A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

jobb véleménnyel vagyok saját magamról. és levezettem Milánóba áruért.és motorversenyeken indultam. Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak. A zerencsére nem ébred fel. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. mindenki csak úgy tud megélni. Az õ lmentem egy pszichiáterhez. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. de mikor elváltam a feleségemtõl. itt csak egy negyedállásom van.yadékok bevitelére szolgáló kanült. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva. Valaha volt egy saját reklá jól ment. hogy beránt az örvény. Már úgy látszott. Elég meleg van itt a fülkében. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. 12 óra felé újra ágyba kerül. naponta két órát utazik. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. Most tapasztalom meg elõször. felsír. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz. taxiznak. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. de önmagában egy motorcsere nem segítene. hogy itt letöltöttem a mûszakot. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. aztán átülte aját furgonomba. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. én nem azért maradok itt. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. csav arogtunk. Hiába. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára. vagyis: 2 zer forintot. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. kív elhasználtak. akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. hogy kezdjek el dolgozni. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. õk meg lógnak. így eg gnyugszik. Elhagytam magam. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. Mikor kiemelik az ágyból. seftelnek. reven figyeli az utat maga elõtt. hogy esõben mi védi meg a be teget. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. elõfordult már. Nem a legmodernebb. összeköltö m egy alkoholista barátommal. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet. én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. hogy két-három helyen i zik. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. hogy tartsák meg. Ez nekem nem pénz. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. nem vagyok õsmentõs. anem mert ha itt dolgozom. Hátul sem jobb. . kitettem a pontot. Sokan kihasználják helyzetet. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk. mikor átrakják a hordágyra. õ azt ajánlotta. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. Ma már csak akkor hajtok. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. nem tudhatja. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. beszélgettünk. kinek adom tovább az adatot. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. hogy a mentõket. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. a havi minimálbér felét kapom. akkor kerestem meg a mentõket. cukrásztól felszentelt papig. hogy befogadja azokat az embereket.

Májriadót jelentenek be. felváltva alhatnak egy-egy órát. de aztán abbahagyta. Leteszi a kagylót. hogy a bajtársaimnak sem. hogy jelentsem az Adóhivatalnak. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki. hívjon vissza. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. Ha nem találja meg. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot. A kezelõ képzett mentõtiszt. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. úgy látszik. épp annyit keresünk. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. hogy szálka ment a körme alá. hogy egyetemre járt. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. nem azért kérdezem. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. még az is. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. egymást követõ lagján. Minden forint számít. ma. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak. járt itt nálunk egy belga mentõorvos. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. aztán fogadja a soros jelentkezést. eltûnik a folyamatos. felhívta az apát. Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. soha nem fogjuk megtudni. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. ha jól tudom. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. A szokottnál kevesebb a hívás. Csak annyit hallottam ró a. Az az igazság. Rossz órában szólalt meg. Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. mint 300. matematika-fizika szakra jártam. Két óra felé jár. õ is kihangosítja neke a beszélgetést. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. ezek alapján nem látja ali közbelépést. a roham. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben. eljárok kis aszek mentõhöz. megadja az ügyeletes orvos telefonszámát. a testvére nem tudta. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. de csak most.Hát ugye attól függ. egy a májért küldenek. Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. t hagyta. nem hajlandók felfogni. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. Para alig van. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. Elõfordul. Ne fogják le. a negyven év körüli. mert elkezd csengeni a telefon. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. és sorozatban követik egymást az setek. nincs idõjárási front. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. .és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. hogy sikerült-e a mûtét. meg már sokan elme alni. Én is abbahagytam az egyetemet. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. kiürült a város. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. f jükbõl. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. folyik róla a víz. ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. Értem. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. Legyintek: Ugyan hagyja már. de azt hiszem. bajuszos. Egy határon túli hívás érkezik. Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin. hogy mih ez kezdjen. és nem mondhatom. aki Párizsból kéri meg a mentõket. Inkább 320 óra jön össze. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének.

A beteg a lakása ablaka elõtt áll. hogy az tkezzék. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. és ahelyett. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. és a kocsi elindul. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por. A fõigazgatónõnket Mikola. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. ahol megtalálható minden. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. éjszaka óta fullad. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. munkát átvehetnék a kórházak. hallani. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. utcáról össz edett bútorokkal van berendezve. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. aki kirúgta Simon Kornél professzort. arca hirtelen feszültté válik. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. a WC-re akart kimenni.Megint egyre több hívás érkezik. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból. A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. ami az ellátásához szükséges volna. eze nehezítik a munkánkat. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is. bocsánatot kér a feledékenységéért. Míg a mentõk kipakolnak. sietve hozzáteszi . hogy a saját felelõsségére döntött így. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. ahogy a háttérben álló csa dezi meg. jobb híján egy párnát rakott a feje . Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. ha megírja. ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. hanem egy távolabbi helyre. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. hogy segítenék. Az orvost kérdezgetem. de akad olyan mûtõnk. a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. A mennyezet beázik. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. arcszíne visszatér. os injekciót ad be neki. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. hosszú percekbe telik. hagynak neki orvosságot. A mosott. Újra felkapom a fehér köpenyt. de õ elhárítja. és lesietek az udvarra. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. az egyik bent ül. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. A helyiség agyonhasznált. A kocsi felveszi a beteget. Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. õ volt az. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. de elcsúszott. a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. ez már a város érdesebb fele . ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. mert az van kijelölve. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt. A kezelõ felemeli a telefont. körülnézek a szobában. ha akarok. ahová nem jutott röntgenkészülék. ha rosszabbul érzi magát. Szabaddá teszik a beteg bal karját. ne hivatkozzon rám. õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. a másik kijár. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. A mentõk figyelmeztetik. Építettek egy hatalmas. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. A lámpákra csak néhol került bura. A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. jelentkezik. kimehetek vele. a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. amíg megtaláljuk a címet. vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást. hatemeletes palotát. egy Dembinszky utcai esethez it.

aztán Hamburg jött divatba. Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok. Most sem indulunk tovább azonnal. Jel lemzõ. A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . hog y további felszerelések tûnnének el. a valahai ló snak. bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. Andics László fõorvos szerint a tervszerû. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. hogy az inzulin bevétele után nem evett. mint nem dohányzó. a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. megkérdezem az orvost: Maga. és elszédült végigtapogatja: törést. ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. 2. Elköszönünk. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem. Azt hiszem. a kerületi ügyeletes orvos. A kórházban valószínûleg o kerülne. idõben végrehajtott épüle . attól tartanak. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. A padlón lehullott csavarok hevernek. mentõzik is. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. felülbírálhat engem. jobban jár. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet. € 2. A gépkocsik. hogy honnan estek ki. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet. én. A tisztasággal nincs különösebb baj. Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. vagy pontosabban kellene biztosítani. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. és több évtizedig ott látta el tát. például a vákuum-matracot. a szükséges ztosítva. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. Elme-kórház bonctermében került kialakításra. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. melyre az épület adottságai megfelelnek. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják. május 10-én 76 állom e meg a munkáját. a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. Ha a kocsi szervízbe megy. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt.és cukorbajban szenved. az orvos a gyógyszereket rakja össze. Ami Budapestet illeti. ha itthon marad. traumás sérülést nem szenvedett. és csak 76 as -nak. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ. ha másképp látja. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan . egy tócsa maradt utána a linóleumon. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. sokat lát. a csapat megáll egy cigarettára. Egyébk veszély sem áll fenn. mely önállóan. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . Injekciót kap. Késõbb megtudtam. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. kórházakban. 3. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. Két mentõs emeli vissza az ágyra. A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. doktor úr. amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. restellik az állapotokat. itt megúszta a combnyaktörést. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott.ta egy pléddel. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív. kórházban is dolgozik. csak a szemem sarkából látom. é a beteget. és a férje vigyáz rá. a dig a kocsit nézegetem. hogy kétszáz forintot adott. Ebbõl összesen három olyan akadt. amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. a példa kedvéért megemlítendõ. még azt sem tu dni. hogy a tét Megyei Ideg-.

Ha van valami a világon. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. a résekben egerek és patkányok nyát. hogy nem telik rá. yója porhanyósra korrodálódott. hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat. hogy utasítást adhasson. erõs állagú és jól mosható. egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. a mentõszolgá bérli tõle. Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. máskor viszont szórják a pénzt. Az áll vezetõbõl.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. egy hónapban hatszor tizennégy órát. Azt tudja. mint a régi Nysák voltak. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk. akkor a mentõszolgálat az. a védõitalul s nyozóban hûl. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. Csepel. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. a padló rothad. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. dõsebb. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. Felkapom a fejem. hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni. hogy k. A jármû télen g garázs -ban parkol. Ezek még így is jobbak. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. az állását megszüntették. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. így ezelõtt. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. lehet.] Tekintettel arra. A salétrom. Igen. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. Mikor megkérdeztem Andics doktort. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. hanem kis üres teherautókat. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. k politikamentesnek kell lennie. hogy megéri még azt az idõt. melyeket Magyarországon sze nek fel. a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. Gy. l ehetetlen elvinni rajta. Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. és ötvenéves lévén. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. filléreskednek. állapota ennek megfelelõ. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. a félautomata mosógép épp nem mûködik. hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. a jelölt neki nem a fölöttese. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. abban reménykedik . fõállású orvossal nem rendelkeznek . A fõ te. Megmutatják az állomást. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. Rákospalota. már nem tudott elhelyezkedni. legalább nem esnek szét. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz. mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. de azt mondták. mer . Az itteni helyzet valóban elképesztõ. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. a fedett helyre csak két-három autó fér be. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. M. Az egyik. hogy mentõszervezetünk állományábó n. Itt is megemlítik. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. de még egy mellékállást kell keresnem. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi.

a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet.tudunk megélni. A mentõk. õ megígéri. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. Ami a szakmai területet illeti. akkor ne repestünk a boldogságtól. akkor. valam erendezést is bekapcsoltak. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. és nem tud ugatni. bevallom. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. magunknak kel egoldani a helyzetet. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et. ezért visszatérünk lomásra. kissé dühösek leszünk. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be. amennyire laikusként meg tudom ítélni. közben az ja az orvosi ügyeletet. bel erúgnak az autóba. hogy beszállítsák a kórházba. ami rajtunk múlik. Egy c t bevittünk a detoxikálóba. és az elszámolásnál let y húszast. amíg az injekciók hatása jelentkezik. de nem jött ki. Közben riasztják az esetkocsit. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. Még jó. ágyban fekvõ. hogy hamarosan ki di a doktor urat. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. a párától még elviselh ebb a meleg. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. és én vagyok a gyámja. hogy nem jött! Tudta. evett valamit azután. telehányta a kocsinkat nos. mint majd minden esetük után. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. Most már nem kockáztatnak. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. a sérültek mindent számon kérhetnek. anyagilag megéri. az állapota n etveszélyes. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. ha be akarunk jutni a lakásba. Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre. hogy itt nincs jatt . mert megjött a baja. amennyi a teljes fizetésünk volt. újabb feladat egyelõre nincs. mint amikor a XXII. másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. A mentõk ellátják a beteget. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. de ez csak kivételesen adódik. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. A személyzet bejelentkezik. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. Valaha annyi jatt jött össze. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. régen kihívtuk a rendõröket. csak ritkán ha egíteni. most j tíz-húsz százalékát eléri. Ketten élnek itt. Elõre ül be a mentõtisztnõ. A múltkor egy nõnek lát adt. õ fiúsítva van. A testvérpár mindkét tagja süket. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. Tudja. lassan magához tér. egy nyolcvan körüli. csak az adminisztrátort találja bent. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. letelepszem az as . mozgásképtelen férfi. hogy végzett. egy utolsó éves medika. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. délután négy órától már a sin k. Egy injekciót kap. hogy komoly pénzt tart magánál. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. Kimentünk érte. a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát. Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. erre már rúgták is be az ajtót. a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. most is leülnek kávézni. még megvárjuk. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. hogy bevette a gyógyszerét? Nem.

hogy él-e még. ugyancsak kék cejg munkáskabátot. A medika fölébe hajol. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. legfeljebb leértékeléskor. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. hogy mi fehérben jelenünk meg. Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. a ruhaboltból jön. ezt szorozza meg hússzal. két dzsekit. csak annyi udnak róla. Van. de nem távozhatnak el a helyszínrõl. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. ne gesztus félreérthetõ legyen. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. aki mögött 39 év áll. csak erõsen nagyothalló. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. sapkája. felesleges kérdésfeltevések. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. Csöngetünk. Bár. egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. Valószínûleg szív. három nadrágot. A sofõr bekapcsolj és elindul. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon.luk mellé. nem ismerik az öreget. közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. hogy az érintett ne maradjon egyedül. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. I get meg kéket kaptunk. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. a túl sok beszéd. mikor össze sett. sírni kezd. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. hogy itt lakik valahol a környéken. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. mindenkinek el kellene magyaráznunk. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. mag nkább hallgassunk. fõiskolát végzett. inkább veszünk a saját pénzü héret. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. az emberek megszokták. hogy mit keresünk mi itt kék ingben. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. megelõzve az esetleges rosszullétet. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. A ruha mindig elkésve érkezik. Kopott kék farmernadrágot visel. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. ha megkérjük a fogadót. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. Kapunk még egy mellényt. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . benne a címet. de óvatosan kell eljárni. Mi történt vele? kérdezem. de senki sem felel. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok). (Professzor Dr. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. Egy szabadnapos mentõ lép be. ebbe néha egy óra is beletelhet. kétévente tízezer forint é . kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. a botja a teste alá került. az egyikhez egy ire. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. Frank Lasogga. Semmi esetre sem káros. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. Lezárnák a témát. hagyjuk õt beszélni. tes ti kontaktus. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . Ha a fogadó erõs érzelmek t. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. hogy foglaljon lyet.

egy roham tört rá. Gy. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. almát. Még rosszabb a kép. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb . majd továbbadja társának. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök. 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. A beteg asszony. hogy menn yire kell behajtania a lapot. A ogy a megtörtént eset fontosabb. hasonlóan az elõzõ évekhez. mit ír a következõ. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. Bemegyünk a munkaterembe. az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. 109 k 76 épület (37. csak pihenjél. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. a 2002. Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. Azt már nem is említem. de nem tehetjük meg. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. de mindig meg kell õriznünk az erõnket. mert a férje de az ápoló közbeszól. Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. Szombathely. mert nem tudott enni semmit. fontosabb ok elvégzésébõl. mint a lehetséges. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. ott áll az asztal mellett. pánikbetegségben szenved. Jelenleg egész Budapesten összesen hat. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság. a tünetek lassan enyhülnek. Hajdúszoboszló. [Ez például a Markó utcai állomás . sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. jóllehet nem szívességet tesznek. feküdjél. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek. akkor hívunk egy taxit. a szállítási nak kell fedezniük. ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. aki összeragasztja a darabot. és sírni kezd. keze-lába remeg. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik. elhagyhatjuk a helyszínt. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. Sümeg. Távozóban még látom. elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent. mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. aki miatt a mentõket kihívták. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. Rendben van. csak lemegyek a piacra. . szólni kell neki. de az ápoló láthatja az arcomon. Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re. A kocsiba beülve nem szólok. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl. év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. A medika ellátja. hogy közbeléphessünk. hogy a rendõrjárõröket kivonják más. Aztán újra rádöbben a veszteségre. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. de õ járni akart. mert felújítása gazdaságtalan. Lent van a lányom aroson.]. hogy nem kérek tõled semmit. Én mondtam.

aki elveszíti az állását. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. tí közül jó. reg zon koszosan indulnak el. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. a kísé visz Mészáros professzorhoz. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. ahogy bejöttek. télen a hó ver be a kocsiba. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. csak rá kell csatlakozni. az egyikük viszonylag fiatalabb. néhányan még nála is kevesebbet.és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. Ha min vonul. hogy kényelm nak európai stílusban . ott van a csonk. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . április 4-én. hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul. Ha négy ert visznek fel. csak 200 ezer kilomét futott. igaz. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. de erre sincs pénz. megszokta a magányt. Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. nem mi . Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. Be sem kell lépni a kapun. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. nyáron az esõ. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt . holott csak becsapják a betegeket és az államot. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. az ajtót bezárják. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. hogy ha lehet. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. Õk azt hirdetik magukról. A sofõrök ndják. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. ha egy ad borravalót. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. Munkám során végig az a szándék vezetett. amikor tudnak. Kocsimosó nincs. nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. a me tõk kevés idõt töltenek itt. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. Mint az országban mindenütt. hogy körülnézzek ezen a helyszínen. az állomáson senki sem marad. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat. hogy amikor összeadták a telje derült. négy külön útnak számítják fel. Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. így hát én is elköszönök tõlük. elgondolkodhatunk azon. sok a zgásszervi betegség. Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. Itt nincs jatt . a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. de sem az önkormányzatnak. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. hogy a mentõáll rossz állapotban van. lumbágó. aligha talál hamarosan újat. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. Itt még évekig nem történik semmi. hogy megkerülik a Balatont. A mentõk vitatták ezt az állítást. Az állomás 1961. a mentõket itt is rosszul fizetik. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. a másik viszont már 580 ezret. így most is örömmel fogadtam az invitálást. aztán jönnek. M. mert bármelyik pillanatban leállhatnak. elõfordult. bár elismerték. A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. Gy. emellett azt is számba kell venniük. Megnézem a három Toyota papírjait. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. század Magyarországán is különösnek tûnt. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. Ez már valami. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. mert tar an állapotok uralkodnak. mert így több hasznuk jön össze. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni.

kicsit kapatosan értem haza. De hát azt sem tudjuk. 1966-ban megszûnt a járás. meszet égettek társadalmi munkában. vakbélirritációkkal. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését. Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . epekõ. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. de készségesen rendelkezésünkre áll. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. Megkerestem a fõnököt. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. Két orvos mûködött benne. hogy el vannak keseredve. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé. nem igényelh lyabb központi támogatást. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. e lanat. kiderült. át kellett volna építeni. hogy mekkora szükség va ekkel. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos. a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. a fuvaro n is segítettek. külön feljegyz i. Beleegyezett. mikor amúgy is el vannak keseredve. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. (Megjegyzendõ. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. hogy egy pisztoly lapul a zsebében. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. csak két percig beszéltem: Tudom. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. hogy 1934-ben Acél Elemér. hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót.rtás nélkül fogad minket. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. Más falvakba is lementünk. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. Ti nem számítotok országos intézménynek. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. Tudtam. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. Mentõállomás is létesült. õk küldtek egy mérnököt. nem értem. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. A fák azonban most sem nõttek az égig. A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el. ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban.és kal foglalkoztak. Megittuk rá az áldomást. ez b növelve az ellátandók körét. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. hogy miért olyan nehéz. követ fejtettek. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. Kanizsai Józsefet. de itt most másról van szó. ezt is használni. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . Bazsiban. Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. Mindkét gyereke meghalt. gimnázium építésére. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon. aki megcsinálta a terveket. a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. 1962. Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. elhanyagolt tüdõbajjal. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. Halimbán. amikor valóban lehet tenni valamit. Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. hog szabad hosszan agitálni õket. de erre már nem jutott pénz. azt is odaadjuk. hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás. A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. . A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk.

mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal. ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta. Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek. további öt év alatt el is készült. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. például Keszthelyen nyolcan elmentek házio . ehhez készítettem három nagy táblát. Veszprém akkori fõkapitánya. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. 800 ezer forint prémium i s járt neki. A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája. csak arra nem. az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. Én a magam személyében sokat n hettem ellene. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. a késõbbi egyetemi tanár. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást. ha teljesítette az éves penzumot. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra. Azt is meg kell említenünk. a Chinoinnál 200 ezret. Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat. Gy. hogy számunkra csak addig marad lebensraum . végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra.akták az alapkövet. nég t egy ápolónõ. Szolnokon és Veszprémben. Végül 8. Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. Ezek u mindenre gondoltam. eldöntötték. hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. Szombathely. még azért is külön honorálták. Új orvosok jöttek.] Aztán. Keresni kezdtem egy olyan profilt . Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. ami n komoly problémának számított. ahogy elõre is látszott. A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal. Hiába magyaráztam nekik. A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására. 1980-ban megszûn . a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. A vita után szavazás következett. Zalaegerszeg és Gyõr. köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila. mint egy sebészeti. hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban. területközi diszciplínát. Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak.5 ágy jutott. hogy a miénk volt az elsõ open door . Eredetileg 260 ágyasra méretezték. igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. M. amíg Ajka üze em lép. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás. vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. nyílt kap Magyarországon. mert ez menti meg a kórházat. Hozzátettem. akinek kilyukadt a gyomra. Én már a legelején felismertem. berendezéssel. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. melynek két cikluson át is a tagja voltam. Elõadást tartottam. Még 1966-ban. de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak. évemben j szégyelltem volna . inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése. mert Papp János. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet. Slamovits azonban nem hagyta annyiban. önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe. aztán e llgattam. Mikor eltávolítottak. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést.

és én sem lettem volna soha. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. Csehák Juditnak aztán. a másik folyik. Budapest. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. kötszerek. Fogalmam sincs. meg háromszázmilliót is. az átlagosnál kedv atókkal. Benézek a WC-be. évben 271 77 ladatot látott el. a 2002. A szellõzõ sem mûködik. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék. Mint tudjuk. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. papírgombócok. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. aztán elballag. mintha soha nem lett volna.en a szülészet és a sebészet. € 3. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. nehogy valaki ha a. de ezt mi. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . Vidéken megsüvegelik a mentõt. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. de n hiszem. itt leköpik. nem merik idehozni. Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. Más a helyzet vidéken és más Budapesten. ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. Én nyugdíjba vonultam. ne eg magunknak. Az ö mindig a könnyebbik részt választja. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. ettõl a fala megbarnult. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél. gazdája hazulról hozhatta magával. belepte a k m. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. párnát csak az egyiken i. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. úgy eltûnik. õ kimegy. . csak a pszichiátriai ellátás folytatódik. d intén a BÖME állományába tartozott. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. A fõorvosunk azt felelte. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. és nem is akarjuk. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. mûanyag poharak. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. cigarettacsikkeket dobálnak bel . jó pénzért el lehetne passzolni. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos. de az illúzióim ottak. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. százmillió forintot is mondanak. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza. megkínál csövest egy cigarettával. mentõk. spárgával van kikötve. az úgynevezett kiskasszából. Kovách A ovecz Béla és a többiek. És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. Tudja. de a leromlás itt is elkép esztõ. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. Úgy képzeltem. a kézmosók f a csapok.

sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. hogy orvos vagy mentõtiszt benne. például a szállítókocsikat mentõkoc Gy. Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. Épületen kívüli t cs kiépítve. Úgy látszik. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek. 54 a be lítás szolgálatában. az áp ig 81 730 forint. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. egy ölyvpár laki enne. augusztusba n 57-re csökken. más mentõszervezetek dolgozói stb. a többség legföljeb . € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343.és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott. [Csak az a b ogy a roham. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. oktatásra érkezõk. A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt.5-3 százalékra számít. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. Ez két százalékkal kevesebb. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. hogy a roham. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. de sajnos gya n fordult elõ. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. a mentõtisztek azt mondják. 32 a mentés. annak ellenére. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. fizikai kizsákmányolással betömni. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. mint vidéken. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. egy hasadék tûnik fel rajta. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni.). A kiadásokat a men k leállításával. majd fokozatosan visszaesik. Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken. ami a betegeknek kellemetlenséget. A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. A 2002. illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1. A ter egy fal zárja le. Ezen csak úgy lehetne változtatni. Külön hátrány. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni. szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres. évi mûködése is. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná. egy fõállású szakorvos 189 080-at. ez azonban azzal a következménnyel járna. Kifelé tartva megállok az udvaron. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek. vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne. az illetékesek sem az inflációt. . Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. A sok azonban most sem elég .

adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. 1975-ben. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. mintha el akarná rejteni az arcát. mert abban a Pest környéki ház an. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. jórészt tankolási szabálytalanságok.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. szemét ide gyûlik össze a kocsiban. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le. jöttekentek az emberek.1 százalékosan. 16 személy sérült meg súlyosan. vérnyomásmérõjének. hogy a nevét ne említsem meg. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. hogy mikor. A többség értékeinek: pénzének. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele. éjfél felé szóltak. A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. hogy épp egy. és megkérdeztem. több mint a ké esére. Ahogy szokásos. sõt szállítások elutasítását. csak annyit kért. Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. ahol lakik. az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. gondoltam. Elfogódottan körülnézett. elfogytak a taxik. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . a jelentés 34 esetet említ meg. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan. ez idõ alatt több mint negyvenen. öt fõt kizártak. Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel. a szakvizsgát sem vártam meg. míg idegen hibából 21 százalékosan. de hagytam magam rábeszélni. láthatólag megnyugtatta.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94. A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan. számomra mindig az volt az elsõ. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. szállítási késedelmeket. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti. Moldova úr? Kezdjük az elején. hogy odaérjek. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. Bemutatkoztam. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. Z. hogy minden lehullott mocsok. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia. ez egyrészt örvendetes. miszerint: szegén egyelmet tartani. Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el. jogtalanul t. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. Igazolva látom a közmondás helyességét. testes. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett. m .rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. Meguntam. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt. de ott ne folyt igazi oktatás. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. három év után leléptem. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be. alacsony. 64. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel. A 2002.4 százalékkal. az csak a második. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. sok jel mutat arra.8 százalékkal nõtt. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat. ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. ötven év körüli férfi. és ápolóként is dolgozik. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat.

pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. ennek a kétszeresé meg vele. Z. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. A lengyelek nem tudtá ladni õket. Megtanítottak. megérezték rajtam az ital szagát. tetszett a csapat. beálltam egy maszek pékhez. hogy s zondáztassa meg. hogy fázik. A bí re elvette a jogsimat. nem lehetett svindl izni. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. Éjjel egykor keltem. hogy mennyit bír. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. b lsõ vérzéseket. elõrehajol. Toyoták jobbak. amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. én is. kenyeret-süteményt hordta i. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. amíg igazi mentõvé válnak. hogy nem is fogok. Másnap reggel. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. efölött már rt megöregszik a szervezet. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül. és ez tetszett nekik. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. a hazamenetelt soha nem tudhatják. Pécsig úgy elfagyott a karom. beszélgettem a sofõrökkel. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . A pék nem adta meg azt a pénzt. Egy év után visszajöttem. kapják magukat és elmennek. A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. hogy egyszer már elvették a jogsimat. Mikor kinyitottam az ajtót. Moldova úr. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. és én kérdezem. mi gol z illetõket. hátul az ápolói ülés mellett. Az újpesti állomásra kerültem. Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. aztán mikor fölneveltük . ez 260-270 óra havonta. bár ehhez papíron érettségi kellett volna. sohasem tudják meg! mondtam. mikor szolgálatba jelentkezett. elindultam. nagyjából tudtuk. átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. reggel hétkor végeztem. Tessék csak tovább kérdezni. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. a Zsuknál. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. amíg vevõt találtak rájuk. ahogy kijöttek a gyárból. el kell lásson nyílt sebeket. és tudtam. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . csak a túlsó asztaloknál. én nem éreztem soknak. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. Látták az ö jzomban. Mire mi is használatba vettük. engem is megállítottak. amit ápolóként teljesítettem. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. 20-21 litert 100 kilométeren. a mentõknél csak dõpont biztos. Z. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. Egyszer Pécsre mentünk le. aztán újra hátradõl. az ápoló két pokrócot teker agára. Lehet. nem sokat használt. amikor beérkeznek. én felmentést kaptam. azonnal kirúgták. hogy mit tu i. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. feljelentettek. Elõfordultak lopások és más linkségek. Nem a pénz mozgatta? Én. szóltunk az ellenõrnek. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. soha nem kerestem sokat.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. de újraéleszthet. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban. Kitanultam ápolónak is. de sokat fogyasztan ak. mégis szólt. aztán o setleg nyolc-tíz évig is. hogy elfelejtettem beka lámpát. Üljünk át? Nem kell. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. hogy ott ne maradjunk az út szélén. az ügyész kevesellte a büntetést. Kilenc év után otthagytam a mentõket. úgy szé . vagy nem jön a váltótárs. másfél év is telik. Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. N zzá kell venni négyszer 12 órát. hogy mit kell csinálniuk. kérdezik: érek-e annyit. újra le kellett vizsgáznom. kibírom. láttam jönni-m sa mentõkocsikat. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. a beteget öttel takartuk be.

de általában ezt sem tudjuk kivenni. már rég megtalálták volna. bevitték a Péterfy-kórházba. le kellett térnem a sínekrõl. de így is nagy fájdalmai voltak. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. akkor majd bocsánatot kérhetek. Megpróbálom majd. Mikor történt a baleset? 2002. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. aznap õk voltak az ügyeletesek. ráhajtottam a villamossínekre. ellá a sérültet. Arra gondoltam. addig nem is fogják fel. hogy a karja eltörött. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. bekötöttük az infúziót. mert kint járunk a területen. körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. Egy p eu sínt raktam rá. A Domus Áruháznál utolértem a villamost. Kértem a feleségemet. Meglátogatta a családot? Nem. Igaz. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. nem hanem a fenekemmel érzem meg. Reggel sérült részegeket szállítottunk. de a kollégák nem engedték. de egyedül nem mertem. egy esetkocsival hazavittek. Mikor magamhoz tértem. Kiértünk a helyszínre. a szüleivel élt. ott megfordultam. hogy a síneken könnyû megcsúszni. Megpróbáltam elõrejutni. de ha megismernek személyesen. hogy a legkülsõ d. meg is tudtunk ebédelni. . t jelentették. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. Ezen a napon. Útközben r zóltak nekünk. majd újra nekiütközött a félgömbnek. hogy létezem. vele baj. Arra emlékszem. a barátaimat. nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. de senki sem volt hajlandó rá. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. megcsóválja a fejét. hogy kísérjenek el. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. de láttam. és mutatta. hátha segíthetek rajta. A villamost megel ra rátértem a sínekre. régi kollégám jött velem. egy pillanatra el is ájultam. október 30-án. ahogy elhoztuk. de én még a régi sofõrök közé tartozom. eg y szakápoló. utána m menni. hogy orvos nélküli . el tudtuk fogyasztani. hogy közéjük ne vágódjak. aki eltörte a karját. mire kiértünk. Nem félt? Nem. Papíron harminc perc járna. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. meg nem elõzhettem. hiszen az iratokból ismerték a m címét. vagy péntek Z. lebeszéltek. Én el akartam menni. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. hogyha a kocsi elmozdul alattam. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. negyven kilométerrel haladtam. és megpróbálnak bosszút állni. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. hogy ott fekszik egy részeg. Mitõl félt? Nem attól. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. a nõ négy-öt óra múlva meghalt. Elvállaltuk. egyiküknek a bokája is el volt törve. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. azt mondták. egyedülálló. mondom. Nem vettem észre. és eltört bcsontja. látják. az ég be volt borulva. Tudom. ho y én is ember vagyok. ha meg tudjuk oldani l érte.isztelnem kell a szándékot. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. aztán majd eszébe jut. hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. az ember rdtak. meg se melegíthetjük az ételt. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. Z. A részeget kiültettük a székre. elcsúszott a nyálkás úton. csak arra vigyázhattam. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. visszavágódott. hogy leköpnek vagy megvernek. már be is dagadt. Mikor végre sikerült megállnom. úgy visszük haza. ezt aztán levitték húszra.

1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. és elindul kifelé a kávéházból. dr. aki betölti ezt a posztot. hogy mit segíthet. majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e. a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy. a raktárnak és a Bázis -nak. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. számú ÁÉV megküldte az 5. Göbl személyére terelõdött a s zként. számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. ápolóként is. ak gesztik. az újjáélesztéseimre. hogy viszony . elkerülhettem volna a gázolást. hibájaként azt rótták fel. Orovecz Béla és dr. Most meg azt mondom. A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet. Tudtam segíteni az embereknek. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet. forint volt. amit 1971 áprilisában kapott meg. elvállalná a vezetését? Ha kellene. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. felveszi kopott dzsekijét. Budapest 12. mindenki azt kérdezte. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. megcsinálták. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. már szedelõdzködik. Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. az nem mentség. a mentõknél is dr. Késõbb. miután megkapta az újabb enged ot. A Mentõbázis. Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. Ennyi az én történ m. uram. Z. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. forgalomban maradt.) € 4.) 1981 májusában a 31.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád. számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. bólint búcsúzóul. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. az 1984. Dolgozhatom továb sofõrként is. Bencze Béla után. nem akkor és nem ott haltak meg. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés. mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e. forint június 30-i befejezési határidõvel. akár le kell ülnöm. számú mentõállomásának. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. hogy bár meg se születtem volna. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba. vagy még most is élnek. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot. mindig a házigazdát kell elõször kös m. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. (1984 májusáig egyébként tént. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek.) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. Büszke voltam a korábbi mentéseimre. november 30. de már hat. igen. aká e nem éltem hiába. (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. Z. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker . 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. hogy siettem. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. Március 1 or ezeket a sorokat írom. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el.

Az 1990-es rendszerváltás után. ennek oka az ellentmondás. ezek a körök érintkezzenek. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. re volna szükség. így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. további 18. igen magas. Ha a helyzet úgy kívánja.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. m ly a magas elvárások és munkaterhelés. Hadd mutassak még egy táblázatot. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban. Ha jól értem. valószínûleg egy l élve. És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára. fõleg Budapesten. szakrendelõbe. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott. folyamatosan cserélõdõ. alulfizetett személyi állománnyal. Ennek lényeges megállapítása.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen. i a sürgõs. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. inkább tovább kérdezek. Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. Többé-kevésbé bejártam már az országot. szakdolgozó eü. az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. ami talán abból ered. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél. Az ábra szerint az esetek 77. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. ismerem a közlekedés körülményeit. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. év során. Sokat elmond a helyzetünkrõl. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og. Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció.ngébb szervezõ. a szó szoros értelmében vett mentés. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap .

Egyre nagyobb számban szoru k javításra.] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. ellene biztosítani. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. mindinkább amortizálódnak. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját. amely valóban nagy port vert föl. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. M. Szakszerûtlen. Sajnos nem válogathatunk az emberekben. a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. tûzoltók. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem. hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. Viszont az is igaz. a harmadik a cím. vagy kiutálják maguk közül. é lalkozott az üggyel. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. ez is igen bonyolult. és pénzt vett fel vele egy automatából. a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. Az évek során akadt néhány incidens. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. és inkább azt igénylik. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. Visszatérve az eredeti kérdésére. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. hogy: Én veszek. Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. Gy. ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen. hogy egy mentõsofõrt. Mi közalkalmazottnak számítunk. nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. mert aki nem akar elmenni . hogy nem jut több. Gy. például a tanácsos rang megvonása. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. jönnek-mennek. de a munkájuk hiányzik. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . hogy büntetni se nagyon tudunk. vagyis évente kétezret. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér . és mihamarabb cserére szorulnak. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. M. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni. hogy ki volt a tettes. nekünk kell helyreállítani a becsületünket. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. de szabads egség. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. A mentõk egymás között többnyire tudják. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. de ezt évek óta nem kapjuk meg. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent .104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. Megértik. Szép fõorvostól. és rik. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben. hogy t. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. A 2001. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. az a munkaügyi bírósághoz fordul. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre. hogy én. aki ezt komolya veszi. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. hogy akadna olyan mentõ. mikor az elköv iléte nem bizonyítható. illetve éjszakai és egyéb pótlékok.] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor.

kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet. az els a. ez a mennyis típusból jött össze. A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. az 2002-ben 216 da rabot tett ki. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk. Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. 1998-ban már csak 64 darab (6 százalék). melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet.és rohamkocsi-parkunkat illeti. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata. törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat. kezdjük a kocsik életkorával. Vannak olyan eszközök is. a padlólemez keresztüllyukadása. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben. mikor megtalálja a keresett sz t.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. M. nem tudunk velük mit kezdeni. 1996-ban 9 darab (4 százalék). mint 90-féle akkumulátort. Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja. valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett.és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. bútorhuzata kifogásolható. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret. Összességében megállapítható. a jelen évben 63-at. 1993-ból 116 darab (11 alék). 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. de a me csik hordágy. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon. és végképp kivontuk a forgalomból. [Ez hamarosan be is következett. 27-et pedig leállítottunk. Gy. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor. Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. Ami a magasabb felszereltségû eset. a rozsdás. tisztítása szinte megoldhatatlan. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . de 85-öt le kellett selejteznünk. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek. 2001 18 darab (8 százalék). hogy ezt a limitet felem zenöt évre. azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. vagyis a tíz százalékot. ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). de nem ismerjük az életkorukat. A 2002-es évben 1045 mentõ. 200 7 újat szereztünk be. Az EXPO terve megbukott. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. de mostanában olyan híreket hallani. A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. Közel ezer darab zámozásra. lyukas felületek.és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . A következõ évek fejlesztési tervei. szakadt. most csak néhá atot említek meg. És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása. A készülékeink.ki. a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort. december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek. elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban.

Évente legalább egy-két aktív korú ember l. Megértem. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. hogy 1948-ban. szívesen látjuk. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. jól vezet. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. hogy szakm tartsam magam. mint hazaszállítani. Ha megkérdezi a régi sofõröket. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. nincs ok feltételezni. és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. Beázott. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. egy nemzetközi pályázatot. azt mondják. a pénzünknek több mint 7 . míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. Jöttek aztán kodák. csak a Toyota ment bele az üzletbe. ha érdekli az ottani munka. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. Mercedes bármit vehettünk volna. 1990 körül eljött az idõ. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. Opel Blitzek. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. hogy végre lecseréljük a Nysákat. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe. mert elhasználódik ekkora súly alatt. Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. Már nem om . Citroënt. Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. Hanomagok. mikor szóltak érte. A régiektõl tudom. azt hiszem. Fiatok. Magosixek. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. Erõs a stressz? Igen. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. hogy a sofõrünk rofi. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. régi Nys engyel UAZ-okat. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os. aztán lekísér az épület földszintjére. Lehet. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett. hogy nem ismeri az adatokat. A Nysákat tokkal-vonóval. 24-36 órákat ügyeltem. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. 50 millió beteget szállítot . Volga személykocsikat. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. ez meg is történt 1960-ban. Erre minden pályázó visszalépett. benne v . nem fogják dicsérni magának a Nysákat. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. 1991-re már 295 abot szállított le. Valójában. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. inkább azt a papi rítust követi. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . fõiskolákon és posztgraduális szinten. szerencsére az akkori államtitkár. Közölték. a sürgõsségi ken. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. jött olyan kocsi is. Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja.Elolvasta? Igen. mozgóõrség ellátása. hogy ez furcsának tûnik. menet közben nem eshet bajunk. legfeljebb arra van lehetõség. megpróbáltam élvezni a száguldást. ezt a kintlevõségünket foga helyett. sokan kemény nyava edtek össze bennük. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel. a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. arra gondoltam. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. ez 20-30 sz ki. IFA Framók. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. W így tovább.

Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött.]. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. hogy valaki végre tegyen is valamit. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. ezeket is. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett. i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. Augusztus 18-án. hogy milyen minõségben dolgoztak. A kocsik életkoráról. valósággal rá kell feküdnie. minden fontosat elmondtam. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . hanem üresen. Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk. gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat. az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. Maga is tapasztalni fogja. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott. hogy a Toyotákat nem mentõautóként. a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. Göbl Gábor. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán. € 5. szívesen elváll feladatot. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl .lt az árban. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. Gy. m tileg hadiüzem volt. az OMSZ nem áll olyan jól. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. érdekelt. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. ezért kü megmaradtakra. Néhány eszköz. eleve használhatatlan volt. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. A terjengõ legendák azt sejtetik.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. Úgy gondolom. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. Mercedes gépkocsikat szereztünk be. rögzíti a testet. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget. hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. a mi autóink állítólag ott készültek. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte. majd jöttek a Roburok. a Toyotákhoz hasonlóan. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik. mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál . Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. például . Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. most arra várunk.) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni. Gy. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. a gödöllõi Finommechanikát. Olyat is hallani. Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom. hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok. ezen helikopter ndõk M. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. Rohamkocsiként elõször. mások szerint viszont Törökországban.

v agy megmondaná a valódi okot. a többi már a rendõrök dolga. a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. A szülõk elhárítják. aztán mindenemet kivették. Nincs kétségem afelõl. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. megyünk tovább. kiszálltunk. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal. az orvos hiába próbálja nyu tgatni.ani. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. a vakolata már rég leh t. Most is. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. elhatározom. hogy nem kell ker nünk. A mentõk t t. A nõ befekszik a kocsiba. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. Beérünk a Szent László Kórházba. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. azonnal ki ke l menni hozzá. a torka te le lehet váladékkal. hogy erre gondoltak. és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában. leveti a blúzát. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. viszonzásul gumikesztyû dnak. békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. hogy megkeresem õket. Mire kiérünk. nyög. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. A Peterdy utcába hívták a mentõket. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek. feltételezzük. Repülõtér a közelben nincs kialakítva. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket. kiderült. mi is elindulunk. ha megszorulnak. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. Én közben néhány szót váltok a pilótával. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. hogy fel mer-e hívni minket. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. már csak a vesém van a helyén. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. Szótlanul üldögélünk mellette. Az illetõ vagy mellébeszélne. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. . a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. kimegyek velük. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. A kislány izzad. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. E i sérülés. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. közli velünk. az agyödéma ennek a szövõdménye. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. mert csak nehezen kap levegõt. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. kiderül. A rohamkocsit esethez riasztják. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. csak egy ütött-kopott eszpresszó. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. A többiek. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak. és azzal nem megyek semmire. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. máris befut a következõ rádióutasítás. de nincs idõ a vitára. az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. az intenzív osztályon. Most is vérzek. A gyógyult betegek küldték magukról. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. sapkát rajzoltak. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. innen szokta k gyógyszert kérni. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. a mûvelet 25-30 percig tart. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. aláír nyilatkozatot. Fel-felsír. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda.

hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson. mert a betegek java hazament. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával. A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . de a közlekedés legfontosabb útvonalát. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. görög. és ne kapjanak segítséget. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. ki nünk. a túloldalo ik a kagylót. ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. szinte lehetetlen volt átjutni rajta. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. a mentésvezetõ kísérletezik.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül. semmiféle tûz nyom . de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. aki az egészet kitalálta. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15. aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás. hogy itt áll köztük. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. aztán elvonulnak. már kifelé tartanak a kapun. hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. kettõjük. ek egy félmillióba. hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. csak mi f zetünk rá. Orovecz Béla felmérte. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk. Jegyzõkönyvet vesznek fel. gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel. mennünk kell tovább. Lesre futottunk! mondja az orvos. Latin. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. Ebédidõ volna. már számos országban hasonló jellegû kórház. És még azt sem tudom kívánni nekik. de senki se szól bele. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. mert a harcolókban élt a gyanú. dr. € 6. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták. A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. csak lakodalmas rockzene hallatszik. az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. jenek egyszer igazi bajba. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. de kocsiznának is. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. de újabb feladatot kapunk. a la is kigyulladt. Nem volt élõ hozzátartozója. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. A gatója.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába. Az ideigle . Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg.

A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. az esemény után 12 évvel még életben volt. majd City né atóriummá alakították át. Megnõtt a kórházi személyzet létszáma. késõbb a török követség vette birtokába. hogy a megszerzett szakmai kincseke . (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá. Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát. fe zerzéséhez. Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. . a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével. Az elsõ beteg. Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. természetesen. és újra felépíteni. sõt professzori r ngra emelkedett. trachoma kórházk llett volna rombolni. a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. gáz. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. december végéig elérte a 600 ret. Nyilvánvalóvá vált. a kórházak nehezen vették fel. nem egészen száz ágyon. Eredetileg magánpalotának épült. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt. Maklári Lajos említi. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956.és vízvezeték-hálózatot. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára. az elektromos-. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. a telefonközpontot. Ezek az évek. Hatágyas. nem csak a siker jegyében teltek el. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a . sokszor azért is apnak. elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. A már ozott dr. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. megõrizni. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t. végül. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein. Okunk van azt hinni. ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. Ezt követõen iskolaként. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni. 1998-ra pedig az egymilliót. A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be. amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. a f ek szerint. mint említettük. késõbb a kört szûkítve. Az átal és nehézségeit jellemzi. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. az ittas sérültek ellátását.nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. akár más úton érkeztek. sõt fejleszteni. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. Az ilyen betegeket. Az igazi megrendítõ. az ellátott betegek összesített száma 1984. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat.

napirenden voltak a verekedések. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. Örömteli. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. és nehezen szabadu ktõl. Gy. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4. most is a pesszimistáknak lett igazuk. és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá. hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. de reméljük. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. olyanokat is hallani. Február elején váratlan fordulat következett be. Ezzel a két intézményt összevonták. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat. sõt kísérlet is elõfordult. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. és eltávoztak az intézményünktõl. amiben az is közrejátszott. je cithez vezetve. Számtalan példán tapasztalhatták már. Akik igazán realista módon gondolkodtak.8 százalékkal emelkedtek. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt.Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. Nem tudni. Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte. a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. Minden részeget levittek a pincébe. hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk . érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. kerület útra M. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí . Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl. Ilyetén módon megszûnt. elvonták tõle a részeg sé ladatát. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. Mint Magyarországon általában. an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak. az idõzítés szabadságidõre. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. és még nagyobb mértékben leál ukat. A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. emlékeztek rá.]. A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól. hogy változatlanul megõrzi pozícióit. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk.

ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. Az OMSZ ezt áttanulmányozta. az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. dr. Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet. A ay államtitkárra bízta. mikor jelen sorokat írom. hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. illetve a telekhez. Az õrzése komol et. Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával.fejezte azt az óhaját. valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. hogy ez nem döntõ. és így próbálta lehetetlenné tenni. hogy ké határozott és gyors cselekvésre. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. Az államtitkár egyúttal további is kért. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. hogy direkt húzzák az ügy megoldását. most az egyszer megmutatta. de korántsem elhanyagolható körülmény. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. Túry Peregrinnel. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. Az áttelepülés végbement. A sza . hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. A korábbi mentõkórházi f tót. a Mentõkórház fõigazgatójával. dr. ahogy már említettem. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. késõbb . a Fiumei úti épületben.) Az ügy elsõ. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. Senki sem tételezheti fel azon . z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. felmérték az elhelyezés lehetõségét. az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. és legfõbb igényként azt jelölte meg. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. elõre eláruljuk. Göbl. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. hogy a miniszter már korábban összek dr. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. 2003 márciusáig. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott. Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . amelyen áll. április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. (Senki sem értette. az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. Dr.

a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz. A harmadik részleg. a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. a szolgálat néhányszor már megmutatta. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. Egy. Ennek mellett a lélegeztetõgépek. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. mások viszont elhagyták az intézményt. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. fenyegetésként is veszélyes fegyver. az informatika fejlesztésére történõ elvonás.vagyonátadó leltárban összesen 68. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. de néhány eszköz (pl. A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. Ezek pótlása. Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. A be eket csak befelé. immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak. de érezni engedte. egészségügyi min aligha tûrte volna el. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. Az OBSI székhelyén 2001. . nehézkessége. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. kérésünk ellenére. lió forint a nagy értékû eszköz. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket. de minden különösebb indoklás. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. hogy az e k. ebbõl 44. számítógé ) nem találtak. pétõl lépett be. Az üre s hirdetésekkel. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. üzembe helyez valósult. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. az erre a cél g késve történõ érkezése. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. amivel többen éltek. hogy szembeszálljanak vele. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. ez idáig nem került beszerzésre. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg.

másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. ami a szívén fekszik. a mentõszolgálat történetéhez. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. Göbl Gábor. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. Visszatértem olvasmányomhoz. 1922. Dr. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. Összesen 300 ágy áll itt. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. Elõször egy mentõápoló vett észre. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. például nincs urológia vagy . a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott. de nem csak ez számít. ebbõl mé miénk. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. mint például a rendõrök. hogy már itt is van Új Nemzedék. június 13. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. A Szobi utcában mennyi volt? 86. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. január 20. hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. A traumatológiánk a 13-as. akivel már találkozta elyiségbe. A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. mára még a nevünk sem maradt meg. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. azon belül nekem is. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. 1922. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt.Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. nem vállaltam volna. Eltûnõdöm néhány rég Virradat. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. k két koldust nem zavart. ahol dolgozott. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. december 19. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. amelyet egy hónap óta érzünk. már épp lelépni készül a mûszakjából . en az állásomról is lemondok. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. tud n. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. a két orvos még nem jött be. és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér. elköszönt. mint amennyirõl a közvéleménynek. azt nem tudom. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. a belgyógyászatu 14-es. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. de a rekkenõ hõség nem enyhült. 1920. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. megmutatta. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj.

de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. Régen. A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. hogy néhány perc múlva visszajön. hogy változik majd a bérük. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. felmegyek hozzá. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . a tûzoltók. de a ak csokoládét. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem.és folyói d át. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. A nõvéreken látszik. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam. a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. A nõvérek elköszönnek. csak 60 ezret. hanem a sürgõsségi e ere. lassan besötétedik. mi és még sokan mások. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni. ilyen viszont. Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna. Nem tudják. a katonaság. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. nem létezik. M y.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. elmehetnek. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. Telefonon leszólnak. hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. a másik. ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. ma negyed hatkor jött el hazulról. persze nem közölték velük. Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. elnézést kér. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. felkísér a liften. néhány frissen elõkeresett újság. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül. most visszatér. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. de a portások nem engedték be õket. akit máris elhívnak egy beteghez. majd egy s zárta le a menetet. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. de a hõség nem enyhül. én is fáradtnak érzem magam. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn. Õk az OMSZ közalkalmazottai. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. melyeket esetleg használhatok majd. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik. a polgári védelem. ötven beteget behoztunk. azt csinálom mellékfoglalkozásban. szívességi alapon kell megkérnünk õket. Volt idõ. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. mint látni fogjuk. Len . míg végre valaki nincs szükség rájuk.ilyen szakemberre van szükségünk. Míg bámészkodom. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra. mint tudjuk. mennének a dolguk után. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. bármennyit elrendelhetnek. és b kellett szállítani a kórházba. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. 24-et megoperáltunk. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. ha leesett egy ólmos esõ. mert a z erõk koncentrálva voltak. és megõrizni ezt a státuszukat. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. Az ismerõs orvos közben eltûnt. nyugtalanok. A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. megígéri. és a két gondjaira bíz. hogy legalább ketten legyünk. úgy kellett kiharcolnunk. és megnyugszanak. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . hogy türelmetlenek. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról. kitör a betegeken a hisztéria. ha a me eladatok úgy kívánják meg. és ismerték a feladataikat.

Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak. n nek hozzátartozói. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. és nem teszek fel több k pcsolatban. a teremhez nem tartozik kiöntõ. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés. Göbl doktor csak n délyezi. és itt maradt. Megjelenik Göbl doktor. aki Magyarországra nõsült. de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták. A men tõk azt mesélték. a kórisméje ájulás utáni zavartság. õk pontosan tudják. nem tud magyarul. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. Göbl doktor õt is ellátja. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség.) Végig azt várom. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat. Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. amikor csapatok kimentek. elrenyhülhet a belek mûködése. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. itt Gorove doktor. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket. Már tíz óra is elmúlt.bb mentõautó közeleg. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. annyi biztos. Már kilenc óra is elmúlt. aki gondterhelten vizsgálgatja. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. olyankor az infarktus is több. Átmegyünk az ügyeleti szobába. 78 éves. az or a halálból hozták vissza. de jellemzõ: annak a nõvérnek. aki a betegek ételét oszt a. Egy apróság. Közben az egyik bete rosszul lesz. ahol a el lehetett volna állítani. maga egy kicsit elfogult. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. min ehetséges legjobbakat. A betegforgalom mintha csökkenne. az mikor kerül sorra? kérdezem. hog porciójából csípjen le. mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. a WC-be kell kivinni. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. Nekem úgy tûnik. A combnyak. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás. a folyosón en is rosszul lettek. õ egy orosz betegápoló. mintegy harm millió forintba kerülne. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. mi a helyzet. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. de még folytatódik a vizit. ha eg . hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. a kicsi mindig csodálatos. az udvarra pedig mégsem tehették ki. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. aztán elhagyjuk a kórtermet. hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. infúzióra kellett kötni õket. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. mert ha a szervezet megszokja. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. ahogy általában. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes.

Errõl még sokat fog hallani. amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész. a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. csak két nappal késõbb lehet pótolni. ahol öt e segítette egymást. Ez kimondottan kénysze rû. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. az alk eszközöket viszont annál inkább. ami fölébük van írva. nem kívánok a s i. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. el lehetett volna intézni a vám. egy szakápolóból ból. Amerre elha tunk. ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. Tapasztalni fogja.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. Hát igen. már mindenütt kihalt a környék. Félrehúzódom tõlük. € 7. és külön vett a kocsit. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. mutatja: Ilyen itt minden. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. A provokáció bejön. és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. mikor spórolni akartak. És maguk miért nem adnak? kérdezem.t elhalasztódik. mit ír majd. ez a mi Mercedesünknél nem megy. A csavarok nincsenek meghúzva. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. hogy másutt sem jobb a helyzet. A két rohamkocsi egyikére kerülök. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. Néhány újságírónak is eszébe jutott. tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. akkor is az a rohamcsapat! . hogy haza menjen. hogy milyen következtetéseket von le. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. mert semmi máshoz nem értek. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. csak éppen rákapatták õket. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. Elmenni nem tudok hov a. és nemcsak én. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. minden recseg-ropog benne menet köz . A biztosíték sem az van bekötve. A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki. hogy végképp terepszínûvé váljak. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. a hordágyat. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl. hogy lát is valamit. A terápiát ez ritkán befolyásolja. bár alig négyéves. amelyben mostanában Igen. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. majd tûnt el újólag. A kocsi megindul. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. Göbl fõigazgató is elvonul. én nem gondolkodhatom azon. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. akkor az t kell választania. csak két dologra hí om fel a figyelmét. Nem akarom befolyásolni abban. amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. talán lesz olyan szerencséje. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. az orvosi felszerelést. vissza operálni. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. doboztetõk.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. most is élne. azzal bajba kever alkalmazóját. kialussza magát. utcáról beszállított fekszik. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. Neki van jogosítványa? Nincs. és az is elõfordult. Viszont ügyészt. . ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. a fémrudakba gy eütötték a fejüket. Igen. Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést. így a Nyírõ lyzetet élvez . még megállunk beszélgetni a folyosón. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket. nagy a valószínûsége. megtûrik. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni. például ráz gy alkoholbetegre. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. hogy miért nem tartottuk be beteget. Ha ehhez van kedve. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. A kórház addiktológiája zárt területnek számít. Sokáig itt. mint . Elindulunk. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. kiderül. Csak e között választhatunk. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. itt négy. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. nem hívhatunk ki. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója. mikor utánanézett és kiderült. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent. oldjuk meg a bajainkat úgy. Egy termetes ápoló is elkísér minket. bírót. ebben megállapí ekünk. A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. és ott vadászt iss húsra. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik. hogy fest ilyenkor. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz.emcsak én. ahogy tudjuk. mert ez a legolcsóbb megoldás. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. és a beteg eltávozik. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . a kocsi tulajdonosát. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában.) A CB-rádiókészülék is rossz. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. hogy ha azt mondaná. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. hogy feltáruljon elõttünk. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. õ nyitja ajtót. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. Megpróbálhatjuk. Az ápoló bezárja az ajtót. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. mint egy nõ. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. a bûz még áthatóbb. és reggel biztonságosan hazajutott volna. rendõr p nem jön ki. a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. a si életkora meghaladja a tíz évet. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. Az esetek hetven százalékát õk adják. Hajléktalanok? kérdezem. Átmegyünk a nõi részlegre. hogy keresõ foglalkozásként. az ápolóról kiderül. mint láthattuk. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik. aki ezt engedélyezné. A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve.

AIDS járványszerûen elterjedt. ezt roboráló. ho volnék itt. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. Göndö ktor nem tiltakozik. hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. le kellett váltani. õk a dohánnyal viszonozták.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek. feltételezem. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. ide azok kerülhetnek. feltételezem. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. Romániában még rosszabbak az állapotok. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . € 9. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát. Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. lassan már befejeznék a körútjukat. erõszakos cselekmény mentõk ellen. Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között. Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. akik jelentkeznek elvonó kezelésre. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. eltörött a bordája. hogy induljunk el hazafelé. nagyobb veszé ent. de ritkán lehet behajtani. de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét.Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. Leülünk pár szóra. Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. Dr. Elköszönünk. hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. . az angyalföldibe l tunk el. de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. hogy nyáron az áradó benzin. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. hogy ne jöjjön be a kolera. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. gunk mi még együtt táncolni. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. Ha tõfülkében ketten ülnek. felismerem benne azt a mentõtisztet. és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. Számtalan diagnosztikai eszközt. Már elmúlt tizenegy óra. az még a k sebb baj volna. Mellesleg már az is kiderült. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba. kiderül. Ugyanaz történt. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. és folytatódik az ellenõrzõ út. Javaslom. ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani.

Balatonfüred. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. Miskolc. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. Orovecz Bélában. a mezõgazdasági. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit. világháborúban ezek a Junkersek. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. A helyzetet me felelõen jellemzi. Hosszabb szünet után dr. Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek. Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. május 7-én az M7-es út 36. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával. 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. az egészségügyi személyzet (orvos.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. Olyan kósza pletykákat hallani. hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. hogy az OMSZ fõpilótája. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került. és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg. Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. Pécs. hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. Újabb típusok után kellett nézni. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. A II. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak. Debrecen. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. így alakult meg a MASZOVLET. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. ogy változtatásra szánták el magukat. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. 1991 tavaszán egy. míg . a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. ivóvizet. és életét vesztette. eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását. élelmet. itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. és a szerkezeti felépítésük deális. A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981.

Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft. hogy Miskolc. nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. A kupolaszerû tetõkke t. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. hogy majd én is velük tarthassak. reggel nyolctól este hétig. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. de tekintetüket el-elfordítják. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. Tudják. a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. az aranyat érõ óra fogalma.-be léptek át. A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . Nincs annyi hely. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. és a fenntartási költségek is megnövekednének. A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik. mert például majd a lene emelnünk a létszámot. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. Úgy érzem. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál. és aligha ott is teljesítenének szállításokat. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. repülõ mókus úgy látszik. A tõkék néhány éve még termést hoztak. hogy dolgozzanak benne. az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus. sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. egy orvos egyszer azt mondta. Megkérem a csapatot. illetve baleseti sebészeteken. Számolnom kell azzal. de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár . A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. Itt megnõ. egy szabad kitekintést adó. ilyen állat is van. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. számítottak a jöttünkre. illetve percekkel a sérülés után áll be . A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel.ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. e kekszet készítettek ki. az idõ múlását jól mutatja. és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok. A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy . Az építkezés nem ma állt le. Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel.) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron. Nem fél benne? kérdezem az orvost. (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból. alacsony bokrokkal felvert ösvényen. sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított. t megpróbálom gyorsítani a tempót. A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok.

bár nyilván semmi értelme m tal doktor. Az esetfeladatok rövidek. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT. mikor megalak BASE. õ is a hadseregben kezdte a repülést. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. 2002. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . akkor a legszigorúbb felelõssé . hol a mama személyije? Nem leljük. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. ha ügyeletet adunk. átszegõdtem ide. a szerelõknek is. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr. 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. ellopják a pénzét. de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. aki ugyan különbözõ beosztásokban. nekem is. Egy folyóirat 2003.-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. Itt jobb a pénz. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. Azt mondták. más forrásokból tudtam meg. de menjünk tovább a glosszában. Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet. de már 72 lgozik egyfolytában. A forgószárny majdnem olyan mûködik. A garancia fõdarabonként változik folytatja . egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. Göbl Gábor fõigazgatót. Már hajnalban beállt a halál. úgy tûnik. õ zolt. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. Kár Nehéz elképzelni. de ahho volt kedvem. és megkérdeztem. másra nem használható. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti. de jellemzõt. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. de mielõtt elvinnék. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. mint pilótának. Szeretném. Ismerem annyira a magyar újságírást. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. hitelkártyáját. vagy sehogy. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek. hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. Viszontlátásra. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. emlékszem. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. Ne haragudj l. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni. és azt ztalnia. Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. annak id mában szinte mindenki. (Korábban már említettem néhány esetet. mint egy légcsavar. Az Ecureuil érzékeny. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt .]. átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. Gy. A pilóta is dicséri a gépet. Itt két évig örömködtem . Mások is megunták. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. megkönnyíti a manõverezést. ha egyáltalán akad vevõ rájuk. ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott.ar utakon. konkrét és részletes megfogalmazása. márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele.

Bármilyen hihetetlen. de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. és szeretné megosztani velem az által altakat. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. Nincs már az a terminus. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. a gyen hajtómûve miatt lassú. hogy szót értsünk egymással. erre is csak annyit mondott. hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. a Népszabadság 2003. ahol alig néhány méteresek a távolságok. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. de több szabálytalanságot találtak . Mivel remény sem látszott. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. A terv meg a 2000-es év elején indult el. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. ezzel is le kell ereszkednünk a földre. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. Zajos. amellett elõfordul. A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. Ha egyikre sem kerül sor. sokat fogyaszt. ahol csak tud. raktárban várják a csodát. hogy most már nekünk is van helikopterünk! . néhány perc múlva elköszöntem. mert az irányítás és a szervez . de egy váratlan esemény újra a be juttatta. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. hol gyalog. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. Ki t katonai repülõeszközök. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. hogy mikor Eddy Murphy. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret. biztosra vehetjük. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. akinek n . mint az Ecureuil-é.) Én folytattam az utánjárást. több s méterre esik a felszállótól. a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal. nem véletlen. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. akik olvassák ezt a folyóiratot. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik. de ez egyszerûen nem igaz. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. vagy nem? A repülõgép nem autó. az életkoruk 16 20 év között mozog. Arra gondoltam.t kell alkalmazni. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. és totálkáros lett. melyre alapozva tervezni lehetne. de mi úgy csinálunk. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem. az már jó eredménynek számít. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte. minden magy né elmondani. az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. háromszor két órás idõtartamra. me k már évek óta lekonzerváltan. Kiderült. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. ha jól tudom. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. nem látunk olyan koncepciót. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. mikor muszáj lesz lecserélni õket. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. am k.

hogy haza fogunk térni. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. Dr. 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei . valamint balesetek elhárításában. Azt. õk mindent megtesznek. Fõállásban egy klinikán dolgozom. az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. és az állásomat kockáztatom. feladatai közül kivette a mûszaki mentést. a beteget v eszélyeztetem. létrehozta az önálló Mentõkórházat. mert megígérték a családunknak. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. hogy megérthessünk bizonyos. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. 1966-ban halt meg. majd mentõorvosként dolgozott. csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük. és így repültek tovább.em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. futó kocsiparkját hate emelte. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel.) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. akik repülnek. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. (Szükségesnek tartom megjegyezni. gy nincs. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. mint amilyenbe beleszü ett. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. akkor azt kell mondanunk. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával. a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át. Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni. szállítás közben vérezni kezdett. mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára. megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. Én szeretem ezt a feladatot. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte. hogy még egyáltalán mennek a dolgok. hogy különb világot hagyott maga után. és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. napjain jló változásokat. Átalakításukat semm ta volna. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. Emberséges al mzéséül megemlítjük. gyógyítanak. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat. de lehet. és az orvos is hozzájárul. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. Ha ezekhez tartom magam. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték. megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. Az erõs központosítás.) € 10. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. szerelnek. Ha mint orvos másképpen járok el. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. z Bélától származik. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben. mely évtizedekig a f . Mint említettük. Pályája kezdetén mentõtisztként. az úgynevezett good clinical practice . majd a Népjóléti Minisztériumban ozik. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát.

mert a családom s lt. Itt elt tek néhány évet. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. ahova bej xternálni. ott a feleségemnek is ígértek állást. Sebészi. Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át. majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. vagyis külsõs orvosként. Akkor azt kérd . Formálisan kinevettek. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. Surján gy kinevezték. hogy személyesen fogadjon. mint Eisert Árpád. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. így a mentõellátás állami monopóliumát is. végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. Békéscsabára. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. nem méltatott arra. h gy szerény véleményem szerint nem új. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. doktor Bencze Béla irányította. hanem jó egészségügyre van szükség. akkor elmész Salgótarjánba. A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. Azóta sem vagyok munkanélküli. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást. olyan helyzetbe hoztak. Így kerültem le Nyíregyházára. viszont j leillett abba az elképzelésbe. A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott. mert most ott kell az ember. én hozzá kerültem. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. mint említettem. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). Hová? kérdezte a fõigazgató. Rendben van. nem volt sebészi állás sehol. mire én csak annyit jegyeztem meg. a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. hogy engem kirúgtak. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. Egy 1995 . Ez a tevékenység egy ideig tudva. Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. 1949-ben elég jó pénznek számított. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. 1962-ben jöttem föl Budapestre. 62 éves voltam akkor. amelynek közelében olyan kórház áll. ezt nem bírhatta egyedül. utána jelentkeztem Orovecznél. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . ortopéd szakv . különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. nem tellett nekik a taníttatásomra. Orovecz doktor halála után. fõleg a fõvárosban nem. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. melyekre az á tak. -ben. hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl.ja volt. Surján az államtitkárával m l. hogy nem maradhattam to vább. másrészt üzemi k zhettek. Az illetõ visszamondta nekem. mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. Egyrészt azért. magas szakmai színvonalát. traumatológusi. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. mind hosszabb id okra kiesett a munkából. hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni.

és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1. sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel. tehetetlen. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják. mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni. A 2002. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony. ehhez jön a bo rravaló. A mi zsírunkból élnek. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. Belátom. sõt meghatározott feltételekkel mentést is.6%-kal csökkentek n 9. hanem az állam látja el központi szervezésben. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. akkor többet. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot. biztos. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek. ha csökken. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat. Visszaélnek azzal. Õk válogathatnak. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent. Csak a pénzes eseteket választják ki. beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. vagyis egy meghatározott. De hogy fizetik az embereket? kérdezem. annyi viszo telen. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem. körülményes. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi. csökkenésünket ötszörösen meghaladja. a mentést és az azonnalas betegszállítást. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. modernebb szervezésû szekt mben. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. ha a sorsunkba. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. akkor egy kilométer kevesebbet ér. mint államinak minõsített f nisztérium. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n. ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk. ha jeges az út. míg a betegszállítást.7%-kal. ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett. 14.3%-kal.

hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján. ennek sem az a célja. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik. hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. hogy T. késõbb és csak véletlenül derül ki. hanem orvosi felügyelet ellátására is. Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. ha van szakvizsgája (Gyanítom. fokozatosan fejlõdtek fel. a mûködési terület kiterjesztésével jár. például. A beosztásb tnak különbségek. ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit. Nálunk a rohamkocsi 8. hogy semmit sem kíván felt . bárpult. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. mosolygós. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. nálunk esetleg átül ápolónak. az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. akkor leszedjük róluk a felszerelést. a szentendrei állomás mentõtisztje. aki ott sofõr. Kettõnkön kívül egy bajuszos. ebbõl arra le ni. Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. hogy civi zottja. és eladjuk teherautónak. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték. a év alatt fut ki. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. Kávét hozat. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. . mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. senki sem fog panaszkodni magának. Nincs kétségem. Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. sõt es s kivonulhat igaz. mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. Átnyújtja a né tán. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. -t. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel. aki már magas képzettségû közgazdász. nem véletlenül került m társaságunkba. egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. csak hallottam felõle.) Örülök. olyan szervezésben. olyan a helyzet. Az apa. ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát. csak az OMSZ irányítójának utasítására. Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . aki mindig is tudott élni az adódó l . meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. Amennyire meg tudom ítélni. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. Miért jobb. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba.

nincs kibúvó. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre. Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést . bürokratikus vízfej alakul ki. Egy tóból halászunk. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért. itt mégis kénytelen v gyezni. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. Szó sincs róla. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. Egzisztenciális ha i. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt. minden elõírást teljesíteniük kell. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. jobban félek attól. Tegyük fel. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. hogy ha ezt tény eljelent. de mondja m g az informátorának. lehet. Mi lehetõleg egybõl. kiszállítjuk a repülõtérre. általában Budapesten átrakják. Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. Igen. akkor angolul tud németül. és egy másik autó viszi tovább. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak. Nem ismétlem meg a kérdést. takargatja az úton. de a legkisebb kétségem sincs. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. gazdag olajország. A stewardessnek ezer n. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. Pletykaszinten azt hallottam. vigyázunk. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. hogy ilyesmi is elõfordult. mint az állami mentõk. De biztosíth nem fogja megcsinálni. és én le fogok számolni vele. mi egy óra alat yunk érte.Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz. az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. természetesen azt. azt írták benne. Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad. nem tudja ellátni a beteget. A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. amiért a szövetségesünknek. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. Ha angolul telefonál. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g. hogy a mi esélyeink jobbak. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk. hogy hozza elém az illetõt. ezt a túloldalon is elismerték. Sõt azt is szívesen elvállaljuk. hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. a mberünk eteti. amelyben leginkább igazam volt . direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. a többség a Samaritanus -t keresi. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik.

Azt hiszi. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. aztán ké elõfordult. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok.A vezetõk hallgatnak. megbánta. ami sok költséggel jár. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. mikor lejárt a munkaidõ. az ápoló eltûnõdve iszogatja. Az itteni autópark áll. és azok is vagyunk. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. azóta nem hordom. mindig magához tért. inkább kihí sit. ez is vesz valamennyi idõt. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. ha felajánlják. ahol az Európa egyik bázisa mûködik. elindulna eg y jogi procedúra. megyek az egyik helyrõl a má . mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. a ndig a megérkezés után hal meg. közben egy szolid. ha elosztjuk. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. Muszáj így hajtania? Igen.) Azért ez mégiscsak sok. Howard. a kocsiban menet közben aludt. de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. (A 2002. aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. megpróbálják bevitetni a kórházba. ez Magyarország területén belül nem következhet be. és a temetés is hetekre elhúzódna. arcán látszik. Bejárom a sehol sem látok. de ahogy kiértünk a beteghez. Egy öregasszony terhére van a családjának. Elõfordul. albérletben lakom. és nem következik be változás. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. Még mindig évek kellenek. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. Nem gondolt arra. 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. Felemelkedem a helyembõl. e 25 800 000 forintot tesz ki. két óra múlva újra kirángatnak m et. Ez egy zárt kör. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. kiderül. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. de bármelyik pillanatban érkezhet. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. Mi bajt egymást. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. elköszönök. . Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. Az orvos megvizsgálja. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre. hogy egyszer hazament volna. mégis elviss mert ha otthagyjuk. csak vendég vagyok. már aludt. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. hogy közbeszóltam elfordul. csak magunknak csinálunk plusz munkát. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. végül egy sofõr töri meg a csendet. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. És ha a román határõrök észreveszik. Ha a legmagasabb intet jelenti. de mikor újra rákérdezek. az ember 18 éves korában elkezdi. akarnak szabadulni tõle. és többé nincs kilépés belõle. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. hogy nem tartotta a száját. bízunk a másikban. hogy hétfõn reggel beállok. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. Bocsánat. aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. elunja. akkor ránk is kevés jó vár. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. és egy 12 órás szállítókocsiból. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig.

azt szeretné. Egy ápoló ellopott egy gyûrût. hogy velünk jöhessen. Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros.és lábsérülést szenvedett. € 11. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. magadra maradsz. ez az ing még ma is ing. A páciens fiatal. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get. szólt a kísérõje. nem jelentettem fel. Mikor leadtuk a kórházba. de szóltam a többieknek. a mentõk kitakarítják a kocsit. történésznek készül. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. akár meggyógyul. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk. Ez nálam nem sti mmel. Csak egy kívánsága van mondja az anya . Selmeczirõl. én soha nem voltam boldog. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. akik tbc-t. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. de ha az ég befelhõsödik. Leginkább a combját fájlalja. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. Rákérdezek. attól tartott. akár nem. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. Ha majd épp arra járunk. érdekli a beszélgetésünk. Emlékszem olyan idõkre. és este viss ent érte. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl. tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na. Azóta már többször is megoperálták. Berendi Tiborról. Hogy ne találják meg nála. a Zách utcai villamosmegállóban esett el. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron. össze-vissza zúzta magát. felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet. A sérült. Még be sem fejezték a takarítást. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. Ismerek olyan kollégákat. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek. sok barátod akad. mény nélkül. kiderül. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. Nem nagy ügy. Riporteri szerencsém úgy hozta. hogy kilencvenezer forint volt nála. úgy gondolom. hogy eszméleténél van. agyalapi rákkal küszködik. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . és ez szerepel az értékleltárban. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. Én az ing szürke vásznát nézem. fertõzésekre gyanakodtak. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. akihez kihívtak minket. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. csukott szemmel elfordítja a fejét. A betegen látszik.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. egy idõ sett. egyedül él. útközben vele beszélgetek. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. hazaugrom egy tiszta ingért. ide kellett jönni. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk. ott helyben elásta a kerítés mellett. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg. kimosni nem tudja. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. hog y rosszindulatú daganattal. artanak majd. ahogy kell. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. ha nem szükséges. Az ápoló ellátja a sebét. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba.

) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni. és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. Eddig úgy volt. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. köztudomású. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen. Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. udvariasságból nem kérdezem meg. a 2001-es évben sem fegyelmi. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl . Mint annyi más alkalommal. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . A páncéls a garázsba. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. ide fut be minden.ig. évi összefoglaló jelentésébe. évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl. A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll. Reménykedem. hogy nekem a keserû. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. a jövõbe tekintve bizakodást. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil. mormogtam . Most úgy lesz. tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. ennek során a végletekig lehasználódott. a napi v dteti. és a bankok is zárva tartottak. Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni. sietnem kellett. most is kifutottam az idõbõl. Élvezzük a megyei közönség támogatását. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. Dr. az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. hogy a történelem formálta a jellemünket. nem hagyhatok y olyan esélyt. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. hogy elérjem a vonatot. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . a nehézségeken átsegít. Van múltunk. de ez nem döntõ. Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. Addigra készen áll az új men tõállomás. ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. csak két ember ment el. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. Puskás Tivadar. hogy a jellemünk f ja a történelmünket. amit úgy kell élnünk. azt nem lá am elõre. a segítés szellemis si többlete az. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból. Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. Úgy gondoltam. hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. sem kártérítési ügy nem akadt. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik. hogy igenlõ választ kapnék. Saját történelmünk lesz megint. ami a problémák megoldásában irányt mutat. ami fontos. és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. Nézzük meg. € € Azt már megtapasztaltam. derût áraszt. A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. segítenek majd. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú.

hogy szerinte mi baj van. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. és szeretnék tanítani ebben az intézményben. Isten tudja. Érdekes. Semmiben. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. aztán felém fordulva bólint: Igen. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. hogy egy 2002. a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra. beszól valahová. Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. igen nehezen élnénk meg. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. mert nem tartanak kai ügyeletet. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart.75 orvos dolgozott mint tudjuk. összesen olyan 150 ezer fõre. amit az ember ilyenkor mond. és újra . sem idõkedvezményekkel. a mentõs pedig földdel. A rokonok régebben nem várt g a mentõket. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. nehogy otthon is megtalálják a betegek. de a Toyoták öregek. amikor sz dolgozom. hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. de csak a szokásos ta kapom. a félig roncsokat is beleszámítjuk. (Közbeiktatva megjegyzem. a mentõtiszt elköszön. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. az egyik már 550 ezer kilomé futott. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást. van olyan családi orvos. Nekem is köszönn an vagyok. A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. hogy mindig megnõ. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. A végzõs mûszak épp most lép le. Fenntartják az életfunkciókat. egy esetkocsi. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. vagyis újraélesztést végezhetnek. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval. azokból a falvakból is minket keresnek meg. hogy mit tapasztalok. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. Elõszö aidejérõl kérdezem. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. aki korrektül ellátja a beteget. ehhez jön még 48 óra. és nem köthetnek nfúziót sem. Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe . aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. Négy gyerekem van. kérdezik. mind a kettõn. És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. összesen 26. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. a kõmûves lterral. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. de átlát rajtam. õ már befejezte a munkáját. ha a benzin árát felemelik. egyelõre hívás sem érkezik. Nagy az igények száma? Igen. A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont. sem anyagiakban.Négy-ötszáz. Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. meddig és kihez juthat el az . külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. Aztán elcsendesedik a terem.

m fõorvos rám szólt. könnyen halunk majd. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. Visszatérnek és beszámolnak. Agyi történés. hogy mégis van testen kívüli lét. Itt van például a katétercsere. Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. hogy mindent hallottak és értettek. hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. majd a lépcsõ fordulóin. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. azonnal rosszul lett. A ezve. a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. hanem attól. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc. Szentpéterfa. majd rövid tájékozódás után megáll. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. amíg végeznek. hogy összeszedjük a rászorulókat. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni.jol. Ki kell mennü olc helyre. és elvégzi a kezelést. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. és nekünk még vissza is kellett jönnünk. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. elindul vele. hogy hétkor tünk. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. hogy a szállítókocsi sz eteget. agyvérzést kaphat. . csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. Hiába mondták neki. A beteg 1928-as születésû. sietve jegyez. Én is felkapaszkodom. aki egy kocsival sorra járja õket. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. Megkönnyebbülök. aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. A komolyabb. Ami or hazajött. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. Legalább jobban kerestek? Igen. az is elõfordul. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. Velünk nem le . Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. hogy a hallókészülékbõl származik. Megszólal a telefon. csak úgy víz nélkül elrágom. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. reggel volt. Elõfordult. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. mi lelassít. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. kiderül. három beteget visz fel kontrollr a. Újra megfogadom. Megfordul a fejemb en. és útközben találkozik az esetkocsival. és nem támaszthattam hátra a fejemet. amirõl az elõbb beszéltem. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. leállít csillapító injekciót kap. és kart a barátaival. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. hogy a helységtáblát sem láttuk. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására. hogy hányni kezdek. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. megvárni. József. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. be kell házba. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. nem a haláltól félek. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. az a fontos. nem kombinálták be az italt és az öregséget. Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. hatalmas termetû öreg férfi. lehet. Sok az olyan munka. Mikor tervezték ezt a házat. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. és ellátás közben mégis meghalt. kiderül. mert a szomszédban kiforrt az új bor. embóliát vagy agyérgörcsöt. rohannak ki a ko sihoz. mire a kezelés után hazavittük. hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. eltolja maga elõl az ételt. köz ben akkora köd ereszkedett le. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. Sokat éjszakáztam székben ülve. Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. és így is majd kivitt a huzat. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. a bete s jobban járnának. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert.

Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. aztán mint mentõ kibérli saját magától. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek. és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. Õ hivatásának megszállottja. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. aztán szakaszparancs t elõ. Azóta újra eltelt több mint harminc év. január 19-én kelt jelenté . Néha hetekre le is állnak. Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá. Elõször Sárvárra látogatunk el. elõbb mint mászó dolgozott. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. ezek 500 beteget szállítottak el. ezen sz tegeket. Pécs és Szeged kivétel. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. akkor derül ki. szerencsére kiderül. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be. még 1951 decemberében. A sofõr azt mondja. az otthoniak megígérik. tovább fokozz korróziót. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök. április 6-án került sor. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. elkérem késõbbi elolvasásra. megtehetik. és elindulhatunk körutunkra. Egyébként nem kell õ . hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. mint mentéssel. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. Megnézem a szállító Toyotát. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. on kiszólnak a családnak. ha Pécsen nem fog adták be. az ápoló lemossa a padlót. Õk válogathatnak a fuvarokban. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. megkeresik. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos. rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. a háborúban elpusztult zsid akították ki. nem vállalnak el nehéz utakat. csak arról van szó. és a szakadásokba. a Matterhorntól a Mont Blancig. Mint az ország számos más helyén. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. Különféle trükköket alkalmaznak. Sztálin születésnapján adták át. Az elsõ kivonulásra 1904. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. akú hányótál hamarosan megtelik. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg. a három egyetemi város: Debrecen. a halottakat és az ételt. ami nekik kell. úgy számolják. mint az OMSZ-re. A lé becsorog a hézagokba. hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. még a hagyatéki végzés is elõkerül. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit. megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. egy fekvõ. a történelmi visszap t ér. látogatókat. A megégett ember szaga elviselhetetlen.

5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. más továbbra sem történik. Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. a mentõk hamarosan elköltöznek innen. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. az ajtók mindinkább befelé billennek. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. A garázson keresztül térek vissza az épületbe. K lítókocsival rendelkeznek. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. jellemzõ apróság. hogy keletkezett a beázás. megbizonyosodhatunk. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. A falak ra kiül a salétrom. mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. de nem sikerült. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. a tetõ javítás Az épületek. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. a Sv elindult. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. változat ul átengedi a vizet. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. a padozat feltöredezett. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. A kémény élvakolata is megrepedt. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga. soksz llátására is alkalmatlanok. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. hogy ez a helyzet csak átmeneti. Elõfordulhat. Az éves kia . A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. a mentõállomások bútorzata. Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. hogy erre nem kerül sor. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni. ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. 1. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. Korszerû fûtéssel. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint. vagyis az i i intézet. lehullófélben van. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. legalábbis Celldömölk esetében. itt is minden lehasznált. A helyi kórház 106 éves. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. a kivi hiányában még mindig várat magára. Érdekel. festése elodázhatatlan. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni. hogy mind a három mûködik. szág legnagyobb fûtõházainak egyike. A létszám 30 fõbõl áll. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. a beázások olyan méretûek. saj uk nincs. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. és az elõjegyzési lista is hosszú. kezelés. mert egy 2002. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. 3000-nél több munkahely szûnt meg. az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék. 7-8 évesek.e ezt szerényen úgy határozza meg. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel.

korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. érdeklõdöm a férje holléte iránt. Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. akkor derül ki. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. Megint tovább kell vonulnunk. és karamboloznak. Azt szem. Hetente? Nem. valamelyik városban is talált volna munkát. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. Emlékszem. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. gondosan kirakta a táskát a kocsijából. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. hogy õ az orvos felesége. van. talá en fejezték be így az életüket. újfajta autógumikat próbálnak ki. Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. valósággal vonzza a bajokat. az orvosok nem tudtak segíteni rajta. Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. többen is azt fontolgatják. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. Kérdezték. Répcelak az OMSZ legújabb. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. mindenki halálos csendben figyelte. az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. Ez a ségként nem létezett korábban. h apnak egy-egy szolgálatért. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. akivel eg unk kint Szentpéterfán. és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. Összetalálkozom azzal a sofõrrel. ha síteni akarjuk a tervezett programot. legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. negyven év körüli asszony fogad minket. majd minden falu tart legalább egy mentõautót. Õ nem abba a típusba tartozik.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket. hogy õ a vosa. Egy hétvégén is összejön kétezer ember. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. sorszámát tekintve 208. állatokkal foglalkoznak. sokszor külön név szerint hívnak. P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. Az alacsony keresetekre panaszkodna k. Hely akadt bõven. fekete hajú. egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . Sok mentõ hiába jó szakember. egy szakápoló 3 . Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. a személyzet általában túlórában dolgozik. Fõállású orvos nincs. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. is Kunágotán. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. Földdel. így találtam meg azt az ételdarabot. Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. Mi történt az öreggel kérdezem . mikor a doktornõ ideérkezett. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. Tízórás mozgóõrséget adnak. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint. hogy indulnunk kell.00 millió forint körül mozognak. szívesen vállalják. kell rá a személyzet. havonta. az elsõ forduló után összeesett. Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. nekem viszo erencsém szokott lenni. állomása. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt. aki ha egy balesetet lát. aki bútorokat készít. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal. A személyi állomány 16 fõbõl áll. Néha nagyon nagy a forgalom. de Puskás doktor jelzi. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. Egy szállító. Az elõfordul. mentõtiszt is csak egy. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. környéken lakik. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . amitõl fuldoklo t. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt. úgy tudjuk. aki mielõtt útnak indult volna. intubálni kellett. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. nehogy menet közben véletlenül megállítsák.

hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia. egyszerûen idetelefonálnak. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. a pletykák szerint nemcsak a város. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. vitelezett új épület luxus színvonalú. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs. Önhittségemben azt képzeltem. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni. addig magában Bükön kettõ is. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. mint két kiló liszt. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban.ki a teljes felszerelést. Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne. mikor meglátom. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. Vasvárra nézünk át. ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. Ott is el kell mennem. ha lesz idejük. a történ Vas megye kettéválasztását. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. a ranglista élén egy kõmûves áll. de itt még csak a telket jelölték ki. Semmi kétségem sincs. hogy ez nekik is kijárna. A triában kerestek megfelelõ megélhetést.75 szakorvos dolgozik. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. jelentõs vérfrissítéssel járt. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte. . Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. igyekszem olyan döntéseket hozni. Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. a mennyezet beázik. nem segítette városként való fejlõdését. inkább üdülõhe inõsíteni. ahol nincs is út. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. enyé a felelõsség. nõttek meg az egziszten különbségek. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott. most is tagja az önkormányzati testületnek. k úgy érzik. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. A falu befogadta a doktornõt. a másikban 548 645 kilométer van benne. most mégis felkapom a fejem. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. és mégsem jutnak hozzá. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. és az alapkövet rakták le a artján. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. A körzetem pr zált. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. sok helyen a mobiltelefon sem mûködik. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. hogy késõbb ne bánjam meg. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új. majd ér e jönnek. aki a szakmája mellett vállalkozik is. a kártyaszám meghaladja az 1200-at.

akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. Lehet. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. 60-as évek MHK-ját. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. az utóbbiak Mercedes márkájúak. a gyerek egyik kísérletre sem reagált. hogy életben maradjon. hogy eltörött az orra. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. elõre k kötszereket. a Mun Harcra Kész mozgalmat. A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le. még látom. beülök az ügyeletre. n csapkodni kezd az öklével. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet. mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. árad belõle az ital bûze. a szomszéd. de a receptet én írom alá. A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. Kiszálltu lyszínre. hogy nem tud sem járni. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. Béla nyugdíjas. és is elmegyek velük. tiszteletben kell t unk azt. visszamegyünk Szombathelyre. berendezési tárgyakat törnek össze. A vizsgálathoz levetkõztetik. egy kerítés tövében. látják el az . Ez az úr nincs ilyen állapotban. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. Úgy találom. valamennyi azonos. hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen. már éjfél körül jár. ha a rendõrök velünk jönnek. N. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. hogy amíg õk a ko csmába jártak. megszólal a riasztócsengõ. feljegyzek néhány adatot. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. súl etben orvos is kivonul. Lassan a megyei kör végére értünk. ami azt jelenti. csak a rendõrök. ha eszméletlenül a hányadékában . A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József . ez nem jelenti azt. felmegyek a szobámba. Az ápoló. A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. sem beszél legelemibb szinten sem. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. Alapelv marad azonban. A sérült a nyílt utcán fekszik. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba. Emlékszem. hogy visszakívánom õket. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. hogy idõt nyerjen. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. és a kezefejére ragasztja. Béla fokozatosan magához tér. ez pedig további betegségeket. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. a szemem megakad egy cikken. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. hogy minden betegnek az a szándéka. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. nemegyszer fordult elõ. majd egy igazolvány: a sérült N. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. én visszasírom az 1950-es. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. mégis leszedjük. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. Annyi elsõ p egállapítható. Akármilyen nevetséges is.De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. Úgy látszik. míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. le kell fogni. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. abból dulva. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. eset-. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. illetve roham mentõgépkocsi. Mire visszaérünk a mentõállomásra. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló.

íróasztallal. A cikk végére értem. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. táppénz. a többi öt napra vetik be. azt mesélik. és a . sûrûbben szorulnak javításokra. súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. a sa mbereinek. A megyében két maszek mentõ mûködik. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. 1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. a halottakat pedig otthagyják. A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. olyan orvosságokat szerezhettek be. Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. kocsijai megjelennek a balese teknél. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. részben lehangoló. a hét hat napján. a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. A szobát ugyan ketten használják. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. Szabadságok. igaz. Megpróbálok elaludni. A másik viszont annál mozgékonyabb. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. Pest. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. polccal. Ma már ennek az esélye sem merül fel. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. hogy magas szinten lássa el a feladatát. A cikket néhány adat zárja. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. € 12. hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. Vas jobban áll nála. A fiatalok sze a hivatásukat. egy autót 12 órára. Ami a személyi állományt illeti. Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. 113 ezer beteget mozgat meg. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. Borsod 107-tel). és eltûnnek vele. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. Mozgóõrség ak. hogy leállítson kocsikat. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. szekrényekkel. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. ez az állapot mára megszûnt. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. de mégis elmennek. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. evés. modern. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. mely televízióval. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. mind több üz asználnak fel. erre viszont képtelen. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. Komárom. ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer. A pénz. ággyal. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. java részüket 6 órás idõtartamra. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. a többi esetekbõl. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. leoltom a lámpát. ám ha könnyes szemmel is. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére. a sérülteket felkapják. Ez r etes.

y mutassák meg a kocsikat. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. területén járásbíróság. ami néhány éve 2700 forin ba került. nem éri meg. 1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. Leülünk egy kávéra. vegyi üzem. hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. Orvost nehéz keríteni rájuk. 125 ezer kilométer zétrothadt. a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. jó. Híresek voltak a sellyei hentesek. pirosra festették. több száz alkalmazottal. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. a váza fagerendákból volt összeróva. lelopják a vasúti kábeleket. a múltjába visszatekintve ne alaptalanul. Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl. a iért nem jár dotáció. ennek fele pedig üres kilométernek számít. Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. a borral is fel kellett hagynunk.. alig látni megmûvelt földet. nem marad más nekünk. most 18 ezerbe. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. de az indulataik tovább feszülnek. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni . A házak eladhatatlanok. Az út egyre meredekebbé válik. Amennyire a men kitekintve megállapítható. rájuk bízom a döntést. vagyis hétfõn indulnak. a végpontok egyike. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. Azt hallottam. most 7-8 for ntot adnak kilójáért. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. amelyekbõl késõbb bajuk származhat. A mentõk megkérdezik. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. Attól tartok. és csak pénteken za. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. az építési költség feléért kelnek el. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. az utak néha úgy ö . mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. hogy az nagy üzlet. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. ha 3 es sebességgel tudunk haladni. valaha 100 forintról indult. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. szokatlanul szélesek. tükörjég fagy rá. idén sem szántottak. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. külön p kor jutnak. A dinnye ára viszont esik lefelé. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. Csak annak. Az esetkocsik ugyanilyen. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. és 1964. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. Gondolja meg: az a fóliatekercs. hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt. A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. A másik fontos termékünkkel. A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. a szezonban már nincs ára. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. hogy melyik állomást akarom megnézni. Aranyosgadányban már többség. a házakat élénk színekre: kékre. még primõrként ki tudja vinni a piacra. varroda. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. a madárberkenye. és 45 évesen nyugdíjba. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek. aki hamar. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. inkább megpróbálok továbblépni. birs . 1965 és 1980 között sok ház épült. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. szeptember 9-én nyitották meg. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl. A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. A haladási sebesség alacsony.

a putrikból. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. és visszakapaszkodott. .zolgálat. epályaudvar. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. ruháik is lehordottak. az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . de némelyik felnõtt põ. ezer embert tettek ki az utcára. szakadtak. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû. fõleg szív. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. sok a beteg köztük. akkor csakugyan lopnak . eltûnt a szénosztályozó. két nap múlva visszahozták. Valaha bányászként dolgoztam Komlón. újra felengedte a kútágast . mint Amerika! Tudja. ahol mind a két szülõ munkanélküli. lent a mélyben a kivilágított központ. ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl.és idegbajban k. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. a csillepályaudvar. akik ahhoz szoktak. az egyik 560 ezer. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. És én még jól állok. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. csak várják a delet. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. ga táblák látszanak. Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak. Egyelõre nincs pénz a javításokra. kette 60 ezer forint segélyt. mert errefelé nem sózzák az utakat. Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. Drávafokon áthaladva kiderül. A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. kin spórol ajtunk. felszántatlan. Olyan emberek. homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt. százszor is bejártam már azt a hegyi utat. a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. Elindulunk. aztán mikor könyvet írtam róla. hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót. és elindulunk visszafelé. elköszönök. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút. nappal mindenfelõl szénpor sz . akkor sérteget képzelitek. fõorvos úr. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. A fõorvos szólt dának. úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. Béke van mondja a kísérõm . de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt. és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra. Két Toyota szállítókocsi áll bent. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. nem olvasnak. Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján. eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. mi van ott. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. a temetõ békéje. a szemem megakad Komlón. Komlón se hull már a fekete por. az estét és a még reggeleket. nem beszélgetnek egymással. valamint a h . akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé.

az egyik tíz. csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. Lehet. de ezzel sem megyek sokra. konzulens nélkül. A speci m itt helyezkedtek el. hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. ha õ nem volna a világon. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. mint itt a havi fizetése. Hívtak be Pécsre dolgozni. külön á indult az ambulancia munkája is. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött. hogy még folyóvizük sincs. sokáig élt Komlón. Benézek a kocsi belsejébe. ha úgy kívánja. A garázsban két Toyota parkol. Én érettségiztem. Munkát akkor sem kapnának. de ott sem keresnék sokkal többe t. eszközök nélkül. ellátogathat barátjához. ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. ez is messzire vinne. Elmennek nyugdíjba. magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. például egy ni. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. sõt még nyáron l. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. a másik tizenegy éves. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. szívesen megvárom. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. a melegvíz a duplájából jön ki. de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. az infúzió belefagy az üvegbe. Egészen más irányban kellene próbálkozni. Moldova úr. hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. alkoholizmus. . mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. õ háromévenként lecseréli a kocsiját. évekig nem találtunk rá rt. Az a másik könnyebbség. A fiatalok sem? Nem. és a felszerelésüket magában az üzem . a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. olcsók az árak. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. mi meg zavarjuk vele. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt. elköszönök. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. amibe igazán belemelegszünk. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. egy köbméterért 5 kell fizetni. Végigvisznek az állomáson. és letettem a szakápolói vizsgát. Az országú tesen süvít a téli szél. 1960. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg. jobban járunk. mint az állampolgárok. akik csakugyan szeretik a betegeket. És az orvosok sem jönnek. a ví ukba. ha bírnák. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. s mmi bajuk sem lenne. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. Egy kórházigazgató többet keres. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis.és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. ha abbahagyjuk. Far nulmánya . olyan körülmények közé. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. Mindegyikünk abból indul ki. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. az e zítõ patentek meglazultak. félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. évek óta nem tellett annyira. Télen nem érünk ki vele idõben. már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott. õk többnyire önkéntesek voltak. állítólag ö b órabért kap. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. és leszakadtak.A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr. õ is hátrányból indult kint. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. a szokásos kép fogad. megszûnt a és a varroda is. nem kell sietnünk.

Ez padlóra küldött minket. mások már kint vannak a temetõben. Egyesek azt is letagadják. míg a kezelés tart. Nekünk egy reményünk maradt. A bányászok egy fejtést szereltek át. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. hogy ismertek va laha. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. Bár az anyag-. Gyanítom. a szén rom lna a tüzelési technikát. azt ígérték. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. A hatalmas. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. 137 éve folyik itt a fejtés. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. azt ígérték majd a helyén. Lehet.Jó uram. Menjünk csak tovább nyugodtan. Azt sem szabad elfelejteni. 110 kilós embert fel a napszintre. de ezeket tudom hol keressem. hogy most is dolgo znak rajta. mert figyelmeztetõleg megszólal . € 13. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába. õk hívták ki a mentõket is. eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. Az ígér valami távlatot. ahogy akar. azért is. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül.-hez. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. Komlón hol körülnéznem.. hogy valamelyik fõnök meglássa. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. mert azóta kirakták õket onnan. Most itt tartunk jogilag. a nagy Elektronikai Kft. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. Ami biztos. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. hogy én itt munkaidõben heverészek. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. de nem jutott hozzá. bér-. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. nekem nem maradtak barátaim Komlón. de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. bármit el lehetett volna égetni benne. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. minden más pr ba került: az Üveggyár. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. Most a Magyar Villamossági Mûvek. hanem a timfö e az energiára épült. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra. Mi most is hátrányból indultunk. 3 : 0-ig. hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai. mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. eszkö k az egekbe szöktek. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. hogy felhagytak vele. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. másik 40 száz lkokszot. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. úgy tudom. a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt. Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. mert mi részvénytársas ozunk. a Timföldgyár. lehet. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. Chikán. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. Az ügy választott bíróság elé került. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. nemcsak az erõmû. és valószínûleg eltörte a térdét. mi láttuk el a lakótelepeket is. Mikor kiérkeztünk a helyszínre. ilojoule energiatartalmú. alacsony kénkibocsátást.

az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. Ha jö et cég. a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. nem rakták fel rendesen a csutorákat. a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. O kerültek. és bekö fulladás. utána mennék ki a vonathoz. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . Megfelelõ alapot sem raktak le. az ápoló ne . a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség. megbüntették. mint az embereink. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. és kapunk az adók egy százalékából is. n pénzért dolgoznak. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. Ha lehet ilyet mondani. A vállalatok segítenek. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. aztán átadták nekik. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. hogy hazavisznek. tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. aki önfeláldozó. maradnia kellett. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. Egy fiatal mentõ fogad minket. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. ahol beszélgetünk. de mi elfoglaltságukra. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. saját kocsival van ellátva. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. Az ügyeleten. általában az is hoz valamit. Tudom. átmegyünk Pápára. hogy szolgálatban ne hordja. egyszer tûnt el egy svájci bicska . hogy mielõtt hazamennék.je. egymás után szólalnak meg a telefonok. ápolóként dolgozik az állomáson. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . de a mentõk megí . az álcázás miatt barnára vannak festve. hogy gondatlanságból tervezték ide. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. Valaki azt mondta. mert a bérrendezésnél derült ki. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. az állam mindent fedez. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. A fõorvos felajánlja. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. és m ségek sem fordulnak elõ. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. Két emberünk ereszkedett le a 371. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás. csak kukázhatna. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. Az épületet 1978. megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. És nem tudunk diffe ni. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. Továbbindulunk. a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. sõt még rosszul is járhat. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. így benézek a megyei központba. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem. de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. kifogott egy ellenõrzést. Míg beszélgetünk. foly eredetileg tanult mesterségét. máskor meg a hamutartó is csörög. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. és pincérkedik. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. Ezután már ne azt mondták. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. de ebbõl nem élne meg. de a hatásuk felér a kábítószerével. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. elköszönök. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. az sem kaphat többet. egyiküknél fülbevalót fede eki. hogy a készülék jó volt. hagyták meghalni a beteget. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. a téglák esnek ki a falból. a perselyre az volt ráírva. talán meg lehetne próbálni. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek. emlékszem. Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése.

leülünk a tartózkodó helyiségben. Mi ennek az oka? A kórház városi. A romlás minden elképzelhet erjed.és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. A kórházhoz irányítanak. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist. Szemét. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak. hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. a másik attól keletre fekszik. gondolat. mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj . több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. csicsásra . az egykor rabok által felhúzott Építõk útján. Amerre elhaladunk. a nyári szabadságolások idején. hogy itt a készenlét a legfontosabb. Mint minden általánosítás. maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak. amennyire a szavaikból kivettem. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. télen jégtócsákat alakít ki. vagyis önkormányzati. itt sem elegendõ. a teljesség k nek láttam. 250 ezer kilométernél is többet futott. Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. itt is felteszem a szokásos et. mûhelyrõl mûhelyre vitték. Mióta? Ötven éve. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. Az OMSZ szabad választást engedett. hanem a megyei tartalékból kapták. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. nyáron elpang. a hotelkörü ltak náluk.valószínûleg arra figyelmeztet. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. az se a sajátjuk. Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. de ez. ott sem kolbászból fonják a kerítést. a kazincbarci tudják. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. üzembiztonságuk legalábbis kétes. csomagolópapírra rajzoltak valamit. Beljebb megyünk az épületbe. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. € 14. Ami a személyi állományt illeti. egy tüzelõárusító telep látszik. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta. Megállapították. Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. hol fekszik a mentõállomás. Már közhellyé vált az a mondás. hiába kérdezõsködöm. hogy most merre reparálgatják. Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. Jelenleg minden státusz be van töltve. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. és használhatatlanná vált. mint sok helyen tapasztalhattuk már. Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé. hogy a vezeték elszakadt. de a földeket leginkább par agyják. jellemzõ. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. mindenütt kihûlt. fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén. Most. használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére. Máshol néhány szarvasmarha legel. a mentõállomás pedig állami intézmény. Akárcsak K . a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. a pápai kórház új mûtõszintet kapott. fõállású orvos itt sem dolgozik. 6 mentõtiszt.

de az sem igazán használható. ragtapa artják egybe. ahol 42 ember veszt tte életét. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá. márkájú lepusztult kocsit tart. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. de világos. tehát a t csapadék befolyik. akkor k hívja a mentõket. Végigjárjuk az állomás épületét. de közönségesebbet. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. Úgy állapodunk meg. künk egy megszüntetett óvodaépületet. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. a vizsgálatoknál nem ír ot. Elõfordul. most is felmászok a tetõre a vas csón. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. Bár senki sem mondja ki nyíltan. hogy rotha osszériája. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. A szobában. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok. hogy menjen be velük oda. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. cigány tulajdonság. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. annak idején azért nem ép agasabbra. A beteg nehezen áll rá. mint egy helybeli orvosnövendék.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. félméteres magasságban felszivárog a falakba. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. ha egy erõsebb szél fúj. vagy esetnél járnak kint. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. illetve sérült meg súlyosan. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. Olyan alk gatóink vannak. a nagy márka ellenére úgy tûnik. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. most 15-20 millió kellene rá. Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. Az eredetileg szigetelt födém beázik. jó idõben sem szárad ki. A ház négyemeletes. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél. de az állapota kielégítõ. a pince ind kitörték. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. Ez is azok közül való. ha a karbantartáson spórolunk. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. ki merné elvállaln elelõsséget. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. melyek még az NDK-ban készültek. kivirágzik a salétrom. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. de a városnak is érdeke. van idõm megnézni. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. és egymás nyakába b sírnak. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. Minden részében lelakták. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. néhol ki is lyukadt már. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. A mentõautó elindul. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. mint jobb mûszaki állapotút. tízen is telefonálnak. A címet Kazincbarcika régi. fóliával. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. a mentõk kikapc soltatják. Már megtanultam. A megfázásokról már nem is be zélek. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat. a mentõk most is azt javasolják. az irán it sem tud kiküldeni. aki az éjszaka vért köpött. Mercedes-Benz gyártmányú. Az a legnagyobb pazarlás. ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. csak nehezen tud bekap . megy a televízió és harsog a magnetofon. fadarabokkal. de a kocsik vagy szállítást végeznek. még bent parkol az udvaro n. elslumosodott belvárosában talá g. ahol a beteg fekszik. Véleményem szerint.

az EKG-ba is vettünk ulátort. Például találtunk egy szponzort. hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. Apám azt mondta: ne állj meg soha. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. Miért ne? . Szabad megkérdeznem. hogy rossz eredményt kaptunk. Nincs mód. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. elsõsegélynyújtás-oktatást. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. elõrehajolva ül a sáros füvön. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. ha meg akarnak élni. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. és elindulunk. de a szerelõ közben m z tért. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. mikor visszaérünk a bázisra. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. hogy feküdjön le a kocsi . a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. sõt a tûzoltók is megjelentek. gépkocsivezetést. A mentõk szólnak neki. Indulnom kell. A beteget át ke egy szállítókocsira. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. szobafestés sonlókat vállalnak. hogy ne erõltessük ezt az ügyet. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. hogy keresnek? Szabad. talán még mindig Csernobil okozza. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. hogy igen. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. Csak gépkocsivezetõ van rajta. de felülrõl leszóltak. Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba. mint a város részeiben. Õk nem járnak ki esethez. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. de õ inkább leül. ahol egy munkás beleesett a kútba. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. a t arcán látom. Nem látszik rajta sérülések nyoma. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. Már három óra felé jár. A dolog annál veszélyesebb. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról.lódni a forgalomba. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. csak nem érdemes. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. a szolgálatvezetõ új utasítást ad. a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. hány éves? kérdezem. hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. leszállt a szennyvízátemelõ aknába. ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. mert a beteg egy infarktuson már átesett. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. az induljon el Izsófalvára. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. Mitõl van ez? Nem tudom. Hetvennégy. A pácienst leadják a belosztályon. be kell vinnünk a kórházba. ápoló nincs. Most jön a béremelé . maga fekszik fel a hordágyra. aztán megyünk tovább. hogy borrava lót kapnak. Ennyit is csak a szegények szoktak adni. Szépen tartja magát. mert akkor véged van.

Az író úr nem tudja. az önindítót használva fordultak meg. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. hogy fegyvert fogtak az orvosra. máskor viszont baleseteket. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. Ne higgye. Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. egy cukorbeteg asszonyhoz. mindig vele tart az egész csapat. az élet mindenütt drága. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. de itt Kazincbarcikán külö z. a terheket továbbhárították a l ra. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal. Olyan eseteket is feljegyeztek. hogy felvet minket a pénz. Szükség van az állandó összpontosításra. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival. Az erõsen összetartó megkövetelik. Inkább elvállalja. Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. rosszulléte jelentenek be. sõt veszéllyel járnak. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe. Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. talán 300 kilométert összesen. hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. mindig külön kapcsolom et. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni . A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. hogy kiolvadjanak az ajtók. hogy kiküld-e kocsit. egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. ha jön a szállító tanker. ha õszintén válaszol. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. de már rég elromlott. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén. váltás éppen akkor lépett le. akkor se mennénk vele semmire. Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. hogy nem sodorja bajba magát. fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. növelték az árakat. hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. A számítógépünk feladata volna. egyik-másik sofõr. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. Komlón ugyanannyi. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. Biztos hallotta már. De ha mind megvolnának. hogy rögzítse õket. a személyzet fõz egy kávét magának. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. óvónõ. A sofõrök dohogva elvonulnak. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . A felesége is állásban van? Igen. mert éjszaka is ki kell mennem. Bólintottam. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. hol van a mosószer és az áram?! . A szolgálatvezetõ feladata eldönteni. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. sõt emelkedtek. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. de ritkán meri elutasítani a hívást. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat.

Szerencsére a kocsi megáll. a tempóját. az ügyeletesne nie a tartózkodóba. szerencsére. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben. arca feszültté válik. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. Kiküldöm az esetkocsit. tudták. mikor a hegyek közé érünk. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. bátyám. Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. Egy öreg mentõorvostól. Kiengedem a nadrágszíjamat. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. azt fogyasztja. a beteg megérti. Rendben van. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. hányásra. A család felháborodottan nekitámad. Az út nem igazán alkalmas arra. hogy kór házba menjen. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. ahogy tudok. hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. hogy személyesen riasszon. Az orvosságait nem szedi. a mentõknek is megtagadja. de kiderült. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. nem kényszerítjük. a családja már megpr vitetni a kórházba. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. hogy az egység ismerte a helyszínt. kodom. hogy mi történt. Mi lett volna. a sofõr. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt. elfog a pánik. bátyám. meg tünk. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. mint a mûbõrborítású széken. Így mindenesetre egyszerûbb. a padlóig tapossa a edált. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. a lift legyen lent a dszinten. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. nem is es zik rendesen. és a gáz onnan szivárgott be a házba. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. hanem tovább kell vizsgálódnunk. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. három napja rosszul érzi magát. a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. már csak olyan. Írjon alá egy nyilatkozatot. Itthon akarok meghalni hajtogatja . Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. a pártnak még ma is több százezer tagja volna. sav tolul fel a tor ba. € . tudata lassan feltisztul. visszatelepszem a szolgálatv ellé. akihez kihívtak minket. újból rászóltunk a gázosokra. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. és valóságga lja a hordágyra. A gyomrom lassan felfordul. mint egy Trabant. Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. ha aka lük tarthat. lelas sítja. hogy mire kiérnek a helyszínre. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. A trükk itt s eléri célját. kimentek a helyszínre ellenõrizni. epilepsziás rohamokat is kapott. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. a páciens tartása meginog. dr. A beteg injekciókat kap. aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. mindenki gyengeségre. Rosszul megy a motor. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. a szolgálatvezetõ felkapja. Az öreg férfi. nem ismeri meg a családját. különösen Tardonán túl. Közben megszólal a telefon. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. hogy szégyenszemre elhányom magam. hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. most is többet tartózkod m a levegõben. infarktusgyanús. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. A bejelentések azonb n folytatódtak. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. de õ nem hajlandó menni. A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni.

hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk. de mint a mentõk mondták. A megyében sok kórház még rosszabbul áll.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. hogy hamarosan újra lejövök. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. Kazincbarcika szegény város. Ez nagyon sok. másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek. hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán. ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. Nálunk nincsenek ilyen gondok. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. azt szokták válaszolni. az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. akko ha kész lakást kínálnak nekik. . A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. a hungarocellhez hasonló. de alig van mibõl adniuk. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva. Szá talában már a csõd következik. A falaink úgynevezett függönyfalak . Ha minden jól megy. néhol még az utcára is kilátn k. tehát nem mernek kockáztatni. Trencsényi Erzsébetnek hívják.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. A városban munkanélküliség uralkodik. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. tudjuk fedezni a mûködésünket. Még volna néhány kérdésem. az ablakok is deformálódtak. Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami. bármikor szívesen fogadjuk. A határok megnyitása csábító írja az újság. letelepedni pedig végképp nem kívánnak. belül pedig egy dekoritlap zá ja le. nem utols n annak köszönhetõleg. nem mehetnek máshová ozni. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. de Ózdra már nem. de ennyiben nem is reménykedhetünk. megállapodunk. hogy dr. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. három rétegbõl állnak. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. 2. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. a csövek egyrés odálódtak. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). Jól látom. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése.2 milliárd forint. de látom. ez történt a vasgyári kórházban. Karcagon és nálunk. az viszont biztos. illetve valószínûleg többel. aztán elköszönök. fehér köpenyes nõ jön velünk szembe.2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. Behív minket az irodájába egy kávéra. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan. elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. Amellett általában õk a családfenntartók. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. szemüveges. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete. például Ózd. mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek. a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta.

nem tudjuk el deni. Nem is beutalják. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. Akadnak kórházak. most már a harmadik napon eltávozik. sok betegnek itt volna a helye. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. tapasztalatból tudják. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. melyek nem ránk tartoznának. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. eredetileg egy régi. fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. félig asználva. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek. hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. miképp halt meg a papa vagy a mama. számítaniuk kellene rá. és ne magasabban. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. többnyire idõskorú betegeknek. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. sebészet. Elõfordul. Most több idõnk jut a beszélgetésre. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget. . 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. A környékbeli téeszeket felszámolták. hogy lakást kapnak. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. hogy mi a divat a családban. mint a kettõs támogatás egyik változatát. és nincs kinek. de olyanoknak is. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk. A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. mára a fiatalok elvándoroltak. most 750 sem jön világra. Újra és újra megdöbbenek. amilyenen szükséges. mint receptet. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. Az olyan régi szocialista városok. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. Kialakult egy széles réteg. de inkább az ideg. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. aki aztán a nyakunkon marad. hogy asztunk . A szakrendelés. melyek hasonló esetekben úgy segíte on. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat. a lakosság elöregedett. Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. mint amilyen Kazincbarcika is. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. mint az elõzõ alkalommal. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. de nincs hová. és nem megfelelõ személyt veszünk fel.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. vagyis nem vigyáznak arra. a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . de mint a megyei kórházakban általában. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket. hogy menny t látok. vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. kevés is. most 330. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. inkább csak rosszul táplált. és megpróbálom kiegészíteni õket. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. a legsúlyosabb állapotú betegek számára. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. amennyit csak tudunk. drága gyógyszereket igényel. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. ahol lényegesen többet kereshetnek. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak.vagy . Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. Ez sok is. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. hanem valósággal beutálják õket. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. mert a belsõ arányok megváltoztak. mint az alapellátás. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek.

a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. mi. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. Az érdekképviseleteken is elmondtam. hogy menjünk le. Azt mondta a múltkor. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. felkapálják a rózsabokrok közeit. a z elmebajjal azonosítják. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. hogy a v orát korábban. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. három embert el lehetett bocsátani a konyháról. Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. és n Hogy vannak egészségileg. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. tehát bevétel sincs. nem pótolják vis az inflációt. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. míg a levesre várunk. hanem maga is forráshiánnyal küs k. de néha negyvenen is alszanak ott. Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. 1800-2500 kalóriát. hálából lekaszálják a füvet a parkban. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. ennyi mûszer. Marad az 1. ennyi fürdõszoba. Kínálkozná . Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. hogy azokat a betegeket is operálják meg. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. € € Már fél három körül jár. levált a városról. Ami azt illeti.2 milliárdos költségvetési keretünk. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. elég szegényesnek tûnik. egyszer komoly botrány keletkezett abból. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. közötti étlapot. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. Tüdõvészesen. Az viszont biztos. és még a papírszalvétáka kettévágták. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. . Nem s házban. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. A berentei rész önállósult. amit az öntudatra építene k. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. lepedõket. de elfogadható a mûtéti beavatkozás. de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. hogy bírják? kérdem. majd átkísérem magát hozzájuk. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés.belosztályra fekszenek be. Csend támad. mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón. még világosban vigyük fel. mert kihûl az ebéd. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. akiknél kvetlenül szükséges ugyan. jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. Mondtam már. és ez nagy veszteséget jelent. hanem megpróbálj oldani valahogy. összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják. Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. hogy ha n incs pénz. akiknek a tudását senki sem vitatja. akkor nincs orvos. rendbe hozzuk a szerencsétleneket. hálóingeket. hogy nem tudom megcsinálni. és még most sem igazán használhatók. mindenen gyógyszerízt érzek. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. ahogy tudjuk. a konyháról felszólnak. ahol tudunk mondja az igazgatónõ . még azon is takarékoskodunk. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. egszigorúbb takarékosság érvényesül. nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. Nem azt mondják. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni. úgy kerü k át a szállóba. elõbb-utóbb összeomlik. a minimálbér felemelését. hogy minden olyan dolog. október 21. nincs beteg. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. és 27. télen elsöprik ekli az ügy. enn személyzet kell. Egy-egy osztályon ennyi ágy.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

Felmerül a gyanú. több. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén. hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik. Nem lés során vétett gondatlanságok. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. mentõket. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra.ya. mint nagyvonalúnak tûnik. sõt a mûhibák sem. de nyomán rögtön be is zárták. Munka nincs. kimegyek a vasútra. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál. az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. Meggyõzõdésem. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok. a kívülállónak. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál.és kocsihel körüli viták. hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. Menet közben kibámulok az ablakon. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. de azok ri ek el errefelé. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. magán bányászkodással próbálkoznak. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. az üzemi épületek falai is omladoznak. magát a szolgáltatást bérelnék. Már délre jár. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. az útikönyvek csak közölnek. csak az õrzõ-védõ kft. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. Mellékkereset alig-alig kad.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. Ma n berendezve. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat. ha azt nem éri el. mert a m . A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. El tudja képzelni. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. akár olcsóbb formában. tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. abban bíznak. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. vagy még enn tovább lépve. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. sokan elvonulnának nyugdíjba. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. A fent és lent közép elleni összefogás tja. Lakóik egykor. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. hogy sokkal többre nem telik. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. a 210 mentõállo felújításra szorul. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. Egy esetkocsi. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. Ta bujkált. A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. anélkül. Egyrészt. de ritka az a szerencsés. € 15. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. a meddõhányókon gyûjtögetnek.

A 2002. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren . csak a betegszállításban vehetnek részt. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban. Gy. év végéig összesen 140 db eset-.5 millió beteget szállítanak.) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk. a hátralevõ két évben. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. Amint azt már többször jeleztük. kapacitás stb. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben). olyan gépkocsival rendelkezünk majd. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás. átlagosan hat hónapra van szükség. eszköz. mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. A nehézséget fokozza. az elõírások egfelelõen elláthassuk. Az állami mentõk mintegy 800. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. melyet már a 2002-es választások u ek el dr. valamint a hatósági eljárások és egyéb. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát. A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek.3 2. elyek a továbbiakban a mentésben már nem. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. a mû tt.). és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db. 14. mikor felvetette annak lehetõségét.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet. és 2004. melyekkel az rzõdést kötött. Miképp áll a helyzet ezen a területen. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait. 2003.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások. (Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. kellõ színvonalon. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem.vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re. A bizonyosan bekövetkezõ.és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre. Ahhoz. holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. év végéig 70-70 eset. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. A jelenlegi gyakorlat szerint késõn.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká . hogy feladatainkat maradéktalanul. Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer. a mentõkocsivá alakítás munkálatai. a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát. Intézményünk [az OMSZ M. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ.

Feltételezem. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. hogy tabula rasa -t csinálnak. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. Kétségtelenül érdekes elgondolás. El is felejtettem volna az ügyet.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. és rövidebb a távolság. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. hanem azért. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. Biztos vagyok e. hogy mûködésbe állítsák. m . pedig ha belegondolunk. Vajszló polgármestere úgy véli. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. Azt tudja. 2003 e felé arról adott hírt. mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. és csak 3. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. Rosszul képzeli. terhektõl is megszabadulnánk. Ez persze ttáns ötlet. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. és felajánlotta Dunavecsének. hogy nincs szükség rá. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni. ügyeleti feladatot is ellátnak. fel is szerelte. hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. a további piaco ne nekik. aki úgy ruház be . a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. Azt sérelmezik. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. Ha felszámolnák õket. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani. forrásként Kovács Péterre. már nem olyan szép a menyasszony. A város lelkesen fogadta. hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. a szá ik is végeznek mentést. tovább ke llene hárítani az adózókra. mert sem az elõzõ. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. m tunk. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. az öröm bosszúságba fordult. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. doktor Rotyis Máriát.mi jelzi: pontosan tudják. ez a leg egoldás. A 2000. de a döntés nem a mi dolgunk. hogy több mint tízezer. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. ki volna az a hülye. csak drágább lehet. Felmerült az az elképzelés is. Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. Azt mondják. de elõfordul. és egy új. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg.

ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. egy helybeli fiú led plomázott. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. amibõ telmûen kiderült. Maga a központi állomás 7-8 szállító-. egy eset. amely többek között korszer is rendelkezik majd. Tiszakécskét. ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni. körülnéztek a környéken. Az orvos hiába próbálta életben tartani. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt. egyszerûbb. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni. hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti. Ez a beruházás azonban elmaradt. de elrakom az újságcikket. ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. mi rögzítettük. melyet e ységbe terveztek. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. Solton haladunk át. Gy.] képviselõje azzal. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi. A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. Pontosan meg van határozva. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése. úgy gondolom. bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm. a tûzoltók kapnak majd helyet. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit. mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos. addig a helyettes l y szükséges adattal. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. felszerelte é utatta. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . hogy hány roham-. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. 50 ezerre egy eset-. akin éjszaka tört ki a fu roham. 55 százalékban. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . anél . valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. tõlünk kellett volna elvenni. és kijel ras részt. jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. rszágúton is akadnak piros lámpák. Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni. a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás. a férfi már lt. Véletlenségszámba megy. nem hallják a jelzéseinket. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. kijelentettem. Megemlít egy húszéves. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna. Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól. ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat. Már közeledünk Dunavecséhez.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat. Csak az a baj. melyben a rendõrök. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet. eset. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt.és egy rohamkocsival ezik. részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. Gy. és 100 ezerre egy rohamkocsit. ha elolvasná. mire a mentõkocsi kiérkezett. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot . 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . kettõ 24 olgálatot ad. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. java részük már túl jár a 4 en. A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag.

Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. õsz szakállú férfi. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést. sok lecserélésre na. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. A polgármester alig középkorú. Udvariasan. Engem az orvosok mentettek meg a kórházban. Harmos doktor halványan elmosolyodik. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. Közben beértünk Dunavecsére. mit ért azon. de életveszélyes helyzetbe kerül. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. Az országban 210 mentõállomás mûködik. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. Gy. a mentõápoló hozta vissza a halálból. hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg.]. más irányból próbálkozom. és nem si . az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. hogy egy nap legalá eset adódik.hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. ez így van. nem derült ki. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. Ha volna is pénz rá. Ezt Önök persze helyreigazították. mert egyetlen al sem szólt közbe. mint példáu osiak. akik egy vénát sem t zúrni. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára. Igen. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. de bizalmatlanul fogad minket. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M. hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. a mi nem kevesebbet jelent. Abban. de ez a szám a nyolcat is elérheti. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. ezt szorozzuk meg 365-tel. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. beszéljünk a mentõkrõl. Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. mindent nekik köszönhetek. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni. õ nem azok közé tartozik. Szab . egyetértünk. egy szállítókocsi vitt be. mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el. az orvos mintha megbánta volna. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. és is végeztem. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. tehát 22 ezer emberrõl van szó. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. 88 másikon sem arról nem is beszélve. és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. mint a budapesti ember. hogy az emberi élet a legfontosabb. azt hiszem. de elhízott. mert nincs. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. a vonzáskörzete 17 ezres. a szívverése gyakorlat . ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél. Gy. és még lehetne sorolni a különbségeket. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be. Igen. oda kellene adni erre a célra. a gyakorlat másként alakul. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. vagy más okból. kocsiztam . A dunavecsei ember épp annyit ér. hogy bele t.]. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. Ez azonban csak a mi véleményünk. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. 1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. 2190-et kapunk. de azt hiszem.

Balatonlelle. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. Kíváncsi még valamire? Nem. Pilisvörösvár. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. Zirc. elköszönünk. mehetünk. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. Petõfibánya. . Maga. hogy megmondja n kik. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. Sümeg Zala: Lenti. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna. Szentgotthárd. B kocsi sem tartózkodik. Kompolt. Bük. ahol a polgárok mindent megtesznek. amire csak képesek. € € Vége az elsõ résznek. Csurgó. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. Ricse. hogy az itteni tanyák merre fekszenek. a betegek egy részét meg tud eni. Rakamaz. mert nem ért be idejében vele a kocsi. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. A legközelebbi kórház Kalocsán. miért hiányzik valami. csak egy piros személyautó parkol az udvaron.oldással. Az éves költségvetésünk 50 lió forint. Gönc. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl. a hívása Kec ki. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. Szikszó Csongrád: Mórahalom. Balkány Szolnok: Jászkisér. Másik kérdés. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. Edelény. Tab. a mentõk védõszentjének szegõdött. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. Izsófalva. Tisza Sajószentpéter. € A foltozott halál € 1. más részét nem. Mezõcsát. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. nem hiszem. Moldova úr. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. Vasvár. Az emberek nem azért tartanak polgármestert. megígérem. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. Zsámbék. Szécsény. Bácsalmás. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. Nyírlugos. Úgy ígérik. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. Vámosmikola. A 7. Dunavecse Békés: Zsadány. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. Kõszeg. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. Szob Somogy: Balatonszemes. Úgy teszünk. Beszállunk a siba. Letenye. Poroszló. Lengyeltóti. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. Százhalombatta. Fonyód Szabolcs: Ibrány. Örkény. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. Zalaszentgrót. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. Szabadszállás. úgy látszik. Bercel. a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. Hidvégardó. mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. Rétság Pest: Gyömrõ. Pásztó. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. Különösen áll ez vecsére. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul.

A vagyonukat ingatlanokba. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. hogy hagytak dolgozni. sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . de ez kivételnek számított. Móricka? Orvos. és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. általában lovas jármûvet kapott. az ügy érdekében készségesen fogadtak. õsz hajú. göndör. a MABI. beértem azzal. Elmondtam. aho yakran leülök dolgozni. Már említettem. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. vezetett egy kockás füzetet. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. Magánvényt írt fel. Az én ki szintén orvos volt. egykori kórházigazgató . eldöntendõ. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. OTI-orvos. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. olyan embereknek. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. de nem is volt szükségük rá. lakást és a munkájá t. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. például egy beöntés árával. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. hogy egy statisztikai-törté hatnak. . lesznek. én nem is erõltettem. Nem tudom. Ilyen fekete körmökkel? Igen. mivel foglalkozom. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. Magamra voltam utalva. kitesszük magunkat annak a veszélynek. mert eltartották magukat. hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. Keringett is egy vicc errõl akkoriban. A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. de attól félek. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. hogy melyik betege mivel adós neki. fizetést. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. az irányítást a B zte. ma úgy mondanánk. fõle k vásárlásába fektették. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. Az idõs férfiak egymásra néztek. ami azt jelenti. És mi történt azokkal. sem a minisztériummal. Én zélek. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. akik megpróbáltak tenni valamit. Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem. olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. mit vár tõlünk. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . Voltaire azt mondja. és az is maradt. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. hogy megoldódjanak . hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. aki olyan orvosságokat ír föl. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos. Úgy ítéltem meg. akikrõl semmit sem tud. hogy az orv n ember.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. hogy idõközben eltávoznak közülünk. akik nem értenek egyet velem. Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. körzeti orvosi szolgálat. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. mint ahogy hirdetni szokták. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. megfigyeltem. számon tartotta a járandóságát. hogy ki szólaljon meg elõször. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. A kávéházban. amelyekrõl keveset tud. hogy ha a páciens olt biztosítva. ebbe je e fel. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt.

hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. olyan volnék. mint az utódállamok. akik sokat maradnak távol betegség miatt. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. Pénz? Az nincs. Van pénz rá? kérdeztem. úgy romlott az egészségügy helyzete. Így aztán politikai gesztust is téve. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. mint az öregebbek. az oktatásban. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. Nem véletlen. Legalábbis õk ezt állították. Néhány terület kivételnek minõsült. enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására. szappant adott nekik grátisz. 1945-ben az egészségügyben. De haladjunk tovább. jelentõs részük zsidó volt. így fordulhatott elõ. mintha nem tudnád. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. apám is fogolytáborba került. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. megke este. a szervezettség. akit õ hozott vissza a halálból. az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt. A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. a rossz táplálkozás. az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. mint amennyit ér. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. sõt növelte az ország. sõt fokozottabban. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést. Az orvosok zöme hazajött a frontról. Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. Akkor nem vállalom. a közigazgatásban. a mozgáshiány. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. utasítást adott a szanitéceknek. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte. mint mi tudnánk. Amikor nyugdíjba mentem. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. t alán ott is végezte volna. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. Ahogy közeledett a háború. de még a holokausztot is több orvos vészelte át.Az ország nagyobbik. zolgálatosként került ki. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy. amelynek õrzése vagy hazaszállítása . az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. akár katonaorvosként. mint most. diétá t. Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. és elintézte. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. hogy feljebb. esetleg tápszert. tanácsokkal látta el õket. ha kiderül. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. De azt el kell ismernetek. mint régen. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. de egy szovjet komisszár. hogy kikerülhessen a lágerbõl. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. mint 1 an. kit . mint falu bolond pappal. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. a környezetszennyezõdés. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. ha valaki azt akarta. az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. csak beépítették az emberekne tudatába.

3. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. Vagy általános és magas szintû. Legtöbbj fogadta el. tehát nem ingyenes. mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1. 2. például a z úgynevezett triage elgondolást. az újfajta hormonkészítmények. mint a szomszédo s országokban. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain.. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette. hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. é lottam tõle. Ez olyan fokban sérült. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. Rengeteg gyógyszert. újra hadra fogható katona válhat lõle. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. Olyan súlyos a sebe. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. ez n érvényben maradt. röntgenfilmet. dr. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg.. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását. aki a II. Az unokám jogászhallgató. akkor viszont nem általános. Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet. hamar lebukott. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. infúziós szerkezeteket. Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. Bismarck. vagy magas szintû és ngyenes. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét.UNRRA-segélyt. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. rá lehet bízni a társaira. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. maradjunk a lényegnél. Ez volt az elméleti alapelképzelés. kizárólag állami feladattá vált. Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. akkor ez a magánpraxis. hogy érdemes bevinni kezelésre. Sokan úg znak. anti iotikumokat. az más kérdés. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. Ez úgyis meggyógyul. mint az öreg paraszt k . de jó üzleti szimattal rendelkezett. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. stb. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. a kortikoszteroidok stb. hogy meg lehetne talán menteni. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg. vagy alános és ingyenes. vérkészítményeket. vett át. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. gondoljunk csak arra. de megérte. Végül bebizonyította. nem mindenki által elérhetõ. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. Késõbb. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást.

a többintézményes. Viszont az is igaz. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja. sztetoszkóp. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. a gyerekeit. Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért. hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek. A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. Visszatérve az adott idõkre. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen. kés. mint például Angliában. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat. mint az osztrákoké vagy a finneké. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt. A betegeit úgy vizsgálta meg. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. Gyógyítgatta õket. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. Mindent összevetve elmondhatjuk. illetve a fiatalabb é . Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. ez persze méltatlan túlzás. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. de ezt az átlagpolgár nem vállalja. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak. viszont a lakosság húsz százaléka. A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. Õk csak akut esetekben lábtörésnél. Sok új lé született. melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. Elsõ említsük azokat az országokat. ha nagy baj volt. és a leszakadás napról napra növekszik. éter. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. hogy a nagymamája ne 85. egy vizitért 10-20 forintot kapott. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. például Nyíregyházán és Egerben. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom.pját a zsír. Apám összes tudománya belefért egy táskába. hogy a fülét rá és figyelt. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. adott egy injekciót. végsõ esetben az államon. magánorvoshoz kell hogy forduljon. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. háromezer ember tartozott hozzá. Eltûn ill: spárga. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. ebbõl nevelt fel inket. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. ami viszont már komoly költségekkel jár.

a pénz java a folyamato megy el. és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni. Újra a göndör. ebbõl az állam mind többet csípett le.5 százalékról 4. kollektív v g az egészségügyi piacon. A prevenció mindig befektetést igényel. De. Úgy gondolják. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide. õsz hajú. gondolom. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés. hogy errõl nyilatkozzanak. (V. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények. hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. elkerülhetetlen esetben elfogadható. Nem mindig. egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza. Egy ország minél szegényebb. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. 20. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. ma már a törökök is elõttünk járnak. hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. annál inkább törekednie kell arra. majd ha bajban leszel. mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. különösen az úgynevezett elkerülhet . ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el. feltûnt az ad téktelennek számító drog. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. aztán kiderül. ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának. és bizo ckázattal is jár. ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. de ez az egyetlen járható út. A rangsorban a 24. szemüveges. még szomorúbb képet kapunk. hogy nem állja a szavát. hanem .korosztályok között is. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. például. szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . 40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. reálérték l csökkentek. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. Hiába nõtt meg az orvosok száma.) AB határozat]. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. Fokozódott az alkoholfogyasztás.8-ra estek vissza. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót. Így az addig f tt tartalékok elfogytak. mondha y is. tu om szerint. segítek neked.] az így el nem az alkotmányosan védett. Felfigyelek arra a fenntartásra. A trend változatlanul hanyatlást mutat. Gy. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. A társadalombiztosító. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat . Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. Nem a biztosított költségeit fizeti meg. hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. s zámos ilyen példát fog tapasztalni. Magyarország ebben is kivételnek számít. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel. Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl.

ha gyõzünk. hanem azonos vagy ma gasabb szinten. de állítólag a h e a körbe tartozik. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm. alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. de az õ terhükre adódó többlet. a tömeges munkanélküliség megjelenése. min foglalkoztatottság visszaesése. hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí . Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb. a rendszer reformjá társadalom hasznára. sõt. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. jellemzõ egybeesés. Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé. A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. apróbb lépések y. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot. Anélkül. mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. milyen lehetõségei. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. Úgy vélem azonban. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ.(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. erre használták fel szerén iket. úgysem kérik számon rajtunk! -alapon.és baloldal között. de mindmáig tart. mégpedig nem minimális. olyanokból. jellemzõ adat. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. adott igényei vannak ennek a k ek. Megint csend támadt. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. hogy ebben a tekintetben közömbös. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron . beérték néhány részterület kiragadásával. hogy a magánvállalkozók éves. de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. Az alkotmányos jogok kiüresítése. hogy az új megoldások elmaradnak. A visszaesés több okból is ered. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. mely ha egy pillantás erejéig. és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. mindegy. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. kivált nem a lkotmányos. mint a vasút vagy a rendõrség. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan. Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. hamarosan kiderült. hogy a rendelkezésre áll kevés. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. hogy elkerüljék az adózást. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. Késõbb viszont. de betekintést engedett abba.

Samu István gyûjtésébõl. Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. Ez szegregáció lenne. (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. Bú nevet. Vaskapuját tják. hogy mindenkin segíteni nem lehet. Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki. elhallgat. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. € € A Budapest VIII. A kórházakat kényszeríteni kell. középkorú férfiak. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl. délidõben sem látni egy embert sem. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. lepusztult józsefvárosi környék. beszámolóval. több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. gyerekeket vonszoln k után. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. majd ebédosztás elõtt nyitják ki.) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt. még a székét is távo húzza az asztaltól. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. amit mondott. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni. illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. ami a mai világban már nem fogadható el. . mintha megbánta volna. € 2. fekete szakállas. Aki ezt nem veszi tudomásul. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. de senki sem akarja folytatni. yen semleges savanyú szag árad. Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt. A volt kórházigazgató. hogy a tanuló. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. Mindenképpen az látszott következetesnek. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. tsák a hajléktalan betegeket. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén . illetve a használó éljen és életben maradjon. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk. fejét a tenyerébe támasztva. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. Nem kell létesíteni. és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. nem . késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam.sságát. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k. és azon keresztül jutnék be az épületbe. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi. Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. ik fel egy-egy renovált homlokzat. átengedi a szót társainak. szemüveges férfi. vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel. Szándékát termé tt tudomásul vennem. Az öreg orvosokat i avárják. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét. amikor és amennyi pénz jutott rá. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért. ott egy muzsikus cigányréteg él. (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg. kik és mivel foglalkoznak itt.

Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. elhagyott házban él. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. beszállt a metodista egyház. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. német kiadványok. melyek itt lógnak az iroda falán. Egyikük egyetlen barátját . egy fehér patkányt is. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. kávét hozat. és visszament törzshelyére. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. tv. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. angol. Talán úgy go atják. a pincét is födém takarta már.leggondosabb kézmûves munka. tisztálkodási lehetõség. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel. A pince. gyermekded tekintetû. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. Iványi kordiális mosollyal fogad. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. szekrényben. Iványi nem mondja ki nyíltan. az a gyanúm. Túlestünk a kávén. védtelen ik mögötte. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. Szégyen. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. a patkány elõjött. nemzetközi szervezetek. a tetején néhány cseréptörmelékkel. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. asztallapon. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. 19 dték át nekünk 99 éves használatra. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. há allérja alatt.. ha a le abb komfort szintjén is. ellátogatott hozzánk. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. de lakhatóvá vált. vágóhíddal. Erz ol királynõ Magyarországon járt. aki pincében. A lenleg is veszteséges. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. aluljáróban. ahol nincs víz. lekapta onnan. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást. hogy hihetetlen gyorsasággal . évi III. olyan helyen lakik. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet. aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. Tizenöt évig állt üresen. Az irodában várakozó elnök. nem szégyen. de úgy tûnik nekem. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. feldolgozóva egyetemben. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. A gazdája úgy etette. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. utcán. aki az utcán kóborol. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. de késõbb teljes világossággal kiderült. Például mikor II. Az i könyvrengeteg egy. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. a gallér alá. hanem valószínûleg naiv. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. Már tíz év telt el a megnyitás óta. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is. de a legtöbb mlott. Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. az us. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. a titkárnõ kiviszi a csészéket. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. illetve azok.

1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg. Amíg dolg ztak. akik foglalkozunk az emberekke l. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. gyökereiket ves ek. hol magasabb. A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. de még fiktív lakcíme sem volt. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. bajtársi erõszaktól félve. Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. azt írja: Gyakorlatilag alig. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . eltûnõben létezett hajléktalanság. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. nem tudták megvédeni az érdekeiket. televíziót. S ha még azt sem. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. Jó idõben sokan eltávoznak. illetve leállítá lett jönniük. kezés leálltával. a termelés csökkentésével. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. lopásoktól. inkább felfelé. javarészt vidékrõl felkerült. mi.. Budapestrõl vidékre mennek. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. Sokan az utcára szorulnak. akk is. és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. már minden telefonfülkében. Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. Moldova úr mondja a fõorvos . A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. akár akarta. Felfogásommal nem állok egyedül. hogy ezt milyen formában tapasztalta. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is. de mindenesetre jobb. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései. megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. gyertek be a kapitányságra. ak endelkezett ugyan munkahellyel. Ráké bereket a létbiztonságra. Lassan. Létezett egy dinamikusan változó. és másnap elengedték. mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot. doktor Samu István. szellõzõrács fölött aludtak. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. testvériségrõl stb. itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. ha csak piszkálni tudta a munkát. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. szégyenlõsen. Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy.edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. a Normafa környékén . Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. ez jelenleg a négymilliót sem éri el. s ha igen. mint a lõrinci temetõben. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. Érdekelne. Az állami gondozottak . Budán. olyan-amilyen. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. elektromos fûtést mûködtetnek vele. nem tudnak elhelyezkedni. amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. ráverték a REF-et. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett. különféle munkásszállók fogadták be õket. a határon belüli vendégmunkásokat . mint ez a mostani. akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. Az elsõ. még a tizedrészét sem ta ek. mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése. az utcai kivégzõtábor. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. vagy vándorló munkakorút. alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. õk pedig.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról.

az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. állkapocstörés. Még az 1980-as. tüdõtágulat. alultápláltságtól. Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. Bizonyos mértékben igen. Mi nem téríten nem segíteni akarunk. mint a kontrollcsoportnál. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. sokszoros bordatörés. úr. szívinfarktus. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. segélyezés. Ére 2-3 doboz cigarettától. idült hörghurut. nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. mikor odaléptem hozzájuk. látni fogja. nappali melegedõt tartunk fenn. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. Én magam nem vagyok orvos. majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. hol fekszik. számos fejsérüléstõl. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. Samu István megállapításai hivatkozom. Egyikük megisme mentegetõdzni. elbutulás. A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. A hajléktalanságra kivetett személyeket. lábamputáció. ezért jobb és hitelesebb. Tetû. tébécé. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. szívelégtelenség. m int némely elõdje. Beláthatja. illetve savtalanság. jogi támogatás. tüdõgyulladások. A mi alapítónk. rüh. hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle. Szellemi leépülés. Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. ha dr. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. Iványi felteszi a szemüveget. tisztelendõ úr mondta a mentõ . mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. vérszegénység. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. és a késõbb tap azt bizonyították. népkonyhát. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. az õ kocsijuk kiesik. mi van vele. idült gyomorhurut.thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. de ez csak néhány he biztosít. idõbe telik. álláskeresés. bõrgennyedés. Az a tény. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. László összeállított egy ilyen statisztikát. a lelki gondozás. aki lehet. legyen szó hajléktalanokról. pilepsziás roham tört ki rajta. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. combnyaktörés. Kihívtuk a mentõket. A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. õk felmérték a helyzetet. hogy tetves vagy rühös. és kérdõre vontam õket. A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. Úgy találta. A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. Ön is felháborodna. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. nevezzük K. agytrombózisok a. maga már rég nem evett. Én emlékeztettem õket. fogyatékos vagy rokkant volt . gyomornyálkahár avtúltengés. mûtét utáni állapot. Olyanokra gondolok. elkukacosodás. magához térí teget. K. fekélyek. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. tüdõasztma. hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. lábszártörés utáni állapot. delirium tremenstõl. hogy Ön. Szívizom elfajulás. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. vitaminhiánytól. érszûkületek. gangréna. Májzsugor. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. angi . hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. azt sem tudta. agysorv oholtól. hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el.

A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. Most a szakadó esõben három napja egy padon ül. Ezzel is tisztában vagyok. 1999. ha elveszik. 15. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban. hogy eladta valaki. hogy fel kellett venniük K. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. jóléti szintû államban nem is jelenth . XI. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra. De attól tartok. Meg is jelent egy olyan újságcikk. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek. nem élõsködõk. éppúgy. s tudunk. ) Nehezen szánom rá magam. esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. Gy. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. Találtunk már olyan mbert is. mint a sze t. 104-et [a mentõk telefonszáma M. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. 1995. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek.nak új törvényeket. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. szolgáltatási díjat kér a másolatért. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«.-t. h tehetnek róla. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. Tehát még egy évtizede sincs. kétezer forintot. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete. hogy az akció botrányba fulladt. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában. Az esetek nagy részében elutasításra ta . igazgatási. E igen nagy pénz. Sok kórház addig elmegy. Még mindig kint van a hóesésben. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. eltûnik. ami a TB-igazolvány alapja.] kikü em 17 órakor. hogy bevezették ezt az egész rendszert. mert elveszítették a kártyát. 9. gyakran zerülnek. de sokan nem is tudják. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. nem tu ni. jegyzik be a nyilvántartásokba is. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. Telenként sokan emlegetik. 19. Nem puszta lustaságból. hogy módjukban állna új kártyát kérni. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. hogy egy »csövi«-hez hívták ki. hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. mint bármely más személy. meg semmisül. mert a többség gon n bõséget élvezett. Tegyük fel. mikor kiderült. XI. 10. Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. hanem azért. hogy nincs szükség rájuk. K. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. De haladjunk tovább. hogy vitába szálljak Iványival. Akinek nincs munkaviszonya. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. így az õ ellátásuk majd az OEP. A közhangulat úgy alakult. illetve ellopták tõlük. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. Miképp történt. mindenki már a születésénél megkapja. melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. hogy vállaljá z ilyen eseteket. mert fáj a lába. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni. A kórházak igazgatói felmérték. aki a saság területén tartózkodik. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. azt hiszem. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán. ezért meg kell gondolniuk. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban.

Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. üdítõt. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt. Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. mikor értesültem róla. mert az egyik kocsijuk órákra k . A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. és tételezzük fel. hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több. mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták. Lehet. A fertõtlenít akkor végzik el. . Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. beszélgetett az ápolónõkkel. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. m issza az egészségügyi intézménybe. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja. és megindul a torzsalkodás. hogy nem érdeklõdtek utánuk. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak. ha a szállítás esetkocsival történik. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. vitt nekik almát. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van. mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. Ez rossz a mentõknek is. Már más a helyzet. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. hogy hosszan kell utazniuk. és nem biztos. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. Az egész rendeletnek. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól. úgy tudom. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata. akkor õk dönth tnek. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ. a nejlonzacskók is árulkodnak. onnan a fürdetõbe. nem csak fizikai értelemben. A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok.jogosult volna rá? De. vagy a mentõegységet orvos vezeti. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. tésre lesz szükség. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. Valószínûleg belülrõl is az. Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. fürdethetõ-e a beteg. Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. ez annak i ezer embert jelenthetett. a beteg e gész magatartása. hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. Egy idõ ut pasztaltuk. vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. Szeretném. az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak.

A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított. Nem zsidó. Csak a nyilvánvaló.. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. ebbõl 1671-et közterületen vett fel. Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk. és december 31-e között az alapellátásban. A tbc diagnosztizálása. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. féli zési ügynek is tekinthetõ. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen.felverik a párnájukat és így tovább. de erre TAJ-szám nélkül ninc . Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. Oltalom Kórház Dr. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának. hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. mára rvosi praxist. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl. Iványi Tibor Fõo. a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja. Arról szó sincs.és járóbeteg-kezelését. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet. bõrgyógyászatot. mint az övé felõl. illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy . a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni. hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ... Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem. A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. de már a belgy zaton is elõfordult. Egészséghez való jog ide vagy oda. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. õ ateista. mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. Január 1. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. a lelkész a mellére teszi a kezét. Mi az. ismernünk kell az adatokat. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban.

És ez elégséges arra. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. Aki emberekkel foglalkozik. így õ életben maradt. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek. szívrohamokat. belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. Ez így ment néhány évig. Iványi Gáb könyvében megemlíti. hogy egész napját a kórházban töltse. a rendelõben beszélgessünk. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. felvállalta. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. márpedig. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. az ápoló. arckifejezésében rezignált ember. senki sem tiltja meg neki. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. Senki sem tudta ellátni. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. így akarták kikénys eni. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. ha az öreg kórházba került. Az osztályon a fõorvos. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. hontalanok. Dr. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot. és Nyugatra távozhassanak. A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. leromlott állapotú. hogy váltságdíjat kapjanak. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. fejlõdési ren nességgel küszködõ. ezért hamarosan nyugdíjba küldték. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. viszont sokan nem ide tartoznak. szakmai karrierje. A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették. néha nõket is. és megpróbált a túszszedõk l hatni. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. csak önmagát isztrálja. de minden hajléktalan beteg. ek vele. Jó híre hamarosan elterjedt. mert az egyik fiút rá tudta beszélni. Egy. A család különös módon jól járt azzal. akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. Családias életforma honosodot meg. A környéket ellepték a belügyis ok. a klientúránk szinte beláthatatlan. nem szívesen emeli fel a hangját. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. java részük csonkolt végtagú. térítsen meg valamit a kó . Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. invitál. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. de õ még fogadja az elkésõket. Mintha csak meghallotta volna a nevét. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. Élelmet-orvosságot hordott be. A y út 152. mindig l olyanok. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket.léktalanok. Ha a beteg magyar állampolgár. Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. feszülten kell yelnem a szavaira. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát. egész napos ápolásra szorult. a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. y fegyvert vihessen be magával. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. te azt ígérted. agyvérzést és .

menjünk edves uram. mert a berendezéseket sok helyen összetörték. a másik. hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép. ha nincse hiába mondom. Gy. Iványi Gábor attól fél. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni. Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. az angol. Egyáltalán nem. gondolom. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. A Fidesz felfogásával tettem egyet. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . A Gallup Intézet 2001. Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. megütik magukat.és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben. el akarják kerülni. és reggel nyolcig maradhatnak. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. az élethez való jogot. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz. nemcsak a jobb helykihasználá ett.] Ami az én szûkebb területemet. a pszichiátriai ellátást illeti. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki. A teremben szekrények nem találhatók. . Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. legalább öt évig kell várni. a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng. A fekete mûbõrrel borított. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni. megértése a bajaik iránt. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. ha túlzsúfoltak k. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. minden alka mal új és új CT. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot. a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között. meg kell tenni. az 1960-as évek második f jessé vált. bár ha eljön az ideje. meggondolatlanul mászkálnak a váro snek. Valóban száz személyt tud befogadni. Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. Most is üres a hálóterem. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. ezeket este hétkor eng k be a kapun. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. Komoly egészségügyi refor il. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték. elõnyös volt ez a döntés. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. Nagy szavakkal élve. a pszichiátriát illeti. er gharagudott. A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. De gazdaságilag. de higiéniai okokból sem. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. e simán. mert nem tudja el rakni a holmiját. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. Ami az én szorosabban vett szakmámat. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. de ellátták az összes rászorultat. hanem minden más kintetben is. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette.

néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. bár már ötvenéves is elmúlt. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. idekerült. kölcsönözni lehet.A terem mégsem egészen üres. ellopták. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. Szabolcsból jött fel. begipszelt lába fölöt danadrágot. bár mindenki tudja. nem mondja ki. maga tudja. egy alacsony. csuklóláncot visel. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. Dimitrisz. mint jelezték. Nem válaszol. de a kezében most is cigaretta füstölög. Egy görög ember fia. Ezt el kell hinni bemondásra. melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. em sokáig maradna a helyén. nyilvánvalóan felmérték. nan kirúgták. Nem engedhetem meg magamnak. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. kivételezett helyzetét jelzi. TAJ-kártya? Nincs. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. a rokonok elszedik a pénzét. tízpercenként vizelnie kell. Rendben van. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. Samu doktor szól neki. ahol kezelni tudják. . de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. dolgozik ezt-azt a ház körül. Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. szerzõdéseket aláírni és így tovább. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. Erdélybõl jött át. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. az ambulancián. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. Személyi igazolvány? Elveszett. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. Lentebb egy férfi alszik egy székben. a zuhanyozókon nincsen csap. persze csak úgy bújtatva. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk. az egyik karját gipszkötés merevíti ki. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. Mellette egy középkorú férfi f t. Már három óra is elmúlt. Úgy hallani. Egy pillantást vetek az ágyára. erõsen csípi. arra számított. keres néhány forintot. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. 75 ezer forintot kapok. a mentõk szokták visszahozni. várja meg. nem hagyhatok ki egy napot sem. az anyósomnál laktunk. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. mert kirúgnak. Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja. kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. hogy tudjanak magáról. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. Be kellene feküdnie vele. már rég lejárt a rendelési idõ. a másik lábát is le fogják vágni. csak vállat von. mindig magamnál hordom. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. a kezelés után a beteg világfias mod . Egyikük. Nincs idõm várni. amíg amputálják a lábát. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. de látszik. Nem árt a dohányzás? kérdezem. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. Be kellene áztatni a kötést. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. Néhány pizsamás on. Egy pillantást vet a sebre. hogy levehessük. analfabéta és gyengeelméjû. fülbevalót. Nincs. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. az apja hazament. felm utatásával vásárolni. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. itt van egy olló. 23 ezer forint a nyugdíjam.

a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh . Gy. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. május 97. február 110.6% 07. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. Ózdon kohászkodtam. aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van. mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után. az illetékesek ezt is keveslik. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül.6%. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. Noricin? Az is egy betegnek jár. például tbc-ben. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen. Én ha tudok. de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól. mint láthatja. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. Milyen iratai vannak? Csak román. de kevés. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. Van ott egy faház. ez most ra számítva 2500-2700 forint. Samu doktor könyörgõre fogja. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. Valamit csak tudnak adni neki. ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek. mint a befogadóképességünk. június 100. mert egy hajszálat talált a malterban. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl. de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana.31%. M.2%. Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. hogy ez nem sok. Leittam magam. Lehet. Télen sokkal több a súl os eset. õ még az elõzõ kórházból hozta magával. nemcsak a kórházat. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109. elsõsorba alanokat. ráhajtott egy autó. augusztus 95. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene. A rászorultság ti el. a lábam b lé esett.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. hogy menhely . Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod.05%. ha eket is el kell látnunk belõle. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. az út mentén elaludtam. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. arra ráírtam. pontosan nem tudom. de otthon hagytam. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. Az van. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán. végi estét. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. visszamegyek az erdõbe. alapítványi támogatást. április 106.8%. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó. az a koronás.3%. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget. Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját. Ledolgoztam 34 évet. mert kell a hely.

hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. válaszoltak is rá. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. és azt mondta. kedvesem? Tetszik tudni. szegényesen öltözött nõ tartja fel. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. d már magamat sem tudom ellátni. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. akinek mind a két lábát amputálták. zeng tõle a ház. hallottam ol yanról is. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet. Úgy tapasztalom. hülye lennék. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. fáj a szívem és a lábam. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. a 7 . hogy megnézzük az ott fekvõket.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. õk majd beutalják alahova. A legmagasabb kategóriába tartozók. Király fõorvos izsgálta. Most is h dulunk el. Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. az ápolónõre bízza a további eligazítást. hogy nem boldogul. Most hol lakik? . Ehhez persze szükséges hoz zátenni. nem jutunk át a kórterembe. farmeröltö gállítja az orvost. Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. Azt szeretném tudni. de nem sikerült. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. de egy hatvan i. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor.a Gulághoz mérhetõ. fülbevalót viselõ. akiktõl borravalóra számíthatnának. amiért iszom. visszakérdez: Mirõl volna szó. És maga küldött is kérvényt? Igen. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. és egy iratcsomót nyújt felé. mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. Ami régen. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. nekem van egy öcsém. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. Én hordok neki ételt. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. a korábban idevándorolt lányom után. mert egy 35 év körüli. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. Folyton botrányokat csinál. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. Sz hárdra például hét évig kell várni. Egy romos lakásba oholista. különösen az ápolónõi létszámban kozni. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket. a másikuk pedig az tisztában. és nyugodt. hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. Belenézek az iratba. hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. egy középkorú. Látom. szõke. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. alkoholt fogyasztott. Voltam elvonókúrán is. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. itt pedig egy kalap alá vonták ek. azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. Nem is sikerülhetett. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. abból iszik. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik.

hogy nem volt hová hazamenni. Azt mondták. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. eredetileg rendészként dolgozott. emellett összeszedett egy orbáncot. de nem mutatott ki semmit. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. Végül átkerült hozzánk. Három óra elmúlt. Meddig fog itt maradni? . Úgy tudom. Krónikus alkoholista. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. Csontfejnekrózis. Feljött Pestre ott munkát. nézze meg. csak az volt a baj. de onnan két hét múlva k. elhanyagolta magát. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. és pihenjem ki magam. És ha rendbe jön. aztán cselédkedett egy P zdánál. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. Annyit tudunk tenni vele. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás. az állapota tovább rosszabbodott. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. Agyi keringési zavar. dacosan fogadja. akkoriban. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. enyhe jobb oldali végtaggyengeség. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. én is hozzáteszem a magamét. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. olyan. felfekvést kapott. bebélyegezték az útlevelébe. Egyszer már ren k. nem. a román nagykövet et keresték meg. an azokat a betegeket helyezik el. Mivel nem voltak igazolványai. segédmunkás. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. Lábszárfekély. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. azt hitték. akiket értesíteni lehetett volna.Egy Dohány utcai pincében. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. most már három éve eljöttem a csa ládtól. hogy 72 órán belül hagyja e ot. megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. már három éve nem láttam õket. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. pénzt ad a férfinak. de továbbra sem mosott lábat. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. az éhezésben legyengült. Samu doktor kinyitja a zényét. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. és elkergette õt a háztól. hogy törõdjön vele. rühös lett és tetves. holot z õ állampolgáruknak számít. sem a hazaté e. így kerültem ide. Az utcán rosszul lettem. Nem kell ennyire segíteni rajtam. de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. Nyelési neh nála. Evett ma már? Még nem. Rokonai nem mara délyben. a mentõk bevittek az idegkórházba. Tizennégy éve jött át Erdélybõl. hamarosan elhagyhatja a kórházat. a nyári hõségben is fázhat. Samu doktor minden betegnél megáll. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik. akik nehezen járnak. ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. Végre eljutunk az egyik kórteremig. Kivártuk azt idõpontot. kiszáradt. megfúvatták m a szondát. Õ nem ment. Egyik nap elkezdtem szédülni. mert a pizsamája alá vastag pulóve . a Nyírségben élt. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. bujkált. négy általánost végzett. Õ a legrégebbi betegünk. Vele is elbeszélgetünk. a sebeit beköpték a legyek. Egy cigány ember következik. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg. elõször egy használaton kívüli hajón élt. hogy menjek haza. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. vagyis elhalás. Végigsétálunk a két ágysor között. visszakerü t. meghallgatja õket. hogy részeg vagyok. három mély seb van a hátán.

és visszaszökik Budapestre. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak.Amíg meg nem hal. Nekem az a véleményem. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért. nincs fürdõszoba. jól megközelíthetõ elhelyezésben. 10-12 nap után távozhat majd. sokszor csak két-három hónapot tölt ott. sõt az is elõfor ult. általában nem mennek. nincs bennük közösségtudat. majd kérdezzen rá valahol. ium elõtt álló daganatos beteg. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ. természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. embertelennek találja a gondozók magata tását. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. hogy a középkorú. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. mint amilyennek kezdetben becsültük õket. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt. Azt is meg kell állapítanunk. . úgy gondoltuk. Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. ha megvizsgálnák. Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. de vannak esztendõk. Ez nagyon soknak tûnik. A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász. több pénzt irányítanának erre a területre. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. a WC kint a folyo ható. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. és a fõváros m e jusson legalább egy. nincs betegbiztosítási kártyája. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket. aki hajléktalanná vált. hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt. Hátha jobb volna nem csinálni semmit. visszaviszik a semmibe. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene. nem jól érzi magát. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. az osztály mozgató lelke. de belefojtották a szót. Ez a különbség. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. még mindig nem ut bi védelemre szorul. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. és erre csak ritka embereknek telik. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. a szeméttelepen kialakított vackára. sajnos. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. attól függ.

7-0. végül a terápia rova l. sõt hajléktalan is. akkor képesek lennénk a szegények. és be kellene gipszelni. Az ambuláns ellátási lapra beírták. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. szinte naprakész adatokkal szolgálnak. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. Igen. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. hogy be szorítják õket. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. A. sem TB-kártyával nem ren zett. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. és az e lommal kidobják õket. Egy 2000. egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe. Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. hogy a etegnek nincs TAJ-száma. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet. bizonyára kijelöltek néhány más i is. Ennél csak azt szeretem jobban. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. az adminisztrálás sze ngedték õket. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. ehhez egyébként kellõ tudással. például a szóban már többsz . Az intézet azzal védekezett.8 százalékát teszi ki. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. fellebbezni nem állt módjában. . ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul. és szomorú tapasztalatokat rögzített. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot. A demoralizált.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. l az Alkotmányba ütköznek. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. H. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. Budapesten több ilyen is található. így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban. a látását meg lehetett volna menteni. és nem a törö zavarta el. Csakhogy közben észbe kaptak. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. Feltételezve. rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk. akiknek nincs hová menniük. hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. a többit visszaküldték az utcára. hogy n. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . tapaszta kezünk. sokszor nevetséges indokkal. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket. A betegsége valójában glaucoma volt. ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon. nem küldték el a rendelésrõl. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével. hogy mentõbe ültette a beteget. embertelen körülmények közé. Csak az a baj. hogy: a nevezett hajléktalan. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett.

a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. Ezek összege változó és tlen. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. ak lakossági folyószámlán. egy ebéd 300 forintba kerül. literenként 120 forintért. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ. hogy bérelünk egy mentõautót. A legnagyobb összeg. akár a postahivatalban történõ felvétellel. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. igyekszünk takarékoskodni. de nem hiszem. a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik. hogy háta mögött farkas. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. Elkerüljük. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. elõfordult. A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. ilyenkor megesik. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. úgy. hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. idén nyár 4. mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. lakása volt v . Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. hogy egy év alatt néhány millió is összejött. vagy el kellett hagynia mindet. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. elõfordul ugyanis. Néha sikerül elérnünk. olyanról nem is álmodhatunk. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. ömlik a víz. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet.5 milliós mínuszban járunk. eldugul. Nem volna olcsóbb. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel. otthagyta mindegyiket. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. és mi beosztjuk nekik. a mosóport zsákban. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót. az idén is kellene. ha maguk fõznének? De igen. pedig ahol tudunk. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. át lehet menni érte. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. de érdekes megemlíteni. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. eltávozik tõlünk. ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. Láttam. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. fe . A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. Sajno s vagy meg se találjuk õket. és õk is készítik el.6 milliót. Korábban esetleg együttmûködött velünk. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak.

Együtt vágunk át az udvaron. . Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. Egy húsz év körüli. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. az ügyeletesek hú c embert engednek be. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. hogy szûnjön a szenvedés. Be kell ismernem. aztán visszajövök. Értsék meg mondtam a rendõröknek . és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. Iványi Gábor egyik lánya. A nõ visszafordul. egy középkorú. hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. ne érezzek. a téli melegedõben tartjuk. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. boruljon e l a tudatom világossága. nekünk nem szabad egérfogóként mûködni. Õk az istentiszteletre jöttek. gyertyát rak egy tartóba. hanem egy ombos zakót visel. Senkit sem kényszerítünk. apja-anyja él-e. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. sõt azt is. de egy invitálja befelé. az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. testvérei merre járnak. és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. i fizikai erõszakot alkalmaz. Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. ne fázzak. az este folyamán többé már nem tûnik fel. törött székeken. aki akar. Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. az esõtõl és a rendõröktõl. gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. de inkább sétálok egyet. egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. tuskókon kuporogva arra várnak. csak egy Bibliát vesz magához. Tudnak jövetelemrõl. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. keresetét vagy a nyugdíját. nem ölt palástot. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon. ne viszkessen annyira valami. szemüveges. akadt. Köszönöm. a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. hogy adjunk jelentést. kérik. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. fekete nadrágjában marad. tessék addig ott helyet alni. akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. durván ácsolt padokon. Azt sem tudja. egy tá adarabokat készít. A tettét úgy ítéltem meg. hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. azt kikísérjük a kapun. Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. Ha valaki markecolni próbál. rendezett ruházatú. közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. Szívesen. hogy várjak néhány percig. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. egy hét múlva már egy fillérje sem marad. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra.je felett holló . az olcs atására. a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. hagyjanak békén. azok nem is mozdulnak. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész . Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . de ha már bent vannak. aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. mi bibliai Dávid azt a férfit. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. és hétkor engedik be õket. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. megszólítja az udvaron üldögélõket. A karrier végén nin az életnek: csak az. Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit. fekete hajú nõ nyit be az irodába. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. A szomszédságban fekvõ. láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat .

a pászkás tányért. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. de engem kértek fel a búcsúztatóra. a ne . hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. Egy régi legenda jut az eszembe es. A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . olyan. Nem kutatom. Az egy Újszövetség volt. amelyben levest fõztek. Megszólítom. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. kiengesztelem Eltûnõdöm azon.Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. minisztériumokban. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért. talán lesz valahol még egy. és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. és szeretném tudni. ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. hogy kel beszélni vele. például a zakót viselõ. én katolikus vagyok. é i semmit sem tudhatunk felõle. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. Nem. de egy református nõnek udvarolok. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából. a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. a darabok szerteszét repültek. Az egyik hallgató visszamarad a teremben. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. senki és semmi nem tehet róla. mert itt rendet tartanak. hogy már nem egíteni rajta. Elképzelem. szavai alatt száraz köhécs szanak. láttam. paráználkodj . ma este még egy istentiszteletr kerül. Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. hogy komolyan gondolja-e. Nem tartoztak a híveim közé. Iványi mindegyikük . volt. hogy majd arról beszélek. nagyobb töredékeket vették magukhoz. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. megnézem. Késõbb valaki azt magyarázta nekem. hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. zakót viselõ férfival. a család ott állt a koporsó körül. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . amilyet a reformátusok használnak. a gyertyát. A lány összeszedi a kelyhet. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . Túlbecsül. rajtam átfut a gondolat. de akkor megszóla lt bennem egy hang. hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. A legjobban itt szeretek lenni. Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. nekem egy teljes kell. mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. akik e em. az emberek körömmel ma . a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. Sokan. hogy vél etlen volt. Nem szoktak látomásaim lenni. azokat megengesztelem. nehéz l bõl. önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. sokszor kerülök nehéz helyzetbe. tépték a hajukat. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. de a bõrfelülete annyira megégett. de így sem boldogul. hogy a múltkor is adott valakinek. mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. hogy akiket bántottam. hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek. Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam. melyeken a lopj . Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. Ide is átkísérem Iványit. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. kiderül.

hogy eset erül bejutniuk. ugye. Szeretném magam kipihenni. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. Az egyik ágyon valaki alszik. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. õk beleegyeznek. a fejét is betakarja a paplanjával. És a pince szálló nem ingyenes. Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. mint a fapados . Ha ezt kifizetem. az be kell. Azt is vállalom. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára.szerezni. mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. szeretnék átkerülni a pincébe . Reggel négykor kelek. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . a Deák tér az enyém. Heti ezer forintot kell fizetni. Átmegyünk a már ismert kórterembe. tõlük is leesi -600 forint. este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. hogy kit ke en. sportosan ö ik. és visszaejti a táskába. kopaszra nyírt. viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. Tudja. Hét év múlva megyek nyugdíjba. és . de sikert arattak a Hatalom felett. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució. fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. ha valaki hajnali ébresztést kér. tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. Ha nem hiszi. meg kell borotválkoznom. mert folyton jönnek-mennek. még rendbe kell szednem magam. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. hogy fogadj magát. akkor sem bírnám a feszültséget. csak beleszagol a palackba. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. leszázalékolták. Visszamegyünk az udvarra. a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. A befoga y ágyszámot kapnak. Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. kiderül. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. Tovább folyik a beléptetés. nem mehetek szõrösen. Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki.) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . Nekik már szóltam. Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk. talán három-ötezren. megszólítok egy-két várakozót. v legalábbis alvást tettet. Mi van benne? Ital? Ugyan már. Ha lehetne. A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke . kivan a szívem. de a fapadoson nem tudom. volna egy kérésem. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. hét teljesít k két nap szabadságot. egy ötven körüli. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. Ott mûködik egy lakóbizottság. puszta fölénybõl. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot. kis és nagy vagányok. aztán jön a d az átmeneti szálló . itt tartják ma este a második istentiszteletet. víz. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. mert ez az egyetlen ruhája. az ügyeletes abból tudja. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. A betegek nagy része fiatal ember. úgy érzik. . Most még jó az idõ. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe. mert késõn érek haza. hogy ha egy jelentéktel en is. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív . nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt. hogy ez nem olyan egyszerû. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. nem ak arnak beengedni a kapun. Mikor hazaérek. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr.

engem már a kórházból se za a szüleim. a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. Megállok egy pillanatra. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. hogy a hóhért. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. mind be van rakva kártyára. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. keresztrejtvényt fejtenek. de nem mûködik megfelelõen. csak egy-két perc múlva pislog egyet. Kérdezgetem õket. Nem járt el szabálytalanul. egy idõsebb férfi ép taglalja. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. a másik Túrkevén élt. milyen célt szolgálhatott eredetileg. ahol a kereseti lehetõségektõl. mint a fapadoson . Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. amikor megszülettem. hogy üljek le melléjük. Fent. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. oktalanul gyullad ki és alszik el. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. mert kaptunk valakitõl két hangfalat. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. A levegõ most is nedves és nehéz. 42 kilóra lefogytam. néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat. Nyolc óra felé jár. Mindig a koncentráció embe. Nekem a legkönnyebb mondja . Cipõjüket. Az az igazság. sz etesnek. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. de a kényelmi fokozat magasabb. ágyukon kuporogva esznek. A szemlét a fapados -nál kezdjük. szatyrukat a fejük alá teszik. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. de nem tudok. kimegyünk a hálórészbõl. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . Aféle fórum alakul ki. Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. aztán elszánja magát. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. A következõ állomás a pince . A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. Tüdõbajos vagyok. minden esetben halálra ítélik e rölésért. annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. korán kell kelniük. mikor egyedül döntött? De igen. csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. mert a seprût sem bírnám el. paplanos ágyban fekszenek. ott harsogott folyton a zenekar. a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. Nem tudni. a lak lepedõn. de sokan nem itták meg. honnan kerültek ide. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. de támogatni kell minden ambíciót. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. vagy kávét fõznek. házassága c fel a fõvárosba. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. a legtöbbe nem feküdtek le. elképzelhetetlen lehet a fülledtség. a fotocellás l jelez. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. Belehallgatok egy társalgásba. télen. hogy helyben magu yasszák el a tejet. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. nappal is viselt ruhájukban fekszenek. Régebben elõfordult. ágynemû nem jár nekik. a fedése ehhez túlságosan vékony. nem valószí ltalmi pincének használták. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. hogy szólhatna. megkérnek. aki megengedheti m egy kávét az automatából. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. támogatja a törekvést. me mernek. mert így kényszerítve vannak rá. Mibõl él? Valami mindig adódik. Végigjárjuk a szállást. mikor végrehajtotta az akasztást. Dolgozik valahol? Szeretnék. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. abba belerakhatja a holmiját. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. azóta sem láttam õket. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. minden egy kisebb mûanyag kosarat. és az egészet betolhatja az ágy alá. Samu doktor találta ki. mert én sohasem éltem családban. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. Nem. A hajléktalanok egyetlen.

Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. Hallgatunk egy sort. Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. azt követeli. alkozóval. hogy hasonló helyzetbe kerü ve. a pincében . hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. egy negyvenkilós tüdõbete cigány. azt. M. de én megpróbálom. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. Már tnyi embernek adott állást. Béla telephel yére. hogy nem is lesz. az együtt töltött négy év alatt M. mint régen egy közepes munkásszálló volt. Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. csak arról értesült. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. hogy valahol van egy lánya. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. (Ennek a három embernek a törekvése. mindannyian leléptek a munkahelyrõl. sak nak. én nem volnék képes ilyen magatartásra. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket. õk beszélgetnek. Csak egyetlen ember jelentkezett. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt. Mi kell hozzá. És mi lesz. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok. ott fenn mûködik az már olyan. vagyis kihajtják utolsót is.életemben még egyetlen lakás. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk. mellyel a sorsukat elviselik. és ha val biztos ebben a nyomorult világban. Meg vagyok gyõzõdve. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. A többiekkel hiába kísé tt. vagy nálunk. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. hogy háj nõjön a hurkánkra. meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. de összesen egy vert gyökeret nála. cigarettáznak. még az udvart is a személyzet söpri fel.) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. Dolgoznak? Igen. Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. csak kihalásos alapon lehet bekerülni. aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. nem háborgatják. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. és elhiheti: a mesterek nem hagyják. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . Egyik este egy román kamion futott be M. például Érden is ez a helyzet. A rendõrök ismerik. Újra én töröm meg a csendet. Ittas állapota már önmagában ki . 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . 25×25-ös átmérõjû. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. õ talán befogad. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi . hogy folyamatosan dolgozzanak. Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. Lehet. r kaképesség számított a befogadásnál. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . Béla csak szánalomból vitte el magával. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. maradunk. Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. akkor az. A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. inkább megyek vissza az utcára. hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. Azt akarja mondani képletesen szólva . távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. Még a n elegendõ egymagában. A túrkevei ember közbeszól. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. az ottani lakóbizottság jóváhagyása.

innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. átmeneti szállóból kizá tását : Z. hárman ismeretlen helyre távoz . Kórházba. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. már fél tíz felé jár. A víz felforrt. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. kétszer is tönkrementem. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. é ragaszkodott hozzá. fõtisztelendõ úr. A folyosó csendes. mert anyja nagyon beteg lett. mert a családom kint él Uk rajnában. Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. svarcban számoltak volna el. estek. hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. Nem is kötöt k szerzõdést. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. a fapadosba kerültek. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. mert kevesellték a pénzt. Örült neki. nekünk nem k. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. az itt lakók többsége lefeküdt. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. Kint élõ magyarok segítették munka. notórius tolvaj hírében is áll. a férfi elkészíti a teát. és a f udta kipihenni magát. 18-19 éves költözött. akkor nincs baj. és arra számítottam. dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. de súlyosbító körülményként. és újra a menhely legalsó bugyrába. Nem. Születése évében dált. nagyon kellett volna a pénz. menjen át az Elõd utcai szállásra. kézrõl-kézre adták. Nem szabad erõt fitogtatni.lehetõségbõl. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. aki úgy arcul vágta. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. mi csak az utolsó láncszem voltunk. 1996-ban hazajött. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. újra elkezdtek inni. ott még nyitva találja a kaput. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. nekünk. Elõször egy barátjánál lakott. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. a pénzbõl mindenk maga részét. Az a tény. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. ez a csúcs. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. visszafordulunk a lépcsõ fe lé. most fogok harmadszor. Mire felérünk az átmeneti szállásra. Nincs papír. hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. álta t tudtuk fedezni. akkor vegyék le róla a bilincset. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. anyja állandóan verte. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. akik a sor végén álltunk.és szálláslehetõséggel. mert biztonsági õrként dolgozott. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. ha siet. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. Kijeven túl. ami dott. míg végül kiköt . azt hiszem. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. Nem fél? kérdezem a lelkészt. 1988-ban elõbb az USA-ba. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom. Azonban hamarosan el kellett költöznie. már n fillér sem. és nem csinált botrányt. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. anadába követte apját. abból kiszedheti az adatokat. Iványi Zoltánné. azt mondta a betóduló rendõröknek. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. Most befejezõdött a mázolás. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson.

amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. láttam olyan intézetet. Ezt meg is tudta t nni. lehetetlen helyzetbe hozzák. április elején jutottam hozzá. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. talán heti ezer forintról lehet szó. és próbál egyenesbe kerülni. hogy nem az utcán. Reméljük. Õket állapotuk miatt társaik gú . Tisztán. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. Elhagyva ezt a részleget. de nem tudta vállalni. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. egy utolsó beöntésre indul. 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. Meglepõdtem. hallgatagon köze nek. és úgy nézett ki. a szan lszerelések fehéren csillognak. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett. azót sztettük vele a kapcsolatot. melyben kérte: küldjön meghívó levelet. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. de a türelmetlen fáradtság. 2001 februárjában úgy tûnt. mikor kiderült. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend. hogy a pohár után nyúlt. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . Érdeklõdtem az okok iránt. Egy autószerelõ mesélte egyszer. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. mikor Hollandiában jártam. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. ezért figyelmeztetésben részesült. Szeretnénk. elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. hogy az öreg valamit félreértett. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni. Ideje már leszoktatni az embe arról. Késõbb apja is kórházba került. Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. bánatában leitta magát. hogy megnézzem az új részleget. anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. Csak abban reménykedtem és reményked is. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. aki elmondta. de a válasz nem érkezett meg. a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. Ettõl valami újra megpattant Z. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. Kint a Dankó utca már kihalt. ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. ez valami zellemességnek számíthat errefelé. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. Írt apjának. mint az új. isten tudja. 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. Mivel az útiköltség sokba kerül. elmondta neki a kiutazási szándékát. Leszegem a fejem és továbbsietek. 2000 novemberében. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe.padoson«. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. . A pap m pjai egybefolynak. a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. mert akók vigyáztak rá. de mikor egymás mellé érünk. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . Ennek tudható be. a stressz nem üt át a tartásán. mert igen jó helyen dolgozott. hogy ú nadába az apjához. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. Meg voltam gyõzõdve. amelyben célként rögzítettük. Arra már nem maradt pénzünk. 2003. a többi h ly üres. a fapadosban leoltják a lámpákat. Elég volna néhány rabiátus figura. olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. Tamás é ismét a pohár után nyúlt. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. elköszönök Iványitól. Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. eszélt az apjával. ezé a kiutazás Kanadába. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. hogy kezd túljutni a problémákon. beültem egy kórterembe. hogy idõ elõtt tönkremennek. hogy az e orint valóban naponta értendõ.

álldogálunk egy percig. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. a pannon tigris ugrani készül. Don-kanyar. Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. Többé nem szégyelljük az erõnket. Aztán az egyik kórházból a másikba került. Általánosságban ki lehet mondani. Negyven forint mondja. Merseburg. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. Muhi. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. nemzeti imázsunk. és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít. Feljön velem a lépcsõn. nem köszön. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. Megjegyeztem néhány kijelentésüket. ha lehet. hogy rágyújtson. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. õ aztán ismer minden nótát. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. mûanyag kosarak. az örökös állami gondozottat . Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. páratlanul piacképes túrós csuszánk. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. Azt akarták. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. hogy negatív leletekkel érkezett. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. Világ os. hogy leszázalékolnak majd. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. nal elõfordult már. mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. Mint ha nem lett volna Augsburg. Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. akik a hátukon viszik a társadalmat. nem horgasztja le a fejét. alig ismerem fel benne r etõtársamat. kiderült. munkaképtelen. egy ember nézi a szûk helyen. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. hogy ki lehessen rakni a kórházból. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. hátraszegezett nyakon tartja. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . Mohács. örvendezett. és egy hónap múlva derült ki. így fertõzõ tébécés is bejuthat. az új évezred elsõ évében 7. csak bólint. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. mintha észre se vennénk õket. hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. hogy nem arról t szó. de az állapota tová odott. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. egészséges vendégmunkások. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . mert néhány szekrény ak. hanem kiemelve. késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. ez is megroppant. amikor azt lebontották. Nagymajtény. de olyan állapotban vagyok. súlyos depresszióban szenved. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. hogy jönnek majd a derék. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. ak tik majd a biztosítást. arca sápadt és beesett. Gorlice és Piave. leépülésrõl hallok. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. hogy mé tõzõ. Mi történt magával? Kilett a szívem. biztos. a fegyintézete en tartotta õket. A pince . és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. a hét gyászmagyar. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. Szinte mindig folyamatos romlásról. mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. ha k. bevittek infarktussal a Szent István kórházba. A veszély nem lebecsülendõ. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. olyan közel hajolva. dobozok. még zsúfoltabbá vált. Mulatni való kedvem van. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. agyar. Lementem meglátogatni õket.

És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. a Hon elmi Minisztérium. meg kell találnunk a helyzethez illõ. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa. h iismerettel dolgozunk. Egyáltalán nem nyugodhat meg. növekedett a teherbíró. a Katolikus. De mindegy. az Egészségügyi. akik egész nap kísérték. hogy az utca az egy legalizált hely. hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. A hivatalos ész nem segít. a lyel minden rendben van. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez. mintha csak rohamra indulnának. nem itt tartanánk. Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . klinikák gel akadnak szerte az országban. története annyi tanulság . és mint láthattuk. mint a hivatalos felügyelõikk l. Mielõtt erre rátérnék. menti azt is. testre s abott megoldásokat. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. a Telkiben mûködõ intézmény sem. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. drogfogyasztással reagálnak az emberek.evolúció ellen küzd. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. A bajokra depresszióval. hanem el sõsorban az adok -on. ha van lelkiismerete. én az Isten egykori mesterem. mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. hogy eg betegséget bocsátott rá. meg kell említenünk. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. Szociál Minisztériumhoz tíz. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte. Mikor lent. a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet. A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. a betegek pedig valah maguk is munkások voltak. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. a Belügyminisztérium. agresszivitással. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. a Református Egyház. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. jobban megérttették magukat velük. A kavalkádot azt teszi teljessé. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. a metodista felekezet is. a helyére került. Az úgynevezett locus minoris resistenciae . az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. Magánrendelõk. csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. sietõsen v ak el a melegedõ felé.és ellenállóképess e. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. a Zsidó Hitközsé zövetsége. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet.

A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. Az ötvenes éveit taposó. õrzött és védett határokkal. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. Nem véletlen. a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. nincs is pedá .) Bocsánat. M. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. melyet természete z a hét követel a leghangosabban. nincsenek hûbéri. aki más intézetbe esetleg más városban. Még sok ember allja majd. a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. akkor maradhat. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. hogy megérdemel egy rövid áttekintést.. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta. mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. kopaszodó. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve. sõt más országban mûködik. a területe pedig hûbérbirtok. hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait. mint a sok külön szakma t. úgy véltem. anélkül. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. akik valóban hajtanak. (Például Babits Mihálynak. hogy egyes. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. aki megoperálta. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. Általában a tulajdonos-igazgató személye. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. pazarló intézmény. csak az nem világos. Az állami egé klihez hasonlít. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ. A mostani szervezésben elõfordul. Ezért akkor jó megoldásnak számított. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. de a gyökerek mélyebbek. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. a fizetése fix. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett. viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. Az állása örökös. Hosszabban elbeszélgettünk. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. nem összehangolt. felkeltette az érdeklõdését. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . hogy a feladatteljesítésük színvonal . melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. Rokonai helyeselték az ötletét. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. örök ki tságok. jut-e a kalóriapénzbõl . hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. A kormányos a menetiránynak háttal ül. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb. aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. mégsem rakhatnak át oda betegeket. hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. Gy. Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki.

én. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket. Ennyit az indulás . hogy nála alig köve . Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. legalábbis ezen a területen. hogy miért nem. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. A tartózkodás oka világos. Érezték. az orvos-direktor meghívott ebédre. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni. Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel. barátját. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát. hogy idõs korában majd valamilyen drága. melynek az volt a legfõbb alapelve. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. addig az egészségügyi kft. a laikusnak. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. többek között ezeke t is meguntam. vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést. divatos betegséget kíván beszer i. keresi a szavakat. Megéltünk már olyan korszakot is. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. hogy két kézzel is alig tudta tartani. ha jól tudom. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket.ki is számon kérhetné tõle. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. Valaki azt írta. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. Bocsánat ezért a verbális viharért. Nyílt akkoriban e olyan klinika. õszes szakállát. má sak illendõségbõl is. Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. Egyedül így sem ment volna. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett. helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. de azt egyszerûen megengedh k tartom. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. Egyszer én is jártam kint náluk. ha a pártfogó befolyása akvirálható. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául. A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. hátha õk menn . lehet. Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is.-vel. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. szinte sugallja. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. hogy ilyesmi is elõfordult. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. Haskó bólint: Nem tudom. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást. Nos. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. hiszen Magyarországon aligha an intézmény. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. a környezet nekem. mely garantálni tudná. olcsóbbal is. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben. A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. Ha az állami támogatásra nem számíthattak. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. Egy régi villaházat béreltem ki. és szerettem volna a magam ura lenni.

A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . illetve a cég tulajdonába tartozik. és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. Mikor gyõztek a válasz . magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. Különféle hasznosítás k. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. ha a beteg lelépett a mûtõa ról. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban. és különbözõ nagy yelnek rá. és azt arra fordítsák. amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. szinte azonnal hazamehetett. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. kedvet kapnak arra. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk. Az a tapasztalat alakult ki bennem. Eredetileg azt szerettem volna. de nincs hozzá elegendõ pénz. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. beláttam. sõt ha kell. hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. élve azzal az elõnnyel. azt hitték. Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. légzési. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. és abban is hittem. Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. Nem hiszem. A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. Mégis. és észrevették. ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. azt kicsinálják. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. utoljára a Péterfy kórházban. a hasüregbe is. hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. addig zaklatták. Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. és átvették a kormányzást. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. mivel túl sokszor látták a fideszesek. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani. az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. de nem hoztam elõ. hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. hogy az intézetünk az õ.re. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. idegrendszeri. azt mondhattam a tükörbe: hiába. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. Na ek. Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. aki ezt nyíltan ki meri mondan . szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. Maga is praktizált? Igen. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. de sem szakmai szintben.

Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . minisztérium. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. Elõször: a multik és a beszállítóik. És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. a rossz nyelvek azt suttogják. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. ezt már nem k kifizetni. hogy találkahelynek használják. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett. hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe.k. õk csak szûrésen estek át. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. megállapodtunk. Bocsásson meg a kérdésért. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. ez a cég hatalmas vállalkozá . vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. Most mi van az épületben? Nem tudom. a másodikat és most a negyediket közgazdász. az ügyvezetõ igazgató. Czöndör úr küldte Önt? Nem. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. hogy nem saját. Meglepetésemre Czöndör Attila. l m egy padra. vagyis már több mint két éve. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. a kaput azt tette be végleg. én Czöndör Attila vagyok. Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. Arra rezzentem fel. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. hogy megnézhessem az intézményt. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. 1998 május elején lehúztuk a rolót. melyet még 1997-ben adtam be. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta. Parancsoljon. nem járulnak hozzá. a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett. Háromnegyed részü panaszmentes volt. ott áll a kocsi. Ez jelzi. bérelt. hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. Úgy vélem. Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. € € Õszintén szólva. A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni. többségi tulajdonába tartozik. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. a második kategóriába sorolha ettársam félig. Néhány egye közrejátszott. de ha minden ilyen kiválóan ment. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal. attól tartottam. Az elsõt és a harmadikat orvos ve .

a kezében. és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. Ez addig fog tartani. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. nem például egy gépet. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. mert késõbb megbántam volna. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. mint az egykori Sasad TSz. ha a vezetõk úgy találnák. Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. a bankokon kívül olyanokat is. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. de õk nem törik magukat. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt. hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. a többség úgy vélekedett. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. de ennek z közel. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. Ezért gyakran önkényes z elosztás. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. hogy mennyie n halnak éhen a világban. Az kétségtelen. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. M. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. hogy egy kórház élére kerülhessenek. Gy Senki sem tudja. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. mikor azt olvassuk. A bejárat elõtti ke . amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. mint a látványos tragédiák. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. itt zont alulról bámulják ezt a szintet. hanem stratégiai kérdés. Széna tér és Telki közötti utat. hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. Megtapasztalhattam ugyanis. Csak találgatni tudjuk. másutt. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. tanúsíthatom. Szerencsér am ki hangosan. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. melyeket akkor érzünk. hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. a kórházak az alapítványokból. harc nélkül kevésre mennének. mert állítólag errefelé ál k vadászháza. egy másik kórházban állapították meg. szinte verekedte k minden fillérért. a János kórházba vittek. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. lni kell arra is. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. Igaz. egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. és eze azdag. Feltolul bennem a kérdés. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt. hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. Menedzserek dolga volna endet teremteni.

illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül. hogy csak a nevem kell nekik. mert nem képzõdik nyereségünk.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. másfél órába is beletelik. olyanok.ndezett. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. professzor. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel. Czöndör nem csap botrányt. a 2001-es évben 18. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . az induló személyzetünk . aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. Ötven kétágyas szobát alakítottak ki. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. tehát nem közvetíthet hozzán et. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. akár két-három órába is beletelhet. melyekben lehetségessé válik a copayment. a költségek ö adta a kétmilliárd forintot. Álta em küszködünk szakemberhiánnyal.) A kórház gyaníthatólag arra számított. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. Kezdetben nagy volt a fluktuáció. Amíg egy ba jutok ide. és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . megint mások ügyeletet látnak el. másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. K. de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. a Szilágyi Erzsébet fasoron. a Nagykörúton. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. Tudtam. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. nem csaphatja le a mûszereit. mire kiér a rá várakozó pácienshez. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. hiszen közismert. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban. nincs miért. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. a saját osztályára viszi õket. mint egy belgyógyász vagy sebész. de a lift nem mûködik. Adót nem fizetünk. Akad olyan. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. mások elési idõben mûködnek. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton. Ennek ellenére. a M majd a Moszkva téren. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás. természetesen. A helyzet y áll. Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. Tegyük fel. nem juthatnak pé betegekhez. A helyett igha lehet teljes értékû. Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással.

megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket. azóta úgy érzi. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat. most nincs üres posztunk. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. sokan jelentkeznek ugyan. helyette egy rudat kellene beállítani. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. Persze nagy a szóródás. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót. evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát. olyanokat nehezményeznek. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet. A túlsó végletként lehetne említeni. Gy. Gy. . õ rintot fizet egy-egy alkalomra. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak. Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt. Czöndör most sem köntörfalazik. Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz. telefonnal van felszerelve. megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. Napi háromszori étkezést biztosítanak. a másik a hozzátartozójának van fenntartva. csak napközbeni tartózkodást igényel. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg. véleményem szerint. az éves d ttól 5. legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk. M.] Czöndör meghív ebédre. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. Ami a szakszemélyzetet illeti. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. nincs értelme az életének.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni. õk ak fogyaszthatnak. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst. Mennyibe kerül mindez? kérdezem. aki befekvés nélkül.7 millióig terjed. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik. Philips televízióval. aki ebbõl él. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. t. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az. Van olyan páciensünk. Telki az egyetlen. de nem ezzel reklámozzuk magunkat. véges lehet a rám fordítható ideje. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. de nem kapunk megfelelõ személyeket. M. az e us. [Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. vagyis a fertõzõ. aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn.3 nap.cserélõdött négy év alatt. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. E sze joggal mondhatnák az illetékesek. mel delkezésére szoktak bocsátani. tehát. M. Közben leértünk az ebédlõbe. Gy. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. tudomásul ves lapátolom az ételt. de ezek többnyire alkoholisták. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik.

és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik.) Végigfutok a jegyzeteimen. emlõfelvarrás plusz nagyobbítás. Újra belelapozok az árlista kivonatába. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti. egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. De más indítékok is közrejátszanak. mint egy autót. hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. Egészségüg m lehet visszavenni. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem. Behozták ide. de környezete is vé ta. észreveszem. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. gondolom. a hosszú haját bekapta a gép. Ezért azt a rendszert vezettük be.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . hogy itt haljon meg n . aki saját orvost és saját ápol kap. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. Lehetséges. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük. Tovább böngészem az árjegyzéket. impla k nélkül 200 280 ezer. Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. Megjelent az újgazdag. A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. vagy ki sem e ték a számlájukat. nekik m vagyunk. aki a 300 ezer forintos öltönyt. Van. bevisszük oda. aki úgy ítéli meg. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. betegre röhögik magukat az árainkon. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel. azért is kifizetik. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. és nem munkavédelmi hiányosságnak. Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. Ez nem túl magas. ami komolyabb következményekkel j t volna. (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki. milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. nem több. és valósággal megskalpolta. a cég viszont annyit elért. (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. hogy véletlen széli. véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. A külföldieket megértem. Van. hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. ha egy szálkát talál a halban. ne figyeljenek a szövegére. Ahogy látom. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. ha máshová megyek? . de nem sikerült. tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. Büszkeségünk tárgya. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. és minden látogatót egy-egy nõvér kísért. én is ki ettem a teljes árat. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. aki azért jön be. Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak. Volt egy színész. Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. és elhozzák Telkibe. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. Feljön hozzá a család. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem. szkréciónk is vonzó. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. egy szülés 232 ezer forint. nemcsak a közvélemény. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. Sokan persze csak fontoskodnak. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál. A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. az ápolónõk le sem mossák. a nyugat-európai biztosítók egyre in . hogy amikor altatják ma jd. aki kérte az orvosainkat. hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos. az egy hárommillió forintos. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. és lehet. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. az más kérdés. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. Tisztában v vele. Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot.

A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. yis borravalót adniuk. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. mint egy szívmûtét. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete. (Csak zárójelben jegyzem meg. mint az orvos töltõtolla. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. pazarlásokhoz. A már kialakult kapcso erek révén. nem utolsó sorban azért. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele. azt is megszabták. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. sõt visszaé z vezetett. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. márpedig a közmondá nt. mint a kevesebb. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. nincs drágább mûszer. például elõírták papírszalvéták megfelezését. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. elõírták. Talán még azt lehet megemlíteni. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra.tárainkat. ezt önmagában nem találta kielégítõnek. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. már nem Czöndör Attila a kórház élén. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. Az USA kormányzata rájött. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. az garantálja. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. mert a több pénz jobb. ibe került a kezelés. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. egyrészt azért. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. mert addig sehol sem . A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el.) € 4. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. hogy túligén gukat.

a beteg életkora stb. legfeljebb annyit számoltak ki. A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. két napot lehetett ugorni. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. az állami kezelésben lévõk két. az esetösszetétel indexe. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat. A 02 portból. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére. javult a mûszerki ználtság. Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. A struktúra egyik atyjaként smert dr. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. hogy mennyit is ér az a bizonyos . mikor már elérték a kívánt esetszámot. mikor bekerül a kórházba. és ezt nem kontrollálják megfelelõen. ho tevékenysége után számlát adjon. július elején indították el Magyarországon. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. A HBCS rendszert 1993. viss fogni a ritmust. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. felsõ rmatív napja 20. Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el. Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását. hogy augusztustól. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2. Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. ez akkor is felmerül. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. mûtétek. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket. a következõ a vizsgálatokra. . hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. ha nem is hónapról hónapra. A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket. találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. hogy csõdbe jutott. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. mindegyiküknek az az álma. a szaruhártya-átültetést. Az alapvetõ gondok közé tartozott. és egynegyed rész az az összeg. fennáll a csalás veszélye. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . ha a kórtermekben fekszik. amit a betegre fordítanak. Senki sem tudta. ezt látszik alátámasztani.09490. a súlyszáma: 2. három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik. a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. gyorsult az ágyforgás.

de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. hogy egy spekulatív. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. A lépeltávolítás 18 év felett 4.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító. hiszen mindegy. Gy. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja. hogy a keknél felhasznált mûszerek. külö egítélésükre.039 pontot. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl. a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása. a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. intenzív ellátá szakmák (pl. Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik. ha túllépi a normatív 20 napot. Mennyit kap a kórház akkor. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték. Általánosságban elmondhatjuk. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat. mert különleges. Tavaly [2002-ben M. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket. Bordás István is elismeri egy cikkében. mondjuk. csa ak az idõvel arányos töredékét. ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra. Kül yt jelent az. sebészet. a beteg 24 órán belül meggyógyul. ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k. Tehát a kórháznak nem éri meg. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni. hogy a szabály m tiltják. traumatológia. segédeszközök a drágábbak. merev és élet rendszerrel állunk szemben. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ. Akkor miért tûzték ki a 40 napot. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0.Mi történik abban a feltételezett esetben. de mint laikus. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni. hosszú idõtartamú ellát tályokon.] jel . és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ. nem vállalkozhattam azok elemzésére. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés. hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. ha azonos betegség gyógyítására azonos .és gyermekkorban. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. 18 év alatt 0. mint a 20. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett.869 pontért. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel. gyógyszerek használhatók felnõtt. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának. Hiszen.136 pontnak.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. 18 év alatt 0. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva.1 ml-t használunk fel. kardiológia. Azt. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. találtam néhány. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. Ezt semmi sem indokolja. rutinesetnek nem minõ van szó. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt. dr.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0. egy nap alatt végbemegy. akkor könnyen belátható. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele. akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges. Csak az a civil benyomás rögzült bennem. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. 18 év alatt 2.

vagyis co mputálás magasabb pontértékû. hogy ez valótlanság. osan pedig 1. Még ha az összes többi. ezért az. aki átnézte és úgy »be nt. általa számíto nne. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót. Bár tudom. Mindig is úgy képzeltem. fecskendõk. Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá. aki kimarad belõle. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. akkor a riportereké a korábbi érkezés. legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. azért ugyanazt a pénzt kapom.3 milliárd forintról van szó Dr. krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén. újraerezõdést biztosító mûtét. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival. C t. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul. azaz forint járjon érte. szûrõk. Állítólag így több pontot l yvelni érte. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt.] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. Feltételeztem. Mondják. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. A tömeges csalást. Így lehetett. ezze a késõbbiekben foglalkozom. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. Gy. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. A következõ tanulságos példát dr. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. sapka. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . A legjobb beteg a halott beteg. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. lepedõt haszná sõ kimenetig.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. szerintem igaza van az általa leírottakban. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. mint a gyógyítására tett kísérlet. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet. hogy a kórházak több munkát számolnak el. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. Tipikus. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. eszközök (maszk. € 5. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. Matejka Zsuzsa. mert nincs semmi értelme. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. mint amennyit elvégeztek. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. lenyûgözõnek szánt. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít. hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. hogy a femoralis. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. Lehetett olyanokat is hallani. hogy túl azon. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem. Mivel mindenki. vagy majdnem mindenki csal. rosszu ség túlszámláz. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. mint a több órás végtagmentõ. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . k egyszerûbb. hogy erõsen elfoglalt. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. de meger tték az idõpontot. lándzsák. de jobban is kifizetõdõ. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít. Végezetül meg kívánom ismételni. lilára festett fémtra . mondjuk. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett . mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. tûk. elõ látható tennivalói is akadhatnak. amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült.

Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. mint az ország gazdasági fejlettségének. 11 évvel hosszabb életre számíthat. az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg.84. kint a folyosón kell leülnöm. Nagyon t dohányoznak. mint Ausztriában M. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. a hiányos egés zetszennyezés. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe.5-szer magasabb az EU-átlagnál. hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra. Gy. vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód. mértéktelenül fogyasztanak a . nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in. hogy telefoná sson egyet. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el.24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl. Most úgy döntök. Kinyitom a táskámat és eresek. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett. egészségtelenül táplálkoznak. a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. teljesítõképességének hiányosságai. 1. -as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt. mert a fõiga zony még tárgyal. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. hogy mikor szólítanak. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t. A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. mint ortársa. nem jutok tovább az elõszobánál. önpusztító életmódot folytatnak. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt. ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. keveset mozognak. nem törõdnek az egészségükkel.8-szorosa annak. de azt sem értettem. hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve. Elõk egy másik dokumentumot. felhívta a pontos idõ szolgálatot. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni. Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban. döntõen a magas v n. várva. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r.24 év volt. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. hogy hamarosan szólítanának. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot. nõknél 75. mindig az a dilemma foglalkoztatott. belüli egyenlõtlenségek. bele lapozok a füzetbe. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek.ottak eszembe összehasonlításként. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. 1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66. a nõk 81. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala.37. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is. semmiféle jel nem mutat arra.

Nem tekinthetjük véletlennek. nem engedi meg magának. hogy ha valaki népszerûségre törekszik. Ahogy vesszük. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . és beljebb invitált. lehetséges. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. akkor az orvosokéval. egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. A változás csak annyi. Úgy döntöttem. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. kirúgott fõ lyettesrõl. Már indultam is volna. hétszáz és nyolcszáz között.3 milliós alapjövedelemhez jut. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. és ná n ilyeneket kell ellátni. közgazdasági. nemcsak azért. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól. azzal a különbséggel. de errõl nem kívánok beszélni. de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. generációs kötõdések. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül. a falun élõk betegebbek. A nyomtatott old értem. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. Anélkül. hogy felháborodjon: Jogi. elnézést kért a meg tásért. Az egyik elõdöm azt mondta. rutinos menedzser. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében. Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. az ne me n OEP fõigazgatónak. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. egy fõigazgató-helyettes évente 6. mint a városi lakosok. Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét. Lehet. Az irodája nagy asztalán egy vastag. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. valószínûleg azért. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. vesztegetési kísérletekrõl. akkor soknak. kocsihasználat. hogy megítéljem. mobiltelefon. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. hogy a bal-. hogy nem volt kedvem továbblapozni. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek. és megszakadtak az évszá os. Olyan jól fizetett állások ezek. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem. de el sem tudtam képzelni. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. hogy a orombább lett. mennyire valósak ezek a vádak. adott esetben az OEP vezetõjével. mert az illetõk úgy vélik. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. Rendben van mondom csalódottan. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. Soknak találj a? Utánaszámolok. az mindig is durva volt. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. Beszélgetõtársam régi. ami a mini tíz és félszerese.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok. Valahol azt olvastam. Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt.

hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. aki a bukást is vállalni tudja. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik. Az ország 160 kórházá . Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. reform félbe maradt. Oberfrank Ferenc. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük. De miért nem emelkedik a támogatás. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. Jávor András. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. azt az indulásnál dr. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. Ne haragudjon. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. konstrukció. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk. neki vétójoga van. foglalva. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. amiért nem jut pénz az épületeik. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. az eredmény nem. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. csak annyit mondhatok. mert a bukás is nemesebb. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. a beruházás. Olvastam egy adatot. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg. annak financiális ügyvitelét. Nem hogy mi. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek. miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. em is olyan szinten. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. Ez nem a mi feladatunk. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. de a betûjéhez is. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. a gépek vásárlása a minisztérium. Ezt nem nekem kell megítélnem. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré. létes rukciójára. elõír ató egy-egy területre.

mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. mint a nyugdíjak lékos emelése. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. napirenden vannak a csõdök. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. a feladatok átgondolására. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. Matejka Zsuzsa felnevet. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. a kintlevõsége bb behajtására. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. én megszoktam már. Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. Az igazsághoz hozzátartozik. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést. jobb orvosokat szerzõdtetett. Egy orvos egyszer azt mondta nekem. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. Nincs mód arra. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. egyharmada olyan mértékben. cs hinnie kell. ám menet közben meggondolta magát. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. A Fidesz-kormán úgy tervezte. Az olyan. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. hogy beszélgetõtársam sa a szót. Nem. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. Leg esetben reagál látványos eréllyel. úgy látszik. és ki is fizették a költségeit. A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. Önkéntelenül is közbeszólnék. jellegû igazgatási szervet alkotnak. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. modernebb gépeket szerzett be. és meg vagyok gyõzõdve. mely már a betegellátás színvonalát veszél . Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. és hagyom. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. Egyes vélemények szerint. addig szükségképpen nem alakul et. ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. Úgy hallottam. Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. az egyikben a gazdagok tömörültek. mint például a vasutasoké. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. tudok róla. Igen. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni. például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is. mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki.a fele eladósodott. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. országos illetõségû. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. de nem kommentálja a hallottakat. . hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. Ez meglepi? Nem. vagy mikor kiderült. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. Az is jellemzõ volt rá. saját költségvetéssel rendelkeznek. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását.

akkor is tovább sújtanának minket. hogy azt hittem. Az egészségpolitika. A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja . hogy nem nek öntudatos emberek módjára. rosszul hallok. egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét. ezen belül az egészségügynek is. ennek érdekében az elv iad vissza. Ha eltekintenénk attól. A többi az életmód. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. sõt 40 százalékos szerepet játszik. a helyi önkormányzati. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt.(Abban nem bízom. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. ha visszatérnénk arra. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. nem alakult ki gészségtudatos magatartás. Például. esetleg mikor válik elviselh né. olyanok. Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. és ahelyett. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott. Az.. hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. bánatomban egyre többet eszem-iszom. hogy ez a szándék megvalósul majd.) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . Ezt persze nem mondom ki. ha k . a drog. milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném. mint a kö nyezõdés. akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. a zsíros yérhez. károsító hatások elhárításában. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. Nálunk. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. kalóriaszegény. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. függvénye. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. abban az életmód 30. a dohá izálás. hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra. mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte . sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. silány édességekhez. mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. stb. a higiénés viszonyok. felvilágosító. most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak. [Mint annyi más esetben. a férát mozgósítani képes tevékenysége. a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. sajnos. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz. a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért. sem jogomban nem állt vitába kezdeni. eznék lefogyni. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. a környezetszennyezés. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. legalábbis annak nagyobbik felét. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. jogalkotó és ellenõrzõ. a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. szemükre hányva. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. a helytelen táplálkozás. A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. az egészségüg váltani a világot. de sem módomban. A külsõ társadalmi és szociális gondok.

Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél. a kívülállónak is túlzásnak tûnik. Ezen gyógyszerek között an is van. h ogy tüntessenek a jogaikért. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. hogy a piac két pillére. innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról. büntet. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem. a keresleti és a ti oldal összemosódik. például olyan módon. hogy melyiket emelem le a polcról. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. ha beteg leszek. figyelmeztet. mely ha egyszer létrej . Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. más szóval: ha nincs páciens. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele. mások megszûnésére. és biztosítja az új és korsze gatását. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára.határozom meg. a reumásoké és így tovább. hogy õket a isába terelje. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal.) Nyugaton a páciensek kikövetelik. Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen. Nem inkább azért teszik ezt. csak ritka esetekben j az. nincs igazi politikai Arra gondol. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. felismerték. Az állam. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. Ez viszont azt jelenti. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. de ezek még gyerekcipõben járnak. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. bocsánat. amely 2002. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit. Ebbõl is látszik. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O . latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek . vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. az orvos dönt rólam. a va tegeké. Bizonytalanság alakul ki bennem. A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. becslésem szerint több millió f os költséggel. Ez egyedi jelenség. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. mint a kívülállókét. Az üzenet dr. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. ugyanazzal a lendülettel folytatja. hogy nincs az a kapacitásmennyiség. ne teremtené meg a saját betegkörét. Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg. hogy a betegek elõtt etetlen. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt. Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat.

mondjuk. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. milyen körü t felhasználni. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium. M. Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. fontosabbnak tûnõ momentum. Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. annak a gyárnak a terméke volt. hogy szerzõdtetek. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. de tudunk olyan esetekrõl is.. amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg. és könny játszható. mennyit. Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. ahonnan elbocsátot . a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. Talán. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. mert. Lehet. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak. hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. Bólintok. hanem a környezetük i . hogy 0 óra u mazták meg. Az a törekvés pedig. akik figyelnének minden kétes ügyre. Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani. akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. ami szinte lehetetlenné teszi.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba. az aláírók névsora. aki rosszra gondol . hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. hazaviszik és elosztogatják. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. [Olyan esetekrõl is hallani. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. az orvos an azt diktálják. tehát különös hangsúllyal. vagy mondjuk inkább. hogy elkerüljék a vitákat. az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni. Persze rossz. Változatlanu juk jelét annak. hogy apróság. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. hogy mibõl. A másik. de mindenesetre gyanút kelt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. Gy.] Sok függ attól. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel. Ne a . tehát az újságokban való megjelenésének ideje.és Támogatási Bizottság. elõfordul. hanem amit megfelelõen finanszíroznak. Az illetékesek. Nálunk elpazarolják. bár kizárt dolog. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között. amire a betegnek szüksége van. ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. ig tartott. hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. hanem a Társadalombiztosítási Ár. már nagy bajokra vall. hogy ennyi alapmolekula létezik. hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz. Én már a legkomolyabban gondoltam rá. valamint az OEP delegál tagokat. állítólag. az Innovatív Gyógysze repel. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. de ez t jelenti. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. a Magyar Lupus Egyesület . melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. vagy a magánpraxisba men át . hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . õket talán nem leh megvesztegetni. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. csak támogatást nem kapnak. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben.

Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . akár szervezõként. de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. De az egész elképzelés akadémikus. Illik f eznünk. mint az országos adatok. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként. õ. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. rögzített csoportját ke a panaszaival.amiért ilyen sokat keresnek. A háziorvos másutt akkor j ban. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. és a legkisebb ballé is jelentenék. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. és kontrollálják a költségeket. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. m ek következtében anyagilag is jól jár. hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. Biztos. de korábban még nem kezelt egyéneket. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója. és eb ia. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. stratégiai igazg ettem. Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. Az egész elgondolásnak az a lényege. az egye következmények nélkül marad. ha negatív. mint igazi vállalkozó. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. nem törekszik egymás kizsákmányolására. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. hogy figyelnék minden döntésüket. a felét sem annak. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. majd a Pharmavit Rt. ha az egyenleg pozitív. A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. beavatunk olyan szakembereket. A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. és egységes. Munkám során találkoztam Somody Imrével. akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen. de az is kétségtelen. amit a hasonló állapotú. Gyógyszerészként végeztem. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. szakrendelõknek. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. mert nem tudunk pénzt keríteni rá. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal. többek között az amerikai managed care mintájából. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . az Irányított Betegellátás IBM-re. akkor kifizetjük neki a különbséget. melyekben a háziorvos. Az év vég a szaldót. az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. ez ké ervezõk bevételi oldalát. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. és viz tra hívtuk be õket. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. Egyetértettem a szándékával. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. Nemzetközi példákból indulnak ki. abból indult ki. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. ezzel lelassult . Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. majd mikor ezen is átütött. fölébe egy újat és m t raktak. nemrégiben megrepedt. ez is elpang. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. egy mindkét lábán combból csonkol . a gáz és a csatornare központja. hogy a belmagas lecsökkent. Az is elõfordult. a fûtés. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. hogy folytassa a munkáját. és idõnként felrobbannak mondja Piroska. hiába szigeteltek cementtel. és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. még jutavászon etelés fedi õket. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. mert kiüregesedik a föld. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé. Nin betartva az az elõírás sem. a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. Továbbmegyünk a folyosón. hogy beépítették a folyosóvégeket. Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. mint egy normáli ságú helyen. és négy órára leállt minden. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. hogy igaz volt. é . Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. és az egész épület összeomlik. csurog belõle a mo lé.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. én is csak így hallottam. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . Ide csak benézünk. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. A szennyvízvezeték is tömítetlen. a szen raktárakat. eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. A hatalmas alapterületû. hogy próbálják meg szalonnával. Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. dupla árat számít fel. A gépház. Nem. lehetetlenné téve minden kapcsolódást. lehet. a vezetékek belógnak. Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. még a mûtétek is. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. Lehet. kicsi az ûrszelvény. akár egy csapból. elönti a pincét. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. hogy nem. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. összesen másfél méteres vastagságban. és azt tömködték be a résekbe. a víz az elektromos vezeték fölött fut. Valakinek támadt egy olya n ötlete. Egyszer eltö anyvezeték. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. és egyelõre nincs baj vele. h e hordják el. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. ezzel-azzal. Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. akárha egy buzgár törne fel. ezeket csak úgy l kítani. A forgalo e leszorult a mélybe. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. Idõzített bombák ketyegnek itt. A ezen a területen. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma. amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. Ezzel csak annyit értek el. elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. Most kibélelték mûanyaggal. és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. hogy még egy gör verhetett volna neki. A legenda a legõsibb anyanyelv. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög. Leül egy kávéra. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. a víz változatlanul betör. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. Mihez kezdjünk. utcai ruhában nem tudunk bemenni.

hogy: de hiszen ez halott. cigarettázik. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. Mi történhet? mo ozok magamban. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. hogy igen. A teljes gõz-. Bólintok: Persze. elõbb si húz el mellettünk. mint bizonyára tudja. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. akkor is félig megfõne az ember. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. hanem marad. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. az osztályok átrendezésére. d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart. igaz. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. A mi nehézségeink. aztán visszajött. hogy mûködjenek a vezetékek. egy másik is épp most hagyott itt minket. Azt szokták mondani. legfeljebb rosszul leszek. nem következett be. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás. hanem elrejti a mögötte rothadó falat. Nincs olyan részem. ha elõ ig patológusként is mûködött. ez a borítás nem díszcélokat sz . illetve ide-oda telepítésér elegendõ. A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . nem kell messzire vinni. az egész gyógyító munkát megingathatják. csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. hogy mindent meg kell nézni. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. mint tudjuk. ezért igen sajnálatos. de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. egyik kollégánk tíz év ek. A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. és az abba halt bele. ami természetes. a szövetvizsgálatok. Ez. Majd folytatódik a különös karnevál. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. mehetünk. Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. Ha jött az orvos. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát. némi kétkedéssel a hangjában. villanyhálózat. melyet vonzana egy hullaház látványa. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. hogy ha kifújna a gõz. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. nég harcol folyamatosan. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. Ennek a tanulsága tosak lehetnek. bele nem halok. a legjobb helyen teszem. vagy ha mégis. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. elõnynek számított. Másik fo lt. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. ami az olvasót érdekelheti. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. majd egy fehérköpenyes. de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. hogy a patológus nem születik.enne. hogy a hordágyon fekvõ. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel. vérzés keletkezett. teli tüdõbõl fújja a füstöt.

Az író úr k egy pillantást vet rájuk. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait. hogy szeretném megnézni. amíg összeszedik a szükségest. Ennyit máshol is megkapna. hanem egy másik hulláb . Akkor kiderül. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl. A boncmester bezárja az ajtót. nem lépek beljebb. hozzáteszi . látszólagos összevisszaságban helyezték el. de Piroska. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. A halottakat nem takarták le szemfödéllel. Folytatjuk az utunkat. ha õket ajánlja a hozzátartozóknak.) Késõbb hallottam. Félházunk van összegzi a boncmester. Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán. ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt. hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá. hogy . de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. a kocsik a városon kívül vesztegeltek. Azok ott hullafoltok? kérdezem. az öltöztetésért adnak jattot. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn.és helycsökkentése. hogy nincs pénzük a temetésre. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. mint hideg levegõ árad ki.a kórházak ágy. A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. Másrészt komoly egészségügyi al is járna. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot. kérik. Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. õ mesélte. Erõteljes. és ezekbe pakolták bele a kadávereket. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek. Aztán nem jelentkeznek többé. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza. most tizenöten fekszenek benne. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. Az elsõ. hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. Két hónap után a t yik. Legal zól a legenda. nem várhatunk tovább. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos. azok már a rothadás nyomai. 73 ezer forintos n . leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. Végül is megkapjuk az engedélyt. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek. A tetemeket minden rendszer nélkül. Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. mi tartja itt? Borravalós szakma. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. hogy tartsuk it gy darabig. Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. Nem. Bejelentem. a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói. az is lecsúszott a légvonattól. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel. megállapodunk . fiatal férfi. csak egy lepedõt vetettek rájuk. Én már visszakoznék. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. és megkértem. megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet. hogy csak a küszöbön állva nézek be. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik .

Elfogadhatatlan. Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet.és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját. de a jövedelme mégis alacsonyabb. Ránk. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. Magyarországon a szív. hogy tudja. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. õ ellenõrzi. vagy kimegy külföldre. pontos má bábolnai tojóházaknak. a padlás t a nád stukatúr. Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. podtunk. Maradnak az öregek. hogy egy ass . hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. számú helyezkedik el. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. Úgy kell határoznia. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. életet vagy halált jelent. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. a mûtét sikeréért.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor . (Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. n. a lét kor sem éri el a 350-et. Lehet. meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. sokszor kemény tíz Egy dolog van. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. hogy általában jól rajzolnak. Évente 32 ezer embert visz el a rák. ahol tárt karokkal várják. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat. márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni. nálunk növekszik. hogy a munkahelyén keresem fel. ges és végletes. készen arra. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. a középnemze vagy pályát módosít. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. néha még tovább is. a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. milyen a várható lefolyása. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó. szangvin kus lelkialkatú. megjegyzem. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. és otthon folytatta a munkát. Reggel nyolct hétig tart a mûszak . Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. csak azt érzékeli. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. mert nem kap hálapénzt. Ami a személyes tulajdonságait illeti. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. A patológus kevesebbet keres. Mielõtt megszólalna. hogy nem nagy dolog. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. hogy patológus is van a világ on. a kezét vagy a lábát. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. A sebész viszi el a pénzt. hogy maradt-e olyan sejt. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. a betegnek talán fogalma sincs. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. ami jelzi. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. a kombinációs érzéket. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. elõfordulhat. a vastagbélrák mortalitása. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is. és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. hogy ha szükséges rálja a szavait. egy üres papírlapot húz maga elé. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. akad olyan magyar minisztérium. XIX. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet.

akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról. A szakma azt szeretné elérni. már gyakran nekirugaszkodtak. máshol. A gyakorlatban a se zet veszteséges. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. a 17. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. sok értelme egyébként sem volna. de még a gyógyfürdõket is. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk.5 százal Nem szeretnénk. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. Törvényszerû. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler. vagy alulkezelik a beteget. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat. esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. Szeretnénk elérni. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. de kérdéses. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. egy szállodát építettek volna azoknak nek. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. így nem lehet arra számítani. Kicserélésére ne ut pénz. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. A kórház egész éves költségvetésének 3. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek. az utóbbi halálhoz vezethet. az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz. Az egyik cikkben dr. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. valószínûleg még a vietnámi háború idején. a . aki használhatja majd ezt a technikát. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. endelkezésére áll 2 komputertomográf. vagy helyesebben mondva. márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás. de kilencszáz orvos is kevés volna. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki. az elõbbi pénzpazar hoz. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. itt is elsõsorban a paraszolvencia. és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit. legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. hogy lesz valaki is.zony ma is méhnyakrákba haljon bele. mint az olyan területeken. nehezen találják meg rajta. amelyet mi termeltünk ki. Akadnak olyan megyék. de szervezett formában mé bontakoztak ki.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. de egyelõre kevés jel mutat arra. ha öndicséretnek hangzana. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá. vagy túl-. melyet csak a patológia használhatna fel. elképzelhetõ. ha leejtenek valamit. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . annak hiánya az egyik oka. Van fejlõdés. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. de semmif változást nem tapasztalunk.

A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. hogy egy fillért s ott. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. hogy csak azok az alacson yan képzett. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. hogy úgy ment el valaki. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. ahol most még nincs orvoshiány. az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû. de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. kevés lesz az orvos. A cél megvalósítás hoztak létre. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. önálló vizesblokkal vannak ellátva. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. ellátták korszerû mûszerekkel. de az az igazság. hogy formailag csalást követünk el.) Az az összeg. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. Átvágunk azon az épületrészen. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. hogy legalább a nul . külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. hogy lényegileg nem sokat kockáztat. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe. Emiatt fennáll annak a veszélye. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. elõfordult. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk.ol megfelelõ számú orvos mûködik. A kórházak. a társvállal inak emberei. Az igazgató tiszt n lehetett vele. a cég alkalmazottai. akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. hogy másképp nem tudná i a színvonalat. Azokból az országokból. s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. ahelyett. szerinte aggodalomra adhat okot. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. Amennyire meg tudom ítélni. A további vívmányok is igen jelentõsek. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval. illetve a sult vállalatok érdekkörébe. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. az ex agyis a külsõ. vagy olyan magas esetszámot lát el. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag.

Ferenczi doktor reggel bejön. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. A küret ált az úgynevezett egynapos. százezer forint körüli összeget számolu l nekik. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. megállapít 1. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára. Aztán vagy kifizetik. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt. alacsonyabb értékkel van besorolva. cukorbajba szenved. mert ezek kevesebb anyago használnak fel. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. »igazo agas szintû ellátás elvégzését. ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. rajtunk semmi sem múlik. akkor a teljes árat. pedig a fûtés eleve gyenge. mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. a beteg tüdõgyulladásban. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. a lúdta sõdleges alapbetegség. mert a régi már állandó robbanással .lérjük. az urológia és így tovább. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. Érti? Nem. Ezek olyan beavatkozások. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot. az 1956-os belövések és így tovább. hogy cukorbajban is szenved. a sebészet. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. Rögtön elmagyarázom. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. inkább egy-egy példát említenék meg. A múltkor említette. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. mondjuk.2 HBCS-t. Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. például a nyílászárók részleges cseréjét. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. de a Betegségcsoportok. a kívülállónak úgy tûnik. Visszatérve az elõbbi példához. ezért csak 0. hogy hullik a vakolat.8 súlymértéket. sõt. sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. munka közben n tovább törött. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. Ezek más kórházakban is mûködnek. Nekem. ezért ne jutalom. késõbb kiderül. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. Ez miképp lehetséges? Mondjuk. A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. az eredményesség megszorítások után. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik. vagy nem. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. felújításokra fordíthassanak a kórházak. de az esetek több pos bennfekvéssel járnak.

hogy megkaphassa a gyógyszerét. Itt bizony lhat. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. például akad olyan osztály. csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. csakhogy a kórház nem egy gyár. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül. aho t mennyiségû vas kerül be. pedig ha megkapnánk. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. a rendelkezésre álló százból. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot. A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel. hogy õk megtehették. Ügyeletes idõsz . A minimális létszám tehát öt-hat fõ. erre ed került sor. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat. ez a nti.z már más kérdés. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. így a feladatot kül kell megoldanunk. Nem veszik figyelembe. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. Ami az orvosokat illeti. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. akkor csak száz forintot költhetü k el. Gyógyszerre. talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg. Az illetékesek ú tesznek. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog . de egyelõre nem i rjük ezeket. 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. g személyekkel kell pótolnunk õket. a dologi ráfordítások ö kszik. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. de nálunk is m egjelent. ahol csak négy fõt. a traumatológia és a töb is meggyengültek. hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. de nem tudtunk egy-. és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . fõigazgató zá. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. mert megszokta már. Külön baj. hanem a drágább kéket . és az utcáról érkezett. ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. laboross aneszteziológussal. gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. Annak is mi isszuk meg a levét. mode berendezett szobákat felajánlani. õk verték le az adott falszakaszt. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. kétágyas. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. mert az sokkal jobb. mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. a titkárnõ sorra hozza be az leket. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. v gyis négyen összesen huszonnégyet. a pénzt zárolva tartják. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. eddig is sokszor dol nálunk. Nem ismerem az õ helyzetüket. kérem a mai utolsó kérdést. lehet. a három eg sak egy mûködik. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték.

egy másik medencében pedig vízibolhákat. Nem fogja elhinni. hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. Még abban az idõben is. akkor is meg volt szervezve minden. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. itt 230-at. a t nem térítik meg. és vis . például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. Mindenhová befészkelik magukat. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. hogy mit is akarsz. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat. és l kabinokat. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. Kellene egy új konyhát is építenünk. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. és belépünk az üres csarnokba. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. és beázások nyomai látszanak rajta. Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá. csak nem adják oda nekünk. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. Hiába permetezünk. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. februárban igénye zóltak vissza. a környék egasszonyok tüntettek ellene. Elindultunk. amit most az õrzõ-védõknél keresek. Aztá . Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. egy szomb n állapodtunk meg. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. melyekkel a békákat táplálták. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. de valahogy benne maradt a köztudatban. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. és barátságosan kezet nyújt. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. Igen. ezt már a fõigazgató úr is említette. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. amiért magunkra hagy minket. de azt hiszem. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor.fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. Ide hordják nekik az ételmaradékot. a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. hogy milyen akciót tervezünk. A kórházban 130 ezret kaptam. az illemhelyhez megy. abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. mi 70 év körül járunk. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. hogy társaik ne kapják el a bajt. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. Ivartalanítani akartuk õket. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. de az 3-4 milliárdba kerülne. a pácienseket senki sem osztályozza többé. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. be-beszöktünk hallgatni. és már itt is vagyok. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. mikor én ideker em dolgozni. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük. Az õr felgyújtja a villanyt. Eldönthetetlen. besütött rajta a nap. ciánozni kellene. de amikor híre ment. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. hogy mi fekete seggûek vagyunk.

A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. hogy éjs esznek. csak egy teremben mutatkozik mozgás. minden rendelõ be van zárva. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. Lehet. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. ez átengedi a vizet. el sem törött alatta. és kellemesebbé. mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve. és nem mindegy. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. ki kell még emelni. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. otthonosabbá teszik a kó dást. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. Körüljárjuk a csarnokot. A mûtõk is üresek. mire el tudták reteszelni. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. Kiderül. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl. Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. és az aneszteziológusok azt mondják. székek és padok is sá k festve. a kiáradó víz három e et is elborított. azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. kerti asztalok. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. Természetes. itt sorakoznak a mûtõk is. minden oldalról pergola vette kö . tönkrement a motor. és letusolták magukat. Azt hiszi. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. víz. bútorok. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók. a munkaidõ végéig. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . világítás. Annyi biztos. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. székek. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. itt is kevés vigasztalót látunk. A délután már az estébe hajlik. Arról nem is beszélve. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. k senki sem fizeti meg a túlórázást. csak az utcára. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. Késõbbi operációra azért nem került sor. Tegnap. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. de az üveg erõs. akkor inkább kedden. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. hogy a színes falak. fekvõágyak álltak rajta. Ha túl erõsen sütött a nap. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. de visszatartja a bele ullott leveleket. ha már mindenképp en muszáj. azt már meg sem merem kérdezni.lett raknunk a lapot. az egyik éppen nyomás alatt volt. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr.

Köztudott. amit mon m. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat. Az egészségügy. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. és ki is merik nyitni a szájukat. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. mely az Erzsébet kórház ápolónõi. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. sem módom nincs. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl.] E-bel Gastro Baleseti seb. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. hogy nem személlyel. akik tudják a szakmáj kat. az Erzsébet kórházban kezdem. hogy legközelebb oda is el kell mennem. Összesen 16 10 42 . A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján. Valakit a helyükbe kellett állítani. Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6. hogy az illetõk nem vá . kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre. mikor eszembe jut. amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik. Moldova úr. Õket minimálbéren alkalmazhatták.Az az igazság. € € Egy kimutatást nézegetek. Ideiktatom ezt a ki atást. hogy higgyek benne.seb. mert úgy gondolom. elõfordult. emlékeztetõ oldalára. Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították. gyakran alak ilyen csali helyzeteket. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat. hajlok arra. Bal. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. hogy innen elküldik azokat az embereket. de fel zetblokkom utolsó. Jusson majd az eszébe.ambulancia A-seb. az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. Már a Keleti pályaudvarnál járok. hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. hogy állapotjelzõnek sem utolsó. Gy. a törtszám abból adódik. egyszerûbben szólva a pénzt. de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban. Természetesen sem idõm. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket.

például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott. A két kórház profilja kiegészítette egymást. hogy megszûnt az elvándorlás. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett.6 €€8 17 11 €€9 32 341. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl.6 -5 -2 -2 -2. majd állítólag Szegedre került. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik. Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. Az akkori igazgatónõ. január elsejei hatállyal.24 14 11 36 41 26. de többen is állítják. hogy nem. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat. elõbb Ajkára. Mik a további távlatok? . ez a szám mostanra lement 550 alá. Az illetékesek volna szabadulni tõle. ott várakoztak a bejáratnál. Nagy doktornõ feladatkörét. hogy Sásdi doktorral.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket. traumatológia. inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk. az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére. ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. csak a yben. nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet. doktor Nagy kiváló neurológus volt. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni. Mint látható. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került. az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést.

az ztály -ra kérem magam. az ajtók-ablakok rosszak. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett. A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. A múltkor láttam egy preferencia felmérést. sõt. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . Kibámulok az ablakon. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. a maga idejében korszerû. 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. nincs túl sok idõm. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide. Meglep. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret. tudomásul kell vennünk. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára. ha m. Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. így is veszteséges. vagy van. Ezt a kórházat króni lakítanák át. a falak sok helyütt salétromosak. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. Elvileg volna rá lehetõség. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak. € € A Dr. Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból. a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra. Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. megkérdezi.és vizeletbûz. Az ápoltaknak ha nincs családjuk. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. fokozatos lemaradás következett be. Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja. a közbiztonság. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . ott kizáró s betegek fekszenek. mikor ott megszûntek ok. és mind többen szorulnak ápolásra. plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. nálunk erre ali . Egy. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. mert nincs tisztában a s . másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. bár sajnos. maradjunk a krónikusnál. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. elõttünk áll Portugália példája. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. Benézek egy kórterembe. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott. a közlekedés és mások után. A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut.Néhány osztályunk még most is. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. de aztán a kormány a választásokon megbukott. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük.

a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is. A mi 4. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést. megnehezíti a feladatok ellátását. fõl enszerek tekintetében. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. A súlyosabb betegek ápolása két. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül. Az átlagos ápolási idõ 1. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be. Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. hogy a tudás hatalom. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen. ú meg a hatalom jelent tudást. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. többnyire hajléktalan bete folyik. ren erint igen elhanyagolt. ahol fõleg testkihûléssel felvett. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. raktári feladatokra is igénybe veszik. ez is ejátszott abban. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. a krízishelyzet folyamatos. Egy súly zertartalma 12 százalék. sõt egyre súlyosabbá vált. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. gyakran ismétlendõk. Régen úgy mondták. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. torl alakul ki. szakdolgozói el sem rendelkezik. De túl ezen az extrém példán. de igen drágák. társalgó vagy dohá szoba szûkös. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is.5 milli l is járhat. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. Kárteszi fõorvosra bízott. ez is csak úgy jön ki. Szûkös az egyetlen mentõbejárat. A mûködési területünk i dett. orvosi szobákkal. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. ahol más osztályok szám znek munkát. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4. nem sok változott. a betegváró. gépteremmel. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan. hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. feltételezheti. e nem lehetett tovább halogatni. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk. a napi két ügyeletes és e . az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen. bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. ezek nem követik az esetek súlyossági fokát. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. egy osztályiroda. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. A sterilizáló. az intenzív mára ismét az osztály része. elfogadható raktárhelyiséggel.8 tesz ki. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. de a nehézségi fok emelkedik.

hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. ha újra próbálkoznak. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus.s kijelölése nem biztosítható. egy fiatal nõ. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. Napokig agonizálnak ép tudattal. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. futva ltûnik a kijárat felé. csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. A fõváros nincs felkés katasztrófára. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. hogy sósavat pót isznak. amiért elentést kell írnia. Kárteszi doktor utazik. Nem hiszem. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. de nem nyúlt hozzá. Sajnos. egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. mire elindulhat hazafelé. ami ezt engedélyezi? Nincs. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. eltûnnek az emberek. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. olyanra. Most. el magával egy fiatal orvost is. és behozza õket a mentõ. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. mint amilyen Tokióban fordult elõ. mert a szolgálat túlfeszített ri . A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát. már rég kihûlhetett az étel. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. törvény vagy bármi más jogszabály. arra támasztja meztelen talpát. hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. Nézek utána. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. Ha két ápolónõ kiesik. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. Az en. de nincs megfelelõ személy. reggel nyolc óra felé áll be. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. és ezerszámra sérültek meg az emberek. Szóba kerül egy. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. hála Istennek. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. a fõnõvér már nem t a beosztást. 30-32 órá sít. súlyos következményekkel járhatna. Nem tudjuk követni. Rákényszerülhetünk. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. Belépünk az egyik kórterem ajtaján. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. Létezik olyan magyar rendelet. Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról. De az persze nem megengedhetõ. Hallottam olyan legendákat. a lepedõjét a a padlóra. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. Nincs utógondozás. a narkotikusokkal is ez történik. A teljes telítettség kerülendõ. a beteget megilleti az eltávozás joga. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel.

A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. operáción esnek keresztül. reményük sincs rá. hogy felkereshessem a munkahelyén. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni. veri a feleségét. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. ezért néhány este az ügyeletre. Fõleg hezen ezt a helyzetet. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. Az elsõ a 16-26 év közöttiek. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. és más költséges ellátásban részesíteni. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. adt befelé a hideg. hová vigyék õket: hozzánk. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. Az is sokat ront. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. vagy az addiktológiára. õk már átestek a szociális háló minden résén. elborzadva látom. Hozzájön még a havi .2-0. A férfi alkoholista. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. ezt már nem akarják vállalni. hogy keresek. érdemes itt alaposabban is körülnéznem. az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este. a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá. elhúzódó gyászreakció lép fel. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. nem kell drága gy ereket adni neki. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan. Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. ezen azt érti. esetle nyílást vágni a hasukon. Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek. hármat lehet kiemelni. ha a beteget behozzák. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. vagy a Szent Lászlóba. és áthív egy kávéra a szobájába. növekszik a daganatos betegségek száma. Szünet hozzá. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket. utána pelenkázni kell õket. € € Úgy gondoltam. és nem talál újat. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. Itt a pár. Fél hét van.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje. hogy vannak betegek is. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. õk a pá solatban. Úgy jött ki. és megkértem. erre sem t k. de úgy látszik. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. Bólintottam a portásnak. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. Az orvos elrakja a szalám t.45 súlyszámra sorolja be. Néha hepatitis c-t is összeszednek. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. hogy mi a kkor járunk a legjobban. mert álta csonyabb képzettségûek. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. Az elét önakasztással követték el. a kõpadló kikopott. a viszonylag fiatal. üres ogok végig. és egy órán belül meghal. de az az igazság. A bejárati ajtó rosszul csukódott. Gyalázat kimondani. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. nem megyek bele egy vitába. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá. az utánad megyek -effektus. segélykiáltásnak számít. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

és itt kell mellette lehet. Mindegyiket elsirattam. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. Visznek a Lipótra? kérdezte. elköszönök és elindulok hazafelé. és a hûtõszekrénybe rakta. a napi esetek száma m elérte a harmincat. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. a fejét levágta. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant. semmit. N. amel ben laktam.ilkosságot kísérelt meg. mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. vagy kívülr zik valamilyen segítség. hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket. hogy egész reggelig. Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. Akárcsak Iványi Gábor házban. és utána azt tapasztalták. a szemhéja megmozdul. de az arcán határozott tartózkodás látszik. Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. mégpedig a leírt módon. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . A házasság hamarosan felbomlott. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. sokan haltak meg a kezem alatt. majd látva. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. kikészülök. Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. eg izsákra való ruhával távozott. le kell húzniuk a WC-n. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. Veréssel. de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel. A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. ott van a szállása Kõbányán a rég an. A fõorvos látta. Harminchárom éve dolgozom. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . aki befogadja. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. és azt mondta. a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot. hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek. én meg n m tudok elhelyezkedni. egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. hogy két rendõr lép be a kórterembe. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. Hát majd körülnézek. A két rendõr káromkodik. Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. Megdöbbenve látom. õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. Nyilvánvaló. . Hiába. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. Mikor lebukott. Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben. mellyel átjuthatok Budára. hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. hogy ez így nem fog menni. Feltûnt nekik egyszer. (A mentõk becsületére legyen mondva. elmosolyodik. A beszélgetésnek az vet véget. vagy le kai autóbuszjáratot. megpróbálta megjátszani a bolondo t. az esélyek itt jobbak. amelybe a delikvens bele is esett. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. amíg eldõl. hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. Visszamegyünk a vizsgálóba. a testet pedig háromfe ta a kertben. megpróbálok itt tölteni e ypár napot. A melléku Rákóczi útra. már rég lejárt a szolgálatuk. nem is motozzák meg a pácienseket. Lefektetik. hogy egy éjszakár . hogy hová mehetek. Most onnan is el kellett jönnöm. Kikerültem az utcára. otthagyta mind a két házat. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. fagyási sebekkel hoztak be ide. mint a fogdában. Csapdát állítottak n . N. behozott kábít tán kutatva. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket.

Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. persze hogy nem vállalta. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. Ezt hogy érti? . az idén 3500-at. A hátsó épületet 1886-ban építették. Szavaiból azt követke ki. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be. szociális jellegû feladatokat lát el. dõre. Ezért senki sem har rájuk. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. legalábbis formailag. a kórház valaha viselte is a nevét. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. ehhez jönnek még különféle szorzók 1. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. Most jött egy új törvény. mint a legtöbb kórházban. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. mondjuk. A szociális otthon az élet végéig szól. Az igény egyre nõ. Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. A kórház. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan. sashalmi. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót. havi 40-50 ezer forintot kap számlára.7-ig. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. hogy n is várakoznak egy helyre. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést. az itteni elhelyezés. hogy érdekelni fo . felhozta. retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató.lágított bank elõterében. rvosi beutaló kell. az átla lási idõtartam négy hónap. akiknek vagy nincs családjuk. mint már említettem. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. gyakorlatilag ápolási. vagy ha van is. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. de annyira jellemzõ ügy. hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. de elõfordul. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia.1-tõl 1. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. megpróbáljuk áthi k módján. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. betegeket fogad. a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli. Az esete nem egyed i. Megszólal a telefon. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. amit vállalkozóként kap. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt. nem hajlandó törõdni velük. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. de hallhatólag nem sok sikerrel. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel. nem. az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. az igazgató elnézést kér. Vannak orvosi szakmák. és ki ta az irodája falára. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. 22-23 ezer for kap majd kézhez. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. aztán visszafogadja. Nálunk csak részleg díjat kérnek. és felveszi a kagylót. gyakorlatilag elköltségelheti. Akivel most beszéltem.

külön-külön kórteremben helyezték el õket. hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. meg sem kapták a okra használták fel. üldögél a folyosón. a ma s fokozatosan elveszíti. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . fölött szól a televízió. a depresszióé viszont 1. ha nem. Másfél éve kerültek ide. be is vette volna. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. e élnek házasságban egymással. hogy kimenjen a vécére. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba. maga is imádkozzon. Odajutunk majd. néhányan a tolókocsiban maradnak. Az elsõ kórteremben. Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. Mikor B. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni. ha nehézkesen is. õsz hajú pár ül. az megsimogatja. Kevé zemélyes holmi. egy adag ciánkálit vitt magával. hat ág ak mellett éjjeliszekrények.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. Újabb kórterembe nézünk be. Azt hiszem.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. egy partra vetett halra hasonlít. aki szintén agyvérzést kapott. Az orvosok igyekeznek elkerülni. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet. de a tudata tiszta maradt. Ha hívõ. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. 90 százalékos vakságban szenved. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. és nincs kétségem. hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. 88 évesek. a e megbénult. A nõn vastag szemüveg. vagy be sem készítik. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. hogy n helyzetbe jussanak. úgy látszik. inkább fekszenek . segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. a felesége rábólint: Így igen. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. egyben szobavécének is használják. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól. vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. de a toxikológián megmentették õket. A kórházban nincs koedukált részleg. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. mindegyikük elmerül magában. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0. intéz hozzá néhány vigasztaló szót. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra. egymás kezét sem fogják meg. a férfi járásképtelen béna. vécépapír helyett lapuleve nak be. Egykorúak. Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. hogy a jajgatásával avarja a többieket. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. Nem szólnak egymáshoz. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg. . a munkaideje hattól délután kettõig tart. hogy ha úgy alaku pota. a gyerekeik eg látogatják õket. Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. csak délelõ szótlanul üldögélnek.7-ot (160 ezer forintot). kitol az elõtérben álló asztalok mellé. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet. Kár volt! mondja a férj. A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. Egy fiatalabb. mert felfogja a baj teljes súlyát. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. ne kelljen visszamenni érte a kórterembe. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. . az intézmények. beteghordó lelép. kilencven darab Eunoctint vettek be. ahová benézünk.. Távozóban még látok egy öregasszonyt. de nem figyelnek arra sem. mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. de ahhoz sem nyúl senki. sõt néha a tükrök is.

én nem csõdbiztos vagyok. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. csak önkormányzati bi s. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam. alig terjedt ki többre. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas. A múltkor azt kérdezte. A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. vagy a közvélemény ítéletének. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. Mindemellett személyes véleményem s . Azt beszélik. emlékszem rá. a k nem fajulnak idáig. hogy az ottani fõorvo éppen beteg. és XIV. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. akik úgy emlékeznek vissza. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni. kötszert vehessenek az ápoltak . hogy néhányan azok közül. hogy mondjak le errõl a szándékomról. a sajtónak. Meg vagyok gyõzõdve. adományokat kért. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. Arra hivatkoztak. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. a Péterfy kórház fõigazgatóját. hogy õk már régen meghallották növését. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. de a Péterfy igaz arra kértek. A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. R embernek számít az egészségügyben. A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak.(A helyzet. késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas . hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. Igen. újra megállapíthatjuk.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. hanem vállalkozói szerzõdéssel. Így csak néhány. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. hogy hagynak meg engem a helyemen. Az is k usokat vált ki. nem ilyen egyszerû. és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. mint az adósságok kifizetésére. ápoltj eredhet össze. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. középkorú férfi. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek. valószínûleg. a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették. ha az érdekeik úgy kívánják. és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz. Késõbb maga attam. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. A fõigazgató 12 évet töltött itt. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára. a fõváros VI. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. De néhány résztanulságot már le tud vonni. Moldova úr. h ogadni tudjon. és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban.) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. szappant. hogy vécépapírt. sal. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. Ugyanakkor köztudott. sok helyen a puszta létért. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért. Üdvözlöm. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. sõt.

ennek fenntartása a kerületre hárul majd. A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. de azzal magának is tisztában kell lennie. hogy ha egy cég azt hallja. már többször is járt a Péterfyben. Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. Arról is hallani. aki szándékosan rosszul akart járni. Akar beszélni vele? Igen. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. és csak akkor magánosították õket. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. Még nem lá n üzletembert. Az õ munkájukat segíti az az úr. megengedhetetlen. ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . egyeseket be is zárunk. egy hónappal ezelõtt került ide. Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. akkor nem is kell letörlesztenünk. Az önkormányzati biztos rábólint. Nekünk arra kell vigyáznunk. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. új székeket raktak be. Kopognak. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. Még én sem mondja. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. a gazdasági igaz orábban. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. Biztos vagyok benne. átmegyünk Zsarnayhoz. Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. van rá remény. Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. Emlékszem rá: otthon. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. A XVI. Nem vitatom. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság. eg yszerûen nem szállít neki. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. melyet eddig mi mûködtettünk. Baján felújítot es fogorvosi rendelõt.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. ezeket a falakat. hanem tovább javulnak az ellátás feltételei. hogy 21 különféle tele tsunk fenn. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. ha lehet. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. hogy ha be is következik ez a változás. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. 1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom. elnyomva egy sóhajt. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. pályafu i kórházban kezdte. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. Én nem értek hozzá. Zsarnay nem zárkózott el. doktor Budaházy Emilt. amit mond. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. majd egy középkorú. mert akkor én mindig hazautazom Bajára.

nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. bár tudom. Újra kellett volna próbálkoznom. Mi történt magával? kérdeztem. látva az állapot t. de nem jelentkeztek. úgy döntöttem. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. de õszinté zólva. micsoda. Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. de örömest tévednék mondom. vagyis átmene megbízást kaptam. január elsejével elmentem nyugdíjba. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor.nt. hogy én 1993. Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni. rég elveszett ember. és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. akinek átad ajd az ügyeket. Január elején azonban. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. Budaházy Emilt. hogy százféle felad lásson el. Visszatérve a kórházhoz. hogy várjam ki. majd megbeszéljük. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. Beültünk az irodájába. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek. és olhatnám az okokat. ha bajba kerül. kiderült. huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. nem tudtam ellenállni. Szóval megígértem. Tudja. melyet minden évben meg kellett újítani. de katársai minden alkalommal azt közölték. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. megkértem a tit nõt. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz. szívesen. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót. ahogy én szok tam a munkámat. hogy ne a küszöböt rágja. nem találtam benn. Arra gondoltam. miszerint a Neptun Capital Inc. -fõnök és még Isten tudja. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. kértek. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. aki sokat el tud érni k. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. gyenge voltam. hogy befejeztem. errõl le kell mondanom. és szükség volt a segítségemre. ha a ny ató visszakerül a helyére. de egynek sem támadt kedve. aztán visszavettek státuszba. érzelmileg ide vagyok kötve. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató. december elsején rövid. Utánanéztek az ajánlatnak. hogy hívjanak vissza. Nem akar egy teát inni? De. akit megértem ebben a kórházban. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. és segítségre van szüksége. és ezalatt nem történt sem b annyi. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. hogy beteg. . € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. Jelentkezett néhány mérnök. Ha érdekli. ha garantáljátok. 2000. Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. Elõbb csak négyórás munkára kértek. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. tehát a kórházi kenyérre kell. Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. három hónapja állt fel az új vezetés. a zóként dolgoztam. az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . meglepõdtem. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. hogy maradjak legalább március 31-ig. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. hogy papírokat gyártottak. fejlesztéseket. jöjjön ki a kórházba. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk . de háziorvosa feltétlenül van. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. Azt tudja. nem jövök vissza többé.

és ettõl nem lehetett eltérni. létezésérõl véletlenül értesültem. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. vagyis már szeptember közepén tartunk. ha akarja. Az Auxilium Kft. a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. most másfél mûködik. búcsúzóul kérdezem meg. hogy az egyedi eseteken túl ató. Mikor ez épült. és átnyújtja a névjegyet. úgy számolom. hívtam valakit. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. mert külföldiek is akadnak köztük. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. üre ség fekszik alatta. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. hogy közben egy percre sem állhat le a kórház. hogy megnézzük a kazánházat. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. Jól van. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. Kint a szabadban. de akkor dupla pénzt kérnek érte. de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. nem én ígértem meg. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. egy . Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. külön pénz viszont nincs rá. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. Úgy érzem. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. ahogy van. Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. de ezek mind visszaléptek. közben kialakult eg mi beszélgetés. eleget láttam. ami már nem fér bele. Elnézést kértem. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. a több € 7. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. semmi szükség sincs rá. kapjuk meg az engedélyezési okiratot. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. Miért ígérték meg. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. mint képzeltem. pedig szobák. abban bíztam. megkértem a vezetõt. megtudtam. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. abba belefért v a. Írtam az illetékeseknek. Szóval így állunk.A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. hogy fogadjon egy eszélgetésre. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. Két kéményt úgy. Ez hogy lehet? Úgy. de inkább 12 t. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. mindi k egy-egy kórterem. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. el lehetne vinni. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani. Körbenézünk. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom. Ennek az év végére meg kell történnie. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. és nem fog megtörténni. mert épp most járt le a szavatosság. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. Máris késésben vagyunk. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. menjünk át. így másolták le a lapokat. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. a szomszédos motorgyár és mások. Ez plus z egy hónapot jelent.

de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . úgy alakult. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. de a kórházban megoperáltak. Mint általában. állomásával foglalkozunk. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek. ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. Az is mellettünk szól. onnantól kezdve. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. ezért minden kartam lenni. a Belügy dönt. A Medicor bõven ellátott minket munkával. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. ápoló és más egés ott gondozza. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. ma már az is felújításra szorulna. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. akik annak idején d lgoztak rajta. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. mint A Honvéd kórház. akik eredménytelenül pályáztak. Pénzügy utalja át a költségeket. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. is közremûködtünk. de továbbra is végzi a munkáját. de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. a szülõi házat már ki gyászra. Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. Mikor leérettségiztem. nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. ha nem is lettem sebész. Áthelyeztek r gyárba. hogy a tervezésüket. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. Ezután hozzák meg a döntést. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt .rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett. valamennyien a Medicorból jöttünk át. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. kan. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. és rintem. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. az életfolyamat el. A Medicor állami nagyvállalatnak számított. hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. Tizennégy emberrel indul unk. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. már mindenki letett rólam. Az elsõ munkánk a t lt. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. de erre sajnos aligha kerül sor. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. hátha valamikor hozzájutok. és megmentettek. hogy egy ember m egszületik. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. így. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. egészen addig. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. de hozzáa idõk vívmányait. Egy kormány sem kerül . hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. az is szerepet játszott. . Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. Diploma után az Akadémiára kerültem. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. kivágták két bordámat. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. késõbb meg szoktak keresni minket. napjainkban már nagyvállalkozók. máskor néha harminc is megjelenik. A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. rám bízták a a kutatás-fejlesztést. látványos házakat kívántak tervezni. e folytán a mi kft. akik mûvészi becsvágyból. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra.

Sokféle terv született már a hasznosítására. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. nagyon kevés. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. hogy az új kórház létrejötté ges. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke. . hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni. már az sem volna elégséges. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. hogy milyen irányba kellene elindulni. Csak ez önmagában kevés. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. ahol biztos volt a haszon. elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. az is kiderült. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. de nem tud betegeket fogadni. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. Ne higgye azt. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik.Megszületik a döntés. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. mikor egy teherautó elütötte. rend nem. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. de nem feledkezett meg a hazájáról. védõ mechanizmusok és érdekek. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. ha j et látnak az egészségügyben.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. k azt nem tudják. hogy mit kell csinálni? Attól tartok. kubaturájában. modernizálására. Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. Az igazságnak tartozunk azzal. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. aki tudná. Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. de új szervre váró beteg. hogy képviselõjük is van. úgy tudom. nálunk sen m tudja. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. hogy még azzal sincsenek tisztában. hogy mennyi volna a kívánatos arány. vagy nem meri meghatározni. túlzott kapacitás is fellépne. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. hogy mibõl. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. Általánosságban szólva: ott tartunk.

nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni. Jöttünk edik és közli. felszerelési tárgyakat. még most. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. mert várják a megyei önkormányzatnál. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. Jellemzõ példaként megemlítik. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. aztán kider a fõigazgató. a bezárt üvega tünk. Én már lemo szándékomról. hogy épp indulni készült. hogy eredetileg 2. kétszer halt meg. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. de egy lelket sem látni a környékén. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását. hogy kerülhetett oda a két holttest. ha értenék hozzá. de makacs házigazdám rábeszél. várjuk.színelõ rendõrök sokáig találgatták. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. Elköszönünk. me szerint. Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. és visszamegyünk a helyszínre. merre keressük õket. eghallgatott minket. és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek. Bordás telefonon felhívja a kórházat. sem a helyettese. melyben feljogosít. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. de. Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. hogy hívja fel az illetõt. és most ötmilliárd körül tartanak. 1999-ben fejezõdtek be. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. Széttárta a kezét: Én. Bordás igyek . Úgy érzem. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll. egy új szárnyat is fel rnak húzni. a félhomályban. A kórház könnyû helyzetben. Kulcs csikordul meg a zárban. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. figyelmesen végigolvasta.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. aztán visszaült a székébe. Bordás megkéri. melyek egyike. és egymás különbözõ számot is felhív. sajnos. ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. n rtózkodik a helyén. aki engedélyezhetné a belépést. de nem nagyon hajlik rá. Dombóvárra és így tovább. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. Dunaújvárosba. Valamilyen pályázatra várnak. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. befogadó és más hasonló besorolásokkal. nem vagyok illetékes. Úgy hallottam. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . akkor sem tudnám felmérni az állapotok . mûszereket. ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek. tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. egy õr beenged minket. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. és e nélkül is készségesen fogadtak. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. hogy szánjon ránk néhány percet. Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. hogy az Egészségügyi. hogy beléphessünk mûtõblokkba. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. Hiába múlt el azonban sztéria. ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat. is a jó részüket. A fûté ki van kapcsolva. sem a gazdasági igazgató. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. Bordás szinte találomra benyit egy szobába.

sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez.] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. Az üres idõ duplán számít mondja az õr . ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi. míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak. hogy ez a blokk is úgy avul majd el. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. az õrm dagréti lakótelepek. valaha sárga szõnyegen. dr. melyekbõl egyet sem lõtte . Valószínû volt. ott is fénylik néhány tócsa.e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. mert itt is. havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. nem jutott mindenhová az edénybõl. mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket. Tegyük hozzá. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m . néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. Péteri Miklós. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. hogy bár a kórház igyekezett al . hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. A lámpák fel vannak szerelve. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. Gy. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. Nehéz elképzelni. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. több mint 2200 alkalmazottal. Néhol az esõ is beesik. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul. úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve. hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor. Lehet. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. Így. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. egy folyosóról kilenc nyílik. ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. fölött d a takaró falrész. A körülmények az idõ múltával sem javultak. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. bármikor tehetett volna. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. és itt 1998 óta megállt minden. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. színházakhoz. március végi jelentése megállapította. mint azok az ágyúk.

a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. A budapesti önkormányzat vezetõje következett. megszólítok egy tekintélyes. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li . szerzõdésesekkel pótolják õket. melyen a Középületépítõ Rt. ez eltolódott 2003 tavaszára. Én egy sarokba agam. vitte el a pálmát. aki elmondja. társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. hogy a befejezés eredeti 2002. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet.és négyágyas. valamint a nõvéröltözõ. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát. hanem a védõk lelkében rejlik. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. Pécsen.a finanszírozási feltételek változásaihoz. mintha valaminek lenne a pora . s tékek kiváltására. és ez további megszorításokkal. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. Az már szinte apróságnak tûnik. A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban. Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. Meg-megállok mellettük egy pár szóra. kiírták a közbesze tot. Én eddig úgy tudtam. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. a gondolat szép. a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe. összesen 7. még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni. a fõ yzattól érkezett méltóságok. majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. egy öreg orvosnõt figyeltem. Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom. e z új épület átadási ceremóniájára. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. mikor veszett el a morál?! 1946-ban. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. érjük be ennyivel. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére. mikor Weil Emil azt mondta. a többi gép a cercle alatt is dolgozik.5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. zömében kettõ. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. Igyekszem oldalösvényekre letérni. a beszédébõl úgy szállt a semmi. A patinás. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel. néhány érdeke . a dolgok olajozottan haladtak tovább. hogy az orv osokat nem kell megfizetni. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi. Miután a megfelelõ pénz összejött. de hát ezt gszoktam.4 milliárd forint állt rendelkezésre. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. Az t illette meg. az egyes állomásokat úgy választják ki. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. szeptember 30-a volt.

akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2. akkor azt fogjuk tenni. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt. látn i rajta. de ha valaki a határvonalon áll. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt. amit azok tartalmaznak. a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. amíg a kórház fõigazgatója. a rendezvény láthatólag véget ért. mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra. amit nehezen tud megemészteni. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. Arra is rá akart bírni. dr. de hát ez kikerülhetetlen. a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. Ezért nem szerezték be az MR-t. és megállapodok vele. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak. Minden más intézet is így jár el. és urópainak minõsülõ szintet. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát. A Szent Imre kórházban. csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. pedig lehet. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. Kiderül. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. mert a benti kezelés sokba kerül. de mikor benyitok az irodájába. mert a 7. Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos. legalábbis az új épületben. Akadnak kialakításbeli hib . új létesítménynek tekintik. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. és ezek nevét be entésbe is. Arra akart rábeszélni. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni.1-2. Nem kellett voln ezt megemlíteni. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat. Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. arról beszélgetnek. hogy az egész Szent Imre kórház az e . Viszont. például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. Péteri doktor panaszkodott. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet . Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. Ez így lehet. Megmondtam neki. Bár hivatalosan nem zárták be. Megvárom. Benézek a szülészetre. Általában megérezzük azt. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. és a kórház úgy jön ki jobban. hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. Az esetszámával kell mûködtetni. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. hivatalos ügyben. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj. Utolér a hivatalos vendégek élbolya. a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. fegyelmezett ember. nincs hová kimennie a gyerekév el. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük. hogy olyasmi történhetett vele. A fõigazgató lassanként kifújja magát. nem engedett megvalósulni néhány atást. hogy ha a kórház így fejlõdik. h befektetjük. a VIP-büfében is csak pog csital maradt. hogy a gyomra lyukadt ki. ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. Létrejött egy modern s sztály.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. A máshol párhuzamosan mûködõ MR. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük. Egy hajlék mamát mutatnak. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. mert ha túllépik ezt a szintet. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során.

hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. ez hat ággyal mûködik. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába. leromlott egészségi állapotú országban. nincs vakolat. ezért. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. mint más osztályokon. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. fel kellett ni a PVC-takarást. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni. Ahogy más intézetekben. ha rá akarnak ülni. Tudom. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. mert több szakmára is ki van képezve. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. de arra alkalmasak. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg. a kiszolgáló egységek létesítményei. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. V t. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. úgy z kevés lehet. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze. titkos dohányzók rebbennek szét. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. ennél feljebb menni nem kívánatos. hogy nem találni bent toalettpapírt. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. századi körülmények közé. 57 ágyra nappal hat. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. hat hét után viszont már mindenképp s távozni. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. csak használat közbe ki. zsúfolt szobájában dolgozik. nek lámpák. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. A betegek t tölthettek itt. mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. négy érsebésszel rendelkezünk. mikor kiderült. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. de nem tudom. Számtalan apróbb jel utal arra. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. ezeket helyettük mások intézik el. de akkor már fizetni kell az ápolásért. Erre vall. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. vagyis nincs padló. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. Eddig. mint például a belgyógyászat. továbbra is lepusztult. akár egy középiskolai illemhelyen.k napról a másikra átlép majd a XXI. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. tönkretettek egy telefonkészüléket. a f ek útbaigazító feliratokat. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. amire kíváncsi. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. mert nem kell f k ellátási. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. zavart. de õk tíznek a munkáját ellátják. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. Mindent. ápolási gondokkal. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. de azon elcsodálkozom. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. Hippokratész t az eszembe. éjszak jut. ahol a c . amelyet már ellett volna bontani. hanem a beteg. ha lehet . on már nem lepõdök meg. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai. a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. Kevesebb ember több esett d foglalkozni. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. Röstellem bevallani. hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. nekem. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. most három hetet. a kívülállónak. ha ötven beteget kell kezelnie.

azt is a másik épületbõl kellett áthívni. ott jött össze. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. A fõorvos. hogy a betegüket hazafogadják meghalni. egy dip százezer forintot is elérheti. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. még tovább szûkítették a mozgásterünket. A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. Már hallottam az ügyrõl. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. hogy nem. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. mindenképpe . Csalódottan konstatálom. Nem volt o bánni ezt a döntésemet. hogy azért. Én is azt hiszem. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. lélegeztetõ. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe. Folytatva a szóba került témát. még az 1997-es évben. Két évig szabadúszóként dolgoztam. hogy megs et az élõsdiektõl. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. Megnézem még a sürgõsségi osztályt. például a vé yan reagenst használnak. sokktalanító. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. Nálunk nincs idõhatár. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. Családos ember? Nem. Rákérdeztem. dr. és elmegy. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. nemcsak a beszerzésük. a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. Sok külföldi állampolgár bekerül. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. lyen a kórház áll. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. Már az elsõ pillantásra feltûnik. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. újraélesztõ eavatkozásokat. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. de így sem teljes a létszámunk. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . Megindult egy hivatalos eljárás. Közösen felmondtunk. akik terhesek voltak. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. hanem a mûködtetésük is igen költséges. Ez sok? Azt hiszem. többször is félbeszakadt. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol. ha úgy adó sebészre volt szükségünk. sokszor hajlékta zemélyek képezik. akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. Mikor kinevezték a válságmenedzsert.latok is szétestek. arra hivatkozva. legalább öt fõ hiányzik. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. ne .

hogy ott újra feltöltõdik. magánembernek egyaránt. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. Mert hiányzik annak a kultúrája. mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. az egészségügy a dik helyre került. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. 2003. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. hónap sem telt bele. az amerikai néphez és a világ többi népéhez. A támo bizonyult. A háborúk. amit hosszú évek során ro ntottak el. amely már az egész i fenyegette. hogy melyik dalra áll. A dr. Bush-hoz. milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. Az alacsony k a betegeknek természetes. tíz prioritást állított fel. Nem kevésbé lényeges a az a tény. Az egészség és az em . mikor hatalomra került. illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. melyet dr. nincs igaza. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. Rath a természetes egészségvédelem. € € Berényi doktor közben visszatért. mint említettem. van esély. A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. € € Vége a második résznek. ne háborút! címet adta. Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. megáll a hátunk mögött. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. valamint a világ vezetõihez. € Járókerettel Európába € 1. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . az Egyesült Államok elnö . mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül. február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. és más helyre rakni. Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. sõt rábólint a szavaikra. véleménye szerint.k jó munkabeosztást készíteni. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. majd annak háborús célkitûzéseit. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. hogy a beosztottai kib jék magukat. a kultúra szintje viszont csökkent. A Fidesz. Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W. Dr. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. . hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. és azok fennmaradásában érdekelt. Gilead vezérigazgatója. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket. Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. illetve igazgatótanácsi tagja volt. Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. de hagyja. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. a kiégés. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. Azt hiszem. hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. és dr. A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei.

elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. hogy távozzon a cégtõl. és nem vonatkoztatta a egészére. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. mint a fegyverüzletág. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. bajuszos. Nincs ok leményeik helytálló voltában. mert csak költségtérítést kapok a munkámért. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit. hogy mennyi ment ki a raktárakból. Igen.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. melyek nem gyógyítanak. mint orvos. Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. például az MSD-hez. az OEP úgy néz ki. Rath Egészségalapítvány állhatta. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. én is úgy látom. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. A fõnökök. éppen azért akartam sebész lenni. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt. Folytatom a felvetõdött témát. és beestem a mûtõágy alá. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. Ez a döntés nem énrajtam múlik. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. hogy ki dolgozott . € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában. mindenk inél többet elragadni magának. Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. Ezt csak úgy érhetik el. Már megszoktam. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. Ha valaki nem tud teljesíteni. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. Ez érvényes a legf is. hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ . csak a tüneteket fedik el. egy alacsony. ha polgári szabadságjogokat. és azonnal tudják. a sebészek. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. csak eljátszottam a gondolattal. ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. abban bízva. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. azt hiszem. mint egy autóbusz. Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . belgyógyászok. nõg tartják a hálapénzt. vérkészletek. Szabad megkérdeznem. és a fenntartása sem olcsó. felfigyel ránk. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán. akik az igazi munkát végzik. sokat kínlódtam a lábammal. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. Csak kórházakat látogatok. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. ellenõrizhetõ. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel.

az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. Aki megenge . hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. kiderítette. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. a vizsgála erült ki.gyengébben. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. ez csak az elsõ lépés. A következõ. h egy köztes személy. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. Biztos hallott már róla. Rosszul gondolja. ha jóval többet tud. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. egy újságíró utánanézett. hogy bonyolítsák le az ügyet. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. hanem az íróasztal mellett születnek. a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. és a 00 millió dollárt is igényelhet. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. Milyen eszközöket használnak. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére. Számos példa mutatja. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. egyes rádiómûsorokban. évente legalább 4-500 új te nik meg. de mondom. Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk. ez akkor is sok. mert nem közvetlenül a fogyasztó. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. hogy eladh ermékeiket. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. mint hogy drágá nyakunkon maradjon. ez öt-hat évig is eltarthat. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. A gyógyszer különleges áru. A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. az orvos dönt a megvásárlásáról. Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. hanem társadalmi. A piaci verseny kiélezett. a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. de ez nem újabb orvosságokat. Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben. minden elõadó valóságosnak t a problémát. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. el kell i. Az MSD. az ár most már meghaladja a 15 milliót. és tiltakoznak ellene. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. vagyis a beteg veszi meg. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. Ha egy innova gyis újszerû. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. magas lapokban. Biztos hallott már róla. hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. A hirdetések csak nagy mére ekben. és sürgette a gyógyszeres megoldását. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana. Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. mint a régi.

a legjobbat akarja. klinikákat kell bezárni gazdasági el . Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel. vagy nem annyit. aztán nem vesz szerbõl. l ehetõvé kell tennünk. nem utolsó sorban a reklám hatására. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. Persze a túlsó véglet is jelentkezik.] orvosokat. elõfordul. és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. mint amilyen mennyiséget kiírtak. hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. Ahol kórházakat. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. Richter stb. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. hogy megítélje. ha elvileg kerülünk szem sal. mint a nyugat-európai patikákban. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni.dheti magának. Csákány György r. például francia cégeknek megéri. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie. azt senki sem ellenõrzi. megköze a 30 százalékot. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. e a költségeit is mi viseljük. ahol ma is vagyunk még. Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. dolgozhassanak velük. vagy csak megfizethetetlen áron. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. majd otthon eszünk valamit. és y súllyal eshet latba. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. mostanra. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. Persze az is elõfordul. továbbá. Gy. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. Baj akkor van. Ellenkezõleg. véleményem szerint. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék. hogy a szakemberek megismerhessék õket. Ez a múltból itt ragadt abúzus. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. amelyet a gyár nem támogat. A Hunda jelentette ki egyszer. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. Magyarország kis piacot képvisel. a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. hogy ne r tek büfét. sõt lekicsinylõen tkozik róla. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . Egy országban. mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. Ennek épp az ellenkezõje igaz. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem.és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái. veszünk rajta egy gépet. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad. Mi történik akkor. és az e eredményeiket publikálhassák. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot. a nagymama sokallja.). Feladata volt. Visszatérve a marketingre.

Nem folytatom. késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. hogy az az orvos. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. hanem szakmaiatlan voltában. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. szakmai támogatást. olykor ingyenes juttatásként. Az illetékesek ttól tartottak. hogy a gyártók így vesznek elégtételt. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. mely jelenthet közvetlen pénzt. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. a márkanevét nem. amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban. Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal. Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia . ha utánagondolunk. vagy csak az in b mértékben emelhetik. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. az orvosok. illetve közvetett támogatá etést etc. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik. kiváló mi gyógyszerekre. A helyzet valójában ennél is rosszabb. . akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt. melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg. esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel. hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. Ez rövid idõ alatt 4. és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . ha teljesíti a páciens kívánságát. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán.att. A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. de azt sem veszi figyelembe. Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. Megemlítendõ. az OEP olyan rendelkezést lõ. Erre vall. 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi.5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . Ez az adat a Gógl-. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. Eg rendeletet is hoztak. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. ezek banalitások. és beviszik a kórházba. felírhat generikus. kórházak nem adózo lmét jelöli. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi . A farmatámogatás.

a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. A mi elõdünk. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. de még csiriz sem volt elégséges. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. Zeus fõisten pajzsa. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. míg kavargatjuk a kávét. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak. és olyan mûködtetõnek adta át. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. a forgalmazást kellett irányítaniuk. A gyár nem kezdett vitába. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. Késõbb megtudtam. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl. € € Kõbánya szélén. Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. némelyik még most is nálunk van. hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. egy kísérõt adnak mellém. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta. Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. huszonkét éves egyetemistaként. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. mint az ipar más területein. Orbán István. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. . Televíziós nyilatkozataibó em sovány. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl. olyanok például a tejcukor. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem. állták a versenyt z Európával. éles profilú arcát. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. cserébe el kellett köteleznem magam. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. Általán t azt jelölték ki számára. több betût nem hasz ttunk. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. hogy egy. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. azt itt . megvásárolta az egész üzletet. a gyár önálló kutakkal. bár valójában cs y apróságról van szó. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. a megállónál szemembe ötlik. így jutott eszünkbe az EGIS. de személyesen most találkozunk elõször. A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani. bemutatkozunk. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. valamibõl nekem is meg kell élnem. rövidítve EGYT-re. aztá einvitál az irodájába. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. ak a polcokról az italosüvegeket. 350-400 termék került ide. hárman is belehaltak a mérge zésbe. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza. hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni.

hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a . Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. Servier úr. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát. ennek az ára menet közben növekedett. három évig egy laboratórium vezetõjeként. A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. Ha megengedjük. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül. Orbán nem engedte meg. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében. az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember. hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. El kell fogadnom. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. az óvoda. Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. olyan hátra kértem magam. Most párttag? Nem. inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként. majd igazgató lesz. Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. mint a dön a. ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. hogy hibázhatok. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. de lényegileg az én kezemben . Azt hiszem. Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. ha tovább is olvasta a szócikket. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. most egy jó kocsit tudnék i belõle. de õ elhárí ajánlatot. Itt is igazi profikra volna szük dom. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. Nem is folytatom ezt a témát. Kétségkívül fennáll a veszély. hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. bizalmas köz m.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. azt is megtalá hatta benne. szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. Összehasonlításul megemlítem. azt végre kell hajtani. és jó volt a mûszaki érzékem is . mûszaki igazgató. és hatástalanná válik a megvalósítás. sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. ha rosszul d olgozik. A rossz döntés is jobb. Én itt nem tulajdonos vagyok. de a döntés után má helye semmiféle polémiának. mikor érjük el ezt a szintet. hogy újra elkezdjék rá gittet. A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. akkor szabadon dolgozhatok . ha talpon akart maradni. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. de vigyázott. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. lelassul. se . majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt.7 milliárd forintot tett ki. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. akit le lehet váltani. Megígérem. innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. hanem alkalmazott. hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. hogy a továbbiakban nem térek vissza rá.

Ha valaki. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. akkor már baj van. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat. Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. Niger államnak akar eladni valamit. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. mindenkinek megadták a maga jutalékát. támogat kek kerülnek. Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt . és gyakorlatilag eladhatatlanná válik. hol alkalmazzák. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. a másodikba a vényköteles. miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét. mely ilyen irányú támogatást adhatna. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . mert ha az adott orvosságtól támogatást. a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. az OEP megmondja. hogy megváltozik-e a színe. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. ez nem mindig járt haszonnal. végül a harmadikba választhatók tartoznak. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. ebbõ ot emelhetünk. a papír m onnan származik. a kartondobozokon is csak a betû magyar. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. Ha valaki azt állítaná. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. de ha egy akk lat. az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. Annak idején Mikola. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. természetes. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. De hát ez az eljárás tisztességtelen. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. egészpályás letámadás folyik. sõt törvénytelen! Attól függ. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. mint a miénk. például. mondjuk. sõt az sem mellékes. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik. A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. megérez egy ekkora tételt. és tak képesek.ozók lakáshoz jutását. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. mint a miénk. ha a ráta 6 százalékos. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek. de támogatásban nem részesülõk. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. Az elsõbe a vényköteles. Azt is megengedheti magának. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. ez most 500 Ft. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. Gondolja meg. olyan mértékben fizetünk rá. ampullát. rajt incs más szerv Magyarországon. hamarabb szétesik.

Ne haragudjon meg a kérdésért. hogy 2003. A min azt állította. megfoghatatlan általánosságokban ak. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk. hogy nem lesz könnyû. melyiket érdemes megkörnyékezni. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk. reformokat bevezetni. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. Azt szokták mondani. a mi gépsoraink s cikkek is futnak. õsszel. legalább négyszer huszonöt évre. nem mond róla véleményt. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. Egyrészt azt hangoztatta. a baka is menet közben tanul meg énekelni. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd.2 százalék mást jelent nálu és nálunk.) Mi a helyzet az exporttal. Maj i is belejövünk. Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. a multik ritkán mennek ezer forint alá. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét. Szent Mihály napján viszont már csak az. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket. egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel. (A vita nem oldódott meg. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki. számos támogatáscsökken t is belekombinálva. hogy a kormány a gyógys csapdába került. Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. Úgy látom. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. Nekem úgy tûnik. mert 1991-ig beérhettük azzal. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. másrészt. hiszen az a lényege. melynek a megvásárolására nem is gondolt. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés. Az egészségügyben most minden forrong. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. hogy az eredeti. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . zament. Lehetséges persze. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. de az ar látszik. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai. január 8-án került sor. vegye gy árucikket. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. mégis elõállnak velük. mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. Gy. hogy körleveleket írogattunk az orv ak. a 3. hogy ermékeit írja fel. de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. A drágulás igen jelentõs mértékû.2 százalékos árnövekedést tervez. tehát eleve szabbul jártunk. aki el tud számolni . Késõbb arról vitatkozgattunk. hogy valakit rábeszéljünk. közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz .]. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást. nyugtatók. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. Másrészt viszont azt is garantálta. mert azok e ntmondanak egymásnak. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek. Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. hanem az elnevezések. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk. ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat.

Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. melye ket érvényes szabadalom véd. az egyik placebót. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt . hogy a fõnöke meddig ér rá. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. Brazíliába. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. € 2. és õk sem akarnak többet fizetni. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. aki vadlovak betörésé oglalkozott. melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. de õ elhárította: Azt és annyit idézel. Bántott a lelkiismeret. csak az ablako n kipillantva vettem észre.emberrel. egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. hogy kiöregedett. Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. Kulcsrakészen. A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. híressé vált készítményükkel. hogy találunk is majd. hogy leáll velük. Most lakultak. nemcsak az ország könnyûiparában. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. és generikusokra. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. Üzemeket építettek. hanem odáig fejlõdött. Tuniszba és így tovább. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. amennyit akarsz mondta . ezek fõleg orvoslátogatók. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. mert tségek igen magasak. a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. és magasabb hasznot is hoznak knek. Már egy éve folytak a kísérletek. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. tárgyalni sem hajlandók róla. hogy megérzem fel lte . de a lovak tudni fogják. hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal. ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. hogy már alkonyodik. ekkor a Pharmacia bejelentette. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. hogy más tollaival é eskedem. esetleg egy másik országba helyezik át. meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. új utakat keresünk a hasznosítására. Nem értettem a döntésüket. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. a cukor marad a végére. megkérdezik. Nigériába. hogy ezt nem tehettem meg. hogy komplett kórhá tált például Peruba. belefeledkeztem a beszélgetésbe. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. és meg va ve. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. és megállapították. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. Egy korább . az . Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. Bár folytattuk a munkát. megkérd zi a titkárnõtõl. Az üzleti harc élesedik. Én nem biztos. tudom segíteni. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. elõször állatokon. mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. a másik a valódi g yszert. Végül két mintacsoportot alakítottak . egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. ha árat ajánlunk. Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. hogy mibõl érzi majd meg. A riporteri udvariassághoz tartozik. a pénzt meg küldd el az árváknak. hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét.

végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. akkor nemcsak az veszett el. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. Õk kran látogattak haza. és forintban fizetett nem devizában. hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. A komputertomográf. UV 4-es vizsgálószerkezetek. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban.] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. de ez nem párosult olyasfajta jóind . Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. M. és bemutatták azokat a rendezéseket. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt. mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki . a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél. számára szûk volt. amikor már megtehették. járták az országot. mert rájött. fõleg a Medicor. jelenlétük annál inkább erõsödött. hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. és el is érte. mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon. azért is. A magyar orvostechnikai ipar. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. nem vásárolnék olyan cégtõl. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza. mert a vezetés nemcsak gazdasági. A nagy világcégek. Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. A két cég emberei. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. ilyen minõségben felmérhettem.a világpiacon szerezte be hozzá. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. kiállításokon vettek részt. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. Azt javasoltam. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. a rétegfelvételi techn is. mi a Siemens vagy a Philips. EDR 750-es generátorok. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. felvették a német állampolgárságot. Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. és nincs az a multinacionális cég. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket. Gy. móds forgatták fel az egész szakágat. olyanok. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. diplomáciai t megkapott. hogy mindvégig jelen voltak. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. tanácsokat adtak. Kétségtelen. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el.

Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . amennyit az orvosok érdeke diktál. (A 2000. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. A folyamat egyre inkább kiteljesedik. ami várólisták kialakulásához vezetett. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. ahol versenyhelyzetbe kényszerült. ha semmire sem telik. mondom. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. például az International Medical C IMC) Budapesten. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban. az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája. Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett. 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. értékük 867. h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. ahol a szomszéd szobáb . melyek nemcsak gépeket szál k. még többet vesztett. ha lehet. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett. Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. népgazdasági érdekbõl. 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában. ez az arány 198 e a 62 százalékot. Egy jobb páciens ma már felháborodik. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. mára lement 9 i súlyából pedig. a számuk 1865 darab. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben. olyannyira. és a CT ott is mûködik. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket. sõt! Bizonyítható tény. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. Erre or is elõkerül a pénz. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral. Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép.lattal. hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. És akkor megindult a CT R-. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. hogy Németors Piac államaiban. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. Az intézmény. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. de tömegcikk vásárlásra sem. a hamar kialakuló ve alatok. Szegeden. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait. õket elsõsorban a piac érdekelte. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat. Milyen alapon lehet meghatározni. Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak.és mûszergyártó ipart. bes t minket egy egyirányú utcába. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz.47 millió forint. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. A tétek emelkedtek. A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével. a magyar származású ügynökök bevetése. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. Csak annyit mondhatok. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után.

öncélú beruházás. Ez soha nincs kihas a. A d zertációs mûszer egycélú. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. Dr. mert általában sokkal nagyobb a kapacitása.egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. a vidéki intézmények között mi szám snak. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. mindenk i mást kirekeszt a használatából. mint amennyire szükség van. kinyújtja a kezét. Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . Ha zzuk. ami csak szükséges az ellátáshoz.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. nem kell. kihasználtság. ezzel mindent megoldottunk. persze. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. szolgáltatás. ezért egyszerûen elrontja. kutatás. hogy ez önmagában keveset ér. és azt hittük. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. Akkor még nem sejtettük. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. akár szükséges. onkológiai vizsgá . milyen a hús-zsír arány. ami így kiszakítva nem teljes értékû. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. a volán mellett dr. ami orvostechnikailag hatékony. A monopol intézet tulajdona ugyan. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. és ezek általában mûszerfüggõk. Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. A fejlõdés egyenes vonalú. A CT. mondhatnánk. hogy milyen színvonalo . a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. csak nem mindegy. és leemeli a falról a réslámpát. Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. aztán rá kellett . hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. A birtoklása tekintélyt ad. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. ez is a teheti. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. hogy ami technikailag lehetséges. hogy ez a tevékenység l ja. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. sugárterápiát végzünk. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. De a legfe jlettebb. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ. Az Ön munkahelye. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. a felhasználási terül határolása. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. az gazdaságilag megengedhetõ-e. Repa Imre. ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek . jobb helyeken lennie kell. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. akár nem. Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. az õ befolyásának . a kutatásból közlem . magyar állam fizeti kategóriáj zik. mindig volt és mindig lesz.

Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. a tenderben feltételként határozták meg. aki kezelje õket. egyet csípõvizsgálatra. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR. Most. az induló tehetség tudóssá.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. hogy ez a pálya nem hivatás. régóta tudom és tapasztalom. ( Úgy tudom. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. fiatalok. Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. bennfek yt nem tartanak fenn. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. . € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. hogy nem lesz. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik. a múltkor láttuk az Inter-tévén. Tételezzük fel. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. hogy én ott is gyógyítani fogok. ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban. aki egy szót sem értett norvégul. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak. jól beszélnek angolul. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen. Ha megkérdezem a távozókat. professzor. ha nem tévedek. Minden rendben is volna. Nagyjából. hane m szolgáltatás. és nincs mód a pótlásukra. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. a hiány mind súlyosabbá válik. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. vagy azt. de az utánp gyakran másoknak neveljük. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik. mint a könnyebbek. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. ehhez értek. professzorrá válik. sõt még az is kétséges. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. Senki sem értette az indokát. és ez a létszám már most is csak szûkösen s.7 milliárd forintot kellett költenünk. hiszen ezek többet fogyasztanak. Például Pápán. hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. képzettségükrõl pedig ani. hogy 10-15 beteggel fogl tam. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom.) Beljebb megyünk. Az intézet két mûszakban dolgozik. hármat ponyasérüléssel hoztak be. és nem olyasfélét. Malaysiából hoztak egy doktort. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. egyó zélgetés után felvették. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. mikor helyettest kerestek mellé. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. aztán õk is elmentek. Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. Egy kollégánk jelentkezett.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. lás elmarad. félig a kutatások céljait szolgálja.

Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. Akadnak öregebb gépek is. az állatorvosi h kezelést. a po pohárban cukorkát raktak ki. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. két televíziós készülék is mûködik. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. fõleg keleti országokba. benyitunk egy másik terembe. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. mágneses rezonancián alapul. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. takarító személyzet. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. hogy ez is hálapénz ik.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. 9 állatorvos. mintha otthon. Szerintem még mindig jobb megoldás. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. mintha még egyszer megvásárolnák õket. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. mintha az egészet maguk nnák meg. megnézem az MR-gépet. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. ha vala ek megtetszene egy alkotás. Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. illetve állattenyésztõ. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. Kényelmes székeket állítottak be. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. a többiek a gazd jai. én is hallottam róla. . meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. ahol a MOL vállalat dolgoztat. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. fol an fennáll a veszélye annak. mert sok volt a hasznosítható réz. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni. mi adjuk a berendezést. A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket. Egy újfajta értágító gyûrût. hanem miként a neve is jelzi. orvos. Ausztriában végeztetnék el. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. A létszámunk 96 fõt tesz ki. hogy valakit beutaljan ak CT-re. hogy egy embernek k nya. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. Mint mûszaki analfabéta. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön. itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. Ez Somogy megye. 12 mérnök-számítógépszakértõ. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. mert elvész a garanciakötelezettség. a mûk nnyit értek. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. úgy adják tovább. Elindulunk. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását. Lehet. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. A gép Siemens gyártmányú. Mi is próbálunk exportálni. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. sofõrök. Tovább sétálunk. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. nem mindig sikerrel. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT.

de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. és ügyelet t adhassak. mint régen. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. ki is j dezõ. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. hogy adják ide a szerveit. hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. hogy e az állásajánlatot. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. Ne haragudjon a megjegyzésért. vagy mocskok vagyunk. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. mindig a végletekben helyeznek el minket. de az a tapasztalatom. hogy továbbra is rendelhessek. és a fáradtságtól azt sem a. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. aki irigyel és feljelent. akkor is ragaszkodtam hozzá. Nem tudtam rászánni magam. A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. mûtéteket nem végeznek.A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. hogy nappal van vagy éjszaka. aztán di a titkárnõjét. Már sötétedik. mindig lesz valaki. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. Az sem kelt biza betegekben. Körbejár folyosót. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. Fordítva kellene. de azzal a különbséggel. dr. vagy angyalok. mire megtalálom az International Medical Centert. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. de nekem volt erõm belátni. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. hanem szervezõ orvosnak. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. õk ajánlják fel maguktól. Ha csa . mindenki sajnálta. minden eszköz a humán színvonalnak g. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. a páternoszter már leállt. de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. csak találomra írok fel egy-két adatot. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. aki volt. hogy a kezem már nem olyan biztos. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. hogy dt. vagyis az értanra. ha megtudják. Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. hogy elme fõigazgató. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. Igen. csak már nem gyógyító. amiko zgatóvá neveztek ki. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük. a folyosókat is át-áts rocell falakkal. hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. de még inkább önmaga elõtt. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. aztán visszatolják. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. azt javasolták. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. Repa doktor megmutatja. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . Ettõl tettem függõvé. Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. máskor megesküdnének rá. Igen. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét. Öt óra elmúlt. növekszenek a veszélyforrások. Megbeszéltem a helyi televízióval. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény. ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. A vezérigazgató. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. Mit tapasztal: több rákos beteg van. Miskolcon úgy kerültem az élre. A kezünket csókolják.

hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. hogy mit tegyek. de hogy tegyem meg. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság. én megvédelek. az kih ul áll a makói kórházban. két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. elkönyvelték. évi 365 napos ügyeletet tartunk.) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. Nem fordulhat elõ. Bosznia-Hercegovinában és Romániában. de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. hogy a kórház jól megy. a csalá kértem tanácsot. megbeszéljük Katona doktorral. és bár a cég egyes részlegei önállóak. Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. Feltételezem. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti.k rágalmaznak. hívtak fel Budapestre. hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. valamint vesedialízissel foglalkozunk. a Global I vest hozta létre. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. hogy beállítunk egy gépet. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. elképzelni sem tudom. k. Képalkotó diagnosztikával. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. ami a Fidesznek nem tetszett. Nem fordult elõ. és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal. A szervizelést is maga a gyártó végzi. s CT-vel. kemény kötbért fizet nekünk. Ismert dolog. nem tudja. A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. utazási lehetõséget bé i. Ez 1987-ben történt. felesleges foglalkoz . (Miközben ezeket a sorokat írom. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. és ha azokat nem használnák ki meg ben. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . hogy a gép nemcsak mûszakil k el. hogy itt kell mara dnom. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot. chicagói és más külföldi kongresszusokra. tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. egy konferenciánkon valami o hattam. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. Azt mondták. és cserére szorul. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. ha nem érzem biztosan. de ha valamin rajtakaplak. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel. 2002 cég tõkeemelést hajtott végre. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. A második. hogy ke bálni a nimbuszodat. úgy látszik. ultrahangos vizsgálatokkal. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. azért a beszer nk engedményeket. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. Az persze igaz. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. nem mind . és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. minket leszámítva. értesülök róla. mindenkivel leültek tárgyalni. hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. h an megköveteljük tõlük a munkát. Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. jogomban áll változtatni. Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. és õszintén szólva. Ezt és azt ki kellene r . Nem akarok turkálni a zsebében. Kezdett elegem lenni az egészbõl. mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. szétrúgom a seggedet. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. a maximális kihasználására törekszünk. hogy rendszerváltás történt. obboldal rám szállt. MR-rel.

Be-benézünk a rendelõkbe. azért megéri. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. hogy az idõpon artsák. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. de a gy m mûködik megfelelõen. vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. a zt is összekeverem. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. a gépek. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. 10 ezret. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. A falra ki van függesztve az árjegyzék. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. ezek között sok a bedolgozó . és hogy ne kelljen várakozniuk. mert az ottani bi . ezt itt VIP-szekciónak nevezik. a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem. de lkedtem. mi is a TB b tjait fogadjuk. Találomra jegyzem fel. derékmag sárga védõléceket húztak fel. A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. Egy pont értéke 1. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. reggel héttõl éjjel két óráig tart. hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre. n kel. egy-egy ilyen check up . hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket.alapterület hatalmas. Feltûnik. például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. Akit kilenc órára írnak be. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. több mint 600 négyzetmétert tesz ki. Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl. Csak ha magas a betegszám. úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget. a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. hogy a megelõzés olcsóbb. Az elõteret ízléses padokkal. hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. ezért vagy az ismerõsöket. és nincs ismerõse. pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. Mint számos más egészségügyi intézmény.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk. vagy egysze ják. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk. hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. Az a tapasztalatom. könnyen lehet. ahol a magántõke megjelent. szökõkutakkal rendezték be. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. az intézet profiljából hiányzó szakágakban. Gondolom. az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására. ha kontrasz tanyagot is használunk. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. állandó vendégeink is akad on már felmérték. (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak.2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup . az jó. õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették.

többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. a munkavesztésüket korlátozó ovább. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. és meghirdette a magánosítást. mindenkivel közlik elõre. Katona doktor nem válaszol. Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra. egyezés az OEP-pel. Az az érzésem. mely hírül adta. miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. most nincs pénzem.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát. De mi van például akkor. ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . Egy jól szervezett. február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába. mely 2003. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. kifogásolták. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. hogy Kovács Jánost . A 160-170-bõl. Nehéz különválasztani. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki. ha valaki azt mondja. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok. havi fizetésrõl. csak széttárja a karját. Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény. Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . és soha. a klinika tulajdonosát is részesíti. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. a Népszabadság 2003. semmit sem vettem igénybe érte. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. április 22-i számában rátalálta olt cikkére. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála. Ez semmiképp sem az IMC bûne. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. illetve a kft. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot.. 1993 óta a KDK DOTE KFT. hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel. de mikor és hogy juthatnánk el addig. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét. Ha belegondolunk. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna. € € Hevenyészett. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. én is három fokozatot képzelek el: az akut. a garantált 13.ság szólt neki. itt a kft. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna. különben felbontják vele a szerzõdést. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést.-t. hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár. és be kell vonulnia egy két ekreációra. .

Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. fizetik-e a gdíjat és így tovább. Én bízom benne. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket. többek között a MÁV kórházb n. de az nem érdekes. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. marad a harmadik lehetõség. hogy kezdj el valamit. A mûködési engedélyük tíz évre szól. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. a betegek jobb ellátást kapnak. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni. aki bef ejezi! Ez. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. Azt el kell ismerni. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint.Lázongás tört ki. a debrecenire. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . mert ez maga az élet. És az. ami jelenleg uralkodik. minden fiatal. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat. Annyi biztos. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe. hogy állandóan változtatni. Ez viszont oly n passzív helyzet. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. a gyakorlatban másképp alakult. Katona Zoltánt. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. Minden téren tombolt a törõdömség. hogy az átlagnak. csak heten nem írták alá a szerzõdést. . hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön. e en. d hetekig azt sem tudták eldönteni. A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. y a budapesti az illetékes. sajnos. legalább annyi kell tenni. a diplomájukat. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. mikor felvilágosítást kértünk. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. melybõl nem lehet elõrelépni. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. mert ellátási kötelezettség terheli õket. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. A fõvárosban viszont belátták. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. rá. átszervezünk. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ. hogy helyet változtatunk. nem lehet belenyugodni abba. majd lesz valaki. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. nag a klinikáról is eltávozott. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében. M ondolja? Nem. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. hogy a fejük fölött. kicseréljük a lámpákat. beléptek-e a kamarába. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. Végül megállapították. zt mondta. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt. mozdítani kell.

a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. hogy beválik. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják. hogy õ voltaképpen fiatal. az e magának. A legnagyobb maffia úgy zajlott le.Ez korántsem olyan egyszerû. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. ezret. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. hogy: a vírus az vírus . hogy reménytelen eset. de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk. mely kettéosz odik és így tovább. hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát. amíg kiderült. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött. ez súlyos következményekkel járhat. de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. A döntéshozókat egy különr onba. kiderült. Nem mondhatom. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. vegye meg. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért. Lényegileg egy darab sav. uram. mi elláttuk a feladatokat. . Svédországból már jönnek vissza genológusok. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. és azt mondja nek : próbálja ki. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. et. ha úgy találja. Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. de jelentõsek az eltérések is. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. a vírus viszont nem élõlény. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. € € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. én em. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. a fertõzésekkel. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. és a laboros már csak rõl értesül. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. mint egy másik cégtõl. Az abb . Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. nem hülyék. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. jobb. én rábeszéltem az orvost. sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad. persze. bármennyit. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. En n ültem le beszélgetni az orvossal. az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. most. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. A kapcsolat azóta is folyamatosan él. a mi gyártmányunkat. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. mindegyikük megtette a maga aján atát. és ott ütötték nyélbe az üzletet. hogy rosszul azonosítják. mikor nálunk is me AIDS. felvet em bántuk. A baktérium egy kis élõlény. Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. Elõfordult. mint amilyennek beállítják. A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. ha két ember eltart egy harmadikat. A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek. valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei.

ebbe pedig nem tudott beleszólni. Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. ha én el tasítom az ajánlatukat. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. a szakkönyvek. a Companon mellett tették le a garast. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. Beszálltam egy kft. Már mondtam. ne ak az AIDS. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. ha minden körülötte forog. hogy milyen kö yekkel járna. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. Többek között Berlinben is jártam. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. A vért valahol beraknák egy gépbe. de nem lehetséges. Addig. Megszólal az orvos mobiltelefonja. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . de nem ott vizsgálnák meg. a pénz. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. Gavallériájukban még arra is dítanak. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. bizonyos fokig a megalkuvás is. nálunk mégis mindenhová bejutott. A kórház anyagilag nem fizetett rá. Akármilyen különösen is hangzik. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó. melyet esetleg egy olyan ember kezel. õ azt szerette. Belátom. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. heti egy alkalommal rendeltem. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. és úgy döntöttek. Négy évig dolgoztam náluk. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. Az esetek százait lá el. elnézést kér. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. Jól látom: változtatni készül? Igen. elsajátították a módszereinket. hogy szüntesse a tevékenységét. Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. de a ottam a nõvérek között. módomban állt volna azt mondani. és bekapcsolja. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni. hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát. hogy itt valami rendkívüli. félig laboratóriumhelyiségben. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. és így a mi kis kft. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg.-nk is be k t. azt fontolgatták. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. már nem elõször életemben. fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. az egyik leggyengébbet választották. általában õk fizetik.-be. Az együttállás kötelezõ. fordulnak elõ hasonló esetek. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. így mód nyílik városnézésre is. de a helyzet akkor sem változott volna meg. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó.

A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. A váltás után sok helyen kirú agy részét. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat. Nem aratott sikert. az utódja ki minket. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. minden mást elvégez az automatika. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. Közben múlt az idõ. és rögtön eltûnik a plusz. De a támadás máshonnan jött. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. Elsõ dolgai közé tartozott.látunk arra. ha annyit tud. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. de õ nemet mondott. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. Három hétig tartott ez az állapot. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. hogy milyen etegséggel állhat szemben. Elég. elment egy másik budapesti kórházba. Annyi viszont biztos. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. biztos vagyok benne. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. Gondolja. hanem a kiterjedt praxis. spórolósan kellett dolg oznunk. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. és felajánlot elõállított termékeket. civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. melyet lehet. például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. Ha egy reagens megpirosodott. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. tehát inkább hagyjuk. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban. de sok esetet lát. és szinte n orvosi szakágban van valami. Ilyen együttmûködésr képes. és a maguk embereit rakták oda. A laza sz bályok módot adnak rá. mikor a zöldet. melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. A nemzeti burzsoá nem tehetett . Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt. hogy pontosan milyen piros. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. és ott meg a laboratóriumot. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. de õ kitartott az elvei mellett. A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott. a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. Megkeresheti a beküldõ szakorvost. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. abban bíztunk. mûtétre kerülne sor. többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek. mint már mondtam . ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani. Ha meglátja. jelezheti neki a megfigyelés eit. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. Nincsenek illúzióim. már következetni tud arra.

hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. amennyire ez a folyamat általam belátható. sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. fõorvost ismeretlenül hívtam fel. Kovács Gergely € N. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. a szellemileg visszamaradott és a szent. Ezzel tisztában vagyok. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. ha leírná. ne felejtse el. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. és beinvitál magához. Mi eltartjuk õket. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. mindig is az volt a felfogásom. mint kéne. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. mert attól tartok. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket. hogy sok. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. csak annyit kért a telefonban. a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. de számomra nem mindegy. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . A cégek már nem vesztegetnek. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. legföljebb egy hullhat le: az enyém. hogy melyik csoportba tartozom. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. hogy ha írok róla. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. más kórházakhoz hasonlóan. € Üdvözlettel: dr. melynek zetérõl. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. csak itt nem a részvények árának. hog ol. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. Elkésve érkezik meg. mégis örülnék. bocsánatot kér. Lehetséges. kábelkötegek lógnak le. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. ahogy kívánja. õk ledarálják a vizsgálatokat. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. ne említsem meg a nevét. orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. fõorvosról sem hallottak. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. mely a magáncég nevére szól. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. az én emberemrõl. így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. Állást kerestem. Majd maga megítéli. a privatizáció. nehez n találom meg az irodáját. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. Nem nagy ügy az egész. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. márpedig szakmánk nagy öregje . Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. Egy cikkében Ön is megf . N. mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. többé-kevésbé rendes ember lelkes. jó. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség. nem vagyok az átalakítás. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket.jd még tovább. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. hanem diktálnak. Újra tapasztalnom kell. aki észreveszi. ha megmondaná. de nem szeretném.

Igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából.] A külföldi érdekeltségeket nyilvánvalóan nem elsõsorban emberbaráti célok vezérlik ha e uk. otthon is megtehetnék. Alapvetõen csak CT. melyeket az Orszá gészségbiztosítási Pénztár magasan finanszíroz. annál kevesebb egy-egy esetre. mert a magyarországi forgalma alig egy-két százalékát ki az összteljesítményének. Tovább nyomul elõre. az úgynevezett tháliumos vizsgálat. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. hogy a továbbiakban miképp járnának el azt csinálnának. korszerûtlen. hogy megjavítja a magyar MIG repülõgépek fe berendezéseit. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. de akár egy kórház is. hogy miért történt! Ilyen körülmények között csak homályos tört enek. hogy á lítólag fejpénzt fizetnek azoknak az orvosoknak. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. egy multi viszont meg em érzi ezt az idõleges veszteséget. felszereltsége omladozik. és a helyünkbe pr on lépni. Itt egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. még magasabb fokozatba lép. õk nem is válla ják az effajta kezelést. hogy ne rendeljek ennyit ebbõl a drága anyagból. hogy csak egy formális átadás történt. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. ezért jelentõs és biztos hasznot hoznak. Állítólag egy izraeli holding elvállalta. hogy kellene csinálni. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja. megszerzi a felszámolandó magyar ellátási területét is. M. nt tízet. bizonyára tudja. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. Gy. és könnyen kiszámítható. Ez a helyes üzleti taktika: a jót szidni kell. Nekem pedig szól a gazdasági i gatónk. akik hozzájuk irányítják a betegeket. Miért zavarja a magyar diagnosztikai osztályok érdekeit. de a diagnosztika 25-30 válfaja közül csak a szívvel. amit tehetõleg elküldenék a jelenlegi orvosi állomány felét-harmadát. olyat is hallani. mondjuk. Az izotópos megoldás mellett léteznek más módszerek is. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. mert a kórház veszít rajta. a tulajdonviszonyok valójában nem változtak. legyenek-e kórháztulajdonosok. A gy a magyar egészségügy infrastruktúrája. azt is hallani. A külföldi tõke térhódítása most elképzelhetõleg újabb. Egy-má már én is számolgatom. baloldali egészségpolitikusok véleménye egybevág: mintegy 500 milliárd forintra volna szük belátható idõn belül a »helyrepofozásra«. mert akkor még egy vizsgálatot számolhatnak el. az aggyal és a csontokkal foglalkozik ezzel is csak a törzsbetegeik ull service kiszolgálásának a keretében. Ennél nem ghányaddal variálni. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak elvégezni.és MR-vizsgálatokat végez. hogy talpon maradhassunk. ha a külföldi érdekeltségek miné ettel kívánnak foglalkozni? Mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden vizsgálatot a miénket és az övékét zárt kasszából fizet. mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt. nem kellene eljönniük Magyarországra. csak a maga teljességében privatizálható és nem kimazsolázott részeiben. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül. egészségügyi létesítményekkel foglalkozó r kapott egy budapesti diagnosztikai kezelõ alapítására ezt vásárolta fel aztán egy amerik [Nem tudni. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. Itt is a legalacsonyabb költségszintre álltak be. ezért az egyesülésnek egy másik. Például az a n rikai cég is. Õk panaszkodtak. de egyelõre nem ad om fel. a mazsolákat a teljességen belül kell kitermelni. az orvosi gépek és mûszerek forgalmazói átve mûködtetés jogát. A felfüggesztett törvény korlátozta a prof gazdasági társaságok közvetlen részvételét a betegellátásban bár az alvállalkozói kiskapu Az új törvény kinyitná a nagykaput is. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. A pá eket lehetõleg kontrollra is visszarendelik.ta ezt az elgondolást. hogy a gyógyszergyárak. például orúerek vérellátásának felmérésére. hogy alig éri meg nekik. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. hiányos. nehogy más megirigyelje. Az eg olyan téma merült fel. Az összköltségen belül túl . hogy elítélõ hangsúllyal tette elõkeresem az újságlapot. igaz. hanem átküldik a betegeket hozzánk. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik.

melyiket érdeme nniük. hogy õk majd megszüntetik a pazar zálják az egész ügyintézést. Jön egy zöldséges az orvosok így nevezik a szakmán kívül áll személyeket . egyet fillér saját tõkebefektetés nélkül. a kertet viszont elpasszolják. de a közfinanszírozott betegellátás nem szabadpiac! Abból profitot kivenni meglehetõsen aggályos. Még azokban az országokban is. a Pozitron Emissziós Tom ia. és lerakja nálunk. b . az orvos ne b eszélgessen-vizsgálgasson.tesz ki a fizetésük. milyen eszközöket és anyagokat használhatnak fel. hogy milyen vizsgálatoka tnek el. Felesleges féltenie õket. és felmondja a kapcsolatot az állami vagy önkormányzati tulajdo olgáltatóval. ha jól értem. hogy évi 2000 vizsgálatot hajlandó finanszírozni átlagosan 170 ezer forintért etesen többéves idõszakra. szolgáltatást vásárló feladatát igyekszik minél eredménye i. Semmiféle ellenérzést nem táplálok magamban egy m y egy privát orvosi szépségformáló szalon ellen. hanem termeljen minél több hasznot. Ha kapunk egy ilyen ígérvényt. nekünk is szükségünk volna rá a kórházban. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem lép közbe? Neki nem ez a dolga. nálunk egyetlenegy Debrecenben. például Ho privatizálni a közfinanszírozásból fenntartott egészségügyi intézményeket. ott is szigorúan korlátozzák a tevék t gazdasági eszközökkel: profitmaximálással. finanszíroznák a betegellátás egészé vállalna visszafizetési garanciát hosszútávra. Az Egyesült Államokban 600 ilyen gép mûködik. egy kétemeletes kórházépület egy négyhektáros budai kert közepén fekszik. Csakhogy nem kapunk ilyen papírt. mert ezt már ismét dotálják. m juk. Fekvõbetegeket nem vizsgálhatnán meg. A számítások szerint átlagban egymillió emberre kelle jutni egynek. A felmérések szerint egy-egy beteggel eddig á n napi 7 percet foglalkoztak a kórházakban. nem okvetlenül ell készpénzzel rendelkeznünk. A gyógyszergyára m juthatnak ilyen módon kórházakhoz. a kórházat m célvagyont megtartják. Újra kérem: ne értsen félre. ez az idõ is lemenne a felére. de ahhoz. technológiák árát kapja majd közpénzbõl. Méltányos ez a szabályozás? Hiszen ezek a cégek komoly összegeket kockáztatnak. aztán itthagyja nálunk bérüzemeltetésre. így azok alig-alig képesek profitszerzésre. biztosítók. Magyarországnál maradva: egyetlen fillérnyi rizikó nélkül is ha profitot lehet termelni. Egy PET-berendezés 500 millió forintba kerül. pontosan felmérték. kivéve azokat a részeket. akkor a Siemens egybõl elhozza a . ha a befektetõk lépnének elõször. Ha egy magántõkés társaság olyan kórházat épít vagy alakít ki. az orvosok küldjék el õket. melyeknek a leválasztása nem okoz nehézségeket. hanem k nan a maga profitját is. õ a saját. hogy növeljük az egészségügy gazdasági hatékonysá . Erre szükség van. Ezt a vagyont a törvényes elõírások szerint semmiféle más célra használni. valaki a magya zló koldus -nak nevezte. Elengedhetetlen. amennyit csak akarnak. a páciensek zsebbõl vagy üzleti biztosítókon keresztül fizessenek i annyit. bankhitelbõl megveszi a PET-et. Aligha fogják beérni az üzemeltetési jog megszerzésével. én nem valamilyen fundamentalista elviség alapján vagyok ell a különféle tõkés csoportok nyomulásának. Mondjon egy példát! Ahogy óhajtja. a következõ lépésben valószínû t próbálják megkaparintani. mûszerek. ahol a nagyobb gazdaság mozgástér végett megengedik a társaságok részvételét. de legalábbis társadalmi közmegegyezést igényel. mert ez a tõke természete. hogy melyik rentábilis. a befolyó díj zleteket közben csak úgy mellékesen leemel majd 20-30 százaléknyi hasznot. Ezért nem lehet haragudni rá. Csehországban at. Persze nem mindegyik kórházr aspirálnak a tõkés társaságok. ha az egészségügyben keletkezõ amúgy is csekély haszonból valaki kiemel egy szeletre valót or a terület összes közszolgáltatására még kevesebb jut. mert ezt az OEP külön nem finanszírozza. A helyükön megmaradtaknak szigorúan elõírnák. Ha már mindenképpen elkerülhetetlennek ítélik a profitorientált társaságok. és jöjjenek be új láns rendelésre. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kellene kötni egy házunkkal. Nyugaton hogy áll a helyzet? Nyugat-Európában az egészségügyi szolgáltatás meghatározóan nonprofit jellegû. A fektetõ ugyanis nemcsak a gépek. Megjelent egy új diagnosztikus csúcsteljesítmény. esetleg az átlagos szintnél magasabb kamatta A profitorientált vállalkozások szószólói azt állítják. hogy megvehessük. mert a szegénységünket valóban jelentõs pazarlás kíséri. De hát. Németországban 100. ezeket a gépeket mindenkép