A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet. a havi minimálbér felét kapom. csav arogtunk. itt csak egy negyedállásom van. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva. A zerencsére nem ébred fel. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. mikor átrakják a hordágyra. Elhagytam magam. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit. hogy itt letöltöttem a mûszakot. aztán átülte aját furgonomba. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak. hogy tartsák meg. beszélgettünk. õk meg lógnak. cukrásztól felszentelt papig. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. 12 óra felé újra ágyba kerül. reven figyeli az utat maga elõtt. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. Hiába. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. jobb véleménnyel vagyok saját magamról. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. taxiznak. de mikor elváltam a feleségemtõl.és motorversenyeken indultam. hogy befogadja azokat az embereket. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk. így eg gnyugszik. de önmagában egy motorcsere nem segítene. nem tudhatja. összeköltö m egy alkoholista barátommal. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. Az õ lmentem egy pszichiáterhez. Mikor kiemelik az ágyból. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ. hogy kezdjek el dolgozni. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. hogy két-három helyen i zik. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. kitettem a pontot. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. kinek adom tovább az adatot. és levezettem Milánóba áruért. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. akkor kerestem meg a mentõket.yadékok bevitelére szolgáló kanült. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. elõfordult már. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. én nem azért maradok itt. felsír. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára. mindenki csak úgy tud megélni. hogy a mentõket. Valaha volt egy saját reklá jól ment. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja. hogy beránt az örvény. nem vagyok õsmentõs. Sokan kihasználják helyzetet. naponta két órát utazik. kív elhasználtak. De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. Már úgy látszott. Hátul sem jobb. Ma már csak akkor hajtok. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. anem mert ha itt dolgozom. Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. vagyis: 2 zer forintot. . seftelnek. Most tapasztalom meg elõször. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. Ez nekem nem pénz. Elég meleg van itt a fülkében. Nem a legmodernebb. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. hogy esõben mi védi meg a be teget. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. õ azt ajánlotta. Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát.

megadja az ügyeletes orvos telefonszámát. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. nem hajlandók felfogni. Értem. még az is. hogy szálka ment a körme alá. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. Minden forint számít. de azt hiszem. ha jól tudom. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. Inkább 320 óra jön össze. eltûnik a folyamatos. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. Leteszi a kagylót. hogy sikerült-e a mûtét. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. de csak most. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. A kezelõ képzett mentõtiszt. felváltva alhatnak egy-egy órát. hívjon vissza. a roham. épp annyit keresünk. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. Én is abbahagytam az egyetemet. nincs idõjárási front. hogy egyetemre járt. . Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. kiürült a város. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. bajuszos. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. ezek alapján nem látja ali közbelépést. t hagyta. meg már sokan elme alni. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. úgy látszik. hogy mih ez kezdjen. Legyintek: Ugyan hagyja már. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. Csak annyit hallottam ró a. Para alig van. eljárok kis aszek mentõhöz. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet. egy a májért küldenek. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. Májriadót jelentenek be. felhívta az apát. Az az igazság. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. ma. mint 300. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. Elõfordul. járt itt nálunk egy belga mentõorvos. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. Két óra felé jár. Rossz órában szólalt meg. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. f jükbõl. Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin. Egy határon túli hívás érkezik. õ is kihangosítja neke a beszélgetést.Hát ugye attól függ. hogy jelentsem az Adóhivatalnak. soha nem fogjuk megtudni. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. aztán fogadja a soros jelentkezést. Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. hogy a bajtársaimnak sem. A szokottnál kevesebb a hívás. a negyven év körüli. és sorozatban követik egymást az setek. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének. egymást követõ lagján. de aztán abbahagyta. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak. mert elkezd csengeni a telefon. nem azért kérdezem. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot. Ha nem találja meg. aki Párizsból kéri meg a mentõket. Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. matematika-fizika szakra jártam. folyik róla a víz. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. és nem mondhatom. a testvére nem tudta. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. Ne fogják le.és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben.

és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. ne hivatkozzon rám.Megint egyre több hívás érkezik. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. Míg a mentõk kipakolnak. õ volt az. ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. sietve hozzáteszi . ez már a város érdesebb fele . éjszaka óta fullad. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. hatemeletes palotát. munkát átvehetnék a kórházak. a másik kijár. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. és lesietek az udvarra. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. A helyiség agyonhasznált. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. A mennyezet beázik. ha rosszabbul érzi magát. amíg megtaláljuk a címet. Az orvost kérdezgetem. hogy az tkezzék. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. a WC-re akart kimenni. ahová nem jutott röntgenkészülék. hogy a saját felelõsségére döntött így. A kezelõ felemeli a telefont. jobb híján egy párnát rakott a feje . hagynak neki orvosságot. ahol megtalálható minden. kimehetek vele. A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. os injekciót ad be neki. utcáról össz edett bútorokkal van berendezve. a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. arca hirtelen feszültté válik. egy Dembinszky utcai esethez it. A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. aki kirúgta Simon Kornél professzort. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. de elcsúszott. A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. de õ elhárítja. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. eze nehezítik a munkánkat. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. hallani. de akad olyan mûtõnk. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. hanem egy távolabbi helyre. Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. ahogy a háttérben álló csa dezi meg. A lámpákra csak néhol került bura. Újra felkapom a fehér köpenyt. hogy segítenék. körülnézek a szobában. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. hosszú percekbe telik. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. A mosott. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. az egyik bent ül. és ahelyett. õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. és a kocsi elindul. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. ami az ellátásához szükséges volna. Építettek egy hatalmas. A fõigazgatónõnket Mikola. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. ha akarok. jelentkezik. ha megírja. bocsánatot kér a feledékenységéért. mert az van kijelölve. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. Szabaddá teszik a beteg bal karját. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. A mentõk figyelmeztetik. Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból. A kocsi felveszi a beteget. A beteg a lakása ablaka elõtt áll. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. arcszíne visszatér. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is.

Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok. hogy a tét Megyei Ideg-. Ha a kocsi szervízbe megy. május 10-én 76 állom e meg a munkáját. Elme-kórház bonctermében került kialakításra. amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. Jel lemzõ. bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. A gépkocsik. traumás sérülést nem szenvedett. az orvos a gyógyszereket rakja össze. melyre az épület adottságai megfelelnek. Ebbõl összesen három olyan akadt.ta egy pléddel. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. még azt sem tu dni. A kórházban valószínûleg o kerülne. a példa kedvéért megemlítendõ. kórházakban. egy tócsa maradt utána a linóleumon. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. Injekciót kap. kórházban is dolgozik. felülbírálhat engem. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív. például a vákuum-matracot. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. é a beteget. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. hogy kétszáz forintot adott. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják. A padlón lehullott csavarok hevernek. a csapat megáll egy cigarettára. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott. Ami Budapestet illeti. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet. Egyébk veszély sem áll fenn. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. vagy pontosabban kellene biztosítani. a szükséges ztosítva. idõben végrehajtott épüle . hogy az inzulin bevétele után nem evett. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. mint nem dohányzó. amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. 2. mely önállóan. doktor úr. és a férje vigyáz rá. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ.és cukorbajban szenved. megkérdezem az orvost: Maga. és több évtizedig ott látta el tát. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. és csak 76 as -nak. jobban jár. csak a szemem sarkából látom. Két mentõs emeli vissza az ágyra. itt megúszta a combnyaktörést. Most sem indulunk tovább azonnal. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. hogy honnan estek ki. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. hog y további felszerelések tûnnének el. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt. Elköszönünk. sokat lát. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan . aztán Hamburg jött divatba. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. és elszédült végigtapogatja: törést. Azt hiszem. a valahai ló snak. a dig a kocsit nézegetem. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. ha másképp látja. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. A tisztasággal nincs különösebb baj. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet. A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . én. ha itthon marad. Késõbb megtudtam. 3. mentõzik is. a kerületi ügyeletes orvos. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. € 2. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem. Andics László fõorvos szerint a tervszerû. attól tartanak. restellik az állapotokat.

Ezek még így is jobbak. állapota ennek megfelelõ. Az itteni helyzet valóban elképesztõ. nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. a résekben egerek és patkányok nyát. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk. hogy k. egy hónapban hatszor tizennégy órát. Megmutatják az állomást. erõs állagú és jól mosható. hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. Gy. de azt mondták. a jelölt neki nem a fölöttese. így ezelõtt. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz. melyeket Magyarországon sze nek fel. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. Felkapom a fejem. máskor viszont szórják a pénzt. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. az állását megszüntették. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. legalább nem esnek szét. a mentõszolgá bérli tõle. de még egy mellékállást kell keresnem. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. a védõitalul s nyozóban hûl. l ehetetlen elvinni rajta. mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. a padló rothad. és ötvenéves lévén. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros. Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. Az áll vezetõbõl. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. k politikamentesnek kell lennie. Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. abban reménykedik . hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. Igen. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. hogy megéri még azt az idõt. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. hanem kis üres teherautókat. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm. yója porhanyósra korrodálódott. hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. lehet. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. hogy utasítást adhasson. Azt tudja. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. Itt is megemlítik. Mikor megkérdeztem Andics doktort. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. dõsebb. mer . mint a régi Nysák voltak. akkor a mentõszolgálat az. már nem tudott elhelyezkedni. Az egyik. filléreskednek. a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. a fedett helyre csak két-három autó fér be. A salétrom. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. Ha van valami a világon. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. Csepel. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. fõállású orvossal nem rendelkeznek . a félautomata mosógép épp nem mûködik. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé.] Tekintettel arra. A jármû télen g garázs -ban parkol. A fõ te. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. hogy nem telik rá. Rákospalota. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki. M. Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. hogy mentõszervezetünk állományábó n.

Egy c t bevittünk a detoxikálóba. hogy végzett. A mentõk. A múltkor egy nõnek lát adt. a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be.tudunk megélni. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. és én vagyok a gyámja. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et. egy utolsó éves medika. bevallom. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. õ fiúsítva van. hogy itt nincs jatt . csak ritkán ha egíteni. a sérültek mindent számon kérhetnek. hogy komoly pénzt tart magánál. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. evett valamit azután. egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. erre már rúgták is be az ajtót. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. újabb feladat egyelõre nincs. régen kihívtuk a rendõröket. hogy bevette a gyógyszerét? Nem. A személyzet bejelentkezik. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. csak az adminisztrátort találja bent. de ez csak kivételesen adódik. másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. Most már nem kockáztatnak. de nem jött ki. most is leülnek kávézni. telehányta a kocsinkat nos. valam erendezést is bekapcsoltak. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. mint amikor a XXII. amíg az injekciók hatása jelentkezik. hogy beszállítsák a kórházba. egy nyolcvan körüli. Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre. magunknak kel egoldani a helyzetet. Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket. Ami a szakmai területet illeti. ami rajtunk múlik. hogy nem jött! Tudta. õ megígéri. és az elszámolásnál let y húszast. Valaha annyi jatt jött össze. Egy injekciót kap. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. A mentõk ellátják a beteget. ha be akarunk jutni a lakásba. délután négy órától már a sin k. kissé dühösek leszünk. mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát. Még jó. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. hogy hamarosan ki di a doktor urat. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. lassan magához tér. A testvérpár mindkét tagja süket. most j tíz-húsz százalékát eléri. amennyi a teljes fizetésünk volt. és nem tud ugatni. kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. akkor ne repestünk a boldogságtól. Ketten élnek itt. a párától még elviselh ebb a meleg. mozgásképtelen férfi. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. Közben riasztják az esetkocsit. Tudja. letelepszem az as . hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. ezért visszatérünk lomásra. mert megjött a baja. mint majd minden esetük után. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. akkor. bel erúgnak az autóba. anyagilag megéri. ágyban fekvõ. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. amennyire laikusként meg tudom ítélni. Kimentünk érte. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. közben az ja az orvosi ügyeletet. a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet. az állapota n etveszélyes. Elõre ül be a mentõtisztnõ. még megvárjuk.

luk mellé. Frank Lasogga. felesleges kérdésfeltevések. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos. közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. aki mögött 39 év áll. benne a címet. a botja a teste alá került. Valószínûleg szív. ne gesztus félreérthetõ legyen. tes ti kontaktus. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. de senki sem felel. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . hogy mit keresünk mi itt kék ingben. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. Van. mag nkább hallgassunk. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. legfeljebb leértékeléskor. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . a ruhaboltból jön. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. hogy foglaljon lyet. Kopott kék farmernadrágot visel. hogy itt lakik valahol a környéken. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. sapkája. I get meg kéket kaptunk. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon. a túl sok beszéd. kétévente tízezer forint é . Semmi esetre sem káros. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. ugyancsak kék cejg munkáskabátot. fõiskolát végzett. de nem távozhatnak el a helyszínrõl. sírni kezd. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. csak erõsen nagyothalló. A ruha mindig elkésve érkezik. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. nem ismerik az öreget. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. hogy él-e még. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. az egyikhez egy ire. A sofõr bekapcsolj és elindul. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal. ezt szorozza meg hússzal. inkább veszünk a saját pénzü héret. hogy az érintett ne maradjon egyedül. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. (Professzor Dr. Kapunk még egy mellényt. mindenkinek el kellene magyaráznunk. csak annyi udnak róla. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. Egy szabadnapos mentõ lép be. Bár. Csöngetünk. a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. hagyjuk õt beszélni. ebbe néha egy óra is beletelhet. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. A medika fölébe hajol. megelõzve az esetleges rosszullétet. Ha a fogadó erõs érzelmek t. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. az emberek megszokták. három nadrágot. mikor össze sett. de óvatosan kell eljárni. hogy mi fehérben jelenünk meg. kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. Mi történt vele? kérdezem. Lezárnák a témát. ha megkérjük a fogadót. Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. két dzsekit. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok).

mert nem tudott enni semmit. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. mert felújítása gazdaságtalan. Hajdúszoboszló. jóllehet nem szívességet tesznek. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. csak lemegyek a piacra. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. ott áll az asztal mellett. mit ír a következõ. Bemegyünk a munkaterembe. hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl. egy roham tört rá. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek. és sírni kezd. csak pihenjél. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. Sümeg. Gy. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. de mindig meg kell õriznünk az erõnket. Távozóban még látom. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. de õ járni akart. Rendben van. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. A ogy a megtörtént eset fontosabb. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. hogy nem kérek tõled semmit. Jelenleg egész Budapesten összesen hat. mint a lehetséges. Aztán újra rádöbben a veszteségre. pánikbetegségben szenved. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság. de az ápoló láthatja az arcomon. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. hogy közbeléphessünk. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. akkor hívunk egy taxit. Szombathely. aki miatt a mentõket kihívták. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre. . ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. a 2002. A medika ellátja. a tünetek lassan enyhülnek. Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re. A beteg asszony. [Ez például a Markó utcai állomás . Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. keze-lába remeg. Lent van a lányom aroson. mert a férje de az ápoló közbeszól. A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. elhagyhatjuk a helyszínt. 109 k 76 épület (37. majd továbbadja társának. sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. aki összeragasztja a darabot. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. a szállítási nak kell fedezniük. hogy menn yire kell behajtania a lapot.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. Azt már nem is említem. hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb .]. Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. hogy a rendõrjárõröket kivonják más. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. szólni kell neki. de nem tehetjük meg. Én mondtam. elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. fontosabb ok elvégzésébõl. a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. A kocsiba beülve nem szólok. almát. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. hasonlóan az elõzõ évekhez. feküdjél. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent. Még rosszabb a kép.

Itt nincs jatt . Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. Be sem kell lépni a kapun. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. de sem az önkormányzatnak. Ha négy ert visznek fel. bár elismerték. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. Õk azt hirdetik magukról. Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. de erre sincs pénz. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. hogy ha lehet. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . A sofõrök ndják. mert bármelyik pillanatban leállhatnak. igaz. Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. ha egy ad borravalót. hogy kényelm nak európai stílusban . aztán jönnek. elgondolkodhatunk azon. Megnézem a három Toyota papírjait. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. Ha min vonul. Itt még évekig nem történik semmi. holott csak becsapják a betegeket és az államot. Munkám során végig az a szándék vezetett. az egyikük viszonylag fiatalabb. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. hogy amikor összeadták a telje derült. a másik viszont már 580 ezret. hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul. télen a hó ver be a kocsiba. mert tar an állapotok uralkodnak. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat. a me tõk kevés idõt töltenek itt. hogy a mentõáll rossz állapotban van. amikor tudnak. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni. Gy. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. csak 200 ezer kilomét futott. az ajtót bezárják. négy külön útnak számítják fel. így hát én is elköszönök tõlük. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. A mentõk vitatták ezt az állítást. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház. mert így több hasznuk jön össze. április 4-én. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. néhányan még nála is kevesebbet. század Magyarországán is különösnek tûnt. Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt .és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. a mentõket itt is rosszul fizetik. aligha talál hamarosan újat. így most is örömmel fogadtam az invitálást. a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. aki elveszíti az állását. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. ott van a csonk. A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. emellett azt is számba kell venniük. hogy körülnézzek ezen a helyszínen. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. megszokta a magányt.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. Kocsimosó nincs. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. lumbágó. az állomáson senki sem marad. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel. nyáron az esõ. elõfordult. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. Ez már valami. M. Az állomás 1961. csak rá kell csatlakozni. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. Mint az országban mindenütt. ahogy bejöttek. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. tí közül jó. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. sok a zgásszervi betegség. nem mi . reg zon koszosan indulnak el. a kísé visz Mészáros professzorhoz. hogy megkerülik a Balatont.

A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. hogy miért olyan nehéz. de itt most másról van szó. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. Megittuk rá az áldomást. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. (Megjegyzendõ. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé. Kanizsai Józsefet. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. gimnázium építésére. nem igényelh lyabb központi támogatást. vakbélirritációkkal. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. hog szabad hosszan agitálni õket. 1962. hogy el vannak keseredve. de erre már nem jutott pénz. azt is odaadjuk. õk küldtek egy mérnököt. Mindkét gyereke meghalt. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. 1966-ban megszûnt a járás.rtás nélkül fogad minket. Megkerestem a fõnököt. Mentõállomás is létesült. Bazsiban. nem értem. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. mikor amúgy is el vannak keseredve.és kal foglalkoztak. ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. a fuvaro n is segítettek. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. e lanat. Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . epekõ. külön feljegyz i. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. Két orvos mûködött benne. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. hogy mekkora szükség va ekkel. csak két percig beszéltem: Tudom. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. Halimbán. Ti nem számítotok országos intézménynek. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak. ezt is használni. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. elhanyagolt tüdõbajjal. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. A fák azonban most sem nõttek az égig. kicsit kapatosan értem haza. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban. Beleegyezett. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. aki megcsinálta a terveket. De hát azt sem tudjuk. Más falvakba is lementünk. hogy egy pisztoly lapul a zsebében. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. amikor valóban lehet tenni valamit. de készségesen rendelkezésünkre áll. ez b növelve az ellátandók körét. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. követ fejtettek. . A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. hogy 1934-ben Acél Elemér. Tudtam. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. kiderült. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. át kellett volna építeni. meszet égettek társadalmi munkában. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás.

Szolnokon és Veszprémben. ami n komoly problémának számított. Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban. aztán e llgattam. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. 1980-ban megszûn .] Aztán. Új orvosok jöttek. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. csak arra nem. Gy. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése. nyílt kap Magyarországon. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. eldöntötték. az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. akinek kilyukadt a gyomra. végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház. M. Hozzátettem. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. mint egy sebészeti. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat. hogy a miénk volt az elsõ open door . Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. Én a magam személyében sokat n hettem ellene. Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. ehhez készítettem három nagy táblát. engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. Végül 8. mert ez menti meg a kórházat. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra. Keresni kezdtem egy olyan profilt .5 ágy jutott. A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal. Zalaegerszeg és Gyõr. Eredetileg 260 ágyasra méretezték. inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. ahogy elõre is látszott. nég t egy ápolónõ. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. Hiába magyaráztam nekik. mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal. évemben j szégyelltem volna . köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila. Szombathely. Én már a legelején felismertem. Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást. a késõbbi egyetemi tanár. Még 1966-ban. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. például Keszthelyen nyolcan elmentek házio . területközi diszciplínát. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. Azt is meg kell említenünk. a Chinoinnál 200 ezret. Mikor eltávolítottak. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. hogy számunkra csak addig marad lebensraum . Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést. ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta. a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe. mert Papp János. a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. Slamovits azonban nem hagyta annyiban. amíg Ajka üze em lép. de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak. melynek két cikluson át is a tagja voltam. Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak. vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel. Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek.akták az alapkövet. berendezéssel. A vita után szavazás következett. Ezek u mindenre gondoltam. további öt év alatt el is készült. ha teljesítette az éves penzumot. még azért is külön honorálták. 800 ezer forint prémium i s járt neki. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet. Elõadást tartottam. Veszprém akkori fõkapitánya. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás.

cigarettacsikkeket dobálnak bel . az átlagosnál kedv atókkal. úgy eltûnik. a 2002. Tudja. A fõorvosunk azt felelte. párnát csak az egyiken i. õ kimegy. de n hiszem. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. és nem is akarjuk. itt leköpik.en a szülészet és a sebészet. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. Benézek a WC-be. sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. jó pénzért el lehetne passzolni. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. Az ö mindig a könnyebbik részt választja. az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. Budapest. Én nyugdíjba vonultam. A szellõzõ sem mûködik. de a leromlás itt is elkép esztõ. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. a kézmosók f a csapok. nehogy valaki ha a. . A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. ettõl a fala megbarnult. de az illúzióim ottak. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. Csehák Juditnak aztán. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. és én sem lettem volna soha. belepte a k m. meg háromszázmilliót is. ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. ne eg magunknak. Fogalmam sincs. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. megkínál csövest egy cigarettával. Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt. gazdája hazulról hozhatta magával. Vidéken megsüvegelik a mentõt. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából. mentõk. egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. mûanyag poharak. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. az úgynevezett kiskasszából. százmillió forintot is mondanak. de ezt mi. a másik folyik. Más a helyzet vidéken és más Budapesten. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. € 3. d intén a BÖME állományába tartozott. nem merik idehozni. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. Mint tudjuk. kötszerek. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. spárgával van kikötve. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos. papírgombócok. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. mintha soha nem lett volna. Kovách A ovecz Béla és a többiek. évben 271 77 ladatot látott el. aztán elballag. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. Úgy képzeltem. csak a pszichiátriai ellátás folytatódik.

Ez két százalékkal kevesebb. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. . Ezen csak úgy lehetne változtatni. hogy orvos vagy mentõtiszt benne. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. a mentõtisztek azt mondják. majd fokozatosan visszaesik. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni. annak ellenére. egy ölyvpár laki enne. amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek. szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres. hogy a roham. de sajnos gya n fordult elõ. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés.5-3 százalékra számít. Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken. Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. fizikai kizsákmányolással betömni. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. évi mûködése is. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat. vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne. A kiadásokat a men k leállításával. Kifelé tartva megállok az udvaron. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. például a szállítókocsikat mentõkoc Gy. sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. A ter egy fal zárja le. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek. augusztusba n 57-re csökken. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná. egy fõállású szakorvos 189 080-at. A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. ez azonban azzal a következménnyel járna. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult. 32 a mentés. Úgy látszik. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. mint vidéken. A 2002.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. az áp ig 81 730 forint. € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. ami a betegeknek kellemetlenséget. a többség legföljeb . Külön hátrány. más mentõszervezetek dolgozói stb.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik. A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb. Épületen kívüli t cs kiépítve. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. 54 a be lítás szolgálatában.és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott. Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. [Csak az a b ogy a roham. A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. oktatásra érkezõk. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük.). A sok azonban most sem elég . Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni. hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának. az illetékesek sem az inflációt. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára. egy hasadék tûnik fel rajta. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343.

de hagytam magam rábeszélni. láthatólag megnyugtatta. hogy mikor. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan. elfogytak a taxik. jórészt tankolási szabálytalanságok.rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. Z. miszerint: szegén egyelmet tartani. A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114. míg idegen hibából 21 százalékosan. jogtalanul t. Elfogódottan körülnézett. a jelentés 34 esetet említ meg. ez idõ alatt több mint negyvenen. adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. több mint a ké esére. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel. mintha el akarná rejteni az arcát. az csak a második. Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. Moldova úr? Kezdjük az elején. testes. alacsony.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. de ott ne folyt igazi oktatás. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt.4 százalékkal. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan. a szakvizsgát sem vártam meg. és megkérdeztem. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia. és ápolóként is dolgozik. jöttekentek az emberek. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést. hogy minden lehullott mocsok. m . 16 személy sérült meg súlyosan. hogy odaérjek. ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. öt fõt kizártak. sok jel mutat arra. három év után leléptem. ötven év körüli férfi. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat. A többség értékeinek: pénzének. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett. Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el. ez egyrészt örvendetes. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. Bemutatkoztam. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. sõt szállítások elutasítását. szállítási késedelmeket. 1975-ben. csak annyit kért. Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be. mert abban a Pest környéki ház an. számomra mindig az volt az elsõ. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. hogy a nevét ne említsem meg. elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. ahol lakik. gondoltam. Meguntam. vérnyomásmérõjének. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat. A 2002.8 százalékkal nõtt. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. Ahogy szokásos.1 százalékosan. éjfél felé szóltak. hogy épp egy. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. 64. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. Igazolva látom a közmondás helyességét. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. szemét ide gyûlik össze a kocsiban.

aztán o setleg nyolc-tíz évig is. a mentõknél csak dõpont biztos. Egy év után visszajöttem. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. nem sokat használt. de sokat fogyasztan ak. másfél év is telik. hogy nem is fogok. láttam jönni-m sa mentõkocsikat. 20-21 litert 100 kilométeren. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. hogy ott ne maradjunk az út szélén. hátul az ápolói ülés mellett. de újraéleszthet. én nem éreztem soknak. Mire mi is használatba vettük. amikor beérkeznek. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. Toyoták jobbak. újra le kellett vizsgáznom. soha nem kerestem sokat. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. Kilenc év után otthagytam a mentõket. én felmentést kaptam. kibírom. Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. Z. a Zsuknál. el kell lásson nyílt sebeket. amíg vevõt találtak rájuk. A lengyelek nem tudtá ladni õket. ahogy kijöttek a gyárból. a hazamenetelt soha nem tudhatják. sohasem tudják meg! mondtam. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. az ápoló két pokrócot teker agára. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. Éjjel egykor keltem. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. beálltam egy maszek pékhez. Z. Elõfordultak lopások és más linkségek. Mikor kinyitottam az ajtót. hogy mit kell csinálniuk. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. Lehet. kérdezik: érek-e annyit. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. Pécsig úgy elfagyott a karom. Tessék csak tovább kérdezni. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. mikor szolgálatba jelentkezett. azonnal kirúgták. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. hogy mennyit bír. ennek a kétszeresé meg vele. bár ehhez papíron érettségi kellett volna. Nem a pénz mozgatta? Én. N zzá kell venni négyszer 12 órát. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. b lsõ vérzéseket. úgy szé . A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. nem lehetett svindl izni. Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. kenyeret-süteményt hordta i. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. hogy s zondáztassa meg. mi gol z illetõket. Moldova úr. hogy elfelejtettem beka lámpát. hogy mit tu i. megérezték rajtam az ital szagát. csak a túlsó asztaloknál. szóltunk az ellenõrnek. efölött már rt megöregszik a szervezet. elõrehajol. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. hogy fázik. a beteget öttel takartuk be. reggel hétkor végeztem. amit ápolóként teljesítettem. mégis szólt. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . elindultam. kapják magukat és elmennek. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. A pék nem adta meg azt a pénzt. hogy egyszer már elvették a jogsimat. pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. Látták az ö jzomban. Az újpesti állomásra kerültem. vagy nem jön a váltótárs. Megtanítottak. amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. Egyszer Pécsre mentünk le. beszélgettem a sofõrökkel. tetszett a csapat. és tudtam. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. ez 260-270 óra havonta. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . A bí re elvette a jogsimat. Üljünk át? Nem kell. nagyjából tudtuk. engem is megállítottak. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. aztán mikor fölneveltük . én is. feljelentettek. az ügyész kevesellte a büntetést. Kitanultam ápolónak is. átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. amíg igazi mentõvé válnak. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. és én kérdezem. és ez tetszett nekik. aztán újra hátradõl. Másnap reggel. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül.

Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. Arra gondoltam. megcsóválja a fejét. és mutatta. nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. vagy péntek Z. hogy közéjük ne vágódjak. azt mondták. Nem vettem észre. már rég megtalálták volna. Tudom. de általában ezt sem tudjuk kivenni. de senki sem volt hajlandó rá. aznap õk voltak az ügyeletesek. egyiküknek a bokája is el volt törve. akkor majd bocsánatot kérhetek. hogy a legkülsõ d. Én el akartam menni. t jelentették. ahogy elhoztuk. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. Ezen a napon. október 30-án. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan. A részeget kiültettük a székre. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. egyedülálló. negyven kilométerrel haladtam. hiszen az iratokból ismerték a m címét. A Domus Áruháznál utolértem a villamost. hogy a karja eltörött. de így is nagy fájdalmai voltak. hogy létezem. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. Megpróbáltam elõrejutni. Elvállaltuk. és eltört bcsontja. addig nem is fogják fel. Kértem a feleségemet. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. Meglátogatta a családot? Nem. lebeszéltek. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. de a kollégák nem engedték. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. a szüleivel élt. csak arra vigyázhattam. Útközben r zóltak nekünk. el tudtuk fogyasztani. aztán majd eszébe jut. körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki. nem hanem a fenekemmel érzem meg. mert kint járunk a területen. egy esetkocsival hazavittek. Nem félt? Nem. de láttam. Reggel sérült részegeket szállítottunk. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. meg se melegíthetjük az ételt. Mikor magamhoz tértem. hátha segíthetek rajta. Igaz. ho y én is ember vagyok. hogy ott fekszik egy részeg. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. az ember rdtak. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. eg y szakápoló. elcsúszott a nyálkás úton. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. hogy kísérjenek el. ezt aztán levitték húszra. mondom. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. utána m menni. már be is dagadt. bevitték a Péterfy-kórházba. . meg nem elõzhettem. bekötöttük az infúziót. a nõ négy-öt óra múlva meghalt. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. Mikor végre sikerült megállnom. hogy a síneken könnyû megcsúszni. ha meg tudjuk oldani l érte. de ha megismernek személyesen. majd újra nekiütközött a félgömbnek. hogy orvos nélküli . de egyedül nem mertem. Arra emlékszem. visszavágódott. Megpróbálom majd. egy pillanatra el is ájultam. Mikor történt a baleset? 2002. Papíron harminc perc járna. és megpróbálnak bosszút állni. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. aki eltörte a karját. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. látják. vele baj. ott megfordultam. mire kiértünk. ellá a sérültet. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. Egy p eu sínt raktam rá. ráhajtottam a villamossínekre. az ég be volt borulva. meg is tudtunk ebédelni. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. Z. Kiértünk a helyszínre. hogyha a kocsi elmozdul alattam. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. úgy visszük haza. régi kollégám jött velem. hogy leköpnek vagy megvernek. de én még a régi sofõrök közé tartozom. a barátaimat. Mitõl félt? Nem attól. A villamost megel ra rátértem a sínekre.isztelnem kell a szándékot. le kellett térnem a sínekrõl.

mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e. hogy siettem. A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet. 1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. A Mentõbázis. aki betölti ezt a posztot. nem akkor és nem ott haltak meg. az újjáélesztéseimre. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. vagy még most is élnek. uram. Tudtam segíteni az embereknek. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés. (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. Dolgozhatom továb sofõrként is. Késõbb. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. november 30. ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. megcsinálták. forint június 30-i befejezési határidõvel. forint volt. elvállalná a vezetését? Ha kellene. igen. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek. a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . amit 1971 áprilisában kapott meg. számú mentõállomásának. mindenki azt kérdezte. ápolóként is. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. akár le kell ülnöm. Göbl személyére terelõdött a s zként. Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. Bencze Béla után. 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. Orovecz Béla és dr. Z. ak gesztik. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. bólint búcsúzóul.) 1981 májusában a 31. Büszke voltam a korábbi mentéseimre. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. miután megkapta az újabb enged ot. felveszi kopott dzsekijét. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker . az 1984. aká e nem éltem hiába. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. és elindul kifelé a kávéházból. amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e. a raktárnak és a Bázis -nak. dr.) € 4. hogy mit segíthet. elkerülhettem volna a gázolást. mindig a házigazdát kell elõször kös m. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot. számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. hibájaként azt rótták fel. számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád. (1984 májusáig egyébként tént. de már hat. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet. Budapest 12. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. Március 1 or ezeket a sorokat írom.) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. Ennyi az én történ m. a mentõknél is dr. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. hogy bár meg se születtem volna. számú ÁÉV megküldte az 5. hogy viszony . forgalomban maradt. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. Most meg azt mondom. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást. Z. az nem mentség. Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. már szedelõdzködik. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy.

felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél. fõleg Budapesten. m ly a magas elvárások és munkaterhelés. Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. Sokat elmond a helyzetünkrõl.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen. mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. ismerem a közlekedés körülményeit. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük. ennek oka az ellentmondás.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény. Az 1990-es rendszerváltás után. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott. Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. Ha jól értem. hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. ami talán abból ered.ngébb szervezõ. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. inkább tovább kérdezek. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. folyamatosan cserélõdõ. szakrendelõbe. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap . Ha a helyzet úgy kívánja. a szó szoros értelmében vett mentés. az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. re volna szükség. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció. így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. igen magas. valószínûleg egy l élve. Ennek lényeges megállapítása. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. év során. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. ezek a körök érintkezzenek. szakdolgozó eü. Többé-kevésbé bejártam már az országot. Hadd mutassak még egy táblázatot. további 18. Az ábra szerint az esetek 77. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. alulfizetett személyi állománnyal. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. i a sürgõs.

a harmadik a cím. Szakszerûtlen. mindinkább amortizálódnak. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. hogy ki volt a tettes. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. hogy: Én veszek. hogy egy mentõsofõrt. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem. hogy akadna olyan mentõ. melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. Mi közalkalmazottnak számítunk. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér . mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. Gy. és inkább azt igénylik.104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. hogy t. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. Az évek során akadt néhány incidens. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. hogy büntetni se nagyon tudunk. mikor az elköv iléte nem bizonyítható. A mentõk egymás között többnyire tudják. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. Visszatérve az eredeti kérdésére. a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. aki ezt komolya veszi. Viszont az is igaz. vagyis évente kétezret. illetve éjszakai és egyéb pótlékok. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. jönnek-mennek. M. ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen. és pénzt vett fel vele egy automatából. nekünk kell helyreállítani a becsületünket. az a munkaügyi bírósághoz fordul. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. és rik. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját. de szabads egség. hogy én. Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el. de a munkájuk hiányzik. vagy kiutálják maguk közül. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben. [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. Gy. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. Szép fõorvostól.] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre.] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor. hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. M. Egyre nagyobb számban szoru k javításra. ez is igen bonyolult. és mihamarabb cserére szorulnak. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. mert aki nem akar elmenni . de ezt évek óta nem kapjuk meg. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent . nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. amely valóban nagy port vert föl. ellene biztosítani. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. például a tanácsos rang megvonása. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben. tûzoltók. hogy nem jut több. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . Sajnos nem válogathatunk az emberekben. é lalkozott az üggyel. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. Megértik. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. A 2001.

vagyis a tíz százalékot. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek. valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. tisztítása szinte megoldhatatlan. 2001 18 darab (8 százalék). de mostanában olyan híreket hallani. Az EXPO terve megbukott. Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja. A 2002-es évben 1045 mentõ. Vannak olyan eszközök is. 1993-ból 116 darab (11 alék).és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . de nem ismerjük az életkorukat. Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném.és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot. kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. de 85-öt le kellett selejteznünk. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek. 27-et pedig leállítottunk. mint 90-féle akkumulátort. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. Összességében megállapítható. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is. az 2002-ben 216 da rabot tett ki.és rohamkocsi-parkunkat illeti. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet. Közel ezer darab zámozásra. melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet. mikor megtalálja a keresett sz t. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. A készülékeink. bútorhuzata kifogásolható. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata. hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret.ki. Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. az els a. kezdjük a kocsik életkorával. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor. de a me csik hordágy. december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . Ami a magasabb felszereltségû eset. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. lyukas felületek. A következõ évek fejlesztési tervei. a jelen évben 63-at. most csak néhá atot említek meg. És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. szakadt. 1996-ban 9 darab (4 százalék). törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. a padlólemez keresztüllyukadása. a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban. hogy ezt a limitet felem zenöt évre. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. Gy. Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben. és végképp kivontuk a forgalomból. M. 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. [Ez hamarosan be is következett. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk. 1998-ban már csak 64 darab (6 százalék). ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása. ez a mennyis típusból jött össze. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. nem tudunk velük mit kezdeni. de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. a rozsdás. 200 7 újat szereztünk be.

a pénzünknek több mint 7 . Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja. csak a Toyota ment bele az üzletbe. hogy végre lecseréljük a Nysákat. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. Jöttek aztán kodák. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. nem fogják dicsérni magának a Nysákat. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. inkább azt a papi rítust követi. 1991-re már 295 abot szállított le. az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. Fiatok. Citroënt. Beázott. jött olyan kocsi is. Közölték. jól vezet. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. ez 20-30 sz ki. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. régi Nys engyel UAZ-okat. IFA Framók. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. 1990 körül eljött az idõ. szerencsére az akkori államtitkár. aztán lekísér az épület földszintjére. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. W így tovább. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. A Nysákat tokkal-vonóval. ez meg is történt 1960-ban. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. mozgóõrség ellátása. így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel. Erre minden pályázó visszalépett. 24-36 órákat ügyeltem. Évente legalább egy-két aktív korú ember l. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. legfeljebb arra van lehetõség. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. Megértem. hogy szakm tartsam magam. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. Erõs a stressz? Igen. hogy 1948-ban. Valójában. Ha megkérdezi a régi sofõröket. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. hogy ez furcsának tûnik. hogy a sofõrünk rofi. Mercedes bármit vehettünk volna. a sürgõsségi ken. azt mondják. mint hazaszállítani. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . Már nem om . ha érdekli az ottani munka. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. ezt a kintlevõségünket foga helyett. a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. Hanomagok. 50 millió beteget szállítot . mikor szóltak érte. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. A régiektõl tudom.Elolvasta? Igen. míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. benne v . Lehet. amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. menet közben nem eshet bajunk. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. Opel Blitzek. azt hiszem. nincs ok feltételezni. arra gondoltam. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. fõiskolákon és posztgraduális szinten. egy nemzetközi pályázatot. de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe. Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. Magosixek. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. megpróbáltam élvezni a száguldást. Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése. sokan kemény nyava edtek össze bennük. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott. mert elhasználódik ekkora súly alatt. Volga személykocsikat. hogy nem ismeri az adatokat. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. szívesen látjuk.

érdekelt. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. rögzíti a testet. hanem üresen. i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. hogy milyen minõségben dolgoztak. a Toyotákhoz hasonlóan. Göbl Gábor. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet. ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok. mások szerint viszont Törökországban. A terjengõ legendák azt sejtetik. valósággal rá kell feküdnie.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme. Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg. minden fontosat elmondtam. a gödöllõi Finommechanikát. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. szívesen elváll feladatot. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni. Néhány eszköz. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. Maga is tapasztalni fogja. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl . majd jöttek a Roburok. Gy. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk. Rohamkocsiként elõször. ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. Úgy gondolom. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. az OMSZ nem áll olyan jól. Olyat is hallani. hogy a Toyotákat nem mentõautóként. Mercedes gépkocsikat szereztünk be. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget. Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon. a mi autóink állítólag ott készültek. most arra várunk. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. € 5. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. eleve használhatatlan volt. Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött. A kocsik életkoráról. gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg. m tileg hadiüzem volt. például . hogy valaki végre tegyen is valamit.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán.) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. ezeket is. ezen helikopter ndõk M. Augusztus 18-án. a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte. mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál .lt az árban. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak. Gy. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg.]. ezért kü megmaradtakra. hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett.

már csak a vesém van a helyén. Repülõtér a közelben nincs kialakítva. az agyödéma ennek a szövõdménye. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. A kislány izzad. E i sérülés. A nõ befekszik a kocsiba. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. A Peterdy utcába hívták a mentõket. máris befut a következõ rádióutasítás. aztán mindenemet kivették. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. A gyógyult betegek küldték magukról. hogy nem kell ker nünk. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. innen szokta k gyógyszert kérni. ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. feltételezzük. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra. a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. kiderül. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. sapkát rajzoltak. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik.ani. az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. elhatározom. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. hogy erre gondoltak. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. de nincs idõ a vitára. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. viszonzásul gumikesztyû dnak. leveti a blúzát. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. kiszálltunk. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek. és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában. békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. Én közben néhány szót váltok a pilótával. hogy megkeresem õket. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. A mentõk t t. kimegyek velük. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. hogy fel mer-e hívni minket. az intenzív osztályon. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. mert csak nehezen kap levegõt. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . az orvos hiába próbálja nyu tgatni. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. Szótlanul üldögélünk mellette. Az illetõ vagy mellébeszélne. kiderült. és azzal nem megyek semmire. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. aláír nyilatkozatot. Most is. azonnal ki ke l menni hozzá. mi is elindulunk. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. közli velünk. Mire kiérünk. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. nyög. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. Most is vérzek. csak egy ütött-kopott eszpresszó. A többiek. a mûvelet 25-30 percig tart. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal. A szülõk elhárítják. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. Beérünk a Szent László Kórházba. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. megyünk tovább. Fel-felsír. ha megszorulnak. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. Nincs kétségem afelõl. a többi már a rendõrök dolga. vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. A rohamkocsit esethez riasztják. v agy megmondaná a valódi okot. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. a torka te le lehet váladékkal. . helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. a vakolata már rég leh t.

Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. Az ideigle . de a közlekedés legfontosabb útvonalát. hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg. hogy itt áll köztük. de újabb feladatot kapunk. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. csak lakodalmas rockzene hallatszik. mennünk kell tovább. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. és ne kapjanak segítséget. Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába. de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. aztán elvonulnak. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül. Nem volt élõ hozzátartozója. görög. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk. € 6. A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . szinte lehetetlen volt átjutni rajta. Orovecz Béla felmérte. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával. kettõjük. ek egy félmillióba. gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. csak mi f zetünk rá. Ebédidõ volna. a mentésvezetõ kísérletezik.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával. hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. Lesre futottunk! mondja az orvos. mert a betegek java hazament. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába. mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. de senki se szól bele. ki nünk. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. mert a harcolókban élt a gyanú. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. Jegyzõkönyvet vesznek fel. jenek egyszer igazi bajba. dr. hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. már kifelé tartanak a kapun. A gatója. a la is kigyulladt. en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. És még azt sem tudom kívánni nekik. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. de kocsiznának is. aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15. ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. aki az egészet kitalálta. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. már számos országban hasonló jellegû kórház. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták. Latin. a túloldalo ik a kagylót. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. semmiféle tûz nyom .

Nyilvánvalóvá vált. és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát. és újra felépíteni. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. trachoma kórházk llett volna rombolni. Megnõtt a kórházi személyzet létszáma. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein.nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt. késõbb a török követség vette birtokába. késõbb a kört szûkítve. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. sõt professzori r ngra emelkedett. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. a kórházak nehezen vették fel. mint említettük. az elektromos-. a f ek szerint. hogy a megszerzett szakmai kincseke . a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. természetesen. majd City né atóriummá alakították át. elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá.és vízvezeték-hálózatot. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs. Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. Az átal és nehézségeit jellemzi. sõt fejleszteni. gáz. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. Maklári Lajos említi. az esemény után 12 évvel még életben volt. fe zerzéséhez. Az elsõ beteg. 1998-ra pedig az egymilliót. sokszor azért is apnak. Az ilyen betegeket. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be. Hatágyas. és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t. december végéig elérte a 600 ret. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. Ezt követõen iskolaként. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi. Okunk van azt hinni. A már ozott dr. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. Eredetileg magánpalotának épült. a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. Ezek az évek. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. . Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. az ellátott betegek összesített száma 1984. akár más úton érkeztek.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. nem egészen száz ágyon. Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. végül. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a . amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok. a telefonközpontot. az ittas sérültek ellátását. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. nem csak a siker jegyében teltek el. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. megõrizni. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás. korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. Az igazi megrendítõ.

hogy változatlanul megõrzi pozícióit. lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk . A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól. Gy. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). Örömteli.Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. az idõzítés szabadságidõre. A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. Ezzel a két intézményt összevonták. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí . Számtalan példán tapasztalhatták már. most is a pesszimistáknak lett igazuk. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. de reméljük. és eltávoztak az intézményünktõl. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át. kerület útra M. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. Február elején váratlan fordulat következett be. és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. Minden részeget levittek a pincébe. emlékeztek rá. amiben az is közrejátszott. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte. je cithez vezetve. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk. olyanokat is hallani. Mint Magyarországon általában. a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont. A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat. sõt kísérlet is elõfordult. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. Akik igazán realista módon gondolkodtak. Ilyetén módon megszûnt. elvonták tõle a részeg sé ladatát. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4. Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá. an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. és még nagyobb mértékben leál ukat. avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. és nehezen szabadu ktõl. Nem tudni.8 százalékkal emelkedtek.]. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak. hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. napirenden voltak a verekedések.

és így próbálta lehetetlenné tenni. Az OMSZ ezt áttanulmányozta. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. Az õrzése komol et. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. amelyen áll. még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. késõbb . hogy a miniszter már korábban összek dr. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. illetve a telekhez. Túry Peregrinnel. de korántsem elhanyagolható körülmény. (Senki sem értette. az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. felmérték az elhelyezés lehetõségét. Göbl. mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. Az államtitkár egyúttal további is kért. és legfõbb igényként azt jelölte meg. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. Senki sem tételezheti fel azon . valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet.) Az ügy elsõ. hogy direkt húzzák az ügy megoldását.fejezte azt az óhaját. a Mentõkórház fõigazgatójával. dr. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. A ay államtitkárra bízta. dr. ahogy már említettem. A sza . az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. Dr. hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. Az áttelepülés végbement. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. elõre eláruljuk. hogy ez nem döntõ. most az egyszer megmutatta. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. hogy ké határozott és gyors cselekvésre. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. mikor jelen sorokat írom. 2003 márciusáig. Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . A korábbi mentõkórházi f tót. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. a Fiumei úti épületben. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették.

hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. amivel többen éltek. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre. a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. kérésünk ellenére. de minden különösebb indoklás. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. A be eket csak befelé. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. Az üre s hirdetésekkel. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. ebbõl 44.vagyonátadó leltárban összesen 68. de néhány eszköz (pl. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. A harmadik részleg. pétõl lépett be. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. Egy. de érezni engedte. az erre a cél g késve történõ érkezése. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé. nehézkessége. üzembe helyez valósult. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. hogy szembeszálljanak vele. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna. Ezek pótlása. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. hogy az e k. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. lió forint a nagy értékû eszköz. . 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak. fenyegetésként is veszélyes fegyver. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani. az informatika fejlesztésére történõ elvonás. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel. egészségügyi min aligha tûrte volna el. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új. ez idáig nem került beszerzésre. A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. mások viszont elhagyták az intézményt. Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. Ennek mellett a lélegeztetõgépek. számítógé ) nem találtak. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. a szolgálat néhányszor már megmutatta. Az OBSI székhelyén 2001. a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete.

Visszatértem olvasmányomhoz. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. Göbl Gábor. en az állásomról is lemondok. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. nem vállaltam volna. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. például nincs urológia vagy . de a rekkenõ hõség nem enyhült. december 19. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. ebbõl mé miénk. Dr. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. Összesen 300 ágy áll itt. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. 1920. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. 1922. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. k két koldust nem zavart. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. amelyet egy hónap óta érzünk. a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. 1922. másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. ami a szívén fekszik. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. azt nem tudom. A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. de nem csak ez számít. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj. mint például a rendõrök. azon belül nekem is. A traumatológiánk a 13-as. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. tud n. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. a két orvos még nem jött be. melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról. mára még a nevünk sem maradt meg. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. ahol dolgozott. A Szobi utcában mennyi volt? 86. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér. mint amennyirõl a közvéleménynek. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. hogy már itt is van Új Nemzedék.Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. megmutatta. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. akivel már találkozta elyiségbe. Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. június 13. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. január 20. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. elköszönt. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. már épp lelépni készül a mûszakjából . Eltûnõdöm néhány rég Virradat. a belgyógyászatu 14-es. és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. a mentõszolgálat történetéhez. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. Elõször egy mentõápoló vett észre.

mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. ha leesett egy ólmos esõ. M y. aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. Nem tudják. persze nem közölték velük. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem. mennének a dolguk után. mi és még sokan mások. A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. Az ismerõs orvos közben eltûnt. nyugtalanok. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. a másik. míg végre valaki nincs szükség rájuk. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. kitör a betegeken a hisztéria. hogy türelmetlenek. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. és megnyugszanak. felkísér a liften. hanem a sürgõsségi e ere. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . mert a z erõk koncentrálva voltak. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam. a katonaság. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. mint tudjuk. hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. A nõvéreken látszik. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra. hogy néhány perc múlva visszajön. mint látni fogjuk. a polgári védelem. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. most visszatér. Míg bámészkodom. Telefonon leszólnak. és ismerték a feladataikat. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. nem létezik. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. felmegyek hozzá. hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. ötven beteget behoztunk. Régen. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. de a ak csokoládét. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. és b kellett szállítani a kórházba. Len . Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. és a két gondjaira bíz. néhány frissen elõkeresett újság. bármennyit elrendelhetnek. majd egy s zárta le a menetet. ilyen viszont. ha a me eladatok úgy kívánják meg. melyeket esetleg használhatok majd. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. szívességi alapon kell megkérnünk õket. elnézést kér. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. én is fáradtnak érzem magam. és megõrizni ezt a státuszukat. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. Volt idõ. csak 60 ezret. megígéri. Õk az OMSZ közalkalmazottai. 24-et megoperáltunk.ilyen szakemberre van szükségünk. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. de a portások nem engedték be õket. úgy kellett kiharcolnunk. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül. A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. de a hõség nem enyhül.és folyói d át. hogy legalább ketten legyünk. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. elmehetnek. lassan besötétedik. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. akit máris elhívnak egy beteghez. azt csinálom mellékfoglalkozásban. A nõvérek elköszönnek. ma negyed hatkor jött el hazulról. a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban. hogy változik majd a bérük. a tûzoltók. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról.

mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. a folyosón en is rosszul lettek. elrenyhülhet a belek mûködése. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. itt Gorove doktor. de még folytatódik a vizit. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. Egy apróság. mert ha a szervezet megszokja. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. õ egy orosz betegápoló. az or a halálból hozták vissza. az mikor kerül sorra? kérdezem. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. A betegforgalom mintha csökkenne. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. olyankor az infarktus is több. aki a betegek ételét oszt a. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség. nem tud magyarul. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. aki gondterhelten vizsgálgatja. Megjelenik Göbl doktor. infúzióra kellett kötni õket. a kicsi mindig csodálatos. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. Göbl doktor õt is ellátja. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. min ehetséges legjobbakat. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. aztán elhagyjuk a kórtermet. a kórisméje ájulás utáni zavartság. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. hog porciójából csípjen le. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés.) Végig azt várom. ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. ha eg . a teremhez nem tartozik kiöntõ. Átmegyünk az ügyeleti szobába. ahol a el lehetett volna állítani. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták. mi a helyzet. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket. a WC-be kell kivinni. A men tõk azt mesélték. Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. aki Magyarországra nõsült. Nekem úgy tûnik. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. az udvarra pedig mégsem tehették ki. hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. amikor csapatok kimentek. Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak. Már tíz óra is elmúlt. maga egy kicsit elfogult. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket. Göbl doktor csak n délyezi. és itt maradt. 78 éves. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. Közben az egyik bete rosszul lesz. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. õk pontosan tudják. annyi biztos. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre. ahogy általában. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. n nek hozzátartozói. hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. és nem teszek fel több k pcsolatban. de jellemzõ: annak a nõvérnek. mintegy harm millió forintba kerülne. A combnyak. kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. Már kilenc óra is elmúlt. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani.bb mentõautó közeleg.

A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki. az alk eszközöket viszont annál inkább. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van. csak két dologra hí om fel a figyelmét. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. hogy lát is valamit. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. A provokáció bejön.t elhalasztódik. Amerre elha tunk. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. A csavarok nincsenek meghúzva. az orvosi felszerelést. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. akkor az t kell választania. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. A kocsi megindul. A terápiát ez ritkán befolyásolja. talán lesz olyan szerencséje. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. Elmenni nem tudok hov a.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. és nemcsak én. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. doboztetõk. Néhány újságírónak is eszébe jutott. hogy haza menjen. Göbl fõigazgató is elvonul. mert semmi máshoz nem értek. Errõl még sokat fog hallani. hogy milyen következtetéseket von le. Tapasztalni fogja. ami fölébük van írva. Félrehúzódom tõlük. Hát igen. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. akkor is az a rohamcsapat! . ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. ez a mi Mercedesünknél nem megy. én nem gondolkodhatom azon. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész. mutatja: Ilyen itt minden. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. bár alig négyéves. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak. tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. ahol öt e segítette egymást. el lehetett volna intézni a vám. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. majd tûnt el újólag. A két rohamkocsi egyikére kerülök. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. A biztosíték sem az van bekötve. € 7. hogy másutt sem jobb a helyzet. És maguk miért nem adnak? kérdezem. hogy végképp terepszínûvé váljak. vissza operálni. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. Ez kimondottan kénysze rû. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl. nem kívánok a s i. mikor spórolni akartak. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. csak két nappal késõbb lehet pótolni. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. mit ír majd. és külön vett a kocsit. a hordágyat. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. Nem akarom befolyásolni abban. és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. egy szakápolóból ból. minden recseg-ropog benne menet köz . már mindenütt kihalt a környék. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. csak éppen rákapatták õket. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. amelyben mostanában Igen.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

a bûz még áthatóbb. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. a kocsi tulajdonosát. A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve. hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. hogy ha azt mondaná. rendõr p nem jön ki. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni.) A CB-rádiókészülék is rossz. hogy miért nem tartottuk be beteget. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. hogy keresõ foglalkozásként. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. Ha ehhez van kedve. Viszont ügyészt. . például ráz gy alkoholbetegre. a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. itt négy. kiderül. nem hívhatunk ki. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent. és ott vadászt iss húsra. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. az ápolóról kiderül. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . mikor utánanézett és kiderült. ahogy tudjuk. és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. õ nyitja ajtót. oldjuk meg a bajainkat úgy. azzal bajba kever alkalmazóját. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. aki ezt engedélyezné. Hajléktalanok? kérdezem. és reggel biztonságosan hazajutott volna. Igen. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. nagy a valószínûsége. A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. bírót. Az esetek hetven százalékát õk adják. Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. hogy feltáruljon elõttünk. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik. utcáról beszállított fekszik. Megpróbálhatjuk. mert ez a legolcsóbb megoldás. még megállunk beszélgetni a folyosón. most is élne. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. és az is elõfordult. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. Neki van jogosítványa? Nincs. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. A kórház addiktológiája zárt területnek számít. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. így a Nyírõ lyzetet élvez . hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik. Elindulunk.emcsak én. a fémrudakba gy eütötték a fejüket. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. hogy fest ilyenkor. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket. Csak e között választhatunk. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. Sokáig itt. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. Átmegyünk a nõi részlegre. mint . ebben megállapí ekünk. ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában. amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. Az ápoló bezárja az ajtót. a si életkora meghaladja a tíz évet. megtûrik. és a beteg eltávozik. Egy termetes ápoló is elkísér minket. mint láthattuk. kialussza magát. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. mint egy nõ.

Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. erõszakos cselekmény mentõk ellen. le kellett váltani. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. õk a dohánnyal viszonozták. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . Göndö ktor nem tiltakozik. a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát. az angyalföldibe l tunk el. . Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. de ritkán lehet behajtani. gunk mi még együtt táncolni. ide azok kerülhetnek. lassan már befejeznék a körútjukat. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. hogy ne jöjjön be a kolera. hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl.Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani. Ha tõfülkében ketten ülnek. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. nagyobb veszé ent. eltörött a bordája. illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. AIDS járványszerûen elterjedt. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. Leülünk pár szóra. hogy induljunk el hazafelé. feltételezem. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. az még a k sebb baj volna. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. Ugyanaz történt. Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. € 9. ezt roboráló. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba. Számtalan diagnosztikai eszközt. Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. Dr. Elköszönünk. akik jelentkeznek elvonó kezelésre. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. Javaslom. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között. hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét. Romániában még rosszabbak az állapotok. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. ho volnék itt. Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek. felismerem benne azt a mentõtisztet. Mellesleg már az is kiderült. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. hogy nyáron az áradó benzin. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. és folytatódik az ellenõrzõ út. Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. kiderül. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. feltételezem. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. Már elmúlt tizenegy óra.

majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. hogy az OMSZ fõpilótája. és életét vesztette. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. A II. Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . az egészségügyi személyzet (orvos. a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. Hosszabb szünet után dr. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását. Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. 1991 tavaszán egy. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. A helyzetet me felelõen jellemzi.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. ivóvizet. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak. Debrecen. 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. Pécs.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. így alakult meg a MASZOVLET. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával. itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. és a szerkezeti felépítésük deális. hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették. eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg. több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. Balatonfüred. Újabb típusok után kellett nézni. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. élelmet. A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos. Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. míg . Orovecz Bélában. ogy változtatásra szánták el magukat. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. világháborúban ezek a Junkersek. ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint. a mezõgazdasági. valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el. május 7-én az M7-es út 36. Miskolc. Olyan kósza pletykákat hallani. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben.

hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. alacsony bokrokkal felvert ösvényen. hogy dolgozzanak benne. nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. Nincs annyi hely. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. mert például majd a lene emelnünk a létszámot. illetve percekkel a sérülés után áll be . a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. Az építkezés nem ma állt le. reggel nyolctól este hétig. e kekszet készítettek ki. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált. hogy majd én is velük tarthassak.-be léptek át. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft. Nem fél benne? kérdezem az orvost. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus. de tekintetüket el-elfordítják. Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. A tõkék néhány éve még termést hoztak.) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. Itt megnõ. A kupolaszerû tetõkke t. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított. de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. számítottak a jöttünkre. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál. A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok. most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. illetve baleseti sebészeteken. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. t megpróbálom gyorsítani a tempót. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel. egy szabad kitekintést adó. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok. sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. az idõ múlását jól mutatja. Megkérem a csapatot. hogy Miskolc. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. Számolnom kell azzal. A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. ilyen állat is van. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni. egy orvos egyszer azt mondta. és a fenntartási költségek is megnövekednének. hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. Úgy érzem. az aranyat érõ óra fogalma. de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár . és aligha ott is teljesítenének szállításokat. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke. A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik.ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat. mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. repülõ mókus úgy látszik. Tudják. mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy . az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére.

hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni. Itt két évig örömködtem . de mielõtt elvinnék.ar utakon. másra nem használható. ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését. nekem is. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. Viszontlátásra. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt . egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. bár nyilván semmi értelme m tal doktor. hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. de jellemzõt. ha egyáltalán akad vevõ rájuk. Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. Egy folyóirat 2003. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. aki ugyan különbözõ beosztásokban. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. hol a mama személyije? Nem leljük. más forrásokból tudtam meg. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. átszegõdtem ide. Azt mondták. mint pilótának. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. A garancia fõdarabonként változik folytatja . pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide. Mások is megunták. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. Itt jobb a pénz. A pilóta is dicséri a gépet. (Korábban már említettem néhány esetet. Az Ecureuil érzékeny. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. mint egy légcsavar. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. megkönnyíti a manõverezést. Az esetfeladatok rövidek. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. ellopják a pénzét. mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . a szerelõknek is. Ismerem annyira a magyar újságírást. de már 72 lgozik egyfolytában. Már hajnalban beállt a halál. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza. ha ügyeletet adunk. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni.]. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. Kár Nehéz elképzelni. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. Ne haragudj l. mikor megalak BASE. 2002. annak id mában szinte mindenki. de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. és azt ztalnia. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT.-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. A forgószárny majdnem olyan mûködik. vagy sehogy. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. konkrét és részletes megfogalmazása. Gy. Göbl Gábor fõigazgatót. hitelkártyáját. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. de ahho volt kedvem. de menjünk tovább a glosszában. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. és megkérdeztem. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. úgy tûnik. márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. akkor a legszigorúbb felelõssé . õ is a hadseregben kezdte a repülést. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. õ zolt. Szeretném. emlékszem. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr.

hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. sokat fogyaszt. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. melyre alapozva tervezni lehetne. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. akinek n . ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. háromszor két órás idõtartamra. nem látunk olyan koncepciót. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. ha jól tudom. me k már évek óta lekonzerváltan. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl. biztosra vehetjük. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. hogy most már nekünk is van helikopterünk! . Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk. de egy váratlan esemény újra a be juttatta. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret. erre is csak annyit mondott. A terv meg a 2000-es év elején indult el.) Én folytattam az utánjárást. a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált. mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. és totálkáros lett. a gyen hajtómûve miatt lassú. Bármilyen hihetetlen. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel. Kiderült. Zajos. nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. néhány perc múlva elköszöntem. nem véletlen. mert az irányítás és a szervez . mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. Ha egyikre sem kerül sor. mikor muszáj lesz lecserélni õket. hogy szót értsünk egymással. Ki t katonai repülõeszközök. és szeretné megosztani velem az által altakat. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. Nincs már az a terminus. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte. hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. a Népszabadság 2003. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. Arra gondoltam. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. minden magy né elmondani. akik olvassák ezt a folyóiratot. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. am k. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. hogy mikor Eddy Murphy. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. mint az Ecureuil-é. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. az életkoruk 16 20 év között mozog. vagy nem? A repülõgép nem autó. több s méterre esik a felszállótól.t kell alkalmazni. amellett elõfordul. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. hol gyalog. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal. ahol alig néhány méteresek a távolságok. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. az már jó eredménynek számít. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. raktárban várják a csodát. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. ezzel is le kell ereszkednünk a földre. de mi úgy csinálunk. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. ahol csak tud. de több szabálytalanságot találtak . Mivel remény sem látszott. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. de ez egyszerûen nem igaz. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik.

csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat. õk mindent megtesznek.) € 10. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át. 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. de lehet. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte.em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. az úgynevezett good clinical practice .) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. Én szeretem ezt a feladatot. futó kocsiparkját hate emelte. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. Mint említettük. és így repültek tovább. 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. valamint balesetek elhárításában. mely évtizedekig a f . illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. mint amilyenbe beleszü ett. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. mert megígérték a családunknak. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. szállítás közben vérezni kezdett. majd a Népjóléti Minisztériumban ozik. Emberséges al mzéséül megemlítjük. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát. hogy megérthessünk bizonyos. napjain jló változásokat. Az erõs központosítás. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték. létrehozta az önálló Mentõkórházat. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei . a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. majd mentõorvosként dolgozott. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. Dr. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával. és az orvos is hozzájárul. (Szükségesnek tartom megjegyezni. Ha mint orvos másképpen járok el. 1966-ban halt meg. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. Ha ezekhez tartom magam. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. Pályája kezdetén mentõtisztként. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat. akik repülnek. hogy még egyáltalán mennek a dolgok. az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. Fõállásban egy klinikán dolgozom. Azt. hogy haza fogunk térni. feladatai közül kivette a mûszaki mentést. szerelnek. gyógyítanak. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni. A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. z Bélától származik. gy nincs. Átalakításukat semm ta volna. azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. a beteget v eszélyeztetem. akkor azt kell mondanunk. hogy különb világot hagyott maga után. és az állásomat kockáztatom.

A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. ezt nem bírhatta egyedül. ahova bej xternálni. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. traumatológusi. olyan helyzetbe hoztak. Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át. 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl. Surján gy kinevezték. mint Eisert Árpád. különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. nem volt sebészi állás sehol. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. Itt elt tek néhány évet. akkor elmész Salgótarjánba. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. ott a feleségemnek is ígértek állást. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. Békéscsabára. Az illetõ visszamondta nekem. de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. Hová? kérdezte a fõigazgató. ortopéd szakv . hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. így a mentõellátás állami monopóliumát is. hogy nem maradhattam to vább. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin. Sebészi. magas szakmai színvonalát. mint említettem. Orovecz doktor halála után. én hozzá kerültem. Egyrészt azért. mire én csak annyit jegyeztem meg. Akkor azt kérd . majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. hogy engem kirúgtak. amelynek közelében olyan kórház áll. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. Így kerültem le Nyíregyházára. másrészt üzemi k zhettek.ja volt. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. Formálisan kinevettek. mind hosszabb id okra kiesett a munkából. a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. hogy személyesen fogadjon. Ez a tevékenység egy ideig tudva. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. hanem jó egészségügyre van szükség. h gy szerény véleményem szerint nem új. doktor Bencze Béla irányította. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. 1962-ben jöttem föl Budapestre. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. Surján az államtitkárával m l. 1949-ben elég jó pénznek számított. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán. viszont j leillett abba az elképzelésbe. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. vagyis külsõs orvosként. mert most ott kell az ember. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. utána jelentkeztem Orovecznél. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. nem méltatott arra. Azóta sem vagyok munkanélküli. 62 éves voltam akkor. -ben. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. nem tellett nekik a taníttatásomra. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . melyekre az á tak. mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. fõleg a fõvárosban nem. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. mert a családom s lt. Rendben van. Egy 1995 .

ha jeges az út. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják. annyi viszo telen. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset. Õk válogathatnak. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4. mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. modernebb szervezésû szekt mben. Belátom. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi. tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra. körülményes. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. A mi zsírunkból élnek.3%-kal. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. ha csökken. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek. intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. a mentést és az azonnalas betegszállítást. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . De hogy fizetik az embereket? kérdezem. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza. mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni. Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. csökkenésünket ötszörösen meghaladja. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki. Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. biztos. beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit. ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk.6%-kal csökkentek n 9. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. ehhez jön a bo rravaló. ha a sorsunkba. Visszaélnek azzal. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást.7%-kal. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. 14. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben. hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . hanem az állam látja el központi szervezésben. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. Csak a pénzes eseteket választják ki. sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. akkor egy kilométer kevesebbet ér. ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. akkor többet. tehetetlen. míg a betegszállítást. míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett. vagyis egy meghatározott. mint államinak minõsített f nisztérium. sõt meghatározott feltételekkel mentést is. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. A 2002.

hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. csak az OMSZ irányítójának utasítására. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján. olyan a helyzet. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. aki ott sofõr. az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. hogy semmit sem kíván felt . és eladjuk teherautónak. meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. hogy T. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. a év alatt fut ki. nálunk esetleg átül ápolónak. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. Amennyire meg tudom ítélni. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. bárpult. az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. akkor leszedjük róluk a felszerelést. késõbb és csak véletlenül derül ki. például. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. a mûködési terület kiterjesztésével jár. hogy civi zottja. Kettõnkön kívül egy bajuszos. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. hanem orvosi felügyelet ellátására is. Kávét hozat. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában. sõt es s kivonulhat igaz. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit. A beosztásb tnak különbségek. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. Az apa. hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. olyan szervezésben. Miért jobb. Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba. Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. fokozatosan fejlõdtek fel. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. senki sem fog panaszkodni magának. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. Nincs kétségem. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. Nálunk a rohamkocsi 8. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet. nem véletlenül került m társaságunkba. ebbõl arra le ni. . ennek sem az a célja. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. ha van szakvizsgája (Gyanítom. hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. aki mindig is tudott élni az adódó l . ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik. mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. mosolygós. elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. -t. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. a szentendrei állomás mentõtisztje. aki már magas képzettségû közgazdász. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel.) Örülök. Átnyújtja a né tán.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. csak hallottam felõle.

Ha angolul telefonál. Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad. takargatja az úton. bürokratikus vízfej alakul ki. a mberünk eteti. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést . akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. Tegyük fel. amelyben leginkább igazam volt . hogy ha ezt tény eljelent. azt írták benne. direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. minden elõírást teljesíteniük kell. és egy másik autó viszi tovább. Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. ezt a túloldalon is elismerték. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. lehet. Pletykaszinten azt hallottam. természetesen azt. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik. általában Budapesten átrakják. hogy ilyesmi is elõfordult. jobban félek attól. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. nem tudja ellátni a beteget. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. itt mégis kénytelen v gyezni. az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket. De biztosíth nem fogja megcsinálni. A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. de a legkisebb kétségem sincs. Egzisztenciális ha i. hogy hozza elém az illetõt. mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni. Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. gazdag olajország. mi egy óra alat yunk érte. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. Igen. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. a többség a Samaritanus -t keresi. akkor angolul tud németül. vigyázunk. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. Nem ismétlem meg a kérdést. de mondja m g az informátorának. amiért a szövetségesünknek. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük. Sõt azt is szívesen elvállaljuk. és én le fogok számolni vele. hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. Szó sincs róla. nincs kibúvó. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. hogy a mi esélyeink jobbak. mint az állami mentõk. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért. A stewardessnek ezer n. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. Mi lehetõleg egybõl. kiszállítjuk a repülõtérre. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. Egy tóból halászunk.Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz.

mikor lejárt a munkaidõ. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok. az ember 18 éves korában elkezdi. ha elosztjuk. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. hogy nem tartotta a száját. Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba.) Azért ez mégiscsak sok. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. hogy közbeszóltam elfordul. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. ami sok költséggel jár. az ápoló eltûnõdve iszogatja. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. ez is vesz valamennyi idõt. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. elköszönök. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. ez Magyarország területén belül nem következhet be. és nem következik be változás. (A 2002. és többé nincs kilépés belõle. Az orvos megvizsgálja. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. de ahogy kiértünk a beteghez. de mikor újra rákérdezek. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. kiderül. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. Bejárom a sehol sem látok. közben egy szolid. Howard. akkor ránk is kevés jó vár. Egy öregasszony terhére van a családjának. e 25 800 000 forintot tesz ki. Ha a legmagasabb intet jelenti. hogy hétfõn reggel beállok. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. és a temetés is hetekre elhúzódna. végül egy sofõr töri meg a csendet. Bocsánat. elunja. megpróbálják bevitetni a kórházba.A vezetõk hallgatnak. Muszáj így hajtania? Igen. És ha a román határõrök észreveszik. már aludt. Azt hiszi. csak vendég vagyok. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs. akarnak szabadulni tõle. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. ahol az Európa egyik bázisa mûködik. mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. Ez egy zárt kör. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. a ndig a megérkezés után hal meg. megyek az egyik helyrõl a má . így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. azóta nem hordom. Az itteni autópark áll. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. mégis elviss mert ha otthagyjuk. csak magunknak csinálunk plusz munkát. megbánta. A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. mindig magához tért. Még mindig évek kellenek. bízunk a másikban. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik. elindulna eg y jogi procedúra. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. aztán ké elõfordult. két óra múlva újra kirángatnak m et. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig. arcán látszik. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. Nem gondolt arra. évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. Mi bajt egymást. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. de bármelyik pillanatban érkezhet. Felemelkedem a helyembõl. albérletben lakom. és egy 12 órás szállítókocsiból. a kocsiban menet közben aludt. ha felajánlják. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. Elõfordul. . inkább kihí sit. hogy egyszer hazament volna. és azok is vagyunk. Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni.

a Zách utcai villamosmegállóban esett el. mény nélkül. Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. kimosni nem tudja. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. szólt a kísérõje. de ha az ég befelhõsödik. Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. akár nem. akihez kihívtak minket. Riporteri szerencsém úgy hozta. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. hog y rosszindulatú daganattal. a mentõk kitakarítják a kocsit. Leginkább a combját fájlalja. össze-vissza zúzta magát. Azóta már többször is megoperálták. és ez szerepel az értékleltárban. Egy ápoló ellopott egy gyûrût. Csak egy kívánsága van mondja az anya . sok barátod akad. Hogy ne találják meg nála. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. A betegen látszik. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl. felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. hogy kilencvenezer forint volt nála. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. hazaugrom egy tiszta ingért. érdekli a beszélgetésünk. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron.és lábsérülést szenvedett. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. € 11. magadra maradsz. Mikor leadtuk a kórházba. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk. útközben vele beszélgetek. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. agyalapi rákkal küszködik. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. fertõzésekre gyanakodtak. Nem nagy ügy. és este viss ent érte. ahogy kell. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. Én az ing szürke vásznát nézem. Ha majd épp arra járunk. de szóltam a többieknek. úgy gondolom. Emlékszem olyan idõkre. én soha nem voltam boldog. ha nem szükséges. hogy velünk jöhessen. attól tartott. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. Selmeczirõl. A sérült. A páciens fiatal. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. Ez nálam nem sti mmel. Az ápoló ellátja a sebét. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot. történésznek készül. nem jelentettem fel. csukott szemmel elfordítja a fejét. Ismerek olyan kollégákat. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. egy idõ sett. ott helyben elásta a kerítés mellett. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. egyedül él. hogy eszméleténél van. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. Rákérdezek. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. Berendi Tiborról. ide kellett jönni. kiderül. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. Még be sem fejezték a takarítást. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. artanak majd. akár meggyógyul. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get. ez az ing még ma is ing. azt szeretné. akik tbc-t.

Dr. Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl . kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen.ig. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. nem hagyhatok y olyan esélyt. Saját történelmünk lesz megint. hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. köztudomású. hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. Van múltunk. derût áraszt. A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll. és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. Nézzük meg. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. udvariasságból nem kérdezem meg. Most úgy lesz. Puskás Tivadar. ennek során a végletekig lehasználódott. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. a 2001-es évben sem fegyelmi. hogy a jellemünk f ja a történelmünket. évi összefoglaló jelentésébe. a segítés szellemis si többlete az. € € Azt már megtapasztaltam. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. most is kifutottam az idõbõl. ide fut be minden. segítenek majd. és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. mormogtam . A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. csak két ember ment el. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. a jövõbe tekintve bizakodást. de ez nem döntõ. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni. tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. Élvezzük a megyei közönség támogatását. és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. amit úgy kell élnünk. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú. sem kártérítési ügy nem akadt. Úgy gondoltam. Eddig úgy volt. hogy elérjem a vonatot. Mint annyi más alkalommal. hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl. ami fontos. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni. hogy igenlõ választ kapnék. azt nem lá am elõre. hogy nekem a keserû.) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. Reménykedem. Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból. a nehézségeken átsegít. a napi v dteti. Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. Addigra készen áll az új men tõállomás. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. sietnem kellett. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. hogy a történelem formálta a jellemünket. A páncéls a garázsba. és a bankok is zárva tartottak. Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. ami a problémák megoldásában irányt mutat. évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra.

Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást. aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. Isten tudja. beszól valahová. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra. sem anyagiakban. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. amikor sz dolgozom. Fenntartják az életfunkciókat. egyelõre hívás sem érkezik. vagyis újraélesztést végezhetnek. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart.75 orvos dolgozott mint tudjuk. A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont. Semmiben. és szeretnék tanítani ebben az intézményben. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. igen nehezen élnénk meg. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. Nagy az igények száma? Igen. aki korrektül ellátja a beteget. a kõmûves lterral. meddig és kihez juthat el az . hogy egy 2002. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. és nem köthetnek nfúziót sem. kérdezik. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. Nekem is köszönn an vagyok. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval. az egyik már 550 ezer kilomé futott. összesen olyan 150 ezer fõre. Érdekes. amit az ember ilyenkor mond. hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. és újra . A rokonok régebben nem várt g a mentõket. nehogy otthon is megtalálják a betegek. egy esetkocsi. összesen 26. hogy mindig megnõ. a mentõtiszt elköszön. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. mert nem tartanak kai ügyeletet. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe . Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. A végzõs mûszak épp most lép le. a félig roncsokat is beleszámítjuk. Aztán elcsendesedik a terem.Négy-ötszáz. (Közbeiktatva megjegyzem. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. de átlát rajtam. van olyan családi orvos. a mentõs pedig földdel. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. de csak a szokásos ta kapom. azokból a falvakból is minket keresnek meg. mind a kettõn. hogy szerinte mi baj van. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. Elõszö aidejérõl kérdezem. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. de a Toyoták öregek. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát. ha a benzin árát felemelik. aztán felém fordulva bólint: Igen. sem idõkedvezményekkel. hogy mit tapasztalok. ehhez jön még 48 óra. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. Négy gyerekem van. õ már befejezte a munkáját. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem.

Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. és elvégzi a kezelést. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. agyvérzést kaphat. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. mire a kezelés után hazavittük. és kart a barátaival. Itt van például a katétercsere. amirõl az elõbb beszéltem. hogy mindent hallottak és értettek. hogy hányni kezdek. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. hogy összeszedjük a rászorulókat. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. Hiába mondták neki. nem a haláltól félek. köz ben akkora köd ereszkedett le. Megkönnyebbülök. kiderül. majd rövid tájékozódás után megáll. hatalmas termetû öreg férfi. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. a bete s jobban járnának. reggel volt. József. eltolja maga elõl az ételt. Visszatérnek és beszámolnak. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. Én is felkapaszkodom. leállít csillapító injekciót kap. Újra megfogadom. Megszólal a telefon. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. és útközben találkozik az esetkocsival. Mikor tervezték ezt a házat. nem kombinálták be az italt és az öregséget. Sokat éjszakáztam székben ülve. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. megvárni. hogy hétkor tünk. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. Ami or hazajött. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. hogy a helységtáblát sem láttuk. Agyi történés. m fõorvos rám szólt. az a fontos. amíg végeznek. Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. és nem támaszthattam hátra a fejemet. Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. Megfordul a fejemb en. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. csak úgy víz nélkül elrágom. elindul vele. rohannak ki a ko sihoz. hogy mégis van testen kívüli lét. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. . hogy a hallókészülékbõl származik. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert. aki egy kocsival sorra járja õket. sietve jegyez. lehet. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc. Sok az olyan munka. A ezve. ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. és így is majd kivitt a huzat. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. Velünk nem le . Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. és ellátás közben mégis meghalt. embóliát vagy agyérgörcsöt. Szentpéterfa. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. Ki kell mennü olc helyre. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. mi lelassít. Legalább jobban kerestek? Igen. mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. A komolyabb. Elõfordult. három beteget visz fel kontrollr a. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. majd a lépcsõ fordulóin. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. hanem attól. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. mert a szomszédban kiforrt az új bor.jol. az is elõfordul. és nekünk még vissza is kellett jönnünk. kiderül. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. könnyen halunk majd. azonnal rosszul lett. be kell házba. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. hogy a szállítókocsi sz eteget. A beteg 1928-as születésû.

a Matterhorntól a Mont Blancig. Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. még a hagyatéki végzés is elõkerül. a halottakat és az ételt. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. aztán szakaszparancs t elõ. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. ha Pécsen nem fog adták be. és elindulhatunk körutunkra. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. a háborúban elpusztult zsid akították ki. Õk válogathatnak a fuvarokban. szerencsére kiderül. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot. A megégett ember szaga elviselhetetlen. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. ezen sz tegeket. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos. a három egyetemi város: Debrecen. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. az otthoniak megígérik. Pécs és Szeged kivétel. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. Megnézem a szállító Toyotát. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek. megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait. Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel. megtehetik. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. Néha hetekre le is állnak. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. Különféle trükköket alkalmaznak. elkérem késõbbi elolvasásra. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. on kiszólnak a családnak. Egyébként nem kell õ . a történelmi visszap t ér.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. mint az OMSZ-re. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. ezek 500 beteget szállítottak el. és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. megkeresik. Mint az ország számos más helyén. a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. Õ hivatásának megszállottja. április 6-án került sor. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. mint mentéssel. A sofõr azt mondja.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. aztán mint mentõ kibérli saját magától. nem vállalnak el nehéz utakat. elõbb mint mászó dolgozott. Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök. még 1951 decemberében. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti. és a szakadásokba. úgy számolják. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be. ami nekik kell. rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. Sztálin születésnapján adták át. az ápoló lemossa a padlót. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit. látogatókat. Azóta újra eltelt több mint harminc év. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. január 19-én kelt jelenté . akkor derül ki. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. csak arról van szó. A lé becsorog a hézagokba. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. egy fekvõ. tovább fokozz korróziót. akú hányótál hamarosan megtelik. Az elsõ kivonulásra 1904. Elõször Sárvárra látogatunk el. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá.

hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül. fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk. Elõfordulhat. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék. Az éves kia . a mentõk hamarosan elköltöznek innen. 3000-nél több munkahely szûnt meg. az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. és az elõjegyzési lista is hosszú. de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. lehullófélben van. soksz llátására is alkalmatlanok. legalábbis Celldömölk esetében. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. hogy mind a három mûködik. a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. más továbbra sem történik. A kémény élvakolata is megrepedt. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. jellemzõ apróság. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. vagyis az i i intézet. az ajtók mindinkább befelé billennek.e ezt szerényen úgy határozza meg. a mentõállomások bútorzata. K lítókocsival rendelkeznek. de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. festése elodázhatatlan. megbizonyosodhatunk. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. kezelés. szág legnagyobb fûtõházainak egyike. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. A falak ra kiül a salétrom. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. A garázson keresztül térek vissza az épületbe. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. hogy erre nem kerül sor. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. 1. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. hogy ez a helyzet csak átmeneti. a tetõ javítás Az épületek. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. A helyi kórház 106 éves. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. 7-8 évesek.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették. mert egy 2002. de nem sikerült. futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított. a kivi hiányában még mindig várat magára. változat ul átengedi a vizet.5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . a beázások olyan méretûek. Érdekel. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. a Sv elindult. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. itt is minden lehasznált. A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . A létszám 30 fõbõl áll. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. saj uk nincs. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés. a padozat feltöredezett. Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. hogy keletkezett a beázás. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. Korszerû fûtéssel. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni.

egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. van. valamelyik városban is talált volna munkát. ha síteni akarjuk a tervezett programot. intubálni kellett. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. Kérdezték. Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. úgy tudjuk. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget. P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. Az alacsony keresetekre panaszkodna k. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt. Ez a ségként nem létezett korábban. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . Emlékszem. Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. mindenki halálos csendben figyelte. hogy õ a vosa. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. Sok mentõ hiába jó szakember. Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. újfajta autógumikat próbálnak ki. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. A személyi állomány 16 fõbõl áll. sokszor külön név szerint hívnak. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. Megint tovább kell vonulnunk. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . de Puskás doktor jelzi. egy szakápoló 3 . Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. az orvosok nem tudtak segíteni rajta. amitõl fuldoklo t. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. az elsõ forduló után összeesett. környéken lakik. állatokkal foglalkoznak. is Kunágotán. fekete hajú. aki ha egy balesetet lát. majd minden falu tart legalább egy mentõautót. Egy szállító. hogy indulnunk kell. hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. így találtam meg azt az ételdarabot. mentõtiszt is csak egy. akkor derül ki. Répcelak az OMSZ legújabb. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt. talá en fejezték be így az életüket. Õ nem abba a típusba tartozik. Mi történt az öreggel kérdezem . h apnak egy-egy szolgálatért. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal. és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. nekem viszo erencsém szokott lenni. Hely akadt bõven. szívesen vállalják. emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. aki mielõtt útnak indult volna. Az elõfordul. Tízórás mozgóõrséget adnak. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. nehogy menet közben véletlenül megállítsák. valósággal vonzza a bajokat. Néha nagyon nagy a forgalom. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint. negyven év körüli asszony fogad minket. Fõállású orvos nincs. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. a személyzet általában túlórában dolgozik. havonta. Összetalálkozom azzal a sofõrrel. Földdel. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. Azt szem. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al. hogy õ az orvos felesége. érdeklõdöm a férje holléte iránt. Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. sorszámát tekintve 208. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. aki bútorokat készít. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. Egy hétvégén is összejön kétezer ember. Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. mikor a doktornõ ideérkezett. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. állomása. Hetente? Nem. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. akivel eg unk kint Szentpéterfán. többen is azt fontolgatják.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket.00 millió forint körül mozognak. és karamboloznak. korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. gondosan kirakta a táskát a kocsijából. kell rá a személyzet.

Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. ha lesz idejük. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. mint két kiló liszt. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. Ott is el kell mennem. és az alapkövet rakták le a artján. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. egyszerûen idetelefonálnak. A falu befogadta a doktornõt. a történ Vas megye kettéválasztását. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs. nõttek meg az egziszten különbségek. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. Semmi kétségem sincs. A körzetem pr zált. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. a ranglista élén egy kõmûves áll.ki a teljes felszerelést. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. enyé a felelõsség. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott. hogy ez nekik is kijárna. addig magában Bükön kettõ is. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. a pletykák szerint nemcsak a város. de itt még csak a telket jelölték ki. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik. A triában kerestek megfelelõ megélhetést. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. mikor meglátom. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre. A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott. a másikban 548 645 kilométer van benne. aki a szakmája mellett vállalkozik is. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. a mennyezet beázik. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. vitelezett új épület luxus színvonalú. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. és mégsem jutnak hozzá. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új. . sok helyen a mobiltelefon sem mûködik.75 szakorvos dolgozik. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. hogy késõbb ne bánjam meg. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. most mégis felkapom a fejem. igyekszem olyan döntéseket hozni. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. Önhittségemben azt képzeltem. Vasvárra nézünk át. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. ahol nincs is út. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni. inkább üdülõhe inõsíteni. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. a kártyaszám meghaladja az 1200-at. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. nem segítette városként való fejlõdését. A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia. most is tagja az önkormányzati testületnek. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. jelentõs vérfrissítéssel járt. k úgy érzik. majd ér e jönnek.

mégis leszedjük. A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. a gyerek egyik kísérletre sem reagált. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. Mire visszaérünk a mentõállomásra. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. sem beszél legelemibb szinten sem. Lassan a megyei kör végére értünk. árad belõle az ital bûze. ez nem jelenti azt. a Mun Harcra Kész mozgalmat. ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. beülök az ügyeletre. ha a rendõrök velünk jönnek. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. elõre k kötszereket. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló. és a kezefejére ragasztja. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. N. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. le kell fogni. abból dulva. hogy nem tud sem járni. akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. Alapelv marad azonban. A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba. 60-as évek MHK-ját. eset-. felmegyek a szobámba. csak a rendõrök. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. Úgy látszik. Béla nyugdíjas. Annyi elsõ p egállapítható. hogy minden betegnek az a szándéka. hogy amíg õk a ko csmába jártak. súl etben orvos is kivonul. Ez az úr nincs ilyen állapotban. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet. hogy életben maradjon. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. a szemem megakad egy cikken. Az ápoló. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. Béla fokozatosan magához tér. egy kerítés tövében. ami azt jelenti. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. megszólal a riasztócsengõ. illetve roham mentõgépkocsi. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. valamennyi azonos. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. berendezési tárgyakat törnek össze. hogy idõt nyerjen. Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. az utóbbiak Mercedes márkájúak. Akármilyen nevetséges is. Kiszálltu lyszínre. hogy visszakívánom õket. még látom. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . hogy eltörött az orra. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb. Úgy találom. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József . visszamegyünk Szombathelyre. feljegyzek néhány adatot. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. ha eszméletlenül a hányadékában . Lehet. én visszasírom az 1950-es. Emlékszem. tiszteletben kell t unk azt. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. A sérült a nyílt utcán fekszik. hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. és is elmegyek velük. majd egy igazolvány: a sérült N. n csapkodni kezd az öklével. nemegyszer fordult elõ. A vizsgálathoz levetkõztetik. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig. de a receptet én írom alá.De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. már éjfél körül jár. ez pedig további betegségeket. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. látják el az . és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen. a szomszéd. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését.

1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. egy autót 12 órára. Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. a halottakat pedig otthagyják. evés. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. ám ha könnyes szemmel is. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. a hét hat napján. a többi öt napra vetik be. Borsod 107-tel). mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. A cikk végére értem. Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. A fiatalok sze a hivatásukat. Szabadságok. Pest. A szobát ugyan ketten használják. € 12. Ma már ennek az esélye sem merül fel. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. java részüket 6 órás idõtartamra. és a . A másik viszont annál mozgékonyabb. és eltûnnek vele. melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. íróasztallal. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. mely televízióval. hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. polccal. részben lehangoló. modern. mind több üz asználnak fel. kocsijai megjelennek a balese teknél. a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. Ami a személyi állományt illeti. A pénz. erre viszont képtelen. tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. 113 ezer beteget mozgat meg. Komárom. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. de mégis elmennek. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. Megpróbálok elaludni. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. ez az állapot mára megszûnt. igaz. súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. hogy magas szinten lássa el a feladatát. hogy leállítson kocsikat. Mozgóõrség ak. a többi esetekbõl. sûrûbben szorulnak javításokra. A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. a sa mbereinek. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére. ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. olyan orvosságokat szerezhettek be. szekrényekkel. A cikket néhány adat zárja. a sérülteket felkapják. azt mesélik. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. Ez r etes. táppénz. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. leoltom a lámpát. itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. ággyal. Vas jobban áll nála. A megyében két maszek mentõ mûködik.

1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. Azt hallottam. Amennyire a men kitekintve megállapítható. és csak pénteken za. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. a váza fagerendákból volt összeróva. fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni . Az esetkocsik ugyanilyen. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. A másik fontos termékünkkel. a madárberkenye. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. a iért nem jár dotáció. még primõrként ki tudja vinni a piacra. hogy melyik állomást akarom megnézni. lelopják a vasúti kábeleket. hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. A mentõk megkérdezik. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. szeptember 9-én nyitották meg. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. Orvost nehéz keríteni rájuk. külön p kor jutnak. szokatlanul szélesek. idén sem szántottak. a házakat élénk színekre: kékre. most 7-8 for ntot adnak kilójáért. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. Leülünk egy kávéra. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. tükörjég fagy rá. varroda. és 45 évesen nyugdíjba. nem éri meg.. amelyekbõl késõbb bajuk származhat. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. az utak néha úgy ö . több száz alkalmazottal. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. és 1964. 1965 és 1980 között sok ház épült. a múltjába visszatekintve ne alaptalanul. hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. A dinnye ára viszont esik lefelé. vegyi üzem. ennek fele pedig üres kilométernek számít. a szezonban már nincs ára. aki hamar. 125 ezer kilométer zétrothadt. Aranyosgadányban már többség. a végpontok egyike. y mutassák meg a kocsikat. pirosra festették. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. az építési költség feléért kelnek el. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. A haladási sebesség alacsony. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. nem marad más nekünk. de az indulataik tovább feszülnek. A házak eladhatatlanok. alig látni megmûvelt földet. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. jó. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . inkább megpróbálok továbblépni. A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. Gondolja meg: az a fóliatekercs. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. Híresek voltak a sellyei hentesek. ami néhány éve 2700 forin ba került. Attól tartok. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. hogy az nagy üzlet. területén járásbíróság. Csak annak. birs . Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. rájuk bízom a döntést. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. vagyis hétfõn indulnak. hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. most 18 ezerbe. a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. ha 3 es sebességgel tudunk haladni. Az út egyre meredekebbé válik. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. valaha 100 forintról indult. a borral is fel kellett hagynunk. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl.

ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. Drávafokon áthaladva kiderül. az estét és a még reggeleket. A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. fõleg szív. És én még jól állok. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt. ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. elköszönök. lent a mélyben a kivilágított központ. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. kette 60 ezer forint segélyt. Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót.zolgálat. Valaha bányászként dolgoztam Komlón. Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. felszántatlan. de némelyik felnõtt põ. a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. akik ahhoz szoktak. a csillepályaudvar. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. százszor is bejártam már azt a hegyi utat. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. Elindulunk. ga táblák látszanak. aztán mikor könyvet írtam róla. A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl. ahol mind a két szülõ munkanélküli. kin spórol ajtunk. akkor csakugyan lopnak . úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. valamint a h . epályaudvar. a temetõ békéje. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. két nap múlva visszahozták. Komlón se hull már a fekete por. Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján. eltûnt a szénosztályozó. mi van ott. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. újra felengedte a kútágast . mint Amerika! Tudja. Két Toyota szállítókocsi áll bent. nem beszélgetnek egymással. akkor sérteget képzelitek. és elindulunk visszafelé. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. ruháik is lehordottak. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé. A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. Béke van mondja a kísérõm . és visszakapaszkodott. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . csak várják a delet. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû.és idegbajban k. Olyan emberek. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. A fõorvos szólt dának. az egyik 560 ezer. hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. a putrikból. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. nem olvasnak. Egyelõre nincs pénz a javításokra. eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. . Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. nappal mindenfelõl szénpor sz . ezer embert tettek ki az utcára. sok a beteg köztük. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra. de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt. a szemem megakad Komlón. szakadtak. mert errefelé nem sózzák az utakat. fõorvos úr. akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort.

jobban járunk. csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. konzulens nélkül. õ háromévenként lecseréli a kocsiját. Az országú tesen süvít a téli szél. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. megszûnt a és a varroda is. eszközök nélkül. Végigvisznek az állomáson. s mmi bajuk sem lenne. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. sõt még nyáron l. mint itt a havi fizetése. Én érettségiztem. egy köbméterért 5 kell fizetni. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. olyan körülmények közé. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. nem kell sietnünk. fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. Hívtak be Pécsre dolgozni. például egy ni. a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. És az orvosok sem jönnek. õk többnyire önkéntesek voltak. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. mint az állampolgárok. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. ha úgy kívánja.és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. ha bírnák. hogy még folyóvizük sincs. és leszakadtak. de ezzel sem megyek sokra. A garázsban két Toyota parkol. sokáig élt Komlón. olcsók az árak. Benézek a kocsi belsejébe. A fiatalok sem? Nem. Moldova úr. az egyik tíz. ha abbahagyjuk. Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. Far nulmánya . . de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. A speci m itt helyezkedtek el. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. és letettem a szakápolói vizsgát. ez is messzire vinne. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. Télen nem érünk ki vele idõben. a szokásos kép fogad. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. külön á indult az ambulancia munkája is. mi meg zavarjuk vele. elköszönök. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. a ví ukba. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. az e zítõ patentek meglazultak. Egészen más irányban kellene próbálkozni. Az a másik könnyebbség. Lehet. ellátogathat barátjához. évekig nem találtunk rá rt. szívesen megvárom. akik csakugyan szeretik a betegeket. Egy kórházigazgató többet keres. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. Elmennek nyugdíjba. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. az infúzió belefagy az üvegbe. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. és a felszerelésüket magában az üzem . már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. Mindegyikünk abból indul ki. amibe igazán belemelegszünk. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis. állítólag ö b órabért kap. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. 1960. Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. ha õ nem volna a világon. hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. évek óta nem tellett annyira. mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. de ott sem keresnék sokkal többe t. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt. Munkát akkor sem kapnának. alkoholizmus. a melegvíz a duplájából jön ki. õ is hátrányból indult kint. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. a másik tizenegy éves.A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr.

de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. Lehet. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. nekem nem maradtak barátaim Komlón. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. hogy felhagytak vele. mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. Ez padlóra küldött minket. a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt.. Komlón hol körülnéznem. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra. hogy ismertek va laha. Egyesek azt is letagadják. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. 3 : 0-ig. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. azt ígérték majd a helyén. Mi most is hátrányból indultunk. Az ügy választott bíróság elé került. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek.Jó uram. a szén rom lna a tüzelési technikát. piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. de ezeket tudom hol keressem. mert figyelmeztetõleg megszólal . Most a Magyar Villamossági Mûvek. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. hogy most is dolgo znak rajta. eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. és valószínûleg eltörte a térdét. A bányászok egy fejtést szereltek át. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható. úgy tudom. 137 éve folyik itt a fejtés. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. õk hívták ki a mentõket is. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába. hogy valamelyik fõnök meglássa. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. € 13. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül. a nagy Elektronikai Kft. eszkö k az egekbe szöktek. bármit el lehetett volna égetni benne. hogy én itt munkaidõben heverészek. alacsony kénkibocsátást. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. mert mi részvénytársas ozunk. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. ilojoule energiatartalmú. Chikán. Most itt tartunk jogilag. nemcsak az erõmû. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. Ami biztos. Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. A hatalmas. Azt sem szabad elfelejteni. Mikor kiérkeztünk a helyszínre. de nem jutott hozzá. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. minden más pr ba került: az Üveggyár. Nekünk egy reményünk maradt. lehet. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól. hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai.-hez. másik 40 száz lkokszot. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. mert azóta kirakták õket onnan. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. Gyanítom. míg a kezelés tart. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. a Timföldgyár. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva. mi láttuk el a lakótelepeket is. Bár az anyag-. bér-. azt ígérték. mások már kint vannak a temetõben. hanem a timfö e az energiára épült. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. Az ígér valami távlatot. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. Menjünk csak tovább nyugodtan. ahogy akar. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. azért is. 110 kilós embert fel a napszintre. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe.

megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. kifogott egy ellenõrzést. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. máskor meg a hamutartó is csörög. így benézek a megyei központba. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás. maradnia kellett. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. és pincérkedik. de mi elfoglaltságukra. de a hatásuk felér a kábítószerével. talán meg lehetne próbálni. egyszer tûnt el egy svájci bicska . a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. mert a bérrendezésnél derült ki. átmegyünk Pápára. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. aztán átadták nekik. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. Ezután már ne azt mondták. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek. az sem kaphat többet. A vállalatok segítenek. Egy fiatal mentõ fogad minket. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. hogy szolgálatban ne hordja. a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. hogy gondatlanságból tervezték ide. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. csak kukázhatna. Az ügyeleten. hogy a készülék jó volt. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. egyiküknél fülbevalót fede eki. az állam mindent fedez. Két emberünk ereszkedett le a 371. Ha jö et cég. ápolóként dolgozik az állomáson. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem.je. a perselyre az volt ráírva. általában az is hoz valamit. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. Továbbindulunk. Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. a téglák esnek ki a falból. a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. az álcázás miatt barnára vannak festve. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. n pénzért dolgoznak. Míg beszélgetünk. de a mentõk megí . aki önfeláldozó. és kapunk az adók egy százalékából is. sõt még rosszul is járhat. Valaki azt mondta. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . de ebbõl nem élne meg. O kerültek. Ha lehet ilyet mondani. mint az embereink. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. nem rakták fel rendesen a csutorákat. a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. Tudom. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. egymás után szólalnak meg a telefonok. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. megbüntették. és m ségek sem fordulnak elõ. elköszönök. hagyták meghalni a beteget. ahol beszélgetünk. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. foly eredetileg tanult mesterségét. A fõorvos felajánlja. és bekö fulladás. Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. Megfelelõ alapot sem raktak le. az ápoló ne . saját kocsival van ellátva. És nem tudunk diffe ni. Az épületet 1978. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. utána mennék ki a vonathoz. sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. hogy mielõtt hazamennék. tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. emlékszem. hogy hazavisznek. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben.

mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj . fõállású orvos itt sem dolgozik. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta. az se a sajátjuk. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. Beljebb megyünk az épületbe. € 14. de a földeket leginkább par agyják. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. amennyire a szavaikból kivettem. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt. A romlás minden elképzelhet erjed. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. a teljesség k nek láttam. hogy a vezeték elszakadt. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. hogy most merre reparálgatják. 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. hol fekszik a mentõállomás. mint sok helyen tapasztalhattuk már. fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén. Amerre elhaladunk. leülünk a tartózkodó helyiségben. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. 250 ezer kilométernél is többet futott. ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. egy tüzelõárusító telep látszik. Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. Szemét. nyáron elpang. Mi ennek az oka? A kórház városi. a mentõállomás pedig állami intézmény. Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. itt is felteszem a szokásos et. hiába kérdezõsködöm. több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. Már közhellyé vált az a mondás. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. vagyis önkormányzati. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. és használhatatlanná vált. a kazincbarci tudják. Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. az egykor rabok által felhúzott Építõk útján. 6 mentõtiszt. télen jégtócsákat alakít ki. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak. a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. csomagolópapírra rajzoltak valamit. mindenütt kihûlt. Mióta? Ötven éve. Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. Megállapították. gondolat. hanem a megyei tartalékból kapták. Most. valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. a másik attól keletre fekszik. a pápai kórház új mûtõszintet kapott. itt sem elegendõ. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. üzembiztonságuk legalábbis kétes. csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé.és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. Az OMSZ szabad választást engedett. a nyári szabadságolások idején. Ami a személyi állományt illeti. mûhelyrõl mûhelyre vitték. A kórházhoz irányítanak.valószínûleg arra figyelmeztet. Mint minden általánosítás. hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. Jelenleg minden státusz be van töltve. hogy itt a készenlét a legfontosabb. jellemzõ. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. ott sem kolbászból fonják a kerítést. a hotelkörü ltak náluk. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem. csicsásra . de ez. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. Akárcsak K . Máshol néhány szarvasmarha legel.

A megfázásokról már nem is be zélek. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. Már megtanultam. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. hogy rotha osszériája. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. kivirágzik a salétrom. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. fóliával. a pince ind kitörték. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. de az állapota kielégítõ. A mentõautó elindul. cigány tulajdonság. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. A ház négyemeletes. A beteg nehezen áll rá. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. mint jobb mûszaki állapotút. ha a karbantartáson spórolunk. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. néhol ki is lyukadt már. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. az irán it sem tud kiküldeni. félméteres magasságban felszivárog a falakba. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. ragtapa artják egybe. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. a nagy márka ellenére úgy tûnik. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. megy a televízió és harsog a magnetofon. annak idején azért nem ép agasabbra. Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. fadarabokkal. van idõm megnézni. A szobában. akkor k hívja a mentõket. jó idõben sem szárad ki. Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. Az a legnagyobb pazarlás. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán. de az sem igazán használható. tízen is telefonálnak. aki az éjszaka vért köpött. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. ahol a beteg fekszik. elslumosodott belvárosában talá g. künk egy megszüntetett óvodaépületet. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. ahol 42 ember veszt tte életét. A címet Kazincbarcika régi. most is felmászok a tetõre a vas csón. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható. ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. Elõfordul. a mentõk most is azt javasolják. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat. de a városnak is érdeke. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. csak nehezen tud bekap . a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. most 15-20 millió kellene rá. Bár senki sem mondja ki nyíltan. illetve sérült meg súlyosan. Úgy állapodunk meg. Ez is azok közül való. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. még bent parkol az udvaro n. Véleményem szerint. de a kocsik vagy szállítást végeznek. hogy menjen be velük oda. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja. tehát a t csapadék befolyik. de világos. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. de közönségesebbet. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. melyek még az NDK-ban készültek. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. mint egy helybeli orvosnövendék. a mentõk kikapc soltatják. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. Minden részében lelakták. a vizsgálatoknál nem ír ot. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. Végigjárjuk az állomás épületét. Mercedes-Benz gyártmányú. márkájú lepusztult kocsit tart. Az eredetileg szigetelt födém beázik. és egymás nyakába b sírnak. ha egy erõsebb szél fúj. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. Olyan alk gatóink vannak. ki merné elvállaln elelõsséget. vagy esetnél járnak kint. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél.

csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. szobafestés sonlókat vállalnak. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. talán még mindig Csernobil okozza. gépkocsivezetést. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. csak nem érdemes. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. ahol egy munkás beleesett a kútba. Szabad megkérdeznem. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. hogy keresnek? Szabad. Például találtunk egy szponzort. A dolog annál veszélyesebb. leszállt a szennyvízátemelõ aknába. A beteget át ke egy szállítókocsira. Mitõl van ez? Nem tudom. Csak gépkocsivezetõ van rajta. de õ inkább leül. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. aztán megyünk tovább. és elindulunk. Nincs mód. elõrehajolva ül a sáros füvön. ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. ápoló nincs.lódni a forgalomba. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. maga fekszik fel a hordágyra. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. hogy feküdjön le a kocsi . hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek. be kell vinnünk a kórházba. mert a beteg egy infarktuson már átesett. mert akkor véged van. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. hogy borrava lót kapnak. de felülrõl leszóltak. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. ha meg akarnak élni. hány éves? kérdezem. A mentõk szólnak neki. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. az induljon el Izsófalvára. Indulnom kell. Szépen tartja magát. Hetvennégy. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. Nem látszik rajta sérülések nyoma. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. az EKG-ba is vettünk ulátort. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. hogy igen. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. A pácienst leadják a belosztályon. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. Már három óra felé jár. Õk nem járnak ki esethez. Most jön a béremelé . a szolgálatvezetõ új utasítást ad. mint a város részeiben. a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. hogy ne erõltessük ezt az ügyet. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. de a szerelõ közben m z tért. hogy rossz eredményt kaptunk. a t arcán látom. mikor visszaérünk a bázisra. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. Ennyit is csak a szegények szoktak adni. Miért ne? . sõt a tûzoltók is megjelentek. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. Apám azt mondta: ne állj meg soha. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. elsõsegélynyújtás-oktatást. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt.

az önindítót használva fordultak meg. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. Biztos hallotta már. Olyan eseteket is feljegyeztek. Komlón ugyanannyi. növelték az árakat. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. hogy kiküld-e kocsit. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni . Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe. hogy rögzítse õket. De ha mind megvolnának. ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. hogy fegyvert fogtak az orvosra. Bólintottam. a személyzet fõz egy kávét magának. de itt Kazincbarcikán külö z. az élet mindenütt drága. A felesége is állásban van? Igen. talán 300 kilométert összesen. de ritkán meri elutasítani a hívást. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. Inkább elvállalja. Az író úr nem tudja. Az erõsen összetartó megkövetelik. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. hol van a mosószer és az áram?! . aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. sõt veszéllyel járnak. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg. ha õszintén válaszol. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. egyik-másik sofõr. váltás éppen akkor lépett le. hogy nem sodorja bajba magát. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. egy cukorbeteg asszonyhoz. mindig külön kapcsolom et. a terheket továbbhárították a l ra. egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. rosszulléte jelentenek be. Ne higgye. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. A sofõrök dohogva elvonulnak. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. A számítógépünk feladata volna. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. de már rég elromlott. óvónõ. ha jön a szállító tanker. hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. mert éjszaka is ki kell mennem. mindig vele tart az egész csapat. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. akkor se mennénk vele semmire. hogy kiolvadjanak az ajtók. Szükség van az állandó összpontosításra. máskor viszont baleseteket. hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. sõt emelkedtek. hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. hogy felvet minket a pénz. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival. A szolgálatvezetõ feladata eldönteni.

Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. hogy az egység ismerte a helyszínt. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. de kiderült. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. mindenki gyengeségre. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. a beteg megérti. hogy mi történt. hogy mire kiérnek a helyszínre. Az öreg férfi. mikor a hegyek közé érünk. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. visszatelepszem a szolgálatv ellé. nem is es zik rendesen. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. Rendben van. Egy öreg mentõorvostól. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. már csak olyan. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. nem ismeri meg a családját. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. kimentek a helyszínre ellenõrizni. hogy kór házba menjen. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. akihez kihívtak minket. hogy személyesen riasszon. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben. arca feszültté válik. a lift legyen lent a dszinten. ahogy tudok. ha aka lük tarthat. A család felháborodottan nekitámad. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. azt fogyasztja. a sofõr. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap. mint egy Trabant. nem kényszerítjük. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. infarktusgyanús. Közben megszólal a telefon. a családja már megpr vitetni a kórházba. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. tudták. három napja rosszul érzi magát. a pártnak még ma is több százezer tagja volna. dr.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. Itthon akarok meghalni hajtogatja . a szolgálatvezetõ felkapja. szerencsére. A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. A bejelentések azonb n folytatódtak. kodom. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. és valóságga lja a hordágyra. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. tudata lassan feltisztul. Kiengedem a nadrágszíjamat. bátyám. Szerencsére a kocsi megáll. sav tolul fel a tor ba. a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. újból rászóltunk a gázosokra. hogy szégyenszemre elhányom magam. bátyám. Kiküldöm az esetkocsit. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt. epilepsziás rohamokat is kapott. a mentõknek is megtagadja. meg tünk. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. Az út nem igazán alkalmas arra. mint a mûbõrborítású széken. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni. hanem tovább kell vizsgálódnunk. Így mindenesetre egyszerûbb. lelas sítja. € . az ügyeletesne nie a tartózkodóba. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. de õ nem hajlandó menni. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. Az orvosságait nem szedi. A trükk itt s eléri célját. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. A beteg injekciókat kap. hányásra. a padlóig tapossa a edált. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. A gyomrom lassan felfordul. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. a páciens tartása meginog. most is többet tartózkod m a levegõben. Írjon alá egy nyilatkozatot. a tempóját. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. Mi lett volna. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. és a gáz onnan szivárgott be a házba. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. elfog a pánik. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. különösen Tardonán túl. Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. Rosszul megy a motor.

ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva. Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. például Ózd.2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl. Nálunk nincsenek ilyen gondok. hogy hamarosan újra lejövök.2 milliárd forint. Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. Ha minden jól megy. A megyében sok kórház még rosszabbul áll. A falaink úgynevezett függönyfalak . az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5. három rétegbõl állnak. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány. hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. Karcagon és nálunk. megállapodunk. Trencsényi Erzsébetnek hívják. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. belül pedig egy dekoritlap zá ja le. bármikor szívesen fogadjuk. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. az ablakok is deformálódtak. 2. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. . letelepedni pedig végképp nem kívánnak. Kazincbarcika szegény város. Behív minket az irodájába egy kávéra. akko ha kész lakást kínálnak nekik. illetve valószínûleg többel. Amellett általában õk a családfenntartók. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. a hungarocellhez hasonló. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta. ez történt a vasgyári kórházban. de ennyiben nem is reménykedhetünk. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. de Ózdra már nem. mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. tudjuk fedezni a mûködésünket. Még volna néhány kérdésem. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. Jól látom. A határok megnyitása csábító írja az újság. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. hogy dr. de látom. a csövek egyrés odálódtak. néhol még az utcára is kilátn k. elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. Szá talában már a csõd következik. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. az viszont biztos. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. aztán elköszönök. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. nem mehetnek máshová ozni. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. A városban munkanélküliség uralkodik. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. szemüveges. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba. Ez nagyon sok. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. de mint a mentõk mondták. tehát nem mernek kockáztatni. fehér köpenyes nõ jön velünk szembe. de alig van mibõl adniuk. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. azt szokták válaszolni. nem utols n annak köszönhetõleg. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk.

vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget. Nem is beutalják. Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. és nem megfelelõ személyt veszünk fel. melyek hasonló esetekben úgy segíte on. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. sok betegnek itt volna a helye. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. a lakosság elöregedett. mert a belsõ arányok megváltoztak. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. mint amilyen Kazincbarcika is. A környékbeli téeszeket felszámolták. Kialakult egy széles réteg. a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá. amilyenen szükséges. hogy mi a divat a családban. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek. hogy menny t látok. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. de nincs hová. mint receptet. számítaniuk kellene rá. hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. nem tudjuk el deni. Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. most már a harmadik napon eltávozik. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. hogy asztunk . most 750 sem jön világra. A szakrendelés. ahol lényegesen többet kereshetnek. hogy lakást kapnak. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. mára a fiatalok elvándoroltak. vagyis nem vigyáznak arra. Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. de olyanoknak is. hanem valósággal beutálják õket. és ne magasabban. mint az elõzõ alkalommal. mint az alapellátás. Elõfordul. hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. a legsúlyosabb állapotú betegek számára. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. és nincs kinek. mint a kettõs támogatás egyik változatát. többnyire idõskorú betegeknek. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. drága gyógyszereket igényel. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. Újra és újra megdöbbenek. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek. fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. most 330. de mint a megyei kórházakban általában. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. . hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat. aki aztán a nyakunkon marad. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. Most több idõnk jut a beszélgetésre. és megpróbálom kiegészíteni õket. Ez sok is. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. eredetileg egy régi. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk. amennyit csak tudunk. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket. sebészet.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. de inkább az ideg. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. inkább csak rosszul táplált. Akadnak kórházak. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. tapasztalatból tudják. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket. miképp halt meg a papa vagy a mama. melyek nem ránk tartoznának. félig asználva.vagy . Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. kevés is. A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. Az olyan régi szocialista városok.

és még a papírszalvétáka kettévágták. Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik. Mondtam már. és ez nagy veszteséget jelent. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. egszigorúbb takarékosság érvényesül. akiknél kvetlenül szükséges ugyan. még világosban vigyük fel. hanem megpróbálj oldani valahogy.2 milliárdos költségvetési keretünk. A berentei rész önállósult. október 21. egyszer komoly botrány keletkezett abból. Ami azt illeti. de elfogadható a mûtéti beavatkozás. lepedõket. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. Az érdekképviseleteken is elmondtam. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. 1800-2500 kalóriát. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. Nem azt mondják. ennyi fürdõszoba. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. akkor nincs orvos. amit az öntudatra építene k. hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. és 27. hogy ha n incs pénz. és még most sem igazán használhatók. nincs beteg. nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. hanem maga is forráshiánnyal küs k. hálóingeket. Tüdõvészesen. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni. Az viszont biztos. a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. hálából lekaszálják a füvet a parkban. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. Nem s házban. Csend támad. mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón. Azt mondta a múltkor. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. tehát bevétel sincs. szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. majd átkísérem magát hozzájuk. mi. akiknek a tudását senki sem vitatja. és n Hogy vannak egészségileg. mindenen gyógyszerízt érzek. enn személyzet kell. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. a z elmebajjal azonosítják. a konyháról felszólnak. € € Már fél három körül jár. hogy menjünk le. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. hogy nem tudom megcsinálni. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. Marad az 1. három embert el lehetett bocsátani a konyháról. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. Kínálkozná . de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. . úgy kerü k át a szállóba. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. ahogy tudjuk. egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle. a minimálbér felemelését. ahol tudunk mondja az igazgatónõ . rendbe hozzuk a szerencsétleneket. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. hogy minden olyan dolog. de néha negyvenen is alszanak ott. Egy-egy osztályon ennyi ágy. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. még azon is takarékoskodunk. mert kihûl az ebéd. hogy a v orát korábban. elég szegényesnek tûnik. hogy bírják? kérdem. hogy azokat a betegeket is operálják meg. elõbb-utóbb összeomlik. míg a levesre várunk. közötti étlapot. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés. ennyi mûszer.belosztályra fekszenek be. levált a városról. nem pótolják vis az inflációt. felkapálják a rózsabokrok közeit. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. télen elsöprik ekli az ügy. Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. Menet közben kibámulok az ablakon. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. Egy esetkocsi. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. magán bányászkodással próbálkoznak. Lakóik egykor. mint nagyvonalúnak tûnik. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. ha azt nem éri el.és kocsihel körüli viták. magát a szolgáltatást bérelnék. hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. több. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. Ta bujkált. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét. sõt a mûhibák sem. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. Nem lés során vétett gondatlanságok. A fent és lent közép elleni összefogás tja. Meggyõzõdésem. az üzemi épületek falai is omladoznak. hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . az útikönyvek csak közölnek. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük. csak az õrzõ-védõ kft. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. de ritka az a szerencsés. mentõket. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. abban bíznak. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál. kimegyek a vasútra. A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével. vagy még enn tovább lépve. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette. mert a m . hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni. sokan elvonulnának nyugdíjba. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. El tudja képzelni. az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. de nyomán rögtön be is zárták. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban.ya. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik. a 210 mentõállo felújításra szorul. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat. A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. Felmerül a gyanú. Már délre jár. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. € 15.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. a meddõhányókon gyûjtögetnek. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén. Munka nincs. akár olcsóbb formában. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság. Egyrészt. anélkül. hogy sokkal többre nem telik. a kívülállónak. Ma n berendezve. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. de azok ri ek el errefelé. Mellékkereset alig-alig kad.

átlagosan hat hónapra van szükség. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. A 2002. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V. a mû tt.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká . Az állami mentõk mintegy 800. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben). holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. Gy. (Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni.vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. kapacitás stb. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. mikor felvetette annak lehetõségét. Intézményünk [az OMSZ M. melyekkel az rzõdést kötött. melyet már a 2002-es választások u ek el dr. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren . Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet. Ahhoz. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db. Miképp áll a helyzet ezen a területen. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. és 2004. A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot. azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. a mentõkocsivá alakítás munkálatai. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk.5 millió beteget szállítanak. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás. év végéig 70-70 eset. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. Amint azt már többször jeleztük. elyek a továbbiakban a mentésben már nem. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát. csak a betegszállításban vehetnek részt. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer. olyan gépkocsival rendelkezünk majd. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem. A nehézséget fokozza. 14. év végéig összesen 140 db eset-. a hátralevõ két évben. hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. eszköz. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait. 2003.). Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. A bizonyosan bekövetkezõ. A jelenlegi gyakorlat szerint késõn. valamint a hatósági eljárások és egyéb. kellõ színvonalon. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem.3 2. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag.és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése. mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. hogy feladatainkat maradéktalanul. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre.) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. az elõírások egfelelõen elláthassuk.

pedig ha belegondolunk. Vajszló polgármestere úgy véli. a további piaco ne nekik. A város lelkesen fogadta. Azt sérelmezik. Biztos vagyok e. A 2000. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. tovább ke llene hárítani az adózókra.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. Felmerült az az elképzelés is. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. Feltételezem. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. 2003 e felé arról adott hírt. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. aki úgy ruház be . ez a leg egoldás. a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. mert sem az elõzõ. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. m tunk. Ha felszámolnák õket. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. csak drágább lehet. A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. hogy több mint tízezer. már nem olyan szép a menyasszony. m . a szá ik is végeznek mentést. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. és felajánlotta Dunavecsének. fel is szerelte. Rosszul képzeli. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak. doktor Rotyis Máriát. ügyeleti feladatot is ellátnak. és egy új. az öröm bosszúságba fordult. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. Ez persze ttáns ötlet. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. Kétségtelenül érdekes elgondolás. hanem azért. és rövidebb a távolság. El is felejtettem volna az ügyet. vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. ki volna az a hülye. de elõfordul. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás. Azt tudja. és csak 3. hogy mûködésbe állítsák. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. terhektõl is megszabadulnánk. Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. hogy nincs szükség rá. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. hogy tabula rasa -t csinálnak. Azt mondják. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni. de a döntés nem a mi dolgunk.mi jelzi: pontosan tudják. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba. hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek. forrásként Kovács Péterre.

bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. melyet e ységbe terveztek. Ez a beruházás azonban elmaradt. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. egyszerûbb. Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. kettõ 24 olgálatot ad. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. mi rögzítettük. java részük már túl jár a 4 en. akin éjszaka tört ki a fu roham. ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni. Csak az a baj. hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. mire a mentõkocsi kiérkezett. A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének. Gy. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. körülnéztek a környéken. Az orvos hiába próbálta életben tartani.és egy rohamkocsival ezik. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat. kijelentettem. Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól. Tiszakécskét. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. rszágúton is akadnak piros lámpák. Pontosan meg van határozva. Maga a központi állomás 7-8 szállító-. Véletlenségszámba megy. a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M. felszerelte é utatta. tõlünk kellett volna elvenni. és 100 ezerre egy rohamkocsit. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit. Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm. addig a helyettes l y szükséges adattal. Már közeledünk Dunavecséhez. melyben a rendõrök. egy eset. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt. hogy hány roham-. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . egy helybeli fiú led plomázott. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni. mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. Solton haladunk át. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. 50 ezerre egy eset-. nem hallják a jelzéseinket. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. amibõ telmûen kiderült. nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat. 55 százalékban. ha elolvasná.] képviselõje azzal. és kijel ras részt. eset.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. Megemlít egy húszéves. ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot . Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi. részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . a férfi már lt. amely többek között korszer is rendelkezik majd. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak. ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. úgy gondolom. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. anél . jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. de elrakom az újságcikket. Gy. a tûzoltók kapnak majd helyet. hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti.

Ha volna is pénz rá. a vonzáskörzete 17 ezres. Engem az orvosok mentettek meg a kórházban. Az országban 210 mentõállomás mûködik. Udvariasan. ezt szorozzuk meg 365-tel. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. mit ért azon. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. mert egyetlen al sem szólt közbe. Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg. oda kellene adni erre a célra. hogy bele t. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. 2190-et kapunk. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. ez így van. Ezt Önök persze helyreigazították. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. az orvos mintha megbánta volna. beszéljünk a mentõkrõl. sok lecserélésre na. Igen. 88 másikon sem arról nem is beszélve. Abban. és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. tehát 22 ezer emberrõl van szó. az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. hogy az emberi élet a legfontosabb. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. Igen. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. vagy más okból. más irányból próbálkozom. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M.]. de életveszélyes helyzetbe kerül. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. és még lehetne sorolni a különbségeket. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. azt hiszem. A dunavecsei ember épp annyit ér. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni. õ nem azok közé tartozik. Közben beértünk Dunavecsére. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. de bizalmatlanul fogad minket. ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. a mentõápoló hozta vissza a halálból. a szívverése gyakorlat . de azt hiszem. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. de ez a szám a nyolcat is elérheti. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. Szab . és is végeztem. egyetértünk.hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M. Gy. mint példáu osiak. mindent nekik köszönhetek. de elhízott. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. A polgármester alig középkorú. mint a budapesti ember. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét. hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. mert nincs. õsz szakállú férfi. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. Harmos doktor halványan elmosolyodik. a mi nem kevesebbet jelent. nem derült ki. kocsiztam . a gyakorlat másként alakul. 1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra.]. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. Gy. Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el. és nem si . Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. egy szállítókocsi vitt be. Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. akik egy vénát sem t zúrni. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. Ez azonban csak a mi véleményünk. hogy egy nap legalá eset adódik. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést.

Örkény. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. € € Vége az elsõ résznek. amire csak képesek. Lengyeltóti. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. Szob Somogy: Balatonszemes.oldással. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. a betegek egy részét meg tud eni. Zirc. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna. Zalaszentgrót. Kompolt. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. úgy látszik. Kõszeg. Vámosmikola. a mentõk védõszentjének szegõdött. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra. Nyírlugos. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. Hidvégardó. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. Zsámbék. Balatonlelle. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. Fonyód Szabolcs: Ibrány. a hívása Kec ki. Szikszó Csongrád: Mórahalom. megígérem. mehetünk. Beszállunk a siba. Letenye. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl. Tab. mert nem ért be idejében vele a kocsi. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. Ricse. Sümeg Zala: Lenti. Bercel. Gönc. Dunavecse Békés: Zsadány. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. Másik kérdés. más részét nem. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. Rétság Pest: Gyömrõ. Petõfibánya. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. Bácsalmás. nem hiszem. Szécsény. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. € A foltozott halál € 1. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. Tisza Sajószentpéter. Szentgotthárd. Maga. elköszönünk. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. Balkány Szolnok: Jászkisér. Csurgó. a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. Rakamaz. ahol a polgárok mindent megtesznek. A 7. Pilisvörösvár. Bük. Poroszló. Kíváncsi még valamire? Nem. Moldova úr. itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. Pásztó. A legközelebbi kórház Kalocsán. hogy megmondja n kik. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. Az éves költségvetésünk 50 lió forint. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. Izsófalva. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. Százhalombatta. Különösen áll ez vecsére. Mezõcsát. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. Úgy ígérik. hogy az itteni tanyák merre fekszenek. Vasvár. Edelény. B kocsi sem tartózkodik. miért hiányzik valami. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. Szabadszállás. csak egy piros személyautó parkol az udvaron. Úgy teszünk. . Az emberek nem azért tartanak polgármestert.

sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . aho yakran leülök dolgozni. az irányítást a B zte. Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem. Nem tudom. olyan embereknek. göndör. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. Elmondtam. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. hogy hagytak dolgozni. hogy ha a páciens olt biztosítva. mint ahogy hirdetni szokták. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára. mert eltartották magukat. Úgy ítéltem meg. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. akik nem értenek egyet velem. ebbe je e fel. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. vezetett egy kockás füzetet. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. ma úgy mondanánk. hogy egy statisztikai-törté hatnak. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. például egy beöntés árával. OTI-orvos. lesznek. eldöntendõ. hogy melyik betege mivel adós neki. fizetést. amelyekrõl keveset tud. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. megfigyeltem. beértem azzal. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. Ilyen fekete körmökkel? Igen. de attól félek. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. én nem is erõltettem. akik megpróbáltak tenni valamit. Keringett is egy vicc errõl akkoriban. mivel foglalkozom. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. õsz hajú. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. de ez kivételnek számított. általában lovas jármûvet kapott. Voltaire azt mondja. a MABI. mit vár tõlünk. ami azt jelenti. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. de nem is volt szükségük rá. komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. . akikrõl semmit sem tud. A vagyonukat ingatlanokba. És mi történt azokkal. Magamra voltam utalva. az ügy érdekében készségesen fogadtak. hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. Az idõs férfiak egymásra néztek. Már említettem. olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. hogy idõközben eltávoznak közülünk. hogy megoldódjanak . aki olyan orvosságokat ír föl. Az én ki szintén orvos volt. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. lakást és a munkájá t. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. és az is maradt. számon tartotta a járandóságát. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. hogy ki szólaljon meg elõször. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. Magánvényt írt fel. A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt. egykori kórházigazgató . körzeti orvosi szolgálat. sem a minisztériummal. Móricka? Orvos. Én zélek. kitesszük magunkat annak a veszélynek. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. fõle k vásárlásába fektették. A kávéházban. hogy az orv n ember. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit.

enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására. az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. Így aztán politikai gesztust is téve. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. tanácsokkal látta el õket. de egy szovjet komisszár. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést.Az ország nagyobbik. az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. ha kiderül. ha valaki azt akarta. utasítást adott a szanitéceknek. Az orvosok zöme hazajött a frontról. sõt növelte az ország. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. csak beépítették az emberekne tudatába. amelynek õrzése vagy hazaszállítása . apám is fogolytáborba került. Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. akit õ hozott vissza a halálból. megke este. a rossz táplálkozás. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. sõt fokozottabban. hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. De azt el kell ismernetek. esetleg tápszert. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. a környezetszennyezõdés. Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. és elintézte. jelentõs részük zsidó volt. az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. hogy kikerülhessen a lágerbõl. diétá t. akár katonaorvosként. Nem véletlen. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. szappant adott nekik grátisz. hogy feljebb. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. kit . A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. úgy romlott az egészségügy helyzete. mint most. a mozgáshiány. mint régen. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. a szervezettség. mint falu bolond pappal. mint az utódállamok. de még a holokausztot is több orvos vészelte át. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy. t alán ott is végezte volna. zolgálatosként került ki. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt. hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. mintha nem tudnád. Akkor nem vállalom. akik sokat maradnak távol betegség miatt. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. Legalábbis õk ezt állították. Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. az oktatásban. Van pénz rá? kérdeztem. mint mi tudnánk. mint az öregebbek. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. Amikor nyugdíjba mentem. Ahogy közeledett a háború. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. mint amennyit ér. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. De haladjunk tovább. Pénz? Az nincs. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. így fordulhatott elõ. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. Néhány terület kivételnek minõsült. 1945-ben az egészségügyben. mint 1 an. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. olyan volnék. a közigazgatásban. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte.

hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. Bismarck. Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. 2. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. vett át. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. de jó üzleti szimattal rendelkezett. a kortikoszteroidok stb. akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. hamar lebukott. magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. Sokan úg znak. Ez volt az elméleti alapelképzelés. anti iotikumokat. az más kérdés. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. mint a szomszédo s országokban. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. újra hadra fogható katona válhat lõle. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. gondoljunk csak arra. Ez úgyis meggyógyul. vagy magas szintû és ngyenes. például a z úgynevezett triage elgondolást.. maradjunk a lényegnél. nem mindenki által elérhetõ. kizárólag állami feladattá vált. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel.. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg. aki a II. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét. röntgenfilmet. Olyan súlyos a sebe. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. hogy érdemes bevinni kezelésre. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását. vagy alános és ingyenes. rá lehet bízni a társaira. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye. de megérte. vérkészítményeket. akkor ez a magánpraxis. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. 3. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette. mint az öreg paraszt k . Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. Rengeteg gyógyszert. Végül bebizonyította. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt.UNRRA-segélyt. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. infúziós szerkezeteket. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. Késõbb. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. dr. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. Legtöbbj fogadta el. stb. hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. hogy meg lehetne talán menteni. akkor viszont nem általános. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg. mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. Vagy általános és magas szintû. tehát nem ingyenes. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. Ez olyan fokban sérült. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain. ez n érvényben maradt. é lottam tõle. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. Az unokám jogászhallgató. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1. az újfajta hormonkészítmények.

Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. mint például Angliában. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. ebbõl nevelt fel inket. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen. A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. egy vizitért 10-20 forintot kapott. Sok új lé született. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. végsõ esetben az államon. illetve a fiatalabb é . de ezt az átlagpolgár nem vállalja. éter. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. Apám összes tudománya belefért egy táskába. a gyerekeit. ha nagy baj volt. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. sztetoszkóp. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. mint az osztrákoké vagy a finneké. Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. A betegeit úgy vizsgálta meg. Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. hogy a fülét rá és figyelt. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek. melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. ez persze méltatlan túlzás. A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. háromezer ember tartozott hozzá. Õk csak akut esetekben lábtörésnél. Mindent összevetve elmondhatjuk. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. kés. ami viszont már komoly költségekkel jár.pját a zsír. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. magánorvoshoz kell hogy forduljon. A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. Eltûn ill: spárga. A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. Elsõ említsük azokat az országokat. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. és a leszakadás napról napra növekszik. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. hogy a nagymamája ne 85. viszont a lakosság húsz százaléka. a többintézményes. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. Visszatérve az adott idõkre. Viszont az is igaz. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége. hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. Gyógyítgatta õket. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. adott egy injekciót. az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. például Nyíregyházán és Egerben. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt.

ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994. 40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel. de ez az egyetlen járható út. annál inkább törekednie kell arra. és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. tu om szerint. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. õsz hajú. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. Gy. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . és bizo ckázattal is jár. hogy nem állja a szavát. Úgy gondolják. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . Így az addig f tt tartalékok elfogytak. mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. különösen az úgynevezett elkerülhet . ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. szemüveges. Felfigyelek arra a fenntartásra. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. Egy ország minél szegényebb. A társadalombiztosító. Nem mindig. aztán kiderül. szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára. ebbõl az állam mind többet csípett le. mondha y is. elkerülhetetlen esetben elfogadható. s zámos ilyen példát fog tapasztalni. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. ma már a törökök is elõttünk járnak. (V. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. Hiába nõtt meg az orvosok száma. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni. hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza. Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl. az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide. reálérték l csökkentek. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények.5 százalékról 4. De. Újra a göndör. a pénz java a folyamato megy el. A trend változatlanul hanyatlást mutat. majd ha bajban leszel. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. kollektív v g az egészségügyi piacon. helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. hogy errõl nyilatkozzanak. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el.korosztályok között is. gondolom. ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. feltûnt az ad téktelennek számító drog. még szomorúbb képet kapunk. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. A rangsorban a 24. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót. Fokozódott az alkoholfogyasztás.8-ra estek vissza. emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. A prevenció mindig befektetést igényel. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat . például.] az így el nem az alkotmányosan védett. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. 20. hanem . hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. Magyarország ebben is kivételnek számít. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés. hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. segítek neked. Nem a biztosított költségeit fizeti meg.) AB határozat].

mégpedig nem minimális. Az alkotmányos jogok kiüresítése. hogy ebben a tekintetben közömbös. sõt. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ. A visszaesés több okból is ered. vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot. hanem azonos vagy ma gasabb szinten. de az õ terhükre adódó többlet.és baloldal között. Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. min foglalkoztatottság visszaesése. mint a vasút vagy a rendõrség. mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával. adott igényei vannak ennek a k ek. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé. milyen lehetõségei. Úgy vélem azonban. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). de mindmáig tart. ha gyõzünk. Megint csend támadt. mely ha egy pillantás erejéig. Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. de állítólag a h e a körbe tartozik. kivált nem a lkotmányos. a rendszer reformjá társadalom hasznára. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet. A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. hamarosan kiderült. hogy a magánvállalkozók éves. Késõbb viszont. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. beérték néhány részterület kiragadásával. a tömeges munkanélküliség megjelenése. de betekintést engedett abba. alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. mindegy. hogy az új megoldások elmaradnak. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. jellemzõ egybeesés. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést. A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . olyanokból. hogy a rendelkezésre áll kevés. hogy elkerüljék az adózást. hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí .(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. úgysem kérik számon rajtunk! -alapon. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. erre használták fel szerén iket. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. apróbb lépések y. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm. Anélkül. így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan. jellemzõ adat. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron .

Samu István gyûjtésébõl. délidõben sem látni egy embert sem. illetve a használó éljen és életben maradjon. fekete szakállas. középkorú férfiak. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl. € € A Budapest VIII. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. Nem kell létesíteni. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. kik és mivel foglalkoznak itt. Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. beszámolóval. tsák a hajléktalan betegeket. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. hogy mindenkin segíteni nem lehet. (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. amit mondott. majd ebédosztás elõtt nyitják ki. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. gyerekeket vonszoln k után. A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk. Az öreg orvosokat i avárják. ik fel egy-egy renovált homlokzat. A volt kórházigazgató. Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén . Bú nevet. lepusztult józsefvárosi környék. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . ott egy muzsikus cigányréteg él. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. de senki sem akarja folytatni. hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. hogy a tanuló. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért. amikor és amennyi pénz jutott rá. yen semleges savanyú szag árad. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét. nem .sságát. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is. ami a mai világban már nem fogadható el. Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt. Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. Szándékát termé tt tudomásul vennem. fejét a tenyerébe támasztva. Ez szegregáció lenne. Aki ezt nem veszi tudomásul.) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt. . € 2.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt. (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában. szemüveges férfi. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei. Mindenképpen az látszott következetesnek. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k. hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam. mintha megbánta volna. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. és azon keresztül jutnék be az épületbe. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. A kórházakat kényszeríteni kell. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel. már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. Vaskapuját tják. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is. még a székét is távo húzza az asztaltól. vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. átengedi a szót társainak. Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg. a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. elhallgat. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi.

vágóhíddal. Szégyen. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet. illetve azok. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést. Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. gyermekded tekintetû. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. aki az utcán kóborol. Az irodában várakozó elnök. a titkárnõ kiviszi a csészéket. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. angol. ellátogatott hozzánk. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. de úgy tûnik nekem. Erz ol királynõ Magyarországon járt. hanem valószínûleg naiv. de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál. ha a le abb komfort szintjén is. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. védtelen ik mögötte. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. az a gyanúm. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. A lenleg is veszteséges. és visszament törzshelyére. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. Az i könyvrengeteg egy. 19 dték át nekünk 99 éves használatra. aluljáróban. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. Tizenöt évig állt üresen. Iványi kordiális mosollyal fogad. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. Már tíz év telt el a megnyitás óta. lekapta onnan. a gallér alá. nem szégyen. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. az us. tv. évi III. a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. asztallapon. Túlestünk a kávén. melyek itt lógnak az iroda falán. utcán. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. Talán úgy go atják. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. a pincét is födém takarta már. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. beszállt a metodista egyház. szekrényben. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. kávét hozat. elhagyott házban él. a patkány elõjött. olyan helyen lakik. de a legtöbb mlott. de lakhatóvá vált. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. Egyikük egyetlen barátját . aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. Például mikor II. feldolgozóva egyetemben. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is.leggondosabb kézmûves munka. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. Iványi nem mondja ki nyíltan. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni. a tetején néhány cseréptörmelékkel. de késõbb teljes világossággal kiderült. aki pincében. A pince. hogy hihetetlen gyorsasággal . A gazdája úgy etette.. német kiadványok. nemzetközi szervezetek. tisztálkodási lehetõség. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. há allérja alatt. egy fehér patkányt is. ahol nincs víz.

inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. õk pedig. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. és másnap elengedték. Budán. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. Felfogásommal nem állok egyedül. Ráké bereket a létbiztonságra. a termelés csökkentésével. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is. még a tizedrészét sem ta ek. de mindenesetre jobb. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. Sokan az utcára szorulnak. gyertek be a kapitányságra. mint a lõrinci temetõben. szégyenlõsen. doktor Samu István. vagy vándorló munkakorút. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. nem tudták megvédeni az érdekeiket. Budapestrõl vidékre mennek. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. kezés leálltával. szellõzõrács fölött aludtak. Az állami gondozottak . A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése.. alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. lopásoktól. illetve leállítá lett jönniük. és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek. Lassan. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. olyan-amilyen.edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. Létezett egy dinamikusan változó. a Normafa környékén . amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy. Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. ha csak piszkálni tudta a munkát. mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. különféle munkásszállók fogadták be õket. akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. ak endelkezett ugyan munkahellyel. s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. akk is. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. Az elsõ. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t. ez jelenleg a négymilliót sem éri el. akár akarta. inkább felfelé. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. javarészt vidékrõl felkerült. az utcai kivégzõtábor. Jó idõben sokan eltávoznak.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. nem tudnak elhelyezkedni. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl. Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. Érdekelne. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. de még fiktív lakcíme sem volt. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. azt írja: Gyakorlatilag alig. Moldova úr mondja a fõorvos . rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg. televíziót. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja. eltûnõben létezett hajléktalanság. A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. 1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. hogy ezt milyen formában tapasztalta. s ha igen. gyökereiket ves ek. ráverték a REF-et. elektromos fûtést mûködtetnek vele. hol magasabb. bajtársi erõszaktól félve. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról. mi. Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. testvériségrõl stb. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. már minden telefonfülkében. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett. Amíg dolg ztak. mint ez a mostani. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. S ha még azt sem. Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. akik foglalkozunk az emberekke l. a határon belüli vendégmunkásokat .

vitaminhiánytól. A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. mi van vele. ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. elkukacosodás. lábszártörés utáni állapot. de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. azt sem tudta. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. A mi alapítónk. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. segélyezés. mûtét utáni állapot. mikor odaléptem hozzájuk. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek. hogy tetves vagy rühös. számos fejsérüléstõl. õk felmérték a helyzetet. A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. idült hörghurut. agytrombózisok a. Én magam nem vagyok orvos. hol fekszik. hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. Az a tény. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás. tüdõtágulat. Olyanokra gondolok. tüdõasztma. Szellemi leépülés. álláskeresés. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. agysorv oholtól. aki lehet. ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. tüdõgyulladások. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. delirium tremenstõl. nevezzük K. László összeállított egy ilyen statisztikát. idült gyomorhurut. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. Kihívtuk a mentõket. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. mint a kontrollcsoportnál. legyen szó hajléktalanokról. gyomornyálkahár avtúltengés.thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. K. nappali melegedõt tartunk fenn. fogyatékos vagy rokkant volt . ezért jobb és hitelesebb. érszûkületek. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. és a késõbb tap azt bizonyították. szívinfarktus. Ére 2-3 doboz cigarettától. szívelégtelenség. az õ kocsijuk kiesik. Beláthatja. Iványi felteszi a szemüveget. sokszoros bordatörés. hogy Ön. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. elbutulás. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. pilepsziás roham tört ki rajta. hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. úr. rüh. m int némely elõdje. tisztelendõ úr mondta a mentõ . vérszegénység. hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. Szívizom elfajulás. fekélyek. látni fogja. Tetû. Még az 1980-as. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. és kérdõre vontam õket. illetve savtalanság. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. jogi támogatás. Ön is felháborodna. de ez csak néhány he biztosít. állkapocstörés. Bizonyos mértékben igen. combnyaktörés. népkonyhát. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. maga már rég nem evett. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. tébécé. Mi nem téríten nem segíteni akarunk. Samu István megállapításai hivatkozom. angi . idõbe telik. Én emlékeztettem õket. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. alultápláltságtól. a lelki gondozás. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. Úgy találta. gangréna. ha dr. A hajléktalanságra kivetett személyeket. Egyikük megisme mentegetõdzni. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. Májzsugor. lábamputáció. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. bõrgennyedés. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. magához térí teget.

A közhangulat úgy alakult. mert fáj a lába. Ezzel is tisztában vagyok. Most a szakadó esõben három napja egy padon ül. Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. A kórházak igazgatói felmérték. 15. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«. mint a sze t. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ.-t. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. XI. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. mindenki már a születésénél megkapja. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. h tehetnek róla. Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . 104-et [a mentõk telefonszáma M. ha elveszik. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. s tudunk. hogy módjukban állna új kártyát kérni. De haladjunk tovább. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. aki a saság területén tartózkodik. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek. jóléti szintû államban nem is jelenth . hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. 19. 9. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. 1995. Akinek nincs munkaviszonya. kétezer forintot. azt hiszem. Még mindig kint van a hóesésben. hogy vállaljá z ilyen eseteket. nem élõsködõk. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell. mikor kiderült. Gy. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. mert elveszítették a kártyát. melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. ) Nehezen szánom rá magam. Miképp történt. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni. jegyzik be a nyilvántartásokba is. De attól tartok. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. Sok kórház addig elmegy. hanem azért. meg semmisül. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. éppúgy. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. mert a többség gon n bõséget élvezett. XI. hogy bevezették ezt az egész rendszert. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban. így az õ ellátásuk majd az OEP. hogy vitába szálljak Iványival. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. nem tu ni. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán.] kikü em 17 órakor. ezért meg kell gondolniuk. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. de sokan nem is tudják. esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. Találtunk már olyan mbert is. hogy fel kellett venniük K. Meg is jelent egy olyan újságcikk. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. Telenként sokan emlegetik. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra. hogy eladta valaki. hogy nincs szükség rájuk. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. hogy az akció botrányba fulladt. hogy egy »csövi«-hez hívták ki. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete. szolgáltatási díjat kér a másolatért. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. Nem puszta lustaságból. Tehát még egy évtizede sincs. Az esetek nagy részében elutasításra ta . ami a TB-igazolvány alapja. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. 1999. eltûnik. Tegyük fel. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. illetve ellopták tõlük. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. E igen nagy pénz. K. mint bármely más személy. igazgatási.nak új törvényeket. 10. gyakran zerülnek.

hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. és nem biztos. mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. üdítõt. mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták. A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja. Az egész rendeletnek. Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. vagy a mentõegységet orvos vezeti. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata. hogy nem érdeklõdtek utánuk. a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. a beteg e gész magatartása. vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos. amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. és tételezzük fel. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak. vitt nekik almát.jogosult volna rá? De. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. mert az egyik kocsijuk órákra k . Lehet. Ez rossz a mentõknek is. Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. Valószínûleg belülrõl is az. a nejlonzacskók is árulkodnak. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. A fertõtlenít akkor végzik el. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. Már más a helyzet. tésre lesz szükség. ez annak i ezer embert jelenthetett. Szeretném. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. ha a szállítás esetkocsival történik. fürdethetõ-e a beteg. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. hogy hosszan kell utazniuk. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól. nem csak fizikai értelemben. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. Egy idõ ut pasztaltuk. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak. mikor értesültem róla. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. m issza az egészségügyi intézménybe. és megindul a torzsalkodás. úgy tudom. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. beszélgetett az ápolónõkkel. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. . hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . akkor õk dönth tnek. 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja. onnan a fürdetõbe. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget. Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt.

A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. Nem zsidó. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. Egészséghez való jog ide vagy oda. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja.. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni.és járóbeteg-kezelését. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított.. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés. Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem. bõrgyógyászatot. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy . mint az övé felõl. fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. mára rvosi praxist. a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. Január 1. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. Iványi Tibor Fõo. illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. ismernünk kell az adatokat. a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni. Mi az. (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban. Csak a nyilvánvaló. hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. õ ateista. de erre TAJ-szám nélkül ninc . a lelkész a mellére teszi a kezét. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból. ebbõl 1671-et közterületen vett fel. de már a belgy zaton is elõfordult. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. Oltalom Kórház Dr. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk.. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. féli zési ügynek is tekinthetõ. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. és december 31-e között az alapellátásban.felverik a párnájukat és így tovább. Arról szó sincs. Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet. Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. A tbc diagnosztizálása. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának. leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk.

mindig l olyanok.léktalanok. hogy váltságdíjat kapjanak. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. És ez elégséges arra. Egy. java részük csonkolt végtagú. hogy egész napját a kórházban töltse. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. de õ még fogadja az elkésõket. márpedig. te azt ígérted. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. Iványi Gáb könyvében megemlíti. fejlõdési ren nességgel küszködõ. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot. a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. térítsen meg valamit a kó . belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. egész napos ápolásra szorult. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot. feszülten kell yelnem a szavaira. a rendelõben beszélgessünk. invitál. Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. A család különös módon jól járt azzal. Az osztályon a fõorvos. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. A y út 152. csak önmagát isztrálja. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. senki sem tiltja meg neki. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. mert az egyik fiút rá tudta beszélni. onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. arckifejezésében rezignált ember. Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. hontalanok. szívrohamokat. a klientúránk szinte beláthatatlan. Ez így ment néhány évig. az ápoló. és megpróbált a túszszedõk l hatni. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. Ha a beteg magyar állampolgár. viszont sokan nem ide tartoznak. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. néha nõket is. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. nem szívesen emeli fel a hangját. Mintha csak meghallotta volna a nevét. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. felvállalta. Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. ezért hamarosan nyugdíjba küldték. agyvérzést és . A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. Jó híre hamarosan elterjedt. így akarták kikénys eni. ha az öreg kórházba került. A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. Élelmet-orvosságot hordott be. és Nyugatra távozhassanak. Családias életforma honosodot meg. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek. y fegyvert vihessen be magával. így õ életben maradt. a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. de minden hajléktalan beteg. Dr. Aki emberekkel foglalkozik. leromlott állapotú. szakmai karrierje. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. A környéket ellepték a belügyis ok. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. Senki sem tudta ellátni. ek vele.

nemcsak a jobb helykihasználá ett. Nagy szavakkal élve. a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között.] Ami az én szûkebb területemet. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. a másik. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni. minden alka mal új és új CT. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. A Gallup Intézet 2001. Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. . meggondolatlanul mászkálnak a váro snek. A Fidesz felfogásával tettem egyet. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz. az 1960-as évek második f jessé vált. A fekete mûbõrrel borított. de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re. mert nem tudja el rakni a holmiját. Egyáltalán nem. Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . Valóban száz személyt tud befogadni. menjünk edves uram. el akarják kerülni. hanem minden más kintetben is. Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri. Ami az én szorosabban vett szakmámat. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. és reggel nyolcig maradhatnak. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez. Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. ha nincse hiába mondom. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan. e simán. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. A teremben szekrények nem találhatók. az élethez való jogot. a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. Most is üres a hálóterem. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. elõnyös volt ez a döntés. megértése a bajaik iránt.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be. Iványi Gábor attól fél. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. bár ha eljön az ideje. a pszichiátriát illeti. De gazdaságilag. legalább öt évig kell várni. gondolom. ha túlzsúfoltak k. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni. megütik magukat. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek. meg kell tenni. ezeket este hétkor eng k be a kapun.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot. de ellátták az összes rászorultat. A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette. a pszichiátriai ellátást illeti. Gy. de higiéniai okokból sem. az angol. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. er gharagudott.és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . mert a berendezéseket sok helyen összetörték. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. Komoly egészségügyi refor il. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték.

melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. a zuhanyozókon nincsen csap. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. analfabéta és gyengeelméjû. mert kirúgnak. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. mint jelezték. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. nem hagyhatok ki egy napot sem. az anyósomnál laktunk. Nincs.A terem mégsem egészen üres. néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. maga tudja. a rokonok elszedik a pénzét. Szabolcsból jött fel. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. tízpercenként vizelnie kell. csuklóláncot visel. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. nyilvánvalóan felmérték. nem mondja ki. ahol kezelni tudják. hogy tudjanak magáról. ellopták. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. de a kezében most is cigaretta füstölög. de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. bár mindenki tudja. TAJ-kártya? Nincs. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. dolgozik ezt-azt a ház körül. Ezt el kell hinni bemondásra. Egyikük. Dimitrisz. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. csak vállat von. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. Mellette egy középkorú férfi f t. Rendben van. de látszik. szerzõdéseket aláírni és így tovább. keres néhány forintot. 23 ezer forint a nyugdíjam. Samu doktor szól neki. várja meg. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. a másik lábát is le fogják vágni. 75 ezer forintot kapok. arra számított. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét. idekerült. Egy pillantást vet a sebre. kivételezett helyzetét jelzi. Nem árt a dohányzás? kérdezem. Nem válaszol. Be kellene feküdnie vele. már rég lejárt a rendelési idõ. nan kirúgták. Egy pillantást vetek az ágyára. itt van egy olló. begipszelt lába fölöt danadrágot. Már három óra is elmúlt. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. a kezelés után a beteg világfias mod . kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával. Be kellene áztatni a kötést. erõsen csípi. kölcsönözni lehet. mindig magamnál hordom. az apja hazament. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. hogy levehessük. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. persze csak úgy bújtatva. Nem engedhetem meg magamnak. Úgy hallani. amíg amputálják a lábát. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. em sokáig maradna a helyén. Lentebb egy férfi alszik egy székben. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. az ambulancián. fülbevalót. egy alacsony. bár már ötvenéves is elmúlt. Erdélybõl jött át. Néhány pizsamás on. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. Személyi igazolvány? Elveszett. a mentõk szokták visszahozni. felm utatásával vásárolni. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. az egyik karját gipszkötés merevíti ki. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus. Nincs idõm várni. Egy görög ember fia. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. . Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser.

aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van. Valamit csak tudnak adni neki. Noricin? Az is egy betegnek jár. de otthon hagytam. június 100. Az van. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg.6% 07. Ledolgoztam 34 évet. megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene. hogy ez nem sok. Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. M.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. mint láthatja.05%. alapítványi támogatást. Samu doktor könyörgõre fogja. Lehet. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól.6%. az illetékesek ezt is keveslik. mert kell a hely. április 106. a lábam b lé esett. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. végi estét. A rászorultság ti el. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. nemcsak a kórházat. ha eket is el kell látnunk belõle. május 97. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget. például tbc-ben. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. ráhajtott egy autó. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet. Milyen iratai vannak? Csak román. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. arra ráírtam. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó. az a koronás. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen. mint a befogadóképességünk. az út mentén elaludtam. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. mert egy hajszálat talált a malterban.31%. Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor. pontosan nem tudom. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. õ még az elõzõ kórházból hozta magával. ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek.8%. Gy. de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán. visszamegyek az erdõbe. Én ha tudok. hogy menhely . mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után. de kevés.3%. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca.2%. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod. Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra. február 110. Ózdon kohászkodtam. ez most ra számítva 2500-2700 forint. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. Télen sokkal több a súl os eset. Leittam magam. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh . elsõsorba alanokat. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109. Van ott egy faház. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. augusztus 95. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül.

amiért iszom. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. és egy iratcsomót nyújt felé. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. Belenézek az iratba. válaszoltak is rá. d már magamat sem tudom ellátni. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. Egy romos lakásba oholista. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. Ehhez persze szükséges hoz zátenni. és nyugodt. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. alkoholt fogyasztott. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. Most hol lakik? . azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. nem jutunk át a kórterembe. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. Király fõorvos izsgálta. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. Sz hárdra például hét évig kell várni. Ami régen. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. akinek mind a két lábát amputálták. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. visszakérdez: Mirõl volna szó. de egy hatvan i. Nem is sikerülhetett. Voltam elvonókúrán is. az ápolónõre bízza a további eligazítást. farmeröltö gállítja az orvost. Most is h dulunk el. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. szõke. mert egy 35 év körüli. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. Úgy tapasztalom. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. hülye lennék. Azt szeretném tudni.a Gulághoz mérhetõ. fáj a szívem és a lábam. hogy megnézzük az ott fekvõket. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. itt pedig egy kalap alá vonták ek. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. nekem van egy öcsém. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. Én hordok neki ételt. egy középkorú. És maga küldött is kérvényt? Igen. a korábban idevándorolt lányom után. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik. Folyton botrányokat csinál. akiktõl borravalóra számíthatnának. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. szegényesen öltözött nõ tartja fel. hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. de nem sikerült. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. zeng tõle a ház. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. hallottam ol yanról is. különösen az ápolónõi létszámban kozni. Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. abból iszik. kedvesem? Tetszik tudni. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. hogy nem boldogul. a 7 . Látom. és azt mondta. a másikuk pedig az tisztában. hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. fülbevalót viselõ. A legmagasabb kategóriába tartozók. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. õk majd beutalják alahova.

visszakerü t. Annyit tudunk tenni vele. az állapota tovább rosszabbodott. Nem kell ennyire segíteni rajtam. Samu doktor kinyitja a zényét. Végül átkerült hozzánk. két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. csak az volt a baj. akiket értesíteni lehetett volna. bujkált. a nyári hõségben is fázhat. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. aztán cselédkedett egy P zdánál. Õ nem ment. Egyik nap elkezdtem szédülni. négy általánost végzett. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. de nem mutatott ki semmit. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. Nyelési neh nála. vagyis elhalás. Azt mondták. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik. sem a hazaté e. Agyi keringési zavar. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. hogy nem volt hová hazamenni. kiszáradt. Egy cigány ember következik. dacosan fogadja. felfekvést kapott. hogy menjek haza. bebélyegezték az útlevelébe. Õ a legrégebbi betegünk. elhanyagolta magát. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg. hogy részeg vagyok. hamarosan elhagyhatja a kórházat. Samu doktor minden betegnél megáll. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára. azt hitték. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. olyan. akkoriban. pénzt ad a férfinak. akik nehezen járnak. Krónikus alkoholista. Mivel nem voltak igazolványai. És ha rendbe jön. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. három mély seb van a hátán. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. a román nagykövet et keresték meg. elõször egy használaton kívüli hajón élt. emellett összeszedett egy orbáncot. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát. hogy törõdjön vele. Meddig fog itt maradni? . de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. rühös lett és tetves. ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. az éhezésben legyengült. Úgy tudom. hogy 72 órán belül hagyja e ot. de továbbra sem mosott lábat. most már három éve eljöttem a csa ládtól. a mentõk bevittek az idegkórházba. segédmunkás. már három éve nem láttam õket. nézze meg. holot z õ állampolgáruknak számít. Evett ma már? Még nem. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. én is hozzáteszem a magamét. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. enyhe jobb oldali végtaggyengeség.Egy Dohány utcai pincében. Csontfejnekrózis. nem. Feljött Pestre ott munkát. Egyszer már ren k. a Nyírségben élt. de onnan két hét múlva k. Az utcán rosszul lettem. meghallgatja õket. és elkergette õt a háztól. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. Kivártuk azt idõpontot. eredetileg rendészként dolgozott. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. Rokonai nem mara délyben. Vele is elbeszélgetünk. mert a pizsamája alá vastag pulóve . Tizennégy éve jött át Erdélybõl. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. Három óra elmúlt. Végigsétálunk a két ágysor között. Végre eljutunk az egyik kórteremig. Lábszárfekély. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. és pihenjem ki magam. megfúvatták m a szondát. a sebeit beköpték a legyek. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. an azokat a betegeket helyezik el. így kerültem ide.

Hátha jobb volna nem csinálni semmit. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért.Amíg meg nem hal. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. több pénzt irányítanának erre a területre. természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából. sajnos. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. általában nem mennek. jól megközelíthetõ elhelyezésben. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . majd kérdezzen rá valahol. attól függ. visszaviszik a semmibe. Azt is meg kell állapítanunk. Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. de vannak esztendõk. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket. nem jól érzi magát. hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. hogy a középkorú. hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. nincs betegbiztosítási kártyája. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban. Ez a különbség. Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. úgy gondoltuk. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. az osztály mozgató lelke. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . sokszor csak két-három hónapot tölt ott. A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. Nekem az a véleményem. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket. és erre csak ritka embereknek telik. ium elõtt álló daganatos beteg. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász. és a fõváros m e jusson legalább egy. 10-12 nap után távozhat majd. a szeméttelepen kialakított vackára. de belefojtották a szót. Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. . ha megvizsgálnák. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. még mindig nem ut bi védelemre szorul. sõt az is elõfor ult. nincs fürdõszoba. nincs bennük közösségtudat. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. Ez nagyon soknak tûnik. mint amilyennek kezdetben becsültük õket. a WC kint a folyo ható. aki hajléktalanná vált. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. és visszaszökik Budapestre. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. embertelennek találja a gondozók magata tását. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ.

Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki. akkor képesek lennénk a szegények. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével. sokszor nevetséges indokkal.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . ehhez egyébként kellõ tudással. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. A betegsége valójában glaucoma volt. és be kellene gipszelni. például a szóban már többsz . rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain. bizonyára kijelöltek néhány más i is. Csakhogy közben észbe kaptak. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal. hogy mentõbe ültette a beteget. hogy: a nevezett hajléktalan. a többit visszaküldték az utcára. . Csak az a baj. a látását meg lehetett volna menteni. embertelen körülmények közé. sem TB-kártyával nem ren zett. Feltételezve. akiknek nincs hová menniük. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. Budapesten több ilyen is található. Egy 2000. Az intézet azzal védekezett. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. sõt hajléktalan is. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. hogy n. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. és nem a törö zavarta el. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot. Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. végül a terápia rova l. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában. az adminisztrálás sze ngedték õket. nem küldték el a rendelésrõl. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. Az ambuláns ellátási lapra beírták. A demoralizált. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. és szomorú tapasztalatokat rögzített. és az e lommal kidobják õket. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. fellebbezni nem állt módjában.7-0. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. A. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. hogy a etegnek nincs TAJ-száma. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. Ennél csak azt szeretem jobban. szinte naprakész adatokkal szolgálnak.8 százalékát teszi ki. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. l az Alkotmányba ütköznek. Igen. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk. így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. hogy be szorítják õket. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. H. tapaszta kezünk. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani. és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban. egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe.

legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. lakása volt v . a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. ömlik a víz.6 milliót. absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. eldugul. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. vagy el kellett hagynia mindet. és mi beosztjuk nekik. és õk is készítik el. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . ha maguk fõznének? De igen. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak. olyanról nem is álmodhatunk. ilyenkor megesik. egy ebéd 300 forintba kerül. Láttam. A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. eltávozik tõlünk. úgy. otthagyta mindegyiket. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. pedig ahol tudunk. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. idén nyár 4. A legnagyobb összeg. A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. Ezek összege változó és tlen. elõfordult. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. át lehet menni érte. akár a postahivatalban történõ felvétellel. Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. literenként 120 forintért. hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. hogy háta mögött farkas. Sajno s vagy meg se találjuk õket. hogy bérelünk egy mentõautót. akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. Nem volna olcsóbb. de nem hiszem. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel. Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. igyekszünk takarékoskodni. Korábban esetleg együttmûködött velünk. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. ak lakossági folyószámlán. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. Néha sikerül elérnünk. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot. hogy egy év alatt néhány millió is összejött. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap. mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. fe .5 milliós mínuszban járunk. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót. az idén is kellene. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ. a mosóport zsákban. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet. tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. Elkerüljük. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében. de érdekes megemlíteni. elõfordul ugyanis. hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik.

a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. A szomszédságban fekvõ. törött székeken. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. A nõ visszafordul. aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész . Együtt vágunk át az udvaron. hogy adjunk jelentést. de inkább sétálok egyet. azok nem is mozdulnak. Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. rendezett ruházatú. nekünk nem szabad egérfogóként mûködni. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. azt kikísérjük a kapun. Köszönöm. és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. csak egy Bibliát vesz magához. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. Iványi Gábor egyik lánya. az este folyamán többé már nem tûnik fel. keresetét vagy a nyugdíját.je felett holló . sõt azt is. Be kell ismernem. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. kérik. Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. aztán visszajövök. fekete hajú nõ nyit be az irodába. láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat . szemüveges. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon. jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. A tettét úgy ítéltem meg. de egy invitálja befelé. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. testvérei merre járnak. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. hogy szûnjön a szenvedés. Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. Tudnak jövetelemrõl. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. . Õk az istentiszteletre jöttek. egy hét múlva már egy fillérje sem marad. ne érezzek. hogy várjak néhány percig. Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. a téli melegedõben tartjuk. Egy húsz év körüli. Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu. apja-anyja él-e. fekete nadrágjában marad. hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. A karrier végén nin az életnek: csak az. Szívesen. akadt. hanem egy ombos zakót visel. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. tessék addig ott helyet alni. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. ne fázzak. egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. Senkit sem kényszerítünk. az esõtõl és a rendõröktõl. az ügyeletesek hú c embert engednek be. gyertyát rak egy tartóba. megszólítja az udvaron üldögélõket. mi bibliai Dávid azt a férfit. Értsék meg mondtam a rendõröknek . ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. Azt sem tudja. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. és hétkor engedik be õket. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. i fizikai erõszakot alkalmaz. egy tá adarabokat készít. Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra. ne viszkessen annyira valami. Ha valaki markecolni próbál. de ha már bent vannak. boruljon e l a tudatom világossága. aki akar. hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. hagyjanak békén. tuskókon kuporogva arra várnak. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. nem ölt palástot. egy középkorú. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. az olcs atására. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. durván ácsolt padokon.

Nem tartoztak a híveim közé. hogy akiket bántottam. zakót viselõ férfival. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni. mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. senki és semmi nem tehet róla. hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. a család ott állt a koporsó körül. inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. nekem egy teljes kell. amilyet a reformátusok használnak. Elképzelem. mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. például a zakót viselõ. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. de így sem boldogul. de akkor megszóla lt bennem egy hang. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. szavai alatt száraz köhécs szanak. hogy kel beszélni vele. A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. A legjobban itt szeretek lenni. tépték a hajukat. é i semmit sem tudhatunk felõle. nagyobb töredékeket vették magukhoz. melyeken a lopj . Megszólítom. de egy református nõnek udvarolok. kiengesztelem Eltûnõdöm azon. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. a gyertyát. Sokan. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. hogy komolyan gondolja-e.Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. megnézem. Iványi mindegyikük . a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. minisztériumokban. paráználkodj . hogy majd arról beszélek. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. a pászkás tányért. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam. én katolikus vagyok. akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. Késõbb valaki azt magyarázta nekem. mert itt rendet tartanak. az emberek körömmel ma . Ide is átkísérem Iványit. Az egy Újszövetség volt. nehéz l bõl. Egy régi legenda jut az eszembe es. hogy már nem egíteni rajta. Nem. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából. vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . sokszor kerülök nehéz helyzetbe. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. Nem kutatom. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. Túlbecsül. a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni. olyan. ma este még egy istentiszteletr kerül. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. amelyben levest fõztek. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. láttam. a darabok szerteszét repültek. hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. volt. hogy a múltkor is adott valakinek. a ne . Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. kiderül. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. azokat megengesztelem. akik e em. hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. de engem kértek fel a búcsúztatóra. hogy vél etlen volt. és szeretném tudni. Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. Az egyik hallgató visszamarad a teremben. A lány összeszedi a kelyhet. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. rajtam átfut a gondolat. talán lesz valahol még egy. önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért. Nem szoktak látomásaim lenni. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. de a bõrfelülete annyira megégett. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek.

Nekik már szóltam. mint a fapados . tõlük is leesi -600 forint. a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe. Ha nem hiszi. akkor sem bírnám a feszültséget. mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit. ugye. talán három-ötezren. Átmegyünk a már ismert kórterembe. A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. meg kell borotválkoznom. nem mehetek szõrösen. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. az be kell. este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. de a fapadoson nem tudom. viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. megszólítok egy-két várakozót. csak beleszagol a palackba. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. Ha ezt kifizetem. aztán jön a d az átmeneti szálló . hét teljesít k két nap szabadságot. kopaszra nyírt. itt tartják ma este a második istentiszteletet. õk beleegyeznek. hogy ha egy jelentéktel en is. Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. még rendbe kell szednem magam. de sikert arattak a Hatalom felett. Hét év múlva megyek nyugdíjba. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. Heti ezer forintot kell fizetni. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. a Deák tér az enyém. . úgy érzik. Az egyik ágyon valaki alszik. Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk. Tudja. kivan a szívem. v legalábbis alvást tettet. Szeretném magam kipihenni. Visszamegyünk az udvarra.) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. egy ötven körüli. A befoga y ágyszámot kapnak. szeretnék átkerülni a pincébe . arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. Mikor hazaérek. a fejét is betakarja a paplanjával. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. víz. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. volna egy kérésem. sportosan ö ik. mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke . hogy ez nem olyan egyszerû. nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt. hogy kit ke en. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. puszta fölénybõl. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív . leszázalékolták. kiderül. A betegek nagy része fiatal ember.szerezni. Tovább folyik a beléptetés. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . És a pince szálló nem ingyenes. Ott mûködik egy lakóbizottság. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . nem ak arnak beengedni a kapun. kis és nagy vagányok. Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució. Most még jó az idõ. hogy fogadj magát. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr. Mi van benne? Ital? Ugyan már. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. Ha lehetne. mert folyton jönnek-mennek. az ügyeletes abból tudja. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. hogy eset erül bejutniuk. ha valaki hajnali ébresztést kér. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. mert ez az egyetlen ruhája. és visszaejti a táskába. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. és . Reggel négykor kelek. mert késõn érek haza. Azt is vállalom.

vagy kávét fõznek. de sokan nem itták meg. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. honnan kerültek ide. télen. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. abba belerakhatja a holmiját. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. sz etesnek. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. de nem mûködik megfelelõen. hogy szólhatna. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. Nem. Kérdezgetem õket. oktalanul gyullad ki és alszik el. Mibõl él? Valami mindig adódik. csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. Fent. de támogatni kell minden ambíciót. Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. Mindig a koncentráció embe. a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. csak egy-két perc múlva pislog egyet. elképzelhetetlen lehet a fülledtség. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. ott harsogott folyton a zenekar. hogy helyben magu yasszák el a tejet. minden esetben halálra ítélik e rölésért. Nekem a legkönnyebb mondja . néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat. 42 kilóra lefogytam. és az egészet betolhatja az ágy alá. azóta sem láttam õket. hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra. aki megengedheti m egy kávét az automatából. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. me mernek. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. Tüdõbajos vagyok. egy idõsebb férfi ép taglalja. milyen célt szolgálhatott eredetileg. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. minden egy kisebb mûanyag kosarat. Nyolc óra felé jár. paplanos ágyban fekszenek. keresztrejtvényt fejtenek. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. de a kényelmi fokozat magasabb. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. a legtöbbe nem feküdtek le. támogatja a törekvést. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. amikor megszülettem. mind be van rakva kártyára.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. Megállok egy pillanatra. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. a fedése ehhez túlságosan vékony. mikor egyedül döntött? De igen. mint a fapadoson . A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. házassága c fel a fõvárosba. mert kaptunk valakitõl két hangfalat. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. A hajléktalanok egyetlen. nem valószí ltalmi pincének használták. mert én sohasem éltem családban. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. mikor végrehajtotta az akasztást. Aféle fórum alakul ki. Dolgozik valahol? Szeretnék. szatyrukat a fejük alá teszik. nappal is viselt ruhájukban fekszenek. hogy üljek le melléjük. a lak lepedõn. mert a seprût sem bírnám el. megkérnek. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. de nem tudok. kimegyünk a hálórészbõl. A levegõ most is nedves és nehéz. ahol a kereseti lehetõségektõl. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. hogy a hóhért. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. A szemlét a fapados -nál kezdjük. A következõ állomás a pince . korán kell kelniük. Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . ágyukon kuporogva esznek. Nem tudni. Régebben elõfordult. a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. Nem járt el szabálytalanul. mert így kényszerítve vannak rá. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. ágynemû nem jár nekik. a másik Túrkevén élt. annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. a fotocellás l jelez. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. Az az igazság. engem már a kórházból se za a szüleim. Samu doktor találta ki. aztán elszánja magát. Belehallgatok egy társalgásba. Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. Végigjárjuk a szállást. Cipõjüket.

hogy háj nõjön a hurkánkra. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi . (Ennek a három embernek a törekvése. Meg vagyok gyõzõdve. Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. de én megpróbálom. ott fenn mûködik az már olyan. cigarettáznak. akkor az. sak nak. az együtt töltött négy év alatt M. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. Újra én töröm meg a csendet. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson.) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. mint régen egy közepes munkásszálló volt. hogy folyamatosan dolgozzanak. a pincében . mindannyian leléptek a munkahelyrõl. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt. Béla telephel yére. én nem volnék képes ilyen magatartásra. egy negyvenkilós tüdõbete cigány. az ottani lakóbizottság jóváhagyása. de összesen egy vert gyökeret nála. hogy nem is lesz. fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. És mi lesz. hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. M. Hallgatunk egy sort. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok. aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. Lehet. Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. A rendõrök ismerik. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. inkább megyek vissza az utcára. azt. Egyik este egy román kamion futott be M. és elhiheti: a mesterek nem hagyják. Mi kell hozzá. hogy hasonló helyzetbe kerü ve. nem háborgatják. õ talán befogad. maradunk. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. csak arról értesült. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. Béla csak szánalomból vitte el magával. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . Ittas állapota már önmagában ki . õk beszélgetnek. A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. Dolgoznak? Igen. Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. például Érden is ez a helyzet. távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. A többiekkel hiába kísé tt. Még a n elegendõ egymagában. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. vagyis kihajtják utolsót is. Csak egyetlen ember jelentkezett. Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. vagy nálunk. A túrkevei ember közbeszól. 25×25-ös átmérõjû. 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . r kaképesség számított a befogadásnál. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. és ha val biztos ebben a nyomorult világban. hogy valahol van egy lánya. csak kihalásos alapon lehet bekerülni. azt követeli. Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. még az udvart is a személyzet söpri fel. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. Már tnyi embernek adott állást. mellyel a sorsukat elviselik. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk. Azt akarja mondani képletesen szólva .életemben még egyetlen lakás. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. alkozóval.

mi csak az utolsó láncszem voltunk. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. Születése évében dált. kézrõl-kézre adták. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni. azt hiszem. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom.és szálláslehetõséggel. a férfi elkészíti a teát. nekünk nem k. és arra számítottam. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. a pénzbõl mindenk maga részét. menjen át az Elõd utcai szállásra. 1988-ban elõbb az USA-ba. Nem is kötöt k szerzõdést. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. svarcban számoltak volna el. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. estek. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. most fogok harmadszor. tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. 18-19 éves költözött. nekünk. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson. ott még nyitva találja a kaput. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. hárman ismeretlen helyre távoz . hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. Nem fél? kérdezem a lelkészt. fõtisztelendõ úr. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. 1996-ban hazajött. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. Nincs papír. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. Nem szabad erõt fitogtatni. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. mert kevesellték a pénzt. Mire felérünk az átmeneti szállásra. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. Örült neki. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. míg végül kiköt . már fél tíz felé jár. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. Most befejezõdött a mázolás. Iványi Zoltánné. ez a csúcs. abból kiszedheti az adatokat. é ragaszkodott hozzá. Nem. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam.lehetõségbõl. Kórházba. álta t tudtuk fedezni. mert a családom kint él Uk rajnában. átmeneti szállóból kizá tását : Z. újra elkezdtek inni. anyja állandóan verte. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. Kijeven túl. visszafordulunk a lépcsõ fe lé. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. a fapadosba kerültek. már n fillér sem. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. az itt lakók többsége lefeküdt. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. akik a sor végén álltunk. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. aki úgy arcul vágta. Elõször egy barátjánál lakott. A víz felforrt. Azonban hamarosan el kellett költöznie. mert biztonsági õrként dolgozott. akkor vegyék le róla a bilincset. és nem csinált botrányt. és újra a menhely legalsó bugyrába. de súlyosbító körülményként. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. Kint élõ magyarok segítették munka. mert anyja nagyon beteg lett. azt mondta a betóduló rendõröknek. kétszer is tönkrementem. A folyosó csendes. innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. nagyon kellett volna a pénz. ha siet. Az a tény. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. ami dott. anadába követte apját. hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. notórius tolvaj hírében is áll. és a f udta kipihenni magát. akkor nincs baj.

Tamás é ismét a pohár után nyúlt. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. Õket állapotuk miatt társaik gú . és próbál egyenesbe kerülni. a stressz nem üt át a tartásán. ez valami zellemességnek számíthat errefelé. beültem egy kórterembe. elköszönök Iványitól. a fapadosban leoltják a lámpákat. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. hogy megnézzem az új részleget. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. mikor Hollandiában jártam. azót sztettük vele a kapcsolatot. mert akók vigyáztak rá. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. Szeretnénk. 2003. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe. isten tudja. Tisztán. a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. Késõbb apja is kórházba került. hogy az öreg valamit félreértett. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. Ettõl valami újra megpattant Z. amelyben célként rögzítettük. mert igen jó helyen dolgozott. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. mikor kiderült. Ideje már leszoktatni az embe arról. hogy ú nadába az apjához. Egy autószerelõ mesélte egyszer. eszélt az apjával. melyben kérte: küldjön meghívó levelet. Mivel az útiköltség sokba kerül. a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. láttam olyan intézetet. hogy az e orint valóban naponta értendõ. aki elmondta. ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. . egy utolsó beöntésre indul. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. Leszegem a fejem és továbbsietek. A pap m pjai egybefolynak. ezért figyelmeztetésben részesült. a szan lszerelések fehéren csillognak. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni. elmondta neki a kiutazási szándékát. a többi h ly üres. Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. Arra már nem maradt pénzünk. Meglepõdtem. tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre.padoson«. Írt apjának. de mikor egymás mellé érünk. bánatában leitta magát. ezé a kiutazás Kanadába. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. és úgy nézett ki. április elején jutottam hozzá. Kint a Dankó utca már kihalt. 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. 2000 novemberében. de a türelmetlen fáradtság. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . Ezt meg is tudta t nni. Csak abban reménykedtem és reményked is. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. Érdeklõdtem az okok iránt. hogy idõ elõtt tönkremennek. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. de a válasz nem érkezett meg. hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. lehetetlen helyzetbe hozzák. mint az új. 2001 februárjában úgy tûnt. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. hogy kezd túljutni a problémákon. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. Elég volna néhány rabiátus figura. Elhagyva ezt a részleget. amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. hogy nem az utcán. Reméljük. Meg voltam gyõzõdve. hallgatagon köze nek. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. Ennek tudható be. de nem tudta vállalni. hogy a pohár után nyúlt. talán heti ezer forintról lehet szó.

Merseburg. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. Szinte mindig folyamatos romlásról. Általánosságban ki lehet mondani. Mint ha nem lett volna Augsburg. amikor azt lebontották. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. olyan közel hajolva. Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. hátraszegezett nyakon tartja. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. páratlanul piacképes túrós csuszánk. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral. A pince . Mulatni való kedvem van. hogy ki lehessen rakni a kórházból. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. súlyos depresszióban szenved. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. akik a hátukon viszik a társadalmat. Mohács. alig ismerem fel benne r etõtársamat. agyar. bevittek infarktussal a Szent István kórházba. õ aztán ismer minden nótát. nem horgasztja le a fejét. mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . mûanyag kosarak. arca sápadt és beesett. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. így fertõzõ tébécés is bejuthat. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. ez is megroppant. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. nemzeti imázsunk. mert néhány szekrény ak. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. Muhi.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . Aztán az egyik kórházból a másikba került. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. csak bólint. de az állapota tová odott. Többé nem szégyelljük az erõnket. Don-kanyar. Mi történt magával? Kilett a szívem. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. hogy mé tõzõ. a fegyintézete en tartotta õket. dobozok. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. egy ember nézi a szûk helyen. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. hogy leszázalékolnak majd. lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. egészséges vendégmunkások. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. hanem kiemelve. munkaképtelen. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva. homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. hogy jönnek majd a derék. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. az örökös állami gondozottat . általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. nem köszön. mintha észre se vennénk õket. kiderült. Azt akarták. hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. Nagymajtény. hogy negatív leletekkel érkezett. Negyven forint mondja. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. hogy nem arról t szó. de olyan állapotban vagyok. és egy hónap múlva derült ki. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. ha lehet. ak tik majd a biztosítást. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. Világ os. biztos. hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. Lementem meglátogatni õket. a hét gyászmagyar. leépülésrõl hallok. nal elõfordult már. ha k. örvendezett. a pannon tigris ugrani készül. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. még zsúfoltabbá vált. késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít. A veszély nem lebecsülendõ. hogy rágyújtson. az új évezred elsõ évében 7. Feljön velem a lépcsõn. Gorlice és Piave. és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. álldogálunk egy percig. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. Megjegyeztem néhány kijelentésüket.

hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. A kavalkádot azt teszi teljessé. Szociál Minisztériumhoz tíz. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. mint a hivatalos felügyelõikk l. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. nem itt tartanánk. a Katolikus. hogy az utca az egy legalizált hely. a Telkiben mûködõ intézmény sem. hogy eg betegséget bocsátott rá. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . Magánrendelõk. mintha csak rohamra indulnának. a betegek pedig valah maguk is munkások voltak.és ellenállóképess e. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. a Zsidó Hitközsé zövetsége. Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. jobban megérttették magukat velük. az Egészségügyi. növekedett a teherbíró. ha van lelkiismerete. a Belügyminisztérium. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. Mielõtt erre rátérnék. testre s abott megoldásokat. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. De mindegy. Egyáltalán nem nyugodhat meg. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. sietõsen v ak el a melegedõ felé. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. hanem el sõsorban az adok -on. h iismerettel dolgozunk. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit. drogfogyasztással reagálnak az emberek. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. és mint láthattuk.evolúció ellen küzd. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. A bajokra depresszióval. története annyi tanulság . hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte. a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet. Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. Az úgynevezett locus minoris resistenciae . menti azt is. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa. a lyel minden rendben van. Mikor lent. klinikák gel akadnak szerte az országban. meg kell találnunk a helyzethez illõ. A hivatalos ész nem segít. és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. meg kell említenünk. csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. a helyére került. akik egész nap kísérték. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet. a Református Egyház. a Hon elmi Minisztérium. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. én az Isten egykori mesterem. És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. agresszivitással. a metodista felekezet is.

aki megoperálta. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb. pazarló intézmény. de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve.) Bocsánat. Rokonai helyeselték az ötletét. nincsenek hûbéri. jut-e a kalóriapénzbõl . a fizetése fix. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. Az állami egé klihez hasonlít. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. (Például Babits Mihálynak. A mostani szervezésben elõfordul. úgy véltem. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. Ezért akkor jó megoldásnak számított. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait. fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. Hosszabban elbeszélgettünk. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. csak az nem világos. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. hogy egyes. hogy megérdemel egy rövid áttekintést. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. anélkül. hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. Nem véletlen. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat. melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. a területe pedig hûbérbirtok. Általában a tulajdonos-igazgató személye. nincs is pedá . nem összehangolt. a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. Még sok ember allja majd. És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. kopaszodó. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr.. örök ki tságok. hogy a feladatteljesítésük színvonal . aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. akkor maradhat. sõt más országban mûködik. hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ. A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. mégsem rakhatnak át oda betegeket. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. M.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. õrzött és védett határokkal. A kormányos a menetiránynak háttal ül. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. melyet természete z a hét követel a leghangosabban. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött. de a gyökerek mélyebbek. Gy. az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján. viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. Az állása örökös. felkeltette az érdeklõdését. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. akik valóban hajtanak. Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. aki más intézetbe esetleg más városban. mint a sok külön szakma t. Az ötvenes éveit taposó.

Ha az állami támogatásra nem számíthattak. addig az egészségügyi kft. a laikusnak. hogy nála alig köve . A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. én. hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. Nyílt akkoriban e olyan klinika. hogy ilyesmi is elõfordult. római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. hogy két kézzel is alig tudta tartani. hogy idõs korában majd valamilyen drága. legalábbis ezen a területen. Egyszer én is jártam kint náluk. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. Ennyit az indulás . A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. hiszen Magyarországon aligha an intézmény. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben. Érezték. A tartózkodás oka világos. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd. hogy miért nem. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett. Egyedül így sem ment volna. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. melynek az volt a legfõbb alapelve. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket. Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. Megéltünk már olyan korszakot is. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. õszes szakállát. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát. má sak illendõségbõl is. Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. Haskó bólint: Nem tudom. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. lehet. barátját. divatos betegséget kíván beszer i. Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal.-vel. és szerettem volna a magam ura lenni.ki is számon kérhetné tõle. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. Nos.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. ha jól tudom. de azt egyszerûen megengedh k tartom. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani. mely garantálni tudná. Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. hátha õk menn . hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. Bocsánat ezért a verbális viharért. szinte sugallja. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. az orvos-direktor meghívott ebédre. Egy régi villaházat béreltem ki. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. keresi a szavakat. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. Valaki azt írta. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni. a környezet nekem. többek között ezeke t is meguntam. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. ha a pártfogó befolyása akvirálható. olcsóbbal is. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás.

A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki. és azt arra fordítsák. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ. Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. de sem szakmai szintben. aki ezt nyíltan ki meri mondan .re. addig zaklatták. Az a tapasztalat alakult ki bennem. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. azt mondhattam a tükörbe: hiába. Különféle hasznosítás k. Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. azt hitték. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. sõt ha kell. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. mivel túl sokszor látták a fideszesek. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. kedvet kapnak arra. szinte azonnal hazamehetett. és észrevették. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. és különbözõ nagy yelnek rá. az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. illetve a cég tulajdonába tartozik. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. beláttam. Maga is praktizált? Igen. Nem hiszem. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. ha a beteg lelépett a mûtõa ról. A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk. élve azzal az elõnnyel. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. Na ek. és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. utoljára a Péterfy kórházban. hogy az intézetünk az õ. légzési. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. Mégis. de nem hoztam elõ. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. és abban is hittem. Mikor gyõztek a válasz . ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k. ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk. szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. azt kicsinálják. idegrendszeri. és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. a hasüregbe is. de nincs hozzá elegendõ pénz. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. és átvették a kormányzást. Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. Eredetileg azt szerettem volna. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban.

õk csak szûrésen estek át. Néhány egye közrejátszott. Meglepetésemre Czöndör Attila. a második kategóriába sorolha ettársam félig. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . a kaput azt tette be végleg. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. attól tartottam. hogy találkahelynek használják. de ha minden ilyen kiválóan ment. Elõször: a multik és a beszállítóik. megállapodtunk. a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett. a másodikat és most a negyediket közgazdász. bérelt. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. Úgy vélem. melyet még 1997-ben adtam be. € € Õszintén szólva. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. 1998 május elején lehúztuk a rolót. hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat.k. Arra rezzentem fel. Bocsásson meg a kérdésért. a rossz nyelvek azt suttogják. ezt már nem k kifizetni. hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk. minisztérium. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. ez a cég hatalmas vállalkozá . az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik. Az elsõt és a harmadikat orvos ve . Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . l m egy padra. többségi tulajdonába tartozik. ott áll a kocsi. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. Háromnegyed részü panaszmentes volt. hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. Ez jelzi. Most mi van az épületben? Nem tudom. vagyis már több mint két éve. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. hogy nem saját. És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett. az ügyvezetõ igazgató. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. én Czöndör Attila vagyok. Parancsoljon. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. nem járulnak hozzá. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. Czöndör úr küldte Önt? Nem. hogy megnézhessem az intézményt. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta.

szinte verekedte k minden fillérért. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. a többség úgy vélekedett. Csak találgatni tudjuk. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. Ez addig fog tartani. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. másutt. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt. itt zont alulról bámulják ezt a szintet. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. melyeket akkor érzünk. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. harc nélkül kevésre mennének. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. a kórházak az alapítványokból. egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. Menedzserek dolga volna endet teremteni. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. mint az egykori Sasad TSz. a János kórházba vittek. Szerencsér am ki hangosan. M. Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. Feltolul bennem a kérdés. egy másik kórházban állapították meg. hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból. de ennek z közel. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. de õk nem törik magukat. ha a vezetõk úgy találnák. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt.a kezében. A bejárat elõtti ke . tanúsíthatom. Széna tér és Telki közötti utat. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. nem például egy gépet. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . Gy Senki sem tudja. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. a bankokon kívül olyanokat is. hogy egy kórház élére kerülhessenek. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. mert késõbb megbántam volna. mint a látványos tragédiák. Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. lni kell arra is. Megtapasztalhattam ugyanis. és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. hanem stratégiai kérdés. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. mikor azt olvassuk. Ezért gyakran önkényes z elosztás. és eze azdag. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. Az kétségtelen. Igaz. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. hogy mennyie n halnak éhen a világban. mert állítólag errefelé ál k vadászháza.

és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben. a Szilágyi Erzsébet fasoron. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. természetesen. A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták.ndezett. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. olyanok. tehát nem közvetíthet hozzán et. a M majd a Moszkva téren. Tudtam. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. Kezdetben nagy volt a fluktuáció. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. de a lift nem mûködik. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. mire kiér a rá várakozó pácienshez. Adót nem fizetünk. hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl.) A kórház gyaníthatólag arra számított. illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül. például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. hogy csak a nevem kell nekik. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. Akad olyan. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. megint mások ügyeletet látnak el. mások elési idõben mûködnek. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. másfél órába is beletelik. Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással. nincs miért. Tegyük fel. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. a 2001-es évben 18. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. melyekben lehetségessé válik a copayment. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. professzor. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel. a Nagykörúton. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. mint egy belgyógyász vagy sebész. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton. a saját osztályára viszi õket. Ötven kétágyas szobát alakítottak ki. A helyett igha lehet teljes értékû. a költségek ö adta a kétmilliárd forintot. hiszen közismert. K. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. akár két-három órába is beletelhet. nem juthatnak pé betegekhez. Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. nem csaphatja le a mûszereit. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. Amíg egy ba jutok ide. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. mert nem képzõdik nyereségünk. Czöndör nem csap botrányt. az induló személyzetünk . Ennek ellenére. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban. másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik. Álta em küszködünk szakemberhiánnyal. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. A helyzet y áll.

a másik a hozzátartozójának van fenntartva. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat. az e us. Van olyan páciensünk. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki. véleményem szerint. de nem ezzel reklámozzuk magunkat. E sze joggal mondhatnák az illetékesek. nincs értelme az életének. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk. de nem kapunk megfelelõ személyeket. Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt. aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. Ami a szakszemélyzetet illeti. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg. Közben leértünk az ebédlõbe. Czöndör most sem köntörfalazik. vagyis a fertõzõ. [Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet. csak napközbeni tartózkodást igényel.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni. evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. véges lehet a rám fordítható ideje. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. most nincs üres posztunk. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést. M. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához. Gy. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket.7 millióig terjed. . mel delkezésére szoktak bocsátani. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst. aki ebbõl él. sokan jelentkeznek ugyan. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. telefonnal van felszerelve. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. de ezek többnyire alkoholisták. Napi háromszori étkezést biztosítanak. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik. Gy. megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. M. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. tehát. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. M. Persze nagy a szóródás. olyanokat nehezményeznek. õk ak fogyaszthatnak. A túlsó végletként lehetne említeni. aki befekvés nélkül. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. azóta úgy érzi. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. õ rintot fizet egy-egy alkalomra. helyette egy rudat kellene beállítani. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. Mennyibe kerül mindez? kérdezem. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. Philips televízióval. Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el.3 nap.] Czöndör meghív ebédre. tudomásul ves lapátolom az ételt. legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik. Telki az egyetlen. Gy. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn. t. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót. az éves d ttól 5.cserélõdött négy év alatt.

A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk. hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. Ez nem túl magas. bevisszük oda. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. aki úgy ítéli meg. hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. betegre röhögik magukat az árainkon. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. ha máshová megyek? . az egy hárommillió forintos. Van. nekik m vagyunk. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. ami komolyabb következményekkel j t volna. Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. szkréciónk is vonzó. A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. hogy amikor altatják ma jd. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. Egészségüg m lehet visszavenni. hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük. és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik. Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. Újra belelapozok az árlista kivonatába. aki saját orvost és saját ápol kap. Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t. (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. ha egy szálkát talál a halban. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak. az ápolónõk le sem mossák. azért is kifizetik. gondolom. vagy ki sem e ték a számlájukat. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . emlõfelvarrás plusz nagyobbítás. nemcsak a közvélemény. és valósággal megskalpolta. milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. egy szülés 232 ezer forint. nem több. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. a nyugat-európai biztosítók egyre in . Behozták ide.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál. én is ki ettem a teljes árat. a cég viszont annyit elért. és minden látogatót egy-egy nõvér kísért.) Végigfutok a jegyzeteimen. Ahogy látom. Büszkeségünk tárgya. és elhozzák Telkibe. aki a 300 ezer forintos öltönyt. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. aki azért jön be. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. de nem sikerült. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. impla k nélkül 200 280 ezer. az más kérdés. Feljön hozzá a család. aki kérte az orvosainkat. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem. Megjelent az újgazdag. és lehet. Ezért azt a rendszert vezettük be. egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. és nem munkavédelmi hiányosságnak. észreveszem. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. hogy itt haljon meg n . De más indítékok is közrejátszanak. Tisztában v vele. Sokan persze csak fontoskodnak. hogy véletlen széli. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem. de környezete is vé ta. a hosszú haját bekapta a gép. Volt egy színész. Van. Lehetséges. mint egy autót. Tovább böngészem az árjegyzéket. ne figyeljenek a szövegére. hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. A külföldieket megértem. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti.

Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. nem utolsó sorban azért. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. például elõírták papírszalvéták megfelezését. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. mint az orvos töltõtolla. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el. Talán még azt lehet megemlíteni. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. A már kialakult kapcso erek révén. sõt visszaé z vezetett. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra. egyrészt azért. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. pazarlásokhoz. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. az garantálja. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. mert addig sehol sem . azt is megszabták. yis borravalót adniuk. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. mint a kevesebb. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. mint egy szívmûtét. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába. már nem Czöndör Attila a kórház élén. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. (Csak zárójelben jegyzem meg.) € 4. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe. elõírták. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. nincs drágább mûszer. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait. hogy túligén gukat. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. ezt önmagában nem találta kielégítõnek.tárainkat. mert a több pénz jobb. Az USA kormányzata rájött. ibe került a kezelés. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. márpedig a közmondá nt.

három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt. hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba.09490. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. A struktúra egyik atyjaként smert dr. a következõ a vizsgálatokra. hogy augusztustól. két napot lehetett ugorni. hogy mennyit is ér az a bizonyos . a súlyszáma: 2. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. az állami kezelésben lévõk két. gyorsult az ágyforgás. ezt látszik alátámasztani. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2. sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. mûtétek. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. az esetösszetétel indexe. Senki sem tudta. . valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása. fennáll a csalás veszélye. az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik. javult a mûszerki ználtság. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. a beteg életkora stb. A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. viss fogni a ritmust. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket. Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. ha nem is hónapról hónapra. hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. a szaruhártya-átültetést.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. mikor bekerül a kórházba. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent. Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira. mikor már elérték a kívánt esetszámot. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. Az alapvetõ gondok közé tartozott. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. amit a betegre fordítanak. A 02 portból. július elején indították el Magyarországon. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére. legfeljebb annyit számoltak ki. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. és egynegyed rész az az összeg. ez akkor is felmerül. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. mindegyiküknek az az álma. ha a kórtermekben fekszik. és ezt nem kontrollálják megfelelõen. hogy csõdbe jutott. A HBCS rendszert 1993. felsõ rmatív napja 20. ho tevékenysége után számlát adjon.

a beteg 24 órán belül meggyógyul. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. Hiszen.Mi történik abban a feltételezett esetben. merev és élet rendszerrel állunk szemben. Általánosságban elmondhatjuk. találtam néhány. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt. traumatológia. ha túllépi a normatív 20 napot. Bordás István is elismeri egy cikkében. csa ak az idõvel arányos töredékét. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. Azt. ha azonos betegség gyógyítására azonos .] jel . mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. kardiológia. akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges. 18 év alatt 0. sebészet. mint a 20. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés. külö egítélésükre. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett. dr. akkor könnyen belátható. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. Gy. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok. ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k. maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ. Ezt semmi sem indokolja. de mint laikus. hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. 18 év alatt 2. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ. hogy a szabály m tiltják. segédeszközök a drágábbak. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el. nem vállalkozhattam azok elemzésére. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. A lépeltávolítás 18 év felett 4. hogy egy spekulatív. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. Mennyit kap a kórház akkor. ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító. de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. egy nap alatt végbemegy. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva. rutinesetnek nem minõ van szó. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át. hosszú idõtartamú ellát tályokon. mert különleges. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. hiszen mindegy. hogy a keknél felhasznált mûszerek. a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0. Kül yt jelent az. gyógyszerek használhatók felnõtt. mondjuk. mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni. Akkor miért tûzték ki a 40 napot. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel.039 pontot.136 pontnak.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1. 18 év alatt 0. Tavaly [2002-ben M. Csak az a civil benyomás rögzült bennem.869 pontért.és gyermekkorban. Tehát a kórháznak nem éri meg.1 ml-t használunk fel. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele. Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0. intenzív ellátá szakmák (pl. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl.

de jobban is kifizetõdõ. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. lilára festett fémtra . A tömeges csalást. Lehetett olyanokat is hallani. okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. Feltételeztem. amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült. A legjobb beteg a halott beteg. ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. Tipikus. eszközök (maszk. lenyûgözõnek szánt. Mondják. fecskendõk. Mivel mindenki. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. elõ látható tennivalói is akadhatnak. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. lándzsák. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett . hogy erõsen elfoglalt. például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. A következõ tanulságos példát dr. azért ugyanazt a pénzt kapom. Matejka Zsuzsa. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. tûk. aki átnézte és úgy »be nt. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. mondjuk. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. hogy túl azon. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít. Így lehetett. osan pedig 1. ezze a késõbbiekben foglalkozom. lepedõt haszná sõ kimenetig. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. Mindig is úgy képzeltem. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt.3 milliárd forintról van szó Dr. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. mert nincs semmi értelme. az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. hogy a femoralis. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. C t.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . vagyis co mputálás magasabb pontértékû. legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. Állítólag így több pontot l yvelni érte. újraerezõdést biztosító mûtét. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. rosszu ség túlszámláz. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. szerintem igaza van az általa leírottakban. hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. € 5. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. hogy ez valótlanság. Még ha az összes többi. hogy a kórházak több munkát számolnak el. mint amennyit elvégeztek. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. mint a gyógyítására tett kísérlet. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít.] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. akkor a riportereké a korábbi érkezés. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. sapka. általa számíto nne. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. de meger tték az idõpontot. Gy. mint a több órás végtagmentõ. szûrõk. Bár tudom. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta. mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. azaz forint járjon érte. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén. Végezetül meg kívánom ismételni. vagy majdnem mindenki csal. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. ezért az. aki kimarad belõle. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul. k egyszerûbb.

ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. keveset mozognak. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra.37. Kinyitom a táskámat és eresek.24 év volt. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot. Most úgy döntök. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak. belüli egyenlõtlenségek. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki. döntõen a magas v n. Gy. várva. teljesítõképességének hiányosságai. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. Elõk egy másik dokumentumot. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. mint az ország gazdasági fejlettségének. mint ortársa. egészségtelenül táplálkoznak. Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. nem jutok tovább az elõszobánál. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. önpusztító életmódot folytatnak. hogy hamarosan szólítanának. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek. [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl. a nõk 81. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t. kint a folyosón kell leülnöm. a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem. mindig az a dilemma foglalkoztatott. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3.8-szorosa annak. az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás. nem törõdnek az egészségükkel. bele lapozok a füzetbe. -as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt.84. 11 évvel hosszabb életre számíthat. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne. felhívta a pontos idõ szolgálatot. mértéktelenül fogyasztanak a . nõknél 75. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül. hogy telefoná sson egyet. de azt sem értettem.ottak eszembe összehasonlításként. Nagyon t dohányoznak. mert a fõiga zony még tárgyal. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . mint Ausztriában M. a hiányos egés zetszennyezés. Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala. hogy mikor szólítanak. 1. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei. hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve. semmiféle jel nem mutat arra. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is.5-szer magasabb az EU-átlagnál. 1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66.24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe.

hogy a bal-. hogy megítéljem. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. Olyan jól fizetett állások ezek. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. kirúgott fõ lyettesrõl. Az egyik elõdöm azt mondta. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. kocsihasználat. Anélkül. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. nemcsak azért. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. Beszélgetõtársam régi. Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. mert az illetõk úgy vélik. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül. adott esetben az OEP vezetõjével. mobiltelefon. azzal a különbséggel. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . hogy a orombább lett. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám. Rendben van mondom csalódottan. elnézést kért a meg tásért. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést. az ne me n OEP fõigazgatónak. mint a városi lakosok. ami a mini tíz és félszerese. de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. a falun élõk betegebbek. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. és beljebb invitált. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. közgazdasági. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. lehetséges. generációs kötõdések. mennyire valósak ezek a vádak. A nyomtatott old értem. rutinos menedzser. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól. nem engedi meg magának. egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. hogy felháborodjon: Jogi. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán. Az irodája nagy asztalán egy vastag. vesztegetési kísérletekrõl. Valahol azt olvastam. egy fõigazgató-helyettes évente 6. akkor soknak. az mindig is durva volt. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. és ná n ilyeneket kell ellátni. Nem tekinthetjük véletlennek. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. Már indultam is volna.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. Lehet. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. hogy ha valaki népszerûségre törekszik. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem. mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. hogy nem volt kedvem továbblapozni. A változás csak annyi.3 milliós alapjövedelemhez jut. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik. Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt. hétszáz és nyolcszáz között. de el sem tudtam képzelni. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. és megszakadtak az évszá os. Ahogy vesszük. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. akkor az orvosokéval. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. Úgy döntöttem. Soknak találj a? Utánaszámolok. de errõl nem kívánok beszélni. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. valószínûleg azért. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében.

a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. reform félbe maradt. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. Az ország 160 kórházá . Jávor András. konstrukció. Ne haragudjon. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. annak financiális ügyvitelét. Ez nem a mi feladatunk. em is olyan szinten. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül. Olvastam egy adatot. a gépek vásárlása a minisztérium. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. Ezt nem nekem kell megítélnem. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. de a betûjéhez is. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. neki vétójoga van. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. aki a bukást is vállalni tudja. hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom. foglalva. Oberfrank Ferenc. létes rukciójára. Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. De miért nem emelkedik a támogatás. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. Nem hogy mi. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. mert a bukás is nemesebb. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. az eredmény nem. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. amiért nem jut pénz az épületeik. csak annyit mondhatok. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. elõír ató egy-egy területre. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. a beruházás. Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. azt az indulásnál dr.

addig szükségképpen nem alakul et. mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. jellegû igazgatási szervet alkotnak. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. Nem. megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. Önkéntelenül is közbeszólnék. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. Az is jellemzõ volt rá. Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. Igen. mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. Nincs mód arra. é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. mint a nyugdíjak lékos emelése. Matejka Zsuzsa felnevet. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. . mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. A Fidesz-kormán úgy tervezte. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. Az igazsághoz hozzátartozik. Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. egyharmada olyan mértékben. Egyes vélemények szerint. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk. A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. cs hinnie kell. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. és meg vagyok gyõzõdve. országos illetõségû. ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. úgy látszik. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést. Az olyan. Ez meglepi? Nem. és ki is fizették a költségeit. hogy beszélgetõtársam sa a szót. de nem kommentálja a hallottakat. a feladatok átgondolására. a kintlevõsége bb behajtására. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót.a fele eladósodott. ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. napirenden vannak a csõdök. Úgy hallottam. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. saját költségvetéssel rendelkeznek. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. az egyikben a gazdagok tömörültek. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást. Egy orvos egyszer azt mondta nekem. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. ám menet közben meggondolta magát. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. tudok róla. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. és hagyom. jobb orvosokat szerzõdtetett. mint például a vasutasoké. Leg esetben reagál látványos eréllyel. mely már a betegellátás színvonalát veszél . Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. modernebb gépeket szerzett be. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. vagy mikor kiderült. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. én megszoktam már. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni. például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is.

A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. a dohá izálás. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét. milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre. a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. Ha eltekintenénk attól. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. Az. stb. a higiénés viszonyok. ha k . hogy nem nek öntudatos emberek módjára. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak. ezen belül az egészségügynek is. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért. a zsíros yérhez. jogalkotó és ellenõrzõ. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. esetleg mikor válik elviselh né. hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz.) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. mint a kö nyezõdés. a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. sem jogomban nem állt vitába kezdeni. Nálunk. ennek érdekében az elv iad vissza. a környezetszennyezés. Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. ha visszatérnénk arra. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. eznék lefogyni. kalóriaszegény. A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja .(Abban nem bízom. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. szemükre hányva. a férát mozgósítani képes tevékenysége. de sem módomban. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. A többi az életmód. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott. hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. legalábbis annak nagyobbik felét. hogy azt hittem. ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. bánatomban egyre többet eszem-iszom. most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. károsító hatások elhárításában. [Mint annyi más esetben. függvénye. rosszul hallok. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. A külsõ társadalmi és szociális gondok. sõt 40 százalékos szerepet játszik. abban az életmód 30. felvilágosító. olyanok. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. Ezt persze nem mondom ki. sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. a drog. a helytelen táplálkozás. nem alakult ki gészségtudatos magatartás. Az egészségpolitika. mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte . a helyi önkormányzati. és ahelyett.. például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. hogy ez a szándék megvalósul majd. akkor is tovább sújtanának minket. silány édességekhez. az egészségüg váltani a világot. Például. sajnos.

határozom meg. vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára. Ez viszont azt jelenti. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. mely ha egyszer létrej . Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. Az állam. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. Bizonytalanság alakul ki bennem. hogy melyiket emelem le a polcról. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. mások megszûnésére. innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. hogy nincs az a kapacitásmennyiség. A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. hogy a piac két pillére. bocsánat. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal. de ezek még gyerekcipõben járnak. Ebbõl is látszik. nincs igazi politikai Arra gondol. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. ha beteg leszek. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. felismerték. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. büntet. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. hogy õket a isába terelje. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. csak ritka esetekben j az. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. az orvos dönt rólam. amely 2002. Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg. a kívülállónak is túlzásnak tûnik. Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. Ezen gyógyszerek között an is van. ugyanazzal a lendülettel folytatja. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról. a reumásoké és így tovább. például olyan módon.) Nyugaton a páciensek kikövetelik. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek . a keresleti és a ti oldal összemosódik. hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. a va tegeké. Az üzenet dr. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O . becslésem szerint több millió f os költséggel. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. Nem inkább azért teszik ezt. mint a kívülállókét. és biztosítja az új és korsze gatását. Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. ne teremtené meg a saját betegkörét. h ogy tüntessenek a jogaikért. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt. Ez egyedi jelenség. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele. más szóval: ha nincs páciens. Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. figyelmeztet. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit. hogy a betegek elõtt etetlen.

az Innovatív Gyógysze repel. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. hanem a környezetük i . akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. csak támogatást nem kapnak. M. de tudunk olyan esetekrõl is. csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. õket talán nem leh megvesztegetni. ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. már nagy bajokra vall. állítólag. Ne a . hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba. Az a törekvés pedig. vagy a magánpraxisba men át . amire a betegnek szüksége van. hogy ennyi alapmolekula létezik. Lehet. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat. mert. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. Én már a legkomolyabban gondoltam rá. fontosabbnak tûnõ momentum. hogy elkerüljék a vitákat. tehát az újságokban való megjelenésének ideje. Változatlanu juk jelét annak. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. mondjuk. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. de mindenesetre gyanút kelt. Talán. és könny játszható. a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. ahonnan elbocsátot . annak a gyárnak a terméke volt. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben. tehát különös hangsúllyal.és Támogatási Bizottság. Persze rossz. az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. [Olyan esetekrõl is hallani. bár kizárt dolog. Bólintok. a Magyar Lupus Egyesület . Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. milyen körü t felhasználni. hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. Az illetékesek. Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. Nálunk elpazarolják. akik figyelnének minden kétes ügyre. az aláírók névsora. hanem amit megfelelõen finanszíroznak. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. hogy apróság. de ez t jelenti. hogy 0 óra u mazták meg.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . A másik. hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium. aki rosszra gondol . hogy mibõl. hazaviszik és elosztogatják. az orvos an azt diktálják. hanem a Társadalombiztosítási Ár. hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. vagy mondjuk inkább. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. mennyit. Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel.. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. elõfordul. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. hogy szerzõdtetek. ami szinte lehetetlenné teszi.] Sok függ attól. Gy. amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg. Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. valamint az OEP delegál tagokat. Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. ig tartott.

Illik f eznünk. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. Az egész elgondolásnak az a lényege. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. A háziorvos másutt akkor j ban. és eb ia. de az is kétségtelen. és viz tra hívtuk be õket. melyekben a háziorvos. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. beavatunk olyan szakembereket. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . Gyógyszerészként végeztem. amit a hasonló állapotú. többek között az amerikai managed care mintájából. A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. ha az egyenleg pozitív. nem törekszik egymás kizsákmányolására. Egyetértettem a szándékával. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. ha negatív.amiért ilyen sokat keresnek. mert nem tudunk pénzt keríteni rá. ezzel lelassult . szakrendelõknek. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. abból indult ki. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója. de korábban még nem kezelt egyéneket. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként. hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. m ek következtében anyagilag is jól jár. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki. akár szervezõként. ez ké ervezõk bevételi oldalát. az egye következmények nélkül marad. Nemzetközi példákból indulnak ki. Az év vég a szaldót. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen. Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. és egységes. stratégiai igazg ettem. hogy figyelnék minden döntésüket. a felét sem annak. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal. az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. mint az országos adatok. De az egész elképzelés akadémikus. Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. és a legkisebb ballé is jelentenék. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. Munkám során találkoztam Somody Imrével. A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. az Irányított Betegellátás IBM-re. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. rögzített csoportját ke a panaszaival. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. akkor kifizetjük neki a különbséget. mint igazi vállalkozó. õ. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. és kontrollálják a költségeket. majd a Pharmavit Rt. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. Biztos.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

és idõnként felrobbannak mondja Piroska. hogy nem. h e hordják el. eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. csurog belõle a mo lé. a gáz és a csatornare központja. és az egész épület összeomlik. a víz az elektromos vezeték fölött fut. fölébe egy újat és m t raktak. hogy beépítették a folyosóvégeket. hogy igaz volt. Nem. a víz változatlanul betör. hogy még egy gör verhetett volna neki. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. Valakinek támadt egy olya n ötlete. ezeket csak úgy l kítani. elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. Egyszer eltö anyvezeték. Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát. amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. Ezzel csak annyit értek el. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. akár egy csapból. hogy próbálják meg szalonnával. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. Ide csak benézünk. kicsi az ûrszelvény. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. utcai ruhában nem tudunk bemenni. és négy órára leállt minden. Most kibélelték mûanyaggal. A gépház. hogy folytassa a munkáját. majd mikor ezen is átütött. összesen másfél méteres vastagságban. A legenda a legõsibb anyanyelv. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. Az is elõfordult. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög. A forgalo e leszorult a mélybe. Mihez kezdjünk. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. egy mindkét lábán combból csonkol . és azt tömködték be a résekbe. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. hogy a belmagas lecsökkent. a szen raktárakat. a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. A ezen a területen. A hatalmas alapterületû. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. még jutavászon etelés fedi õket. a fûtés. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. ez is elpang. dupla árat számít fel. a vezetékek belógnak. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. Idõzített bombák ketyegnek itt. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. mint egy normáli ságú helyen. Lehet. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. elönti a pincét. Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé. hiába szigeteltek cementtel. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. Leül egy kávéra. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. lehet. A szennyvízvezeték is tömítetlen. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. akárha egy buzgár törne fel. és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma. lehetetlenné téve minden kapcsolódást. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. Továbbmegyünk a folyosón.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. ezzel-azzal. mert kiüregesedik a föld. még a mûtétek is. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. Nin betartva az az elõírás sem. Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. én is csak így hallottam. és egyelõre nincs baj vele. é . Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. nemrégiben megrepedt.

Azt szokták mondani. hogy igen. majd egy fehérköpenyes. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel. hogy a hordágyon fekvõ. Ha jött az orvos. legfeljebb rosszul leszek. A teljes gõz-. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. ha elõ ig patológusként is mûködött. mint tudjuk. igaz. aztán visszajött. mint bizonyára tudja. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. elõnynek számított. melyet vonzana egy hullaház látványa. nem kell messzire vinni. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. mehetünk. ami természetes. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. Ennek a tanulsága tosak lehetnek. A mi nehézségeink. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. hogy a patológus nem születik. Majd folytatódik a különös karnevál. cigarettázik. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. hanem elrejti a mögötte rothadó falat. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. Másik fo lt. ezért igen sajnálatos. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. vagy ha mégis. hogy mindent meg kell nézni. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. vérzés keletkezett. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. nég harcol folyamatosan. A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. némi kétkedéssel a hangjában. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. illetve ide-oda telepítésér elegendõ. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. hogy: de hiszen ez halott. Ez. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . villanyhálózat. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. és az abba halt bele. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. a legjobb helyen teszem. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. hogy ha kifújna a gõz.enne. egy másik is épp most hagyott itt minket. az egész gyógyító munkát megingathatják. hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni. Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. ez a borítás nem díszcélokat sz . bele nem halok. az osztályok átrendezésére. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. Nincs olyan részem. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. hogy mûködjenek a vezetékek. teli tüdõbõl fújja a füstöt. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. Bólintok: Persze. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát. elõbb si húz el mellettünk. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. akkor is félig megfõne az ember. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. nem következett be. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. hanem marad. egyik kollégánk tíz év ek. ami az olvasót érdekelheti. Mi történhet? mo ozok magamban. a szövetvizsgálatok. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás.

hogy . ha õket ajánlja a hozzátartozóknak. hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját. Folytatjuk az utunkat. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. Két hónap után a t yik. és megkértem. mint hideg levegõ árad ki. Nem. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. mi tartja itt? Borravalós szakma. de Piroska. Én már visszakoznék. ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt. õ mesélte. Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. nem várhatunk tovább. Ennyit máshol is megkapna. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. fiatal férfi. betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot. azok már a rothadás nyomai. a kocsik a városon kívül vesztegeltek. Akkor kiderül. megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet. amíg összeszedik a szükségest. nem lépek beljebb. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. megállapodunk . Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. hogy csak a küszöbön állva nézek be. Legal zól a legenda. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. Az író úr k egy pillantást vet rájuk. hanem egy másik hulláb . a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek. hozzáteszi . A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. hogy nincs pénzük a temetésre. Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. A boncmester bezárja az ajtót. hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek.) Késõbb hallottam. hogy tartsuk it gy darabig. és ezekbe pakolták bele a kadávereket. az öltöztetésért adnak jattot. az is lecsúszott a légvonattól. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait. látszólagos összevisszaságban helyezték el. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl. Másrészt komoly egészségügyi al is járna. Félházunk van összegzi a boncmester. A halottakat nem takarták le szemfödéllel. most tizenöten fekszenek benne. Aztán nem jelentkeznek többé. Azok ott hullafoltok? kérdezem. Végül is megkapjuk az engedélyt. Az elsõ. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. csak egy lepedõt vetettek rájuk. Bejelentem. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos.és helycsökkentése. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem.a kórházak ágy. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen. A tetemeket minden rendszer nélkül. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik . Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. hogy szeretném megnézni. Erõteljes. de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. kérik. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. 73 ezer forintos n .

Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. hogy általában jól rajzolnak. Ami a személyes tulajdonságait illeti. hogy ha szükséges rálja a szavait. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. a padlás t a nád stukatúr. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. pontos má bábolnai tojóházaknak. Magyarországon a szív. a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. Évente 32 ezer embert visz el a rák. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét. megjegyzem. ami jelzi. hogy patológus is van a világ on. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. XIX. mert nem kap hálapénzt. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. elõfordulhat. akad olyan magyar minisztérium. Mielõtt megszólalna. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. hogy nem nagy dolog. sokszor kemény tíz Egy dolog van. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. vagy kimegy külföldre. A sebész viszi el a pénzt. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. Lehet. (Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. Maradnak az öregek. néha még tovább is. ges és végletes. életet vagy halált jelent. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. de a jövedelme mégis alacsonyabb. Elfogadhatatlan. Reggel nyolct hétig tart a mûszak . Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. és otthon folytatta a munkát. hogy egy ass . Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját. ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. készen arra. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. n. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. Úgy kell határoznia. ahol tárt karokkal várják. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet. hogy a munkahelyén keresem fel. hogy tudja. hogy maradt-e olyan sejt. a mûtét sikeréért. azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. a lét kor sem éri el a 350-et. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. a betegnek talán fogalma sincs. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. õ ellenõrzi. a kezét vagy a lábát. podtunk.és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. nálunk növekszik. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség. a kombinációs érzéket.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor . szangvin kus lelkialkatú. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. milyen a várható lefolyása. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is. a középnemze vagy pályát módosít. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. számú helyezkedik el. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. csak azt érzékeli. egy üres papírlapot húz maga elé. A patológus kevesebbet keres. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. a vastagbélrák mortalitása. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat. de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet. Ránk.

A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. melyet csak a patológia használhatna fel. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül. Szeretnénk elérni. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. vagy alulkezelik a beteget. hogy lesz valaki is. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. nehezen találják meg rajta. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. ha öndicséretnek hangzana. Kicserélésére ne ut pénz. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál. már gyakran nekirugaszkodtak. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. az utóbbi halálhoz vezethet. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. Van fejlõdés. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést. ha leejtenek valamit. akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. A kórház egész éves költségvetésének 3. de kilencszáz orvos is kevés volna. A szakma azt szeretné elérni. de kérdéses. amelyet mi termeltünk ki. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. Az egyik cikkben dr. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. így nem lehet arra számítani. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat. a . csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. egy szállodát építettek volna azoknak nek. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. endelkezésére áll 2 komputertomográf. az elõbbi pénzpazar hoz. vagy túl-. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. Akadnak olyan megyék.zony ma is méhnyakrákba haljon bele. de szervezett formában mé bontakoztak ki. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. itt is elsõsorban a paraszolvencia. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. elképzelhetõ. legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t. máshol.5 százal Nem szeretnénk. a 17. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. valószínûleg még a vietnámi háború idején. de egyelõre kevés jel mutat arra. Törvényszerû. vagy helyesebben mondva. de még a gyógyfürdõket is. sok értelme egyébként sem volna. annak hiánya az egyik oka. aki használhatja majd ezt a technikát. de semmif változást nem tapasztalunk. A gyakorlatban a se zet veszteséges. mint az olyan területeken.

úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. hogy lényegileg nem sokat kockáztat. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval. hogy egy fillért s ott. Az igazgató tiszt n lehetett vele. hogy formailag csalást követünk el. hogy úgy ment el valaki. illetve a sult vállalatok érdekkörébe. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. önálló vizesblokkal vannak ellátva. Átvágunk azon az épületrészen. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. A kórházak. hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek. ahelyett. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik. vagy olyan magas esetszámot lát el. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. de az az igazság. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. a társvállal inak emberei. A további vívmányok is igen jelentõsek. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk. akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. ahol most még nincs orvoshiány. az ex agyis a külsõ. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve.) Az az összeg. kevés lesz az orvos. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. a cég alkalmazottai. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. Emiatt fennáll annak a veszélye. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. elõfordult. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. ellátták korszerû mûszerekkel. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. hogy másképp nem tudná i a színvonalat. hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. hogy csak azok az alacson yan képzett. Azokból az országokból. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . hogy legalább a nul . Amennyire meg tudom ítélni.ol megfelelõ számú orvos mûködik. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. A cél megvalósítás hoztak létre. szerinte aggodalomra adhat okot. az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû.

sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. az eredményesség megszorítások után. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. A múltkor említette. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. mert ezek kevesebb anyago használnak fel. de az esetek több pos bennfekvéssel járnak. Ezek más kórházakban is mûködnek. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot.8 súlymértéket. késõbb kiderül. az urológia és így tovább. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. százezer forint körüli összeget számolu l nekik.lérjük. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára. sõt. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. az 1956-os belövések és így tovább. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. a lúdta sõdleges alapbetegség. rajtunk semmi sem múlik. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. hogy cukorbajban is szenved. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották. munka közben n tovább törött. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. »igazo agas szintû ellátás elvégzését. A küret ált az úgynevezett egynapos.2 HBCS-t. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. ezért csak 0. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. a sebészet. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. de a Betegségcsoportok. Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. ezért ne jutalom. például a nyílászárók részleges cseréjét. Visszatérve az elõbbi példához. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel. hogy hullik a vakolat. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. vagy nem. felújításokra fordíthassanak a kórházak. Érti? Nem. a kívülállónak úgy tûnik. Ferenczi doktor reggel bejön. Ez miképp lehetséges? Mondjuk. inkább egy-egy példát említenék meg. de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik. Nekem. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal. Ezek olyan beavatkozások. akkor a teljes árat. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. Aztán vagy kifizetik. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. megállapít 1. a beteg tüdõgyulladásban. Rögtön elmagyarázom. mondjuk. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. alacsonyabb értékkel van besorolva. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. cukorbajba szenved. pedig a fûtés eleve gyenge. mert a régi már állandó robbanással .

lehet. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. kétágyas. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. ez a nti. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. a három eg sak egy mûködik. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. g személyekkel kell pótolnunk õket. ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog . Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. a pénzt zárolva tartják. A minimális létszám tehát öt-hat fõ. a traumatológia és a töb is meggyengültek. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül. aho t mennyiségû vas kerül be. mert megszokta már. de egyelõre nem i rjük ezeket. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. v gyis négyen összesen huszonnégyet. Az illetékesek ú tesznek. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. hogy õk megtehették. kérem a mai utolsó kérdést. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. ahol csak négy fõt. õk verték le az adott falszakaszt. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. a dologi ráfordítások ö kszik. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. fõigazgató zá. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot. és az utcáról érkezett. de nálunk is m egjelent. Nem veszik figyelembe. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. laboross aneszteziológussal. Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. például akad olyan osztály. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték. A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel.z már más kérdés. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. így a feladatot kül kell megoldanunk. de nem tudtunk egy-. akkor csak száz forintot költhetü k el. mert az sokkal jobb. gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. eddig is sokszor dol nálunk. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. hanem a drágább kéket . Külön baj. a titkárnõ sorra hozza be az leket. pedig ha megkapnánk. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . Ügyeletes idõsz . hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. csakhogy a kórház nem egy gyár. Nem ismerem az õ helyzetüket. erre ed került sor. Gyógyszerre. a rendelkezésre álló százból. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. Itt bizony lhat. Annak is mi isszuk meg a levét. Ami az orvosokat illeti. hogy megkaphassa a gyógyszerét. mode berendezett szobákat felajánlani. Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat.

egy szomb n állapodtunk meg. akkor is meg volt szervezve minden. Kellene egy új konyhát is építenünk. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . be-beszöktünk hallgatni. Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. de azt hiszem. Ivartalanítani akartuk õket. és l kabinokat. Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. amit most az õrzõ-védõknél keresek. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. amiért magunkra hagy minket. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. Aztá . Hiába permetezünk. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. csak nem adják oda nekünk. a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. Nem fogja elhinni. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. Igen. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. Még abban az idõben is. Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. hogy mi fekete seggûek vagyunk. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. ezt már a fõigazgató úr is említette. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor. mi 70 év körül járunk. de az 3-4 milliárdba kerülne. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. az illemhelyhez megy. egy másik medencében pedig vízibolhákat. Az õr felgyújtja a villanyt. mikor én ideker em dolgozni. A kórházban 130 ezret kaptam. hogy társaik ne kapják el a bajt. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. és belépünk az üres csarnokba. besütött rajta a nap. és vis . a t nem térítik meg. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. Eldönthetetlen. és barátságosan kezet nyújt. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. hogy mit is akarsz. de amikor híre ment. ciánozni kellene. A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. és beázások nyomai látszanak rajta. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. melyekkel a békákat táplálták.fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. a pácienseket senki sem osztályozza többé. itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. hogy milyen akciót tervezünk. itt 230-at. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. Ide hordják nekik az ételmaradékot. Mindenhová befészkelik magukat. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. februárban igénye zóltak vissza. a környék egasszonyok tüntettek ellene. Elindultunk. és már itt is vagyok. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. de valahogy benne maradt a köztudatban. például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak.

azt már meg sem merem kérdezni. Azt hiszi. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. Késõbbi operációra azért nem került sor. Arról nem is beszélve. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. az egyik éppen nyomás alatt volt. a munkaidõ végéig. Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. csak az utcára. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. és kellemesebbé. bútorok. el sem törött alatta. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. csak egy teremben mutatkozik mozgás. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. fekvõágyak álltak rajta. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. itt sorakoznak a mûtõk is. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. és az aneszteziológusok azt mondják. A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. székek. Körüljárjuk a csarnokot. víz. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. minden rendelõ be van zárva. mire el tudták reteszelni. de az üveg erõs. ha már mindenképp en muszáj.lett raknunk a lapot. székek és padok is sá k festve. Kiderül. és nem mindegy. de visszatartja a bele ullott leveleket. Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. tönkrement a motor. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. minden oldalról pergola vette kö . az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. Lehet. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. akkor inkább kedden. azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. Tegnap. mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. otthonosabbá teszik a kó dást. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. hogy a színes falak. hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. k senki sem fizeti meg a túlórázást. A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. ki kell még emelni. mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve. A mûtõk is üresek. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. ez átengedi a vizet. Annyi biztos. kerti asztalok. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. világítás. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr. itt is kevés vigasztalót látunk. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. Ha túl erõsen sütött a nap. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. A délután már az estébe hajlik. Természetes. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. és letusolták magukat. hogy éjs esznek. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. a kiáradó víz három e et is elborított.

Bal. hogy innen elküldik azokat az embereket. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat. hogy nem személlyel. Köztudott. amit mon m. Gy. amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat. az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. emlékeztetõ oldalára. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. hogy állapotjelzõnek sem utolsó. hajlok arra. mely az Erzsébet kórház ápolónõi.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. egyszerûbben szólva a pénzt. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. hogy higgyek benne. és ki is merik nyitni a szájukat. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást. A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. Moldova úr. gyakran alak ilyen csali helyzeteket. Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították. Az egészségügy. elõfordult. kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre. hogy az illetõk nem vá . segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján.Az az igazság. Valakit a helyükbe kellett állítani.] E-bel Gastro Baleseti seb. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. de fel zetblokkom utolsó. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. sem módom nincs. hogy legközelebb oda is el kell mennem. Õket minimálbéren alkalmazhatták. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. akik tudják a szakmáj kat. € € Egy kimutatást nézegetek. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6. de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban.ambulancia A-seb. Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet.seb. a törtszám abból adódik. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat. az Erzsébet kórházban kezdem. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl. Összesen 16 10 42 . Jusson majd az eszébe. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket. mikor eszembe jut. mert úgy gondolom. Már a Keleti pályaudvarnál járok. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat. Ideiktatom ezt a ki atást. Természetesen sem idõm. hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban.

hogy Sásdi doktorral. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl. az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott. ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet.6 €€8 17 11 €€9 32 341. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra. csak a yben. sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került. Nagy doktornõ feladatkörét.6 -5 -2 -2 -2. ez a szám mostanra lement 550 alá. Az illetékesek volna szabadulni tõle. de többen is állítják. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére. Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk. majd állítólag Szegedre került. Mik a további távlatok? . inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. traumatológia. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól.24 14 11 36 41 26. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek. Az akkori igazgatónõ. ott várakoztak a bejáratnál. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad. Mint látható. például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott. hogy megszûnt az elvándorlás. A két kórház profilja kiegészítette egymást. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat. doktor Nagy kiváló neurológus volt. az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem. hogy nem. elõbb Ajkára. január elsejei hatállyal.

€ € A Dr. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. az ajtók-ablakok rosszak. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak. Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból. bár sajnos. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. de aztán a kormány a választásokon megbukott. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. nincs túl sok idõm. tudomásul kell vennünk. a falak sok helyütt salétromosak. ott kizáró s betegek fekszenek. így is veszteséges. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret. ha m. másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja. országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . Egy. nálunk erre ali . elõttünk áll Portugália példája. és mind többen szorulnak ápolásra. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést. mikor ott megszûntek ok. vagy van. A múltkor láttam egy preferencia felmérést. Kibámulok az ablakon. Meglep. a közbiztonság. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra.és vizeletbûz. Elvileg volna rá lehetõség. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti.Néhány osztályunk még most is. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. sõt. a közlekedés és mások után. Benézek egy kórterembe. 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. fokozatos lemaradás következett be. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. maradjunk a krónikusnál. Ezt a kórházat króni lakítanák át. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. a maga idejében korszerû. A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide. az ztály -ra kérem magam. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. Az ápoltaknak ha nincs családjuk. Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. megkérdezi. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. mert nincs tisztában a s .

az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. ú meg a hatalom jelent tudást. Egy súly zertartalma 12 százalék. Kárteszi fõorvosra bízott. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. ez is csak úgy jön ki. gyakran ismétlendõk. hogy a tudás hatalom. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött. a napi két ügyeletes és e . ahol fõleg testkihûléssel felvett. a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. Régen úgy mondták. megnehezíti a feladatok ellátását. elfogadható raktárhelyiséggel. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. orvosi szobákkal. bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk. többnyire hajléktalan bete folyik. A sterilizáló. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. A mûködési területünk i dett. ahol más osztályok szám znek munkát. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg. de a nehézségi fok emelkedik. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek. Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani. Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. raktári feladatokra is igénybe veszik. a betegváró.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. ez is ejátszott abban. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. de igen drágák. ren erint igen elhanyagolt. Az átlagos ápolási idõ 1. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. egy osztályiroda. nem sok változott. a krízishelyzet folyamatos. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. gépteremmel. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. sõt egyre súlyosabbá vált. ezek nem követik az esetek súlyossági fokát. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. társalgó vagy dohá szoba szûkös.5 milli l is járhat. feltételezheti. torl alakul ki. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. fõl enszerek tekintetében. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. A súlyosabb betegek ápolása két. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. Szûkös az egyetlen mentõbejárat.8 tesz ki. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. e nem lehetett tovább halogatni. De túl ezen az extrém példán. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. szakdolgozói el sem rendelkezik. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. A mi 4. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ. az intenzív mára ismét az osztály része.

A fõváros nincs felkés katasztrófára. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. a beteget megilleti az eltávozás joga. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. de nincs megfelelõ személy. futva ltûnik a kijárat felé. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. ami ezt engedélyezi? Nincs. Rákényszerülhetünk. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. Most. csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. eltûnnek az emberek. A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát. és ezerszámra sérültek meg az emberek. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. Az en. reggel nyolc óra felé áll be. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. Szóba kerül egy. hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad.s kijelölése nem biztosítható. Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. Belépünk az egyik kórterem ajtaján. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. a lepedõjét a a padlóra. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna. A teljes telítettség kerülendõ. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. arra támasztja meztelen talpát. Nem hiszem. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. a narkotikusokkal is ez történik. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon. 30-32 órá sít. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. amiért elentést kell írnia. törvény vagy bármi más jogszabály. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. Létezik olyan magyar rendelet. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. De az persze nem megengedhetõ. Ha két ápolónõ kiesik. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. Kárteszi doktor utazik. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. mire elindulhat hazafelé. hála Istennek. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. Hallottam olyan legendákat. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. egy fiatal nõ. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. Sajnos. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. ha újra próbálkoznak. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. olyanra. súlyos következményekkel járhatna. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. a fõnõvér már nem t a beosztást. és behozza õket a mentõ. Nem tudjuk követni. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. hogy sósavat pót isznak. Nincs utógondozás. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. el magával egy fiatal orvost is. Nézek utána. mint amilyen Tokióban fordult elõ. Napokig agonizálnak ép tudattal. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. mert a szolgálat túlfeszített ri . már rég kihûlhetett az étel. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. de nem nyúlt hozzá.

Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. Az elét önakasztással követték el. Fél hét van. a kõpadló kikopott. elhúzódó gyászreakció lép fel. A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja. Úgy jött ki. az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este. Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. ezt már nem akarják vállalni. õk a pá solatban. reményük sincs rá. hármat lehet kiemelni. Fõleg hezen ezt a helyzetet. és megkértem. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék. növekszik a daganatos betegségek száma. € € Úgy gondoltam. hogy keresek. a viszonylag fiatal. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan. ha a beteget behozzák. hová vigyék õket: hozzánk.45 súlyszámra sorolja be. a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. Gyalázat kimondani. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. nem kell drága gy ereket adni neki. nem megyek bele egy vitába. vagy a Szent Lászlóba. Szünet hozzá. hogy felkereshessem a munkahelyén. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. Az orvos elrakja a szalám t. és egy órán belül meghal. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust. de az az igazság. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. adt befelé a hideg. vagy az addiktológiára. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . Itt a pár. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. A bejárati ajtó rosszul csukódott. operáción esnek keresztül. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. Hozzájön még a havi . érdemes itt alaposabban is körülnéznem. Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá. mert álta csonyabb képzettségûek. üres ogok végig. Néha hepatitis c-t is összeszednek. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. A férfi alkoholista. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. õk már átestek a szociális háló minden résén. utána pelenkázni kell õket. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. és nem talál újat. ezen azt érti. Az is sokat ront. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. és áthív egy kávéra a szobájába.2-0. ezért néhány este az ügyeletre. veri a feleségét. erre sem t k. elborzadva látom. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. az utánad megyek -effektus. hogy mi a kkor járunk a legjobban. és más költséges ellátásban részesíteni. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket. segélykiáltásnak számít. hogy vannak betegek is. Az elsõ a 16-26 év közöttiek. de úgy látszik. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. esetle nyílást vágni a hasukon. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. Bólintottam a portásnak.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

A melléku Rákóczi útra. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. Hát majd körülnézek. és a hûtõszekrénybe rakta. Kikerültem az utcára. hogy egész reggelig. vagy le kai autóbuszjáratot. az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t. és utána azt tapasztalták. Mikor lebukott. hogy hová mehetek. Csapdát állítottak n . Megdöbbenve látom. hogy egy éjszakár . a testet pedig háromfe ta a kertben. hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. A két rendõr káromkodik. mellyel átjuthatok Budára. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. az esélyek itt jobbak. de az arcán határozott tartózkodás látszik. sokan haltak meg a kezem alatt. ott van a szállása Kõbányán a rég an. fagyási sebekkel hoztak be ide. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. mint a fogdában. elköszönök és elindulok hazafelé. . majd látva. megpróbálta megjátszani a bolondo t. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. elmosolyodik. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . Visznek a Lipótra? kérdezte. Hiába. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket. hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket. amel ben laktam. Mindegyiket elsirattam. Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. A beszélgetésnek az vet véget. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt. amelybe a delikvens bele is esett. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. Visszamegyünk a vizsgálóba. kikészülök. ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. Feltûnt nekik egyszer. a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot.ilkosságot kísérelt meg. a napi esetek száma m elérte a harmincat. hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. amíg eldõl. hogy ez így nem fog menni. (A mentõk becsületére legyen mondva. Akárcsak Iványi Gábor házban. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant. Veréssel. és azt mondta. Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. nem is motozzák meg a pácienseket. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. már rég lejárt a szolgálatuk. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel. a fejét levágta. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. le kell húzniuk a WC-n. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént. N. otthagyta mind a két házat. és itt kell mellette lehet. hogy két rendõr lép be a kórterembe. eg izsákra való ruhával távozott. így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. A fõorvos látta. õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. N. mégpedig a leírt módon. Harminchárom éve dolgozom. Nyilvánvaló. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben. megpróbálok itt tölteni e ypár napot. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . behozott kábít tán kutatva. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. a szemhéja megmozdul. Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . Most onnan is el kellett jönnöm. hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. A házasság hamarosan felbomlott. egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. aki befogadja. Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. Lefektetik. én meg n m tudok elhelyezkedni. semmit. vagy kívülr zik valamilyen segítség.

amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. A hátsó épületet 1886-ban építették. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be.1-tõl 1. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. szociális jellegû feladatokat lát el. nem. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan. mondjuk. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma. a kórház valaha viselte is a nevét. és felveszi a kagylót. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt. az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást. Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. és ki ta az irodája falára. Akivel most beszéltem. aztán visszafogadja.7-ig. Szavaiból azt követke ki. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. hogy n is várakoznak egy helyre. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. hogy érdekelni fo . hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért. 22-23 ezer for kap majd kézhez. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. A kórház. de elõfordul. retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató. az átla lási idõtartam négy hónap. de hallhatólag nem sok sikerrel. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. felhozta. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték. sashalmi. Megszólal a telefon. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. Az igény egyre nõ. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. Nálunk csak részleg díjat kérnek. gyakorlatilag elköltségelheti. betegeket fogad. mint a legtöbb kórházban. az idén 3500-at. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel. Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. Most jött egy új törvény. amit vállalkozóként kap. havi 40-50 ezer forintot kap számlára. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. legalábbis formailag.lágított bank elõterében. Az esete nem egyed i. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. Vannak orvosi szakmák. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. dõre. a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli. megpróbáljuk áthi k módján. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. az igazgató elnézést kér. vagy ha van is. A szociális otthon az élet végéig szól. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. mint már említettem. ehhez jönnek még különféle szorzók 1. gyakorlatilag ápolási. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. de annyira jellemzõ ügy. Ezt hogy érti? . rvosi beutaló kell. persze hogy nem vállalta. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. nem hajlandó törõdni velük. Ezért senki sem har rájuk. az itteni elhelyezés. akiknek vagy nincs családjuk.

hogy a jajgatásával avarja a többieket. úgy látszik. egyben szobavécének is használják. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. õsz hajú pár ül. kilencven darab Eunoctint vettek be. de a tudata tiszta maradt. intéz hozzá néhány vigasztaló szót. meg sem kapták a okra használták fel. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni. de nem figyelnek arra sem. ahová benézünk. inkább fekszenek . A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. Kár volt! mondja a férj. maga is imádkozzon. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. sõt néha a tükrök is. kitol az elõtérben álló asztalok mellé. a férfi járásképtelen béna. A nõn vastag szemüveg. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. Mikor B. . fölött szól a televízió. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. A kórházban nincs koedukált részleg. ha nehézkesen is. hogy kimenjen a vécére.. segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató. ha nem. be is vette volna. aki szintén agyvérzést kapott. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg. mindegyikük elmerül magában. üldögél a folyosón. Odajutunk majd.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. hogy ha úgy alaku pota. Azt hiszem. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. Kevé zemélyes holmi. de a toxikológián megmentették õket. vagy be sem készítik. e élnek házasságban egymással. hat ág ak mellett éjjeliszekrények. a depresszióé viszont 1. egy adag ciánkálit vitt magával. 90 százalékos vakságban szenved. de ahhoz sem nyúl senki. Egy fiatalabb. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva. hogy n helyzetbe jussanak. a felesége rábólint: Így igen. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. Az elsõ kórteremben. csak délelõ szótlanul üldögélnek. Egykorúak. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat. 88 évesek. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. egymás kezét sem fogják meg. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. beteghordó lelép. . mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. külön-külön kórteremben helyezték el õket. vécépapír helyett lapuleve nak be. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. Az orvosok igyekeznek elkerülni. Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. néhányan a tolókocsiban maradnak. a ma s fokozatosan elveszíti. a gyerekeik eg látogatják õket. hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. és nincs kétségem. Nem szólnak egymáshoz. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. mert felfogja a baj teljes súlyát. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól. Másfél éve kerültek ide. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba.7-ot (160 ezer forintot). ne kelljen visszamenni érte a kórterembe. az megsimogatja. Távozóban még látok egy öregasszonyt. a munkaideje hattól délután kettõig tart. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. Újabb kórterembe nézünk be. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. a e megbénult. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. az intézmények. Ha hívõ. mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját. Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. egy partra vetett halra hasonlít.

hogy mondjak le errõl a szándékomról. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. hogy néhányan azok közül. Meg vagyok gyõzõdve. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették. hogy õk már régen meghallották növését. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. sok helyen a puszta létért. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. a Péterfy kórház fõigazgatóját. sõt. Ugyanakkor köztudott. és XIV. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. Moldova úr. és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. Mindemellett személyes véleményem s . és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz. Arra hivatkoztak. szappant. Az is k usokat vált ki. emlékszem rá. Azt beszélik. Késõbb maga attam. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. újra megállapíthatjuk. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas. nem ilyen egyszerû. hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. hogy az ottani fõorvo éppen beteg. Üdvözlöm. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni. ápoltj eredhet össze. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. h ogadni tudjon. Igen. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. akik úgy emlékeznek vissza. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. valószínûleg. a sajtónak.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. csak önkormányzati bi s. A múltkor azt kérdezte. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam. hogy vécépapírt. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas . adományokat kért. A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak. a k nem fajulnak idáig. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban. R embernek számít az egészségügyben. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. alig terjedt ki többre. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. mint az adósságok kifizetésére. A fõigazgató 12 évet töltött itt. hanem vállalkozói szerzõdéssel.) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. sal. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért.(A helyzet. én nem csõdbiztos vagyok. hogy hagynak meg engem a helyemen. a fõváros VI. középkorú férfi. ha az érdekeik úgy kívánják. Így csak néhány. kötszert vehessenek az ápoltak . mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. De néhány résztanulságot már le tud vonni. de a Péterfy igaz arra kértek. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. vagy a közvélemény ítéletének. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban.

A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. Az õ munkájukat segíti az az úr. egyeseket be is zárunk. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. A XVI. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. ennek fenntartása a kerületre hárul majd. ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . Még én sem mondja. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként. Nem vitatom. Biztos vagyok benne. ezeket a falakat. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. melyet eddig mi mûködtettünk. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. aki szándékosan rosszul akart járni. Kopognak. elnyomva egy sóhajt. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot. Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. amit mond. Zsarnay nem zárkózott el. Én nem értek hozzá. Akar beszélni vele? Igen. van rá remény. hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. eg yszerûen nem szállít neki. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. új székeket raktak be. hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. Még nem lá n üzletembert. megengedhetetlen. mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . hogy ha egy cég azt hallja. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. doktor Budaházy Emilt. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság. akkor nem is kell letörlesztenünk. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. 1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára. pályafu i kórházban kezdte. egy hónappal ezelõtt került ide.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. átmegyünk Zsarnayhoz. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. Baján felújítot es fogorvosi rendelõt. majd egy középkorú. a gazdasági igaz orábban. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . hanem tovább javulnak az ellátás feltételei. hogy 21 különféle tele tsunk fenn. de azzal magának is tisztában kell lennie. Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. Az önkormányzati biztos rábólint. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. mert akkor én mindig hazautazom Bajára. Arról is hallani. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. hogy ha be is következik ez a változás. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. már többször is járt a Péterfyben. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom. Emlékszem rá: otthon. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. ha lehet. Nekünk arra kell vigyáznunk. és csak akkor magánosították õket.

január elsejével elmentem nyugdíjba. aztán visszavettek státuszba. rég elveszett ember. kértek. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk . huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. de háziorvosa feltétlenül van. három hónapja állt fel az új vezetés. aki sokat el tud érni k. Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. tehát a kórházi kenyérre kell. ahogy én szok tam a munkámat. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. Nem akar egy teát inni? De. szívesen. Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. hogy papírokat gyártottak. és ezalatt nem történt sem b annyi. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. nem tudtam ellenállni. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek.nt. Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. hogy ne a küszöböt rágja. hogy hívjanak vissza. melyet minden évben meg kellett újítani. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. Szóval megígértem. nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót. Visszatérve a kórházhoz. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor. ha garantáljátok. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. Arra gondoltam. Ha érdekli. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. megkértem a tit nõt. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. de örömest tévednék mondom. Elõbb csak négyórás munkára kértek. jöjjön ki a kórházba. ha bajba kerül. miszerint a Neptun Capital Inc. hogy én 1993. Mi történt magával? kérdeztem. és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. és szükség volt a segítségemre. de katársai minden alkalommal azt közölték. meglepõdtem. Budaházy Emilt. és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. -fõnök és még Isten tudja. az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. ha a ny ató visszakerül a helyére. Azt tudja. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. a zóként dolgoztam. Tudja. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. Utánanéztek az ajánlatnak. kiderült. errõl le kell mondanom. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. 2000. látva az állapot t. hogy várjam ki. Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. bár tudom. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. hogy befejeztem. hogy maradjak legalább március 31-ig. akit megértem ebben a kórházban. és olhatnám az okokat. hogy beteg. december elsején rövid. € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. micsoda. majd megbeszéljük. de nem jelentkeztek. nem találtam benn. Január elején azonban. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd. érzelmileg ide vagyok kötve. fejlesztéseket. . úgy döntöttem. gyenge voltam. de õszinté zólva. Jelentkezett néhány mérnök. vagyis átmene megbízást kaptam. hogy százféle felad lásson el. nem jövök vissza többé. Beültünk az irodájába. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. Újra kellett volna próbálkoznom. de egynek sem támadt kedve. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. akinek átad ajd az ügyeket. és segítségre van szüksége.

hogy közben egy percre sem állhat le a kórház.A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. Mikor ez épült. így másolták le a lapokat. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. Úgy érzem. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt. megkértem a vezetõt. egy . Máris késésben vagyunk. közben kialakult eg mi beszélgetés. létezésérõl véletlenül értesültem. ha akarja. Két kéményt úgy. megtudtam. és átnyújtja a névjegyet. Kint a szabadban. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. de akkor dupla pénzt kérnek érte. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. Szóval így állunk. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. Jól van. de inkább 12 t. vagyis már szeptember közepén tartunk. hívtam valakit. mindi k egy-egy kórterem. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. el lehetne vinni. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. üre ség fekszik alatta. mert épp most járt le a szavatosság. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. mert külföldiek is akadnak köztük. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom. Körbenézünk. az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. abban bíztam. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. hogy megnézzük a kazánházat. úgy számolom. Ez plus z egy hónapot jelent. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. a szomszédos motorgyár és mások. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. kapjuk meg az engedélyezési okiratot. pedig szobák. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . eleget láttam. most másfél mûködik. és ettõl nem lehetett eltérni. Ennek az év végére meg kell történnie. Írtam az illetékeseknek. hogy fogadjon egy eszélgetésre. ami már nem fér bele. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. menjünk át. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. ahogy van. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. külön pénz viszont nincs rá. hogy az egyedi eseteken túl ató. nem én ígértem meg. Miért ígérték meg. semmi szükség sincs rá. Elnézést kértem. de ezek mind visszaléptek. Ez hogy lehet? Úgy. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. mint képzeltem. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. a több € 7. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. abba belefért v a. még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. és nem fog megtörténni. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. búcsúzóul kérdezem meg. Az Auxilium Kft. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani.

Mikor leérettségiztem. Ezután hozzák meg a döntést. az életfolyamat el. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. de hozzáa idõk vívmányait. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. ha nem is lettem sebész. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. akik annak idején d lgoztak rajta. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. a Belügy dönt. Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. ezért minden kartam lenni. de a kórházban megoperáltak. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. rám bízták a a kutatás-fejlesztést. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. Áthelyeztek r gyárba. akik mûvészi becsvágyból. A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt . aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. onnantól kezdve. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. napjainkban már nagyvállalkozók. e folytán a mi kft. de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni. hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek. hogy a tervezésüket. Tizennégy emberrel indul unk. és rintem. ápoló és más egés ott gondozza. is közremûködtünk. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. kivágták két bordámat. de erre sajnos aligha kerül sor. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. Az elsõ munkánk a t lt. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. Egy kormány sem kerül . további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . . A Medicor bõven ellátott minket munkával. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. de továbbra is végzi a munkáját. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki. egészen addig. nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. így. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. akik eredménytelenül pályáztak. máskor néha harminc is megjelenik. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. és megmentettek.rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. Diploma után az Akadémiára kerültem. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. Az is mellettünk szól. látványos házakat kívántak tervezni. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra. A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. a szülõi házat már ki gyászra. állomásával foglalkozunk. hogy egy ember m egszületik. mint A Honvéd kórház. Pénzügy utalja át a költségeket. A Medicor állami nagyvállalatnak számított. már mindenki letett rólam. ma már az is felújításra szorulna. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt. hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. az is szerepet játszott. tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. kan. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. úgy alakult. hátha valamikor hozzájutok. Mint általában. valamennyien a Medicorból jöttünk át. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. késõbb meg szoktak keresni minket. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához.

Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. nálunk sen m tudja. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. k azt nem tudják. ha j et látnak az egészségügyben. már az sem volna elégséges. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. Csak ez önmagában kevés. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. modernizálására. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. kubaturájában. Sokféle terv született már a hasznosítására. de új szervre váró beteg. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke. aki tudná. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte.Megszületik a döntés. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. hogy az új kórház létrejötté ges. A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. vagy nem meri meghatározni. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. úgy tudom.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. hogy mennyi volna a kívánatos arány. az is kiderült. védõ mechanizmusok és érdekek. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. ahol biztos volt a haszon. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták. túlzott kapacitás is fellépne. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. Általánosságban szólva: ott tartunk. Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. hogy mibõl. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. hogy milyen irányba kellene elindulni. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. hogy mit kell csinálni? Attól tartok. hogy még azzal sincsenek tisztában. Ne higgye azt. de nem feledkezett meg a hazájáról. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. mikor egy teherautó elütötte. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül. de nem tud betegeket fogadni. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. . így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni. hogy képviselõjük is van. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. rend nem. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam. Az igazságnak tartozunk azzal. nagyon kevés. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés.

Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. Széttárta a kezét: Én. figyelmesen végigolvasta. Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el. melyek egyike. de egy lelket sem látni a környékén. Jellemzõ példaként megemlítik. és e nélkül is készségesen fogadtak. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. de. is a jó részüket. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív.színelõ rendõrök sokáig találgatták. sem a helyettese. a bezárt üvega tünk. hogy kerülhetett oda a két holttest. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. Kulcs csikordul meg a zárban. és egymás különbözõ számot is felhív. felszerelési tárgyakat. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. n rtózkodik a helyén. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. Dunaújvárosba. egy õr beenged minket. a félhomályban. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. mûszereket. Valamilyen pályázatra várnak. tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. várjuk. sajnos. Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. aki engedélyezhetné a belépést. befogadó és más hasonló besorolásokkal. kétszer halt meg. Úgy érzem. nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. Dombóvárra és így tovább. Jöttünk edik és közli. Én már lemo szándékomról. ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. hogy beléphessünk mûtõblokkba. Elköszönünk. de makacs házigazdám rábeszél. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. Bordás szinte találomra benyit egy szobába.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. és most ötmilliárd körül tartanak. merre keressük õket. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. még most. A kórház könnyû helyzetben. de nem nagyon hajlik rá. aztán kider a fõigazgató. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. hogy épp indulni készült. hogy hívja fel az illetõt. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. A fûté ki van kapcsolva. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. ha értenék hozzá. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. me szerint. Bordás telefonon felhívja a kórházat. nem vagyok illetékes. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. Hiába múlt el azonban sztéria. és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek. Úgy hallottam. Bordás megkéri. Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti. melyben feljogosít. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. 1999-ben fejezõdtek be. akkor sem tudnám felmérni az állapotok . és visszamegyünk a helyszínre. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. aztán visszaült a székébe. hogy eredetileg 2. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . hogy szánjon ránk néhány percet. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. Bordás igyek . ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. egy új szárnyat is fel rnak húzni. mert várják a megyei önkormányzatnál. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll. eghallgatott minket. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. sem a gazdasági igazgató. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket. hogy az Egészségügyi.

A lámpák fel vannak szerelve. hogy bár a kórház igyekezett al . havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer. mint azok az ágyúk. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve. Nehéz elképzelni. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. színházakhoz. Néhol az esõ is beesik. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. Így. sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. Lehet. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. március végi jelentése megállapította. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez. Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. Gy. hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor. mert itt is. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. Tegyük hozzá.] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. nem jutott mindenhová az edénybõl. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. Valószínû volt. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. Az üres idõ duplán számít mondja az õr . az õrm dagréti lakótelepek. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m . mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. valaha sárga szõnyegen. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal. fölött d a takaró falrész. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. egy folyosóról kilenc nyílik. Péteri Miklós. hogy ez a blokk is úgy avul majd el. melyekbõl egyet sem lõtte . bármikor tehetett volna. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult.e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. A körülmények az idõ múltával sem javultak. ott is fénylik néhány tócsa. míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak. ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket. és itt 1998 óta megállt minden. néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. dr. több mint 2200 alkalmazottal. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi.

zömében kettõ. és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7. hanem a védõk lelkében rejlik. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. mintha valaminek lenne a pora . s tékek kiváltására. de hát ezt gszoktam. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. a beszédébõl úgy szállt a semmi. a gondolat szép. a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot. megszólítok egy tekintélyes. Igyekszem oldalösvényekre letérni. vitte el a pálmát. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. Pécsen.5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . mikor Weil Emil azt mondta. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. aki elmondja. hogy az orv osokat nem kell megfizetni. Miután a megfelelõ pénz összejött. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li . társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. Az már szinte apróságnak tûnik. összesen 7. Meg-megállok mellettük egy pár szóra.4 milliárd forint állt rendelkezésre. ez eltolódott 2003 tavaszára. ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. szerzõdésesekkel pótolják õket. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. kiírták a közbesze tot. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. és ez további megszorításokkal. e z új épület átadási ceremóniájára. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán. a fõ yzattól érkezett méltóságok. a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe. A budapesti önkormányzat vezetõje következett. érjük be ennyivel. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. mikor veszett el a morál?! 1946-ban. A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. a többi gép a cercle alatt is dolgozik. valamint a nõvéröltözõ. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. A patinás. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni.a finanszírozási feltételek változásaihoz. az egyes állomásokat úgy választják ki. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. egy öreg orvosnõt figyeltem. hogy a befejezés eredeti 2002. a dolgok olajozottan haladtak tovább. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. Én egy sarokba agam. a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt. majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat.és négyágyas. melyen a Középületépítõ Rt. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak. Én eddig úgy tudtam. szeptember 30-a volt. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. néhány érdeke . egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik. Az t illette meg. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból.

László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során. A máshol párhuzamosan mûködõ MR. de ha valaki a határvonalon áll. Viszont. Megvárom. az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. Létrejött egy modern s sztály. új létesítménynek tekintik. A Szent Imre kórházban. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel. akkor azt fogjuk tenni. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud. hogy olyasmi történhetett vele. dr. és ezek nevét be entésbe is. hogy az egész Szent Imre kórház az e . követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra. és megállapodok vele. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. amíg a kórház fõigazgatója. a VIP-büfében is csak pog csital maradt. Péteri doktor panaszkodott. és a kórház úgy jön ki jobban. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. Utolér a hivatalos vendégek élbolya. Arra is rá akart bírni. mert ha túllépik ezt a szintet. csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg. Nem kellett voln ezt megemlíteni. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat.1-2. hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl. Akadnak kialakításbeli hib . ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. de mikor benyitok az irodájába. Általában megérezzük azt. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. nincs hová kimennie a gyerekév el. Megmondtam neki.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. amit azok tartalmaznak. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. pedig lehet. arról beszélgetnek. hogy a gyomra lyukadt ki. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. látn i rajta. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. Benézek a szülészetre. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. Ez így lehet. a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. a rendezvény láthatólag véget ért. nem engedett megvalósulni néhány atást. Az esetszámával kell mûködtetni. legalábbis az új épületben. a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. mert a benti kezelés sokba kerül. Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. hogy ha a kórház így fejlõdik. h befektetjük. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet . Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. A fõigazgató lassanként kifújja magát. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos. hivatalos ügyben. fegyelmezett ember. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük. Egy hajlék mamát mutatnak. Minden más intézet is így jár el. Arra akart rábeszélni. Ezért nem szerezték be az MR-t. Bár hivatalosan nem zárták be. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. és urópainak minõsülõ szintet. mert a 7. akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. Kiderül. de hát ez kikerülhetetlen. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. amit nehezen tud megemészteni. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt.

de arra alkalmasak. Ahogy más intézetekben. Eddig. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. tönkretettek egy telefonkészüléket. hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. a kívülállónak. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai. csak használat közbe ki. akár egy középiskolai illemhelyen. nek lámpák. négy érsebésszel rendelkezünk. de nem tudom. ha lehet . ennél feljebb menni nem kívánatos. ahol a c . ha ötven beteget kell kezelnie. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. Kevesebb ember több esett d foglalkozni. V t. Tudom. mikor kiderült. ezeket helyettük mások intézik el. fel kellett ni a PVC-takarást. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. századi körülmények közé. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. a f ek útbaigazító feliratokat. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. Mindent. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. most három hetet. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. titkos dohányzók rebbennek szét. éjszak jut. ha rá akarnak ülni. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. nincs vakolat. de azon elcsodálkozom. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. zsúfolt szobájában dolgozik. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. leromlott egészségi állapotú országban. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. hat hét után viszont már mindenképp s távozni. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre. továbbra is lepusztult. ez hat ággyal mûködik. Hippokratész t az eszembe. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. de õk tíznek a munkáját ellátják. amire kíváncsi. zavart. Számtalan apróbb jel utal arra.k napról a másikra átlép majd a XXI. nekem. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. de akkor már fizetni kell az ápolásért. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. a kiszolgáló egységek létesítményei. mint például a belgyógyászat. igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg. hanem a beteg. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. mint más osztályokon. Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. amelyet már ellett volna bontani. a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit. vagyis nincs padló. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. ápolási gondokkal. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. hogy nem találni bent toalettpapírt. mert nem kell f k ellátási. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. Röstellem bevallani. Erre vall. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába. mert több szakmára is ki van képezve. hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. A betegek t tölthettek itt. 57 ágyra nappal hat. ezért. on már nem lepõdök meg. úgy z kevés lehet.

Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. legalább öt fõ hiányzik. Közösen felmondtunk. hogy nem. sokszor hajlékta zemélyek képezik. mindenképpe . lélegeztetõ. arra hivatkozva. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. Folytatva a szóba került témát. egy dip százezer forintot is elérheti. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is. itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. még tovább szûkítették a mozgásterünket. Nálunk nincs idõhatár. a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. Megindult egy hivatalos eljárás. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez. ne . Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. akik terhesek voltak. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. például a vé yan reagenst használnak. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. sokktalanító. Rákérdeztem. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. nemcsak a beszerzésük. dr. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. ha úgy adó sebészre volt szükségünk. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. A fõorvos. mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. Megnézem még a sürgõsségi osztályt.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. lyen a kórház áll. Ez sok? Azt hiszem. hanem a mûködtetésük is igen költséges. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. de így sem teljes a létszámunk. Sok külföldi állampolgár bekerül. többször is félbeszakadt. és elmegy. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott. ott jött össze. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. újraélesztõ eavatkozásokat. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. még az 1997-es évben. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. Két évig szabadúszóként dolgoztam. hogy a betegüket hazafogadják meghalni.latok is szétestek. Mikor kinevezték a válságmenedzsert. hogy azért. Már az elsõ pillantásra feltûnik. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. hogy megs et az élõsdiektõl. Már hallottam az ügyrõl. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. Csalódottan konstatálom. Családos ember? Nem. Én is azt hiszem. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. azt is a másik épületbõl kellett áthívni. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . Nem volt o bánni ezt a döntésemet. A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol.

A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei. hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. és dr. . thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W.k jó munkabeosztást készíteni. hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. hogy melyik dalra áll. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. 2003. és azok fennmaradásában érdekelt. hogy ott újra feltöltõdik. Azt hiszem. illetve igazgatótanácsi tagja volt. hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket. Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. Rath a természetes egészségvédelem. az amerikai néphez és a világ többi népéhez. mikor hatalomra került. az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. de hagyja. majd annak háborús célkitûzéseit. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. Mert hiányzik annak a kultúrája. február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek. mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. amely már az egész i fenyegette. magánembernek egyaránt. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. sõt rábólint a szavaikra. Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. nincs igaza. Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. A támo bizonyult. Bush-hoz. hónap sem telt bele. A Fidesz. milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. véleménye szerint. tíz prioritást állított fel. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. mint említettem. van esély. az egészségügy a dik helyre került. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. az Egyesült Államok elnö . Az alacsony k a betegeknek természetes. a kiégés. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. € Járókerettel Európába € 1. € € Vége a második résznek. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. Az egészség és az em . megáll a hátunk mögött. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. A dr. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. a kultúra szintje viszont csökkent. A háborúk. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. melyet dr. Dr. Nem kevésbé lényeges a az a tény. Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. valamint a világ vezetõihez. amit hosszú évek során ro ntottak el. Gilead vezérigazgatója. € € Berényi doktor közben visszatért. Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. ne háborút! címet adta. hogy a beosztottai kib jék magukat. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. és más helyre rakni.

Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. és beestem a mûtõágy alá. € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. ellenõrizhetõ. Ez a döntés nem énrajtam múlik. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt. Rath Egészségalapítvány állhatta. az OEP úgy néz ki. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. például az MSD-hez. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. Ezt csak úgy érhetik el. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. mint egy autóbusz. csak eljátszottam a gondolattal. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. azt hiszem. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . Csak kórházakat látogatok. és a fenntartása sem olcsó. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. mindenk inél többet elragadni magának. Szabad megkérdeznem. ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. hogy távozzon a cégtõl. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ . hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. A fõnökök. én is úgy látom. a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. és nem vonatkoztatta a egészére. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán. mint a fegyverüzletág. mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. bajuszos. a sebészek. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. csak a tüneteket fedik el. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. Ha valaki nem tud teljesíteni. Ez érvényes a legf is. melyek nem gyógyítanak. felfigyel ránk. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. ha polgári szabadságjogokat. belgyógyászok. Nincs ok leményeik helytálló voltában. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani. éppen azért akartam sebész lenni. mint orvos. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel. Folytatom a felvetõdött témát. elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. akik az igazi munkát végzik. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta. mert csak költségtérítést kapok a munkámért. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. sokat kínlódtam a lábammal. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. hogy mennyi ment ki a raktárakból. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. abban bízva. vérkészletek.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. hogy ki dolgozott . nõg tartják a hálapénzt. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. Igen. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. egy alacsony. és azonnal tudják. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. Már megszoktam. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit.

a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. Biztos hallott már róla. és tiltakoznak ellene.gyengébben. A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . A hirdetések csak nagy mére ekben. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. de ez nem újabb orvosságokat. de mondom. a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. az ár most már meghaladja a 15 milliót. ez akkor is sok. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. Rosszul gondolja. Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. el kell i. hanem az íróasztal mellett születnek. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. hanem társadalmi. Az MSD. A piaci verseny kiélezett. egyes rádiómûsorokban. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. és a 00 millió dollárt is igényelhet. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. vagyis a beteg veszi meg. nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. Számos példa mutatja. mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana. és sürgette a gyógyszeres megoldását. mert nem közvetlenül a fogyasztó. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert. egy újságíró utánanézett. Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. A következõ. hogy eladh ermékeiket. az orvos dönt a megvásárlásáról. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére. magas lapokban. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak. évente legalább 4-500 új te nik meg. minden elõadó valóságosnak t a problémát. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. Biztos hallott már róla. hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. A gyógyszer különleges áru. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. a vizsgála erült ki. mint hogy drágá nyakunkon maradjon. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk. Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. ez öt-hat évig is eltarthat. h egy köztes személy. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. Ha egy innova gyis újszerû. hogy bonyolítsák le az ügyet. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. ha jóval többet tud. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. kiderítette. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. mint a régi. Milyen eszközöket használnak. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. Aki megenge . ez csak az elsõ lépés.

Csákány György r. például francia cégeknek megéri.] orvosokat. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel. aztán nem vesz szerbõl. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad. Magyarország kis piacot képvisel. Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. Persze az is elõfordul.dheti magának. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. megköze a 30 százalékot. vagy nem annyit. hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. Ellenkezõleg. ha elvileg kerülünk szem sal. mint amilyen mennyiséget kiírtak. és y súllyal eshet latba. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem. mostanra. továbbá. Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. e a költségeit is mi viseljük. elõfordul. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. Ahol kórházakat. véleményem szerint. amelyet a gyár nem támogat. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. mint a nyugat-európai patikákban. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. azt senki sem ellenõrzi. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. A Hunda jelentette ki egyszer. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. l ehetõvé kell tennünk. nem utolsó sorban a reklám hatására. Visszatérve a marketingre. klinikákat kell bezárni gazdasági el . Gy. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. és az e eredményeiket publikálhassák. sõt lekicsinylõen tkozik róla. ahol ma is vagyunk még. Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. veszünk rajta egy gépet. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. a legjobbat akarja. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására. Richter stb. ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. Ez a múltból itt ragadt abúzus. dolgozhassanak velük. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt.és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. hogy a szakemberek megismerhessék õket. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. Mi történik akkor. Ennek épp az ellenkezõje igaz. Baj akkor van. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. hogy megítélje. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. Egy országban. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. vagy csak megfizethetetlen áron. Feladata volt. Persze a túlsó véglet is jelentkezik. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék. a nagymama sokallja.). majd otthon eszünk valamit. hogy ne r tek büfét.

hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik. hogy az az orvos. A helyzet valójában ennél is rosszabb. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia . és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. Erre vall. de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. és beviszik a kórházba.5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. olykor ingyenes juttatásként. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel. kórházak nem adózo lmét jelöli. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. az orvosok. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. Nem folytatom. mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. ha teljesíti a páciens kívánságát. Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. Ez az adat a Gógl-. esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. szakmai támogatást. A farmatámogatás. mely jelenthet közvetlen pénzt. az OEP olyan rendelkezést lõ. hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. Az illetékesek ttól tartottak. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. a márkanevét nem. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. hogy a gyártók így vesznek elégtételt.att. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. felírhat generikus. késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. illetve közvetett támogatá etést etc. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal. Ez rövid idõ alatt 4. ha utánagondolunk. a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán. ezek banalitások. vagy csak az in b mértékben emelhetik. Eg rendeletet is hoztak. de azt sem veszi figyelembe. Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi . amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. kiváló mi gyógyszerekre. hanem szakmaiatlan voltában. a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. Megemlítendõ. . hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi. akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt.

Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. . hogy egy. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. bár valójában cs y apróságról van szó. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza. az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. állták a versenyt z Európával. Televíziós nyilatkozataibó em sovány. hárman is belehaltak a mérge zésbe. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. a gyár önálló kutakkal. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. A mi elõdünk. € € Kõbánya szélén. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. több betût nem hasz ttunk. 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta. hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. de személyesen most találkozunk elõször. huszonkét éves egyetemistaként. egy kísérõt adnak mellém. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl. ak a polcokról az italosüvegeket. a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. 350-400 termék került ide. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. némelyik még most is nálunk van. Zeus fõisten pajzsa. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített. rövidítve EGYT-re. A gyár nem kezdett vitába. aztá einvitál az irodájába. a forgalmazást kellett irányítaniuk. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. valamibõl nekem is meg kell élnem. azt itt . de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. éles profilú arcát. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. olyanok például a tejcukor. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl. Általán t azt jelölték ki számára. mint az ipar más területein. Orbán István. cserébe el kellett köteleznem magam. sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak. így jutott eszünkbe az EGIS. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. és olyan mûködtetõnek adta át. és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. de még csiriz sem volt elégséges. megvásárolta az egész üzletet. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . Késõbb megtudtam. bemutatkozunk. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. míg kavargatjuk a kávét. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. a megállónál szemembe ötlik. mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem.

az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. olyan hátra kértem magam. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné. A rossz döntés is jobb. de a döntés után má helye semmiféle polémiának. hogy hibázhatok. hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. és hatástalanná válik a megvalósítás. Kétségkívül fennáll a veszély. ha tovább is olvasta a szócikket. hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. majd igazgató lesz. hogy a továbbiakban nem térek vissza rá. hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a . hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. ha talpon akart maradni. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül.7 milliárd forintot tett ki. innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. Azt hiszem. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. Servier úr. Ha megengedjük. hogy újra elkezdjék rá gittet. mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. az óvoda. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. most egy jó kocsit tudnék i belõle. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. Most párttag? Nem. Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. azt is megtalá hatta benne. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. mikor érjük el ezt a szintet. ennek az ára menet közben növekedett. mint a dön a. Orbán nem engedte meg. majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. mûszaki igazgató. ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . három évig egy laboratórium vezetõjeként. de vigyázott. Nem is folytatom ezt a témát. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát. azt végre kell hajtani. hanem alkalmazott. Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. és jó volt a mûszaki érzékem is . A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni. de õ elhárí ajánlatot. egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt. se . A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. de lényegileg az én kezemben . szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. El kell fogadnom. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. Itt is igazi profikra volna szük dom. akit le lehet váltani. hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. bizalmas köz m. Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. Összehasonlításul megemlítem. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. ha rosszul d olgozik. Én itt nem tulajdonos vagyok. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. Megígérem. akkor szabadon dolgozhatok . vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. lelassul. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként.

mert ha az adott orvosságtól támogatást. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. mindenkinek megadták a maga jutalékát. ha a ráta 6 százalékos. a kartondobozokon is csak a betû magyar. ampullát. Ha valaki. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. Annak idején Mikola. ez nem mindig járt haszonnal. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik. ez most 500 Ft. miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. de támogatásban nem részesülõk. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. a papír m onnan származik. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. rajt incs más szerv Magyarországon. de ha egy akk lat. megérez egy ekkora tételt. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. sõt törvénytelen! Attól függ. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. például. hol alkalmazzák. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. Niger államnak akar eladni valamit. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. hamarabb szétesik. támogat kek kerülnek. a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. mint a miénk. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt .ozók lakáshoz jutását. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . Gondolja meg. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. és tak képesek. Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. és gyakorlatilag eladhatatlanná válik. tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. hogy megváltozik-e a színe. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. az OEP megmondja. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. sõt az sem mellékes. a másodikba a vényköteles. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. Azt is megengedheti magának. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. mely ilyen irányú támogatást adhatna. Ha valaki azt állítaná. akkor már baj van. egészpályás letámadás folyik. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. természetes. olyan mértékben fizetünk rá. péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. mondjuk. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. De hát ez az eljárás tisztességtelen. végül a harmadikba választhatók tartoznak. ebbõ ot emelhetünk. Az elsõbe a vényköteles. mint a miénk. de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat.

mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. hogy ermékeit írja fel. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz . nyugtatók.2 százalék mást jelent nálu és nálunk. Másrészt viszont azt is garantálta. Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. Késõbb arról vitatkozgattunk. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk. hanem az elnevezések. Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. a 3. Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket. A drágulás igen jelentõs mértékû. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. január 8-án került sor. hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. tehát eleve szabbul jártunk. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. hogy valakit rábeszéljünk. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket. Maj i is belejövünk. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. hiszen az a lényege. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd.]. számos támogatáscsökken t is belekombinálva. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. õsszel. legalább négyszer huszonöt évre. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki. vegye gy árucikket. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. melyiket érdemes megkörnyékezni. Gy. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . hogy nem lesz könnyû. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk.) Mi a helyzet az exporttal. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy. Azt szokták mondani. de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel. mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk. Úgy látom. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés. (A vita nem oldódott meg. hogy az eredeti. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. Nekem úgy tûnik. Lehetséges persze. a mi gépsoraink s cikkek is futnak. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. reformokat bevezetni. mert azok e ntmondanak egymásnak. a baka is menet közben tanul meg énekelni. Az egészségügyben most minden forrong. közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. megfoghatatlan általánosságokban ak. aki el tud számolni . másrészt. mégis elõállnak velük. zament. ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat. Egyrészt azt hangoztatta. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. de az ar látszik. Szent Mihály napján viszont már csak az. A min azt állította. hogy körleveleket írogattunk az orv ak. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. Ne haragudjon meg a kérdésért. nem mond róla véleményt.2 százalékos árnövekedést tervez. mert 1991-ig beérhettük azzal. a multik ritkán mennek ezer forint alá. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk. egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel. hogy 2003. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. melynek a megvásárolására nem is gondolt. hogy a kormány a gyógys csapdába került. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét.

ezek fõleg orvoslátogatók. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. a másik a valódi g yszert. egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. amennyit akarsz mondta . egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. Már egy éve folytak a kísérletek. Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. hogy már alkonyodik. megkérd zi a titkárnõtõl. hogy más tollaival é eskedem. Bár folytattuk a munkát. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét. belefeledkeztem a beszélgetésbe. a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. hogy leáll velük. amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. Most lakultak. aki vadlovak betörésé oglalkozott. foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. és magasabb hasznot is hoznak knek. A riporteri udvariassághoz tartozik. hogy ezt nem tehettem meg. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. és megállapították. hogy a fõnöke meddig ér rá. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. Én nem biztos. Egy korább . hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. az . hogy megérzem fel lte . Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. hogy mibõl érzi majd meg. Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén.emberrel. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. hanem odáig fejlõdött. híressé vált készítményükkel. megkérdezik. de õ elhárította: Azt és annyit idézel. és generikusokra. Bántott a lelkiismeret. melye ket érvényes szabadalom véd. saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. mert tségek igen magasak. hogy komplett kórhá tált például Peruba. új utakat keresünk a hasznosítására. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. a pénzt meg küldd el az árváknak. A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. Tuniszba és így tovább. Az üzleti harc élesedik. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. tudom segíteni. melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. Üzemeket építettek. Nem értettem a döntésüket. esetleg egy másik országba helyezik át. mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. ha árat ajánlunk. € 2. elõször állatokon. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. és meg va ve. az egyik placebót. a cukor marad a végére. A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. hogy kiöregedett. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. tárgyalni sem hajlandók róla. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. Brazíliába. hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal. meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. Kulcsrakészen. nemcsak az ország könnyûiparában. és õk sem akarnak többet fizetni. a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. Nigériába. hogy találunk is majd. Végül két mintacsoportot alakítottak . vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. ekkor a Pharmacia bejelentette. de a lovak tudni fogják. csak az ablako n kipillantva vettem észre. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt .

Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. Kétségtelen. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. járták az országot. számára szûk volt. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. azért is. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. jelenlétük annál inkább erõsödött. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki . mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. móds forgatták fel az egész szakágat. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. hogy mindvégig jelen voltak. Õk kran látogattak haza. és bemutatták azokat a rendezéseket. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. nem vásárolnék olyan cégtõl. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett. diplomáciai t megkapott. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza. az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak. viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el. mert a vezetés nemcsak gazdasági. Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. mi a Siemens vagy a Philips. EDR 750-es generátorok. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. mert rájött. akkor nemcsak az veszett el. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt.] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. A magyar orvostechnikai ipar. fõleg a Medicor. a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. de ez nem párosult olyasfajta jóind . hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. és el is érte. a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. A nagy világcégek. amikor már megtehették. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket. Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. ilyen minõségben felmérhettem. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. kiállításokon vettek részt.a világpiacon szerezte be hozzá. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. a rétegfelvételi techn is. hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. UV 4-es vizsgálószerkezetek. M. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. Gy. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. Azt javasoltam. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél. felvették a német állampolgárságot. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. tanácsokat adtak. A komputertomográf. és forintban fizetett nem devizában. olyanok. és nincs az a multinacionális cég. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. A két cég emberei. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon.

(A 2000. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. ahol versenyhelyzetbe kényszerült. a számuk 1865 darab. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után. az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség. melyek nemcsak gépeket szál k. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. értékük 867. sõt! Bizonyítható tény. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom. Az intézmény. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett. olyannyira. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája.lattal. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban. amennyit az orvosok érdeke diktál. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. ha lehet. Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. de tömegcikk vásárlásra sem. 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. õket elsõsorban a piac érdekelte. Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak. Milyen alapon lehet meghatározni. Erre or is elõkerül a pénz. Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. ami várólisták kialakulásához vezetett. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. és a CT ott is mûködik. hogy Németors Piac államaiban. A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. ez az arány 198 e a 62 százalékot. Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. ha semmire sem telik. bes t minket egy egyirányú utcába. h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. Csak annyit mondhatok. A folyamat egyre inkább kiteljesedik. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . Egy jobb páciens ma már felháborodik. például az International Medical C IMC) Budapesten. még többet vesztett. A tétek emelkedtek. népgazdasági érdekbõl. Szegeden. mondom. ahol a szomszéd szobáb . a magyar származású ügynökök bevetése. És akkor megindult a CT R-. a hamar kialakuló ve alatok. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat. A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével.47 millió forint. hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. mára lement 9 i súlyából pedig. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált.és mûszergyártó ipart.

akár nem. Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. mindig volt és mindig lesz. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. hogy milyen színvonalo . nem kell. magyar állam fizeti kategóriáj zik. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ. Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. kihasználtság. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. persze. öncélú beruházás. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. Az Ön munkahelye. mint amennyire szükség van. A d zertációs mûszer egycélú. a kutatásból közlem . A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele. hogy ami technikailag lehetséges. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. sugárterápiát végzünk. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. akár szükséges. Ez soha nincs kihas a. a volán mellett dr. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. kinyújtja a kezét.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva. mert általában sokkal nagyobb a kapacitása. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra. presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek .egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. ami orvostechnikailag hatékony. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. szolgáltatás. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. az gazdaságilag megengedhetõ-e. és ezek általában mûszerfüggõk. A fejlõdés egyenes vonalú. A monopol intézet tulajdona ugyan. és azt hittük. a felhasználási terül határolása. milyen a hús-zsír arány. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. A CT. ezért egyszerûen elrontja. onkológiai vizsgá . ami így kiszakítva nem teljes értékû. ezzel mindent megoldottunk. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. Repa Imre. A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. ami csak szükséges az ellátáshoz. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . ez is a teheti. hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. aztán rá kellett . Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. a vidéki intézmények között mi szám snak. Akkor még nem sejtettük. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül. csak nem mindegy. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. és leemeli a falról a réslámpát. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. mondhatnánk. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. mindenk i mást kirekeszt a használatából. kutatás. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. hogy ez a tevékenység l ja. jobb helyeken lennie kell. az õ befolyásának . Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. Ha zzuk. A birtoklása tekintélyt ad. hogy ez önmagában keveset ér. De a legfe jlettebb. Dr.

Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. a hiány mind súlyosabbá válik. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni. ehhez értek.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. mikor helyettest kerestek mellé. Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. egyet csípõvizsgálatra. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. professzor. professzorrá válik. Most. hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. Tételezzük fel. és ez a létszám már most is csak szûkösen s. az induló tehetség tudóssá. vagy azt. és nem olyasfélét.7 milliárd forintot kellett költenünk. de az utánp gyakran másoknak neveljük. képzettségükrõl pedig ani. aki kezelje õket.) Beljebb megyünk. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. jól beszélnek angolul. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban. € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. a tenderben feltételként határozták meg. mint a könnyebbek. Senki sem értette az indokát. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. hogy 10-15 beteggel fogl tam. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. aki egy szót sem értett norvégul. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen. ( Úgy tudom. Ha megkérdezem a távozókat. szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. sõt még az is kétséges. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. és nincs mód a pótlásukra. hogy ez a pálya nem hivatás. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik. régóta tudom és tapasztalom. hane m szolgáltatás. Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. hogy én ott is gyógyítani fogok. hiszen ezek többet fogyasztanak. Malaysiából hoztak egy doktort. egyó zélgetés után felvették. hármat ponyasérüléssel hoztak be. Minden rendben is volna. bennfek yt nem tartanak fenn. Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. Például Pápán. ha nem tévedek. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. Nagyjából. hogy nem lesz. Egy kollégánk jelentkezett. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. aztán õk is elmentek. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. félig a kutatások céljait szolgálja. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. lás elmarad. a múltkor láttuk az Inter-tévén. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR. fiatalok. A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. Az intézet két mûszakban dolgozik. .

hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. hogy egy embernek k nya. Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. Mi is próbálunk exportálni. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. a többiek a gazd jai. takarító személyzet. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. illetve állattenyésztõ. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. mintha otthon. benyitunk egy másik terembe. az állatorvosi h kezelést. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek. orvos. 9 állatorvos. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. mert sok volt a hasznosítható réz. Akadnak öregebb gépek is. úgy adják tovább. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. a po pohárban cukorkát raktak ki. Tovább sétálunk. A létszámunk 96 fõt tesz ki. hogy valakit beutaljan ak CT-re. ha vala ek megtetszene egy alkotás. mintha az egészet maguk nnák meg. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. Ez Somogy megye. mintha még egyszer megvásárolnák õket. ahol a MOL vállalat dolgoztat. sofõrök. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. fõleg keleti országokba. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. A gép Siemens gyártmányú. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. Mint mûszaki analfabéta. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. két televíziós készülék is mûködik. mágneses rezonancián alapul. Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. Egy újfajta értágító gyûrût. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. mert elvész a garanciakötelezettség. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. én is hallottam róla. megnézem az MR-gépet. itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. fol an fennáll a veszélye annak. meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. Lehet. Kényelmes székeket állítottak be. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. 12 mérnök-számítógépszakértõ. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. Szerintem még mindig jobb megoldás. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki. Elindulunk. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. Ausztriában végeztetnék el. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. hogy ez is hálapénz ik. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. mi adjuk a berendezést. hanem miként a neve is jelzi. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. nem mindig sikerrel. hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. a mûk nnyit értek. . A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt.

Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. ki is j dezõ. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. hogy e az állásajánlatot. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. máskor megesküdnének rá. hogy elme fõigazgató. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét.A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva. azt javasolták. hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. de az a tapasztalatom. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. hogy a kezem már nem olyan biztos. Ne haragudjon a megjegyzésért. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. dr. de azzal a különbséggel. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. Ettõl tettem függõvé. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. mindenki sajnálta. de nekem volt erõm belátni. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. aztán visszatolják. Már sötétedik. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. a folyosókat is át-áts rocell falakkal. Mit tapasztal: több rákos beteg van. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. csak találomra írok fel egy-két adatot. csak már nem gyógyító. vagy mocskok vagyunk. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. hogy nappal van vagy éjszaka. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. Körbejár folyosót. hogy továbbra is rendelhessek. amiko zgatóvá neveztek ki. õk ajánlják fel maguktól. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. aztán di a titkárnõjét. ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. Igen. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. vagyis az értanra. és a fáradtságtól azt sem a. Az sem kelt biza betegekben. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. hogy adják ide a szerveit. Megbeszéltem a helyi televízióval. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. Fordítva kellene. mûtéteket nem végeznek. hogy dt. vagy angyalok. Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . Öt óra elmúlt. mindig lesz valaki. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. Igen. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. és ügyelet t adhassak. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. Ha csa . de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. minden eszköz a humán színvonalnak g. a páternoszter már leállt. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. de még inkább önmaga elõtt. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. Nem tudtam rászánni magam. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. A vezérigazgató. aki irigyel és feljelent. Miskolcon úgy kerültem az élre. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. mindig a végletekben helyeznek el minket. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. A kezünket csókolják. ha megtudják. mint régen. aki volt. Repa doktor megmutatja. növekszenek a veszélyforrások. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe. mire megtalálom az International Medical Centert. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. akkor is ragaszkodtam hozzá. hanem szervezõ orvosnak. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük.

azért a beszer nk engedményeket. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. szétrúgom a seggedet. mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal. ultrahangos vizsgálatokkal. és õszintén szólva. utazási lehetõséget bé i. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel. a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. chicagói és más külföldi kongresszusokra. elképzelni sem tudom. Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot.) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. a Global I vest hozta létre. jogomban áll változtatni. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . A második. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. s CT-vel. a csalá kértem tanácsot. hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. Feltételezem. Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. hívtak fel Budapestre. hogy beállítunk egy gépet. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. és ha azokat nem használnák ki meg ben. Képalkotó diagnosztikával. hogy ke bálni a nimbuszodat. mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et. A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. 2002 cég tõkeemelést hajtott végre. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. Kezdett elegem lenni az egészbõl. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. k. hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. mindenkivel leültek tárgyalni. Bosznia-Hercegovinában és Romániában. hogy itt kell mara dnom. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. és cserére szorul. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. h an megköveteljük tõlük a munkát. tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. de hogy tegyem meg. hogy mit tegyek. de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. hogy a kórház jól megy. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. de ha valamin rajtakaplak. ami a Fidesznek nem tetszett. Nem fordulhat elõ. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. obboldal rám szállt. évi 365 napos ügyeletet tartunk. Ezt és azt ki kellene r . Ismert dolog. két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. hogy a gép nemcsak mûszakil k el. a maximális kihasználására törekszünk. Az persze igaz. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti. nem tudja. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. az kih ul áll a makói kórházban. én megvédelek. valamint vesedialízissel foglalkozunk. Nem akarok turkálni a zsebében. A szervizelést is maga a gyártó végzi. Nem fordult elõ. hogy rendszerváltás történt. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. kemény kötbért fizet nekünk. értesülök róla. egy konferenciánkon valami o hattam. nem mind . úgy látszik. (Miközben ezeket a sorokat írom. Ez 1987-ben történt. és bár a cég egyes részlegei önállóak. Azt mondták. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk. ha nem érzem biztosan. akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. MR-rel. elkönyvelték. hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. felesleges foglalkoz . hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. minket leszámítva. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság.k rágalmaznak. megbeszéljük Katona doktorral.

Mint számos más egészségügyi intézmény. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot. hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk. hogy a megelõzés olcsóbb. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. szökõkutakkal rendezték be. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. könnyen lehet. a zt is összekeverem. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták. Csak ha magas a betegszám. derékmag sárga védõléceket húztak fel. A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. mert az ottani bi . Akit kilenc órára írnak be. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. hogy az idõpon artsák. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget. hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására. az intézet profiljából hiányzó szakágakban. több mint 600 négyzetmétert tesz ki. Az elõteret ízléses padokkal. hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. n kel. Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi.alapterület hatalmas. a gépek. vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. állandó vendégeink is akad on már felmérték. például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. A falra ki van függesztve az árjegyzék. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. ezért vagy az ismerõsöket. ha kontrasz tanyagot is használunk. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. Gondolom. reggel héttõl éjjel két óráig tart. a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. Az a tapasztalatom. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. Találomra jegyzem fel. e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem.2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló. és hogy ne kelljen várakozniuk. õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . azért megéri. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak. mi is a TB b tjait fogadjuk. egy-egy ilyen check up . de a gy m mûködik megfelelõen. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. és nincs ismerõse. ezek között sok a bedolgozó . ezt itt VIP-szekciónak nevezik. 10 ezret. az jó. Feltûnik.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup . ahol a magántõke megjelent. vagy egysze ják. Egy pont értéke 1. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. de lkedtem. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. Be-benézünk a rendelõkbe. Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl. hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket. pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni.

a munkavesztésüket korlátozó ovább. mely 2003. Ha belegondolunk. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll. mindenkivel közlik elõre. most nincs pénzem. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. 1993 óta a KDK DOTE KFT. illetve a kft. a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét. különben felbontják vele a szerzõdést. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. de mikor és hogy juthatnánk el addig. De mi van például akkor.-t. a klinika tulajdonosát is részesíti. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna. Nehéz különválasztani. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. mely hírül adta. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. csak széttárja a karját. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. Katona doktor nem válaszol. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. semmit sem vettem igénybe érte. hogy Kovács Jánost . hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel. Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. € € Hevenyészett. Az az érzésem. ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. Ez semmiképp sem az IMC bûne. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . A 160-170-bõl. de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát. Egy jól szervezett. én is három fokozatot képzelek el: az akut. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. . Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna. ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. és meghirdette a magánosítást. egyezés az OEP-pel. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki. havi fizetésrõl. itt a kft. kifogásolták. hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. és be kell vonulnia egy két ekreációra.. többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk. a Népszabadság 2003. április 22-i számában rátalálta olt cikkére.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. a garantált 13. ha valaki azt mondja. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát. Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal. mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. és soha. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot.ság szólt neki.

a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. átszervezünk. mert ellátási kötelezettség terheli õket. Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. hogy a fejük fölött. nem lehet belenyugodni abba. beléptek-e a kamarába. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. hogy kezdj el valamit. A mûködési engedélyük tíz évre szól. hogy az átlagnak. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. Én bízom benne. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . Ez viszont oly n passzív helyzet. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. mert ez maga az élet. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. marad a harmadik lehetõség. aki bef ejezi! Ez. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. hogy állandóan változtatni. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. kicseréljük a lámpákat. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. a debrecenire. rá. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. És az. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni.Lázongás tört ki. mikor felvilágosítást kértünk. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. a diplomájukat. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ. akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. hogy helyet változtatunk. legalább annyi kell tenni. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. többek között a MÁV kórházb n. csak heten nem írták alá a szerzõdést. a gyakorlatban másképp alakult. y a budapesti az illetékes. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön. mozdítani kell. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. fizetik-e a gdíjat és így tovább. Annyi biztos. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. A fõvárosban viszont belátták. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. ami jelenleg uralkodik. Végül megállapították. Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. melybõl nem lehet elõrelépni. sajnos. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. nag a klinikáról is eltávozott. a betegek jobb ellátást kapnak. M ondolja? Nem. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. de az nem érdekes. d hetekig azt sem tudták eldönteni. zt mondta. minden fiatal. . Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. Minden téren tombolt a törõdömség. Azt el kell ismerni. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. e en. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. majd lesz valaki. Katona Zoltánt. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt.

mindegyikük megtette a maga aján atát.Ez korántsem olyan egyszerû. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. hogy reménytelen eset. Svédországból már jönnek vissza genológusok. és ott ütötték nyélbe az üzletet. Lényegileg egy darab sav. mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát. ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. most. mely kettéosz odik és így tovább. az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. ezret. A döntéshozókat egy különr onba. mikor nálunk is me AIDS. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják. a mi gyártmányunkat. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. hogy rosszul azonosítják. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk. a vírus viszont nem élõlény. felvet em bántuk. et. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. ha úgy találja. az e magának. Nem mondhatom. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. nem hülyék. már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. mi elláttuk a feladatokat. hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. ha két ember eltart egy harmadikat. En n ültem le beszélgetni az orvossal. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért. és azt mondja nek : próbálja ki. én rábeszéltem az orvost. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. hogy: a vírus az vírus . A baktérium egy kis élõlény. Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött. Elõfordult. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. uram. € € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. jobb. Az abb . de jelentõsek az eltérések is. és a laboros már csak rõl értesül. mint egy másik cégtõl. vegye meg. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. én em. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. ez súlyos következményekkel járhat. hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. A legnagyobb maffia úgy zajlott le. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. persze. hogy beválik. kiderült. a fertõzésekkel. valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. . A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. bármennyit. mint amilyennek beállítják. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek. hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei. amíg kiderült. hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. hogy õ voltaképpen fiatal. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad. A kapcsolat azóta is folyamatosan él.

fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással. általában õk fizetik. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. és úgy döntöttek. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen. a szakkönyvek.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. heti egy alkalommal rendeltem. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. Jól látom: változtatni készül? Igen. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. azt fontolgatták. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. Többek között Berlinben is jártam. ne ak az AIDS. de nem lehetséges. elsajátították a módszereinket. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. Belátom. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. módomban állt volna azt mondani. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. ha minden körülötte forog. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. elnézést kér. melyet esetleg egy olyan ember kezel. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni. hogy itt valami rendkívüli. Már mondtam. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma. Addig. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. de a helyzet akkor sem változott volna meg. fordulnak elõ hasonló esetek. Az együttállás kötelezõ. de a ottam a nõvérek között. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát.-be. félig laboratóriumhelyiségben. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. hogy szüntesse a tevékenységét. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. Akármilyen különösen is hangzik. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó. Négy évig dolgoztam náluk. Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó. ha én el tasítom az ajánlatukat. nálunk mégis mindenhová bejutott. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. és bekapcsolja. Beszálltam egy kft. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. a pénz. Gavallériájukban még arra is dítanak. Az esetek százait lá el. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. bizonyos fokig a megalkuvás is. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen. már nem elõször életemben. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. a Companon mellett tették le a garast. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg. õ azt szerette. Megszólal az orvos mobiltelefonja. az egyik leggyengébbet választották. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. A kórház anyagilag nem fizetett rá. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. így mód nyílik városnézésre is. és így a mi kis kft. de nem ott vizsgálnák meg. hogy milyen kö yekkel járna. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. ebbe pedig nem tudott beleszólni. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem.-nk is be k t. A vért valahol beraknák egy gépbe.

Három hétig tartott ez az állapot. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá. tehát inkább hagyjuk. többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. de õ kitartott az elvei mellett. A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. és felajánlot elõállított termékeket. melyet lehet. de sok esetet lát. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani.látunk arra. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot. Gondolja. de õ nemet mondott. a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott. Ha egy reagens megpirosodott. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. Ha meglátja. hogy pontosan milyen piros. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. Nincsenek illúzióim. és ott meg a laboratóriumot. hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. spórolósan kellett dolg oznunk.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. Elég. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. mûtétre kerülne sor. és a maguk embereit rakták oda. és rögtön eltûnik a plusz. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. De a támadás máshonnan jött. 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . Megkeresheti a beküldõ szakorvost. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. abban bíztunk. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. Elsõ dolgai közé tartozott. hanem a kiterjedt praxis. A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. már következetni tud arra. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. ha annyit tud. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. mint már mondtam . a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. elment egy másik budapesti kórházba. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. mikor a zöldet. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. az utódja ki minket. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. biztos vagyok benne. hogy milyen etegséggel állhat szemben. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat. a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. Ilyen együttmûködésr képes. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban. A váltás után sok helyen kirú agy részét. és szinte n orvosi szakágban van valami. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. Közben múlt az idõ. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. A laza sz bályok módot adnak rá. hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni. Nem aratott sikert. Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. Annyi viszont biztos. minden mást elvégez az automatika. A nemzeti burzsoá nem tehetett . jelezheti neki a megfigyelés eit. melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra.

d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. a privatizáció. mindig is az volt a felfogásom. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. bocsánatot kér. Kovács Gergely € N. mint kéne. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. hogy sok. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. mégis örülnék. de nem szeretném. õk ledarálják a vizsgálatokat. más kórházakhoz hasonlóan. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. Nem nagy ügy az egész. Újra tapasztalnom kell. ha megmondaná. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. márpedig szakmánk nagy öregje . fõorvosról sem hallottak.jd még tovább. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. aki észreveszi. hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. melynek zetérõl. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. € Üdvözlettel: dr. így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. legföljebb egy hullhat le: az enyém. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. fõorvost ismeretlenül hívtam fel. hogy melyik csoportba tartozom. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem. hanem diktálnak. jó. és beinvitál magához. Majd maga megítéli. Állást kerestem. ahogy kívánja. nehez n találom meg az irodáját. ne említsem meg a nevét. mert attól tartok. amennyire ez a folyamat általam belátható. az én emberemrõl. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. többé-kevésbé rendes ember lelkes. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. ne felejtse el. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. Ezzel tisztában vagyok. hogy ha írok róla. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. a szellemileg visszamaradott és a szent. Elkésve érkezik meg. csak annyit kért a telefonban. orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. N. a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket. A cégek már nem vesztegetnek. itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára. Lehetséges. kábelkötegek lógnak le. csak itt nem a részvények árának. nem vagyok az átalakítás. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. ha leírná. de számomra nem mindegy. hog ol. mely a magáncég nevére szól. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. Mi eltartjuk õket. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . Egy cikkében Ön is megf .

Ennél nem ghányaddal variálni. mert a kórház veszít rajta. a mazsolákat a teljességen belül kell kitermelni. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik. Például az a n rikai cég is. hogy a továbbiakban miképp járnának el azt csinálnának. Igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából. korszerûtlen. ezért az egyesülésnek egy másik. Egy-má már én is számolgatom. olyat is hallani. hogy elítélõ hangsúllyal tette elõkeresem az újságlapot. Gy. nt tízet. annál kevesebb egy-egy esetre. nem kellene eljönniük Magyarországra. igaz. de akár egy kórház is. Õk panaszkodtak. egy multi viszont meg em érzi ezt az idõleges veszteséget. õk nem is válla ják az effajta kezelést. nehogy más megirigyelje. Alapvetõen csak CT.ta ezt az elgondolást. az úgynevezett tháliumos vizsgálat. Itt is a legalacsonyabb költségszintre álltak be. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. hogy megjavítja a magyar MIG repülõgépek fe berendezéseit. Az izotópos megoldás mellett léteznek más módszerek is. Ez a helyes üzleti taktika: a jót szidni kell. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. felszereltsége omladozik. legyenek-e kórháztulajdonosok. a tulajdonviszonyok valójában nem változtak. az aggyal és a csontokkal foglalkozik ezzel is csak a törzsbetegeik ull service kiszolgálásának a keretében. Miért zavarja a magyar diagnosztikai osztályok érdekeit. akik hozzájuk irányítják a betegeket. hogy ne rendeljek ennyit ebbõl a drága anyagból. A külföldi tõke térhódítása most elképzelhetõleg újabb. M. mert akkor még egy vizsgálatot számolhatnak el. de egyelõre nem ad om fel. egészségügyi létesítményekkel foglalkozó r kapott egy budapesti diagnosztikai kezelõ alapítására ezt vásárolta fel aztán egy amerik [Nem tudni. ha a külföldi érdekeltségek miné ettel kívánnak foglalkozni? Mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden vizsgálatot a miénket és az övékét zárt kasszából fizet. baloldali egészségpolitikusok véleménye egybevág: mintegy 500 milliárd forintra volna szük belátható idõn belül a »helyrepofozásra«. és könnyen kiszámítható. amit tehetõleg elküldenék a jelenlegi orvosi állomány felét-harmadát. Nekem pedig szól a gazdasági i gatónk. mondjuk. Itt egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. bizonyára tudja. hanem átküldik a betegeket hozzánk. Az eg olyan téma merült fel. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. hogy a gyógyszergyárak. A pá eket lehetõleg kontrollra is visszarendelik. hogy miért történt! Ilyen körülmények között csak homályos tört enek. Állítólag egy izraeli holding elvállalta. mert a magyarországi forgalma alig egy-két százalékát ki az összteljesítményének.] A külföldi érdekeltségeket nyilvánvalóan nem elsõsorban emberbaráti célok vezérlik ha e uk.és MR-vizsgálatokat végez. A gy a magyar egészségügy infrastruktúrája. hogy alig éri meg nekik. mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. még magasabb fokozatba lép. hogy á lítólag fejpénzt fizetnek azoknak az orvosoknak. hiányos. Tovább nyomul elõre. megszerzi a felszámolandó magyar ellátási területét is. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. az orvosi gépek és mûszerek forgalmazói átve mûködtetés jogát. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak elvégezni. de a diagnosztika 25-30 válfaja közül csak a szívvel. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. melyeket az Orszá gészségbiztosítási Pénztár magasan finanszíroz. és a helyünkbe pr on lépni. hogy csak egy formális átadás történt. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal. hogy talpon maradhassunk. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja. otthon is megtehetnék. Az összköltségen belül túl . csak a maga teljességében privatizálható és nem kimazsolázott részeiben. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül. hogy kellene csinálni. A felfüggesztett törvény korlátozta a prof gazdasági társaságok közvetlen részvételét a betegellátásban bár az alvállalkozói kiskapu Az új törvény kinyitná a nagykaput is. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. ezért jelentõs és biztos hasznot hoznak. például orúerek vérellátásának felmérésére. azt is hallani.

az orvos ne b eszélgessen-vizsgálgasson. Ezért nem lehet haragudni rá. így azok alig-alig képesek profitszerzésre. de a közfinanszírozott betegellátás nem szabadpiac! Abból profitot kivenni meglehetõsen aggályos. Ha egy magántõkés társaság olyan kórházat épít vagy alakít ki. Csakhogy nem kapunk ilyen papírt. Felesleges féltenie õket. valaki a magya zló koldus -nak nevezte. ha jól értem. melyeknek a leválasztása nem okoz nehézségeket. Németországban 100. A számítások szerint átlagban egymillió emberre kelle jutni egynek. sokkal jobb volna. Nyugaton hogy áll a helyzet? Nyugat-Európában az egészségügyi szolgáltatás meghatározóan nonprofit jellegû. amennyit csak akarnak. Ez meg is történik majd. például Ho privatizálni a közfinanszírozásból fenntartott egészségügyi intézményeket. Erre szükség van. hogy melyik rentábilis. A helyükön megmaradtaknak szigorúan elõírnák. Jön egy zöldséges az orvosok így nevezik a szakmán kívül áll személyeket . biztosítók. Az Egyesült Államokban 600 ilyen gép mûködik. technológiák árát kapja majd közpénzbõl. ha az egészségügyben keletkezõ amúgy is csekély haszonból valaki kiemel egy szeletre valót or a terület összes közszolgáltatására még kevesebb jut. ott is szigorúan korlátozzák a tevék t gazdasági eszközökkel: profitmaximálással. és felmondja a kapcsolatot az állami vagy önkormányzati tulajdo olgáltatóval. ahol a nagyobb gazdaság mozgástér végett megengedik a társaságok részvételét. de legalábbis társadalmi közmegegyezést igényel. finanszíroznák a betegellátás egészé vállalna visszafizetési garanciát hosszútávra. mûszerek. de ahhoz. Méltányos ez a szabályozás? Hiszen ezek a cégek komoly összegeket kockáztatnak. A gyógyszergyára m juthatnak ilyen módon kórházakhoz. szolgáltatást vásárló feladatát igyekszik minél eredménye i. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem lép közbe? Neki nem ez a dolga. Ha már mindenképpen elkerülhetetlennek ítélik a profitorientált társaságok. Magyarországnál maradva: egyetlen fillérnyi rizikó nélkül is ha profitot lehet termelni. mely kedvezõbb gazdasági akkor vele köt szerzõdést. a következõ lépésben valószínû t próbálják megkaparintani. Aligha fogják beérni az üzemeltetési jog megszerzésével. Ha egy profitorientált egészségügyi vállal az efféle szabadpiacon. az orvosok küldjék el õket. kivéve azokat a részeket. a közpénz felhasználás teljes átláthatóságával mai testület erõs jogosítványaival. ha a befektetõk lépnének elõször. De hát. esetleg az átlagos szintnél magasabb kamatta A profitorientált vállalkozások szószólói azt állítják. Semmiféle ellenérzést nem táplálok magamban egy m y egy privát orvosi szépségformáló szalon ellen. nekünk is szükségünk volna rá a kórházban. mert ez a tõke természete. egyet fillér saját tõkebefektetés nélkül. és lerakja nálunk. Újra kérem: ne értsen félre. Csehországban at. hogy õk majd megszüntetik a pazar zálják az egész ügyintézést. mert a szegénységünket valóban jelentõs pazarlás kíséri. m juk. aki szerez majd egy hasonló ígérvényt. Ezt a vagyont a törvényes elõírások szerint semmiféle más célra használni. melyiket érdeme nniük. b . hogy évi 2000 vizsgálatot hajlandó finanszírozni átlagosan 170 ezer forintért etesen többéves idõszakra. Ha kapunk egy ilyen ígérvényt. õ a saját. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kellene kötni egy házunkkal. és jöjjenek be új láns rendelésre. mert ezt az OEP külön nem finanszírozza. nálunk egyetlenegy Debrecenben. Megjelent egy új diagnosztikus csúcsteljesítmény. hogy milyen vizsgálatoka tnek el. Viszont. a befolyó díj zleteket közben csak úgy mellékesen leemel majd 20-30 százaléknyi hasznot. Persze nem mindegyik kórházr aspirálnak a tõkés társaságok. ez az idõ is lemenne a felére. hogy megvehessük. hanem k nan a maga profitját is. Mondjon egy példát! Ahogy óhajtja. a kertet viszont elpasszolják. akkor a Siemens egybõl elhozza a . Ha. ezeket a gépeket mindenképpen meg kell vásárolni. Egy PET-berendezés 500 millió forintba kerül. A fektetõ ugyanis nemcsak a gépek. hogy növeljük az egészségügy gazdasági hatékonysá . Elengedhetetlen. milyen eszközöket és anyagokat használhatnak fel. Még azokban az országokban is. mert ezt már ismét dotálják. a kórházat m célvagyont megtartják. aztán itthagyja nálunk bérüzemeltetésre. pontosan felmérték. nem okvetlenül ell készpénzzel rendelkeznünk. A felmérések szerint egy-egy beteggel eddig á n napi 7 percet foglalkoztak a kórházakban. én nem valamilyen fundamentalista elviség alapján vagyok ell a különféle tõkés csoportok nyomulásának. egy kétemeletes kórházépület egy négyhektáros budai kert közepén fekszik. a PET. bankhitelbõ