A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát. összeköltö m egy alkoholista barátommal.yadékok bevitelére szolgáló kanült. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. én nem azért maradok itt. Ez nekem nem pénz. õ azt ajánlotta. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. Most tapasztalom meg elõször. Hátul sem jobb. Már úgy látszott. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. elõfordult már. beszélgettünk. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. kív elhasználtak. De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. kitettem a pontot.és motorversenyeken indultam. . seftelnek. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. nem tudhatja. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. Mikor kiemelik az ágyból. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. cukrásztól felszentelt papig. hogy két-három helyen i zik. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó. de mikor elváltam a feleségemtõl. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. akkor kerestem meg a mentõket. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. hogy esõben mi védi meg a be teget. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. itt csak egy negyedállásom van. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. õk meg lógnak. hogy kezdjek el dolgozni. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. taxiznak. aztán átülte aját furgonomba. A zerencsére nem ébred fel. Hiába. így eg gnyugszik. és levezettem Milánóba áruért. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva. hogy itt letöltöttem a mûszakot. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. hogy beránt az örvény. mindenki csak úgy tud megélni. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. Elhagytam magam. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. Elég meleg van itt a fülkében. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). de önmagában egy motorcsere nem segítene. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. csav arogtunk. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk. Valaha volt egy saját reklá jól ment. anem mert ha itt dolgozom. Az õ lmentem egy pszichiáterhez. én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. hogy a mentõket. hogy befogadja azokat az embereket. hogy tartsák meg. nem vagyok õsmentõs. reven figyeli az utat maga elõtt. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni. Nem a legmodernebb. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. kinek adom tovább az adatot. mikor átrakják a hordágyra. Ma már csak akkor hajtok. 12 óra felé újra ágyba kerül. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. a havi minimálbér felét kapom. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. Sokan kihasználják helyzetet. naponta két órát utazik. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak. vagyis: 2 zer forintot. felsír. jobb véleménnyel vagyok saját magamról. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet.

hogy jelentsem az Adóhivatalnak. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. de azt hiszem. hogy a bajtársaimnak sem. f jükbõl. Egy határon túli hívás érkezik. Legyintek: Ugyan hagyja már. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. kiürült a város. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. Értem. ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. Májriadót jelentenek be. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. Ne fogják le. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. a testvére nem tudta. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. hívjon vissza. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben. felhívta az apát. Para alig van. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. aki Párizsból kéri meg a mentõket. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. de aztán abbahagyta. hogy szálka ment a körme alá. és nem mondhatom. Minden forint számít. aztán fogadja a soros jelentkezést. matematika-fizika szakra jártam. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként. Elõfordul. t hagyta. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. Ha nem találja meg. ma. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. hogy sikerült-e a mûtét. Az az igazság. egy a májért küldenek. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet. járt itt nálunk egy belga mentõorvos.és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. ezek alapján nem látja ali közbelépést. Inkább 320 óra jön össze. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. megadja az ügyeletes orvos telefonszámát. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki. A szokottnál kevesebb a hívás. Leteszi a kagylót. eljárok kis aszek mentõhöz. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. ha jól tudom. még az is. egymást követõ lagján. Rossz órában szólalt meg. felváltva alhatnak egy-egy órát. soha nem fogjuk megtudni. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot. bajuszos. nem azért kérdezem. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. nincs idõjárási front. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. a roham. hogy mih ez kezdjen. A kezelõ képzett mentõtiszt. Csak annyit hallottam ró a. nem hajlandók felfogni.Hát ugye attól függ. . meg már sokan elme alni. úgy látszik. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. épp annyit keresünk. Én is abbahagytam az egyetemet. folyik róla a víz. Két óra felé jár. mint 300. és sorozatban követik egymást az setek. a negyven év körüli. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. õ is kihangosítja neke a beszélgetést. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. mert elkezd csengeni a telefon. hogy egyetemre járt. de csak most. eltûnik a folyamatos. Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin.

ahová nem jutott röntgenkészülék. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. hogy segítenék. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. hatemeletes palotát. de õ elhárítja. Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból. egy Dembinszky utcai esethez it. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por. de elcsúszott. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást. A fõigazgatónõnket Mikola. hogy a saját felelõsségére döntött így. Az orvost kérdezgetem. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. Szabaddá teszik a beteg bal karját. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. õ volt az. A mentõk figyelmeztetik. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról. de akad olyan mûtõnk. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. ez már a város érdesebb fele . õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. Építettek egy hatalmas. ami az ellátásához szükséges volna. kimehetek vele. eze nehezítik a munkánkat. jelentkezik. A kocsi felveszi a beteget. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. Míg a mentõk kipakolnak. sietve hozzáteszi . a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. A beteg a lakása ablaka elõtt áll. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. hagynak neki orvosságot. ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. a WC-re akart kimenni. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is. ne hivatkozzon rám. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. és ahelyett. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. A mennyezet beázik. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. munkát átvehetnék a kórházak. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. és a kocsi elindul. hallani. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. hanem egy távolabbi helyre. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. ahol megtalálható minden. A kezelõ felemeli a telefont. arca hirtelen feszültté válik. ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. os injekciót ad be neki. a másik kijár. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. és lesietek az udvarra. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. Újra felkapom a fehér köpenyt. ha rosszabbul érzi magát. hogy az tkezzék. de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. utcáról össz edett bútorokkal van berendezve.Megint egyre több hívás érkezik. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. aki kirúgta Simon Kornél professzort. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. hosszú percekbe telik. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. ha akarok. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. az egyik bent ül. mert az van kijelölve. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt. A lámpákra csak néhol került bura. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. arcszíne visszatér. A helyiség agyonhasznált. jobb híján egy párnát rakott a feje . a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. A mosott. A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. ha megírja. éjszaka óta fullad. körülnézek a szobában. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. bocsánatot kér a feledékenységéért. Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. amíg megtaláljuk a címet. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. ahogy a háttérben álló csa dezi meg.

bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. egy tócsa maradt utána a linóleumon. Andics László fõorvos szerint a tervszerû. és elszédült végigtapogatja: törést. még azt sem tu dni. ha itthon marad. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. csak a szemem sarkából látom. € 2. mint nem dohányzó. a kerületi ügyeletes orvos. Azt hiszem. hogy kétszáz forintot adott. A tisztasággal nincs különösebb baj. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. Két mentõs emeli vissza az ágyra. Késõbb megtudtam. Elköszönünk. Ami Budapestet illeti. felülbírálhat engem. A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. kórházakban. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. itt megúszta a combnyaktörést. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan . mentõzik is. megkérdezem az orvost: Maga. mely önállóan. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. jobban jár. és csak 76 as -nak. attól tartanak. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . és több évtizedig ott látta el tát. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet. és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. hogy az inzulin bevétele után nem evett. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. Elme-kórház bonctermében került kialakításra. 2. a csapat megáll egy cigarettára. és a férje vigyáz rá. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. doktor úr. A kórházban valószínûleg o kerülne. ha másképp látja. én. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. restellik az állapotokat. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem. traumás sérülést nem szenvedett. például a vákuum-matracot. Ebbõl összesen három olyan akadt. hogy a tét Megyei Ideg-. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. Jel lemzõ. A gépkocsik. hogy honnan estek ki. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. a szükséges ztosítva. A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. 3. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív. Most sem indulunk tovább azonnal. aztán Hamburg jött divatba.ta egy pléddel. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. a példa kedvéért megemlítendõ. kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. kórházban is dolgozik. hog y további felszerelések tûnnének el. sokat lát. Ha a kocsi szervízbe megy. amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ. é a beteget. ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. melyre az épület adottságai megfelelnek. Egyébk veszély sem áll fenn.és cukorbajban szenved. idõben végrehajtott épüle . Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. a valahai ló snak. vagy pontosabban kellene biztosítani. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. a dig a kocsit nézegetem. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott. az orvos a gyógyszereket rakja össze. Injekciót kap. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. május 10-én 76 állom e meg a munkáját. A padlón lehullott csavarok hevernek. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát.

hogy megéri még azt az idõt. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. Itt is megemlítik. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. a jelölt neki nem a fölöttese. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. a fedett helyre csak két-három autó fér be. fõállású orvossal nem rendelkeznek . erõs állagú és jól mosható. akkor a mentõszolgálat az. Azt tudja. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. mint a régi Nysák voltak. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. a padló rothad. hogy k. l ehetetlen elvinni rajta. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. a mentõszolgá bérli tõle. így ezelõtt. hogy utasítást adhasson. yója porhanyósra korrodálódott. Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem. a résekben egerek és patkányok nyát. hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. egy hónapban hatszor tizennégy órát. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk. Az áll vezetõbõl. M. de még egy mellékállást kell keresnem. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé. Igen. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. dõsebb. az állását megszüntették. a védõitalul s nyozóban hûl. máskor viszont szórják a pénzt. Felkapom a fejem. a félautomata mosógép épp nem mûködik. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. Gy. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. Ha van valami a világon. hanem kis üres teherautókat. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros. mer . a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. lehet. A salétrom. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. Mikor megkérdeztem Andics doktort. Csepel. hogy nem telik rá. már nem tudott elhelyezkedni. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. Rákospalota. Megmutatják az állomást. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm. egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. hogy mentõszervezetünk állományábó n. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. A fõ te. legalább nem esnek szét. Ezek még így is jobbak. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. filléreskednek. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. abban reménykedik . A jármû télen g garázs -ban parkol. melyeket Magyarországon sze nek fel. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. állapota ennek megfelelõ. k politikamentesnek kell lennie. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. de azt mondták. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni.] Tekintettel arra. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. Az egyik. és ötvenéves lévén. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. Az itteni helyzet valóban elképesztõ.

a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. ha be akarunk jutni a lakásba. letelepszem az as . bel erúgnak az autóba. kissé dühösek leszünk. evett valamit azután. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. Elõre ül be a mentõtisztnõ. Tudja. most j tíz-húsz százalékát eléri. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. A múltkor egy nõnek lát adt. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre. valam erendezést is bekapcsoltak. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. a párától még elviselh ebb a meleg. mert megjött a baja. hogy bevette a gyógyszerét? Nem. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. és az elszámolásnál let y húszast. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. õ fiúsítva van. amennyire laikusként meg tudom ítélni. most is leülnek kávézni. a sérültek mindent számon kérhetnek. a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. mint majd minden esetük után. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. telehányta a kocsinkat nos. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. és nem tud ugatni. kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz. közben az ja az orvosi ügyeletet. de ez csak kivételesen adódik.tudunk megélni. õ megígéri. újabb feladat egyelõre nincs. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. Ami a szakmai területet illeti. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. amíg az injekciók hatása jelentkezik. A személyzet bejelentkezik. Valaha annyi jatt jött össze. lassan magához tér. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be. Kimentünk érte. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. ezért visszatérünk lomásra. egy utolsó éves medika. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. régen kihívtuk a rendõröket. egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. Közben riasztják az esetkocsit. délután négy órától már a sin k. Egy injekciót kap. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát. hogy nem jött! Tudta. Most már nem kockáztatnak. Ketten élnek itt. másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. hogy végzett. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et. még megvárjuk. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. csak ritkán ha egíteni. Egy c t bevittünk a detoxikálóba. mint amikor a XXII. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. ami rajtunk múlik. a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. A testvérpár mindkét tagja süket. Még jó. akkor ne repestünk a boldogságtól. csak az adminisztrátort találja bent. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. A mentõk ellátják a beteget. magunknak kel egoldani a helyzetet. bevallom. a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet. egy nyolcvan körüli. ágyban fekvõ. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. hogy hamarosan ki di a doktor urat. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. hogy komoly pénzt tart magánál. A mentõk. hogy beszállítsák a kórházba. mozgásképtelen férfi. és én vagyok a gyámja. amennyi a teljes fizetésünk volt. erre már rúgták is be az ajtót. anyagilag megéri. akkor. az állapota n etveszélyes. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket. hogy itt nincs jatt . Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . de nem jött ki.

A medika fölébe hajol. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. inkább veszünk a saját pénzü héret. Frank Lasogga. hogy foglaljon lyet. Bár. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk. közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. Egy szabadnapos mentõ lép be. Semmi esetre sem káros. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal. nem ismerik az öreget. amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. de nem távozhatnak el a helyszínrõl. kétévente tízezer forint é . ugyancsak kék cejg munkáskabátot. legfeljebb leértékeléskor. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. Ha a fogadó erõs érzelmek t. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. aki mögött 39 év áll. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. hogy itt lakik valahol a környéken. Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. Van. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. tes ti kontaktus. (Professzor Dr. Kapunk még egy mellényt. mikor össze sett. Kopott kék farmernadrágot visel. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok). a túl sok beszéd. az egyikhez egy ire. Valószínûleg szív. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. ezt szorozza meg hússzal. hogy él-e még. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. két dzsekit. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. benne a címet. de senki sem felel. csak annyi udnak róla. mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon. kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. Csöngetünk. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. sírni kezd. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. ha megkérjük a fogadót. mindenkinek el kellene magyaráznunk. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. mag nkább hallgassunk.luk mellé. de óvatosan kell eljárni. Mi történt vele? kérdezem. hogy mi fehérben jelenünk meg. hogy mit keresünk mi itt kék ingben. a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. ebbe néha egy óra is beletelhet. megelõzve az esetleges rosszullétet. felesleges kérdésfeltevések. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. csak erõsen nagyothalló. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. Lezárnák a témát. a ruhaboltból jön. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. hagyjuk õt beszélni. ne gesztus félreérthetõ legyen. sapkája. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. fõiskolát végzett. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. hogy az érintett ne maradjon egyedül. A sofõr bekapcsolj és elindul. a botja a teste alá került. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. az emberek megszokták. három nadrágot. A ruha mindig elkésve érkezik. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . I get meg kéket kaptunk.

hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb . 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. és sírni kezd. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. mit ír a következõ. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl. pánikbetegségben szenved. Jelenleg egész Budapesten összesen hat. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. 109 k 76 épület (37. az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. Aztán újra rádöbben a veszteségre. Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. Még rosszabb a kép.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. almát. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek. akkor hívunk egy taxit. csak pihenjél. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. aki miatt a mentõket kihívták. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. Hajdúszoboszló.]. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. de mindig meg kell õriznünk az erõnket. hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ. hasonlóan az elõzõ évekhez. ott áll az asztal mellett. elhagyhatjuk a helyszínt. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. hogy nem kérek tõled semmit. Távozóban még látom. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett. de õ járni akart. feküdjél. mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. de az ápoló láthatja az arcomon. tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. [Ez például a Markó utcai állomás . A ogy a megtörtént eset fontosabb. Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. fontosabb ok elvégzésébõl. Bemegyünk a munkaterembe. csak lemegyek a piacra. elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök. mert a férje de az ápoló közbeszól. A medika ellátja. Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re. keze-lába remeg. Azt már nem is említem. Én mondtam. Szombathely. jóllehet nem szívességet tesznek. A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre. sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. mint a lehetséges. a tünetek lassan enyhülnek. a 2002. mert felújítása gazdaságtalan. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. mert nem tudott enni semmit. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. hogy közbeléphessünk. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. Lent van a lányom aroson.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. majd továbbadja társának. Sümeg. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. A kocsiba beülve nem szólok. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. szólni kell neki. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. . hogy menn yire kell behajtania a lapot. Gy. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. de nem tehetjük meg. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. egy roham tört rá. a szállítási nak kell fedezniük. hogy a rendõrjárõröket kivonják más. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. aki összeragasztja a darabot. A beteg asszony. Rendben van.

nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. aki elveszíti az állását. a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. Ha min vonul. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. lumbágó. így most is örömmel fogadtam az invitálást. így hát én is elköszönök tõlük. Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. az állomáson senki sem marad. de erre sincs pénz. Kocsimosó nincs. tí közül jó. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. mert tar an állapotok uralkodnak. A mentõk vitatták ezt az állítást. mert bármelyik pillanatban leállhatnak. A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. Itt még évekig nem történik semmi. néhányan még nála is kevesebbet. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . A sofõrök ndják. M. Munkám során végig az a szándék vezetett. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. hogy körülnézzek ezen a helyszínen. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. ott van a csonk. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. hogy ha lehet. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. amikor tudnak. igaz. a kísé visz Mészáros professzorhoz. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt . Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. hogy megkerülik a Balatont. ha egy ad borravalót. az ajtót bezárják. hogy kényelm nak európai stílusban . április 4-én. Gy. Mint az országban mindenütt. bár elismerték. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. csak rá kell csatlakozni. télen a hó ver be a kocsiba. hogy amikor összeadták a telje derült. a mentõket itt is rosszul fizetik. Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. sok a zgásszervi betegség. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. Megnézem a három Toyota papírjait. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház. a másik viszont már 580 ezret. nem mi . Az állomás 1961. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. holott csak becsapják a betegeket és az államot. Be sem kell lépni a kapun. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. hogy a mentõáll rossz állapotban van.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. emellett azt is számba kell venniük. megszokta a magányt. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat. csak 200 ezer kilomét futott. négy külön útnak számítják fel. Õk azt hirdetik magukról. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. a me tõk kevés idõt töltenek itt. elõfordult. Ha négy ert visznek fel. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. az egyikük viszonylag fiatalabb. aligha talál hamarosan újat. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. reg zon koszosan indulnak el. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. aztán jönnek. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel. nyáron az esõ. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul.és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. Itt nincs jatt . a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. Ez már valami. de sem az önkormányzatnak. század Magyarországán is különösnek tûnt. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. elgondolkodhatunk azon. mert így több hasznuk jön össze. ahogy bejöttek.

nem igényelh lyabb központi támogatást. epekõ. csak két percig beszéltem: Tudom. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás. Bazsiban. hogy mekkora szükség va ekkel. Halimbán. de készségesen rendelkezésünkre áll.rtás nélkül fogad minket. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. e lanat. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. Két orvos mûködött benne. 1966-ban megszûnt a járás. a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. hogy egy pisztoly lapul a zsebében.és kal foglalkoztak. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. Tudtam. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. Mindkét gyereke meghalt. át kellett volna építeni. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. hogy miért olyan nehéz. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. követ fejtettek. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. õk küldtek egy mérnököt.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. Megittuk rá az áldomást. Kanizsai Józsefet. hogy 1934-ben Acél Elemér. 1962. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott. hog szabad hosszan agitálni õket. de itt most másról van szó. a fuvaro n is segítettek. nem értem. aki megcsinálta a terveket. amikor valóban lehet tenni valamit. Megkerestem a fõnököt. gimnázium építésére. a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. ezt is használni. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. ez b növelve az ellátandók körét. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. Ti nem számítotok országos intézménynek. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon. Más falvakba is lementünk. A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el. azt is odaadjuk. Mentõállomás is létesült. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését. külön feljegyz i. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. De hát azt sem tudjuk. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót. vakbélirritációkkal. meszet égettek társadalmi munkában. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. A fák azonban most sem nõttek az égig. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos. kicsit kapatosan értem haza. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. elhanyagolt tüdõbajjal. Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk. Beleegyezett. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. de erre már nem jutott pénz. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . (Megjegyzendõ. hogy el vannak keseredve. . mikor amúgy is el vannak keseredve. kiderült. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé.

Elõadást tartottam. Ezek u mindenre gondoltam. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése. engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . akinek kilyukadt a gyomra. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet. Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek. eldöntötték. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. még azért is külön honorálták. a Chinoinnál 200 ezret. inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. Gy. mert ez menti meg a kórházat. Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta. amíg Ajka üze em lép. két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. Én már a legelején felismertem. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. Hozzátettem. Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. Azt is meg kell említenünk. 1980-ban megszûn . mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . Veszprém akkori fõkapitánya. Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak. Végül 8. a késõbbi egyetemi tanár. végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra. a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. Eredetileg 260 ágyasra méretezték. Szolnokon és Veszprémben.] Aztán. Slamovits azonban nem hagyta annyiban. az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. Mikor eltávolítottak. Új orvosok jöttek. további öt év alatt el is készült. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája. mint egy sebészeti. nég t egy ápolónõ. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. 800 ezer forint prémium i s járt neki. A vita után szavazás következett. nyílt kap Magyarországon. Még 1966-ban. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták. például Keszthelyen nyolcan elmentek házio . hogy számunkra csak addig marad lebensraum . hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. Én a magam személyében sokat n hettem ellene. M. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. Zalaegerszeg és Gyõr. hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban. ha teljesítette az éves penzumot. önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás. évemben j szégyelltem volna . A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal. mert Papp János. csak arra nem. hogy a miénk volt az elsõ open door . vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel.akták az alapkövet. Hiába magyaráztam nekik. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. területközi diszciplínát. de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak.5 ágy jutott. ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. melynek két cikluson át is a tagja voltam. Keresni kezdtem egy olyan profilt . aztán e llgattam. A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést. Szombathely. ahogy elõre is látszott. igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. ehhez készítettem három nagy táblát. ami n komoly problémának számított. berendezéssel.

Az ö mindig a könnyebbik részt választja. mintha soha nem lett volna. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. aztán elballag. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. ne eg magunknak. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt. és én sem lettem volna soha. A szellõzõ sem mûködik. úgy eltûnik. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. az átlagosnál kedv atókkal. gazdája hazulról hozhatta magával. sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . itt leköpik. € 3. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. kötszerek. Csehák Juditnak aztán. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza.en a szülészet és a sebészet. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. csak a pszichiátriai ellátás folytatódik. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. nehogy valaki ha a. A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. spárgával van kikötve. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. Más a helyzet vidéken és más Budapesten. ettõl a fala megbarnult. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. cigarettacsikkeket dobálnak bel . A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. a kézmosók f a csapok. meg háromszázmilliót is. d intén a BÖME állományába tartozott. Benézek a WC-be. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. és nem is akarjuk. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. de az illúzióim ottak. de n hiszem. . évben 271 77 ladatot látott el. õ kimegy. Mint tudjuk. a 2002. nem merik idehozni. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. Úgy képzeltem. Budapest. ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. Tudja. de ezt mi. jó pénzért el lehetne passzolni. Fogalmam sincs. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. Vidéken megsüvegelik a mentõt. párnát csak az egyiken i. mûanyag poharak. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél. százmillió forintot is mondanak. a másik folyik. megkínál csövest egy cigarettával. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. de a leromlás itt is elkép esztõ. papírgombócok. egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. az úgynevezett kiskasszából. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. belepte a k m. mentõk. Kovách A ovecz Béla és a többiek. Én nyugdíjba vonultam. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. A fõorvosunk azt felelte.

A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. A ter egy fal zárja le. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat. egy hasadék tûnik fel rajta. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. évi mûködése is. A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára. Úgy látszik. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni. 32 a mentés. Épületen kívüli t cs kiépítve. amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná. [Csak az a b ogy a roham. de sajnos gya n fordult elõ. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük. A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek. A 2002. 54 a be lítás szolgálatában. hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának. Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. fizikai kizsákmányolással betömni. ami a betegeknek kellemetlenséget. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni. Kifelé tartva megállok az udvaron. hogy orvos vagy mentõtiszt benne. . például a szállítókocsikat mentõkoc Gy. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel. Ez két százalékkal kevesebb.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik. oktatásra érkezõk. sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb. hogy a roham. Külön hátrány. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. egy ölyvpár laki enne. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. mint vidéken. Ezen csak úgy lehetne változtatni. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. az illetékesek sem az inflációt. A kiadásokat a men k leállításával.). annak ellenére. nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. más mentõszervezetek dolgozói stb. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. augusztusba n 57-re csökken. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. ez azonban azzal a következménnyel járna. illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1.5-3 százalékra számít. a többség legföljeb . Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. az áp ig 81 730 forint. Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni. vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. majd fokozatosan visszaesik. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. a mentõtisztek azt mondják. A sok azonban most sem elég .és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott. egy fõállású szakorvos 189 080-at. Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken.

ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele. A 2002. a szakvizsgát sem vártam meg. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. 64. Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan. hogy minden lehullott mocsok. A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. szemét ide gyûlik össze a kocsiban.4 százalékkal.1 százalékosan. és ápolóként is dolgozik. de ott ne folyt igazi oktatás. hogy a nevét ne említsem meg. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le. Igazolva látom a közmondás helyességét.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el. Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti. hogy odaérjek. éjfél felé szóltak. jöttekentek az emberek. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. ötven év körüli férfi. szállítási késedelmeket. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett. 1975-ben. három év után leléptem. míg idegen hibából 21 százalékosan. jogtalanul t. de hagytam magam rábeszélni. ahol lakik. öt fõt kizártak. sok jel mutat arra.8 százalékkal nõtt. hogy mikor. 16 személy sérült meg súlyosan. a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel. hogy épp egy. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. számomra mindig az volt az elsõ. Z. ez idõ alatt több mint negyvenen. Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be. mert abban a Pest környéki ház an. Elfogódottan körülnézett. m . láthatólag megnyugtatta. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). és megkérdeztem. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. több mint a ké esére. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. testes.rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. miszerint: szegén egyelmet tartani. A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan. gondoltam. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat. Moldova úr? Kezdjük az elején. az csak a második. a jelentés 34 esetet említ meg. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. Bemutatkoztam. ez egyrészt örvendetes. elfogytak a taxik. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia. jórészt tankolási szabálytalanságok. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt. sõt szállítások elutasítását. Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. Meguntam. vérnyomásmérõjének. mintha el akarná rejteni az arcát. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról. Ahogy szokásos.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94. A többség értékeinek: pénzének. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. csak annyit kért. alacsony.

kibírom. a mentõknél csak dõpont biztos. és tudtam. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe. mi gol z illetõket. Z. a hazamenetelt soha nem tudhatják. Kilenc év után otthagytam a mentõket. másfél év is telik. mégis szólt. hogy mennyit bír. Mire mi is használatba vettük. hogy mit kell csinálniuk. mikor szolgálatba jelentkezett. nem lehetett svindl izni. N zzá kell venni négyszer 12 órát. az ápoló két pokrócot teker agára. amit ápolóként teljesítettem. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. ahogy kijöttek a gyárból. Elõfordultak lopások és más linkségek. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. én felmentést kaptam. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . hogy egyszer már elvették a jogsimat. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. soha nem kerestem sokat. b lsõ vérzéseket. A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. hogy mit tu i. Tessék csak tovább kérdezni. de sokat fogyasztan ak. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. Mikor kinyitottam az ajtót. elõrehajol. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. hogy s zondáztassa meg. kenyeret-süteményt hordta i. átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. Az újpesti állomásra kerültem. láttam jönni-m sa mentõkocsikat. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. Lehet. elindultam. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. tetszett a csapat. a Zsuknál. hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. Toyoták jobbak. Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. szóltunk az ellenõrnek. Pécsig úgy elfagyott a karom. de újraéleszthet. A pék nem adta meg azt a pénzt. Egy év után visszajöttem. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. Másnap reggel. csak a túlsó asztaloknál. A lengyelek nem tudtá ladni õket. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. amikor beérkeznek. Üljünk át? Nem kell. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban. 20-21 litert 100 kilométeren. amíg igazi mentõvé válnak. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. Látták az ö jzomban. sohasem tudják meg! mondtam. Kitanultam ápolónak is. kapják magukat és elmennek. újra le kellett vizsgáznom. aztán mikor fölneveltük . hogy nem is fogok. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. feljelentettek. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. nagyjából tudtuk. Éjjel egykor keltem. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül. efölött már rt megöregszik a szervezet. beszélgettem a sofõrökkel. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. Megtanítottak. amíg vevõt találtak rájuk. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. nem sokat használt. és én kérdezem. megérezték rajtam az ital szagát. engem is megállítottak. azonnal kirúgták. kérdezik: érek-e annyit. hogy fázik. hátul az ápolói ülés mellett. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. aztán o setleg nyolc-tíz évig is. én nem éreztem soknak. beálltam egy maszek pékhez. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. aztán újra hátradõl. Z. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . én is. el kell lásson nyílt sebeket. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. vagy nem jön a váltótárs. Egyszer Pécsre mentünk le. hogy elfelejtettem beka lámpát. ennek a kétszeresé meg vele. a beteget öttel takartuk be. Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. és ez tetszett nekik. ez 260-270 óra havonta. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. reggel hétkor végeztem. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. A bí re elvette a jogsimat. amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. úgy szé . A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. hogy ott ne maradjunk az út szélén. az ügyész kevesellte a büntetést. Nem a pénz mozgatta? Én. bár ehhez papíron érettségi kellett volna. Moldova úr.

aztán majd eszébe jut. körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki. mire kiértünk. Meglátogatta a családot? Nem. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. Elvállaltuk. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. a barátaimat. ellá a sérültet. de a kollégák nem engedték. egyiküknek a bokája is el volt törve. Én el akartam menni. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. A részeget kiültettük a székre. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen. Igaz. október 30-án. lebeszéltek. hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. Arra gondoltam. hogyha a kocsi elmozdul alattam. el tudtuk fogyasztani. hogy a síneken könnyû megcsúszni. Megpróbálom majd. A villamost megel ra rátértem a sínekre. hogy kísérjenek el. utána m menni. mondom. aki eltörte a karját. vele baj. az ég be volt borulva. de így is nagy fájdalmai voltak. meg is tudtunk ebédelni. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. ahogy elhoztuk. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. visszavágódott. de láttam. már rég megtalálták volna. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. Megpróbáltam elõrejutni. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. aznap õk voltak az ügyeletesek. egy esetkocsival hazavittek. Mikor végre sikerült megállnom. látják. egyedülálló. meg nem elõzhettem. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. Papíron harminc perc járna. hogy ott fekszik egy részeg. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. hogy a legkülsõ d. de általában ezt sem tudjuk kivenni. hiszen az iratokból ismerték a m címét. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. Egy p eu sínt raktam rá. ott megfordultam. Mitõl félt? Nem attól. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. nem hanem a fenekemmel érzem meg. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. bevitték a Péterfy-kórházba. ho y én is ember vagyok. és eltört bcsontja. . és megpróbálnak bosszút állni. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. Arra emlékszem. nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. és mutatta. ráhajtottam a villamossínekre. úgy visszük haza. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. ha meg tudjuk oldani l érte. Nem vettem észre. eg y szakápoló. addig nem is fogják fel. csak arra vigyázhattam. Tudom. majd újra nekiütközött a félgömbnek. Reggel sérült részegeket szállítottunk. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. már be is dagadt. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan.isztelnem kell a szándékot. a nõ négy-öt óra múlva meghalt. Kiértünk a helyszínre. Mikor történt a baleset? 2002. Z. Ezen a napon. az ember rdtak. hogy a karja eltörött. vagy péntek Z. Mikor magamhoz tértem. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. a szüleivel élt. Nem félt? Nem. de egyedül nem mertem. A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. hogy leköpnek vagy megvernek. de senki sem volt hajlandó rá. negyven kilométerrel haladtam. t jelentették. mert kint járunk a területen. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. Útközben r zóltak nekünk. akkor majd bocsánatot kérhetek. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. hogy közéjük ne vágódjak. megcsóválja a fejét. de én még a régi sofõrök közé tartozom. Kértem a feleségemet. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. azt mondták. régi kollégám jött velem. egy pillanatra el is ájultam. ezt aztán levitték húszra. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. hogy orvos nélküli . A Domus Áruháznál utolértem a villamost. hátha segíthetek rajta. le kellett térnem a sínekrõl. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. de ha megismernek személyesen. bekötöttük az infúziót. hogy létezem. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. meg se melegíthetjük az ételt. elcsúszott a nyálkás úton.

az 1984. elvállalná a vezetését? Ha kellene. ak gesztik. a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy. felveszi kopott dzsekijét.) € 4. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e. Orovecz Béla és dr. amit 1971 áprilisában kapott meg. Büszke voltam a korábbi mentéseimre. az nem mentség. hogy bár meg se születtem volna. Tudtam segíteni az embereknek. bólint búcsúzóul. forgalomban maradt. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. Bencze Béla után. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. mindenki azt kérdezte. igen. a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. de már hat. mindig a házigazdát kell elõször kös m. Most meg azt mondom. hogy mit segíthet. hogy viszony . amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. a raktárnak és a Bázis -nak. (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl. forint június 30-i befejezési határidõvel. miután megkapta az újabb enged ot. aká e nem éltem hiába. (1984 májusáig egyébként tént. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. A Mentõbázis. és elindul kifelé a kávéházból. Március 1 or ezeket a sorokat írom. Budapest 12. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet.) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba. Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást. a mentõknél is dr. Késõbb.) 1981 májusában a 31. mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. 1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. Z. aki betölti ezt a posztot. elkerülhettem volna a gázolást. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker . Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. hogy siettem. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot. megcsinálták. vagy még most is élnek. forint volt. Dolgozhatom továb sofõrként is. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. Göbl személyére terelõdött a s zként. nem akkor és nem ott haltak meg. 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. már szedelõdzködik. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. Z. forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el. Ennyi az én történ m. számú ÁÉV megküldte az 5. számú mentõállomásának. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. akár le kell ülnöm. az újjáélesztéseimre. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. ápolóként is. uram. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. dr. A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. hibájaként azt rótták fel. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek. november 30. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés.

Az ábra szerint az esetek 77. így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. valószínûleg egy l élve. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél. i a sürgõs. ismerem a közlekedés körülményeit. szakrendelõbe. inkább tovább kérdezek. igen magas. ezek a körök érintkezzenek. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba. m ly a magas elvárások és munkaterhelés. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap . Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. további 18. az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü. Ennek lényeges megállapítása.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. Hadd mutassak még egy táblázatot. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og. És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen. alulfizetett személyi állománnyal. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott. Az 1990-es rendszerváltás után. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. Többé-kevésbé bejártam már az országot. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. folyamatosan cserélõdõ. mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. fõleg Budapesten. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. ami talán abból ered. év során. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény. szakdolgozó eü. hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. Ha jól értem. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. re volna szükség. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. Ha a helyzet úgy kívánja. Sokat elmond a helyzetünkrõl.ngébb szervezõ. ennek oka az ellentmondás. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. a szó szoros értelmében vett mentés.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát.

Szép fõorvostól. illetve éjszakai és egyéb pótlékok. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. jönnek-mennek. ellene biztosítani. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. Visszatérve az eredeti kérdésére. szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben. A 2001. é lalkozott az üggyel. de ezt évek óta nem kapjuk meg. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. Szakszerûtlen. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. de szabads egség. ez is igen bonyolult. az a munkaügyi bírósághoz fordul.] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor. tûzoltók. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. például a tanácsos rang megvonása. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. mindinkább amortizálódnak. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent . Az évek során akadt néhány incidens.104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. vagy kiutálják maguk közül. oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre. Sajnos nem válogathatunk az emberekben. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. Gy. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. és pénzt vett fel vele egy automatából. vagyis évente kétezret. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben. Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el. a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. és mihamarabb cserére szorulnak. mikor az elköv iléte nem bizonyítható. hogy büntetni se nagyon tudunk. Megértik. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem. M. hogy akadna olyan mentõ. Viszont az is igaz. A mentõk egymás között többnyire tudják. hogy egy mentõsofõrt.] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek. hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. hogy én. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. Gy. hogy nem jut több. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. hogy ki volt a tettes. Egyre nagyobb számban szoru k javításra. mert aki nem akar elmenni . arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. a harmadik a cím. nekünk kell helyreállítani a becsületünket. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. hogy t. és rik. hogy: Én veszek. de a munkájuk hiányzik. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. amely valóban nagy port vert föl. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér . mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. M. és inkább azt igénylik. [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen. nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. Mi közalkalmazottnak számítunk. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. aki ezt komolya veszi. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni.

A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor. lyukas felületek. a jelen évben 63-at. 2001 18 darab (8 százalék). A készülékeink. A következõ évek fejlesztési tervei. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném. szakadt. 1993-ból 116 darab (11 alék). M.és rohamkocsi-parkunkat illeti. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. 200 7 újat szereztünk be. az 2002-ben 216 da rabot tett ki. 1996-ban 9 darab (4 százalék). most csak néhá atot említek meg. de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség. hogy ezt a limitet felem zenöt évre. 1998-ban már csak 64 darab (6 százalék). valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett. de nem ismerjük az életkorukat. elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. Az EXPO terve megbukott. [Ez hamarosan be is következett. azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon. de a me csik hordágy. az els a. Vannak olyan eszközök is. hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. vagyis a tíz százalékot. tisztítása szinte megoldhatatlan. 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. nem tudunk velük mit kezdeni. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban. A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. A 2002-es évben 1045 mentõ. de mostanában olyan híreket hallani. Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek.és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást. és végképp kivontuk a forgalomból.és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. a rozsdás. ez a mennyis típusból jött össze. az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása. ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata. 27-et pedig leállítottunk.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet. a padlólemez keresztüllyukadása. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk.ki. mint 90-féle akkumulátort. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet. Ami a magasabb felszereltségû eset. az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. Gy. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. Közel ezer darab zámozásra. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is. mikor megtalálja a keresett sz t. Összességében megállapítható. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. kezdjük a kocsik életkorával. Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret. de 85-öt le kellett selejteznünk. törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek. bútorhuzata kifogásolható.

A Nysákat tokkal-vonóval. Volga személykocsikat. régi Nys engyel UAZ-okat. jött olyan kocsi is. csak a Toyota ment bele az üzletbe. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. Fiatok. A régiektõl tudom. azt hiszem. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. Magosixek. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. Erre minden pályázó visszalépett. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . Beázott. Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. ezt a kintlevõségünket foga helyett. Valójában. inkább azt a papi rítust követi. nincs ok feltételezni. ez 20-30 sz ki. legfeljebb arra van lehetõség. mikor szóltak érte. szerencsére az akkori államtitkár. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. sokan kemény nyava edtek össze bennük. és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. Opel Blitzek. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel.Elolvasta? Igen. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett. amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. fõiskolákon és posztgraduális szinten. Erõs a stressz? Igen. de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. mint hazaszállítani. ha érdekli az ottani munka. míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. megpróbáltam élvezni a száguldást. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. Megértem. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. Már nem om . menet közben nem eshet bajunk. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. mozgóõrség ellátása. azt mondják. a sürgõsségi ken. Mercedes bármit vehettünk volna. hogy szakm tartsam magam. Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. Lehet. a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. szívesen látjuk. Évente legalább egy-két aktív korú ember l. Ha megkérdezi a régi sofõröket. W így tovább. hogy ez furcsának tûnik. hogy nem ismeri az adatokat. hogy 1948-ban. 24-36 órákat ügyeltem. 1990 körül eljött az idõ. nem fogják dicsérni magának a Nysákat. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. hogy végre lecseréljük a Nysákat. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. a pénzünknek több mint 7 . benne v . mert elhasználódik ekkora súly alatt. Hanomagok. egy nemzetközi pályázatot. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. Közölték. 1991-re már 295 abot szállított le. hogy a sofõrünk rofi. jól vezet. ez meg is történt 1960-ban. Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. aztán lekísér az épület földszintjére. IFA Framók. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. Jöttek aztán kodák. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. arra gondoltam. Citroënt. 50 millió beteget szállítot . Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os.

hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok. A terjengõ legendák azt sejtetik. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl . Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. Augusztus 18-án. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. ezen helikopter ndõk M. és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. a mi autóink állítólag ott készültek. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. a Toyotákhoz hasonlóan. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak. eleve használhatatlan volt. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. Néhány eszköz. gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg. amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. szívesen elváll feladatot. Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját. ezért kü megmaradtakra. az OMSZ nem áll olyan jól. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. érdekelt. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. valósággal rá kell feküdnie. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme.) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. hogy valaki végre tegyen is valamit. mások szerint viszont Törökországban. Maga is tapasztalni fogja. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte. ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál . Gy. Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött. Mercedes gépkocsikat szereztünk be. ezeket is. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. hanem üresen. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott. Gy. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót. majd jöttek a Roburok. az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet. a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. hogy a Toyotákat nem mentõautóként. m tileg hadiüzem volt. a gödöllõi Finommechanikát. például . most arra várunk. hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk.lt az árban. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán.]. € 5. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. Göbl Gábor. hogy milyen minõségben dolgoztak.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. minden fontosat elmondtam. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. Rohamkocsiként elõször. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. A kocsik életkoráról. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik. ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. rögzíti a testet. Olyat is hallani. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. Úgy gondolom.

v agy megmondaná a valódi okot. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. Repülõtér a közelben nincs kialakítva. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. Most is. békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. nyög. Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. A többiek. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. A kislány izzad. A gyógyult betegek küldték magukról. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. leveti a blúzát. Szótlanul üldögélünk mellette. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. elhatározom. és azzal nem megyek semmire. megyünk tovább. Beérünk a Szent László Kórházba. A rohamkocsit esethez riasztják. már csak a vesém van a helyén. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. hogy megkeresem õket. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. a vakolata már rég leh t. vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. A mentõk t t. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. hogy nem kell ker nünk. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. az orvos hiába próbálja nyu tgatni. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. kiszálltunk. viszonzásul gumikesztyû dnak. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. innen szokta k gyógyszert kérni. A Peterdy utcába hívták a mentõket. Most is vérzek. máris befut a következõ rádióutasítás. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. mi is elindulunk. A szülõk elhárítják. a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. . Az illetõ vagy mellébeszélne. az agyödéma ennek a szövõdménye. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. kiderült. hogy erre gondoltak. kimegyek velük. az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. aztán mindenemet kivették. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. sapkát rajzoltak. kiderül. de nincs idõ a vitára. Fel-felsír. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek.ani. a torka te le lehet váladékkal. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. a mûvelet 25-30 percig tart. E i sérülés. csak egy ütött-kopott eszpresszó. az intenzív osztályon. mert csak nehezen kap levegõt. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal. aláír nyilatkozatot. ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda. Én közben néhány szót váltok a pilótával. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik. Nincs kétségem afelõl. helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. feltételezzük. hogy fel mer-e hívni minket. a többi már a rendõrök dolga. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. közli velünk. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. azonnal ki ke l menni hozzá. A nõ befekszik a kocsiba. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. ha megszorulnak. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. Mire kiérünk. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában.

aztán elvonulnak. Az ideigle . aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás. Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. Orovecz Béla felmérte. kettõjük. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. dr. jenek egyszer igazi bajba. ek egy félmillióba. de a közlekedés legfontosabb útvonalát. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. Latin. hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. Lesre futottunk! mondja az orvos. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. ki nünk. Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával. csak mi f zetünk rá. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. de senki se szól bele. a la is kigyulladt. A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. szinte lehetetlen volt átjutni rajta. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk. A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg. mennünk kell tovább. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták. Nem volt élõ hozzátartozója. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. mert a harcolókban élt a gyanú. és ne kapjanak segítséget. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. És még azt sem tudom kívánni nekik. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. görög. ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel. de újabb feladatot kapunk. a túloldalo ik a kagylót. már kifelé tartanak a kapun. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. de kocsiznának is. A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. mert a betegek java hazament. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. Jegyzõkönyvet vesznek fel. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. semmiféle tûz nyom . az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. Ebédidõ volna. hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. a mentésvezetõ kísérletezik. hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson. de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. € 6. csak lakodalmas rockzene hallatszik. hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. A gatója. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. hogy itt áll köztük. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül. már számos országban hasonló jellegû kórház. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15. aki az egészet kitalálta. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem.

Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. sokszor azért is apnak. majd City né atóriummá alakították át. Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. késõbb a kört szûkítve. december végéig elérte a 600 ret. az elektromos-. akár más úton érkeztek. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. Megnõtt a kórházi személyzet létszáma.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. . Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. 1998-ra pedig az egymilliót. Az ilyen betegeket. trachoma kórházk llett volna rombolni. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs.és vízvezeték-hálózatot. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a . Ezek az évek. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi. Okunk van azt hinni. és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. Hatágyas. elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. Az elsõ beteg. A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. Maklári Lajos említi. sõt fejleszteni. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein. fe zerzéséhez. amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok. természetesen.nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956. az esemény után 12 évvel még életben volt. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. gáz. az ittas sérültek ellátását. sõt professzori r ngra emelkedett. a kórházak nehezen vették fel. a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. a telefonközpontot. az ellátott betegek összesített száma 1984. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. A már ozott dr. hogy a megszerzett szakmai kincseke . A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás. Nyilvánvalóvá vált. megõrizni. Az átal és nehézségeit jellemzi. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. késõbb a török követség vette birtokába. és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát. végül. Ezt követõen iskolaként. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. a f ek szerint. ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. nem csak a siker jegyében teltek el. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. Az igazi megrendítõ. mint említettük. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el. és újra felépíteni. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével. Eredetileg magánpalotának épült. nem egészen száz ágyon. a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt.

an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. Számtalan példán tapasztalhatták már. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. je cithez vezetve. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). és eltávoztak az intézményünktõl. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége. Akik igazán realista módon gondolkodtak. most is a pesszimistáknak lett igazuk. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí . avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. és még nagyobb mértékben leál ukat. érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. kerület útra M. hogy változatlanul megõrzi pozícióit. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. és nehezen szabadu ktõl.8 százalékkal emelkedtek. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át. elvonták tõle a részeg sé ladatát. az idõzítés szabadságidõre. de reméljük. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4. hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk. így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését. sõt kísérlet is elõfordult. A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat. A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. amiben az is közrejátszott. és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. napirenden voltak a verekedések. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es. A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól. Február elején váratlan fordulat következett be. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá.]. olyanokat is hallani. Minden részeget levittek a pincébe. Örömteli. Ezzel a két intézményt összevonták. Ilyetén módon megszûnt. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. Nem tudni. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. Gy. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk .Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. emlékeztek rá. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház. Mint Magyarországon általában. a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést. lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak. hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl.

és így próbálta lehetetlenné tenni. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. hogy a miniszter már korábban összek dr. dr. mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. Göbl. most az egyszer megmutatta. de korántsem elhanyagolható körülmény. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. Az OMSZ ezt áttanulmányozta.fejezte azt az óhaját. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. dr. az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. Dr. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették. az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. a Fiumei úti épületben.) Az ügy elsõ. valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. felmérték az elhelyezés lehetõségét. Az államtitkár egyúttal további is kért. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. és legfõbb igényként azt jelölte meg. A ay államtitkárra bízta. augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki. a Mentõkórház fõigazgatójával. hogy direkt húzzák az ügy megoldását. hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. 2003 márciusáig. amelyen áll. Az õrzése komol et. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. illetve a telekhez. április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. késõbb . ahogy már említettem. mikor jelen sorokat írom. Az áttelepülés végbement. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. (Senki sem értette. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. Túry Peregrinnel. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. Senki sem tételezheti fel azon . Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . hogy ké határozott és gyors cselekvésre. A sza . ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. A korábbi mentõkórházi f tót. elõre eláruljuk. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést. hogy ez nem döntõ. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó.

erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak. üzembe helyez valósult. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. Ennek mellett a lélegeztetõgépek. immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. . az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani.vagyonátadó leltárban összesen 68. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. nehézkessége. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. ebbõl 44. az erre a cél g késve történõ érkezése. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé. Az OBSI székhelyén 2001. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete. Ezek pótlása. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. ez idáig nem került beszerzésre. pétõl lépett be. de minden különösebb indoklás. a szolgálat néhányszor már megmutatta. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. egészségügyi min aligha tûrte volna el. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket. Az üre s hirdetésekkel. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. Egy. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. amivel többen éltek. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. fenyegetésként is veszélyes fegyver. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. kérésünk ellenére. az informatika fejlesztésére történõ elvonás. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét. A be eket csak befelé.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz. hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. de néhány eszköz (pl. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. hogy az e k. lió forint a nagy értékû eszköz. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. A harmadik részleg. de érezni engedte. mások viszont elhagyták az intézményt. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg. 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. számítógé ) nem találtak. a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. hogy szembeszálljanak vele. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna.

hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. de nem csak ez számít. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. Összesen 300 ágy áll itt. ahol dolgozott. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. 1922. elköszönt. k két koldust nem zavart. A Szobi utcában mennyi volt? 86. 1920. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. tud n. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison. ami a szívén fekszik. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt. A traumatológiánk a 13-as. január 20. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. a belgyógyászatu 14-es. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. en az állásomról is lemondok. 1922. mára még a nevünk sem maradt meg. azon belül nekem is. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. hogy már itt is van Új Nemzedék. a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott.Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. Göbl Gábor. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. június 13. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. például nincs urológia vagy . és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. megmutatta. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. azt nem tudom. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. de a rekkenõ hõség nem enyhült. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna. Visszatértem olvasmányomhoz. nem vállaltam volna. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. mint például a rendõrök. Elõször egy mentõápoló vett észre. ebbõl mé miénk. másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. Eltûnõdöm néhány rég Virradat. amelyet egy hónap óta érzünk. Dr. melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. akivel már találkozta elyiségbe. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér. december 19. a két orvos még nem jött be. Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. mint amennyirõl a közvéleménynek. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. a mentõszolgálat történetéhez. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. már épp lelépni készül a mûszakjából .

azt csinálom mellékfoglalkozásban. persze nem közölték velük. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. és megnyugszanak. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. a katonaság. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . melyeket esetleg használhatok majd. nyugtalanok. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. Volt idõ. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. ötven beteget behoztunk. aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik.és folyói d át. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. nem létezik. megígéri.ilyen szakemberre van szükségünk. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. mi és még sokan mások. Az ismerõs orvos közben eltûnt. bármennyit elrendelhetnek. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra. mert a z erõk koncentrálva voltak. és a két gondjaira bíz. míg végre valaki nincs szükség rájuk. a másik. kitör a betegeken a hisztéria. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. elmehetnek.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. felmegyek hozzá. felkísér a liften. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. A nõvéreken látszik. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. és ismerték a feladataikat. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. de a ak csokoládét. hogy néhány perc múlva visszajön. Régen. ha leesett egy ólmos esõ. a tûzoltók. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban. magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. ma negyed hatkor jött el hazulról. 24-et megoperáltunk. A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . Telefonon leszólnak. Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. én is fáradtnak érzem magam. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn. a polgári védelem. ilyen viszont. mennének a dolguk után. elnézést kér. úgy kellett kiharcolnunk. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. Nem tudják. ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott. Len . hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. és megõrizni ezt a státuszukat. hanem a sürgõsségi e ere. de a hõség nem enyhül. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. mint látni fogjuk. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül. M y. néhány frissen elõkeresett újság. szívességi alapon kell megkérnünk õket. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. A nõvérek elköszönnek. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. csak 60 ezret. hogy türelmetlenek. A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. hogy legalább ketten legyünk. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. Míg bámészkodom. de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. lassan besötétedik. ha a me eladatok úgy kívánják meg. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. Õk az OMSZ közalkalmazottai. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni. de a portások nem engedték be õket. Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. majd egy s zárta le a menetet. hogy változik majd a bérük. akit máris elhívnak egy beteghez. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. mint tudjuk. most visszatér. és b kellett szállítani a kórházba.

) Végig azt várom. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. de még folytatódik a vizit. Göbl doktor õt is ellátja. hog porciójából csípjen le. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség. a kicsi mindig csodálatos. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. maga egy kicsit elfogult. a kórisméje ájulás utáni zavartság. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. aki a betegek ételét oszt a. aki gondterhelten vizsgálgatja. olyankor az infarktus is több. mintegy harm millió forintba kerülne. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani. A combnyak. az mikor kerül sorra? kérdezem. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. annyi biztos. ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. és nem teszek fel több k pcsolatban. Nekem úgy tûnik. Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. A betegforgalom mintha csökkenne. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. Megjelenik Göbl doktor. infúzióra kellett kötni õket. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. az udvarra pedig mégsem tehették ki. de jellemzõ: annak a nõvérnek. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. amikor csapatok kimentek. hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. Göbl doktor csak n délyezi. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. itt Gorove doktor. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes. aki Magyarországra nõsült. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. és itt maradt. aztán elhagyjuk a kórtermet. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. Már kilenc óra is elmúlt. mi a helyzet. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. n nek hozzátartozói. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. Átmegyünk az ügyeleti szobába. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. a folyosón en is rosszul lettek. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. A men tõk azt mesélték. Egy apróság. Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak.bb mentõautó közeleg.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés. nem tud magyarul. a teremhez nem tartozik kiöntõ. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. 78 éves. mert ha a szervezet megszokja. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. ha eg . kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. ahogy általában. a WC-be kell kivinni. hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. ahol a el lehetett volna állítani. õ egy orosz betegápoló. min ehetséges legjobbakat. mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. Már tíz óra is elmúlt. õk pontosan tudják. az or a halálból hozták vissza. Közben az egyik bete rosszul lesz. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. elrenyhülhet a belek mûködése. mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták.

A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. Nem akarom befolyásolni abban. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak. Ez kimondottan kénysze rû. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. mutatja: Ilyen itt minden. majd tûnt el újólag. már mindenütt kihalt a környék. és nemcsak én. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. Hát igen. bár alig négyéves. és külön vett a kocsit. Elmenni nem tudok hov a. A két rohamkocsi egyikére kerülök. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. A csavarok nincsenek meghúzva. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. ami fölébük van írva. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl. Amerre elha tunk. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. amelyben mostanában Igen. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. csak két dologra hí om fel a figyelmét. € 7. talán lesz olyan szerencséje. amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. minden recseg-ropog benne menet köz . A terápiát ez ritkán befolyásolja. hogy lát is valamit. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. csak két nappal késõbb lehet pótolni. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. A kocsi megindul. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. mit ír majd. és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. hogy másutt sem jobb a helyzet. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. csak éppen rákapatták õket. A provokáció bejön. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. az alk eszközöket viszont annál inkább. Göbl fõigazgató is elvonul. vissza operálni. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. mert semmi máshoz nem értek. akkor is az a rohamcsapat! . elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. akkor az t kell választania. A biztosíték sem az van bekötve. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. nem kívánok a s i.t elhalasztódik. el lehetett volna intézni a vám. Tapasztalni fogja. ez a mi Mercedesünknél nem megy. hogy haza menjen. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. mikor spórolni akartak. én nem gondolkodhatom azon. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. az orvosi felszerelést. a hordágyat. hogy milyen következtetéseket von le. Errõl még sokat fog hallani. doboztetõk. egy szakápolóból ból. Néhány újságírónak is eszébe jutott. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. Félrehúzódom tõlük. ahol öt e segítette egymást. És maguk miért nem adnak? kérdezem. hogy végképp terepszínûvé váljak. ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

az ápolóról kiderül. itt négy. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent.emcsak én. Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. hogy ha azt mondaná. A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve. mint láthattuk. . Neki van jogosítványa? Nincs. mikor utánanézett és kiderült. Igen. utcáról beszállított fekszik. Elindulunk. hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. ebben megállapí ekünk. és reggel biztonságosan hazajutott volna. Viszont ügyészt. hogy fest ilyenkor. Hajléktalanok? kérdezem. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. Az esetek hetven százalékát õk adják. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. hogy keresõ foglalkozásként. mint egy nõ. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. mint . amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. és az is elõfordult. aki ezt engedélyezné. kiderül. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. a fémrudakba gy eütötték a fejüket. hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik. menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. Megpróbálhatjuk. Az ápoló bezárja az ajtót. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. ahogy tudjuk. ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. oldjuk meg a bajainkat úgy. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . rendõr p nem jön ki. Csak e között választhatunk. mert ez a legolcsóbb megoldás. kialussza magát. a kocsi tulajdonosát. A kórház addiktológiája zárt területnek számít. nagy a valószínûsége.) A CB-rádiókészülék is rossz. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. megtûrik. hogy feltáruljon elõttünk. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. Sokáig itt. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. a bûz még áthatóbb. ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában. és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik. õ nyitja ajtót. és a beteg eltávozik. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. a si életkora meghaladja a tíz évet. és ott vadászt iss húsra. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést. hogy miért nem tartottuk be beteget. Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. még megállunk beszélgetni a folyosón. most is élne. Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. nem hívhatunk ki. Ha ehhez van kedve. bírót. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket. Átmegyünk a nõi részlegre. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni. Egy termetes ápoló is elkísér minket. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. így a Nyírõ lyzetet élvez . A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. például ráz gy alkoholbetegre. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. azzal bajba kever alkalmazóját.

gunk mi még együtt táncolni. és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. Számtalan diagnosztikai eszközt. hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . Már elmúlt tizenegy óra. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. feltételezem.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. de ritkán lehet behajtani. Dr. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. kiderül. Javaslom. Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között. és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. Ha tõfülkében ketten ülnek. Elköszönünk. eltörött a bordája. a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. ho volnék itt. illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott. lassan már befejeznék a körútjukat. akik jelentkeznek elvonó kezelésre. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. nagyobb veszé ent. Romániában még rosszabbak az állapotok. felismerem benne azt a mentõtisztet. hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. Göndö ktor nem tiltakozik. az még a k sebb baj volna. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. € 9. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. Mellesleg már az is kiderült. hogy induljunk el hazafelé. a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl. hogy nyáron az áradó benzin. ide azok kerülhetnek. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. hogy ne jöjjön be a kolera. az angyalföldibe l tunk el. ezt roboráló. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani. Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba. erõszakos cselekmény mentõk ellen. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. AIDS járványszerûen elterjedt. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. Leülünk pár szóra. . de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez. õk a dohánnyal viszonozták.Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. Ugyanaz történt. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. le kellett váltani. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. és folytatódik az ellenõrzõ út. feltételezem. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek.

itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. ivóvizet. Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál. Olyan kósza pletykákat hallani. és a szerkezeti felépítésük deális. hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. Hosszabb szünet után dr. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . Miskolc. hogy az OMSZ fõpilótája. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. Orovecz Bélában. Újabb típusok után kellett nézni. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit. ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását. Pécs. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. A helyzetet me felelõen jellemzi. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . míg . eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. az egészségügyi személyzet (orvos. a mezõgazdasági. 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. ogy változtatásra szánták el magukat. A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos. hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. 1991 tavaszán egy. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. élelmet. A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. világháborúban ezek a Junkersek. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer. Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek. Debrecen. és életét vesztette. A II. így alakult meg a MASZOVLET. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le. május 7-én az M7-es út 36. Balatonfüred. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni.

egy szabad kitekintést adó. reggel nyolctól este hétig. sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. ilyen állat is van. sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár . hogy majd én is velük tarthassak. repülõ mókus úgy látszik. Megkérem a csapatot. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. az idõ múlását jól mutatja. most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból. mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy . A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . az aranyat érõ óra fogalma. e kekszet készítettek ki. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. Tudják. illetve baleseti sebészeteken. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál. A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. számítottak a jöttünkre. hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok. Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus.ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. t megpróbálom gyorsítani a tempót. de tekintetüket el-elfordítják. A kupolaszerû tetõkke t. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat. Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel. alacsony bokrokkal felvert ösvényen. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. Számolnom kell azzal. és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok. hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. Nem fél benne? kérdezem az orvost. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni. Az építkezés nem ma állt le. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . és a fenntartási költségek is megnövekednének. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. egy orvos egyszer azt mondta. az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik. ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. és aligha ott is teljesítenének szállításokat. hogy Miskolc. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke. mert például majd a lene emelnünk a létszámot. Nincs annyi hely. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére. nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. A tõkék néhány éve még termést hoztak. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron.-be léptek át. az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. illetve percekkel a sérülés után áll be . de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. Úgy érzem. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. hogy dolgozzanak benne. mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. Itt megnõ.) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált.

megkönnyíti a manõverezést. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. õ is a hadseregben kezdte a repülést. de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. de ahho volt kedvem. ha egyáltalán akad vevõ rájuk. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. Ne haragudj l. úgy tûnik. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni. de jellemzõt. A pilóta is dicséri a gépet. annak id mában szinte mindenki. Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. konkrét és részletes megfogalmazása. ellopják a pénzét. átszegõdtem ide. pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni. Itt két évig örömködtem . Itt jobb a pénz. A garancia fõdarabonként változik folytatja . mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. akkor a legszigorúbb felelõssé . és azt ztalnia. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. Szeretném. ha ügyeletet adunk. nekem is.]. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. Az Ecureuil érzékeny. Azt mondták. Egy folyóirat 2003. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. Kár Nehéz elképzelni. mint pilótának. aki ugyan különbözõ beosztásokban. de már 72 lgozik egyfolytában. (Korábban már említettem néhány esetet. Az esetfeladatok rövidek. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez. Gy. márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele. hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. a szerelõknek is. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza.-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. õ zolt. mint egy légcsavar. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. 2002. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. és megkérdeztem. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. A forgószárny majdnem olyan mûködik. emlékszem. Ismerem annyira a magyar újságírást. vagy sehogy. hitelkártyáját. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti. de menjünk tovább a glosszában. 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. Viszontlátásra. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. bár nyilván semmi értelme m tal doktor. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. Mások is megunták. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott. ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt . más forrásokból tudtam meg. egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. Göbl Gábor fõigazgatót. hol a mama személyije? Nem leljük. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését. Már hajnalban beállt a halál. de mielõtt elvinnék. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. mikor megalak BASE.ar utakon. másra nem használható. hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet.

akik olvassák ezt a folyóiratot. de egy váratlan esemény újra a be juttatta. am k. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. hogy szót értsünk egymással. néhány perc múlva elköszöntem. Ki t katonai repülõeszközök. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. raktárban várják a csodát. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl. mikor muszáj lesz lecserélni õket. erre is csak annyit mondott. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. Ha egyikre sem kerül sor. ha jól tudom. hol gyalog. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. és totálkáros lett.t kell alkalmazni. mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. a Népszabadság 2003. mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek. mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. vagy nem? A repülõgép nem autó. Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk. amellett elõfordul. Mivel remény sem látszott. nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. az életkoruk 16 20 év között mozog. nem látunk olyan koncepciót. az már jó eredménynek számít. Arra gondoltam. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége. de mi úgy csinálunk. és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. mert az irányítás és a szervez . Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. hogy most már nekünk is van helikopterünk! . Kiderült. me k már évek óta lekonzerváltan. Nincs már az a terminus. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal.) Én folytattam az utánjárást. A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. és szeretné megosztani velem az által altakat. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. ahol csak tud. de ez egyszerûen nem igaz. hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. Bármilyen hihetetlen. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. ahol alig néhány méteresek a távolságok. biztosra vehetjük. hogy mikor Eddy Murphy. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. minden magy né elmondani. ezzel is le kell ereszkednünk a földre. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik. háromszor két órás idõtartamra. az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. akinek n . A terv meg a 2000-es év elején indult el. ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. de több szabálytalanságot találtak . nem véletlen. melyre alapozva tervezni lehetne. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. több s méterre esik a felszállótól. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. mint az Ecureuil-é. a gyen hajtómûve miatt lassú. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. sokat fogyaszt. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak. Zajos. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte.

feladatai közül kivette a mûszaki mentést. 1966-ban halt meg. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. szerelnek. de lehet. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. gyógyítanak. akik repülnek. õk mindent megtesznek. Ha mint orvos másképpen járok el. hogy megérthessünk bizonyos. illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. Az erõs központosítás. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel.) € 10. hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át. majd mentõorvosként dolgozott. Mint említettük. mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára.em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. és az állásomat kockáztatom. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. és az orvos is hozzájárul. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. akkor azt kell mondanunk. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. napjain jló változásokat. gy nincs. Emberséges al mzéséül megemlítjük. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát. hogy haza fogunk térni. valamint balesetek elhárításában. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. Pályája kezdetén mentõtisztként. csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük. az úgynevezett good clinical practice . 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel. a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. hogy még egyáltalán mennek a dolgok.) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . z Bélától származik. Azt. a beteget v eszélyeztetem. futó kocsiparkját hate emelte. (Szükségesnek tartom megjegyezni. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. Átalakításukat semm ta volna. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat. Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni. létrehozta az önálló Mentõkórházat. az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. majd a Népjóléti Minisztériumban ozik. szállítás közben vérezni kezdett. és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben. Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. Ha ezekhez tartom magam. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. és így repültek tovább. Fõállásban egy klinikán dolgozom. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte. Dr. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. mert megígérték a családunknak. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. hogy különb világot hagyott maga után. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei . Én szeretem ezt a feladatot. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. mely évtizedekig a f . megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. mint amilyenbe beleszü ett. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték.

doktor Bencze Béla irányította. Sebészi. de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. traumatológusi. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. Hová? kérdezte a fõigazgató. Azóta sem vagyok munkanélküli. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni. Surján az államtitkárával m l. A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl. hogy személyesen fogadjon. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. másrészt üzemi k zhettek. Ez a tevékenység egy ideig tudva. Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. akkor elmész Salgótarjánba. A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. Egy 1995 . végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. viszont j leillett abba az elképzelésbe. olyan helyzetbe hoztak. mire én csak annyit jegyeztem meg. Orovecz doktor halála után. majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. utána jelentkeztem Orovecznél. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). Surján gy kinevezték. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. mert a családom s lt. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. hogy nem maradhattam to vább. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. én hozzá kerültem. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. Akkor azt kérd . amelynek közelében olyan kórház áll. Egyrészt azért. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. magas szakmai színvonalát. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. 62 éves voltam akkor. fõleg a fõvárosban nem. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. hogy engem kirúgtak. Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át. mind hosszabb id okra kiesett a munkából. mint említettem. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. ahova bej xternálni. mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin. de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást. -ben. nem méltatott arra. hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. ortopéd szakv . 1962-ben jöttem föl Budapestre. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. vagyis külsõs orvosként. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. ott a feleségemnek is ígértek állást. Békéscsabára. Így kerültem le Nyíregyházára. melyekre az á tak. Itt elt tek néhány évet. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. nem tellett nekik a taníttatásomra. hanem jó egészségügyre van szükség. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. h gy szerény véleményem szerint nem új. különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. mert most ott kell az ember. mint Eisert Árpád. ezt nem bírhatta egyedül. 1949-ben elég jó pénznek számított. Az illetõ visszamondta nekem. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. nem volt sebészi állás sehol. Formálisan kinevettek. Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. így a mentõellátás állami monopóliumát is.ja volt. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. Rendben van.

Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz. csökkenésünket ötszörösen meghaladja. hanem az állam látja el központi szervezésben. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. Csak a pénzes eseteket választják ki. De hogy fizetik az embereket? kérdezem. mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek. ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset. A 2002. míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást. hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. akkor egy kilométer kevesebbet ér. mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony.7%-kal. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . a mentést és az azonnalas betegszállítást. hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. vagyis egy meghatározott. ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. Visszaélnek azzal.6%-kal csökkentek n 9. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. ha csökken. 14. A mi zsírunkból élnek. ehhez jön a bo rravaló. Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra. Belátom. Õk válogathatnak. annyi viszo telen. körülményes. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent.3%-kal. ha jeges az út. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . modernebb szervezésû szekt mben. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. sõt meghatározott feltételekkel mentést is. intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. tehetetlen. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem. míg a betegszállítást. mint államinak minõsített f nisztérium. ha a sorsunkba. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben. akkor többet. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. biztos.

elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában. i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel. hogy T. -t. Nálunk a rohamkocsi 8. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett. ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát. Kávét hozat. mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. csak hallottam felõle. de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. hanem orvosi felügyelet ellátására is. ennek sem az a célja. hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. a mûködési terület kiterjesztésével jár. nem véletlenül került m társaságunkba. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. akkor leszedjük róluk a felszerelést. ebbõl arra le ni. olyan a helyzet. Az apa. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. Miért jobb. meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. és eladjuk teherautónak. hogy semmit sem kíván felt . a szentendrei állomás mentõtisztje. mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. mosolygós. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. ha van szakvizsgája (Gyanítom. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben.) Örülök. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik. Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. csak az OMSZ irányítójának utasítására. sõt es s kivonulhat igaz. A beosztásb tnak különbségek. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba. hogy civi zottja. Nincs kétségem. senki sem fog panaszkodni magának. Amennyire meg tudom ítélni. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. aki ott sofõr. a év alatt fut ki. aki már magas képzettségû közgazdász. Kettõnkön kívül egy bajuszos. aki mindig is tudott élni az adódó l . a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. nálunk esetleg átül ápolónak. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján. például. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. bárpult. 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. fokozatosan fejlõdtek fel. . Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. olyan szervezésben. egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. Átnyújtja a né tán. késõbb és csak véletlenül derül ki. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték.

mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk. általában Budapesten átrakják. Igen. Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. hogy hozza elém az illetõt. de mondja m g az informátorának. A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. hogy ilyesmi is elõfordult. amelyben leginkább igazam volt . de a legkisebb kétségem sincs. A stewardessnek ezer n. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. kiszállítjuk a repülõtérre. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre. Egzisztenciális ha i. és egy másik autó viszi tovább. hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. amiért a szövetségesünknek. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést .Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz. és én le fogok számolni vele. az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . Nem ismétlem meg a kérdést. Mi lehetõleg egybõl. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban. akkor angolul tud németül. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. Ha angolul telefonál. jobban félek attól. ezt a túloldalon is elismerték. minden elõírást teljesíteniük kell. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket. Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. Egy tóból halászunk. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak. nincs kibúvó. természetesen azt. mi egy óra alat yunk érte. Sõt azt is szívesen elvállaljuk. bürokratikus vízfej alakul ki. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. Tegyük fel. Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad. direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért. akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. vigyázunk. mint az állami mentõk. hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. Szó sincs róla. a mberünk eteti. hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. hogy a mi esélyeink jobbak. gazdag olajország. nem tudja ellátni a beteget. azt írták benne. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. takargatja az úton. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. itt mégis kénytelen v gyezni. Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. lehet. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. Pletykaszinten azt hallottam. a többség a Samaritanus -t keresi. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. hogy ha ezt tény eljelent. De biztosíth nem fogja megcsinálni.

Felemelkedem a helyembõl. de bármelyik pillanatban érkezhet. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. akarnak szabadulni tõle. Ez egy zárt kör. Howard. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. Bejárom a sehol sem látok. . évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. és a temetés is hetekre elhúzódna. már aludt. Ha a legmagasabb intet jelenti. az ápoló eltûnõdve iszogatja. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. végül egy sofõr töri meg a csendet. a kocsiban menet közben aludt. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. hogy egyszer hazament volna. de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. közben egy szolid. azóta nem hordom. így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. a ndig a megérkezés után hal meg. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. hogy nem tartotta a száját.) Azért ez mégiscsak sok. Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba. ez is vesz valamennyi idõt. akkor ránk is kevés jó vár. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. hogy hétfõn reggel beállok. Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni. és nem következik be változás. csak magunknak csinálunk plusz munkát. Azt hiszi. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. Muszáj így hajtania? Igen. megpróbálják bevitetni a kórházba. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. elunja. És ha a román határõrök észreveszik. ez Magyarország területén belül nem következhet be. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. de ahogy kiértünk a beteghez. és többé nincs kilépés belõle. mégis elviss mert ha otthagyjuk. és azok is vagyunk. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. hogy közbeszóltam elfordul. arcán látszik. elindulna eg y jogi procedúra. de mikor újra rákérdezek. Mi bajt egymást. ahol az Európa egyik bázisa mûködik. megbánta. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. ha felajánlják. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani. aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. két óra múlva újra kirángatnak m et. Egy öregasszony terhére van a családjának. Az itteni autópark áll. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. Nem gondolt arra. mindig magához tért. az ember 18 éves korában elkezdi. Még mindig évek kellenek. Bocsánat. e 25 800 000 forintot tesz ki. elköszönök. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. csak vendég vagyok. inkább kihí sit. (A 2002. kiderül. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. megyek az egyik helyrõl a má . mikor lejárt a munkaidõ. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik.A vezetõk hallgatnak. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. Elõfordul. aztán ké elõfordult. ami sok költséggel jár. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre. Az orvos megvizsgálja. albérletben lakom. aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. bízunk a másikban. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok. és egy 12 órás szállítókocsiból. ha elosztjuk.

egy idõ sett. ha nem szükséges. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. mény nélkül. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. € 11. történésznek készül. útközben vele beszélgetek. hogy eszméleténél van. Leginkább a combját fájlalja. ez az ing még ma is ing. úgy gondolom. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. A páciens fiatal. kimosni nem tudja. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. érdekli a beszélgetésünk. össze-vissza zúzta magát. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. szólt a kísérõje. ide kellett jönni. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. Én az ing szürke vásznát nézem. de ha az ég befelhõsödik. azt szeretné. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. Csak egy kívánsága van mondja az anya . kiderül. hog y rosszindulatú daganattal. fertõzésekre gyanakodtak. artanak majd. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . akár nem. ott helyben elásta a kerítés mellett. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron. ahogy kell. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. a mentõk kitakarítják a kocsit. Egy ápoló ellopott egy gyûrût. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva. A sérült. nem jelentettem fel. Mikor leadtuk a kórházba. Ismerek olyan kollégákat. Rákérdezek. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. Még be sem fejezték a takarítást. magadra maradsz. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk. csukott szemmel elfordítja a fejét. akik tbc-t. Hogy ne találják meg nála. tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. agyalapi rákkal küszködik.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. és ez szerepel az értékleltárban. Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros. Ez nálam nem sti mmel. Azóta már többször is megoperálták. Selmeczirõl. Az ápoló ellátja a sebét. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot. Ha majd épp arra járunk. A betegen látszik. és este viss ent érte. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg. Berendi Tiborról. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. de szóltam a többieknek. akihez kihívtak minket. Nem nagy ügy. akár meggyógyul. attól tartott. hogy kilencvenezer forint volt nála.és lábsérülést szenvedett. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. én soha nem voltam boldog. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. hazaugrom egy tiszta ingért. a Zách utcai villamosmegállóban esett el. hogy velünk jöhessen. sok barátod akad. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk. egyedül él. Riporteri szerencsém úgy hozta. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet. Emlékszem olyan idõkre. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get.

A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. amit úgy kell élnünk. menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. € € Azt már megtapasztaltam. az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. Reménykedem. és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. hogy a történelem formálta a jellemünket. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. most is kifutottam az idõbõl. Puskás Tivadar. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. sem kártérítési ügy nem akadt. a segítés szellemis si többlete az. hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. sietnem kellett. évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem. csak két ember ment el. évi összefoglaló jelentésébe. és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. Mint annyi más alkalommal. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. Saját történelmünk lesz megint. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. ami a problémák megoldásában irányt mutat. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. Addigra készen áll az új men tõállomás. a napi v dteti. a jövõbe tekintve bizakodást. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. hogy elérjem a vonatot. Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl . hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . de ez nem döntõ. Most úgy lesz. hogy nekem a keserû. az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. hogy a jellemünk f ja a történelmünket. kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. azt nem lá am elõre. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. ami fontos. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . derût áraszt. Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. segítenek majd. A páncéls a garázsba. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. ennek során a végletekig lehasználódott. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. nem hagyhatok y olyan esélyt. Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni. Eddig úgy volt. A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll.) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . a nehézségeken átsegít. Van múltunk. ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. Élvezzük a megyei közönség támogatását. mormogtam . hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl.ig. és a bankok is zárva tartottak. udvariasságból nem kérdezem meg. Úgy gondoltam. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. hogy igenlõ választ kapnék. ide fut be minden. Nézzük meg. a 2001-es évben sem fegyelmi. Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. Dr. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból. köztudomású. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen.

Nagy az igények száma? Igen. a mentõtiszt elköszön. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. a kõmûves lterral. egy esetkocsi. hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. van olyan családi orvos. nehogy otthon is megtalálják a betegek. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem. Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe .75 orvos dolgozott mint tudjuk. õ már befejezte a munkáját. egyelõre hívás sem érkezik. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. összesen olyan 150 ezer fõre. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . hogy mit tapasztalok. És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. és nem köthetnek nfúziót sem. a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást. összesen 26. mind a kettõn. ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. amikor sz dolgozom. meddig és kihez juthat el az . kérdezik. A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont. amit az ember ilyenkor mond. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. sem idõkedvezményekkel. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. (Közbeiktatva megjegyzem. hogy szerinte mi baj van. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra.Négy-ötszáz. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát. hogy egy 2002. A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. Elõszö aidejérõl kérdezem. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. sem anyagiakban. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. de csak a szokásos ta kapom. Négy gyerekem van. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. Aztán elcsendesedik a terem. az egyik már 550 ezer kilomé futott. a félig roncsokat is beleszámítjuk. és újra . Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. ha a benzin árát felemelik. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. beszól valahová. Semmiben. A rokonok régebben nem várt g a mentõket. mert nem tartanak kai ügyeletet. és szeretnék tanítani ebben az intézményben. A végzõs mûszak épp most lép le. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. aki korrektül ellátja a beteget. Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak. de a Toyoták öregek. de átlát rajtam. azokból a falvakból is minket keresnek meg. hogy mindig megnõ. a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. Fenntartják az életfunkciókat. a mentõs pedig földdel. Nekem is köszönn an vagyok. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval. aztán felém fordulva bólint: Igen. igen nehezen élnénk meg. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. Isten tudja. Érdekes. külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. ehhez jön még 48 óra. vagyis újraélesztést végezhetnek. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart.

ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. m fõorvos rám szólt. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására. Visszatérnek és beszámolnak. hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. csak úgy víz nélkül elrágom. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. reggel volt. és elvégzi a kezelést. A ezve. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. Legalább jobban kerestek? Igen. az is elõfordul. Velünk nem le . hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. Sok az olyan munka. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. kiderül. amíg végeznek. az a fontos. mert a szomszédban kiforrt az új bor. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. és így is majd kivitt a huzat. köz ben akkora köd ereszkedett le. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. embóliát vagy agyérgörcsöt. eltolja maga elõl az ételt. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert.jol. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. és útközben találkozik az esetkocsival. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. hogy hányni kezdek. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. Szentpéterfa. rohannak ki a ko sihoz. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. nem kombinálták be az italt és az öregséget. és kart a barátaival. és nem támaszthattam hátra a fejemet. hogy mindent hallottak és értettek. Újra megfogadom. A beteg 1928-as születésû. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. hogy hétkor tünk. a bete s jobban járnának. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. Mikor tervezték ezt a házat. hogy a hallókészülékbõl származik. Ami or hazajött. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. nem a haláltól félek. sietve jegyez. hatalmas termetû öreg férfi. lehet. Elõfordult. József. aki egy kocsival sorra járja õket. hogy a helységtáblát sem láttuk. és ellátás közben mégis meghalt. majd rövid tájékozódás után megáll. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. Én is felkapaszkodom. Itt van például a katétercsere. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. hogy mégis van testen kívüli lét. mire a kezelés után hazavittük. majd a lépcsõ fordulóin. Megszólal a telefon. agyvérzést kaphat. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. . hanem attól. és nekünk még vissza is kellett jönnünk. leállít csillapító injekciót kap. három beteget visz fel kontrollr a. kiderül. mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. megvárni. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. Sokat éjszakáztam székben ülve. Megkönnyebbülök. Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. Ki kell mennü olc helyre. Megfordul a fejemb en. amirõl az elõbb beszéltem. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. be kell házba. mi lelassít. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. könnyen halunk majd. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. elindul vele. hogy a szállítókocsi sz eteget. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. azonnal rosszul lett. Hiába mondták neki. Agyi történés. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni. A komolyabb. hogy összeszedjük a rászorulókat.

Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. elõbb mint mászó dolgozott. Sztálin születésnapján adták át. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. a Matterhorntól a Mont Blancig. az ápoló lemossa a padlót. Azóta újra eltelt több mint harminc év. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. Az elsõ kivonulásra 1904. Egyébként nem kell õ . Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be. egy fekvõ. mint mentéssel. ami nekik kell. még a hagyatéki végzés is elõkerül. nem vállalnak el nehéz utakat. elkérem késõbbi elolvasásra. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. megtehetik. az otthoniak megígérik. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. megkeresik. még 1951 decemberében. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek. on kiszólnak a családnak. A sofõr azt mondja. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. A megégett ember szaga elviselhetetlen. a három egyetemi város: Debrecen. megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait. a történelmi visszap t ér. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. Pécs és Szeged kivétel. Õk válogathatnak a fuvarokban. mint az OMSZ-re. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. Elõször Sárvárra látogatunk el. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. aztán mint mentõ kibérli saját magától. hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. Különféle trükköket alkalmaznak. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. csak arról van szó. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. január 19-én kelt jelenté . a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg. április 6-án került sor. látogatókat. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. szerencsére kiderül. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. ezek 500 beteget szállítottak el. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. akkor derül ki. tovább fokozz korróziót. a háborúban elpusztult zsid akították ki. úgy számolják. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. ezen sz tegeket. és a szakadásokba. ha Pécsen nem fog adták be. és elindulhatunk körutunkra. A lé becsorog a hézagokba. a halottakat és az ételt. Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. aztán szakaszparancs t elõ. Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. akú hányótál hamarosan megtelik. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. Megnézem a szállító Toyotát. Õ hivatásának megszállottja. Mint az ország számos más helyén. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. Néha hetekre le is állnak.

vagyis az i i intézet. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. hogy erre nem kerül sor. K lítókocsival rendelkeznek. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. itt is minden lehasznált. de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. az ajtók mindinkább befelé billennek. Az éves kia . a tetõ javítás Az épületek. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. A létszám 30 fõbõl áll. Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. de nem sikerült. Korszerû fûtéssel. Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. a mentõállomások bútorzata. fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. A kémény élvakolata is megrepedt. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. lehullófélben van. a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel. hogy mind a három mûködik. Érdekel. szág legnagyobb fûtõházainak egyike. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni.e ezt szerényen úgy határozza meg. 3000-nél több munkahely szûnt meg. és az elõjegyzési lista is hosszú. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. hogy ez a helyzet csak átmeneti. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. a padozat feltöredezett. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. A garázson keresztül térek vissza az épületbe. Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék. a mentõk hamarosan elköltöznek innen. de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. a beázások olyan méretûek. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. 1. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. kezelés. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. változat ul átengedi a vizet. hogy keletkezett a beázás. a Sv elindult. az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. megbizonyosodhatunk.5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül. A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. saj uk nincs. legalábbis Celldömölk esetében. más továbbra sem történik. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. mert egy 2002. az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. festése elodázhatatlan. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk. A falak ra kiül a salétrom. A helyi kórház 106 éves. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. a kivi hiányában még mindig várat magára. a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. soksz llátására is alkalmatlanok. felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. 7-8 évesek. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni. jellemzõ apróság. ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. Elõfordulhat. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított.

negyven év körüli asszony fogad minket. Õ nem abba a típusba tartozik. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt. Sok mentõ hiába jó szakember. hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . egy szakápoló 3 . Répcelak az OMSZ legújabb. az orvosok nem tudtak segíteni rajta. az elsõ forduló után összeesett. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. ha síteni akarjuk a tervezett programot. intubálni kellett. úgy tudjuk. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. majd minden falu tart legalább egy mentõautót. korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. talá en fejezték be így az életüket. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. sokszor külön név szerint hívnak. havonta. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. sorszámát tekintve 208. állatokkal foglalkoznak. Egy hétvégén is összejön kétezer ember. és karamboloznak. aki mielõtt útnak indult volna. akivel eg unk kint Szentpéterfán. szívesen vállalják. Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. érdeklõdöm a férje holléte iránt. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. Mi történt az öreggel kérdezem . akkor derül ki. gondosan kirakta a táskát a kocsijából. Az alacsony keresetekre panaszkodna k. Ez a ségként nem létezett korábban. Földdel. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. Néha nagyon nagy a forgalom. nehogy menet közben véletlenül megállítsák. Megint tovább kell vonulnunk. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik. P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. amitõl fuldoklo t. valósággal vonzza a bajokat. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint. nekem viszo erencsém szokott lenni. újfajta autógumikat próbálnak ki. Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. aki ha egy balesetet lát. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. Tízórás mozgóõrséget adnak. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. Kérdezték. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. aki bútorokat készít. Az elõfordul. h apnak egy-egy szolgálatért. és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. Emlékszem. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. állomása. környéken lakik. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. Hetente? Nem. Egy szállító. mentõtiszt is csak egy. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában. Azt szem. legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. mindenki halálos csendben figyelte. A személyi állomány 16 fõbõl áll. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket. Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. Összetalálkozom azzal a sofõrrel.00 millió forint körül mozognak. így találtam meg azt az ételdarabot. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. többen is azt fontolgatják. hogy indulnunk kell. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. hogy õ az orvos felesége. a személyzet általában túlórában dolgozik. az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. Hely akadt bõven. hogy õ a vosa. is Kunágotán. valamelyik városban is talált volna munkát. van. mikor a doktornõ ideérkezett. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt. kell rá a személyzet. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . de Puskás doktor jelzi. Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. fekete hajú. Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. Fõállású orvos nincs.

a kártyaszám meghaladja az 1200-at. addig magában Bükön kettõ is. és az alapkövet rakták le a artján. hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia. ahol nincs is út. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. most mégis felkapom a fejem. hogy ez nekik is kijárna. a történ Vas megye kettéválasztását. jelentõs vérfrissítéssel járt. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott. . A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. igyekszem olyan döntéseket hozni. a mennyezet beázik. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. enyé a felelõsség. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. Vasvárra nézünk át. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik. Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne.ki a teljes felszerelést. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni. a pletykák szerint nemcsak a város. vitelezett új épület luxus színvonalú. Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. Ott is el kell mennem. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. Önhittségemben azt képzeltem. sok helyen a mobiltelefon sem mûködik. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. A falu befogadta a doktornõt. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. A körzetem pr zált. majd ér e jönnek. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. most is tagja az önkormányzati testületnek. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. A triában kerestek megfelelõ megélhetést. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. mikor meglátom. aki a szakmája mellett vállalkozik is. egyszerûen idetelefonálnak. A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott.75 szakorvos dolgozik. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. Semmi kétségem sincs. a másikban 548 645 kilométer van benne. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte. nõttek meg az egziszten különbségek. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. ha lesz idejük. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs. nem segítette városként való fejlõdését. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. a ranglista élén egy kõmûves áll. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban. inkább üdülõhe inõsíteni. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre. k úgy érzik. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. hogy késõbb ne bánjam meg. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. mint két kiló liszt. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. és mégsem jutnak hozzá. ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. de itt még csak a telket jelölték ki. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon.

A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le. Úgy látszik. Mire visszaérünk a mentõállomásra. nemegyszer fordult elõ. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. a gyerek egyik kísérletre sem reagált. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. majd egy igazolvány: a sérült N. Ez az úr nincs ilyen állapotban. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. súl etben orvos is kivonul. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. már éjfél körül jár. A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. és a kezefejére ragasztja. Annyi elsõ p egállapítható. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. n csapkodni kezd az öklével. visszamegyünk Szombathelyre. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. Emlékszem. N. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . Lassan a megyei kör végére értünk. és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. Lehet. eset-. megszólal a riasztócsengõ. és is elmegyek velük. elõre k kötszereket. ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. hogy visszakívánom õket. beülök az ügyeletre. feljegyzek néhány adatot. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. a Mun Harcra Kész mozgalmat. Alapelv marad azonban. Béla nyugdíjas. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb. régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József . a szomszéd. hogy nem tud sem járni.De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. Az ápoló. Kiszálltu lyszínre. hogy amíg õk a ko csmába jártak. ha a rendõrök velünk jönnek. valamennyi azonos. A sérült a nyílt utcán fekszik. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. Akármilyen nevetséges is. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. de a receptet én írom alá. hogy életben maradjon. ez nem jelenti azt. hogy minden betegnek az a szándéka. Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. csak a rendõrök. hogy eltörött az orra. sem beszél legelemibb szinten sem. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. ez pedig további betegségeket. tiszteletben kell t unk azt. felmegyek a szobámba. árad belõle az ital bûze. ha eszméletlenül a hányadékában . mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. hogy idõt nyerjen. mégis leszedjük. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. még látom. egy kerítés tövében. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését. 60-as évek MHK-ját. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló. berendezési tárgyakat törnek össze. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. A vizsgálathoz levetkõztetik. le kell fogni. abból dulva. Béla fokozatosan magához tér. ami azt jelenti. látják el az . hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. a szemem megakad egy cikken. illetve roham mentõgépkocsi. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. Úgy találom. az utóbbiak Mercedes márkájúak. én visszasírom az 1950-es. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig.

a sérülteket felkapják. azt mesélik. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. modern. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is. mely televízióval. A cikket néhány adat zárja. Komárom. a halottakat pedig otthagyják. ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer. A szobát ugyan ketten használják. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. evés. erre viszont képtelen. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. igaz. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. ez az állapot mára megszûnt. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. A másik viszont annál mozgékonyabb. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. 113 ezer beteget mozgat meg. Ami a személyi állományt illeti. hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. Ez r etes. hogy magas szinten lássa el a feladatát. egy autót 12 órára. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. Mozgóõrség ak. súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. szekrényekkel.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. ággyal. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. ám ha könnyes szemmel is. a hét hat napján. Ma már ennek az esélye sem merül fel. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. mind több üz asználnak fel. € 12. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. és a . A pénz. a sa mbereinek. táppénz. Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. A fiatalok sze a hivatásukat. tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. íróasztallal. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. de mégis elmennek. mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. Megpróbálok elaludni. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. polccal. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. Vas jobban áll nála. részben lehangoló. olyan orvosságokat szerezhettek be. Borsod 107-tel). A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. java részüket 6 órás idõtartamra. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére. a többi esetekbõl. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. kocsijai megjelennek a balese teknél. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. a többi öt napra vetik be. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. hogy leállítson kocsikat. leoltom a lámpát. A cikk végére értem. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. A megyében két maszek mentõ mûködik. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. sûrûbben szorulnak javításokra. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. Pest. Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. 1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. Szabadságok. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. és eltûnnek vele.

most 7-8 for ntot adnak kilójáért. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. Leülünk egy kávéra. lelopják a vasúti kábeleket. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl.. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl. A házak eladhatatlanok. az utak néha úgy ö . vagyis hétfõn indulnak. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. A mentõk megkérdezik. hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. a váza fagerendákból volt összeróva. valaha 100 forintról indult. Amennyire a men kitekintve megállapítható. A másik fontos termékünkkel. szokatlanul szélesek. 1965 és 1980 között sok ház épült. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. ami néhány éve 2700 forin ba került. szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. több száz alkalmazottal. Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. nem éri meg. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. Orvost nehéz keríteni rájuk. és csak pénteken za. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. a végpontok egyike. a iért nem jár dotáció. hogy az nagy üzlet. Attól tartok. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. 1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. ha 3 es sebességgel tudunk haladni. vegyi üzem. a borral is fel kellett hagynunk. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. Az út egyre meredekebbé válik. jó. fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. alig látni megmûvelt földet. a szezonban már nincs ára. amelyekbõl késõbb bajuk származhat. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. most 18 ezerbe. rájuk bízom a döntést. az építési költség feléért kelnek el. pirosra festették. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . Gondolja meg: az a fóliatekercs. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. idén sem szántottak. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. Híresek voltak a sellyei hentesek. külön p kor jutnak. ennek fele pedig üres kilométernek számít. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. aki hamar. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. A haladási sebesség alacsony. birs . a múltjába visszatekintve ne alaptalanul. és 1964. szeptember 9-én nyitották meg. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni . hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. inkább megpróbálok továbblépni. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. A dinnye ára viszont esik lefelé. a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. varroda. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. nem marad más nekünk. y mutassák meg a kocsikat. még primõrként ki tudja vinni a piacra. területén járásbíróság. a házakat élénk színekre: kékre. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. de az indulataik tovább feszülnek. Csak annak. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt. a madárberkenye. Az esetkocsik ugyanilyen. 125 ezer kilométer zétrothadt. hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. Aranyosgadányban már többség. hogy melyik állomást akarom megnézni. A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. Azt hallottam. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. és 45 évesen nyugdíjba. mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. tükörjég fagy rá. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek.

újra felengedte a kútágast . a szemem megakad Komlón. eltûnt a szénosztályozó. mert errefelé nem sózzák az utakat. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. az estét és a még reggeleket. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl. És én még jól állok. Drávafokon áthaladva kiderül. valamint a h . az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. az egyik 560 ezer. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. akkor csakugyan lopnak . Valaha bányászként dolgoztam Komlón. a putrikból. a temetõ békéje. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra. Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak. százszor is bejártam már azt a hegyi utat. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. kette 60 ezer forint segélyt. Egyelõre nincs pénz a javításokra.zolgálat. ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. de némelyik felnõtt põ.és idegbajban k. fõleg szív. akik ahhoz szoktak. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû. a csillepályaudvar. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút. Olyan emberek. úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. Két Toyota szállítókocsi áll bent. A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. ezer embert tettek ki az utcára. ahol mind a két szülõ munkanélküli. eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. és elindulunk visszafelé. csak várják a delet. mi van ott. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. szakadtak. Béke van mondja a kísérõm . Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót. mint Amerika! Tudja. ruháik is lehordottak. aztán mikor könyvet írtam róla. ga táblák látszanak. nem olvasnak. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . sok a beteg köztük. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. lent a mélyben a kivilágított központ. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt. nappal mindenfelõl szénpor sz . A fõorvos szólt dának. Komlón se hull már a fekete por. felszántatlan. kin spórol ajtunk. Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. elköszönök. nem beszélgetnek egymással. . hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót. akkor sérteget képzelitek. két nap múlva visszahozták. fõorvos úr. homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt. epályaudvar. Elindulunk. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. és visszakapaszkodott.

évekig nem találtunk rá rt. Télen nem érünk ki vele idõben. Az a másik könnyebbség. alkoholizmus. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. Hívtak be Pécsre dolgozni. de ezzel sem megyek sokra. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. jobban járunk. mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. megszûnt a és a varroda is. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. ez is messzire vinne. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. Moldova úr.A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr. akik csakugyan szeretik a betegeket. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. sokáig élt Komlón. ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. de ott sem keresnék sokkal többe t. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg. õ háromévenként lecseréli a kocsiját. A fiatalok sem? Nem. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. például egy ni. és leszakadtak. a ví ukba. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. Végigvisznek az állomáson. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. ellátogathat barátjához. az egyik tíz. szívesen megvárom. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. a másik tizenegy éves. Far nulmánya . egy köbméterért 5 kell fizetni. Egy kórházigazgató többet keres. hogy még folyóvizük sincs. állítólag ö b órabért kap. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött. mint az állampolgárok. A garázsban két Toyota parkol. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. ha úgy kívánja. Munkát akkor sem kapnának. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. nem kell sietnünk. és a felszerelésüket magában az üzem . ha abbahagyjuk. Lehet. a melegvíz a duplájából jön ki. már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. sõt még nyáron l. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. A speci m itt helyezkedtek el. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis. a szokásos kép fogad. Én érettségiztem. fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. Mindegyikünk abból indul ki. eszközök nélkül. mi meg zavarjuk vele. Az országú tesen süvít a téli szél. Egészen más irányban kellene próbálkozni. elköszönök. . Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. amibe igazán belemelegszünk. olyan körülmények közé. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. ha õ nem volna a világon. 1960. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. olcsók az árak. évek óta nem tellett annyira. És az orvosok sem jönnek. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. Elmennek nyugdíjba. az infúzió belefagy az üvegbe. konzulens nélkül. külön á indult az ambulancia munkája is. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. õk többnyire önkéntesek voltak. mint itt a havi fizetése. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott. és letettem a szakápolói vizsgát. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. ha bírnák. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. Benézek a kocsi belsejébe. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. az e zítõ patentek meglazultak. õ is hátrányból indult kint.és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. s mmi bajuk sem lenne.

hogy valamelyik fõnök meglássa. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. mi láttuk el a lakótelepeket is. Az ügy választott bíróság elé került. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. mert figyelmeztetõleg megszólal . A hatalmas. de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. nekem nem maradtak barátaim Komlón. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. hogy most is dolgo znak rajta. míg a kezelés tart. de nem jutott hozzá. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. 110 kilós embert fel a napszintre. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. Ez padlóra küldött minket. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek. Mi most is hátrányból indultunk. és valószínûleg eltörte a térdét. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. ilojoule energiatartalmú. a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. € 13. A bányászok egy fejtést szereltek át. Egyesek azt is letagadják. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. hogy ismertek va laha. Mikor kiérkeztünk a helyszínre. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható. Bár az anyag-. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. eszkö k az egekbe szöktek. mert azóta kirakták õket onnan. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. Gyanítom. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. Ami biztos. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. alacsony kénkibocsátást. a nagy Elektronikai Kft. 137 éve folyik itt a fejtés. bármit el lehetett volna égetni benne. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva. Menjünk csak tovább nyugodtan. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába. eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. Most itt tartunk jogilag. Most a Magyar Villamossági Mûvek. azt ígérték majd a helyén. mert mi részvénytársas ozunk. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra.Jó uram. Nekünk egy reményünk maradt. bér-. hanem a timfö e az energiára épült. 3 : 0-ig. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. hogy én itt munkaidõben heverészek. Azt sem szabad elfelejteni. de ezeket tudom hol keressem. minden más pr ba került: az Üveggyár. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. õk hívták ki a mentõket is. hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe. másik 40 száz lkokszot. úgy tudom. mások már kint vannak a temetõben. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. Az ígér valami távlatot. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt.-hez.. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül. a Timföldgyár. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. ahogy akar. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. Chikán. lehet. piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. nemcsak az erõmû. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. a szén rom lna a tüzelési technikát. azért is. hogy felhagytak vele. Komlón hol körülnéznem. azt ígérték. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. Lehet.

aztán átadták nekik. Egy fiatal mentõ fogad minket. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. utána mennék ki a vonathoz. Valaki azt mondta. O kerültek. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. ahol beszélgetünk. megbüntették. Tudom. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . Az épületet 1978. a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. és pincérkedik. és kapunk az adók egy százalékából is. de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. hogy mielõtt hazamennék. egymás után szólalnak meg a telefonok. Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. ápolóként dolgozik az állomáson. Megfelelõ alapot sem raktak le. hogy a készülék jó volt. csak kukázhatna. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. a téglák esnek ki a falból. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. hagyták meghalni a beteget.je. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. átmegyünk Pápára. Ezután már ne azt mondták. de mi elfoglaltságukra. és m ségek sem fordulnak elõ. emlékszem. az álcázás miatt barnára vannak festve. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség. egyszer tûnt el egy svájci bicska . Továbbindulunk. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. és bekö fulladás. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. az sem kaphat többet. Az ügyeleten. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. hogy szolgálatban ne hordja. mint az embereink. Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése. Ha lehet ilyet mondani. maradnia kellett. de ebbõl nem élne meg. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben. az ápoló ne . A fõorvos felajánlja. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. n pénzért dolgoznak. A vállalatok segítenek. hogy gondatlanságból tervezték ide. elköszönök. nem rakták fel rendesen a csutorákat. Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. saját kocsival van ellátva. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének. a perselyre az volt ráírva. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. de a mentõk megí . hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. egyiküknél fülbevalót fede eki. kifogott egy ellenõrzést. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. foly eredetileg tanult mesterségét. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. sõt még rosszul is járhat. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. Míg beszélgetünk. általában az is hoz valamit. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. az állam mindent fedez. És nem tudunk diffe ni. hogy hazavisznek. a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. de a hatásuk felér a kábítószerével. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. talán meg lehetne próbálni. mert a bérrendezésnél derült ki. a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. Ha jö et cég. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. máskor meg a hamutartó is csörög. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem. így benézek a megyei központba. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. aki önfeláldozó. Két emberünk ereszkedett le a 371. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek.

fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén. Mint minden általánosítás. több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. itt sem elegendõ. € 14. amennyire a szavaikból kivettem. és használhatatlanná vált. hanem a megyei tartalékból kapták. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. Szemét. csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé. Ami a személyi állományt illeti. a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. Most. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. a nyári szabadságolások idején. A romlás minden elképzelhet erjed. Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. itt is felteszem a szokásos et. Megállapították. maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. Máshol néhány szarvasmarha legel. csomagolópapírra rajzoltak valamit. Amerre elhaladunk. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem.és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. leülünk a tartózkodó helyiségben. Beljebb megyünk az épületbe. Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. hogy most merre reparálgatják. 250 ezer kilométernél is többet futott.valószínûleg arra figyelmeztet. az egykor rabok által felhúzott Építõk útján. Mi ennek az oka? A kórház városi. hiába kérdezõsködöm. a hotelkörü ltak náluk. a másik attól keletre fekszik. hol fekszik a mentõállomás. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság. nyáron elpang. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. vagyis önkormányzati. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. hogy a vezeték elszakadt. némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta. hogy itt a készenlét a legfontosabb. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. ott sem kolbászból fonják a kerítést. üzembiztonságuk legalábbis kétes. mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj . a mentõállomás pedig állami intézmény. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. télen jégtócsákat alakít ki. Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. a teljesség k nek láttam. Már közhellyé vált az a mondás. jellemzõ. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. csicsásra . gondolat. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. az se a sajátjuk. hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. 6 mentõtiszt. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. fõállású orvos itt sem dolgozik. Mióta? Ötven éve. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére. egy tüzelõárusító telep látszik. de a földeket leginkább par agyják. mindenütt kihûlt. de ez. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. Akárcsak K . használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak. a pápai kórház új mûtõszintet kapott. Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. A kórházhoz irányítanak. Az OMSZ szabad választást engedett. a kazincbarci tudják. mûhelyrõl mûhelyre vitték. mint sok helyen tapasztalhattuk már. Jelenleg minden státusz be van töltve. egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist.

Végigjárjuk az állomás épületét. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. A beteg nehezen áll rá. tehát a t csapadék befolyik. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. Az eredetileg szigetelt födém beázik. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. ahol 42 ember veszt tte életét. akkor k hívja a mentõket. a vizsgálatoknál nem ír ot. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. mint egy helybeli orvosnövendék. Ez is azok közül való. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. tízen is telefonálnak. künk egy megszüntetett óvodaépületet. Úgy állapodunk meg. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. kivirágzik a salétrom. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja. hogy menjen be velük oda. A megfázásokról már nem is be zélek. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt. A mentõautó elindul. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. aki az éjszaka vért köpött. van idõm megnézni. a mentõk most is azt javasolják. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá. a pince ind kitörték. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. de a kocsik vagy szállítást végeznek. Az a legnagyobb pazarlás. ki merné elvállaln elelõsséget. Bár senki sem mondja ki nyíltan. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. vagy esetnél járnak kint. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re. de az sem igazán használható. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. az irán it sem tud kiküldeni. ahol a beteg fekszik. annak idején azért nem ép agasabbra. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat. de világos. jó idõben sem szárad ki. még bent parkol az udvaro n. ragtapa artják egybe. hogy rotha osszériája. de az állapota kielégítõ. melyek még az NDK-ban készültek. megy a televízió és harsog a magnetofon. most is felmászok a tetõre a vas csón. de közönségesebbet. de a városnak is érdeke. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. A ház négyemeletes. Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél. fóliával. csak nehezen tud bekap . elslumosodott belvárosában talá g. cigány tulajdonság. A szobában. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. a nagy márka ellenére úgy tûnik. A címet Kazincbarcika régi. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. most 15-20 millió kellene rá. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. ha egy erõsebb szél fúj. mint jobb mûszaki állapotút. illetve sérült meg súlyosan. és egymás nyakába b sírnak. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. márkájú lepusztult kocsit tart. Véleményem szerint. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok. Olyan alk gatóink vannak. Minden részében lelakták. Elõfordul. ha a karbantartáson spórolunk. néhol ki is lyukadt már. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. félméteres magasságban felszivárog a falakba. fadarabokkal. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. a mentõk kikapc soltatják. Mercedes-Benz gyártmányú. Már megtanultam.

hogy igen. szobafestés sonlókat vállalnak. csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. hogy feküdjön le a kocsi . a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. elõrehajolva ül a sáros füvön. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. Õk nem járnak ki esethez. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. Csak gépkocsivezetõ van rajta. ápoló nincs. Nem látszik rajta sérülések nyoma. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. és elindulunk. Mitõl van ez? Nem tudom. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt. Most jön a béremelé . de felülrõl leszóltak. ha meg akarnak élni. A dolog annál veszélyesebb. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. A mentõk szólnak neki. hogy keresnek? Szabad. leszállt a szennyvízátemelõ aknába. A pácienst leadják a belosztályon. hogy rossz eredményt kaptunk. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. hogy borrava lót kapnak. A beteget át ke egy szállítókocsira. Szépen tartja magát. Indulnom kell. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. hogy ne erõltessük ezt az ügyet. hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. Miért ne? . Ennyit is csak a szegények szoktak adni. Például találtunk egy szponzort. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. az EKG-ba is vettünk ulátort. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. talán még mindig Csernobil okozza. elsõsegélynyújtás-oktatást. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. ahol egy munkás beleesett a kútba. hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. hány éves? kérdezem. mint a város részeiben. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. sõt a tûzoltók is megjelentek. Hetvennégy. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. mert a beteg egy infarktuson már átesett. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. a t arcán látom. aztán megyünk tovább. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. be kell vinnünk a kórházba. a szolgálatvezetõ új utasítást ad. csak nem érdemes. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. Apám azt mondta: ne állj meg soha. Nincs mód.lódni a forgalomba. mert akkor véged van. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. de a szerelõ közben m z tért. az induljon el Izsófalvára. de õ inkább leül. Már három óra felé jár. gépkocsivezetést. maga fekszik fel a hordágyra. mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. Szabad megkérdeznem. mikor visszaérünk a bázisra.

fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. mindig külön kapcsolom et. akkor se mennénk vele semmire. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg. hogy fegyvert fogtak az orvosra. mindig vele tart az egész csapat. A sofõrök dohogva elvonulnak. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. sõt emelkedtek. Ne higgye. Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni . A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. hol van a mosószer és az áram?! . váltás éppen akkor lépett le. Inkább elvállalja. A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. egy cukorbeteg asszonyhoz. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. máskor viszont baleseteket. Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. Komlón ugyanannyi. a személyzet fõz egy kávét magának. az élet mindenütt drága. A számítógépünk feladata volna. óvónõ. Az erõsen összetartó megkövetelik. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. A felesége is állásban van? Igen. ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. Szükség van az állandó összpontosításra. hogy kiolvadjanak az ajtók. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. Biztos hallotta már. Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. az önindítót használva fordultak meg. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. ha õszintén válaszol. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. De ha mind megvolnának. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal. ha jön a szállító tanker. hogy kiküld-e kocsit. aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. Olyan eseteket is feljegyeztek. növelték az árakat. Bólintottam. a terheket továbbhárították a l ra. Az író úr nem tudja. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. talán 300 kilométert összesen. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. A szolgálatvezetõ feladata eldönteni. rosszulléte jelentenek be. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. de ritkán meri elutasítani a hívást. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. de már rég elromlott. egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. hogy rögzítse õket. Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. sõt veszéllyel járnak. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. hogy felvet minket a pénz. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. de itt Kazincbarcikán külö z. hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. mert éjszaka is ki kell mennem.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi. egyik-másik sofõr. hogy nem sodorja bajba magát.

A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. a mentõknek is megtagadja. Az orvosságait nem szedi. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. különösen Tardonán túl. nem is es zik rendesen. infarktusgyanús. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. Az út nem igazán alkalmas arra. meg tünk. kimentek a helyszínre ellenõrizni. azt fogyasztja. A trükk itt s eléri célját. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. most is többet tartózkod m a levegõben. hogy kór házba menjen. Szerencsére a kocsi megáll. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. tudata lassan feltisztul. dr.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. a szolgálatvezetõ felkapja. mindenki gyengeségre. lelas sítja. hogy mire kiérnek a helyszínre. elfog a pánik. nem ismeri meg a családját. Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. Így mindenesetre egyszerûbb. bátyám. kodom. mint a mûbõrborítású széken. Rosszul megy a motor. ha aka lük tarthat. Mi lett volna. arca feszültté válik. Egy öreg mentõorvostól. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. és a gáz onnan szivárgott be a házba. Az öreg férfi. A család felháborodottan nekitámad. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. A bejelentések azonb n folytatódtak. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. hogy személyesen riasszon. aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. hanem tovább kell vizsgálódnunk. a padlóig tapossa a edált. mikor a hegyek közé érünk. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. Kiengedem a nadrágszíjamat. már csak olyan. az ügyeletesne nie a tartózkodóba. a páciens tartása meginog. de õ nem hajlandó menni. a családja már megpr vitetni a kórházba. A gyomrom lassan felfordul. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. újból rászóltunk a gázosokra. Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. hogy az egység ismerte a helyszínt. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. szerencsére. hogy szégyenszemre elhányom magam. hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. hányásra. epilepsziás rohamokat is kapott. Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. a sofõr. akihez kihívtak minket. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap. a lift legyen lent a dszinten. három napja rosszul érzi magát. nem kényszerítjük. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. tudták. a beteg megérti. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. hogy mi történt. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. visszatelepszem a szolgálatv ellé. sav tolul fel a tor ba. Rendben van. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. a pártnak még ma is több százezer tagja volna. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. ahogy tudok. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt. A beteg injekciókat kap. Kiküldöm az esetkocsit. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni. Itthon akarok meghalni hajtogatja . és valóságga lja a hordágyra. Írjon alá egy nyilatkozatot. Közben megszólal a telefon. a tempóját. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. € . mint egy Trabant. bátyám. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. de kiderült.

hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. ez történt a vasgyári kórházban.2 milliárd forint. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. néhol még az utcára is kilátn k. de mint a mentõk mondták. Jól látom. illetve valószínûleg többel. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. Szá talában már a csõd következik. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. 2. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. az viszont biztos. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán. fehér köpenyes nõ jön velünk szembe. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány. . de látom. Nálunk nincsenek ilyen gondok. nem mehetnek máshová ozni. hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami. Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba. azt szokták válaszolni. ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. A megyében sok kórház még rosszabbul áll. bármikor szívesen fogadjuk. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. akko ha kész lakást kínálnak nekik. a csövek egyrés odálódtak. hogy dr. Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. aztán elköszönök. A falaink úgynevezett függönyfalak . belül pedig egy dekoritlap zá ja le. Amellett általában õk a családfenntartók. de Ózdra már nem. Ez nagyon sok. az ablakok is deformálódtak. másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek. Karcagon és nálunk. A határok megnyitása csábító írja az újság. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva. a hungarocellhez hasonló. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. megállapodunk. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. hogy hamarosan újra lejövök. hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. szemüveges. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. Ha minden jól megy. Még volna néhány kérdésem.2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes. Trencsényi Erzsébetnek hívják. elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. A városban munkanélküliség uralkodik. három rétegbõl állnak. Kazincbarcika szegény város. tudjuk fedezni a mûködésünket. de ennyiben nem is reménykedhetünk. Behív minket az irodájába egy kávéra. Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan. nem utols n annak köszönhetõleg. tehát nem mernek kockáztatni. de alig van mibõl adniuk. A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk. például Ózd. letelepedni pedig végképp nem kívánnak.

és nem megfelelõ személyt veszünk fel. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket. Elõfordul. inkább csak rosszul táplált. fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. hogy menny t látok. aki aztán a nyakunkon marad. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. mint az alapellátás. Újra és újra megdöbbenek. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. félig asználva. A környékbeli téeszeket felszámolták. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak. mert a belsõ arányok megváltoztak. nem tudjuk el deni. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. Ez sok is. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. melyek nem ránk tartoznának. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. és megpróbálom kiegészíteni õket. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat. hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. többnyire idõskorú betegeknek.vagy . hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. sok betegnek itt volna a helye. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. de nincs hová.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá. hogy asztunk . de mint a megyei kórházakban általában. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani. amennyit csak tudunk. és nincs kinek. Az olyan régi szocialista városok. a legsúlyosabb állapotú betegek számára. A szakrendelés. most 750 sem jön világra. Akadnak kórházak. miképp halt meg a papa vagy a mama. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. és ne magasabban. mint receptet. Nem is beutalják. Kialakult egy széles réteg. eredetileg egy régi. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. mint az elõzõ alkalommal. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek. mint amilyen Kazincbarcika is. mára a fiatalok elvándoroltak. de olyanoknak is. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. hogy lakást kapnak. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. a lakosság elöregedett. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. hogy mi a divat a családban. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. tapasztalatból tudják. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. amilyenen szükséges. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. sebészet. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. most már a harmadik napon eltávozik. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. Most több idõnk jut a beszélgetésre. 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. számítaniuk kellene rá. akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. ahol lényegesen többet kereshetnek. . Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. hanem valósággal beutálják õket. drága gyógyszereket igényel. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. mint a kettõs támogatás egyik változatát. Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl. kevés is. de inkább az ideg. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket. most 330. vagyis nem vigyáznak arra. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. melyek hasonló esetekben úgy segíte on.

ahol tudunk mondja az igazgatónõ . Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. hogy a v orát korábban. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. Marad az 1. és ez nagy veszteséget jelent. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. ennyi mûszer. úgy kerü k át a szállóba. Mondtam már. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. Ami azt illeti. hogy nem tudom megcsinálni. még világosban vigyük fel. ennyi fürdõszoba. Az viszont biztos. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle.belosztályra fekszenek be. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. A berentei rész önállósult. Nem azt mondják. de elfogadható a mûtéti beavatkozás. hanem megpróbálj oldani valahogy. hogy menjünk le. összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. levált a városról. október 21. 1800-2500 kalóriát. hogy azokat a betegeket is operálják meg. még azon is takarékoskodunk. mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón. és még most sem igazán használhatók. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. € € Már fél három körül jár. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. hogy ha n incs pénz. Kínálkozná . nincs beteg. a z elmebajjal azonosítják. közötti étlapot. és 27. egszigorúbb takarékosság érvényesül. a minimálbér felemelését. enn személyzet kell. mindenen gyógyszerízt érzek. Az érdekképviseleteken is elmondtam.2 milliárdos költségvetési keretünk. . rendbe hozzuk a szerencsétleneket. amit az öntudatra építene k. akkor nincs orvos. hanem maga is forráshiánnyal küs k. Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. elõbb-utóbb összeomlik. nem pótolják vis az inflációt. a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. akiknél kvetlenül szükséges ugyan. akiknek a tudását senki sem vitatja. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés. mi. Tüdõvészesen. mert kihûl az ebéd. majd átkísérem magát hozzájuk. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. télen elsöprik ekli az ügy. egyszer komoly botrány keletkezett abból. de néha negyvenen is alszanak ott. nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. Azt mondta a múltkor. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. hogy bírják? kérdem. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni. elég szegényesnek tûnik. Csend támad. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. míg a levesre várunk. hálából lekaszálják a füvet a parkban. egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik. három embert el lehetett bocsátani a konyháról. Nem s házban. felkapálják a rózsabokrok közeit. hálóingeket. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. és n Hogy vannak egészségileg. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. és még a papírszalvétáka kettévágták. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. lepedõket. ahogy tudjuk. tehát bevétel sincs. hogy minden olyan dolog. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. a konyháról felszólnak. de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. Egy-egy osztályon ennyi ágy.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban. mint nagyvonalúnak tûnik. mert a m . tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. az útikönyvek csak közölnek. Ta bujkált. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén. az üzemi épületek falai is omladoznak. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. sokan elvonulnának nyugdíjba. de nyomán rögtön be is zárták. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. sõt a mûhibák sem. de ritka az a szerencsés. A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével.és kocsihel körüli viták.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik. de azok ri ek el errefelé. Egyrészt.ya. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. A fent és lent közép elleni összefogás tja. mentõket. Már délre jár. El tudja képzelni. Felmerül a gyanú. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. magán bányászkodással próbálkoznak. hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. Meggyõzõdésem. Munka nincs. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. Nem lés során vétett gondatlanságok. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait. abban bíznak. ha azt nem éri el. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. több. € 15. anélkül. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság. Menet közben kibámulok az ablakon. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. a kívülállónak. vagy még enn tovább lépve. Mellékkereset alig-alig kad. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette. Ma n berendezve. legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. Lakóik egykor. kimegyek a vasútra. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. csak az õrzõ-védõ kft. hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. a meddõhányókon gyûjtögetnek. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. magát a szolgáltatást bérelnék. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. Egy esetkocsi. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. a 210 mentõállo felújításra szorul. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. akár olcsóbb formában. hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik. hogy sokkal többre nem telik.

a mentõkocsivá alakítás munkálatai. A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot. Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk. A nehézséget fokozza. 2003. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát.). Miképp áll a helyzet ezen a területen. és 2004. kapacitás stb. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. valamint a hatósági eljárások és egyéb.5 millió beteget szállítanak. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V. Az állami mentõk mintegy 800. (Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. átlagosan hat hónapra van szükség. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem.) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor. melyet már a 2002-es választások u ek el dr. eszköz. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. kellõ színvonalon. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás. melyekkel az rzõdést kötött. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. az elõírások egfelelõen elláthassuk. hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. a hátralevõ két évben. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet.és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése. a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag. Gy. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát.vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. mikor felvetette annak lehetõségét. év végéig összesen 140 db eset-. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. év végéig 70-70 eset. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká .3 2.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek. csak a betegszállításban vehetnek részt. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren . hogy feladatainkat maradéktalanul. olyan gépkocsival rendelkezünk majd. a mû tt. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. A jelenlegi gyakorlat szerint késõn. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. Amint azt már többször jeleztük. elyek a továbbiakban a mentésben már nem. A 2002. Ahhoz. és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2. azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait. 14. mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. Intézményünk [az OMSZ M. A bizonyosan bekövetkezõ. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben).

hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. hogy nincs szükség rá. Ez persze ttáns ötlet. mert sem az elõzõ. a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. A 2000. vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak. de a döntés nem a mi dolgunk. és rövidebb a távolság. Azt sérelmezik. ki volna az a hülye. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. aki úgy ruház be . El is felejtettem volna az ügyet. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát. Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. terhektõl is megszabadulnánk. hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek. hanem azért. mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. a szá ik is végeznek mentést. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. és felajánlotta Dunavecsének. forrásként Kovács Péterre. hogy tabula rasa -t csinálnak. A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. Feltételezem. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. ez a leg egoldás. de elõfordul. Kétségtelenül érdekes elgondolás. csak drágább lehet. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba. tovább ke llene hárítani az adózókra. 2003 e felé arról adott hírt. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. Vajszló polgármestere úgy véli. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna.mi jelzi: pontosan tudják. már nem olyan szép a menyasszony. Ha felszámolnák õket. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. ügyeleti feladatot is ellátnak. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. Biztos vagyok e. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. az öröm bosszúságba fordult. Rosszul képzeli. Azt mondják. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. Azt tudja. m tunk. hogy mûködésbe állítsák. és egy új.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. doktor Rotyis Máriát. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. fel is szerelte. és csak 3. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. m . de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. a további piaco ne nekik. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. hogy több mint tízezer. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. A város lelkesen fogadta. Felmerült az az elképzelés is. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. pedig ha belegondolunk.

A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. akin éjszaka tört ki a fu roham. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni. Véletlenségszámba megy. 55 százalékban. Solton haladunk át. ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. Tiszakécskét. java részük már túl jár a 4 en. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. körülnéztek a környéken. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése. melyet e ységbe terveztek. Az orvos hiába próbálta életben tartani. úgy gondolom. ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag. ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. nem hallják a jelzéseinket. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna. melyben a rendõrök. Gy. kijelentettem.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt. de elrakom az újságcikket. Megemlít egy húszéves.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. 50 ezerre egy eset-. valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. Már közeledünk Dunavecséhez. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. egy eset. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. Maga a központi állomás 7-8 szállító-. mire a mentõkocsi kiérkezett. amely többek között korszer is rendelkezik majd.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M. Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. és kijel ras részt. súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. anél . hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. a tûzoltók kapnak majd helyet. Ez a beruházás azonban elmaradt. hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti. a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. egyszerûbb. hogy hány roham-. ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni. egy helybeli fiú led plomázott. felszerelte é utatta.] képviselõje azzal. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. addig a helyettes l y szükséges adattal. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. ha elolvasná. 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . kettõ 24 olgálatot ad. A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak. Pontosan meg van határozva. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat. rszágúton is akadnak piros lámpák. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének. és 100 ezerre egy rohamkocsit. Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat. Csak az a baj. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. Gy. tõlünk kellett volna elvenni. a férfi már lt. hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot . jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . eset. amibõ telmûen kiderült. mi rögzítettük. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos.és egy rohamkocsival ezik. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól.

hogy az emberi élet a legfontosabb. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. Udvariasan. a mi nem kevesebbet jelent. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. Igen. a mentõápoló hozta vissza a halálból. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. Közben beértünk Dunavecsére. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni.]. a gyakorlat másként alakul. hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be. egyetértünk. és még lehetne sorolni a különbségeket. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. és is végeztem. hogy egy nap legalá eset adódik. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára. Engem az orvosok mentettek meg a kórházban. mint példáu osiak. Szab . Gy. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. A polgármester alig középkorú. azt hiszem. õsz szakállú férfi. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. sok lecserélésre na. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. Abban. Harmos doktor halványan elmosolyodik. Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. de ez a szám a nyolcat is elérheti. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. mit ért azon. Igen. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. egy szállítókocsi vitt be. Ez azonban csak a mi véleményünk. akik egy vénát sem t zúrni. az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. tehát 22 ezer emberrõl van szó. Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. mert nincs. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. mint a budapesti ember. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M.]. Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. Ha volna is pénz rá. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M.hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. beszéljünk a mentõkrõl. de bizalmatlanul fogad minket. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. A dunavecsei ember épp annyit ér. 88 másikon sem arról nem is beszélve. Ezt Önök persze helyreigazították. mert egyetlen al sem szólt közbe. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. ez így van. az orvos mintha megbánta volna. ezt szorozzuk meg 365-tel. õ nem azok közé tartozik. 1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra. kocsiztam . és nem si . 2190-et kapunk. Az országban 210 mentõállomás mûködik. más irányból próbálkozom. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. oda kellene adni erre a célra. nem derült ki. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. hogy bele t. a szívverése gyakorlat . a vonzáskörzete 17 ezres. de életveszélyes helyzetbe kerül. vagy más okból. de elhízott. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. mindent nekik köszönhetek. de azt hiszem. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést. Gy. mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el.

itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. Rakamaz. hogy az itteni tanyák merre fekszenek. A legközelebbi kórház Kalocsán. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. miért hiányzik valami. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. mert nem ért be idejében vele a kocsi. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl. csak egy piros személyautó parkol az udvaron.oldással. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. Ricse. Vasvár. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. € A foltozott halál € 1. Szécsény. úgy látszik. Tab. B kocsi sem tartózkodik. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. Izsófalva. megígérem. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. Másik kérdés. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. Dunavecse Békés: Zsadány. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. Sümeg Zala: Lenti. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra. Letenye. Az éves költségvetésünk 50 lió forint. Gönc. € € Vége az elsõ résznek. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. Szabadszállás. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. Százhalombatta. mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. ahol a polgárok mindent megtesznek. Pásztó. Bercel. Poroszló. Kompolt. Bácsalmás. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul. Szob Somogy: Balatonszemes. A 7. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. Az emberek nem azért tartanak polgármestert. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. nem hiszem. Zsámbék. a hívása Kec ki. Petõfibánya. Úgy teszünk. Balkány Szolnok: Jászkisér. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. Bük. Vámosmikola. Lengyeltóti. a mentõk védõszentjének szegõdött. mehetünk. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. Moldova úr. Fonyód Szabolcs: Ibrány. amire csak képesek. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. más részét nem. Zalaszentgrót. Kõszeg. a betegek egy részét meg tud eni. Tisza Sajószentpéter. Mezõcsát. Csurgó. elköszönünk. Szikszó Csongrád: Mórahalom. Pilisvörösvár. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. Hidvégardó. Örkény. Szentgotthárd. hogy megmondja n kik. Edelény. Beszállunk a siba. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. Rétság Pest: Gyömrõ. Maga. Balatonlelle. . a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. Úgy ígérik. Különösen áll ez vecsére. Kíváncsi még valamire? Nem. Nyírlugos. Zirc. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna.

Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem. körzeti orvosi szolgálat. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. hogy az orv n ember. akik megpróbáltak tenni valamit. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos. sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. A kávéházban. ebbe je e fel. És mi történt azokkal. aki olyan orvosságokat ír föl. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. Magánvényt írt fel. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. ami azt jelenti. Úgy ítéltem meg. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . göndör.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. vezetett egy kockás füzetet. . komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. kitesszük magunkat annak a veszélynek. én nem is erõltettem. Elmondtam. és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. beértem azzal. Én zélek. olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. például egy beöntés árával. a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. egykori kórházigazgató . ma úgy mondanánk. az ügy érdekében készségesen fogadtak. mivel foglalkozom. OTI-orvos. hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. olyan embereknek. Az idõs férfiak egymásra néztek. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. lakást és a munkájá t. hogy hagytak dolgozni. megfigyeltem. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. aho yakran leülök dolgozni. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. Az én ki szintén orvos volt. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. de attól félek. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. Nem tudom. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . mert eltartották magukat. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. hogy melyik betege mivel adós neki. Móricka? Orvos. hogy ha a páciens olt biztosítva. amelyekrõl keveset tud. mint ahogy hirdetni szokták. lesznek. számon tartotta a járandóságát. hogy egy statisztikai-törté hatnak. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. akikrõl semmit sem tud. mit vár tõlünk. az irányítást a B zte. most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. õsz hajú. A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. hogy ki szólaljon meg elõször. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. de nem is volt szükségük rá. hogy megoldódjanak . hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. a MABI. eldöntendõ. akik nem értenek egyet velem. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. hogy idõközben eltávoznak közülünk. A vagyonukat ingatlanokba. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. sem a minisztériummal. Voltaire azt mondja. általában lovas jármûvet kapott. de ez kivételnek számított. fõle k vásárlásába fektették. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. Magamra voltam utalva. Ilyen fekete körmökkel? Igen. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. Már említettem. fizetést. hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. és az is maradt. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit. Keringett is egy vicc errõl akkoriban.

A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. mint régen. úgy romlott az egészségügy helyzete. akit õ hozott vissza a halálból. ha kiderül. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy.Az ország nagyobbik. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. a környezetszennyezõdés. Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. akár katonaorvosként. ha valaki azt akarta. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. hogy feljebb. esetleg tápszert. mint 1 an. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett. mint falu bolond pappal. mint az utódállamok. sõt növelte az ország. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. De azt el kell ismernetek. mintha nem tudnád. Nem véletlen. olyan volnék. diétá t. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. Akkor nem vállalom. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. Legalábbis õk ezt állították. utasítást adott a szanitéceknek. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte. Pénz? Az nincs. t alán ott is végezte volna. zolgálatosként került ki. Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. mint amennyit ér. Amikor nyugdíjba mentem. az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. megke este. akik sokat maradnak távol betegség miatt. a szervezettség. mint az öregebbek. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. de egy szovjet komisszár. a közigazgatásban. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. a rossz táplálkozás. tanácsokkal látta el õket. hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. hogy kikerülhessen a lágerbõl. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. 1945-ben az egészségügyben. Ahogy közeledett a háború. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt. az oktatásban. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. mint most. Néhány terület kivételnek minõsült. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. mint mi tudnánk. de még a holokausztot is több orvos vészelte át. De haladjunk tovább. enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. így fordulhatott elõ. csak beépítették az emberekne tudatába. sõt fokozottabban. hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. kit . Az orvosok zöme hazajött a frontról. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. és elintézte. Így aztán politikai gesztust is téve. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. szappant adott nekik grátisz. apám is fogolytáborba került. Van pénz rá? kérdeztem. jelentõs részük zsidó volt. a mozgáshiány. amelynek õrzése vagy hazaszállítása .

2. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg. Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet.UNRRA-segélyt. anti iotikumokat. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. hogy érdemes bevinni kezelésre. mint az öreg paraszt k . hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. akkor viszont nem általános. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain. de megérte. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg. Olyan súlyos a sebe. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. Rengeteg gyógyszert. hogy meg lehetne talán menteni. de jó üzleti szimattal rendelkezett. vett át. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. Vagy általános és magas szintû. kizárólag állami feladattá vált.. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást. Ez olyan fokban sérült. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását. vérkészítményeket. magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét. rá lehet bízni a társaira. mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. a kortikoszteroidok stb. Sokan úg znak. akkor ez a magánpraxis. például a z úgynevezett triage elgondolást. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1. stb. újra hadra fogható katona válhat lõle. az újfajta hormonkészítmények. Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. Az unokám jogászhallgató. Végül bebizonyította. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. vagy magas szintû és ngyenes. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. Bismarck. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. gondoljunk csak arra. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. dr. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye. Késõbb. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. Ez volt az elméleti alapelképzelés. nem mindenki által elérhetõ. az más kérdés. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. vagy alános és ingyenes. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele. ez n érvényben maradt. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. hamar lebukott. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is. é lottam tõle. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. mint a szomszédo s országokban. maradjunk a lényegnél. aki a II. röntgenfilmet. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. tehát nem ingyenes. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette. infúziós szerkezeteket.. Legtöbbj fogadta el. 3. Ez úgyis meggyógyul. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt.

éter. de ezt az átlagpolgár nem vállalja. hogy a nagymamája ne 85. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. például Nyíregyházán és Egerben. a gyerekeit. Viszont az is igaz. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja. Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. A betegeit úgy vizsgálta meg. mint az osztrákoké vagy a finneké. háromezer ember tartozott hozzá. Gyógyítgatta õket. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. Eltûn ill: spárga. Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. adott egy injekciót. ebbõl nevelt fel inket. a többintézményes. hogy a fülét rá és figyelt. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. és a leszakadás napról napra növekszik. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. ha nagy baj volt. A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . Mindent összevetve elmondhatjuk. az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. kés. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. Õk csak akut esetekben lábtörésnél. ami viszont már komoly költségekkel jár. hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom. Visszatérve az adott idõkre. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. végsõ esetben az államon. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. illetve a fiatalabb é . A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. Elsõ említsük azokat az országokat. mint például Angliában. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. ez persze méltatlan túlzás. ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen.pját a zsír. viszont a lakosság húsz százaléka. A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek. sztetoszkóp. Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. Apám összes tudománya belefért egy táskába. Sok új lé született. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. magánorvoshoz kell hogy forduljon. egy vizitért 10-20 forintot kapott. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége.

egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak. A trend változatlanul hanyatlást mutat. Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. Nem a biztosított költségeit fizeti meg. hogy errõl nyilatkozzanak. Így az addig f tt tartalékok elfogytak. ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza. és bizo ckázattal is jár. szemüveges. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. Hiába nõtt meg az orvosok száma. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. kollektív v g az egészségügyi piacon. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót.) AB határozat]. Újra a göndör. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények.] az így el nem az alkotmányosan védett. reálérték l csökkentek. feltûnt az ad téktelennek számító drog. hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. segítek neked. például. hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. Magyarország ebben is kivételnek számít. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. annál inkább törekednie kell arra. hanem . ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának.8-ra estek vissza. ebbõl az állam mind többet csípett le. A társadalombiztosító. helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. különösen az úgynevezett elkerülhet . gondolom. aztán kiderül. az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. a pénz java a folyamato megy el. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide. Fokozódott az alkoholfogyasztás. Úgy gondolják. A rangsorban a 24. még szomorúbb képet kapunk. Egy ország minél szegényebb. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat . emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. A prevenció mindig befektetést igényel. s zámos ilyen példát fog tapasztalni.korosztályok között is. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. Nem mindig. õsz hajú. ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. mondha y is. De. de ez az egyetlen járható út.5 százalékról 4. hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni. (V. tu om szerint. 40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. Gy. Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl. Felfigyelek arra a fenntartásra. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el. hogy nem állja a szavát. mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. 20. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. majd ha bajban leszel. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . elkerülhetetlen esetben elfogadható. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . ma már a törökök is elõttünk járnak. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt.

apróbb lépések y. Anélkül. mindegy. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. mely ha egy pillantás erejéig. ha gyõzünk. a tömeges munkanélküliség megjelenése. adott igényei vannak ennek a k ek. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. hogy a magánvállalkozók éves. mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. min foglalkoztatottság visszaesése. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb. hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. hanem azonos vagy ma gasabb szinten. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. hogy ebben a tekintetben közömbös. A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. jellemzõ adat. hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. Az alkotmányos jogok kiüresítése. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. olyanokból. hogy elkerüljék az adózást.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést. és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. milyen lehetõségei. Megint csend támadt. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . A visszaesés több okból is ered. a rendszer reformjá társadalom hasznára. hogy az új megoldások elmaradnak. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ. beérték néhány részterület kiragadásával. Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. erre használták fel szerén iket. de az õ terhükre adódó többlet. így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan. kivált nem a lkotmányos. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. de betekintést engedett abba.(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani. Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. Késõbb viszont. de állítólag a h e a körbe tartozik. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet.és baloldal között. jellemzõ egybeesés. mégpedig nem minimális. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. hamarosan kiderült. de mindmáig tart. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. sõt. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron . mint a vasút vagy a rendõrség. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). úgysem kérik számon rajtunk! -alapon. Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí . Úgy vélem azonban. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. hogy a rendelkezésre áll kevés. ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé.

Szándékát termé tt tudomásul vennem. még a székét is távo húzza az asztaltól. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. hogy mindenkin segíteni nem lehet. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén . Ez szegregáció lenne. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi.) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt. A volt kórházigazgató. ott egy muzsikus cigányréteg él. Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg. ami a mai világban már nem fogadható el. és azon keresztül jutnék be az épületbe. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. középkorú férfiak. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. Az öreg orvosokat i avárják. Bú nevet. hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam. amit mondott. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is. tsák a hajléktalan betegeket. mintha megbánta volna. szemüveges férfi. Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. Aki ezt nem veszi tudomásul. fekete szakállas. beszámolóval. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni. Nem kell létesíteni. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. átengedi a szót társainak. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért. yen semleges savanyú szag árad. illetve a használó éljen és életben maradjon. fejét a tenyerébe támasztva. lepusztult józsefvárosi környék.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. € € A Budapest VIII. . a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. gyerekeket vonszoln k után. ik fel egy-egy renovált homlokzat. € 2. illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. nem . több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . kik és mivel foglalkoznak itt. Vaskapuját tják. és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt. A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei. A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. de senki sem akarja folytatni. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. elhallgat. hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik. amikor és amennyi pénz jutott rá. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. Samu István gyûjtésébõl. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. Mindenképpen az látszott következetesnek. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét. délidõben sem látni egy embert sem. majd ebédosztás elõtt nyitják ki. már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be.sságát. vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k. A kórházakat kényszeríteni kell. hogy a tanuló.

a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. a patkány elõjött. a pincét is födém takarta már. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául. hogy hihetetlen gyorsasággal . aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. há allérja alatt. Erz ol királynõ Magyarországon járt. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni. elhagyott házban él. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is. feldolgozóva egyetemben. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. Egyikük egyetlen barátját . asztallapon. Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. beszállt a metodista egyház. vágóhíddal. nem szégyen. ahol nincs víz. az a gyanúm. kávét hozat. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet. szekrényben. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. a gallér alá. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. A pince. nemzetközi szervezetek. egy fehér patkányt is. ha a le abb komfort szintjén is. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. Iványi kordiális mosollyal fogad. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. 19 dték át nekünk 99 éves használatra. hanem valószínûleg naiv. gyermekded tekintetû. a titkárnõ kiviszi a csészéket. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. A lenleg is veszteséges. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. Talán úgy go atják. Az irodában várakozó elnök. aki pincében. Tizenöt évig állt üresen. Az i könyvrengeteg egy.. a tetején néhány cseréptörmelékkel. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát.leggondosabb kézmûves munka. de a legtöbb mlott. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. az us. Már tíz év telt el a megnyitás óta. védtelen ik mögötte. melyek itt lógnak az iroda falán. és visszament törzshelyére. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. angol. Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. tisztálkodási lehetõség. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel. ellátogatott hozzánk. olyan helyen lakik. aluljáróban. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. utcán. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott. aki az utcán kóborol. Például mikor II. de késõbb teljes világossággal kiderült. évi III. Iványi nem mondja ki nyíltan. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. német kiadványok. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. de úgy tûnik nekem. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. lekapta onnan. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. Túlestünk a kávén. de lakhatóvá vált. illetve azok. A gazdája úgy etette. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. Szégyen. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. tv.

Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. Létezett egy dinamikusan változó. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak. s ha igen. kezés leálltával. eltûnõben létezett hajléktalanság. Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. szégyenlõsen. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t.edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. mint ez a mostani. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. õk pedig. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. már minden telefonfülkében. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc.. S ha még azt sem. és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek. nem tudták megvédeni az érdekeiket. akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. ráverték a REF-et. inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg. de még fiktív lakcíme sem volt. mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot. elektromos fûtést mûködtetnek vele. inkább felfelé. Ráké bereket a létbiztonságra. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . azt írja: Gyakorlatilag alig. Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. Az elsõ. és másnap elengedték. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. Jó idõben sokan eltávoznak. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. akár akarta. Az állami gondozottak . hogy ezt milyen formában tapasztalta. ez jelenleg a négymilliót sem éri el. az utcai kivégzõtábor. a Normafa környékén . testvériségrõl stb. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. Moldova úr mondja a fõorvos . Amíg dolg ztak. különféle munkásszállók fogadták be õket. olyan-amilyen. Budapestrõl vidékre mennek. televíziót. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. mi. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. ak endelkezett ugyan munkahellyel. megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. hol magasabb. az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. ha csak piszkálni tudta a munkát. Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. 1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. illetve leállítá lett jönniük. amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. nem tudnak elhelyezkedni. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. szellõzõrács fölött aludtak. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. doktor Samu István. A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. még a tizedrészét sem ta ek. Érdekelne. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. akk is. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. bajtársi erõszaktól félve. Lassan. Sokan az utcára szorulnak. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl. Budán. akik foglalkozunk az emberekke l. mint a lõrinci temetõben. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. gyökereiket ves ek. de mindenesetre jobb. lopásoktól. a határon belüli vendégmunkásokat . Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. vagy vándorló munkakorút. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. a termelés csökkentésével. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. gyertek be a kapitányságra. Felfogásommal nem állok egyedül. javarészt vidékrõl felkerült. rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg.

látni fogja. nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. érszûkületek. idült hörghurut. angi . idült gyomorhurut. ezért jobb és hitelesebb. mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. maga már rég nem evett. majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. rüh. álláskeresés. hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. mi van vele. Olyanokra gondolok. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. Bizonyos mértékben igen. gyomornyálkahár avtúltengés. lábamputáció. idõbe telik. tisztelendõ úr mondta a mentõ . Samu István megállapításai hivatkozom. A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. vitaminhiánytól. hol fekszik. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. Májzsugor. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. ha dr. Ére 2-3 doboz cigarettától. segélyezés. m int némely elõdje. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. fekélyek. az õ kocsijuk kiesik. népkonyhát. A hajléktalanságra kivetett személyeket. lábszártörés utáni állapot. delirium tremenstõl. Én magam nem vagyok orvos.thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. tüdõasztma. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. és kérdõre vontam õket. és a késõbb tap azt bizonyították. állkapocstörés. de ez csak néhány he biztosít. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. hogy tetves vagy rühös. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. illetve savtalanság. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. szívelégtelenség. mint a kontrollcsoportnál. tébécé. szívinfarktus. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. bõrgennyedés. számos fejsérüléstõl. agysorv oholtól. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. Szellemi leépülés. Én emlékeztettem õket. Úgy találta. agytrombózisok a. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. mikor odaléptem hozzájuk. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. tüdõgyulladások. hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. õk felmérték a helyzetet. Beláthatja. magához térí teget. tüdõtágulat. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. A mi alapítónk. Egyikük megisme mentegetõdzni. meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. aki lehet. Az a tény. Szívizom elfajulás. vérszegénység. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. jogi támogatás. alultápláltságtól. gangréna. A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. elkukacosodás. a lelki gondozás. Iványi felteszi a szemüveget. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. László összeállított egy ilyen statisztikát. legyen szó hajléktalanokról. Kihívtuk a mentõket. ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle. Tetû. K. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. pilepsziás roham tört ki rajta. sokszoros bordatörés. úr. elbutulás. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. Még az 1980-as. combnyaktörés. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. fogyatékos vagy rokkant volt . Mi nem téríten nem segíteni akarunk. azt sem tudta. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. Ön is felháborodna. de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el. hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás. mûtét utáni állapot. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. hogy Ön. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. nappali melegedõt tartunk fenn. nevezzük K. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek.

kétezer forintot. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. nem élõsködõk. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban. XI. A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. Sok kórház addig elmegy. mint a sze t. ) Nehezen szánom rá magam. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek. De attól tartok. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra. s tudunk. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. hogy módjukban állna új kártyát kérni. mindenki már a születésénél megkapja. A közhangulat úgy alakult.] kikü em 17 órakor. Akinek nincs munkaviszonya. Tegyük fel. mert fáj a lába. Meg is jelent egy olyan újságcikk. K. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. hogy eladta valaki. A kórházak igazgatói felmérték. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. XI. hogy nincs szükség rájuk. Tehát még egy évtizede sincs. éppúgy. Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. Telenként sokan emlegetik. mint bármely más személy. Ezzel is tisztában vagyok. 1995. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. így az õ ellátásuk majd az OEP. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. hogy egy »csövi«-hez hívták ki. jegyzik be a nyilvántartásokba is. szolgáltatási díjat kér a másolatért. eltûnik. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. 15.-t. hogy fel kellett venniük K. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. 104-et [a mentõk telefonszáma M. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. Nem puszta lustaságból. gyakran zerülnek. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában. Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. meg semmisül.nak új törvényeket. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni. De haladjunk tovább. 1999. ha elveszik. nem tu ni. azt hiszem. Gy. mikor kiderült. igazgatási. esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. hogy vállaljá z ilyen eseteket. 9. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. 10. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. Még mindig kint van a hóesésben. de sokan nem is tudják. aki a saság területén tartózkodik. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. hanem azért. 19. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. hogy bevezették ezt az egész rendszert. mert a többség gon n bõséget élvezett. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell. hogy az akció botrányba fulladt. Találtunk már olyan mbert is. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. illetve ellopták tõlük. Miképp történt. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ. jóléti szintû államban nem is jelenth . Most a szakadó esõben három napja egy padon ül. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán. ami a TB-igazolvány alapja. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. h tehetnek róla. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban. E igen nagy pénz. hogy vitába szálljak Iványival. mert elveszítették a kártyát. ezért meg kell gondolniuk. Az esetek nagy részében elutasításra ta .

Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. és megindul a torzsalkodás. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van. . mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. A fertõtlenít akkor végzik el. m issza az egészségügyi intézménybe. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt. nem csak fizikai értelemben. beszélgetett az ápolónõkkel. úgy tudom. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg. Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. akkor õk dönth tnek. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. Már más a helyzet. üdítõt. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. Valószínûleg belülrõl is az. vitt nekik almát. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. mikor értesültem róla. A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata. az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja. a beteg e gész magatartása. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. és tételezzük fel. a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. hogy hosszan kell utazniuk. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. Egy idõ ut pasztaltuk. tésre lesz szükség. Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. és nem biztos. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja.jogosult volna rá? De. fürdethetõ-e a beteg. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. onnan a fürdetõbe. vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak. hogy nem érdeklõdtek utánuk. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól. ez annak i ezer embert jelenthetett. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok. a nejlonzacskók is árulkodnak. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ. mert az egyik kocsijuk órákra k . vagy a mentõegységet orvos vezeti. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. ha a szállítás esetkocsival történik. Ez rossz a mentõknek is. Szeretném. amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. Az egész rendeletnek. Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. Lehet. 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több.

illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk. Nem zsidó. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. bõrgyógyászatot.felverik a párnájukat és így tovább. mára rvosi praxist.. A tbc diagnosztizálása. és december 31-e között az alapellátásban. ismernünk kell az adatokat. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának. fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. Csak a nyilvánvaló. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. a lelkész a mellére teszi a kezét. Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. de már a belgy zaton is elõfordult. Január 1. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból. a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen. mint az övé felõl. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban. féli zési ügynek is tekinthetõ. Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl.. Arról szó sincs. Iványi Tibor Fõo. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. Mi az. de erre TAJ-szám nélkül ninc . (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. õ ateista. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. Oltalom Kórház Dr. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy .. Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. ebbõl 1671-et közterületen vett fel. Egészséghez való jog ide vagy oda.és járóbeteg-kezelését. Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet.

a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. néha nõket is. Egy. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. fejlõdési ren nességgel küszködõ. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. mert az egyik fiút rá tudta beszélni. Senki sem tudta ellátni. Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. az ápoló. márpedig. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. Aki emberekkel foglalkozik. ek vele. A család különös módon jól járt azzal. szívrohamokat. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. és Nyugatra távozhassanak. hontalanok. a klientúránk szinte beláthatatlan. A y út 152. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. nem szívesen emeli fel a hangját. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. Ez így ment néhány évig. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. ha az öreg kórházba került. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. Élelmet-orvosságot hordott be. Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették. csak önmagát isztrálja. felvállalta. hogy váltságdíjat kapjanak. Jó híre hamarosan elterjedt. mindig l olyanok. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. leromlott állapotú. így akarták kikénys eni. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. Az osztályon a fõorvos. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. feszülten kell yelnem a szavaira. egész napos ápolásra szorult. senki sem tiltja meg neki. Mintha csak meghallotta volna a nevét. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. szakmai karrierje. szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. és megpróbált a túszszedõk l hatni. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. de õ még fogadja az elkésõket. viszont sokan nem ide tartoznak. java részük csonkolt végtagú. Iványi Gáb könyvében megemlíti. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot. Családias életforma honosodot meg. a rendelõben beszélgessünk. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. És ez elégséges arra. y fegyvert vihessen be magával. arckifejezésében rezignált ember. a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. te azt ígérted. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. Dr. invitál. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot. ezért hamarosan nyugdíjba küldték. agyvérzést és . de minden hajléktalan beteg. Ha a beteg magyar állampolgár. A környéket ellepték a belügyis ok.léktalanok. térítsen meg valamit a kó . így õ életben maradt. A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. hogy egész napját a kórházban töltse.

és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt. bár ha eljön az ideje. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. meggondolatlanul mászkálnak a váro snek. megértése a bajaik iránt. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték. Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri. elõnyös volt ez a döntés. mert nem tudja el rakni a holmiját. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan. A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng. gondolom. az angol.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak. er gharagudott. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. és reggel nyolcig maradhatnak. ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. de higiéniai okokból sem. az élethez való jogot. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt. nemcsak a jobb helykihasználá ett.] Ami az én szûkebb területemet. Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. Nagy szavakkal élve. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. a pszichiátriát illeti. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni. Komoly egészségügyi refor il. hanem minden más kintetben is. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. de ellátták az összes rászorultat. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben. De gazdaságilag.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be. a pszichiátriai ellátást illeti. el akarják kerülni. a másik. de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot. A fekete mûbõrrel borított. menjünk edves uram. A Fidesz felfogásával tettem egyet. . Valóban száz személyt tud befogadni. az 1960-as évek második f jessé vált. Egyáltalán nem. e simán. az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. Gy. Most is üres a hálóterem. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. Ami az én szorosabban vett szakmámat. a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között. minden alka mal új és új CT. meg kell tenni. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. ezeket este hétkor eng k be a kapun. ha túlzsúfoltak k. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez. ha nincse hiába mondom. A Gallup Intézet 2001. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. legalább öt évig kell várni. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. Iványi Gábor attól fél. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. mert a berendezéseket sok helyen összetörték. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette. megütik magukat. A teremben szekrények nem találhatók. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek.

a rokonok elszedik a pénzét. em sokáig maradna a helyén. nan kirúgták. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. Egyikük. ahol kezelni tudják. a zuhanyozókon nincsen csap. várja meg. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. Erdélybõl jött át. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. nyilvánvalóan felmérték. Ezt el kell hinni bemondásra. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. Egy pillantást vet a sebre. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. nem mondja ki. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. amíg amputálják a lábát. a mentõk szokták visszahozni. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. Mellette egy középkorú férfi f t. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. idekerült. az egyik karját gipszkötés merevíti ki. Rendben van. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. Be kellene áztatni a kötést. kölcsönözni lehet. Úgy hallani. arra számított. bár már ötvenéves is elmúlt. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. dolgozik ezt-azt a ház körül. Be kellene feküdnie vele. ellopták. kivételezett helyzetét jelzi. Egy görög ember fia. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. analfabéta és gyengeelméjû. de a kezében most is cigaretta füstölög. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. egy alacsony. Dimitrisz. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. mert kirúgnak. mint jelezték. de látszik. Nincs. Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. csuklóláncot visel.A terem mégsem egészen üres. Nem válaszol. persze csak úgy bújtatva. . a kezelés után a beteg világfias mod . szerzõdéseket aláírni és így tovább. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. tízpercenként vizelnie kell. a másik lábát is le fogják vágni. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. Samu doktor szól neki. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. TAJ-kártya? Nincs. Szabolcsból jött fel. mindig magamnál hordom. Nem engedhetem meg magamnak. fülbevalót. 75 ezer forintot kapok. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. Lentebb egy férfi alszik egy székben. melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. Nincs idõm várni. az anyósomnál laktunk. begipszelt lába fölöt danadrágot. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus. az ambulancián. nem hagyhatok ki egy napot sem. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. maga tudja. Személyi igazolvány? Elveszett. keres néhány forintot. már rég lejárt a rendelési idõ. néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. Egy pillantást vetek az ágyára. csak vállat von. Néhány pizsamás on. felm utatásával vásárolni. bár mindenki tudja. hogy levehessük. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. itt van egy olló. 23 ezer forint a nyugdíjam. Már három óra is elmúlt. erõsen csípi. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. Nem árt a dohányzás? kérdezem. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. az apja hazament. hogy tudjanak magáról. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét.

de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. ha eket is el kell látnunk belõle. pontosan nem tudom. de kevés. Gy. de otthon hagytam. Én ha tudok. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana. ráhajtott egy autó. mert kell a hely. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül.05%.3%. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg. mert egy hajszálat talált a malterban. aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van. hogy ez nem sok. az út mentén elaludtam. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. Az van. ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek. április 106. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl. megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene. visszamegyek az erdõbe.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. Télen sokkal több a súl os eset. õ még az elõzõ kórházból hozta magával. Ózdon kohászkodtam. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. augusztus 95. február 110. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. Samu doktor könyörgõre fogja. Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109. Noricin? Az is egy betegnek jár.31%. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca.6%. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. az illetékesek ezt is keveslik.8%. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget. Leittam magam. a lábam b lé esett.2%. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. Lehet. mint láthatja. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. például tbc-ben. ez most ra számítva 2500-2700 forint. alapítványi támogatást. Ledolgoztam 34 évet. Milyen iratai vannak? Csak román. Valamit csak tudnak adni neki. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. június 100. a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh . nemcsak a kórházat. végi estét. Van ott egy faház. Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. május 97. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen. M. az a koronás. mint a befogadóképességünk. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. A rászorultság ti el. de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. arra ráírtam.6% 07. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet. hogy menhely . mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után. Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük. elsõsorba alanokat. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó.

akiktõl borravalóra számíthatnának. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. egy középkorú. És maga küldött is kérvényt? Igen. Én hordok neki ételt. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. farmeröltö gállítja az orvost. a korábban idevándorolt lányom után. A legmagasabb kategóriába tartozók. és azt mondta. a másikuk pedig az tisztában. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket. Voltam elvonókúrán is. mert egy 35 év körüli. Király fõorvos izsgálta. nem jutunk át a kórterembe. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. válaszoltak is rá. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. Látom. hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. abból iszik. Ami régen. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. visszakérdez: Mirõl volna szó. Ehhez persze szükséges hoz zátenni. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet. hogy megnézzük az ott fekvõket. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. fáj a szívem és a lábam. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. az ápolónõre bízza a további eligazítást. hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. Belenézek az iratba.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. Folyton botrányokat csinál. de nem sikerült. Sz hárdra például hét évig kell várni. fülbevalót viselõ. hülye lennék. Most hol lakik? . nekem van egy öcsém. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. és egy iratcsomót nyújt felé. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. kedvesem? Tetszik tudni. Azt szeretném tudni. de egy hatvan i. a 7 . Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. szegényesen öltözött nõ tartja fel. d már magamat sem tudom ellátni.a Gulághoz mérhetõ. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. hallottam ol yanról is. zeng tõle a ház. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. különösen az ápolónõi létszámban kozni. Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. hogy nem boldogul. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik. itt pedig egy kalap alá vonták ek. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. Nem is sikerülhetett. akinek mind a két lábát amputálták. õk majd beutalják alahova. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. Úgy tapasztalom. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. alkoholt fogyasztott. Egy romos lakásba oholista. Most is h dulunk el. A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. amiért iszom. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. szõke. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor. és nyugodt.

Õ a legrégebbi betegünk. Végre eljutunk az egyik kórteremig. de nem mutatott ki semmit. vagyis elhalás. én is hozzáteszem a magamét. nem. Samu doktor minden betegnél megáll. az éhezésben legyengült. eredetileg rendészként dolgozott. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. mert a pizsamája alá vastag pulóve . azt hitték. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás. Csontfejnekrózis. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. olyan. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. Feljött Pestre ott munkát. hamarosan elhagyhatja a kórházat. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. Egy cigány ember következik. és pihenjem ki magam. és elkergette õt a háztól. aztán cselédkedett egy P zdánál. akik nehezen járnak. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. elhanyagolta magát. Tizennégy éve jött át Erdélybõl. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. meghallgatja õket. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. rühös lett és tetves. És ha rendbe jön. három mély seb van a hátán. négy általánost végzett. Lábszárfekély. akkoriban. felfekvést kapott. Annyit tudunk tenni vele. Úgy tudom. hogy menjek haza. Egyszer már ren k. akiket értesíteni lehetett volna.Egy Dohány utcai pincében. Meddig fog itt maradni? . így kerültem ide. hogy törõdjön vele. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. Azt mondták. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. dacosan fogadja. a sebeit beköpték a legyek. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. emellett összeszedett egy orbáncot. a román nagykövet et keresték meg. holot z õ állampolgáruknak számít. már három éve nem láttam õket. most már három éve eljöttem a csa ládtól. hogy részeg vagyok. hogy 72 órán belül hagyja e ot. nézze meg. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. hogy nem volt hová hazamenni. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik. Rokonai nem mara délyben. an azokat a betegeket helyezik el. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. kiszáradt. pénzt ad a férfinak. Krónikus alkoholista. Vele is elbeszélgetünk. de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. visszakerü t. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. Evett ma már? Még nem. megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. elõször egy használaton kívüli hajón élt. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát. Kivártuk azt idõpontot. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. megfúvatták m a szondát. Végigsétálunk a két ágysor között. az állapota tovább rosszabbodott. a Nyírségben élt. de onnan két hét múlva k. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. Az utcán rosszul lettem. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. a nyári hõségben is fázhat. Mivel nem voltak igazolványai. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg. csak az volt a baj. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. de továbbra sem mosott lábat. Agyi keringési zavar. Õ nem ment. bebélyegezték az útlevelébe. segédmunkás. Nem kell ennyire segíteni rajtam. a mentõk bevittek az idegkórházba. Samu doktor kinyitja a zényét. Három óra elmúlt. enyhe jobb oldali végtaggyengeség. bujkált. Nyelési neh nála. Egyik nap elkezdtem szédülni. Végül átkerült hozzánk. sem a hazaté e.

Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt. több pénzt irányítanának erre a területre. mint amilyennek kezdetben becsültük õket. A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. és a fõváros m e jusson legalább egy. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. még mindig nem ut bi védelemre szorul. ium elõtt álló daganatos beteg. Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . és erre csak ritka embereknek telik. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. sokszor csak két-három hónapot tölt ott. sõt az is elõfor ult. a WC kint a folyo ható. az osztály mozgató lelke. de belefojtották a szót. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. nincs fürdõszoba. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket. Ez nagyon soknak tûnik. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. nincs bennük közösségtudat. attól függ. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. általában nem mennek. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. Nekem az a véleményem. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. hogy a középkorú. természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. embertelennek találja a gondozók magata tását. nincs betegbiztosítási kártyája. Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. visszaviszik a semmibe. Azt is meg kell állapítanunk. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. ha megvizsgálnák. Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt.Amíg meg nem hal. Ez a különbség. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. és visszaszökik Budapestre. . de vannak esztendõk. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. a szeméttelepen kialakított vackára. hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban. jól megközelíthetõ elhelyezésben. hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben. nem jól érzi magát. úgy gondoltuk. Hátha jobb volna nem csinálni semmit. sajnos. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. 10-12 nap után távozhat majd. Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. aki hajléktalanná vált. majd kérdezzen rá valahol. ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene.

Igen. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével.7-0. sokszor nevetséges indokkal. így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. hogy n. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában. egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett. ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani. hogy be szorítják õket. A. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. sem TB-kártyával nem ren zett. bizonyára kijelöltek néhány más i is. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. . embertelen körülmények közé. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket. hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. például a szóban már többsz .8 százalékát teszi ki. hogy a etegnek nincs TAJ-száma. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . H. fellebbezni nem állt módjában. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. A demoralizált. hogy: a nevezett hajléktalan. végül a terápia rova l. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. a látását meg lehetett volna menteni. ehhez egyébként kellõ tudással. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. nem küldték el a rendelésrõl. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. Ennél csak azt szeretem jobban. és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. A betegsége valójában glaucoma volt. Csakhogy közben észbe kaptak.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. Az intézet azzal védekezett. és az e lommal kidobják õket. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. tapaszta kezünk. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. Budapesten több ilyen is található. akkor képesek lennénk a szegények. l az Alkotmányba ütköznek. rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain. akiknek nincs hová menniük. sõt hajléktalan is. Egy 2000. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. a többit visszaküldték az utcára. Csak az a baj. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban. Az ambuláns ellátási lapra beírták. szinte naprakész adatokkal szolgálnak. az adminisztrálás sze ngedték õket. és szomorú tapasztalatokat rögzített. és be kellene gipszelni. Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott. Feltételezve. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. hogy mentõbe ültette a beteget. és nem a törö zavarta el. Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki.

A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. vagy el kellett hagynia mindet. Láttam. akár a postahivatalban történõ felvétellel. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. ilyenkor megesik. Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. eltávozik tõlünk. fe . hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. elõfordul ugyanis.6 milliót. Nem volna olcsóbb. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet. elõfordult. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. ha maguk fõznének? De igen. olyanról nem is álmodhatunk. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. Sajno s vagy meg se találjuk õket. Ezek összege változó és tlen. Néha sikerül elérnünk. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik. Elkerüljük. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. A legnagyobb összeg. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak. eldugul. a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. literenként 120 forintért. ömlik a víz. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik. absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. pedig ahol tudunk. idén nyár 4. lakása volt v . a mosóport zsákban. egy ebéd 300 forintba kerül. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . hogy egy év alatt néhány millió is összejött. Korábban esetleg együttmûködött velünk. de érdekes megemlíteni. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ.5 milliós mínuszban járunk. A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. hogy bérelünk egy mentõautót. az idén is kellene. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. hogy háta mögött farkas. igyekszünk takarékoskodni. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. ak lakossági folyószámlán. át lehet menni érte. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. úgy. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. de nem hiszem. hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra. otthagyta mindegyiket. és õk is készítik el. és mi beosztjuk nekik.

Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. egy tá adarabokat készít. megszólítja az udvaron üldögélõket. Együtt vágunk át az udvaron. ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. a téli melegedõben tartjuk. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. Õk az istentiszteletre jöttek. mi bibliai Dávid azt a férfit. akadt. A karrier végén nin az életnek: csak az. Iványi Gábor egyik lánya. Egy húsz év körüli. keresetét vagy a nyugdíját. Azt sem tudja. gyertyát rak egy tartóba. Értsék meg mondtam a rendõröknek . az olcs atására. kérik. egy középkorú. szemüveges. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. Ha valaki markecolni próbál. boruljon e l a tudatom világossága. Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. ne viszkessen annyira valami. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. ne érezzek. nem ölt palástot. aki akar. hogy várjak néhány percig. Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. fekete nadrágjában marad. az ügyeletesek hú c embert engednek be. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. Tudnak jövetelemrõl. Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. durván ácsolt padokon. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. az esõtõl és a rendõröktõl. de inkább sétálok egyet. Köszönöm. láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat . csak egy Bibliát vesz magához. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész .je felett holló . akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. Senkit sem kényszerítünk. jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. sõt azt is. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. i fizikai erõszakot alkalmaz. egy hét múlva már egy fillérje sem marad. apja-anyja él-e. tuskókon kuporogva arra várnak. azt kikísérjük a kapun. A szomszédságban fekvõ. Szívesen. hogy adjunk jelentést. a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. rendezett ruházatú. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. hagyjanak békén. aztán visszajövök. . hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. azok nem is mozdulnak. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. ne fázzak. A nõ visszafordul. az este folyamán többé már nem tûnik fel. testvérei merre járnak. aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu. de egy invitálja befelé. és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. de ha már bent vannak. A tettét úgy ítéltem meg. Be kell ismernem. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. hogy szûnjön a szenvedés. tessék addig ott helyet alni. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. nekünk nem szabad egérfogóként mûködni. fekete hajú nõ nyit be az irodába. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra. és hétkor engedik be õket. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. törött székeken. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. hanem egy ombos zakót visel. Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit.

é i semmit sem tudhatunk felõle. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. paráználkodj . inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. nagyobb töredékeket vették magukhoz. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam. a darabok szerteszét repültek. A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. és szeretném tudni. hogy majd arról beszélek. A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. minisztériumokban. Túlbecsül. talán lesz valahol még egy. mert itt rendet tartanak. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. hogy a múltkor is adott valakinek. Nem kutatom. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. nehéz l bõl. kiderül. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. a család ott állt a koporsó körül. amelyben levest fõztek. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. megnézem. a gyertyát. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából. vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. az emberek körömmel ma . Nem tartoztak a híveim közé. hogy akiket bántottam. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. melyeken a lopj . volt. ma este még egy istentiszteletr kerül. de akkor megszóla lt bennem egy hang. Nem.Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. a pászkás tányért. olyan. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. de engem kértek fel a búcsúztatóra. hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. hogy vél etlen volt. ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. azokat megengesztelem. Az egy Újszövetség volt. Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni. Elképzelem. láttam. például a zakót viselõ. Egy régi legenda jut az eszembe es. a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . kiengesztelem Eltûnõdöm azon. Ide is átkísérem Iványit. Késõbb valaki azt magyarázta nekem. akik e em. és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. nekem egy teljes kell. amilyet a reformátusok használnak. Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. Megszólítom. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek. Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. hogy már nem egíteni rajta. Iványi mindegyikük . Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért. de a bõrfelülete annyira megégett. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. de így sem boldogul. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . Nem szoktak látomásaim lenni. hogy kel beszélni vele. tépték a hajukat. hogy komolyan gondolja-e. bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. rajtam átfut a gondolat. én katolikus vagyok. Az egyik hallgató visszamarad a teremben. Sokan. zakót viselõ férfival. sokszor kerülök nehéz helyzetbe. szavai alatt száraz köhécs szanak. senki és semmi nem tehet róla. A lány összeszedi a kelyhet. de egy református nõnek udvarolok. A legjobban itt szeretek lenni. a ne . hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni.

viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. akkor sem bírnám a feszültséget. nem ak arnak beengedni a kapun. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot. Az egyik ágyon valaki alszik. Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. Tudja. Ha nem hiszi. Nekik már szóltam. Reggel négykor kelek. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. Tovább folyik a beléptetés. Heti ezer forintot kell fizetni. úgy érzik. sportosan ö ik. arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. még rendbe kell szednem magam. és . fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. Szeretném magam kipihenni. a Deák tér az enyém. mert folyton jönnek-mennek. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. puszta fölénybõl. ugye. megszólítok egy-két várakozót. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. de sikert arattak a Hatalom felett. de a fapadoson nem tudom. Mikor hazaérek. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució. víz. Ha ezt kifizetem. Mi van benne? Ital? Ugyan már. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára. A befoga y ágyszámot kapnak. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . hogy ez nem olyan egyszerû. Visszamegyünk az udvarra. volna egy kérésem. Hét év múlva megyek nyugdíjba. az ügyeletes abból tudja. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe.szerezni. Most még jó az idõ. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. itt tartják ma este a második istentiszteletet. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. kis és nagy vagányok. õk beleegyeznek. a fejét is betakarja a paplanjával. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr. mert ez az egyetlen ruhája. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. egy ötven körüli. Ha lehetne. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . És a pince szálló nem ingyenes. mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke . este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. v legalábbis alvást tettet. meg kell borotválkoznom. leszázalékolták. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. tõlük is leesi -600 forint. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. ha valaki hajnali ébresztést kér. csak beleszagol a palackba. kiderül. hogy fogadj magát. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit. . tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. az be kell. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. kivan a szívem. mint a fapados . Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. és visszaejti a táskába. nem mehetek szõrösen. szeretnék átkerülni a pincébe . Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk.) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. hogy eset erül bejutniuk. talán három-ötezren. Átmegyünk a már ismert kórterembe. mert késõn érek haza. hogy kit ke en. kopaszra nyírt. Azt is vállalom. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. A betegek nagy része fiatal ember. a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. aztán jön a d az átmeneti szálló . Ott mûködik egy lakóbizottság. hogy ha egy jelentéktel en is. hét teljesít k két nap szabadságot. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív .

aztán elszánja magát. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. Nyolc óra felé jár. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. aki megengedheti m egy kávét az automatából. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. abba belerakhatja a holmiját. a lak lepedõn. A levegõ most is nedves és nehéz. Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. kimegyünk a hálórészbõl. Nekem a legkönnyebb mondja . hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra. Nem járt el szabálytalanul. Fent. Az az igazság. Kérdezgetem õket. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. keresztrejtvényt fejtenek. a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. de nem mûködik megfelelõen. A hajléktalanok egyetlen. mert kaptunk valakitõl két hangfalat. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat. oktalanul gyullad ki és alszik el. hogy a hóhért. Dolgozik valahol? Szeretnék. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. Régebben elõfordult. Aféle fórum alakul ki. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. télen. és az egészet betolhatja az ágy alá. szatyrukat a fejük alá teszik. de támogatni kell minden ambíciót. mikor egyedül döntött? De igen. engem már a kórházból se za a szüleim.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. Végigjárjuk a szállást. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. de a kényelmi fokozat magasabb. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. a fotocellás l jelez. Mibõl él? Valami mindig adódik. ott harsogott folyton a zenekar. Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. de nem tudok. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. 42 kilóra lefogytam. nappal is viselt ruhájukban fekszenek. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. mert én sohasem éltem családban. hogy helyben magu yasszák el a tejet. Cipõjüket. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. Samu doktor találta ki. a legtöbbe nem feküdtek le. Belehallgatok egy társalgásba. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. megkérnek. Nem. me mernek. vagy kávét fõznek. A következõ állomás a pince . minden esetben halálra ítélik e rölésért. mind be van rakva kártyára. csak egy-két perc múlva pislog egyet. mikor végrehajtotta az akasztást. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. honnan kerültek ide. ahol a kereseti lehetõségektõl. A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. minden egy kisebb mûanyag kosarat. a fedése ehhez túlságosan vékony. de sokan nem itták meg. Megállok egy pillanatra. elképzelhetetlen lehet a fülledtség. ágynemû nem jár nekik. Nem tudni. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. Mindig a koncentráció embe. Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. hogy üljek le melléjük. hogy szólhatna. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. egy idõsebb férfi ép taglalja. A szemlét a fapados -nál kezdjük. támogatja a törekvést. amikor megszülettem. a másik Túrkevén élt. milyen célt szolgálhatott eredetileg. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. mert így kényszerítve vannak rá. Tüdõbajos vagyok. nem valószí ltalmi pincének használták. korán kell kelniük. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. sz etesnek. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. azóta sem láttam õket. paplanos ágyban fekszenek. ágyukon kuporogva esznek. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. mint a fapadoson . mert a seprût sem bírnám el. házassága c fel a fõvárosba.

ott fenn mûködik az már olyan. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. Hallgatunk egy sort. a pincében . Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. én nem volnék képes ilyen magatartásra. alkozóval. Csak egyetlen ember jelentkezett. 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. õ talán befogad. hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. Lehet. nem háborgatják. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. akkor az. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . hogy hasonló helyzetbe kerü ve. Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok. például Érden is ez a helyzet. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. hogy valahol van egy lánya. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. 25×25-ös átmérõjû. Béla csak szánalomból vitte el magával. Azt akarja mondani képletesen szólva . csak arról értesült. vagy nálunk. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi . mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. Ittas állapota már önmagában ki . Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. de én megpróbálom. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket. mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. És mi lesz. azt követeli. hogy nem is lesz. A rendõrök ismerik. hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. Béla telephel yére. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. és elhiheti: a mesterek nem hagyják. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. Egyik este egy román kamion futott be M. Még a n elegendõ egymagában. Dolgoznak? Igen. azt. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. még az udvart is a személyzet söpri fel. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. csak kihalásos alapon lehet bekerülni. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk.) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. az együtt töltött négy év alatt M. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. és ha val biztos ebben a nyomorult világban. vagyis kihajtják utolsót is. Újra én töröm meg a csendet. az ottani lakóbizottság jóváhagyása. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson. inkább megyek vissza az utcára. Meg vagyok gyõzõdve. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. sak nak. maradunk. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt. távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. hogy háj nõjön a hurkánkra. (Ennek a három embernek a törekvése. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. de összesen egy vert gyökeret nála. A többiekkel hiába kísé tt. r kaképesség számított a befogadásnál. cigarettáznak. hogy folyamatosan dolgozzanak. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . Már tnyi embernek adott állást. mint régen egy közepes munkásszálló volt. Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. mindannyian leléptek a munkahelyrõl. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. M. õk beszélgetnek. Mi kell hozzá. A túrkevei ember közbeszól. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. mellyel a sorsukat elviselik. egy negyvenkilós tüdõbete cigány.életemben még egyetlen lakás.

ott még nyitva találja a kaput.lehetõségbõl. visszafordulunk a lépcsõ fe lé. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. Kórházba. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. az itt lakók többsége lefeküdt. a fapadosba kerültek. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. most fogok harmadszor. fõtisztelendõ úr. mert anyja nagyon beteg lett. vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. estek. akik a sor végén álltunk. hárman ismeretlen helyre távoz . Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. anadába követte apját. akkor nincs baj. anyja állandóan verte. Kijeven túl. Nem is kötöt k szerzõdést. és újra a menhely legalsó bugyrába. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. Az a tény. mert kevesellték a pénzt. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. Nem szabad erõt fitogtatni. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. Nincs papír. A folyosó csendes. innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. nekünk nem k. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. nekünk. kézrõl-kézre adták. menjen át az Elõd utcai szállásra. Mire felérünk az átmeneti szállásra. notórius tolvaj hírében is áll. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. és arra számítottam. Azonban hamarosan el kellett költöznie. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom. újra elkezdtek inni. A víz felforrt. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. mert biztonsági õrként dolgozott. álta t tudtuk fedezni. a férfi elkészíti a teát. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. mert a családom kint él Uk rajnában. Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. ez a csúcs. 1988-ban elõbb az USA-ba. mi csak az utolsó láncszem voltunk. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. kétszer is tönkrementem. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. míg végül kiköt . dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. Elõször egy barátjánál lakott. ami dott. abból kiszedheti az adatokat. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. már n fillér sem. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. és a f udta kipihenni magát. Most befejezõdött a mázolás. de súlyosbító körülményként. Örült neki. 1996-ban hazajött. már fél tíz felé jár. Iványi Zoltánné. svarcban számoltak volna el. Nem fél? kérdezem a lelkészt. és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. nagyon kellett volna a pénz. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni.és szálláslehetõséggel. a pénzbõl mindenk maga részét. tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. azt mondta a betóduló rendõröknek. Születése évében dált. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson. ha siet. akkor vegyék le róla a bilincset. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. átmeneti szállóból kizá tását : Z. 18-19 éves költözött. aki úgy arcul vágta. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam. é ragaszkodott hozzá. azt hiszem. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. és nem csinált botrányt. hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. Nem. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. Kint élõ magyarok segítették munka.

amelyben célként rögzítettük. Leszegem a fejem és továbbsietek. hogy az öreg valamit félreértett. Írt apjának. Meglepõdtem. egy utolsó beöntésre indul. isten tudja. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni. Tamás é ismét a pohár után nyúlt. 2001 februárjában úgy tûnt. Szeretnénk. bánatában leitta magát. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. Késõbb apja is kórházba került. 2000 novemberében. hogy idõ elõtt tönkremennek. Kint a Dankó utca már kihalt. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. mikor Hollandiában jártam. Reméljük. láttam olyan intézetet. de a válasz nem érkezett meg. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. és próbál egyenesbe kerülni. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe. Arra már nem maradt pénzünk. Õket állapotuk miatt társaik gú . de mikor egymás mellé érünk. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. 2003. Meg voltam gyõzõdve. hogy megnézzem az új részleget. de nem tudta vállalni. hogy nem az utcán. beültem egy kórterembe. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. Elég volna néhány rabiátus figura. eszélt az apjával. 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. április elején jutottam hozzá. A pap m pjai egybefolynak. ez valami zellemességnek számíthat errefelé. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. a szan lszerelések fehéren csillognak. Érdeklõdtem az okok iránt. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. elköszönök Iványitól. hallgatagon köze nek. amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. Tisztán. hogy a pohár után nyúlt. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . . melyben kérte: küldjön meghívó levelet. aki elmondta. mert igen jó helyen dolgozott. ezé a kiutazás Kanadába. megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. Ennek tudható be. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. Ezt meg is tudta t nni. anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. talán heti ezer forintról lehet szó. lehetetlen helyzetbe hozzák. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . de a türelmetlen fáradtság. mint az új. 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. elmondta neki a kiutazási szándékát. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. Elhagyva ezt a részleget. olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. a többi h ly üres. hogy kezd túljutni a problémákon. tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. mikor kiderült. a fapadosban leoltják a lámpákat. hogy ú nadába az apjához. Ideje már leszoktatni az embe arról. ezért figyelmeztetésben részesült. Mivel az útiköltség sokba kerül. Egy autószerelõ mesélte egyszer. hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. mert akók vigyáztak rá. a stressz nem üt át a tartásán. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre. Ettõl valami újra megpattant Z. Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. és úgy nézett ki.padoson«. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. Csak abban reménykedtem és reményked is. hogy az e orint valóban naponta értendõ. azót sztettük vele a kapcsolatot. hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend.

mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. olyan közel hajolva. akik a hátukon viszik a társadalmat. nemzeti imázsunk. Merseburg. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. munkaképtelen. alig ismerem fel benne r etõtársamat. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. Mint ha nem lett volna Augsburg. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. a hét gyászmagyar. álldogálunk egy percig. Lementem meglátogatni õket. Nagymajtény. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. súlyos depresszióban szenved. A pince . bevittek infarktussal a Szent István kórházba. Mohács. homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. csak bólint. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. õ aztán ismer minden nótát. kiderült. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. Aztán az egyik kórházból a másikba került. hogy ki lehessen rakni a kórházból. nem horgasztja le a fejét. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. és egy hónap múlva derült ki. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. hogy mé tõzõ. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. az új évezred elsõ évében 7. egy ember nézi a szûk helyen. amikor azt lebontották. Mulatni való kedvem van. így fertõzõ tébécés is bejuthat. Általánosságban ki lehet mondani. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. agyar. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. nal elõfordult már. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. egészséges vendégmunkások. de az állapota tová odott. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. nem köszön. hogy negatív leletekkel érkezett. mintha észre se vennénk õket. hanem kiemelve. ez is megroppant. hogy jönnek majd a derék.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít. örvendezett. leépülésrõl hallok. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. még zsúfoltabbá vált. Mi történt magával? Kilett a szívem. biztos. Don-kanyar. hogy rágyújtson. arca sápadt és beesett. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. Muhi. Többé nem szégyelljük az erõnket. Azt akarták. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. A veszély nem lebecsülendõ. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. Szinte mindig folyamatos romlásról. Feljön velem a lépcsõn. Megjegyeztem néhány kijelentésüket. hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Világ os. az örökös állami gondozottat . páratlanul piacképes túrós csuszánk. de olyan állapotban vagyok. dobozok. ha lehet. hogy leszázalékolnak majd. mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. Negyven forint mondja. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. hátraszegezett nyakon tartja. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. a fegyintézete en tartotta õket. ha k. a pannon tigris ugrani készül. Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. ak tik majd a biztosítást. mûanyag kosarak. hogy nem arról t szó. Gorlice és Piave. lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. mert néhány szekrény ak.

és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. a Telkiben mûködõ intézmény sem. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. A hivatalos ész nem segít. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. jobban megérttették magukat velük. a Katolikus. drogfogyasztással reagálnak az emberek. növekedett a teherbíró. a lyel minden rendben van. hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte. A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. agresszivitással. hogy az utca az egy legalizált hely. menti azt is. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. én az Isten egykori mesterem. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit.evolúció ellen küzd. Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. mint a hivatalos felügyelõikk l. csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. hanem el sõsorban az adok -on. a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. sietõsen v ak el a melegedõ felé. mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. testre s abott megoldásokat. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez. h iismerettel dolgozunk. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. a helyére került. Egyáltalán nem nyugodhat meg. Az úgynevezett locus minoris resistenciae . bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. a Zsidó Hitközsé zövetsége. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . akik egész nap kísérték. klinikák gel akadnak szerte az országban.és ellenállóképess e. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. meg kell említenünk. története annyi tanulság . mintha csak rohamra indulnának. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. meg kell találnunk a helyzethez illõ. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. a metodista felekezet is. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. Mikor lent. és mint láthattuk. az Egészségügyi. a betegek pedig valah maguk is munkások voltak. A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. A bajokra depresszióval. Szociál Minisztériumhoz tíz. De mindegy. Mielõtt erre rátérnék. A kavalkádot azt teszi teljessé. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. ha van lelkiismerete. nem itt tartanánk. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik. hogy eg betegséget bocsátott rá. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet. És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. a Hon elmi Minisztérium. Magánrendelõk. a Belügyminisztérium. az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. a Református Egyház.

Az ötvenes éveit taposó. mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít.) Bocsánat. hogy egyes. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ. a fizetése fix. Még sok ember allja majd. És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. A kormányos a menetiránynak háttal ül. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban. melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. Általában a tulajdonos-igazgató személye. a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. nem összehangolt. kopaszodó.. Hosszabban elbeszélgettünk. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. hogy a feladatteljesítésük színvonal . de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve. a területe pedig hûbérbirtok. az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján. Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. A mostani szervezésben elõfordul. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. jut-e a kalóriapénzbõl . hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. (Például Babits Mihálynak. felkeltette az érdeklõdését. sõt más országban mûködik. anélkül. hogy megérdemel egy rövid áttekintést. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. nincsenek hûbéri. Rokonai helyeselték az ötletét. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. pazarló intézmény. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. õrzött és védett határokkal. a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. akkor maradhat. illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. akik valóban hajtanak. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. M. Ezért akkor jó megoldásnak számított. aki megoperálta. nincs is pedá . hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. aki más intézetbe esetleg más városban. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. örök ki tságok. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött. Az állása örökös. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. Nem véletlen. Az állami egé klihez hasonlít. melyet természete z a hét követel a leghangosabban. mint a sok külön szakma t. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. mégsem rakhatnak át oda betegeket.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. csak az nem világos. úgy véltem. Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait. de a gyökerek mélyebbek. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. Gy.

Érezték.ki is számon kérhetné tõle. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. A tartózkodás oka világos. és szerettem volna a magam ura lenni. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. de azt egyszerûen megengedh k tartom. szinte sugallja. hogy két kézzel is alig tudta tartani. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket. hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. Nyílt akkoriban e olyan klinika. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát. hátha õk menn . helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. barátját. az orvos-direktor meghívott ebédre. melynek az volt a legfõbb alapelve. ha jól tudom. addig az egészségügyi kft. római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. lehet. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. olcsóbbal is. Ha az állami támogatásra nem számíthattak. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett. vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést.-vel. Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal. Nos. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket. a környezet nekem. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is. A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. õszes szakállát. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. ha a pártfogó befolyása akvirálható. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. hogy nála alig köve . többek között ezeke t is meguntam. divatos betegséget kíván beszer i. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás. hiszen Magyarországon aligha an intézmény. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. Bocsánat ezért a verbális viharért. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben. hogy idõs korában majd valamilyen drága. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. Haskó bólint: Nem tudom. hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. Egy régi villaházat béreltem ki. Egyszer én is jártam kint náluk. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. Ennyit az indulás . hogy miért nem. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. a laikusnak. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd. mely garantálni tudná. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel. Valaki azt írta. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. Egyedül így sem ment volna. Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. legalábbis ezen a területen.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. hogy ilyesmi is elõfordult. keresi a szavakat. má sak illendõségbõl is. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást. Megéltünk már olyan korszakot is. én. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni.

Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . Mikor gyõztek a válasz . amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. élve azzal az elõnnyel. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. azt hitték. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. Na ek. ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k. és abban is hittem. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. Nem hiszem. magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. és észrevették. ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. a hasüregbe is. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk.re. azt kicsinálják. idegrendszeri. és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. Maga is praktizált? Igen. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. utoljára a Péterfy kórházban. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. azt mondhattam a tükörbe: hiába. Az a tapasztalat alakult ki bennem. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ. beláttam. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. légzési. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák. és különbözõ nagy yelnek rá. aki ezt nyíltan ki meri mondan . szinte azonnal hazamehetett. addig zaklatták. Különféle hasznosítás k. sõt ha kell. és azt arra fordítsák. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. hogy az intézetünk az õ. illetve a cég tulajdonába tartozik. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. ha a beteg lelépett a mûtõa ról. és átvették a kormányzást. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. de nem hoztam elõ. de nincs hozzá elegendõ pénz. minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. kedvet kapnak arra. ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. Eredetileg azt szerettem volna. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. Mégis. de sem szakmai szintben. szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. mivel túl sokszor látták a fideszesek.

Meglepetésemre Czöndör Attila. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. ott áll a kocsi. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. Bocsásson meg a kérdésért. Czöndör úr küldte Önt? Nem. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. nem járulnak hozzá. hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. minisztérium. megállapodtunk. hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. Az elsõt és a harmadikat orvos ve . de ha minden ilyen kiválóan ment. A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni. Arra rezzentem fel. hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat. Elõször: a multik és a beszállítóik. Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. hogy megnézhessem az intézményt. többségi tulajdonába tartozik. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. attól tartottam. Háromnegyed részü panaszmentes volt. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. ezt már nem k kifizetni. melyet még 1997-ben adtam be. Néhány egye közrejátszott. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. Úgy vélem. hogy nem saját. ez a cég hatalmas vállalkozá .k. vagyis már több mint két éve. Parancsoljon. bérelt. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. én Czöndör Attila vagyok. l m egy padra. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. Ez jelzi. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. a kaput azt tette be végleg. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. õk csak szûrésen estek át. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. hogy találkahelynek használják. € € Õszintén szólva. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. 1998 május elején lehúztuk a rolót. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta. Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. a rossz nyelvek azt suttogják. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. a második kategóriába sorolha ettársam félig. a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett. az ügyvezetõ igazgató. a másodikat és most a negyediket közgazdász. Most mi van az épületben? Nem tudom.

itt zont alulról bámulják ezt a szintet. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. mikor azt olvassuk. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. mint a látványos tragédiák. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. Ez addig fog tartani. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. mint az egykori Sasad TSz. Megtapasztalhattam ugyanis. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. hanem stratégiai kérdés. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. A bejárat elõtti ke . egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. nem például egy gépet. hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. M. Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. hogy mennyie n halnak éhen a világban. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. ha a vezetõk úgy találnák.a kezében. szinte verekedte k minden fillérért. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. a bankokon kívül olyanokat is. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. a többség úgy vélekedett. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. tanúsíthatom. És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. hogy egy kórház élére kerülhessenek. Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. lni kell arra is. másutt. Csak találgatni tudjuk. Az kétségtelen. a kórházak az alapítványokból. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. melyeket akkor érzünk. harc nélkül kevésre mennének. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. és eze azdag. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. Menedzserek dolga volna endet teremteni. mert késõbb megbántam volna. Szerencsér am ki hangosan. de õk nem törik magukat. a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. de ennek z közel. Igaz. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. Széna tér és Telki közötti utat. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. Ezért gyakran önkényes z elosztás. mert állítólag errefelé ál k vadászháza. Gy Senki sem tudja. a János kórházba vittek. egy másik kórházban állapították meg. Feltolul bennem a kérdés.

melyekben lehetségessé válik a copayment. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. mint egy belgyógyász vagy sebész. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. a 2001-es évben 18. tehát nem közvetíthet hozzán et. másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik. akár két-három órába is beletelhet. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. természetesen. olyanok. és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. megint mások ügyeletet látnak el. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. nincs miért. de a lift nem mûködik. Tudtam. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. Kezdetben nagy volt a fluktuáció. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. hogy csak a nevem kell nekik. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. Akad olyan. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. Adót nem fizetünk. az induló személyzetünk . A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták. mire kiér a rá várakozó pácienshez. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. Álta em küszködünk szakemberhiánnyal. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben. professzor. Ennek ellenére. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. a Nagykörúton. K. A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban. Amíg egy ba jutok ide. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . Tegyük fel. Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással. A helyett igha lehet teljes értékû.ndezett. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl. a saját osztályára viszi õket. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. nem csaphatja le a mûszereit. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. Czöndör nem csap botrányt. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát. aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. a Szilágyi Erzsébet fasoron. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. nem juthatnak pé betegekhez. másfél órába is beletelik. Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás. A helyzet y áll. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. mert nem képzõdik nyereségünk. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül.) A kórház gyaníthatólag arra számított. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. a M majd a Moszkva téren. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. hiszen közismert. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel. a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. a költségek ö adta a kétmilliárd forintot. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. mások elési idõben mûködnek. Ötven kétágyas szobát alakítottak ki.

vagyis a fertõzõ. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk. helyette egy rudat kellene beállítani. aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. aki befekvés nélkül. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. Philips televízióval. Van olyan páciensünk. de ezek többnyire alkoholisták. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. sokan jelentkeznek ugyan. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. tudomásul ves lapátolom az ételt. Persze nagy a szóródás. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik. nincs értelme az életének. A túlsó végletként lehetne említeni. Mennyibe kerül mindez? kérdezem. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést. véges lehet a rám fordítható ideje. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el. az éves d ttól 5. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. M. E sze joggal mondhatnák az illetékesek. megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót. Gy. de nem ezzel reklámozzuk magunkat. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak. . mel delkezésére szoktak bocsátani. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki. aki ebbõl él. Czöndör most sem köntörfalazik. azóta úgy érzi. tehát. Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz. M. az e us. õ rintot fizet egy-egy alkalomra. olyanokat nehezményeznek. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat.3 nap. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet. megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni.7 millióig terjed. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. csak napközbeni tartózkodást igényel. legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás.cserélõdött négy év alatt. õk ak fogyaszthatnak. Ami a szakszemélyzetet illeti. M. telefonnal van felszerelve. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. véleményem szerint. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. most nincs üres posztunk. Napi háromszori étkezést biztosítanak. a másik a hozzátartozójának van fenntartva. [Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg. t. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az. evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. de nem kapunk megfelelõ személyeket. Közben leértünk az ebédlõbe. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst.] Czöndör meghív ebédre. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. Gy. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. Telki az egyetlen. Gy.

nekik m vagyunk. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. és nem munkavédelmi hiányosságnak. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel. egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. Tisztában v vele. Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. az ápolónõk le sem mossák. nem több. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik. Egészségüg m lehet visszavenni. a hosszú haját bekapta a gép. betegre röhögik magukat az árainkon. ha máshová megyek? . az egy hárommillió forintos. aki a 300 ezer forintos öltönyt. Van. hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. Újra belelapozok az árlista kivonatába. Megjelent az újgazdag. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. mint egy autót. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született. azért is kifizetik. Lehetséges. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem. Volt egy színész. Ezért azt a rendszert vezettük be. Feljön hozzá a család. én is ki ettem a teljes árat. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. vagy ki sem e ték a számlájukat. Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak. milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . a nyugat-európai biztosítók egyre in . véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. egy szülés 232 ezer forint. A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. gondolom. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. de környezete is vé ta. hogy véletlen széli. Ahogy látom. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti. az más kérdés. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. a cég viszont annyit elért. nemcsak a közvélemény. hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. ha egy szálkát talál a halban. A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk.) Végigfutok a jegyzeteimen. impla k nélkül 200 280 ezer. hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik. Van. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t. De más indítékok is közrejátszanak.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . és minden látogatót egy-egy nõvér kísért. emlõfelvarrás plusz nagyobbítás. és valósággal megskalpolta. (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. észreveszem. Tovább böngészem az árjegyzéket. aki kérte az orvosainkat. ami komolyabb következményekkel j t volna. aki úgy ítéli meg. szkréciónk is vonzó. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. Büszkeségünk tárgya. Sokan persze csak fontoskodnak. Ez nem túl magas. aki saját orvost és saját ápol kap. Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. és lehet. hogy itt haljon meg n . Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. de nem sikerült. A külföldieket megértem. aki azért jön be. hogy amikor altatják ma jd. ne figyeljenek a szövegére. és elhozzák Telkibe. Behozták ide. bevisszük oda. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki.

márpedig a közmondá nt. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. sõt visszaé z vezetett. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. azt is megszabták. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait. yis borravalót adniuk. ibe került a kezelés. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. például elõírták papírszalvéták megfelezését.tárainkat. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. nem utolsó sorban azért. mint az orvos töltõtolla. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján. pazarlásokhoz. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. már nem Czöndör Attila a kórház élén. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. mint a kevesebb. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. ezt önmagában nem találta kielégítõnek. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. mert a több pénz jobb. Az USA kormányzata rájött. mert addig sehol sem . egyrészt azért. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. nincs drágább mûszer. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni.) € 4. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. mint egy szívmûtét. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el. (Csak zárójelben jegyzem meg. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele. elõírták. Talán még azt lehet megemlíteni. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. A már kialakult kapcso erek révén. hogy túligén gukat. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. az garantálja. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe.

fennáll a csalás veszélye. amit a betegre fordítanak. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . felsõ rmatív napja 20. július elején indították el Magyarországon. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. A HBCS rendszert 1993. hogy augusztustól. Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását. Az alapvetõ gondok közé tartozott. három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. és ezt nem kontrollálják megfelelõen. legfeljebb annyit számoltak ki. A struktúra egyik atyjaként smert dr. Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig. sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat. az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik. ha a kórtermekben fekszik. valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. hogy mennyit is ér az a bizonyos . A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket. Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. mikor már elérték a kívánt esetszámot. és egynegyed rész az az összeg. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére. Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. mindegyiküknek az az álma. hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba. . a súlyszáma: 2. ez akkor is felmerül. mûtétek. ha nem is hónapról hónapra. A 02 portból. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket. a beteg életkora stb. ho tevékenysége után számlát adjon. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása.09490. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. gyorsult az ágyforgás. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira. a szaruhártya-átültetést. az esetösszetétel indexe. találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el. hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. az állami kezelésben lévõk két.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. javult a mûszerki ználtság. viss fogni a ritmust. ezt látszik alátámasztani. hogy csõdbe jutott. Senki sem tudta. két napot lehetett ugorni. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. a következõ a vizsgálatokra. mikor bekerül a kórházba. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent.

hogy a keknél felhasznált mûszerek. mert különleges. hosszú idõtartamú ellát tályokon. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel. a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el. Kül yt jelent az. Bordás István is elismeri egy cikkében. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. Hiszen. rutinesetnek nem minõ van szó. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. csa ak az idõvel arányos töredékét. ha azonos betegség gyógyítására azonos . találtam néhány. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl. ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k. kardiológia. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele.és gyermekkorban. hiszen mindegy. nem vállalkozhattam azok elemzésére. akkor könnyen belátható. Ezt semmi sem indokolja. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. hogy a szabály m tiltják.136 pontnak. mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. a beteg 24 órán belül meggyógyul.1 ml-t használunk fel. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító. Azt. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása. Mennyit kap a kórház akkor. mint a 20. hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra. Általánosságban elmondhatjuk. dr. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok. Csak az a civil benyomás rögzült bennem. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának. akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges. merev és élet rendszerrel állunk szemben. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0. külö egítélésükre. Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ. mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. A lépeltávolítás 18 év felett 4. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés. maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . intenzív ellátá szakmák (pl. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni. ha túllépi a normatív 20 napot. hogy egy spekulatív. sebészet.] jel . a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat. 18 év alatt 0. Gy. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt. és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ.039 pontot. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. de mint laikus. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. mondjuk. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. Tehát a kórháznak nem éri meg.869 pontért. 18 év alatt 2. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0. segédeszközök a drágábbak. gyógyszerek használhatók felnõtt. traumatológia.Mi történik abban a feltételezett esetben. egy nap alatt végbemegy. Akkor miért tûzték ki a 40 napot. de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték. 18 év alatt 0. Tavaly [2002-ben M.

azaz forint járjon érte. például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. szûrõk. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok. A legjobb beteg a halott beteg. amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült. Mindig is úgy képzeltem. Mondják. ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet. lilára festett fémtra . C t. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. mint a gyógyítására tett kísérlet. mondjuk. osan pedig 1. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. hogy erõsen elfoglalt. általa számíto nne. aki kimarad belõle.3 milliárd forintról van szó Dr. szerintem igaza van az általa leírottakban. újraerezõdést biztosító mûtét. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. ezért az. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít. hogy a kórházak több munkát számolnak el. lepedõt haszná sõ kimenetig. Bár tudom. ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. sapka. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. A következõ tanulságos példát dr. Így lehetett. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta.] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. eszközök (maszk. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. Feltételeztem. de jobban is kifizetõdõ. Matejka Zsuzsa. azért ugyanazt a pénzt kapom. akkor a riportereké a korábbi érkezés. A tömeges csalást. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival. aki átnézte és úgy »be nt. rosszu ség túlszámláz. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. lenyûgözõnek szánt. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. Mivel mindenki. okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. ezze a késõbbiekben foglalkozom. vagyis co mputálás magasabb pontértékû.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. Lehetett olyanokat is hallani. vagy majdnem mindenki csal. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. Gy. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett . Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. fecskendõk. Állítólag így több pontot l yvelni érte. hogy túl azon. elõ látható tennivalói is akadhatnak. hogy a femoralis. mert nincs semmi értelme. € 5. mint amennyit elvégeztek. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. Végezetül meg kívánom ismételni. hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . mint a több órás végtagmentõ. hogy ez valótlanság. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. Még ha az összes többi. lándzsák. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. k egyszerûbb. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. de meger tték az idõpontot. tûk. Tipikus. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén.

1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot. Gy. mint ortársa. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el. várva.24 év volt. Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék. döntõen a magas v n. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. Most úgy döntök. mint Ausztriában M. mértéktelenül fogyasztanak a . A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. bele lapozok a füzetbe. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. de azt sem értettem. az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in. egészségtelenül táplálkoznak.ottak eszembe összehasonlításként. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek.84. nem törõdnek az egészségükkel. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra. mert a fõiga zony még tárgyal. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki. nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek. hogy mikor szólítanak. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. semmiféle jel nem mutat arra. Kinyitom a táskámat és eresek. nõknél 75.8-szorosa annak. hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás. Elõk egy másik dokumentumot. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban.37. mint az ország gazdasági fejlettségének. teljesítõképességének hiányosságai. ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r. kint a folyosón kell leülnöm. belüli egyenlõtlenségek. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. hogy telefoná sson egyet. a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül. a hiányos egés zetszennyezés. nem jutok tovább az elõszobánál.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei. önpusztító életmódot folytatnak. Nagyon t dohányoznak. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne. vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett. [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód. a nõk 81. mindig az a dilemma foglalkoztatott. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve.5-szer magasabb az EU-átlagnál. keveset mozognak. hogy hamarosan szólítanának. felhívta a pontos idõ szolgálatot. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala. 1. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. -as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt. 11 évvel hosszabb életre számíthat.24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is.

hogy nem volt kedvem továbblapozni. de errõl nem kívánok beszélni. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . hogy ha valaki népszerûségre törekszik. egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. mennyire valósak ezek a vádak. mert az illetõk úgy vélik. és beljebb invitált. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. adott esetben az OEP vezetõjével. azzal a különbséggel. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. A nyomtatott old értem. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik. hogy megítéljem. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. kocsihasználat. de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. A változás csak annyi. Ahogy vesszük. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól. Valahol azt olvastam. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok.3 milliós alapjövedelemhez jut. közgazdasági. hétszáz és nyolcszáz között. mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. Nem tekinthetjük véletlennek. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. Az egyik elõdöm azt mondta. rutinos menedzser. Lehet. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. Soknak találj a? Utánaszámolok. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. Beszélgetõtársam régi. generációs kötõdések. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében. nem engedi meg magának. Olyan jól fizetett állások ezek. és ná n ilyeneket kell ellátni. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. mobiltelefon. valószínûleg azért. hogy felháborodjon: Jogi. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül. hogy a bal-. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. Rendben van mondom csalódottan. Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt. nemcsak azért. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában. mint a városi lakosok. akkor az orvosokéval. az ne me n OEP fõigazgatónak. kirúgott fõ lyettesrõl. Anélkül. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán. az mindig is durva volt. elnézést kért a meg tásért. de el sem tudtam képzelni. a falun élõk betegebbek. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. Úgy döntöttem. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. ami a mini tíz és félszerese. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. hogy a orombább lett. Az irodája nagy asztalán egy vastag. akkor soknak. Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét. vesztegetési kísérletekrõl. lehetséges. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény. egy fõigazgató-helyettes évente 6. Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. Már indultam is volna. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. és megszakadtak az évszá os.

Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. reform félbe maradt. csak annyit mondhatok. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. Oberfrank Ferenc. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. az eredmény nem. em is olyan szinten. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. Jávor András. a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. Nem hogy mi. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. elõír ató egy-egy területre. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg. hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. neki vétójoga van. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. Ne haragudjon. aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. Olvastam egy adatot. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. létes rukciójára. aki a bukást is vállalni tudja. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. Ez nem a mi feladatunk. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. konstrukció. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. azt az indulásnál dr. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. Ezt nem nekem kell megítélnem. De miért nem emelkedik a támogatás. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. foglalva. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk. a beruházás. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. de a betûjéhez is. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. mert a bukás is nemesebb. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük. a gépek vásárlása a minisztérium. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. amiért nem jut pénz az épületeik. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. Az ország 160 kórházá . annak financiális ügyvitelét. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré.

saját költségvetéssel rendelkeznek. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani. de nem kommentálja a hallottakat. és ki is fizették a költségeit. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. Úgy hallottam. és hagyom. Nem. megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. . Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. az egyikben a gazdagok tömörültek. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. Nincs mód arra. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. mint a nyugdíjak lékos emelése. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. tudok róla. Önkéntelenül is közbeszólnék. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. én megszoktam már. mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. hogy beszélgetõtársam sa a szót. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést. Egyes vélemények szerint. Matejka Zsuzsa felnevet. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. Az olyan. addig szükségképpen nem alakul et. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. cs hinnie kell. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. vagy mikor kiderült. Igen. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. ám menet közben meggondolta magát. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. a kintlevõsége bb behajtására. napirenden vannak a csõdök. modernebb gépeket szerzett be. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót. mely már a betegellátás színvonalát veszél . ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. mint például a vasutasoké. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. Az igazsághoz hozzátartozik. A Fidesz-kormán úgy tervezte. jellegû igazgatási szervet alkotnak. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. jobb orvosokat szerzõdtetett. Ez meglepi? Nem. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. Leg esetben reagál látványos eréllyel. országos illetõségû. Egy orvos egyszer azt mondta nekem. úgy látszik. és meg vagyok gyõzõdve. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást.a fele eladósodott. mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. a feladatok átgondolására. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. egyharmada olyan mértékben. hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. Az is jellemzõ volt rá. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni.

sajnos. A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). eznék lefogyni. de sem módomban.(Abban nem bízom. a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . A külsõ társadalmi és szociális gondok. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. stb. ennek érdekében az elv iad vissza. például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. sõt 40 százalékos szerepet játszik. a drog. [Mint annyi más esetben. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. mint a kö nyezõdés. esetleg mikor válik elviselh né. ha visszatérnénk arra. nem alakult ki gészségtudatos magatartás. a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. a dohá izálás. károsító hatások elhárításában. Ha eltekintenénk attól.. felvilágosító. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. rosszul hallok. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. sem jogomban nem állt vitába kezdeni. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. függvénye. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz. abban az életmód 30. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. silány édességekhez. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt. hogy nem nek öntudatos emberek módjára. a zsíros yérhez. a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. a helyi önkormányzati. ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném.) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . A többi az életmód. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak. mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. bánatomban egyre többet eszem-iszom. hogy ez a szándék megvalósul majd. Ezt persze nem mondom ki. hogy azt hittem. sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte . a higiénés viszonyok. egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét. legalábbis annak nagyobbik felét. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott. Az. akkor is tovább sújtanának minket. olyanok. jogalkotó és ellenõrzõ. most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. ha k . ezen belül az egészségügynek is. hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. szemükre hányva. Az egészségpolitika. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. és ahelyett. kalóriaszegény. hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. Nálunk. az egészségüg váltani a világot. A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja . a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre. a helytelen táplálkozás. a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. a férát mozgósítani képes tevékenysége. Például. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. a környezetszennyezés.

és biztosítja az új és korsze gatását. a kívülállónak is túlzásnak tûnik. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. büntet. hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. ne teremtené meg a saját betegkörét. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit.határozom meg. csak ritka esetekben j az. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. mely ha egyszer létrej . mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek . Ez viszont azt jelenti. más szóval: ha nincs páciens. amely 2002. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat. amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele. hogy melyiket emelem le a polcról. mint a kívülállókét. h ogy tüntessenek a jogaikért. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. bocsánat. hogy a betegek elõtt etetlen. hogy nincs az a kapacitásmennyiség. Az állam. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. Ebbõl is látszik. nincs igazi politikai Arra gondol. hogy õket a isába terelje. Az üzenet dr.) Nyugaton a páciensek kikövetelik. a reumásoké és így tovább. hogy a piac két pillére. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. ha beteg leszek. felismerték. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt. Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések. Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. például olyan módon. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal. innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. Ezen gyógyszerek között an is van. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. mások megszûnésére. latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. de ezek még gyerekcipõben járnak. Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. a keresleti és a ti oldal összemosódik. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél. a va tegeké. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O . ugyanazzal a lendülettel folytatja. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. becslésem szerint több millió f os költséggel. Bizonytalanság alakul ki bennem. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. Ez egyedi jelenség. Nem inkább azért teszik ezt. figyelmeztet. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem. az orvos dönt rólam. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg.

tehát az újságokban való megjelenésének ideje. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni. Én már a legkomolyabban gondoltam rá.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között. vagy a magánpraxisba men át .. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. Ne a . Persze rossz. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. annak a gyárnak a terméke volt. de mindenesetre gyanút kelt. mert. hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. elõfordul. csak támogatást nem kapnak. állítólag. hogy elkerüljék a vitákat. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak. Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. [Olyan esetekrõl is hallani. Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. Bólintok. hogy 0 óra u mazták meg. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. de ez t jelenti. fontosabbnak tûnõ momentum. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben. vagy mondjuk inkább. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat. hogy mibõl. hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. bár kizárt dolog.és Támogatási Bizottság.] Sok függ attól. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. mondjuk. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba. tehát különös hangsúllyal. hogy apróság. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. hanem a Társadalombiztosítási Ár. az orvos an azt diktálják. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. mennyit. aki rosszra gondol . Lehet. de tudunk olyan esetekrõl is. akik figyelnének minden kétes ügyre. az Innovatív Gyógysze repel. melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. hanem a környezetük i . és könny játszható. õket talán nem leh megvesztegetni. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . ig tartott. már nagy bajokra vall. A másik. ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel. Az a törekvés pedig. csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. az aláírók névsora. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. Az illetékesek. amire a betegnek szüksége van. ahonnan elbocsátot . ami szinte lehetetlenné teszi. hazaviszik és elosztogatják. milyen körü t felhasználni. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. Gy. M. Talán. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat. Változatlanu juk jelét annak. hogy szerzõdtetek. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg. hanem amit megfelelõen finanszíroznak. valamint az OEP delegál tagokat. Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani. Nálunk elpazarolják. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. hogy ennyi alapmolekula létezik. a Magyar Lupus Egyesület .

Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. ha az egyenleg pozitív. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. mert nem tudunk pénzt keríteni rá. hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. stratégiai igazg ettem. A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. Nemzetközi példákból indulnak ki. Egyetértettem a szándékával. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. és egységes. de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. ez ké ervezõk bevételi oldalát. nem törekszik egymás kizsákmányolására. hogy figyelnék minden döntésüket. Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként.amiért ilyen sokat keresnek. õ. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . és viz tra hívtuk be õket. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. akkor kifizetjük neki a különbséget. ezzel lelassult . de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. az Irányított Betegellátás IBM-re. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. mint az országos adatok. A háziorvos másutt akkor j ban. Munkám során találkoztam Somody Imrével. Az egész elgondolásnak az a lényege. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. De az egész elképzelés akadémikus. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. rögzített csoportját ke a panaszaival. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. és a legkisebb ballé is jelentenék. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. Gyógyszerészként végeztem. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul. Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. melyekben a háziorvos. ha negatív. szakrendelõknek. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. mint igazi vállalkozó. majd a Pharmavit Rt. a felét sem annak. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. többek között az amerikai managed care mintájából. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. az egye következmények nélkül marad. beavatunk olyan szakembereket. de korábban még nem kezelt egyéneket. és kontrollálják a költségeket. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. Biztos. amit a hasonló állapotú. A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal. de az is kétségtelen. és eb ia. akár szervezõként. Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás. az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak. m ek következtében anyagilag is jól jár. Az év vég a szaldót. Illik f eznünk. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen. abból indult ki. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. utcai ruhában nem tudunk bemenni. Továbbmegyünk a folyosón. Ezzel csak annyit értek el. Egyszer eltö anyvezeték. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. és idõnként felrobbannak mondja Piroska. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. és az egész épület összeomlik. A gépház. a gáz és a csatornare központja. hogy igaz volt. hogy még egy gör verhetett volna neki. elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. a víz az elektromos vezeték fölött fut. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. elönti a pincét. ez is elpang. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. dupla árat számít fel. A legenda a legõsibb anyanyelv. lehetetlenné téve minden kapcsolódást. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. Nem. és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. fölébe egy újat és m t raktak. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. egy mindkét lábán combból csonkol . hogy beépítették a folyosóvégeket. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. és négy órára leállt minden. a vezetékek belógnak. Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. mert kiüregesedik a föld. A forgalo e leszorult a mélybe. Az is elõfordult. A hatalmas alapterületû. én is csak így hallottam. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. csurog belõle a mo lé. Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. hogy a belmagas lecsökkent. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. ezeket csak úgy l kítani. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. Most kibélelték mûanyaggal. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. é . még jutavászon etelés fedi õket. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög. hiába szigeteltek cementtel. a fûtés. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. A ezen a területen. majd mikor ezen is átütött. hogy folytassa a munkáját. nemrégiben megrepedt. Mihez kezdjünk. ezzel-azzal. A szennyvízvezeték is tömítetlen. kicsi az ûrszelvény. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. a szen raktárakat. hogy próbálják meg szalonnával. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. a víz változatlanul betör. hogy nem. mint egy normáli ságú helyen. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát. Ide csak benézünk. még a mûtétek is. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. Leül egy kávéra. akárha egy buzgár törne fel. Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. lehet. Idõzített bombák ketyegnek itt. és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. összesen másfél méteres vastagságban. ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. és egyelõre nincs baj vele.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. és azt tömködték be a résekbe. h e hordják el. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. Lehet. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. akár egy csapból. Valakinek támadt egy olya n ötlete. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. Nin betartva az az elõírás sem. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé.

nem kell messzire vinni. egyik kollégánk tíz év ek. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. és az abba halt bele. hanem elrejti a mögötte rothadó falat. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. hanem marad. Ez. illetve ide-oda telepítésér elegendõ. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. az egész gyógyító munkát megingathatják. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát. Majd folytatódik a különös karnevál. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. ami természetes. elõbb si húz el mellettünk. teli tüdõbõl fújja a füstöt. vérzés keletkezett. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. hogy a hordágyon fekvõ. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. majd egy fehérköpenyes. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. cigarettázik. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel. Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. Ennek a tanulsága tosak lehetnek. nem következett be. akkor is félig megfõne az ember. már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. mint tudjuk. ha elõ ig patológusként is mûködött. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. Mi történhet? mo ozok magamban. a legjobb helyen teszem. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. A mi nehézségeink. ami az olvasót érdekelheti. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. ez a borítás nem díszcélokat sz . hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. Bólintok: Persze. melyet vonzana egy hullaház látványa. elõnynek számított. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. villanyhálózat. legfeljebb rosszul leszek. mehetünk. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról.enne. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. hogy igen. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. Nincs olyan részem. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart. hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. a szövetvizsgálatok. az osztályok átrendezésére. hogy mûködjenek a vezetékek. A teljes gõz-. bele nem halok. mint bizonyára tudja. hogy mindent meg kell nézni. hogy: de hiszen ez halott. de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom. Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. Másik fo lt. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. némi kétkedéssel a hangjában. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. hogy a patológus nem születik. Azt szokták mondani. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. hogy ha kifújna a gõz. nég harcol folyamatosan. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . egy másik is épp most hagyott itt minket. aztán visszajött. ezért igen sajnálatos. igaz. vagy ha mégis. Ha jött az orvos. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni.

Azok ott hullafoltok? kérdezem. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot. a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán. csak egy lepedõt vetettek rájuk. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait. A boncmester bezárja az ajtót.) Késõbb hallottam. mi tartja itt? Borravalós szakma. Aztán nem jelentkeznek többé. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. hogy tartsuk it gy darabig. megállapodunk . Legal zól a legenda. A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl. hogy . hogy nincs pénzük a temetésre. mint hideg levegõ árad ki. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. Nem. Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt. õ mesélte.és helycsökkentése. Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. Ennyit máshol is megkapna. hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. 73 ezer forintos n . az is lecsúszott a légvonattól. leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. és megkértem. hogy szeretném megnézni. Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. Akkor kiderül. azok már a rothadás nyomai. betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik. Félházunk van összegzi a boncmester. Másrészt komoly egészségügyi al is járna. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. Végül is megkapjuk az engedélyt. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá. megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet. Én már visszakoznék. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. ha õket ajánlja a hozzátartozóknak. látszólagos összevisszaságban helyezték el. Az író úr k egy pillantást vet rájuk. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik . és ezekbe pakolták bele a kadávereket. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. Az elsõ.a kórházak ágy. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. nem lépek beljebb. de Piroska. nem várhatunk tovább. Bejelentem. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. Két hónap után a t yik. hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket. hozzáteszi . az öltöztetésért adnak jattot. hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. Folytatjuk az utunkat. hanem egy másik hulláb . A tetemeket minden rendszer nélkül. fiatal férfi. A halottakat nem takarták le szemfödéllel. most tizenöten fekszenek benne. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek. a kocsik a városon kívül vesztegeltek. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. Erõteljes. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel. kérik. hogy csak a küszöbön állva nézek be. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. amíg összeszedik a szükségest.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen. de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn.

de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. szangvin kus lelkialkatú. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. akad olyan magyar minisztérium. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. hogy a munkahelyén keresem fel. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. XIX. Ami a személyes tulajdonságait illeti. hogy tudja. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. a középnemze vagy pályát módosít. azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. podtunk. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. a kezét vagy a lábát. Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját. A sebész viszi el a pénzt. Magyarországon a szív. a padlás t a nád stukatúr. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. hogy nem nagy dolog. Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. a betegnek talán fogalma sincs.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. életet vagy halált jelent. a lét kor sem éri el a 350-et. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet. számú helyezkedik el. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. A patológus kevesebbet keres. õ ellenõrzi. ami jelzi. ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. hogy patológus is van a világ on. ges és végletes. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. hogy ha szükséges rálja a szavait. Úgy kell határoznia. csak azt érzékeli. Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. Mielõtt megszólalna. sokszor kemény tíz Egy dolog van. és otthon folytatta a munkát. hogy maradt-e olyan sejt. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is. Évente 32 ezer embert visz el a rák. márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet. a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. készen arra. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. hogy egy ass . a vastagbélrák mortalitása. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. néha még tovább is. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. milyen a várható lefolyása. Elfogadhatatlan. elõfordulhat. Lehet. nálunk növekszik. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. ahol tárt karokkal várják. meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. (Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni. Maradnak az öregek. pontos má bábolnai tojóházaknak.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor . vagy kimegy külföldre. megjegyzem.és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is. a mûtét sikeréért. n. mert nem kap hálapénzt. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség. a kombinációs érzéket. Ránk. és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. de a jövedelme mégis alacsonyabb. egy üres papírlapot húz maga elé. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. hogy általában jól rajzolnak. Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. Reggel nyolct hétig tart a mûszak .

az elõbbi pénzpazar hoz. endelkezésére áll 2 komputertomográf. annak hiánya az egyik oka. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. mint az olyan területeken. máshol. de egyelõre kevés jel mutat arra. Szeretnénk elérni. a 17. Törvényszerû. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. Az egyik cikkben dr. de még a gyógyfürdõket is. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál. márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t. vagy alulkezelik a beteget. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. amelyet mi termeltünk ki. már gyakran nekirugaszkodtak. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat. Kicserélésére ne ut pénz. A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás. aki használhatja majd ezt a technikát. hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról.5 százal Nem szeretnénk. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. de kilencszáz orvos is kevés volna. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz. nehezen találják meg rajta. A gyakorlatban a se zet veszteséges. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit.zony ma is méhnyakrákba haljon bele. egy szállodát építettek volna azoknak nek. Akadnak olyan megyék. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. így nem lehet arra számítani. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. hogy lesz valaki is. A kórház egész éves költségvetésének 3. de kérdéses. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek. vagy helyesebben mondva. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz. de szervezett formában mé bontakoztak ki. az utóbbi halálhoz vezethet. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. vagy túl-. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . melyet csak a patológia használhatna fel. Van fejlõdés. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. valószínûleg még a vietnámi háború idején. itt is elsõsorban a paraszolvencia. esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. sok értelme egyébként sem volna. ha öndicséretnek hangzana. de semmif változást nem tapasztalunk. a . hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk. de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. elképzelhetõ. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. ha leejtenek valamit. A szakma azt szeretné elérni. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok.

ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek. szerinte aggodalomra adhat okot. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. Azokból az országokból. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. hogy egy fillért s ott. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik. úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. az ex agyis a külsõ. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. vagy olyan magas esetszámot lát el. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. ahelyett. hogy úgy ment el valaki. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. Emiatt fennáll annak a veszélye. hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. A kórházak. A cél megvalósítás hoztak létre. önálló vizesblokkal vannak ellátva.ol megfelelõ számú orvos mûködik. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. A további vívmányok is igen jelentõsek. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. de az az igazság. ellátták korszerû mûszerekkel. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. a társvállal inak emberei. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. hogy csak azok az alacson yan képzett. hogy formailag csalást követünk el. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. hogy legalább a nul . mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. illetve a sult vállalatok érdekkörébe. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük. a cég alkalmazottai. Az igazgató tiszt n lehetett vele. Amennyire meg tudom ítélni. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag.) Az az összeg. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. kevés lesz az orvos. Átvágunk azon az épületrészen. ahol most még nincs orvoshiány. külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. elõfordult. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. hogy lényegileg nem sokat kockáztat. A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát. hogy másképp nem tudná i a színvonalat.

mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. megállapít 1. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. A múltkor említette. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. késõbb kiderül. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. például a nyílászárók részleges cseréjét. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. de az esetek több pos bennfekvéssel járnak. Ez miképp lehetséges? Mondjuk. mert ezek kevesebb anyago használnak fel. a sebészet. de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. a kívülállónak úgy tûnik. Rögtön elmagyarázom. A küret ált az úgynevezett egynapos. hogy hullik a vakolat. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot. Ferenczi doktor reggel bejön. munka közben n tovább törött. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal. Visszatérve az elõbbi példához. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást. inkább egy-egy példát említenék meg. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. az 1956-os belövések és így tovább. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. Ezek más kórházakban is mûködnek. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. a beteg tüdõgyulladásban. felújításokra fordíthassanak a kórházak. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel. az urológia és így tovább. rajtunk semmi sem múlik.2 HBCS-t. ezért ne jutalom. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. cukorbajba szenved. hogy cukorbajban is szenved. Nekem.8 súlymértéket. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. alacsonyabb értékkel van besorolva. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt. sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. »igazo agas szintû ellátás elvégzését. pedig a fûtés eleve gyenge. Érti? Nem. százezer forint körüli összeget számolu l nekik. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. de a Betegségcsoportok. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. a lúdta sõdleges alapbetegség. A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották. az eredményesség megszorítások után. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. Ezek olyan beavatkozások. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. mondjuk. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. sõt. vagy nem. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik.lérjük. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. mert a régi már állandó robbanással . ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. Aztán vagy kifizetik. Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. ezért csak 0. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. akkor a teljes árat.

gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. mode berendezett szobákat felajánlani. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében. 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. Külön baj. hanem a drágább kéket . de nálunk is m egjelent. csakhogy a kórház nem egy gyár. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg. Nem veszik figyelembe. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. g személyekkel kell pótolnunk õket. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. Az illetékesek ú tesznek. hogy megkaphassa a gyógyszerét. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. így a feladatot kül kell megoldanunk. hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. pedig ha megkapnánk. Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el. A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel. Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. erre ed került sor. ez a nti. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. és az utcáról érkezett. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. Annak is mi isszuk meg a levét. hogy õk megtehették. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog .z már más kérdés. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. Gyógyszerre. Ügyeletes idõsz . Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat. a dologi ráfordítások ö kszik. a rendelkezésre álló százból. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. õk verték le az adott falszakaszt. ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen. eddig is sokszor dol nálunk. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. a három eg sak egy mûködik. mert megszokta már. csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. például akad olyan osztály. fõigazgató zá. ahol csak négy fõt. de nem tudtunk egy-. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. Ami az orvosokat illeti. kérem a mai utolsó kérdést. lehet. laboross aneszteziológussal. mert az sokkal jobb. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. de egyelõre nem i rjük ezeket. A minimális létszám tehát öt-hat fõ. aho t mennyiségû vas kerül be. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. a pénzt zárolva tartják. Itt bizony lhat. kétágyas. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. v gyis négyen összesen huszonnégyet. a titkárnõ sorra hozza be az leket. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. Nem ismerem az õ helyzetüket. a traumatológia és a töb is meggyengültek. akkor csak száz forintot költhetü k el. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot.

az illemhelyhez megy. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. besütött rajta a nap. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. és barátságosan kezet nyújt. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. mi 70 év körül járunk. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. A kórházban 130 ezret kaptam. de amikor híre ment. és már itt is vagyok. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat. Kellene egy új konyhát is építenünk. egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. hogy mi fekete seggûek vagyunk. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. Elindultunk. de azt hiszem. de az 3-4 milliárdba kerülne. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. Nem fogja elhinni. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. amiért magunkra hagy minket. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. de valahogy benne maradt a köztudatban. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor. hogy mit is akarsz. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. ezt már a fõigazgató úr is említette. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. Ide hordják nekik az ételmaradékot.fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. Az õr felgyújtja a villanyt. amit most az õrzõ-védõknél keresek. Mindenhová befészkelik magukat. a környék egasszonyok tüntettek ellene. itt 230-at. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. hogy milyen akciót tervezünk. a pácienseket senki sem osztályozza többé. Hiába permetezünk. a t nem térítik meg. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. ciánozni kellene. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. egy másik medencében pedig vízibolhákat. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. és belépünk az üres csarnokba. és l kabinokat. a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. csak nem adják oda nekünk. Eldönthetetlen. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. és beázások nyomai látszanak rajta. melyekkel a békákat táplálták. itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. akkor is meg volt szervezve minden. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. be-beszöktünk hallgatni. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. Még abban az idõben is. februárban igénye zóltak vissza. Igen. és vis . mikor én ideker em dolgozni. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. Aztá . A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. Ivartalanítani akartuk õket. egy szomb n állapodtunk meg. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. hogy társaik ne kapják el a bajt. A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük.

Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. tönkrement a motor. az egyik éppen nyomás alatt volt. székek és padok is sá k festve. bútorok. és az aneszteziológusok azt mondják. kerti asztalok. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. ki kell még emelni. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. és nem mindegy. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. Ha túl erõsen sütött a nap. ez átengedi a vizet. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. A mûtõk is üresek. otthonosabbá teszik a kó dást. A délután már az estébe hajlik. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. Lehet. ha már mindenképp en muszáj. és letusolták magukat. azt már meg sem merem kérdezni. Arról nem is beszélve. víz. akkor inkább kedden. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. Késõbbi operációra azért nem került sor. de visszatartja a bele ullott leveleket. k senki sem fizeti meg a túlórázást. a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. hogy éjs esznek. el sem törött alatta. Tegnap. A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók. Kiderül. hogy a színes falak. csak egy teremben mutatkozik mozgás.lett raknunk a lapot. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. minden rendelõ be van zárva. a kiáradó víz három e et is elborított. itt is kevés vigasztalót látunk. Körüljárjuk a csarnokot. mire el tudták reteszelni. Természetes. székek. és kellemesebbé. itt sorakoznak a mûtõk is. csak az utcára. a munkaidõ végéig. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. Azt hiszi. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. Annyi biztos. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. világítás. minden oldalról pergola vette kö . mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. de az üveg erõs. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. fekvõágyak álltak rajta. mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve.

ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat.seb. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. hogy állapotjelzõnek sem utolsó. Természetesen sem idõm. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. az Erzsébet kórházban kezdem. Az egészségügy. Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet. Összesen 16 10 42 . A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. hogy higgyek benne. segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján. Gy.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. akik tudják a szakmáj kat. és ki is merik nyitni a szájukat. € € Egy kimutatást nézegetek. hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban.Az az igazság. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6. mert úgy gondolom. az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre. Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket. hogy legközelebb oda is el kell mennem. egyszerûbben szólva a pénzt. elõfordult. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik. sem módom nincs. mikor eszembe jut. Jusson majd az eszébe. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. amit mon m. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. mely az Erzsébet kórház ápolónõi. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. hogy nem személlyel.] E-bel Gastro Baleseti seb. de fel zetblokkom utolsó. Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl. Köztudott. Õket minimálbéren alkalmazhatták. Bal. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat. hogy innen elküldik azokat az embereket. amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. Valakit a helyükbe kellett állítani. Moldova úr. de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban. Ideiktatom ezt a ki atást. hogy az illetõk nem vá . a törtszám abból adódik. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. gyakran alak ilyen csali helyzeteket. hajlok arra. emlékeztetõ oldalára. Már a Keleti pályaudvarnál járok.ambulancia A-seb.

majd állítólag Szegedre került. hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik. de többen is állítják. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket.6 €€8 17 11 €€9 32 341. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól. január elsejei hatállyal. például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott. hogy megszûnt az elvándorlás. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad. ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett. Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. Az illetékesek volna szabadulni tõle. hogy Sásdi doktorral. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. Mint látható. ott várakoztak a bejáratnál. az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk. traumatológia. csak a yben. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni.6 -5 -2 -2 -2. Nagy doktornõ feladatkörét. inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott. sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került. ez a szám mostanra lement 550 alá. A két kórház profilja kiegészítette egymást. doktor Nagy kiváló neurológus volt. hogy nem. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra. Mik a további távlatok? . nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. Az akkori igazgatónõ. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl. elõbb Ajkára.24 14 11 36 41 26. az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést.

országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret. a közlekedés és mások után. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. de aztán a kormány a választásokon megbukott. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. Egy. a maga idejében korszerû. Ezt a kórházat króni lakítanák át.és vizeletbûz. Kibámulok az ablakon. nincs túl sok idõm. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. ha m. ott kizáró s betegek fekszenek. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. így is veszteséges. mikor ott megszûntek ok. és mind többen szorulnak ápolásra. 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. elõttünk áll Portugália példája. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. az ztály -ra kérem magam. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. az ajtók-ablakok rosszak. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. sõt. fokozatos lemaradás következett be. mert nincs tisztában a s . Meglep. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide. plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. Az ápoltaknak ha nincs családjuk. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. tudomásul kell vennünk. megkérdezi. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. vagy van. A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut. Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. bár sajnos. a közbiztonság. a falak sok helyütt salétromosak. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. € € A Dr. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. Elvileg volna rá lehetõség. Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. maradjunk a krónikusnál. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést.Néhány osztályunk még most is. A múltkor láttam egy preferencia felmérést. Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból. Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. nálunk erre ali . Benézek egy kórterembe. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett.

Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. a betegváró. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést. ren erint igen elhanyagolt. ahol fõleg testkihûléssel felvett. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ. bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. A sterilizáló. A súlyosabb betegek ápolása két. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. szakdolgozói el sem rendelkezik.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. Régen úgy mondták. ez is ejátszott abban. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. torl alakul ki. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. elfogadható raktárhelyiséggel. társalgó vagy dohá szoba szûkös.8 tesz ki. Kárteszi fõorvosra bízott. megnehezíti a feladatok ellátását. hogy a tudás hatalom. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. többnyire hajléktalan bete folyik. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. ahol más osztályok szám znek munkát. a napi két ügyeletes és e . hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg. feltételezheti. Egy súly zertartalma 12 százalék. fõl enszerek tekintetében. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. egy osztályiroda. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. az intenzív mára ismét az osztály része. gyakran ismétlendõk. az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. nem sok változott. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. ú meg a hatalom jelent tudást. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül. a krízishelyzet folyamatos. Szûkös az egyetlen mentõbejárat. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. de igen drágák. ez is csak úgy jön ki. A mûködési területünk i dett. Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. ezek nem követik az esetek súlyossági fokát. gépteremmel. e nem lehetett tovább halogatni. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött. De túl ezen az extrém példán. A mi 4. sõt egyre súlyosabbá vált. orvosi szobákkal. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen. de a nehézségi fok emelkedik. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. Az átlagos ápolási idõ 1. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen.5 milli l is járhat. raktári feladatokra is igénybe veszik. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4.

hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. a lepedõjét a a padlóra. Létezik olyan magyar rendelet. Sajnos. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. Nincs utógondozás. Nem hiszem. Rákényszerülhetünk. Hallottam olyan legendákat. súlyos következményekkel járhatna. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. és behozza õket a mentõ. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. mire elindulhat hazafelé. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus. A teljes telítettség kerülendõ. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. Napokig agonizálnak ép tudattal. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. Szóba kerül egy. Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. Ha két ápolónõ kiesik. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. a fõnõvér már nem t a beosztást. arra támasztja meztelen talpát. Most. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. reggel nyolc óra felé áll be. eltûnnek az emberek. törvény vagy bármi más jogszabály. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel. és ezerszámra sérültek meg az emberek. Nézek utána. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. de nincs megfelelõ személy. mint amilyen Tokióban fordult elõ. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. Kárteszi doktor utazik. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. már rég kihûlhetett az étel. Belépünk az egyik kórterem ajtaján.s kijelölése nem biztosítható. 30-32 órá sít. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. ami ezt engedélyezi? Nincs. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. a beteget megilleti az eltávozás joga. Az en. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna. de nem nyúlt hozzá. ha újra próbálkoznak. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. el magával egy fiatal orvost is. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. futva ltûnik a kijárat felé. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról. hála Istennek. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. A fõváros nincs felkés katasztrófára. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad. a narkotikusokkal is ez történik. olyanra. egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. mert a szolgálat túlfeszített ri . csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. egy fiatal nõ. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. hogy sósavat pót isznak. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. amiért elentést kell írnia. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. De az persze nem megengedhetõ. Nem tudjuk követni. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát.

nem megyek bele egy vitába. a kõpadló kikopott. de az az igazság. a viszonylag fiatal. erre sem t k. és áthív egy kávéra a szobájába. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. nem kell drága gy ereket adni neki. és egy órán belül meghal. Fél hét van. a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. üres ogok végig. Az is sokat ront. és nem talál újat. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián. Szünet hozzá. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá. hármat lehet kiemelni. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. növekszik a daganatos betegségek száma. hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. Néha hepatitis c-t is összeszednek. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust. az utánad megyek -effektus.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje. Úgy jött ki. hogy felkereshessem a munkahelyén. operáción esnek keresztül. ezen azt érti. de úgy látszik. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. utána pelenkázni kell õket. elborzadva látom. Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. és más költséges ellátásban részesíteni. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. adt befelé a hideg. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. õk a pá solatban. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan. mert álta csonyabb képzettségûek. Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek. reményük sincs rá. Gyalázat kimondani. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. A bejárati ajtó rosszul csukódott. õk már átestek a szociális háló minden résén. Bólintottam a portásnak. ha a beteget behozzák. ezt már nem akarják vállalni. a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá. Az elsõ a 16-26 év közöttiek. esetle nyílást vágni a hasukon. segélykiáltásnak számít. veri a feleségét. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. hogy vannak betegek is. érdemes itt alaposabban is körülnéznem. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. Az orvos elrakja a szalám t. vagy az addiktológiára. A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja. Az elét önakasztással követték el. Fõleg hezen ezt a helyzetet. Hozzájön még a havi . hogy mi a kkor járunk a legjobban. ezért néhány este az ügyeletre. elhúzódó gyászreakció lép fel. hová vigyék õket: hozzánk. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. € € Úgy gondoltam. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. A férfi alkoholista. hogy keresek. vagy a Szent Lászlóba.45 súlyszámra sorolja be.2-0. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. Itt a pár. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. és megkértem. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

Harminchárom éve dolgozom. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. a napi esetek száma m elérte a harmincat. A fõorvos látta. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. Visszamegyünk a vizsgálóba. mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t. a testet pedig háromfe ta a kertben. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. hogy hová mehetek. egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. már rég lejárt a szolgálatuk. kikészülök. hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket. ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. hogy két rendõr lép be a kórterembe. . õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. megpróbálok itt tölteni e ypár napot. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. mint a fogdában. hogy egy éjszakár . Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. Visznek a Lipótra? kérdezte. elmosolyodik. Hát majd körülnézek. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben. behozott kábít tán kutatva. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. hogy egész reggelig. hogy ez így nem fog menni. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. a fejét levágta. A két rendõr káromkodik. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. amelybe a delikvens bele is esett. semmit. ott van a szállása Kõbányán a rég an. és azt mondta. A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt. otthagyta mind a két házat. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. A beszélgetésnek az vet véget. Megdöbbenve látom. fagyási sebekkel hoztak be ide. A házasság hamarosan felbomlott. Kikerültem az utcára. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. amel ben laktam. aki befogadja. hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. (A mentõk becsületére legyen mondva. le kell húzniuk a WC-n. sokan haltak meg a kezem alatt. így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. az esélyek itt jobbak. majd látva. A melléku Rákóczi útra. nem is motozzák meg a pácienseket. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. Lefektetik. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. Most onnan is el kellett jönnöm. Nyilvánvaló. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot. és utána azt tapasztalták. amíg eldõl. vagy kívülr zik valamilyen segítség. Hiába. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. Mindegyiket elsirattam. és a hûtõszekrénybe rakta. de az arcán határozott tartózkodás látszik. mégpedig a leírt módon. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. vagy le kai autóbuszjáratot. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. elköszönök és elindulok hazafelé. de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. eg izsákra való ruhával távozott.ilkosságot kísérelt meg. Csapdát állítottak n . Veréssel. mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. a szemhéja megmozdul. Akárcsak Iványi Gábor házban. Mikor lebukott. N. N.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. és itt kell mellette lehet. megpróbálta megjátszani a bolondo t. én meg n m tudok elhelyezkedni. Feltûnt nekik egyszer. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant. mellyel átjuthatok Budára. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel.

vagy ha van is. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. Ezt hogy érti? . ehhez jönnek még különféle szorzók 1. mint a legtöbb kórházban. az idén 3500-at. rvosi beutaló kell. amit vállalkozóként kap. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt.lágított bank elõterében. persze hogy nem vállalta. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. Szavaiból azt követke ki. sashalmi. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. mint már említettem. A hátsó épületet 1886-ban építették. Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki. nem. az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. nem hajlandó törõdni velük. retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. hogy n is várakoznak egy helyre. de annyira jellemzõ ügy. az átla lási idõtartam négy hónap. legalábbis formailag. 22-23 ezer for kap majd kézhez. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. gyakorlatilag elköltségelheti. Most jött egy új törvény. az igazgató elnézést kér. a kórház valaha viselte is a nevét.7-ig. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. de hallhatólag nem sok sikerrel. megpróbáljuk áthi k módján. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki. Az igény egyre nõ. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. aztán visszafogadja. mondjuk. Akivel most beszéltem. a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást. dõre. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. szociális jellegû feladatokat lát el. Ezért senki sem har rájuk. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték.1-tõl 1. Nálunk csak részleg díjat kérnek. az itteni elhelyezés. felhozta. Az esete nem egyed i. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. A szociális otthon az élet végéig szól. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. Megszólal a telefon. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. de elõfordul. betegeket fogad. akiknek vagy nincs családjuk. havi 40-50 ezer forintot kap számlára. hogy érdekelni fo . gyakorlatilag ápolási. Vannak orvosi szakmák. A kórház. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. és felveszi a kagylót. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. és ki ta az irodája falára.

egy adag ciánkálit vitt magával. Azt hiszem. Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. néhányan a tolókocsiban maradnak. a férfi járásképtelen béna. mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . vécépapír helyett lapuleve nak be. az intézmények. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra. hogy ha úgy alaku pota. kitol az elõtérben álló asztalok mellé. egymás kezét sem fogják meg. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. . külön-külön kórteremben helyezték el õket. úgy látszik. maga is imádkozzon. de a toxikológián megmentették õket. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg. a ma s fokozatosan elveszíti. az megsimogatja. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. Egy fiatalabb. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. kilencven darab Eunoctint vettek be. Másfél éve kerültek ide.7-ot (160 ezer forintot). a felesége rábólint: Így igen. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól. Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. hogy kimenjen a vécére. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. e élnek házasságban egymással. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet. Az orvosok igyekeznek elkerülni.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. A nõn vastag szemüveg. hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva. segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. csak délelõ szótlanul üldögélnek. mindegyikük elmerül magában. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. de nem figyelnek arra sem. Nem szólnak egymáshoz. üldögél a folyosón. vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. Kevé zemélyes holmi. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. hogy n helyzetbe jussanak. beteghordó lelép. Távozóban még látok egy öregasszonyt. ahová benézünk. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. õsz hajú pár ül. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. intéz hozzá néhány vigasztaló szót. meg sem kapták a okra használták fel. Újabb kórterembe nézünk be. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. hogy a jajgatásával avarja a többieket. ha nem. fölött szól a televízió. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. de a tudata tiszta maradt. Az elsõ kórteremben. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. 88 évesek. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. a depresszióé viszont 1. és nincs kétségem. hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. egyben szobavécének is használják. egy partra vetett halra hasonlít. sõt néha a tükrök is. aki szintén agyvérzést kapott. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. a gyerekeik eg látogatják õket. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. be is vette volna. Egykorúak. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. Odajutunk majd. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba. ne kelljen visszamenni érte a kórterembe. Mikor B. inkább fekszenek . a e megbénult. A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. 90 százalékos vakságban szenved. mert felfogja a baj teljes súlyát. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. vagy be sem készítik. Kár volt! mondja a férj. Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját. ha nehézkesen is. Ha hívõ. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. . de ahhoz sem nyúl senki. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet.. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0. a munkaideje hattól délután kettõig tart. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat. A kórházban nincs koedukált részleg. hat ág ak mellett éjjeliszekrények. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni.

kötszert vehessenek az ápoltak . A múltkor azt kérdezte. csak önkormányzati bi s. a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. de a Péterfy igaz arra kértek. Arra hivatkoztak. a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették. hanem vállalkozói szerzõdéssel. hogy néhányan azok közül. A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas. Üdvözlöm. és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. Azt beszélik. sõt. adományokat kért. sal. ápoltj eredhet össze. Ugyanakkor köztudott. Meg vagyok gyõzõdve. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek. alig terjedt ki többre. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. emlékszem rá. Moldova úr. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. hogy õk már régen meghallották növését. ha az érdekeik úgy kívánják. és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. vagy a közvélemény ítéletének. A fõigazgató 12 évet töltött itt. és XIV. hogy mondjak le errõl a szándékomról. h ogadni tudjon. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. újra megállapíthatjuk. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. valószínûleg. R embernek számít az egészségügyben. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. Az is k usokat vált ki. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. a Péterfy kórház fõigazgatóját. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. Mindemellett személyes véleményem s . késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas .) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. akik úgy emlékeznek vissza. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. nem ilyen egyszerû. középkorú férfi. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. Igen. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. én nem csõdbiztos vagyok. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. hogy hagynak meg engem a helyemen. a k nem fajulnak idáig.(A helyzet. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. a sajtónak. sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt. sok helyen a puszta létért. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. Késõbb maga attam. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. hogy vécépapírt. A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak. szappant. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni. De néhány résztanulságot már le tud vonni. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. Így csak néhány. A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. mint az adósságok kifizetésére. hogy az ottani fõorvo éppen beteg. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért. a fõváros VI. és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz.

1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. van rá remény. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. de azzal magának is tisztában kell lennie. melyet eddig mi mûködtettünk. hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. Én nem értek hozzá. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. A XVI. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. akkor nem is kell letörlesztenünk. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. már többször is járt a Péterfyben. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot. új székeket raktak be. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. Emlékszem rá: otthon. amit mond. Baján felújítot es fogorvosi rendelõt. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. hogy ha egy cég azt hallja. Kopognak. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. ennek fenntartása a kerületre hárul majd. Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. hogy 21 különféle tele tsunk fenn. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. Zsarnay nem zárkózott el. hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. Biztos vagyok benne. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. Még nem lá n üzletembert. Arról is hallani. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. egy hónappal ezelõtt került ide. és csak akkor magánosították õket. ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. ezeket a falakat. ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . eg yszerûen nem szállít neki. elnyomva egy sóhajt. átmegyünk Zsarnayhoz. aki szándékosan rosszul akart járni. egyeseket be is zárunk. Az õ munkájukat segíti az az úr. Még én sem mondja. megengedhetetlen. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. Akar beszélni vele? Igen. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság. a gazdasági igaz orábban. majd egy középkorú. Nekünk arra kell vigyáznunk. hanem tovább javulnak az ellátás feltételei. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. pályafu i kórházban kezdte. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. Nem vitatom. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként. ha lehet. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. Az önkormányzati biztos rábólint. doktor Budaházy Emilt. hogy ha be is következik ez a változás. mert akkor én mindig hazautazom Bajára.

Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. de háziorvosa feltétlenül van. akit megértem ebben a kórházban. Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. de nem jelentkeztek. rég elveszett ember. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. vagyis átmene megbízást kaptam. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . aztán visszavettek státuszba. kértek. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. Tudja. december elsején rövid. ahogy én szok tam a munkámat. meglepõdtem. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd.nt. hogy maradjak legalább március 31-ig. megkértem a tit nõt. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. hogy papírokat gyártottak. Mi történt magával? kérdeztem. de örömest tévednék mondom. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót. és szükség volt a segítségemre. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. Újra kellett volna próbálkoznom. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor. úgy döntöttem. Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni. szívesen. ha bajba kerül. jöjjön ki a kórházba. melyet minden évben meg kellett újítani. huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. fejlesztéseket. a zóként dolgoztam. hogy várjam ki. majd megbeszéljük. három hónapja állt fel az új vezetés. látva az állapot t. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. de egynek sem támadt kedve. hogy százféle felad lásson el. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek. Január elején azonban. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. akinek átad ajd az ügyeket. Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. -fõnök és még Isten tudja. hogy ne a küszöböt rágja. tehát a kórházi kenyérre kell. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. Visszatérve a kórházhoz. Budaházy Emilt. kiderült. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. Ha érdekli. 2000. hogy én 1993. Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. Jelentkezett néhány mérnök. ha a ny ató visszakerül a helyére. hogy beteg. de õszinté zólva. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk . errõl le kell mondanom. nem tudtam ellenállni. és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. Utánanéztek az ajánlatnak. és olhatnám az okokat. Nem akar egy teát inni? De. bár tudom. micsoda. Elõbb csak négyórás munkára kértek. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. nem jövök vissza többé. és segítségre van szüksége. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. érzelmileg ide vagyok kötve. és ezalatt nem történt sem b annyi. hogy hívjanak vissza. nem találtam benn. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató. január elsejével elmentem nyugdíjba. és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. Arra gondoltam. nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. Azt tudja. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. Beültünk az irodájába. . hogy befejeztem. gyenge voltam. ha garantáljátok. miszerint a Neptun Capital Inc. Szóval megígértem. aki sokat el tud érni k. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. de katársai minden alkalommal azt közölték.

A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. pedig szobák. a szomszédos motorgyár és mások. mindi k egy-egy kórterem. Úgy érzem. A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. hogy fogadjon egy eszélgetésre. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. Mikor ez épült. de akkor dupla pénzt kérnek érte. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. búcsúzóul kérdezem meg. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. ha akarja. abban bíztam. Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. Szóval így állunk. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. Írtam az illetékeseknek. létezésérõl véletlenül értesültem. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. a több € 7. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. Az Auxilium Kft. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. ami már nem fér bele. hívtam valakit. de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. mert külföldiek is akadnak köztük. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. Ennek az év végére meg kell történnie. hogy megnézzük a kazánházat. Elnézést kértem. de ezek mind visszaléptek. úgy számolom. üre ség fekszik alatta. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. egy . még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. mert épp most járt le a szavatosság. Jól van. Körbenézünk. közben kialakult eg mi beszélgetés. menjünk át. hogy közben egy percre sem állhat le a kórház. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . kapjuk meg az engedélyezési okiratot. vagyis már szeptember közepén tartunk. ahogy van. Kint a szabadban. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. el lehetne vinni. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. Két kéményt úgy. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. abba belefért v a. eleget láttam. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. mint képzeltem. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. megtudtam. külön pénz viszont nincs rá. és nem fog megtörténni. Ez plus z egy hónapot jelent. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. de inkább 12 t. és ettõl nem lehetett eltérni. semmi szükség sincs rá. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. és átnyújtja a névjegyet. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. hogy az egyedi eseteken túl ató. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. nem én ígértem meg. megkértem a vezetõt. Ez hogy lehet? Úgy. az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. Miért ígérték meg. Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. most másfél mûködik. így másolták le a lapokat. Máris késésben vagyunk.

A Medicor állami nagyvállalatnak számított. és megmentettek. Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. és rintem. az is szerepet játszott. hogy a tervezésüket. egészen addig. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. Mint általában. Diploma után az Akadémiára kerültem. kan. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. akik mûvészi becsvágyból. hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. de továbbra is végzi a munkáját. rám bízták a a kutatás-fejlesztést. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. Ezután hozzák meg a döntést. a szülõi házat már ki gyászra. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. hogy egy ember m egszületik. ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. állomásával foglalkozunk. hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. napjainkban már nagyvállalkozók. Mikor leérettségiztem. a Belügy dönt. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . úgy alakult. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. ma már az is felújításra szorulna. de a kórházban megoperáltak. kivágták két bordámat. ezért minden kartam lenni. Áthelyeztek r gyárba. máskor néha harminc is megjelenik. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. is közremûködtünk. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. így. az életfolyamat el. aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. ápoló és más egés ott gondozza. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. onnantól kezdve. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni. Pénzügy utalja át a költségeket. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. már mindenki letett rólam. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. e folytán a mi kft. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki. akik annak idején d lgoztak rajta. de hozzáa idõk vívmányait. Egy kormány sem kerül . valamennyien a Medicorból jöttünk át. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához. de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget. késõbb meg szoktak keresni minket. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. de erre sajnos aligha kerül sor.rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. látványos házakat kívántak tervezni. hátha valamikor hozzájutok. Az elsõ munkánk a t lt. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. . A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak. akik eredménytelenül pályáztak. A Medicor bõven ellátott minket munkával. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. Az is mellettünk szól. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt . nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. ha nem is lettem sebész. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. Tizennégy emberrel indul unk. de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. mint A Honvéd kórház. Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt.

elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. nálunk sen m tudja. már az sem volna elégséges. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. úgy tudom. hogy mit kell csinálni? Attól tartok. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. hogy képviselõjük is van. hogy mennyi volna a kívánatos arány. Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. . például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. aki tudná. az is kiderült. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. ahol biztos volt a haszon. ha j et látnak az egészségügyben. Csak ez önmagában kevés.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. hogy még azzal sincsenek tisztában. Az igazságnak tartozunk azzal. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. de nem tud betegeket fogadni. mikor egy teherautó elütötte. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz. hogy mibõl. A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. kubaturájában. de nem feledkezett meg a hazájáról. védõ mechanizmusok és érdekek. túlzott kapacitás is fellépne. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. Ne higgye azt. hogy milyen irányba kellene elindulni. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. Általánosságban szólva: ott tartunk. k azt nem tudják.Megszületik a döntés. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül. rend nem. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. modernizálására. Sokféle terv született már a hasznosítására. hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. vagy nem meri meghatározni. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke. így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták. Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. hogy az új kórház létrejötté ges. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. nagyon kevés. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. de új szervre váró beteg.

ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti. Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. várjuk. de egy lelket sem látni a környékén. Jöttünk edik és közli. a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. Úgy hallottam. ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. de nem nagyon hajlik rá. Kulcs csikordul meg a zárban. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. 1999-ben fejezõdtek be. Valamilyen pályázatra várnak. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. Én már lemo szándékomról. A fûté ki van kapcsolva. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. a félhomályban. felszerelési tárgyakat. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . akkor sem tudnám felmérni az állapotok . A kórház könnyû helyzetben. Úgy érzem. eghallgatott minket. tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. n rtózkodik a helyén. és most ötmilliárd körül tartanak. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. is a jó részüket. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll. sajnos. de makacs házigazdám rábeszél. melyek egyike. figyelmesen végigolvasta. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív. hogy szánjon ránk néhány percet. Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. hogy hívja fel az illetõt. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. egy õr beenged minket. egy új szárnyat is fel rnak húzni. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. hogy eredetileg 2. Bordás igyek . aztán kider a fõigazgató. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. hogy kerülhetett oda a két holttest. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. a bezárt üvega tünk. hogy épp indulni készült. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. Hiába múlt el azonban sztéria. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. még most. Bordás telefonon felhívja a kórházat. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. de. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. me szerint. hogy az Egészségügyi. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. Bordás szinte találomra benyit egy szobába. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. ha értenék hozzá.színelõ rendõrök sokáig találgatták. aki engedélyezhetné a belépést. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek. Elköszönünk. sem a gazdasági igazgató. ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. hogy beléphessünk mûtõblokkba. aztán visszaült a székébe. Jellemzõ példaként megemlítik. és visszamegyünk a helyszínre. mûszereket. Széttárta a kezét: Én. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . mert várják a megyei önkormányzatnál. és e nélkül is készségesen fogadtak. melyben feljogosít. ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket. és egymás különbözõ számot is felhív. befogadó és más hasonló besorolásokkal. sem a helyettese. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. kétszer halt meg. Dunaújvárosba. nem vagyok illetékes. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el. Bordás megkéri. és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. merre keressük õket. Dombóvárra és így tovább. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni.

az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. fölött d a takaró falrész. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. színházakhoz. mint azok az ágyúk. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. Nehéz elképzelni. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. több mint 2200 alkalmazottal. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi. Így. ott is fénylik néhány tócsa. Péteri Miklós. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. A körülmények az idõ múltával sem javultak. Valószínû volt. és itt 1998 óta megállt minden. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. mert itt is. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez. Az üres idõ duplán számít mondja az õr . A lámpák fel vannak szerelve. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult. az õrm dagréti lakótelepek. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. hogy ez a blokk is úgy avul majd el. ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. Gy. mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket. március végi jelentése megállapította.e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. bármikor tehetett volna. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. Tegyük hozzá. Néhol az esõ is beesik. Lehet. Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. dr. havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer. sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. melyekbõl egyet sem lõtte . mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. egy folyosóról kilenc nyílik. hogy bár a kórház igyekezett al . nem jutott mindenhová az edénybõl. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m .] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor. míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve. ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal. valaha sárga szõnyegen.

a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe. megszólítok egy tekintélyes. a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot. Az t illette meg. mintha valaminek lenne a pora . társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. Miután a megfelelõ pénz összejött. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat. Meg-megállok mellettük egy pár szóra. mikor veszett el a morál?! 1946-ban. a dolgok olajozottan haladtak tovább. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. érjük be ennyivel. néhány érdeke . a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. egy öreg orvosnõt figyeltem. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. hogy az orv osokat nem kell megfizetni.és négyágyas. majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. a fõ yzattól érkezett méltóságok. a gondolat szép. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. e z új épület átadási ceremóniájára. az egyes állomásokat úgy választják ki. A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. összesen 7. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását. ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom. valamint a nõvéröltözõ. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7. Pécsen. Én eddig úgy tudtam. A patinás. Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . aki elmondja. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. szeptember 30-a volt. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. szerzõdésesekkel pótolják õket. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. hanem a védõk lelkében rejlik. s tékek kiváltására.4 milliárd forint állt rendelkezésre. Az már szinte apróságnak tûnik. ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. de hát ezt gszoktam. a beszédébõl úgy szállt a semmi. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet. vitte el a pálmát. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li . és ez további megszorításokkal. Én egy sarokba agam. mikor Weil Emil azt mondta. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. Igyekszem oldalösvényekre letérni. kiírták a közbesze tot. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére. mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik.a finanszírozási feltételek változásaihoz. zömében kettõ. még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt. a többi gép a cercle alatt is dolgozik. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. melyen a Középületépítõ Rt. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát. és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban. hogy a befejezés eredeti 2002.5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. ez eltolódott 2003 tavaszára. míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. A budapesti önkormányzat vezetõje következett.

a rendezvény láthatólag véget ért. Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. Viszont. Megmondtam neki. amit azok tartalmaznak. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2. Az esetszámával kell mûködtetni.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba. a VIP-büfében is csak pog csital maradt. a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. Ezért nem szerezték be az MR-t. amíg a kórház fõigazgatója. Minden más intézet is így jár el. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük. Megvárom. Utolér a hivatalos vendégek élbolya. de hát ez kikerülhetetlen. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. és urópainak minõsülõ szintet. hogy a gyomra lyukadt ki. látn i rajta. hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. mert ha túllépik ezt a szintet. Péteri doktor panaszkodott. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. fegyelmezett ember. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. Bár hivatalosan nem zárták be. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett. A máshol párhuzamosan mûködõ MR. dr. mert a benti kezelés sokba kerül. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg. a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak. László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát. Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. és a kórház úgy jön ki jobban. hogy az egész Szent Imre kórház az e . nem engedett megvalósulni néhány atást. hogy olyasmi történhetett vele. legalábbis az új épületben. az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos. arról beszélgetnek. akkor azt fogjuk tenni. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni. Akadnak kialakításbeli hib . Létrejött egy modern s sztály. Egy hajlék mamát mutatnak. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. Benézek a szülészetre. A Szent Imre kórházban. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. Arra akart rábeszélni. követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra. mert a 7. akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. hivatalos ügyben. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. amit nehezen tud megemészteni. Nem kellett voln ezt megemlíteni. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. Általában megérezzük azt. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. és ezek nevét be entésbe is. csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. de ha valaki a határvonalon áll. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. és megállapodok vele. nincs hová kimennie a gyerekév el. új létesítménynek tekintik. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt. h befektetjük. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat. hogy ha a kórház így fejlõdik. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl. pedig lehet. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során. Ez így lehet. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel. de mikor benyitok az irodájába. Kiderül. A fõigazgató lassanként kifújja magát. Arra is rá akart bírni. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet .1-2. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük.

nekem. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek. hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába. a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. ennél feljebb menni nem kívánatos. A betegek t tölthettek itt. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. leromlott egészségi állapotú országban. 57 ágyra nappal hat. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. Röstellem bevallani. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre. hogy nem találni bent toalettpapírt. most három hetet. nek lámpák. hanem a beteg. mint például a belgyógyászat. zavart. Számtalan apróbb jel utal arra. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. fel kellett ni a PVC-takarást. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. ápolási gondokkal. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. négy érsebésszel rendelkezünk. ezért. amire kíváncsi. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. ezeket helyettük mások intézik el. mikor kiderült. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit. Ahogy más intézetekben. de nem tudom. vagyis nincs padló. mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. Hippokratész t az eszembe. ez hat ággyal mûködik. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. a f ek útbaigazító feliratokat. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. de õk tíznek a munkáját ellátják. amelyet már ellett volna bontani. ha ötven beteget kell kezelnie. századi körülmények közé. Erre vall. Mindent. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. zsúfolt szobájában dolgozik. Kevesebb ember több esett d foglalkozni. csak használat közbe ki. továbbra is lepusztult. ha lehet . ha rá akarnak ülni. a kívülállónak. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. de akkor már fizetni kell az ápolásért. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. Tudom. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. tönkretettek egy telefonkészüléket. mint más osztályokon. úgy z kevés lehet. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. nincs vakolat. de azon elcsodálkozom. akár egy középiskolai illemhelyen. a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. hat hét után viszont már mindenképp s távozni.k napról a másikra átlép majd a XXI. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. on már nem lepõdök meg. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. a kiszolgáló egységek létesítményei. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai. ahol a c . hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. mert több szakmára is ki van képezve. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. titkos dohányzók rebbennek szét. V t. mert nem kell f k ellátási. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. Eddig. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni. de arra alkalmasak. éjszak jut.

a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. arra hivatkozva. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. lyen a kórház áll. Nem volt o bánni ezt a döntésemet. azt is a másik épületbõl kellett áthívni. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. Én is azt hiszem. ott jött össze. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. nemcsak a beszerzésük. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. ne . Folytatva a szóba került témát. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is. és elmegy. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. többször is félbeszakadt. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. Mikor kinevezték a válságmenedzsert. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. hanem a mûködtetésük is igen költséges. Megindult egy hivatalos eljárás. mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott. Már az elsõ pillantásra feltûnik. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol. újraélesztõ eavatkozásokat. Csalódottan konstatálom. Sok külföldi állampolgár bekerül. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. akik terhesek voltak. sokszor hajlékta zemélyek képezik.latok is szétestek. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. mindenképpe . még tovább szûkítették a mozgásterünket. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. egy dip százezer forintot is elérheti. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . hogy nem. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. Megnézem még a sürgõsségi osztályt. ha úgy adó sebészre volt szükségünk. akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. Nálunk nincs idõhatár. A fõorvos. hogy megs et az élõsdiektõl. hogy a betegüket hazafogadják meghalni. lélegeztetõ. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. Már hallottam az ügyrõl. hogy azért. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. de így sem teljes a létszámunk. sokktalanító. A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. még az 1997-es évben. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. Közösen felmondtunk. A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. legalább öt fõ hiányzik. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. Ez sok? Azt hiszem. Két évig szabadúszóként dolgoztam. például a vé yan reagenst használnak. dr. Rákérdeztem. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. Családos ember? Nem.

Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. az Egyesült Államok elnö . A Fidesz. A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. ne háborút! címet adta. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. megáll a hátunk mögött. hogy ott újra feltöltõdik. van esély. Gilead vezérigazgatója. mikor hatalomra került. amely már az egész i fenyegette. A támo bizonyult. mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. az egészségügy a dik helyre került. és azok fennmaradásában érdekelt. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. . milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. melyet dr. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. A háborúk. és más helyre rakni. Nem kevésbé lényeges a az a tény. mint említettem. Az egészség és az em . február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. majd annak háborús célkitûzéseit. Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. nincs igaza. Azt hiszem. Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei. Dr. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. és dr. Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. Rath a természetes egészségvédelem. valamint a világ vezetõihez. hogy melyik dalra áll. Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. véleménye szerint. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek.k jó munkabeosztást készíteni. a kultúra szintje viszont csökkent. € € Berényi doktor közben visszatért. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. amit hosszú évek során ro ntottak el. Bush-hoz. Az alacsony k a betegeknek természetes. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. hónap sem telt bele. sõt rábólint a szavaikra. A dr. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. tíz prioritást állított fel. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. illetve igazgatótanácsi tagja volt. de hagyja. Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. Mert hiányzik annak a kultúrája. € € Vége a második résznek. hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. hogy a beosztottai kib jék magukat. hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. € Járókerettel Európába € 1. hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. a kiégés. 2003. thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. magánembernek egyaránt. az amerikai néphez és a világ többi népéhez.

Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . Ez érvényes a legf is. Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. hogy távozzon a cégtõl. Ez a döntés nem énrajtam múlik. belgyógyászok. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani. hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. egy alacsony. Rath Egészségalapítvány állhatta. csak a tüneteket fedik el. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. ellenõrizhetõ. nõg tartják a hálapénzt. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. mint orvos. azt hiszem. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. bajuszos. és a fenntartása sem olcsó. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. akik az igazi munkát végzik. A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. Már megszoktam. Igen. a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. mint a fegyverüzletág. mindenk inél többet elragadni magának. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. a sebészek. csak eljátszottam a gondolattal. sokat kínlódtam a lábammal. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. vérkészletek. hogy ki dolgozott . mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. A fõnökök. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. melyek nem gyógyítanak. € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel. én is úgy látom. Csak kórházakat látogatok. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. és azonnal tudják. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ . ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. Folytatom a felvetõdött témát. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. abban bízva. Ezt csak úgy érhetik el. hogy mennyi ment ki a raktárakból. mint egy autóbusz. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. Nincs ok leményeik helytálló voltában. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. az OEP úgy néz ki. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. például az MSD-hez. mert csak költségtérítést kapok a munkámért. éppen azért akartam sebész lenni. felfigyel ránk. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. és nem vonatkoztatta a egészére. és beestem a mûtõágy alá. Szabad megkérdeznem. az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. Ha valaki nem tud teljesíteni. ha polgári szabadságjogokat. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön.

Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. hanem az íróasztal mellett születnek. Számos példa mutatja. és sürgette a gyógyszeres megoldását. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. mert nem közvetlenül a fogyasztó. ez csak az elsõ lépés. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. kiderítette. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. el kell i. h egy köztes személy. Aki megenge . Biztos hallott már róla. de mondom. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. A következõ. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. mint hogy drágá nyakunkon maradjon. egy újságíró utánanézett. és tiltakoznak ellene. és a 00 millió dollárt is igényelhet. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. A hirdetések csak nagy mére ekben. ha jóval többet tud. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. az ár most már meghaladja a 15 milliót. hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. évente legalább 4-500 új te nik meg. Milyen eszközöket használnak. vagyis a beteg veszi meg. hogy bonyolítsák le az ügyet. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. az orvos dönt a megvásárlásáról. a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. Ha egy innova gyis újszerû. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. A gyógyszer különleges áru. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. Rosszul gondolja. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. magas lapokban. a vizsgála erült ki. ez akkor is sok. A piaci verseny kiélezett. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. hogy eladh ermékeiket. de ez nem újabb orvosságokat. Biztos hallott már róla. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. minden elõadó valóságosnak t a problémát. hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. ez öt-hat évig is eltarthat. az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. hanem társadalmi. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk.gyengébben. mint a régi. mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana. Az MSD. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. egyes rádiómûsorokban. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére.

Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. Ahol kórházakat. A Hunda jelentette ki egyszer. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad. ha elvileg kerülünk szem sal.). ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. Persze a túlsó véglet is jelentkezik. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. dolgozhassanak velük. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. Csákány György r. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. mint amilyen mennyiséget kiírtak. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. hogy megítélje. mostanra. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. véleményem szerint. hogy ne r tek büfét. Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. Baj akkor van. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. aztán nem vesz szerbõl. és y súllyal eshet latba. Ellenkezõleg. Persze az is elõfordul.és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. veszünk rajta egy gépet. elõfordul. Magyarország kis piacot képvisel. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez a múltból itt ragadt abúzus. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. klinikákat kell bezárni gazdasági el . e a költségeit is mi viseljük. azt senki sem ellenõrzi. Richter stb. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. továbbá. például francia cégeknek megéri. hogy a szakemberek megismerhessék õket. és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik. a nagymama sokallja. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt. mint a nyugat-európai patikákban. és az e eredményeiket publikálhassák. Mi történik akkor. vagy csak megfizethetetlen áron. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék.dheti magának. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. Feladata volt. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel.] orvosokat. sõt lekicsinylõen tkozik róla. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni. Egy országban. a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. majd otthon eszünk valamit. vagy nem annyit. amelyet a gyár nem támogat. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. megköze a 30 százalékot. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására. Gy. mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. a legjobbat akarja. l ehetõvé kell tennünk. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. Ennek épp az ellenkezõje igaz. ahol ma is vagyunk még. nem utolsó sorban a reklám hatására. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem. Visszatérve a marketingre.

akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt. Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. Eg rendeletet is hoztak.5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja. felírhat generikus. szakmai támogatást. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg.att. akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. illetve közvetett támogatá etést etc. amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. vagy csak az in b mértékben emelhetik. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. A helyzet valójában ennél is rosszabb. a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. kórházak nem adózo lmét jelöli. az OEP olyan rendelkezést lõ. az orvosok. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal. ha utánagondolunk. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti. Erre vall. hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik. hanem szakmaiatlan voltában. Ez rövid idõ alatt 4. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia . hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. Megemlítendõ. Nem folytatom. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. hogy az az orvos. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. és beviszik a kórházba. de azt sem veszi figyelembe. 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. A farmatámogatás. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán. A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi . Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. Ez az adat a Gógl-. késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. ha teljesíti a páciens kívánságát. hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. kiváló mi gyógyszerekre. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. Az illetékesek ttól tartottak. olykor ingyenes juttatásként. . inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. mely jelenthet közvetlen pénzt. hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. a márkanevét nem. és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. ezek banalitások. hogy a gyártók így vesznek elégtételt.

Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. rövidítve EGYT-re. € € Kõbánya szélén. de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. állták a versenyt z Európával. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza. és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. Általán t azt jelölték ki számára. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. és olyan mûködtetõnek adta át. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. megvásárolta az egész üzletet. sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem. . az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. A gyár nem kezdett vitába. cserébe el kellett köteleznem magam. hárman is belehaltak a mérge zésbe. ak a polcokról az italosüvegeket. valamibõl nekem is meg kell élnem. Televíziós nyilatkozataibó em sovány. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. míg kavargatjuk a kávét. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. olyanok például a tejcukor. azt itt . Zeus fõisten pajzsa. bemutatkozunk. a forgalmazást kellett irányítaniuk. huszonkét éves egyetemistaként. hogy egy. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. de még csiriz sem volt elégséges. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta. Késõbb megtudtam. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. a gyár önálló kutakkal.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. 350-400 termék került ide. egy kísérõt adnak mellém. több betût nem hasz ttunk. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. éles profilú arcát. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. mint az ipar más területein. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. A mi elõdünk. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. némelyik még most is nálunk van. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. de személyesen most találkozunk elõször. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. Orbán István. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. a megállónál szemembe ötlik. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. így jutott eszünkbe az EGIS. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. aztá einvitál az irodájába. bár valójában cs y apróságról van szó. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam.

mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. Nem is folytatom ezt a témát. vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. El kell fogadnom. Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . ennek az ára menet közben növekedett. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. Azt hiszem.7 milliárd forintot tett ki. majd igazgató lesz. és hatástalanná válik a megvalósítás. sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. hogy hibázhatok. hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. Megígérem. szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. ha rosszul d olgozik. hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. akit le lehet váltani. Ha megengedjük. három évig egy laboratórium vezetõjeként. hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. de a döntés után má helye semmiféle polémiának. mikor érjük el ezt a szintet. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. ha tovább is olvasta a szócikket. hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. akkor szabadon dolgozhatok . Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni. hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. de lényegileg az én kezemben . Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. mûszaki igazgató. Itt is igazi profikra volna szük dom. hanem alkalmazott. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. lelassul. bizalmas köz m. egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt. olyan hátra kértem magam. se . inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként. majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül. ha talpon akart maradni. és jó volt a mûszaki érzékem is . Servier úr. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. most egy jó kocsit tudnék i belõle. Most párttag? Nem. azt végre kell hajtani. az óvoda. Összehasonlításul megemlítem. hogy a továbbiakban nem térek vissza rá. innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. Én itt nem tulajdonos vagyok. de õ elhárí ajánlatot. hogy újra elkezdjék rá gittet. 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. mint a dön a. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. de vigyázott. Kétségkívül fennáll a veszély. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. azt is megtalá hatta benne. A rossz döntés is jobb. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné. az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember. Orbán nem engedte meg. hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a .

a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. sõt törvénytelen! Attól függ. a papír m onnan származik. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. Ha valaki. ha a ráta 6 százalékos. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. ez nem mindig járt haszonnal. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. mint a miénk. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. akkor már baj van. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. megérez egy ekkora tételt. mondjuk. Ha valaki azt állítaná. a kartondobozokon is csak a betû magyar. ez most 500 Ft. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat. de támogatásban nem részesülõk. A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. De hát ez az eljárás tisztességtelen. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. Annak idején Mikola. és gyakorlatilag eladhatatlanná válik. például. egészpályás letámadás folyik. támogat kek kerülnek. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik.ozók lakáshoz jutását. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . mint a miénk. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. hol alkalmazzák. és tak képesek. Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. ebbõ ot emelhetünk. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. Gondolja meg. hamarabb szétesik. az OEP megmondja. természetes. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. Azt is megengedheti magának. ampullát. mert ha az adott orvosságtól támogatást. de ha egy akk lat. Az elsõbe a vényköteles. mindenkinek megadták a maga jutalékát. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. Niger államnak akar eladni valamit. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. rajt incs más szerv Magyarországon. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt . végül a harmadikba választhatók tartoznak. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette. hogy megváltozik-e a színe. mely ilyen irányú támogatást adhatna. miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét. olyan mértékben fizetünk rá. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat. a másodikba a vényköteles. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. sõt az sem mellékes.

Ne haragudjon meg a kérdésért. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét. reformokat bevezetni. ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. másrészt. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy. hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. Gy. hogy a kormány a gyógys csapdába került. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai. vegye gy árucikket. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd. A min azt állította. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba.) Mi a helyzet az exporttal.]. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz . a 3. mégis elõállnak velük. Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. nem mond róla véleményt. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. a multik ritkán mennek ezer forint alá. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk. hiszen az a lényege. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást. egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. õsszel.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. Maj i is belejövünk. Lehetséges persze.2 százalékos árnövekedést tervez. megfoghatatlan általánosságokban ak. Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek. mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. aki el tud számolni . hogy 2003. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. hogy valakit rábeszéljünk. (A vita nem oldódott meg. mert 1991-ig beérhettük azzal. akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. Másrészt viszont azt is garantálta. számos támogatáscsökken t is belekombinálva. Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. legalább négyszer huszonöt évre. de az ar látszik. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés. mert azok e ntmondanak egymásnak. hanem az elnevezések. melyiket érdemes megkörnyékezni. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. A drágulás igen jelentõs mértékû. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. Az egészségügyben most minden forrong. melynek a megvásárolására nem is gondolt. zament. Szent Mihály napján viszont már csak az. a mi gépsoraink s cikkek is futnak. Késõbb arról vitatkozgattunk. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. Azt szokták mondani. hogy ermékeit írja fel. mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk. tehát eleve szabbul jártunk. közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. hogy az eredeti. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk. de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel.2 százalék mást jelent nálu és nálunk. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. január 8-án került sor. Egyrészt azt hangoztatta. Nekem úgy tûnik. hogy nem lesz könnyû. nyugtatók. hogy körleveleket írogattunk az orv ak. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket. Úgy látom. a baka is menet közben tanul meg énekelni. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki.

és generikusokra. tudom segíteni. Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. Kulcsrakészen. esetleg egy másik országba helyezik át. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. Most lakultak. és õk sem akarnak többet fizetni. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt . hogy megérzem fel lte . mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. megkérd zi a titkárnõtõl. € 2. Bántott a lelkiismeret. hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. amennyit akarsz mondta . hogy a fõnöke meddig ér rá. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. belefeledkeztem a beszélgetésbe. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. Üzemeket építettek. és magasabb hasznot is hoznak knek. egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. híressé vált készítményükkel. a másik a valódi g yszert. de a lovak tudni fogják. foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. ekkor a Pharmacia bejelentette. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. és megállapították. hogy már alkonyodik. Az üzleti harc élesedik. a cukor marad a végére. az egyik placebót.emberrel. megkérdezik. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. és meg va ve. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. hogy komplett kórhá tált például Peruba. Egy korább . Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. hogy mibõl érzi majd meg. A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. de õ elhárította: Azt és annyit idézel. hanem odáig fejlõdött. tárgyalni sem hajlandók róla. Nigériába. Én nem biztos. Nem értettem a döntésüket. Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. aki vadlovak betörésé oglalkozott. hogy ezt nem tehettem meg. hogy találunk is majd. csak az ablako n kipillantva vettem észre. Végül két mintacsoportot alakítottak . ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. Már egy éve folytak a kísérletek. elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. Brazíliába. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. nemcsak az ország könnyûiparában. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. hogy leáll velük. hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal. elõször állatokon. A riporteri udvariassághoz tartozik. melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. Bár folytattuk a munkát. melye ket érvényes szabadalom véd. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. ha árat ajánlunk. Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén. új utakat keresünk a hasznosítására. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. hogy más tollaival é eskedem. a pénzt meg küldd el az árváknak. Tuniszba és így tovább. hogy kiöregedett. Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. az . mert tségek igen magasak. ezek fõleg orvoslátogatók.

Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. A komputertomográf. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett. fõleg a Medicor. jelenlétük annál inkább erõsödött. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. mert a vezetés nemcsak gazdasági.a világpiacon szerezte be hozzá. és el is érte. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. Gy.] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon. mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. Kétségtelen. ilyen minõségben felmérhettem. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. móds forgatták fel az egész szakágat. M. mert rájött. A magyar orvostechnikai ipar. diplomáciai t megkapott. A nagy világcégek. akkor nemcsak az veszett el. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. de ez nem párosult olyasfajta jóind . Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. és forintban fizetett nem devizában. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. és nincs az a multinacionális cég. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. mi a Siemens vagy a Philips. kiállításokon vettek részt. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban. amikor már megtehették. végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. tanácsokat adtak. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt. olyanok. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. nem vásárolnék olyan cégtõl. azért is. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. Õk kran látogattak haza. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak. EDR 750-es generátorok. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. Azt javasoltam. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki . mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. felvették a német állampolgárságot. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. a rétegfelvételi techn is. és bemutatták azokat a rendezéseket. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal. hogy mindvégig jelen voltak. A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. A két cég emberei. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. járták az országot. számára szûk volt. hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. UV 4-es vizsgálószerkezetek.

mondom.47 millió forint. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban. és a CT ott is mûködik. Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett. Egy jobb páciens ma már felháborodik. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . bes t minket egy egyirányú utcába. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. a magyar származású ügynökök bevetése. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. amennyit az orvosok érdeke diktál. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. Milyen alapon lehet meghatározni. Erre or is elõkerül a pénz. hogy Németors Piac államaiban. h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. még többet vesztett. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában. a hamar kialakuló ve alatok. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait. ez az arány 198 e a 62 százalékot. A folyamat egyre inkább kiteljesedik.és mûszergyártó ipart. ami várólisták kialakulásához vezetett. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. népgazdasági érdekbõl. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. de tömegcikk vásárlásra sem. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral. Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép. értékük 867. ahol versenyhelyzetbe kényszerült. Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett. Szegeden. sõt! Bizonyítható tény. A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz. És akkor megindult a CT R-. például az International Medical C IMC) Budapesten. a számuk 1865 darab. Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. (A 2000. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn. ahol a szomszéd szobáb . becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája. Csak annyit mondhatok.lattal. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. mára lement 9 i súlyából pedig. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után. 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált. Az intézmény. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. melyek nemcsak gépeket szál k. olyannyira. az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. õket elsõsorban a piac érdekelte. ha semmire sem telik. A tétek emelkedtek. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat. ha lehet. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor.

De a legfe jlettebb. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. a volán mellett dr. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. A birtoklása tekintélyt ad. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. öncélú beruházás. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. hogy ez a tevékenység l ja. jobb helyeken lennie kell. Ez soha nincs kihas a. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. mint amennyire szükség van. a felhasználási terül határolása. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. ami csak szükséges az ellátáshoz. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. nem kell. Akkor még nem sejtettük. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. sugárterápiát végzünk. az õ befolyásának . Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ. ami így kiszakítva nem teljes értékû. mert általában sokkal nagyobb a kapacitása. aztán rá kellett . csak nem mindegy. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. Repa Imre. hogy ami technikailag lehetséges. A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. akár nem. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ. ami orvostechnikailag hatékony. A monopol intézet tulajdona ugyan. ezért egyszerûen elrontja.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. ez is a teheti. szolgáltatás. Az Ön munkahelye. az gazdaságilag megengedhetõ-e. kinyújtja a kezét. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra. presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek . A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. és leemeli a falról a réslámpát. Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. akár szükséges. milyen a hús-zsír arány. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. onkológiai vizsgá . mindig volt és mindig lesz. mindenk i mást kirekeszt a használatából. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. és ezek általában mûszerfüggõk. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. magyar állam fizeti kategóriáj zik. Dr. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. persze. ezzel mindent megoldottunk. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. a vidéki intézmények között mi szám snak. hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. és azt hittük. A fejlõdés egyenes vonalú. Ha zzuk. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. A CT. kutatás. A d zertációs mûszer egycélú.egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. hogy ez önmagában keveset ér. Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. a kutatásból közlem . Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. hogy milyen színvonalo . mondhatnánk. kihasználtság.

hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. vagy azt. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. Az intézet két mûszakban dolgozik. a múltkor láttuk az Inter-tévén. Most. professzor. Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen. ehhez értek. mikor helyettest kerestek mellé. ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. de az utánp gyakran másoknak neveljük. professzorrá válik. Ha megkérdezem a távozókat. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. hogy én ott is gyógyítani fogok.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. hogy ez a pálya nem hivatás. Például Pápán. . aztán õk is elmentek. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. ha nem tévedek. fiatalok. jól beszélnek angolul. képzettségükrõl pedig ani. félig a kutatások céljait szolgálja. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. sõt még az is kétséges. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el. Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is. lás elmarad. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. és nem olyasfélét. Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. Tételezzük fel. az induló tehetség tudóssá. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. Minden rendben is volna. egyet csípõvizsgálatra. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. ( Úgy tudom. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. hogy nem lesz. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik. a hiány mind súlyosabbá válik. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. mint a könnyebbek. hogy 10-15 beteggel fogl tam. Malaysiából hoztak egy doktort. és nincs mód a pótlásukra.) Beljebb megyünk. Egy kollégánk jelentkezett. a tenderben feltételként határozták meg. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. aki kezelje õket. egyó zélgetés után felvették. bennfek yt nem tartanak fenn. régóta tudom és tapasztalom. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra. hármat ponyasérüléssel hoztak be. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. Nagyjából. hane m szolgáltatás.7 milliárd forintot kellett költenünk. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. hiszen ezek többet fogyasztanak. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak. Senki sem értette az indokát. és ez a létszám már most is csak szûkösen s. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. aki egy szót sem értett norvégul.

legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. megnézem az MR-gépet. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. a mûk nnyit értek. Kényelmes székeket állítottak be. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. hogy egy embernek k nya. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. Ez Somogy megye. a többiek a gazd jai. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. Egy újfajta értágító gyûrût. ahol a MOL vállalat dolgoztat. a po pohárban cukorkát raktak ki. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. hogy valakit beutaljan ak CT-re. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. mágneses rezonancián alapul. mintha otthon. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. 9 állatorvos. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. . hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. fõleg keleti országokba. itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. úgy adják tovább. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT. Mint mûszaki analfabéta. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. Lehet. én is hallottam róla. Szerintem még mindig jobb megoldás. A gép Siemens gyártmányú. Elindulunk. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni. két televíziós készülék is mûködik. Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. az állatorvosi h kezelést.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. hanem miként a neve is jelzi. Mi is próbálunk exportálni. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. mert sok volt a hasznosítható réz. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. benyitunk egy másik terembe. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. mintha az egészet maguk nnák meg. takarító személyzet. mert elvész a garanciakötelezettség. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. illetve állattenyésztõ. orvos. mintha még egyszer megvásárolnák õket. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. nem mindig sikerrel. Akadnak öregebb gépek is. A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. A létszámunk 96 fõt tesz ki.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. ha vala ek megtetszene egy alkotás. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. sofõrök. Ausztriában végeztetnék el. fol an fennáll a veszélye annak. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását. meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. 12 mérnök-számítógépszakértõ. Tovább sétálunk. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. hogy ez is hálapénz ik. mi adjuk a berendezést.

vagy mocskok vagyunk. Repa doktor megmutatja. mûtéteket nem végeznek. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. de azzal a különbséggel. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. hogy továbbra is rendelhessek. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét. hogy e az állásajánlatot. és a fáradtságtól azt sem a. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. Már sötétedik. vagyis az értanra. de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. minden eszköz a humán színvonalnak g. a páternoszter már leállt. hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. hogy a kezem már nem olyan biztos. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. mire megtalálom az International Medical Centert. csak találomra írok fel egy-két adatot. Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. Miskolcon úgy kerültem az élre. vagy angyalok. ha megtudják. Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. mindig lesz valaki. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. hanem szervezõ orvosnak. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. A vezérigazgató. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük. aki irigyel és feljelent. hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. Körbejár folyosót. hogy adják ide a szerveit.A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva. de az a tapasztalatom. dr. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. hogy nappal van vagy éjszaka. Igen. aztán di a titkárnõjét. õk ajánlják fel maguktól. Nem tudtam rászánni magam. aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. Fordítva kellene. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. Ha csa . Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. mindenki sajnálta. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. Megbeszéltem a helyi televízióval. ki is j dezõ. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. növekszenek a veszélyforrások. hogy elme fõigazgató. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. aztán visszatolják. Ettõl tettem függõvé. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. aki volt. mindig a végletekben helyeznek el minket. és ügyelet t adhassak. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. Az sem kelt biza betegekben. Mit tapasztal: több rákos beteg van. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. máskor megesküdnének rá. Öt óra elmúlt. azt javasolták. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. de nekem volt erõm belátni. amiko zgatóvá neveztek ki. hogy dt. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. Igen. Ne haragudjon a megjegyzésért. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. csak már nem gyógyító. A kezünket csókolják. de még inkább önmaga elõtt. akkor is ragaszkodtam hozzá. mint régen. a folyosókat is át-áts rocell falakkal.

mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. szétrúgom a seggedet. ami a Fidesznek nem tetszett. Azt mondták. a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. és cserére szorul. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. és ha azokat nem használnák ki meg ben. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. az kih ul áll a makói kórházban. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti. akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. mindenkivel leültek tárgyalni. évi 365 napos ügyeletet tartunk. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. elkönyvelték. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. hogy beállítunk egy gépet. megbeszéljük Katona doktorral. mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. minket leszámítva. hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. s CT-vel. értesülök róla. Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. ha nem érzem biztosan. ultrahangos vizsgálatokkal. felesleges foglalkoz . hogy itt kell mara dnom. mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. MR-rel. hogy mit tegyek. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. obboldal rám szállt. nem tudja. hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. Nem fordulhat elõ. és bár a cég egyes részlegei önállóak. azért a beszer nk engedményeket. hívtak fel Budapestre. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. hogy rendszerváltás történt. utazási lehetõséget bé i. Képalkotó diagnosztikával. kemény kötbért fizet nekünk. hogy ke bálni a nimbuszodat. (Miközben ezeket a sorokat írom. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot. Nem fordult elõ. hogy a gép nemcsak mûszakil k el. Ezt és azt ki kellene r . és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. Ismert dolog. és õszintén szólva. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. Az persze igaz. k. a csalá kértem tanácsot. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. Ez 1987-ben történt.k rágalmaznak. A szervizelést is maga a gyártó végzi. hogy a kórház jól megy. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. nem mind .) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. a maximális kihasználására törekszünk. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. 2002 cég tõkeemelést hajtott végre. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. Bosznia-Hercegovinában és Romániában. jogomban áll változtatni. A második. valamint vesedialízissel foglalkozunk. chicagói és más külföldi kongresszusokra. de ha valamin rajtakaplak. de hogy tegyem meg. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk. két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. Kezdett elegem lenni az egészbõl. úgy látszik. Feltételezem. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. elképzelni sem tudom. a Global I vest hozta létre. h an megköveteljük tõlük a munkát. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. Nem akarok turkálni a zsebében. én megvédelek. és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. egy konferenciánkon valami o hattam.

2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. ezek között sok a bedolgozó . vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. hogy az idõpon artsák. Csak ha magas a betegszám. Találomra jegyzem fel. de a gy m mûködik megfelelõen. Be-benézünk a rendelõkbe. például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. ezt itt VIP-szekciónak nevezik. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. de lkedtem. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. és hogy ne kelljen várakozniuk. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. szökõkutakkal rendezték be. Akit kilenc órára írnak be. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup . hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. az jó. több mint 600 négyzetmétert tesz ki. Egy pont értéke 1.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem. Az a tapasztalatom. a zt is összekeverem. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. a gépek. A falra ki van függesztve az árjegyzék. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre. az intézet profiljából hiányzó szakágakban.alapterület hatalmas. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. hogy a megelõzés olcsóbb. derékmag sárga védõléceket húztak fel. a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. Feltûnik. egy-egy ilyen check up . mi is a TB b tjait fogadjuk. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették. 10 ezret. és nincs ismerõse. ezért vagy az ismerõsöket. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. Gondolom. hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. reggel héttõl éjjel két óráig tart. könnyen lehet. A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. állandó vendégeink is akad on már felmérték. ha kontrasz tanyagot is használunk. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk. azért megéri. n kel. hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. Az elõteret ízléses padokkal. vagy egysze ják. mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek. Mint számos más egészségügyi intézmény. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. ahol a magántõke megjelent. mert az ottani bi . az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy. a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták. (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak.

A 160-170-bõl. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik. illetve a kft. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. Az az érzésem. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna. a garantált 13. a munkavesztésüket korlátozó ovább. De mi van például akkor. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába. a klinika tulajdonosát is részesíti. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll. Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény. Katona doktor nem válaszol. Ez semmiképp sem az IMC bûne. kifogásolták. semmit sem vettem igénybe érte.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal. ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. € € Hevenyészett. többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk. itt a kft. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. és soha. havi fizetésrõl.ság szólt neki. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. én is három fokozatot képzelek el: az akut. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát. mindenkivel közlik elõre. .-t. hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot. kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok. csak széttárja a karját. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála. de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. és be kell vonulnia egy két ekreációra. a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét. hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. de mikor és hogy juthatnánk el addig. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna. Nehéz különválasztani. Ha belegondolunk. most nincs pénzem. hogy Kovács Jánost . mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. különben felbontják vele a szerzõdést. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . és meghirdette a magánosítást. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. ha valaki azt mondja. egyezés az OEP-pel. 1993 óta a KDK DOTE KFT. február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. mely 2003. mely hírül adta. Egy jól szervezett.. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. a Népszabadság 2003. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. április 22-i számában rátalálta olt cikkére. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát.

hogy helyet változtatunk. És az. A mûködési engedélyük tíz évre szól. minden fiatal. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. átszervezünk. Én bízom benne. hogy az átlagnak. Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. melybõl nem lehet elõrelépni. a diplomájukat. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. nem lehet belenyugodni abba. a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. mert ez maga az élet. Katona Zoltánt. Végül megállapították. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében. Azt el kell ismerni. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe. mikor felvilágosítást kértünk. a betegek jobb ellátást kapnak. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. sajnos. beléptek-e a kamarába. . kicseréljük a lámpákat. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . hogy a fejük fölött. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. mozdítani kell. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. M ondolja? Nem. többek között a MÁV kórházb n. hogy kezdj el valamit. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. marad a harmadik lehetõség. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. e en. Annyi biztos. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. y a budapesti az illetékes. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt. rá. d hetekig azt sem tudták eldönteni. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. hogy állandóan változtatni. aki bef ejezi! Ez. mert ellátási kötelezettség terheli õket. Ez viszont oly n passzív helyzet.Lázongás tört ki. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. nag a klinikáról is eltávozott. de az nem érdekes. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. fizetik-e a gdíjat és így tovább. zt mondta. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. A fõvárosban viszont belátták. legalább annyi kell tenni. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint. a debrecenire. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. a gyakorlatban másképp alakult. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön. majd lesz valaki. A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. ami jelenleg uralkodik. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. csak heten nem írták alá a szerzõdést. Minden téren tombolt a törõdömség. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. az e magának. kiderült. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. most. vegye meg. Az abb . valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. de jelentõsek az eltérések is. A baktérium egy kis élõlény. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. Lényegileg egy darab sav. mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. ha úgy találja. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. mely kettéosz odik és így tovább. hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. a vírus viszont nem élõlény. uram. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. hogy õ voltaképpen fiatal. persze. Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött. En n ültem le beszélgetni az orvossal. az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. Svédországból már jönnek vissza genológusok. és azt mondja nek : próbálja ki. Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát. hogy: a vírus az vírus . hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. mint egy másik cégtõl. én rábeszéltem az orvost. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért. hogy rosszul azonosítják. és ott ütötték nyélbe az üzletet. € € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. és a laboros már csak rõl értesül. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. amíg kiderült. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. ha két ember eltart egy harmadikat. mint amilyennek beállítják. . hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. hogy reménytelen eset. felvet em bántuk. nem hülyék. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. A döntéshozókat egy különr onba. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. A kapcsolat azóta is folyamatosan él. A legnagyobb maffia úgy zajlott le. mikor nálunk is me AIDS. jobb. A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek.Ez korántsem olyan egyszerû. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. ezret. de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. mindegyikük megtette a maga aján atát. én em. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. a fertõzésekkel. Nem mondhatom. sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. a mi gyártmányunkat. et. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. ez súlyos következményekkel járhat. Elõfordult. hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad. bármennyit. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. mi elláttuk a feladatokat. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. hogy beválik. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei.

-be. A vért valahol beraknák egy gépbe. de a ottam a nõvérek között. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. Többek között Berlinben is jártam. és így a mi kis kft. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás. Már mondtam. így mód nyílik városnézésre is. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem. fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. Az együttállás kötelezõ. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen. ebbe pedig nem tudott beleszólni. hogy itt valami rendkívüli. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. ha én el tasítom az ajánlatukat. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát. és bekapcsolja. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. félig laboratóriumhelyiségben. Addig. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. Gavallériájukban még arra is dítanak. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. hogy milyen kö yekkel járna. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát. Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító. és úgy döntöttek. Belátom. Jól látom: változtatni készül? Igen. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg. a pénz. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. Akármilyen különösen is hangzik. fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma. õ azt szerette. Megszólal az orvos mobiltelefonja. a Companon mellett tették le a garast. azt fontolgatták. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. de nem lehetséges. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással. elnézést kér. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. A kórház anyagilag nem fizetett rá. ne ak az AIDS. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. heti egy alkalommal rendeltem. Beszálltam egy kft. módomban állt volna azt mondani. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. már nem elõször életemben. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. elsajátították a módszereinket. de nem ott vizsgálnák meg. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni. de a helyzet akkor sem változott volna meg. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. nálunk mégis mindenhová bejutott. az egyik leggyengébbet választották. Az esetek százait lá el. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. a szakkönyvek. bizonyos fokig a megalkuvás is. fordulnak elõ hasonló esetek.-nk is be k t. melyet esetleg egy olyan ember kezel. Négy évig dolgoztam náluk. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. általában õk fizetik. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen. ha minden körülötte forog. Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. hogy szüntesse a tevékenységét.

Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. melyet lehet. Gondolja. hogy milyen etegséggel állhat szemben. de sok esetet lát. a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. már következetni tud arra. ha annyit tud. Ha egy reagens megpirosodott. Elsõ dolgai közé tartozott. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban. A nemzeti burzsoá nem tehetett . hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. az utódja ki minket. mikor a zöldet. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor. hogy pontosan milyen piros. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . Nem aratott sikert. A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott. Közben múlt az idõ. és felajánlot elõállított termékeket. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. Megkeresheti a beküldõ szakorvost. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. és ott meg a laboratóriumot. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. és a maguk embereit rakták oda. de õ kitartott az elvei mellett. hanem a kiterjedt praxis. többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. De a támadás máshonnan jött. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. mûtétre kerülne sor. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. mint már mondtam . A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. abban bíztunk. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek.látunk arra. a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni. jelezheti neki a megfigyelés eit. civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. Nincsenek illúzióim. minden mást elvégez az automatika. Három hétig tartott ez az állapot. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. A laza sz bályok módot adnak rá. biztos vagyok benne. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt. Elég. Ilyen együttmûködésr képes. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. spórolósan kellett dolg oznunk. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. és szinte n orvosi szakágban van valami. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. Annyi viszont biztos. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. A váltás után sok helyen kirú agy részét. és rögtön eltûnik a plusz. elment egy másik budapesti kórházba. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. Ha meglátja. tehát inkább hagyjuk. de õ nemet mondott.

ne felejtse el. Nem nagy ügy az egész. más kórházakhoz hasonlóan. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. márpedig szakmánk nagy öregje . ha megmondaná. csak annyit kért a telefonban. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség. hogy melyik csoportba tartozom. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. mint kéne. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. és beinvitál magához. legföljebb egy hullhat le: az enyém. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. hogy ha írok róla. amennyire ez a folyamat általam belátható. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket. Újra tapasztalnom kell. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. € Üdvözlettel: dr. a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. mert attól tartok. az én emberemrõl. fõorvost ismeretlenül hívtam fel. sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. de nem szeretném. mindig is az volt a felfogásom. aki észreveszi. mégis örülnék. fõorvosról sem hallottak. a privatizáció. Ezzel tisztában vagyok. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket. utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. többé-kevésbé rendes ember lelkes. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén. Állást kerestem. Elkésve érkezik meg. hanem diktálnak. õk ledarálják a vizsgálatokat.jd még tovább. nehez n találom meg az irodáját. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. ahogy kívánja. Egy cikkében Ön is megf . A cégek már nem vesztegetnek. de számomra nem mindegy. melynek zetérõl. kábelkötegek lógnak le. N. Majd maga megítéli. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. Mi eltartjuk õket. hog ol. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. jó. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. Kovács Gergely € N. nem vagyok az átalakítás. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. ne említsem meg a nevét. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. Lehetséges. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. csak itt nem a részvények árának. hogy sok. mely a magáncég nevére szól. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. bocsánatot kér. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. a szellemileg visszamaradott és a szent. ha leírná.

A külföldi tõke térhódítása most elképzelhetõleg újabb. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik. hogy alig éri meg nekik. mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. mert a magyarországi forgalma alig egy-két százalékát ki az összteljesítményének. olyat is hallani.] A külföldi érdekeltségeket nyilvánvalóan nem elsõsorban emberbaráti célok vezérlik ha e uk. Õk panaszkodtak. megszerzi a felszámolandó magyar ellátási területét is. még magasabb fokozatba lép. de akár egy kórház is. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. Alapvetõen csak CT. korszerûtlen. Az izotópos megoldás mellett léteznek más módszerek is. Az összköltségen belül túl . Nekem pedig szól a gazdasági i gatónk. az aggyal és a csontokkal foglalkozik ezzel is csak a törzsbetegeik ull service kiszolgálásának a keretében. hogy a továbbiakban miképp járnának el azt csinálnának. ezért az egyesülésnek egy másik. ha a külföldi érdekeltségek miné ettel kívánnak foglalkozni? Mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár minden vizsgálatot a miénket és az övékét zárt kasszából fizet. igaz. Az eg olyan téma merült fel. felszereltsége omladozik. a mazsolákat a teljességen belül kell kitermelni. hogy megjavítja a magyar MIG repülõgépek fe berendezéseit. hogy miért történt! Ilyen körülmények között csak homályos tört enek. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. A gy a magyar egészségügy infrastruktúrája. és könnyen kiszámítható.ta ezt az elgondolást. Egy-má már én is számolgatom. Miért zavarja a magyar diagnosztikai osztályok érdekeit. Állítólag egy izraeli holding elvállalta. az orvosi gépek és mûszerek forgalmazói átve mûködtetés jogát. bizonyára tudja. hogy talpon maradhassunk. de a diagnosztika 25-30 válfaja közül csak a szívvel. akik hozzájuk irányítják a betegeket. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. Itt egy lefelé tartó spirál alakulhat ki. az úgynevezett tháliumos vizsgálat. baloldali egészségpolitikusok véleménye egybevág: mintegy 500 milliárd forintra volna szük belátható idõn belül a »helyrepofozásra«. otthon is megtehetnék. a tulajdonviszonyok valójában nem változtak. azt is hallani. hogy á lítólag fejpénzt fizetnek azoknak az orvosoknak. nem kellene eljönniük Magyarországra. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. csak a maga teljességében privatizálható és nem kimazsolázott részeiben. például orúerek vérellátásának felmérésére. hogy csak egy formális átadás történt. egy multi viszont meg em érzi ezt az idõleges veszteséget. Itt is a legalacsonyabb költségszintre álltak be. nt tízet. Gy. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. õk nem is válla ják az effajta kezelést. A pá eket lehetõleg kontrollra is visszarendelik. hiányos. mert a kórház veszít rajta. A felfüggesztett törvény korlátozta a prof gazdasági társaságok közvetlen részvételét a betegellátásban bár az alvállalkozói kiskapu Az új törvény kinyitná a nagykaput is. amit tehetõleg elküldenék a jelenlegi orvosi állomány felét-harmadát. hogy ne rendeljek ennyit ebbõl a drága anyagból. hogy a gyógyszergyárak. mert akkor még egy vizsgálatot számolhatnak el. hogy kellene csinálni. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal.és MR-vizsgálatokat végez. Tovább nyomul elõre. legyenek-e kórháztulajdonosok. Például az a n rikai cég is. hanem átküldik a betegeket hozzánk. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak elvégezni. de egyelõre nem ad om fel. Igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani a tortából. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. Ennél nem ghányaddal variálni. nehogy más megirigyelje. annál kevesebb egy-egy esetre. M. ezért jelentõs és biztos hasznot hoznak. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. és a helyünkbe pr on lépni. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. Ez a helyes üzleti taktika: a jót szidni kell. mondjuk. hogy elítélõ hangsúllyal tette elõkeresem az újságlapot. egészségügyi létesítményekkel foglalkozó r kapott egy budapesti diagnosztikai kezelõ alapítására ezt vásárolta fel aztán egy amerik [Nem tudni. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül. melyeket az Orszá gészségbiztosítási Pénztár magasan finanszíroz.

finanszíroznák a betegellátás egészé vállalna visszafizetési garanciát hosszútávra. mert ezt már ismét dotálják. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak kellene kötni egy házunkkal. Nyugaton hogy áll a helyzet? Nyugat-Európában az egészségügyi szolgáltatás meghatározóan nonprofit jellegû. Felesleges féltenie õket. Erre szükség van. de legalábbis társadalmi közmegegyezést igényel. De hát. hogy növeljük az egészségügy gazdasági hatékonysá . Még azokban az országokban is. hogy évi 2000 vizsgálatot hajlandó finanszírozni átlagosan 170 ezer forintért etesen többéves idõszakra. hogy melyik rentábilis. biztosítók. hanem termeljen minél több hasznot. Egy PET-berendezés 500 millió forintba kerül. hanem k nan a maga profitját is. m juk. ha az egészségügyben keletkezõ amúgy is csekély haszonból valaki kiemel egy szeletre valót or a terület összes közszolgáltatására még kevesebb jut. b . pontosan felmérték. és felmondja a kapcsolatot az állami vagy önkormányzati tulajdo olgáltatóval. egy kétemeletes kórházépület egy négyhektáros budai kert közepén fekszik. a közpénz felhasználás teljes átláthatóságával mai testület erõs jogosítványaival. Újra kérem: ne értsen félre. akkor a Siemens egybõl elhozza a . A gyógyszergyára m juthatnak ilyen módon kórházakhoz. amennyit csak akarnak. az orvosok küldjék el õket. hogy milyen vizsgálatoka tnek el. nem okvetlenül ell készpénzzel rendelkeznünk. sokkal jobb volna. de a közfinanszírozott betegellátás nem szabadpiac! Abból profitot kivenni meglehetõsen aggályos. Ha kapunk egy ilyen ígérvényt. Ezt a vagyont a törvényes elõírások szerint semmiféle más célra használni. Megjelent egy új diagnosztikus csúcsteljesítmény. Magyarországnál maradva: egyetlen fillérnyi rizikó nélkül is ha profitot lehet termelni. mert ez a tõke természete. Csakhogy nem kapunk ilyen papírt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem lép közbe? Neki nem ez a dolga. így azok alig-alig képesek profitszerzésre. Semmiféle ellenérzést nem táplálok magamban egy m y egy privát orvosi szépségformáló szalon ellen. hogy õk majd megszüntetik a pazar zálják az egész ügyintézést. én nem valamilyen fundamentalista elviség alapján vagyok ell a különféle tõkés csoportok nyomulásának.tesz ki a fizetésük. A számítások szerint átlagban egymillió emberre kelle jutni egynek. mert a szegénységünket valóban jelentõs pazarlás kíséri. nálunk egyetlenegy Debrecenben. és lerakja nálunk. ahol a nagyobb gazdaság mozgástér végett megengedik a társaságok részvételét. a következõ lépésben valószínû t próbálják megkaparintani. Ha. valaki a magya zló koldus -nak nevezte. a PET. A helyükön megmaradtaknak szigorúan elõírnák. mert ezt az OEP külön nem finanszírozza. és jöjjenek be új láns rendelésre. nekünk is szükségünk volna rá a kórházban. melyeknek a leválasztása nem okoz nehézségeket. ezeket a gépeket mindenképpen meg kell vásárolni. Fekvõbetegeket nem vizsgálhatnán meg. kivéve azokat a részeket. A felmérések szerint egy-egy beteggel eddig á n napi 7 percet foglalkoztak a kórházakban. például Ho privatizálni a közfinanszírozásból fenntartott egészségügyi intézményeket. szolgáltatást vásárló feladatát igyekszik minél eredménye i. mûszerek. Németországban 100. ott is szigorúan korlátozzák a tevék t gazdasági eszközökkel: profitmaximálással. Ezért nem lehet haragudni rá. az orvos ne b eszélgessen-vizsgálgasson. Viszont. Aligha fogják beérni az üzemeltetési jog megszerzésével. aki szerez majd egy hasonló ígérvényt. Persze nem mindegyik kórházr aspirálnak a tõkés társaságok. ha a befektetõk lépnének elõször. Elengedhetetlen. Ha egy profitorientált egészségügyi vállal az efféle szabadpiacon. Méltányos ez a szabályozás? Hiszen ezek a cégek komoly összegeket kockáztatnak. Csehországban at. ez az idõ is lemenne a felére. de ahhoz. a kórházat m célvagyont megtartják. A fektetõ ugyanis nemcsak a gépek. bankhitelbõl megveszi a PET-et. Ha már mindenképpen elkerülhetetlennek ítélik a profitorientált társaságok. Mondjon egy példát! Ahogy óhajtja. ha jól értem. Az Egyesült Államokban 600 ilyen gép mûködik. aztán itthagyja nálunk bérüzemeltetésre. a kertet viszont elpasszolják. hogy megvehessük. melyiket érdeme nniük. a befolyó díj zleteket közben csak úgy mellékesen leemel majd 20-30 százaléknyi hasznot. Ha egy magántõkés társaság olyan kórházat épít vagy alakít ki. õ a saját. a páciensek zsebbõl vagy üzleti biztosítókon keresztül fizessenek i annyit. technológiák árát kapja majd közpénzbõl. egyet fillér saját tõkebefektetés nélkül. milyen eszközöket és anyagokat használhatnak fel. mely kedvezõbb gazdasági akkor vele köt szerzõdést. Jön egy zöldséges az orvosok így nevezik a szakmán kívül áll személyeket