A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

mindenki csak úgy tud megélni. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. kinek adom tovább az adatot. vagyis: 2 zer forintot. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. itt csak egy negyedállásom van. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. hogy befogadja azokat az embereket. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ. hogy itt letöltöttem a mûszakot. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. aztán átülte aját furgonomba. felsír. De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. reven figyeli az utat maga elõtt. elõfordult már. cukrásztól felszentelt papig. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz.és motorversenyeken indultam. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. beszélgettünk. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. Ma már csak akkor hajtok. nem vagyok õsmentõs. taxiznak. Elég meleg van itt a fülkében. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. naponta két órát utazik. Valaha volt egy saját reklá jól ment. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). Hiába. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva. nem tudhatja. Elhagytam magam. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit. hogy kezdjek el dolgozni. Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. Hátul sem jobb. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. 12 óra felé újra ágyba kerül. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. kív elhasználtak. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. és levezettem Milánóba áruért. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. mikor átrakják a hordágyra. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó. így eg gnyugszik. hogy két-három helyen i zik. Most tapasztalom meg elõször. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. Sokan kihasználják helyzetet. akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát. Ez nekem nem pénz. csav arogtunk. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. akkor kerestem meg a mentõket. hogy beránt az örvény. A zerencsére nem ébred fel. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. . õ azt ajánlotta. Már úgy látszott. õk meg lógnak. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. a havi minimálbér felét kapom. én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. de önmagában egy motorcsere nem segítene. hogy tartsák meg. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. Nem a legmodernebb. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. jobb véleménnyel vagyok saját magamról. én nem azért maradok itt. hogy a mentõket. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. de mikor elváltam a feleségemtõl. anem mert ha itt dolgozom. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. seftelnek. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára.yadékok bevitelére szolgáló kanült. Mikor kiemelik az ágyból. összeköltö m egy alkoholista barátommal. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk. hogy esõben mi védi meg a be teget. kitettem a pontot. Az õ lmentem egy pszichiáterhez. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja.

ha jól tudom. f jükbõl. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. Leteszi a kagylót. de azt hiszem. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként. épp annyit keresünk. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. ma. de aztán abbahagyta. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak. nem hajlandók felfogni. Én is abbahagytam az egyetemet. Rossz órában szólalt meg. hogy a bajtársaimnak sem. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének. matematika-fizika szakra jártam. eltûnik a folyamatos. hogy szálka ment a körme alá. bajuszos. és nem mondhatom. hogy mih ez kezdjen. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. nincs idõjárási front. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. a roham. Ha nem találja meg. Két óra felé jár. de csak most. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. t hagyta. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. és sorozatban követik egymást az setek. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. Elõfordul. Para alig van. Csak annyit hallottam ró a. hívjon vissza. úgy látszik. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. aztán fogadja a soros jelentkezést. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. mert elkezd csengeni a telefon. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. Az az igazság. ezek alapján nem látja ali közbelépést. járt itt nálunk egy belga mentõorvos. még az is. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. eljárok kis aszek mentõhöz. aki Párizsból kéri meg a mentõket. kiürült a város. Minden forint számít. A szokottnál kevesebb a hívás. hogy sikerült-e a mûtét.és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. egy a májért küldenek.Hát ugye attól függ. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. a testvére nem tudta. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. Értem. Egy határon túli hívás érkezik. Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. meg már sokan elme alni. egymást követõ lagján. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. felváltva alhatnak egy-egy órát. Májriadót jelentenek be. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. Legyintek: Ugyan hagyja már. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. õ is kihangosítja neke a beszélgetést. mint 300. soha nem fogjuk megtudni. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. nem azért kérdezem. hogy jelentsem az Adóhivatalnak. . ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. a negyven év körüli. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. felhívta az apát. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. A kezelõ képzett mentõtiszt. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. folyik róla a víz. megadja az ügyeletes orvos telefonszámát. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. Inkább 320 óra jön össze. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. Ne fogják le. hogy egyetemre járt. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet.

vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. sietve hozzáteszi . a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. egy Dembinszky utcai esethez it. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt. és a kocsi elindul. ha megírja. õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. ez már a város érdesebb fele . ahová nem jutott röntgenkészülék. hogy segítenék. Szabaddá teszik a beteg bal karját. A helyiség agyonhasznált. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. de akad olyan mûtõnk. Újra felkapom a fehér köpenyt. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. hagynak neki orvosságot. Építettek egy hatalmas. A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. ha rosszabbul érzi magát. hosszú percekbe telik. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is. mert az van kijelölve. õ volt az. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. Az orvost kérdezgetem. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. A lámpákra csak néhol került bura. a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. jelentkezik. Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból. ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. A fõigazgatónõnket Mikola. hanem egy távolabbi helyre.Megint egyre több hívás érkezik. A kocsi felveszi a beteget. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. éjszaka óta fullad. eze nehezítik a munkánkat. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. az egyik bent ül. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. bocsánatot kér a feledékenységéért. Míg a mentõk kipakolnak. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. és lesietek az udvarra. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. ahol megtalálható minden. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. hogy a saját felelõsségére döntött így. de elcsúszott. munkát átvehetnék a kórházak. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. A beteg a lakása ablaka elõtt áll. és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. a WC-re akart kimenni. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. os injekciót ad be neki. A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. hallani. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. hatemeletes palotát. A mennyezet beázik. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. utcáról össz edett bútorokkal van berendezve. arca hirtelen feszültté válik. A kezelõ felemeli a telefont. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. körülnézek a szobában. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. ha akarok. ne hivatkozzon rám. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. arcszíne visszatér. a másik kijár. jobb híján egy párnát rakott a feje . a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. aki kirúgta Simon Kornél professzort. hogy az tkezzék. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. kimehetek vele. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. de õ elhárítja. amíg megtaláljuk a címet. A mosott. A mentõk figyelmeztetik. és ahelyett. Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. ami az ellátásához szükséges volna. ahogy a háttérben álló csa dezi meg. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por.

és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. felülbírálhat engem. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. A gépkocsik. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem. a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. a kerületi ügyeletes orvos. sokat lát. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják. A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. a dig a kocsit nézegetem.ta egy pléddel. bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. Azt hiszem. Andics László fõorvos szerint a tervszerû. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. és több évtizedig ott látta el tát. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan . restellik az állapotokat. amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. aztán Hamburg jött divatba. egy tócsa maradt utána a linóleumon. attól tartanak. A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . A padlón lehullott csavarok hevernek. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. hog y további felszerelések tûnnének el. Elme-kórház bonctermében került kialakításra. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet.és cukorbajban szenved. A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. kórházban is dolgozik. a példa kedvéért megemlítendõ. € 2. melyre az épület adottságai megfelelnek. Két mentõs emeli vissza az ágyra. mely önállóan. és a férje vigyáz rá. például a vákuum-matracot. kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. traumás sérülést nem szenvedett. Ha a kocsi szervízbe megy. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. 2. mint nem dohányzó. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. idõben végrehajtott épüle . Injekciót kap. és csak 76 as -nak. 3. kórházakban. Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. megkérdezem az orvost: Maga. é a beteget. csak a szemem sarkából látom. és elszédült végigtapogatja: törést. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. Elköszönünk. mentõzik is. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ. Jel lemzõ. Most sem indulunk tovább azonnal. hogy honnan estek ki. ha itthon marad. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . hogy a tét Megyei Ideg-. doktor úr. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. hogy az inzulin bevétele után nem evett. még azt sem tu dni. Egyébk veszély sem áll fenn. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. Ebbõl összesen három olyan akadt. az orvos a gyógyszereket rakja össze. május 10-én 76 állom e meg a munkáját. A tisztasággal nincs különösebb baj. a valahai ló snak. ha másképp látja. Késõbb megtudtam. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott. hogy kétszáz forintot adott. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. a csapat megáll egy cigarettára. a szükséges ztosítva. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok. Ami Budapestet illeti. Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. vagy pontosabban kellene biztosítani. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . jobban jár. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát. itt megúszta a combnyaktörést. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. A kórházban valószínûleg o kerülne. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. én.

mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. és ötvenéves lévén. hogy k. így ezelõtt. Rákospalota.] Tekintettel arra. Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. yója porhanyósra korrodálódott. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. akkor a mentõszolgálat az. állapota ennek megfelelõ. hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat. A fõ te. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. Az egyik. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros. Azt tudja. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. Megmutatják az állomást. M. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. az állását megszüntették. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki. a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. a mentõszolgá bérli tõle. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. a résekben egerek és patkányok nyát. lehet. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. már nem tudott elhelyezkedni. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. hogy mentõszervezetünk állományábó n. l ehetetlen elvinni rajta. Ha van valami a világon. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. A jármû télen g garázs -ban parkol. k politikamentesnek kell lennie. mint a régi Nysák voltak. Ezek még így is jobbak. fõállású orvossal nem rendelkeznek . hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. melyeket Magyarországon sze nek fel. mer . nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. Itt is megemlítik. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. a padló rothad. de azt mondták. a fedett helyre csak két-három autó fér be. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. hogy nem telik rá. egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. Az áll vezetõbõl.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. a jelölt neki nem a fölöttese. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. egy hónapban hatszor tizennégy órát. hogy megéri még azt az idõt. a félautomata mosógép épp nem mûködik. Mikor megkérdeztem Andics doktort. Felkapom a fejem. Gy. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. erõs állagú és jól mosható. dõsebb. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. Csepel. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. máskor viszont szórják a pénzt. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. Az itteni helyzet valóban elképesztõ. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm. filléreskednek. hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. A salétrom. Igen. abban reménykedik . legalább nem esnek szét. a védõitalul s nyozóban hûl. hanem kis üres teherautókat. de még egy mellékállást kell keresnem. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. hogy utasítást adhasson. Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem.

kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. Elõre ül be a mentõtisztnõ. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. hogy itt nincs jatt . és az elszámolásnál let y húszast. amíg az injekciók hatása jelentkezik. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. Tudja. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. ha be akarunk jutni a lakásba. Közben riasztják az esetkocsit. bel erúgnak az autóba. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. a sérültek mindent számon kérhetnek. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. Valaha annyi jatt jött össze. magunknak kel egoldani a helyzetet. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. A múltkor egy nõnek lát adt. ami rajtunk múlik. amennyi a teljes fizetésünk volt. a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. õ megígéri. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. akkor ne repestünk a boldogságtól. egy nyolcvan körüli. letelepszem az as . Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. hogy végzett. még megvárjuk. bevallom. hogy beszállítsák a kórházba. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. A mentõk. a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et.tudunk megélni. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. Ketten élnek itt. A személyzet bejelentkezik. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. telehányta a kocsinkat nos. õ fiúsítva van. mert megjött a baja. mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát. de nem jött ki. ezért visszatérünk lomásra. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. hogy nem jött! Tudta. délután négy órától már a sin k. csak az adminisztrátort találja bent. A testvérpár mindkét tagja süket. kissé dühösek leszünk. csak ritkán ha egíteni. újabb feladat egyelõre nincs. lassan magához tér. valam erendezést is bekapcsoltak. hogy hamarosan ki di a doktor urat. Kimentünk érte. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. a párától még elviselh ebb a meleg. a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. mint majd minden esetük után. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. Ami a szakmai területet illeti. és nem tud ugatni. másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. evett valamit azután. ágyban fekvõ. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. erre már rúgták is be az ajtót. hogy komoly pénzt tart magánál. amennyire laikusként meg tudom ítélni. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. akkor. hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz. mozgásképtelen férfi. Még jó. mint amikor a XXII. az állapota n etveszélyes. Most már nem kockáztatnak. Egy injekciót kap. A mentõk ellátják a beteget. Egy c t bevittünk a detoxikálóba. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. régen kihívtuk a rendõröket. egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . hogy bevette a gyógyszerét? Nem. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. de ez csak kivételesen adódik. most is leülnek kávézni. most j tíz-húsz százalékát eléri. egy utolsó éves medika. anyagilag megéri. és én vagyok a gyámja. közben az ja az orvosi ügyeletet.

Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. a túl sok beszéd. mikor össze sett. ebbe néha egy óra is beletelhet. tes ti kontaktus. csak annyi udnak róla. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. megelõzve az esetleges rosszullétet. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. Csöngetünk. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. kétévente tízezer forint é . Kapunk még egy mellényt. ugyancsak kék cejg munkáskabátot. A medika fölébe hajol. Lezárnák a témát. mindenkinek el kellene magyaráznunk. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok). sapkája. három nadrágot. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. hogy él-e még. hagyjuk õt beszélni. legfeljebb leértékeléskor. (Professzor Dr. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . A sofõr bekapcsolj és elindul. de óvatosan kell eljárni. nem ismerik az öreget. ne gesztus félreérthetõ legyen. kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. hogy az érintett ne maradjon egyedül. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. a botja a teste alá került. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. az emberek megszokták. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. Bár. a ruhaboltból jön. hogy itt lakik valahol a környéken. inkább veszünk a saját pénzü héret. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. de nem távozhatnak el a helyszínrõl. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon. közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. Mi történt vele? kérdezem. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . Egy szabadnapos mentõ lép be. Van. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. sírni kezd. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. mag nkább hallgassunk. amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. hogy foglaljon lyet. Valószínûleg szív. fõiskolát végzett. két dzsekit. Frank Lasogga. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. benne a címet. hogy mit keresünk mi itt kék ingben.luk mellé. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. ha megkérjük a fogadót. felesleges kérdésfeltevések. Kopott kék farmernadrágot visel. ezt szorozza meg hússzal. Ha a fogadó erõs érzelmek t. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. az egyikhez egy ire. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. I get meg kéket kaptunk. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. Semmi esetre sem káros. de senki sem felel. A ruha mindig elkésve érkezik. hogy mi fehérben jelenünk meg. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. csak erõsen nagyothalló. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. aki mögött 39 év áll. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal.

év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. A beteg asszony. tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. 109 k 76 épület (37. de nem tehetjük meg. csak pihenjél. [Ez például a Markó utcai állomás . hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb . hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ. a szállítási nak kell fedezniük. Hajdúszoboszló. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. Gy. mert nem tudott enni semmit. Rendben van. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság. . Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. szólni kell neki. A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik. csak lemegyek a piacra. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. Aztán újra rádöbben a veszteségre. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. A ogy a megtörtént eset fontosabb. akkor hívunk egy taxit. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. Még rosszabb a kép. és sírni kezd. Lent van a lányom aroson. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre. aki miatt a mentõket kihívták. Távozóban még látom. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. hasonlóan az elõzõ évekhez. mit ír a következõ. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. hogy menn yire kell behajtania a lapot. keze-lába remeg. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl. de õ járni akart.]. egy roham tört rá. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. Jelenleg egész Budapesten összesen hat. a 2002. majd továbbadja társának. fontosabb ok elvégzésébõl. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. almát. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. A kocsiba beülve nem szólok. hogy a rendõrjárõröket kivonják más. Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. aki összeragasztja a darabot. az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. de az ápoló láthatja az arcomon. Azt már nem is említem. Szombathely. feküdjél. pánikbetegségben szenved. mint a lehetséges. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. elhagyhatjuk a helyszínt. A medika ellátja. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. Bemegyünk a munkaterembe. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. ott áll az asztal mellett. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. Én mondtam. hogy közbeléphessünk. de mindig meg kell õriznünk az erõnket. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. jóllehet nem szívességet tesznek. Sümeg. a tünetek lassan enyhülnek. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. hogy nem kérek tõled semmit. mert felújítása gazdaságtalan. a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. mert a férje de az ápoló közbeszól. Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re.

hogy körülnézzek ezen a helyszínen. aztán jönnek. elgondolkodhatunk azon. de sem az önkormányzatnak. az ajtót bezárják. nyáron az esõ. Megnézem a három Toyota papírjait. ahogy bejöttek. hogy amikor összeadták a telje derült. csak 200 ezer kilomét futott. emellett azt is számba kell venniük. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. a kísé visz Mészáros professzorhoz. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. aligha talál hamarosan újat. holott csak becsapják a betegeket és az államot. amikor tudnak. ha egy ad borravalót. Gy. nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. hogy ha lehet. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat.és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt . a másik viszont már 580 ezret. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. a me tõk kevés idõt töltenek itt. a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. aki elveszíti az állását. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. Itt nincs jatt . de erre sincs pénz. bár elismerték. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. mert így több hasznuk jön össze. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. nem mi . Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. Ez már valami. a mentõket itt is rosszul fizetik. A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. mert tar an állapotok uralkodnak. igaz. Kocsimosó nincs. ott van a csonk. hogy megkerülik a Balatont. néhányan még nála is kevesebbet. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. A sofõrök ndják. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. így hát én is elköszönök tõlük. sok a zgásszervi betegség. Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. hogy a mentõáll rossz állapotban van. elõfordult. A mentõk vitatták ezt az állítást. hogy kényelm nak európai stílusban . M. lumbágó. Be sem kell lépni a kapun. tí közül jó. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. Ha min vonul. így most is örömmel fogadtam az invitálást. csak rá kell csatlakozni. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. Munkám során végig az a szándék vezetett. négy külön útnak számítják fel. Ha négy ert visznek fel. Õk azt hirdetik magukról. Az állomás 1961. Mint az országban mindenütt. az állomáson senki sem marad. mert bármelyik pillanatban leállhatnak. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . megszokta a magányt. télen a hó ver be a kocsiba. reg zon koszosan indulnak el. április 4-én. század Magyarországán is különösnek tûnt. Itt még évekig nem történik semmi. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. az egyikük viszonylag fiatalabb. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni.

ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el. nem értem. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. Mentõállomás is létesült. 1966-ban megszûnt a járás. hogy 1934-ben Acél Elemér.rtás nélkül fogad minket. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk. De hát azt sem tudjuk. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. aki megcsinálta a terveket. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé. A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. át kellett volna építeni. Beleegyezett. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. Tudtam. hogy mekkora szükség va ekkel. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. hogy el vannak keseredve. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. õk küldtek egy mérnököt. Kanizsai Józsefet. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . de készségesen rendelkezésünkre áll. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. mikor amúgy is el vannak keseredve. Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. Ti nem számítotok országos intézménynek. kiderült. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. gimnázium építésére. de itt most másról van szó. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót. nem igényelh lyabb központi támogatást. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. Mindkét gyereke meghalt. . Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott. Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. külön feljegyz i. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. a fuvaro n is segítettek. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. azt is odaadjuk. Megkerestem a fõnököt. amikor valóban lehet tenni valamit. (Megjegyzendõ. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás. A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. elhanyagolt tüdõbajjal. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. ez b növelve az ellátandók körét. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. hogy egy pisztoly lapul a zsebében. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. vakbélirritációkkal. A fák azonban most sem nõttek az égig.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. Két orvos mûködött benne. megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban. Megittuk rá az áldomást. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. Bazsiban. Halimbán. epekõ.és kal foglalkoztak. kicsit kapatosan értem haza. meszet égettek társadalmi munkában. csak két percig beszéltem: Tudom. hogy miért olyan nehéz. hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. e lanat. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. de erre már nem jutott pénz. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. hog szabad hosszan agitálni õket. 1962. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. Más falvakba is lementünk. ezt is használni. követ fejtettek.

A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. Ezek u mindenre gondoltam. végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra. csak arra nem. Keresni kezdtem egy olyan profilt . a Chinoinnál 200 ezret. hogy a miénk volt az elsõ open door . Veszprém akkori fõkapitánya. vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel. a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet. inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. Én a magam személyében sokat n hettem ellene. mert Papp János. Szombathely. Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. akinek kilyukadt a gyomra. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. amíg Ajka üze em lép. évemben j szégyelltem volna . mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház.] Aztán. ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta. hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban. Eredetileg 260 ágyasra méretezték. A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . Új orvosok jöttek. területközi diszciplínát. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. ami n komoly problémának számított.akták az alapkövet. Gy. ha teljesítette az éves penzumot. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. Végül 8. ahogy elõre is látszott. hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila. önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. Szolnokon és Veszprémben. Hiába magyaráztam nekik. a késõbbi egyetemi tanár. Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. például Keszthelyen nyolcan elmentek házio . mint egy sebészeti. Azt is meg kell említenünk. berendezéssel. Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására. eldöntötték. aztán e llgattam. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. Hozzátettem. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése. M. Még 1966-ban. Én már a legelején felismertem. Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek. Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. még azért is külön honorálták. az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. nyílt kap Magyarországon. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták. hogy számunkra csak addig marad lebensraum . ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. Mikor eltávolítottak. A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal. ehhez készítettem három nagy táblát. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. mert ez menti meg a kórházat. melynek két cikluson át is a tagja voltam. a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. további öt év alatt el is készült. A vita után szavazás következett. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája. Slamovits azonban nem hagyta annyiban. Zalaegerszeg és Gyõr. a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést. Elõadást tartottam. de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak. mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal.5 ágy jutott. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra. Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak. nég t egy ápolónõ. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat. 800 ezer forint prémium i s járt neki. 1980-ban megszûn .

ne eg magunknak. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt. õ kimegy. meg háromszázmilliót is. ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. és nem is akarjuk. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos. Vidéken megsüvegelik a mentõt. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. párnát csak az egyiken i. és én sem lettem volna soha. € 3. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. cigarettacsikkeket dobálnak bel . megkínál csövest egy cigarettával. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. de a leromlás itt is elkép esztõ. Más a helyzet vidéken és más Budapesten. Tudja. de n hiszem. És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. nem merik idehozni. a 2002. ettõl a fala megbarnult. kötszerek. Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. úgy eltûnik. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. mûanyag poharak. papírgombócok. Benézek a WC-be. A fõorvosunk azt felelte. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. itt leköpik. aztán elballag. belepte a k m. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. nehogy valaki ha a. a másik folyik. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. jó pénzért el lehetne passzolni. d intén a BÖME állományába tartozott. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából.en a szülészet és a sebészet. A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. Kovách A ovecz Béla és a többiek. Csehák Juditnak aztán. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. csak a pszichiátriai ellátás folytatódik. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. Fogalmam sincs. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. mentõk. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. Mint tudjuk. . de az illúzióim ottak. de ezt mi. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. évben 271 77 ladatot látott el. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . az átlagosnál kedv atókkal. a kézmosók f a csapok. A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. A szellõzõ sem mûködik. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. Úgy képzeltem. mintha soha nem lett volna. spárgával van kikötve. Budapest. Az ö mindig a könnyebbik részt választja. gazdája hazulról hozhatta magával. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza. az úgynevezett kiskasszából. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. Én nyugdíjba vonultam. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. százmillió forintot is mondanak. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél.

Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. annak ellenére. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. a mentõtisztek azt mondják. oktatásra érkezõk. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. egy hasadék tûnik fel rajta. az áp ig 81 730 forint. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik. A sok azonban most sem elég . 54 a be lítás szolgálatában. hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés. augusztusba n 57-re csökken.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. mint vidéken. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. más mentõszervezetek dolgozói stb. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni. Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. [Csak az a b ogy a roham. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. ami a betegeknek kellemetlenséget. hogy a roham. illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. Külön hátrány. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná. . Kifelé tartva megállok az udvaron. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. a többség legföljeb . Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken. Épületen kívüli t cs kiépítve. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat. fizikai kizsákmányolással betömni. például a szállítókocsikat mentõkoc Gy. A ter egy fal zárja le. egy fõállású szakorvos 189 080-at. 32 a mentés. de sajnos gya n fordult elõ. Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. egy ölyvpár laki enne. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult. Ezen csak úgy lehetne változtatni. A 2002. sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük.és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott. A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. Ez két százalékkal kevesebb. évi mûködése is. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni. Úgy látszik. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. hogy orvos vagy mentõtiszt benne. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. majd fokozatosan visszaesik. nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek. ez azonban azzal a következménnyel járna.). vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne.5-3 százalékra számít. Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. az illetékesek sem az inflációt. A kiadásokat a men k leállításával.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb.

Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. öt fõt kizártak. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. de hagytam magam rábeszélni. elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. szemét ide gyûlik össze a kocsiban. hogy odaérjek. ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. hogy minden lehullott mocsok. alacsony. Bemutatkoztam. Ahogy szokásos. de ott ne folyt igazi oktatás. az csak a második. több mint a ké esére. ez idõ alatt több mint negyvenen. Elfogódottan körülnézett. elfogytak a taxik.rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat. testes. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. ez egyrészt örvendetes. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel. vérnyomásmérõjének. három év után leléptem. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. és ápolóként is dolgozik. hogy épp egy.8 százalékkal nõtt.4 százalékkal. A többség értékeinek: pénzének. szállítási késedelmeket. Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. Igazolva látom a közmondás helyességét. Z. a szakvizsgát sem vártam meg. hogy mikor. éjfél felé szóltak.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. 64. számomra mindig az volt az elsõ. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. m . Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti. a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114. és megkérdeztem. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. 16 személy sérült meg súlyosan. mert abban a Pest környéki ház an. Moldova úr? Kezdjük az elején.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. miszerint: szegén egyelmet tartani. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat. míg idegen hibából 21 százalékosan. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. a jelentés 34 esetet említ meg. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele. csak annyit kért. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. Meguntam. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). sok jel mutat arra.1 százalékosan. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le. ötven év körüli férfi. sõt szállítások elutasítását. láthatólag megnyugtatta. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. 1975-ben. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el. Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be. jogtalanul t. jórészt tankolási szabálytalanságok. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést. jöttekentek az emberek. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. A 2002. Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan. mintha el akarná rejteni az arcát. ahol lakik. hogy a nevét ne említsem meg. gondoltam. A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan.

hogy mit tu i. hogy nem is fogok. hogy ott ne maradjunk az út szélén. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. kibírom. újra le kellett vizsgáznom. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. nem lehetett svindl izni. A pék nem adta meg azt a pénzt. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. Pécsig úgy elfagyott a karom. soha nem kerestem sokat. ahogy kijöttek a gyárból. A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. de sokat fogyasztan ak. Egy év után visszajöttem. a Zsuknál. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. Elõfordultak lopások és más linkségek. b lsõ vérzéseket. A bí re elvette a jogsimat. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. tetszett a csapat. és én kérdezem. A lengyelek nem tudtá ladni õket. bár ehhez papíron érettségi kellett volna. a hazamenetelt soha nem tudhatják. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. hogy s zondáztassa meg. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. szóltunk az ellenõrnek. nem sokat használt. azonnal kirúgták. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. Éjjel egykor keltem. hogy elfelejtettem beka lámpát. beálltam egy maszek pékhez. pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. Kilenc év után otthagytam a mentõket. aztán mikor fölneveltük . átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. Mikor kinyitottam az ajtót. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe. sohasem tudják meg! mondtam. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. másfél év is telik. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. Nem a pénz mozgatta? Én. efölött már rt megöregszik a szervezet. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. hátul az ápolói ülés mellett. Megtanítottak. Lehet. Látták az ö jzomban. amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. elindultam. amíg igazi mentõvé válnak. kérdezik: érek-e annyit. ennek a kétszeresé meg vele. kapják magukat és elmennek. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. hogy mit kell csinálniuk. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. beszélgettem a sofõrökkel. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. vagy nem jön a váltótárs. láttam jönni-m sa mentõkocsikat. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül. kenyeret-süteményt hordta i. aztán újra hátradõl. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . el kell lásson nyílt sebeket. az ügyész kevesellte a büntetést. Egyszer Pécsre mentünk le. mikor szolgálatba jelentkezett. Kitanultam ápolónak is. úgy szé . elõrehajol. Másnap reggel. én nem éreztem soknak. Tessék csak tovább kérdezni. Z. hogy fázik. de újraéleszthet. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. Moldova úr. mégis szólt. reggel hétkor végeztem. Z. az ápoló két pokrócot teker agára. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. a beteget öttel takartuk be. én is. hogy egyszer már elvették a jogsimat. aztán o setleg nyolc-tíz évig is. Toyoták jobbak. feljelentettek. A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban. Mire mi is használatba vettük. Üljünk át? Nem kell. hogy mennyit bír. és tudtam. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. amikor beérkeznek. amíg vevõt találtak rájuk. Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. amit ápolóként teljesítettem. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. nagyjából tudtuk. én felmentést kaptam. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. N zzá kell venni négyszer 12 órát. mi gol z illetõket. megérezték rajtam az ital szagát. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. ez 260-270 óra havonta. 20-21 litert 100 kilométeren. Az újpesti állomásra kerültem. a mentõknél csak dõpont biztos. csak a túlsó asztaloknál. engem is megállítottak. és ez tetszett nekik.

lebeszéltek. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. az ég be volt borulva. és eltört bcsontja. de én még a régi sofõrök közé tartozom. hogy ott fekszik egy részeg. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. elcsúszott a nyálkás úton. már rég megtalálták volna. hogy leköpnek vagy megvernek. Útközben r zóltak nekünk. Mikor végre sikerült megállnom. október 30-án. aki eltörte a karját. de így is nagy fájdalmai voltak. Egy p eu sínt raktam rá. aznap õk voltak az ügyeletesek. de senki sem volt hajlandó rá. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. aztán majd eszébe jut. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. mondom. megcsóválja a fejét. mire kiértünk. hiszen az iratokból ismerték a m címét. visszavágódott. hogy közéjük ne vágódjak. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. látják. Reggel sérült részegeket szállítottunk. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. Z. hátha segíthetek rajta. ho y én is ember vagyok. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. majd újra nekiütközött a félgömbnek. egyiküknek a bokája is el volt törve. Kértem a feleségemet. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. A részeget kiültettük a székre. de a kollégák nem engedték. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. ha meg tudjuk oldani l érte. egy pillanatra el is ájultam. de egyedül nem mertem. Mitõl félt? Nem attól. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. a barátaimat. és megpróbálnak bosszút állni. hogy létezem. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. Én el akartam menni. úgy visszük haza. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. addig nem is fogják fel. Meglátogatta a családot? Nem. hogy a síneken könnyû megcsúszni. el tudtuk fogyasztani. hogy a karja eltörött. Arra emlékszem. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. A villamost megel ra rátértem a sínekre. meg nem elõzhettem. le kellett térnem a sínekrõl. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. meg se melegíthetjük az ételt. Megpróbálom majd. de láttam. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. Papíron harminc perc járna. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. A Domus Áruháznál utolértem a villamost. Elvállaltuk. hogy kísérjenek el. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. Ezen a napon. ahogy elhoztuk.isztelnem kell a szándékot. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. vagy péntek Z. akkor majd bocsánatot kérhetek. ellá a sérültet. Tudom. mert kint járunk a területen. Nem félt? Nem. negyven kilométerrel haladtam. az ember rdtak. de általában ezt sem tudjuk kivenni. de ha megismernek személyesen. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. ezt aztán levitték húszra. Kiértünk a helyszínre. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. és mutatta. egyedülálló. eg y szakápoló. Nem vettem észre. bevitték a Péterfy-kórházba. hogy orvos nélküli . Mikor történt a baleset? 2002. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen. hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. ott megfordultam. hogyha a kocsi elmozdul alattam. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan. bekötöttük az infúziót. nem hanem a fenekemmel érzem meg. Arra gondoltam. hogy a legkülsõ d. Megpróbáltam elõrejutni. Igaz. a szüleivel élt. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. egy esetkocsival hazavittek. meg is tudtunk ebédelni. a nõ négy-öt óra múlva meghalt. Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. azt mondták. régi kollégám jött velem. . nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. vele baj. t jelentették. Mikor magamhoz tértem. csak arra vigyázhattam. ráhajtottam a villamossínekre. utána m menni. A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. már be is dagadt.

ápolóként is. ak gesztik. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek. A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet. majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. elkerülhettem volna a gázolást. Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. forgalomban maradt. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád. mindig a házigazdát kell elõször kös m. hogy viszony . Z. nem akkor és nem ott haltak meg. Budapest 12. számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e. uram. aki betölti ezt a posztot. megcsinálták. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e. a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy. Bencze Béla után. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . Göbl személyére terelõdött a s zként. mindenki azt kérdezte. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. Most meg azt mondom. a mentõknél is dr. az újjáélesztéseimre. 1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. hogy bár meg se születtem volna. 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. a raktárnak és a Bázis -nak. Március 1 or ezeket a sorokat írom. Orovecz Béla és dr. aká e nem éltem hiába. de már hat. (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl. forint volt. miután megkapta az újabb enged ot. november 30. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot. már szedelõdzködik. felveszi kopott dzsekijét. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. Ennyi az én történ m. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. számú mentõállomásának. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. akár le kell ülnöm. igen. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. vagy még most is élnek. hibájaként azt rótták fel.) 1981 májusában a 31.) € 4. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés. az 1984. Büszke voltam a korábbi mentéseimre. ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. hogy mit segíthet. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. bólint búcsúzóul. amit 1971 áprilisában kapott meg. Dolgozhatom továb sofõrként is. az nem mentség. Késõbb. Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. forint június 30-i befejezési határidõvel. Z. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet. számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. (1984 májusáig egyébként tént. hogy siettem. mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. Tudtam segíteni az embereknek. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. A Mentõbázis. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. dr. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker .) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. elvállalná a vezetését? Ha kellene. Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. és elindul kifelé a kávéházból. számú ÁÉV megküldte az 5.

szakrendelõbe. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen.ngébb szervezõ. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció. az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. ennek oka az ellentmondás. Többé-kevésbé bejártam már az országot. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap . így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. valószínûleg egy l élve. a szó szoros értelmében vett mentés. Ha a helyzet úgy kívánja. Ennek lényeges megállapítása. inkább tovább kérdezek.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü. felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. szakdolgozó eü. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. év során. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. fõleg Budapesten. mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. i a sürgõs. igen magas. hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára. Hadd mutassak még egy táblázatot. m ly a magas elvárások és munkaterhelés. ezek a körök érintkezzenek. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. Ha jól értem. folyamatosan cserélõdõ. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát. re volna szükség. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. ami talán abból ered. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. további 18. Az 1990-es rendszerváltás után. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. Sokat elmond a helyzetünkrõl. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. ismerem a közlekedés körülményeit. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. alulfizetett személyi állománnyal. Az ábra szerint az esetek 77. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény.

Egyre nagyobb számban szoru k javításra. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér . Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el. mert aki nem akar elmenni . hogy én. nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben. Gy. M.] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. Szakszerûtlen. Szép fõorvostól. melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . Megértik. ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. mindinkább amortizálódnak. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. Gy. vagy kiutálják maguk közül. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. tûzoltók. nekünk kell helyreállítani a becsületünket. a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. hogy nem jut több. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. és mihamarabb cserére szorulnak. Visszatérve az eredeti kérdésére.104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. A mentõk egymás között többnyire tudják. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. hogy büntetni se nagyon tudunk. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben. Az évek során akadt néhány incidens. az a munkaügyi bírósághoz fordul. de ezt évek óta nem kapjuk meg. hogy ki volt a tettes. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. és inkább azt igénylik. hogy akadna olyan mentõ. mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. ellene biztosítani. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. a harmadik a cím. például a tanácsos rang megvonása. de a munkájuk hiányzik. Mi közalkalmazottnak számítunk. ez is igen bonyolult. de szabads egség. mikor az elköv iléte nem bizonyítható. oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . A 2001. hogy: Én veszek. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. hogy egy mentõsofõrt. [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. és rik. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. vagyis évente kétezret. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. é lalkozott az üggyel. aki ezt komolya veszi. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent . a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. illetve éjszakai és egyéb pótlékok. M. Viszont az is igaz. amely valóban nagy port vert föl. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. és pénzt vett fel vele egy automatából. Sajnos nem válogathatunk az emberekben. hogy t.] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor. jönnek-mennek.

Az EXPO terve megbukott. a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . az 2002-ben 216 da rabot tett ki. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon. Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. 2001 18 darab (8 százalék). Ami a magasabb felszereltségû eset. A készülékeink. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. tisztítása szinte megoldhatatlan. az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása. bútorhuzata kifogásolható. kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. hogy ezt a limitet felem zenöt évre.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban. de 85-öt le kellett selejteznünk. valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet. Közel ezer darab zámozásra. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor.ki. elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban. kezdjük a kocsik életkorával. 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. most csak néhá atot említek meg. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. szakadt. ez a mennyis típusból jött össze. hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. lyukas felületek. 1996-ban 9 darab (4 százalék). Gy. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is. mikor megtalálja a keresett sz t. a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort. de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség. A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. 1993-ból 116 darab (11 alék). a rozsdás. nem tudunk velük mit kezdeni. vagyis a tíz százalékot. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást. de a me csik hordágy. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek.és rohamkocsi-parkunkat illeti. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata. A 2002-es évben 1045 mentõ. M. a jelen évben 63-at. És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek. de mostanában olyan híreket hallani. A következõ évek fejlesztési tervei. december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. de nem ismerjük az életkorukat. mint 90-féle akkumulátort. 27-et pedig leállítottunk. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk. az els a. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben. Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret. a padlólemez keresztüllyukadása. 200 7 újat szereztünk be.és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . 1998-ban már csak 64 darab (6 százalék).és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot. melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett. Összességében megállapítható. [Ez hamarosan be is következett. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. Vannak olyan eszközök is. ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). és végképp kivontuk a forgalomból.

egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. jól vezet. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. Opel Blitzek. 1991-re már 295 abot szállított le. szerencsére az akkori államtitkár. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. W így tovább. így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel. mikor szóltak érte. mint hazaszállítani. Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. hogy ez furcsának tûnik. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. 24-36 órákat ügyeltem. Volga személykocsikat. a sürgõsségi ken. Jöttek aztán kodák. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. mert elhasználódik ekkora súly alatt. 50 millió beteget szállítot . hogy végre lecseréljük a Nysákat. régi Nys engyel UAZ-okat. Erõs a stressz? Igen. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . Már nem om . menet közben nem eshet bajunk. nincs ok feltételezni. Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése. Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. A Nysákat tokkal-vonóval. inkább azt a papi rítust követi. a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja. megpróbáltam élvezni a száguldást. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. szívesen látjuk. hogy 1948-ban. Erre minden pályázó visszalépett. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. legfeljebb arra van lehetõség. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. Magosixek. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. A régiektõl tudom. Ha megkérdezi a régi sofõröket. Mercedes bármit vehettünk volna. fõiskolákon és posztgraduális szinten. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. azt mondják. hogy szakm tartsam magam. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. jött olyan kocsi is. Beázott. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. azt hiszem. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. Fiatok. mozgóõrség ellátása. Évente legalább egy-két aktív korú ember l. a pénzünknek több mint 7 . Citroënt. csak a Toyota ment bele az üzletbe. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. IFA Framók. sokan kemény nyava edtek össze bennük. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. Valójában. ez 20-30 sz ki. de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. Hanomagok. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. Megértem. míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. benne v .Elolvasta? Igen. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. ezt a kintlevõségünket foga helyett. hogy a sofõrünk rofi. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. hogy nem ismeri az adatokat. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. 1990 körül eljött az idõ. aztán lekísér az épület földszintjére. nem fogják dicsérni magának a Nysákat. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. ha érdekli az ottani munka. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. Lehet. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. ez meg is történt 1960-ban. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os. arra gondoltam. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. Közölték. egy nemzetközi pályázatot.

) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. szívesen elváll feladatot. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak. Olyat is hallani. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. hogy valaki végre tegyen is valamit. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget. hanem üresen. az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. € 5. Néhány eszköz. m tileg hadiüzem volt. mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál . ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. Mercedes gépkocsikat szereztünk be. például .lt az árban. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni. a mi autóink állítólag ott készültek. Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött. Rohamkocsiként elõször. mások szerint viszont Törökországban. Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott. Augusztus 18-án. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet. Maga is tapasztalni fogja. Göbl Gábor. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. ezen helikopter ndõk M. majd jöttek a Roburok. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl . A kocsik életkoráról. valósággal rá kell feküdnie. ezeket is. ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. minden fontosat elmondtam. hogy milyen minõségben dolgoztak. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. az OMSZ nem áll olyan jól. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. most arra várunk. a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. Gy. Gy. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. a Toyotákhoz hasonlóan. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. rögzíti a testet. gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg. hogy a Toyotákat nem mentõautóként. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. érdekelt. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik. a gödöllõi Finommechanikát. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg. Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom. Úgy gondolom. A terjengõ legendák azt sejtetik. eleve használhatatlan volt.]. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. ezért kü megmaradtakra. gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat. hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg.

aláír nyilatkozatot. helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. kimegyek velük. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. az intenzív osztályon. a vakolata már rég leh t. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. Az illetõ vagy mellébeszélne. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. azonnal ki ke l menni hozzá. a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. viszonzásul gumikesztyû dnak. hogy megkeresem õket. hogy fel mer-e hívni minket. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. A gyógyult betegek küldték magukról. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. leveti a blúzát. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. és azzal nem megyek semmire. az orvos hiába próbálja nyu tgatni. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. hogy nem kell ker nünk. E i sérülés. közli velünk. A rohamkocsit esethez riasztják. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. az agyödéma ennek a szövõdménye. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. . és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. már csak a vesém van a helyén. mert csak nehezen kap levegõt. Én közben néhány szót váltok a pilótával. kiderült. a többi már a rendõrök dolga. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak. A szülõk elhárítják. megyünk tovább. az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. Nincs kétségem afelõl. a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. máris befut a következõ rádióutasítás. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. A többiek. aztán mindenemet kivették.ani. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. Most is. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . Repülõtér a közelben nincs kialakítva. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. A nõ befekszik a kocsiba. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. Mire kiérünk. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. v agy megmondaná a valódi okot. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik. a torka te le lehet váladékkal. mi is elindulunk. kiszálltunk. Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. a mûvelet 25-30 percig tart. ha megszorulnak. A Peterdy utcába hívták a mentõket. hogy erre gondoltak. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. elhatározom. innen szokta k gyógyszert kérni. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. csak egy ütött-kopott eszpresszó. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. de nincs idõ a vitára. feltételezzük. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. Fel-felsír. Szótlanul üldögélünk mellette. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. kiderül. Beérünk a Szent László Kórházba. A kislány izzad. nyög. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. A mentõk t t. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. Most is vérzek. sapkát rajzoltak. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal.

de újabb feladatot kapunk. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. Nem volt élõ hozzátartozója. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába. Lesre futottunk! mondja az orvos. Az ideigle . hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. a la is kigyulladt. Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába. en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. csak mi f zetünk rá. Latin. mert a betegek java hazament. szinte lehetetlen volt átjutni rajta. de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. de a közlekedés legfontosabb útvonalát. Ebédidõ volna. a túloldalo ik a kagylót. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. de kocsiznának is. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. semmiféle tûz nyom . A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. Orovecz Béla felmérte. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. csak lakodalmas rockzene hallatszik. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. hogy itt áll köztük. mennünk kell tovább. € 6.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. dr. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk. már kifelé tartanak a kapun. jenek egyszer igazi bajba. de senki se szól bele. mert a harcolókban élt a gyanú. gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. aztán elvonulnak. aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás. ek egy félmillióba. a mentésvezetõ kísérletezik. kettõjük. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. És még azt sem tudom kívánni nekik. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson. ki nünk. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem. már számos országban hasonló jellegû kórház. és ne kapjanak segítséget. görög. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. A gatója. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták. Jegyzõkönyvet vesznek fel. hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. aki az egészet kitalálta.

és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. mint említettük. megõrizni. Maklári Lajos említi. A már ozott dr. korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. 1998-ra pedig az egymilliót. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956. az elektromos-. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. gáz. természetesen. Okunk van azt hinni. Eredetileg magánpalotának épült. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára. nem csak a siker jegyében teltek el. Nyilvánvalóvá vált. majd City né atóriummá alakították át. a f ek szerint. hogy a megszerzett szakmai kincseke . Megnõtt a kórházi személyzet létszáma. Hatágyas. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével. Az igazi megrendítõ. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. végül. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. az esemény után 12 évvel még életben volt. a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt. . az ittas sérültek ellátását. A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. az ellátott betegek összesített száma 1984. Ezt követõen iskolaként. késõbb a kört szûkítve. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. a telefonközpontot. nem egészen száz ágyon. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein. Az elsõ beteg. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. december végéig elérte a 600 ret. trachoma kórházk llett volna rombolni. Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a . Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. Az átal és nehézségeit jellemzi. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. a kórházak nehezen vették fel. és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. Az ilyen betegeket. fe zerzéséhez. ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. Ezek az évek.és vízvezeték-hálózatot. amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok. késõbb a török követség vette birtokába. és újra felépíteni. akár más úton érkeztek. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el. sõt professzori r ngra emelkedett. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t.nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. sõt fejleszteni. sokszor azért is apnak. A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be.

je cithez vezetve. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház. sõt kísérlet is elõfordult. hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí .Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. és nehezen szabadu ktõl. hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. most is a pesszimistáknak lett igazuk. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. hogy változatlanul megõrzi pozícióit. avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl. Örömteli. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4. kerület útra M. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. Február elején váratlan fordulat következett be. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. az idõzítés szabadságidõre. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. de reméljük. Mint Magyarországon általában. A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. Akik igazán realista módon gondolkodtak. an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte. Gy. Számtalan példán tapasztalhatták már. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk. Minden részeget levittek a pincébe. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak.8 százalékkal emelkedtek. a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést. és még nagyobb mértékben leál ukat. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk . napirenden voltak a verekedések. és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. Ezzel a két intézményt összevonták. olyanokat is hallani. Ilyetén módon megszûnt. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont. emlékeztek rá. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es.]. Nem tudni. A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat. lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. elvonták tõle a részeg sé ladatát. és eltávoztak az intézményünktõl. amiben az is közrejátszott.

hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. mikor jelen sorokat írom. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. elõre eláruljuk. késõbb . Az áttelepülés végbement. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. a Mentõkórház fõigazgatójával. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. Az államtitkár egyúttal további is kért. A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. A ay államtitkárra bízta. Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. A korábbi mentõkórházi f tót. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. ahogy már említettem. illetve a telekhez. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki. Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. dr. A sza . április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. Az OMSZ ezt áttanulmányozta. felmérték az elhelyezés lehetõségét. a Fiumei úti épületben. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. Senki sem tételezheti fel azon .fejezte azt az óhaját. z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet. Dr. Az õrzése komol et.) Az ügy elsõ. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. 2003 márciusáig. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával. hogy direkt húzzák az ügy megoldását. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. de korántsem elhanyagolható körülmény. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. amelyen áll. dr. ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. hogy ké határozott és gyors cselekvésre. most az egyszer megmutatta. Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. Túry Peregrinnel. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. hogy ez nem döntõ. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. és így próbálta lehetetlenné tenni. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . hogy a miniszter már korábban összek dr. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott. (Senki sem értette. és legfõbb igényként azt jelölte meg. hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó. egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet. Göbl.

hogy szembeszálljanak vele. kérésünk ellenére. Az üre s hirdetésekkel. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. számítógé ) nem találtak. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. üzembe helyez valósult. Egy. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. az informatika fejlesztésére történõ elvonás. amivel többen éltek. a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. de érezni engedte. 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. pétõl lépett be. hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete. Ennek mellett a lélegeztetõgépek. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. fenyegetésként is veszélyes fegyver. lió forint a nagy értékû eszköz. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét. ez idáig nem került beszerzésre.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. ebbõl 44. Az OBSI székhelyén 2001. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna. a szolgálat néhányszor már megmutatta. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. az erre a cél g késve történõ érkezése. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket.vagyonátadó leltárban összesen 68. A harmadik részleg. a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. A be eket csak befelé. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. de néhány eszköz (pl. erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak. az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre. mások viszont elhagyták az intézményt. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. egészségügyi min aligha tûrte volna el. de minden különösebb indoklás. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. Ezek pótlása. nehézkessége. . hogy az e k. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új.

elköszönt. például nincs urológia vagy . Visszatértem olvasmányomhoz. Elõször egy mentõápoló vett észre. akivel már találkozta elyiségbe. 1920. en az állásomról is lemondok. mára még a nevünk sem maradt meg. a belgyógyászatu 14-es. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna.Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. 1922. Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. hogy már itt is van Új Nemzedék. 1922. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. december 19. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. de a rekkenõ hõség nem enyhült. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. Dr. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. ebbõl mé miénk. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. azt nem tudom. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. azon belül nekem is. és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. ahol dolgozott. január 20. a két orvos még nem jött be. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. Eltûnõdöm néhány rég Virradat. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. A Szobi utcában mennyi volt? 86. k két koldust nem zavart. ami a szívén fekszik. amelyet egy hónap óta érzünk. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. június 13. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. a mentõszolgálat történetéhez. Összesen 300 ágy áll itt. A traumatológiánk a 13-as. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. Göbl Gábor. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. mint amennyirõl a közvéleménynek. már épp lelépni készül a mûszakjából . melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról. mint például a rendõrök. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt. tud n. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. megmutatta. de nem csak ez számít. nem vállaltam volna. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér.

Míg bámészkodom. a tûzoltók. én is fáradtnak érzem magam. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. de a ak csokoládét. és megõrizni ezt a státuszukat. mint tudjuk. hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. és a két gondjaira bíz. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül. felmegyek hozzá. akit máris elhívnak egy beteghez.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. megígéri. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna. majd egy s zárta le a menetet. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra.és folyói d át. hanem a sürgõsségi e ere. a polgári védelem. de a hõség nem enyhül. 24-et megoperáltunk. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. felkísér a liften. és ismerték a feladataikat. míg végre valaki nincs szükség rájuk. Telefonon leszólnak. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. a katonaság. hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott. de a portások nem engedték be õket. hogy legalább ketten legyünk.ilyen szakemberre van szükségünk. mi és még sokan mások. persze nem közölték velük. A nõvérek elköszönnek. most visszatér. néhány frissen elõkeresett újság. a másik. mennének a dolguk után. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. Volt idõ. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. ma negyed hatkor jött el hazulról. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról. A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. lassan besötétedik. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. hogy változik majd a bérük. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. azt csinálom mellékfoglalkozásban. és megnyugszanak. mert a z erõk koncentrálva voltak. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. melyeket esetleg használhatok majd. ha leesett egy ólmos esõ. Õk az OMSZ közalkalmazottai. ötven beteget behoztunk. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. A nõvéreken látszik. bármennyit elrendelhetnek. Az ismerõs orvos közben eltûnt. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik. nyugtalanok. hogy néhány perc múlva visszajön. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. csak 60 ezret. M y. úgy kellett kiharcolnunk. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. hogy türelmetlenek. Régen. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. ha a me eladatok úgy kívánják meg. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. elmehetnek. ilyen viszont. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. Len . mint látni fogjuk. elnézést kér. Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. szívességi alapon kell megkérnünk õket. nem létezik. mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. kitör a betegeken a hisztéria. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. és b kellett szállítani a kórházba. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. Nem tudják. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban.

de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. aki gondterhelten vizsgálgatja. mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. az udvarra pedig mégsem tehették ki. aztán elhagyjuk a kórtermet. a folyosón en is rosszul lettek. és nem teszek fel több k pcsolatban. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. az or a halálból hozták vissza. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. 78 éves. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. de még folytatódik a vizit. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. Egy apróság. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes. itt Gorove doktor. olyankor az infarktus is több. mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. ahogy általában. A men tõk azt mesélték. Közben az egyik bete rosszul lesz. és itt maradt. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. õ egy orosz betegápoló. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak. ahol a el lehetett volna állítani. mi a helyzet. mert ha a szervezet megszokja. aki a betegek ételét oszt a. ha eg . hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. maga egy kicsit elfogult. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre. annyi biztos. hog porciójából csípjen le. A betegforgalom mintha csökkenne. a kórisméje ájulás utáni zavartság.) Végig azt várom. A combnyak. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki. elrenyhülhet a belek mûködése. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség. Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. n nek hozzátartozói. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket. Megjelenik Göbl doktor. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. aki Magyarországra nõsült. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. Nekem úgy tûnik. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás. Már tíz óra is elmúlt. a kicsi mindig csodálatos. a WC-be kell kivinni. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. amikor csapatok kimentek.bb mentõautó közeleg. kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. min ehetséges legjobbakat. a teremhez nem tartozik kiöntõ. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. infúzióra kellett kötni õket. az mikor kerül sorra? kérdezem. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. de jellemzõ: annak a nõvérnek. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. Átmegyünk az ügyeleti szobába. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. Göbl doktor õt is ellátja. õk pontosan tudják. nem tud magyarul. Göbl doktor csak n délyezi. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. Már kilenc óra is elmúlt. Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. mintegy harm millió forintba kerülne. ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket.

a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez. ahol öt e segítette egymást. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. € 7. már mindenütt kihalt a környék. hogy haza menjen. A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. Göbl fõigazgató is elvonul. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. hogy milyen következtetéseket von le. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. a hordágyat. mert semmi máshoz nem értek. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. csak két nappal késõbb lehet pótolni. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. A biztosíték sem az van bekötve. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. akkor az t kell választania. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. mutatja: Ilyen itt minden. majd tûnt el újólag. Amerre elha tunk. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. Néhány újságírónak is eszébe jutott. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. nem kívánok a s i. és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. A kocsi megindul. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. hogy végképp terepszínûvé váljak. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. csak két dologra hí om fel a figyelmét. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. Tapasztalni fogja. és nemcsak én. ez a mi Mercedesünknél nem megy. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. egy szakápolóból ból. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. ami fölébük van írva. Félrehúzódom tõlük. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. Hát igen. és külön vett a kocsit. amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. Elmenni nem tudok hov a. csak éppen rákapatták õket. A két rohamkocsi egyikére kerülök. doboztetõk. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. bár alig négyéves.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. az orvosi felszerelést. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. A provokáció bejön. Ez kimondottan kénysze rû. Nem akarom befolyásolni abban. én nem gondolkodhatom azon. Errõl még sokat fog hallani. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak. akkor is az a rohamcsapat! . amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész. vissza operálni. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. A csavarok nincsenek meghúzva. minden recseg-ropog benne menet köz .t elhalasztódik. mit ír majd. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. amelyben mostanában Igen. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. talán lesz olyan szerencséje. hogy lát is valamit. el lehetett volna intézni a vám. mikor spórolni akartak. az alk eszközöket viszont annál inkább. És maguk miért nem adnak? kérdezem. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. A terápiát ez ritkán befolyásolja. hogy másutt sem jobb a helyzet.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

Az esetek hetven százalékát õk adják. a si életkora meghaladja a tíz évet. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. mikor utánanézett és kiderült. a kocsi tulajdonosát. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. Egy termetes ápoló is elkísér minket. hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor.) A CB-rádiókészülék is rossz. és ott vadászt iss húsra. Átmegyünk a nõi részlegre. Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. a fémrudakba gy eütötték a fejüket. bírót. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. oldjuk meg a bajainkat úgy.emcsak én. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. és reggel biztonságosan hazajutott volna. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz. . hogy ha azt mondaná. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. õ nyitja ajtót. Neki van jogosítványa? Nincs. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. például ráz gy alkoholbetegre. hogy feltáruljon elõttünk. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. Sokáig itt. Igen. Az ápoló bezárja az ajtót. amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve. ahogy tudjuk. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. most is élne. utcáról beszállított fekszik. menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában. és a beteg eltávozik. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. nagy a valószínûsége. és az is elõfordult. mint . Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. mint láthattuk. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik. még megállunk beszélgetni a folyosón. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. a bûz még áthatóbb. mint egy nõ. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. ebben megállapí ekünk. aki ezt engedélyezné. így a Nyírõ lyzetet élvez . megtûrik. rendõr p nem jön ki. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. az ápolóról kiderül. ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. mert ez a legolcsóbb megoldás. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. Megpróbálhatjuk. nem hívhatunk ki. hogy keresõ foglalkozásként. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. azzal bajba kever alkalmazóját. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. itt négy. hogy fest ilyenkor. Csak e között választhatunk. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent. Elindulunk. és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. Hajléktalanok? kérdezem. Ha ehhez van kedve. hogy miért nem tartottuk be beteget. Viszont ügyészt. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést. A kórház addiktológiája zárt területnek számít. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket. kiderül. a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. kialussza magát.

illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. eltörött a bordája. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. gunk mi még együtt táncolni. õk a dohánnyal viszonozták. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. Elköszönünk. Ugyanaz történt. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. feltételezem. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. hogy nyáron az áradó benzin. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. . a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. feltételezem. Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. ho volnék itt. az angyalföldibe l tunk el. de ritkán lehet behajtani. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. felismerem benne azt a mentõtisztet. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek. Már elmúlt tizenegy óra. Romániában még rosszabbak az állapotok. Mellesleg már az is kiderült. hogy induljunk el hazafelé. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. € 9. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. AIDS járványszerûen elterjedt. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között. a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát.Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. Leülünk pár szóra. de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. Göndö ktor nem tiltakozik. de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. erõszakos cselekmény mentõk ellen. nagyobb veszé ent. kiderül. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. lassan már befejeznék a körútjukat. és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. Ha tõfülkében ketten ülnek. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. akik jelentkeznek elvonó kezelésre. az még a k sebb baj volna. ezt roboráló. ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. Dr. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. ide azok kerülhetnek.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. Számtalan diagnosztikai eszközt. le kellett váltani. és folytatódik az ellenõrzõ út. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. hogy ne jöjjön be a kolera. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. Javaslom.

hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. ivóvizet. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak. Hosszabb szünet után dr. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. 1991 tavaszán egy. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. míg . több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981. Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. és a szerkezeti felépítésük deális. hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. hogy az OMSZ fõpilótája. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. ogy változtatásra szánták el magukat. világháborúban ezek a Junkersek. A helyzetet me felelõen jellemzi. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került. Balatonfüred. és életét vesztette. A II. Miskolc. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. a mezõgazdasági. a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult. 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. május 7-én az M7-es út 36. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. Debrecen. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. az egészségügyi személyzet (orvos. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. így alakult meg a MASZOVLET. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették. majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. Újabb típusok után kellett nézni. eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. élelmet. majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását. 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. Orovecz Bélában. Pécs. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. Olyan kósza pletykákat hallani.

mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. és a fenntartási költségek is megnövekednének. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére. Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított. hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke. az aranyat érõ óra fogalma. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. de tekintetüket el-elfordítják. Számolnom kell azzal. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy .) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál. Tudják. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni. A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. ilyen állat is van. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. az idõ múlását jól mutatja. és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok. alacsony bokrokkal felvert ösvényen. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik. A tõkék néhány éve még termést hoztak. illetve baleseti sebészeteken. a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. e kekszet készítettek ki. t megpróbálom gyorsítani a tempót. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. egy szabad kitekintést adó. mert például majd a lene emelnünk a létszámot. de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár .-be léptek át. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált.ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. hogy majd én is velük tarthassak. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok. és aligha ott is teljesítenének szállításokat. számítottak a jöttünkre. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel. repülõ mókus úgy látszik. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. Itt megnõ. az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. egy orvos egyszer azt mondta. most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból. hogy Miskolc. Nincs annyi hely. Megkérem a csapatot. ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. illetve percekkel a sérülés után áll be . nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. Úgy érzem. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron. A kupolaszerû tetõkke t. Az építkezés nem ma állt le. Nem fél benne? kérdezem az orvost. reggel nyolctól este hétig. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . hogy dolgozzanak benne.

márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele. a szerelõknek is. bár nyilván semmi értelme m tal doktor. A garancia fõdarabonként változik folytatja . ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni. ha ügyeletet adunk. de mielõtt elvinnék. (Korábban már említettem néhány esetet. Azt mondták. A pilóta is dicséri a gépet. hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni. emlékszem. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. nekem is. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. Már hajnalban beállt a halál. hitelkártyáját. úgy tûnik. de jellemzõt. átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. és megkérdeztem. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt . Gy. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide. konkrét és részletes megfogalmazása. Viszontlátásra. hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. aki ugyan különbözõ beosztásokban. A forgószárny majdnem olyan mûködik.ar utakon. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. ha egyáltalán akad vevõ rájuk. megkönnyíti a manõverezést. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. Itt két évig örömködtem . Szeretném. Mások is megunták. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr. 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. annak id mában szinte mindenki. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. más forrásokból tudtam meg. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. Ne haragudj l. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. vagy sehogy. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. másra nem használható. de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT. Göbl Gábor fõigazgatót. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését. akkor a legszigorúbb felelõssé . Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. Ismerem annyira a magyar újságírást. hol a mama személyije? Nem leljük. de ahho volt kedvem. Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. mint pilótának. õ zolt. átszegõdtem ide. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. mint egy légcsavar. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. Itt jobb a pénz. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. ellopják a pénzét. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. de már 72 lgozik egyfolytában. mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . de menjünk tovább a glosszában.]. és azt ztalnia. 2002. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. Kár Nehéz elképzelni. Egy folyóirat 2003. Az Ecureuil érzékeny. mikor megalak BASE. õ is a hadseregben kezdte a repülést. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez.-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. Az esetfeladatok rövidek. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti.

mert az irányítás és a szervez . hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. minden magy né elmondani. de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. Arra gondoltam. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. Zajos. Bármilyen hihetetlen. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. háromszor két órás idõtartamra. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. vagy nem? A repülõgép nem autó. mikor muszáj lesz lecserélni õket. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. ahol csak tud. Nincs már az a terminus. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel. ezzel is le kell ereszkednünk a földre. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. több s méterre esik a felszállótól. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége. a Népszabadság 2003. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte. erre is csak annyit mondott. am k. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl. biztosra vehetjük. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. akik olvassák ezt a folyóiratot. akinek n . Mivel remény sem látszott. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. hol gyalog. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret. de egy váratlan esemény újra a be juttatta. ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal. hogy most már nekünk is van helikopterünk! . a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált. nem véletlen. nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. ahol alig néhány méteresek a távolságok. me k már évek óta lekonzerváltan. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek. mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. néhány perc múlva elköszöntem. az életkoruk 16 20 év között mozog. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. de ez egyszerûen nem igaz. ha jól tudom. mint az Ecureuil-é.) Én folytattam az utánjárást. sokat fogyaszt. a gyen hajtómûve miatt lassú. Ki t katonai repülõeszközök.t kell alkalmazni. hogy szót értsünk egymással. melyre alapozva tervezni lehetne. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. de mi úgy csinálunk. és totálkáros lett. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. Ha egyikre sem kerül sor. amellett elõfordul. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. de több szabálytalanságot találtak . A terv meg a 2000-es év elején indult el. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. és szeretné megosztani velem az által altakat. hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. Kiderült. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. nem látunk olyan koncepciót. hogy mikor Eddy Murphy. Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. raktárban várják a csodát. az már jó eredménynek számít. Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem.

Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. gyógyítanak. hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át. gy nincs. szállítás közben vérezni kezdett. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. az úgynevezett good clinical practice . csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük.em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. és így repültek tovább. Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. Ha mint orvos másképpen járok el. A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. és az orvos is hozzájárul. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . akkor azt kell mondanunk. Az erõs központosítás. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. Fõállásban egy klinikán dolgozom. megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. (Szükségesnek tartom megjegyezni. napjain jló változásokat. mert megígérték a családunknak. 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. Ha ezekhez tartom magam. illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. Emberséges al mzéséül megemlítjük.) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. hogy haza fogunk térni. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel. majd a Népjóléti Minisztériumban ozik. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei . z Bélától származik. hogy különb világot hagyott maga után. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. hogy még egyáltalán mennek a dolgok. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. szerelnek. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával. õk mindent megtesznek. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. létrehozta az önálló Mentõkórházat. mely évtizedekig a f . valamint balesetek elhárításában. mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára. mint amilyenbe beleszü ett. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. akik repülnek.) € 10. Mint említettük. a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. de lehet. majd mentõorvosként dolgozott. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben. feladatai közül kivette a mûszaki mentést. Azt. és az állásomat kockáztatom. Dr. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. futó kocsiparkját hate emelte. Én szeretem ezt a feladatot. Pályája kezdetén mentõtisztként. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel. a beteget v eszélyeztetem. megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték. hogy megérthessünk bizonyos. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. Átalakításukat semm ta volna. 1966-ban halt meg. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat.

1949-ben elég jó pénznek számított. Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. Így kerültem le Nyíregyházára. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl. Orovecz doktor halála után. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. magas szakmai színvonalát. Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott. A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán. Ez a tevékenység egy ideig tudva. hogy nem maradhattam to vább. ezt nem bírhatta egyedül. traumatológusi. mind hosszabb id okra kiesett a munkából. utána jelentkeztem Orovecznél. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. másrészt üzemi k zhettek. Az illetõ visszamondta nekem. hanem jó egészségügyre van szükség. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. vagyis külsõs orvosként. Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . Hová? kérdezte a fõigazgató. Formálisan kinevettek. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. mire én csak annyit jegyeztem meg. Rendben van. Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át.ja volt. hogy személyesen fogadjon. mert a családom s lt. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni. Békéscsabára. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. ortopéd szakv . akkor elmész Salgótarjánba. Sebészi. 62 éves voltam akkor. majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. hogy engem kirúgtak. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. h gy szerény véleményem szerint nem új. doktor Bencze Béla irányította. hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. így a mentõellátás állami monopóliumát is. mert most ott kell az ember. fõleg a fõvárosban nem. ott a feleségemnek is ígértek állást. Surján gy kinevezték. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. Akkor azt kérd . 1962-ben jöttem föl Budapestre. viszont j leillett abba az elképzelésbe. a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. ahova bej xternálni. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. olyan helyzetbe hoztak. de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. Itt elt tek néhány évet. nem méltatott arra. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. mint Eisert Árpád. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. Egy 1995 . Azóta sem vagyok munkanélküli. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást. Egyrészt azért. melyekre az á tak. én hozzá kerültem. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. -ben. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. nem tellett nekik a taníttatásomra. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. Surján az államtitkárával m l. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. nem volt sebészi állás sehol. mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. mint említettem. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. amelynek közelében olyan kórház áll.

vagyis egy meghatározott. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. akkor egy kilométer kevesebbet ér.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset.7%-kal.3%-kal. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd. míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. De hogy fizetik az embereket? kérdezem. és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben. ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. sõt meghatározott feltételekkel mentést is.6%-kal csökkentek n 9. modernebb szervezésû szekt mben. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza. Belátom. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . csökkenésünket ötszörösen meghaladja. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást. sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. körülményes. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. a mentést és az azonnalas betegszállítást. hanem az állam látja el központi szervezésben. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. A mi zsírunkból élnek. Visszaélnek azzal. 14. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. Csak a pénzes eseteket választják ki. ha a sorsunkba. ehhez jön a bo rravaló. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. Õk válogathatnak. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem. ha jeges az út. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. A 2002. mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi. hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n. mint államinak minõsített f nisztérium. akkor többet. annyi viszo telen. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. biztos. tehetetlen. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. ha csökken. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. míg a betegszállítást. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent. intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják. hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat. Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki.

i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel. hogy civi zottja. olyan szervezésben. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. hogy T. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. hogy semmit sem kíván felt . ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben. csak hallottam felõle. ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . késõbb és csak véletlenül derül ki. ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit. senki sem fog panaszkodni magának. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. nálunk esetleg átül ápolónak. A beosztásb tnak különbségek. és eladjuk teherautónak. Kettõnkön kívül egy bajuszos. Nálunk a rohamkocsi 8. mosolygós. -t. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. a szentendrei állomás mentõtisztje.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. például. az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. olyan a helyzet.) Örülök. ennek sem az a célja. ha van szakvizsgája (Gyanítom. hanem orvosi felügyelet ellátására is. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. Átnyújtja a né tán. sõt es s kivonulhat igaz. Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. a év alatt fut ki. nem véletlenül került m társaságunkba. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. csak az OMSZ irányítójának utasítására. hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában. Nincs kétségem. Kávét hozat. bárpult. elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. . Amennyire meg tudom ítélni. Miért jobb. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. fokozatosan fejlõdtek fel. Az apa. a mûködési terület kiterjesztésével jár. az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett. aki mindig is tudott élni az adódó l . 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. akkor leszedjük róluk a felszerelést. aki ott sofõr. aki már magas képzettségû közgazdász. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. ebbõl arra le ni. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján.

Ha angolul telefonál. Igen. hogy hozza elém az illetõt. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. Szó sincs róla. amiért a szövetségesünknek. vigyázunk. ezt a túloldalon is elismerték. Sõt azt is szívesen elvállaljuk. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. jobban félek attól. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt.Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. általában Budapesten átrakják. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre. akkor angolul tud németül. mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni. minden elõírást teljesíteniük kell. Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. Nem ismétlem meg a kérdést. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért. gazdag olajország. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést . és egy másik autó viszi tovább. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket. nem tudja ellátni a beteget. lehet. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. természetesen azt. és én le fogok számolni vele. Egzisztenciális ha i. Egy tóból halászunk. itt mégis kénytelen v gyezni. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. Tegyük fel. hogy ha ezt tény eljelent. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. De biztosíth nem fogja megcsinálni. de a legkisebb kétségem sincs. mint az állami mentõk. akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. takargatja az úton. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak. A stewardessnek ezer n. hogy a mi esélyeink jobbak. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk. de mondja m g az informátorának. hogy ilyesmi is elõfordult. Pletykaszinten azt hallottam. amelyben leginkább igazam volt . az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. azt írták benne. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. Mi lehetõleg egybõl.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik. bürokratikus vízfej alakul ki. a mberünk eteti. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban. kiszállítjuk a repülõtérre. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. nincs kibúvó. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. mi egy óra alat yunk érte. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük. a többség a Samaritanus -t keresi. Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g.

elindulna eg y jogi procedúra. már aludt. (A 2002. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. Ez egy zárt kör. megbánta. bízunk a másikban. A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. közben egy szolid. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. Egy öregasszony terhére van a családjának. Elõfordul. Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni. mikor lejárt a munkaidõ. évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani. aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. mindig magához tért. Nem gondolt arra. Ha a legmagasabb intet jelenti. akarnak szabadulni tõle. és nem következik be változás. és a temetés is hetekre elhúzódna. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. Bejárom a sehol sem látok. így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. . kiderül. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. hogy egyszer hazament volna. hogy hétfõn reggel beállok. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok. mégis elviss mert ha otthagyjuk. Azt hiszi. de bármelyik pillanatban érkezhet. ez is vesz valamennyi idõt. és többé nincs kilépés belõle. akkor ránk is kevés jó vár. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. az ember 18 éves korában elkezdi. e 25 800 000 forintot tesz ki. megyek az egyik helyrõl a má . hogy közbeszóltam elfordul. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. ahol az Európa egyik bázisa mûködik.A vezetõk hallgatnak. Mi bajt egymást. Még mindig évek kellenek. csak magunknak csinálunk plusz munkát. Howard. elunja. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. És ha a román határõrök észreveszik. Az orvos megvizsgálja. a ndig a megérkezés után hal meg. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. az ápoló eltûnõdve iszogatja. és egy 12 órás szállítókocsiból. elköszönök. hogy nem tartotta a száját. Muszáj így hajtania? Igen. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik. aztán ké elõfordult. azóta nem hordom. megpróbálják bevitetni a kórházba. Az itteni autópark áll. mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. Bocsánat. ami sok költséggel jár. ha elosztjuk. és azok is vagyunk. aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. ha felajánlják. a kocsiban menet közben aludt. ez Magyarország területén belül nem következhet be. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. de mikor újra rákérdezek.) Azért ez mégiscsak sok. arcán látszik. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. két óra múlva újra kirángatnak m et. 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. végül egy sofõr töri meg a csendet. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. csak vendég vagyok. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs. albérletben lakom. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. de ahogy kiértünk a beteghez. Felemelkedem a helyembõl. inkább kihí sit.

a Zách utcai villamosmegállóban esett el. Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros. Emlékszem olyan idõkre. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . Egy ápoló ellopott egy gyûrût. Csak egy kívánsága van mondja az anya . Selmeczirõl. ez az ing még ma is ing. Hogy ne találják meg nála. mény nélkül. és este viss ent érte. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. akihez kihívtak minket. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. Rákérdezek. csukott szemmel elfordítja a fejét. azt szeretné. Én az ing szürke vásznát nézem. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. € 11. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba. ha nem szükséges. ide kellett jönni. össze-vissza zúzta magát. Ez nálam nem sti mmel. de szóltam a többieknek. ott helyben elásta a kerítés mellett. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. agyalapi rákkal küszködik. attól tartott. nem jelentettem fel. érdekli a beszélgetésünk. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. de ha az ég befelhõsödik. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. történésznek készül. én soha nem voltam boldog. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. A betegen látszik. fertõzésekre gyanakodtak. a mentõk kitakarítják a kocsit. A páciens fiatal. akik tbc-t. úgy gondolom. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. Berendi Tiborról. Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet. Riporteri szerencsém úgy hozta. és ez szerepel az értékleltárban. tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. Még be sem fejezték a takarítást. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. akár nem. hogy velünk jöhessen. ahogy kell. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot. hazaugrom egy tiszta ingért. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. kimosni nem tudja. egy idõ sett. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. A sérült. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva. kiderül. Leginkább a combját fájlalja. Azóta már többször is megoperálták. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. hogy kilencvenezer forint volt nála. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. egyedül él. szólt a kísérõje.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. magadra maradsz. Mikor leadtuk a kórházba. artanak majd. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk.és lábsérülést szenvedett. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. Az ápoló ellátja a sebét. Ha majd épp arra járunk. Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg. akár meggyógyul. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. hogy eszméleténél van. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. hog y rosszindulatú daganattal. Ismerek olyan kollégákat. sok barátod akad. útközben vele beszélgetek. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. Nem nagy ügy.

) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll. de ez nem döntõ. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. hogy a történelem formálta a jellemünket. sem kártérítési ügy nem akadt. csak két ember ment el. Van múltunk. hogy a jellemünk f ja a történelmünket. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának.ig. mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. a segítés szellemis si többlete az. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni. a nehézségeken átsegít. Addigra készen áll az új men tõállomás. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra. Saját történelmünk lesz megint. hogy nekem a keserû. (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. derût áraszt. hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. Puskás Tivadar. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. a 2001-es évben sem fegyelmi. udvariasságból nem kérdezem meg. Eddig úgy volt. A páncéls a garázsba. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. ide fut be minden. mormogtam . hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú. azt nem lá am elõre. köztudomású. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni. Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. Úgy gondoltam. Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik. Reménykedem. hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl. tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. hogy igenlõ választ kapnék. A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen. Nézzük meg. és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. ami fontos. nem hagyhatok y olyan esélyt. Élvezzük a megyei közönség támogatását. Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl . az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. Mint annyi más alkalommal. Dr. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. most is kifutottam az idõbõl. ennek során a végletekig lehasználódott. segítenek majd. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . sietnem kellett. Most úgy lesz. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil. és a bankok is zárva tartottak. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. évi összefoglaló jelentésébe. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. hogy elérjem a vonatot. a jövõbe tekintve bizakodást. € € Azt már megtapasztaltam. amit úgy kell élnünk. a napi v dteti. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. ami a problémák megoldásában irányt mutat. évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból.

hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart. aki korrektül ellátja a beteget. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. a mentõtiszt elköszön. õ már befejezte a munkáját. a kõmûves lterral. sem idõkedvezményekkel. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. Aztán elcsendesedik a terem. az egyik már 550 ezer kilomé futott. Isten tudja. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. Fenntartják az életfunkciókat. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval. amikor sz dolgozom. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. és szeretnék tanítani ebben az intézményben. de a Toyoták öregek. van olyan családi orvos. ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. egy esetkocsi. A végzõs mûszak épp most lép le.75 orvos dolgozott mint tudjuk. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . ehhez jön még 48 óra. Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. hogy mindig megnõ. Érdekes. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. hogy egy 2002. hogy mit tapasztalok. Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. amit az ember ilyenkor mond. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra. Nagy az igények száma? Igen. Elõszö aidejérõl kérdezem. meddig és kihez juthat el az . A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont. a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. nehogy otthon is megtalálják a betegek. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. Négy gyerekem van. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. beszól valahová. és újra . és nem köthetnek nfúziót sem. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. vagyis újraélesztést végezhetnek. Nekem is köszönn an vagyok. Semmiben. a félig roncsokat is beleszámítjuk. egyelõre hívás sem érkezik. (Közbeiktatva megjegyzem. aztán felém fordulva bólint: Igen.Négy-ötszáz. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. A rokonok régebben nem várt g a mentõket. kérdezik. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe . mert nem tartanak kai ügyeletet. külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát. de csak a szokásos ta kapom. És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. a mentõs pedig földdel. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. mind a kettõn. de átlát rajtam. hogy szerinte mi baj van. igen nehezen élnénk meg. összesen olyan 150 ezer fõre. sem anyagiakban. Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. ha a benzin árát felemelik. összesen 26. Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak. azokból a falvakból is minket keresnek meg.

hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. kiderül. Sokat éjszakáztam székben ülve. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. m fõorvos rám szólt. amíg végeznek. Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. A ezve. A beteg 1928-as születésû. Visszatérnek és beszámolnak. hogy mindent hallottak és értettek. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert. könnyen halunk majd. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. hogy hányni kezdek. Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. az a fontos. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. azonnal rosszul lett. hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni. hogy a szállítókocsi sz eteget. mire a kezelés után hazavittük. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. be kell házba. eltolja maga elõl az ételt. Mikor tervezték ezt a házat. Hiába mondták neki. embóliát vagy agyérgörcsöt. a bete s jobban járnának.jol. Én is felkapaszkodom. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. hogy a helységtáblát sem láttuk. hogy a hallókészülékbõl származik. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. A komolyabb. hogy összeszedjük a rászorulókat. kiderül. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. Sok az olyan munka. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. és elvégzi a kezelést. nem a haláltól félek. rohannak ki a ko sihoz. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. Legalább jobban kerestek? Igen. és ellátás közben mégis meghalt. csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. . nem kombinálták be az italt és az öregséget. hatalmas termetû öreg férfi. reggel volt. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. köz ben akkora köd ereszkedett le. leállít csillapító injekciót kap. ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. hogy mégis van testen kívüli lét. és nem támaszthattam hátra a fejemet. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. Szentpéterfa. és kart a barátaival. majd rövid tájékozódás után megáll. és így is majd kivitt a huzat. lehet. Megszólal a telefon. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. és útközben találkozik az esetkocsival. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. József. csak úgy víz nélkül elrágom. mert a szomszédban kiforrt az új bor. amirõl az elõbb beszéltem. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. Ki kell mennü olc helyre. Elõfordult. az is elõfordul. Ami or hazajött. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. agyvérzést kaphat. a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. Itt van például a katétercsere. sietve jegyez. Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. majd a lépcsõ fordulóin. aki egy kocsival sorra járja õket. három beteget visz fel kontrollr a. hogy hétkor tünk. hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. mi lelassít. és nekünk még vissza is kellett jönnünk. Újra megfogadom. elindul vele. Megfordul a fejemb en. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. Agyi történés. mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. hanem attól. aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. megvárni. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. Megkönnyebbülök. Velünk nem le . Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc.

a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. április 6-án került sor. Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. Megnézem a szállító Toyotát. Különféle trükköket alkalmaznak. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. on kiszólnak a családnak. rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. a Matterhorntól a Mont Blancig. mint mentéssel. Azóta újra eltelt több mint harminc év. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. ha Pécsen nem fog adták be. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. szerencsére kiderül. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. a történelmi visszap t ér. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. Pécs és Szeged kivétel. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. akkor derül ki. csak arról van szó. aztán szakaszparancs t elõ. a halottakat és az ételt. Egyébként nem kell õ . az ápoló lemossa a padlót. aztán mint mentõ kibérli saját magától. ezek 500 beteget szállítottak el. a háborúban elpusztult zsid akították ki. A lé becsorog a hézagokba. tovább fokozz korróziót. Mint az ország számos más helyén. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. akú hányótál hamarosan megtelik. ezen sz tegeket. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. A sofõr azt mondja. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos. úgy számolják. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot. megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. Õk válogathatnak a fuvarokban. megkeresik. még 1951 decemberében. látogatókat. hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. mint az OMSZ-re. Elõször Sárvárra látogatunk el. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. és elindulhatunk körutunkra. a három egyetemi város: Debrecen. elkérem késõbbi elolvasásra. január 19-én kelt jelenté . 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel. Az elsõ kivonulásra 1904. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. megtehetik. elõbb mint mászó dolgozott. Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. Néha hetekre le is állnak. és a szakadásokba. az otthoniak megígérik. még a hagyatéki végzés is elõkerül. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. Sztálin születésnapján adták át. A megégett ember szaga elviselhetetlen. Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. Õ hivatásának megszállottja. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. nem vállalnak el nehéz utakat. ami nekik kell. egy fekvõ. Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök.

az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. a Sv elindult. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. 7-8 évesek. mert egy 2002. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés.5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . A garázson keresztül térek vissza az épületbe. A helyi kórház 106 éves. hogy ez a helyzet csak átmeneti. a tetõ javítás Az épületek. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga. más továbbra sem történik. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. változat ul átengedi a vizet. a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel. a kivi hiányában még mindig várat magára. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak. de nem sikerült. soksz llátására is alkalmatlanok. legalábbis Celldömölk esetében. az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. saj uk nincs. a mentõk hamarosan elköltöznek innen. Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. az ajtók mindinkább befelé billennek. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül.e ezt szerényen úgy határozza meg. lehullófélben van. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. Érdekel. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. a beázások olyan méretûek. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. A létszám 30 fõbõl áll. 3000-nél több munkahely szûnt meg. futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. Elõfordulhat. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni. Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. A kémény élvakolata is megrepedt. de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. és az elõjegyzési lista is hosszú.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették. fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. A falak ra kiül a salétrom. hogy mind a három mûködik. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. hogy keletkezett a beázás. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. Az éves kia . Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. a mentõállomások bútorzata. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. megbizonyosodhatunk. kezelés. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. szág legnagyobb fûtõházainak egyike. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. hogy erre nem kerül sor. ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. K lítókocsival rendelkeznek. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék. Korszerû fûtéssel. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. 1. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. vagyis az i i intézet. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. itt is minden lehasznált. festése elodázhatatlan. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. jellemzõ apróság. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. a padozat feltöredezett.

Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. nehogy menet közben véletlenül megállítsák. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt. Tízórás mozgóõrséget adnak. Õ nem abba a típusba tartozik. fekete hajú. Hetente? Nem.00 millió forint körül mozognak. az elsõ forduló után összeesett. Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. Kérdezték. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. újfajta autógumikat próbálnak ki. aki mielõtt útnak indult volna. talá en fejezték be így az életüket. állatokkal foglalkoznak. Az alacsony keresetekre panaszkodna k. egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. aki bútorokat készít. az orvosok nem tudtak segíteni rajta. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal. Hely akadt bõven. Földdel. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al. Összetalálkozom azzal a sofõrrel. Emlékszem. sorszámát tekintve 208. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. valósággal vonzza a bajokat. akkor derül ki. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. így találtam meg azt az ételdarabot. akivel eg unk kint Szentpéterfán. kell rá a személyzet. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt. ha síteni akarjuk a tervezett programot.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában. Répcelak az OMSZ legújabb. A személyi állomány 16 fõbõl áll. de Puskás doktor jelzi. Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. úgy tudjuk. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. Mi történt az öreggel kérdezem . intubálni kellett. hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . sokszor külön név szerint hívnak. az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. Megint tovább kell vonulnunk. mindenki halálos csendben figyelte. amitõl fuldoklo t. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére. mentõtiszt is csak egy. majd minden falu tart legalább egy mentõautót. szívesen vállalják. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. valamelyik városban is talált volna munkát. többen is azt fontolgatják. Azt szem. h apnak egy-egy szolgálatért. és karamboloznak. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. havonta. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. van. gondosan kirakta a táskát a kocsijából. legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. nekem viszo erencsém szokott lenni. hogy õ a vosa. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. környéken lakik. is Kunágotán. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . mikor a doktornõ ideérkezett. korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. egy szakápoló 3 . aki ha egy balesetet lát. Ez a ségként nem létezett korábban. Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. a személyzet általában túlórában dolgozik. Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. Néha nagyon nagy a forgalom. P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. érdeklõdöm a férje holléte iránt. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. hogy indulnunk kell. Fõállású orvos nincs. negyven év körüli asszony fogad minket. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. Egy szállító. Egy hétvégén is összejön kétezer ember. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. hogy õ az orvos felesége. Az elõfordul.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. állomása. Sok mentõ hiába jó szakember. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint.

és mégsem jutnak hozzá. a mennyezet beázik. k úgy érzik. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. és az alapkövet rakták le a artján. a másikban 548 645 kilométer van benne. egyszerûen idetelefonálnak. Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. aki a szakmája mellett vállalkozik is. sok helyen a mobiltelefon sem mûködik. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs.75 szakorvos dolgozik. majd ér e jönnek. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. most mégis felkapom a fejem. ahol nincs is út. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. enyé a felelõsség. inkább üdülõhe inõsíteni. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. a ranglista élén egy kõmûves áll. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. hogy ez nekik is kijárna. mikor meglátom. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. hogy késõbb ne bánjam meg. vitelezett új épület luxus színvonalú. de itt még csak a telket jelölték ki. Semmi kétségem sincs.ki a teljes felszerelést. A körzetem pr zált. nõttek meg az egziszten különbségek. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. jelentõs vérfrissítéssel járt. addig magában Bükön kettõ is. A falu befogadta a doktornõt. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. Ott is el kell mennem. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. a pletykák szerint nemcsak a város. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. nem segítette városként való fejlõdését. A triában kerestek megfelelõ megélhetést. Vasvárra nézünk át. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. a kártyaszám meghaladja az 1200-at. a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. most is tagja az önkormányzati testületnek. a történ Vas megye kettéválasztását. igyekszem olyan döntéseket hozni. Önhittségemben azt képzeltem. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. . A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott. mint két kiló liszt. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott. ha lesz idejük. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte.

hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. ha eszméletlenül a hányadékában . csak a rendõrök. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig. már éjfél körül jár. Ez az úr nincs ilyen állapotban. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. Lehet. A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József . A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. Alapelv marad azonban. viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. illetve roham mentõgépkocsi. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. a gyerek egyik kísérletre sem reagált. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. hogy nem tud sem járni. hogy minden betegnek az a szándéka. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. valamennyi azonos. súl etben orvos is kivonul. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. és a kezefejére ragasztja. akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. Úgy találom. és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. elõre k kötszereket. feljegyzek néhány adatot. látják el az . A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. az utóbbiak Mercedes márkájúak. egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését. beülök az ügyeletre.De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. A sérült a nyílt utcán fekszik. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. ha a rendõrök velünk jönnek. Annyi elsõ p egállapítható. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. a szemem megakad egy cikken. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet. felmegyek a szobámba. Béla nyugdíjas. visszamegyünk Szombathelyre. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. és is elmegyek velük. N. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . hogy visszakívánom õket. hogy amíg õk a ko csmába jártak. megszólal a riasztócsengõ. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. a szomszéd. A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le. n csapkodni kezd az öklével. A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba. ami azt jelenti. le kell fogni. Kiszálltu lyszínre. Akármilyen nevetséges is. ez pedig további betegségeket. de a receptet én írom alá. a Mun Harcra Kész mozgalmat. ez nem jelenti azt. egy kerítés tövében. mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. Úgy látszik. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. árad belõle az ital bûze. hogy életben maradjon. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. Lassan a megyei kör végére értünk. ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. Béla fokozatosan magához tér. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. még látom. mégis leszedjük. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . Mire visszaérünk a mentõállomásra. tiszteletben kell t unk azt. sem beszél legelemibb szinten sem. hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. eset-. hogy eltörött az orra. majd egy igazolvány: a sérült N. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. berendezési tárgyakat törnek össze. Emlékszem. nemegyszer fordult elõ. 60-as évek MHK-ját. abból dulva. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. Az ápoló. hogy idõt nyerjen. A vizsgálathoz levetkõztetik. én visszasírom az 1950-es.

mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. íróasztallal. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. A cikket néhány adat zárja. itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. a halottakat pedig otthagyják. ággyal. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. A cikk végére értem. Ez r etes. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. evés. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. sûrûbben szorulnak javításokra. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. ez az állapot mára megszûnt. Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. részben lehangoló. java részüket 6 órás idõtartamra. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. Mozgóõrség ak. Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. modern. Pest. 113 ezer beteget mozgat meg. Vas jobban áll nála. Ma már ennek az esélye sem merül fel. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. Komárom. kocsijai megjelennek a balese teknél. olyan orvosságokat szerezhettek be. A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. A másik viszont annál mozgékonyabb. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. Szabadságok.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. és a . a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. a hét hat napján. a többi esetekbõl. € 12. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. a sa mbereinek. ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. a többi öt napra vetik be. igaz. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. azt mesélik. A fiatalok sze a hivatásukat. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. leoltom a lámpát. A megyében két maszek mentõ mûködik. a sérülteket felkapják. hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . táppénz. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. és eltûnnek vele. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. ám ha könnyes szemmel is. mely televízióval. A szobát ugyan ketten használják. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. mind több üz asználnak fel. de mégis elmennek. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére. erre viszont képtelen. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. A pénz. szekrényekkel. Borsod 107-tel). egy autót 12 órára. polccal. hogy magas szinten lássa el a feladatát. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl. Megpróbálok elaludni. 1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. Ami a személyi állományt illeti. hogy leállítson kocsikat.

szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. A haladási sebesség alacsony. a szezonban már nincs ára. hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. lelopják a vasúti kábeleket. a borral is fel kellett hagynunk. Leülünk egy kávéra. A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. rájuk bízom a döntést. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. idén sem szántottak. jó. szokatlanul szélesek. A mentõk megkérdezik. a iért nem jár dotáció. szeptember 9-én nyitották meg. Attól tartok. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. területén járásbíróság. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. ennek fele pedig üres kilométernek számít. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. az építési költség feléért kelnek el. Aranyosgadányban már többség. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. alig látni megmûvelt földet. A másik fontos termékünkkel. az utak néha úgy ö . A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. 1965 és 1980 között sok ház épült. aki hamar. hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. ha 3 es sebességgel tudunk haladni. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. a házakat élénk színekre: kékre. Az út egyre meredekebbé válik. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. Híresek voltak a sellyei hentesek. több száz alkalmazottal. A házak eladhatatlanok. Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek. külön p kor jutnak. most 7-8 for ntot adnak kilójáért. fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. vegyi üzem. Azt hallottam. most 18 ezerbe. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. hogy az nagy üzlet. andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. nem marad más nekünk. a végpontok egyike. még primõrként ki tudja vinni a piacra. vagyis hétfõn indulnak. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. y mutassák meg a kocsikat. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. inkább megpróbálok továbblépni. hogy melyik állomást akarom megnézni. Amennyire a men kitekintve megállapítható. Gondolja meg: az a fóliatekercs. pirosra festették. de az indulataik tovább feszülnek. és 1964. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. birs . Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl. A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. varroda.. 125 ezer kilométer zétrothadt. és 45 évesen nyugdíjba. A dinnye ára viszont esik lefelé. a múltjába visszatekintve ne alaptalanul. 1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni . a madárberkenye. valaha 100 forintról indult. és csak pénteken za. tükörjég fagy rá. mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. Orvost nehéz keríteni rájuk. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. ami néhány éve 2700 forin ba került. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . nem éri meg. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. Csak annak. Az esetkocsik ugyanilyen. a váza fagerendákból volt összeróva. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. amelyekbõl késõbb bajuk származhat.

százszor is bejártam már azt a hegyi utat. a szemem megakad Komlón. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû. Béke van mondja a kísérõm . Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján. nappal mindenfelõl szénpor sz . a csillepályaudvar. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. eltûnt a szénosztályozó. Egyelõre nincs pénz a javításokra. ahol mind a két szülõ munkanélküli. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort. és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. akkor sérteget képzelitek. nem beszélgetnek egymással. Valaha bányászként dolgoztam Komlón. és visszakapaszkodott. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. csak várják a delet. Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. mi van ott. akik ahhoz szoktak. elköszönök. . lent a mélyben a kivilágított központ. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. kette 60 ezer forint segélyt. felszántatlan. az egyik 560 ezer. akkor csakugyan lopnak . homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt. A fõorvos szólt dának. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. és elindulunk visszafelé. aztán mikor könyvet írtam róla. újra felengedte a kútágast . mint Amerika! Tudja. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. ruháik is lehordottak. Két Toyota szállítókocsi áll bent. kin spórol ajtunk. Olyan emberek. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút.zolgálat. Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót. a temetõ békéje. A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl. az estét és a még reggeleket. Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. ezer embert tettek ki az utcára. Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak.és idegbajban k. fõorvos úr. fõleg szív. epályaudvar. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. nem olvasnak. A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. valamint a h . az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt. És én még jól állok. de némelyik felnõtt põ. ga táblák látszanak. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. két nap múlva visszahozták. akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. mert errefelé nem sózzák az utakat. úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. Drávafokon áthaladva kiderül. Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. sok a beteg köztük. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót. szakadtak. Elindulunk. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. a putrikból. Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé. Komlón se hull már a fekete por. ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra.

csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. Benézek a kocsi belsejébe. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. mint az állampolgárok. Mindegyikünk abból indul ki. A fiatalok sem? Nem. mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. akik csakugyan szeretik a betegeket. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott. az e zítõ patentek meglazultak. mint itt a havi fizetése. Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. 1960. alkoholizmus. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. ha abbahagyjuk. õ háromévenként lecseréli a kocsiját. jobban járunk.A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. Elmennek nyugdíjba. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. Végigvisznek az állomáson. például egy ni. félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. állítólag ö b órabért kap. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. a másik tizenegy éves. hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. És az orvosok sem jönnek. Far nulmánya .és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. de ezzel sem megyek sokra. külön á indult az ambulancia munkája is. Moldova úr. ha bírnák. a szokásos kép fogad. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. és leszakadtak. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. õk többnyire önkéntesek voltak. Én érettségiztem. megszûnt a és a varroda is. sõt még nyáron l. de ott sem keresnék sokkal többe t. Az a másik könnyebbség. mi meg zavarjuk vele. de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. s mmi bajuk sem lenne. hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. évek óta nem tellett annyira. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. évekig nem találtunk rá rt. ez is messzire vinne. már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg. fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. és letettem a szakápolói vizsgát. Lehet. ha õ nem volna a világon. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. amibe igazán belemelegszünk. ellátogathat barátjához. az egyik tíz. Télen nem érünk ki vele idõben. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött. magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. eszközök nélkül. A speci m itt helyezkedtek el. õ is hátrányból indult kint. Az országú tesen süvít a téli szél. nem kell sietnünk. a ví ukba. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. a melegvíz a duplájából jön ki. a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. Egészen más irányban kellene próbálkozni. az infúzió belefagy az üvegbe. olcsók az árak. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. és a felszerelésüket magában az üzem . egy köbméterért 5 kell fizetni. A garázsban két Toyota parkol. Munkát akkor sem kapnának. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. olyan körülmények közé. sokáig élt Komlón. ha úgy kívánja. . hogy még folyóvizük sincs. konzulens nélkül. elköszönök. Hívtak be Pécsre dolgozni. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. szívesen megvárom. Egy kórházigazgató többet keres.

a nagy Elektronikai Kft. 110 kilós embert fel a napszintre. hogy valamelyik fõnök meglássa. a szén rom lna a tüzelési technikát. Az ügy választott bíróság elé került. Az ígér valami távlatot. nemcsak az erõmû. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. bér-. mert figyelmeztetõleg megszólal . de ezeket tudom hol keressem. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra. alacsony kénkibocsátást. és valószínûleg eltörte a térdét. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. € 13. de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül. Gyanítom. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. bármit el lehetett volna égetni benne. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. a Timföldgyár. õk hívták ki a mentõket is. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. mert mi részvénytársas ozunk. de nem jutott hozzá. Azt sem szabad elfelejteni. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. mi láttuk el a lakótelepeket is. hanem a timfö e az energiára épült. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható. Most itt tartunk jogilag. míg a kezelés tart. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába. nekem nem maradtak barátaim Komlón. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. ahogy akar. mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították. Mikor kiérkeztünk a helyszínre. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. azt ígérték majd a helyén. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. Egyesek azt is letagadják.. úgy tudom. hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai. Menjünk csak tovább nyugodtan. mert azóta kirakták õket onnan. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. ilojoule energiatartalmú. mások már kint vannak a temetõben.Jó uram. hogy ismertek va laha. minden más pr ba került: az Üveggyár. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. hogy felhagytak vele. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe. Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. azt ígérték. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. másik 40 száz lkokszot. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. Most a Magyar Villamossági Mûvek. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól.-hez. Komlón hol körülnéznem. Lehet. Bár az anyag-. a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt. 137 éve folyik itt a fejtés. A bányászok egy fejtést szereltek át. A hatalmas. lehet. Nekünk egy reményünk maradt. Ami biztos. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. eszkö k az egekbe szöktek. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek. 3 : 0-ig. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. hogy én itt munkaidõben heverészek. Chikán. piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. hogy most is dolgo znak rajta. Ez padlóra küldött minket. azért is. Mi most is hátrányból indultunk. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva.

a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. az ápoló ne . Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. mert a bérrendezésnél derült ki. és bekö fulladás. ápolóként dolgozik az állomáson. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. megbüntették. O kerültek. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem. foly eredetileg tanult mesterségét. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. maradnia kellett. Az ügyeleten. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. Ha lehet ilyet mondani. de ebbõl nem élne meg. n pénzért dolgoznak. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. az sem kaphat többet. sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. És nem tudunk diffe ni. a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség. mint az embereink. elköszönök. és m ségek sem fordulnak elõ. a perselyre az volt ráírva. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. így benézek a megyei központba. Míg beszélgetünk. de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. a téglák esnek ki a falból. egymás után szólalnak meg a telefonok. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. az álcázás miatt barnára vannak festve. a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. Megfelelõ alapot sem raktak le. Ha jö et cég. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. aki önfeláldozó. de a mentõk megí . de a hatásuk felér a kábítószerével. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. máskor meg a hamutartó is csörög. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. A vállalatok segítenek. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben. nem rakták fel rendesen a csutorákat. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . ahol beszélgetünk. Az épületet 1978. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek. sõt még rosszul is járhat. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. Továbbindulunk. az állam mindent fedez. talán meg lehetne próbálni. a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. utána mennék ki a vonathoz. Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. csak kukázhatna. általában az is hoz valamit. hogy gondatlanságból tervezték ide. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. kifogott egy ellenõrzést. de mi elfoglaltságukra. Valaki azt mondta. megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. hogy a készülék jó volt. A fõorvos felajánlja. Két emberünk ereszkedett le a 371. egyszer tûnt el egy svájci bicska . Egy fiatal mentõ fogad minket. aztán átadták nekik. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. hogy szolgálatban ne hordja. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. átmegyünk Pápára. az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. és pincérkedik. saját kocsival van ellátva. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. Ezután már ne azt mondták. hogy hazavisznek. a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. hogy mielõtt hazamennék. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . Tudom. emlékszem. tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás.je. és kapunk az adók egy százalékából is. hagyták meghalni a beteget. egyiküknél fülbevalót fede eki. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének.

amennyire a szavaikból kivettem. Az OMSZ szabad választást engedett. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé. Akárcsak K . Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. a hotelkörü ltak náluk. télen jégtócsákat alakít ki. használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. és használhatatlanná vált. fõállású orvos itt sem dolgozik. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. csicsásra . mint sok helyen tapasztalhattuk már. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. Szemét. egy tüzelõárusító telep látszik. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist. Mióta? Ötven éve. egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. a mentõállomás pedig állami intézmény. Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta. jellemzõ. az egykor rabok által felhúzott Építõk útján. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén. itt sem elegendõ. ott sem kolbászból fonják a kerítést. hogy most merre reparálgatják. Mi ennek az oka? A kórház városi. de a földeket leginkább par agyják. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj . mindenütt kihûlt. Már közhellyé vált az a mondás. az se a sajátjuk. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. a másik attól keletre fekszik. € 14.és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. a pápai kórház új mûtõszintet kapott. Beljebb megyünk az épületbe. de ez. hol fekszik a mentõállomás. A romlás minden elképzelhet erjed. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. Máshol néhány szarvasmarha legel. 6 mentõtiszt. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. a nyári szabadságolások idején. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. leülünk a tartózkodó helyiségben. Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére. hogy itt a készenlét a legfontosabb. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. Ami a személyi állományt illeti. üzembiztonságuk legalábbis kétes. hogy a vezeték elszakadt. a teljesség k nek láttam. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. mûhelyrõl mûhelyre vitték. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. gondolat. maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak. Most. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak. hanem a megyei tartalékból kapták. vagyis önkormányzati. ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. A kórházhoz irányítanak. itt is felteszem a szokásos et. 250 ezer kilométernél is többet futott. nyáron elpang. Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. hiába kérdezõsködöm. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem. csomagolópapírra rajzoltak valamit. Megállapították. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság.valószínûleg arra figyelmeztet. Jelenleg minden státusz be van töltve. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. Mint minden általánosítás. Amerre elhaladunk. a kazincbarci tudják.

Bár senki sem mondja ki nyíltan. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. fadarabokkal. és egymás nyakába b sírnak. A megfázásokról már nem is be zélek. Úgy állapodunk meg. jó idõben sem szárad ki. melyek még az NDK-ban készültek. Végigjárjuk az állomás épületét. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. hogy menjen be velük oda. félméteres magasságban felszivárog a falakba. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. Már megtanultam. Minden részében lelakták. ahol a beteg fekszik. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. a pince ind kitörték. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. a mentõk kikapc soltatják. akkor k hívja a mentõket. a vizsgálatoknál nem ír ot. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. illetve sérült meg súlyosan. ha egy erõsebb szél fúj. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. de közönségesebbet. A mentõautó elindul. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. ki merné elvállaln elelõsséget. megy a televízió és harsog a magnetofon. mint jobb mûszaki állapotút. köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. kivirágzik a salétrom. elslumosodott belvárosában talá g. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál. Az a legnagyobb pazarlás. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél. de a kocsik vagy szállítást végeznek. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja. künk egy megszüntetett óvodaépületet. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. tehát a t csapadék befolyik. fóliával. Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. még bent parkol az udvaro n. ragtapa artják egybe. most is felmászok a tetõre a vas csón. A címet Kazincbarcika régi. a mentõk most is azt javasolják. Elõfordul. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható. most 15-20 millió kellene rá. ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. A beteg nehezen áll rá. hogy rotha osszériája. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat. Olyan alk gatóink vannak. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. annak idején azért nem ép agasabbra. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. az irán it sem tud kiküldeni. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. aki az éjszaka vért köpött. Ez is azok közül való. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. márkájú lepusztult kocsit tart. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. cigány tulajdonság. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. de a városnak is érdeke. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re. ha a karbantartáson spórolunk. van idõm megnézni. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. Véleményem szerint. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt. Mercedes-Benz gyártmányú. néhol ki is lyukadt már. tízen is telefonálnak. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. mint egy helybeli orvosnövendék. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. de az állapota kielégítõ. de az sem igazán használható. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok. de világos. ahol 42 ember veszt tte életét. Az eredetileg szigetelt födém beázik. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. csak nehezen tud bekap . Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. A ház négyemeletes. a nagy márka ellenére úgy tûnik. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. A szobában. vagy esetnél járnak kint.

A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. és elindulunk. maga fekszik fel a hordágyra. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. Hetvennégy. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. Indulnom kell. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. hogy keresnek? Szabad. az EKG-ba is vettünk ulátort. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. de õ inkább leül. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. Például találtunk egy szponzort. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. A mentõk szólnak neki. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek. hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. mert akkor véged van. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. hogy rossz eredményt kaptunk. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba. gépkocsivezetést. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. a t arcán látom. Nem látszik rajta sérülések nyoma. A dolog annál veszélyesebb. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. A pácienst leadják a belosztályon. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. a szolgálatvezetõ új utasítást ad. Ennyit is csak a szegények szoktak adni. hány éves? kérdezem. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. talán még mindig Csernobil okozza. hogy ne erõltessük ezt az ügyet. de felülrõl leszóltak. hogy igen. Nincs mód. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. Miért ne? . A beteget át ke egy szállítókocsira. kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. Már három óra felé jár. ahol egy munkás beleesett a kútba. csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. ápoló nincs.lódni a forgalomba. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról. ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt. Apám azt mondta: ne állj meg soha. Szabad megkérdeznem. hogy borrava lót kapnak. Csak gépkocsivezetõ van rajta. Most jön a béremelé . csak nem érdemes. aztán megyünk tovább. mert a beteg egy infarktuson már átesett. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. de a szerelõ közben m z tért. hogy feküdjön le a kocsi . Mitõl van ez? Nem tudom. Õk nem járnak ki esethez. sõt a tûzoltók is megjelentek. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. be kell vinnünk a kórházba. hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. elõrehajolva ül a sáros füvön. a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. Szépen tartja magát. szobafestés sonlókat vállalnak. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. az induljon el Izsófalvára. elsõsegélynyújtás-oktatást. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. ha meg akarnak élni. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. mint a város részeiben. mikor visszaérünk a bázisra. leszállt a szennyvízátemelõ aknába.

hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket. aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. de itt Kazincbarcikán külö z. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. a személyzet fõz egy kávét magának. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. máskor viszont baleseteket. mindig vele tart az egész csapat. A felesége is állásban van? Igen. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe. a terheket továbbhárították a l ra. az élet mindenütt drága. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. Inkább elvállalja. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. hogy fegyvert fogtak az orvosra. Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. A sofõrök dohogva elvonulnak. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. rosszulléte jelentenek be. Olyan eseteket is feljegyeztek. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. hogy kiküld-e kocsit. egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. A számítógépünk feladata volna. sõt emelkedtek. óvónõ. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén. de ritkán meri elutasítani a hívást. Biztos hallotta már. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. az önindítót használva fordultak meg. ha jön a szállító tanker. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. Komlón ugyanannyi. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. Ne higgye. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. Az erõsen összetartó megkövetelik. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. talán 300 kilométert összesen. Szükség van az állandó összpontosításra. sõt veszéllyel járnak. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. váltás éppen akkor lépett le. ha õszintén válaszol. hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. hogy kiolvadjanak az ajtók. hogy nem sodorja bajba magát. egyik-másik sofõr. hogy felvet minket a pénz. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. hol van a mosószer és az áram?! . Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. hogy rögzítse õket. az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. akkor se mennénk vele semmire. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat. Bólintottam. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. A szolgálatvezetõ feladata eldönteni. fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. egy cukorbeteg asszonyhoz. Az író úr nem tudja. növelték az árakat. De ha mind megvolnának. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. de már rég elromlott. mert éjszaka is ki kell mennem. mindig külön kapcsolom et. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni .

Egy öreg mentõorvostól. azt fogyasztja. a családja már megpr vitetni a kórházba. A gyomrom lassan felfordul. nem is es zik rendesen. ha aka lük tarthat. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. A bejelentések azonb n folytatódtak. Írjon alá egy nyilatkozatot. de kiderült. elfog a pánik. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. a lift legyen lent a dszinten. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. mint a mûbõrborítású széken. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben. Rendben van. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. Szerencsére a kocsi megáll. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. a padlóig tapossa a edált. a szolgálatvezetõ felkapja. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. sav tolul fel a tor ba. nem kényszerítjük. nem ismeri meg a családját. hogy kór házba menjen. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. három napja rosszul érzi magát. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. A trükk itt s eléri célját. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt. Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. kodom. a páciens tartása meginog. A család felháborodottan nekitámad. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. mikor a hegyek közé érünk. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. € . hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. Rosszul megy a motor. Így mindenesetre egyszerûbb. hogy mi történt. az ügyeletesne nie a tartózkodóba. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. már csak olyan. hogy személyesen riasszon. Az öreg férfi. mint egy Trabant. Az út nem igazán alkalmas arra. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. a sofõr. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. mindenki gyengeségre. bátyám. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap. a tempóját. kimentek a helyszínre ellenõrizni. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. lelas sítja. A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. akihez kihívtak minket. dr. epilepsziás rohamokat is kapott. hanem tovább kell vizsgálódnunk. és a gáz onnan szivárgott be a házba. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. újból rászóltunk a gázosokra. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. hogy mire kiérnek a helyszínre. arca feszültté válik. meg tünk. tudták. Közben megszólal a telefon. hányásra. hogy az egység ismerte a helyszínt. tudata lassan feltisztul. hogy szégyenszemre elhányom magam. a pártnak még ma is több százezer tagja volna. és valóságga lja a hordágyra. Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. Az orvosságait nem szedi.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. most is többet tartózkod m a levegõben. visszatelepszem a szolgálatv ellé. Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. Itthon akarok meghalni hajtogatja . különösen Tardonán túl. Kiküldöm az esetkocsit. szerencsére. a mentõknek is megtagadja. infarktusgyanús. ahogy tudok. Mi lett volna. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. bátyám. a beteg megérti. A beteg injekciókat kap. de õ nem hajlandó menni. Kiengedem a nadrágszíjamat.

elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. akko ha kész lakást kínálnak nekik. de alig van mibõl adniuk. a hungarocellhez hasonló. A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes. de ennyiben nem is reménykedhetünk. a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5. mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. Nálunk nincsenek ilyen gondok. másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. három rétegbõl állnak. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva. illetve valószínûleg többel. az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése. ez történt a vasgyári kórházban.2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl. tudjuk fedezni a mûködésünket. de látom. Jól látom. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. Ha minden jól megy. például Ózd. hogy dr. A megyében sok kórház még rosszabbul áll. ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. Szá talában már a csõd következik. A városban munkanélküliség uralkodik. hogy hamarosan újra lejövök. A határok megnyitása csábító írja az újság. A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. 2. nem utols n annak köszönhetõleg. Amellett általában õk a családfenntartók. bármikor szívesen fogadjuk. Karcagon és nálunk. A falaink úgynevezett függönyfalak . Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. aztán elköszönök. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám. Trencsényi Erzsébetnek hívják. de mint a mentõk mondták. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek. a csövek egyrés odálódtak. az viszont biztos. de Ózdra már nem. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. Behív minket az irodájába egy kávéra. azt szokták válaszolni. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. Még volna néhány kérdésem. fehér köpenyes nõ jön velünk szembe. megállapodunk. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. nem mehetnek máshová ozni. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami.2 milliárd forint. Ez nagyon sok. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. Kazincbarcika szegény város. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk. tehát nem mernek kockáztatni. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. letelepedni pedig végképp nem kívánnak. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán. néhol még az utcára is kilátn k. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete. szemüveges. . az ablakok is deformálódtak. belül pedig egy dekoritlap zá ja le.

mint receptet. és nem megfelelõ személyt veszünk fel. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. tapasztalatból tudják. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. hogy menny t látok. a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . Most több idõnk jut a beszélgetésre. akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. A környékbeli téeszeket felszámolták. amilyenen szükséges. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. de olyanoknak is. hogy lakást kapnak. most 330. mert a belsõ arányok megváltoztak. Nem is beutalják. Ez sok is. mint a kettõs támogatás egyik változatát. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. most 750 sem jön világra. inkább csak rosszul táplált. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket. kevés is. hogy mi a divat a családban. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. drága gyógyszereket igényel. eredetileg egy régi. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. de nincs hová. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. most már a harmadik napon eltávozik. nem tudjuk el deni. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. Akadnak kórházak. a lakosság elöregedett. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. de inkább az ideg. a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. de mint a megyei kórházakban általában. amennyit csak tudunk. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. Újra és újra megdöbbenek. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek. . hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat. melyek nem ránk tartoznának. aki aztán a nyakunkon marad. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. melyek hasonló esetekben úgy segíte on. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. Az olyan régi szocialista városok. többnyire idõskorú betegeknek. hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. mint az elõzõ alkalommal. Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. és nincs kinek. Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. a legsúlyosabb állapotú betegek számára.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. miképp halt meg a papa vagy a mama. sok betegnek itt volna a helye. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek. vagyis nem vigyáznak arra. 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. Kialakult egy széles réteg. félig asználva. mint az alapellátás. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. sebészet. mint amilyen Kazincbarcika is. és ne magasabban. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. számítaniuk kellene rá. mára a fiatalok elvándoroltak. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget. A szakrendelés. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. hanem valósággal beutálják õket. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. Elõfordul. ahol lényegesen többet kereshetnek. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. és megpróbálom kiegészíteni õket. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. hogy asztunk . A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl.vagy . Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket.

Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra. a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. lepedõket. hanem maga is forráshiánnyal küs k. 1800-2500 kalóriát. télen elsöprik ekli az ügy. ahogy tudjuk. de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. hogy a v orát korábban. Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. . október 21. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. akkor nincs orvos.belosztályra fekszenek be. Ami azt illeti. úgy kerü k át a szállóba. mi. Azt mondta a múltkor. nincs beteg. mert kihûl az ebéd. enn személyzet kell. hanem megpróbálj oldani valahogy. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. hogy bírják? kérdem. elõbb-utóbb összeomlik. még azon is takarékoskodunk. nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. egszigorúbb takarékosság érvényesül. még világosban vigyük fel. és még most sem igazán használhatók. elég szegényesnek tûnik. hogy ha n incs pénz. mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják. Marad az 1. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. Nem s házban. hálóingeket. három embert el lehetett bocsátani a konyháról. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés. tehát bevétel sincs.2 milliárdos költségvetési keretünk. egyszer komoly botrány keletkezett abból. ennyi mûszer. a minimálbér felemelését. Egy-egy osztályon ennyi ágy. ennyi fürdõszoba. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. Mondtam már. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. hogy menjünk le. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. € € Már fél három körül jár. amit az öntudatra építene k. majd átkísérem magát hozzájuk. összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle. és még a papírszalvétáka kettévágták. akiknél kvetlenül szükséges ugyan. és ez nagy veszteséget jelent. míg a levesre várunk. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. Az érdekképviseleteken is elmondtam. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. hogy azokat a betegeket is operálják meg. Nem azt mondják. Kínálkozná . szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. de elfogadható a mûtéti beavatkozás. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. Az viszont biztos. akiknek a tudását senki sem vitatja. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. hálából lekaszálják a füvet a parkban. és n Hogy vannak egészségileg. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. Tüdõvészesen. A berentei rész önállósult. nem pótolják vis az inflációt. Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. a z elmebajjal azonosítják. Csend támad. felkapálják a rózsabokrok közeit. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni. közötti étlapot. hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. és 27. rendbe hozzuk a szerencsétleneket. levált a városról. a konyháról felszólnak. ahol tudunk mondja az igazgatónõ . jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. mindenen gyógyszerízt érzek. hogy nem tudom megcsinálni. hogy minden olyan dolog. de néha negyvenen is alszanak ott.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

Már délre jár. kimegyek a vasútra. mentõket. A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. vagy még enn tovább lépve. Egyrészt. Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. ha azt nem éri el. a kívülállónak. mert a m . Lakóik egykor. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál.és kocsihel körüli viták. mint nagyvonalúnak tûnik. az útikönyvek csak közölnek. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni. Ma n berendezve. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. Ta bujkált. de azok ri ek el errefelé. tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük. Nem lés során vétett gondatlanságok. Menet közben kibámulok az ablakon. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. de ritka az a szerencsés. de nyomán rögtön be is zárták. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette.ya. több. csak az õrzõ-védõ kft. A fent és lent közép elleni összefogás tja. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. akár olcsóbb formában. A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. El tudja képzelni. az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. Mellékkereset alig-alig kad. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. magát a szolgáltatást bérelnék. Meggyõzõdésem. Felmerül a gyanú. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. magán bányászkodással próbálkoznak. sokan elvonulnának nyugdíjba. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál. a 210 mentõállo felújításra szorul. legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra. € 15. a meddõhányókon gyûjtögetnek. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok. hogy sokkal többre nem telik. a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. sõt a mûhibák sem. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. Egy esetkocsi. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait. Munka nincs. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. anélkül. az üzemi épületek falai is omladoznak. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. abban bíznak. hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság.

és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése. Intézményünk [az OMSZ M. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. melyekkel az rzõdést kötött. holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát. Miképp áll a helyzet ezen a területen. kapacitás stb. a hátralevõ két évben. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. kellõ színvonalon.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. A jelenlegi gyakorlat szerint késõn. Ahhoz. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak. mikor felvetette annak lehetõségét. valamint a hatósági eljárások és egyéb. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. év végéig 70-70 eset. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem. olyan gépkocsival rendelkezünk majd. év végéig összesen 140 db eset-. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren .) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. A nehézséget fokozza.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. melyet már a 2002-es választások u ek el dr. elyek a továbbiakban a mentésben már nem.). az elõírások egfelelõen elláthassuk. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re.5 millió beteget szállítanak. eszköz. a mû tt. csak a betegszállításban vehetnek részt.vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet. (Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. és 2004. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben). hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ. hogy feladatainkat maradéktalanul. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk. és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2. A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká . a mentõkocsivá alakítás munkálatai. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor. Amint azt már többször jeleztük. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait. A 2002. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás. 14. Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer.3 2. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db. Az állami mentõk mintegy 800. átlagosan hat hónapra van szükség. 2003. A bizonyosan bekövetkezõ. Gy.

mert sem az elõzõ. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát. és csak 3. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg. és egy új. csak drágább lehet. tovább ke llene hárítani az adózókra. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. 2003 e felé arról adott hírt. de a döntés nem a mi dolgunk. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. Azt tudja. már nem olyan szép a menyasszony. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. hogy mûködésbe állítsák. de elõfordul. a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. Azt sérelmezik.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek.mi jelzi: pontosan tudják. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. ki volna az a hülye. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. Biztos vagyok e. A város lelkesen fogadta. hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. Vajszló polgármestere úgy véli. m . vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. Rosszul képzeli. Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. forrásként Kovács Péterre. hanem azért. és felajánlotta Dunavecsének. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. Felmerült az az elképzelés is. Feltételezem. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. terhektõl is megszabadulnánk. Ha felszámolnák õket. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. hogy nincs szükség rá. doktor Rotyis Máriát. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. ügyeleti feladatot is ellátnak. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás. hogy több mint tízezer. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. Kétségtelenül érdekes elgondolás. Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. hogy tabula rasa -t csinálnak. ez a leg egoldás. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. és rövidebb a távolság. A 2000. az öröm bosszúságba fordult. pedig ha belegondolunk. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket. fel is szerelte. a szá ik is végeznek mentést. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. a további piaco ne nekik. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. m tunk. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. Azt mondják. El is felejtettem volna az ügyet. Ez persze ttáns ötlet. aki úgy ruház be . de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani.

Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . hogy hány roham-. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. a férfi már lt. ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt. amely többek között korszer is rendelkezik majd. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. Maga a központi állomás 7-8 szállító-. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M. A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. úgy gondolom. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti. nem hallják a jelzéseinket. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos. anél . a tûzoltók kapnak majd helyet. Megemlít egy húszéves. ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. kijelentettem. Gy. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének.és egy rohamkocsival ezik. A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak. Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. tõlünk kellett volna elvenni. Ez a beruházás azonban elmaradt. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. Véletlenségszámba megy. mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet. rszágúton is akadnak piros lámpák. Pontosan meg van határozva. melyben a rendõrök. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. Solton haladunk át. 50 ezerre egy eset-. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. de elrakom az újságcikket. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. Csak az a baj. 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. és 100 ezerre egy rohamkocsit. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat. Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm.] képviselõje azzal. nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat. hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot . Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. felszerelte é utatta. körülnéztek a környéken. ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt. ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. mi rögzítettük. melyet e ységbe terveztek. valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. ha elolvasná. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit. kettõ 24 olgálatot ad. 55 százalékban.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. és kijel ras részt. Az orvos hiába próbálta életben tartani. akin éjszaka tört ki a fu roham. részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat. egyszerûbb. mire a mentõkocsi kiérkezett. jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. Gy. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. java részük már túl jár a 4 en. egy eset. Már közeledünk Dunavecséhez. A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag. eset. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni. Tiszakécskét. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. amibõ telmûen kiderült. egy helybeli fiú led plomázott. addig a helyettes l y szükséges adattal. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna.

hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg. oda kellene adni erre a célra. de azt hiszem.hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. sok lecserélésre na. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. õ nem azok közé tartozik. Harmos doktor halványan elmosolyodik. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. Ha volna is pénz rá. a mentõápoló hozta vissza a halálból. 2190-et kapunk. Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. Igen. a gyakorlat másként alakul. mert egyetlen al sem szólt közbe. de bizalmatlanul fogad minket. egyetértünk. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. azt hiszem. Ez azonban csak a mi véleményünk. Ezt Önök persze helyreigazították. A polgármester alig középkorú. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. hogy az emberi élet a legfontosabb. Szab . mint a budapesti ember. de életveszélyes helyzetbe kerül. a szívverése gyakorlat . hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. Gy. Abban. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. ez így van. hogy egy nap legalá eset adódik. Gy. az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. a vonzáskörzete 17 ezres. és nem si . Közben beértünk Dunavecsére. de ez a szám a nyolcat is elérheti. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. ezt szorozzuk meg 365-tel. és is végeztem. vagy más okból. 1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. más irányból próbálkozom. mindent nekik köszönhetek. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. hogy bele t. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét. Udvariasan. és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél. mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M. mit ért azon. tehát 22 ezer emberrõl van szó. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. beszéljünk a mentõkrõl. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. és még lehetne sorolni a különbségeket. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. mert nincs. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. mint példáu osiak. de elhízott. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést. ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M. õsz szakállú férfi. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. egy szállítókocsi vitt be. akik egy vénát sem t zúrni. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. az orvos mintha megbánta volna. a mi nem kevesebbet jelent.]. 88 másikon sem arról nem is beszélve. Az országban 210 mentõállomás mûködik. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. Igen. A dunavecsei ember épp annyit ér.]. nem derült ki. kocsiztam . Engem az orvosok mentettek meg a kórházban.

csak egy piros személyautó parkol az udvaron. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna. Másik kérdés. Tab. Bük. Fonyód Szabolcs: Ibrány. hogy megmondja n kik. Nyírlugos. úgy látszik. Letenye. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. Gönc. Vasvár. Szabadszállás. mert nem ért be idejében vele a kocsi. a mentõk védõszentjének szegõdött. Szentgotthárd. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. Az emberek nem azért tartanak polgármestert. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra. ahol a polgárok mindent megtesznek. más részét nem. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. Edelény. megígérem. Örkény. B kocsi sem tartózkodik. Kõszeg. A 7. mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. Beszállunk a siba. Kíváncsi még valamire? Nem. Izsófalva.oldással. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. Zsámbék. itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. Csurgó. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. € A foltozott halál € 1. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. Moldova úr. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. € € Vége az elsõ résznek. nem hiszem. Tisza Sajószentpéter. Balkány Szolnok: Jászkisér. . Százhalombatta. Zirc. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. Balatonlelle. Pásztó. Úgy teszünk. Petõfibánya. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. Kompolt. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl. Rakamaz. Lengyeltóti. miért hiányzik valami. elköszönünk. Szécsény. Hidvégardó. Vámosmikola. Különösen áll ez vecsére. hogy az itteni tanyák merre fekszenek. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. Ricse. amire csak képesek. Sümeg Zala: Lenti. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. a hívása Kec ki. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. Rétság Pest: Gyömrõ. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. mehetünk. Pilisvörösvár. a betegek egy részét meg tud eni. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. Dunavecse Békés: Zsadány. Úgy ígérik. Bácsalmás. A legközelebbi kórház Kalocsán. Mezõcsát. Szob Somogy: Balatonszemes. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. Bercel. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. Maga. Az éves költségvetésünk 50 lió forint. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. Szikszó Csongrád: Mórahalom. Zalaszentgrót. Poroszló.

egykori kórházigazgató . komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. És mi történt azokkal. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. például egy beöntés árával. beértem azzal. Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem. Az én ki szintén orvos volt. de ez kivételnek számított. de attól félek. Móricka? Orvos. hogy idõközben eltávoznak közülünk. vezetett egy kockás füzetet. ami azt jelenti. hogy melyik betege mivel adós neki. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. hogy egy statisztikai-törté hatnak. általában lovas jármûvet kapott. aki olyan orvosságokat ír föl. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. Magamra voltam utalva. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. Már említettem. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . Úgy ítéltem meg. olyan embereknek. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. mivel foglalkozom. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. Ilyen fekete körmökkel? Igen. göndör. megfigyeltem. az irányítást a B zte. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. õsz hajú. mit vár tõlünk. az ügy érdekében készségesen fogadtak. hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. A vagyonukat ingatlanokba. hogy az orv n ember. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. mint ahogy hirdetni szokták. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. akik nem értenek egyet velem. A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. amelyekrõl keveset tud. Nem tudom. lesznek. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. A kávéházban. Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. és az is maradt. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. hogy megoldódjanak . de nem is volt szükségük rá.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. fizetést. lakást és a munkájá t. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. sem a minisztériummal. aho yakran leülök dolgozni. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. akikrõl semmit sem tud. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. Voltaire azt mondja. OTI-orvos. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. számon tartotta a járandóságát. Én zélek. én nem is erõltettem. olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. ebbe je e fel. hogy ki szólaljon meg elõször. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit. most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. Elmondtam. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . fõle k vásárlásába fektették. akik megpróbáltak tenni valamit. ma úgy mondanánk. a MABI. Keringett is egy vicc errõl akkoriban. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . Az idõs férfiak egymásra néztek. de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. Magánvényt írt fel. hogy hagytak dolgozni. körzeti orvosi szolgálat. kitesszük magunkat annak a veszélynek. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos. . eldöntendõ. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. mert eltartották magukat. hogy ha a páciens olt biztosítva. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt.

az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. jelentõs részük zsidó volt. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. sõt növelte az ország. mintha nem tudnád. mint az utódállamok. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. a mozgáshiány. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést. akár katonaorvosként. Amikor nyugdíjba mentem. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. esetleg tápszert. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. a szervezettség. utasítást adott a szanitéceknek. sõt fokozottabban. De haladjunk tovább. mint mi tudnánk. a rossz táplálkozás. apám is fogolytáborba került. t alán ott is végezte volna. de egy szovjet komisszár. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. a környezetszennyezõdés. ha kiderül. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. mint falu bolond pappal. tanácsokkal látta el õket. mint régen. csak beépítették az emberekne tudatába. az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. kit . az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. olyan volnék. akik sokat maradnak távol betegség miatt. úgy romlott az egészségügy helyzete. Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. a közigazgatásban. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. Pénz? Az nincs. az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. megke este. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett.Az ország nagyobbik. 1945-ben az egészségügyben. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. mint most. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. Akkor nem vállalom. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. Van pénz rá? kérdeztem. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. Nem véletlen. mint amennyit ér. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. hogy feljebb. de még a holokausztot is több orvos vészelte át. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. Legalábbis õk ezt állították. hogy kikerülhessen a lágerbõl. akit õ hozott vissza a halálból. és elintézte. Néhány terület kivételnek minõsült. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. Az orvosok zöme hazajött a frontról. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. mint az öregebbek. De azt el kell ismernetek. mint 1 an. enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására. zolgálatosként került ki. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. szappant adott nekik grátisz. ha valaki azt akarta. Ahogy közeledett a háború. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt. amelynek õrzése vagy hazaszállítása . így fordulhatott elõ. az oktatásban. diétá t. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. Így aztán politikai gesztust is téve.

magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. vagy magas szintû és ngyenes. mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. Olyan súlyos a sebe. gondoljunk csak arra. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását.. anti iotikumokat. kizárólag állami feladattá vált. mint az öreg paraszt k . akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. Végül bebizonyította. például a z úgynevezett triage elgondolást. Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is. az más kérdés. rá lehet bízni a társaira. ez n érvényben maradt. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. vagy alános és ingyenes. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást. Rengeteg gyógyszert. hogy meg lehetne talán menteni. a kortikoszteroidok stb. hogy érdemes bevinni kezelésre. hamar lebukott. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. akkor viszont nem általános. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. Késõbb. vett át. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel. az újfajta hormonkészítmények. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye. vérkészítményeket. röntgenfilmet. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. é lottam tõle. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. stb. újra hadra fogható katona válhat lõle. dr. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. Sokan úg znak. maradjunk a lényegnél. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette. Vagy általános és magas szintû. Ez volt az elméleti alapelképzelés. Ez úgyis meggyógyul.. tehát nem ingyenes. de megérte. hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. de jó üzleti szimattal rendelkezett. Az unokám jogászhallgató. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. infúziós szerkezeteket.UNRRA-segélyt. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet. Bismarck. mint a szomszédo s országokban. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele. akkor ez a magánpraxis. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. 3. 2. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. Ez olyan fokban sérült. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét. aki a II. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt. nem mindenki által elérhetõ. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel. Legtöbbj fogadta el.

Eltûn ill: spárga. kés. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. viszont a lakosság húsz százaléka. A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége. egy vizitért 10-20 forintot kapott. sztetoszkóp. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. magánorvoshoz kell hogy forduljon. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. hogy a nagymamája ne 85. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. adott egy injekciót. Sok új lé született. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. a gyerekeit. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. végsõ esetben az államon. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak. Apám összes tudománya belefért egy táskába. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. ez persze méltatlan túlzás. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. hogy a fülét rá és figyelt. majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen. háromezer ember tartozott hozzá. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. Elsõ említsük azokat az országokat. mint például Angliában. hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom. ebbõl nevelt fel inket. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. mint az osztrákoké vagy a finneké. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. a többintézményes. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért. Viszont az is igaz. Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. és a leszakadás napról napra növekszik. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat. Gyógyítgatta õket. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. de ezt az átlagpolgár nem vállalja. ami viszont már komoly költségekkel jár. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. Mindent összevetve elmondhatjuk. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. Visszatérve az adott idõkre. illetve a fiatalabb é . melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. éter. ha nagy baj volt. Õk csak akut esetekben lábtörésnél. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. például Nyíregyházán és Egerben. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb.pját a zsír. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. A betegeit úgy vizsgálta meg. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt. hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek.

hogy nem állja a szavát. szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára.] az így el nem az alkotmányosan védett. Felfigyelek arra a fenntartásra. Nem a biztosított költségeit fizeti meg. Nem mindig. s zámos ilyen példát fog tapasztalni. hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. Fokozódott az alkoholfogyasztás. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide. szemüveges. Újra a göndör. a pénz java a folyamato megy el. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. majd ha bajban leszel. 40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. A trend változatlanul hanyatlást mutat. hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának. A társadalombiztosító. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl. még szomorúbb képet kapunk.) AB határozat]. Magyarország ebben is kivételnek számít. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. különösen az úgynevezett elkerülhet . mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. mondha y is. Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. ma már a törökök is elõttünk járnak. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. 20. emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. hanem . Gy. de ez az egyetlen járható út. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. (V. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . például. tu om szerint.5 százalékról 4. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót. ebbõl az állam mind többet csípett le. egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak.8-ra estek vissza.korosztályok között is. hogy errõl nyilatkozzanak. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el. A rangsorban a 24. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel. és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. Hiába nõtt meg az orvosok száma. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. Egy ország minél szegényebb. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. reálérték l csökkentek. elkerülhetetlen esetben elfogadható. Úgy gondolják. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. feltûnt az ad téktelennek számító drog. annál inkább törekednie kell arra. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. Így az addig f tt tartalékok elfogytak. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat . gondolom. és bizo ckázattal is jár. De. segítek neked. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza. ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. kollektív v g az egészségügyi piacon. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni. ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994. A prevenció mindig befektetést igényel. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. aztán kiderül. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. õsz hajú.

de az õ terhükre adódó többlet. Késõbb viszont. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. mely ha egy pillantás erejéig. Úgy vélem azonban. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). Megint csend támadt. mindegy. hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül. mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. a rendszer reformjá társadalom hasznára. min foglalkoztatottság visszaesése. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron . erre használták fel szerén iket. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. hogy a magánvállalkozók éves. olyanokból. hanem azonos vagy ma gasabb szinten. jellemzõ adat. sõt. és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat. jellemzõ egybeesés. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. de mindmáig tart. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. de betekintést engedett abba. A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. hogy a rendelkezésre áll kevés. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést. Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. hogy az új megoldások elmaradnak. vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé. hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. A visszaesés több okból is ered. mint a vasút vagy a rendõrség. milyen lehetõségei. hogy ebben a tekintetben közömbös. beérték néhány részterület kiragadásával. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. de állítólag a h e a körbe tartozik.(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot. hamarosan kiderült. úgysem kérik számon rajtunk! -alapon. a tömeges munkanélküliség megjelenése.és baloldal között. Anélkül.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. kivált nem a lkotmányos. hogy elkerüljék az adózást. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával. mégpedig nem minimális. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. ha gyõzünk. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet. apróbb lépések y. mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. adott igényei vannak ennek a k ek. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí . Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb. Az alkotmányos jogok kiüresítése. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm.

illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. amit mondott. és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt. amikor és amennyi pénz jutott rá. illetve a használó éljen és életben maradjon. Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl. ik fel egy-egy renovált homlokzat. délidõben sem látni egy embert sem. Nem kell létesíteni. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. elhallgat. Mindenképpen az látszott következetesnek. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi. még a székét is távo húzza az asztaltól. hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . Aki ezt nem veszi tudomásul. Ez szegregáció lenne. középkorú férfiak. ami a mai világban már nem fogadható el. A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk. hogy mindenkin segíteni nem lehet. átengedi a szót társainak. A volt kórházigazgató. képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel.) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt. szemüveges férfi. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét. kik és mivel foglalkoznak itt. tsák a hajléktalan betegeket. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. beszámolóval. mintha megbánta volna.sságát. yen semleges savanyú szag árad. de senki sem akarja folytatni. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. majd ebédosztás elõtt nyitják ki. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. fekete szakállas. A kórházakat kényszeríteni kell. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért. Szándékát termé tt tudomásul vennem. € 2. késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. Samu István gyûjtésébõl. több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. Vaskapuját tják. fejét a tenyerébe támasztva. nem . € € A Budapest VIII. A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei. ott egy muzsikus cigányréteg él. hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be. lepusztult józsefvárosi környék. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. Az öreg orvosokat i avárják. Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg. és azon keresztül jutnék be az épületbe. (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is. vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. hogy a tanuló. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. . gyerekeket vonszoln k után. Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. Bú nevet. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén .

Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát. Túlestünk a kávén. nemzetközi szervezetek. Erz ol királynõ Magyarországon járt. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. 19 dték át nekünk 99 éves használatra. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. a pincét is födém takarta már. Egyikük egyetlen barátját . Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. a gallér alá. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel. Tizenöt évig állt üresen. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet. elhagyott házban él. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. egy fehér patkányt is. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. Talán úgy go atják. aluljáróban. feldolgozóva egyetemben. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást.leggondosabb kézmûves munka. hogy hihetetlen gyorsasággal . Szégyen. A pince. tisztálkodási lehetõség. nem szégyen. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is. kávét hozat. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. a patkány elõjött. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. Az irodában várakozó elnök. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést. gyermekded tekintetû. a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. melyek itt lógnak az iroda falán. beszállt a metodista egyház. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. ahol nincs víz. asztallapon. angol. A gazdája úgy etette. Már tíz év telt el a megnyitás óta. vágóhíddal. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. szekrényben. védtelen ik mögötte. Például mikor II. német kiadványok. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. de úgy tûnik nekem. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául.. de lakhatóvá vált. illetve azok. ha a le abb komfort szintjén is. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. aki az utcán kóborol. a tetején néhány cseréptörmelékkel. Iványi kordiális mosollyal fogad. a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. tv. ellátogatott hozzánk. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. de késõbb teljes világossággal kiderült. olyan helyen lakik. és visszament törzshelyére. az us. az a gyanúm. Az i könyvrengeteg egy. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. aki pincében. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. lekapta onnan. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál. de a legtöbb mlott. Iványi nem mondja ki nyíltan. utcán. A lenleg is veszteséges. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. évi III. a titkárnõ kiviszi a csészéket. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. hanem valószínûleg naiv. há allérja alatt.

alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. vagy vándorló munkakorút. s ha igen. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. kezés leálltával. A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. az utcai kivégzõtábor. szellõzõrács fölött aludtak. már minden telefonfülkében. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. Létezett egy dinamikusan változó. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. televíziót. A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése. gyertek be a kapitányságra. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. a Normafa környékén . megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. Ráké bereket a létbiztonságra. S ha még azt sem. akk is. ha csak piszkálni tudta a munkát. amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. Moldova úr mondja a fõorvos . de még fiktív lakcíme sem volt. Az állami gondozottak . rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg. és másnap elengedték. különféle munkásszállók fogadták be õket. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. õk pedig. akik foglalkozunk az emberekke l. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja. bajtársi erõszaktól félve. 1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. doktor Samu István. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy. akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. hol magasabb. illetve leállítá lett jönniük. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t. ak endelkezett ugyan munkahellyel. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. javarészt vidékrõl felkerült. Amíg dolg ztak. gyökereiket ves ek. mint ez a mostani. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl. lopásoktól. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is.. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. ez jelenleg a négymilliót sem éri el. mi. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. nem tudnak elhelyezkedni. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. eltûnõben létezett hajléktalanság. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg. a termelés csökkentésével. de mindenesetre jobb. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. Érdekelne. azt írja: Gyakorlatilag alig.edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései. Budán. inkább felfelé. a határon belüli vendégmunkásokat . s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. Az elsõ. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról. Budapestrõl vidékre mennek. mint a lõrinci temetõben. testvériségrõl stb. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak. hogy ezt milyen formában tapasztalta. olyan-amilyen. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. Felfogásommal nem állok egyedül. ráverték a REF-et. Jó idõben sokan eltávoznak. akár akarta. mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot. Sokan az utcára szorulnak. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. Lassan. elektromos fûtést mûködtetnek vele. szégyenlõsen. nem tudták megvédeni az érdekeiket. még a tizedrészét sem ta ek.

Az a tény. László összeállított egy ilyen statisztikát. delirium tremenstõl. Én magam nem vagyok orvos. mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. gangréna. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. az õ kocsijuk kiesik. idült gyomorhurut. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. Még az 1980-as. Samu István megállapításai hivatkozom. majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. sokszoros bordatörés. számos fejsérüléstõl. meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás. legyen szó hajléktalanokról. látni fogja. gyomornyálkahár avtúltengés. A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. tüdõgyulladások. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. mi van vele. szívinfarktus. elbutulás. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. aki lehet. m int némely elõdje. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. tébécé. hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. hol fekszik. A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. A mi alapítónk. és a késõbb tap azt bizonyították. érszûkületek. és kérdõre vontam õket. hogy Ön. Tetû. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. azt sem tudta. K. ezért jobb és hitelesebb. Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. a lelki gondozás. de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el. rüh. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. combnyaktörés. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. tüdõasztma. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. Beláthatja. idült hörghurut. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. agytrombózisok a. elkukacosodás. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. maga már rég nem evett. állkapocstörés. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. szívelégtelenség. ha dr. álláskeresés. hogy tetves vagy rühös. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . nevezzük K. vitaminhiánytól. agysorv oholtól. jogi támogatás. magához térí teget. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. nappali melegedõt tartunk fenn. mint a kontrollcsoportnál. tüdõtágulat. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. õk felmérték a helyzetet. Iványi felteszi a szemüveget. Szellemi leépülés. mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. úr. Májzsugor. angi . A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek. Bizonyos mértékben igen. tisztelendõ úr mondta a mentõ . pilepsziás roham tört ki rajta. Olyanokra gondolok. Úgy találta. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. de ez csak néhány he biztosít. Kihívtuk a mentõket. lábszártörés utáni állapot. A hajléktalanságra kivetett személyeket. ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. illetve savtalanság. népkonyhát. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. Én emlékeztettem õket. Szívizom elfajulás. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. idõbe telik. mikor odaléptem hozzájuk. fekélyek.thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. alultápláltságtól. fogyatékos vagy rokkant volt . segélyezés. Mi nem téríten nem segíteni akarunk. Ön is felháborodna. lábamputáció. vérszegénység. mûtét utáni állapot. bõrgennyedés. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. Ére 2-3 doboz cigarettától. Egyikük megisme mentegetõdzni.

E igen nagy pénz. aki a saság területén tartózkodik. mikor kiderült. Akinek nincs munkaviszonya. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ. Nem puszta lustaságból. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. De attól tartok. hogy bevezették ezt az egész rendszert. mint bármely más személy. ami a TB-igazolvány alapja. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni.nak új törvényeket. 1999. Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. 19. nem tu ni. A kórházak igazgatói felmérték. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . gyakran zerülnek. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. Telenként sokan emlegetik. 10. Tegyük fel. hogy eladta valaki. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. illetve ellopták tõlük. szolgáltatási díjat kér a másolatért. hogy nincs szükség rájuk. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. 9. azt hiszem. 104-et [a mentõk telefonszáma M. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. Gy. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. s tudunk. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. nem élõsködõk. Ezzel is tisztában vagyok. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. igazgatási. ha elveszik. hogy egy »csövi«-hez hívták ki. hanem azért. mert elveszítették a kártyát. jegyzik be a nyilvántartásokba is. de sokan nem is tudják. K. Tehát még egy évtizede sincs. Még mindig kint van a hóesésben. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. mert a többség gon n bõséget élvezett. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete. hogy fel kellett venniük K. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. hogy vállaljá z ilyen eseteket.-t. De haladjunk tovább. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. 1995. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. hogy módjukban állna új kártyát kérni. Találtunk már olyan mbert is. eltûnik. A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. mint a sze t. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban. ezért meg kell gondolniuk. kétezer forintot.] kikü em 17 órakor. hogy vitába szálljak Iványival. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban. h tehetnek róla. mert fáj a lába. esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. mindenki már a születésénél megkapja. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán. XI. XI. jóléti szintû államban nem is jelenth . éppúgy. meg semmisül. A közhangulat úgy alakult. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. így az õ ellátásuk majd az OEP. hogy az akció botrányba fulladt. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. ) Nehezen szánom rá magam. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell. Most a szakadó esõben három napja egy padon ül. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra. Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. Sok kórház addig elmegy. Az esetek nagy részében elutasításra ta . 15. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. Miképp történt. Meg is jelent egy olyan újságcikk. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek.

Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg. és megindul a torzsalkodás. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. vagy a mentõegységet orvos vezeti. üdítõt. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. onnan a fürdetõbe. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. vitt nekik almát. a nejlonzacskók is árulkodnak. és tételezzük fel. és nem biztos. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak. Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. beszélgetett az ápolónõkkel. az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. . Az egész rendeletnek. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. ez annak i ezer embert jelenthetett. tésre lesz szükség. A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. úgy tudom. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. Szeretném. mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. nem csak fizikai értelemben. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok. hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . Ez rossz a mentõknek is. Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. Lehet. hogy hosszan kell utazniuk. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos. 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja. ha a szállítás esetkocsival történik. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt. hogy nem érdeklõdtek utánuk. Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. Egy idõ ut pasztaltuk. A fertõtlenít akkor végzik el. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. mert az egyik kocsijuk órákra k . mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták. Már más a helyzet. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. akkor õk dönth tnek. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. m issza az egészségügyi intézménybe. amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget.jogosult volna rá? De. mikor értesültem róla. fürdethetõ-e a beteg. a beteg e gész magatartása. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. Valószínûleg belülrõl is az. hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak.

Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk. ebbõl 1671-et közterületen vett fel. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet. mára rvosi praxist. féli zési ügynek is tekinthetõ. a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni. mint az övé felõl. bõrgyógyászatot. õ ateista.. a lelkész a mellére teszi a kezét. A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy . mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. Oltalom Kórház Dr. Mi az.és járóbeteg-kezelését. hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. Iványi Tibor Fõo. A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével.felverik a párnájukat és így tovább. Egészséghez való jog ide vagy oda. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl. de erre TAJ-szám nélkül ninc .. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget. illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. Arról szó sincs. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. Csak a nyilvánvaló. Január 1.. de már a belgy zaton is elõfordult. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. A tbc diagnosztizálása. ismernünk kell az adatokat. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni. Nem zsidó. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban. Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának. fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen. Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. és december 31-e között az alapellátásban. leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból.

Az osztályon a fõorvos. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. szakmai karrierje. az ápoló. y fegyvert vihessen be magával. szívrohamokat. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. a klientúránk szinte beláthatatlan. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. invitál. hontalanok. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát. térítsen meg valamit a kó . Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. te azt ígérted. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. ezért hamarosan nyugdíjba küldték. egész napos ápolásra szorult. belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. Senki sem tudta ellátni. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. fejlõdési ren nességgel küszködõ. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. Dr. nem szívesen emeli fel a hangját. agyvérzést és . mert az egyik fiút rá tudta beszélni. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot.léktalanok. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. és megpróbált a túszszedõk l hatni. szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. Ez így ment néhány évig. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. Élelmet-orvosságot hordott be. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot. Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. ek vele. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. Iványi Gáb könyvében megemlíti. És ez elégséges arra. így akarták kikénys eni. arckifejezésében rezignált ember. hogy egész napját a kórházban töltse. java részük csonkolt végtagú. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. Jó híre hamarosan elterjedt. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. és Nyugatra távozhassanak. Ha a beteg magyar állampolgár. a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. hogy váltságdíjat kapjanak. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket. felvállalta. a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. viszont sokan nem ide tartoznak. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. Egy. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. a rendelõben beszélgessünk. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. Családias életforma honosodot meg. ha az öreg kórházba került. Aki emberekkel foglalkozik. A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. csak önmagát isztrálja. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. A környéket ellepték a belügyis ok. de minden hajléktalan beteg. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. A y út 152. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. mindig l olyanok. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. Mintha csak meghallotta volna a nevét. senki sem tiltja meg neki. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. feszülten kell yelnem a szavaira. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. néha nõket is. A család különös módon jól járt azzal. de õ még fogadja az elkésõket. így õ életben maradt. márpedig. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. leromlott állapotú. A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették.

meg kell tenni. menjünk edves uram. legalább öt évig kell várni. Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri. mert nem tudja el rakni a holmiját. Most is üres a hálóterem. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. Ami az én szorosabban vett szakmámat. ezeket este hétkor eng k be a kapun. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez. mert a berendezéseket sok helyen összetörték. az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. Komoly egészségügyi refor il. A Gallup Intézet 2001. De gazdaságilag. a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng.és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. de higiéniai okokból sem. gondolom. Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot. Gy. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be. de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. de ellátták az összes rászorultat. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. A teremben szekrények nem találhatók. A fekete mûbõrrel borított. Iványi Gábor attól fél. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. er gharagudott. és reggel nyolcig maradhatnak. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. bár ha eljön az ideje. hanem minden más kintetben is. hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. minden alka mal új és új CT. ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. Nagy szavakkal élve. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. Egyáltalán nem. nemcsak a jobb helykihasználá ett. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben. elõnyös volt ez a döntés.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak.] Ami az én szûkebb területemet. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . el akarják kerülni. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz. az 1960-as évek második f jessé vált. Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték. ha nincse hiába mondom. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. ha túlzsúfoltak k. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . A Fidesz felfogásával tettem egyet. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. e simán. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. a másik. meggondolatlanul mászkálnak a váro snek. az angol. a pszichiátriai ellátást illeti. az élethez való jogot. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette. megértése a bajaik iránt. Valóban száz személyt tud befogadni. a pszichiátriát illeti. . Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. megütik magukat. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan. a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között.

Már három óra is elmúlt. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. csuklóláncot visel. várja meg. kivételezett helyzetét jelzi. a zuhanyozókon nincsen csap. Egyikük. Mellette egy középkorú férfi f t. egy alacsony. szerzõdéseket aláírni és így tovább. Rendben van. begipszelt lába fölöt danadrágot. tízpercenként vizelnie kell. mindig magamnál hordom. az apja hazament. a rokonok elszedik a pénzét. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. mert kirúgnak. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. kölcsönözni lehet. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. Lentebb egy férfi alszik egy székben. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. maga tudja. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja. csak vállat von. Nem engedhetem meg magamnak. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus. a kezelés után a beteg világfias mod . bár mindenki tudja. bár már ötvenéves is elmúlt. amíg amputálják a lábát. itt van egy olló. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. az anyósomnál laktunk. Nem árt a dohányzás? kérdezem. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. persze csak úgy bújtatva. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. Samu doktor szól neki. Úgy hallani. nem hagyhatok ki egy napot sem. Be kellene feküdnie vele. Be kellene áztatni a kötést. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. nan kirúgták. nem mondja ki. felm utatásával vásárolni. hogy tudjanak magáról. az egyik karját gipszkötés merevíti ki. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. . mint jelezték. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. Nem válaszol. Egy pillantást vet a sebre.A terem mégsem egészen üres. Szabolcsból jött fel. TAJ-kártya? Nincs. Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser. hogy levehessük. Személyi igazolvány? Elveszett. nyilvánvalóan felmérték. Egy pillantást vetek az ágyára. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával. ahol kezelni tudják. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. idekerült. Egy görög ember fia. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. Erdélybõl jött át. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét. erõsen csípi. melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. de a kezében most is cigaretta füstölög. ellopták. arra számított. Nincs. Dimitrisz. a másik lábát is le fogják vágni. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. em sokáig maradna a helyén. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. de látszik. 23 ezer forint a nyugdíjam. az ambulancián. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. Nincs idõm várni. néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. Ezt el kell hinni bemondásra. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. dolgozik ezt-azt a ház körül. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. fülbevalót. analfabéta és gyengeelméjû. de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. a mentõk szokták visszahozni. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. már rég lejárt a rendelési idõ. 75 ezer forintot kapok. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. Néhány pizsamás on. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. keres néhány forintot.

mert egy hajszálat talált a malterban. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. Leittam magam. M. Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel. Lehet. aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van. Az van. de kevés. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. Milyen iratai vannak? Csak román.31%. Gy. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. ez most ra számítva 2500-2700 forint. az illetékesek ezt is keveslik. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen. de otthon hagytam. június 100. az út mentén elaludtam. pontosan nem tudom. Samu doktor könyörgõre fogja. ráhajtott egy autó. alapítványi támogatást. április 106. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül. Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget. Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír. megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene.8%. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. hogy menhely . május 97. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. A rászorultság ti el. ha eket is el kell látnunk belõle. augusztus 95.2%. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán. az a koronás. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet.6% 07. Ledolgoztam 34 évet. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana. õ még az elõzõ kórházból hozta magával. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. végi estét. mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után.3%. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. Van ott egy faház. Télen sokkal több a súl os eset. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. nemcsak a kórházat. például tbc-ben. február 110. Valamit csak tudnak adni neki. de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. hogy ez nem sok. arra ráírtam. visszamegyek az erdõbe. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. Ózdon kohászkodtam. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük.6%. mert kell a hely. mint a befogadóképességünk. Noricin? Az is egy betegnek jár.05%. mint láthatja. de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh . a lábam b lé esett. elsõsorba alanokat. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod. Én ha tudok.

Ami régen. Folyton botrányokat csinál. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. fáj a szívem és a lábam. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. szegényesen öltözött nõ tartja fel. Látom. azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. d már magamat sem tudom ellátni. zeng tõle a ház. mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. fülbevalót viselõ. Azt szeretném tudni. egy középkorú. Nem is sikerülhetett. az ápolónõre bízza a további eligazítást. hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. Király fõorvos izsgálta. Én hordok neki ételt. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. különösen az ápolónõi létszámban kozni. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. hallottam ol yanról is. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. amiért iszom. a másikuk pedig az tisztában. hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. abból iszik. akinek mind a két lábát amputálták. õk majd beutalják alahova. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. nekem van egy öcsém. És maga küldött is kérvényt? Igen. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. Voltam elvonókúrán is. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. farmeröltö gállítja az orvost. A legmagasabb kategóriába tartozók. és azt mondta. Most is h dulunk el. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. hogy megnézzük az ott fekvõket. a korábban idevándorolt lányom után. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. de egy hatvan i. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. a 7 . A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. itt pedig egy kalap alá vonták ek. szõke. nem jutunk át a kórterembe. hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. Ehhez persze szükséges hoz zátenni. alkoholt fogyasztott. hogy nem boldogul. Sz hárdra például hét évig kell várni. válaszoltak is rá. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. de nem sikerült. Belenézek az iratba. kedvesem? Tetszik tudni. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. és nyugodt. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. Most hol lakik? .a Gulághoz mérhetõ. Egy romos lakásba oholista. és egy iratcsomót nyújt felé. mert egy 35 év körüli. hülye lennék. akiktõl borravalóra számíthatnának. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. Úgy tapasztalom. visszakérdez: Mirõl volna szó.

két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. a román nagykövet et keresték meg. csak az volt a baj. an azokat a betegeket helyezik el. hamarosan elhagyhatja a kórházat. Nyelési neh nála. Végigsétálunk a két ágysor között. azt hitték. pénzt ad a férfinak. Úgy tudom. és elkergette õt a háztól. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. de onnan két hét múlva k. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. elõször egy használaton kívüli hajón élt. Három óra elmúlt. Kivártuk azt idõpontot. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. olyan. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás.Egy Dohány utcai pincében. holot z õ állampolgáruknak számít. a Nyírségben élt. bebélyegezték az útlevelébe. visszakerü t. Azt mondták. Samu doktor kinyitja a zényét. Az utcán rosszul lettem. már három éve nem láttam õket. az éhezésben legyengült. akkoriban. nézze meg. meghallgatja õket. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. Végre eljutunk az egyik kórteremig. Õ a legrégebbi betegünk. Egyszer már ren k. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. Agyi keringési zavar. Egy cigány ember következik. de továbbra sem mosott lábat. három mély seb van a hátán. Mivel nem voltak igazolványai. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. Samu doktor minden betegnél megáll. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. megfúvatták m a szondát. a mentõk bevittek az idegkórházba. aztán cselédkedett egy P zdánál. Meddig fog itt maradni? . négy általánost végzett. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. akik nehezen járnak. hogy 72 órán belül hagyja e ot. és pihenjem ki magam. Nem kell ennyire segíteni rajtam. Végül átkerült hozzánk. a sebeit beköpték a legyek. hogy menjek haza. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. nem. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. Krónikus alkoholista. Annyit tudunk tenni vele. mert a pizsamája alá vastag pulóve . Evett ma már? Még nem. de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. Rokonai nem mara délyben. ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. felfekvést kapott. hogy részeg vagyok. dacosan fogadja. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. bujkált. Csontfejnekrózis. rühös lett és tetves. Tizennégy éve jött át Erdélybõl. emellett összeszedett egy orbáncot. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. hogy nem volt hová hazamenni. az állapota tovább rosszabbodott. de nem mutatott ki semmit. És ha rendbe jön. hogy törõdjön vele. Vele is elbeszélgetünk. én is hozzáteszem a magamét. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. kiszáradt. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. most már három éve eljöttem a csa ládtól. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. így kerültem ide. vagyis elhalás. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. Lábszárfekély. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát. elhanyagolta magát. Õ nem ment. enyhe jobb oldali végtaggyengeség. Feljött Pestre ott munkát. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik. segédmunkás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. Egyik nap elkezdtem szédülni. eredetileg rendészként dolgozott. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. sem a hazaté e. megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. akiket értesíteni lehetett volna. a nyári hõségben is fázhat. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára.

és a fõváros m e jusson legalább egy. több pénzt irányítanának erre a területre. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. Azt is meg kell állapítanunk. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. a WC kint a folyo ható. Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket. ha megvizsgálnák. embertelennek találja a gondozók magata tását. nincs fürdõszoba. A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. de vannak esztendõk. Ez nagyon soknak tûnik. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász. ium elõtt álló daganatos beteg. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben. hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . hogy a középkorú. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. még mindig nem ut bi védelemre szorul. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. 10-12 nap után távozhat majd. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. sajnos. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt.Amíg meg nem hal. aki hajléktalanná vált. úgy gondoltuk. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. de belefojtották a szót. Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene. Hátha jobb volna nem csinálni semmit. visszaviszik a semmibe. nincs bennük közösségtudat. sokszor csak két-három hónapot tölt ott. a szeméttelepen kialakított vackára. Ez a különbség. ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. Nekem az a véleményem. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. az osztály mozgató lelke. természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. majd kérdezzen rá valahol. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket. és erre csak ritka embereknek telik. nem jól érzi magát. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. attól függ. . általában nem mennek. nincs betegbiztosítási kártyája. és visszaszökik Budapestre. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. jól megközelíthetõ elhelyezésben. Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. mint amilyennek kezdetben becsültük õket. sõt az is elõfor ult.

így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. és az e lommal kidobják õket. A demoralizált. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. végül a terápia rova l. hogy: a nevezett hajléktalan. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. l az Alkotmányba ütköznek. Csakhogy közben észbe kaptak. A. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot. hogy n. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. hogy a etegnek nincs TAJ-száma.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik. és szomorú tapasztalatokat rögzített. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. Egy 2000. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. hogy be szorítják õket. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. embertelen körülmények közé. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. szinte naprakész adatokkal szolgálnak. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett. Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . fellebbezni nem állt módjában. Budapesten több ilyen is található. és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. Az ambuláns ellátási lapra beírták. Feltételezve. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. az adminisztrálás sze ngedték õket. sokszor nevetséges indokkal. akkor képesek lennénk a szegények. például a szóban már többsz . Az intézet azzal védekezett. sem TB-kártyával nem ren zett. a többit visszaküldték az utcára. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. Igen. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. . ehhez egyébként kellõ tudással. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. hogy mentõbe ültette a beteget. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez. bizonyára kijelöltek néhány más i is. és be kellene gipszelni.7-0. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal. rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. a látását meg lehetett volna menteni. Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott. nem küldték el a rendelésrõl. és nem a törö zavarta el. Csak az a baj. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. akiknek nincs hová menniük. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. tapaszta kezünk. sõt hajléktalan is. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban.8 százalékát teszi ki. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. H. Ennél csak azt szeretem jobban. A betegsége valójában glaucoma volt. ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon.

tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. Korábban esetleg együttmûködött velünk. hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. elõfordult. hogy egy év alatt néhány millió is összejött. olyanról nem is álmodhatunk. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek. ömlik a víz. akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel.6 milliót. otthagyta mindegyiket. a mosóport zsákban. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet. eltávozik tõlünk. akár a postahivatalban történõ felvétellel. Sajno s vagy meg se találjuk õket. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. igyekszünk takarékoskodni. ilyenkor megesik. Elkerüljük. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. A legnagyobb összeg. de érdekes megemlíteni. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. literenként 120 forintért. A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak. de nem hiszem. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot. eldugul. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. és mi beosztjuk nekik. hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot. idén nyár 4. az idén is kellene. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik. Nem volna olcsóbb. hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. Láttam. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. hogy háta mögött farkas.5 milliós mínuszban járunk. fe . Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ. úgy. elõfordul ugyanis. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. Ezek összege változó és tlen. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap. ha maguk fõznének? De igen. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. vagy el kellett hagynia mindet. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. lakása volt v . mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. Néha sikerül elérnünk. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. hogy bérelünk egy mentõautót. át lehet menni érte. és õk is készítik el. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak. pedig ahol tudunk. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. egy ebéd 300 forintba kerül. a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. ak lakossági folyószámlán.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében.

ne viszkessen annyira valami. gyertyát rak egy tartóba. i fizikai erõszakot alkalmaz. és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. durván ácsolt padokon. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. nekünk nem szabad egérfogóként mûködni. azt kikísérjük a kapun. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. de egy invitálja befelé. akadt. nem ölt palástot. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. egy hét múlva már egy fillérje sem marad.je felett holló . jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. törött székeken. ne érezzek. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. tuskókon kuporogva arra várnak. az este folyamán többé már nem tûnik fel. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. az olcs atására. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. A karrier végén nin az életnek: csak az. A nõ visszafordul. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. Köszönöm. Azt sem tudja. Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. de inkább sétálok egyet. egy középkorú. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. apja-anyja él-e. az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. szemüveges. egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra. a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. hogy várjak néhány percig. hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. megszólítja az udvaron üldögélõket. tessék addig ott helyet alni. és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. hogy adjunk jelentést. csak egy Bibliát vesz magához. Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. hanem egy ombos zakót visel. A tettét úgy ítéltem meg. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. rendezett ruházatú. Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. az esõtõl és a rendõröktõl. ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon. Szívesen. és hétkor engedik be õket. de ha már bent vannak. Be kell ismernem. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. hogy szûnjön a szenvedés. aztán visszajövök. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. hagyjanak békén. Iványi Gábor egyik lánya. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. boruljon e l a tudatom világossága. közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu. azok nem is mozdulnak. a téli melegedõben tartjuk. egy tá adarabokat készít. aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. Értsék meg mondtam a rendõröknek . akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. . kérik. A szomszédságban fekvõ. fekete hajú nõ nyit be az irodába. hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat . Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. testvérei merre járnak. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. Együtt vágunk át az udvaron. ne fázzak. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. Õk az istentiszteletre jöttek. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. Senkit sem kényszerítünk. mi bibliai Dávid azt a férfit. Tudnak jövetelemrõl. fekete nadrágjában marad. gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. aki akar. Ha valaki markecolni próbál. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész . Egy húsz év körüli. az ügyeletesek hú c embert engednek be. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. keresetét vagy a nyugdíját. sõt azt is.

olyan. én katolikus vagyok. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. amilyet a reformátusok használnak. a család ott állt a koporsó körül. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. de így sem boldogul. nekem egy teljes kell. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. rajtam átfut a gondolat. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. nagyobb töredékeket vették magukhoz. minisztériumokban. é i semmit sem tudhatunk felõle. Egy régi legenda jut az eszembe es. hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. melyeken a lopj . kiderül. hogy vél etlen volt. ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. volt. hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. a pászkás tányért. sokszor kerülök nehéz helyzetbe. inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. zakót viselõ férfival. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. Nem kutatom. Az egyik hallgató visszamarad a teremben. mert itt rendet tartanak. hogy komolyan gondolja-e. például a zakót viselõ. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. hogy majd arról beszélek. A lány összeszedi a kelyhet. a darabok szerteszét repültek. hogy már nem egíteni rajta. a ne . de akkor megszóla lt bennem egy hang. vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek. Nem. tépték a hajukat. A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. Nem szoktak látomásaim lenni. és szeretném tudni. Elképzelem. Nem tartoztak a híveim közé. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. megnézem. a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. de egy református nõnek udvarolok. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. Iványi mindegyikük . A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. Ide is átkísérem Iványit. de a bõrfelülete annyira megégett. nehéz l bõl. akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. szavai alatt száraz köhécs szanak. azokat megengesztelem. kiengesztelem Eltûnõdöm azon. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. A legjobban itt szeretek lenni. Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából. akik e em. talán lesz valahol még egy. Túlbecsül. láttam. Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. hogy kel beszélni vele. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. Késõbb valaki azt magyarázta nekem. hogy a múltkor is adott valakinek. mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. az emberek körömmel ma .Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . Megszólítom. Az egy Újszövetség volt. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. senki és semmi nem tehet róla. de engem kértek fel a búcsúztatóra. paráználkodj . a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. ma este még egy istentiszteletr kerül. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. a gyertyát. amelyben levest fõztek. Sokan. mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. hogy akiket bántottam. Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni.

este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. és visszaejti a táskába. a Deák tér az enyém. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot. hogy kit ke en. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. az be kell. úgy érzik. mert ez az egyetlen ruhája. . Most még jó az idõ. nem mehetek szõrösen. nem ak arnak beengedni a kapun. csak beleszagol a palackba. az ügyeletes abból tudja. arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. leszázalékolták. egy ötven körüli. Ha lehetne. kopaszra nyírt. Ha ezt kifizetem. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív . Átmegyünk a már ismert kórterembe. hogy eset erül bejutniuk. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. puszta fölénybõl. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. volna egy kérésem. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. Tovább folyik a beléptetés. mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke . tõlük is leesi -600 forint. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt.szerezni. Heti ezer forintot kell fizetni. akkor sem bírnám a feszültséget. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . meg kell borotválkoznom. Ha nem hiszi. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára. Reggel négykor kelek. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. mint a fapados . Mi van benne? Ital? Ugyan már. A befoga y ágyszámot kapnak. hogy fogadj magát. szeretnék átkerülni a pincébe . ugye. és . Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki. itt tartják ma este a második istentiszteletet. Mikor hazaérek. mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. kiderül. talán három-ötezren. õk beleegyeznek. kivan a szívem. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. még rendbe kell szednem magam. kis és nagy vagányok. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe. aztán jön a d az átmeneti szálló . viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. Visszamegyünk az udvarra. Hét év múlva megyek nyugdíjba. Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. ha valaki hajnali ébresztést kér. hogy ez nem olyan egyszerû. Szeretném magam kipihenni. de a fapadoson nem tudom. mert folyton jönnek-mennek. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. sportosan ö ik. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . hét teljesít k két nap szabadságot. megszólítok egy-két várakozót. a fejét is betakarja a paplanjával. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. Nekik már szóltam. mert késõn érek haza. de sikert arattak a Hatalom felett. Az egyik ágyon valaki alszik. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. Tudja. hogy ha egy jelentéktel en is. víz. Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. Ott mûködik egy lakóbizottság.) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. Azt is vállalom. És a pince szálló nem ingyenes. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr. fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. A betegek nagy része fiatal ember. v legalábbis alvást tettet. A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució.

a legtöbbe nem feküdtek le. A levegõ most is nedves és nehéz. mint a fapadoson . hogy helyben magu yasszák el a tejet. házassága c fel a fõvárosba. Megállok egy pillanatra. télen. Cipõjüket. oktalanul gyullad ki és alszik el. hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra. hogy üljek le melléjük. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. hogy szólhatna. Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . Nem járt el szabálytalanul. Nyolc óra felé jár. elképzelhetetlen lehet a fülledtség. 42 kilóra lefogytam. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. hogy a hóhért. de támogatni kell minden ambíciót. Belehallgatok egy társalgásba. Az az igazság. a lak lepedõn. mind be van rakva kártyára. sz etesnek. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. Dolgozik valahol? Szeretnék. támogatja a törekvést. ahol a kereseti lehetõségektõl. korán kell kelniük. de sokan nem itták meg. a fotocellás l jelez. a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. egy idõsebb férfi ép taglalja. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. ágyukon kuporogva esznek. ott harsogott folyton a zenekar. A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. Mindig a koncentráció embe. mikor végrehajtotta az akasztást. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. Nem. Samu doktor találta ki. Tüdõbajos vagyok. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. a fedése ehhez túlságosan vékony. Fent. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. A hajléktalanok egyetlen. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. A szemlét a fapados -nál kezdjük. Nem tudni. milyen célt szolgálhatott eredetileg. amikor megszülettem. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. mert kaptunk valakitõl két hangfalat. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. engem már a kórházból se za a szüleim. minden egy kisebb mûanyag kosarat.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. me mernek. mikor egyedül döntött? De igen. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. mert így kényszerítve vannak rá. Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. paplanos ágyban fekszenek. csak egy-két perc múlva pislog egyet. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. kimegyünk a hálórészbõl. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. ágynemû nem jár nekik. Régebben elõfordult. megkérnek. azóta sem láttam õket. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. de nem tudok. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat. csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. vagy kávét fõznek. aztán elszánja magát. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. aki megengedheti m egy kávét az automatából. Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. nappal is viselt ruhájukban fekszenek. minden esetben halálra ítélik e rölésért. Nekem a legkönnyebb mondja . annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. de a kényelmi fokozat magasabb. A következõ állomás a pince . a másik Túrkevén élt. Végigjárjuk a szállást. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. keresztrejtvényt fejtenek. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. Aféle fórum alakul ki. abba belerakhatja a holmiját. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. nem valószí ltalmi pincének használták. szatyrukat a fejük alá teszik. honnan kerültek ide. de nem mûködik megfelelõen. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. mert én sohasem éltem családban. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. és az egészet betolhatja az ágy alá. Kérdezgetem õket. Mibõl él? Valami mindig adódik. mert a seprût sem bírnám el.

mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. az együtt töltött négy év alatt M. Mi kell hozzá. õk beszélgetnek. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket. csak kihalásos alapon lehet bekerülni. mint régen egy közepes munkásszálló volt. de összesen egy vert gyökeret nála. Újra én töröm meg a csendet. Ittas állapota már önmagában ki . alkozóval. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. õ talán befogad. hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. mindannyian leléptek a munkahelyrõl. Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. még az udvart is a személyzet söpri fel. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk. A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. vagyis kihajtják utolsót is. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. de én megpróbálom. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. Egyik este egy román kamion futott be M. ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok. Azt akarja mondani képletesen szólva . én nem volnék képes ilyen magatartásra.) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. akkor az. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. hogy nem is lesz. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . cigarettáznak. hogy háj nõjön a hurkánkra. A rendõrök ismerik. r kaképesség számított a befogadásnál. Béla csak szánalomból vitte el magával. A többiekkel hiába kísé tt. inkább megyek vissza az utcára. mellyel a sorsukat elviselik. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. M. Lehet. Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. (Ennek a három embernek a törekvése. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. maradunk. 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. hogy valahol van egy lánya. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. csak arról értesült. például Érden is ez a helyzet. hogy hasonló helyzetbe kerü ve. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. az ottani lakóbizottság jóváhagyása. vagy nálunk. Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. sak nak. azt követeli. és ha val biztos ebben a nyomorult világban. Már tnyi embernek adott állást. azt. Csak egyetlen ember jelentkezett. Dolgoznak? Igen. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. 25×25-ös átmérõjû. egy negyvenkilós tüdõbete cigány. a pincében . és elhiheti: a mesterek nem hagyják. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. nem háborgatják. Meg vagyok gyõzõdve. A túrkevei ember közbeszól. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi . És mi lesz. hogy folyamatosan dolgozzanak. Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. Hallgatunk egy sort. ott fenn mûködik az már olyan. Még a n elegendõ egymagában. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt. Béla telephel yére.életemben még egyetlen lakás.

menjen át az Elõd utcai szállásra. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. Most befejezõdött a mázolás. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson. mert biztonsági õrként dolgozott. ott még nyitva találja a kaput. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam. azt hiszem. hárman ismeretlen helyre távoz . visszafordulunk a lépcsõ fe lé. Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. Nem szabad erõt fitogtatni. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. Kint élõ magyarok segítették munka. újra elkezdtek inni. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. míg végül kiköt . Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. kézrõl-kézre adták. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. mert a családom kint él Uk rajnában. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. 18-19 éves költözött. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. Nem is kötöt k szerzõdést. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. A folyosó csendes. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. mi csak az utolsó láncszem voltunk. Mire felérünk az átmeneti szállásra. és újra a menhely legalsó bugyrába. Iványi Zoltánné. Elõször egy barátjánál lakott. Örült neki. hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. anadába követte apját. nekünk. Kórházba. A víz felforrt. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. mert anyja nagyon beteg lett. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. 1996-ban hazajött. akik a sor végén álltunk. akkor vegyék le róla a bilincset. kétszer is tönkrementem. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. álta t tudtuk fedezni. estek. már fél tíz felé jár. már n fillér sem. Nem fél? kérdezem a lelkészt. akkor nincs baj.lehetõségbõl. 1988-ban elõbb az USA-ba. ami dott. Azonban hamarosan el kellett költöznie. é ragaszkodott hozzá. nagyon kellett volna a pénz. nekünk nem k. és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. mert kevesellték a pénzt. ez a csúcs. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. Kijeven túl. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni. vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. átmeneti szállóból kizá tását : Z. abból kiszedheti az adatokat.és szálláslehetõséggel. és nem csinált botrányt. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. Az a tény. svarcban számoltak volna el. notórius tolvaj hírében is áll. Nincs papír. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. az itt lakók többsége lefeküdt. a pénzbõl mindenk maga részét. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. azt mondta a betóduló rendõröknek. a fapadosba kerültek. és a f udta kipihenni magát. fõtisztelendõ úr. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. ha siet. aki úgy arcul vágta. most fogok harmadszor. hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. Születése évében dált. innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. és arra számítottam. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. Nem. a férfi elkészíti a teát. de súlyosbító körülményként. anyja állandóan verte. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom.

hallgatagon köze nek. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. április elején jutottam hozzá. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre. egy utolsó beöntésre indul. Õket állapotuk miatt társaik gú . a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. hogy az e orint valóban naponta értendõ. aki elmondta. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend. Mivel az útiköltség sokba kerül. hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. Érdeklõdtem az okok iránt. isten tudja. mikor Hollandiában jártam. hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . hogy idõ elõtt tönkremennek. Írt apjának. Meg voltam gyõzõdve. ezé a kiutazás Kanadába.padoson«. hogy kezd túljutni a problémákon. hogy megnézzem az új részleget. a szan lszerelések fehéren csillognak. beültem egy kórterembe. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . láttam olyan intézetet. elmondta neki a kiutazási szándékát. de a válasz nem érkezett meg. Reméljük. . A pap m pjai egybefolynak. de a türelmetlen fáradtság. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. és úgy nézett ki. eszélt az apjával. Szeretnénk. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. de mikor egymás mellé érünk. hogy nem az utcán. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. Ennek tudható be. azót sztettük vele a kapcsolatot. 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. és próbál egyenesbe kerülni. hogy az öreg valamit félreértett. elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. Elég volna néhány rabiátus figura. mint az új. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. lehetetlen helyzetbe hozzák. Ezt meg is tudta t nni. amelyben célként rögzítettük. megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. talán heti ezer forintról lehet szó. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. Egy autószerelõ mesélte egyszer. 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. elköszönök Iványitól. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. ezért figyelmeztetésben részesült. mert igen jó helyen dolgozott. hogy ú nadába az apjához. Ettõl valami újra megpattant Z. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. a fapadosban leoltják a lámpákat. hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. Késõbb apja is kórházba került. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. 2000 novemberében. bánatában leitta magát. amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. ez valami zellemességnek számíthat errefelé. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. Csak abban reménykedtem és reményked is. Tisztán. Elhagyva ezt a részleget. 2001 februárjában úgy tûnt. mert akók vigyáztak rá. tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. Arra már nem maradt pénzünk. 2003. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. mikor kiderült. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. melyben kérte: küldjön meghívó levelet. Kint a Dankó utca már kihalt. Tamás é ismét a pohár után nyúlt. anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe. de nem tudta vállalni. hogy a pohár után nyúlt. Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . Meglepõdtem. Leszegem a fejem és továbbsietek. Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. Ideje már leszoktatni az embe arról. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni. a stressz nem üt át a tartásán. a többi h ly üres. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett.

ak tik majd a biztosítást. A pince . egy ember nézi a szûk helyen. ha lehet. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. Nagymajtény. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. hogy mé tõzõ. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. alig ismerem fel benne r etõtársamat. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. kiderült. mûanyag kosarak. hogy rágyújtson. hogy leszázalékolnak majd. A veszély nem lebecsülendõ. munkaképtelen. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. Többé nem szégyelljük az erõnket.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . a pannon tigris ugrani készül. hogy ki lehessen rakni a kórházból. arca sápadt és beesett. hanem kiemelve. ez is megroppant. Muhi. Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. örvendezett. súlyos depresszióban szenved. így fertõzõ tébécés is bejuthat. Megjegyeztem néhány kijelentésüket. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral. dobozok. Mohács. az örökös állami gondozottat . késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . hátraszegezett nyakon tartja. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. nem köszön. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. Általánosságban ki lehet mondani. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. bevittek infarktussal a Szent István kórházba. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. Szinte mindig folyamatos romlásról. biztos. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. álldogálunk egy percig. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. mintha észre se vennénk õket. hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. Gorlice és Piave. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. Mint ha nem lett volna Augsburg. páratlanul piacképes túrós csuszánk. nemzeti imázsunk. Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. de olyan állapotban vagyok. hogy negatív leletekkel érkezett. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva. Negyven forint mondja. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. Mi történt magával? Kilett a szívem. nem horgasztja le a fejét. Aztán az egyik kórházból a másikba került. akik a hátukon viszik a társadalmat. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. nal elõfordult már. egészséges vendégmunkások. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. ha k. és egy hónap múlva derült ki. Azt akarták. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. õ aztán ismer minden nótát. agyar. még zsúfoltabbá vált. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. de az állapota tová odott. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. Mulatni való kedvem van. hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. csak bólint. Lementem meglátogatni õket. és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. Feljön velem a lépcsõn. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. Világ os. és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít. amikor azt lebontották. az új évezred elsõ évében 7. mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. Merseburg. hogy jönnek majd a derék. hogy nem arról t szó. Don-kanyar. olyan közel hajolva. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. a hét gyászmagyar. mert néhány szekrény ak. a fegyintézete en tartotta õket. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. leépülésrõl hallok.

klinikák gel akadnak szerte az országban. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. hanem el sõsorban az adok -on. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. testre s abott megoldásokat. De mindegy. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. a Katolikus.és ellenállóképess e. hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. a Zsidó Hitközsé zövetsége. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. Mikor lent. a lyel minden rendben van. meg kell említenünk. az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. a betegek pedig valah maguk is munkások voltak. az Egészségügyi. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. a helyére került. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. A bajokra depresszióval.evolúció ellen küzd. akik egész nap kísérték. sietõsen v ak el a melegedõ felé. nem itt tartanánk. menti azt is. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. Egyáltalán nem nyugodhat meg. mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit. És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. a Belügyminisztérium. hogy eg betegséget bocsátott rá. A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. mint a hivatalos felügyelõikk l. én az Isten egykori mesterem. h iismerettel dolgozunk. Szociál Minisztériumhoz tíz. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. mintha csak rohamra indulnának. csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. A hivatalos ész nem segít. A kavalkádot azt teszi teljessé. ha van lelkiismerete. agresszivitással. története annyi tanulság . Az úgynevezett locus minoris resistenciae . a Hon elmi Minisztérium. drogfogyasztással reagálnak az emberek. a Telkiben mûködõ intézmény sem. a Református Egyház. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet. Magánrendelõk. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. meg kell találnunk a helyzethez illõ. és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. jobban megérttették magukat velük. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. növekedett a teherbíró. hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. hogy az utca az egy legalizált hely. Mielõtt erre rátérnék. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . a metodista felekezet is. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. és mint láthattuk.

hogy a feladatteljesítésük színvonal . fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. kopaszodó. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el. nincs is pedá . a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett. az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján. M. de a gyökerek mélyebbek. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. Hosszabban elbeszélgettünk. mint a sok külön szakma t. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít. akik valóban hajtanak. Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával. aki más intézetbe esetleg más városban. Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. Általában a tulajdonos-igazgató személye. Az állása örökös. csak az nem világos. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. A kormányos a menetiránynak háttal ül. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. aki megoperálta. A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. pazarló intézmény. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. Az állami egé klihez hasonlít. hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. anélkül. A mostani szervezésben elõfordul. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban. nincsenek hûbéri. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött.) Bocsánat. Rokonai helyeselték az ötletét. a területe pedig hûbérbirtok. úgy véltem. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. õrzött és védett határokkal. Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. (Például Babits Mihálynak. Gy. És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. Nem véletlen. hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr. hogy megérdemel egy rövid áttekintést.. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait. felkeltette az érdeklõdését. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat. Az ötvenes éveit taposó. Még sok ember allja majd. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. melyet természete z a hét követel a leghangosabban. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. nem összehangolt. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. mégsem rakhatnak át oda betegeket. akkor maradhat. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb. hogy egyes. sõt más országban mûködik. Ezért akkor jó megoldásnak számított. a fizetése fix. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ. örök ki tságok. jut-e a kalóriapénzbõl .

Egy régi villaházat béreltem ki. Ennyit az indulás . A tartózkodás oka világos. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. hogy idõs korában majd valamilyen drága. melynek az volt a legfõbb alapelve. vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket. Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal. mely garantálni tudná. én. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást. A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. Ha az állami támogatásra nem számíthattak. hogy miért nem. õszes szakállát. Nos. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. divatos betegséget kíván beszer i. Egyedül így sem ment volna. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. Bocsánat ezért a verbális viharért. helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. olcsóbbal is. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett.ki is számon kérhetné tõle. Haskó bólint: Nem tudom. legalábbis ezen a területen. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd.-vel. má sak illendõségbõl is. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. Érezték. addig az egészségügyi kft. Egyszer én is jártam kint náluk. Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát. hogy nála alig köve . szinte sugallja. keresi a szavakat. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. a környezet nekem. római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. hátha õk menn . hogy ilyesmi is elõfordult. az orvos-direktor meghívott ebédre. Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani. hiszen Magyarországon aligha an intézmény. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. a laikusnak. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. ha a pártfogó befolyása akvirálható. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. Valaki azt írta. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. Nyílt akkoriban e olyan klinika. Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. Megéltünk már olyan korszakot is. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. barátját. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. hogy két kézzel is alig tudta tartani. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket. de azt egyszerûen megengedh k tartom. és szerettem volna a magam ura lenni. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni. lehet. többek között ezeke t is meguntam. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául. Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. ha jól tudom. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk.

beláttam. Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. Na ek. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ.re. hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki. Különféle hasznosítás k. szinte azonnal hazamehetett. Maga is praktizált? Igen. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. aki ezt nyíltan ki meri mondan . és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. de nem hoztam elõ. 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. és azt arra fordítsák. Mikor gyõztek a válasz . de nincs hozzá elegendõ pénz. azt hitték. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk. az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. légzési. és abban is hittem. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. a hasüregbe is. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. és észrevették. addig zaklatták. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. Az a tapasztalat alakult ki bennem. Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. Mégis. mivel túl sokszor látták a fideszesek. hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k. kedvet kapnak arra. minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat. azt mondhattam a tükörbe: hiába. Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. Nem hiszem. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. hogy az intézetünk az õ. ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk. azt kicsinálják. idegrendszeri. és különbözõ nagy yelnek rá. de sem szakmai szintben. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. sõt ha kell. Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. Eredetileg azt szerettem volna. A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . ha a beteg lelépett a mûtõa ról. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. élve azzal az elõnnyel. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. illetve a cég tulajdonába tartozik. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. és átvették a kormányzást. Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. utoljára a Péterfy kórházban. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani.

hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat. a második kategóriába sorolha ettársam félig. többségi tulajdonába tartozik. hogy megnézhessem az intézményt. leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. a másodikat és most a negyediket közgazdász. hogy találkahelynek használják. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. bérelt. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk.k. Parancsoljon. a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. attól tartottam. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. Czöndör úr küldte Önt? Nem. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. Az elsõt és a harmadikat orvos ve . hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. de ha minden ilyen kiválóan ment. hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. a kaput azt tette be végleg. Meglepetésemre Czöndör Attila. És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. Most mi van az épületben? Nem tudom. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. Arra rezzentem fel. Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. hogy nem saját. én Czöndör Attila vagyok. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. Ez jelzi. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta. l m egy padra. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. melyet még 1997-ben adtam be. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. Néhány egye közrejátszott. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal. ezt már nem k kifizetni. Úgy vélem. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik. Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . € € Õszintén szólva. õk csak szûrésen estek át. minisztérium. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe. vagyis már több mint két éve. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. Háromnegyed részü panaszmentes volt. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. a rossz nyelvek azt suttogják. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett. 1998 május elején lehúztuk a rolót. megállapodtunk. Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. Elõször: a multik és a beszállítóik. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. az ügyvezetõ igazgató. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. nem járulnak hozzá. Bocsásson meg a kérdésért. ott áll a kocsi. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. ez a cég hatalmas vállalkozá . A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni.

hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. mint az egykori Sasad TSz. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. de ennek z közel. a többség úgy vélekedett. A bejárat elõtti ke . hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. Ez addig fog tartani. melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. szinte verekedte k minden fillérért. mert állítólag errefelé ál k vadászháza. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. Gy Senki sem tudja. hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. Ezért gyakran önkényes z elosztás. Megtapasztalhattam ugyanis. Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból. mikor azt olvassuk. Igaz. lni kell arra is. hogy egy kórház élére kerülhessenek. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. a bankokon kívül olyanokat is. hanem stratégiai kérdés. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. hogy mennyie n halnak éhen a világban. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. Az kétségtelen. ha a vezetõk úgy találnák. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. egy másik kórházban állapították meg. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. a János kórházba vittek. tanúsíthatom. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. itt zont alulról bámulják ezt a szintet. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. Csak találgatni tudjuk. és eze azdag. És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. mert késõbb megbántam volna. egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. de õk nem törik magukat. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. M. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. harc nélkül kevésre mennének. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. melyeket akkor érzünk. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. másutt. nem például egy gépet. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. Feltolul bennem a kérdés. Szerencsér am ki hangosan. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. mint a látványos tragédiák. Széna tér és Telki közötti utat. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. Menedzserek dolga volna endet teremteni. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. a kórházak az alapítványokból.a kezében.

professzor. K. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. hiszen közismert.ndezett. Álta em küszködünk szakemberhiánnyal. akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. nem juthatnak pé betegekhez. A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták. az induló személyzetünk . Ennek ellenére. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. Czöndör nem csap botrányt. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül. A helyzet y áll. a saját osztályára viszi õket. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl. Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással. a 2001-es évben 18. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton. a M majd a Moszkva téren. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. másfél órába is beletelik. például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. Adót nem fizetünk. Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. mire kiér a rá várakozó pácienshez. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel. de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. Kezdetben nagy volt a fluktuáció. tehát nem közvetíthet hozzán et. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. Akad olyan. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. a Szilágyi Erzsébet fasoron. nem csaphatja le a mûszereit. olyanok. természetesen. hogy csak a nevem kell nekik. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. mások elési idõben mûködnek. Ötven kétágyas szobát alakítottak ki. Amíg egy ba jutok ide. megint mások ügyeletet látnak el. A helyett igha lehet teljes értékû. a Nagykörúton. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . nincs miért. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát. mint egy belgyógyász vagy sebész. Tegyük fel. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. a költségek ö adta a kétmilliárd forintot.) A kórház gyaníthatólag arra számított. mert nem képzõdik nyereségünk.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. de a lift nem mûködik. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. melyekben lehetségessé válik a copayment. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. akár két-három órába is beletelhet. Tudtam. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban.

evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni. Czöndör most sem köntörfalazik. az éves d ttól 5. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. véges lehet a rám fordítható ideje. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. Ami a szakszemélyzetet illeti. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót. vagyis a fertõzõ. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat. megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. Gy. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést. aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. Van olyan páciensünk. õk ak fogyaszthatnak. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik.7 millióig terjed. de ezek többnyire alkoholisták. Közben leértünk az ebédlõbe. aki befekvés nélkül. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. Napi háromszori étkezést biztosítanak. aki ebbõl él. M. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. véleményem szerint. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás.cserélõdött négy év alatt. de nem ezzel reklámozzuk magunkat. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. E sze joggal mondhatnák az illetékesek. tehát. Philips televízióval. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki. A túlsó végletként lehetne említeni. nincs értelme az életének. Telki az egyetlen.] Czöndör meghív ebédre. [Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak. azóta úgy érzi. de nem kapunk megfelelõ személyeket. csak napközbeni tartózkodást igényel.3 nap. õ rintot fizet egy-egy alkalomra. mel delkezésére szoktak bocsátani. tudomásul ves lapátolom az ételt. Gy. olyanokat nehezményeznek. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket. telefonnal van felszerelve. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. t. most nincs üres posztunk. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt. M. Mennyibe kerül mindez? kérdezem. az e us. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. M. a másik a hozzátartozójának van fenntartva. Gy. helyette egy rudat kellene beállítani. . Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz. Persze nagy a szóródás. megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. sokan jelentkeznek ugyan.

hogy amikor altatják ma jd. ne figyeljenek a szövegére. az egy hárommillió forintos. Lehetséges. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. betegre röhögik magukat az árainkon. A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. azért is kifizetik. emlõfelvarrás plusz nagyobbítás. észreveszem. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született. aki kérte az orvosainkat. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik. Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak.) Végigfutok a jegyzeteimen. az más kérdés. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki. Tisztában v vele. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti. Ez nem túl magas. ami komolyabb következményekkel j t volna. Ahogy látom. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. Van. mint egy autót. impla k nélkül 200 280 ezer. nemcsak a közvélemény. de környezete is vé ta. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. gondolom. Van. Büszkeségünk tárgya. a cég viszont annyit elért. a nyugat-európai biztosítók egyre in . és minden látogatót egy-egy nõvér kísért. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. én is ki ettem a teljes árat. szkréciónk is vonzó. de nem sikerült. bevisszük oda. tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. és elhozzák Telkibe. véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. nem több. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. hogy itt haljon meg n . egy szülés 232 ezer forint. A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk. Sokan persze csak fontoskodnak. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. aki úgy ítéli meg. Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. Behozták ide. a hosszú haját bekapta a gép. hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. aki saját orvost és saját ápol kap. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. A külföldieket megértem. Tovább böngészem az árjegyzéket. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. és valósággal megskalpolta. Volt egy színész. Feljön hozzá a család. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem. ha máshová megyek? . hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük. Ezért azt a rendszert vezettük be. Egészségüg m lehet visszavenni. milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. nekik m vagyunk. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. és lehet. aki azért jön be. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. és nem munkavédelmi hiányosságnak. vagy ki sem e ték a számlájukat. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. hogy véletlen széli. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t. ha egy szálkát talál a halban. Megjelent az újgazdag. De más indítékok is közrejátszanak.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. Újra belelapozok az árlista kivonatába. aki a 300 ezer forintos öltönyt. az ápolónõk le sem mossák.

pazarlásokhoz. (Csak zárójelben jegyzem meg. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. azt is megszabták. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. mert a több pénz jobb. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. az garantálja. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete.tárainkat. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. A már kialakult kapcso erek révén. nincs drágább mûszer. A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait.) € 4. felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. ezt önmagában nem találta kielégítõnek. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. Talán még azt lehet megemlíteni. ibe került a kezelés. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. például elõírták papírszalvéták megfelezését. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába. A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. mint az orvos töltõtolla. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. már nem Czöndör Attila a kórház élén. ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. Az USA kormányzata rájött. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. elõírták. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. sõt visszaé z vezetett. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. mint a kevesebb. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. egyrészt azért. mert addig sehol sem . nem utolsó sorban azért. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe. márpedig a közmondá nt. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. hogy túligén gukat. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. yis borravalót adniuk. mint egy szívmûtét.

Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat. gyorsult az ágyforgás.09490. Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. ezt látszik alátámasztani. a beteg életkora stb. . ez akkor is felmerül. mikor bekerül a kórházba. mikor már elérték a kívánt esetszámot. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása. mindegyiküknek az az álma. három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. A HBCS rendszert 1993. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba. Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. a szaruhártya-átültetést. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira. ha a kórtermekben fekszik. ha nem is hónapról hónapra. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását. legfeljebb annyit számoltak ki. A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. javult a mûszerki ználtság. Az alapvetõ gondok közé tartozott. a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére. felsõ rmatív napja 20. ho tevékenysége után számlát adjon. találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. az esetösszetétel indexe. Senki sem tudta. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2. a következõ a vizsgálatokra. hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. viss fogni a ritmust. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. hogy mennyit is ér az a bizonyos . Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. A 02 portból. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. és egynegyed rész az az összeg. fennáll a csalás veszélye. hogy augusztustól. amit a betegre fordítanak. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. július elején indították el Magyarországon. és ezt nem kontrollálják megfelelõen. az állami kezelésben lévõk két. hogy csõdbe jutott. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. A struktúra egyik atyjaként smert dr. mûtétek. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent. két napot lehetett ugorni. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. a súlyszáma: 2. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik.

találtam néhány. rutinesetnek nem minõ van szó. hiszen mindegy. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni. kardiológia. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. Bordás István is elismeri egy cikkében.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1.136 pontnak. Akkor miért tûzték ki a 40 napot. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. intenzív ellátá szakmák (pl.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0. mint a 20. ha azonos betegség gyógyítására azonos .1 ml-t használunk fel.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. a beteg 24 órán belül meggyógyul.869 pontért.Mi történik abban a feltételezett esetben. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett. ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés. mondjuk. Gy. a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el.039 pontot. de mint laikus. A lépeltávolítás 18 év felett 4. külö egítélésükre. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. hosszú idõtartamú ellát tályokon. mert különleges. Mennyit kap a kórház akkor. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl. segédeszközök a drágábbak. hogy a keknél felhasznált mûszerek. akkor könnyen belátható. Tavaly [2002-ben M. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. 18 év alatt 0. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának.] jel . és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ.és gyermekkorban. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. Hiszen. 18 év alatt 0. Ezt semmi sem indokolja. hogy a szabály m tiltják. Általánosságban elmondhatjuk. egy nap alatt végbemegy. nem vállalkozhattam azok elemzésére. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása. Kül yt jelent az. akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket. hogy egy spekulatív. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ. mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni. Tehát a kórháznak nem éri meg. maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át. ha túllépi a normatív 20 napot. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték. traumatológia. merev és élet rendszerrel állunk szemben. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. 18 év alatt 2. gyógyszerek használhatók felnõtt. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0. csa ak az idõvel arányos töredékét. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel. Azt. sebészet. dr. Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik. Csak az a civil benyomás rögzült bennem.

ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. eszközök (maszk. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. ezze a késõbbiekben foglalkozom. hogy túl azon. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót. az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. Lehetett olyanokat is hallani. amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült. Mivel mindenki. C t. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett .] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. A tömeges csalást. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. Végezetül meg kívánom ismételni. ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. hogy ez valótlanság. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. hogy a kórházak több munkát számolnak el. például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. vagy majdnem mindenki csal. Feltételeztem. sapka. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. lándzsák. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet. elõ látható tennivalói is akadhatnak. € 5. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . azaz forint járjon érte. Mindig is úgy képzeltem. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. Mondják. Matejka Zsuzsa. szerintem igaza van az általa leírottakban. mint a több órás végtagmentõ. általa számíto nne. mint amennyit elvégeztek. lenyûgözõnek szánt. de meger tték az idõpontot. aki kimarad belõle. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. Még ha az összes többi. mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem. aki átnézte és úgy »be nt. A legjobb beteg a halott beteg. hogy a femoralis. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít. azért ugyanazt a pénzt kapom. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok. de jobban is kifizetõdõ. Tipikus. lilára festett fémtra . hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. szûrõk. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul.3 milliárd forintról van szó Dr. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. mondjuk. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. hogy erõsen elfoglalt. k egyszerûbb. újraerezõdést biztosító mûtét. vagyis co mputálás magasabb pontértékû. fecskendõk. tûk. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . osan pedig 1. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. akkor a riportereké a korábbi érkezés. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival. mert nincs semmi értelme. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt. A következõ tanulságos példát dr. mint a gyógyítására tett kísérlet. rosszu ség túlszámláz. lepedõt haszná sõ kimenetig. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. Állítólag így több pontot l yvelni érte. Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá. legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. Így lehetett. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. Gy.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén. Bár tudom. ezért az.

24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is. nem jutok tovább az elõszobánál. mértéktelenül fogyasztanak a . a hiányos egés zetszennyezés. nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem. nõknél 75. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent. mint Ausztriában M. Gy. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. semmiféle jel nem mutat arra. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét. teljesítõképességének hiányosságai. Nagyon t dohányoznak. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t. 1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. Kinyitom a táskámat és eresek. kint a folyosón kell leülnöm. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl.5-szer magasabb az EU-átlagnál. hogy hamarosan szólítanának.ottak eszembe összehasonlításként. hogy telefoná sson egyet. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi. 1. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el.37. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett. ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. belüli egyenlõtlenségek. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül.24 év volt. hogy mikor szólítanak. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3. felhívta a pontos idõ szolgálatot. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in. Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. egészségtelenül táplálkoznak. nem törõdnek az egészségükkel. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. a nõk 81. bele lapozok a füzetbe. mert a fõiga zony még tárgyal. Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki.84. önpusztító életmódot folytatnak. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek. az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg. döntõen a magas v n. de azt sem értettem. Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. mint ortársa. -as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak. a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg. hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve. mint az ország gazdasági fejlettségének. Elõk egy másik dokumentumot.8-szorosa annak. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei. Most úgy döntök. keveset mozognak. mindig az a dilemma foglalkoztatott. 11 évvel hosszabb életre számíthat. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne. várva. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot.

mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. az mindig is durva volt. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét. Olyan jól fizetett állások ezek. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. és beljebb invitált. akkor soknak. Anélkül. hogy a bal-. A változás csak annyi. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. ami a mini tíz és félszerese. a falun élõk betegebbek. Rendben van mondom csalódottan. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést. nem engedi meg magának. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. A nyomtatott old értem. hogy a orombább lett. egy fõigazgató-helyettes évente 6. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól. generációs kötõdések. mert az illetõk úgy vélik. Már indultam is volna. Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt. és ná n ilyeneket kell ellátni. hogy nem volt kedvem továbblapozni. mennyire valósak ezek a vádak. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. kocsihasználat. és megszakadtak az évszá os.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok. de el sem tudtam képzelni. hétszáz és nyolcszáz között. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik.3 milliós alapjövedelemhez jut. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. adott esetben az OEP vezetõjével. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül. közgazdasági. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés. elnézést kért a meg tásért. Úgy döntöttem. Valahol azt olvastam. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . Az egyik elõdöm azt mondta. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény. de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. Beszélgetõtársam régi. azzal a különbséggel. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. Soknak találj a? Utánaszámolok. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek. mint a városi lakosok. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. hogy ha valaki népszerûségre törekszik. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán. Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. valószínûleg azért. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. mobiltelefon. lehetséges. nemcsak azért. Lehet. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. Ahogy vesszük. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. Nem tekinthetjük véletlennek. hogy felháborodjon: Jogi. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. Az irodája nagy asztalán egy vastag. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. rutinos menedzser. akkor az orvosokéval. vesztegetési kísérletekrõl. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. hogy megítéljem. az ne me n OEP fõigazgatónak. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem. de errõl nem kívánok beszélni. kirúgott fõ lyettesrõl.

Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré. az eredmény nem. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek. a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. em is olyan szinten. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. Ez nem a mi feladatunk. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. foglalva. a gépek vásárlása a minisztérium. csak annyit mondhatok. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. De miért nem emelkedik a támogatás. de a betûjéhez is. neki vétójoga van. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. Nem hogy mi. amiért nem jut pénz az épületeik. aki a bukást is vállalni tudja. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. reform félbe maradt. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. azt az indulásnál dr. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. elõír ató egy-egy területre. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. Jávor András. mert a bukás is nemesebb. és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk. konstrukció. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. Ezt nem nekem kell megítélnem. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. létes rukciójára. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. a beruházás. aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. annak financiális ügyvitelét. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. Az ország 160 kórházá . Ne haragudjon. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül. hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak. Oberfrank Ferenc. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. Olvastam egy adatot. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik.

mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. én megszoktam már. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. hogy beszélgetõtársam sa a szót. mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. vagy mikor kiderült. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást. A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. A Fidesz-kormán úgy tervezte. megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. Nincs mód arra. Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. úgy látszik. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. mint a nyugdíjak lékos emelése. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. Az igazsághoz hozzátartozik. é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. a feladatok átgondolására. jellegû igazgatási szervet alkotnak. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. . ám menet közben meggondolta magát. Úgy hallottam. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. napirenden vannak a csõdök. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. és ki is fizették a költségeit. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. és hagyom. cs hinnie kell. a kintlevõsége bb behajtására. mint például a vasutasoké. Igen. Leg esetben reagál látványos eréllyel. tudok róla. jobb orvosokat szerzõdtetett. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. addig szükségképpen nem alakul et. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. Matejka Zsuzsa felnevet. Egyes vélemények szerint. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. egyharmada olyan mértékben. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is. Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. Nem. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. országos illetõségû. de nem kommentálja a hallottakat. Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. Önkéntelenül is közbeszólnék. Az olyan. Ez meglepi? Nem. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. az egyikben a gazdagok tömörültek. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk. ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. modernebb gépeket szerzett be. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni. Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. Az is jellemzõ volt rá. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását.a fele eladósodott. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. mely már a betegellátás színvonalát veszél . saját költségvetéssel rendelkeznek. és meg vagyok gyõzõdve. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. Egy orvos egyszer azt mondta nekem.

a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. felvilágosító. hogy azt hittem. Az. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. olyanok. jogalkotó és ellenõrzõ. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra. mint a kö nyezõdés. silány édességekhez. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak. és ahelyett. nem alakult ki gészségtudatos magatartás. sajnos. legalábbis annak nagyobbik felét. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét. a helyi önkormányzati. sõt 40 százalékos szerepet játszik. a zsíros yérhez. akkor is tovább sújtanának minket. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. Ezt persze nem mondom ki. hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. ennek érdekében az elv iad vissza. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. ha visszatérnénk arra. de sem módomban. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott. A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. eznék lefogyni. károsító hatások elhárításában. a dohá izálás.(Abban nem bízom. Például. az egészségüg váltani a világot. Nálunk. például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. rosszul hallok. a férát mozgósítani képes tevékenysége. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. a drog. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. ha k . ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném. függvénye. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. Ha eltekintenénk attól. sem jogomban nem állt vitába kezdeni. A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja . esetleg mikor válik elviselh né. mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte . hogy nem nek öntudatos emberek módjára. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. A külsõ társadalmi és szociális gondok. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. hogy ez a szándék megvalósul majd. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. [Mint annyi más esetben. szemükre hányva. Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. ezen belül az egészségügynek is. a higiénés viszonyok.) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . a környezetszennyezés. stb. Az egészségpolitika.. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. abban az életmód 30. bánatomban egyre többet eszem-iszom. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz. milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre. a helytelen táplálkozás. A többi az életmód. kalóriaszegény. mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért.

Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. ne teremtené meg a saját betegkörét. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem.határozom meg.) Nyugaton a páciensek kikövetelik. Ezen gyógyszerek között an is van. A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. a va tegeké. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. h ogy tüntessenek a jogaikért. mely ha egyszer létrej . hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. Bizonytalanság alakul ki bennem. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. becslésem szerint több millió f os költséggel. Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit. amely 2002. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. Ez viszont azt jelenti. figyelmeztet. bocsánat. ha beteg leszek. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. a kívülállónak is túlzásnak tûnik. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen. Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. hogy a piac két pillére. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O . csak ritka esetekben j az. a reumásoké és így tovább. hogy melyiket emelem le a polcról. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. például olyan módon. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. felismerték. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. büntet. mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek . innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. mások megszûnésére. hogy a betegek elõtt etetlen. a keresleti és a ti oldal összemosódik. Nem inkább azért teszik ezt. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele. Ez egyedi jelenség. nincs igazi politikai Arra gondol. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. Az üzenet dr. de ezek még gyerekcipõben járnak. az orvos dönt rólam. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára. Az állam. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal. hogy õket a isába terelje. és biztosítja az új és korsze gatását. más szóval: ha nincs páciens. mint a kívülállókét. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt. vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. ugyanazzal a lendülettel folytatja. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. Ebbõl is látszik. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról. hogy nincs az a kapacitásmennyiség.

hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. de tudunk olyan esetekrõl is. amire a betegnek szüksége van. hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. csak támogatást nem kapnak. csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben. hogy elkerüljék a vitákat. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. Persze rossz. aki rosszra gondol . hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. hanem a környezetük i . melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat. Az illetékesek. hogy mibõl. hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. vagy a magánpraxisba men át . annak a gyárnak a terméke volt. fontosabbnak tûnõ momentum. és könny játszható.. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között. hanem amit megfelelõen finanszíroznak. Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. a Magyar Lupus Egyesület . mondjuk. Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani. A másik.] Sok függ attól. [Olyan esetekrõl is hallani. elõfordul. bár kizárt dolog. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. tehát az újságokban való megjelenésének ideje. már nagy bajokra vall. Gy. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. mennyit. hogy 0 óra u mazták meg.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra. Ne a . ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. az orvos an azt diktálják. ami szinte lehetetlenné teszi. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. tehát különös hangsúllyal. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. de ez t jelenti. akik figyelnének minden kétes ügyre. valamint az OEP delegál tagokat. hogy szerzõdtetek. állítólag. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. hazaviszik és elosztogatják. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. hogy ennyi alapmolekula létezik. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak.és Támogatási Bizottság. hogy apróság. mert. Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. Lehet. Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. milyen körü t felhasználni. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium. de mindenesetre gyanút kelt. Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. ahonnan elbocsátot . az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni. ig tartott. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . Változatlanu juk jelét annak. hanem a Társadalombiztosítási Ár. vagy mondjuk inkább. õket talán nem leh megvesztegetni. Bólintok. hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. az aláírók névsora. akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. Az a törekvés pedig. M. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. az Innovatív Gyógysze repel. Én már a legkomolyabban gondoltam rá. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba. Talán. Nálunk elpazarolják. a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz. amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg.

hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. Illik f eznünk. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki. és viz tra hívtuk be õket. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. és eb ia. hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. az Irányított Betegellátás IBM-re. melyekben a háziorvos. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. majd a Pharmavit Rt. Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. nem törekszik egymás kizsákmányolására. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. hogy figyelnék minden döntésüket. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója. Gyógyszerészként végeztem. õ. stratégiai igazg ettem. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. a felét sem annak. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. abból indult ki. Egyetértettem a szándékával. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal. ez ké ervezõk bevételi oldalát. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. beavatunk olyan szakembereket. ha az egyenleg pozitív. és kontrollálják a költségeket. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. m ek következtében anyagilag is jól jár. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. mint igazi vállalkozó. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. amit a hasonló állapotú. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. többek között az amerikai managed care mintájából. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. Az egész elgondolásnak az a lényege. Munkám során találkoztam Somody Imrével. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. de az is kétségtelen. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. De az egész elképzelés akadémikus. ezzel lelassult . az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. és a legkisebb ballé is jelentenék. A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . mint az országos adatok. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak.amiért ilyen sokat keresnek. ha negatív. mert nem tudunk pénzt keríteni rá. A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. Az év vég a szaldót. de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. A háziorvos másutt akkor j ban. de korábban még nem kezelt egyéneket. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként. rögzített csoportját ke a panaszaival. Biztos. szakrendelõknek. akkor kifizetjük neki a különbséget. A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. és egységes. akár szervezõként. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. Nemzetközi példákból indulnak ki. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. az egye következmények nélkül marad. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. Ide csak benézünk. hogy igaz volt. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. a gáz és a csatornare központja. Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. és azt tömködték be a résekbe. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. kicsi az ûrszelvény. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. nemrégiben megrepedt. ezzel-azzal. Ezzel csak annyit értek el. Leül egy kávéra. akár egy csapból. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. é . és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. h e hordják el. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. Idõzített bombák ketyegnek itt. mert kiüregesedik a föld. A szennyvízvezeték is tömítetlen. egy mindkét lábán combból csonkol . A gépház. hogy még egy gör verhetett volna neki. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát. ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. A legenda a legõsibb anyanyelv. a víz változatlanul betör. ezeket csak úgy l kítani. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. a vezetékek belógnak. Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. és az egész épület összeomlik. Nin betartva az az elõírás sem. és egyelõre nincs baj vele. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. Valakinek támadt egy olya n ötlete. összesen másfél méteres vastagságban. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. mint egy normáli ságú helyen. és idõnként felrobbannak mondja Piroska. a szen raktárakat. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. hogy próbálják meg szalonnával. utcai ruhában nem tudunk bemenni. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. A forgalo e leszorult a mélybe. lehet. Egyszer eltö anyvezeték. elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma. Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. hogy beépítették a folyosóvégeket. akárha egy buzgár törne fel. Most kibélelték mûanyaggal. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. A ezen a területen. a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. hogy a belmagas lecsökkent. a víz az elektromos vezeték fölött fut. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. még jutavászon etelés fedi õket. elönti a pincét. még a mûtétek is. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . Lehet. Nem. Továbbmegyünk a folyosón. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. ez is elpang. dupla árat számít fel. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. majd mikor ezen is átütött. hogy folytassa a munkáját. a fûtés. Az is elõfordult. A hatalmas alapterületû. lehetetlenné téve minden kapcsolódást. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. hiába szigeteltek cementtel. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. és négy órára leállt minden. amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. csurog belõle a mo lé. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. fölébe egy újat és m t raktak. Mihez kezdjünk. hogy nem. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé. én is csak így hallottam.

d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. hanem marad. Ha jött az orvos. egy másik is épp most hagyott itt minket. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. az osztályok átrendezésére. ami természetes. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát. némi kétkedéssel a hangjában. Mi történhet? mo ozok magamban. az egész gyógyító munkát megingathatják. ezért igen sajnálatos. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás. vérzés keletkezett. Ennek a tanulsága tosak lehetnek. A teljes gõz-. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. majd egy fehérköpenyes. A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. bele nem halok. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart. hogy mindent meg kell nézni. Bólintok: Persze. hogy: de hiszen ez halott. teli tüdõbõl fújja a füstöt. Nincs olyan részem. illetve ide-oda telepítésér elegendõ. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. villanyhálózat. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. A mi nehézségeink. Másik fo lt. hogy mûködjenek a vezetékek. egyik kollégánk tíz év ek. mehetünk. a legjobb helyen teszem. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. hogy igen. Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. mint bizonyára tudja. ez a borítás nem díszcélokat sz . hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. hogy ha kifújna a gõz. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . ha elõ ig patológusként is mûködött. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. cigarettázik. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. Majd folytatódik a különös karnevál. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. Ez. csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. elõbb si húz el mellettünk. nem következett be. mint tudjuk. Azt szokták mondani. hogy a hordágyon fekvõ. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. aztán visszajött. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . igaz. elõnynek számított. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. hogy a patológus nem születik. hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. vagy ha mégis. a szövetvizsgálatok. és az abba halt bele. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. ami az olvasót érdekelheti. melyet vonzana egy hullaház látványa. Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. nég harcol folyamatosan. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. legfeljebb rosszul leszek. nem kell messzire vinni. hanem elrejti a mögötte rothadó falat. A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni. akkor is félig megfõne az ember.enne.

most tizenöten fekszenek benne. hogy csak a küszöbön állva nézek be. de Piroska. hogy szeretném megnézni. Bejelentem. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. az is lecsúszott a légvonattól. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel. Félházunk van összegzi a boncmester. fiatal férfi. nem várhatunk tovább. de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. és megkértem. Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait. Másrészt komoly egészségügyi al is járna. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. az öltöztetésért adnak jattot. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik . hogy tartsuk it gy darabig. és ezekbe pakolták bele a kadávereket. látszólagos összevisszaságban helyezték el.és helycsökkentése. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. hozzáteszi . ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt.) Késõbb hallottam. Végül is megkapjuk az engedélyt. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem. Folytatjuk az utunkat. ha õket ajánlja a hozzátartozóknak. Akkor kiderül. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. mint hideg levegõ árad ki. hogy . Nem. õ mesélte.a kórházak ágy. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán. csak egy lepedõt vetettek rájuk. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. amíg összeszedik a szükségest. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. kérik. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot. nem lépek beljebb. azok már a rothadás nyomai. megállapodunk . Erõteljes. Aztán nem jelentkeznek többé. a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. Az író úr k egy pillantást vet rájuk. 73 ezer forintos n . hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos. hanem egy másik hulláb . Legal zól a legenda. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek. megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet. a kocsik a városon kívül vesztegeltek. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza. betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket. Az elsõ.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen. A halottakat nem takarták le szemfödéllel. Azok ott hullafoltok? kérdezem. hogy nincs pénzük a temetésre. leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek. Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. A tetemeket minden rendszer nélkül. hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. A boncmester bezárja az ajtót. mi tartja itt? Borravalós szakma. Én már visszakoznék. Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. Ennyit máshol is megkapna. Két hónap után a t yik. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját.

(Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. hogy nem nagy dolog. ahol tárt karokkal várják. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. szangvin kus lelkialkatú. n. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. és otthon folytatta a munkát. XIX. egy üres papírlapot húz maga elé. hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. milyen a várható lefolyása. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet. mert nem kap hálapénzt.és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét. Ami a személyes tulajdonságait illeti. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat. életet vagy halált jelent. Maradnak az öregek. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. Lehet. a betegnek talán fogalma sincs. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. ges és végletes. Évente 32 ezer embert visz el a rák. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. akad olyan magyar minisztérium. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. Magyarországon a szív. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. a vastagbélrák mortalitása. hogy tudja. Úgy kell határoznia. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. Ránk. Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. pontos má bábolnai tojóházaknak. a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. hogy általában jól rajzolnak. õ ellenõrzi. hogy egy ass . készen arra. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor . számú helyezkedik el. Mielõtt megszólalna. podtunk. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. Elfogadhatatlan. megjegyzem. a kezét vagy a lábát. meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. a középnemze vagy pályát módosít. hogy ha szükséges rálja a szavait. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. A patológus kevesebbet keres. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. ami jelzi. elõfordulhat. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. nálunk növekszik. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának. a mûtét sikeréért. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. Reggel nyolct hétig tart a mûszak . ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. a padlás t a nád stukatúr. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. hogy a munkahelyén keresem fel. hogy patológus is van a világ on. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. hogy maradt-e olyan sejt. a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek. Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. sokszor kemény tíz Egy dolog van. a kombinációs érzéket. de a jövedelme mégis alacsonyabb. a lét kor sem éri el a 350-et. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. csak azt érzékeli. néha még tovább is. A sebész viszi el a pénzt. vagy kimegy külföldre. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is.

Akadnak olyan megyék. legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. az elõbbi pénzpazar hoz. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk. Van fejlõdés. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. a . nehezen találják meg rajta. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki.5 százal Nem szeretnénk. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. endelkezésére áll 2 komputertomográf. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. de szervezett formában mé bontakoztak ki. mint az olyan területeken. A kórház egész éves költségvetésének 3. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést. elképzelhetõ. de egyelõre kevés jel mutat arra. de még a gyógyfürdõket is. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. melyet csak a patológia használhatna fel. sok értelme egyébként sem volna. hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. amelyet mi termeltünk ki. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. A szakma azt szeretné elérni. vagy túl-. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. Az egyik cikkben dr. Szeretnénk elérni. vagy alulkezelik a beteget. egy szállodát építettek volna azoknak nek. márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. ha leejtenek valamit. már gyakran nekirugaszkodtak. máshol. annak hiánya az egyik oka. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás. az utóbbi halálhoz vezethet. de kérdéses. az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. a 17. hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál. de semmif változást nem tapasztalunk. ha öndicséretnek hangzana. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. így nem lehet arra számítani. valószínûleg még a vietnámi háború idején. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek.zony ma is méhnyakrákba haljon bele. aki használhatja majd ezt a technikát. hogy lesz valaki is. Kicserélésére ne ut pénz. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz. de kilencszáz orvos is kevés volna. Törvényszerû. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. vagy helyesebben mondva. A gyakorlatban a se zet veszteséges. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . itt is elsõsorban a paraszolvencia. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat.

hogy egy fillért s ott. hogy formailag csalást követünk el. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik.ol megfelelõ számú orvos mûködik. az ex agyis a külsõ. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. illetve a sult vállalatok érdekkörébe. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. Átvágunk azon az épületrészen. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. Emiatt fennáll annak a veszélye. ahol most még nincs orvoshiány. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . A kórházak. szerinte aggodalomra adhat okot. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. hogy csak azok az alacson yan képzett. hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. Azokból az országokból. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. a társvállal inak emberei. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. hogy lényegileg nem sokat kockáztat.) Az az összeg. kevés lesz az orvos. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval. az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû. A cél megvalósítás hoztak létre. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk. a cég alkalmazottai. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük. hogy legalább a nul . akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. önálló vizesblokkal vannak ellátva. de az az igazság. külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. A további vívmányok is igen jelentõsek. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. hogy úgy ment el valaki. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. elõfordult. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. hogy másképp nem tudná i a színvonalat. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. ahelyett. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. Amennyire meg tudom ítélni. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. Az igazgató tiszt n lehetett vele. A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát. de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. ellátták korszerû mûszerekkel. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. vagy olyan magas esetszámot lát el. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek.

felújításokra fordíthassanak a kórházak. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. ezért ne jutalom. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást.2 HBCS-t. a lúdta sõdleges alapbetegség. a sebészet. a beteg tüdõgyulladásban. munka közben n tovább törött. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. Aztán vagy kifizetik. ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. rajtunk semmi sem múlik. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. az eredményesség megszorítások után. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. alacsonyabb értékkel van besorolva. Ezek olyan beavatkozások. késõbb kiderül. sõt. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. százezer forint körüli összeget számolu l nekik. de az esetek több pos bennfekvéssel járnak. Visszatérve az elõbbi példához. a kívülállónak úgy tûnik. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. mondjuk. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. A múltkor említette. mert ezek kevesebb anyago használnak fel.lérjük. inkább egy-egy példát említenék meg. Ez miképp lehetséges? Mondjuk. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással. Nekem. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. az 1956-os belövések és így tovább. ezért csak 0. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. vagy nem. de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. az urológia és így tovább. sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. A küret ált az úgynevezett egynapos. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. de a Betegségcsoportok.8 súlymértéket. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. akkor a teljes árat. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. mert a régi már állandó robbanással . »igazo agas szintû ellátás elvégzését. megállapít 1. Ferenczi doktor reggel bejön. Rögtön elmagyarázom. Ezek más kórházakban is mûködnek. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. hogy hullik a vakolat. cukorbajba szenved. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. pedig a fûtés eleve gyenge. mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. például a nyílászárók részleges cseréjét. A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották. hogy cukorbajban is szenved. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal. Érti? Nem. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot.

mert megszokta már. akkor csak száz forintot költhetü k el. és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. a titkárnõ sorra hozza be az leket. hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. fõigazgató zá. aho t mennyiségû vas kerül be. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog . a három eg sak egy mûködik. Gyógyszerre. talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. kérem a mai utolsó kérdést. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. Nem ismerem az õ helyzetüket. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. pedig ha megkapnánk. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. Az illetékesek ú tesznek.z már más kérdés. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében. hogy õk megtehették. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. de nálunk is m egjelent. laboross aneszteziológussal. lehet. 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. Ügyeletes idõsz . v gyis négyen összesen huszonnégyet. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el. ahol csak négy fõt. nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. Ami az orvosokat illeti. a traumatológia és a töb is meggyengültek. erre ed került sor. hanem a drágább kéket . a rendelkezésre álló százból. hogy megkaphassa a gyógyszerét. és az utcáról érkezett. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték. eddig is sokszor dol nálunk. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. mode berendezett szobákat felajánlani. Külön baj. csakhogy a kórház nem egy gyár. Annak is mi isszuk meg a levét. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül. gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. de nem tudtunk egy-. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg. mert az sokkal jobb. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. Itt bizony lhat. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. õk verték le az adott falszakaszt. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. így a feladatot kül kell megoldanunk. ez a nti. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel. A minimális létszám tehát öt-hat fõ. Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. a pénzt zárolva tartják. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. g személyekkel kell pótolnunk õket. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. például akad olyan osztály. Nem veszik figyelembe. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. de egyelõre nem i rjük ezeket. a dologi ráfordítások ö kszik. kétágyas. ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen.

Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá. egy szomb n állapodtunk meg. egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. mi 70 év körül járunk. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. akkor is meg volt szervezve minden. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük. egy másik medencében pedig vízibolhákat. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. Ide hordják nekik az ételmaradékot. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. és már itt is vagyok. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. és vis . Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. itt 230-at. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. Még abban az idõben is. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. hogy mit is akarsz. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. A kórházban 130 ezret kaptam. amit most az õrzõ-védõknél keresek. hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. melyekkel a békákat táplálták. és l kabinokat. a t nem térítik meg. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. és belépünk az üres csarnokba. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. Nem fogja elhinni. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. hogy társaik ne kapják el a bajt. Az õr felgyújtja a villanyt. besütött rajta a nap. itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. Aztá . például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. de valahogy benne maradt a köztudatban. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. de az 3-4 milliárdba kerülne. abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. Hiába permetezünk. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. be-beszöktünk hallgatni. A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. az illemhelyhez megy. hogy mi fekete seggûek vagyunk. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . és barátságosan kezet nyújt. a környék egasszonyok tüntettek ellene. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. Ivartalanítani akartuk õket.fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. ezt már a fõigazgató úr is említette. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. ciánozni kellene. februárban igénye zóltak vissza. Igen. Kellene egy új konyhát is építenünk. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. hogy milyen akciót tervezünk. és beázások nyomai látszanak rajta. mikor én ideker em dolgozni. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég. amiért magunkra hagy minket. Mindenhová befészkelik magukat. A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. de azt hiszem. Elindultunk. de amikor híre ment. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat. a pácienseket senki sem osztályozza többé. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. csak nem adják oda nekünk. Eldönthetetlen.

Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók.lett raknunk a lapot. mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve. és az aneszteziológusok azt mondják. víz. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. Azt hiszi. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. Lehet. az egyik éppen nyomás alatt volt. székek és padok is sá k festve. Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. hogy a színes falak. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. kerti asztalok. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. k senki sem fizeti meg a túlórázást. hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr. de visszatartja a bele ullott leveleket. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. Annyi biztos. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. akkor inkább kedden. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. Természetes. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. Kiderül. azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. és kellemesebbé. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. Arról nem is beszélve. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. hogy éjs esznek. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. mire el tudták reteszelni. csak az utcára. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. csak egy teremben mutatkozik mozgás. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. székek. és nem mindegy. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. Körüljárjuk a csarnokot. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. A délután már az estébe hajlik. minden oldalról pergola vette kö . azt már meg sem merem kérdezni. Késõbbi operációra azért nem került sor. világítás. fekvõágyak álltak rajta. el sem törött alatta. itt is kevés vigasztalót látunk. itt sorakoznak a mûtõk is. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába. és letusolták magukat. a kiáradó víz három e et is elborított. a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. Tegnap. minden rendelõ be van zárva. otthonosabbá teszik a kó dást. tönkrement a motor. ha már mindenképp en muszáj. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. ki kell még emelni. bútorok. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. ez átengedi a vizet. de az üveg erõs. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. Ha túl erõsen sütött a nap. mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. A mûtõk is üresek. az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. a munkaidõ végéig. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl.

€ € Egy kimutatást nézegetek. hogy legközelebb oda is el kell mennem. hajlok arra. ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat. Ideiktatom ezt a ki atást. hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban. sem módom nincs. hogy higgyek benne. Gy. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet. egyszerûbben szólva a pénzt. Köztudott. Bal. hogy nem személlyel. Már a Keleti pályaudvarnál járok. emlékeztetõ oldalára. mely az Erzsébet kórház ápolónõi. Moldova úr. akik tudják a szakmáj kat. mert úgy gondolom. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat. de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban.] E-bel Gastro Baleseti seb. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. mikor eszembe jut. kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre.seb. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket. az Erzsébet kórházban kezdem. elõfordult. hogy az illetõk nem vá . hogy állapotjelzõnek sem utolsó. Õket minimálbéren alkalmazhatták. amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat. gyakran alak ilyen csali helyzeteket.ambulancia A-seb. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. és ki is merik nyitni a szájukat. hogy innen elküldik azokat az embereket. Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást. A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. Természetesen sem idõm. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. Az egészségügy. segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. Valakit a helyükbe kellett állítani. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat. Összesen 16 10 42 . Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították. amit mon m. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6.Az az igazság. Jusson majd az eszébe. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. a törtszám abból adódik. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. de fel zetblokkom utolsó.

24 14 11 36 41 26. Az illetékesek volna szabadulni tõle. Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. hogy megszûnt az elvándorlás.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk. az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést. ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. Az akkori igazgatónõ. majd állítólag Szegedre került. sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került. de többen is állítják. nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet. doktor Nagy kiváló neurológus volt.6 -5 -2 -2 -2. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott. Mint látható. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket. hogy Sásdi doktorral. elõbb Ajkára. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. Mik a további távlatok? . hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik. ott várakoztak a bejáratnál. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem. traumatológia. csak a yben.6 €€8 17 11 €€9 32 341. hogy nem.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól. inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett. január elsejei hatállyal. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. Nagy doktornõ feladatkörét. az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad. például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott. ez a szám mostanra lement 550 alá. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat. A két kórház profilja kiegészítette egymást. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére.

a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. bár sajnos. így is veszteséges. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. tudomásul kell vennünk.és vizeletbûz. A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. fokozatos lemaradás következett be. Az ápoltaknak ha nincs családjuk. maradjunk a krónikusnál. 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti. az ztály -ra kérem magam. ott kizáró s betegek fekszenek. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból. a közlekedés és mások után. plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. Egy. nincs túl sok idõm. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára.Néhány osztályunk még most is. mert nincs tisztában a s . Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. Elvileg volna rá lehetõség. elõttünk áll Portugália példája. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. nálunk erre ali . Ezt a kórházat króni lakítanák át. megkérdezi. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. a falak sok helyütt salétromosak. Kibámulok az ablakon. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. Benézek egy kórterembe. Meglep. sõt. Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. mikor ott megszûntek ok. A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. A múltkor láttam egy preferencia felmérést. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést. € € A Dr. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. vagy van. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. a közbiztonság. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. a maga idejében korszerû. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. és mind többen szorulnak ápolásra. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. az ajtók-ablakok rosszak. ha m. országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. de aztán a kormány a választásokon megbukott.

Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. raktári feladatokra is igénybe veszik. Kárteszi fõorvosra bízott. elfogadható raktárhelyiséggel. de a nehézségi fok emelkedik. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. sõt egyre súlyosabbá vált. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen. az intenzív mára ismét az osztály része. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen. Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani.8 tesz ki. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. a betegváró. ez is csak úgy jön ki. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést. Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. egy osztályiroda. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött. Régen úgy mondták. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. Egy súly zertartalma 12 százalék. A sterilizáló. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. feltételezheti. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. A mi 4.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. ahol más osztályok szám znek munkát. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan. többnyire hajléktalan bete folyik. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. szakdolgozói el sem rendelkezik. gyakran ismétlendõk. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. ezek nem követik az esetek súlyossági fokát. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. ez is ejátszott abban. Az átlagos ápolási idõ 1. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. ren erint igen elhanyagolt. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is. a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. Szûkös az egyetlen mentõbejárat. torl alakul ki. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. társalgó vagy dohá szoba szûkös. orvosi szobákkal. megnehezíti a feladatok ellátását. bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. gépteremmel. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. ahol fõleg testkihûléssel felvett. hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg.5 milli l is járhat. A mûködési területünk i dett. fõl enszerek tekintetében. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ. ú meg a hatalom jelent tudást. a napi két ügyeletes és e . nem sok változott. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. de igen drágák. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. a krízishelyzet folyamatos. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. De túl ezen az extrém példán. e nem lehetett tovább halogatni. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek. hogy a tudás hatalom. A súlyosabb betegek ápolása két. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk.

Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus. Szóba kerül egy. A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát. csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. a lepedõjét a a padlóra. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. A teljes telítettség kerülendõ. törvény vagy bármi más jogszabály. reggel nyolc óra felé áll be. Az en. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. de nem nyúlt hozzá. Nincs utógondozás. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. ami ezt engedélyezi? Nincs. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. ha újra próbálkoznak. a fõnõvér már nem t a beosztást. de nincs megfelelõ személy. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. hála Istennek. futva ltûnik a kijárat felé. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. Most. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. A fõváros nincs felkés katasztrófára. Nem tudjuk követni. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. Belépünk az egyik kórterem ajtaján. mert a szolgálat túlfeszített ri . Sajnos. olyanra. és behozza õket a mentõ. a beteget megilleti az eltávozás joga. Kárteszi doktor utazik. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról.s kijelölése nem biztosítható. 30-32 órá sít. el magával egy fiatal orvost is. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. már rég kihûlhetett az étel. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. súlyos következményekkel járhatna. a narkotikusokkal is ez történik. és ezerszámra sérültek meg az emberek. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. Rákényszerülhetünk. mint amilyen Tokióban fordult elõ. eltûnnek az emberek. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. De az persze nem megengedhetõ. hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad. Ha két ápolónõ kiesik. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. amiért elentést kell írnia. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. Hallottam olyan legendákat. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. hogy sósavat pót isznak. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. mire elindulhat hazafelé. arra támasztja meztelen talpát. Nézek utána. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. Létezik olyan magyar rendelet. hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. Nem hiszem. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. egy fiatal nõ. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. Napokig agonizálnak ép tudattal.

Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. Az elét önakasztással követték el. mert álta csonyabb képzettségûek. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. hová vigyék õket: hozzánk. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián. € € Úgy gondoltam. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. Az is sokat ront. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. Néha hepatitis c-t is összeszednek. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is. Az elsõ a 16-26 év közöttiek. ezért néhány este az ügyeletre. és áthív egy kávéra a szobájába. Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. erre sem t k. hogy keresek. a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. ezen azt érti. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. és megkértem. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. de úgy látszik. Az orvos elrakja a szalám t. hogy mi a kkor járunk a legjobban. elborzadva látom. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. Fõleg hezen ezt a helyzetet. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. a kõpadló kikopott. Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek. és egy órán belül meghal. operáción esnek keresztül. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje.45 súlyszámra sorolja be. hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. nem megyek bele egy vitába. Itt a pár. a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan. érdemes itt alaposabban is körülnéznem. az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. õk már átestek a szociális háló minden résén. hogy felkereshessem a munkahelyén. üres ogok végig. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. nem kell drága gy ereket adni neki. ezt már nem akarják vállalni. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék. hármat lehet kiemelni. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. elhúzódó gyászreakció lép fel. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket. ha a beteget behozzák. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. az utánad megyek -effektus. vagy a Szent Lászlóba. és nem talál újat. utána pelenkázni kell õket. reményük sincs rá. veri a feleségét. Bólintottam a portásnak. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. õk a pá solatban. Úgy jött ki. vagy az addiktológiára. a viszonylag fiatal. A férfi alkoholista. de az az igazság. Szünet hozzá. adt befelé a hideg. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá. Hozzájön még a havi . és más költséges ellátásban részesíteni. növekszik a daganatos betegségek száma. esetle nyílást vágni a hasukon. Fél hét van. segélykiáltásnak számít. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni. A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja.2-0. Gyalázat kimondani. hogy vannak betegek is. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. A bejárati ajtó rosszul csukódott.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

Akárcsak Iványi Gábor házban. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. Lefektetik. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. megpróbálta megjátszani a bolondo t. nem is motozzák meg a pácienseket. le kell húzniuk a WC-n. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. mégpedig a leírt módon. hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek. megpróbálok itt tölteni e ypár napot. kikészülök. Megdöbbenve látom. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. Most onnan is el kellett jönnöm. mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t. hogy ez így nem fog menni. Nyilvánvaló. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel. A fõorvos látta. semmit. és a hûtõszekrénybe rakta. hogy két rendõr lép be a kórterembe. hogy hová mehetek. amelybe a delikvens bele is esett. a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot. Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. Veréssel. Visznek a Lipótra? kérdezte. mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. Csapdát állítottak n . Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. és utána azt tapasztalták. Feltûnt nekik egyszer. (A mentõk becsületére legyen mondva. mint a fogdában. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. Hiába. behozott kábít tán kutatva. az esélyek itt jobbak. fagyási sebekkel hoztak be ide. hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. és azt mondta. A két rendõr káromkodik. a szemhéja megmozdul. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket. amíg eldõl. így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. Mindegyiket elsirattam. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . és itt kell mellette lehet. A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. a fejét levágta. eg izsákra való ruhával távozott. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. A házasság hamarosan felbomlott. én meg n m tudok elhelyezkedni. Harminchárom éve dolgozom. elköszönök és elindulok hazafelé. majd látva.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. aki befogadja. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. . már rég lejárt a szolgálatuk. A beszélgetésnek az vet véget. Kikerültem az utcára. mellyel átjuthatok Budára. vagy le kai autóbuszjáratot. hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. hogy egész reggelig. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. a testet pedig háromfe ta a kertben. de az arcán határozott tartózkodás látszik. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. ott van a szállása Kõbányán a rég an. Hát majd körülnézek. Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben. Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. a napi esetek száma m elérte a harmincat. amel ben laktam. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. N. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént. elmosolyodik. sokan haltak meg a kezem alatt. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. Visszamegyünk a vizsgálóba. Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. otthagyta mind a két házat. A melléku Rákóczi útra. N. az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. Mikor lebukott. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant. vagy kívülr zik valamilyen segítség. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. hogy egy éjszakár . hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket.ilkosságot kísérelt meg.

Ezért senki sem har rájuk. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. Vannak orvosi szakmák. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. felhozta. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. gyakorlatilag elköltségelheti. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. mint a legtöbb kórházban. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót. Nálunk csak részleg díjat kérnek.7-ig. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. A kórház. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. de hallhatólag nem sok sikerrel. ehhez jönnek még különféle szorzók 1. nem. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. a kórház valaha viselte is a nevét. Most jött egy új törvény. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. dõre. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki.1-tõl 1. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. legalábbis formailag. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. gyakorlatilag ápolási. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. az átla lási idõtartam négy hónap. és ki ta az irodája falára. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. és felveszi a kagylót. hogy n is várakoznak egy helyre. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan.lágított bank elõterében. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. Megszólal a telefon. Szavaiból azt követke ki. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. havi 40-50 ezer forintot kap számlára. rvosi beutaló kell. az idén 3500-at. Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. persze hogy nem vállalta. az itteni elhelyezés. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. sashalmi. Az esete nem egyed i. szociális jellegû feladatokat lát el. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató. amit vállalkozóként kap. betegeket fogad. nem hajlandó törõdni velük. hogy érdekelni fo . az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. A hátsó épületet 1886-ban építették. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. az igazgató elnézést kér. akiknek vagy nincs családjuk. mint már említettem. aztán visszafogadja. 22-23 ezer for kap majd kézhez. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia. mondjuk. Akivel most beszéltem. Az igény egyre nõ. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. Ezt hogy érti? . A szociális otthon az élet végéig szól. vagy ha van is. Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. megpróbáljuk áthi k módján. de elõfordul. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be. de annyira jellemzõ ügy.

. hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. meg sem kapták a okra használták fel. be is vette volna. A kórházban nincs koedukált részleg. Mikor B. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba. hogy kimenjen a vécére. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. kilencven darab Eunoctint vettek be. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. mindegyikük elmerül magában. Kevé zemélyes holmi. Újabb kórterembe nézünk be. egy adag ciánkálit vitt magával.7-ot (160 ezer forintot). e élnek házasságban egymással. 90 százalékos vakságban szenved. Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra. külön-külön kórteremben helyezték el õket.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól. vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . csak délelõ szótlanul üldögélnek. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. ha nem. Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. de a tudata tiszta maradt. a férfi járásképtelen béna. vécépapír helyett lapuleve nak be. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. intéz hozzá néhány vigasztaló szót. Kár volt! mondja a férj. sõt néha a tükrök is. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni. hogy a jajgatásával avarja a többieket. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. inkább fekszenek . mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. aki szintén agyvérzést kapott. kitol az elõtérben álló asztalok mellé. . Ha hívõ. hogy n helyzetbe jussanak. néhányan a tolókocsiban maradnak. a ma s fokozatosan elveszíti. õsz hajú pár ül. mert felfogja a baj teljes súlyát. ne kelljen visszamenni érte a kórterembe. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. Másfél éve kerültek ide. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet. Az orvosok igyekeznek elkerülni. az intézmények. hogy ha úgy alaku pota. Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. de a toxikológián megmentették õket. üldögél a folyosón. Azt hiszem. Egykorúak. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. a depresszióé viszont 1. egyben szobavécének is használják. ha nehézkesen is. egymás kezét sem fogják meg. A nõn vastag szemüveg. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. és nincs kétségem. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. beteghordó lelép. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. hat ág ak mellett éjjeliszekrények. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. de nem figyelnek arra sem. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet. maga is imádkozzon. ahová benézünk. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. az megsimogatja. . Odajutunk majd. a munkaideje hattól délután kettõig tart. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. 88 évesek. Az elsõ kórteremben. Távozóban még látok egy öregasszonyt. de ahhoz sem nyúl senki. Egy fiatalabb. a gyerekeik eg látogatják õket. a e megbénult. hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. fölött szól a televízió. úgy látszik. vagy be sem készítik. egy partra vetett halra hasonlít. Nem szólnak egymáshoz. a felesége rábólint: Így igen. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg.

és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. Így csak néhány. emlékszem rá. ha az érdekeik úgy kívánják. R embernek számít az egészségügyben. adományokat kért. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas. a k nem fajulnak idáig. sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt. Moldova úr. Meg vagyok gyõzõdve. és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz. én nem csõdbiztos vagyok. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. szappant. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. Arra hivatkoztak. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. de a Péterfy igaz arra kértek. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. nem ilyen egyszerû. hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. hogy vécépapírt.) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. alig terjedt ki többre. a sajtónak. hogy hagynak meg engem a helyemen. a Péterfy kórház fõigazgatóját. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek.(A helyzet. a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették. Az is k usokat vált ki. hogy õk már régen meghallották növését. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. sok helyen a puszta létért. Igen. vagy a közvélemény ítéletének. h ogadni tudjon. sal. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban. A múltkor azt kérdezte. Késõbb maga attam. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. a fõváros VI. hogy néhányan azok közül. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. hogy mondjak le errõl a szándékomról. a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. középkorú férfi. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas . újra megállapíthatjuk. De néhány résztanulságot már le tud vonni. A fõigazgató 12 évet töltött itt. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. és XIV. Azt beszélik. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára. Ugyanakkor köztudott. és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. valószínûleg. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. akik úgy emlékeznek vissza. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni. sõt. mint az adósságok kifizetésére. hogy az ottani fõorvo éppen beteg. Mindemellett személyes véleményem s . Üdvözlöm. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. ápoltj eredhet össze. csak önkormányzati bi s. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. hanem vállalkozói szerzõdéssel. kötszert vehessenek az ápoltak .

ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . Még én sem mondja. új székeket raktak be. doktor Budaházy Emilt. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. már többször is járt a Péterfyben.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. Baján felújítot es fogorvosi rendelõt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. elnyomva egy sóhajt. hogy 21 különféle tele tsunk fenn. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. Emlékszem rá: otthon. amit mond. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. és csak akkor magánosították õket. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. egyeseket be is zárunk. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. melyet eddig mi mûködtettünk. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom. Az önkormányzati biztos rábólint. Biztos vagyok benne. pályafu i kórházban kezdte. Arról is hallani. Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. majd egy középkorú. Én nem értek hozzá. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. egy hónappal ezelõtt került ide. A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. hogy ha be is következik ez a változás. átmegyünk Zsarnayhoz. Nem vitatom. hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. 1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára. ha lehet. Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. ennek fenntartása a kerületre hárul majd. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. megengedhetetlen. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. van rá remény. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. Nekünk arra kell vigyáznunk. Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. hogy ha egy cég azt hallja. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. de azzal magának is tisztában kell lennie. Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. Kopognak. eg yszerûen nem szállít neki. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. akkor nem is kell letörlesztenünk. Akar beszélni vele? Igen. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. aki szándékosan rosszul akart járni. a gazdasági igaz orábban. mert akkor én mindig hazautazom Bajára. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. Még nem lá n üzletembert. Zsarnay nem zárkózott el. Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. ezeket a falakat. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. A XVI. Az õ munkájukat segíti az az úr. hanem tovább javulnak az ellátás feltételei.

Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. és ezalatt nem történt sem b annyi. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. Visszatérve a kórházhoz. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor. 2000. Jelentkezett néhány mérnök. ha a ny ató visszakerül a helyére. Szóval megígértem. hogy százféle felad lásson el. látva az állapot t. aztán visszavettek státuszba. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. majd megbeszéljük. bár tudom. gyenge voltam. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk . Tudja. és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz. megkértem a tit nõt. . és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. ha bajba kerül. Január elején azonban. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. Újra kellett volna próbálkoznom. de örömest tévednék mondom. fejlesztéseket. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. Mi történt magával? kérdeztem. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. Ha érdekli. € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. -fõnök és még Isten tudja. hogy várjam ki. hogy beteg. tehát a kórházi kenyérre kell. miszerint a Neptun Capital Inc. hogy ne a küszöböt rágja. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót. nem tudtam ellenállni. Beültünk az irodájába. Elõbb csak négyórás munkára kértek. kértek. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. jöjjön ki a kórházba. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. hogy befejeztem. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. errõl le kell mondanom. rég elveszett ember. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek. hogy papírokat gyártottak. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. kiderült. Arra gondoltam. ha garantáljátok. akit megértem ebben a kórházban. Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. de nem jelentkeztek. hogy maradjak legalább március 31-ig. és olhatnám az okokat. Budaházy Emilt.nt. három hónapja állt fel az új vezetés. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. nem találtam benn. ahogy én szok tam a munkámat. az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . vagyis átmene megbízást kaptam. Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. hogy hívjanak vissza. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. de háziorvosa feltétlenül van. aki sokat el tud érni k. akinek átad ajd az ügyeket. Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. Nem akar egy teát inni? De. úgy döntöttem. Utánanéztek az ajánlatnak. január elsejével elmentem nyugdíjba. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. a zóként dolgoztam. december elsején rövid. hogy én 1993. és segítségre van szüksége. érzelmileg ide vagyok kötve. melyet minden évben meg kellett újítani. de egynek sem támadt kedve. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. Azt tudja. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. meglepõdtem. nem jövök vissza többé. de õszinté zólva. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. szívesen. de katársai minden alkalommal azt közölték. és szükség volt a segítségemre. micsoda. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató.

Elnézést kértem. ha akarja. nem én ígértem meg. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. Ez plus z egy hónapot jelent. Máris késésben vagyunk. Az Auxilium Kft. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. eleget láttam. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. üre ség fekszik alatta. egy . Jól van. mint képzeltem. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. megkértem a vezetõt. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. így másolták le a lapokat. és nem fog megtörténni. még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. de ezek mind visszaléptek. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. pedig szobák. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. megtudtam. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. a több € 7. de akkor dupla pénzt kérnek érte. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. hogy az egyedi eseteken túl ató. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. Ennek az év végére meg kell történnie. Ez hogy lehet? Úgy. külön pénz viszont nincs rá. a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. de inkább 12 t. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. Két kéményt úgy. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. hogy fogadjon egy eszélgetésre. semmi szükség sincs rá. hívtam valakit. abba belefért v a. most másfél mûködik. Úgy érzem. közben kialakult eg mi beszélgetés. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. Szóval így állunk. ami már nem fér bele. és ettõl nem lehetett eltérni. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. kapjuk meg az engedélyezési okiratot. ahogy van. menjünk át. úgy számolom. hogy közben egy percre sem állhat le a kórház. Írtam az illetékeseknek. Körbenézünk. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. Miért ígérték meg. abban bíztam. Kint a szabadban. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. mert épp most járt le a szavatosság. mert külföldiek is akadnak köztük. Mikor ez épült.A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. el lehetne vinni. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt. létezésérõl véletlenül értesültem. Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. búcsúzóul kérdezem meg. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani. hogy megnézzük a kazánházat. mindi k egy-egy kórterem. a szomszédos motorgyár és mások. vagyis már szeptember közepén tartunk. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. és átnyújtja a névjegyet.

Diploma után az Akadémiára kerültem. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. A Medicor állami nagyvállalatnak számított. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. látványos házakat kívántak tervezni. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához. A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt. Mikor leérettségiztem. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra. a Belügy dönt. hogy egy ember m egszületik. napjainkban már nagyvállalkozók. máskor néha harminc is megjelenik.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. Egy kormány sem kerül . a szülõi házat már ki gyászra. kivágták két bordámat. mint A Honvéd kórház. és rintem. ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. e folytán a mi kft. már mindenki letett rólam. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. Az is mellettünk szól. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. úgy alakult. tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett. hátha valamikor hozzájutok. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni. . akik eredménytelenül pályáztak. is közremûködtünk. Áthelyeztek r gyárba. de a kórházban megoperáltak. ápoló és más egés ott gondozza. késõbb meg szoktak keresni minket. állomásával foglalkozunk. kan.rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. Tizennégy emberrel indul unk. ha nem is lettem sebész. onnantól kezdve. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. Pénzügy utalja át a költségeket. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. de továbbra is végzi a munkáját. így. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. hogy a tervezésüket. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt . egészen addig. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. Ezután hozzák meg a döntést. de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. Az elsõ munkánk a t lt. aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. de erre sajnos aligha kerül sor. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki. A Medicor bõven ellátott minket munkával. Mint általában. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. rám bízták a a kutatás-fejlesztést. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. akik annak idején d lgoztak rajta. az életfolyamat el. ma már az is felújításra szorulna. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. és megmentettek. az is szerepet játszott. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. akik mûvészi becsvágyból. ezért minden kartam lenni. de hozzáa idõk vívmányait. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. valamennyien a Medicorból jöttünk át.

Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. Csak ez önmagában kevés. Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. hogy még azzal sincsenek tisztában. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. az is kiderült. hogy mibõl. k azt nem tudják. de nem tud betegeket fogadni. hogy mennyi volna a kívánatos arány. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. modernizálására. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. úgy tudom. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. rend nem. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. kubaturájában. hogy milyen irányba kellene elindulni. ha j et látnak az egészségügyben. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. de nem feledkezett meg a hazájáról. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. túlzott kapacitás is fellépne. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. védõ mechanizmusok és érdekek.Megszületik a döntés. Általánosságban szólva: ott tartunk. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták. nagyon kevés. Sokféle terv született már a hasznosítására. y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. már az sem volna elégséges. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik. vagy nem meri meghatározni. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. . ahol biztos volt a haszon. elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. de új szervre váró beteg. aki tudná. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. hogy képviselõjük is van. mikor egy teherautó elütötte. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. nálunk sen m tudja. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. Ne higgye azt. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. hogy az új kórház létrejötté ges. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül. hogy mit kell csinálni? Attól tartok. Az igazságnak tartozunk azzal. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz.

merre keressük õket. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. Dombóvárra és így tovább. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll. A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti.színelõ rendõrök sokáig találgatták. n rtózkodik a helyén. de nem nagyon hajlik rá. nem vagyok illetékes. Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. hogy beléphessünk mûtõblokkba. hogy az Egészségügyi. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. melyben feljogosít. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. a bezárt üvega tünk. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. Valamilyen pályázatra várnak. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. hogy szánjon ránk néhány percet. figyelmesen végigolvasta. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el. és e nélkül is készségesen fogadtak. a félhomályban. aztán kider a fõigazgató. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. befogadó és más hasonló besorolásokkal. még most. és egymás különbözõ számot is felhív. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. Dunaújvárosba. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. Jellemzõ példaként megemlítik. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. Elköszönünk. de. Bordás igyek . Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. egy új szárnyat is fel rnak húzni. Úgy hallottam. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. Jöttünk edik és közli. Kulcs csikordul meg a zárban. sajnos. eghallgatott minket. hogy hívja fel az illetõt. de makacs házigazdám rábeszél. kétszer halt meg. és most ötmilliárd körül tartanak. hogy épp indulni készült. várjuk. mert várják a megyei önkormányzatnál. sem a helyettese. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. Széttárta a kezét: Én. ha értenék hozzá. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. és visszamegyünk a helyszínre. is a jó részüket. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. de egy lelket sem látni a környékén. aki engedélyezhetné a belépést. melyek egyike. Hiába múlt el azonban sztéria. és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni. Bordás megkéri. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. egy õr beenged minket. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. Úgy érzem. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. hogy eredetileg 2. A fûté ki van kapcsolva. hogy kerülhetett oda a két holttest. ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket. Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. akkor sem tudnám felmérni az állapotok . mûszereket. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. sem a gazdasági igazgató. Bordás telefonon felhívja a kórházat. felszerelési tárgyakat. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. me szerint. 1999-ben fejezõdtek be. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. A kórház könnyû helyzetben. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. aztán visszaült a székébe. Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. Bordás szinte találomra benyit egy szobába. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. Én már lemo szándékomról. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását.

nem jutott mindenhová az edénybõl. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. Tegyük hozzá. míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak. néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. Valószínû volt. Péteri Miklós. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul. melyekbõl egyet sem lõtte . fölött d a takaró falrész. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m . valaha sárga szõnyegen. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. Így. egy folyosóról kilenc nyílik. sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi. havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer.] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. ott is fénylik néhány tócsa. mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. színházakhoz. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. Gy. március végi jelentése megállapította. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. és itt 1998 óta megállt minden. A lámpák fel vannak szerelve. A körülmények az idõ múltával sem javultak. hogy bár a kórház igyekezett al . hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor. úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult.e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. több mint 2200 alkalmazottal. az õrm dagréti lakótelepek. mint azok az ágyúk. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. Nehéz elképzelni. az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. bármikor tehetett volna. Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. mert itt is. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. Lehet. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. Az üres idõ duplán számít mondja az õr . dr. Néhol az esõ is beesik. ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. hogy ez a blokk is úgy avul majd el.

hogy a befejezés eredeti 2002.5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot.és négyágyas. Én egy sarokba agam. érjük be ennyivel. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni. egy öreg orvosnõt figyeltem. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. a dolgok olajozottan haladtak tovább. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik. aki elmondja. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li . Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére. kiírták a közbesze tot. A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán. valamint a nõvéröltözõ. Pécsen. zömében kettõ. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt. az egyes állomásokat úgy választják ki. e z új épület átadási ceremóniájára. Meg-megállok mellettük egy pár szóra. Miután a megfelelõ pénz összejött. néhány érdeke . míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. hogy az orv osokat nem kell megfizetni. egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet. és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban. ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból. társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. a fõ yzattól érkezett méltóságok. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi.4 milliárd forint állt rendelkezésre. hanem a védõk lelkében rejlik. melyen a Középületépítõ Rt. a beszédébõl úgy szállt a semmi. de hát ezt gszoktam. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. mikor veszett el a morál?! 1946-ban. összesen 7.a finanszírozási feltételek változásaihoz. szeptember 30-a volt. mintha valaminek lenne a pora . majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. A budapesti önkormányzat vezetõje következett. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. a gondolat szép. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. s tékek kiváltására. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. A patinás. Az t illette meg. és ez további megszorításokkal. ez eltolódott 2003 tavaszára. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . szerzõdésesekkel pótolják õket. vitte el a pálmát. Én eddig úgy tudtam. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. a többi gép a cercle alatt is dolgozik. megszólítok egy tekintélyes. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. Igyekszem oldalösvényekre letérni. a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását. Az már szinte apróságnak tûnik. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. mikor Weil Emil azt mondta. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak.

de ha valaki a határvonalon áll. Ezért nem szerezték be az MR-t. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2. a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. amit azok tartalmaznak. hogy a gyomra lyukadt ki. László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát. nem engedett megvalósulni néhány atást. a rendezvény láthatólag véget ért. Arra is rá akart bírni. akkor azt fogjuk tenni. és a kórház úgy jön ki jobban. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt. hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. pedig lehet. nincs hová kimennie a gyerekév el. Bár hivatalosan nem zárták be. Péteri doktor panaszkodott. Kiderül. mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. Minden más intézet is így jár el. de hát ez kikerülhetetlen. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük. arról beszélgetnek. Akadnak kialakításbeli hib . a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. és megállapodok vele. A máshol párhuzamosan mûködõ MR. az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj. Az esetszámával kell mûködtetni. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl. Létrejött egy modern s sztály. ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba. csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. dr. Arra akart rábeszélni. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel. Megmondtam neki. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. Ez így lehet. látn i rajta. a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. Nem kellett voln ezt megemlíteni. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet . például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. amíg a kórház fõigazgatója. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. hogy ha a kórház így fejlõdik. új létesítménynek tekintik. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett. hogy olyasmi történhetett vele. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. mert a benti kezelés sokba kerül. Viszont. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat. hogy az egész Szent Imre kórház az e . Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. Egy hajlék mamát mutatnak. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. és urópainak minõsülõ szintet. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni. A fõigazgató lassanként kifújja magát. akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. fegyelmezett ember.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. legalábbis az új épületben.1-2. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg. a VIP-büfében is csak pog csital maradt.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. hivatalos ügyben. h befektetjük. és ezek nevét be entésbe is. Benézek a szülészetre. A Szent Imre kórházban. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt. Megvárom. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos. Általában megérezzük azt. mert a 7. de mikor benyitok az irodájába. amit nehezen tud megemészteni. mert ha túllépik ezt a szintet. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük. Utolér a hivatalos vendégek élbolya.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak.

amelyet már ellett volna bontani. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. Kevesebb ember több esett d foglalkozni. ha lehet . századi körülmények közé. négy érsebésszel rendelkezünk. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. de nem tudom. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. mint például a belgyógyászat. ha rá akarnak ülni. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. a f ek útbaigazító feliratokat. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. most három hetet. hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. de azon elcsodálkozom. tönkretettek egy telefonkészüléket. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. fel kellett ni a PVC-takarást. ezért. V t. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. amire kíváncsi. de arra alkalmasak. úgy z kevés lehet. hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába.k napról a másikra átlép majd a XXI. zavart. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. vagyis nincs padló. igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. ahol a c . a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. nincs vakolat. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg. ennél feljebb menni nem kívánatos. hogy nem találni bent toalettpapírt. nekem. de õk tíznek a munkáját ellátják. on már nem lepõdök meg. ha ötven beteget kell kezelnie. Ahogy más intézetekben. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek. továbbra is lepusztult. hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. a kívülállónak. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. 57 ágyra nappal hat. Tudom. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. Hippokratész t az eszembe. ez hat ággyal mûködik. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. Erre vall. leromlott egészségi állapotú országban. mert több szakmára is ki van képezve. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. A betegek t tölthettek itt. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. Röstellem bevallani. csak használat közbe ki. ápolási gondokkal. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. Számtalan apróbb jel utal arra. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni. Eddig. titkos dohányzók rebbennek szét. de akkor már fizetni kell az ápolásért. akár egy középiskolai illemhelyen. Mindent. mikor kiderült. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. nek lámpák. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. mint más osztályokon. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták. ezeket helyettük mások intézik el. hat hét után viszont már mindenképp s távozni. Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. zsúfolt szobájában dolgozik. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. éjszak jut. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze. hanem a beteg. a kiszolgáló egységek létesítményei. mert nem kell f k ellátási. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre.

mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. Rákérdeztem. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. ott jött össze. még tovább szûkítették a mozgásterünket. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. újraélesztõ eavatkozásokat. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol. A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. de így sem teljes a létszámunk. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe. arra hivatkozva. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. Mikor kinevezték a válságmenedzsert. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. Ez sok? Azt hiszem. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez. Nálunk nincs idõhatár. a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. lyen a kórház áll. Folytatva a szóba került témát. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. hogy nem. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. Közösen felmondtunk. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. egy dip százezer forintot is elérheti. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. Már az elsõ pillantásra feltûnik. A fõorvos. Megnézem még a sürgõsségi osztályt.latok is szétestek. ne . Megindult egy hivatalos eljárás. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. azt is a másik épületbõl kellett áthívni. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. nemcsak a beszerzésük. hogy azért. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. többször is félbeszakadt. Én is azt hiszem. sokszor hajlékta zemélyek képezik. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. hogy megs et az élõsdiektõl. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. például a vé yan reagenst használnak. teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott. sokktalanító. Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. ha úgy adó sebészre volt szükségünk. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. hogy a betegüket hazafogadják meghalni. mindenképpe . itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. Sok külföldi állampolgár bekerül. Két évig szabadúszóként dolgoztam. Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. akik terhesek voltak. Már hallottam az ügyrõl. és elmegy. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. lélegeztetõ. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. Nem volt o bánni ezt a döntésemet. Csalódottan konstatálom. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. hanem a mûködtetésük is igen költséges. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. dr. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel. legalább öt fõ hiányzik. Családos ember? Nem. még az 1997-es évben.

hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. € Járókerettel Európába € 1. Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. € € Vége a második résznek. az egészségügy a dik helyre került. A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. . hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. mikor hatalomra került. és más helyre rakni. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. Rath a természetes egészségvédelem. véleménye szerint. hogy a beosztottai kib jék magukat. melyet dr. Nem kevésbé lényeges a az a tény. a kultúra szintje viszont csökkent. Bush-hoz. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. Gilead vezérigazgatója. az amerikai néphez és a világ többi népéhez. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . mint említettem. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek. van esély. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. amit hosszú évek során ro ntottak el. amely már az egész i fenyegette. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. az Egyesült Államok elnö . és dr. mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül. A támo bizonyult. ne háborút! címet adta. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. A Fidesz. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. és azok fennmaradásában érdekelt. az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen. Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. Azt hiszem. illetve igazgatótanácsi tagja volt. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. hónap sem telt bele. megáll a hátunk mögött. sõt rábólint a szavaikra. Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. hogy ott újra feltöltõdik. A dr. 2003. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket. milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. Az egészség és az em . nincs igaza. tíz prioritást állított fel. de hagyja. majd annak háborús célkitûzéseit. Az alacsony k a betegeknek természetes. a kiégés. A háborúk. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. € € Berényi doktor közben visszatért. Dr. valamint a világ vezetõihez. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei.k jó munkabeosztást készíteni. Mert hiányzik annak a kultúrája. magánembernek egyaránt. Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. hogy melyik dalra áll.

és a fenntartása sem olcsó. ha polgári szabadságjogokat. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. Ez a döntés nem énrajtam múlik. hogy távozzon a cégtõl. az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. Igen. és beestem a mûtõágy alá. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. belgyógyászok. ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. mint a fegyverüzletág. A fõnökök. vérkészletek. hogy ki dolgozott . nõg tartják a hálapénzt. Folytatom a felvetõdött témát. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. éppen azért akartam sebész lenni. például az MSD-hez. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. Csak kórházakat látogatok. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. Ez érvényes a legf is. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. csak eljátszottam a gondolattal. mint orvos. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. abban bízva. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. Rath Egészségalapítvány állhatta. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. azt hiszem. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. Szabad megkérdeznem. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. és nem vonatkoztatta a egészére. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. egy alacsony. Már megszoktam. mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt. felfigyel ránk. ellenõrizhetõ. a sebészek. elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani. és azonnal tudják. csak a tüneteket fedik el. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. melyek nem gyógyítanak. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. Nincs ok leményeik helytálló voltában. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. sokat kínlódtam a lábammal. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit. Ha valaki nem tud teljesíteni. Ezt csak úgy érhetik el. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ . hogy mennyi ment ki a raktárakból. Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta. mindenk inél többet elragadni magának. én is úgy látom. mint egy autóbusz. az OEP úgy néz ki. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. bajuszos. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. akik az igazi munkát végzik. Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában. mert csak költségtérítést kapok a munkámért.

A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. hogy eladh ermékeiket. ez csak az elsõ lépés. hanem az íróasztal mellett születnek. de ez nem újabb orvosságokat. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. A gyógyszer különleges áru. a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. ez öt-hat évig is eltarthat. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. Aki megenge . hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. az orvos dönt a megvásárlásáról. de mondom. hanem társadalmi. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . és tiltakoznak ellene. a vizsgála erült ki. egy újságíró utánanézett. kiderítette. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. magas lapokban. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. el kell i. az ár most már meghaladja a 15 milliót. Biztos hallott már róla. Az MSD. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. Milyen eszközöket használnak. egyes rádiómûsorokban. Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. minden elõadó valóságosnak t a problémát. az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. Számos példa mutatja. mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana.gyengébben. A következõ. A piaci verseny kiélezett. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. h egy köztes személy. a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben. hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. ha jóval többet tud. A hirdetések csak nagy mére ekben. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. ez akkor is sok. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. évente legalább 4-500 új te nik meg. vagyis a beteg veszi meg. és a 00 millió dollárt is igényelhet. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. és sürgette a gyógyszeres megoldását. Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. hogy bonyolítsák le az ügyet. Biztos hallott már róla. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak. mint a régi. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. Rosszul gondolja. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. Ha egy innova gyis újszerû. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. mint hogy drágá nyakunkon maradjon. mert nem közvetlenül a fogyasztó.

ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. és az e eredményeiket publikálhassák. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem. Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. és y súllyal eshet latba. és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik. Feladata volt. Gy. mostanra. vagy nem annyit. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt. dolgozhassanak velük. e a költségeit is mi viseljük. Ellenkezõleg. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. Egy országban. sõt lekicsinylõen tkozik róla. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. hogy megítélje. nem utolsó sorban a reklám hatására. Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. veszünk rajta egy gépet. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot. majd otthon eszünk valamit. hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. Ez a múltból itt ragadt abúzus. Richter stb. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. l ehetõvé kell tennünk. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. megköze a 30 százalékot. Visszatérve a marketingre. Persze a túlsó véglet is jelentkezik. Magyarország kis piacot képvisel. azt senki sem ellenõrzi. Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. a legjobbat akarja. ha elvileg kerülünk szem sal. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. továbbá. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. hogy ne r tek büfét. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. amelyet a gyár nem támogat. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására.] orvosokat. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. elõfordul.és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái. aztán nem vesz szerbõl. mint a nyugat-európai patikákban. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire.). véleményem szerint. ahol ma is vagyunk még. például francia cégeknek megéri. Ennek épp az ellenkezõje igaz. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. a nagymama sokallja. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. Csákány György r. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. Persze az is elõfordul. Mi történik akkor. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. hogy a szakemberek megismerhessék õket. a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie. A Hunda jelentette ki egyszer. vagy csak megfizethetetlen áron. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad.dheti magának. mint amilyen mennyiséget kiírtak. klinikákat kell bezárni gazdasági el . Baj akkor van. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. Ahol kórházakat.

kórházak nem adózo lmét jelöli. Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. olykor ingyenes juttatásként. és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. A helyzet valójában ennél is rosszabb. akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. az OEP olyan rendelkezést lõ. Erre vall. de azt sem veszi figyelembe. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. a márkanevét nem. ezek banalitások. A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia . vagy csak az in b mértékben emelhetik. . mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ.att. Az illetékesek ttól tartottak. melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg. hogy a gyártók így vesznek elégtételt. a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. Eg rendeletet is hoztak. ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. szakmai támogatást. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban. Ez rövid idõ alatt 4. mely jelenthet közvetlen pénzt. hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi. E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. illetve közvetett támogatá etést etc. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal.5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. hanem szakmaiatlan voltában. inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi . hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal. kiváló mi gyógyszerekre. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. felírhat generikus. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. és beviszik a kórházba. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja. hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. hogy az az orvos. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. ha utánagondolunk. az orvosok. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. ha teljesíti a páciens kívánságát. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. Nem folytatom. Megemlítendõ. Ez az adat a Gógl-. A farmatámogatás. hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik.

és olyan mûködtetõnek adta át. Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta. a gyár önálló kutakkal. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. hárman is belehaltak a mérge zésbe. hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. mint az ipar más területein. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. Orbán István. azt itt . hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. némelyik még most is nálunk van. a megállónál szemembe ötlik. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . hogy egy. bemutatkozunk. bár valójában cs y apróságról van szó. egy kísérõt adnak mellém. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl. több betût nem hasz ttunk. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. míg kavargatjuk a kávét. 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. megvásárolta az egész üzletet. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. a forgalmazást kellett irányítaniuk. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. rövidítve EGYT-re. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. de személyesen most találkozunk elõször. Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. Televíziós nyilatkozataibó em sovány. ak a polcokról az italosüvegeket. cserébe el kellett köteleznem magam. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített. Késõbb megtudtam. de még csiriz sem volt elégséges. állták a versenyt z Európával. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. huszonkét éves egyetemistaként. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam. Zeus fõisten pajzsa. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem. olyanok például a tejcukor. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. . A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. € € Kõbánya szélén. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza. 350-400 termék került ide. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. Általán t azt jelölték ki számára. éles profilú arcát. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl. így jutott eszünkbe az EGIS. A gyár nem kezdett vitába. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni. aztá einvitál az irodájába. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. valamibõl nekem is meg kell élnem. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. A mi elõdünk.

hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. hogy újra elkezdjék rá gittet. A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. és jó volt a mûszaki érzékem is . innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. Nem is folytatom ezt a témát. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. Én itt nem tulajdonos vagyok. azt végre kell hajtani. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében. Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. de vigyázott. egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt. hogy a továbbiakban nem térek vissza rá. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni. majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. hogy hibázhatok. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. majd igazgató lesz. Servier úr. szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. El kell fogadnom. de õ elhárí ajánlatot. ennek az ára menet közben növekedett. hanem alkalmazott. hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. mint a dön a. Most párttag? Nem. három évig egy laboratórium vezetõjeként. Ha megengedjük. de lényegileg az én kezemben . az óvoda.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. A rossz döntés is jobb. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. azt is megtalá hatta benne. ha rosszul d olgozik. de a döntés után má helye semmiféle polémiának. ha talpon akart maradni. ha tovább is olvasta a szócikket. az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember. mikor érjük el ezt a szintet. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. akit le lehet váltani. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. Kétségkívül fennáll a veszély. Azt hiszem. A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . és hatástalanná válik a megvalósítás. Itt is igazi profikra volna szük dom. mûszaki igazgató. olyan hátra kértem magam. Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. Megígérem. A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. akkor szabadon dolgozhatok . ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . se . hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. Orbán nem engedte meg. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. bizalmas köz m. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát.7 milliárd forintot tett ki. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként. vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. lelassul. Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a . hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné. Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. most egy jó kocsit tudnék i belõle. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül. Összehasonlításul megemlítem.

ha a ráta 6 százalékos. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. ez most 500 Ft. hogy megváltozik-e a színe. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt . az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. a kartondobozokon is csak a betû magyar. mely ilyen irányú támogatást adhatna. Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges.ozók lakáshoz jutását. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek. ebbõ ot emelhetünk. miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét. mert ha az adott orvosságtól támogatást. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. Annak idején Mikola. természetes. de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. sõt az sem mellékes. De hát ez az eljárás tisztességtelen. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. az OEP megmondja. mint a miénk. például. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. végül a harmadikba választhatók tartoznak. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. mint a miénk. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. mondjuk. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. akkor már baj van. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. a papír m onnan származik. és tak képesek. Ha valaki. tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. olyan mértékben fizetünk rá. Gondolja meg. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. mindenkinek megadták a maga jutalékát. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. Ha valaki azt állítaná. hol alkalmazzák. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. és gyakorlatilag eladhatatlanná válik. hamarabb szétesik. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. megérez egy ekkora tételt. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. Niger államnak akar eladni valamit. a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. rajt incs más szerv Magyarországon. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. Az elsõbe a vényköteles. sõt törvénytelen! Attól függ. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. a másodikba a vényköteles. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. Azt is megengedheti magának. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. de ha egy akk lat. ampullát. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik. támogat kek kerülnek. egészpályás letámadás folyik. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. ez nem mindig járt haszonnal. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. de támogatásban nem részesülõk.

mert azok e ntmondanak egymásnak. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk. A drágulás igen jelentõs mértékû. Az egészségügyben most minden forrong. a baka is menet közben tanul meg énekelni. a multik ritkán mennek ezer forint alá. A min azt állította. (A vita nem oldódott meg. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. Ne haragudjon meg a kérdésért. mert 1991-ig beérhettük azzal. megfoghatatlan általánosságokban ak. mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. Másrészt viszont azt is garantálta. melynek a megvásárolására nem is gondolt. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket. akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket. hogy a kormány a gyógys csapdába került. Azt szokták mondani. a mi gépsoraink s cikkek is futnak.) Mi a helyzet az exporttal. hogy 2003. de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel. zament. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki. Szent Mihály napján viszont már csak az. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. hogy körleveleket írogattunk az orv ak.2 százalék mást jelent nálu és nálunk. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. hogy az eredeti. Úgy látom. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz . közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. reformokat bevezetni. aki el tud számolni . mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. nyugtatók. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat. Egyrészt azt hangoztatta. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai. Nekem úgy tûnik. legalább négyszer huszonöt évre. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk. Gy. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. melyiket érdemes megkörnyékezni. hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. Maj i is belejövünk. január 8-án került sor. hogy ermékeit írja fel. a 3. de az ar látszik. õsszel. tehát eleve szabbul jártunk. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés. mégis elõállnak velük. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki.2 százalékos árnövekedést tervez. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek. hogy valakit rábeszéljünk. másrészt. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy.]. Lehetséges persze. Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. hanem az elnevezések. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. nem mond róla véleményt. számos támogatáscsökken t is belekombinálva. hogy nem lesz könnyû. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. hiszen az a lényege. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel. Késõbb arról vitatkozgattunk. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. vegye gy árucikket.

Már egy éve folytak a kísérletek. a pénzt meg küldd el az árváknak. foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. a másik a valódi g yszert. és magasabb hasznot is hoznak knek. belefeledkeztem a beszélgetésbe. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. tárgyalni sem hajlandók róla. A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. Végül két mintacsoportot alakítottak . hogy ezt nem tehettem meg. amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. Üzemeket építettek. hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. melye ket érvényes szabadalom véd.emberrel. Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. és meg va ve. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. amennyit akarsz mondta . egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. hogy komplett kórhá tált például Peruba. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. de õ elhárította: Azt és annyit idézel. Az üzleti harc élesedik. mert tségek igen magasak. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. és õk sem akarnak többet fizetni. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . új utakat keresünk a hasznosítására. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. Most lakultak. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. de a lovak tudni fogják. saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. hogy mibõl érzi majd meg. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. elõször állatokon. hogy megérzem fel lte . hogy már alkonyodik. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. az . A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. € 2. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. nemcsak az ország könnyûiparában. A riporteri udvariassághoz tartozik. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét. Tuniszba és így tovább. hogy találunk is majd. hogy a fõnöke meddig ér rá. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. Bántott a lelkiismeret. esetleg egy másik országba helyezik át. és megállapították. Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. aki vadlovak betörésé oglalkozott. Nigériába. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. megkérdezik. megkérd zi a titkárnõtõl. meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. Brazíliába. a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. ha árat ajánlunk. ekkor a Pharmacia bejelentette. Én nem biztos. kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. Kulcsrakészen. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. és generikusokra. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. Egy korább . ezek fõleg orvoslátogatók. Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. az egyik placebót. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén. hogy leáll velük. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt . hogy kiöregedett. Bár folytattuk a munkát. Nem értettem a döntésüket. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. hogy más tollaival é eskedem. hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal. hanem odáig fejlõdött. csak az ablako n kipillantva vettem észre. híressé vált készítményükkel. vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. tudom segíteni. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. a cukor marad a végére.

az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak. mert a vezetés nemcsak gazdasági. Gy. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. akkor nemcsak az veszett el. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. de ez nem párosult olyasfajta jóind .a világpiacon szerezte be hozzá. Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. és nincs az a multinacionális cég. A komputertomográf. azért is. tanácsokat adtak. hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. UV 4-es vizsgálószerkezetek. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. móds forgatták fel az egész szakágat. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. hogy mindvégig jelen voltak. A magyar orvostechnikai ipar. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki . viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el. és el is érte. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. diplomáciai t megkapott. számára szûk volt. nem vásárolnék olyan cégtõl. A nagy világcégek. ilyen minõségben felmérhettem. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. Azt javasoltam. és bemutatták azokat a rendezéseket. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza. felvették a német állampolgárságot.] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. M. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt. Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. a rétegfelvételi techn is. járták az országot. amikor már megtehették. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. olyanok. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. Kétségtelen. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. mi a Siemens vagy a Philips. jelenlétük annál inkább erõsödött. mert rájött. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett. fõleg a Medicor. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. kiállításokon vettek részt. Õk kran látogattak haza. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. és forintban fizetett nem devizában. A két cég emberei. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. EDR 750-es generátorok.

Az intézmény. melyek nemcsak gépeket szál k. Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett. Csak annyit mondhatok. Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. de tömegcikk vásárlásra sem. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat.47 millió forint. Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. értékük 867. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. ez az arány 198 e a 62 százalékot. És akkor megindult a CT R-. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. Erre or is elõkerül a pénz. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. hogy Németors Piac államaiban. A folyamat egyre inkább kiteljesedik. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom. sõt! Bizonyítható tény. Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. ha semmire sem telik. ahol versenyhelyzetbe kényszerült. Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. õket elsõsorban a piac érdekelte. a számuk 1865 darab. Egy jobb páciens ma már felháborodik. amennyit az orvosok érdeke diktál. mára lement 9 i súlyából pedig. becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. népgazdasági érdekbõl. még többet vesztett. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor. Milyen alapon lehet meghatározni. a magyar származású ügynökök bevetése. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz. 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában.lattal. 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral. olyannyira. Szegeden. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség. bes t minket egy egyirányú utcába. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. és a CT ott is mûködik.és mûszergyártó ipart. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. a hamar kialakuló ve alatok. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. például az International Medical C IMC) Budapesten. Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak. Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. ha lehet. A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. A tétek emelkedtek. (A 2000. mondom. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. ami várólisták kialakulásához vezetett. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. ahol a szomszéd szobáb . hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn.

hogy milyen színvonalo . a volán mellett dr. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. ami így kiszakítva nem teljes értékû. az gazdaságilag megengedhetõ-e. szolgáltatás. jobb helyeken lennie kell. mondhatnánk. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. akár szükséges. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. ami orvostechnikailag hatékony. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. hogy ami technikailag lehetséges.egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. kihasználtság. és leemeli a falról a réslámpát. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. a vidéki intézmények között mi szám snak. magyar állam fizeti kategóriáj zik. mindig volt és mindig lesz. mindenk i mást kirekeszt a használatából. A d zertációs mûszer egycélú. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. kutatás. hogy ez önmagában keveset ér. sugárterápiát végzünk. öncélú beruházás. Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. ezért egyszerûen elrontja. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele. A monopol intézet tulajdona ugyan. A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. nem kell. Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. az õ befolyásának . persze. mert általában sokkal nagyobb a kapacitása. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra. A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva. A birtoklása tekintélyt ad. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. Repa Imre. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ. hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. A fejlõdés egyenes vonalú. milyen a hús-zsír arány. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. ami csak szükséges az ellátáshoz. Akkor még nem sejtettük. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. onkológiai vizsgá . presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek . a felhasználási terül határolása. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. hogy ez a tevékenység l ja. Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. Dr.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. ezzel mindent megoldottunk. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ. Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. kinyújtja a kezét. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül. Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. De a legfe jlettebb. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. aztán rá kellett . és ezek általában mûszerfüggõk. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. Ez soha nincs kihas a. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. ez is a teheti. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. csak nem mindegy. mint amennyire szükség van. Az Ön munkahelye. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . Ha zzuk. A CT. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. akár nem. a kutatásból közlem . ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. és azt hittük.

hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. ( Úgy tudom.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. sõt még az is kétséges. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. aki egy szót sem értett norvégul. bennfek yt nem tartanak fenn. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. Tételezzük fel. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. és nem olyasfélét. A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. az induló tehetség tudóssá. lás elmarad. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. vagy azt. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. mikor helyettest kerestek mellé. Nagyjából. hogy ez a pálya nem hivatás. és ez a létszám már most is csak szûkösen s. Ha megkérdezem a távozókat. Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. félig a kutatások céljait szolgálja. Most. Egy kollégánk jelentkezett. hane m szolgáltatás. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik.) Beljebb megyünk. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. Malaysiából hoztak egy doktort. mint a könnyebbek. hármat ponyasérüléssel hoztak be. hogy nem lesz. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. de az utánp gyakran másoknak neveljük. ha nem tévedek. a múltkor láttuk az Inter-tévén. hiszen ezek többet fogyasztanak. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. régóta tudom és tapasztalom. jól beszélnek angolul. egyó zélgetés után felvették. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . professzor. a hiány mind súlyosabbá válik. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés. Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. aki kezelje õket. hogy én ott is gyógyítani fogok. ehhez értek. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. a tenderben feltételként határozták meg. . ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban. hogy 10-15 beteggel fogl tam. Senki sem értette az indokát. aztán õk is elmentek. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. Minden rendben is volna. egyet csípõvizsgálatra. professzorrá válik. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. Például Pápán. fiatalok. és nincs mód a pótlásukra. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. képzettségükrõl pedig ani. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen. Az intézet két mûszakban dolgozik. Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak.7 milliárd forintot kellett költenünk. € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni.

Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. . mágneses rezonancián alapul. én is hallottam róla. itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. ha vala ek megtetszene egy alkotás. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. Mint mûszaki analfabéta. orvos. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. a többiek a gazd jai. A gép Siemens gyártmányú. hogy valakit beutaljan ak CT-re. mi adjuk a berendezést. fol an fennáll a veszélye annak. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. úgy adják tovább. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. mintha otthon. Tovább sétálunk. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. Mi is próbálunk exportálni. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT. Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. illetve állattenyésztõ. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. megnézem az MR-gépet. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. hanem miként a neve is jelzi. mintha még egyszer megvásárolnák õket. 9 állatorvos. takarító személyzet. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. A létszámunk 96 fõt tesz ki. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. sofõrök. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. az állatorvosi h kezelést. Lehet. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. ahol a MOL vállalat dolgoztat. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. Akadnak öregebb gépek is. Szerintem még mindig jobb megoldás. hogy ez is hálapénz ik. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki. mintha az egészet maguk nnák meg. Egy újfajta értágító gyûrût. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. a po pohárban cukorkát raktak ki. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. benyitunk egy másik terembe. nem mindig sikerrel. legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. két televíziós készülék is mûködik. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt. Ez Somogy megye. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. 12 mérnök-számítógépszakértõ. mert elvész a garanciakötelezettség. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. Kényelmes székeket állítottak be. a mûk nnyit értek. mert sok volt a hasznosítható réz. Elindulunk. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. hogy egy embernek k nya. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. Ausztriában végeztetnék el. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. fõleg keleti országokba.

hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. vagy angyalok. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. hogy nappal van vagy éjszaka. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. vagy mocskok vagyunk. A vezérigazgató. Megbeszéltem a helyi televízióval. csak már nem gyógyító. Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. mindig a végletekben helyeznek el minket. hogy továbbra is rendelhessek. Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. minden eszköz a humán színvonalnak g. A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. aki irigyel és feljelent. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. Körbejár folyosót. a páternoszter már leállt. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. mire megtalálom az International Medical Centert. aztán di a titkárnõjét. de azzal a különbséggel. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. Ha csa .A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. aki volt. Ne haragudjon a megjegyzésért. hogy elme fõigazgató. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. Igen. de nekem volt erõm belátni. Már sötétedik. ha megtudják. amiko zgatóvá neveztek ki. mindig lesz valaki. ki is j dezõ. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. Mit tapasztal: több rákos beteg van. dr. mint régen. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. a folyosókat is át-áts rocell falakkal. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. Nem tudtam rászánni magam. máskor megesküdnének rá. Fordítva kellene. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. vagyis az értanra. hanem szervezõ orvosnak. hogy a kezem már nem olyan biztos. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. A kezünket csókolják. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe. mûtéteket nem végeznek. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. mindenki sajnálta. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. de az a tapasztalatom. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. akkor is ragaszkodtam hozzá. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény. õk ajánlják fel maguktól. Repa doktor megmutatja. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét. hogy e az állásajánlatot. de még inkább önmaga elõtt. hogy adják ide a szerveit. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. Igen. azt javasolták. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. és ügyelet t adhassak. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. Miskolcon úgy kerültem az élre. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. csak találomra írok fel egy-két adatot. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. és a fáradtságtól azt sem a. hogy dt. Öt óra elmúlt. Ettõl tettem függõvé. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. aztán visszatolják. Az sem kelt biza betegekben. növekszenek a veszélyforrások.

A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . Nem fordulhat elõ. és bár a cég egyes részlegei önállóak. és cserére szorul. hogy itt kell mara dnom.) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . Azt mondták. mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. a Global I vest hozta létre. Kezdett elegem lenni az egészbõl. de hogy tegyem meg. Bosznia-Hercegovinában és Romániában. hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. Ismert dolog. hogy a gép nemcsak mûszakil k el. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. de ha valamin rajtakaplak. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. Nem fordult elõ. Nem akarok turkálni a zsebében. évi 365 napos ügyeletet tartunk. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot. és ha azokat nem használnák ki meg ben. felesleges foglalkoz . szétrúgom a seggedet. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság. megbeszéljük Katona doktorral. MR-rel. Képalkotó diagnosztikával. két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. kemény kötbért fizet nekünk. akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. ha nem érzem biztosan. hogy a kórház jól megy. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. a maximális kihasználására törekszünk. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. mindenkivel leültek tárgyalni. a csalá kértem tanácsot. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. minket leszámítva. Ez 1987-ben történt. chicagói és más külföldi kongresszusokra. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel. h an megköveteljük tõlük a munkát. k. értesülök róla. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk. obboldal rám szállt. hogy rendszerváltás történt. hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. az kih ul áll a makói kórházban.k rágalmaznak. mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. (Miközben ezeket a sorokat írom. A szervizelést is maga a gyártó végzi. nem mind . Ezt és azt ki kellene r . jogomban áll változtatni. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. ami a Fidesznek nem tetszett. hívtak fel Budapestre. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. hogy ke bálni a nimbuszodat. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti. ultrahangos vizsgálatokkal. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. A második. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. utazási lehetõséget bé i. azért a beszer nk engedményeket. hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. hogy mit tegyek. és õszintén szólva. úgy látszik. Feltételezem. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. elképzelni sem tudom. mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et. én megvédelek. Az persze igaz. de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. hogy beállítunk egy gépet. elkönyvelték. nem tudja. Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. s CT-vel. egy konferenciánkon valami o hattam. valamint vesedialízissel foglalkozunk. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. 2002 cég tõkeemelést hajtott végre. és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal.

reggel héttõl éjjel két óráig tart. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek. szökõkutakkal rendezték be. õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk. Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket. de lkedtem. A falra ki van függesztve az árjegyzék. és hogy ne kelljen várakozniuk. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. ezért vagy az ismerõsöket. vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre. mi is a TB b tjait fogadjuk. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot. mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. Az elõteret ízléses padokkal. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup .2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. Akit kilenc órára írnak be. az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. könnyen lehet. hogy a megelõzés olcsóbb. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk. Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy. ezek között sok a bedolgozó . derékmag sárga védõléceket húztak fel. az intézet profiljából hiányzó szakágakban. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. Találomra jegyzem fel. 10 ezret. ha kontrasz tanyagot is használunk. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták. ahol a magántõke megjelent. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban. A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni. több mint 600 négyzetmétert tesz ki. hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. hogy az idõpon artsák. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. n kel. hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. mert az ottani bi . Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. Csak ha magas a betegszám. Feltûnik. azért megéri. hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. a zt is összekeverem. hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak. Mint számos más egészségügyi intézmény. például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. Egy pont értéke 1. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. Az a tapasztalatom. Be-benézünk a rendelõkbe. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. ezt itt VIP-szekciónak nevezik. úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget. vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. de a gy m mûködik megfelelõen.alapterület hatalmas. az jó. egy-egy ilyen check up . és nincs ismerõse. a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. Gondolom. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. vagy egysze ják. állandó vendégeink is akad on már felmérték. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. a gépek.

€ € Hevenyészett. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. ha valaki azt mondja. a klinika tulajdonosát is részesíti. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna. hogy Kovács Jánost . havi fizetésrõl. hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. április 22-i számában rátalálta olt cikkére. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . Ha belegondolunk. A 160-170-bõl. csak széttárja a karját. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. Egy jól szervezett. és be kell vonulnia egy két ekreációra. Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény. de mikor és hogy juthatnánk el addig. kifogásolták. semmit sem vettem igénybe érte.. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. mindenkivel közlik elõre. mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. én is három fokozatot képzelek el: az akut. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra. De mi van például akkor. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna. és soha. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik. Nehéz különválasztani. Az az érzésem. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést. többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. most nincs pénzem. különben felbontják vele a szerzõdést. a garantált 13. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát. hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. Ez semmiképp sem az IMC bûne.-t. a munkavesztésüket korlátozó ovább. . ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. mely 2003. február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot. 1993 óta a KDK DOTE KFT. de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok. Katona doktor nem válaszol. itt a kft. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála. mely hírül adta. a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét.ság szólt neki. egyezés az OEP-pel. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. és meghirdette a magánosítást. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. a Népszabadság 2003. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. illetve a kft.

Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. És az. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön. csak heten nem írták alá a szerzõdést. rá. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. Annyi biztos. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. zt mondta. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. Végül megállapították. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni. ami jelenleg uralkodik. fizetik-e a gdíjat és így tovább. mikor felvilágosítást kértünk. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. y a budapesti az illetékes. akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. majd lesz valaki. hogy kezdj el valamit. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében.Lázongás tört ki. de az nem érdekes. hogy a fejük fölött. a diplomájukat. A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. Ez viszont oly n passzív helyzet. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ. marad a harmadik lehetõség. hogy helyet változtatunk. nag a klinikáról is eltávozott. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. beléptek-e a kamarába. mert ellátási kötelezettség terheli õket. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. átszervezünk. d hetekig azt sem tudták eldönteni. hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. legalább annyi kell tenni. kicseréljük a lámpákat. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. mozdítani kell. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket. a betegek jobb ellátást kapnak. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. mert ez maga az élet. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. a gyakorlatban másképp alakult. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. sajnos. hogy állandóan változtatni. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. melybõl nem lehet elõrelépni. Katona Zoltánt. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. hogy az átlagnak. aki bef ejezi! Ez. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . Minden téren tombolt a törõdömség. többek között a MÁV kórházb n. e en. nem lehet belenyugodni abba. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. . Én bízom benne. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. M ondolja? Nem. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. Azt el kell ismerni. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. A fõvárosban viszont belátták. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe. minden fiatal. A mûködési engedélyük tíz évre szól. a debrecenire.

mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. mindegyikük megtette a maga aján atát. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. és ott ütötték nyélbe az üzletet. hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. Nem mondhatom. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. a mi gyártmányunkat. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei. hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. Az abb . már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad. felvet em bántuk. mi elláttuk a feladatokat. de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. és azt mondja nek : próbálja ki. A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek. hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. kiderült. ha úgy találja. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. vegye meg. jobb. mint egy másik cégtõl. A kapcsolat azóta is folyamatosan él. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. hogy: a vírus az vírus . Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött. € € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. ha két ember eltart egy harmadikat. hogy rosszul azonosítják. A baktérium egy kis élõlény. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. mely kettéosz odik és így tovább. hogy reménytelen eset. ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. Lényegileg egy darab sav. én rábeszéltem az orvost. Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. A legnagyobb maffia úgy zajlott le. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. nem hülyék. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért. bármennyit. hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják. de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. . a vírus viszont nem élõlény. én em. et. Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. Svédországból már jönnek vissza genológusok. persze. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. amíg kiderült. ezret. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. En n ültem le beszélgetni az orvossal. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. és a laboros már csak rõl értesül. a fertõzésekkel. hogy õ voltaképpen fiatal. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. A döntéshozókat egy különr onba. Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. Elõfordult. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. de jelentõsek az eltérések is. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. most. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. az e magának. ez súlyos következményekkel járhat. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. uram. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát.Ez korántsem olyan egyszerû. az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. mint amilyennek beállítják. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. mikor nálunk is me AIDS. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. hogy beválik.

ha minden körülötte forog. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. heti egy alkalommal rendeltem. félig laboratóriumhelyiségben. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. azt fontolgatták. fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. fordulnak elõ hasonló esetek. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. de nem ott vizsgálnák meg. elsajátították a módszereinket. fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. hogy szüntesse a tevékenységét. az egyik leggyengébbet választották. A kórház anyagilag nem fizetett rá. Már mondtam. Megszólal az orvos mobiltelefonja. általában õk fizetik. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. Többek között Berlinben is jártam. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. Gavallériájukban még arra is dítanak. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. már nem elõször életemben. õ azt szerette. melyet esetleg egy olyan ember kezel. és bekapcsolja. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. ne ak az AIDS. de a ottam a nõvérek között. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni. hogy milyen kö yekkel járna. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. Addig. de nem lehetséges. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. Beszálltam egy kft. ebbe pedig nem tudott beleszólni. nálunk mégis mindenhová bejutott. így mód nyílik városnézésre is. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen. de a helyzet akkor sem változott volna meg. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. ha én el tasítom az ajánlatukat. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. Akármilyen különösen is hangzik. hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. A vért valahol beraknák egy gépbe. a szakkönyvek.-be. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás.-nk is be k t. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. Az esetek százait lá el. Belátom. bizonyos fokig a megalkuvás is. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . Jól látom: változtatni készül? Igen. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. Az együttállás kötelezõ. Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. módomban állt volna azt mondani. Négy évig dolgoztam náluk. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. hogy itt valami rendkívüli. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással. a Companon mellett tették le a garast. a pénz. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. elnézést kér. és így a mi kis kft. és úgy döntöttek. Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító.

ha annyit tud. Ha meglátja. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. Három hétig tartott ez az állapot. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. mint már mondtam . hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. de sok esetet lát. A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott. abban bíztunk. Ilyen együttmûködésr képes. Elég. és szinte n orvosi szakágban van valami. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. Nincsenek illúzióim. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. Elsõ dolgai közé tartozott.látunk arra. Gondolja. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben. Nem aratott sikert. már következetni tud arra. minden mást elvégez az automatika. tehát inkább hagyjuk. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. A laza sz bályok módot adnak rá. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. mûtétre kerülne sor. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek. hogy pontosan milyen piros. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. jelezheti neki a megfigyelés eit. a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. és rögtön eltûnik a plusz. az utódja ki minket. de õ nemet mondott. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. A nemzeti burzsoá nem tehetett . hogy milyen etegséggel állhat szemben. A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. A váltás után sok helyen kirú agy részét. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá. hanem a kiterjedt praxis. Annyi viszont biztos. Megkeresheti a beküldõ szakorvost. mikor a zöldet. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. és felajánlot elõállított termékeket. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. és ott meg a laboratóriumot. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. melyet lehet. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt. elment egy másik budapesti kórházba. és a maguk embereit rakták oda. spórolósan kellett dolg oznunk. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. De a támadás máshonnan jött. Közben múlt az idõ. Ha egy reagens megpirosodott. például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. de õ kitartott az elvei mellett. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. biztos vagyok benne. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni.

a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket. Állást kerestem. ne említsem meg a nevét. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. ha leírná. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. Újra tapasztalnom kell. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. bocsánatot kér. nehez n találom meg az irodáját. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. ahogy kívánja. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. hanem diktálnak. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. Majd maga megítéli. ha megmondaná. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . € Üdvözlettel: dr. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. Lehetséges. a szellemileg visszamaradott és a szent. hogy sok. és beinvitál magához. mint kéne. nem vagyok az átalakítás. amennyire ez a folyamat általam belátható. hogy ha írok róla.jd még tovább. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. aki észreveszi. mindig is az volt a felfogásom. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. legföljebb egy hullhat le: az enyém. a privatizáció. más kórházakhoz hasonlóan. õk ledarálják a vizsgálatokat. csak annyit kért a telefonban. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. ne felejtse el. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. hogy melyik csoportba tartozom. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. csak itt nem a részvények árának. márpedig szakmánk nagy öregje . jó. melynek zetérõl. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. az én emberemrõl. fõorvost ismeretlenül hívtam fel. mert attól tartok. N. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. mely a magáncég nevére szól. Kovács Gergely € N. Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. de számomra nem mindegy. Nem nagy ügy az egész. Elkésve érkezik meg. kábelkötegek lógnak le. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. többé-kevésbé rendes ember lelkes. hog ol. orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. mégis örülnék. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. fõorvosról sem hallottak. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. Mi eltartjuk õket. A cégek már nem vesztegetnek. de nem szeretném. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. Ezzel tisztában vagyok. Egy cikkében Ön is megf . itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség.

mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. hogy megjavítja a magyar MIG repülõgépek fe berendezéseit. nt tízet. hogy elítélõ hangsúllyal tette elõkeresem az újságlapot. és a helyünkbe pr on lépni. Tovább nyomul elõre. Õk panaszkodtak. baloldali egészségpolitikusok véleménye egybevág: mintegy 500 milliárd forintra volna szük belátható idõn belül a »helyrepofozásra«. nehogy más megirigyelje. M. olyat is hallani. amit tehetõleg elküldenék a jelenlegi orvosi állomány felét-harmadát. korszerûtlen. megszerzi a felszámolandó magyar ellátási területét is. a tulajdonviszonyok valójában nem változtak. Alapvetõen csak CT. az úgynevezett tháliumos vizsgálat. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. hiányos. az aggyal és a csontokkal foglalkozik ezzel is csak a törzsbetegeik ull service kiszolgálásának a keretében. annál kevesebb egy-egy esetre. hogy kellene csinálni. A gy a magyar egészségügy infrastruktúrája. ha a külföldi érdekeltségek miné ettel kívánnak foglalkozni? Mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden vizsgálatot a miénket és az övékét zárt kasszából fizet. igaz. mert a magyarországi forgalma alig egy-két százalékát ki az összteljesítményének. Itt is a legalacsonyabb költségszintre álltak be. akik hozzájuk irányítják a betegeket. hogy a gyógyszergyárak. Az összköltségen belül túl . A pá eket lehetõleg kontrollra is visszarendelik. õk nem is válla ják az effajta kezelést. Igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából. melyeket az Orszá gészségbiztosítási Pénztár magasan finanszíroz. ezért jelentõs és biztos hasznot hoznak. otthon is megtehetnék. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. hogy talpon maradhassunk. A felfüggesztett törvény korlátozta a prof gazdasági társaságok közvetlen részvételét a betegellátásban bár az alvállalkozói kiskapu Az új törvény kinyitná a nagykaput is. de a diagnosztika 25-30 válfaja közül csak a szívvel. mondjuk. Itt egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. Miért zavarja a magyar diagnosztikai osztályok érdekeit. Egy-má már én is számolgatom. hogy a továbbiakban miképp járnának el azt csinálnának. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. hogy csak egy formális átadás történt. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül.] A külföldi érdekeltségeket nyilvánvalóan nem elsõsorban emberbaráti célok vezérlik ha e uk. Gy. legyenek-e kórháztulajdonosok. Állítólag egy izraeli holding elvállalta. nem kellene eljönniük Magyarországra. Az izotópos megoldás mellett léteznek más módszerek is. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak elvégezni. és könnyen kiszámítható. hogy ne rendeljek ennyit ebbõl a drága anyagból. de egyelõre nem ad om fel. hanem átküldik a betegeket hozzánk. mert a kórház veszít rajta. egészségügyi létesítményekkel foglalkozó r kapott egy budapesti diagnosztikai kezelõ alapítására ezt vásárolta fel aztán egy amerik [Nem tudni. hogy miért történt! Ilyen körülmények között csak homályos tört enek. felszereltsége omladozik.és MR-vizsgálatokat végez. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. a mazsolákat a teljességen belül kell kitermelni. Például az a n rikai cég is. Ennél nem ghányaddal variálni. Az eg olyan téma merült fel. egy multi viszont meg em érzi ezt az idõleges veszteséget. Ez a helyes üzleti taktika: a jót szidni kell. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. de akár egy kórház is. hogy á lítólag fejpénzt fizetnek azoknak az orvosoknak. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal. ezért az egyesülésnek egy másik. Nekem pedig szól a gazdasági i gatónk. mert akkor még egy vizsgálatot számolhatnak el. az orvosi gépek és mûszerek forgalmazói átve mûködtetés jogát. azt is hallani. A külföldi tõke térhódítása most elképzelhetõleg újabb. csak a maga teljességében privatizálható és nem kimazsolázott részeiben. például orúerek vérellátásának felmérésére. még magasabb fokozatba lép. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. hogy alig éri meg nekik.ta ezt az elgondolást. bizonyára tudja.

ott is szigorúan korlátozzák a tevék t gazdasági eszközökkel: profitmaximálással. mert a szegénységünket valóban jelentõs pazarlás kíséri. mert ezt az OEP külön nem finanszírozza. de legalábbis társadalmi közmegegyezést igényel. Aligha fogják beérni az üzemeltetési jog megszerzésével. aztán itthagyja nálunk bérüzemeltetésre. hogy õk majd megszüntetik a pazar zálják az egész ügyintézést. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kellene kötni egy házunkkal. Ez meg is történik majd. és lerakja nálunk. hogy évi 2000 vizsgálatot hajlandó finanszírozni átlagosan 170 ezer forintért etesen többéves idõszakra. a Pozitron Emissziós Tom ia. kivéve azokat a részeket. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem lép közbe? Neki nem ez a dolga. pontosan felmérték. Elengedhetetlen. Újra kérem: ne értsen félre. például Ho privatizálni a közfinanszírozásból fenntartott egészségügyi intézményeket. Ha egy magántõkés társaság olyan kórházat épít vagy alakít ki. ez az idõ is lemenne a felére. Megjelent egy új diagnosztikus csúcsteljesítmény. A fektetõ ugyanis nemcsak a gépek. hogy megvehessük. A gyógyszergyára m juthatnak ilyen módon kórházakhoz. a PET. A számítások szerint átlagban egymillió emberre kelle jutni egynek.tesz ki a fizetésük. hogy milyen vizsgálatoka tnek el. mely kedvezõbb gazdasági akkor vele köt szerzõdést. Ha már mindenképpen elkerülhetetlennek ítélik a profitorientált társaságok. hanem termeljen minél több hasznot. Erre szükség van. nem okvetlenül ell készpénzzel rendelkeznünk. ha jól értem. milyen eszközöket és anyagokat használhatnak fel. Persze nem mindegyik kórházr aspirálnak a tõkés társaságok. de a közfinanszírozott betegellátás nem szabadpiac! Abból profitot kivenni meglehetõsen aggályos. Ezt a vagyont a törvényes elõírások szerint semmiféle más célra használni. ezeket a gépeket mindenképpen meg kell vásárolni. a befolyó díj zleteket közben csak úgy mellékesen leemel majd 20-30 százaléknyi hasznot. az orvos ne b eszélgessen-vizsgálgasson. Magyarországnál maradva: egyetlen fillérnyi rizikó nélkül is ha profitot lehet termelni. az orvosok küldjék el õket. Méltányos ez a szabályozás? Hiszen ezek a cégek komoly összegeket kockáztatnak. ha az egészségügyben keletkezõ amúgy is csekély haszonból valaki kiemel egy szeletre valót or a terület összes közszolgáltatására még kevesebb jut. mert ezt már ismét dotálják. finanszíroznák a betegellátás egészé vállalna visszafizetési garanciát hosszútávra. Németországban 100. m juk. bankhitelbõl megveszi a PET-et. én nem valamilyen fundamentalista elviség alapján vagyok ell a különféle tõkés csoportok nyomulásának. technológiák árát kapja majd közpénzbõl. melyeknek a leválasztása nem okoz nehézségeket. a következõ lépésben valószínû t próbálják megkaparintani. ha a befektetõk lépnének elõször. egyet fillér saját tõkebefektetés nélkül. a közpénz felhasználás teljes átláthatóságával mai testület erõs jogosítványaival. amennyit csak akarnak. ahol a nagyobb gazdaság mozgástér végett megengedik a társaságok részvételét. Jön egy zöldséges az orvosok így nevezik a szakmán kívül áll személyeket . nekünk is szükségünk volna rá a kórházban. hanem k nan a maga profitját is. Csakhogy nem kapunk ilyen papírt. valaki a magya zló koldus -nak nevezte. Semmiféle ellenérzést nem táplálok magamban egy m y egy privát orvosi szépségformáló szalon ellen. a páciensek zsebbõl vagy üzleti biztosítókon keresztül fizessenek i annyit. aki szerez majd egy hasonló ígérvényt. mert ez a tõke természete. Viszont. így azok alig-alig képesek profitszerzésre. Nyugaton hogy áll a helyzet? Nyugat-Európában az egészségügyi szolgáltatás meghatározóan nonprofit jellegû. Még azokban az országokban is. szolgáltatást vásárló feladatát igyekszik minél eredménye i. és felmondja a kapcsolatot az állami vagy önkormányzati tulajdo olgáltatóval. és jöjjenek be új láns rendelésre. melyiket érdeme nniük. b . Ha. Fekvõbetegeket nem vizsgálhatnán meg. A felmérések szerint egy-egy beteggel eddig á n napi 7 percet foglalkoztak a kórházakban. de ahhoz. Egy PET-berendezés 500 millió forintba kerül. Mondjon egy példát! Ahogy óhajtja. biztosítók. sokkal jobb volna. mûszerek. esetleg az átlagos szintnél magasabb kamatta A profitorientált vállalkozások szószólói azt állítják. De hát. hogy melyik rentábilis. õ a saját. Ha kapunk egy ilyen ígérvényt. a