A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

én nem azért maradok itt. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. . A zerencsére nem ébred fel. õ azt ajánlotta. így eg gnyugszik. õk meg lógnak. kinek adom tovább az adatot. felsír. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet. és levezettem Milánóba áruért. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. itt csak egy negyedállásom van. jobb véleménnyel vagyok saját magamról. anem mert ha itt dolgozom. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. Elég meleg van itt a fülkében. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit. taxiznak. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. vagyis: 2 zer forintot. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. hogy tartsák meg. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. Nem a legmodernebb. Hátul sem jobb. Elhagytam magam. mikor átrakják a hordágyra. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. Valaha volt egy saját reklá jól ment. akkor kerestem meg a mentõket. hogy a mentõket. hogy két-három helyen i zik. naponta két órát utazik. Most tapasztalom meg elõször. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak. kív elhasználtak. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. Ma már csak akkor hajtok. hogy beránt az örvény. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. de mikor elváltam a feleségemtõl. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. hogy befogadja azokat az embereket. Már úgy látszott. nem tudhatja. Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát. kitettem a pontot. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni.yadékok bevitelére szolgáló kanült. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz. összeköltö m egy alkoholista barátommal. akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. hogy esõben mi védi meg a be teget.és motorversenyeken indultam. De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. hogy kezdjek el dolgozni. mindenki csak úgy tud megélni. nem vagyok õsmentõs. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. a havi minimálbér felét kapom. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. Mikor kiemelik az ágyból. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. de önmagában egy motorcsere nem segítene. 12 óra felé újra ágyba kerül. reven figyeli az utat maga elõtt. Ez nekem nem pénz. cukrásztól felszentelt papig. beszélgettünk. elõfordult már. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja. Hiába. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. Sokan kihasználják helyzetet. aztán átülte aját furgonomba. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. hogy itt letöltöttem a mûszakot. seftelnek. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). csav arogtunk. Az õ lmentem egy pszichiáterhez.

Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. Leteszi a kagylót. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. felhívta az apát. f jükbõl. aki Párizsból kéri meg a mentõket. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. Értem. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. mert elkezd csengeni a telefon. Ne fogják le. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként.és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. A kezelõ képzett mentõtiszt. Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. ezek alapján nem látja ali közbelépést. a roham. hogy egyetemre járt. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. õ is kihangosítja neke a beszélgetést. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. egy a májért küldenek. Legyintek: Ugyan hagyja már. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak. Májriadót jelentenek be. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. de azt hiszem. soha nem fogjuk megtudni. meg már sokan elme alni. nincs idõjárási front. eltûnik a folyamatos. bajuszos. Az az igazság. hogy a bajtársaimnak sem. egymást követõ lagján.Hát ugye attól függ. Én is abbahagytam az egyetemet. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. kiürült a város. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. de aztán abbahagyta. és sorozatban követik egymást az setek. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. folyik róla a víz. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. eljárok kis aszek mentõhöz. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. Inkább 320 óra jön össze. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet. ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. Minden forint számít. Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. és nem mondhatom. ha jól tudom. de csak most. hogy mih ez kezdjen. úgy látszik. ma. Egy határon túli hívás érkezik. a negyven év körüli. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. . Rossz órában szólalt meg. hogy sikerült-e a mûtét. járt itt nálunk egy belga mentõorvos. matematika-fizika szakra jártam. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. t hagyta. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. még az is. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. Para alig van. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. épp annyit keresünk. Ha nem találja meg. hívjon vissza. a testvére nem tudta. aztán fogadja a soros jelentkezést. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben. Két óra felé jár. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének. hogy jelentsem az Adóhivatalnak. mint 300. felváltva alhatnak egy-egy órát. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. hogy szálka ment a körme alá. nem azért kérdezem. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. Elõfordul. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. nem hajlandók felfogni. A szokottnál kevesebb a hívás. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. Csak annyit hallottam ró a. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. megadja az ügyeletes orvos telefonszámát. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki.

A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. Szabaddá teszik a beteg bal karját. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. a másik kijár. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. ez már a város érdesebb fele . A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. és lesietek az udvarra. jelentkezik. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por. arca hirtelen feszültté válik. Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. A beteg a lakása ablaka elõtt áll. éjszaka óta fullad. arcszíne visszatér. A kezelõ felemeli a telefont. vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást. Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. bocsánatot kér a feledékenységéért. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. az egyik bent ül. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. Míg a mentõk kipakolnak. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. és a kocsi elindul. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. hogy a saját felelõsségére döntött így. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. amíg megtaláljuk a címet. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt. ne hivatkozzon rám. ha megírja. de õ elhárítja. hanem egy távolabbi helyre. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. kimehetek vele. jobb híján egy párnát rakott a feje . ami az ellátásához szükséges volna. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. A fõigazgatónõnket Mikola. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. A helyiség agyonhasznált. eze nehezítik a munkánkat. os injekciót ad be neki. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. utcáról össz edett bútorokkal van berendezve. a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. Újra felkapom a fehér köpenyt. ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. mert az van kijelölve. körülnézek a szobában. hallani. A mentõk figyelmeztetik. aki kirúgta Simon Kornél professzort. hagynak neki orvosságot. a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. de elcsúszott. munkát átvehetnék a kórházak. ha akarok. A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. hosszú percekbe telik. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. hogy segítenék. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. ha rosszabbul érzi magát. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. A mosott. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. A kocsi felveszi a beteget. hogy az tkezzék. de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. A lámpákra csak néhol került bura. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. hatemeletes palotát. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. sietve hozzáteszi . Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból.Megint egyre több hívás érkezik. ahogy a háttérben álló csa dezi meg. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. a WC-re akart kimenni. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is. de akad olyan mûtõnk. õ volt az. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. ahol megtalálható minden. és ahelyett. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. Építettek egy hatalmas. ahová nem jutott röntgenkészülék. A mennyezet beázik. egy Dembinszky utcai esethez it. Az orvost kérdezgetem. és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról.

amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. a kerületi ügyeletes orvos. csak a szemem sarkából látom. egy tócsa maradt utána a linóleumon. restellik az állapotokat. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják. megkérdezem az orvost: Maga. itt megúszta a combnyaktörést. a dig a kocsit nézegetem. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan . melyre az épület adottságai megfelelnek. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott. Most sem indulunk tovább azonnal.ta egy pléddel. kórházakban. sokat lát. idõben végrehajtott épüle . Egyébk veszély sem áll fenn. Ami Budapestet illeti. én. Két mentõs emeli vissza az ágyra. és csak 76 as -nak. A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. Azt hiszem. Jel lemzõ. ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. aztán Hamburg jött divatba. Andics László fõorvos szerint a tervszerû. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. hogy a tét Megyei Ideg-. például a vákuum-matracot. ha itthon marad. A kórházban valószínûleg o kerülne. é a beteget. A tisztasággal nincs különösebb baj. 2. a példa kedvéért megemlítendõ. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ. A padlón lehullott csavarok hevernek. Késõbb megtudtam. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. és elszédült végigtapogatja: törést. amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. és több évtizedig ott látta el tát. doktor úr. kórházban is dolgozik. a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . Ebbõl összesen három olyan akadt. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. Ha a kocsi szervízbe megy. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem. hog y további felszerelések tûnnének el. hogy honnan estek ki. hogy az inzulin bevétele után nem evett. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív. ha másképp látja. Injekciót kap. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. A gépkocsik. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. a valahai ló snak. jobban jár. bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. Elköszönünk. Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. még azt sem tu dni. és a férje vigyáz rá. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. a szükséges ztosítva. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet.és cukorbajban szenved. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt. mint nem dohányzó. a csapat megáll egy cigarettára. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát. mely önállóan. a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. vagy pontosabban kellene biztosítani. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. attól tartanak. felülbírálhat engem. Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok. € 2. Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet. hogy kétszáz forintot adott. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. 3. Elme-kórház bonctermében került kialakításra. az orvos a gyógyszereket rakja össze. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. mentõzik is. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . május 10-én 76 állom e meg a munkáját. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. traumás sérülést nem szenvedett.

állapota ennek megfelelõ. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. fõállású orvossal nem rendelkeznek . egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. filléreskednek. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. lehet. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. a mentõszolgá bérli tõle. hanem kis üres teherautókat. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. l ehetetlen elvinni rajta. máskor viszont szórják a pénzt. a védõitalul s nyozóban hûl. A salétrom. erõs állagú és jól mosható. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros. Gy. A fõ te. a résekben egerek és patkányok nyát. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. melyeket Magyarországon sze nek fel. mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. hogy mentõszervezetünk állományábó n. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. a félautomata mosógép épp nem mûködik. hogy nem telik rá. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. Mikor megkérdeztem Andics doktort. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. Azt tudja. Ezek még így is jobbak. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. de azt mondták. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. abban reménykedik . a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. már nem tudott elhelyezkedni. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. így ezelõtt. Csepel. yója porhanyósra korrodálódott. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. akkor a mentõszolgálat az. hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. k politikamentesnek kell lennie. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. a jelölt neki nem a fölöttese. A jármû télen g garázs -ban parkol. hogy k. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. hogy utasítást adhasson. M.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. az állását megszüntették.] Tekintettel arra. Igen. Ha van valami a világon. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni. a padló rothad. Megmutatják az állomást. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm. nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. mint a régi Nysák voltak. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. de még egy mellékállást kell keresnem. és ötvenéves lévén. dõsebb. Itt is megemlítik. mer . egy hónapban hatszor tizennégy órát. Az áll vezetõbõl. legalább nem esnek szét. hogy megéri még azt az idõt. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. Az egyik. Felkapom a fejem. Rákospalota. a fedett helyre csak két-három autó fér be. Az itteni helyzet valóban elképesztõ. Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz.

erre már rúgták is be az ajtót. bel erúgnak az autóba. egy utolsó éves medika. Egy injekciót kap. egy nyolcvan körüli. Egy c t bevittünk a detoxikálóba. de ez csak kivételesen adódik. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. hogy bevette a gyógyszerét? Nem. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. hogy nem jött! Tudta. letelepszem az as . õ fiúsítva van. hogy hamarosan ki di a doktor urat. még megvárjuk. valam erendezést is bekapcsoltak. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. csak ritkán ha egíteni. hogy végzett. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. õ megígéri. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. Közben riasztják az esetkocsit. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát.tudunk megélni. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. most is leülnek kávézni. és az elszámolásnál let y húszast. hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz. Ketten élnek itt. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. a sérültek mindent számon kérhetnek. egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. és én vagyok a gyámja. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. Tudja. telehányta a kocsinkat nos. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. A személyzet bejelentkezik. A múltkor egy nõnek lát adt. a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. újabb feladat egyelõre nincs. amíg az injekciók hatása jelentkezik. ami rajtunk múlik. bevallom. Valaha annyi jatt jött össze. evett valamit azután. Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. ágyban fekvõ. anyagilag megéri. csak az adminisztrátort találja bent. A testvérpár mindkét tagja süket. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. A mentõk ellátják a beteget. Még jó. mint majd minden esetük után. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. Elõre ül be a mentõtisztnõ. közben az ja az orvosi ügyeletet. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. kissé dühösek leszünk. a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. hogy komoly pénzt tart magánál. a párától még elviselh ebb a meleg. az állapota n etveszélyes. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. mozgásképtelen férfi. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. Ami a szakmai területet illeti. de nem jött ki. hogy beszállítsák a kórházba. mert megjött a baja. akkor. ezért visszatérünk lomásra. ha be akarunk jutni a lakásba. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. Most már nem kockáztatnak. délután négy órától már a sin k. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. Kimentünk érte. most j tíz-húsz százalékát eléri. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket. a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet. régen kihívtuk a rendõröket. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. amennyire laikusként meg tudom ítélni. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. magunknak kel egoldani a helyzetet. hogy itt nincs jatt . A mentõk. lassan magához tér. amennyi a teljes fizetésünk volt. akkor ne repestünk a boldogságtól. és nem tud ugatni. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et. mint amikor a XXII.

közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. Valószínûleg szív. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. de óvatosan kell eljárni. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. három nadrágot. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. csak annyi udnak róla. A medika fölébe hajol. Semmi esetre sem káros. ne gesztus félreérthetõ legyen. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . ugyancsak kék cejg munkáskabátot. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. hogy itt lakik valahol a környéken. hogy az érintett ne maradjon egyedül. Lezárnák a témát. inkább veszünk a saját pénzü héret. az emberek megszokták. Ha a fogadó erõs érzelmek t. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. ebbe néha egy óra is beletelhet. csak erõsen nagyothalló. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . benne a címet. (Professzor Dr. de nem távozhatnak el a helyszínrõl. két dzsekit. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. Kapunk még egy mellényt. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. az egyikhez egy ire. sapkája. Kopott kék farmernadrágot visel. megelõzve az esetleges rosszullétet. a botja a teste alá került. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. hogy foglaljon lyet. tes ti kontaktus. mikor össze sett. A ruha mindig elkésve érkezik. Mi történt vele? kérdezem. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. hogy mit keresünk mi itt kék ingben. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk. hogy mi fehérben jelenünk meg. mag nkább hallgassunk. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos.luk mellé. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. Csöngetünk. felesleges kérdésfeltevések. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. hagyjuk õt beszélni. A sofõr bekapcsolj és elindul. a ruhaboltból jön. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. I get meg kéket kaptunk. a túl sok beszéd. fõiskolát végzett. Bár. ezt szorozza meg hússzal. kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. hogy él-e még. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. nem ismerik az öreget. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. ha megkérjük a fogadót. sírni kezd. kétévente tízezer forint é . mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon. Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. Van. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. de senki sem felel. a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. Frank Lasogga. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. mindenkinek el kellene magyaráznunk. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. legfeljebb leértékeléskor. aki mögött 39 év áll. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. Egy szabadnapos mentõ lép be. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok).

a 2002. szólni kell neki. Jelenleg egész Budapesten összesen hat. Távozóban még látom. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. egy roham tört rá. Én mondtam. keze-lába remeg. hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett. Sümeg. aki miatt a mentõket kihívták.]. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. hasonlóan az elõzõ évekhez. de az ápoló láthatja az arcomon. A kocsiba beülve nem szólok. . tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. és sírni kezd. de mindig meg kell õriznünk az erõnket. feküdjél. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. de õ járni akart. a szállítási nak kell fedezniük. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. jóllehet nem szívességet tesznek. Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. Lent van a lányom aroson. mert felújítása gazdaságtalan. 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. elhagyhatjuk a helyszínt. Azt már nem is említem. akkor hívunk egy taxit. de nem tehetjük meg. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság. hogy közbeléphessünk. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. Gy. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. mit ír a következõ. hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb . mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. hogy nem kérek tõled semmit. 109 k 76 épület (37. A beteg asszony. Hajdúszoboszló. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. mint a lehetséges. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. mert nem tudott enni semmit. hogy menn yire kell behajtania a lapot. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. mert a férje de az ápoló közbeszól. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. almát. pánikbetegségben szenved. Még rosszabb a kép. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. Aztán újra rádöbben a veszteségre. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. Szombathely. elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re. hogy a rendõrjárõröket kivonják más. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök. [Ez például a Markó utcai állomás . a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. csak lemegyek a piacra. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. csak pihenjél. A medika ellátja.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. fontosabb ok elvégzésébõl. ott áll az asztal mellett. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. Rendben van. a tünetek lassan enyhülnek. aki összeragasztja a darabot. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent. majd továbbadja társának. A ogy a megtörtént eset fontosabb. Bemegyünk a munkaterembe. A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik.

hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul. Ha négy ert visznek fel. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. hogy körülnézzek ezen a helyszínen. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. ha egy ad borravalót. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni. de erre sincs pénz. Munkám során végig az a szándék vezetett. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . a másik viszont már 580 ezret. a kísé visz Mészáros professzorhoz. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. bár elismerték. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. holott csak becsapják a betegeket és az államot. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. a me tõk kevés idõt töltenek itt. igaz. M. a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. tí közül jó. aztán jönnek. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. Be sem kell lépni a kapun. mert így több hasznuk jön össze. így most is örömmel fogadtam az invitálást. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. télen a hó ver be a kocsiba. emellett azt is számba kell venniük. reg zon koszosan indulnak el. Gy. Az állomás 1961. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház. mert bármelyik pillanatban leállhatnak. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. Õk azt hirdetik magukról.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. hogy megkerülik a Balatont. Kocsimosó nincs. hogy kényelm nak európai stílusban . Mint az országban mindenütt. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. Itt még évekig nem történik semmi. így hát én is elköszönök tõlük. hogy ha lehet. Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. Megnézem a három Toyota papírjait. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. aki elveszíti az állását. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. az állomáson senki sem marad. amikor tudnak. nyáron az esõ. hogy amikor összeadták a telje derült. az ajtót bezárják. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. aligha talál hamarosan újat. nem mi . A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. lumbágó. elgondolkodhatunk azon. a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. ahogy bejöttek. de sem az önkormányzatnak. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. négy külön útnak számítják fel. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel. Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt . csak rá kell csatlakozni. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. a mentõket itt is rosszul fizetik. ott van a csonk. A mentõk vitatták ezt az állítást. A sofõrök ndják. sok a zgásszervi betegség. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. mert tar an állapotok uralkodnak. század Magyarországán is különösnek tûnt. megszokta a magányt.és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. csak 200 ezer kilomét futott. április 4-én. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. néhányan még nála is kevesebbet. az egyikük viszonylag fiatalabb. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. elõfordult. Ez már valami. hogy a mentõáll rossz állapotban van. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. Ha min vonul. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. Itt nincs jatt .

hog szabad hosszan agitálni õket. hogy mekkora szükség va ekkel. 1962. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos.és kal foglalkoztak. át kellett volna építeni. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott. ez b növelve az ellátandók körét. Ti nem számítotok országos intézménynek. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. csak két percig beszéltem: Tudom. e lanat. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. (Megjegyzendõ. kiderült. ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. Mentõállomás is létesült. Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. gimnázium építésére. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. azt is odaadjuk. Tudtam. amikor valóban lehet tenni valamit. hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. külön feljegyz i. õk küldtek egy mérnököt. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. hogy 1934-ben Acél Elemér. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. Mindkét gyereke meghalt. mikor amúgy is el vannak keseredve. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. meszet égettek társadalmi munkában. Megkerestem a fõnököt. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. Más falvakba is lementünk. Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. Bazsiban. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon. a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. de készségesen rendelkezésünkre áll. nem igényelh lyabb központi támogatást. a fuvaro n is segítettek. Beleegyezett. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. Kanizsai Józsefet. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. De hát azt sem tudjuk. vakbélirritációkkal. megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. Megittuk rá az áldomást. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. aki megcsinálta a terveket. . a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. Két orvos mûködött benne. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. kicsit kapatosan értem haza. 1966-ban megszûnt a járás. hogy egy pisztoly lapul a zsebében. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. epekõ. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. ezt is használni. Halimbán. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. de erre már nem jutott pénz. elhanyagolt tüdõbajjal.rtás nélkül fogad minket. nem értem. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. hogy el vannak keseredve. A fák azonban most sem nõttek az égig. hogy miért olyan nehéz. A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. követ fejtettek. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás. de itt most másról van szó.

Zalaegerszeg és Gyõr. Mikor eltávolítottak. hogy számunkra csak addig marad lebensraum . mint egy sebészeti. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. például Keszthelyen nyolcan elmentek házio . Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése. hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést. az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. amíg Ajka üze em lép. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. a késõbbi egyetemi tanár. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet. Eredetileg 260 ágyasra méretezték. A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . Új orvosok jöttek. csak arra nem. Elõadást tartottam. évemben j szégyelltem volna .5 ágy jutott. ahogy elõre is látszott. végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra. két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal. igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. Végül 8. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. ha teljesítette az éves penzumot.] Aztán. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták. Keresni kezdtem egy olyan profilt . Hozzátettem. M. vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel. Szombathely. további öt év alatt el is készült. ami n komoly problémának számított. berendezéssel. a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. 800 ezer forint prémium i s járt neki.akták az alapkövet. még azért is külön honorálták. hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. Gy.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. Még 1966-ban. A vita után szavazás következett. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást. mert Papp János. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. Azt is meg kell említenünk. nyílt kap Magyarországon. Ezek u mindenre gondoltam. mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe. Hiába magyaráztam nekik. engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . Én a magam személyében sokat n hettem ellene. akinek kilyukadt a gyomra. nég t egy ápolónõ. ehhez készítettem három nagy táblát. A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház. ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. Veszprém akkori fõkapitánya. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra. a Chinoinnál 200 ezret. Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak. aztán e llgattam. mert ez menti meg a kórházat. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására. Slamovits azonban nem hagyta annyiban. területközi diszciplínát. Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás. 1980-ban megszûn . Szolnokon és Veszprémben. inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. melynek két cikluson át is a tagja voltam. Én már a legelején felismertem. eldöntötték. hogy a miénk volt az elsõ open door . A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal. köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila.

A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. A fõorvosunk azt felelte. ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. belepte a k m. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. itt leköpik. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza. Kovách A ovecz Béla és a többiek. cigarettacsikkeket dobálnak bel . aztán elballag. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos. az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. spárgával van kikötve. d intén a BÖME állományába tartozott. Vidéken megsüvegelik a mentõt. az átlagosnál kedv atókkal. mûanyag poharak. õ kimegy. mintha soha nem lett volna. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. a másik folyik. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék. € 3.en a szülészet és a sebészet. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. de n hiszem. Úgy képzeltem. Benézek a WC-be. csak a pszichiátriai ellátás folytatódik. nehogy valaki ha a. kötszerek. párnát csak az egyiken i. Csehák Juditnak aztán. ne eg magunknak. évben 271 77 ladatot látott el. Budapest. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. a 2002. . Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. Más a helyzet vidéken és más Budapesten. jó pénzért el lehetne passzolni. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. a kézmosók f a csapok. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. megkínál csövest egy cigarettával. százmillió forintot is mondanak. egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. az úgynevezett kiskasszából. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. Az ö mindig a könnyebbik részt választja. nem merik idehozni. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. Mint tudjuk. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. Tudja. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. papírgombócok. gazdája hazulról hozhatta magával. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. de a leromlás itt is elkép esztõ. de az illúzióim ottak. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. és én sem lettem volna soha. Én nyugdíjba vonultam. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. úgy eltûnik. meg háromszázmilliót is. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . mentõk. és nem is akarjuk. de ezt mi. ettõl a fala megbarnult. Fogalmam sincs. A szellõzõ sem mûködik. És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt.

a mentõtisztek azt mondják. € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. például a szállítókocsikat mentõkoc Gy. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt. ami a betegeknek kellemetlenséget. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük. A kiadásokat a men k leállításával. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná. fizikai kizsákmányolással betömni. Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult.5-3 százalékra számít. a többség legföljeb . Épületen kívüli t cs kiépítve.). egy hasadék tûnik fel rajta. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. Külön hátrány. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343. de sajnos gya n fordult elõ. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. annak ellenére. augusztusba n 57-re csökken. Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik.és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés. más mentõszervezetek dolgozói stb. szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres. egy ölyvpár laki enne. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. évi mûködése is. az illetékesek sem az inflációt. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára. A ter egy fal zárja le. Ez két százalékkal kevesebb. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni. amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. A sok azonban most sem elég . illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1. ez azonban azzal a következménnyel járna. egy fõállású szakorvos 189 080-at. [Csak az a b ogy a roham. mint vidéken. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana. A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. hogy a roham. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. 54 a be lítás szolgálatában. A 2002. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. 32 a mentés. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek. . Kifelé tartva megállok az udvaron. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. az áp ig 81 730 forint. Ezen csak úgy lehetne változtatni. hogy orvos vagy mentõtiszt benne.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. Úgy látszik. majd fokozatosan visszaesik. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. oktatásra érkezõk. hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának. A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat.

Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94. miszerint: szegén egyelmet tartani. az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. vérnyomásmérõjének. éjfél felé szóltak. Moldova úr? Kezdjük az elején. A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114. ötven év körüli férfi. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia. Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. míg idegen hibából 21 százalékosan. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. és megkérdeztem. jórészt tankolási szabálytalanságok. mintha el akarná rejteni az arcát. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. mert abban a Pest környéki ház an. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. de hagytam magam rábeszélni. Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. A többség értékeinek: pénzének. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. ez idõ alatt több mint negyvenen. hogy a nevét ne említsem meg. sõt szállítások elutasítását. 16 személy sérült meg súlyosan. Igazolva látom a közmondás helyességét.rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti. m . 1975-ben. a jelentés 34 esetet említ meg. adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. számomra mindig az volt az elsõ. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. elfogytak a taxik. Meguntam.1 százalékosan.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. az csak a második. hogy mikor. Elfogódottan körülnézett. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. ez egyrészt örvendetes. Z. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról.4 százalékkal. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat. jogtalanul t. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. testes. több mint a ké esére. jöttekentek az emberek. ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. szemét ide gyûlik össze a kocsiban. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. gondoltam. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. de ott ne folyt igazi oktatás. öt fõt kizártak. szállítási késedelmeket. három év után leléptem. alacsony. Bemutatkoztam. ahol lakik.8 százalékkal nõtt. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. hogy minden lehullott mocsok. sok jel mutat arra. 64. hogy odaérjek. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. csak annyit kért. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést. Ahogy szokásos. láthatólag megnyugtatta. Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be. elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. a szakvizsgát sem vártam meg. Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. és ápolóként is dolgozik. A 2002. hogy épp egy. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel.

hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. mi gol z illetõket. A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. azonnal kirúgták. beálltam egy maszek pékhez. nem sokat használt. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. hogy mit kell csinálniuk. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. hogy ott ne maradjunk az út szélén. Nem a pénz mozgatta? Én. hogy mit tu i. efölött már rt megöregszik a szervezet. a beteget öttel takartuk be. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban. Pécsig úgy elfagyott a karom. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. kenyeret-süteményt hordta i. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. én is. elindultam. Mire mi is használatba vettük. másfél év is telik. aztán újra hátradõl. Mikor kinyitottam az ajtót. ahogy kijöttek a gyárból. hogy mennyit bír. és tudtam. az ápoló két pokrócot teker agára. a hazamenetelt soha nem tudhatják. én felmentést kaptam. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . A pék nem adta meg azt a pénzt. hátul az ápolói ülés mellett. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. hogy fázik. Lehet. A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban. szóltunk az ellenõrnek. aztán o setleg nyolc-tíz évig is. Egy év után visszajöttem. Tessék csak tovább kérdezni. a mentõknél csak dõpont biztos. pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül. hogy nem is fogok. sohasem tudják meg! mondtam. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. amikor beérkeznek. mikor szolgálatba jelentkezett. úgy szé . újra le kellett vizsgáznom. Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. kapják magukat és elmennek. A lengyelek nem tudtá ladni õket. Üljünk át? Nem kell. Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. és én kérdezem. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. az ügyész kevesellte a büntetést. feljelentettek. Z. Kilenc év után otthagytam a mentõket. mégis szólt. csak a túlsó asztaloknál. tetszett a csapat. Éjjel egykor keltem. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. Egyszer Pécsre mentünk le. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. N zzá kell venni négyszer 12 órát. nem lehetett svindl izni. Z. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. reggel hétkor végeztem. soha nem kerestem sokat. bár ehhez papíron érettségi kellett volna. megérezték rajtam az ital szagát. hogy elfelejtettem beka lámpát. Toyoták jobbak. amit ápolóként teljesítettem. láttam jönni-m sa mentõkocsikat. Megtanítottak. a Zsuknál. b lsõ vérzéseket. kibírom. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. elõrehajol. kérdezik: érek-e annyit. beszélgettem a sofõrökkel. Másnap reggel. amíg igazi mentõvé válnak. Elõfordultak lopások és más linkségek. de sokat fogyasztan ak.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. vagy nem jön a váltótárs. Látták az ö jzomban. Kitanultam ápolónak is. Moldova úr. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . és ez tetszett nekik. aztán mikor fölneveltük . ez 260-270 óra havonta. átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. el kell lásson nyílt sebeket. hogy egyszer már elvették a jogsimat. én nem éreztem soknak. A bí re elvette a jogsimat. amíg vevõt találtak rájuk. 20-21 litert 100 kilométeren. nagyjából tudtuk. ennek a kétszeresé meg vele. de újraéleszthet. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. engem is megállítottak. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. Az újpesti állomásra kerültem. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. hogy s zondáztassa meg. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe.

meg is tudtunk ebédelni. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. Egy p eu sínt raktam rá. Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen. a barátaimat. régi kollégám jött velem. Ezen a napon. hogy kísérjenek el. mondom. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. de egyedül nem mertem.isztelnem kell a szándékot. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. vele baj. bekötöttük az infúziót. meg nem elõzhettem. ezt aztán levitték húszra. és eltört bcsontja. megcsóválja a fejét. A részeget kiültettük a székre. . A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. Mikor végre sikerült megállnom. aznap õk voltak az ügyeletesek. Én el akartam menni. ho y én is ember vagyok. de így is nagy fájdalmai voltak. Papíron harminc perc járna. egy esetkocsival hazavittek. ellá a sérültet. Kértem a feleségemet. le kellett térnem a sínekrõl. hogy a karja eltörött. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. vagy péntek Z. majd újra nekiütközött a félgömbnek. Arra emlékszem. hogy közéjük ne vágódjak. és megpróbálnak bosszút állni. csak arra vigyázhattam. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. hogy orvos nélküli . ahogy elhoztuk. de láttam. nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. Mikor történt a baleset? 2002. hogy leköpnek vagy megvernek. nem hanem a fenekemmel érzem meg. hogy létezem. Arra gondoltam. mert kint járunk a területen. Tudom. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. és mutatta. de én még a régi sofõrök közé tartozom. ráhajtottam a villamossínekre. Z. meg se melegíthetjük az ételt. eg y szakápoló. már rég megtalálták volna. Elvállaltuk. A Domus Áruháznál utolértem a villamost. aztán majd eszébe jut. el tudtuk fogyasztani. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. visszavágódott. az ember rdtak. úgy visszük haza. Mitõl félt? Nem attól. bevitték a Péterfy-kórházba. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. már be is dagadt. de senki sem volt hajlandó rá. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. Megpróbálom majd. azt mondták. Meglátogatta a családot? Nem. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. látják. október 30-án. Igaz. aki eltörte a karját. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. addig nem is fogják fel. ott megfordultam. de általában ezt sem tudjuk kivenni. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. Megpróbáltam elõrejutni. Mikor magamhoz tértem. hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. hátha segíthetek rajta. egy pillanatra el is ájultam. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan. egyedülálló. a nõ négy-öt óra múlva meghalt. az ég be volt borulva. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. akkor majd bocsánatot kérhetek. ha meg tudjuk oldani l érte. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. Útközben r zóltak nekünk. t jelentették. negyven kilométerrel haladtam. lebeszéltek. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. hiszen az iratokból ismerték a m címét. de a kollégák nem engedték. hogyha a kocsi elmozdul alattam. de ha megismernek személyesen. A villamost megel ra rátértem a sínekre. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. Nem félt? Nem. a szüleivel élt. mire kiértünk. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. hogy a síneken könnyû megcsúszni. elcsúszott a nyálkás úton. Reggel sérült részegeket szállítottunk. körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki. egyiküknek a bokája is el volt törve. Kiértünk a helyszínre. Nem vettem észre. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. hogy a legkülsõ d. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. hogy ott fekszik egy részeg. utána m menni.

a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy. Tudtam segíteni az embereknek. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. Most meg azt mondom. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek. Budapest 12. mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. számú ÁÉV megküldte az 5. hibájaként azt rótták fel. forint volt. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker . Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. november 30. forgalomban maradt. majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. hogy bár meg se születtem volna. számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . uram. amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e.) € 4. az nem mentség. Z.) 1981 májusában a 31. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. felveszi kopott dzsekijét. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. és elindul kifelé a kávéházból. miután megkapta az újabb enged ot. számú mentõállomásának. Dolgozhatom továb sofõrként is. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. Március 1 or ezeket a sorokat írom. aká e nem éltem hiába. az 1984. megcsinálták. forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el. Göbl személyére terelõdött a s zként. elvállalná a vezetését? Ha kellene. mindenki azt kérdezte. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. Ennyi az én történ m. aki betölti ezt a posztot. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e. igen. A Mentõbázis. bólint búcsúzóul. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. hogy mit segíthet. ápolóként is. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet. vagy még most is élnek. a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. az újjáélesztéseimre. hogy siettem. mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. (1984 májusáig egyébként tént. amit 1971 áprilisában kapott meg. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. akár le kell ülnöm. már szedelõdzködik. ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. forint június 30-i befejezési határidõvel. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. nem akkor és nem ott haltak meg. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet. mindig a házigazdát kell elõször kös m. Z. de már hat. Késõbb. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. Bencze Béla után. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. a raktárnak és a Bázis -nak. dr. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. Orovecz Béla és dr. elkerülhettem volna a gázolást. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást. 1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. a mentõknél is dr. hogy viszony . (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl.) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés. ak gesztik. Büszke voltam a korábbi mentéseimre.

ami talán abból ered. Hadd mutassak még egy táblázatot. Ha jól értem. Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. Ha a helyzet úgy kívánja. És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. alulfizetett személyi állománnyal. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen. Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. ezek a körök érintkezzenek. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. Az 1990-es rendszerváltás után.ngébb szervezõ. Többé-kevésbé bejártam már az országot. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. ennek oka az ellentmondás. fõleg Budapesten. re volna szükség. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott. Az ábra szerint az esetek 77. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü. igen magas. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. a szó szoros értelmében vett mentés. inkább tovább kérdezek. m ly a magas elvárások és munkaterhelés. így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. további 18. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. Sokat elmond a helyzetünkrõl. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. Ennek lényeges megállapítása. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. ismerem a közlekedés körülményeit. folyamatosan cserélõdõ. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. év során. i a sürgõs. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát. valószínûleg egy l élve. szakdolgozó eü. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap . hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. szakrendelõbe. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og.

és rik. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent . illetve éjszakai és egyéb pótlékok. például a tanácsos rang megvonása. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. és inkább azt igénylik. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. hogy nem jut több. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. hogy: Én veszek. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . Sajnos nem válogathatunk az emberekben. A 2001.] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. mert aki nem akar elmenni . hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. de szabads egség. Visszatérve az eredeti kérdésére. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. Szép fõorvostól. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér . és mihamarabb cserére szorulnak. mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. nekünk kell helyreállítani a becsületünket. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. hogy én. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni. jönnek-mennek. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben. [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. hogy büntetni se nagyon tudunk. vagy kiutálják maguk közül. Megértik. oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. é lalkozott az üggyel. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem. tûzoltók. és pénzt vett fel vele egy automatából. M. Egyre nagyobb számban szoru k javításra. Az évek során akadt néhány incidens. a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. Viszont az is igaz. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. A mentõk egymás között többnyire tudják. hogy egy mentõsofõrt. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. az a munkaügyi bírósághoz fordul. mikor az elköv iléte nem bizonyítható. de ezt évek óta nem kapjuk meg. aki ezt komolya veszi. mindinkább amortizálódnak. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. amely valóban nagy port vert föl. M. ez is igen bonyolult. hogy t. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. Szakszerûtlen. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . Gy. Mi közalkalmazottnak számítunk. ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen.] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek.104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. hogy akadna olyan mentõ. Gy. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját. hogy ki volt a tettes. de a munkájuk hiányzik. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. ellene biztosítani. vagyis évente kétezret. a harmadik a cím. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el.

1998-ban már csak 64 darab (6 százalék). azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. ez a mennyis típusból jött össze. de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. 1996-ban 9 darab (4 százalék). bútorhuzata kifogásolható. az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném. hogy ezt a limitet felem zenöt évre. vagyis a tíz százalékot. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban. mint 90-féle akkumulátort. törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat. A készülékeink. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret. Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást. kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot. a rozsdás. de mostanában olyan híreket hallani. [Ez hamarosan be is következett. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek. Ami a magasabb felszereltségû eset. hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. most csak néhá atot említek meg. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon. 200 7 újat szereztünk be. M. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet. Gy. és végképp kivontuk a forgalomból. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. lyukas felületek. 1993-ból 116 darab (11 alék).ki. december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban. a padlólemez keresztüllyukadása. 2001 18 darab (8 százalék). A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. nem tudunk velük mit kezdeni. Az EXPO terve megbukott. szakadt. A következõ évek fejlesztési tervei. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is. valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. de a me csik hordágy.és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja.és rohamkocsi-parkunkat illeti. tisztítása szinte megoldhatatlan. a jelen évben 63-at. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk. de nem ismerjük az életkorukat. A 2002-es évben 1045 mentõ. de 85-öt le kellett selejteznünk. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. Vannak olyan eszközök is. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. kezdjük a kocsik életkorával. Közel ezer darab zámozásra. az 2002-ben 216 da rabot tett ki. a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort. 27-et pedig leállítottunk. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor. 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). az els a. az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása.és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett. a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . mikor megtalálja a keresett sz t. Összességében megállapítható. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben.

sokan kemény nyava edtek össze bennük.Elolvasta? Igen. megpróbáltam élvezni a száguldást. Erre minden pályázó visszalépett. Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. Fiatok. Már nem om . amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. szerencsére az akkori államtitkár. Megértem. a pénzünknek több mint 7 . Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott. régi Nys engyel UAZ-okat. Valójában. Citroënt. hogy a sofõrünk rofi. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. ezt a kintlevõségünket foga helyett. 50 millió beteget szállítot . de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. hogy végre lecseréljük a Nysákat. Opel Blitzek. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. mozgóõrség ellátása. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. Magosixek. ez meg is történt 1960-ban. az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. inkább azt a papi rítust követi. fõiskolákon és posztgraduális szinten. A régiektõl tudom. egy nemzetközi pályázatot. egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. Beázott. Lehet. ez 20-30 sz ki. Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. legfeljebb arra van lehetõség. jött olyan kocsi is. W így tovább. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. nem fogják dicsérni magának a Nysákat. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. hogy 1948-ban. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel. aztán lekísér az épület földszintjére. csak a Toyota ment bele az üzletbe. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . hogy szakm tartsam magam. nincs ok feltételezni. míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. Volga személykocsikat. arra gondoltam. Hanomagok. 1991-re már 295 abot szállított le. mint hazaszállítani. a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. Évente legalább egy-két aktív korú ember l. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. A Nysákat tokkal-vonóval. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. azt mondják. Jöttek aztán kodák. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. hogy nem ismeri az adatokat. hogy ez furcsának tûnik. jól vezet. mert elhasználódik ekkora súly alatt. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. benne v . Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése. azt hiszem. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. menet közben nem eshet bajunk. IFA Framók. Közölték. 24-36 órákat ügyeltem. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. ha érdekli az ottani munka. Ha megkérdezi a régi sofõröket. és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. a sürgõsségi ken. 1990 körül eljött az idõ. mikor szóltak érte. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. Mercedes bármit vehettünk volna. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. Erõs a stressz? Igen. szívesen látjuk.

gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál . gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett. € 5. mások szerint viszont Törökországban. amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. Gy. a gödöllõi Finommechanikát. most arra várunk.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. Úgy gondolom. minden fontosat elmondtam. i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. Augusztus 18-án. hogy milyen minõségben dolgoztak. valósággal rá kell feküdnie. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE.]. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. Maga is tapasztalni fogja. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl . hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. rögzíti a testet. Rohamkocsiként elõször. Göbl Gábor. ezért kü megmaradtakra. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. A terjengõ legendák azt sejtetik. hogy valaki végre tegyen is valamit. az OMSZ nem áll olyan jól. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg. hanem üresen. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet. a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme. ezeket is. Mercedes gépkocsikat szereztünk be. ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót.lt az árban. m tileg hadiüzem volt. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. majd jöttek a Roburok. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. eleve használhatatlan volt. a mi autóink állítólag ott készültek.) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. hogy a Toyotákat nem mentõautóként. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. például . Néhány eszköz. Gy. Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget. a Toyotákhoz hasonlóan. Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. ezen helikopter ndõk M. ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. A kocsik életkoráról. Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját. Olyat is hallani. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán. hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. érdekelt. szívesen elváll feladatot.

a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. az intenzív osztályon. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. v agy megmondaná a valódi okot. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. a vakolata már rég leh t. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . csak egy ütött-kopott eszpresszó. mi is elindulunk. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. Repülõtér a közelben nincs kialakítva. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. hogy fel mer-e hívni minket. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. közli velünk. Beérünk a Szent László Kórházba. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. már csak a vesém van a helyén. A szülõk elhárítják. a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. Most is. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. leveti a blúzát. innen szokta k gyógyszert kérni. E i sérülés. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. kimegyek velük. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda. és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. A többiek. Most is vérzek. hogy erre gondoltak. a mûvelet 25-30 percig tart. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. kiderült. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. Mire kiérünk. hogy megkeresem õket. de nincs idõ a vitára. aztán mindenemet kivették. Fel-felsír. és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. kiszálltunk. az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. a többi már a rendõrök dolga. A kislány izzad. megyünk tovább. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra. A rohamkocsit esethez riasztják. hogy nem kell ker nünk. vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. aláír nyilatkozatot. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. A mentõk t t. viszonzásul gumikesztyû dnak. máris befut a következõ rádióutasítás. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. Nincs kétségem afelõl. sapkát rajzoltak. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. ha megszorulnak. A nõ befekszik a kocsiba. és azzal nem megyek semmire. Az illetõ vagy mellébeszélne. A gyógyult betegek küldték magukról. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. A Peterdy utcába hívták a mentõket. .ani. az orvos hiába próbálja nyu tgatni. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket. nyög. a torka te le lehet váladékkal. elhatározom. mert csak nehezen kap levegõt. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik. azonnal ki ke l menni hozzá. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. feltételezzük. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. kiderül. Szótlanul üldögélünk mellette. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. Én közben néhány szót váltok a pilótával. helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. az agyödéma ennek a szövõdménye. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak.

hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson. már kifelé tartanak a kapun. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. jenek egyszer igazi bajba. csak lakodalmas rockzene hallatszik. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. csak mi f zetünk rá. de a közlekedés legfontosabb útvonalát. semmiféle tûz nyom . Latin. az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. Nem volt élõ hozzátartozója. € 6. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. Jegyzõkönyvet vesznek fel. Az ideigle . hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. de kocsiznának is. aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával. de újabb feladatot kapunk. A gatója. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. Lesre futottunk! mondja az orvos. mert a betegek java hazament. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. kettõjük. de senki se szól bele. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával. mennünk kell tovább. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk. és ne kapjanak segítséget. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. mert a harcolókban élt a gyanú. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. aztán elvonulnak. A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába. a túloldalo ik a kagylót. Ebédidõ volna. vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. ki nünk. görög. hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15. Orovecz Béla felmérte. aki az egészet kitalálta. A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg. Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. a mentésvezetõ kísérletezik. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel. És még azt sem tudom kívánni nekik. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem. de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. dr. en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. hogy itt áll köztük. már számos országban hasonló jellegû kórház. a la is kigyulladt. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. ek egy félmillióba. szinte lehetetlen volt átjutni rajta.

Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. Az ilyen betegeket. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. A már ozott dr. a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt. majd City né atóriummá alakították át. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. fe zerzéséhez. hogy a megszerzett szakmai kincseke .és vízvezeték-hálózatot. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el. Hatágyas. 1998-ra pedig az egymilliót. Maklári Lajos említi. késõbb a török követség vette birtokába. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. gáz. mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. . Okunk van azt hinni. sokszor azért is apnak. Ezek az évek. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi. az elektromos-. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs. sõt professzori r ngra emelkedett. az ittas sérültek ellátását. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a . a telefonközpontot. Eredetileg magánpalotának épült. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás. a kórházak nehezen vették fel. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. megõrizni. a f ek szerint. A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni. az ellátott betegek összesített száma 1984. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát. elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956. sõt fejleszteni. természetesen. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. akár más úton érkeztek. mint említettük. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. Az átal és nehézségeit jellemzi.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. nem csak a siker jegyében teltek el. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára. Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. Ezt követõen iskolaként. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t. ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. december végéig elérte a 600 ret. végül. Az igazi megrendítõ. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. Megnõtt a kórházi személyzet létszáma. trachoma kórházk llett volna rombolni. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. nem egészen száz ágyon. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. és újra felépíteni. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. késõbb a kört szûkítve. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. Az elsõ beteg. az esemény után 12 évvel még életben volt. Nyilvánvalóvá vált. a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével.nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá. amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok.

hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. Gy. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk . és nehezen szabadu ktõl. napirenden voltak a verekedések.Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. olyanokat is hallani. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá. Ezzel a két intézményt összevonták. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. Minden részeget levittek a pincébe. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház.8 százalékkal emelkedtek. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. sõt kísérlet is elõfordult. je cithez vezetve. elvonták tõle a részeg sé ladatát. Örömteli. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte. Ilyetén módon megszûnt. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. az idõzítés szabadságidõre. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí . A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat.]. hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését. A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. Mint Magyarországon általában. így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. kerület útra M. hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. és eltávoztak az intézményünktõl. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont. és még nagyobb mértékben leál ukat. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4. Akik igazán realista módon gondolkodtak. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. de reméljük. Nem tudni. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak. A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól. amiben az is közrejátszott. hogy változatlanul megõrzi pozícióit. a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést. an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. Számtalan példán tapasztalhatták már. most is a pesszimistáknak lett igazuk. és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. emlékeztek rá. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. Február elején váratlan fordulat következett be.

A korábbi mentõkórházi f tót. ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. de korántsem elhanyagolható körülmény. 2003 márciusáig. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. Az õrzése komol et. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. mikor jelen sorokat írom. dr.) Az ügy elsõ. Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. Dr. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet.fejezte azt az óhaját. A sza . hogy ez nem döntõ. Senki sem tételezheti fel azon . most az egyszer megmutatta. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. (Senki sem értette. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. dr. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. a Fiumei úti épületben. és így próbálta lehetetlenné tenni. Göbl. hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. hogy ké határozott és gyors cselekvésre. április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet. Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával. még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. amelyen áll. Túry Peregrinnel. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. ahogy már említettem. valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést. és legfõbb igényként azt jelölte meg. A ay államtitkárra bízta. illetve a telekhez. Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. Az államtitkár egyúttal további is kért. az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. hogy direkt húzzák az ügy megoldását. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. Az OMSZ ezt áttanulmányozta. elõre eláruljuk. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. késõbb . Az áttelepülés végbement. felmérték az elhelyezés lehetõségét. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . hogy a miniszter már korábban összek dr. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott. a Mentõkórház fõigazgatójával. hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki.

a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. az informatika fejlesztésére történõ elvonás. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. de érezni engedte.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. . hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket. A be eket csak befelé. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. mások viszont elhagyták az intézményt. lió forint a nagy értékû eszköz. ez idáig nem került beszerzésre. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. hogy az e k. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. hogy szembeszálljanak vele. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. Az OBSI székhelyén 2001. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. pétõl lépett be. a szolgálat néhányszor már megmutatta. de néhány eszköz (pl. hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. ebbõl 44. a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. A harmadik részleg. számítógé ) nem találtak. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg. immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak.vagyonátadó leltárban összesen 68. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. Ezek pótlása. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. egészségügyi min aligha tûrte volna el. de minden különösebb indoklás. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre. Egy. fenyegetésként is veszélyes fegyver. az erre a cél g késve történõ érkezése. nehézkessége. üzembe helyez valósult. amivel többen éltek. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. Az üre s hirdetésekkel. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. kérésünk ellenére. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. Ennek mellett a lélegeztetõgépek.

a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott.Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. már épp lelépni készül a mûszakjából . Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. azon belül nekem is. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. december 19. Eltûnõdöm néhány rég Virradat. de a rekkenõ hõség nem enyhült. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. mint amennyirõl a közvéleménynek. hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. Összesen 300 ágy áll itt. mint például a rendõrök. ami a szívén fekszik. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. k két koldust nem zavart. akivel már találkozta elyiségbe. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. A Szobi utcában mennyi volt? 86. amelyet egy hónap óta érzünk. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison. a két orvos még nem jött be. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. 1922. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. hogy már itt is van Új Nemzedék. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. elköszönt. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. Dr. például nincs urológia vagy . június 13. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér. Elõször egy mentõápoló vett észre. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. Göbl Gábor. 1922. de nem csak ez számít. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. a mentõszolgálat történetéhez. en az állásomról is lemondok. mára még a nevünk sem maradt meg. a belgyógyászatu 14-es. tud n. A traumatológiánk a 13-as. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. január 20. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj. ebbõl mé miénk. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. megmutatta. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. ahol dolgozott. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. Visszatértem olvasmányomhoz. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. nem vállaltam volna. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. 1920. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. azt nem tudom. melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról.

magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. elmehetnek. hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. de a hõség nem enyhül. de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. felkísér a liften. aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. a polgári védelem. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. megígéri.és folyói d át. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra. nyugtalanok. Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. Volt idõ. melyeket esetleg használhatok majd. Régen. ötven beteget behoztunk. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. Míg bámészkodom. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. mint látni fogjuk.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. A nõvéreken látszik. és megõrizni ezt a státuszukat. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. és ismerték a feladataikat. hogy néhány perc múlva visszajön. a tûzoltók. azt csinálom mellékfoglalkozásban. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. bármennyit elrendelhetnek. persze nem közölték velük. úgy kellett kiharcolnunk. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. és megnyugszanak. mint tudjuk. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. most visszatér. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül. de a portások nem engedték be õket. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. néhány frissen elõkeresett újság. míg végre valaki nincs szükség rájuk. a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban. szívességi alapon kell megkérnünk õket. ha leesett egy ólmos esõ. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. Len . hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott.ilyen szakemberre van szükségünk. elnézést kér. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról. Nem tudják. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. hogy legalább ketten legyünk. és b kellett szállítani a kórházba. Az ismerõs orvos közben eltûnt. a katonaság. ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. és a két gondjaira bíz. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . ma negyed hatkor jött el hazulról. hogy változik majd a bérük. ha a me eladatok úgy kívánják meg. mennének a dolguk után. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. M y. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. én is fáradtnak érzem magam. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. Telefonon leszólnak. mert a z erõk koncentrálva voltak. 24-et megoperáltunk. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam. felmegyek hozzá. nem létezik. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. kitör a betegeken a hisztéria. Õk az OMSZ közalkalmazottai. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. ilyen viszont. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . A nõvérek elköszönnek. mi és még sokan mások. majd egy s zárta le a menetet. lassan besötétedik. hanem a sürgõsségi e ere. a másik. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. csak 60 ezret. akit máris elhívnak egy beteghez. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. hogy türelmetlenek. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem. de a ak csokoládét. Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn.

Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. Göbl doktor csak n délyezi. Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. A combnyak. de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes. maga egy kicsit elfogult. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre. mintegy harm millió forintba kerülne. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani. Közben az egyik bete rosszul lesz. ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. amikor csapatok kimentek. elrenyhülhet a belek mûködése. kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat. aki gondterhelten vizsgálgatja. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. aki a betegek ételét oszt a. A men tõk azt mesélték. ha eg . Megjelenik Göbl doktor. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. a folyosón en is rosszul lettek. Göbl doktor õt is ellátja. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. Nekem úgy tûnik. 78 éves. Átmegyünk az ügyeleti szobába. itt Gorove doktor. Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak. Már tíz óra is elmúlt. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. aztán elhagyjuk a kórtermet. hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. ahol a el lehetett volna állítani. olyankor az infarktus is több. a teremhez nem tartozik kiöntõ. de jellemzõ: annak a nõvérnek. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. mi a helyzet. A betegforgalom mintha csökkenne. a kicsi mindig csodálatos. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. infúzióra kellett kötni õket.bb mentõautó közeleg. az mikor kerül sorra? kérdezem. õk pontosan tudják. és nem teszek fel több k pcsolatban. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. ahogy általában. Már kilenc óra is elmúlt. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki. mert ha a szervezet megszokja. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. õ egy orosz betegápoló. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. min ehetséges legjobbakat. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. az udvarra pedig mégsem tehették ki. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. az or a halálból hozták vissza. annyi biztos. hog porciójából csípjen le. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. de még folytatódik a vizit. mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. nem tud magyarul. Egy apróság. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. és itt maradt.) Végig azt várom. a WC-be kell kivinni. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket. n nek hozzátartozói. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. aki Magyarországra nõsült. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. a kórisméje ájulás utáni zavartság. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket.

bár alig négyéves. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. hogy lát is valamit. hogy milyen következtetéseket von le. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. az alk eszközöket viszont annál inkább. Amerre elha tunk. mit ír majd. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. és külön vett a kocsit. nem kívánok a s i. Tapasztalni fogja.t elhalasztódik. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. Ez kimondottan kénysze rû. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. A kocsi megindul. hogy másutt sem jobb a helyzet. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl. az orvosi felszerelést. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. Néhány újságírónak is eszébe jutott. A provokáció bejön. csak éppen rákapatták õket. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez. És maguk miért nem adnak? kérdezem. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. csak két nappal késõbb lehet pótolni. tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. A biztosíték sem az van bekötve. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. akkor az t kell választania. én nem gondolkodhatom azon. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. ami fölébük van írva. ahol öt e segítette egymást. amelyben mostanában Igen. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. ez a mi Mercedesünknél nem megy. hogy haza menjen. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. doboztetõk. Errõl még sokat fog hallani. mert semmi máshoz nem értek. A terápiát ez ritkán befolyásolja. akkor is az a rohamcsapat! . A két rohamkocsi egyikére kerülök. mutatja: Ilyen itt minden. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. Elmenni nem tudok hov a. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. minden recseg-ropog benne menet köz . hogy végképp terepszínûvé váljak. Hát igen. elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. majd tûnt el újólag. ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. egy szakápolóból ból. Félrehúzódom tõlük. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. és nemcsak én. amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. csak két dologra hí om fel a figyelmét. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki. vissza operálni. Göbl fõigazgató is elvonul. el lehetett volna intézni a vám. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. már mindenütt kihalt a környék. a hordágyat. A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. Nem akarom befolyásolni abban. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. mikor spórolni akartak. A csavarok nincsenek meghúzva. talán lesz olyan szerencséje. € 7.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

õ nyitja ajtót. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket. amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. Hajléktalanok? kérdezem. a fémrudakba gy eütötték a fejüket. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik. ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. rendõr p nem jön ki. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. Megpróbálhatjuk. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. Átmegyünk a nõi részlegre. hogy miért nem tartottuk be beteget. a kocsi tulajdonosát. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. most is élne. itt négy. és ott vadászt iss húsra. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. a bûz még áthatóbb. hogy feltáruljon elõttünk. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. kiderül. Az ápoló bezárja az ajtót. Sokáig itt. Igen. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója. Elindulunk. hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik.) A CB-rádiókészülék is rossz. ebben megállapí ekünk. Neki van jogosítványa? Nincs. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. mint láthattuk. hogy keresõ foglalkozásként. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. még megállunk beszélgetni a folyosón.emcsak én. és reggel biztonságosan hazajutott volna. mint . oldjuk meg a bajainkat úgy. így a Nyírõ lyzetet élvez . Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. mert ez a legolcsóbb megoldás. az ápolóról kiderül. ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában. megtûrik. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. nem hívhatunk ki. és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. mikor utánanézett és kiderült. Az esetek hetven százalékát õk adják. mint egy nõ. kialussza magát. például ráz gy alkoholbetegre. és a beteg eltávozik. hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. hogy ha azt mondaná. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. a si életkora meghaladja a tíz évet. . Csak e között választhatunk. A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve. Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. azzal bajba kever alkalmazóját. utcáról beszállított fekszik. bírót. aki ezt engedélyezné. A kórház addiktológiája zárt területnek számít. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. hogy fest ilyenkor. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. Egy termetes ápoló is elkísér minket. Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. Viszont ügyészt. a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. Ha ehhez van kedve. ahogy tudjuk. nagy a valószínûsége. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. és az is elõfordult.

nagyobb veszé ent. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. lassan már befejeznék a körútjukat. hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . akik jelentkeznek elvonó kezelésre. erõszakos cselekmény mentõk ellen. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. gunk mi még együtt táncolni. Már elmúlt tizenegy óra. Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. Göndö ktor nem tiltakozik. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. ezt roboráló. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. hogy nyáron az áradó benzin. Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. Romániában még rosszabbak az állapotok. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. .Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott. Elköszönünk. € 9. felismerem benne azt a mentõtisztet. Ugyanaz történt. Mellesleg már az is kiderült. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. kiderül. és folytatódik az ellenõrzõ út. az angyalföldibe l tunk el. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. ho volnék itt. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. Javaslom. a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát. Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. le kellett váltani.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. hogy induljunk el hazafelé. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. Számtalan diagnosztikai eszközt. AIDS járványszerûen elterjedt. ide azok kerülhetnek. hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. eltörött a bordája. Leülünk pár szóra. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek. õk a dohánnyal viszonozták. Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12. feltételezem. de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét. feltételezem. a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. Dr. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. de ritkán lehet behajtani. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. Ha tõfülkében ketten ülnek. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. az még a k sebb baj volna. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. hogy ne jöjjön be a kolera. de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez.

Hosszabb szünet után dr. Debrecen. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került. ivóvizet. és életét vesztette. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. Olyan kósza pletykákat hallani. ogy változtatásra szánták el magukat. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek. A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos. Pécs. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le. hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. 1991 tavaszán egy. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. Orovecz Bélában. majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. az egészségügyi személyzet (orvos. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. Újabb típusok után kellett nézni. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni. élelmet. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. Miskolc. a mezõgazdasági. eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. Balatonfüred. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál. a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult. Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. A II.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. hogy az OMSZ fõpilótája. több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer. ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint. 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. és a szerkezeti felépítésük deális.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. világháborúban ezek a Junkersek. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. míg . így alakult meg a MASZOVLET. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. A helyzetet me felelõen jellemzi. A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával. május 7-én az M7-es út 36.

ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. hogy Miskolc. de tekintetüket el-elfordítják. Tudják. Megkérem a csapatot.) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy . (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. és a fenntartási költségek is megnövekednének. egy orvos egyszer azt mondta. az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. ilyen állat is van. A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. A tõkék néhány éve még termést hoztak. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére. és aligha ott is teljesítenének szállításokat. Itt megnõ. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. egy szabad kitekintést adó. A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni. illetve percekkel a sérülés után áll be . ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. repülõ mókus úgy látszik. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. hogy dolgozzanak benne. alacsony bokrokkal felvert ösvényen. mert például majd a lene emelnünk a létszámot. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál. hogy majd én is velük tarthassak. reggel nyolctól este hétig. Nem fél benne? kérdezem az orvost. Úgy érzem. Nincs annyi hely. e kekszet készítettek ki. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. illetve baleseti sebészeteken. de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. Az építkezés nem ma állt le. Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft. A kupolaszerû tetõkke t. az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár . A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak.-be léptek át. számítottak a jöttünkre. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. az aranyat érõ óra fogalma. Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel. de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. az idõ múlását jól mutatja. mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. t megpróbálom gyorsítani a tempót. most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból. A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok. Számolnom kell azzal. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított.

és azt ztalnia. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. Már hajnalban beállt a halál. 2002. Mások is megunták. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez. aki ugyan különbözõ beosztásokban. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti.ar utakon. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt .-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek. ha egyáltalán akad vevõ rájuk. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. Gy. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza. emlékszem. hitelkártyáját. márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele. vagy sehogy. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. hol a mama személyije? Nem leljük. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. úgy tûnik. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. A garancia fõdarabonként változik folytatja . ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet. mint egy légcsavar. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. Itt jobb a pénz. õ is a hadseregben kezdte a repülést. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. a szerelõknek is. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott. ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. A forgószárny majdnem olyan mûködik. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. de jellemzõt. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni. Az esetfeladatok rövidek. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. Itt két évig örömködtem . mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . ha ügyeletet adunk. (Korábban már említettem néhány esetet. mikor megalak BASE.]. konkrét és részletes megfogalmazása. Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. akkor a legszigorúbb felelõssé . hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. de már 72 lgozik egyfolytában. megkönnyíti a manõverezést. Viszontlátásra. ellopják a pénzét. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide. másra nem használható. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. Kár Nehéz elképzelni. átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT. átszegõdtem ide. de ahho volt kedvem. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. nekem is. pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését. mint pilótának. Ismerem annyira a magyar újságírást. és megkérdeztem. õ zolt. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. más forrásokból tudtam meg. Az Ecureuil érzékeny. Szeretném. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. annak id mában szinte mindenki. Azt mondták. de menjünk tovább a glosszában. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. de mielõtt elvinnék. Göbl Gábor fõigazgatót. Egy folyóirat 2003. bár nyilván semmi értelme m tal doktor. 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. Ne haragudj l. hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. A pilóta is dicséri a gépet.

Kiderült. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. több s méterre esik a felszállótól. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. Zajos. hogy mikor Eddy Murphy. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. amellett elõfordul. ahol alig néhány méteresek a távolságok. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. hogy szót értsünk egymással. biztosra vehetjük. Arra gondoltam. hol gyalog. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. akik olvassák ezt a folyóiratot. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret. de mi úgy csinálunk. Bármilyen hihetetlen. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. melyre alapozva tervezni lehetne. nem látunk olyan koncepciót. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak. mikor muszáj lesz lecserélni õket. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. és szeretné megosztani velem az által altakat. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. akinek n . A terv meg a 2000-es év elején indult el. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. sokat fogyaszt. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem. nem véletlen. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. ha jól tudom. mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. a gyen hajtómûve miatt lassú. Ki t katonai repülõeszközök. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége. de több szabálytalanságot találtak . mert az irányítás és a szervez . Mivel remény sem látszott. néhány perc múlva elköszöntem. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. az életkoruk 16 20 év között mozog. a Népszabadság 2003. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik. Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. de ez egyszerûen nem igaz. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. Ha egyikre sem kerül sor. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. vagy nem? A repülõgép nem autó. raktárban várják a csodát. am k. háromszor két órás idõtartamra. ahol csak tud. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal. Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. erre is csak annyit mondott.t kell alkalmazni. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. hogy most már nekünk is van helikopterünk! . mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. az már jó eredménynek számít. a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált.) Én folytattam az utánjárást. me k már évek óta lekonzerváltan. de egy váratlan esemény újra a be juttatta. és totálkáros lett. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl. Nincs már az a terminus. mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. ezzel is le kell ereszkednünk a földre. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. minden magy né elmondani. és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. mint az Ecureuil-é.

a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. gyógyítanak. õk mindent megtesznek.) € 10. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni. és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. Pályája kezdetén mentõtisztként. csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük. valamint balesetek elhárításában. hogy megérthessünk bizonyos. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. hogy még egyáltalán mennek a dolgok. mely évtizedekig a f . a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel. és az állásomat kockáztatom. megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. Én szeretem ezt a feladatot. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. az úgynevezett good clinical practice . hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat. Dr. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. gy nincs. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. Mint említettük. Azt. majd mentõorvosként dolgozott. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. futó kocsiparkját hate emelte. a beteget v eszélyeztetem. és így repültek tovább. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. feladatai közül kivette a mûszaki mentést.em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei . Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. Emberséges al mzéséül megemlítjük. és az orvos is hozzájárul. A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. hogy haza fogunk térni. napjain jló változásokat. akik repülnek. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. Átalakításukat semm ta volna. hogy különb világot hagyott maga után. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel. de lehet. 1966-ban halt meg. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték. z Bélától származik. az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. Ha ezekhez tartom magam. megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. Ha mint orvos másképpen járok el. Az erõs központosítás. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. Fõállásban egy klinikán dolgozom. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával.) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. szerelnek. akkor azt kell mondanunk. szállítás közben vérezni kezdett. mint amilyenbe beleszü ett. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. (Szükségesnek tartom megjegyezni. mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára. létrehozta az önálló Mentõkórházat. mert megígérték a családunknak. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát. majd a Népjóléti Minisztériumban ozik.

hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. traumatológusi. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin. Sebészi. 62 éves voltam akkor. amelynek közelében olyan kórház áll. ott a feleségemnek is ígértek állást. hogy személyesen fogadjon. Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). mert a családom s lt. utána jelentkeztem Orovecznél. Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. Békéscsabára. Orovecz doktor halála után. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. Surján az államtitkárával m l. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott. nem méltatott arra. Így kerültem le Nyíregyházára. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. Az illetõ visszamondta nekem. Egy 1995 . vagyis külsõs orvosként.ja volt. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. hanem jó egészségügyre van szükség. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. Egyrészt azért. mert most ott kell az ember. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. Surján gy kinevezték. -ben. melyekre az á tak. akkor elmész Salgótarjánba. olyan helyzetbe hoztak. mind hosszabb id okra kiesett a munkából. ezt nem bírhatta egyedül. másrészt üzemi k zhettek. Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. Hová? kérdezte a fõigazgató. 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást. Formálisan kinevettek. hogy nem maradhattam to vább. különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. 1962-ben jöttem föl Budapestre. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. magas szakmai színvonalát. nem tellett nekik a taníttatásomra. mint említettem. végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. fõleg a fõvárosban nem. viszont j leillett abba az elképzelésbe. h gy szerény véleményem szerint nem új. ahova bej xternálni. mint Eisert Árpád. Azóta sem vagyok munkanélküli. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. doktor Bencze Béla irányította. Ez a tevékenység egy ideig tudva. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. így a mentõellátás állami monopóliumát is. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. Rendben van. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. ortopéd szakv . nem volt sebészi állás sehol. mire én csak annyit jegyeztem meg. mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. Itt elt tek néhány évet. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. 1949-ben elég jó pénznek számított. Akkor azt kérd . hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. hogy engem kirúgtak. én hozzá kerültem. A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán.

ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz. De hogy fizetik az embereket? kérdezem. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. Õk válogathatnak. ha csökken. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit. hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. akkor többet. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot. mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. akkor egy kilométer kevesebbet ér. ha a sorsunkba. Belátom. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem. beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat. hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . tehetetlen.3%-kal. ha jeges az út. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel. mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni. ehhez jön a bo rravaló. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. hanem az állam látja el központi szervezésben. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. modernebb szervezésû szekt mben.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n. míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett.7%-kal. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. Csak a pénzes eseteket választják ki. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent. csökkenésünket ötszörösen meghaladja. biztos. Visszaélnek azzal. és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben. 14. tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra. a mentést és az azonnalas betegszállítást. míg a betegszállítást.6%-kal csökkentek n 9. A mi zsírunkból élnek. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. körülményes. vagyis egy meghatározott. sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti. annyi viszo telen. Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4. A 2002.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. mint államinak minõsített f nisztérium. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást. sõt meghatározott feltételekkel mentést is.

hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. aki ott sofõr. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. Miért jobb. Nincs kétségem. de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. Kettõnkön kívül egy bajuszos. csak az OMSZ irányítójának utasítására. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. ebbõl arra le ni. aki mindig is tudott élni az adódó l . Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. A beosztásb tnak különbségek. ha van szakvizsgája (Gyanítom. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. ennek sem az a célja. elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett. 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik. az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit. fokozatosan fejlõdtek fel. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján. akkor leszedjük róluk a felszerelést. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. senki sem fog panaszkodni magának. -t. Nálunk a rohamkocsi 8. Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. Kávét hozat. Amennyire meg tudom ítélni. az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. Átnyújtja a né tán. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. a év alatt fut ki. késõbb és csak véletlenül derül ki. bárpult. a mûködési terület kiterjesztésével jár. a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. nem véletlenül került m társaságunkba. hanem orvosi felügyelet ellátására is. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. hogy semmit sem kíván felt . hogy civi zottja. Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. Az apa.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. . mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. és eladjuk teherautónak. meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. olyan szervezésben. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. csak hallottam felõle. hogy T. aki már magas képzettségû közgazdász. i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel. olyan a helyzet. például. egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. nálunk esetleg átül ápolónak. hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában. sõt es s kivonulhat igaz. mosolygós. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet.) Örülök. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. a szentendrei állomás mentõtisztje. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben.

Pletykaszinten azt hallottam. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. Egy tóból halászunk. Mi lehetõleg egybõl. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. ezt a túloldalon is elismerték.Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz. mi egy óra alat yunk érte. de mondja m g az informátorának. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. természetesen azt. a többség a Samaritanus -t keresi. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. akkor angolul tud németül. amiért a szövetségesünknek. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. általában Budapesten átrakják. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. de a legkisebb kétségem sincs. vigyázunk. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért. Sõt azt is szívesen elvállaljuk. A stewardessnek ezer n. nincs kibúvó. azt írták benne. hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. amelyben leginkább igazam volt . gazdag olajország. kiszállítjuk a repülõtérre. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. hogy hozza elém az illetõt. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. hogy ha ezt tény eljelent. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést . Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. és egy másik autó viszi tovább. direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. mint az állami mentõk. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. bürokratikus vízfej alakul ki. hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad. minden elõírást teljesíteniük kell. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. és én le fogok számolni vele. Egzisztenciális ha i. hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. itt mégis kénytelen v gyezni. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g. nem tudja ellátni a beteget. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. Tegyük fel. Szó sincs róla. De biztosíth nem fogja megcsinálni. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . hogy ilyesmi is elõfordult. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket. takargatja az úton. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. Igen. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. lehet. Ha angolul telefonál. Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. jobban félek attól. Nem ismétlem meg a kérdést. Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. a mberünk eteti. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. hogy a mi esélyeink jobbak.

aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. csak magunknak csinálunk plusz munkát. de mikor újra rákérdezek. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok. közben egy szolid. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. ahol az Európa egyik bázisa mûködik. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. megyek az egyik helyrõl a má . Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba. ha felajánlják. inkább kihí sit. évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. Ez egy zárt kör. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. hogy hétfõn reggel beállok. de bármelyik pillanatban érkezhet. és nem következik be változás. hogy nem tartotta a száját. csak vendég vagyok. ami sok költséggel jár. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. végül egy sofõr töri meg a csendet. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs. már aludt. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. Nem gondolt arra. elunja. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani. akkor ránk is kevés jó vár. hogy közbeszóltam elfordul. és egy 12 órás szállítókocsiból. így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. és azok is vagyunk. a kocsiban menet közben aludt. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. Az itteni autópark áll. Bejárom a sehol sem látok. Mi bajt egymást. Egy öregasszony terhére van a családjának. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. mikor lejárt a munkaidõ. ha elosztjuk. A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. albérletben lakom. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. Elõfordul. e 25 800 000 forintot tesz ki. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. elköszönök. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. a ndig a megérkezés után hal meg. ez is vesz valamennyi idõt. de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. Bocsánat. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. és a temetés is hetekre elhúzódna. de ahogy kiértünk a beteghez. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. És ha a román határõrök észreveszik. azóta nem hordom. bízunk a másikban. megpróbálják bevitetni a kórházba. aztán ké elõfordult. mégis elviss mert ha otthagyjuk. mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. és többé nincs kilépés belõle. arcán látszik. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. megbánta. akarnak szabadulni tõle.A vezetõk hallgatnak. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. kiderül. Ha a legmagasabb intet jelenti. ez Magyarország területén belül nem következhet be. az ember 18 éves korában elkezdi. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. Howard. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. . aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. elindulna eg y jogi procedúra. Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre.) Azért ez mégiscsak sok. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. Az orvos megvizsgálja. hogy egyszer hazament volna. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. két óra múlva újra kirángatnak m et. (A 2002. mindig magához tért. Muszáj így hajtania? Igen. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig. Felemelkedem a helyembõl. Azt hiszi. Még mindig évek kellenek. az ápoló eltûnõdve iszogatja.

Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. úgy gondolom. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. kimosni nem tudja. egy idõ sett. akihez kihívtak minket. felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. egyedül él. szólt a kísérõje. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. és este viss ent érte. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl. fertõzésekre gyanakodtak. magadra maradsz. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . Mikor leadtuk a kórházba. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. érdekli a beszélgetésünk. hazaugrom egy tiszta ingért. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. Egy ápoló ellopott egy gyûrût. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. Hogy ne találják meg nála. én soha nem voltam boldog. € 11. akik tbc-t. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. kiderül. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet.és lábsérülést szenvedett. akár nem. Ez nálam nem sti mmel. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. mény nélkül. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. hog y rosszindulatú daganattal. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk. Nem nagy ügy. agyalapi rákkal küszködik. tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. Azóta már többször is megoperálták. hogy kilencvenezer forint volt nála. Én az ing szürke vásznát nézem. hogy velünk jöhessen. Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros. nem jelentettem fel. ott helyben elásta a kerítés mellett. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. ide kellett jönni. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. hogy eszméleténél van. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. útközben vele beszélgetek. akár meggyógyul. Az ápoló ellátja a sebét. Még be sem fejezték a takarítást. Csak egy kívánsága van mondja az anya . Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get. attól tartott. össze-vissza zúzta magát. A páciens fiatal. de ha az ég befelhõsödik. ahogy kell. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. Rákérdezek. csukott szemmel elfordítja a fejét. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. Berendi Tiborról. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. sok barátod akad. A betegen látszik. a mentõk kitakarítják a kocsit. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. ez az ing még ma is ing. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk. Leginkább a combját fájlalja. és ez szerepel az értékleltárban. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. a Zách utcai villamosmegállóban esett el. történésznek készül. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. Selmeczirõl. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. ha nem szükséges. Ismerek olyan kollégákat. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. Ha majd épp arra járunk. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. Emlékszem olyan idõkre. de szóltam a többieknek. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. Riporteri szerencsém úgy hozta. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. artanak majd. azt szeretné. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot. A sérült.

Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. évi összefoglaló jelentésébe. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . ide fut be minden. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. Mint annyi más alkalommal. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból. ennek során a végletekig lehasználódott. Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik.) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. Úgy gondoltam. Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. segítenek majd.ig. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. sietnem kellett. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. Dr. A páncéls a garázsba. mormogtam . és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra. Reménykedem. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen. de ez nem döntõ. hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. ami fontos. (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem. Puskás Tivadar. ami a problémák megoldásában irányt mutat. derût áraszt. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni. sem kártérítési ügy nem akadt. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú. a jövõbe tekintve bizakodást. hogy a történelem formálta a jellemünket. A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának. és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. a segítés szellemis si többlete az. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. köztudomású. csak két ember ment el. Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl . Most úgy lesz. hogy nekem a keserû. hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. a nehézségeken átsegít. Van múltunk. udvariasságból nem kérdezem meg. a napi v dteti. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. Saját történelmünk lesz megint. € € Azt már megtapasztaltam. a 2001-es évben sem fegyelmi. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . nem hagyhatok y olyan esélyt. Addigra készen áll az új men tõállomás. Eddig úgy volt. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. hogy a jellemünk f ja a történelmünket. amit úgy kell élnünk. Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. és a bankok is zárva tartottak. most is kifutottam az idõbõl. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. Nézzük meg. tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. Élvezzük a megyei közönség támogatását. azt nem lá am elõre. hogy igenlõ választ kapnék. hogy elérjem a vonatot. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni.

de a Toyoták öregek. és újra . kérdezik. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. a mentõtiszt elköszön. a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. összesen 26. Nagy az igények száma? Igen. ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. aki korrektül ellátja a beteget. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. Nekem is köszönn an vagyok. mind a kettõn. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe . azokból a falvakból is minket keresnek meg.Négy-ötszáz. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. Semmiben. van olyan családi orvos. Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. aztán felém fordulva bólint: Igen. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval. külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak. Négy gyerekem van. sem idõkedvezményekkel. (Közbeiktatva megjegyzem. a félig roncsokat is beleszámítjuk. Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. hogy szerinte mi baj van. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. a kõmûves lterral. Isten tudja. Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. A végzõs mûszak épp most lép le. amit az ember ilyenkor mond. beszól valahová. összesen olyan 150 ezer fõre. ehhez jön még 48 óra. Aztán elcsendesedik a terem. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. a mentõs pedig földdel. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. Érdekes. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. hogy mit tapasztalok. A rokonok régebben nem várt g a mentõket. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát. nehogy otthon is megtalálják a betegek. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. vagyis újraélesztést végezhetnek. ha a benzin árát felemelik. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart. amikor sz dolgozom. de átlát rajtam. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem. és szeretnék tanítani ebben az intézményben. a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. az egyik már 550 ezer kilomé futott. Fenntartják az életfunkciókat. egy esetkocsi.75 orvos dolgozott mint tudjuk. mert nem tartanak kai ügyeletet. egyelõre hívás sem érkezik. igen nehezen élnénk meg. meddig és kihez juthat el az . de csak a szokásos ta kapom. és nem köthetnek nfúziót sem. És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. õ már befejezte a munkáját. hogy egy 2002. hogy mindig megnõ. A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. Elõszö aidejérõl kérdezem. sem anyagiakban.

Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. hogy mindent hallottak és értettek. és útközben találkozik az esetkocsival. mire a kezelés után hazavittük. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. leállít csillapító injekciót kap. ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. és ellátás közben mégis meghalt. hatalmas termetû öreg férfi. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. Megkönnyebbülök. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc. Legalább jobban kerestek? Igen. Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. reggel volt. elindul vele. . az is elõfordul. Agyi történés. Sokat éjszakáztam székben ülve.jol. csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. Ami or hazajött. Visszatérnek és beszámolnak. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. hogy a helységtáblát sem láttuk. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. m fõorvos rám szólt. hogy a hallókészülékbõl származik. Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. Megszólal a telefon. lehet. hogy hányni kezdek. hanem attól. Sok az olyan munka. hogy összeszedjük a rászorulókat. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. nem a haláltól félek. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. három beteget visz fel kontrollr a. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. agyvérzést kaphat. azonnal rosszul lett. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. Mikor tervezték ezt a házat. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. Itt van például a katétercsere. hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. és nekünk még vissza is kellett jönnünk. eltolja maga elõl az ételt. Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. kiderül. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. és elvégzi a kezelést. aki egy kocsival sorra járja õket. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. a bete s jobban járnának. hogy hétkor tünk. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. A beteg 1928-as születésû. majd a lépcsõ fordulóin. Újra megfogadom. kiderül. sietve jegyez. majd rövid tájékozódás után megáll. megvárni. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. be kell házba. amíg végeznek. köz ben akkora köd ereszkedett le. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. Szentpéterfa. hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. hogy a szállítókocsi sz eteget. Velünk nem le . mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. embóliát vagy agyérgörcsöt. amirõl az elõbb beszéltem. mi lelassít. Én is felkapaszkodom. és kart a barátaival. és így is majd kivitt a huzat. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. Elõfordult. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. A ezve. Ki kell mennü olc helyre. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. csak úgy víz nélkül elrágom. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni. az a fontos. mert a szomszédban kiforrt az új bor. Hiába mondták neki. és nem támaszthattam hátra a fejemet. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert. könnyen halunk majd. A komolyabb. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. hogy mégis van testen kívüli lét. rohannak ki a ko sihoz. nem kombinálták be az italt és az öregséget. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. József. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. Megfordul a fejemb en.

on kiszólnak a családnak. Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. Õk válogathatnak a fuvarokban. akkor derül ki. mint mentéssel. csak arról van szó. hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. a három egyetemi város: Debrecen. nem vállalnak el nehéz utakat. Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. tovább fokozz korróziót. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. ha Pécsen nem fog adták be. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. egy fekvõ. Sztálin születésnapján adták át. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. Megnézem a szállító Toyotát. ezek 500 beteget szállítottak el. Mint az ország számos más helyén. szerencsére kiderül. megkeresik. a történelmi visszap t ér. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá. április 6-án került sor. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. Pécs és Szeged kivétel. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. úgy számolják. ami nekik kell. és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. a Matterhorntól a Mont Blancig. aztán mint mentõ kibérli saját magától. rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. elkérem késõbbi elolvasásra. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos. ezen sz tegeket. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. Néha hetekre le is állnak. január 19-én kelt jelenté . megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait. a háborúban elpusztult zsid akították ki. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. és a szakadásokba. megtehetik. A megégett ember szaga elviselhetetlen. mint az OMSZ-re. az ápoló lemossa a padlót. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. Különféle trükköket alkalmaznak. A sofõr azt mondja. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. látogatókat. A lé becsorog a hézagokba. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. aztán szakaszparancs t elõ. Azóta újra eltelt több mint harminc év. akú hányótál hamarosan megtelik. Egyébként nem kell õ . az otthoniak megígérik. még 1951 decemberében. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. és elindulhatunk körutunkra. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. még a hagyatéki végzés is elõkerül. a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. Az elsõ kivonulásra 1904. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. Õ hivatásának megszállottja. Elõször Sárvárra látogatunk el. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. a halottakat és az ételt. elõbb mint mászó dolgozott. Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be.

változat ul átengedi a vizet. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. Érdekel. Elõfordulhat. hogy erre nem kerül sor. A kémény élvakolata is megrepedt. ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. a Sv elindult. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék. itt is minden lehasznált. de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. hogy keletkezett a beázás. A falak ra kiül a salétrom. a tetõ javítás Az épületek. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. A garázson keresztül térek vissza az épületbe. és az elõjegyzési lista is hosszú. az ajtók mindinkább befelé billennek. a mentõállomások bútorzata. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. A helyi kórház 106 éves. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. 3000-nél több munkahely szûnt meg. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. Az éves kia . futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. a mentõk hamarosan elköltöznek innen. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. vagyis az i i intézet. a padozat feltöredezett. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. jellemzõ apróság. szág legnagyobb fûtõházainak egyike. kezelés. más továbbra sem történik. megbizonyosodhatunk. festése elodázhatatlan. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint.e ezt szerényen úgy határozza meg. de nem sikerült. 7-8 évesek. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. soksz llátására is alkalmatlanok. A létszám 30 fõbõl áll. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. Korszerû fûtéssel. a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. hogy mind a három mûködik. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés. a kivi hiányában még mindig várat magára. a beázások olyan méretûek. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. 1. K lítókocsival rendelkeznek. de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak. mert egy 2002. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk.5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. saj uk nincs. hogy ez a helyzet csak átmeneti. hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül. legalábbis Celldömölk esetében. lehullófélben van.

valamelyik városban is talált volna munkát. Tízórás mozgóõrséget adnak. egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. mindenki halálos csendben figyelte. akkor derül ki. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt. negyven év körüli asszony fogad minket. környéken lakik. és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. intubálni kellett. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik. hogy õ az orvos felesége. úgy tudjuk. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. Hetente? Nem. Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. szívesen vállalják. érdeklõdöm a férje holléte iránt. sorszámát tekintve 208. állatokkal foglalkoznak. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. majd minden falu tart legalább egy mentõautót. Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal. amitõl fuldoklo t. sokszor külön név szerint hívnak. az elsõ forduló után összeesett. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. állomása. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget. talá en fejezték be így az életüket. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. van.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket. mentõtiszt is csak egy. Megint tovább kell vonulnunk. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. és karamboloznak. h apnak egy-egy szolgálatért. kell rá a személyzet. többen is azt fontolgatják. P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. is Kunágotán. aki ha egy balesetet lát. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. újfajta autógumikat próbálnak ki. Földdel. nekem viszo erencsém szokott lenni. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt.00 millió forint körül mozognak. havonta. Egy szállító. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. Õ nem abba a típusba tartozik. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére. Ez a ségként nem létezett korábban. így találtam meg azt az ételdarabot. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. aki mielõtt útnak indult volna. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. Kérdezték. Mi történt az öreggel kérdezem . legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. gondosan kirakta a táskát a kocsijából.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában. fekete hajú. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. ha síteni akarjuk a tervezett programot. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. a személyzet általában túlórában dolgozik. Azt szem. Emlékszem. az orvosok nem tudtak segíteni rajta. mikor a doktornõ ideérkezett. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . Fõállású orvos nincs. Összetalálkozom azzal a sofõrrel. egy szakápoló 3 . Az alacsony keresetekre panaszkodna k. Hely akadt bõven. Az elõfordul. de Puskás doktor jelzi. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. A személyi állomány 16 fõbõl áll. nehogy menet közben véletlenül megállítsák. akivel eg unk kint Szentpéterfán. hogy indulnunk kell. Néha nagyon nagy a forgalom. aki bútorokat készít. az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al. Répcelak az OMSZ legújabb. Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. Egy hétvégén is összejön kétezer ember. Sok mentõ hiába jó szakember. valósággal vonzza a bajokat. Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. hogy õ a vosa.

a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. addig magában Bükön kettõ is. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. Semmi kétségem sincs. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. nem segítette városként való fejlõdését. Önhittségemben azt képzeltem. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott. A körzetem pr zált. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. most is tagja az önkormányzati testületnek. a történ Vas megye kettéválasztását. Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. mikor meglátom. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte. enyé a felelõsség. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre.75 szakorvos dolgozik. ha lesz idejük. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. nõttek meg az egziszten különbségek. k úgy érzik. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. most mégis felkapom a fejem. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. de itt még csak a telket jelölték ki. majd ér e jönnek. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. és mégsem jutnak hozzá. a kártyaszám meghaladja az 1200-at. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. és az alapkövet rakták le a artján. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. mint két kiló liszt. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új. aki a szakmája mellett vállalkozik is. hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. a pletykák szerint nemcsak a város. vitelezett új épület luxus színvonalú. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. hogy ez nekik is kijárna. A triában kerestek megfelelõ megélhetést. hogy késõbb ne bánjam meg. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik. a mennyezet beázik. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. inkább üdülõhe inõsíteni. . Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne. A falu befogadta a doktornõt. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. jelentõs vérfrissítéssel járt. igyekszem olyan döntéseket hozni.ki a teljes felszerelést. Vasvárra nézünk át. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. a ranglista élén egy kõmûves áll. ahol nincs is út. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. a másikban 548 645 kilométer van benne. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban. sok helyen a mobiltelefon sem mûködik. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. egyszerûen idetelefonálnak. Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. Ott is el kell mennem. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni.

árad belõle az ital bûze. A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. abból dulva. akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. de a receptet én írom alá. ami azt jelenti. régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. hogy eltörött az orra. súl etben orvos is kivonul. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. Az ápoló. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. ez nem jelenti azt. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba. a szemem megakad egy cikken. berendezési tárgyakat törnek össze. hogy idõt nyerjen. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb.De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. n csapkodni kezd az öklével. hogy amíg õk a ko csmába jártak. majd egy igazolvány: a sérült N. Annyi elsõ p egállapítható. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. elõre k kötszereket. A vizsgálathoz levetkõztetik. Alapelv marad azonban. Úgy találom. mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló. Béla fokozatosan magához tér. megszólal a riasztócsengõ. Úgy látszik. hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. én visszasírom az 1950-es. hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. és is elmegyek velük. hogy minden betegnek az a szándéka. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. N. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. Béla nyugdíjas. a Mun Harcra Kész mozgalmat. beülök az ügyeletre. tiszteletben kell t unk azt. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. Emlékszem. csak a rendõrök. A sérült a nyílt utcán fekszik. eset-. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. Kiszálltu lyszínre. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. hogy visszakívánom õket. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen. egy kerítés tövében. még látom. hogy nem tud sem járni. 60-as évek MHK-ját. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. és a kezefejére ragasztja. Mire visszaérünk a mentõállomásra. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . a gyerek egyik kísérletre sem reagált. ha eszméletlenül a hányadékában . nemegyszer fordult elõ. valamennyi azonos. A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. visszamegyünk Szombathelyre. le kell fogni. a szomszéd. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. Lehet. felmegyek a szobámba. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. mégis leszedjük. ha a rendõrök velünk jönnek. A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József . Akármilyen nevetséges is. illetve roham mentõgépkocsi. Lassan a megyei kör végére értünk. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. ez pedig további betegségeket. az utóbbiak Mercedes márkájúak. Ez az úr nincs ilyen állapotban. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. sem beszél legelemibb szinten sem. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. már éjfél körül jár. hogy életben maradjon. látják el az . ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. feljegyzek néhány adatot.

hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. de mégis elmennek. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl. Ez r etes. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . íróasztallal. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is. ággyal. mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. 113 ezer beteget mozgat meg.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. A pénz. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. A cikk végére értem. A fiatalok sze a hivatásukat. Ami a személyi állományt illeti. a sérülteket felkapják. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. részben lehangoló. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. modern. A megyében két maszek mentõ mûködik. egy autót 12 órára. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. szekrényekkel. java részüket 6 órás idõtartamra. Mozgóõrség ak. kocsijai megjelennek a balese teknél. 1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. € 12. ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer. olyan orvosságokat szerezhettek be. A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. erre viszont képtelen. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. a többi öt napra vetik be. A másik viszont annál mozgékonyabb. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. ez az állapot mára megszûnt. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. A szobát ugyan ketten használják. a hét hat napján. a sa mbereinek. Komárom. leoltom a lámpát. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. mind több üz asználnak fel. melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. Szabadságok. itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. sûrûbben szorulnak javításokra. ám ha könnyes szemmel is. igaz. Vas jobban áll nála. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. Pest. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. Borsod 107-tel). Ma már ennek az esélye sem merül fel. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. hogy leállítson kocsikat. Megpróbálok elaludni. Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. táppénz. és eltûnnek vele. a többi esetekbõl. és a . mely televízióval. Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. polccal. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. evés. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. A cikket néhány adat zárja. a halottakat pedig otthagyják. azt mesélik. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. hogy magas szinten lássa el a feladatát.

A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. a iért nem jár dotáció. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. most 18 ezerbe. amelyekbõl késõbb bajuk származhat. birs . hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. a házakat élénk színekre: kékre. Azt hallottam. fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. alig látni megmûvelt földet. hogy az nagy üzlet. az utak néha úgy ö . nem marad más nekünk. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. A dinnye ára viszont esik lefelé. inkább megpróbálok továbblépni. Leülünk egy kávéra. 1965 és 1980 között sok ház épült. ha 3 es sebességgel tudunk haladni. még primõrként ki tudja vinni a piacra. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. több száz alkalmazottal. Híresek voltak a sellyei hentesek. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. 125 ezer kilométer zétrothadt. a szezonban már nincs ára. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek. Amennyire a men kitekintve megállapítható. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. A mentõk megkérdezik. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl. jó. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. az építési költség feléért kelnek el. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. a végpontok egyike. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. ami néhány éve 2700 forin ba került. Orvost nehéz keríteni rájuk. Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl. és 45 évesen nyugdíjba. most 7-8 for ntot adnak kilójáért. A haladási sebesség alacsony. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. 1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. vegyi üzem. Aranyosgadányban már többség. ennek fele pedig üres kilométernek számít. a madárberkenye. nem éri meg. Az út egyre meredekebbé válik. a múltjába visszatekintve ne alaptalanul. rájuk bízom a döntést. Gondolja meg: az a fóliatekercs. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. varroda. Csak annak. tükörjég fagy rá. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. szokatlanul szélesek. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. Az esetkocsik ugyanilyen.. Attól tartok. pirosra festették. valaha 100 forintról indult. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. de az indulataik tovább feszülnek. és 1964. külön p kor jutnak. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. a borral is fel kellett hagynunk. hogy melyik állomást akarom megnézni. szeptember 9-én nyitották meg. aki hamar. szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. idén sem szántottak. A házak eladhatatlanok. a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. és csak pénteken za. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. lelopják a vasúti kábeleket. a váza fagerendákból volt összeróva. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. y mutassák meg a kocsikat. andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. területén járásbíróság. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. vagyis hétfõn indulnak. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. A másik fontos termékünkkel. A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni .

a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. És én még jól állok. Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. nem beszélgetnek egymással. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. a putrikból. és visszakapaszkodott. az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort. Komlón se hull már a fekete por. a szemem megakad Komlón. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. felszántatlan. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. a temetõ békéje. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. eltûnt a szénosztályozó. úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl. mert errefelé nem sózzák az utakat. két nap múlva visszahozták. . az estét és a még reggeleket. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút. ahol mind a két szülõ munkanélküli. A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. Drávafokon áthaladva kiderül. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra. kette 60 ezer forint segélyt. Elindulunk. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. Olyan emberek. epályaudvar. mi van ott. akkor sérteget képzelitek. Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót. nem olvasnak. de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt. és elindulunk visszafelé. Valaha bányászként dolgoztam Komlón. fõorvos úr. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû. sok a beteg köztük. az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. lent a mélyben a kivilágított központ. akik ahhoz szoktak. de némelyik felnõtt põ. ga táblák látszanak. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. szakadtak. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. újra felengedte a kútágast . ezer embert tettek ki az utcára. az egyik 560 ezer. a csillepályaudvar. nappal mindenfelõl szénpor sz . Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján. akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. kin spórol ajtunk. fõleg szív. Két Toyota szállítókocsi áll bent. aztán mikor könyvet írtam róla. Egyelõre nincs pénz a javításokra. elköszönök. Béke van mondja a kísérõm . és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. mint Amerika! Tudja. ruháik is lehordottak. hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. valamint a h . Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé.és idegbajban k. A fõorvos szólt dának. csak várják a delet. akkor csakugyan lopnak . ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. százszor is bejártam már azt a hegyi utat.zolgálat.

hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. Lehet. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. . Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. konzulens nélkül. de ezzel sem megyek sokra. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg. ha abbahagyjuk. Benézek a kocsi belsejébe. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. és a felszerelésüket magában az üzem . már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. A fiatalok sem? Nem. és letettem a szakápolói vizsgát. Mindegyikünk abból indul ki. Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. a ví ukba. külön á indult az ambulancia munkája is. Far nulmánya . Végigvisznek az állomáson. Télen nem érünk ki vele idõben. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. Elmennek nyugdíjba. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. A garázsban két Toyota parkol. 1960. hogy még folyóvizük sincs. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. Én érettségiztem. a másik tizenegy éves. Munkát akkor sem kapnának. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. mint itt a havi fizetése. mi meg zavarjuk vele. amibe igazán belemelegszünk. a melegvíz a duplájából jön ki. s mmi bajuk sem lenne. És az orvosok sem jönnek. olyan körülmények közé. ha bírnák. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. sokáig élt Komlón. fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. Egy kórházigazgató többet keres. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. az e zítõ patentek meglazultak. alkoholizmus. például egy ni. Moldova úr. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. A speci m itt helyezkedtek el. ha õ nem volna a világon. Az a másik könnyebbség. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. eszközök nélkül. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. Egészen más irányban kellene próbálkozni.A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr. ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. õ háromévenként lecseréli a kocsiját. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. és leszakadtak. ez is messzire vinne. olcsók az árak. Az országú tesen süvít a téli szél. szívesen megvárom. elköszönök. jobban járunk. az egyik tíz. ha úgy kívánja. sõt még nyáron l. mint az állampolgárok. megszûnt a és a varroda is. akik csakugyan szeretik a betegeket. de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. nem kell sietnünk. félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. õk többnyire önkéntesek voltak. Hívtak be Pécsre dolgozni. évek óta nem tellett annyira. ellátogathat barátjához. de ott sem keresnék sokkal többe t. évekig nem találtunk rá rt. mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. a szokásos kép fogad. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. egy köbméterért 5 kell fizetni. õ is hátrányból indult kint. csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt. állítólag ö b órabért kap. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött.és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. az infúzió belefagy az üvegbe.

Menjünk csak tovább nyugodtan. Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. lehet. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. ahogy akar. úgy tudom. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai. A hatalmas. hanem a timfö e az energiára épült. bármit el lehetett volna égetni benne.-hez. minden más pr ba került: az Üveggyár. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. másik 40 száz lkokszot. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. eszkö k az egekbe szöktek. Ez padlóra küldött minket. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. de nem jutott hozzá. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. Komlón hol körülnéznem. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe. mások már kint vannak a temetõben. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. azt ígérték. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra.Jó uram. míg a kezelés tart. 3 : 0-ig. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. hogy ismertek va laha. Gyanítom. mert figyelmeztetõleg megszólal . a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt. Az ügy választott bíróság elé került.. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. A bányászok egy fejtést szereltek át. nekem nem maradtak barátaim Komlón. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. õk hívták ki a mentõket is. Bár az anyag-. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. mert mi részvénytársas ozunk. Nekünk egy reményünk maradt. hogy felhagytak vele. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. Mi most is hátrányból indultunk. nemcsak az erõmû. mert azóta kirakták õket onnan. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. a szén rom lna a tüzelési technikát. hogy valamelyik fõnök meglássa. de ezeket tudom hol keressem. a nagy Elektronikai Kft. 110 kilós embert fel a napszintre. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. hogy most is dolgo znak rajta. bér-. azt ígérték majd a helyén. ilojoule energiatartalmú. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül. Chikán. € 13. Azt sem szabad elfelejteni. és valószínûleg eltörte a térdét. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába. Az ígér valami távlatot. 137 éve folyik itt a fejtés. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. Lehet. Most a Magyar Villamossági Mûvek. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. Most itt tartunk jogilag. Mikor kiérkeztünk a helyszínre. Ami biztos. de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. hogy én itt munkaidõben heverészek. a Timföldgyár. mi láttuk el a lakótelepeket is. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek. mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. alacsony kénkibocsátást. azért is. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. Egyesek azt is letagadják. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható.

csak kukázhatna. egyiküknél fülbevalót fede eki. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. hogy szolgálatban ne hordja. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. A fõorvos felajánlja. Egy fiatal mentõ fogad minket. nem rakták fel rendesen a csutorákat. de a mentõk megí . és m ségek sem fordulnak elõ. emlékszem. Ha lehet ilyet mondani. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. átmegyünk Pápára. a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. megbüntették. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. Ezután már ne azt mondták. Valaki azt mondta. Tudom. Megfelelõ alapot sem raktak le. a perselyre az volt ráírva. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem. hogy hazavisznek. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. de mi elfoglaltságukra. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. hagyták meghalni a beteget. és pincérkedik. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben. hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . kifogott egy ellenõrzést. Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. Ha jö et cég. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. hogy a készülék jó volt. a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. mert a bérrendezésnél derült ki. sõt még rosszul is járhat. a téglák esnek ki a falból. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. ahol beszélgetünk. Az épületet 1978. A vállalatok segítenek. aztán átadták nekik. n pénzért dolgoznak. de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. máskor meg a hamutartó is csörög. a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség.je. és bekö fulladás. egyszer tûnt el egy svájci bicska . az sem kaphat többet. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek. így benézek a megyei központba. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. mint az embereink. maradnia kellett. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. az ápoló ne . Továbbindulunk. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. és kapunk az adók egy százalékából is. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. elköszönök. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. de ebbõl nem élne meg. az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. az állam mindent fedez. a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. hogy gondatlanságból tervezték ide. hogy mielõtt hazamennék. Az ügyeleten. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. saját kocsival van ellátva. az álcázás miatt barnára vannak festve. ápolóként dolgozik az állomáson. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. aki önfeláldozó. utána mennék ki a vonathoz. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. talán meg lehetne próbálni. Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése. Két emberünk ereszkedett le a 371. Míg beszélgetünk. általában az is hoz valamit. egymás után szólalnak meg a telefonok. foly eredetileg tanult mesterségét. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. És nem tudunk diffe ni. de a hatásuk felér a kábítószerével. O kerültek. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének.

valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére. csomagolópapírra rajzoltak valamit. 6 mentõtiszt. Már közhellyé vált az a mondás. a teljesség k nek láttam. Az OMSZ szabad választást engedett. hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. A kórházhoz irányítanak. a pápai kórház új mûtõszintet kapott. Mint minden általánosítás. a kazincbarci tudják. vagyis önkormányzati. A romlás minden elképzelhet erjed. télen jégtócsákat alakít ki. csicsásra . csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé. hiába kérdezõsködöm. Mióta? Ötven éve. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. Akárcsak K . Szemét. mûhelyrõl mûhelyre vitték. a másik attól keletre fekszik. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. Mi ennek az oka? A kórház városi. de ez. Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. a nyári szabadságolások idején. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság. Jelenleg minden státusz be van töltve. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. jellemzõ. fõállású orvos itt sem dolgozik. egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. üzembiztonságuk legalábbis kétes. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem. hol fekszik a mentõállomás. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. Ami a személyi állományt illeti. maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak. € 14. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. hogy a vezeték elszakadt. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. hogy most merre reparálgatják. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. Máshol néhány szarvasmarha legel. gondolat. amennyire a szavaikból kivettem. ott sem kolbászból fonják a kerítést. némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta.és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. Megállapították.valószínûleg arra figyelmeztet. az egykor rabok által felhúzott Építõk útján. hanem a megyei tartalékból kapták. ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. de a földeket leginkább par agyják. Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén. több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . itt is felteszem a szokásos et. Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj . a mentõállomás pedig állami intézmény. Amerre elhaladunk. Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. 250 ezer kilométernél is többet futott. mindenütt kihûlt. mint sok helyen tapasztalhattuk már. használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. nyáron elpang. Beljebb megyünk az épületbe. hogy itt a készenlét a legfontosabb. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. és használhatatlanná vált. az se a sajátjuk. a hotelkörü ltak náluk. leülünk a tartózkodó helyiségben. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. itt sem elegendõ. Most. a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. egy tüzelõárusító telep látszik. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak.

a mentõk most is azt javasolják. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. még bent parkol az udvaro n. az irán it sem tud kiküldeni. ki merné elvállaln elelõsséget. Az eredetileg szigetelt födém beázik. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. ha a karbantartáson spórolunk. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. néhol ki is lyukadt már. illetve sérült meg súlyosan. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. de az sem igazán használható. Ez is azok közül való. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat. Véleményem szerint. A címet Kazincbarcika régi. megy a televízió és harsog a magnetofon. ahol 42 ember veszt tte életét. fadarabokkal. jó idõben sem szárad ki. Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. Az a legnagyobb pazarlás. de a városnak is érdeke. vagy esetnél járnak kint. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. de a kocsik vagy szállítást végeznek. ahol a beteg fekszik. hogy menjen be velük oda. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. de világos. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál. Elõfordul. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható. ha egy erõsebb szél fúj. ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. ragtapa artják egybe. a pince ind kitörték. Végigjárjuk az állomás épületét. Már megtanultam. Bár senki sem mondja ki nyíltan. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. csak nehezen tud bekap . a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. márkájú lepusztult kocsit tart. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. a nagy márka ellenére úgy tûnik. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. annak idején azért nem ép agasabbra. akkor k hívja a mentõket. Úgy állapodunk meg. A szobában. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt. van idõm megnézni. Mercedes-Benz gyártmányú. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. künk egy megszüntetett óvodaépületet. mint egy helybeli orvosnövendék. Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. A beteg nehezen áll rá. cigány tulajdonság. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. A megfázásokról már nem is be zélek. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. de közönségesebbet. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. A ház négyemeletes. kivirágzik a salétrom. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. most 15-20 millió kellene rá. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok. A mentõautó elindul. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. félméteres magasságban felszivárog a falakba. elslumosodott belvárosában talá g. de az állapota kielégítõ. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. mint jobb mûszaki állapotút. a mentõk kikapc soltatják. aki az éjszaka vért köpött. Olyan alk gatóink vannak. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. melyek még az NDK-ban készültek. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. tehát a t csapadék befolyik. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. a vizsgálatoknál nem ír ot. Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. fóliával. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán. most is felmászok a tetõre a vas csón. tízen is telefonálnak. és egymás nyakába b sírnak. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. hogy rotha osszériája. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. Minden részében lelakták. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja.

talán még mindig Csernobil okozza. hogy ne erõltessük ezt az ügyet. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. de õ inkább leül. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. elsõsegélynyújtás-oktatást. az EKG-ba is vettünk ulátort. A dolog annál veszélyesebb. Szépen tartja magát. Szabad megkérdeznem. hogy igen. csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. Õk nem járnak ki esethez. Miért ne? .lódni a forgalomba. hogy feküdjön le a kocsi . a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. csak nem érdemes. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. a szolgálatvezetõ új utasítást ad. mint a város részeiben. hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. Indulnom kell. Mitõl van ez? Nem tudom. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. ha meg akarnak élni. ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. ápoló nincs. A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. mert a beteg egy infarktuson már átesett. Csak gépkocsivezetõ van rajta. hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. elõrehajolva ül a sáros füvön. leszállt a szennyvízátemelõ aknába. de a szerelõ közben m z tért. hogy borrava lót kapnak. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. Ennyit is csak a szegények szoktak adni. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. Már három óra felé jár. mert akkor véged van. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek. Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. maga fekszik fel a hordágyra. az induljon el Izsófalvára. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. hogy keresnek? Szabad. gépkocsivezetést. és elindulunk. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. a t arcán látom. A beteget át ke egy szállítókocsira. Nincs mód. be kell vinnünk a kórházba. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. A mentõk szólnak neki. de felülrõl leszóltak. szobafestés sonlókat vállalnak. hogy rossz eredményt kaptunk. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. Például találtunk egy szponzort. A pácienst leadják a belosztályon. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. Most jön a béremelé . mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. hány éves? kérdezem. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. mikor visszaérünk a bázisra. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. ahol egy munkás beleesett a kútba. Nem látszik rajta sérülések nyoma. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. sõt a tûzoltók is megjelentek. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról. Hetvennégy. aztán megyünk tovább. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. Apám azt mondta: ne állj meg soha. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba.

sõt veszéllyel járnak. hogy rögzítse õket. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. Az író úr nem tudja. Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. Ne higgye. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. egyik-másik sofõr. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni . Bólintottam. akkor se mennénk vele semmire. Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. A számítógépünk feladata volna. a személyzet fõz egy kávét magának. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. Szükség van az állandó összpontosításra. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg. egy cukorbeteg asszonyhoz. Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. talán 300 kilométert összesen. hol van a mosószer és az áram?! . Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. mindig külön kapcsolom et. ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. De ha mind megvolnának. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. Az erõsen összetartó megkövetelik. Komlón ugyanannyi. mindig vele tart az egész csapat. Inkább elvállalja. hogy fegyvert fogtak az orvosra. aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. A szolgálatvezetõ feladata eldönteni. A sofõrök dohogva elvonulnak. a terheket továbbhárították a l ra. hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. de már rég elromlott. növelték az árakat. hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. mert éjszaka is ki kell mennem. de itt Kazincbarcikán külö z. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén. hogy kiküld-e kocsit. váltás éppen akkor lépett le. máskor viszont baleseteket. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . az önindítót használva fordultak meg. ha õszintén válaszol. fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival. de ritkán meri elutasítani a hívást. Olyan eseteket is feljegyeztek. hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. óvónõ. hogy nem sodorja bajba magát. A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. A felesége is állásban van? Igen. rosszulléte jelentenek be. az élet mindenütt drága. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. Biztos hallotta már. sõt emelkedtek. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. ha jön a szállító tanker. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat. hogy kiolvadjanak az ajtók. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. hogy felvet minket a pénz.

epilepsziás rohamokat is kapott. kimentek a helyszínre ellenõrizni. Kiengedem a nadrágszíjamat. tudták. visszatelepszem a szolgálatv ellé. ha aka lük tarthat. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. hogy mire kiérnek a helyszínre. már csak olyan. nem kényszerítjük. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. Rendben van. nem is es zik rendesen. különösen Tardonán túl. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. bátyám. A trükk itt s eléri célját. hogy kór házba menjen. a padlóig tapossa a edált. nem ismeri meg a családját. és a gáz onnan szivárgott be a házba. és valóságga lja a hordágyra. dr. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. szerencsére. sav tolul fel a tor ba. a pártnak még ma is több százezer tagja volna. Mi lett volna. kodom. a páciens tartása meginog. mindenki gyengeségre. Írjon alá egy nyilatkozatot. most is többet tartózkod m a levegõben. bátyám. A bejelentések azonb n folytatódtak. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. arca feszültté válik. lelas sítja. hogy személyesen riasszon. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. Egy öreg mentõorvostól. Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. infarktusgyanús. hogy mi történt. mint a mûbõrborítású széken. Az orvosságait nem szedi. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. elfog a pánik. tudata lassan feltisztul. hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. mint egy Trabant. hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. a beteg megérti. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. A gyomrom lassan felfordul. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. A beteg injekciókat kap. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. Így mindenesetre egyszerûbb. három napja rosszul érzi magát. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. hogy az egység ismerte a helyszínt. újból rászóltunk a gázosokra. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. Itthon akarok meghalni hajtogatja . Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. a tempóját. a szolgálatvezetõ felkapja. Kiküldöm az esetkocsit. de kiderült. Az út nem igazán alkalmas arra. de õ nem hajlandó menni. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. a családja már megpr vitetni a kórházba. € . az ügyeletesne nie a tartózkodóba. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. hanem tovább kell vizsgálódnunk. azt fogyasztja. A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. a mentõknek is megtagadja. meg tünk. ahogy tudok. Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. Közben megszólal a telefon. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben. hányásra. A család felháborodottan nekitámad. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. Szerencsére a kocsi megáll. mikor a hegyek közé érünk. Az öreg férfi. a sofõr. a lift legyen lent a dszinten. akihez kihívtak minket. hogy szégyenszemre elhányom magam. Rosszul megy a motor.

Ez nagyon sok. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete. de ennyiben nem is reménykedhetünk. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. például Ózd. az ablakok is deformálódtak. az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. szemüveges. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. hogy hamarosan újra lejövök. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek. A megyében sok kórház még rosszabbul áll. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. Még volna néhány kérdésem. A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. bármikor szívesen fogadjuk. Jól látom. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. 2.2 milliárd forint. ez történt a vasgyári kórházban. de alig van mibõl adniuk. . nem utols n annak köszönhetõleg. Amellett általában õk a családfenntartók. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány. azt szokták válaszolni. Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. belül pedig egy dekoritlap zá ja le. akko ha kész lakást kínálnak nekik. Behív minket az irodájába egy kávéra. tehát nem mernek kockáztatni. A városban munkanélküliség uralkodik. de látom. Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. Kazincbarcika szegény város. az viszont biztos. hogy dr. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. letelepedni pedig végképp nem kívánnak. a csövek egyrés odálódtak.2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. Ha minden jól megy. Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes. nem mehetnek máshová ozni. de Ózdra már nem. mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. illetve valószínûleg többel. Szá talában már a csõd következik. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk. három rétegbõl állnak. megállapodunk. hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. néhol még az utcára is kilátn k. A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. Karcagon és nálunk. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami. ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. A határok megnyitása csábító írja az újság. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan. elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. A falaink úgynevezett függönyfalak . tudjuk fedezni a mûködésünket. fehér köpenyes nõ jön velünk szembe. de mint a mentõk mondták. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. a hungarocellhez hasonló. Nálunk nincsenek ilyen gondok. aztán elköszönök. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. Trencsényi Erzsébetnek hívják.

a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. sok betegnek itt volna a helye. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. most 750 sem jön világra. vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. A szakrendelés. hogy lakást kapnak. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. Újra és újra megdöbbenek. mára a fiatalok elvándoroltak. Most több idõnk jut a beszélgetésre. most 330. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. Akadnak kórházak. számítaniuk kellene rá. sebészet.vagy . drága gyógyszereket igényel. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. amennyit csak tudunk. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani. hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. nem tudjuk el deni. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket. melyek nem ránk tartoznának. hogy menny t látok. melyek hasonló esetekben úgy segíte on. többnyire idõskorú betegeknek. Ez sok is. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. eredetileg egy régi. A környékbeli téeszeket felszámolták. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. kevés is. hanem valósággal beutálják õket. Az olyan régi szocialista városok. Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. Elõfordul. aki aztán a nyakunkon marad. mert a belsõ arányok megváltoztak. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek. hogy asztunk . Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. Nem is beutalják. és ne magasabban. félig asználva. mint amilyen Kazincbarcika is. inkább csak rosszul táplált. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. de olyanoknak is. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. vagyis nem vigyáznak arra. amilyenen szükséges. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá. ahol lényegesen többet kereshetnek. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. a legsúlyosabb állapotú betegek számára. mint a kettõs támogatás egyik változatát. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. mint az elõzõ alkalommal. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. tapasztalatból tudják. mint az alapellátás. de nincs hová. Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. miképp halt meg a papa vagy a mama. de inkább az ideg. de mint a megyei kórházakban általában. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. és nincs kinek. . fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk. hogy mi a divat a családban. és nem megfelelõ személyt veszünk fel. Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. mint receptet. most már a harmadik napon eltávozik. és megpróbálom kiegészíteni õket. a lakosság elöregedett. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. Kialakult egy széles réteg. 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget.

nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni. egszigorúbb takarékosság érvényesül. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. télen elsöprik ekli az ügy. és ez nagy veszteséget jelent. a minimálbér felemelését. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle. de néha negyvenen is alszanak ott. és 27. és még a papírszalvétáka kettévágták. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. ahol tudunk mondja az igazgatónõ . majd átkísérem magát hozzájuk. akiknél kvetlenül szükséges ugyan. Egy-egy osztályon ennyi ágy. hogy minden olyan dolog. közötti étlapot. még világosban vigyük fel. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. levált a városról. nincs beteg. Ami azt illeti. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. úgy kerü k át a szállóba. Kínálkozná . egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. rendbe hozzuk a szerencsétleneket. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. ennyi fürdõszoba. de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. hogy azokat a betegeket is operálják meg. jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. 1800-2500 kalóriát. hogy menjünk le. hogy nem tudom megcsinálni. mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón. míg a levesre várunk. a konyháról felszólnak. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. elég szegényesnek tûnik. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. hogy a v orát korábban. amit az öntudatra építene k. elõbb-utóbb összeomlik. a z elmebajjal azonosítják. . Tüdõvészesen. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. és még most sem igazán használhatók. enn személyzet kell. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. felkapálják a rózsabokrok közeit. három embert el lehetett bocsátani a konyháról. Nem s házban. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. A berentei rész önállósult. mert kihûl az ebéd. hálából lekaszálják a füvet a parkban. hanem maga is forráshiánnyal küs k. Az viszont biztos. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. Csend támad. Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. nem pótolják vis az inflációt. október 21. hogy ha n incs pénz. de elfogadható a mûtéti beavatkozás. és n Hogy vannak egészségileg. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés. összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. hanem megpróbálj oldani valahogy. akiknek a tudását senki sem vitatja. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. ennyi mûszer. egyszer komoly botrány keletkezett abból. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják. mindenen gyógyszerízt érzek. Nem azt mondják. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik.belosztályra fekszenek be. hálóingeket. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. € € Már fél három körül jár. Marad az 1. lepedõket. hogy bírják? kérdem. Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. mi. ahogy tudjuk. Azt mondta a múltkor. Mondtam már. akkor nincs orvos. Az érdekképviseleteken is elmondtam.2 milliárdos költségvetési keretünk. még azon is takarékoskodunk. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. tehát bevétel sincs.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál. El tudja képzelni. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik. abban bíznak. magát a szolgáltatást bérelnék. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével. Már délre jár.ya. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. Felmerül a gyanú. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok. de nyomán rögtön be is zárták. anélkül. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. a kívülállónak. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük. Egyrészt. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra. A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. Nem lés során vétett gondatlanságok. mint nagyvonalúnak tûnik. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. a meddõhányókon gyûjtögetnek. Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. de ritka az a szerencsés. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. Lakóik egykor. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. Ta bujkált. A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. az útikönyvek csak közölnek. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . vagy még enn tovább lépve. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. az üzemi épületek falai is omladoznak. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni. Menet közben kibámulok az ablakon. Munka nincs. € 15. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén.és kocsihel körüli viták. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság. hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. magán bányászkodással próbálkoznak. mentõket. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. Mellékkereset alig-alig kad. a 210 mentõállo felújításra szorul. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. kimegyek a vasútra. több. csak az õrzõ-védõ kft. az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. akár olcsóbb formában. mert a m . sõt a mûhibák sem. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. Egy esetkocsi. ha azt nem éri el. tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. de azok ri ek el errefelé. Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. A fent és lent közép elleni összefogás tja. hogy sokkal többre nem telik. Ma n berendezve. Meggyõzõdésem. sokan elvonulnának nyugdíjba.

(Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. A nehézséget fokozza. Amint azt már többször jeleztük. Az állami mentõk mintegy 800. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre. a hátralevõ két évben. kapacitás stb. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. hogy feladatainkat maradéktalanul. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor.5 millió beteget szállítanak. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. olyan gépkocsival rendelkezünk majd. 14.3 2.és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése. melyet már a 2002-es választások u ek el dr. a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem. eszköz. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. melyekkel az rzõdést kötött. kellõ színvonalon. elyek a továbbiakban a mentésben már nem. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V.) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. év végéig 70-70 eset. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren . mikor felvetette annak lehetõségét. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát. Miképp áll a helyzet ezen a területen.vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. a mû tt. azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni. és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2. Ahhoz. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. 2003. A 2002. Gy.). Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer. A jelenlegi gyakorlat szerint késõn. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet. Intézményünk [az OMSZ M. csak a betegszállításban vehetnek részt. A bizonyosan bekövetkezõ. Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet. valamint a hatósági eljárások és egyéb. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. az elõírások egfelelõen elláthassuk. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait. év végéig összesen 140 db eset-. a mentõkocsivá alakítás munkálatai. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek. átlagosan hat hónapra van szükség. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká . holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl. Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben). A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás. és 2004.

Azt sérelmezik. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. Vajszló polgármestere úgy véli. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. hogy tabula rasa -t csinálnak. hogy több mint tízezer. hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek. Rosszul képzeli. m tunk.mi jelzi: pontosan tudják. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. doktor Rotyis Máriát. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. Azt tudja. pedig ha belegondolunk. € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. Ez persze ttáns ötlet. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. Feltételezem. a további piaco ne nekik. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. hogy mûködésbe állítsák. hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. forrásként Kovács Péterre. ki volna az a hülye. A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. de a döntés nem a mi dolgunk. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. A 2000. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. Biztos vagyok e. fel is szerelte. Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. Ha felszámolnák õket. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. hanem azért. a szá ik is végeznek mentést. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. csak drágább lehet. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni. terhektõl is megszabadulnánk. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. Kétségtelenül érdekes elgondolás. Felmerült az az elképzelés is. tovább ke llene hárítani az adózókra. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg. 2003 e felé arról adott hírt. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. Azt mondják.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. már nem olyan szép a menyasszony. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. és egy új. hogy nincs szükség rá. és rövidebb a távolság. de elõfordul. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. és csak 3. aki úgy ruház be . A város lelkesen fogadta. ez a leg egoldás. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. El is felejtettem volna az ügyet. m . az öröm bosszúságba fordult. ügyeleti feladatot is ellátnak. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak. és felajánlotta Dunavecsének. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. mert sem az elõzõ.

mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. melyet e ységbe terveztek. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. Ez a beruházás azonban elmaradt. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit. mi rögzítettük. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. hogy hány roham-. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M. addig a helyettes l y szükséges adattal. úgy gondolom. a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás.] képviselõje azzal. 50 ezerre egy eset-. eset. Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. és 100 ezerre egy rohamkocsit. melyben a rendõrök. ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. a férfi már lt. egy eset. A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. Pontosan meg van határozva. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos. ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. egy helybeli fiú led plomázott. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat. Maga a központi állomás 7-8 szállító-. Már közeledünk Dunavecséhez. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna. kettõ 24 olgálatot ad.és egy rohamkocsival ezik. bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti. mire a mentõkocsi kiérkezett. tõlünk kellett volna elvenni. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt. Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól. a tûzoltók kapnak majd helyet. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. de elrakom az újságcikket. amely többek között korszer is rendelkezik majd. Gy. akin éjszaka tört ki a fu roham. felszerelte é utatta. Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm. java részük már túl jár a 4 en. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. Tiszakécskét. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni. Csak az a baj. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot . Véletlenségszámba megy. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag. kijelentettem. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . rszágúton is akadnak piros lámpák. anél . Gy. amibõ telmûen kiderült. és kijel ras részt. körülnéztek a környéken. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének. nem hallják a jelzéseinket. Az orvos hiába próbálta életben tartani. 55 százalékban. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi. részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. ha elolvasná. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. egyszerûbb. súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak. Megemlít egy húszéves. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése. Solton haladunk át. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni.

1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra. tehát 22 ezer emberrõl van szó. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. egyetértünk. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M. Közben beértünk Dunavecsére. Ha volna is pénz rá. Az országban 210 mentõállomás mûködik. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. sok lecserélésre na. mindent nekik köszönhetek. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. A polgármester alig középkorú. nem derült ki. Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. de életveszélyes helyzetbe kerül. õ nem azok közé tartozik. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni. hogy az emberi élet a legfontosabb. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. de azt hiszem. Engem az orvosok mentettek meg a kórházban. oda kellene adni erre a célra. Ez azonban csak a mi véleményünk. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. de ez a szám a nyolcat is elérheti. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. mint példáu osiak. Szab . mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el. hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg. Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. hogy bele t. Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. ez így van. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. egy szállítókocsi vitt be. akik egy vénát sem t zúrni. a mentõápoló hozta vissza a halálból. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét.]. és nem si . Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. Harmos doktor halványan elmosolyodik. õsz szakállú férfi. ezt szorozzuk meg 365-tel. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. mit ért azon. és is végeztem. Abban. kocsiztam .hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. 2190-et kapunk.]. ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. és még lehetne sorolni a különbségeket. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. beszéljünk a mentõkrõl. de elhízott. hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. Gy. az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. a gyakorlat másként alakul. és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. más irányból próbálkozom. a vonzáskörzete 17 ezres. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. mint a budapesti ember. Ezt Önök persze helyreigazították. azt hiszem. a szívverése gyakorlat . Igen. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. mert nincs. a mi nem kevesebbet jelent. Gy. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M. az orvos mintha megbánta volna. 88 másikon sem arról nem is beszélve. mert egyetlen al sem szólt közbe. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. Udvariasan. vagy más okból. de bizalmatlanul fogad minket. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. A dunavecsei ember épp annyit ér. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. Igen. hogy egy nap legalá eset adódik. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél.

hogy az itteni tanyák merre fekszenek. Örkény. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. Szentgotthárd. Az emberek nem azért tartanak polgármestert. úgy látszik. Balkány Szolnok: Jászkisér. Pilisvörösvár. Bácsalmás. Kíváncsi még valamire? Nem. Poroszló. Kompolt. Beszállunk a siba. megígérem. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. Bük. más részét nem. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. Vámosmikola. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. Tab. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. Úgy teszünk. Hidvégardó. Ricse. Csurgó. a betegek egy részét meg tud eni. Szabadszállás. Különösen áll ez vecsére. Tisza Sajószentpéter. € € Vége az elsõ résznek. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. Százhalombatta. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. Petõfibánya. a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. Letenye. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. nem hiszem. a mentõk védõszentjének szegõdött. hogy megmondja n kik. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. Mezõcsát. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. Szob Somogy: Balatonszemes. Úgy ígérik. ahol a polgárok mindent megtesznek. Zalaszentgrót. Moldova úr. Izsófalva. Dunavecse Békés: Zsadány. A 7. Edelény. Sümeg Zala: Lenti. Pásztó. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. amire csak képesek. Lengyeltóti. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. Zirc. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. Kõszeg. mert nem ért be idejében vele a kocsi. Nyírlugos. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. . Maga. Vasvár. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. csak egy piros személyautó parkol az udvaron. mehetünk. Fonyód Szabolcs: Ibrány. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. Bercel. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. Balatonlelle. Zsámbék. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. Rakamaz. mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. elköszönünk. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. miért hiányzik valami. Gönc. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna. Az éves költségvetésünk 50 lió forint.oldással. Szécsény. a hívása Kec ki. B kocsi sem tartózkodik. € A foltozott halál € 1. Másik kérdés. Szikszó Csongrád: Mórahalom. A legközelebbi kórház Kalocsán. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. Rétság Pest: Gyömrõ.

az irányítást a B zte. ami azt jelenti. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. lakást és a munkájá t. olyan embereknek. fizetést. fõle k vásárlásába fektették. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. hogy az orv n ember. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. A vagyonukat ingatlanokba. Én zélek. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. de attól félek. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. egykori kórházigazgató . a MABI. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit. hogy ki szólaljon meg elõször. sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. mit vár tõlünk. hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. Magánvényt írt fel. hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. mint ahogy hirdetni szokták. Az én ki szintén orvos volt. eldöntendõ. ebbe je e fel. hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. hogy egy statisztikai-törté hatnak. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . Keringett is egy vicc errõl akkoriban. Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. Voltaire azt mondja. vezetett egy kockás füzetet. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt. én nem is erõltettem. de nem is volt szükségük rá. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. aho yakran leülök dolgozni. mert eltartották magukat. OTI-orvos. õsz hajú. akikrõl semmit sem tud. körzeti orvosi szolgálat. Nem tudom. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. és az is maradt. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. lesznek. az ügy érdekében készségesen fogadtak. akik megpróbáltak tenni valamit. Úgy ítéltem meg. hogy hagytak dolgozni. általában lovas jármûvet kapott. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. kitesszük magunkat annak a veszélynek. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. A kávéházban. göndör. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. Az idõs férfiak egymásra néztek. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . És mi történt azokkal. akik nem értenek egyet velem. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. Már említettem. Ilyen fekete körmökkel? Igen. sem a minisztériummal. Elmondtam. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. hogy melyik betege mivel adós neki. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. például egy beöntés árával. . megfigyeltem. aki olyan orvosságokat ír föl. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. amelyekrõl keveset tud. de ez kivételnek számított. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos. hogy idõközben eltávoznak közülünk. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára. hogy ha a páciens olt biztosítva. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. ma úgy mondanánk. Magamra voltam utalva.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. hogy megoldódjanak . A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. beértem azzal. Móricka? Orvos. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. számon tartotta a járandóságát. mivel foglalkozom. Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem.

Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. Amikor nyugdíjba mentem. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt. de egy szovjet komisszár. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. apám is fogolytáborba került. Akkor nem vállalom. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. a környezetszennyezõdés. az oktatásban. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. olyan volnék. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. mint amennyit ér. az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. De azt el kell ismernetek. Legalábbis õk ezt állították. csak beépítették az emberekne tudatába. akár katonaorvosként. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. Néhány terület kivételnek minõsült. és elintézte. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést. az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. szappant adott nekik grátisz. a rossz táplálkozás. mint 1 an. hogy kikerülhessen a lágerbõl. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. amelynek õrzése vagy hazaszállítása . de még a holokausztot is több orvos vészelte át. akit õ hozott vissza a halálból. az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. a szervezettség. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte. hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. így fordulhatott elõ. Pénz? Az nincs. megke este. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. a mozgáshiány. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. Van pénz rá? kérdeztem. Így aztán politikai gesztust is téve.Az ország nagyobbik. hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. 1945-ben az egészségügyben. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett. hogy feljebb. esetleg tápszert. akik sokat maradnak távol betegség miatt. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. ha valaki azt akarta. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. ha kiderül. zolgálatosként került ki. Az orvosok zöme hazajött a frontról. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. mint most. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. Nem véletlen. mint mi tudnánk. a közigazgatásban. mintha nem tudnád. az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. diétá t. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. úgy romlott az egészségügy helyzete. t alán ott is végezte volna. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. De haladjunk tovább. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. mint az utódállamok. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. mint falu bolond pappal. kit . utasítást adott a szanitéceknek. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. Ahogy közeledett a háború. sõt növelte az ország. sõt fokozottabban. mint régen. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. mint az öregebbek. jelentõs részük zsidó volt. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. tanácsokkal látta el õket.

Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele. az újfajta hormonkészítmények. akkor viszont nem általános. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. Olyan súlyos a sebe. anti iotikumokat. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg. dr. Legtöbbj fogadta el. Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel. röntgenfilmet. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet. infúziós szerkezeteket. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. akkor ez a magánpraxis. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. Vagy általános és magas szintû. de megérte. hogy meg lehetne talán menteni. például a z úgynevezett triage elgondolást. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. Bismarck. vagy alános és ingyenes. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. vett át. vagy magas szintû és ngyenes. hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. újra hadra fogható katona válhat lõle. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt. akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. Végül bebizonyította.. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette. Sokan úg znak. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. ez n érvényben maradt. gondoljunk csak arra. Az unokám jogászhallgató. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye. maradjunk a lényegnél. vérkészítményeket. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást. mint a szomszédo s országokban. de jó üzleti szimattal rendelkezett. az más kérdés. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását. mint az öreg paraszt k . aki a II. 3. hamar lebukott. kizárólag állami feladattá vált. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. Rengeteg gyógyszert. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. rá lehet bízni a társaira. Késõbb. é lottam tõle. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. tehát nem ingyenes. stb. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. hogy érdemes bevinni kezelésre. nem mindenki által elérhetõ. Ez volt az elméleti alapelképzelés. 2. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg.. Ez úgyis meggyógyul. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. a kortikoszteroidok stb.UNRRA-segélyt. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. Ez olyan fokban sérült.

A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. ha nagy baj volt. kés. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. magánorvoshoz kell hogy forduljon. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. Sok új lé született. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért.pját a zsír. a gyerekeit. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . Õk csak akut esetekben lábtörésnél. melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. háromezer ember tartozott hozzá. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. például Nyíregyházán és Egerben. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. mint például Angliában. ami viszont már komoly költségekkel jár. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt. majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. Gyógyítgatta õket. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. ebbõl nevelt fel inket. végsõ esetben az államon. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. hogy a nagymamája ne 85. Mindent összevetve elmondhatjuk. viszont a lakosság húsz százaléka. A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. és a leszakadás napról napra növekszik. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége. de ezt az átlagpolgár nem vállalja. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. Visszatérve az adott idõkre. ez persze méltatlan túlzás. a többintézményes. éter. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. egy vizitért 10-20 forintot kapott. A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. Viszont az is igaz. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. sztetoszkóp. A betegeit úgy vizsgálta meg. hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek. hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat. Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. adott egy injekciót. Eltûn ill: spárga. illetve a fiatalabb é . A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb. hogy a fülét rá és figyelt. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. mint az osztrákoké vagy a finneké. Apám összes tudománya belefért egy táskába. Elsõ említsük azokat az országokat. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja.

40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. õsz hajú. majd ha bajban leszel. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. mondha y is. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . hogy nem állja a szavát. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. ebbõl az állam mind többet csípett le. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. gondolom. Újra a göndör. Gy. még szomorúbb képet kapunk. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. kollektív v g az egészségügyi piacon.5 százalékról 4. Nem mindig. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza.8-ra estek vissza. annál inkább törekednie kell arra. szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . például. A trend változatlanul hanyatlást mutat. s zámos ilyen példát fog tapasztalni. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. A rangsorban a 24. reálérték l csökkentek. A társadalombiztosító. feltûnt az ad téktelennek számító drog.) AB határozat]. Magyarország ebben is kivételnek számít. egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak. az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. Nem a biztosított költségeit fizeti meg. ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. 20. különösen az úgynevezett elkerülhet . Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. elkerülhetetlen esetben elfogadható. hogy errõl nyilatkozzanak. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt. aztán kiderül. ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. A prevenció mindig befektetést igényel. szemüveges. hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. a pénz java a folyamato megy el. ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el. hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. de ez az egyetlen járható út. Felfigyelek arra a fenntartásra. mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés. tu om szerint. Így az addig f tt tartalékok elfogytak. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat . és bizo ckázattal is jár. Fokozódott az alkoholfogyasztás. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. (V. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. Hiába nõtt meg az orvosok száma. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót. Úgy gondolják.korosztályok között is.] az így el nem az alkotmányosan védett. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. Egy ország minél szegényebb. De. segítek neked. hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. hanem . ma már a törökök is elõttünk járnak. ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának.

Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. sõt. hanem azonos vagy ma gasabb szinten. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. de mindmáig tart. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat. beérték néhány részterület kiragadásával. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé. aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. adott igényei vannak ennek a k ek. a tömeges munkanélküliség megjelenése. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával. mint a vasút vagy a rendõrség. mely ha egy pillantás erejéig. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. mindegy.és baloldal között. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. hogy a rendelkezésre áll kevés. hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. hogy a magánvállalkozók éves. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . Megint csend támadt. mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. jellemzõ egybeesés. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül. erre használták fel szerén iket. min foglalkoztatottság visszaesése. így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm. Úgy vélem azonban. de állítólag a h e a körbe tartozik. hogy az új megoldások elmaradnak. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. úgysem kérik számon rajtunk! -alapon. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. kivált nem a lkotmányos. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. hamarosan kiderült. de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. a rendszer reformjá társadalom hasznára. apróbb lépések y. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot.(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani. Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. de az õ terhükre adódó többlet. mégpedig nem minimális. de betekintést engedett abba. A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. ha gyõzünk. Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. Anélkül. olyanokból. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. Késõbb viszont. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron . hogy elkerüljék az adózást. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést. jellemzõ adat. Az alkotmányos jogok kiüresítése. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. hogy ebben a tekintetben közömbös. hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí . mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. A visszaesés több okból is ered. milyen lehetõségei.

Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. tsák a hajléktalan betegeket. délidõben sem látni egy embert sem. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be. Samu István gyûjtésébõl. yen semleges savanyú szag árad. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. és azon keresztül jutnék be az épületbe. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl. majd ebédosztás elõtt nyitják ki. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel. több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt.sságát. középkorú férfiak. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k. képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi. átengedi a szót társainak. de senki sem akarja folytatni. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. beszámolóval. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. € € A Budapest VIII. fejét a tenyerébe támasztva. ik fel egy-egy renovált homlokzat. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki. illetve a használó éljen és életben maradjon. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is. nem . Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. Nem kell létesíteni. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is. ott egy muzsikus cigányréteg él. A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért. késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. gyerekeket vonszoln k után. amikor és amennyi pénz jutott rá. hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . szemüveges férfi. A kórházakat kényszeríteni kell. hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. Szándékát termé tt tudomásul vennem. A volt kórházigazgató. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. Aki ezt nem veszi tudomásul. amit mondott. fekete szakállas. ami a mai világban már nem fogadható el. lepusztult józsefvárosi környék. kik és mivel foglalkoznak itt. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. Ez szegregáció lenne. Bú nevet. mintha megbánta volna. € 2. elhallgat. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. hogy a tanuló. Az öreg orvosokat i avárják. hogy mindenkin segíteni nem lehet. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. Mindenképpen az látszott következetesnek. Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt. még a székét is távo húzza az asztaltól. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén . (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. .) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik. Vaskapuját tják.

a tetején néhány cseréptörmelékkel. egy fehér patkányt is. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. illetve azok. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. nem szégyen. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. aki az utcán kóborol. Iványi nem mondja ki nyíltan. A gazdája úgy etette. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni.. az us. aki pincében. Erz ol királynõ Magyarországon járt. hogy hihetetlen gyorsasággal . de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál.leggondosabb kézmûves munka. kávét hozat. az a gyanúm. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. de lakhatóvá vált. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. de úgy tûnik nekem. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. asztallapon. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. Túlestünk a kávén. a patkány elõjött. elhagyott házban él. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. Egyikük egyetlen barátját . a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet. a titkárnõ kiviszi a csészéket. évi III. ahol nincs víz. Szégyen. beszállt a metodista egyház. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. 19 dték át nekünk 99 éves használatra. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel. német kiadványok. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. gyermekded tekintetû. de a legtöbb mlott. hanem valószínûleg naiv. Tizenöt évig állt üresen. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. Talán úgy go atják. Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést. és visszament törzshelyére. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. a pincét is födém takarta már. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. nemzetközi szervezetek. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát. Például mikor II. angol. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást. vágóhíddal. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. olyan helyen lakik. Az i könyvrengeteg egy. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. szekrényben. aluljáróban. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. védtelen ik mögötte. ha a le abb komfort szintjén is. Már tíz év telt el a megnyitás óta. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. A lenleg is veszteséges. feldolgozóva egyetemben. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. de késõbb teljes világossággal kiderült. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. tisztálkodási lehetõség. a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. Az irodában várakozó elnök. aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. a gallér alá. lekapta onnan. A pince. utcán. há allérja alatt. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. Iványi kordiális mosollyal fogad. ellátogatott hozzánk. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. melyek itt lógnak az iroda falán. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. tv.

elektromos fûtést mûködtetnek vele. lopásoktól. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. Az állami gondozottak . A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése. amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. S ha még azt sem. Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett. inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni. a határon belüli vendégmunkásokat . itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. Budapestrõl vidékre mennek. de még fiktív lakcíme sem volt. akik foglalkozunk az emberekke l. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. Érdekelne. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. és másnap elengedték.. megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. akár akarta. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak. Felfogásommal nem állok egyedül. az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. õk pedig. Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. 1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. illetve leállítá lett jönniük. hogy ezt milyen formában tapasztalta. alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. doktor Samu István. gyökereiket ves ek. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. Sokan az utcára szorulnak. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. Amíg dolg ztak. a Normafa környékén . mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. ráverték a REF-et. akk is. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . s ha igen. Budán. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc. Ráké bereket a létbiztonságra. nem tudnak elhelyezkedni. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. ha csak piszkálni tudta a munkát. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy. testvériségrõl stb. bajtársi erõszaktól félve. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. nem tudták megvédeni az érdekeiket. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. Létezett egy dinamikusan változó. hol magasabb. Moldova úr mondja a fõorvos . akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. ez jelenleg a négymilliót sem éri el.edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról. olyan-amilyen. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. különféle munkásszállók fogadták be õket. inkább felfelé. a termelés csökkentésével. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. de mindenesetre jobb. mint a lõrinci temetõben. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t. már minden telefonfülkében. gyertek be a kapitányságra. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is. mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot. vagy vándorló munkakorút. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései. Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. szellõzõrács fölött aludtak. Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. javarészt vidékrõl felkerült. eltûnõben létezett hajléktalanság. Jó idõben sokan eltávoznak. mi. még a tizedrészét sem ta ek. és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek. Az elsõ. Lassan. az utcai kivégzõtábor. s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. szégyenlõsen. kezés leálltával.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg. rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. televíziót. mint ez a mostani. azt írja: Gyakorlatilag alig. ak endelkezett ugyan munkahellyel. Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl.

hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás. László összeállított egy ilyen statisztikát. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. vérszegénység. mi van vele. Én emlékeztettem õket. nevezzük K. lábszártörés utáni állapot. m int némely elõdje. Még az 1980-as. idült hörghurut. magához térí teget. Egyikük megisme mentegetõdzni. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. ezért jobb és hitelesebb. A hajléktalanságra kivetett személyeket. számos fejsérüléstõl. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. pilepsziás roham tört ki rajta. alultápláltságtól. A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek. úr. tüdõasztma. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. agytrombózisok a. Májzsugor. K. A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. delirium tremenstõl. gangréna. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. Ére 2-3 doboz cigarettától. hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . illetve savtalanság. majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. elkukacosodás. és a késõbb tap azt bizonyították. tébécé. mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el. mint a kontrollcsoportnál. Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. hogy Ön. mûtét utáni állapot. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. A mi alapítónk. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. Én magam nem vagyok orvos. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. szívinfarktus. rüh. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. tüdõgyulladások. maga már rég nem evett. tüdõtágulat. combnyaktörés. õk felmérték a helyzetet. fogyatékos vagy rokkant volt .thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. hol fekszik. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. tisztelendõ úr mondta a mentõ . a lelki gondozás. hogy tetves vagy rühös. Mi nem téríten nem segíteni akarunk. mikor odaléptem hozzájuk. aki lehet. nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. ha dr. Tetû. Beláthatja. fekélyek. állkapocstörés. Úgy találta. bõrgennyedés. idõbe telik. álláskeresés. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . és kérdõre vontam õket. Iványi felteszi a szemüveget. gyomornyálkahár avtúltengés. Ön is felháborodna. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. az õ kocsijuk kiesik. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. szívelégtelenség. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. népkonyhát. azt sem tudta. hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. nappali melegedõt tartunk fenn. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. jogi támogatás. legyen szó hajléktalanokról. lábamputáció. sokszoros bordatörés. angi . A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. agysorv oholtól. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. elbutulás. Olyanokra gondolok. látni fogja. idült gyomorhurut. érszûkületek. vitaminhiánytól. Kihívtuk a mentõket. hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. Szívizom elfajulás. segélyezés. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. Az a tény. Szellemi leépülés. Bizonyos mértékben igen. mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. de ez csak néhány he biztosít. Samu István megállapításai hivatkozom. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle.

10. hogy bevezették ezt az egész rendszert. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán. K. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. 9. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni.] kikü em 17 órakor. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«. Nem puszta lustaságból. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. de sokan nem is tudják. 15. De attól tartok. mert a többség gon n bõséget élvezett. hogy fel kellett venniük K. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. A közhangulat úgy alakult. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. ) Nehezen szánom rá magam. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. mert fáj a lába. hogy az akció botrányba fulladt. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek. Sok kórház addig elmegy. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. Még mindig kint van a hóesésben. jegyzik be a nyilvántartásokba is.-t. A kórházak igazgatói felmérték. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete.nak új törvényeket. igazgatási. mint bármely más személy. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. hogy vállaljá z ilyen eseteket. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra. De haladjunk tovább. kétezer forintot. hogy egy »csövi«-hez hívták ki. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. szolgáltatási díjat kér a másolatért. így az õ ellátásuk majd az OEP. 1999. hogy módjukban állna új kártyát kérni. 1995. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. mert elveszítették a kártyát. E igen nagy pénz. hanem azért. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban. aki a saság területén tartózkodik. mint a sze t. Találtunk már olyan mbert is. XI. eltûnik. ha elveszik. s tudunk. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. Miképp történt. Akinek nincs munkaviszonya. melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. hogy nincs szükség rájuk. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek. meg semmisül. jóléti szintû államban nem is jelenth . esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. Telenként sokan emlegetik. azt hiszem. mindenki már a születésénél megkapja. Tegyük fel. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. ami a TB-igazolvány alapja. gyakran zerülnek. Gy. hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. nem élõsködõk. Ezzel is tisztában vagyok. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. 19. XI. Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. nem tu ni. mikor kiderült. Meg is jelent egy olyan újságcikk. illetve ellopták tõlük. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. Az esetek nagy részében elutasításra ta . h tehetnek róla. Most a szakadó esõben három napja egy padon ül. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. ezért meg kell gondolniuk. Tehát még egy évtizede sincs. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . 104-et [a mentõk telefonszáma M. hogy vitába szálljak Iványival. hogy eladta valaki. éppúgy.

A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok. ha a szállítás esetkocsival történik. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . Szeretném. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. mikor értesültem róla. fürdethetõ-e a beteg. üdítõt. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. hogy hosszan kell utazniuk. Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. a beteg e gész magatartása. és tételezzük fel. hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. onnan a fürdetõbe. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt. Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. vagy a mentõegységet orvos vezeti.jogosult volna rá? De. akkor õk dönth tnek. a nejlonzacskók is árulkodnak. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van. és nem biztos. vitt nekik almát.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak. Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. mert az egyik kocsijuk órákra k . és megindul a torzsalkodás. Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. ez annak i ezer embert jelenthetett. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja. . a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. beszélgetett az ápolónõkkel. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja. A fertõtlenít akkor végzik el. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata. Egy idõ ut pasztaltuk. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak. A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. Lehet. Az egész rendeletnek. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos. m issza az egészségügyi intézménybe. vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. Ez rossz a mentõknek is. mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták. 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. úgy tudom. Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. hogy nem érdeklõdtek utánuk. mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. nem csak fizikai értelemben. Már más a helyzet. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ. amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. Valószínûleg belülrõl is az. hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. tésre lesz szükség. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól.

Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet.és járóbeteg-kezelését. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított. de már a belgy zaton is elõfordult. hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni. féli zési ügynek is tekinthetõ. Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. ismernünk kell az adatokat. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. Oltalom Kórház Dr. és december 31-e között az alapellátásban. A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. õ ateista.. Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk. a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. Mi az. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. mára rvosi praxist. Arról szó sincs. Iványi Tibor Fõo. mint az övé felõl. leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés. Csak a nyilvánvaló. A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen. Január 1. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. Egészséghez való jog ide vagy oda. Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem. a lelkész a mellére teszi a kezét. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget. Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. de erre TAJ-szám nélkül ninc . a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni.. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. ebbõl 1671-et közterületen vett fel. illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. Nem zsidó. Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. bõrgyógyászatot. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével. Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja. A tbc diagnosztizálása. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy ..felverik a párnájukat és így tovább. mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban.

onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. mindig l olyanok. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. Családias életforma honosodot meg. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. de õ még fogadja az elkésõket. mert az egyik fiút rá tudta beszélni. A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. egész napos ápolásra szorult. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. hogy egész napját a kórházban töltse. a klientúránk szinte beláthatatlan. nem szívesen emeli fel a hangját. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. arckifejezésében rezignált ember. Dr. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot. Iványi Gáb könyvében megemlíti. A környéket ellepték a belügyis ok. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. ek vele. térítsen meg valamit a kó . Jó híre hamarosan elterjedt. márpedig. Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. néha nõket is. Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. fejlõdési ren nességgel küszködõ.léktalanok. java részük csonkolt végtagú. ha az öreg kórházba került. agyvérzést és . felvállalta. Egy. Ha a beteg magyar állampolgár. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket. a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. hogy váltságdíjat kapjanak. ezért hamarosan nyugdíjba küldték. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. szakmai karrierje. A család különös módon jól járt azzal. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. invitál. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. A y út 152. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot. így akarták kikénys eni. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. Senki sem tudta ellátni. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. y fegyvert vihessen be magával. feszülten kell yelnem a szavaira. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették. hontalanok. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. így õ életben maradt. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. viszont sokan nem ide tartoznak. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. szívrohamokat. Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. Aki emberekkel foglalkozik. leromlott állapotú. senki sem tiltja meg neki. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. Mintha csak meghallotta volna a nevét. és Nyugatra távozhassanak. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. csak önmagát isztrálja. Élelmet-orvosságot hordott be. Ez így ment néhány évig. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát. és megpróbált a túszszedõk l hatni. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. a rendelõben beszélgessünk. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. Az osztályon a fõorvos. de minden hajléktalan beteg. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. az ápoló. te azt ígérted. És ez elégséges arra.

A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re. Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt. a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng. A Gallup Intézet 2001. e simán. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték. ha túlzsúfoltak k. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. Most is üres a hálóterem. Iványi Gábor attól fél. a pszichiátriát illeti. hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép. meg kell tenni. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. megértése a bajaik iránt. de ellátták az összes rászorultat. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. nemcsak a jobb helykihasználá ett.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be. a pszichiátriai ellátást illeti. minden alka mal új és új CT. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. ha nincse hiába mondom. Valóban száz személyt tud befogadni. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek. . elõnyös volt ez a döntés. meggondolatlanul mászkálnak a váro snek.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot. Nagy szavakkal élve. A fekete mûbõrrel borított.és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette. Komoly egészségügyi refor il. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. er gharagudott. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak. az angol. Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra. Egyáltalán nem. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. Ami az én szorosabban vett szakmámat. A Fidesz felfogásával tettem egyet. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez. Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri. megütik magukat. Gy. bár ha eljön az ideje. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. De gazdaságilag. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. a másik. az élethez való jogot. Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. menjünk edves uram. Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. de higiéniai okokból sem. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. legalább öt évig kell várni. el akarják kerülni. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. mert nem tudja el rakni a holmiját. gondolom. ezeket este hétkor eng k be a kapun. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz.] Ami az én szûkebb területemet. és reggel nyolcig maradhatnak. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki. az 1960-as évek második f jessé vált. mert a berendezéseket sok helyen összetörték. A teremben szekrények nem találhatók. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan. ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . hanem minden más kintetben is. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt.

75 ezer forintot kapok. Dimitrisz. már rég lejárt a rendelési idõ. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. mint jelezték. Be kellene feküdnie vele. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. az anyósomnál laktunk. Nincs. Be kellene áztatni a kötést. erõsen csípi. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. Samu doktor szól neki. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. egy alacsony. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. ellopták. em sokáig maradna a helyén. Egy pillantást vet a sebre. várja meg. Nem árt a dohányzás? kérdezem. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk. Nem válaszol. a zuhanyozókon nincsen csap. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja.A terem mégsem egészen üres. itt van egy olló. Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. Úgy hallani. mindig magamnál hordom. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. amíg amputálják a lábát. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. maga tudja. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. Rendben van. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. Néhány pizsamás on. Ezt el kell hinni bemondásra. szerzõdéseket aláírni és így tovább. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. 23 ezer forint a nyugdíjam. begipszelt lába fölöt danadrágot. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser. Személyi igazolvány? Elveszett. de látszik. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. hogy levehessük. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. kivételezett helyzetét jelzi. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. analfabéta és gyengeelméjû. Egy görög ember fia. mert kirúgnak. Egyikük. bár már ötvenéves is elmúlt. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. keres néhány forintot. kölcsönözni lehet. a másik lábát is le fogják vágni. csak vállat von. arra számított. az apja hazament. TAJ-kártya? Nincs. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. bár mindenki tudja. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. hogy tudjanak magáról. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. nyilvánvalóan felmérték. nem hagyhatok ki egy napot sem. Már három óra is elmúlt. dolgozik ezt-azt a ház körül. Lentebb egy férfi alszik egy székben. nem mondja ki. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus. felm utatásával vásárolni. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. Nincs idõm várni. az egyik karját gipszkötés merevíti ki. a mentõk szokták visszahozni. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával. nan kirúgták. Egy pillantást vetek az ágyára. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. az ambulancián. de a kezében most is cigaretta füstölög. Szabolcsból jött fel. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. Nem engedhetem meg magamnak. . fülbevalót. a rokonok elszedik a pénzét. csuklóláncot visel. Erdélybõl jött át. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. idekerült. tízpercenként vizelnie kell. ahol kezelni tudják. Mellette egy középkorú férfi f t. a kezelés után a beteg világfias mod . persze csak úgy bújtatva.

mint a befogadóképességünk. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel. február 110.6% 07. a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh . Lehet. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. ráhajtott egy autó. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet. a lábam b lé esett. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól. Samu doktor könyörgõre fogja. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca. Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. Télen sokkal több a súl os eset. Ózdon kohászkodtam. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. az út mentén elaludtam. Milyen iratai vannak? Csak román. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. mint láthatja. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. A rászorultság ti el. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana. augusztus 95.05%. mert egy hajszálat talált a malterban. Leittam magam. nemcsak a kórházat. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget.2%. Valamit csak tudnak adni neki. hogy menhely . arra ráírtam. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod. mert kell a hely. hogy ez nem sok. visszamegyek az erdõbe. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. az illetékesek ezt is keveslik. elsõsorba alanokat. pontosan nem tudom. ha eket is el kell látnunk belõle.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. Van ott egy faház. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó. például tbc-ben.3%.6%. ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek. április 106. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír. Én ha tudok. de otthon hagytam. Ledolgoztam 34 évet. õ még az elõzõ kórházból hozta magával. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. M. az a koronás. mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen. megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra. de kevés. alapítványi támogatást. Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van.8%. Noricin? Az is egy betegnek jár. Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük. május 97. Az van. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. ez most ra számítva 2500-2700 forint. Gy. de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. végi estét. június 100.31%. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán.

hülye lennék. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor. szõke. akiktõl borravalóra számíthatnának. itt pedig egy kalap alá vonták ek. Most hol lakik? . amiért iszom. Nem is sikerülhetett. hallottam ol yanról is. Úgy tapasztalom. És maga küldött is kérvényt? Igen. egy középkorú. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. visszakérdez: Mirõl volna szó. mert egy 35 év körüli.a Gulághoz mérhetõ. nekem van egy öcsém. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. A legmagasabb kategóriába tartozók. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. d már magamat sem tudom ellátni. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. a korábban idevándorolt lányom után. Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. Voltam elvonókúrán is. mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. fáj a szívem és a lábam. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. a 7 . hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. Azt szeretném tudni. Ami régen. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. kedvesem? Tetszik tudni. Látom. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik. nem jutunk át a kórterembe. alkoholt fogyasztott. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. Király fõorvos izsgálta. Egy romos lakásba oholista. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. Folyton botrányokat csinál. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. az ápolónõre bízza a további eligazítást. és egy iratcsomót nyújt felé. Belenézek az iratba.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. a másikuk pedig az tisztában. szegényesen öltözött nõ tartja fel. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. abból iszik. hogy nem boldogul. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. és azt mondta. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. különösen az ápolónõi létszámban kozni. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. de nem sikerült. válaszoltak is rá. Sz hárdra például hét évig kell várni. és nyugodt. hogy megnézzük az ott fekvõket. fülbevalót viselõ. Ehhez persze szükséges hoz zátenni. Én hordok neki ételt. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. akinek mind a két lábát amputálták. õk majd beutalják alahova. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. zeng tõle a ház. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket. farmeröltö gállítja az orvost. Most is h dulunk el. de egy hatvan i.

Evett ma már? Még nem. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. felfekvést kapott. az éhezésben legyengült. akkoriban. És ha rendbe jön. Tizennégy éve jött át Erdélybõl. visszakerü t. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. bebélyegezték az útlevelébe. Azt mondták. Krónikus alkoholista. Nem kell ennyire segíteni rajtam. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik.Egy Dohány utcai pincében. így kerültem ide. an azokat a betegeket helyezik el. meghallgatja õket. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát. segédmunkás. Egy cigány ember következik. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. a román nagykövet et keresték meg. holot z õ állampolgáruknak számít. de onnan két hét múlva k. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. enyhe jobb oldali végtaggyengeség. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. hogy 72 órán belül hagyja e ot. pénzt ad a férfinak. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. most már három éve eljöttem a csa ládtól. de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. a sebeit beköpték a legyek. az állapota tovább rosszabbodott. Végigsétálunk a két ágysor között. megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. és elkergette õt a háztól. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. nem. a mentõk bevittek az idegkórházba. Úgy tudom. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. Feljött Pestre ott munkát. a Nyírségben élt. Három óra elmúlt. Samu doktor kinyitja a zényét. kiszáradt. négy általánost végzett. Meddig fog itt maradni? . a nyári hõségben is fázhat. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. megfúvatták m a szondát. azt hitték. de nem mutatott ki semmit. hogy törõdjön vele. hogy nem volt hová hazamenni. mert a pizsamája alá vastag pulóve . hogy menjek haza. dacosan fogadja. akiket értesíteni lehetett volna. és pihenjem ki magam. Egyik nap elkezdtem szédülni. emellett összeszedett egy orbáncot. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. hamarosan elhagyhatja a kórházat. már három éve nem láttam õket. két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. eredetileg rendészként dolgozott. Egyszer már ren k. csak az volt a baj. Végre eljutunk az egyik kórteremig. Õ a legrégebbi betegünk. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás. Kivártuk azt idõpontot. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. rühös lett és tetves. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. Az utcán rosszul lettem. Vele is elbeszélgetünk. Annyit tudunk tenni vele. Samu doktor minden betegnél megáll. bujkált. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. akik nehezen járnak. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. én is hozzáteszem a magamét. de továbbra sem mosott lábat. Lábszárfekély. vagyis elhalás. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. Õ nem ment. elhanyagolta magát. elõször egy használaton kívüli hajón élt. Csontfejnekrózis. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. hogy részeg vagyok. aztán cselédkedett egy P zdánál. olyan. sem a hazaté e. Agyi keringési zavar. Nyelési neh nála. Rokonai nem mara délyben. három mély seb van a hátán. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. Végül átkerült hozzánk. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára. nézze meg. Mivel nem voltak igazolványai. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg.

még mindig nem ut bi védelemre szorul. visszaviszik a semmibe. Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. 10-12 nap után távozhat majd. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. és a fõváros m e jusson legalább egy. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. hogy a középkorú. nincs betegbiztosítási kártyája. ium elõtt álló daganatos beteg. ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. Nekem az a véleményem. Ez a különbség. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. de belefojtották a szót. jól megközelíthetõ elhelyezésben. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. aki hajléktalanná vált. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. több pénzt irányítanának erre a területre. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. ha megvizsgálnák. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket. A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. a WC kint a folyo ható. a szeméttelepen kialakított vackára. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ. hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. de vannak esztendõk. Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. Hátha jobb volna nem csinálni semmit. mint amilyennek kezdetben becsültük õket. nincs fürdõszoba. . az osztály mozgató lelke. Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából.Amíg meg nem hal. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak. általában nem mennek. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. és visszaszökik Budapestre. és erre csak ritka embereknek telik. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . úgy gondoltuk. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban. embertelennek találja a gondozók magata tását. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. nem jól érzi magát. Azt is meg kell állapítanunk. sajnos. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. sõt az is elõfor ult. nincs bennük közösségtudat. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. sokszor csak két-három hónapot tölt ott. attól függ. majd kérdezzen rá valahol. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász. aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. Ez nagyon soknak tûnik.

Ennél csak azt szeretem jobban. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. hogy a etegnek nincs TAJ-száma. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket. hogy mentõbe ültette a beteget. egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. hogy be szorítják õket. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain. tapaszta kezünk. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal. Budapesten több ilyen is található. és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. embertelen körülmények közé. sokszor nevetséges indokkal. A betegsége valójában glaucoma volt. Egy 2000.8 százalékát teszi ki. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. akkor képesek lennénk a szegények. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. sem TB-kártyával nem ren zett. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. és az e lommal kidobják õket. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani. végül a terápia rova l. A demoralizált. szinte naprakész adatokkal szolgálnak. hogy: a nevezett hajléktalan. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban. bizonyára kijelöltek néhány más i is. Feltételezve.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . a látását meg lehetett volna menteni. Az ambuláns ellátási lapra beírták. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. Csakhogy közben észbe kaptak. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk. az adminisztrálás sze ngedték õket. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. Igen. hogy n. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez. a többit visszaküldték az utcára. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. fellebbezni nem állt módjában. és szomorú tapasztalatokat rögzített. Az intézet azzal védekezett. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet. és be kellene gipszelni. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. Csak az a baj. l az Alkotmányba ütköznek. H. hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével. akiknek nincs hová menniük. ehhez egyébként kellõ tudással. sõt hajléktalan is. A. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. . ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon. például a szóban már többsz . Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki.7-0. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. nem küldték el a rendelésrõl. és nem a törö zavarta el.

ha maguk fõznének? De igen. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . Sajno s vagy meg se találjuk õket. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. akár a postahivatalban történõ felvétellel. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. hogy bérelünk egy mentõautót. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel. legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. egy ebéd 300 forintba kerül.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében. Láttam. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. elõfordult. mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ. hogy egy év alatt néhány millió is összejött. lakása volt v . igyekszünk takarékoskodni. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. A legnagyobb összeg. Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik. A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. át lehet menni érte. a mosóport zsákban. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. eltávozik tõlünk. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. ak lakossági folyószámlán. olyanról nem is álmodhatunk. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. úgy. de érdekes megemlíteni. A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. fe . ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot. és mi beosztjuk nekik. otthagyta mindegyiket. és õk is készítik el. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót. pedig ahol tudunk.6 milliót. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. Korábban esetleg együttmûködött velünk. elõfordul ugyanis.5 milliós mínuszban járunk. Néha sikerül elérnünk. hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak. ilyenkor megesik. ömlik a víz. idén nyár 4. literenként 120 forintért. vagy el kellett hagynia mindet. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap. de nem hiszem. a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. hogy háta mögött farkas. Nem volna olcsóbb. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet. Ezek összege változó és tlen. A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . az idén is kellene. hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. Elkerüljük. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot. eldugul.

Azt sem tudja. gyertyát rak egy tartóba. egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. hogy szûnjön a szenvedés. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. hogy adjunk jelentést. Egy húsz év körüli. az olcs atására. Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit. azok nem is mozdulnak. Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . egy hét múlva már egy fillérje sem marad. megszólítja az udvaron üldögélõket. Együtt vágunk át az udvaron. tessék addig ott helyet alni. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. akadt. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. csak egy Bibliát vesz magához. nem ölt palástot. keresetét vagy a nyugdíját. kérik. apja-anyja él-e. A szomszédságban fekvõ. az este folyamán többé már nem tûnik fel. Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. az ügyeletesek hú c embert engednek be. rendezett ruházatú. egy középkorú. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. mi bibliai Dávid azt a férfit. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. Szívesen. A nõ visszafordul. Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. Ha valaki markecolni próbál. ne viszkessen annyira valami. ne érezzek. tuskókon kuporogva arra várnak. az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. Senkit sem kényszerítünk. sõt azt is. fekete nadrágjában marad. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. durván ácsolt padokon. nekünk nem szabad egérfogóként mûködni. de ha már bent vannak. jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra. hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. az esõtõl és a rendõröktõl. boruljon e l a tudatom világossága. A karrier végén nin az életnek: csak az. testvérei merre járnak. Õk az istentiszteletre jöttek. hagyjanak békén. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. Köszönöm. és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész . Tudnak jövetelemrõl. aztán visszajövök. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. A tettét úgy ítéltem meg. hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. . a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. de egy invitálja befelé. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. fekete hajú nõ nyit be az irodába. aki akar. azt kikísérjük a kapun. egy tá adarabokat készít. Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. hanem egy ombos zakót visel. de inkább sétálok egyet. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. a téli melegedõben tartjuk. Iványi Gábor egyik lánya. a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. és hétkor engedik be õket. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu.je felett holló . gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. ne fázzak. hogy várjak néhány percig. i fizikai erõszakot alkalmaz. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. szemüveges. Be kell ismernem. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. törött székeken. Értsék meg mondtam a rendõröknek . láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat . aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon.

és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. a család ott állt a koporsó körül. akik e em. hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. a gyertyát. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. hogy akiket bántottam. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . szavai alatt száraz köhécs szanak. hogy majd arról beszélek. A lány összeszedi a kelyhet. amelyben levest fõztek. mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. sokszor kerülök nehéz helyzetbe. Az egyik hallgató visszamarad a teremben. Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért. én katolikus vagyok. kiderül. hogy vél etlen volt. é i semmit sem tudhatunk felõle. nehéz l bõl. hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni. mert itt rendet tartanak. olyan. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. amilyet a reformátusok használnak. rajtam átfut a gondolat. hogy már nem egíteni rajta. Egy régi legenda jut az eszembe es. és szeretném tudni. láttam. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam. volt. Iványi mindegyikük . tépték a hajukat. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. nagyobb töredékeket vették magukhoz. de a bõrfelülete annyira megégett. Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. melyeken a lopj . mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. a darabok szerteszét repültek. Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni. a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. a pászkás tányért. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. hogy a múltkor is adott valakinek. de akkor megszóla lt bennem egy hang. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. Elképzelem. Nem. Nem tartoztak a híveim közé. zakót viselõ férfival. Sokan. hogy komolyan gondolja-e. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. de engem kértek fel a búcsúztatóra. de egy református nõnek udvarolok. Késõbb valaki azt magyarázta nekem. Túlbecsül. nekem egy teljes kell. ma este még egy istentiszteletr kerül. azokat megengesztelem. Ide is átkísérem Iványit. megnézem. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. Nem kutatom. senki és semmi nem tehet róla. az emberek körömmel ma . hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. a ne . hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából.Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. Az egy Újszövetség volt. Nem szoktak látomásaim lenni. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. A legjobban itt szeretek lenni. A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. kiengesztelem Eltûnõdöm azon. de így sem boldogul. a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. Megszólítom. talán lesz valahol még egy. hogy kel beszélni vele. Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek. Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . például a zakót viselõ. inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . minisztériumokban. paráználkodj .

a Deák tér az enyém. Nekik már szóltam. Azt is vállalom.szerezni. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. kis és nagy vagányok. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. hogy ez nem olyan egyszerû. hogy fogadj magát. itt tartják ma este a második istentiszteletet. kivan a szívem. Visszamegyünk az udvarra. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. aztán jön a d az átmeneti szálló . Ha nem hiszi. sportosan ö ik. Ha lehetne. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr. akkor sem bírnám a feszültséget. megszólítok egy-két várakozót. nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt. Mikor hazaérek. de a fapadoson nem tudom. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív . Most még jó az idõ. tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. és . Átmegyünk a már ismert kórterembe. és visszaejti a táskába. Szeretném magam kipihenni. még rendbe kell szednem magam. ha valaki hajnali ébresztést kér. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. az be kell. a fejét is betakarja a paplanjával. Ha ezt kifizetem. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. hét teljesít k két nap szabadságot. A betegek nagy része fiatal ember. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. Tudja. Ott mûködik egy lakóbizottság. meg kell borotválkoznom. A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. Heti ezer forintot kell fizetni. Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. volna egy kérésem. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe. fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. . ugye. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. de sikert arattak a Hatalom felett. Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit. leszázalékolták. És a pince szálló nem ingyenes. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. nem ak arnak beengedni a kapun. nem mehetek szõrösen. úgy érzik. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . Tovább folyik a beléptetés. talán három-ötezren. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. mert folyton jönnek-mennek. arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. hogy ha egy jelentéktel en is. egy ötven körüli.) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. mint a fapados . este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. A befoga y ágyszámot kapnak. Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki. mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. õk beleegyeznek. tõlük is leesi -600 forint. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke . Az egyik ágyon valaki alszik. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. v legalábbis alvást tettet. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot. Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. az ügyeletes abból tudja. Hét év múlva megyek nyugdíjba. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. hogy kit ke en. mert késõn érek haza. csak beleszagol a palackba. Mi van benne? Ital? Ugyan már. Reggel négykor kelek. víz. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. szeretnék átkerülni a pincébe . kopaszra nyírt. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. hogy eset erül bejutniuk. mert ez az egyetlen ruhája. kiderül. puszta fölénybõl.

annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. amikor megszülettem. kimegyünk a hálórészbõl. Mibõl él? Valami mindig adódik. a lak lepedõn. de nem tudok. de nem mûködik megfelelõen. Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. korán kell kelniük. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. a másik Túrkevén élt. mert a seprût sem bírnám el. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. házassága c fel a fõvárosba. Aféle fórum alakul ki. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. minden egy kisebb mûanyag kosarat. csak egy-két perc múlva pislog egyet. vagy kávét fõznek. télen. me mernek. mert kaptunk valakitõl két hangfalat. Kérdezgetem õket. Nyolc óra felé jár. hogy szólhatna. milyen célt szolgálhatott eredetileg. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. mikor végrehajtotta az akasztást. engem már a kórházból se za a szüleim. csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. Belehallgatok egy társalgásba. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. Régebben elõfordult. A szemlét a fapados -nál kezdjük. Cipõjüket. de sokan nem itták meg. mikor egyedül döntött? De igen. és az egészet betolhatja az ágy alá. a fotocellás l jelez. Nekem a legkönnyebb mondja . 42 kilóra lefogytam. hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra. ágyukon kuporogva esznek. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. Mindig a koncentráció embe. Samu doktor találta ki. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. sz etesnek. A hajléktalanok egyetlen.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. Nem tudni. Fent. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. mert én sohasem éltem családban. Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. támogatja a törekvést. Nem. ahol a kereseti lehetõségektõl. honnan kerültek ide. egy idõsebb férfi ép taglalja. Dolgozik valahol? Szeretnék. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. elképzelhetetlen lehet a fülledtség. keresztrejtvényt fejtenek. Végigjárjuk a szállást. A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. hogy helyben magu yasszák el a tejet. a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. Tüdõbajos vagyok. nem valószí ltalmi pincének használták. aztán elszánja magát. megkérnek. de támogatni kell minden ambíciót. a fedése ehhez túlságosan vékony. Nem járt el szabálytalanul. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. hogy a hóhért. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. A következõ állomás a pince . A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. de a kényelmi fokozat magasabb. azóta sem láttam õket. Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. paplanos ágyban fekszenek. a legtöbbe nem feküdtek le. mint a fapadoson . aki megengedheti m egy kávét az automatából. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. hogy üljek le melléjük. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. abba belerakhatja a holmiját. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. mert így kényszerítve vannak rá. minden esetben halálra ítélik e rölésért. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. mind be van rakva kártyára. ott harsogott folyton a zenekar. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. Az az igazság. szatyrukat a fejük alá teszik. néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat. A levegõ most is nedves és nehéz. oktalanul gyullad ki és alszik el. ágynemû nem jár nekik. Megállok egy pillanatra. nappal is viselt ruhájukban fekszenek.

ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson. meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. vagyis kihajtják utolsót is. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. és elhiheti: a mesterek nem hagyják. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. Még a n elegendõ egymagában. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. hogy nem is lesz. 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. A rendõrök ismerik. csak kihalásos alapon lehet bekerülni. én nem volnék képes ilyen magatartásra. Azt akarja mondani képletesen szólva . hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. azt követeli. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. Béla telephel yére. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. Dolgoznak? Igen. Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket. hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . Mi kell hozzá. Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. maradunk. 25×25-ös átmérõjû. Lehet. azt. az együtt töltött négy év alatt M. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. õk beszélgetnek. mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . A túrkevei ember közbeszól. Egyik este egy román kamion futott be M. az ottani lakóbizottság jóváhagyása. mindannyian leléptek a munkahelyrõl. nem háborgatják. M. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. inkább megyek vissza az utcára. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. még az udvart is a személyzet söpri fel. alkozóval. õ talán befogad. hogy folyamatosan dolgozzanak. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. ott fenn mûködik az már olyan. hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. hogy valahol van egy lánya. aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. egy negyvenkilós tüdõbete cigány.) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. r kaképesség számított a befogadásnál. Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. Meg vagyok gyõzõdve. Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . és ha val biztos ebben a nyomorult világban. Már tnyi embernek adott állást. mint régen egy közepes munkásszálló volt. hogy hasonló helyzetbe kerü ve. Csak egyetlen ember jelentkezett. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi . hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. Béla csak szánalomból vitte el magával. mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. akkor az. Újra én töröm meg a csendet. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. de összesen egy vert gyökeret nála. sak nak. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. Ittas állapota már önmagában ki . a pincében . mellyel a sorsukat elviselik. de én megpróbálom. hogy háj nõjön a hurkánkra. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. A többiekkel hiába kísé tt. csak arról értesült. És mi lesz. Hallgatunk egy sort. például Érden is ez a helyzet. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. vagy nálunk. cigarettáznak. (Ennek a három embernek a törekvése. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt.életemben még egyetlen lakás.

hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. Születése évében dált. a pénzbõl mindenk maga részét. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. álta t tudtuk fedezni. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. menjen át az Elõd utcai szállásra. ha siet. akkor vegyék le róla a bilincset. dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. átmeneti szállóból kizá tását : Z. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. Azonban hamarosan el kellett költöznie. Nem. azt hiszem. és nem csinált botrányt. ez a csúcs. míg végül kiköt . és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. aki úgy arcul vágta. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. Iványi Zoltánné. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. 18-19 éves költözött. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. és a f udta kipihenni magát. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. a fapadosba kerültek. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni. kétszer is tönkrementem. Mire felérünk az átmeneti szállásra. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. Nem szabad erõt fitogtatni. hárman ismeretlen helyre távoz . tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. 1996-ban hazajött. Kint élõ magyarok segítették munka. a férfi elkészíti a teát. Örült neki. A víz felforrt. nekünk. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson. már fél tíz felé jár. visszafordulunk a lépcsõ fe lé. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. ott még nyitva találja a kaput. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. notórius tolvaj hírében is áll. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. és arra számítottam. A folyosó csendes. anadába követte apját. mert biztonsági õrként dolgozott. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. azt mondta a betóduló rendõröknek. fõtisztelendõ úr. svarcban számoltak volna el. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. mi csak az utolsó láncszem voltunk. innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. újra elkezdtek inni. az itt lakók többsége lefeküdt. ami dott. anyja állandóan verte. és újra a menhely legalsó bugyrába. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. nekünk nem k. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. abból kiszedheti az adatokat.lehetõségbõl. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. Elõször egy barátjánál lakott. Kijeven túl. 1988-ban elõbb az USA-ba. Nincs papír.és szálláslehetõséggel. mert kevesellték a pénzt. akik a sor végén álltunk. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom. estek. már n fillér sem. Most befejezõdött a mázolás. de súlyosbító körülményként. most fogok harmadszor. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. Az a tény. vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. Nem fél? kérdezem a lelkészt. Kórházba. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. Nem is kötöt k szerzõdést. mert a családom kint él Uk rajnában. mert anyja nagyon beteg lett. hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. é ragaszkodott hozzá. Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. nagyon kellett volna a pénz. akkor nincs baj. kézrõl-kézre adták.

a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni. amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. mert akók vigyáztak rá. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. Ezt meg is tudta t nni. Kint a Dankó utca már kihalt. és próbál egyenesbe kerülni. Ennek tudható be. ezért figyelmeztetésben részesült. olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. . isten tudja. hogy kezd túljutni a problémákon. 2001 februárjában úgy tûnt. Leszegem a fejem és továbbsietek. Meg voltam gyõzõdve. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. mert igen jó helyen dolgozott. azót sztettük vele a kapcsolatot.padoson«. hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. Meglepõdtem. 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. Elég volna néhány rabiátus figura. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. hogy idõ elõtt tönkremennek. Tisztán. megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. a többi h ly üres. és úgy nézett ki. hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. Ettõl valami újra megpattant Z. a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. mikor kiderült. hogy ú nadába az apjához. Õket állapotuk miatt társaik gú . de a válasz nem érkezett meg. hogy az e orint valóban naponta értendõ. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. Szeretnénk. 2003. ezé a kiutazás Kanadába. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. ez valami zellemességnek számíthat errefelé. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. bánatában leitta magát. Ideje már leszoktatni az embe arról. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . hallgatagon köze nek. 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett. melyben kérte: küldjön meghívó levelet. Csak abban reménykedtem és reményked is. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. Mivel az útiköltség sokba kerül. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . hogy nem az utcán. láttam olyan intézetet. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. hogy megnézzem az új részleget. lehetetlen helyzetbe hozzák. hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. mint az új. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. de a türelmetlen fáradtság. elmondta neki a kiutazási szándékát. 2000 novemberében. Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. Tamás é ismét a pohár után nyúlt. eszélt az apjával. mikor Hollandiában jártam. A pap m pjai egybefolynak. a stressz nem üt át a tartásán. Írt apjának. a fapadosban leoltják a lámpákat. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. de mikor egymás mellé érünk. április elején jutottam hozzá. Késõbb apja is kórházba került. hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . Arra már nem maradt pénzünk. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. egy utolsó beöntésre indul. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. talán heti ezer forintról lehet szó. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . Egy autószerelõ mesélte egyszer. elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. aki elmondta. elköszönök Iványitól. amelyben célként rögzítettük. anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend. a szan lszerelések fehéren csillognak. hogy az öreg valamit félreértett. Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. Reméljük. Érdeklõdtem az okok iránt. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. de nem tudta vállalni. Elhagyva ezt a részleget. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre. beültem egy kórterembe. hogy a pohár után nyúlt.

hogy nem arról t szó. hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. egy ember nézi a szûk helyen. dobozok. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. Nagymajtény. Don-kanyar. mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. nemzeti imázsunk. ha lehet. arca sápadt és beesett. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. Muhi. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. és egy hónap múlva derült ki. az új évezred elsõ évében 7. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. hogy rágyújtson. mûanyag kosarak. Feljön velem a lépcsõn. még zsúfoltabbá vált. Általánosságban ki lehet mondani. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. hogy mé tõzõ. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. nal elõfordult már. mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. Negyven forint mondja. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. Azt akarták. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . Szinte mindig folyamatos romlásról. akik a hátukon viszik a társadalmat. kiderült. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. ez is megroppant. A veszély nem lebecsülendõ. Többé nem szégyelljük az erõnket. hanem kiemelve. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. olyan közel hajolva. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. a fegyintézete en tartotta õket. álldogálunk egy percig. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. Aztán az egyik kórházból a másikba került. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. ha k. egészséges vendégmunkások.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. mintha észre se vennénk õket. így fertõzõ tébécés is bejuthat. amikor azt lebontották. alig ismerem fel benne r etõtársamat. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. örvendezett. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. súlyos depresszióban szenved. a pannon tigris ugrani készül. Mulatni való kedvem van. csak bólint. Világ os. hogy negatív leletekkel érkezett. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. bevittek infarktussal a Szent István kórházba. Mi történt magával? Kilett a szívem. a hét gyászmagyar. az örökös állami gondozottat . õ aztán ismer minden nótát. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral. de az állapota tová odott. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. hogy ki lehessen rakni a kórházból. Lementem meglátogatni õket. de olyan állapotban vagyok. ak tik majd a biztosítást. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. páratlanul piacképes túrós csuszánk. és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. nem köszön. hogy leszázalékolnak majd. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. Mohács. Gorlice és Piave. hátraszegezett nyakon tartja. munkaképtelen. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. mert néhány szekrény ak. késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. biztos. A pince . hogy jönnek majd a derék. leépülésrõl hallok. Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. Merseburg. Mint ha nem lett volna Augsburg. Megjegyeztem néhány kijelentésüket. agyar. nem horgasztja le a fejét. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít.

agresszivitással. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. története annyi tanulság . csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. h iismerettel dolgozunk. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. testre s abott megoldásokat. Mikor lent. a Belügyminisztérium. Az úgynevezett locus minoris resistenciae . A hivatalos ész nem segít. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. Magánrendelõk. drogfogyasztással reagálnak az emberek. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. és mint láthattuk. mint a hivatalos felügyelõikk l. mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. mintha csak rohamra indulnának. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. hanem el sõsorban az adok -on. Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. a lyel minden rendben van. ha van lelkiismerete. A bajokra depresszióval. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. menti azt is. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. nem itt tartanánk. növekedett a teherbíró. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. akik egész nap kísérték. a helyére került. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. Szociál Minisztériumhoz tíz. én az Isten egykori mesterem. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit. Mielõtt erre rátérnék. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. klinikák gel akadnak szerte az országban. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. meg kell említenünk. a Telkiben mûködõ intézmény sem. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez. De mindegy. És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. sietõsen v ak el a melegedõ felé.és ellenállóképess e. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik. az Egészségügyi. a betegek pedig valah maguk is munkások voltak. hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. Egyáltalán nem nyugodhat meg. A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. a Katolikus. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. a Református Egyház. A kavalkádot azt teszi teljessé. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. jobban megérttették magukat velük. hogy eg betegséget bocsátott rá. a Zsidó Hitközsé zövetsége. a Hon elmi Minisztérium. hogy az utca az egy legalizált hely. a metodista felekezet is. meg kell találnunk a helyzethez illõ. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa.evolúció ellen küzd. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet.

Ezért akkor jó megoldásnak számított. nincsenek hûbéri. fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. akik valóban hajtanak. Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött. A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. sõt más országban mûködik. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. csak az nem világos. jut-e a kalóriapénzbõl . Nem véletlen. felkeltette az érdeklõdését. aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. hogy egyes. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ. mint a sok külön szakma t. Általában a tulajdonos-igazgató személye. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. hogy megérdemel egy rövid áttekintést. kopaszodó. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb. Rokonai helyeselték az ötletét. melyet természete z a hét követel a leghangosabban.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta. pazarló intézmény. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. õrzött és védett határokkal. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. mégsem rakhatnak át oda betegeket. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. nem összehangolt. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait.) Bocsánat. És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. A mostani szervezésben elõfordul. de a gyökerek mélyebbek. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. M. hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. A kormányos a menetiránynak háttal ül. (Például Babits Mihálynak.. anélkül. de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve. aki más intézetbe esetleg más városban. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban. hogy a feladatteljesítésük színvonal . mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. Hosszabban elbeszélgettünk. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. a területe pedig hûbérbirtok. Az ötvenes éveit taposó. hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. Az állami egé klihez hasonlít. a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. nincs is pedá . hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr. az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján. akkor maradhat. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. aki megoperálta. A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. úgy véltem. örök ki tságok. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. Az állása örökös. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. Gy. a fizetése fix. a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. Még sok ember allja majd. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett.

Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett. a környezet nekem. hogy ilyesmi is elõfordult. A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben. A tartózkodás oka világos. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. olcsóbbal is. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást. hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. mely garantálni tudná.-vel. többek között ezeke t is meguntam. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani. a laikusnak. hogy két kézzel is alig tudta tartani. Érezték. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát. helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. Ennyit az indulás . hiszen Magyarországon aligha an intézmény. ha a pártfogó befolyása akvirálható. római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. Egy régi villaházat béreltem ki. Nyílt akkoriban e olyan klinika. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. én. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. keresi a szavakat. Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. Megéltünk már olyan korszakot is. divatos betegséget kíván beszer i. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. Bocsánat ezért a verbális viharért. és szerettem volna a magam ura lenni. vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. hogy idõs korában majd valamilyen drága. Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. Egyszer én is jártam kint náluk.ki is számon kérhetné tõle. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. Ha az állami támogatásra nem számíthattak. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. hogy nála alig köve . õszes szakállát. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. szinte sugallja. ha jól tudom. Haskó bólint: Nem tudom. melynek az volt a legfõbb alapelve. legalábbis ezen a területen. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket. barátját. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. lehet. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett. Nos. Valaki azt írta. A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. az orvos-direktor meghívott ebédre. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás. hogy miért nem. de azt egyszerûen megengedh k tartom. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. hátha õk menn . má sak illendõségbõl is. Egyedül így sem ment volna. addig az egészségügyi kft. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket.

és abban is hittem. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. és azt arra fordítsák. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. a hasüregbe is. aki ezt nyíltan ki meri mondan . Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. idegrendszeri. amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. ha a beteg lelépett a mûtõa ról. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk. minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. és különbözõ nagy yelnek rá. Mikor gyõztek a válasz . kedvet kapnak arra. sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. Na ek. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák.re. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. Különféle hasznosítás k. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. és átvették a kormányzást. Az a tapasztalat alakult ki bennem. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. sõt ha kell. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani. szinte azonnal hazamehetett. de nincs hozzá elegendõ pénz. ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. de nem hoztam elõ. Eredetileg azt szerettem volna. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. légzési. Maga is praktizált? Igen. hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ. 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. addig zaklatták. hogy az intézetünk az õ. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. azt mondhattam a tükörbe: hiába. illetve a cég tulajdonába tartozik. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. Mégis. és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban. Nem hiszem. azt hitték. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. de sem szakmai szintben. mivel túl sokszor látták a fideszesek. utoljára a Péterfy kórházban. szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. és észrevették. az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. azt kicsinálják. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. élve azzal az elõnnyel. beláttam.

hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. többségi tulajdonába tartozik. Ez jelzi. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. õk csak szûrésen estek át. melyet még 1997-ben adtam be. ez a cég hatalmas vállalkozá . Parancsoljon. És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. bérelt. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. 1998 május elején lehúztuk a rolót. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. a másodikat és most a negyediket közgazdász. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe. Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni. attól tartottam. ezt már nem k kifizetni. Néhány egye közrejátszott. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk. Most mi van az épületben? Nem tudom. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. az ügyvezetõ igazgató. Czöndör úr küldte Önt? Nem. minisztérium. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat. nem járulnak hozzá. a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett. a második kategóriába sorolha ettársam félig. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. a rossz nyelvek azt suttogják. hogy megnézhessem az intézményt. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. Arra rezzentem fel. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. Az elsõt és a harmadikat orvos ve . Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. Úgy vélem. € € Õszintén szólva. a kaput azt tette be végleg. Bocsásson meg a kérdésért. megállapodtunk. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. de ha minden ilyen kiválóan ment. vagyis már több mint két éve. Meglepetésemre Czöndör Attila. ott áll a kocsi. Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . Elõször: a multik és a beszállítóik. hogy nem saját.k. l m egy padra. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta. mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett. a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. hogy találkahelynek használják. vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. Háromnegyed részü panaszmentes volt. én Czöndör Attila vagyok.

hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. de ennek z közel. itt zont alulról bámulják ezt a szintet. nem például egy gépet. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. mint a látványos tragédiák. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. Ez addig fog tartani. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. Az kétségtelen. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. ha a vezetõk úgy találnák. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. hogy mennyie n halnak éhen a világban. a János kórházba vittek. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. M. mert késõbb megbántam volna. és eze azdag.a kezében. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. Igaz. melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. mert állítólag errefelé ál k vadászháza. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. A bejárat elõtti ke . És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. hogy egy kórház élére kerülhessenek. de õk nem törik magukat. a többség úgy vélekedett. Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. Ezért gyakran önkényes z elosztás. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. szinte verekedte k minden fillérért. Csak találgatni tudjuk. a kórházak az alapítványokból. egy másik kórházban állapították meg. melyeket akkor érzünk. mint az egykori Sasad TSz. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . harc nélkül kevésre mennének. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt. a bankokon kívül olyanokat is. Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. Szerencsér am ki hangosan. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból. amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. Megtapasztalhattam ugyanis. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. lni kell arra is. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. tanúsíthatom. Gy Senki sem tudja. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. másutt. Széna tér és Telki közötti utat. Feltolul bennem a kérdés. Menedzserek dolga volna endet teremteni. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt. hanem stratégiai kérdés. mikor azt olvassuk.

Tudtam. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. mások elési idõben mûködnek.ndezett. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. Akad olyan. Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás. például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. mert nem képzõdik nyereségünk. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. hiszen közismert. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. professzor. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. a M majd a Moszkva téren. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. Ennek ellenére. vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. Adót nem fizetünk. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. Ötven kétágyas szobát alakítottak ki. megint mások ügyeletet látnak el. Álta em küszködünk szakemberhiánnyal. K. a saját osztályára viszi õket. Czöndör nem csap botrányt. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban. a Nagykörúton. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton. másfél órába is beletelik. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. nem csaphatja le a mûszereit. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel. Amíg egy ba jutok ide. a 2001-es évben 18. természetesen. másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. olyanok. hogy csak a nevem kell nekik. aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. akár két-három órába is beletelhet. illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül. A helyzet y áll. nem juthatnak pé betegekhez. melyekben lehetségessé válik a copayment. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. de a lift nem mûködik. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . a költségek ö adta a kétmilliárd forintot.) A kórház gyaníthatólag arra számított. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. Kezdetben nagy volt a fluktuáció. az induló személyzetünk . hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl. mint egy belgyógyász vagy sebész. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik. tehát nem közvetíthet hozzán et. A helyett igha lehet teljes értékû. Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. mire kiér a rá várakozó pácienshez. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. nincs miért. a Szilágyi Erzsébet fasoron. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi. a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. Tegyük fel.

legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak. Gy. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. Napi háromszori étkezést biztosítanak. azóta úgy érzi. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk. Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz. Közben leértünk az ebédlõbe. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst. csak napközbeni tartózkodást igényel. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. a másik a hozzátartozójának van fenntartva. Gy. de nem ezzel reklámozzuk magunkat. megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. sokan jelentkeznek ugyan. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat. õk ak fogyaszthatnak. megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. telefonnal van felszerelve. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. Van olyan páciensünk. véges lehet a rám fordítható ideje. tehát. E sze joggal mondhatnák az illetékesek. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el. mel delkezésére szoktak bocsátani. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat.cserélõdött négy év alatt. aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. az e us. . Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt. az éves d ttól 5. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik. [Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg. helyette egy rudat kellene beállítani.3 nap. õ rintot fizet egy-egy alkalomra. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát. M. Persze nagy a szóródás. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót. aki ebbõl él. de ezek többnyire alkoholisták. de nem kapunk megfelelõ személyeket. M. Ami a szakszemélyzetet illeti. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki. Philips televízióval. most nincs üres posztunk.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni.7 millióig terjed. t. tudomásul ves lapátolom az ételt. aki befekvés nélkül. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik. vagyis a fertõzõ. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket. Mennyibe kerül mindez? kérdezem. A túlsó végletként lehetne említeni. Telki az egyetlen.] Czöndör meghív ebédre. M. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. Czöndör most sem köntörfalazik. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. véleményem szerint. olyanokat nehezményeznek. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az. Gy. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet. nincs értelme az életének.

Tovább böngészem az árjegyzéket. hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. Behozták ide. Van. a nyugat-európai biztosítók egyre in . gondolom. hogy amikor altatják ma jd. de nem sikerült. Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. és lehet. betegre röhögik magukat az árainkon. bevisszük oda. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. nekik m vagyunk. Egészségüg m lehet visszavenni.) Végigfutok a jegyzeteimen. a cég viszont annyit elért. hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. ne figyeljenek a szövegére. véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. és nem munkavédelmi hiányosságnak. aki azért jön be. Ezért azt a rendszert vezettük be. az egy hárommillió forintos. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. Újra belelapozok az árlista kivonatába. azért is kifizetik. tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. Feljön hozzá a család. Megjelent az újgazdag. Lehetséges. A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. vagy ki sem e ték a számlájukat. ami komolyabb következményekkel j t volna. A külföldieket megértem. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. ha máshová megyek? . de környezete is vé ta. aki a 300 ezer forintos öltönyt. és minden látogatót egy-egy nõvér kísért. hogy itt haljon meg n . nemcsak a közvélemény. Ahogy látom. impla k nélkül 200 280 ezer. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. szkréciónk is vonzó. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . Tisztában v vele. egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született. Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak. ha egy szálkát talál a halban. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. az ápolónõk le sem mossák. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot. hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük. hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. Volt egy színész. és valósággal megskalpolta. észreveszem. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem. Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. Büszkeségünk tárgya. (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. én is ki ettem a teljes árat. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t. De más indítékok is közrejátszanak. Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. aki saját orvost és saját ápol kap. aki úgy ítéli meg. Sokan persze csak fontoskodnak. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti. a hosszú haját bekapta a gép. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . aki kérte az orvosainkat. mint egy autót. (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki. és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik. és elhozzák Telkibe. Ez nem túl magas. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel. hogy véletlen széli. milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. egy szülés 232 ezer forint. az más kérdés. Van. nem több. A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. emlõfelvarrás plusz nagyobbítás.

ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. ibe került a kezelés. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. mert addig sehol sem . elõírták. Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe. Talán még azt lehet megemlíteni.) € 4. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el. yis borravalót adniuk. pazarlásokhoz. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába. felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. A már kialakult kapcso erek révén. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. sõt visszaé z vezetett. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. azt is megszabták. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. az garantálja. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. (Csak zárójelben jegyzem meg. mint a kevesebb. nem utolsó sorban azért. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele. Az USA kormányzata rájött. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. például elõírták papírszalvéták megfelezését. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe.tárainkat. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. nincs drágább mûszer. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. már nem Czöndör Attila a kórház élén. A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján. hogy túligén gukat. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. márpedig a közmondá nt. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra. ezt önmagában nem találta kielégítõnek. mint az orvos töltõtolla. mert a több pénz jobb. egyrészt azért. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. mint egy szívmûtét.

a súlyszáma: 2. ez akkor is felmerül. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. fennáll a csalás veszélye. az esetösszetétel indexe. a szaruhártya-átültetést. hogy augusztustól. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt. mikor bekerül a kórházba. Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. A HBCS rendszert 1993. három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. A 02 portból. hogy csõdbe jutott. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. legfeljebb annyit számoltak ki. két napot lehetett ugorni. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2. a beteg életkora stb. az állami kezelésben lévõk két. . Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. mûtétek. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. amit a betegre fordítanak. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. gyorsult az ágyforgás. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. ha a kórtermekben fekszik. Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl. ezt látszik alátámasztani. sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket. ha nem is hónapról hónapra. mikor már elérték a kívánt esetszámot. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását.09490. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . Az alapvetõ gondok közé tartozott. valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira. viss fogni a ritmust. a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. mindegyiküknek az az álma. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. Senki sem tudta. felsõ rmatív napja 20. és egynegyed rész az az összeg. hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba. hogy mennyit is ér az a bizonyos . A struktúra egyik atyjaként smert dr. július elején indították el Magyarországon. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. javult a mûszerki ználtság.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. a következõ a vizsgálatokra. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása. ho tevékenysége után számlát adjon. és ezt nem kontrollálják megfelelõen.

hiszen mindegy. gyógyszerek használhatók felnõtt. de mint laikus. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. 18 év alatt 0. hogy a keknél felhasznált mûszerek. intenzív ellátá szakmák (pl. Általánosságban elmondhatjuk. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. Akkor miért tûzték ki a 40 napot. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés.136 pontnak.1 ml-t használunk fel. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. ha azonos betegség gyógyítására azonos . ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket. hosszú idõtartamú ellát tályokon.Mi történik abban a feltételezett esetben. Csak az a civil benyomás rögzült bennem. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja. Ezt semmi sem indokolja. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok. segédeszközök a drágábbak. A lépeltávolítás 18 év felett 4. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k. Gy. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel. hogy egy spekulatív. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl. hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. traumatológia. Azt.] jel . Kül yt jelent az. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. rutinesetnek nem minõ van szó. találtam néhány. nem vállalkozhattam azok elemzésére. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. sebészet. dr. akkor könnyen belátható. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni. akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges.869 pontért. mert különleges. külö egítélésükre. Bordás István is elismeri egy cikkében. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva. kardiológia.039 pontot. ha túllépi a normatív 20 napot. egy nap alatt végbemegy. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása. a beteg 24 órán belül meggyógyul. Mennyit kap a kórház akkor. merev és élet rendszerrel állunk szemben. hogy a szabály m tiltják. 18 év alatt 2. a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon. mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át. mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. Tavaly [2002-ben M. mondjuk. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat. és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ. mint a 20. 18 év alatt 0. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1. Hiszen. a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0. Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának.és gyermekkorban. maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . Tehát a kórháznak nem éri meg. csa ak az idõvel arányos töredékét.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0.

mondjuk. ezért az. Tipikus. Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá. sapka. vagy majdnem mindenki csal. k egyszerûbb. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. Feltételeztem. aki átnézte és úgy »be nt. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. A tömeges csalást. szerintem igaza van az általa leírottakban. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. aki kimarad belõle. akkor a riportereké a korábbi érkezés. hogy ez valótlanság. az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. Végezetül meg kívánom ismételni. hogy erõsen elfoglalt. amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. Lehetett olyanokat is hallani. de meger tték az idõpontot. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. Bár tudom. lándzsák. Matejka Zsuzsa. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. Mivel mindenki.] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. Gy.3 milliárd forintról van szó Dr. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. C t. Így lehetett. Állítólag így több pontot l yvelni érte. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. hogy túl azon. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít. krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén. lepedõt haszná sõ kimenetig. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. A legjobb beteg a halott beteg. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett . fecskendõk. vagyis co mputálás magasabb pontértékû. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . elõ látható tennivalói is akadhatnak. azért ugyanazt a pénzt kapom. rosszu ség túlszámláz. azaz forint járjon érte. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet. például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. Még ha az összes többi. osan pedig 1. ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. mint a gyógyítására tett kísérlet. A következõ tanulságos példát dr. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem. Mindig is úgy képzeltem. mert nincs semmi értelme. € 5. mint a több órás végtagmentõ. tûk. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. általa számíto nne. mint amennyit elvégeztek. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. hogy a femoralis. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul. Mondják. hogy a kórházak több munkát számolnak el. szûrõk. de jobban is kifizetõdõ. lilára festett fémtra . ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. eszközök (maszk. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. újraerezõdést biztosító mûtét. mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. ezze a késõbbiekben foglalkozom. lenyûgözõnek szánt. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót.

-as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. a hiányos egés zetszennyezés. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak.5-szer magasabb az EU-átlagnál. de azt sem értettem. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. kint a folyosón kell leülnöm. Nagyon t dohányoznak. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el. hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve. nõknél 75. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek. Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala. [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét. a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. semmiféle jel nem mutat arra. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód. hogy hamarosan szólítanának. önpusztító életmódot folytatnak. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek. vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. Kinyitom a táskámat és eresek. nem jutok tovább az elõszobánál. hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás.37. nem törõdnek az egészségükkel. A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent. mindig az a dilemma foglalkoztatott. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. 1. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r. Most úgy döntök. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni.24 év volt. a nõk 81. döntõen a magas v n. hogy mikor szólítanak. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. Gy. mint ortársa. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül. Elõk egy másik dokumentumot. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett. keveset mozognak.24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is. mint Ausztriában M. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in. Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg.8-szorosa annak. mint az ország gazdasági fejlettségének. Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. felhívta a pontos idõ szolgálatot. 1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei.ottak eszembe összehasonlításként. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. teljesítõképességének hiányosságai. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. belüli egyenlõtlenségek. ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. 11 évvel hosszabb életre számíthat. bele lapozok a füzetbe. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi.84. mert a fõiga zony még tárgyal. mértéktelenül fogyasztanak a . várva. hogy telefoná sson egyet. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban. egészségtelenül táplálkoznak.

a falun élõk betegebbek. és ná n ilyeneket kell ellátni. Nem tekinthetjük véletlennek. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. adott esetben az OEP vezetõjével. hogy a orombább lett. és megszakadtak az évszá os. valószínûleg azért. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában. nem engedi meg magának. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. hogy ha valaki népszerûségre törekszik. mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. hogy a bal-. generációs kötõdések. Ahogy vesszük. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán.3 milliós alapjövedelemhez jut. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. hogy felháborodjon: Jogi. akkor soknak. A nyomtatott old értem. Az irodája nagy asztalán egy vastag. kocsihasználat. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. akkor az orvosokéval. Úgy döntöttem. mert az illetõk úgy vélik. de el sem tudtam képzelni. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény. egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám. közgazdasági. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. A változás csak annyi. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést. kirúgott fõ lyettesrõl. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. nemcsak azért. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. rutinos menedzser. hogy nem volt kedvem továbblapozni. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. mennyire valósak ezek a vádak. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. az ne me n OEP fõigazgatónak. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. Olyan jól fizetett állások ezek. de errõl nem kívánok beszélni. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. Már indultam is volna. vesztegetési kísérletekrõl. Lehet. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. mint a városi lakosok. Valahol azt olvastam. hétszáz és nyolcszáz között. Beszélgetõtársam régi.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok. elnézést kért a meg tásért. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. ami a mini tíz és félszerese. mobiltelefon. Rendben van mondom csalódottan. hogy megítéljem. és beljebb invitált. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét. de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. lehetséges. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. Soknak találj a? Utánaszámolok. egy fõigazgató-helyettes évente 6. Az egyik elõdöm azt mondta. Anélkül. azzal a különbséggel. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem. az mindig is durva volt. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól.

Az ország 160 kórházá . és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk. hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak. a gépek vásárlása a minisztérium. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré. konstrukció. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve. Ez nem a mi feladatunk. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. mert a bukás is nemesebb. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. elõír ató egy-egy területre. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. Ne haragudjon. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. reform félbe maradt. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. Ezt nem nekem kell megítélnem. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. de a betûjéhez is. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség. aki a bukást is vállalni tudja. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. De miért nem emelkedik a támogatás. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. Olvastam egy adatot. azt az indulásnál dr. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. létes rukciójára. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. Oberfrank Ferenc. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. Nem hogy mi. foglalva. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. Jávor András. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. a beruházás. Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. csak annyit mondhatok. neki vétójoga van. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. az eredmény nem. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. amiért nem jut pénz az épületeik. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. em is olyan szinten. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte. annak financiális ügyvitelét. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek.

ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. mint a nyugdíjak lékos emelése. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. országos illetõségû. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani.a fele eladósodott. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. és meg vagyok gyõzõdve. Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. Nem. Ez meglepi? Nem. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. hogy beszélgetõtársam sa a szót. a kintlevõsége bb behajtására. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. Egyes vélemények szerint. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni. Nincs mód arra. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. egyharmada olyan mértékben. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. Leg esetben reagál látványos eréllyel. és hagyom. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. jellegû igazgatási szervet alkotnak. . é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását. Egy orvos egyszer azt mondta nekem. addig szükségképpen nem alakul et. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. vagy mikor kiderült. Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. de nem kommentálja a hallottakat. mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. saját költségvetéssel rendelkeznek. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. Az olyan. mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. én megszoktam már. mint például a vasutasoké. Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. Az igazsághoz hozzátartozik. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót. és ki is fizették a költségeit. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. modernebb gépeket szerzett be. Igen. ám menet közben meggondolta magát. Matejka Zsuzsa felnevet. a feladatok átgondolására. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást. ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. napirenden vannak a csõdök. az egyikben a gazdagok tömörültek. mely már a betegellátás színvonalát veszél . mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. tudok róla. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést. jobb orvosokat szerzõdtetett. Önkéntelenül is közbeszólnék. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. cs hinnie kell. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. Az is jellemzõ volt rá. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. Úgy hallottam. úgy látszik. Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. A Fidesz-kormán úgy tervezte.

esetleg mikor válik elviselh né. sajnos. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte . most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. a dohá izálás. [Mint annyi más esetben. sem jogomban nem állt vitába kezdeni. eznék lefogyni. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném. a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. a drog.(Abban nem bízom. Az egészségpolitika. akkor is tovább sújtanának minket. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz. sõt 40 százalékos szerepet játszik. hogy nem nek öntudatos emberek módjára. a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. stb. egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét. A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja . hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. az egészségüg váltani a világot. sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. és ahelyett. A külsõ társadalmi és szociális gondok. a zsíros yérhez. akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). hogy ez a szándék megvalósul majd. hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak.) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . hogy azt hittem. hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. a helytelen táplálkozás. ha k . milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre. a helyi önkormányzati. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. silány édességekhez. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. Ha eltekintenénk attól. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. károsító hatások elhárításában. mint a kö nyezõdés. Ezt persze nem mondom ki. a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. a környezetszennyezés. mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. függvénye. Nálunk. bánatomban egyre többet eszem-iszom. felvilágosító. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott. ennek érdekében az elv iad vissza. a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. nem alakult ki gészségtudatos magatartás. jogalkotó és ellenõrzõ. a férát mozgósítani képes tevékenysége. kalóriaszegény. A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. de sem módomban. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. Az.. A többi az életmód. olyanok. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. rosszul hallok. ezen belül az egészségügynek is. abban az életmód 30. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért. a higiénés viszonyok. például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. legalábbis annak nagyobbik felét. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. szemükre hányva. Például. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. ha visszatérnénk arra. hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra.

ugyanazzal a lendülettel folytatja. innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. Ez egyedi jelenség. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. h ogy tüntessenek a jogaikért. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. a va tegeké. az orvos dönt rólam. a keresleti és a ti oldal összemosódik. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések.) Nyugaton a páciensek kikövetelik. felismerték. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára. Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél. például olyan módon. a reumásoké és így tovább. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal. de ezek még gyerekcipõben járnak. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. csak ritka esetekben j az. Az üzenet dr. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. Az állam. hogy melyiket emelem le a polcról. mások megszûnésére. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. figyelmeztet. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. és biztosítja az új és korsze gatását. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. Ez viszont azt jelenti. ne teremtené meg a saját betegkörét. hogy a betegek elõtt etetlen. mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek . ha beteg leszek. hogy a piac két pillére. Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. más szóval: ha nincs páciens. büntet. Ebbõl is látszik. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit. Nem inkább azért teszik ezt. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról. becslésem szerint több millió f os költséggel. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. nincs igazi politikai Arra gondol. hogy õket a isába terelje. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. bocsánat. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. mely ha egyszer létrej . amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. mint a kívülállókét. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat. Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. a kívülállónak is túlzásnak tûnik. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O . hogy nincs az a kapacitásmennyiség. Ezen gyógyszerek között an is van. amely 2002. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem. Bizonytalanság alakul ki bennem.határozom meg.

melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. tehát az újságokban való megjelenésének ideje. mert. amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg. vagy a magánpraxisba men át . hogy ennyi alapmolekula létezik. és könny játszható. hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. a Magyar Lupus Egyesület . mennyit. már nagy bajokra vall. hanem amit megfelelõen finanszíroznak. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. hogy mibõl. az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. milyen körü t felhasználni. fontosabbnak tûnõ momentum. hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. Nálunk elpazarolják. állítólag. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. Lehet. Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. Az illetékesek. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. Talán. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. ami szinte lehetetlenné teszi. annak a gyárnak a terméke volt. ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba. ig tartott. tehát különös hangsúllyal. hanem a környezetük i . Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel. Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra.és Támogatási Bizottság. hogy 0 óra u mazták meg. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben. õket talán nem leh megvesztegetni. hogy szerzõdtetek. hogy elkerüljék a vitákat. Én már a legkomolyabban gondoltam rá. az orvos an azt diktálják. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . bár kizárt dolog. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. de tudunk olyan esetekrõl is. hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . mondjuk. M. Ne a . Persze rossz. Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. Változatlanu juk jelét annak. Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak. az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. Az a törekvés pedig. akik figyelnének minden kétes ügyre. amire a betegnek szüksége van. Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz. de mindenesetre gyanút kelt. de ez t jelenti. az Innovatív Gyógysze repel. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. valamint az OEP delegál tagokat. aki rosszra gondol . az aláírók névsora. ahonnan elbocsátot . csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. Bólintok. hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. elõfordul.. hanem a Társadalombiztosítási Ár. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat. hogy apróság. vagy mondjuk inkább. hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. hazaviszik és elosztogatják. hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. Gy. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. csak támogatást nem kapnak. [Olyan esetekrõl is hallani. A másik.] Sok függ attól. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium.

az egye következmények nélkül marad. hogy figyelnék minden döntésüket. akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. akár szervezõként. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. Az egész elgondolásnak az a lényege. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. De az egész elképzelés akadémikus. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. és viz tra hívtuk be õket. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. és a legkisebb ballé is jelentenék. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. beavatunk olyan szakembereket. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. nem törekszik egymás kizsákmányolására. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. és eb ia. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója.amiért ilyen sokat keresnek. ha negatív. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. melyekben a háziorvos. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. m ek következtében anyagilag is jól jár. az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki. ezzel lelassult . Nemzetközi példákból indulnak ki. amit a hasonló állapotú. õ. az Irányított Betegellátás IBM-re. Gyógyszerészként végeztem. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. abból indult ki. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. mert nem tudunk pénzt keríteni rá. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. A háziorvos másutt akkor j ban. majd a Pharmavit Rt. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. Illik f eznünk. A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. Biztos. a felét sem annak. akkor kifizetjük neki a különbséget. hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. és egységes. Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. Az év vég a szaldót. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak. rögzített csoportját ke a panaszaival. de korábban még nem kezelt egyéneket. ez ké ervezõk bevételi oldalát. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal. Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . Munkám során találkoztam Somody Imrével. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. és kontrollálják a költségeket. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. stratégiai igazg ettem. mint igazi vállalkozó. mint az országos adatok. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként. de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. Egyetértettem a szándékával. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. de az is kétségtelen. többek között az amerikai managed care mintájából. ha az egyenleg pozitív. szakrendelõknek. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. lehetetlenné téve minden kapcsolódást. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. Valakinek támadt egy olya n ötlete. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé. ezeket csak úgy l kítani. hogy nem. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. akár egy csapból. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. akárha egy buzgár törne fel. hogy beépítették a folyosóvégeket. hogy folytassa a munkáját. hogy igaz volt. hogy a belmagas lecsökkent. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög. és idõnként felrobbannak mondja Piroska. Egyszer eltö anyvezeték. és az egész épület összeomlik. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. Nin betartva az az elõírás sem. fölébe egy újat és m t raktak. A ezen a területen. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. A gépház. A legenda a legõsibb anyanyelv. utcai ruhában nem tudunk bemenni. én is csak így hallottam. Az is elõfordult. ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. a víz változatlanul betör. dupla árat számít fel. és négy órára leállt minden. Ide csak benézünk. eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. a gáz és a csatornare központja. és egyelõre nincs baj vele. és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. a vezetékek belógnak. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. mint egy normáli ságú helyen. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. Nem. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. Ezzel csak annyit értek el. hogy próbálják meg szalonnával. összesen másfél méteres vastagságban. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. kicsi az ûrszelvény. még a mûtétek is. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. Idõzített bombák ketyegnek itt. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. Mihez kezdjünk. mert kiüregesedik a föld. a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. majd mikor ezen is átütött. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. A hatalmas alapterületû. ezzel-azzal. hiába szigeteltek cementtel. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. még jutavászon etelés fedi õket. Továbbmegyünk a folyosón. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. nemrégiben megrepedt. hogy még egy gör verhetett volna neki. Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. egy mindkét lábán combból csonkol . elönti a pincét. Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. h e hordják el. A szennyvízvezeték is tömítetlen. a fûtés. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. é . és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. a víz az elektromos vezeték fölött fut. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. A forgalo e leszorult a mélybe. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. és azt tömködték be a résekbe. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. Lehet. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. ez is elpang. lehet. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. Leül egy kávéra. Most kibélelték mûanyaggal. a szen raktárakat. csurog belõle a mo lé.

a legjobb helyen teszem. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . aztán visszajött. A teljes gõz-. egyik kollégánk tíz év ek. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. ha elõ ig patológusként is mûködött. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. némi kétkedéssel a hangjában. villanyhálózat. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel.enne. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. hogy: de hiszen ez halott. cigarettázik. A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. vérzés keletkezett. Ennek a tanulsága tosak lehetnek. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. illetve ide-oda telepítésér elegendõ. hogy a hordágyon fekvõ. ez a borítás nem díszcélokat sz . csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. ezért igen sajnálatos. a szövetvizsgálatok. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. igaz. Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. mehetünk. Mi történhet? mo ozok magamban. Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. majd egy fehérköpenyes. mint tudjuk. már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. elõbb si húz el mellettünk. az egész gyógyító munkát megingathatják. melyet vonzana egy hullaház látványa. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. hogy mindent meg kell nézni. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. hogy mûködjenek a vezetékek. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. és az abba halt bele. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. Bólintok: Persze. mint bizonyára tudja. hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. ami az olvasót érdekelheti. egy másik is épp most hagyott itt minket. hogy a patológus nem születik. Ha jött az orvos. nég harcol folyamatosan. A mi nehézségeink. legfeljebb rosszul leszek. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. Ez. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. bele nem halok. d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. Nincs olyan részem. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . vagy ha mégis. A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. Azt szokták mondani. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. akkor is félig megfõne az ember. az osztályok átrendezésére. hanem marad. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás. Majd folytatódik a különös karnevál. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. ami természetes. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. Másik fo lt. nem következett be. elõnynek számított. hogy igen. A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. nem kell messzire vinni. hogy ha kifújna a gõz. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom. teli tüdõbõl fújja a füstöt. hanem elrejti a mögötte rothadó falat.

A halottakat nem takarták le szemfödéllel. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek. Az elsõ. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza.és helycsökkentése. amíg összeszedik a szükségest. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos. Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói. A boncmester bezárja az ajtót. azok már a rothadás nyomai. Nem. mint hideg levegõ árad ki. A tetemeket minden rendszer nélkül. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait.) Késõbb hallottam. Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt. nem lépek beljebb. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel. hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. és megkértem. ha õket ajánlja a hozzátartozóknak. de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot. Azok ott hullafoltok? kérdezem. 73 ezer forintos n . Másrészt komoly egészségügyi al is járna. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. hogy csak a küszöbön állva nézek be. Folytatjuk az utunkat. de Piroska. kérik. Ennyit máshol is megkapna. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. fiatal férfi. Én már visszakoznék. Legal zól a legenda. hanem egy másik hulláb . hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem. nem várhatunk tovább. Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. csak egy lepedõt vetettek rájuk. látszólagos összevisszaságban helyezték el. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl. õ mesélte. hozzáteszi . Erõteljes. Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. Végül is megkapjuk az engedélyt. most tizenöten fekszenek benne. hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket. és ezekbe pakolták bele a kadávereket. betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. Aztán nem jelentkeznek többé. hogy szeretném megnézni.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen. hogy . Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. az öltöztetésért adnak jattot. a kocsik a városon kívül vesztegeltek. leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. hogy tartsuk it gy darabig. megállapodunk . Félházunk van összegzi a boncmester. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját. hogy nincs pénzük a temetésre. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. Az író úr k egy pillantást vet rájuk. Két hónap után a t yik. Akkor kiderül. az is lecsúszott a légvonattól. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik .a kórházak ágy. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. Bejelentem. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. mi tartja itt? Borravalós szakma. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá.

vagy kimegy külföldre. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. mert nem kap hálapénzt. egy üres papírlapot húz maga elé. néha még tovább is. megjegyzem. Évente 32 ezer embert visz el a rák. Maradnak az öregek. ahol tárt karokkal várják. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. a betegnek talán fogalma sincs. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. ges és végletes. csak azt érzékeli. hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. szangvin kus lelkialkatú. A patológus kevesebbet keres. (Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. Ránk. Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor .és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet. hogy tudja. Mielõtt megszólalna. Ami a személyes tulajdonságait illeti. hogy egy ass . meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. nálunk növekszik. Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. a lét kor sem éri el a 350-et. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. ami jelzi. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. n. hogy a munkahelyén keresem fel. akad olyan magyar minisztérium. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó. õ ellenõrzi. számú helyezkedik el. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. Elfogadhatatlan. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. a vastagbélrák mortalitása. Reggel nyolct hétig tart a mûszak . sokszor kemény tíz Egy dolog van. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. de a jövedelme mégis alacsonyabb. pontos má bábolnai tojóházaknak. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. hogy általában jól rajzolnak. Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának. XIX. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is. A sebész viszi el a pénzt. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. a középnemze vagy pályát módosít. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. és otthon folytatta a munkát. a kezét vagy a lábát. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. a padlás t a nád stukatúr. hogy maradt-e olyan sejt. készen arra. hogy patológus is van a világ on. hogy nem nagy dolog. a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni. Magyarországon a szív. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. hogy ha szükséges rálja a szavait. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. Lehet. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. a kombinációs érzéket. podtunk. azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. elõfordulhat. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. életet vagy halált jelent. ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. Úgy kell határoznia. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. a mûtét sikeréért. márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját. milyen a várható lefolyása.

valószínûleg még a vietnámi háború idején. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. Akadnak olyan megyék. de szervezett formában mé bontakoztak ki. A kórház egész éves költségvetésének 3.5 százal Nem szeretnénk. az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. máshol. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül. legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. így nem lehet arra számítani. vagy túl-. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. ha leejtenek valamit. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. Van fejlõdés. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról. vagy alulkezelik a beteget.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk. de egyelõre kevés jel mutat arra. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. a 17. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. Kicserélésére ne ut pénz. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. Az egyik cikkben dr. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . de még a gyógyfürdõket is. sok értelme egyébként sem volna. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat. egy szállodát építettek volna azoknak nek. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. a . márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. Szeretnénk elérni. az utóbbi halálhoz vezethet. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. már gyakran nekirugaszkodtak. de kilencszáz orvos is kevés volna. nehezen találják meg rajta. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. aki használhatja majd ezt a technikát. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést. és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok. hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. az elõbbi pénzpazar hoz. A gyakorlatban a se zet veszteséges. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler. annak hiánya az egyik oka. vagy helyesebben mondva. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz. mint az olyan területeken. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. de kérdéses. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. itt is elsõsorban a paraszolvencia. ha öndicséretnek hangzana. hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. Törvényszerû. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. de semmif változást nem tapasztalunk. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. amelyet mi termeltünk ki.zony ma is méhnyakrákba haljon bele. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. elképzelhetõ. A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. A szakma azt szeretné elérni. melyet csak a patológia használhatna fel. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. hogy lesz valaki is. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál. endelkezésére áll 2 komputertomográf. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t.

elõfordult. hogy formailag csalást követünk el. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. vagy olyan magas esetszámot lát el. hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe.ol megfelelõ számú orvos mûködik. úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. Amennyire meg tudom ítélni. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. a társvállal inak emberei. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. illetve a sult vállalatok érdekkörébe.) Az az összeg. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. a cég alkalmazottai. hogy másképp nem tudná i a színvonalat. A cél megvalósítás hoztak létre. Azokból az országokból. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. de az az igazság. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve. Átvágunk azon az épületrészen. közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. szerinte aggodalomra adhat okot. ellátták korszerû mûszerekkel. hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. A további vívmányok is igen jelentõsek. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. ahol most még nincs orvoshiány. akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. hogy egy fillért s ott. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik. Az igazgató tiszt n lehetett vele. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval. Emiatt fennáll annak a veszélye. hogy csak azok az alacson yan képzett. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. az ex agyis a külsõ. hogy úgy ment el valaki. ahelyett. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. hogy legalább a nul . az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. A kórházak. kevés lesz az orvos. önálló vizesblokkal vannak ellátva. hogy lényegileg nem sokat kockáztat. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el.

de az esetek több pos bennfekvéssel járnak. Nekem. az eredményesség megszorítások után. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára. A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. hogy hullik a vakolat. mert ezek kevesebb anyago használnak fel. Aztán vagy kifizetik. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. a kívülállónak úgy tûnik. sõt.lérjük. a beteg tüdõgyulladásban. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. felújításokra fordíthassanak a kórházak. akkor a teljes árat. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik. alacsonyabb értékkel van besorolva. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. cukorbajba szenved.8 súlymértéket. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. késõbb kiderül. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. munka közben n tovább törött. ezért ne jutalom. Ez miképp lehetséges? Mondjuk. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. de a Betegségcsoportok. Ezek más kórházakban is mûködnek. mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. Ferenczi doktor reggel bejön. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. az urológia és így tovább. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal.2 HBCS-t. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. az 1956-os belövések és így tovább. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. »igazo agas szintû ellátás elvégzését. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. mert a régi már állandó robbanással . Érti? Nem. hogy cukorbajban is szenved. Visszatérve az elõbbi példához. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással. százezer forint körüli összeget számolu l nekik. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. inkább egy-egy példát említenék meg. ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel. pedig a fûtés eleve gyenge. megállapít 1. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. Ezek olyan beavatkozások. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. ezért csak 0. a lúdta sõdleges alapbetegség. A múltkor említette. rajtunk semmi sem múlik. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. Rögtön elmagyarázom. a sebészet. A küret ált az úgynevezett egynapos. mondjuk. vagy nem. például a nyílászárók részleges cseréjét.

Ami az orvosokat illeti. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. és az utcáról érkezett. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog . Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül. mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. a rendelkezésre álló százból. kérem a mai utolsó kérdést. a három eg sak egy mûködik. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. hanem a drágább kéket . 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. de egyelõre nem i rjük ezeket. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. Itt bizony lhat. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. de nem tudtunk egy-. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. Külön baj. Gyógyszerre. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. Nem veszik figyelembe. hogy megkaphassa a gyógyszerét. eddig is sokszor dol nálunk. így a feladatot kül kell megoldanunk. Annak is mi isszuk meg a levét. mert megszokta már. és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. Ügyeletes idõsz . most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. g személyekkel kell pótolnunk õket. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. pedig ha megkapnánk. akkor csak száz forintot költhetü k el. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. fõigazgató zá. Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat. erre ed került sor. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. hogy õk megtehették. A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel. Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. mode berendezett szobákat felajánlani. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. mert az sokkal jobb. hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. de nálunk is m egjelent. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. A minimális létszám tehát öt-hat fõ. például akad olyan osztály. a pénzt zárolva tartják. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. aho t mennyiségû vas kerül be. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. kétágyas. talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. a dologi ráfordítások ö kszik. ahol csak négy fõt. hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. õk verték le az adott falszakaszt. a traumatológia és a töb is meggyengültek. gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. csakhogy a kórház nem egy gyár. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. v gyis négyen összesen huszonnégyet. csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. laboross aneszteziológussal. Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. a titkárnõ sorra hozza be az leket. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg.z már más kérdés. Nem ismerem az õ helyzetüket. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. Az illetékesek ú tesznek. ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. lehet. ez a nti.

fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. és l kabinokat. és beázások nyomai látszanak rajta. egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. Eldönthetetlen. hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. de valahogy benne maradt a köztudatban. Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. Hiába permetezünk. Aztá . ciánozni kellene. hogy mi fekete seggûek vagyunk. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. amiért magunkra hagy minket. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. Ivartalanítani akartuk õket. Kellene egy új konyhát is építenünk. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. egy szomb n állapodtunk meg. A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. Még abban az idõben is. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. besütött rajta a nap. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. és már itt is vagyok. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. Nem fogja elhinni. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. februárban igénye zóltak vissza. melyekkel a békákat táplálták. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. hogy milyen akciót tervezünk. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. mi 70 év körül járunk. Ide hordják nekik az ételmaradékot. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . hogy társaik ne kapják el a bajt. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. mikor én ideker em dolgozni. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. Igen. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. Mindenhová befészkelik magukat. akkor is meg volt szervezve minden. A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. csak nem adják oda nekünk. és belépünk az üres csarnokba. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. amit most az õrzõ-védõknél keresek. Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. a pácienseket senki sem osztályozza többé. egy másik medencében pedig vízibolhákat. Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá. a t nem térítik meg. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. Az õr felgyújtja a villanyt. de azt hiszem. be-beszöktünk hallgatni. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. és barátságosan kezet nyújt. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. de az 3-4 milliárdba kerülne. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. hogy mit is akarsz. a környék egasszonyok tüntettek ellene. ezt már a fõigazgató úr is említette. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. itt 230-at. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor. az illemhelyhez megy. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat. Elindultunk. A kórházban 130 ezret kaptam. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. de amikor híre ment. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak. és vis .

mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. bútorok. mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. és az aneszteziológusok azt mondják. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. csak egy teremben mutatkozik mozgás. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. és letusolták magukat. Lehet. A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére. minden rendelõ be van zárva. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. azt már meg sem merem kérdezni. A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl. az egyik éppen nyomás alatt volt. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. ki kell még emelni. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. székek. otthonosabbá teszik a kó dást. de visszatartja a bele ullott leveleket. Azt hiszi. itt sorakoznak a mûtõk is. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. Tegnap. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. itt is kevés vigasztalót látunk. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. minden oldalról pergola vette kö . és nem mindegy. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. tönkrement a motor. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. de az üveg erõs.lett raknunk a lapot. víz. kerti asztalok. ha már mindenképp en muszáj. Annyi biztos. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. Természetes. A délután már az estébe hajlik. Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. Kiderül. hogy a színes falak. ez átengedi a vizet. a munkaidõ végéig. csak az utcára. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. Ha túl erõsen sütött a nap. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. A mûtõk is üresek. akkor inkább kedden. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. a kiáradó víz három e et is elborított. fekvõágyak álltak rajta. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. és kellemesebbé. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve. mire el tudták reteszelni. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. világítás. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. székek és padok is sá k festve. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. Arról nem is beszélve. Késõbbi operációra azért nem került sor. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. k senki sem fizeti meg a túlórázást. el sem törött alatta. a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. hogy éjs esznek. Körüljárjuk a csarnokot. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába.

Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet. Az egészségügy. Õket minimálbéren alkalmazhatták. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik. Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást. mikor eszembe jut. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. Már a Keleti pályaudvarnál járok. Gy. hogy legközelebb oda is el kell mennem.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. Jusson majd az eszébe. Összesen 16 10 42 . mely az Erzsébet kórház ápolónõi. gyakran alak ilyen csali helyzeteket. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. mert úgy gondolom. és ki is merik nyitni a szájukat. hajlok arra. € € Egy kimutatást nézegetek. Köztudott. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. emlékeztetõ oldalára. Ideiktatom ezt a ki atást. egyszerûbben szólva a pénzt.seb. hogy állapotjelzõnek sem utolsó. elõfordult. Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították.ambulancia A-seb. az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. de fel zetblokkom utolsó. a törtszám abból adódik. kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre. hogy az illetõk nem vá .] E-bel Gastro Baleseti seb. amit mon m. hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl. hogy nem személlyel. hogy innen elküldik azokat az embereket. ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat. sem módom nincs. Bal. Moldova úr. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. akik tudják a szakmáj kat. hogy higgyek benne. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján.Az az igazság. Természetesen sem idõm. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. az Erzsébet kórházban kezdem. Valakit a helyükbe kellett állítani.

ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. doktor Nagy kiváló neurológus volt. hogy megszûnt az elvándorlás. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat. Az akkori igazgatónõ. Nagy doktornõ feladatkörét. csak a yben. hogy Sásdi doktorral. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. A két kórház profilja kiegészítette egymást. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni. Mint látható. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól. nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet. hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem. Az illetékesek volna szabadulni tõle. ott várakoztak a bejáratnál.6 -5 -2 -2 -2. hogy nem.6 €€8 17 11 €€9 32 341. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett. például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott. elõbb Ajkára. az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ. az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. de többen is állítják. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra.24 14 11 36 41 26. Mik a további távlatok? . Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. majd állítólag Szegedre került. január elsejei hatállyal. ez a szám mostanra lement 550 alá. traumatológia. sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került.

ha m. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. és mind többen szorulnak ápolásra. A múltkor láttam egy preferencia felmérést.és vizeletbûz. elõttünk áll Portugália példája. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. maradjunk a krónikusnál. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. a maga idejében korszerû. € € A Dr. megkérdezi. a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. bár sajnos. mikor ott megszûntek ok. mert nincs tisztában a s . Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. a közlekedés és mások után. másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. Elvileg volna rá lehetõség. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük. plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett. a falak sok helyütt salétromosak. 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára. az ztály -ra kérem magam. így is veszteséges. ott kizáró s betegek fekszenek. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. sõt. Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti. Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. Egy. az ajtók-ablakok rosszak. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut. a közbiztonság. A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. Kibámulok az ablakon. fokozatos lemaradás következett be. nincs túl sok idõm. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja. Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból. de aztán a kormány a választásokon megbukott. nálunk erre ali . Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. vagy van. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. Benézek egy kórterembe. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . tudomásul kell vennünk. Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott.Néhány osztályunk még most is. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret. Ezt a kórházat króni lakítanák át. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. Az ápoltaknak ha nincs családjuk. Meglep.

Az átlagos ápolási idõ 1. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. raktári feladatokra is igénybe veszik. elfogadható raktárhelyiséggel. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen. Kárteszi fõorvosra bízott. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is. ú meg a hatalom jelent tudást. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. A mi 4. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek. gyakran ismétlendõk. de a nehézségi fok emelkedik. ahol fõleg testkihûléssel felvett. e nem lehetett tovább halogatni. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is. szakdolgozói el sem rendelkezik. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk. ahol más osztályok szám znek munkát. társalgó vagy dohá szoba szûkös. a napi két ügyeletes és e . Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani. az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. a krízishelyzet folyamatos. Régen úgy mondták. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. nem sok változott. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. megnehezíti a feladatok ellátását. Egy súly zertartalma 12 százalék. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. többnyire hajléktalan bete folyik. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. A mûködési területünk i dett. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. feltételezheti. orvosi szobákkal. sõt egyre súlyosabbá vált. bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. egy osztályiroda. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ.8 tesz ki. torl alakul ki. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. ezek nem követik az esetek súlyossági fokát. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk. de igen drágák. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. ren erint igen elhanyagolt. a betegváró. A súlyosabb betegek ápolása két. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. hogy a tudás hatalom. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. De túl ezen az extrém példán. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. fõl enszerek tekintetében.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be. hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. az intenzív mára ismét az osztály része. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. A sterilizáló. ez is ejátszott abban. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést.5 milli l is járhat. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4. gépteremmel. Szûkös az egyetlen mentõbejárat. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. ez is csak úgy jön ki. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen.

de nem nyúlt hozzá. 30-32 órá sít. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. a fõnõvér már nem t a beosztást. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. Szóba kerül egy. Rákényszerülhetünk. a beteget megilleti az eltávozás joga. és ezerszámra sérültek meg az emberek. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. ami ezt engedélyezi? Nincs. és behozza õket a mentõ. Létezik olyan magyar rendelet. mire elindulhat hazafelé. a narkotikusokkal is ez történik. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. olyanra. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. mert a szolgálat túlfeszített ri . egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. Nincs utógondozás. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. Ha két ápolónõ kiesik. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna.s kijelölése nem biztosítható. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. hála Istennek. arra támasztja meztelen talpát. ha újra próbálkoznak. súlyos következményekkel járhatna. eltûnnek az emberek. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. A teljes telítettség kerülendõ. Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. Napokig agonizálnak ép tudattal. A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát. mint amilyen Tokióban fordult elõ. Nem hiszem. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. reggel nyolc óra felé áll be. Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról. de nincs megfelelõ személy. Nem tudjuk követni. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. már rég kihûlhetett az étel. Nézek utána. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. futva ltûnik a kijárat felé. hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad. Most. hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. amiért elentést kell írnia. Belépünk az egyik kórterem ajtaján. Kárteszi doktor utazik. Az en. csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. egy fiatal nõ. hogy sósavat pót isznak. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. De az persze nem megengedhetõ. Sajnos. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. el magával egy fiatal orvost is. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. Hallottam olyan legendákat. törvény vagy bármi más jogszabály. a lepedõjét a a padlóra. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. A fõváros nincs felkés katasztrófára.

a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá.45 súlyszámra sorolja be. Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék. de úgy látszik. elhúzódó gyászreakció lép fel. Bólintottam a portásnak. adt befelé a hideg. õk már átestek a szociális háló minden résén.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni. hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. Úgy jött ki. A férfi alkoholista. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. a kõpadló kikopott. A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja. hová vigyék õket: hozzánk. Fél hét van. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is. hármat lehet kiemelni. növekszik a daganatos betegségek száma. veri a feleségét. de az az igazság. Itt a pár. és megkértem. nem kell drága gy ereket adni neki. utána pelenkázni kell õket. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. operáción esnek keresztül. erre sem t k. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . ezen azt érti. reményük sincs rá. vagy a Szent Lászlóba. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. Gyalázat kimondani. ezt már nem akarják vállalni. és áthív egy kávéra a szobájába. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. € € Úgy gondoltam. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust. az utánad megyek -effektus. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. Néha hepatitis c-t is összeszednek. ha a beteget behozzák. nem megyek bele egy vitába. hogy felkereshessem a munkahelyén. a viszonylag fiatal. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. Szünet hozzá. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. õk a pá solatban. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. Az elsõ a 16-26 év közöttiek. elborzadva látom. üres ogok végig. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. hogy keresek. Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. mert álta csonyabb képzettségûek. A bejárati ajtó rosszul csukódott. hogy vannak betegek is. Hozzájön még a havi . hogy mi a kkor járunk a legjobban. Az orvos elrakja a szalám t. és egy órán belül meghal. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. Fõleg hezen ezt a helyzetet. Az elét önakasztással követték el. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián. érdemes itt alaposabban is körülnéznem. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. és más költséges ellátásban részesíteni. segélykiáltásnak számít. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan.2-0. vagy az addiktológiára. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá. és nem talál újat. Az is sokat ront. a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. ezért néhány este az ügyeletre. esetle nyílást vágni a hasukon. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

Veréssel. elköszönök és elindulok hazafelé. elmosolyodik. hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek. Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. Visznek a Lipótra? kérdezte. vagy le kai autóbuszjáratot. Hát majd körülnézek. hogy ez így nem fog menni. a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot. Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. A házasság hamarosan felbomlott. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. fagyási sebekkel hoztak be ide. semmit. Megdöbbenve látom. hogy egész reggelig. Visszamegyünk a vizsgálóba. A két rendõr káromkodik. mellyel átjuthatok Budára. Lefektetik. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. Mindegyiket elsirattam. sokan haltak meg a kezem alatt. behozott kábít tán kutatva. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. és azt mondta. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket. és a hûtõszekrénybe rakta. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. . Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. majd látva. az esélyek itt jobbak. Harminchárom éve dolgozom. az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. A beszélgetésnek az vet véget. kikészülök. a napi esetek száma m elérte a harmincat. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. Akárcsak Iványi Gábor házban. Kikerültem az utcára. én meg n m tudok elhelyezkedni. egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. eg izsákra való ruhával távozott. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. Most onnan is el kellett jönnöm. megpróbálta megjátszani a bolondo t. Nyilvánvaló. és itt kell mellette lehet. a fejét levágta. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel. mégpedig a leírt módon. Feltûnt nekik egyszer. aki befogadja. A melléku Rákóczi útra. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben. Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. Csapdát állítottak n . hogy hová mehetek. amíg eldõl. A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt.ilkosságot kísérelt meg. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént. megpróbálok itt tölteni e ypár napot. otthagyta mind a két házat. mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. hogy két rendõr lép be a kórterembe. ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. N. nem is motozzák meg a pácienseket. ott van a szállása Kõbányán a rég an. N. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. de az arcán határozott tartózkodás látszik. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. vagy kívülr zik valamilyen segítség. így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. és utána azt tapasztalták. (A mentõk becsületére legyen mondva. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . hogy egy éjszakár . de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. a szemhéja megmozdul. Mikor lebukott. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. amelybe a delikvens bele is esett. le kell húzniuk a WC-n. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant. már rég lejárt a szolgálatuk. Hiába. A fõorvos látta. amel ben laktam.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. a testet pedig háromfe ta a kertben. mint a fogdában.

a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli.lágított bank elõterében. az idén 3500-at. hogy érdekelni fo . vagy ha van is. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. szociális jellegû feladatokat lát el. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. megpróbáljuk áthi k módján. hogy n is várakoznak egy helyre. Szavaiból azt követke ki. az igazgató elnézést kér. Vannak orvosi szakmák. aztán visszafogadja. Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. persze hogy nem vállalta. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. Az igény egyre nõ. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést. A szociális otthon az élet végéig szól. Ezt hogy érti? . ehhez jönnek még különféle szorzók 1. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. Megszólal a telefon. akiknek vagy nincs családjuk. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. felhozta. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. gyakorlatilag elköltségelheti. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma. a kórház valaha viselte is a nevét. az itteni elhelyezés. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. mint a legtöbb kórházban. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. de elõfordul. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. 22-23 ezer for kap majd kézhez. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért.7-ig. de hallhatólag nem sok sikerrel. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. nem. sashalmi. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. mint már említettem. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. rvosi beutaló kell. betegeket fogad. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia. Nálunk csak részleg díjat kérnek. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt. havi 40-50 ezer forintot kap számlára. nem hajlandó törõdni velük. Az esete nem egyed i. Ezért senki sem har rájuk. dõre. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan.1-tõl 1. legalábbis formailag. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót. A hátsó épületet 1886-ban építették. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. Akivel most beszéltem. amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. de annyira jellemzõ ügy. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. az átla lási idõtartam négy hónap. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást. Most jött egy új törvény. gyakorlatilag ápolási. mondjuk. A kórház. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték. és ki ta az irodája falára. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. és felveszi a kagylót. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. amit vállalkozóként kap. Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki.

egy partra vetett halra hasonlít. hat ág ak mellett éjjeliszekrények. a gyerekeik eg látogatják õket. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. aki szintén agyvérzést kapott. a depresszióé viszont 1. Mikor B.. . intéz hozzá néhány vigasztaló szót. Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. Azt hiszem. vécépapír helyett lapuleve nak be. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni. Az elsõ kórteremben. Kár volt! mondja a férj. Távozóban még látok egy öregasszonyt. fölött szól a televízió. hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva. ha nem. Odajutunk majd. beteghordó lelép. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0. Ha hívõ. e élnek házasságban egymással. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató. ne kelljen visszamenni érte a kórterembe. csak délelõ szótlanul üldögélnek. üldögél a folyosón. de a toxikológián megmentették õket. Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. Másfél éve kerültek ide. kitol az elõtérben álló asztalok mellé. egy adag ciánkálit vitt magával. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. de ahhoz sem nyúl senki. úgy látszik. Nem szólnak egymáshoz. vagy be sem készítik. külön-külön kórteremben helyezték el õket. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. az megsimogatja. hogy kimenjen a vécére. a férfi járásképtelen béna. egymás kezét sem fogják meg.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. mert felfogja a baj teljes súlyát. 88 évesek. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. a munkaideje hattól délután kettõig tart. ha nehézkesen is. mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . és nincs kétségem.7-ot (160 ezer forintot). vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. hogy n helyzetbe jussanak. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. de nem figyelnek arra sem. maga is imádkozzon. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. 90 százalékos vakságban szenved. ahová benézünk. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. sõt néha a tükrök is. A nõn vastag szemüveg. mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. Egykorúak. az intézmények. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. a e megbénult. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. inkább fekszenek . egyben szobavécének is használják. A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. mindegyikük elmerül magában. meg sem kapták a okra használták fel. segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. hogy ha úgy alaku pota.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. Kevé zemélyes holmi. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól. . a felesége rábólint: Így igen. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. Egy fiatalabb. Az orvosok igyekeznek elkerülni. hogy a jajgatásával avarja a többieket. néhányan a tolókocsiban maradnak. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat. be is vette volna. A kórházban nincs koedukált részleg. de a tudata tiszta maradt. Újabb kórterembe nézünk be. õsz hajú pár ül. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. a ma s fokozatosan elveszíti. kilencven darab Eunoctint vettek be.

A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas . a k nem fajulnak idáig. Az is k usokat vált ki. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. ápoltj eredhet össze. A fõigazgató 12 évet töltött itt. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. valószínûleg. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. Üdvözlöm. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. újra megállapíthatjuk. hogy az ottani fõorvo éppen beteg. emlékszem rá. Arra hivatkoztak. Moldova úr. sõt. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. Azt beszélik. vagy a közvélemény ítéletének. adományokat kért. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. a sajtónak. én nem csõdbiztos vagyok. kötszert vehessenek az ápoltak . és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. R embernek számít az egészségügyben. és XIV. csak önkormányzati bi s. hanem vállalkozói szerzõdéssel. h ogadni tudjon. középkorú férfi. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas.) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. De néhány résztanulságot már le tud vonni. sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. Ugyanakkor köztudott.(A helyzet. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. Meg vagyok gyõzõdve. Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. Mindemellett személyes véleményem s . a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették. hogy mondjak le errõl a szándékomról. hogy vécépapírt. hogy hagynak meg engem a helyemen. hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. sal. Igen. sok helyen a puszta létért. és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. a Péterfy kórház fõigazgatóját. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért. A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára. és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. akik úgy emlékeznek vissza. ha az érdekeik úgy kívánják. hogy õk már régen meghallották növését. mint az adósságok kifizetésére. szappant. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni. alig terjedt ki többre. de a Péterfy igaz arra kértek. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. a fõváros VI. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. A múltkor azt kérdezte. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. Késõbb maga attam. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. Így csak néhány. hogy néhányan azok közül. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. nem ilyen egyszerû. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban.

Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. Nekünk arra kell vigyáznunk. ennek fenntartása a kerületre hárul majd. melyet eddig mi mûködtettünk. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. de azzal magának is tisztában kell lennie. Még nem lá n üzletembert. a gazdasági igaz orábban. A XVI. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. amit mond. és csak akkor magánosították õket. átmegyünk Zsarnayhoz. Akar beszélni vele? Igen. elnyomva egy sóhajt. eg yszerûen nem szállít neki. Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. pályafu i kórházban kezdte. hogy ha be is következik ez a változás. 1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára. ezeket a falakat. akkor nem is kell letörlesztenünk. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. Az önkormányzati biztos rábólint. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. Emlékszem rá: otthon. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként. aki szándékosan rosszul akart járni. hanem tovább javulnak az ellátás feltételei. Én nem értek hozzá. doktor Budaházy Emilt. ha lehet. Az õ munkájukat segíti az az úr. Még én sem mondja. egy hónappal ezelõtt került ide. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. mert akkor én mindig hazautazom Bajára. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. hogy ha egy cég azt hallja. van rá remény. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. Nem vitatom. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . Baján felújítot es fogorvosi rendelõt. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. megengedhetetlen. ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. Kopognak. A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. egyeseket be is zárunk. Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. hogy 21 különféle tele tsunk fenn. ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. Biztos vagyok benne. majd egy középkorú. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. Arról is hallani. Zsarnay nem zárkózott el. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. már többször is járt a Péterfyben. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. új székeket raktak be. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság.

Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni. Beültünk az irodájába. hogy százféle felad lásson el. miszerint a Neptun Capital Inc. huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. de katársai minden alkalommal azt közölték. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. ahogy én szok tam a munkámat. Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. a zóként dolgoztam. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. ha a ny ató visszakerül a helyére. Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. Jelentkezett néhány mérnök. hogy befejeztem. Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd. Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. rég elveszett ember. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót. hogy hívjanak vissza. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. de háziorvosa feltétlenül van. kiderült. látva az állapot t. december elsején rövid. nem tudtam ellenállni. Azt tudja. érzelmileg ide vagyok kötve. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. aki sokat el tud érni k. errõl le kell mondanom. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató. Utánanéztek az ajánlatnak. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. bár tudom. majd megbeszéljük. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. három hónapja állt fel az új vezetés. gyenge voltam. és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. Visszatérve a kórházhoz. hogy ne a küszöböt rágja. jöjjön ki a kórházba. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. úgy döntöttem. meglepõdtem. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. Elõbb csak négyórás munkára kértek. és olhatnám az okokat. de nem jelentkeztek. hogy várjam ki. akit megértem ebben a kórházban. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor. Újra kellett volna próbálkoznom. és segítségre van szüksége. -fõnök és még Isten tudja. fejlesztéseket. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk .nt. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. de egynek sem támadt kedve. Budaházy Emilt. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek. Mi történt magával? kérdeztem. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. 2000. az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . ha garantáljátok. vagyis átmene megbízást kaptam. € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. akinek átad ajd az ügyeket. Ha érdekli. nem találtam benn. kértek. Arra gondoltam. hogy papírokat gyártottak. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. hogy maradjak legalább március 31-ig. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. Szóval megígértem. és ezalatt nem történt sem b annyi. micsoda. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. hogy beteg. ha bajba kerül. Január elején azonban. hogy én 1993. de örömest tévednék mondom. január elsejével elmentem nyugdíjba. melyet minden évben meg kellett újítani. de õszinté zólva. Tudja. nem jövök vissza többé. tehát a kórházi kenyérre kell. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. szívesen. Nem akar egy teát inni? De. aztán visszavettek státuszba. és szükség volt a segítségemre. nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. megkértem a tit nõt. . és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz.

Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. kapjuk meg az engedélyezési okiratot. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. úgy számolom. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. mindi k egy-egy kórterem. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. Az Auxilium Kft. eleget láttam. Ez plus z egy hónapot jelent. így másolták le a lapokat. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. Máris késésben vagyunk. létezésérõl véletlenül értesültem. Ennek az év végére meg kell történnie. Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. de akkor dupla pénzt kérnek érte. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. közben kialakult eg mi beszélgetés. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. hívtam valakit. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. el lehetne vinni. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. megtudtam. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. a több € 7. Körbenézünk. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. egy . Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. Jól van. de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. menjünk át. Szóval így állunk. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. semmi szükség sincs rá. ami már nem fér bele. és átnyújtja a névjegyet. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. a szomszédos motorgyár és mások. hogy közben egy percre sem állhat le a kórház. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . abban bíztam. hogy fogadjon egy eszélgetésre. mert külföldiek is akadnak köztük. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. üre ség fekszik alatta. Elnézést kértem. a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. és ettõl nem lehetett eltérni. Kint a szabadban. hogy az egyedi eseteken túl ató. vagyis már szeptember közepén tartunk. még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. hogy megnézzük a kazánházat. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. Mikor ez épült. Írtam az illetékeseknek. megkértem a vezetõt. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. ha akarja. Ez hogy lehet? Úgy. Két kéményt úgy. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. de ezek mind visszaléptek. pedig szobák. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. mert épp most járt le a szavatosság. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. mint képzeltem. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. de inkább 12 t. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom. most másfél mûködik. ahogy van. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt.A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. Miért ígérték meg. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. búcsúzóul kérdezem meg. és nem fog megtörténni. nem én ígértem meg. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. abba belefért v a. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. külön pénz viszont nincs rá. Úgy érzem.

A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. Áthelyeztek r gyárba. és megmentettek. hogy a tervezésüket. látványos házakat kívántak tervezni. a szülõi házat már ki gyászra. onnantól kezdve. úgy alakult. az életfolyamat el. e folytán a mi kft.rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. ezért minden kartam lenni. Diploma után az Akadémiára kerültem. de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához. hátha valamikor hozzájutok. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. kan. ha nem is lettem sebész. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki. A Medicor állami nagyvállalatnak számított. egészen addig. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. akik mûvészi becsvágyból. de erre sajnos aligha kerül sor. hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. mint A Honvéd kórház. hogy egy ember m egszületik. a Belügy dönt. hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. kivágták két bordámat. Egy kormány sem kerül . A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. valamennyien a Medicorból jöttünk át. de továbbra is végzi a munkáját. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. ma már az is felújításra szorulna. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek. további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . de a kórházban megoperáltak. napjainkban már nagyvállalkozók. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. A Medicor bõven ellátott minket munkával. állomásával foglalkozunk. aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget. Az is mellettünk szól. Mint általában. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. Az elsõ munkánk a t lt. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. késõbb meg szoktak keresni minket. és rintem. már mindenki letett rólam. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt. az is szerepet játszott. de hozzáa idõk vívmányait. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. ápoló és más egés ott gondozza. így. Tizennégy emberrel indul unk. rám bízták a a kutatás-fejlesztést. Ezután hozzák meg a döntést. Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt . Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. akik annak idején d lgoztak rajta. akik eredménytelenül pályáztak. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. Pénzügy utalja át a költségeket. is közremûködtünk. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni. . de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra. máskor néha harminc is megjelenik. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. Mikor leérettségiztem.

Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. rend nem. úgy tudom. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. már az sem volna elégséges. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. ahol biztos volt a haszon. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam. y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. hogy még azzal sincsenek tisztában. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. de nem tud betegeket fogadni. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz. hogy milyen irányba kellene elindulni. ha j et látnak az egészségügyben. túlzott kapacitás is fellépne. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik. aki tudná. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul. hogy mennyi volna a kívánatos arány. de új szervre váró beteg. vagy nem meri meghatározni. hogy mit kell csinálni? Attól tartok. Az igazságnak tartozunk azzal. nagyon kevés. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. Általánosságban szólva: ott tartunk. Ne higgye azt. nálunk sen m tudja. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. hogy mibõl. mikor egy teherautó elütötte. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke. A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte. elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. kubaturájában. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. de nem feledkezett meg a hazájáról. Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. Sokféle terv született már a hasznosítására. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. k azt nem tudják. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. hogy képviselõjük is van. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül.Megszületik a döntés. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés. hogy az új kórház létrejötté ges. Csak ez önmagában kevés. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. védõ mechanizmusok és érdekek. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. . az is kiderült. modernizálására. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót.

hogy hívja fel az illetõt. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. aki engedélyezhetné a belépést. és e nélkül is készségesen fogadtak. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. és visszamegyünk a helyszínre. mert várják a megyei önkormányzatnál. mûszereket. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. Bordás szinte találomra benyit egy szobába. kétszer halt meg. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. A kórház könnyû helyzetben. akkor sem tudnám felmérni az állapotok . 1999-ben fejezõdtek be. Bordás megkéri.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni. hogy épp indulni készült. a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat. sem a gazdasági igazgató. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. Kulcs csikordul meg a zárban. merre keressük õket. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. melyben feljogosít. sem a helyettese. felszerelési tárgyakat. figyelmesen végigolvasta. tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. Széttárta a kezét: Én. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív. ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti. me szerint. Valamilyen pályázatra várnak. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. ha értenék hozzá. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. de nem nagyon hajlik rá. Dunaújvárosba. is a jó részüket. a félhomályban. n rtózkodik a helyén. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. Jöttünk edik és közli. de. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. egy új szárnyat is fel rnak húzni. Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását. Úgy hallottam. melyek egyike. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. Bordás igyek . hogy beléphessünk mûtõblokkba. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . és most ötmilliárd körül tartanak. de makacs házigazdám rábeszél. még most. Elköszönünk. Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. a bezárt üvega tünk. Bordás telefonon felhívja a kórházat. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. aztán kider a fõigazgató. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. A fûté ki van kapcsolva. befogadó és más hasonló besorolásokkal. A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. Hiába múlt el azonban sztéria. nem vagyok illetékes. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. Jellemzõ példaként megemlítik. Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. hogy szánjon ránk néhány percet. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket. várjuk. Dombóvárra és így tovább. hogy kerülhetett oda a két holttest. és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek. Úgy érzem. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. egy õr beenged minket. és egymás különbözõ számot is felhív. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll.színelõ rendõrök sokáig találgatták. ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. eghallgatott minket. hogy az Egészségügyi. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. hogy eredetileg 2. sajnos. de egy lelket sem látni a környékén. ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. aztán visszaült a székébe. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . Én már lemo szándékomról.

melyekbõl egyet sem lõtte . ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal. hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. Lehet.] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. hogy bár a kórház igyekezett al . Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. az õrm dagréti lakótelepek. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. valaha sárga szõnyegen. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. A lámpák fel vannak szerelve. Tegyük hozzá. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. bármikor tehetett volna. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. Gy. Néhol az esõ is beesik. egy folyosóról kilenc nyílik. az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. Az üres idõ duplán számít mondja az õr . úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. Péteri Miklós.e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. nem jutott mindenhová az edénybõl. dr. hogy ez a blokk is úgy avul majd el. Így. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul. Valószínû volt. mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. március végi jelentése megállapította. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. ott is fénylik néhány tócsa. több mint 2200 alkalmazottal. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult. mert itt is. mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. Nehéz elképzelni. néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez. és itt 1998 óta megállt minden. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. színházakhoz. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m . ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer. A körülmények az idõ múltával sem javultak. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. fölött d a takaró falrész. mint azok az ágyúk.

ez eltolódott 2003 tavaszára. megszólítok egy tekintélyes. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. Én egy sarokba agam. Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik. A patinás.4 milliárd forint állt rendelkezésre. Igyekszem oldalösvényekre letérni. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. valamint a nõvéröltözõ. szerzõdésesekkel pótolják õket. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. összesen 7. mintha valaminek lenne a pora . A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. melyen a Középületépítõ Rt. de hát ezt gszoktam. kiírták a közbesze tot. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak. aki elmondja. hogy a befejezés eredeti 2002.a finanszírozási feltételek változásaihoz. e z új épület átadási ceremóniájára. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi. egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet. és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban. vitte el a pálmát. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. egy öreg orvosnõt figyeltem. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát. társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. a többi gép a cercle alatt is dolgozik. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. Miután a megfelelõ pénz összejött. majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. Én eddig úgy tudtam. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását. ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom. érjük be ennyivel. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. a gondolat szép. és ez további megszorításokkal. Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni. mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére.és négyágyas.5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. Az már szinte apróságnak tûnik. mikor Weil Emil azt mondta. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. zömében kettõ. hanem a védõk lelkében rejlik. még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt. s tékek kiváltására. Az t illette meg. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. a fõ yzattól érkezett méltóságok. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li . hogy az orv osokat nem kell megfizetni. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból. ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. szeptember 30-a volt. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7. az egyes állomásokat úgy választják ki. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe. Meg-megállok mellettük egy pár szóra. néhány érdeke . míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. mikor veszett el a morál?! 1946-ban. a dolgok olajozottan haladtak tovább. Pécsen. A budapesti önkormányzat vezetõje következett. a beszédébõl úgy szállt a semmi. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán.

A máshol párhuzamosan mûködõ MR.1-2. hogy a gyomra lyukadt ki. Arra is rá akart bírni. Minden más intézet is így jár el. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. Egy hajlék mamát mutatnak. Bár hivatalosan nem zárták be. a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat. akkor azt fogjuk tenni. amit nehezen tud megemészteni. új létesítménynek tekintik. nincs hová kimennie a gyerekév el. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak. akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. arról beszélgetnek. a rendezvény láthatólag véget ért. h befektetjük. hogy az egész Szent Imre kórház az e . hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. Megvárom.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. és ezek nevét be entésbe is. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet . az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. hivatalos ügyben. fegyelmezett ember. László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát. és a kórház úgy jön ki jobban. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során. Kiderül. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. Létrejött egy modern s sztály. Utolér a hivatalos vendégek élbolya. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. de ha valaki a határvonalon áll. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. Arra akart rábeszélni. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett. A Szent Imre kórházban. Nem kellett voln ezt megemlíteni. A fõigazgató lassanként kifújja magát. és megállapodok vele. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük. de mikor benyitok az irodájába. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg. amíg a kórház fõigazgatója. nem engedett megvalósulni néhány atást. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud. mert ha túllépik ezt a szintet. de hát ez kikerülhetetlen. mert a benti kezelés sokba kerül. dr. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt. Általában megérezzük azt. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. Ez így lehet. hogy ha a kórház így fejlõdik. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. Akadnak kialakításbeli hib . mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. hogy olyasmi történhetett vele. Megmondtam neki. legalábbis az új épületben. és urópainak minõsülõ szintet. követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba. mert a 7. Benézek a szülészetre. pedig lehet. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt. látn i rajta. Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. Az esetszámával kell mûködtetni. Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. a VIP-büfében is csak pog csital maradt. amit azok tartalmaznak. Péteri doktor panaszkodott. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. Ezért nem szerezték be az MR-t. Viszont. Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl.

de õk tíznek a munkáját ellátják. most három hetet. ez hat ággyal mûködik. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit. Számtalan apróbb jel utal arra. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. ezeket helyettük mások intézik el. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. V t. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek. hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. A betegek t tölthettek itt. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. amire kíváncsi. Erre vall. a f ek útbaigazító feliratokat. ezért. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze. Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. ha ötven beteget kell kezelnie. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. csak használat közbe ki. tönkretettek egy telefonkészüléket. hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. de arra alkalmasak. Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. on már nem lepõdök meg. Kevesebb ember több esett d foglalkozni. mert nem kell f k ellátási. de nem tudom. 57 ágyra nappal hat. a kívülállónak. hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába. továbbra is lepusztult. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg.k napról a másikra átlép majd a XXI. mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. mikor kiderült. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. titkos dohányzók rebbennek szét. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. ennél feljebb menni nem kívánatos. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. úgy z kevés lehet. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. vagyis nincs padló. leromlott egészségi állapotú országban. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. nincs vakolat. mert több szakmára is ki van képezve. de azon elcsodálkozom.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. századi körülmények közé. amelyet már ellett volna bontani. igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. Eddig. hanem a beteg. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. Hippokratész t az eszembe. hogy nem találni bent toalettpapírt. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. mint például a belgyógyászat. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. zavart. ápolási gondokkal. de akkor már fizetni kell az ápolásért. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. ha lehet . fel kellett ni a PVC-takarást. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. Tudom. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. éjszak jut. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. ha rá akarnak ülni. hat hét után viszont már mindenképp s távozni. zsúfolt szobájában dolgozik. Mindent. nekem. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. akár egy középiskolai illemhelyen. mint más osztályokon. négy érsebésszel rendelkezünk. Ahogy más intézetekben. a kiszolgáló egységek létesítményei. Röstellem bevallani. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. ahol a c . nek lámpák. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni.

A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. Már hallottam az ügyrõl. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. akik terhesek voltak. hogy azért. Én is azt hiszem.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. Már az elsõ pillantásra feltûnik. Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. Megindult egy hivatalos eljárás. és elmegy. azt is a másik épületbõl kellett áthívni. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. többször is félbeszakadt. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett. nemcsak a beszerzésük. hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. Folytatva a szóba került témát. Nálunk nincs idõhatár. hogy a betegüket hazafogadják meghalni. ha úgy adó sebészre volt szükségünk. Két évig szabadúszóként dolgoztam. arra hivatkozva. sokszor hajlékta zemélyek képezik. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. hogy megs et az élõsdiektõl. lélegeztetõ. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. Nem volt o bánni ezt a döntésemet. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. Megnézem még a sürgõsségi osztályt. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. Sok külföldi állampolgár bekerül. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. ne . ott jött össze. legalább öt fõ hiányzik. A fõorvos. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. egy dip százezer forintot is elérheti. sokktalanító. még tovább szûkítették a mozgásterünket. Közösen felmondtunk. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. még az 1997-es évben. A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. Ez sok? Azt hiszem. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. de így sem teljes a létszámunk. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. Rákérdeztem. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. dr. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. lyen a kórház áll. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. újraélesztõ eavatkozásokat. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. hanem a mûködtetésük is igen költséges. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol. a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. Csalódottan konstatálom. Családos ember? Nem. mindenképpe .latok is szétestek. például a vé yan reagenst használnak. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . Mikor kinevezték a válságmenedzsert. teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. hogy nem.

Gilead vezérigazgatója. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. melyet dr. € € Vége a második résznek. hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei. Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. magánembernek egyaránt. az egészségügy a dik helyre került. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. 2003. A dr. van esély. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. megáll a hátunk mögött. hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. majd annak háborús célkitûzéseit. Bush-hoz. amely már az egész i fenyegette. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. a kultúra szintje viszont csökkent. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . de hagyja. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. az Egyesült Államok elnö . nincs igaza. véleménye szerint. thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. illetve igazgatótanácsi tagja volt. az amerikai néphez és a világ többi népéhez. A támo bizonyult.k jó munkabeosztást készíteni. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. hogy melyik dalra áll. Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. amit hosszú évek során ro ntottak el. A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. és dr. Azt hiszem. Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. Dr. Mert hiányzik annak a kultúrája. Az egészség és az em . Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. hogy a beosztottai kib jék magukat. milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. és más helyre rakni. Nem kevésbé lényeges a az a tény. illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. . Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. sõt rábólint a szavaikra. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. mikor hatalomra került. február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. € € Berényi doktor közben visszatért. Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. és azok fennmaradásában érdekelt. ne háborút! címet adta. az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket. valamint a világ vezetõihez. A Fidesz. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. € Járókerettel Európába € 1. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. Rath a természetes egészségvédelem. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek. tíz prioritást állított fel. a kiégés. hogy ott újra feltöltõdik. Az alacsony k a betegeknek természetes. Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. A háborúk. mint említettem. hónap sem telt bele. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül.

és beestem a mûtõágy alá. mint a fegyverüzletág. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. Ezt csak úgy érhetik el. mert csak költségtérítést kapok a munkámért. nõg tartják a hálapénzt. Folytatom a felvetõdött témát. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. ellenõrizhetõ. és nem vonatkoztatta a egészére. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. és azonnal tudják. bajuszos. Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön. a sebészek. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. mindenk inél többet elragadni magának. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit. Igen. akik az igazi munkát végzik. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. Szabad megkérdeznem. melyek nem gyógyítanak. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. azt hiszem. éppen azért akartam sebész lenni. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán. felfigyel ránk. A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában. mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. én is úgy látom. hogy ki dolgozott . a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. Ez érvényes a legf is. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. hogy mennyi ment ki a raktárakból. Rath Egészségalapítvány állhatta. sokat kínlódtam a lábammal. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . ha polgári szabadságjogokat. ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. Nincs ok leményeik helytálló voltában. mint orvos. elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. abban bízva. Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. hogy távozzon a cégtõl. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. belgyógyászok. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. A fõnökök. hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. egy alacsony. Csak kórházakat látogatok. vérkészletek. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. Már megszoktam. csak a tüneteket fedik el. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. csak eljátszottam a gondolattal. az OEP úgy néz ki. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. Ha valaki nem tud teljesíteni. Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. mint egy autóbusz. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. Ez a döntés nem énrajtam múlik. például az MSD-hez. és a fenntartása sem olcsó. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ .

hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk. Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. A következõ. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. Számos példa mutatja. Biztos hallott már róla. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. mint a régi. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. magas lapokban. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. Milyen eszközöket használnak. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. A hirdetések csak nagy mére ekben. h egy köztes személy. minden elõadó valóságosnak t a problémát. ha jóval többet tud. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. az orvos dönt a megvásárlásáról. hanem társadalmi. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. el kell i. A gyógyszer különleges áru. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. ez csak az elsõ lépés. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. A piaci verseny kiélezett. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. vagyis a beteg veszi meg. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. mert nem közvetlenül a fogyasztó. de mondom. hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak. és a 00 millió dollárt is igényelhet. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. és tiltakoznak ellene. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. évente legalább 4-500 új te nik meg. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. ez öt-hat évig is eltarthat. mint hogy drágá nyakunkon maradjon. a vizsgála erült ki. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. hogy bonyolítsák le az ügyet. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. kiderítette. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. de ez nem újabb orvosságokat. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. hanem az íróasztal mellett születnek. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. Biztos hallott már róla. Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. Rosszul gondolja. A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. egyes rádiómûsorokban. hogy eladh ermékeiket. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. és sürgette a gyógyszeres megoldását. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert.gyengébben. az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben. Ha egy innova gyis újszerû. ez akkor is sok. mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana. az ár most már meghaladja a 15 milliót. a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére. Az MSD. Aki megenge . egy újságíró utánanézett.

Egy országban. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. véleményem szerint. Csákány György r. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. Ellenkezõleg. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. mint amilyen mennyiséget kiírtak. Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. a nagymama sokallja. elõfordul. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. klinikákat kell bezárni gazdasági el . Mi történik akkor. és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik. sõt lekicsinylõen tkozik róla. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. és az e eredményeiket publikálhassák. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt. mostanra.és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái. Ahol kórházakat. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. például francia cégeknek megéri. Ennek épp az ellenkezõje igaz. veszünk rajta egy gépet.dheti magának. Magyarország kis piacot képvisel. Richter stb.). Visszatérve a marketingre. mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. és y súllyal eshet latba. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. megköze a 30 százalékot.] orvosokat. Feladata volt. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem. Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel. vagy nem annyit. a legjobbat akarja. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. Ez a múltból itt ragadt abúzus. hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. ha elvileg kerülünk szem sal. mint a nyugat-európai patikákban. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Persze a túlsó véglet is jelentkezik. vagy csak megfizethetetlen áron. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. hogy ne r tek büfét. l ehetõvé kell tennünk. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni. ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. hogy megítélje. majd otthon eszünk valamit. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására. dolgozhassanak velük. továbbá. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. A Hunda jelentette ki egyszer. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie. azt senki sem ellenõrzi. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. Baj akkor van. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot. hogy a szakemberek megismerhessék õket. Persze az is elõfordul. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. amelyet a gyár nem támogat. nem utolsó sorban a reklám hatására. Gy. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. e a költségeit is mi viseljük. aztán nem vesz szerbõl. Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. ahol ma is vagyunk még.

E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. illetve közvetett támogatá etést etc. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán. Eg rendeletet is hoztak. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi . Erre vall. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal. Az illetékesek ttól tartottak. hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. Ez az adat a Gógl-. Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. ha utánagondolunk. ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. de azt sem veszi figyelembe. Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. az OEP olyan rendelkezést lõ. de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. ha teljesíti a páciens kívánságát. hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik. és beviszik a kórházba. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. mely jelenthet közvetlen pénzt. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. hogy az az orvos. amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban.att. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. ezek banalitások. . a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal. kiváló mi gyógyszerekre. mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. Nem folytatom. vagy csak az in b mértékben emelhetik. hogy a gyártók így vesznek elégtételt. melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. kórházak nem adózo lmét jelöli. akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel. a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. az orvosok. felírhat generikus. akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. A farmatámogatás. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. A helyzet valójában ennél is rosszabb.5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. Ez rövid idõ alatt 4. és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. hanem szakmaiatlan voltában. Megemlítendõ. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. szakmai támogatást. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti. olykor ingyenes juttatásként. a márkanevét nem. hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia . 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja.

Zeus fõisten pajzsa. 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. hogy egy. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. aztá einvitál az irodájába. A gyár nem kezdett vitába. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. megvásárolta az egész üzletet. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. míg kavargatjuk a kávét. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. de személyesen most találkozunk elõször. és olyan mûködtetõnek adta át. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. bemutatkozunk. némelyik még most is nálunk van. éles profilú arcát. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. rövidítve EGYT-re. hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. bár valójában cs y apróságról van szó. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. cserébe el kellett köteleznem magam. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta. azt itt . A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . 350-400 termék került ide. mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem. Orbán István. huszonkét éves egyetemistaként. az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. de még csiriz sem volt elégséges. a megállónál szemembe ötlik. több betût nem hasz ttunk. . és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. mint az ipar más területein. hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. A mi elõdünk. olyanok például a tejcukor. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. Általán t azt jelölték ki számára. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. valamibõl nekem is meg kell élnem. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. egy kísérõt adnak mellém. ak a polcokról az italosüvegeket. így jutott eszünkbe az EGIS. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. Késõbb megtudtam. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. a gyár önálló kutakkal. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. a forgalmazást kellett irányítaniuk. Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. Televíziós nyilatkozataibó em sovány. hárman is belehaltak a mérge zésbe. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. € € Kõbánya szélén. állták a versenyt z Európával. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza.

A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. azt végre kell hajtani. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. Most párttag? Nem. ha rosszul d olgozik. hogy hibázhatok. ha talpon akart maradni. hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. most egy jó kocsit tudnék i belõle. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt. Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné. az óvoda. mûszaki igazgató. de lényegileg az én kezemben . Megígérem. hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni. Nem is folytatom ezt a témát. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát. lelassul. de a döntés után má helye semmiféle polémiának. három évig egy laboratórium vezetõjeként. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. és jó volt a mûszaki érzékem is . Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. Ha megengedjük. hanem alkalmazott. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. majd igazgató lesz. inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként. vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a . Én itt nem tulajdonos vagyok. hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. Kétségkívül fennáll a veszély. Összehasonlításul megemlítem. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében. ennek az ára menet közben növekedett. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. de õ elhárí ajánlatot. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. azt is megtalá hatta benne. mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. hogy újra elkezdjék rá gittet. ha tovább is olvasta a szócikket. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. mikor érjük el ezt a szintet. A rossz döntés is jobb. de vigyázott. Itt is igazi profikra volna szük dom. Servier úr. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül. Orbán nem engedte meg. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. El kell fogadnom. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. olyan hátra kértem magam. Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember. szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. és hatástalanná válik a megvalósítás. majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. mint a dön a.7 milliárd forintot tett ki. akkor szabadon dolgozhatok . hogy a továbbiakban nem térek vissza rá. Azt hiszem.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. akit le lehet váltani. bizalmas köz m. se .

Annak idején Mikola. sõt az sem mellékes. A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. a másodikba a vényköteles. de támogatásban nem részesülõk. akkor már baj van. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. ez nem mindig járt haszonnal. egészpályás letámadás folyik. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat. rajt incs más szerv Magyarországon. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek. Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges. Ha valaki. támogat kek kerülnek. sõt törvénytelen! Attól függ. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. Gondolja meg. hogy megváltozik-e a színe. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. például. ez most 500 Ft. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt . az OEP megmondja. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. Azt is megengedheti magának. ampullát. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik. a papír m onnan származik. Niger államnak akar eladni valamit. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. Ha valaki azt állítaná. miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. ebbõ ot emelhetünk. péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. de ha egy akk lat. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. hamarabb szétesik. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. mert ha az adott orvosságtól támogatást. mint a miénk. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. végül a harmadikba választhatók tartoznak. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. mely ilyen irányú támogatást adhatna. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. De hát ez az eljárás tisztességtelen. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. a kartondobozokon is csak a betû magyar. természetes. Az elsõbe a vényköteles. mint a miénk. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. olyan mértékben fizetünk rá. ha a ráta 6 százalékos. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. mondjuk. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. és tak képesek. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat.ozók lakáshoz jutását. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. megérez egy ekkora tételt. és gyakorlatilag eladhatatlanná válik. hol alkalmazzák. mindenkinek megadták a maga jutalékát.

megfoghatatlan általánosságokban ak.2 százalékos árnövekedést tervez. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk. A min azt állította. ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. vegye gy árucikket. melynek a megvásárolására nem is gondolt. hogy az eredeti. Úgy látom. (A vita nem oldódott meg. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai.) Mi a helyzet az exporttal. mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd. Az egészségügyben most minden forrong. hanem az elnevezések. mégis elõállnak velük. zament. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. a 3. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. számos támogatáscsökken t is belekombinálva.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. hogy nem lesz könnyû. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba. Szent Mihály napján viszont már csak az. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. mert 1991-ig beérhettük azzal. hogy 2003.]. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. Lehetséges persze. közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. A drágulás igen jelentõs mértékû. Másrészt viszont azt is garantálta. nem mond róla véleményt. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. hogy valakit rábeszéljünk. Késõbb arról vitatkozgattunk. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek. Egyrészt azt hangoztatta. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét. Gy. Azt szokták mondani. de az ar látszik. reformokat bevezetni. legalább négyszer huszonöt évre. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. a multik ritkán mennek ezer forint alá. egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz . Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. a mi gépsoraink s cikkek is futnak. másrészt. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. mert azok e ntmondanak egymásnak. õsszel. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. Maj i is belejövünk. hogy körleveleket írogattunk az orv ak. aki el tud számolni . Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. a baka is menet közben tanul meg énekelni. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy. hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. hiszen az a lényege. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . Ne haragudjon meg a kérdésért. tehát eleve szabbul jártunk. hogy a kormány a gyógys csapdába került. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel. hogy ermékeit írja fel. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást. Nekem úgy tûnik. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés.2 százalék mást jelent nálu és nálunk. melyiket érdemes megkörnyékezni. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket. Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. nyugtatók. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. január 8-án került sor. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket.

Egy korább . a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét. amennyit akarsz mondta . Most lakultak. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. Bár folytattuk a munkát. hogy mibõl érzi majd meg. a másik a valódi g yszert. tudom segíteni. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. hogy ezt nem tehettem meg. a pénzt meg küldd el az árváknak. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. tárgyalni sem hajlandók róla. Bántott a lelkiismeret. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. hogy már alkonyodik. Már egy éve folytak a kísérletek. elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. ekkor a Pharmacia bejelentette. Az üzleti harc élesedik. az .emberrel. de õ elhárította: Azt és annyit idézel. hogy kiöregedett. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. hogy leáll velük. Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. az egyik placebót. új utakat keresünk a hasznosítására. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. de a lovak tudni fogják. hogy komplett kórhá tált például Peruba. A riporteri udvariassághoz tartozik. megkérdezik. és megállapították. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. híressé vált készítményükkel. elõször állatokon. hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. mert tségek igen magasak. € 2. és õk sem akarnak többet fizetni. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt . foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. Üzemeket építettek. melye ket érvényes szabadalom véd. a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. hogy más tollaival é eskedem. Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. hogy találunk is majd. Én nem biztos. Nem értettem a döntésüket. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. Végül két mintacsoportot alakítottak . saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. és generikusokra. ha árat ajánlunk. belefeledkeztem a beszélgetésbe. Kulcsrakészen. csak az ablako n kipillantva vettem észre. a cukor marad a végére. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. aki vadlovak betörésé oglalkozott. Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. és magasabb hasznot is hoznak knek. hogy a fõnöke meddig ér rá. esetleg egy másik országba helyezik át. ezek fõleg orvoslátogatók. egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. nemcsak az ország könnyûiparában. Tuniszba és így tovább. és meg va ve. hanem odáig fejlõdött. ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. Brazíliába. megkérd zi a titkárnõtõl. mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. Nigériába. hogy megérzem fel lte . hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal.

A komputertomográf. ilyen minõségben felmérhettem. M. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. de ez nem párosult olyasfajta jóind . Azt javasoltam. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. UV 4-es vizsgálószerkezetek. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon.a világpiacon szerezte be hozzá. viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. Õk kran látogattak haza. számára szûk volt. EDR 750-es generátorok. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél. a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. és forintban fizetett nem devizában.] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. Gy. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza. Kétségtelen. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. olyanok. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. A magyar orvostechnikai ipar. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. hogy mindvégig jelen voltak. mert rájött. A nagy világcégek. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. mert a vezetés nemcsak gazdasági. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. és bemutatták azokat a rendezéseket. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. A két cég emberei. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. fõleg a Medicor. amikor már megtehették. mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. mi a Siemens vagy a Philips. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki . a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. járták az országot. diplomáciai t megkapott. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett. nem vásárolnék olyan cégtõl. jelenlétük annál inkább erõsödött. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. és el is érte. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. akkor nemcsak az veszett el. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. felvették a német állampolgárságot. tanácsokat adtak. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. a rétegfelvételi techn is. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. és nincs az a multinacionális cég. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. móds forgatták fel az egész szakágat. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt. azért is. hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak. kiállításokon vettek részt.

az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. bes t minket egy egyirányú utcába. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. hogy Németors Piac államaiban. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. A folyamat egyre inkább kiteljesedik. Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak. Egy jobb páciens ma már felháborodik. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . És akkor megindult a CT R-. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett. becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. a magyar származású ügynökök bevetése. például az International Medical C IMC) Budapesten. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. Szegeden. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor. melyek nemcsak gépeket szál k. Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. még többet vesztett. de tömegcikk vásárlásra sem. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. ha lehet. és a CT ott is mûködik. Erre or is elõkerül a pénz. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével. Az intézmény. Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben. hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn. A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. Csak annyit mondhatok. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. olyannyira. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom. népgazdasági érdekbõl. amennyit az orvosok érdeke diktál. ami várólisták kialakulásához vezetett. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. (A 2000. értékük 867. a hamar kialakuló ve alatok. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után. Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. ahol versenyhelyzetbe kényszerült.47 millió forint. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. ahol a szomszéd szobáb . Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett.és mûszergyártó ipart. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. A tétek emelkedtek. 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz. Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép. ha semmire sem telik. a számuk 1865 darab. ez az arány 198 e a 62 százalékot. h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket. õket elsõsorban a piac érdekelte. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. sõt! Bizonyítható tény. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. mondom. mára lement 9 i súlyából pedig. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban.lattal. Milyen alapon lehet meghatározni.

ezért egyszerûen elrontja. mondhatnánk. hogy ami technikailag lehetséges. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele. Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. Az Ön munkahelye. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. ez is a teheti. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. öncélú beruházás. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. hogy ez önmagában keveset ér. A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. mindig volt és mindig lesz. és leemeli a falról a réslámpát. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. A CT. szolgáltatás. Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. Akkor még nem sejtettük. hogy milyen színvonalo . mint amennyire szükség van. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. akár szükséges. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ. Ha zzuk. Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. a felhasználási terül határolása. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. Dr. az õ befolyásának . ami orvostechnikailag hatékony. kinyújtja a kezét. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. az gazdaságilag megengedhetõ-e. és ezek általában mûszerfüggõk. mert általában sokkal nagyobb a kapacitása. csak nem mindegy. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra. Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. A fejlõdés egyenes vonalú. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. A d zertációs mûszer egycélú. a vidéki intézmények között mi szám snak. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. Ez soha nincs kihas a. A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. mindenk i mást kirekeszt a használatából. ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. hogy ez a tevékenység l ja. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. a volán mellett dr. hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. A monopol intézet tulajdona ugyan. ami így kiszakítva nem teljes értékû. a kutatásból közlem . ami csak szükséges az ellátáshoz. persze. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. kihasználtság. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. nem kell.egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. onkológiai vizsgá . Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül. milyen a hús-zsír arány. A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. és azt hittük. Repa Imre. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek . az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. A birtoklása tekintélyt ad. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . jobb helyeken lennie kell. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. ezzel mindent megoldottunk. magyar állam fizeti kategóriáj zik. aztán rá kellett . sugárterápiát végzünk. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. De a legfe jlettebb. kutatás. akár nem.

Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. aki egy szót sem értett norvégul. fiatalok. aki kezelje õket. ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. hogy ez a pálya nem hivatás. mint a könnyebbek. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. Egy kollégánk jelentkezett. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. professzor. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak. Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. Senki sem értette az indokát. hiszen ezek többet fogyasztanak. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom. bennfek yt nem tartanak fenn. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. régóta tudom és tapasztalom. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. hane m szolgáltatás. mikor helyettest kerestek mellé. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is. ( Úgy tudom. Most. hármat ponyasérüléssel hoztak be. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. ehhez értek. a múltkor láttuk az Inter-tévén. és nincs mód a pótlásukra. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik.) Beljebb megyünk. sõt még az is kétséges. € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. professzorrá válik. Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. Malaysiából hoztak egy doktort. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el. jól beszélnek angolul. Tételezzük fel. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen.7 milliárd forintot kellett költenünk. a tenderben feltételként határozták meg. . egyet csípõvizsgálatra. hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. hogy nem lesz. vagy azt. aztán õk is elmentek. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. képzettségükrõl pedig ani. hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. Nagyjából. félig a kutatások céljait szolgálja. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra. Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. Az intézet két mûszakban dolgozik. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. de az utánp gyakran másoknak neveljük. lás elmarad. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. az induló tehetség tudóssá. hogy 10-15 beteggel fogl tam. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. hogy én ott is gyógyítani fogok. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. és ez a létszám már most is csak szûkösen s. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. egyó zélgetés után felvették. ha nem tévedek. Például Pápán. Minden rendben is volna. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. és nem olyasfélét.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. Ha megkérdezem a távozókat. a hiány mind súlyosabbá válik. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni.

mert elvész a garanciakötelezettség. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. hogy valakit beutaljan ak CT-re. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. fol an fennáll a veszélye annak. Szerintem még mindig jobb megoldás. hanem miként a neve is jelzi.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. 9 állatorvos. A gép Siemens gyártmányú. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. Egy újfajta értágító gyûrût. Kényelmes székeket állítottak be. illetve állattenyésztõ. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. mi adjuk a berendezést. megnézem az MR-gépet. orvos. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket. sofõrök. mintha az egészet maguk nnák meg. meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni. Lehet. a po pohárban cukorkát raktak ki. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. Tovább sétálunk. a mûk nnyit értek. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. ha vala ek megtetszene egy alkotás. Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. . fõleg keleti országokba. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. Elindulunk. hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. Mi is próbálunk exportálni. benyitunk egy másik terembe. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni. két televíziós készülék is mûködik. az állatorvosi h kezelést. 12 mérnök-számítógépszakértõ. mintha még egyszer megvásárolnák õket. hogy egy embernek k nya. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. Ez Somogy megye. A létszámunk 96 fõt tesz ki. úgy adják tovább.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. ahol a MOL vállalat dolgoztat. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. nem mindig sikerrel. a többiek a gazd jai. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. én is hallottam róla. Ausztriában végeztetnék el. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. Akadnak öregebb gépek is. mágneses rezonancián alapul. mert sok volt a hasznosítható réz. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. hogy ez is hálapénz ik. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. takarító személyzet. mintha otthon. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT. A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. Mint mûszaki analfabéta.

Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. vagy mocskok vagyunk. hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. mindig lesz valaki. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. csak találomra írok fel egy-két adatot. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. akkor is ragaszkodtam hozzá. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. dr. és ügyelet t adhassak. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. mindenki sajnálta. de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. de az a tapasztalatom. mûtéteket nem végeznek. aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. de azzal a különbséggel. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. aki volt. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. aztán visszatolják. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. ha megtudják. mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . aki irigyel és feljelent. Ne haragudjon a megjegyzésért. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. vagy angyalok. vagyis az értanra. hogy továbbra is rendelhessek. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. Öt óra elmúlt. a páternoszter már leállt. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. csak már nem gyógyító. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. de még inkább önmaga elõtt. minden eszköz a humán színvonalnak g. ki is j dezõ. Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. Miskolcon úgy kerültem az élre. növekszenek a veszélyforrások. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe. hogy dt. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. mint régen. mire megtalálom az International Medical Centert. Nem tudtam rászánni magam. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét. amiko zgatóvá neveztek ki. az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. Körbejár folyosót. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. õk ajánlják fel maguktól. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. hogy nappal van vagy éjszaka. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. de nekem volt erõm belátni. Igen. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. Repa doktor megmutatja. Ettõl tettem függõvé. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . Megbeszéltem a helyi televízióval. hogy e az állásajánlatot. hogy a kezem már nem olyan biztos. aztán di a titkárnõjét. Már sötétedik. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. Ha csa . hogy adják ide a szerveit. azt javasolták. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. A kezünket csókolják. hanem szervezõ orvosnak. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. A vezérigazgató. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. Mit tapasztal: több rákos beteg van. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. Az sem kelt biza betegekben. Igen. Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. és a fáradtságtól azt sem a. máskor megesküdnének rá.A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. hogy elme fõigazgató. a folyosókat is át-áts rocell falakkal. Fordítva kellene. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. mindig a végletekben helyeznek el minket.

valamint vesedialízissel foglalkozunk. hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel. az kih ul áll a makói kórházban. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. A második. hogy beállítunk egy gépet. értesülök róla. én megvédelek. megbeszéljük Katona doktorral. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. (Miközben ezeket a sorokat írom. elképzelni sem tudom. Azt mondták. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. s CT-vel. de ha valamin rajtakaplak. Ismert dolog. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. MR-rel. kemény kötbért fizet nekünk. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. ultrahangos vizsgálatokkal. és ha azokat nem használnák ki meg ben. hogy ke bálni a nimbuszodat. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. úgy látszik. k. és õszintén szólva. Ez 1987-ben történt. hogy itt kell mara dnom. és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. A szervizelést is maga a gyártó végzi. hogy mit tegyek. obboldal rám szállt. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. szétrúgom a seggedet. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. elkönyvelték. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. és cserére szorul. félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. 2002 cég tõkeemelést hajtott végre. a csalá kértem tanácsot. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. jogomban áll változtatni. nem mind . hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. Nem akarok turkálni a zsebében. a maximális kihasználására törekszünk. Nem fordulhat elõ. ami a Fidesznek nem tetszett. h an megköveteljük tõlük a munkát. mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. egy konferenciánkon valami o hattam. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti. minket leszámítva. de hogy tegyem meg. Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. hogy a gép nemcsak mûszakil k el. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. azért a beszer nk engedményeket. hogy a kórház jól megy. Képalkotó diagnosztikával. mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. hogy rendszerváltás történt. hívtak fel Budapestre. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság. mindenkivel leültek tárgyalni. akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. a Global I vest hozta létre. hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. Ezt és azt ki kellene r . mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et.k rágalmaznak. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk.) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . chicagói és más külföldi kongresszusokra. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. Az persze igaz. mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. Bosznia-Hercegovinában és Romániában. és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. Feltételezem. Kezdett elegem lenni az egészbõl. de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. és bár a cég egyes részlegei önállóak. utazási lehetõséget bé i. évi 365 napos ügyeletet tartunk. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. ha nem érzem biztosan. felesleges foglalkoz . A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. Nem fordult elõ. nem tudja.

õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . az intézet profiljából hiányzó szakágakban. ha kontrasz tanyagot is használunk. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget.2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. mert az ottani bi . Az a tapasztalatom. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. és hogy ne kelljen várakozniuk. a zt is összekeverem. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. az jó. például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. ahol a magántõke megjelent. szökõkutakkal rendezték be. hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket. mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. A falra ki van függesztve az árjegyzék. azért megéri. 10 ezret. állandó vendégeink is akad on már felmérték. mi is a TB b tjait fogadjuk. hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. és nincs ismerõse. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. Csak ha magas a betegszám. Be-benézünk a rendelõkbe. (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. egy-egy ilyen check up . Egy pont értéke 1. derékmag sárga védõléceket húztak fel. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. a gépek. több mint 600 négyzetmétert tesz ki. ezt itt VIP-szekciónak nevezik. Akit kilenc órára írnak be. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . Feltûnik. ezért vagy az ismerõsöket. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup . hogy az idõpon artsák. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl. könnyen lehet. az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot.alapterület hatalmas. de a gy m mûködik megfelelõen. Találomra jegyzem fel. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. Mint számos más egészségügyi intézmény. de lkedtem. Az elõteret ízléses padokkal. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni. Gondolom. hogy a megelõzés olcsóbb. hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették. a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk. a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban. vagy egysze ják.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. n kel. ezek között sok a bedolgozó . reggel héttõl éjjel két óráig tart. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre.

most nincs pénzem. havi fizetésrõl. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. Egy jól szervezett. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok. hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. én is három fokozatot képzelek el: az akut. Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. és soha. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. a munkavesztésüket korlátozó ovább. mely hírül adta. kifogásolták.ság szólt neki. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. itt a kft. Nehéz különválasztani.-t. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. semmit sem vettem igénybe érte. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát. De mi van például akkor. április 22-i számában rátalálta olt cikkére. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna. Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény. mely 2003. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra. 1993 óta a KDK DOTE KFT. csak széttárja a karját. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. Az az érzésem. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. Ha belegondolunk. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát. Katona doktor nem válaszol. és meghirdette a magánosítást. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. különben felbontják vele a szerzõdést. hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. . a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét. a garantált 13. A 160-170-bõl. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába. és be kell vonulnia egy két ekreációra. de mikor és hogy juthatnánk el addig. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll. a klinika tulajdonosát is részesíti. kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. € € Hevenyészett. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk. ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. illetve a kft. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. Ez semmiképp sem az IMC bûne. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést. egyezés az OEP-pel. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki. hogy Kovács Jánost . a Népszabadság 2003.. mindenkivel közlik elõre.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal. ha valaki azt mondja. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna.

mikor felvilágosítást kértünk. ami jelenleg uralkodik. Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön. Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. . akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. Én bízom benne. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. És az. Azt el kell ismerni. többek között a MÁV kórházb n. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. legalább annyi kell tenni. A mûködési engedélyük tíz évre szól. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. de az nem érdekes. beléptek-e a kamarába. sajnos. mert ez maga az élet. d hetekig azt sem tudták eldönteni. e en. átszervezünk. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat. hogy helyet változtatunk. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. Ez viszont oly n passzív helyzet.Lázongás tört ki. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. a diplomájukat. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe. majd lesz valaki. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni. a debrecenire. Végül megállapították. csak heten nem írták alá a szerzõdést. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. marad a harmadik lehetõség. aki bef ejezi! Ez. y a budapesti az illetékes. rá. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. nag a klinikáról is eltávozott. minden fiatal. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . nem lehet belenyugodni abba. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. a gyakorlatban másképp alakult. hogy kezdj el valamit. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Katona Zoltánt. mert ellátási kötelezettség terheli õket. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. hogy az átlagnak. kicseréljük a lámpákat. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. hogy állandóan változtatni. a betegek jobb ellátást kapnak. M ondolja? Nem. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. zt mondta. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. melybõl nem lehet elõrelépni. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. Annyi biztos. Minden téren tombolt a törõdömség. mozdítani kell. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. fizetik-e a gdíjat és így tovább. hogy a fejük fölött. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt. A fõvárosban viszont belátták. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ.

€ € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. én em. és azt mondja nek : próbálja ki. mely kettéosz odik és így tovább. mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. ha két ember eltart egy harmadikat. hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. A baktérium egy kis élõlény. mi elláttuk a feladatokat. persze. uram. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. mikor nálunk is me AIDS. az e magának. A kapcsolat azóta is folyamatosan él. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. ezret. et. ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. de jelentõsek az eltérések is. A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek. a mi gyártmányunkat. hogy õ voltaképpen fiatal. de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. a fertõzésekkel. mint egy másik cégtõl. nem hülyék. hogy beválik. Svédországból már jönnek vissza genológusok. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. jobb. mint amilyennek beállítják. Lényegileg egy darab sav. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. én rábeszéltem az orvost. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. hogy: a vírus az vírus . az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. . mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk. ha úgy találja. Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. Az abb . sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. kiderült. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. Nem mondhatom. ez súlyos következményekkel járhat. mindegyikük megtette a maga aján atát. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. A legnagyobb maffia úgy zajlott le. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. és ott ütötték nyélbe az üzletet. A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. a vírus viszont nem élõlény. felvet em bántuk. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért.Ez korántsem olyan egyszerû. most. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad. amíg kiderült. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. hogy reménytelen eset. Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. hogy rosszul azonosítják. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. bármennyit. de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. és a laboros már csak rõl értesül. En n ültem le beszélgetni az orvossal. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. A döntéshozókat egy különr onba. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. vegye meg. Elõfordult. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát.

Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is. fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma. már nem elõször életemben. heti egy alkalommal rendeltem. és úgy döntöttek. Megszólal az orvos mobiltelefonja. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen.-be. Addig. módomban állt volna azt mondani. azt fontolgatták. nálunk mégis mindenhová bejutott. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. A kórház anyagilag nem fizetett rá. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. Az együttállás kötelezõ. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó.-nk is be k t. bizonyos fokig a megalkuvás is. a pénz. de nem lehetséges. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. a Companon mellett tették le a garast. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. de a helyzet akkor sem változott volna meg. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . ne ak az AIDS. melyet esetleg egy olyan ember kezel. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. így mód nyílik városnézésre is. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. Beszálltam egy kft. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. Négy évig dolgoztam náluk. Akármilyen különösen is hangzik. és így a mi kis kft. Többek között Berlinben is jártam. de nem ott vizsgálnák meg. elsajátították a módszereinket. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. Már mondtam. fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. a szakkönyvek. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. Gavallériájukban még arra is dítanak. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk. ha minden körülötte forog. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni. az egyik leggyengébbet választották. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. elnézést kér. de a ottam a nõvérek között. fordulnak elõ hasonló esetek. Belátom. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. és bekapcsolja. A vért valahol beraknák egy gépbe. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. általában õk fizetik. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. Jól látom: változtatni készül? Igen. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. hogy milyen kö yekkel járna. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. hogy itt valami rendkívüli. õ azt szerette. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással. ebbe pedig nem tudott beleszólni. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát. Az esetek százait lá el. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem. Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg. hogy szüntesse a tevékenységét. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát. ha én el tasítom az ajánlatukat. félig laboratóriumhelyiségben. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje.

hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. mint már mondtam . mikor a zöldet. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá. a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. Annyi viszont biztos. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. minden mást elvégez az automatika. már következetni tud arra. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. abban bíztunk. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. mûtétre kerülne sor. A váltás után sok helyen kirú agy részét. a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. de õ kitartott az elvei mellett. a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. Ha meglátja. melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani. és a maguk embereit rakták oda. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. és ott meg a laboratóriumot. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. A laza sz bályok módot adnak rá. A nemzeti burzsoá nem tehetett . ha annyit tud. hogy pontosan milyen piros. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. és rögtön eltûnik a plusz. hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. de õ nemet mondott. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben. jelezheti neki a megfigyelés eit. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. és felajánlot elõállított termékeket. de sok esetet lát. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan. melyet lehet. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. és szinte n orvosi szakágban van valami. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. hanem a kiterjedt praxis. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. Gondolja. elment egy másik budapesti kórházba. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. Közben múlt az idõ. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. Elsõ dolgai közé tartozott.látunk arra. De a támadás máshonnan jött. A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. Nem aratott sikert. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. Elég. 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. spórolósan kellett dolg oznunk. tehát inkább hagyjuk. Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. Ilyen együttmûködésr képes. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. Ha egy reagens megpirosodott. biztos vagyok benne. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. az utódja ki minket. hogy milyen etegséggel állhat szemben. Három hétig tartott ez az állapot. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. Megkeresheti a beküldõ szakorvost. Nincsenek illúzióim. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban.

csak annyit kért a telefonban. fõorvosról sem hallottak. ne felejtse el. a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. nem vagyok az átalakítás. hanem diktálnak. mely a magáncég nevére szól. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. N. itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. jó. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. de számomra nem mindegy. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. és beinvitál magához. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. mégis örülnék. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. hogy sok. a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket. Majd maga megítéli. hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. melynek zetérõl. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. Állást kerestem. bocsánatot kér. € Üdvözlettel: dr. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. amennyire ez a folyamat általam belátható. hogy ha írok róla. sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket. Mi eltartjuk õket. kábelkötegek lógnak le. Lehetséges. mint kéne. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. legföljebb egy hullhat le: az enyém. Elkésve érkezik meg. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. hog ol. A cégek már nem vesztegetnek. hogy melyik csoportba tartozom. így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. Nem nagy ügy az egész. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. mindig is az volt a felfogásom. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára. többé-kevésbé rendes ember lelkes. a privatizáció. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. ha megmondaná. õk ledarálják a vizsgálatokat. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. Ezzel tisztában vagyok. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem. d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén.jd még tovább. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. nehez n találom meg az irodáját. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. aki észreveszi. de nem szeretném. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. Újra tapasztalnom kell. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. az én emberemrõl. a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. ha leírná. ne említsem meg a nevét. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. Egy cikkében Ön is megf . fõorvost ismeretlenül hívtam fel. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. a szellemileg visszamaradott és a szent. más kórházakhoz hasonlóan. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. Kovács Gergely € N. mert attól tartok. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. ahogy kívánja. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. csak itt nem a részvények árának. utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. márpedig szakmánk nagy öregje .

a mazsolákat a teljességen belül kell kitermelni. igaz. Miért zavarja a magyar diagnosztikai osztályok érdekeit. Itt is a legalacsonyabb költségszintre álltak be. mondjuk. felszereltsége omladozik. de a diagnosztika 25-30 válfaja közül csak a szívvel. csak a maga teljességében privatizálható és nem kimazsolázott részeiben. Az eg olyan téma merült fel. melyeket az Orszá gészségbiztosítási Pénztár magasan finanszíroz. hogy megjavítja a magyar MIG repülõgépek fe berendezéseit. de akár egy kórház is. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. Tovább nyomul elõre. nt tízet. Ez a helyes üzleti taktika: a jót szidni kell. hogy talpon maradhassunk. mert akkor még egy vizsgálatot számolhatnak el.ta ezt az elgondolást. Igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül. ezért jelentõs és biztos hasznot hoznak. A gy a magyar egészségügy infrastruktúrája. annál kevesebb egy-egy esetre. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. hanem átküldik a betegeket hozzánk. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. Õk panaszkodtak. Nekem pedig szól a gazdasági i gatónk. Ennél nem ghányaddal variálni. Egy-má már én is számolgatom. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. Például az a n rikai cég is. ezért az egyesülésnek egy másik. mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. egészségügyi létesítményekkel foglalkozó r kapott egy budapesti diagnosztikai kezelõ alapítására ezt vásárolta fel aztán egy amerik [Nem tudni. a tulajdonviszonyok valójában nem változtak. A felfüggesztett törvény korlátozta a prof gazdasági társaságok közvetlen részvételét a betegellátásban bár az alvállalkozói kiskapu Az új törvény kinyitná a nagykaput is. azt is hallani. megszerzi a felszámolandó magyar ellátási területét is. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak elvégezni. nem kellene eljönniük Magyarországra. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik. bizonyára tudja. amit tehetõleg elküldenék a jelenlegi orvosi állomány felét-harmadát. hiányos. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal. hogy á lítólag fejpénzt fizetnek azoknak az orvosoknak. hogy elítélõ hangsúllyal tette elõkeresem az újságlapot. Gy. Alapvetõen csak CT. hogy miért történt! Ilyen körülmények között csak homályos tört enek.és MR-vizsgálatokat végez. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. hogy a továbbiakban miképp járnának el azt csinálnának. az aggyal és a csontokkal foglalkozik ezzel is csak a törzsbetegeik ull service kiszolgálásának a keretében. mert a kórház veszít rajta. hogy alig éri meg nekik. õk nem is válla ják az effajta kezelést. A külföldi tõke térhódítása most elképzelhetõleg újabb. Az izotópos megoldás mellett léteznek más módszerek is. az úgynevezett tháliumos vizsgálat. Itt egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. nehogy más megirigyelje. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. otthon is megtehetnék.] A külföldi érdekeltségeket nyilvánvalóan nem elsõsorban emberbaráti célok vezérlik ha e uk. akik hozzájuk irányítják a betegeket. A pá eket lehetõleg kontrollra is visszarendelik. Az összköltségen belül túl . hogy ne rendeljek ennyit ebbõl a drága anyagból. hogy a gyógyszergyárak. korszerûtlen. olyat is hallani. M. hogy csak egy formális átadás történt. és könnyen kiszámítható. például orúerek vérellátásának felmérésére. de egyelõre nem ad om fel. az orvosi gépek és mûszerek forgalmazói átve mûködtetés jogát. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. és a helyünkbe pr on lépni. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt. még magasabb fokozatba lép. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. baloldali egészségpolitikusok véleménye egybevág: mintegy 500 milliárd forintra volna szük belátható idõn belül a »helyrepofozásra«. Állítólag egy izraeli holding elvállalta. ha a külföldi érdekeltségek miné ettel kívánnak foglalkozni? Mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden vizsgálatot a miénket és az övékét zárt kasszából fizet. legyenek-e kórháztulajdonosok. egy multi viszont meg em érzi ezt az idõleges veszteséget. hogy kellene csinálni. mert a magyarországi forgalma alig egy-két százalékát ki az összteljesítményének.

mely kedvezõbb gazdasági akkor vele köt szerzõdést. sokkal jobb volna. Semmiféle ellenérzést nem táplálok magamban egy m y egy privát orvosi szépségformáló szalon ellen. Persze nem mindegyik kórházr aspirálnak a tõkés társaságok. Németországban 100. a páciensek zsebbõl vagy üzleti biztosítókon keresztül fizessenek i annyit. a közpénz felhasználás teljes átláthatóságával mai testület erõs jogosítványaival. Ezért nem lehet haragudni rá. Egy PET-berendezés 500 millió forintba kerül. hogy növeljük az egészségügy gazdasági hatékonysá . aki szerez majd egy hasonló ígérvényt. így azok alig-alig képesek profitszerzésre. Aligha fogják beérni az üzemeltetési jog megszerzésével. hogy évi 2000 vizsgálatot hajlandó finanszírozni átlagosan 170 ezer forintért etesen többéves idõszakra. egyet fillér saját tõkebefektetés nélkül. aztán itthagyja nálunk bérüzemeltetésre. pontosan felmérték. nálunk egyetlenegy Debrecenben. technológiák árát kapja majd közpénzbõl. biztosítók. nekünk is szükségünk volna rá a kórházban. és jöjjenek be új láns rendelésre. Még azokban az országokban is. bankhitelbõl megveszi a PET-et. A felmérések szerint egy-egy beteggel eddig á n napi 7 percet foglalkoztak a kórházakban. hogy megvehessük. Erre szükség van. milyen eszközöket és anyagokat használhatnak fel. Csakhogy nem kapunk ilyen papírt. Magyarországnál maradva: egyetlen fillérnyi rizikó nélkül is ha profitot lehet termelni. Ha egy magántõkés társaság olyan kórházat épít vagy alakít ki. a következõ lépésben valószínû t próbálják megkaparintani. Ez meg is történik majd. de a közfinanszírozott betegellátás nem szabadpiac! Abból profitot kivenni meglehetõsen aggályos. akkor a Siemens egybõl elhozza a . melyiket érdeme nniük. ott is szigorúan korlátozzák a tevék t gazdasági eszközökkel: profitmaximálással. Ha egy profitorientált egészségügyi vállal az efféle szabadpiacon. Megjelent egy új diagnosztikus csúcsteljesítmény. ezeket a gépeket mindenképpen meg kell vásárolni. mert ezt már ismét dotálják. Csehországban at. Felesleges féltenie õket. mert ez a tõke természete. Méltányos ez a szabályozás? Hiszen ezek a cégek komoly összegeket kockáztatnak. Ha már mindenképpen elkerülhetetlennek ítélik a profitorientált társaságok. mert a szegénységünket valóban jelentõs pazarlás kíséri. de legalábbis társadalmi közmegegyezést igényel. A helyükön megmaradtaknak szigorúan elõírnák. a PET. Elengedhetetlen. ha az egészségügyben keletkezõ amúgy is csekély haszonból valaki kiemel egy szeletre valót or a terület összes közszolgáltatására még kevesebb jut. a Pozitron Emissziós Tom ia. Újra kérem: ne értsen félre. szolgáltatást vásárló feladatát igyekszik minél eredménye i. az orvos ne b eszélgessen-vizsgálgasson. például Ho privatizálni a közfinanszírozásból fenntartott egészségügyi intézményeket. melyeknek a leválasztása nem okoz nehézségeket. A számítások szerint átlagban egymillió emberre kelle jutni egynek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem lép közbe? Neki nem ez a dolga. valaki a magya zló koldus -nak nevezte. hanem k nan a maga profitját is. Jön egy zöldséges az orvosok így nevezik a szakmán kívül áll személyeket . hogy melyik rentábilis. esetleg az átlagos szintnél magasabb kamatta A profitorientált vállalkozások szószólói azt állítják. én nem valamilyen fundamentalista elviség alapján vagyok ell a különféle tõkés csoportok nyomulásának. Mondjon egy példát! Ahogy óhajtja. De hát. mûszerek. hogy õk majd megszüntetik a pazar zálják az egész ügyintézést. Ezt a vagyont a törvényes elõírások szerint semmiféle más célra használni. finanszíroznák a betegellátás egészé vállalna visszafizetési garanciát hosszútávra. amennyit csak akarnak. kivéve azokat a részeket. A fektetõ ugyanis nemcsak a gépek. a kórházat m célvagyont megtartják. A gyógyszergyára m juthatnak ilyen módon kórházakhoz. és felmondja a kapcsolatot az állami vagy önkormányzati tulajdo olgáltatóval. Fekvõbetegeket nem vizsgálhatnán meg. Ha. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kellene kötni egy házunkkal. egy kétemeletes kórházépület egy négyhektáros budai kert közepén fekszik. és lerakja nálunk. Ha kapunk egy ilyen ígérvényt. ha jól értem. de ahhoz. mert ezt az OEP külön nem finanszírozza. b . ha a befektetõk lépnének elõször. az orvosok küldjék el õket. hanem termeljen minél több hasznot. õ a saját. Viszont. Az Egyesült Államokban 600 ilyen gép mûködik. a befolyó díj zleteket