. mások megszûnésére. mely ha egyszer létrej . Nem inkább azért teszik ezt. Bizonytalanság alakul ki bennem. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. felismerték. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen.) Nyugaton a páciensek kikövetelik. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. büntet. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. becslésem szerint több millió f os költséggel. a reumásoké és így tovább. Az üzenet dr. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. a va tegeké. amely 2002. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O . Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg. Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. hogy a piac két pillére. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat. Ezen gyógyszerek között an is van. mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek . A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. csak ritka esetekben j az. például olyan módon. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. hogy nincs az a kapacitásmennyiség. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. Ez viszont azt jelenti. Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél.határozom meg. de ezek még gyerekcipõben járnak. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. mint a kívülállókét. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. Az állam. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról. hogy õket a isába terelje. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. h ogy tüntessenek a jogaikért. hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit. figyelmeztet. hogy a betegek elõtt etetlen. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. ha beteg leszek. ugyanazzal a lendülettel folytatja. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele.

hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat. hogy apróság. hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium. állítólag. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. Lehet. csak támogatást nem kapnak. mondjuk. hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. bár kizárt dolog. Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. annak a gyárnak a terméke volt. hogy mibõl. Nálunk elpazarolják. hogy szerzõdtetek. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. a Magyar Lupus Egyesület .] Sok függ attól. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel. melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. Bólintok. az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. hanem a Társadalombiztosítási Ár. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. Én már a legkomolyabban gondoltam rá. hanem a környezetük i . milyen körü t felhasználni. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak. fontosabbnak tûnõ momentum. Az illetékesek. Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. az aláírók névsora. Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. de mindenesetre gyanút kelt. amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. Ne a . vagy mondjuk inkább. de tudunk olyan esetekrõl is. vagy a magánpraxisba men át . A másik. és könny játszható. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. ami szinte lehetetlenné teszi. ig tartott. tehát az újságokban való megjelenésének ideje. hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. M. Talán. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. aki rosszra gondol . Gy. hogy elkerüljék a vitákat. az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. õket talán nem leh megvesztegetni. Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. ahonnan elbocsátot . tehát különös hangsúllyal. hazaviszik és elosztogatják. valamint az OEP delegál tagokat. hanem amit megfelelõen finanszíroznak. az Innovatív Gyógysze repel. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba.. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. mert. amire a betegnek szüksége van. az orvos an azt diktálják. Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani. hogy ennyi alapmolekula létezik. elõfordul. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat. csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között.és Támogatási Bizottság. Változatlanu juk jelét annak. de ez t jelenti. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. mennyit. akik figyelnének minden kétes ügyre. [Olyan esetekrõl is hallani. már nagy bajokra vall. hogy 0 óra u mazták meg. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. Az a törekvés pedig. Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. Persze rossz.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz.

jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki. amit a hasonló állapotú. Illik f eznünk. az Irányított Betegellátás IBM-re. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. akár szervezõként. szakrendelõknek. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. rögzített csoportját ke a panaszaival. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. és egységes. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás. A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. m ek következtében anyagilag is jól jár. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. a felét sem annak. beavatunk olyan szakembereket. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. de korábban még nem kezelt egyéneket. és kontrollálják a költségeket. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. õ. A háziorvos másutt akkor j ban. akkor kifizetjük neki a különbséget. Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. hogy figyelnék minden döntésüket. Az év vég a szaldót. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. stratégiai igazg ettem. Nemzetközi példákból indulnak ki. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. Gyógyszerészként végeztem. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. de az is kétségtelen. az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. ha negatív. és eb ia. és a legkisebb ballé is jelentenék. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul. melyekben a háziorvos. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. és viz tra hívtuk be õket. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. ha az egyenleg pozitív. nem törekszik egymás kizsákmányolására. többek között az amerikai managed care mintájából.amiért ilyen sokat keresnek. ezzel lelassult . akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. ez ké ervezõk bevételi oldalát. de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. mint az országos adatok. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. abból indult ki. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. mert nem tudunk pénzt keríteni rá. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. az egye következmények nélkül marad. De az egész elképzelés akadémikus. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója. mint igazi vállalkozó. A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. Az egész elgondolásnak az a lényege. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen. Biztos. Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. Egyetértettem a szándékával. Munkám során találkoztam Somody Imrével. majd a Pharmavit Rt. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

ezeket csak úgy l kítani. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. é . Ide csak benézünk. akárha egy buzgár törne fel. Továbbmegyünk a folyosón. Egyszer eltö anyvezeték. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. hogy igaz volt. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. a vezetékek belógnak. nemrégiben megrepedt. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. még a mûtétek is. mert kiüregesedik a föld. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. csurog belõle a mo lé. és idõnként felrobbannak mondja Piroska. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. összesen másfél méteres vastagságban. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. A gépház. hogy beépítették a folyosóvégeket. Nin betartva az az elõírás sem. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. utcai ruhában nem tudunk bemenni. én is csak így hallottam. Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. még jutavászon etelés fedi õket. A ezen a területen. és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma. hogy a belmagas lecsökkent. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. A forgalo e leszorult a mélybe. ez is elpang. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. dupla árat számít fel. a gáz és a csatornare központja. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. ezzel-azzal. kicsi az ûrszelvény. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. Idõzített bombák ketyegnek itt. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. hogy még egy gör verhetett volna neki. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. fölébe egy újat és m t raktak. Leül egy kávéra. ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. hogy próbálják meg szalonnával. Az is elõfordult. a fûtés. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. mint egy normáli ságú helyen. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. Most kibélelték mûanyaggal. és egyelõre nincs baj vele. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. elönti a pincét. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. A szennyvízvezeték is tömítetlen. a szen raktárakat. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. A hatalmas alapterületû. a víz az elektromos vezeték fölött fut. és négy órára leállt minden. hogy folytassa a munkáját. és azt tömködték be a résekbe. Valakinek támadt egy olya n ötlete. és az egész épület összeomlik. hiába szigeteltek cementtel. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. Nem. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. h e hordják el. egy mindkét lábán combból csonkol . elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. A legenda a legõsibb anyanyelv. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. Mihez kezdjünk. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. majd mikor ezen is átütött. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. hogy nem. akár egy csapból. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. a víz változatlanul betör. Lehet. lehet. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög. lehetetlenné téve minden kapcsolódást. Ezzel csak annyit értek el.

Ennek a tanulsága tosak lehetnek. villanyhálózat. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. mint bizonyára tudja. hanem marad. vagy ha mégis. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról. ami az olvasót érdekelheti. majd egy fehérköpenyes. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás. A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. elõbb si húz el mellettünk. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. hogy ha kifújna a gõz. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. és az abba halt bele. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. nem kell messzire vinni. de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. mint tudjuk. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. egyik kollégánk tíz év ek. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. Ez. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. hogy mindent meg kell nézni. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel. cigarettázik. illetve ide-oda telepítésér elegendõ. teli tüdõbõl fújja a füstöt. de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. ami természetes. Majd folytatódik a különös karnevál. melyet vonzana egy hullaház látványa. egy másik is épp most hagyott itt minket. A teljes gõz-. a szövetvizsgálatok. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . hanem elrejti a mögötte rothadó falat. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. aztán visszajött. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. a legjobb helyen teszem. már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. elõnynek számított. ez a borítás nem díszcélokat sz . A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . ezért igen sajnálatos. Másik fo lt. igaz. Azt szokták mondani. A mi nehézségeink. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. akkor is félig megfõne az ember. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. vérzés keletkezett. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. hogy a hordágyon fekvõ. hogy a patológus nem születik. az egész gyógyító munkát megingathatják. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. nem következett be. Ha jött az orvos. hogy mûködjenek a vezetékek. hogy: de hiszen ez halott.enne. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. mehetünk. hogy igen. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. ha elõ ig patológusként is mûködött. némi kétkedéssel a hangjában. az osztályok átrendezésére. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. nég harcol folyamatosan. hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. legfeljebb rosszul leszek. d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. Bólintok: Persze. Mi történhet? mo ozok magamban. Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. Nincs olyan részem. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. bele nem halok. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát.

Ennyit máshol is megkapna. mint hideg levegõ árad ki. hogy nincs pénzük a temetésre. Akkor kiderül. hanem egy másik hulláb . Félházunk van összegzi a boncmester. hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. mi tartja itt? Borravalós szakma. Két hónap után a t yik. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói.a kórházak ágy. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját. Másrészt komoly egészségügyi al is járna. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik . hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel. nem várhatunk tovább. Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. megállapodunk . hozzáteszi . Bejelentem. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek. Nem. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza. a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. most tizenöten fekszenek benne. és megkértem. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn. Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. hogy . Folytatjuk az utunkat. Az elsõ. látszólagos összevisszaságban helyezték el.és helycsökkentése. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot. Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen. fiatal férfi. nem lépek beljebb. 73 ezer forintos n . hogy csak a küszöbön állva nézek be. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos. azok már a rothadás nyomai. kérik. õ mesélte. A boncmester bezárja az ajtót. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek. ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt. Azok ott hullafoltok? kérdezem. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. Aztán nem jelentkeznek többé. Végül is megkapjuk az engedélyt. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. és ezekbe pakolták bele a kadávereket. leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. hogy szeretném megnézni. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. de Piroska. A tetemeket minden rendszer nélkül. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait. a kocsik a városon kívül vesztegeltek. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá. az is lecsúszott a légvonattól. Legal zól a legenda. A halottakat nem takarták le szemfödéllel. Én már visszakoznék. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik. hogy tartsuk it gy darabig. amíg összeszedik a szükségest. az öltöztetésért adnak jattot. ha õket ajánlja a hozzátartozóknak. Erõteljes. csak egy lepedõt vetettek rájuk. hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket.) Késõbb hallottam. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. Az író úr k egy pillantást vet rájuk.

hogy ha szükséges rálja a szavait. Ami a személyes tulajdonságait illeti. szangvin kus lelkialkatú. a mûtét sikeréért. meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. hogy tudja. n. Úgy kell határoznia. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni. és otthon folytatta a munkát. elõfordulhat. Évente 32 ezer embert visz el a rák. Reggel nyolct hétig tart a mûszak . a kombinációs érzéket. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet. a lét kor sem éri el a 350-et. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét. Magyarországon a szív. hogy általában jól rajzolnak. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. A sebész viszi el a pénzt. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. készen arra. Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. csak azt érzékeli. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. (Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. de a jövedelme mégis alacsonyabb. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. hogy a munkahelyén keresem fel.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. nálunk növekszik. XIX. Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját. hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. a padlás t a nád stukatúr. õ ellenõrzi. hogy maradt-e olyan sejt. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. ges és végletes. életet vagy halált jelent. sokszor kemény tíz Egy dolog van. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. pontos má bábolnai tojóházaknak. a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek. hogy nem nagy dolog. azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. Maradnak az öregek. mert nem kap hálapénzt. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. ami jelzi.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor . márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. számú helyezkedik el. Ránk. a betegnek talán fogalma sincs. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. Elfogadhatatlan. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség. a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. megjegyzem. hogy patológus is van a világ on. a kezét vagy a lábát. a vastagbélrák mortalitása. egy üres papírlapot húz maga elé. Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. néha még tovább is. Lehet. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. vagy kimegy külföldre. a középnemze vagy pályát módosít. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. akad olyan magyar minisztérium. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is.és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. hogy egy ass . Mielõtt megszólalna. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. milyen a várható lefolyása. ahol tárt karokkal várják. podtunk. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. A patológus kevesebbet keres.

de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. Van fejlõdés. Az egyik cikkben dr. de egyelõre kevés jel mutat arra. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz.zony ma is méhnyakrákba haljon bele. hogy lesz valaki is. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki. elképzelhetõ. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. aki használhatja majd ezt a technikát. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat.5 százal Nem szeretnénk. Akadnak olyan megyék. A szakma azt szeretné elérni. A gyakorlatban a se zet veszteséges. A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. a . esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. melyet csak a patológia használhatna fel. ha leejtenek valamit. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk. vagy helyesebben mondva. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést. hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. endelkezésére áll 2 komputertomográf. vagy alulkezelik a beteget. márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. valószínûleg még a vietnámi háború idején. ha öndicséretnek hangzana. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. Kicserélésére ne ut pénz. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. vagy túl-. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. az utóbbi halálhoz vezethet. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. Szeretnénk elérni. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. de kilencszáz orvos is kevés volna. akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. a 17. mint az olyan területeken. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról. Törvényszerû. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. sok értelme egyébként sem volna. de szervezett formában mé bontakoztak ki. már gyakran nekirugaszkodtak. nehezen találják meg rajta. de kérdéses. de semmif változást nem tapasztalunk. amelyet mi termeltünk ki. annak hiánya az egyik oka. és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. egy szállodát építettek volna azoknak nek. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek. itt is elsõsorban a paraszolvencia. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. A kórház egész éves költségvetésének 3. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. de még a gyógyfürdõket is. az elõbbi pénzpazar hoz. így nem lehet arra számítani. csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. máshol.

de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. hogy úgy ment el valaki. úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. A kórházak. Amennyire meg tudom ítélni. hogy csak azok az alacson yan képzett. önálló vizesblokkal vannak ellátva. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. kevés lesz az orvos. Azokból az országokból. hogy másképp nem tudná i a színvonalat. hogy lényegileg nem sokat kockáztat. mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk. A cél megvalósítás hoztak létre. hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. hogy formailag csalást követünk el. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el. ellátták korszerû mûszerekkel. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. elõfordult. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik. közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû. ahelyett. ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek. Az igazgató tiszt n lehetett vele. szerinte aggodalomra adhat okot. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag. Emiatt fennáll annak a veszélye.ol megfelelõ számú orvos mûködik. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe. a társvállal inak emberei. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. illetve a sult vállalatok érdekkörébe. hogy egy fillért s ott. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. hogy legalább a nul . de az az igazság. a cég alkalmazottai. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval.) Az az összeg. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. vagy olyan magas esetszámot lát el. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. Átvágunk azon az épületrészen. az ex agyis a külsõ. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. A további vívmányok is igen jelentõsek. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. ahol most még nincs orvoshiány. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük.

Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt. ezért ne jutalom. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. például a nyílászárók részleges cseréjét. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. pedig a fûtés eleve gyenge. a beteg tüdõgyulladásban. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. vagy nem. hogy hullik a vakolat. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották.8 súlymértéket. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. az 1956-os belövések és így tovább. »igazo agas szintû ellátás elvégzését. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. a lúdta sõdleges alapbetegség. Aztán vagy kifizetik. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. munka közben n tovább törött. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. cukorbajba szenved. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. az urológia és így tovább. sõt. de az esetek több pos bennfekvéssel járnak. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. Ferenczi doktor reggel bejön. a sebészet. mert ezek kevesebb anyago használnak fel. Ez miképp lehetséges? Mondjuk. az eredményesség megszorítások után. alacsonyabb értékkel van besorolva. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. a kívülállónak úgy tûnik. mert a régi már állandó robbanással . megállapít 1. Érti? Nem. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot. százezer forint körüli összeget számolu l nekik. akkor a teljes árat.lérjük. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. Rögtön elmagyarázom. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. ezért csak 0. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. Ezek olyan beavatkozások. mondjuk. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. Ezek más kórházakban is mûködnek. felújításokra fordíthassanak a kórházak. hogy cukorbajban is szenved. A küret ált az úgynevezett egynapos. de a Betegségcsoportok. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik. inkább egy-egy példát említenék meg. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást. A múltkor említette. mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. Visszatérve az elõbbi példához.2 HBCS-t. Nekem. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. rajtunk semmi sem múlik. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. késõbb kiderül.

és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . hanem a drágább kéket . eddig is sokszor dol nálunk. Gyógyszerre. például akad olyan osztály. Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. Külön baj. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. a rendelkezésre álló százból. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. hogy megkaphassa a gyógyszerét. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. mert az sokkal jobb. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. õk verték le az adott falszakaszt. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. hogy õk megtehették. de egyelõre nem i rjük ezeket. lehet. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. Nem ismerem az õ helyzetüket. most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. Itt bizony lhat. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. akkor csak száz forintot költhetü k el. A minimális létszám tehát öt-hat fõ. ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen. mert megszokta már. csakhogy a kórház nem egy gyár. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog .z már más kérdés. Ami az orvosokat illeti. laboross aneszteziológussal. 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. pedig ha megkapnánk. Annak is mi isszuk meg a levét. v gyis négyen összesen huszonnégyet. a dologi ráfordítások ö kszik. Az illetékesek ú tesznek. így a feladatot kül kell megoldanunk. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. és az utcáról érkezett. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. g személyekkel kell pótolnunk õket. hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. kétágyas. Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. Ügyeletes idõsz . A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. de nálunk is m egjelent. Nem veszik figyelembe. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. a titkárnõ sorra hozza be az leket. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el. kérem a mai utolsó kérdést. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. a pénzt zárolva tartják. mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. ez a nti. a három eg sak egy mûködik. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. ahol csak négy fõt. fõigazgató zá. Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. a traumatológia és a töb is meggyengültek. talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. aho t mennyiségû vas kerül be. erre ed került sor. de nem tudtunk egy-. mode berendezett szobákat felajánlani. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül. nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében.

abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. Az õr felgyújtja a villanyt. és beázások nyomai látszanak rajta. februárban igénye zóltak vissza. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. hogy társaik ne kapják el a bajt. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. itt 230-at. Még abban az idõben is. Ide hordják nekik az ételmaradékot. itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. Hiába permetezünk. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. de amikor híre ment. de azt hiszem. A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. Elindultunk. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. ciánozni kellene. az illemhelyhez megy. hogy mi fekete seggûek vagyunk. A kórházban 130 ezret kaptam. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég.fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. besütött rajta a nap. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. a környék egasszonyok tüntettek ellene. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. Mindenhová befészkelik magukat. Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük. Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. és vis . amit most az õrzõ-védõknél keresek. egy szomb n állapodtunk meg. Igen. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. mikor én ideker em dolgozni. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. Ivartalanítani akartuk õket. melyekkel a békákat táplálták. amiért magunkra hagy minket. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. hogy milyen akciót tervezünk. egy másik medencében pedig vízibolhákat. és már itt is vagyok. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. de valahogy benne maradt a köztudatban. Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. Aztá . például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak. ezt már a fõigazgató úr is említette. akkor is meg volt szervezve minden. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. a t nem térítik meg. hogy mit is akarsz. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. be-beszöktünk hallgatni. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. és belépünk az üres csarnokba. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. csak nem adják oda nekünk. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. a pácienseket senki sem osztályozza többé. Eldönthetetlen. Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. mi 70 év körül járunk. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. Nem fogja elhinni. és barátságosan kezet nyújt. de az 3-4 milliárdba kerülne. Kellene egy új konyhát is építenünk. a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . és l kabinokat.

világítás. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. Késõbbi operációra azért nem került sor. otthonosabbá teszik a kó dást. és az aneszteziológusok azt mondják. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. de visszatartja a bele ullott leveleket. Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók. a munkaidõ végéig. ki kell még emelni. Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. A délután már az estébe hajlik. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. hogy a színes falak. bútorok. fekvõágyak álltak rajta. székek és padok is sá k festve. mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve. Annyi biztos. itt is kevés vigasztalót látunk. el sem törött alatta. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. Azt hiszi. k senki sem fizeti meg a túlórázást. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. mire el tudták reteszelni. kerti asztalok. és nem mindegy. ez átengedi a vizet. itt sorakoznak a mûtõk is. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. Kiderül. csak az utcára. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. ha már mindenképp en muszáj.lett raknunk a lapot. minden oldalról pergola vette kö . Arról nem is beszélve. tönkrement a motor. minden rendelõ be van zárva. Körüljárjuk a csarnokot. székek. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. de az üveg erõs. azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. víz. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. Ha túl erõsen sütött a nap. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. Tegnap. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. a kiáradó víz három e et is elborított. Lehet. A mûtõk is üresek. és kellemesebbé. azt már meg sem merem kérdezni. A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. akkor inkább kedden. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. csak egy teremben mutatkozik mozgás. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. hogy éjs esznek. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. az egyik éppen nyomás alatt volt. az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. Természetes. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. és letusolták magukat.

kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre. hogy legközelebb oda is el kell mennem. egyszerûbben szólva a pénzt. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. hogy higgyek benne. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. Valakit a helyükbe kellett állítani. elõfordult. Bal. Gy. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6. sem módom nincs. Már a Keleti pályaudvarnál járok. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. hogy állapotjelzõnek sem utolsó. Õket minimálbéren alkalmazhatták. A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. Moldova úr. és ki is merik nyitni a szájukat. mert úgy gondolom. gyakran alak ilyen csali helyzeteket. Összesen 16 10 42 . de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban. Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl.ambulancia A-seb.seb. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. amit mon m. amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat.] E-bel Gastro Baleseti seb. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. hogy nem személlyel. € € Egy kimutatást nézegetek. mely az Erzsébet kórház ápolónõi. ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat. de fel zetblokkom utolsó. Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították. Az egészségügy. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket. Köztudott. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat. hogy az illetõk nem vá . hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban. az Erzsébet kórházban kezdem. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. emlékeztetõ oldalára. mikor eszembe jut. Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik.Az az igazság. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. Jusson majd az eszébe. Ideiktatom ezt a ki atást. Természetesen sem idõm. az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. hogy innen elküldik azokat az embereket. hajlok arra. a törtszám abból adódik. segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján. akik tudják a szakmáj kat.

6 -5 -2 -2 -2. hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl. nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. de többen is állítják. hogy nem. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk. doktor Nagy kiváló neurológus volt.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni. ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett. Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. hogy megszûnt az elvándorlás. az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra. sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került. hogy Sásdi doktorral. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. Mik a további távlatok? .24 14 11 36 41 26. ez a szám mostanra lement 550 alá. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad. csak a yben. Nagy doktornõ feladatkörét. traumatológia. inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. Az illetékesek volna szabadulni tõle. A két kórház profilja kiegészítette egymást. ott várakoztak a bejáratnál. az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ. január elsejei hatállyal. Az akkori igazgatónõ. Mint látható. elõbb Ajkára. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. majd állítólag Szegedre került. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek.6 €€8 17 11 €€9 32 341. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére. például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott.

mikor ott megszûntek ok. tudomásul kell vennünk. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. bár sajnos. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak. de aztán a kormány a választásokon megbukott. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. a közbiztonság. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. € € A Dr. Az ápoltaknak ha nincs családjuk. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. ott kizáró s betegek fekszenek. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. ha m. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett. A múltkor láttam egy preferencia felmérést. a maga idejében korszerû. az ajtók-ablakok rosszak. Egy. A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. megkérdezi. Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést.és vizeletbûz. Ezt a kórházat króni lakítanák át. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. Benézek egy kórterembe. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja. a közlekedés és mások után. Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. nincs túl sok idõm. a falak sok helyütt salétromosak. A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. Elvileg volna rá lehetõség. Kibámulok az ablakon. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. így is veszteséges. és mind többen szorulnak ápolásra.Néhány osztályunk még most is. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. mert nincs tisztában a s . plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. sõt. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. maradjunk a krónikusnál. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. nálunk erre ali . Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti. fokozatos lemaradás következett be. az ztály -ra kérem magam. Meglep. vagy van. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. elõttünk áll Portugália példája. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide.

de a nehézségi fok emelkedik. megnehezíti a feladatok ellátását. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. ren erint igen elhanyagolt. többnyire hajléktalan bete folyik. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést. raktári feladatokra is igénybe veszik. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4. Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk. ez is ejátszott abban. ú meg a hatalom jelent tudást. nem sok változott. gyakran ismétlendõk. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. e nem lehetett tovább halogatni. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. Egy súly zertartalma 12 százalék. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. sõt egyre súlyosabbá vált. ahol más osztályok szám znek munkát. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül. De túl ezen az extrém példán. társalgó vagy dohá szoba szûkös. A sterilizáló. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen. a napi két ügyeletes és e . bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött. A súlyosabb betegek ápolása két. ez is csak úgy jön ki.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. ezek nem követik az esetek súlyossági fokát.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. feltételezheti. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. gépteremmel. A mi 4. Régen úgy mondták. az intenzív mára ismét az osztály része. Szûkös az egyetlen mentõbejárat. a krízishelyzet folyamatos. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen. Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. orvosi szobákkal. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. Kárteszi fõorvosra bízott. elfogadható raktárhelyiséggel.8 tesz ki. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is. fõl enszerek tekintetében. Az átlagos ápolási idõ 1.5 milli l is járhat. szakdolgozói el sem rendelkezik. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. A mûködési területünk i dett. torl alakul ki. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. egy osztályiroda. a betegváró. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek. ahol fõleg testkihûléssel felvett. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. hogy a tudás hatalom. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. de igen drágák. Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be.

ami ezt engedélyezi? Nincs. de nincs megfelelõ személy. Nézek utána. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. De az persze nem megengedhetõ. hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad. Belépünk az egyik kórterem ajtaján. hogy sósavat pót isznak. a fõnõvér már nem t a beosztást. de nem nyúlt hozzá.s kijelölése nem biztosítható. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. a beteget megilleti az eltávozás joga. 30-32 órá sít. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. Ha két ápolónõ kiesik. hála Istennek. Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus. egy fiatal nõ. és behozza õket a mentõ. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel. csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. a narkotikusokkal is ez történik. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. olyanra. futva ltûnik a kijárat felé. Rákényszerülhetünk. hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. már rég kihûlhetett az étel. ha újra próbálkoznak. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. Szóba kerül egy. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. Az en. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. a lepedõjét a a padlóra. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. A fõváros nincs felkés katasztrófára. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. A teljes telítettség kerülendõ. Most. arra támasztja meztelen talpát. mire elindulhat hazafelé. súlyos következményekkel járhatna. Napokig agonizálnak ép tudattal. Kárteszi doktor utazik. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. Sajnos. reggel nyolc óra felé áll be. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. eltûnnek az emberek. A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. el magával egy fiatal orvost is. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. Hallottam olyan legendákat. Létezik olyan magyar rendelet. és ezerszámra sérültek meg az emberek. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. Nem hiszem. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. amiért elentést kell írnia. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna. Nem tudjuk követni. mert a szolgálat túlfeszített ri . törvény vagy bármi más jogszabály. mint amilyen Tokióban fordult elõ. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. Nincs utógondozás. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon.

A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. ezen azt érti. erre sem t k. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. Gyalázat kimondani. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. reményük sincs rá. Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni.45 súlyszámra sorolja be. de az az igazság. Úgy jött ki. az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. veri a feleségét. elborzadva látom. nem kell drága gy ereket adni neki. hármat lehet kiemelni. a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . hogy felkereshessem a munkahelyén. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. Szünet hozzá. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. hová vigyék õket: hozzánk. a viszonylag fiatal. Az orvos elrakja a szalám t. Az elsõ a 16-26 év közöttiek. operáción esnek keresztül. a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. mert álta csonyabb képzettségûek. a kõpadló kikopott. és egy órán belül meghal.2-0. ezt már nem akarják vállalni. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. üres ogok végig. A bejárati ajtó rosszul csukódott. Az elét önakasztással követték el. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. de úgy látszik. érdemes itt alaposabban is körülnéznem. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. ha a beteget behozzák. A férfi alkoholista. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. segélykiáltásnak számít. Az is sokat ront. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. hogy vannak betegek is. Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. hogy keresek. vagy az addiktológiára. és megkértem. adt befelé a hideg. és más költséges ellátásban részesíteni. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket. õk már átestek a szociális háló minden résén. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. Fél hét van. ezért néhány este az ügyeletre. hogy mi a kkor járunk a legjobban. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. € € Úgy gondoltam. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. Hozzájön még a havi . õk a pá solatban. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan. esetle nyílást vágni a hasukon. Itt a pár. vagy a Szent Lászlóba. nem megyek bele egy vitába. és nem talál újat. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is. Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék. Bólintottam a portásnak. és áthív egy kávéra a szobájába. növekszik a daganatos betegségek száma. utána pelenkázni kell õket. Néha hepatitis c-t is összeszednek. Fõleg hezen ezt a helyzetet. az utánad megyek -effektus. elhúzódó gyászreakció lép fel. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

A melléku Rákóczi útra. . a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. A fõorvos látta. Lefektetik.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. Visszamegyünk a vizsgálóba.ilkosságot kísérelt meg. ott van a szállása Kõbányán a rég an. az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. Veréssel. már rég lejárt a szolgálatuk. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. az esélyek itt jobbak. Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t. otthagyta mind a két házat. hogy két rendõr lép be a kórterembe. Hát majd körülnézek. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. elköszönök és elindulok hazafelé. hogy egy éjszakár . mégpedig a leírt módon. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant. Most onnan is el kellett jönnöm. A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt. és a hûtõszekrénybe rakta. mellyel átjuthatok Budára. Hiába. megpróbálta megjátszani a bolondo t. Megdöbbenve látom. a szemhéja megmozdul. megpróbálok itt tölteni e ypár napot. a fejét levágta. Harminchárom éve dolgozom. hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. Akárcsak Iványi Gábor házban. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. Mikor lebukott. egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. majd látva. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. a testet pedig háromfe ta a kertben. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel. és utána azt tapasztalták. hogy ez így nem fog menni. semmit. én meg n m tudok elhelyezkedni. a napi esetek száma m elérte a harmincat. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. Nyilvánvaló. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. hogy hová mehetek. (A mentõk becsületére legyen mondva. A két rendõr káromkodik. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. A házasság hamarosan felbomlott. Visznek a Lipótra? kérdezte. Feltûnt nekik egyszer. amel ben laktam. behozott kábít tán kutatva. amelybe a delikvens bele is esett. amíg eldõl. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént. õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. A beszélgetésnek az vet véget. elmosolyodik. Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. Kikerültem az utcára. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . kikészülök. le kell húzniuk a WC-n. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. eg izsákra való ruhával távozott. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket. N. de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. vagy kívülr zik valamilyen segítség. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. Csapdát állítottak n . vagy le kai autóbuszjáratot. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. fagyási sebekkel hoztak be ide. és itt kell mellette lehet. hogy egész reggelig. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. aki befogadja. N. Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. mint a fogdában. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. sokan haltak meg a kezem alatt. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. de az arcán határozott tartózkodás látszik. Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek. és azt mondta. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. Mindegyiket elsirattam. nem is motozzák meg a pácienseket.

retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. betegeket fogad. Ezt hogy érti? . Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli.1-tõl 1. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. felhozta. de hallhatólag nem sok sikerrel. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót. mint már említettem. mondjuk. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be. Vannak orvosi szakmák. de annyira jellemzõ ügy. gyakorlatilag elköltségelheti. hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért. és felveszi a kagylót. hogy érdekelni fo . persze hogy nem vállalta. nem. sashalmi. megpróbáljuk áthi k módján. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést.7-ig. és ki ta az irodája falára. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. az átla lási idõtartam négy hónap. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. legalábbis formailag. Ezért senki sem har rájuk. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel.lágított bank elõterében. nem hajlandó törõdni velük. az idén 3500-at. Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki. az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia. amit vállalkozóként kap. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. de elõfordul. Megszólal a telefon. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást. hogy n is várakoznak egy helyre. Az esete nem egyed i. havi 40-50 ezer forintot kap számlára. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. a kórház valaha viselte is a nevét. az itteni elhelyezés. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. az igazgató elnézést kér. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. gyakorlatilag ápolási. Nálunk csak részleg díjat kérnek. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. rvosi beutaló kell. 22-23 ezer for kap majd kézhez. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. A kórház. vagy ha van is. Szavaiból azt követke ki. szociális jellegû feladatokat lát el. A szociális otthon az élet végéig szól. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. Most jött egy új törvény. aztán visszafogadja. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. dõre. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt. ehhez jönnek még különféle szorzók 1. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. Akivel most beszéltem. Az igény egyre nõ. mint a legtöbb kórházban. akiknek vagy nincs családjuk. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. A hátsó épületet 1886-ban építették.

Az elsõ kórteremben. beteghordó lelép. ne kelljen visszamenni érte a kórterembe.. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. Távozóban még látok egy öregasszonyt. A kórházban nincs koedukált részleg. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg. 88 évesek. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba. hogy n helyzetbe jussanak. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet. . Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. vagy be sem készítik. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató. üldögél a folyosón. Mikor B. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. egyben szobavécének is használják. õsz hajú pár ül. sõt néha a tükrök is. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. hogy kimenjen a vécére. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. de ahhoz sem nyúl senki. Egykorúak. csak délelõ szótlanul üldögélnek. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. maga is imádkozzon. hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. hogy a jajgatásával avarja a többieket. intéz hozzá néhány vigasztaló szót. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. egy adag ciánkálit vitt magával. e élnek házasságban egymással. Újabb kórterembe nézünk be. a ma s fokozatosan elveszíti.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. kitol az elõtérben álló asztalok mellé. az megsimogatja. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. Kevé zemélyes holmi. mindegyikük elmerül magában. vécépapír helyett lapuleve nak be. de nem figyelnek arra sem. meg sem kapták a okra használták fel. a felesége rábólint: Így igen. hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva. külön-külön kórteremben helyezték el õket. A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. a depresszióé viszont 1. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. Egy fiatalabb. Odajutunk majd. mert felfogja a baj teljes súlyát. hat ág ak mellett éjjeliszekrények. Ha hívõ. Az orvosok igyekeznek elkerülni.7-ot (160 ezer forintot). a gyerekeik eg látogatják õket. vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. de a tudata tiszta maradt. kilencven darab Eunoctint vettek be. Másfél éve kerültek ide. Nem szólnak egymáshoz. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0. inkább fekszenek . Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. ha nem. az intézmények. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. hogy ha úgy alaku pota.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. a munkaideje hattól délután kettõig tart. . segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. Kár volt! mondja a férj. a férfi járásképtelen béna. aki szintén agyvérzést kapott. be is vette volna. ahová benézünk. mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . 90 százalékos vakságban szenved. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. de a toxikológián megmentették õket. a e megbénult. A nõn vastag szemüveg. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. egymás kezét sem fogják meg. Azt hiszem. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet. úgy látszik. mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. fölött szól a televízió. néhányan a tolókocsiban maradnak. egy partra vetett halra hasonlít. ha nehézkesen is. Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat. és nincs kétségem.

A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. a sajtónak. Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. h ogadni tudjon. emlékszem rá. középkorú férfi. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. a Péterfy kórház fõigazgatóját. sal. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. Arra hivatkoztak. De néhány résztanulságot már le tud vonni. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. és XIV. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért. és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz. sõt. én nem csõdbiztos vagyok. valószínûleg. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. vagy a közvélemény ítéletének. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. de a Péterfy igaz arra kértek. mint az adósságok kifizetésére. kötszert vehessenek az ápoltak . hogy néhányan azok közül. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. a fõváros VI. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. akik úgy emlékeznek vissza. újra megállapíthatjuk. Az is k usokat vált ki. alig terjedt ki többre. hogy hagynak meg engem a helyemen. késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas . hogy az ottani fõorvo éppen beteg. Üdvözlöm. és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. ápoltj eredhet össze. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban. a k nem fajulnak idáig. Mindemellett személyes véleményem s . sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. szappant. Igen.(A helyzet. Ugyanakkor köztudott. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas. hanem vállalkozói szerzõdéssel. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. hogy mondjak le errõl a szándékomról. A fõigazgató 12 évet töltött itt. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. Azt beszélik. nem ilyen egyszerû. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. Moldova úr. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. R embernek számít az egészségügyben. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak.) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. A múltkor azt kérdezte. Így csak néhány. Késõbb maga attam. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. sok helyen a puszta létért. hogy õk már régen meghallották növését. hogy vécépapírt. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. Meg vagyok gyõzõdve. adományokat kért. ha az érdekeik úgy kívánják. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. csak önkormányzati bi s. a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették.

mert akkor én mindig hazautazom Bajára. már többször is járt a Péterfyben. amit mond. Kopognak. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. de azzal magának is tisztában kell lennie. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. akkor nem is kell letörlesztenünk. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. megengedhetetlen. Zsarnay nem zárkózott el.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. egyeseket be is zárunk. a gazdasági igaz orábban. csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. Nekünk arra kell vigyáznunk. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. Még én sem mondja. Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. 1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot. Az önkormányzati biztos rábólint. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság. eg yszerûen nem szállít neki. Az õ munkájukat segíti az az úr. A XVI. Arról is hallani. egy hónappal ezelõtt került ide. Baján felújítot es fogorvosi rendelõt. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. ennek fenntartása a kerületre hárul majd. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. Emlékszem rá: otthon. Még nem lá n üzletembert. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. új székeket raktak be. Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. melyet eddig mi mûködtettünk. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. hanem tovább javulnak az ellátás feltételei. van rá remény. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. Biztos vagyok benne. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. majd egy középkorú. hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom. pályafu i kórházban kezdte. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . ezeket a falakat. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. hogy 21 különféle tele tsunk fenn. ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. elnyomva egy sóhajt. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . Nem vitatom. átmegyünk Zsarnayhoz. mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . aki szándékosan rosszul akart járni. hogy ha egy cég azt hallja. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. Én nem értek hozzá. és csak akkor magánosították õket. Akar beszélni vele? Igen. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. hogy ha be is következik ez a változás. doktor Budaházy Emilt. ha lehet.

Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. tehát a kórházi kenyérre kell. de nem jelentkeztek. meglepõdtem. Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. és segítségre van szüksége. Január elején azonban. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. érzelmileg ide vagyok kötve. látva az állapot t. a zóként dolgoztam. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. hogy várjam ki. bár tudom. hogy százféle felad lásson el. hogy hívjanak vissza. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót.nt. majd megbeszéljük. . akinek átad ajd az ügyeket. és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. micsoda. három hónapja állt fel az új vezetés. hogy ne a küszöböt rágja. de katársai minden alkalommal azt közölték. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. nem tudtam ellenállni. ha a ny ató visszakerül a helyére. és ezalatt nem történt sem b annyi. Mi történt magával? kérdeztem. Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. Visszatérve a kórházhoz. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. gyenge voltam. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. akit megértem ebben a kórházban. Budaházy Emilt. Nem akar egy teát inni? De. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk . kértek. Tudja. Utánanéztek az ajánlatnak. ha bajba kerül. Elõbb csak négyórás munkára kértek. hogy maradjak legalább március 31-ig. fejlesztéseket. Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. és szükség volt a segítségemre. ahogy én szok tam a munkámat. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek. huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. rég elveszett ember. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd. miszerint a Neptun Capital Inc. errõl le kell mondanom. de háziorvosa feltétlenül van. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. január elsejével elmentem nyugdíjba. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. hogy papírokat gyártottak. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. Jelentkezett néhány mérnök. de õszinté zólva. és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz. Ha érdekli. kiderült. Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. jöjjön ki a kórházba. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. hogy beteg. úgy döntöttem. és olhatnám az okokat. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor. Arra gondoltam. -fõnök és még Isten tudja. aztán visszavettek státuszba. melyet minden évben meg kellett újítani. nem jövök vissza többé. Szóval megígértem. aki sokat el tud érni k. Beültünk az irodájába. megkértem a tit nõt. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. de egynek sem támadt kedve. hogy én 1993. € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. vagyis átmene megbízást kaptam. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. Azt tudja. ha garantáljátok. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató. de örömest tévednék mondom. hogy befejeztem. szívesen. nem találtam benn. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. Újra kellett volna próbálkoznom. az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . 2000. december elsején rövid.

Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. Ez hogy lehet? Úgy.A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. de akkor dupla pénzt kérnek érte. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. menjünk át. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. megkértem a vezetõt. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. el lehetne vinni. abban bíztam. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. közben kialakult eg mi beszélgetés. és átnyújtja a névjegyet. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. hogy fogadjon egy eszélgetésre. Mikor ez épült. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. kapjuk meg az engedélyezési okiratot. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. Kint a szabadban. még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. hogy közben egy percre sem állhat le a kórház. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. külön pénz viszont nincs rá. Ez plus z egy hónapot jelent. abba belefért v a. mert épp most járt le a szavatosság. úgy számolom. Miért ígérték meg. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom. Körbenézünk. a szomszédos motorgyár és mások. Jól van. búcsúzóul kérdezem meg. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. Két kéményt úgy. létezésérõl véletlenül értesültem. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. Máris késésben vagyunk. Írtam az illetékeseknek. hogy megnézzük a kazánházat. mindi k egy-egy kórterem. Szóval így állunk. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. a több € 7. ha akarja. mint képzeltem. vagyis már szeptember közepén tartunk. pedig szobák. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. nem én ígértem meg. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. hogy az egyedi eseteken túl ató. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. Elnézést kértem. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. eleget láttam. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani. egy . de ezek mind visszaléptek. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. hívtam valakit. Úgy érzem. ami már nem fér bele. semmi szükség sincs rá. így másolták le a lapokat. és nem fog megtörténni. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt. Ennek az év végére meg kell történnie. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. és ettõl nem lehetett eltérni. most másfél mûködik. ahogy van. de inkább 12 t. üre ség fekszik alatta. az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. Az Auxilium Kft. Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. mert külföldiek is akadnak köztük. megtudtam.

de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. Áthelyeztek r gyárba. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. de hozzáa idõk vívmányait. ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. hogy a tervezésüket. A Medicor bõven ellátott minket munkával. hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . Tizennégy emberrel indul unk. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. Egy kormány sem kerül . akik annak idején d lgoztak rajta. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek. rám bízták a a kutatás-fejlesztést. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. de erre sajnos aligha kerül sor. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. de a kórházban megoperáltak. e folytán a mi kft. Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. a szülõi házat már ki gyászra. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. a Belügy dönt. Diploma után az Akadémiára kerültem. mint A Honvéd kórház. máskor néha harminc is megjelenik. onnantól kezdve. ápoló és más egés ott gondozza. Ezután hozzák meg a döntést. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. ha nem is lettem sebész. ezért minden kartam lenni. már mindenki letett rólam. akik eredménytelenül pályáztak. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. hogy egy ember m egszületik. látványos házakat kívántak tervezni. az is szerepet játszott. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni. A Medicor állami nagyvállalatnak számított. Mint általában. is közremûködtünk. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. Az elsõ munkánk a t lt. tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. napjainkban már nagyvállalkozók. Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. Mikor leérettségiztem. kivágták két bordámat. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. Az is mellettünk szól. állomásával foglalkozunk. hátha valamikor hozzájutok. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. akik mûvészi becsvágyból. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. valamennyien a Medicorból jöttünk át. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. úgy alakult. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. de továbbra is végzi a munkáját. az életfolyamat el. nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. kan. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. így. A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. .rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához. és rintem. késõbb meg szoktak keresni minket. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt . Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget. A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki. ma már az is felújításra szorulna. és megmentettek. A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. egészen addig. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. Pénzügy utalja át a költségeket.

hogy mit kell csinálni? Attól tartok. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. hogy mennyi volna a kívánatos arány. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. védõ mechanizmusok és érdekek.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. már az sem volna elégséges. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. nálunk sen m tudja. túlzott kapacitás is fellépne. hogy az új kórház létrejötté ges. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. hogy még azzal sincsenek tisztában. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. mikor egy teherautó elütötte. hogy képviselõjük is van. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. kubaturájában. rend nem. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul. Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. az is kiderült. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés. k azt nem tudják. A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. Sokféle terv született már a hasznosítására. úgy tudom. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. ha j et látnak az egészségügyben. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. hogy mibõl. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. Az igazságnak tartozunk azzal. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. Ne higgye azt. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. ahol biztos volt a haszon. Csak ez önmagában kevés. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. hogy milyen irányba kellene elindulni. y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam. vagy nem meri meghatározni. . A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. nagyon kevés. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. aki tudná. de nem tud betegeket fogadni. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. modernizálására. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik. így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. de nem feledkezett meg a hazájáról.Megszületik a döntés. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. Általánosságban szólva: ott tartunk. de új szervre váró beteg. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke.

Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. aztán kider a fõigazgató. Kulcs csikordul meg a zárban. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. és visszamegyünk a helyszínre. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív. is a jó részüket. Széttárta a kezét: Én. n rtózkodik a helyén. A fûté ki van kapcsolva. hogy kerülhetett oda a két holttest. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. me szerint. ha értenék hozzá. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. Dunaújvárosba. sem a helyettese. hogy eredetileg 2. és most ötmilliárd körül tartanak. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. Bordás megkéri. Úgy érzem. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek. és e nélkül is készségesen fogadtak. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. hogy beléphessünk mûtõblokkba. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. sajnos. befogadó és más hasonló besorolásokkal. mert várják a megyei önkormányzatnál. Úgy hallottam. Hiába múlt el azonban sztéria. de makacs házigazdám rábeszél. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. Bordás igyek . és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. sem a gazdasági igazgató. ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. de egy lelket sem látni a környékén. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. A kórház könnyû helyzetben. aki engedélyezhetné a belépést. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. de. Valamilyen pályázatra várnak. Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el. felszerelési tárgyakat. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. és egymás különbözõ számot is felhív. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. Jöttünk edik és közli.színelõ rendõrök sokáig találgatták. ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. még most. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. eghallgatott minket. nem vagyok illetékes. hogy szánjon ránk néhány percet. a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását. Bordás telefonon felhívja a kórházat. figyelmesen végigolvasta. kétszer halt meg. akkor sem tudnám felmérni az állapotok . aztán visszaült a székébe. Jellemzõ példaként megemlítik. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. de nem nagyon hajlik rá. nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni. hogy hívja fel az illetõt. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. egy új szárnyat is fel rnak húzni. 1999-ben fejezõdtek be. Bordás szinte találomra benyit egy szobába. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. egy õr beenged minket. várjuk. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. melyben feljogosít. Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. melyek egyike. Elköszönünk. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll. hogy az Egészségügyi. Dombóvárra és így tovább. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. a bezárt üvega tünk. Én már lemo szándékomról. mûszereket. Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti. a félhomályban. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. merre keressük õket. ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. hogy épp indulni készült.

Az üres idõ duplán számít mondja az õr . A lámpák fel vannak szerelve. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer. több mint 2200 alkalmazottal. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. ott is fénylik néhány tócsa. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m . nem jutott mindenhová az edénybõl. Tegyük hozzá. Nehéz elképzelni. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult. valaha sárga szõnyegen. mint azok az ágyúk. ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. dr. Péteri Miklós. Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. hogy ez a blokk is úgy avul majd el. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. A körülmények az idõ múltával sem javultak. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul. az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez.e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. Lehet. bármikor tehetett volna. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. színházakhoz. Így. március végi jelentése megállapította. fölött d a takaró falrész. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. melyekbõl egyet sem lõtte . mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket. az õrm dagréti lakótelepek. úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi. és itt 1998 óta megállt minden. sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. egy folyosóról kilenc nyílik. hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor.] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. Valószínû volt. hogy bár a kórház igyekezett al . Néhol az esõ is beesik. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak. mert itt is. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. Gy. ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal.

hogy az orv osokat nem kell megfizetni. Miután a megfelelõ pénz összejött. aki elmondja. megszólítok egy tekintélyes. egy öreg orvosnõt figyeltem. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. valamint a nõvéröltözõ. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére. a gondolat szép. szerzõdésesekkel pótolják õket. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. Pécsen. társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását. érjük be ennyivel. vitte el a pálmát. mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. A budapesti önkormányzat vezetõje következett. kiírták a közbesze tot. a beszédébõl úgy szállt a semmi. a dolgok olajozottan haladtak tovább. Igyekszem oldalösvényekre letérni.4 milliárd forint állt rendelkezésre. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt.5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. a többi gép a cercle alatt is dolgozik. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. Meg-megállok mellettük egy pár szóra. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból. és ez további megszorításokkal. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. melyen a Középületépítõ Rt.és négyágyas. a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. a fõ yzattól érkezett méltóságok. mintha valaminek lenne a pora . de hát ezt gszoktam. Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . az egyes állomásokat úgy választják ki. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. zömében kettõ. néhány érdeke . összesen 7. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. szeptember 30-a volt. s tékek kiváltására. A patinás. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li . ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. Én eddig úgy tudtam. Az t illette meg. majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán. és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban. Az már szinte apróságnak tûnik. e z új épület átadási ceremóniájára. Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. mikor Weil Emil azt mondta. ez eltolódott 2003 tavaszára. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. hogy a befejezés eredeti 2002. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi. Én egy sarokba agam. hanem a védõk lelkében rejlik. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe.a finanszírozási feltételek változásaihoz. mikor veszett el a morál?! 1946-ban.

Arra akart rábeszélni. László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. és ezek nevét be entésbe is. mert a 7. a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. Kiderül. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt. a rendezvény láthatólag véget ért.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. Egy hajlék mamát mutatnak. pedig lehet. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl. Minden más intézet is így jár el. amit azok tartalmaznak. Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. Nem kellett voln ezt megemlíteni. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. arról beszélgetnek. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. hogy a gyomra lyukadt ki. hogy az egész Szent Imre kórház az e . Az esetszámával kell mûködtetni. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. de ha valaki a határvonalon áll. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud. Általában megérezzük azt. Viszont. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. h befektetjük. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. hivatalos ügyben. mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. új létesítménynek tekintik. és urópainak minõsülõ szintet. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos. fegyelmezett ember. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat. legalábbis az új épületben. hogy ha a kórház így fejlõdik.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. de hát ez kikerülhetetlen. nincs hová kimennie a gyerekév el. ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. és megállapodok vele. Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. Megmondtam neki. Péteri doktor panaszkodott. amíg a kórház fõigazgatója. követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra. akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. Ezért nem szerezték be az MR-t. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj. Megvárom. Bár hivatalosan nem zárták be. nem engedett megvalósulni néhány atást. A Szent Imre kórházban. Utolér a hivatalos vendégek élbolya. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet . csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. a VIP-büfében is csak pog csital maradt.1-2. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük. Ez így lehet. a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. A fõigazgató lassanként kifújja magát. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett. és a kórház úgy jön ki jobban. Arra is rá akart bírni. dr. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. látn i rajta. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba. hogy olyasmi történhetett vele. akkor azt fogjuk tenni. a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. amit nehezen tud megemészteni. A máshol párhuzamosan mûködõ MR. Létrejött egy modern s sztály. Benézek a szülészetre. de mikor benyitok az irodájába. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. mert ha túllépik ezt a szintet. hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. mert a benti kezelés sokba kerül. például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. Akadnak kialakításbeli hib .

Mindent.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. mint más osztályokon. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. továbbra is lepusztult. Erre vall. úgy z kevés lehet. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. Ahogy más intézetekben. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. századi körülmények közé. Tudom. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. titkos dohányzók rebbennek szét. ápolási gondokkal. ha lehet . a kiszolgáló egységek létesítményei. ha ötven beteget kell kezelnie. csak használat közbe ki. Eddig. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. on már nem lepõdök meg. Kevesebb ember több esett d foglalkozni. hanem a beteg. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. de arra alkalmasak. Számtalan apróbb jel utal arra. Röstellem bevallani. akár egy középiskolai illemhelyen. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. zsúfolt szobájában dolgozik. mint például a belgyógyászat. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. Hippokratész t az eszembe. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. nek lámpák. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit. hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. a f ek útbaigazító feliratokat. leromlott egészségi állapotú országban. ha rá akarnak ülni. mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. A betegek t tölthettek itt. a kívülállónak. hat hét után viszont már mindenképp s távozni. tönkretettek egy telefonkészüléket. négy érsebésszel rendelkezünk. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre. fel kellett ni a PVC-takarást. mikor kiderült. mert több szakmára is ki van képezve. amire kíváncsi. nincs vakolat. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. de azon elcsodálkozom. vagyis nincs padló. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. most három hetet.k napról a másikra átlép majd a XXI. 57 ágyra nappal hat. nekem. Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. ennél feljebb menni nem kívánatos. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. ez hat ággyal mûködik. amelyet már ellett volna bontani. de õk tíznek a munkáját ellátják. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. V t. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. ezeket helyettük mások intézik el. hogy nem találni bent toalettpapírt. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. zavart. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. éjszak jut. ahol a c . Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. ezért. mert nem kell f k ellátási. de nem tudom. de akkor már fizetni kell az ápolásért.

A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez. dr. teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott.latok is szétestek. egy dip százezer forintot is elérheti. Már az elsõ pillantásra feltûnik. Rákérdeztem. lyen a kórház áll. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. A fõorvos. mindenképpe . A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. hogy azért. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. hanem a mûködtetésük is igen költséges. többször is félbeszakadt. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. ott jött össze. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. és elmegy. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. újraélesztõ eavatkozásokat. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. Folytatva a szóba került témát. Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. akik terhesek voltak. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. Közösen felmondtunk. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. Nálunk nincs idõhatár. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. Nem volt o bánni ezt a döntésemet.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. de így sem teljes a létszámunk. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is. sokktalanító. Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. még tovább szûkítették a mozgásterünket. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. arra hivatkozva. azt is a másik épületbõl kellett áthívni. ha úgy adó sebészre volt szükségünk. Megnézem még a sürgõsségi osztályt. Két évig szabadúszóként dolgoztam. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol. nemcsak a beszerzésük. mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. Csalódottan konstatálom. hogy nem. Én is azt hiszem. ne . Sok külföldi állampolgár bekerül. például a vé yan reagenst használnak. Családos ember? Nem. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. Mikor kinevezték a válságmenedzsert. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. hogy megs et az élõsdiektõl. Ez sok? Azt hiszem. Megindult egy hivatalos eljárás. Már hallottam az ügyrõl. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. hogy a betegüket hazafogadják meghalni. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. még az 1997-es évben. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. legalább öt fõ hiányzik. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. lélegeztetõ. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel. sokszor hajlékta zemélyek képezik. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett.

Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. megáll a hátunk mögött. az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. A Fidesz. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. a kiégés. illetve igazgatótanácsi tagja volt. A támo bizonyult. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . Bush-hoz. € € Berényi doktor közben visszatért. hogy a beosztottai kib jék magukat. hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. hogy melyik dalra áll. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. az amerikai néphez és a világ többi népéhez. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. majd annak háborús célkitûzéseit. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. Az egészség és az em . amely már az egész i fenyegette. véleménye szerint. Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. nincs igaza. Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. Az alacsony k a betegeknek természetes. a kultúra szintje viszont csökkent. hónap sem telt bele. mikor hatalomra került.k jó munkabeosztást készíteni. Azt hiszem. Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. és más helyre rakni. ne háborút! címet adta. € € Vége a második résznek. A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket. van esély. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. Rath a természetes egészségvédelem. milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. € Járókerettel Európába € 1. sõt rábólint a szavaikra. és azok fennmaradásában érdekelt. A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei. melyet dr. Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. Dr. A dr. valamint a világ vezetõihez. Gilead vezérigazgatója. Nem kevésbé lényeges a az a tény. hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. hogy ott újra feltöltõdik. A háborúk. mint említettem. hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. 2003. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek. február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. tíz prioritást állított fel. de hagyja. amit hosszú évek során ro ntottak el. az Egyesült Államok elnö . mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. . magánembernek egyaránt. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W. az egészségügy a dik helyre került. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. Mert hiányzik annak a kultúrája. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. és dr.

abban bízva. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. Ez érvényes a legf is. mint orvos. hogy távozzon a cégtõl. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. vérkészletek. mert csak költségtérítést kapok a munkámért. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. mindenk inél többet elragadni magának. Már megszoktam. mint egy autóbusz. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta. hogy mennyi ment ki a raktárakból. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. mint a fegyverüzletág. például az MSD-hez. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. Ezt csak úgy érhetik el. melyek nem gyógyítanak. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. és a fenntartása sem olcsó. Folytatom a felvetõdött témát. hogy ki dolgozott . az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. a sebészek. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. azt hiszem. csak a tüneteket fedik el. € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. akik az igazi munkát végzik. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. sokat kínlódtam a lábammal. én is úgy látom. ha polgári szabadságjogokat. Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . és nem vonatkoztatta a egészére. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. belgyógyászok. A fõnökök. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ . Szabad megkérdeznem. Ez a döntés nem énrajtam múlik. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. bajuszos. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában. nõg tartják a hálapénzt. ellenõrizhetõ. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. egy alacsony. csak eljátszottam a gondolattal. Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. éppen azért akartam sebész lenni. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. és beestem a mûtõágy alá. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. felfigyel ránk. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. Igen. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. az OEP úgy néz ki. Nincs ok leményeik helytálló voltában. Rath Egészségalapítvány állhatta. Csak kórházakat látogatok. Ha valaki nem tud teljesíteni. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán. és azonnal tudják.

Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana. A következõ. az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. a vizsgála erült ki. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. Aki megenge . Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk. de mondom. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. Biztos hallott már róla. a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert. hogy bonyolítsák le az ügyet. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. A piaci verseny kiélezett. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. A gyógyszer különleges áru. Az MSD. mert nem közvetlenül a fogyasztó. nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. évente legalább 4-500 új te nik meg. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. és tiltakoznak ellene. mint a régi. egyes rádiómûsorokban. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. kiderítette. A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. az orvos dönt a megvásárlásáról. hanem az íróasztal mellett születnek. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. magas lapokban. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. Rosszul gondolja. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben.gyengébben. h egy köztes személy. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. A hirdetések csak nagy mére ekben. egy újságíró utánanézett. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. Számos példa mutatja. Milyen eszközöket használnak. az ár most már meghaladja a 15 milliót. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére. és sürgette a gyógyszeres megoldását. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. ez öt-hat évig is eltarthat. Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. de ez nem újabb orvosságokat. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. hogy eladh ermékeiket. minden elõadó valóságosnak t a problémát. A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak. vagyis a beteg veszi meg. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. Biztos hallott már róla. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. el kell i. hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. és a 00 millió dollárt is igényelhet. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. ha jóval többet tud. mint hogy drágá nyakunkon maradjon. hanem társadalmi. ez akkor is sok. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. Ha egy innova gyis újszerû. ez csak az elsõ lépés.

Richter stb. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. és az e eredményeiket publikálhassák. 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni. Persze az is elõfordul. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel. és y súllyal eshet latba. vagy csak megfizethetetlen áron.] orvosokat. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. Persze a túlsó véglet is jelentkezik. hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. aztán nem vesz szerbõl. Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. véleményem szerint. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. hogy a szakemberek megismerhessék õket. Ennek épp az ellenkezõje igaz. majd otthon eszünk valamit. nem utolsó sorban a reklám hatására. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. hogy megítélje. mint a nyugat-európai patikákban. ha elvileg kerülünk szem sal. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. l ehetõvé kell tennünk. Gy.dheti magának. dolgozhassanak velük. e a költségeit is mi viseljük. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. hogy ne r tek büfét. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. Feladata volt. Ez a múltból itt ragadt abúzus. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . vagy nem annyit. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. ahol ma is vagyunk még. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék. a legjobbat akarja. továbbá. Magyarország kis piacot képvisel. amelyet a gyár nem támogat. Visszatérve a marketingre. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. mostanra. veszünk rajta egy gépet. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie. mint amilyen mennyiséget kiírtak. A Hunda jelentette ki egyszer. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. a nagymama sokallja. Baj akkor van. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. Csákány György r. Ahol kórházakat. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. Mi történik akkor. Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. elõfordul. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire. Egy országban. sõt lekicsinylõen tkozik róla. megköze a 30 százalékot. Ellenkezõleg. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. klinikákat kell bezárni gazdasági el . mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. például francia cégeknek megéri. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot.és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái.). és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt. azt senki sem ellenõrzi. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem.

de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. az orvosok. A farmatámogatás. Az illetékesek ttól tartottak. a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja. 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. ezek banalitások. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti. Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia . melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg. a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. az OEP olyan rendelkezést lõ. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. Ez rövid idõ alatt 4. Eg rendeletet is hoztak. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. hogy a gyártók így vesznek elégtételt. hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán. hanem szakmaiatlan voltában. hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. kórházak nem adózo lmét jelöli. Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt. mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi. inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . ha utánagondolunk. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. felírhat generikus. Ez az adat a Gógl-. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. . hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. hogy az az orvos. akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. kiváló mi gyógyszerekre. hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal.att. mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. mely jelenthet közvetlen pénzt. Nem folytatom. amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban. ha teljesíti a páciens kívánságát. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. Megemlítendõ. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel. olykor ingyenes juttatásként. és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. A helyzet valójában ennél is rosszabb. és beviszik a kórházba. Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. de azt sem veszi figyelembe. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal. illetve közvetett támogatá etést etc. szakmai támogatást. a márkanevét nem. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi .5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . Erre vall. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. vagy csak az in b mértékben emelhetik.

cserébe el kellett köteleznem magam. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. olyanok például a tejcukor. Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. Televíziós nyilatkozataibó em sovány. hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. egy kísérõt adnak mellém. mint az ipar más területein. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. némelyik még most is nálunk van. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. € € Kõbánya szélén. hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. azt itt . 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. de még csiriz sem volt elégséges. hárman is belehaltak a mérge zésbe. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. hogy egy. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl. Orbán István. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. megvásárolta az egész üzletet. Általán t azt jelölték ki számára. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak. hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. a forgalmazást kellett irányítaniuk. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített. állták a versenyt z Európával. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. A gyár nem kezdett vitába. A mi elõdünk. több betût nem hasz ttunk. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. így jutott eszünkbe az EGIS. mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem. sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. . Késõbb megtudtam. bár valójában cs y apróságról van szó. rövidítve EGYT-re. és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. huszonkét éves egyetemistaként. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . 350-400 termék került ide. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. de személyesen most találkozunk elõször. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. a gyár önálló kutakkal. Zeus fõisten pajzsa. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. aztá einvitál az irodájába. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem. és olyan mûködtetõnek adta át. ak a polcokról az italosüvegeket. de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. bemutatkozunk. míg kavargatjuk a kávét. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. a megállónál szemembe ötlik. éles profilú arcát. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. valamibõl nekem is meg kell élnem.

azt is megtalá hatta benne. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. és jó volt a mûszaki érzékem is .7 milliárd forintot tett ki. Összehasonlításul megemlítem. Megígérem. El kell fogadnom. azt végre kell hajtani. és hatástalanná válik a megvalósítás. ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . A rossz döntés is jobb. Ha megengedjük. Én itt nem tulajdonos vagyok. de lényegileg az én kezemben . hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. Kétségkívül fennáll a veszély. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. Nem is folytatom ezt a témát. de a döntés után má helye semmiféle polémiának. hogy a továbbiakban nem térek vissza rá. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné. ha rosszul d olgozik. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. Servier úr. Most párttag? Nem. hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. hanem alkalmazott. ennek az ára menet közben növekedett. hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a . akkor szabadon dolgozhatok . három évig egy laboratórium vezetõjeként. mint a dön a. vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt. A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében. Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . most egy jó kocsit tudnék i belõle. olyan hátra kértem magam. az óvoda. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül. Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. Itt is igazi profikra volna szük dom. se . lelassul. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát. hogy újra elkezdjék rá gittet. 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. Azt hiszem. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. bizalmas köz m. ha tovább is olvasta a szócikket. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. akit le lehet váltani. hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. majd igazgató lesz. az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember. de õ elhárí ajánlatot. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. mikor érjük el ezt a szintet. Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. hogy hibázhatok. hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. mûszaki igazgató. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. de vigyázott. Orbán nem engedte meg. ha talpon akart maradni.

Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. és gyakorlatilag eladhatatlanná válik. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. hol alkalmazzák. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat. mint a miénk. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. Az elsõbe a vényköteles. A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt . miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét. De hát ez az eljárás tisztességtelen. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. végül a harmadikba választhatók tartoznak. és tak képesek. egészpályás letámadás folyik. az OEP megmondja. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. a kartondobozokon is csak a betû magyar. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. mert ha az adott orvosságtól támogatást. mondjuk. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . támogat kek kerülnek. a másodikba a vényköteles. Niger államnak akar eladni valamit. mint a miénk. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. természetes. Gondolja meg. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. Ha valaki azt állítaná. de ha egy akk lat.ozók lakáshoz jutását. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. olyan mértékben fizetünk rá. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. sõt törvénytelen! Attól függ. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. hamarabb szétesik. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. mely ilyen irányú támogatást adhatna. Ha valaki. rajt incs más szerv Magyarországon. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. a papír m onnan származik. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. ebbõ ot emelhetünk. de támogatásban nem részesülõk. ez nem mindig járt haszonnal. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik. Annak idején Mikola. ha a ráta 6 százalékos. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. akkor már baj van. péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. például. sõt az sem mellékes. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. ampullát. hogy megváltozik-e a színe. mindenkinek megadták a maga jutalékát. Azt is megengedheti magának. ez most 500 Ft. a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. megérez egy ekkora tételt. de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette.

hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. a mi gépsoraink s cikkek is futnak. mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat. A min azt állította. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd. Másrészt viszont azt is garantálta. Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. zament. Azt szokták mondani. mert azok e ntmondanak egymásnak. a multik ritkán mennek ezer forint alá. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. a 3. hogy 2003. de az ar látszik. A drágulás igen jelentõs mértékû.]. megfoghatatlan általánosságokban ak. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. nyugtatók. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés. melynek a megvásárolására nem is gondolt. hogy körleveleket írogattunk az orv ak. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. (A vita nem oldódott meg. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket. legalább négyszer huszonöt évre. Maj i is belejövünk. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. Lehetséges persze. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. õsszel. Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. Az egészségügyben most minden forrong. Ne haragudjon meg a kérdésért. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. reformokat bevezetni. Szent Mihály napján viszont már csak az.) Mi a helyzet az exporttal. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. január 8-án került sor. melyiket érdemes megkörnyékezni. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz . vegye gy árucikket. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. hiszen az a lényege. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy. hogy valakit rábeszéljünk. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk.2 százalékos árnövekedést tervez. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. hogy az eredeti. nem mond róla véleményt. egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. hanem az elnevezések. a baka is menet közben tanul meg énekelni. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. Késõbb arról vitatkozgattunk. Nekem úgy tûnik. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét. de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel. hogy ermékeit írja fel. Úgy látom. számos támogatáscsökken t is belekombinálva. hogy a kormány a gyógys csapdába került. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . másrészt. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. Egyrészt azt hangoztatta. tehát eleve szabbul jártunk. aki el tud számolni . Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk. mert 1991-ig beérhettük azzal. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk.2 százalék mást jelent nálu és nálunk. akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. hogy nem lesz könnyû. közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. Gy. mégis elõállnak velük. mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki.

emberrel. a másik a valódi g yszert. hanem odáig fejlõdött. A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. de õ elhárította: Azt és annyit idézel. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. Üzemeket építettek. ezek fõleg orvoslátogatók. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. aki vadlovak betörésé oglalkozott. mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. melye ket érvényes szabadalom véd. csak az ablako n kipillantva vettem észre. megkérd zi a titkárnõtõl. az egyik placebót. hogy ezt nem tehettem meg. amennyit akarsz mondta . Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét. € 2. egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. Kulcsrakészen. hogy kiöregedett. Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt . a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . Az üzleti harc élesedik. és meg va ve. hogy komplett kórhá tált például Peruba. foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. de a lovak tudni fogják. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. Végül két mintacsoportot alakítottak . és õk sem akarnak többet fizetni. új utakat keresünk a hasznosítására. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. a cukor marad a végére. A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. ha árat ajánlunk. és generikusokra. Már egy éve folytak a kísérletek. nemcsak az ország könnyûiparában. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. a pénzt meg küldd el az árváknak. Most lakultak. vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. Egy korább . Nem értettem a döntésüket. hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. tárgyalni sem hajlandók róla. hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. Bár folytattuk a munkát. belefeledkeztem a beszélgetésbe. hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. megkérdezik. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. és magasabb hasznot is hoznak knek. híressé vált készítményükkel. Én nem biztos. tudom segíteni. elõször állatokon. hogy mibõl érzi majd meg. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. hogy a fõnöke meddig ér rá. ekkor a Pharmacia bejelentette. meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. Nigériába. Tuniszba és így tovább. mert tségek igen magasak. és megállapították. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. esetleg egy másik országba helyezik át. hogy már alkonyodik. Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. hogy leáll velük. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. hogy megérzem fel lte . hogy találunk is majd. amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. az . hogy más tollaival é eskedem. A riporteri udvariassághoz tartozik. Brazíliába. saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. Bántott a lelkiismeret.

] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. A komputertomográf. hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. jelenlétük annál inkább erõsödött. a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. EDR 750-es generátorok. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. járták az országot. végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél. de ez nem párosult olyasfajta jóind . számára szûk volt. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. ilyen minõségben felmérhettem. viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el. tanácsokat adtak. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza. Azt javasoltam. az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak. és forintban fizetett nem devizában. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. akkor nemcsak az veszett el. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. A két cég emberei. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. a rétegfelvételi techn is. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. Õk kran látogattak haza. Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. azért is. és el is érte. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. diplomáciai t megkapott. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. amikor már megtehették. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. mi a Siemens vagy a Philips. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. fõleg a Medicor. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban. kiállításokon vettek részt. a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal. UV 4-es vizsgálószerkezetek. nem vásárolnék olyan cégtõl. olyanok. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki . mert rájött. Kétségtelen. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. A magyar orvostechnikai ipar. felvették a német állampolgárságot. és bemutatták azokat a rendezéseket. móds forgatták fel az egész szakágat. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt. mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. Gy. A nagy világcégek. hogy mindvégig jelen voltak. és nincs az a multinacionális cég. M. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. mert a vezetés nemcsak gazdasági. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket.a világpiacon szerezte be hozzá. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett.

bes t minket egy egyirányú utcába. ha semmire sem telik. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség. Szegeden. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. ami várólisták kialakulásához vezetett. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. melyek nemcsak gépeket szál k. becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom.47 millió forint. Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép. mára lement 9 i súlyából pedig. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett.és mûszergyártó ipart.lattal. Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz. az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. népgazdasági érdekbõl. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor. még többet vesztett. mondom. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. ha lehet. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. õket elsõsorban a piac érdekelte. És akkor megindult a CT R-. Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. olyannyira. de tömegcikk vásárlásra sem. például az International Medical C IMC) Budapesten. Egy jobb páciens ma már felháborodik. h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett. amennyit az orvosok érdeke diktál. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. sõt! Bizonyítható tény. Csak annyit mondhatok. hogy Németors Piac államaiban. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait. a hamar kialakuló ve alatok. Erre or is elõkerül a pénz. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. Az intézmény. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. a számuk 1865 darab. ahol a szomszéd szobáb . Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak. A folyamat egyre inkább kiteljesedik. A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. a magyar származású ügynökök bevetése. (A 2000. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral. A tétek emelkedtek. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. ahol versenyhelyzetbe kényszerült. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. ez az arány 198 e a 62 százalékot. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat. értékük 867. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn. Milyen alapon lehet meghatározni. és a CT ott is mûködik.

Ha zzuk. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. öncélú beruházás. és ezek általában mûszerfüggõk. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. és leemeli a falról a réslámpát.egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. az õ befolyásának . hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele. ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek . mert általában sokkal nagyobb a kapacitása. A monopol intézet tulajdona ugyan. De a legfe jlettebb. nem kell. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. sugárterápiát végzünk. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. jobb helyeken lennie kell. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. Akkor még nem sejtettük. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. mindenk i mást kirekeszt a használatából. A CT. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ. mint amennyire szükség van. Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. Dr. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. akár nem. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. a kutatásból közlem . szolgáltatás. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. és azt hittük. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. ami orvostechnikailag hatékony. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. persze. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. Ez soha nincs kihas a. A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. akár szükséges. a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. ezért egyszerûen elrontja. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. ami csak szükséges az ellátáshoz. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. kutatás. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. A fejlõdés egyenes vonalú. ami így kiszakítva nem teljes értékû. a vidéki intézmények között mi szám snak. A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. Az Ön munkahelye. Repa Imre. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. csak nem mindegy. hogy ami technikailag lehetséges. az gazdaságilag megengedhetõ-e. ezzel mindent megoldottunk. a felhasználási terül határolása. milyen a hús-zsír arány. a volán mellett dr. mondhatnánk. kinyújtja a kezét. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. kihasználtság. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . A d zertációs mûszer egycélú. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. mindig volt és mindig lesz. aztán rá kellett . magyar állam fizeti kategóriáj zik. hogy milyen színvonalo . Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. hogy ez önmagában keveset ér. onkológiai vizsgá . Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva. Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. ez is a teheti. A birtoklása tekintélyt ad. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ. hogy ez a tevékenység l ja.

hogy én ott is gyógyítani fogok. hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. a tenderben feltételként határozták meg. félig a kutatások céljait szolgálja.7 milliárd forintot kellett költenünk. és ez a létszám már most is csak szûkösen s. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak. sõt még az is kétséges. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. mikor helyettest kerestek mellé. bennfek yt nem tartanak fenn. . hiszen ezek többet fogyasztanak. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el. professzorrá válik. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. hogy ez a pálya nem hivatás. Például Pápán. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . aki kezelje õket. professzor. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom. hármat ponyasérüléssel hoztak be. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra. Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. ha nem tévedek. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. hogy 10-15 beteggel fogl tam. Most. egyet csípõvizsgálatra. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. a múltkor láttuk az Inter-tévén. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik.) Beljebb megyünk. de az utánp gyakran másoknak neveljük. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni. ( Úgy tudom. Nagyjából. Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. képzettségükrõl pedig ani. vagy azt. jól beszélnek angolul. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. az induló tehetség tudóssá. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. Ha megkérdezem a távozókat. ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. Az intézet két mûszakban dolgozik. Senki sem értette az indokát. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen. € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. Minden rendben is volna. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. lás elmarad. ehhez értek. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik. hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. mint a könnyebbek. fiatalok. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. régóta tudom és tapasztalom. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. a hiány mind súlyosabbá válik. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. és nincs mód a pótlásukra. Malaysiából hoztak egy doktort. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. Egy kollégánk jelentkezett. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. és nem olyasfélét. egyó zélgetés után felvették. Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. Tételezzük fel.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. aki egy szót sem értett norvégul. hane m szolgáltatás. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. hogy nem lesz. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. aztán õk is elmentek.

itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. hogy valakit beutaljan ak CT-re.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. Mi is próbálunk exportálni. úgy adják tovább. . 12 mérnök-számítógépszakértõ. Szerintem még mindig jobb megoldás. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. hanem miként a neve is jelzi. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. Akadnak öregebb gépek is. orvos. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki. mi adjuk a berendezést. Egy újfajta értágító gyûrût. Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. mert sok volt a hasznosítható réz. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. az állatorvosi h kezelést. mert elvész a garanciakötelezettség. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. két televíziós készülék is mûködik. benyitunk egy másik terembe. sofõrök. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. 9 állatorvos. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. a mûk nnyit értek. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. Mint mûszaki analfabéta. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. A gép Siemens gyártmányú. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. a többiek a gazd jai. a po pohárban cukorkát raktak ki. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. Elindulunk. Lehet. mintha otthon. Tovább sétálunk. takarító személyzet. hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek. mintha az egészet maguk nnák meg. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. mintha még egyszer megvásárolnák õket. Ausztriában végeztetnék el. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. hogy egy embernek k nya. Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. hogy ez is hálapénz ik. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. A létszámunk 96 fõt tesz ki. mágneses rezonancián alapul. meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni. hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. én is hallottam róla. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. ahol a MOL vállalat dolgoztat. A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. megnézem az MR-gépet. fol an fennáll a veszélye annak. A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. ha vala ek megtetszene egy alkotás. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. Ez Somogy megye. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. Kényelmes székeket állítottak be. illetve állattenyésztõ. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. fõleg keleti országokba. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. nem mindig sikerrel.

hogy a kezem már nem olyan biztos. csak találomra írok fel egy-két adatot. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. amiko zgatóvá neveztek ki. Fordítva kellene. hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. Igen. Már sötétedik. ki is j dezõ. ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. Repa doktor megmutatja. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. Igen. Megbeszéltem a helyi televízióval. csak már nem gyógyító. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. mindig lesz valaki. minden eszköz a humán színvonalnak g. az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. vagy mocskok vagyunk. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. Öt óra elmúlt. A vezérigazgató. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. Mit tapasztal: több rákos beteg van. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. hogy továbbra is rendelhessek. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. aztán visszatolják. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. hogy dt. Körbejár folyosót. aztán di a titkárnõjét. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. A kezünket csókolják. hogy nappal van vagy éjszaka. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét. A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe.A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. hogy adják ide a szerveit. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. dr. máskor megesküdnének rá. de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. növekszenek a veszélyforrások. A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. õk ajánlják fel maguktól. hogy elme fõigazgató. mire megtalálom az International Medical Centert. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. Ha csa . Az sem kelt biza betegekben. Miskolcon úgy kerültem az élre. vagyis az értanra. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. a páternoszter már leállt. és a fáradtságtól azt sem a. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. de nekem volt erõm belátni. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. aki volt. ha megtudják. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. vagy angyalok. Ne haragudjon a megjegyzésért. hogy e az állásajánlatot. a folyosókat is át-áts rocell falakkal. Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. Ettõl tettem függõvé. aki irigyel és feljelent. mint régen. Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. de még inkább önmaga elõtt. de az a tapasztalatom. mindig a végletekben helyeznek el minket. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. Nem tudtam rászánni magam. Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. mûtéteket nem végeznek. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. de azzal a különbséggel. és ügyelet t adhassak. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. mindenki sajnálta. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. hanem szervezõ orvosnak. akkor is ragaszkodtam hozzá. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. azt javasolták.

hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. Képalkotó diagnosztikával. és cserére szorul. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. azért a beszer nk engedményeket. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. jogomban áll változtatni. Ezt és azt ki kellene r . utazási lehetõséget bé i. megbeszéljük Katona doktorral. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. chicagói és más külföldi kongresszusokra. MR-rel. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. évi 365 napos ügyeletet tartunk. hogy ke bálni a nimbuszodat. és bár a cég egyes részlegei önállóak. Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot. Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. elképzelni sem tudom. s CT-vel. hogy mit tegyek. és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal. a Global I vest hozta létre. ami a Fidesznek nem tetszett. kemény kötbért fizet nekünk. hogy beállítunk egy gépet. két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. értesülök róla. hívtak fel Budapestre. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel. a csalá kértem tanácsot. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. hogy a kórház jól megy. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. és õszintén szólva. nem mind . az kih ul áll a makói kórházban.k rágalmaznak. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. de hogy tegyem meg. Ismert dolog. hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk. valamint vesedialízissel foglalkozunk. mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. hogy rendszerváltás történt. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . szétrúgom a seggedet. Azt mondták. Az persze igaz. k. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. a maximális kihasználására törekszünk. a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. ha nem érzem biztosan. Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. Ez 1987-ben történt. mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. én megvédelek. A második. A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et. hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti. minket leszámítva. Feltételezem. felesleges foglalkoz . akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. úgy látszik. egy konferenciánkon valami o hattam. elkönyvelték. obboldal rám szállt. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. és ha azokat nem használnák ki meg ben. A szervizelést is maga a gyártó végzi. A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. ultrahangos vizsgálatokkal. h an megköveteljük tõlük a munkát. mindenkivel leültek tárgyalni. Nem fordult elõ. hogy itt kell mara dnom. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. de ha valamin rajtakaplak. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. Nem fordulhat elõ. 2002 cég tõkeemelést hajtott végre.) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . Bosznia-Hercegovinában és Romániában. nem tudja. mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. hogy a gép nemcsak mûszakil k el. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. Nem akarok turkálni a zsebében. (Miközben ezeket a sorokat írom. Kezdett elegem lenni az egészbõl.

Gondolom. vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni. a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. Csak ha magas a betegszám. de a gy m mûködik megfelelõen. vagy egysze ják. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták. 10 ezret. Az a tapasztalatom. ezt itt VIP-szekciónak nevezik. Egy pont értéke 1. Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy. A falra ki van függesztve az árjegyzék. szökõkutakkal rendezték be. ha kontrasz tanyagot is használunk. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették. úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup . a zt is összekeverem. a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. állandó vendégeink is akad on már felmérték. ahol a magántõke megjelent. õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . ezért vagy az ismerõsöket. (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak. és nincs ismerõse. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre. hogy a megelõzés olcsóbb. könnyen lehet. Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. több mint 600 négyzetmétert tesz ki.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem. Az elõteret ízléses padokkal. hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot. és hogy ne kelljen várakozniuk. hogy az idõpon artsák. hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. mert az ottani bi . például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. Feltûnik. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban. Mint számos más egészségügyi intézmény. egy-egy ilyen check up . reggel héttõl éjjel két óráig tart. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. mi is a TB b tjait fogadjuk. A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. a gépek. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. derékmag sárga védõléceket húztak fel. azért megéri. hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. az jó. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. de lkedtem. ezek között sok a bedolgozó . Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben. Akit kilenc órára írnak be. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek. e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. az intézet profiljából hiányzó szakágakban. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. Találomra jegyzem fel.2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló.alapterület hatalmas. n kel. Be-benézünk a rendelõkbe.

hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár. hogy Kovács Jánost . Nehéz különválasztani. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. kifogásolták. ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. € € Hevenyészett. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. és soha. Katona doktor nem válaszol. április 22-i számában rátalálta olt cikkére. mely hírül adta. Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény. a munkavesztésüket korlátozó ovább.. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. illetve a kft. A 160-170-bõl. egyezés az OEP-pel. a garantált 13. a Népszabadság 2003. és meghirdette a magánosítást. 1993 óta a KDK DOTE KFT. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok. Az az érzésem. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. semmit sem vettem igénybe érte. Ha belegondolunk. a klinika tulajdonosát is részesíti.-t. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába. itt a kft. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát. többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk. ha valaki azt mondja. csak széttárja a karját. De mi van például akkor. én is három fokozatot képzelek el: az akut. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot. most nincs pénzem. Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. Egy jól szervezett. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. havi fizetésrõl. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. különben felbontják vele a szerzõdést. Ez semmiképp sem az IMC bûne. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll. mely 2003.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal.ság szólt neki. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. mindenkivel közlik elõre. és be kell vonulnia egy két ekreációra. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála. a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét. . de mikor és hogy juthatnánk el addig.

legalább annyi kell tenni. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. Végül megállapították. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. zt mondta. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. minden fiatal. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt. a gyakorlatban másképp alakult. És az. fizetik-e a gdíjat és így tovább. átszervezünk. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. A mûködési engedélyük tíz évre szól. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint. mikor felvilágosítást kértünk. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. mert ellátási kötelezettség terheli õket. A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. hogy a fejük fölött. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön.Lázongás tört ki. rá. Ez viszont oly n passzív helyzet. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. nag a klinikáról is eltávozott. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. majd lesz valaki. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni. mozdítani kell. d hetekig azt sem tudták eldönteni. Katona Zoltánt. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ. Én bízom benne. aki bef ejezi! Ez. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. de az nem érdekes. mert ez maga az élet. marad a harmadik lehetõség. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. e en. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. kicseréljük a lámpákat. hogy helyet változtatunk. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. Minden téren tombolt a törõdömség. Azt el kell ismerni. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. melybõl nem lehet elõrelépni. A fõvárosban viszont belátták. a diplomájukat. beléptek-e a kamarába. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. a betegek jobb ellátást kapnak. sajnos. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. a debrecenire. M ondolja? Nem. Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. y a budapesti az illetékes. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. hogy állandóan változtatni. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. nem lehet belenyugodni abba. ami jelenleg uralkodik. többek között a MÁV kórházb n. hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. . Annyi biztos. hogy az átlagnak. hogy kezdj el valamit. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. csak heten nem írták alá a szerzõdést.

de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. A legnagyobb maffia úgy zajlott le. sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad. A baktérium egy kis élõlény. valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. uram. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. Az abb . Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. ez súlyos következményekkel járhat. de jelentõsek az eltérések is. Lényegileg egy darab sav. ha úgy találja. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. mikor nálunk is me AIDS. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. én em. et. Nem mondhatom. az e magának. én rábeszéltem az orvost. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. Svédországból már jönnek vissza genológusok. hogy õ voltaképpen fiatal. € € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. hogy reménytelen eset. a mi gyártmányunkat. persze. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják.Ez korántsem olyan egyszerû. A kapcsolat azóta is folyamatosan él. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. nem hülyék. felvet em bántuk. mi elláttuk a feladatokat. . hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. vegye meg. hogy: a vírus az vírus . mindegyikük megtette a maga aján atát. a fertõzésekkel. A döntéshozókat egy különr onba. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. ezret. amíg kiderült. mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. mint egy másik cégtõl. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. most. ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. kiderült. már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött. hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei. a vírus viszont nem élõlény. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. és a laboros már csak rõl értesül. ha két ember eltart egy harmadikat. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. jobb. és ott ütötték nyélbe az üzletet. En n ültem le beszélgetni az orvossal. mely kettéosz odik és így tovább. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. bármennyit. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. Elõfordult. A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. hogy beválik. hogy rosszul azonosítják. mint amilyennek beállítják. és azt mondja nek : próbálja ki.

de a helyzet akkor sem változott volna meg. bizonyos fokig a megalkuvás is. már nem elõször életemben. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. hogy milyen kö yekkel járna. Jól látom: változtatni készül? Igen. fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma. Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. a pénz. így mód nyílik városnézésre is. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó. A kórház anyagilag nem fizetett rá. azt fontolgatták. Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító. Addig. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. õ azt szerette. és úgy döntöttek. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. melyet esetleg egy olyan ember kezel. módomban állt volna azt mondani. A vért valahol beraknák egy gépbe. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. de nem lehetséges. ne ak az AIDS. nálunk mégis mindenhová bejutott. ha minden körülötte forog. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással. fordulnak elõ hasonló esetek. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát. ebbe pedig nem tudott beleszólni. Beszálltam egy kft. Négy évig dolgoztam náluk. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk.-be. a szakkönyvek. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. hogy szüntesse a tevékenységét. és így a mi kis kft. Az együttállás kötelezõ. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. elsajátították a módszereinket. Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. de nem ott vizsgálnák meg. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. elnézést kér. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. az egyik leggyengébbet választották. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni. ha én el tasítom az ajánlatukat. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. félig laboratóriumhelyiségben. Akármilyen különösen is hangzik. Belátom. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. Gavallériájukban még arra is dítanak. de a ottam a nõvérek között. általában õk fizetik. Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg. és bekapcsolja. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje. Már mondtam.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet. a Companon mellett tették le a garast. hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. heti egy alkalommal rendeltem. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. Megszólal az orvos mobiltelefonja.-nk is be k t. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. Az esetek százait lá el. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. hogy itt valami rendkívüli. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . Többek között Berlinben is jártam. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó.

többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. és szinte n orvosi szakágban van valami. például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot. és a maguk embereit rakták oda. A nemzeti burzsoá nem tehetett . a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. Ha meglátja. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben. civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. Nem aratott sikert. a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. tehát inkább hagyjuk. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. abban bíztunk. és ott meg a laboratóriumot. A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban. Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt.látunk arra. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan. a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. ha annyit tud. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. hanem a kiterjedt praxis. Gondolja. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani. már következetni tud arra. és rögtön eltûnik a plusz. az utódja ki minket. A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. Annyi viszont biztos. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni. de sok esetet lát. és felajánlot elõállított termékeket. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. mûtétre kerülne sor. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. elment egy másik budapesti kórházba. Megkeresheti a beküldõ szakorvost. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek. jelezheti neki a megfigyelés eit. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor. De a támadás máshonnan jött. hogy pontosan milyen piros. Elég. hogy milyen etegséggel állhat szemben. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. A laza sz bályok módot adnak rá. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. de õ kitartott az elvei mellett. Nincsenek illúzióim. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. Elsõ dolgai közé tartozott.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. mint már mondtam . Három hétig tartott ez az állapot. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. mikor a zöldet. melyet lehet. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. Közben múlt az idõ. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. minden mást elvégez az automatika. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. spórolósan kellett dolg oznunk. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. Ilyen együttmûködésr képes. Ha egy reagens megpirosodott. de õ nemet mondott. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. biztos vagyok benne. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. A váltás után sok helyen kirú agy részét.

a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. Egy cikkében Ön is megf . Lehetséges. melynek zetérõl. mint kéne. mely a magáncég nevére szól. A cégek már nem vesztegetnek. ahogy kívánja. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. az én emberemrõl. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. legföljebb egy hullhat le: az enyém. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. Állást kerestem. hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. kábelkötegek lógnak le. utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. Kovács Gergely € N. fõorvost ismeretlenül hívtam fel. hogy ha írok róla. hogy melyik csoportba tartozom. de nem szeretném. nehez n találom meg az irodáját. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. hanem diktálnak. mindig is az volt a felfogásom. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. ne felejtse el. sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . és beinvitál magához. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem.jd még tovább. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. Újra tapasztalnom kell. amennyire ez a folyamat általam belátható. a privatizáció. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. hogy sok. Elkésve érkezik meg. Majd maga megítéli. mégis örülnék. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. bocsánatot kér. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. hog ol. Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. ha megmondaná. a szellemileg visszamaradott és a szent. aki észreveszi. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. Ezzel tisztában vagyok. orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. csak itt nem a részvények árának. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. de számomra nem mindegy. jó. € Üdvözlettel: dr. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. fõorvosról sem hallottak. mert attól tartok. nem vagyok az átalakítás. más kórházakhoz hasonlóan. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. Mi eltartjuk õket. Nem nagy ügy az egész. mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén. többé-kevésbé rendes ember lelkes. ha leírná. márpedig szakmánk nagy öregje . a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. ne említsem meg a nevét. csak annyit kért a telefonban. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. õk ledarálják a vizsgálatokat. N. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára.

legyenek-e kórháztulajdonosok. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. csak a maga teljességében privatizálható és nem kimazsolázott részeiben. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. a tulajdonviszonyok valójában nem változtak. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. Állítólag egy izraeli holding elvállalta. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak elvégezni. Egy-má már én is számolgatom. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. hogy megjavítja a magyar MIG repülõgépek fe berendezéseit. Itt egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. annál kevesebb egy-egy esetre. ha a külföldi érdekeltségek miné ettel kívánnak foglalkozni? Mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden vizsgálatot a miénket és az övékét zárt kasszából fizet. mert a kórház veszít rajta. A külföldi tõke térhódítása most elképzelhetõleg újabb. Alapvetõen csak CT. mert a magyarországi forgalma alig egy-két százalékát ki az összteljesítményének. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. igaz. Igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából. mondjuk. M.ta ezt az elgondolást. nehogy más megirigyelje. Az eg olyan téma merült fel. nem kellene eljönniük Magyarországra. õk nem is válla ják az effajta kezelést. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. hogy csak egy formális átadás történt. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. olyat is hallani. Az összköltségen belül túl . hogy á lítólag fejpénzt fizetnek azoknak az orvosoknak. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt. de akár egy kórház is. hogy talpon maradhassunk. egészségügyi létesítményekkel foglalkozó r kapott egy budapesti diagnosztikai kezelõ alapítására ezt vásárolta fel aztán egy amerik [Nem tudni. Ez a helyes üzleti taktika: a jót szidni kell. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal. korszerûtlen. Miért zavarja a magyar diagnosztikai osztályok érdekeit. nt tízet. hogy miért történt! Ilyen körülmények között csak homályos tört enek. és könnyen kiszámítható. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja. amit tehetõleg elküldenék a jelenlegi orvosi állomány felét-harmadát. Például az a n rikai cég is. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. bizonyára tudja. mert akkor még egy vizsgálatot számolhatnak el. de egyelõre nem ad om fel. Õk panaszkodtak. egy multi viszont meg em érzi ezt az idõleges veszteséget. Itt is a legalacsonyabb költségszintre álltak be. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül. hiányos. az úgynevezett tháliumos vizsgálat. például orúerek vérellátásának felmérésére. Gy. az orvosi gépek és mûszerek forgalmazói átve mûködtetés jogát. a mazsolákat a teljességen belül kell kitermelni. Az izotópos megoldás mellett léteznek más módszerek is. hogy alig éri meg nekik. ezért jelentõs és biztos hasznot hoznak. megszerzi a felszámolandó magyar ellátási területét is. még magasabb fokozatba lép. hogy kellene csinálni. hogy elítélõ hangsúllyal tette elõkeresem az újságlapot. és a helyünkbe pr on lépni. melyeket az Orszá gészségbiztosítási Pénztár magasan finanszíroz. hanem átküldik a betegeket hozzánk.] A külföldi érdekeltségeket nyilvánvalóan nem elsõsorban emberbaráti célok vezérlik ha e uk. A gy a magyar egészségügy infrastruktúrája. azt is hallani. A pá eket lehetõleg kontrollra is visszarendelik. baloldali egészségpolitikusok véleménye egybevág: mintegy 500 milliárd forintra volna szük belátható idõn belül a »helyrepofozásra«. A felfüggesztett törvény korlátozta a prof gazdasági társaságok közvetlen részvételét a betegellátásban bár az alvállalkozói kiskapu Az új törvény kinyitná a nagykaput is. otthon is megtehetnék. Ennél nem ghányaddal variálni. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. ezért az egyesülésnek egy másik. hogy ne rendeljek ennyit ebbõl a drága anyagból. felszereltsége omladozik. az aggyal és a csontokkal foglalkozik ezzel is csak a törzsbetegeik ull service kiszolgálásának a keretében.és MR-vizsgálatokat végez. de a diagnosztika 25-30 válfaja közül csak a szívvel. hogy a továbbiakban miképp járnának el azt csinálnának. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. Tovább nyomul elõre. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik. Nekem pedig szól a gazdasági i gatónk. mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. akik hozzájuk irányítják a betegeket. hogy a gyógyszergyárak.

melyiket érdeme nniük. a befolyó díj zleteket közben csak úgy mellékesen leemel majd 20-30 százaléknyi hasznot. Egy PET-berendezés 500 millió forintba kerül. õ a saját. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem lép közbe? Neki nem ez a dolga. amennyit csak akarnak. ezeket a gépeket mindenképpen meg kell vásárolni. A felmérések szerint egy-egy beteggel eddig á n napi 7 percet foglalkoztak a kórházakban. Magyarországnál maradva: egyetlen fillérnyi rizikó nélkül is ha profitot lehet termelni. ahol a nagyobb gazdaság mozgástér végett megengedik a társaságok részvételét. A helyükön megmaradtaknak szigorúan elõírnák. Újra kérem: ne értsen félre. biztosítók. hogy évi 2000 vizsgálatot hajlandó finanszírozni átlagosan 170 ezer forintért etesen többéves idõszakra. a páciensek zsebbõl vagy üzleti biztosítókon keresztül fizessenek i annyit. Jön egy zöldséges az orvosok így nevezik a szakmán kívül áll személyeket . A fektetõ ugyanis nemcsak a gépek. Ha kapunk egy ilyen ígérvényt. technológiák árát kapja majd közpénzbõl. hogy megvehessük. mert a szegénységünket valóban jelentõs pazarlás kíséri. így azok alig-alig képesek profitszerzésre. ott is szigorúan korlátozzák a tevék t gazdasági eszközökkel: profitmaximálással. Csehországban at. Elengedhetetlen. mely kedvezõbb gazdasági akkor vele köt szerzõdést. De hát. és felmondja a kapcsolatot az állami vagy önkormányzati tulajdo olgáltatóval. Aligha fogják beérni az üzemeltetési jog megszerzésével. a PET. de legalábbis társadalmi közmegegyezést igényel. pontosan felmérték. Megjelent egy új diagnosztikus csúcsteljesítmény. melyeknek a leválasztása nem okoz nehézségeket. Méltányos ez a szabályozás? Hiszen ezek a cégek komoly összegeket kockáztatnak. aki szerez majd egy hasonló ígérvényt. ha az egészségügyben keletkezõ amúgy is csekély haszonból valaki kiemel egy szeletre valót or a terület összes közszolgáltatására még kevesebb jut. A gyógyszergyára m juthatnak ilyen módon kórházakhoz. Semmiféle ellenérzést nem táplálok magamban egy m y egy privát orvosi szépségformáló szalon ellen.tesz ki a fizetésük. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kellene kötni egy házunkkal. de ahhoz. Ha egy magántõkés társaság olyan kórházat épít vagy alakít ki. Erre szükség van. m juk. Ez meg is történik majd. aztán itthagyja nálunk bérüzemeltetésre. nekünk is szükségünk volna rá a kórházban. hanem termeljen minél több hasznot. mert ezt már ismét dotálják. a kertet viszont elpasszolják. a következõ lépésben valószínû t próbálják megkaparintani. sokkal jobb volna. az orvosok küldjék el õket. Ha. én nem valamilyen fundamentalista elviség alapján vagyok ell a különféle tõkés csoportok nyomulásának. mert ez a tõke természete. esetleg az átlagos szintnél magasabb kamatta A profitorientált vállalkozások szószólói azt állítják. milyen eszközöket és anyagokat használhatnak fel. Felesleges féltenie õket. Csakhogy nem kapunk ilyen papírt. nálunk egyetlenegy Debrecenben. a kórházat m célvagyont megtartják. b . ez az idõ is lemenne a felére. az orvos ne b eszélgessen-vizsgálgasson. ha jól értem. a Pozitron Emissziós Tom ia. hogy melyik rentábilis. egy kétemeletes kórházépület egy négyhektáros budai kert közepén fekszik. Persze nem mindegyik kórházr aspirálnak a tõkés társaságok. ha a befektetõk lépnének elõször. Ha már mindenképpen elkerülhetetlennek ítélik a profitorientált társaságok. hogy õk majd megszüntetik a pazar zálják az egész ügyintézést. Fekvõbetegeket nem vizsgálhatnán meg. Ezt a vagyont a törvényes elõírások szerint semmiféle más célra használni. mûszerek. Mondjon egy példát! Ahogy óhajtja. szolgáltatást vásárló feladatát igyekszik minél eredménye i. egyet fillér saját tõkebefektetés nélkül. de a közfinanszírozott betegellátás nem szabadpiac! Abból profitot kivenni meglehetõsen aggályos. Az Egyesült Államokban 600 ilyen gép mûködik. Viszont. hogy növeljük az egészségügy gazdasági hatékonysá . Ha egy profitorientált egészségügyi vállal az efféle szabadpiacon. és jöjjenek be új láns rendelésre. kivéve azokat a részeket. Németországban 100. mert ezt az OEP külön nem finanszírozza. Ezért nem lehet haragudni rá. valaki a magya zló koldus -nak nevezte. például Ho privatizálni a közfinanszírozásból fenntartott egészségügyi int