P. 1
Tékozló koldus

Tékozló koldus

|Views: 274|Likes:
Published by galropi

More info:

Published by: galropi on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

A tékozló koldus Riport az egészségügyrõl € Üdvözlet az Olvasónak! Ennek a könyvnek a története még 2001 novemberében kezdõdött.

Egy televíziós beszélgetésen zt kérdezte, hogy miért nem írok könyvet a magyar futballról, mire én Könyves Kálmánt ide a va azt feleltem: mivel magyar foci nincs, ezért róla semmi említés ne tétessék. Partnerem t vább ütötte a vasat: Mégis mirõl készítene riportot? Az egészségügyrõl, ez az egyetlen igazán életbevágó téma. Egy példával illusztrálva: ez a l nem fordulhat elõ selejt! Míg egy cukrászdában nem származik különösebb baj abból, hogy e rémest megy az óvodába vagy az öregek napközijébe, egyik helyen sincsenek abban a helyzet , hogy tiltakozzanak ellene, viszont ha az egészségügyben követnek el hibát, az egy kar, e gy láb, esetleg az élet elvesztését jelenti. És miért nem lát neki? Azért, mert a jelenlegi jobboldali kormány nem engedné meg nekem. A dolog már ki van prób a: 1992-ben a bíróságok munkájáról akartam írni, jelentkeztem az Igazságügyi Minisztériumba sem méltattak. Most ugyanez történne, azzal a különbséggel, hogy az Egészségügyi Minisztér na vissza. Ez merõ rosszindulat az Ön részérõl! Meg vagyok gyõzõdve, hogy nagy örömmel fogadnák! Gondolja? Rendben van, próbáljuk ki. Szembefordultam a kamerával és belemondtam, hogy hajlandó vagyok minden elõzetes feltétel nélkül egy könyvet írni az egészségügyrõl. A mûsorvezetõ dörzsölte a kezét, mint aki egy na yre juttatni: Meglátja, mire hazaér, égni fog a telefonvonala. Nem a telefonvonalam égett, hanem én. Összesen egy hívást kaptam, az Országos Mentõszolgála ik jogásznõje jelentkezett, azt ajánlotta, hogy kezdjem náluk a munkát. Megköszöntem a jóin , de elmagyaráztam neki, hogy magasabb engedély, miniszteri jóváhagyás nélkül semmit sem te ek: Ebbõl a partizánkodásból csak botrányok származhatnak. Ha kiderülne, hogy segíteni próbál ga sem maradhatna meg az állásában. Aztán telt-múlt az idõ, a 2002-es választásokon megbukott a jobboldali kormány. Az egészség a körül feltûnt néhány új, számomra rokonszenves név, többek között Forró Evelyné, akihez r inisztérium sajtófõnökének nevezték ki. Felhívtam, anélkül, hogy elõadtam volna a szándékomat, Evelyn rutinos újságíróként azonnal Ugye könyvet akarsz írni az egészségügyrõl? Ördögöd van. Én nem ismerem személyesen Csehák Juditot, téged szeretnélek megkérni, hogy vele ezt az ügyet. El voltam szánva rá, hogy ha az új miniszter asszony is visszautasítja a jelentkezésemet, semmiféle kerülõúttal nem kísérletezem, hanem végleg lemondok a tervemrõl. Felmerülhet a ké nagyon meg akartam-e írni ezt a könyvet? Nem tudom. Alig két évvel korábban fejeztem be a z utolsó riportkötetemet Európa hátsó udvará -ról, az ország keleti végeirõl, akkor úgy go ezzel a mûfajjal. Hatvannyolcadik évemben jártam, már nem buzgott bennem a két alapvetõ tu ajdonság: egy szerzetes megszállottsága és egy profi bokszoló erõnléte, épp hogy túlestem e farktuson, egy nemleges választ is megnyugvással fogadtam volna. Néhány nappal késõbb Evelyn visszahívott, megbeszélte az ügyet a miniszter asszonnyal, aki désre várt tõlem feleletet: mikor jelenne meg ez a tervezett könyv és milyen anyagi kihatá kal járna ? A másodikra könnyebben tudtam válaszolni: ha adnak ösztöndíjat, elfogadom, mert mibõl meg kell élnem a családommal, a könyvre fordítandó idõ alatt más munkával aligha fogl tok, de ez nem alapvetõ feltétel, egy fillér támogatás nélkül is felvállalom. Pontos határi nt nem tudok mondani, másfél-két év látszik szükségesnek. Evelyn kért egy oldalnyi vázlatot, válaszaimmal együtt ezt is továbbította a miniszter assz nynak. Hetek teltek el mindenféle reagálás nélkül, feltettem magamban, hogy ezúttal nem én om elsõként felemelni a kagylót, de aztán úgy találtam, az ügy fontosabb, mint az én önérze m, és megkerestem Evelynt. Kiderült, hogy nincs szó elutasításról, csak a szerzõdéssel kapc ban merültek fel különféle jogi aggályok, de ezek lassanként elhárulnak, a miniszter asszon lvileg engedélyezi a vállalkozásomat. Július 10-én, szerda reggel nyolc órára behívtak a Nap-kelte televíziós mûsor stúdiójába, kívánta bejelenteni, hogy megadja az engedélyt. Én már fél nyolckor bent ültem az elõtérbe om szerint mindig hagyok idõt magamnak a felkészülésre. Csehák Judit is hamarabb bejött, le

az asztal mellé, néhány szót váltottunk, aztán aláírta a felhatalmazást. Nem hiszem, hogy szempontból is titoknak minõsülne, ezért ide iktatom a szövegét: €

Felhatalmazom Moldova György írót, hogy az egészségüggyel kapcsolatos készülõ könyvéhez az iális és Családügyi Minisztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe belépjen kezések betartása mellett az ott dolgozókkal, valamint a betegekkel riportot készítsen. € A felhatalmazás visszavonásig érvényes. Budapest, 2002. július 10. Dr. Csehák Judit € Ennyi! mint ahogy a filmesek szokták mondani egy felvétel után, két ujjukkal csettintve. Beljebb kerülve a miniszter asszony a kamera elõtt korrektül elmondta: számít rá, hogy a mu kám során számos hibát és bajt fedezek fel majd a tárca területén, de õ személy szerint job y ha egy író bukkan rá, mint egy hivatalos vizsgálat. A beszélgetést vezetõ riporter nem sokkal korábban egy szívmûtéten esett át, most rákérdeze arktusomra és megjegyezte, hogy bizonyára ez határozza majd meg a kiinduló alapállásomat. V sszautasítottam ezt a feltételezést, én íróként és nem betegként kívánok vizsgálódni, legfe yleges, illetve lehetséges beteg magyar állampolgár nevében. Csak délután értem haza, a telefonom rögzítõje tizennégy hívást jelzett, küldõik szinte kiv geli televíziós beszélgetésre reagáltak. Ketten is arra kértek, hogy hagyjak fel a szándéko mert ezen a területen felderíthetetlen, már-már misztikus maffia uralkodik és legalább ötv ig meg sem lehet kísérelni a helyzet feltárását, heten-nyolcan viszont felajánlották a segí vagy a személyes sorsukba engednek bepillantást, vagy összehoznak hitelt érdemlõ személyis kkel. A Klub Rádió is hagyott üzenetet, B. György mûsorvezetõ kíván beszélni velem, visszajelentk p a vége felé sikerült bekapcsolódnom az adásba. B. a maga kenetteljes, kérdve kétkedõ módj érdeklõdött, hogy nem vagyok-e kissé idõs egy ekkora vállalkozáshoz. Azt feleltem: ha egy zonéves író vette volna azt a fáradságot, hogy másfél-két évet rászánjon erre a munkára, mi ndelve, az kétségkívül alkalmasabb lett volna rá, de ilyen sem erre, sem más hasonló felada nem szokott jelentkezni. B. még egy hasonló kérdést tett fel: nem félek-e a kudarctól, hog egy gyenge megvalósítás nyomán az emberek majd csalódnak bennem, megköszöntem, hogy ennyir ggódik értem, és röviden azt válaszoltam: nem félek és az emberek nem fognak csalódni benne A telefonhívások egész este egymást követték. Egy nõ arra kért, hogy okvetlenül nézzek majd stújhely rákospalotai kórház ügyének, ugyanis az itteni régi szovjet katonai kórház tizeneg ben pusztít az enyészet. Másik arról beszélt, hogy egy kórházban 41 nõ volt egyetlen ápolónõ gondjaira bízva, éjszak vankilós beteg leesett az ágyról, az ápolónõ egymaga nem tudta visszaemelni, a nõ reggelre halt lehetséges, hogy ha segítséget kap, meg lehetett volna menteni. Újabb jelentkezõ az akupunktúrás kezelésrõl beszélt, állítólag 1955-ben vezették be, akkor ta országok együttmûködésének keretében egy komplettül felszerelt kórházat szállítottunk Ko adták viszonzásul az akupunktúrás technikát. Ezen az estén éreztem rá igazán, hogy milyen súlyos feladatot vállaltam, mikor az egészségü képezésébe fogtam. Azt is felfogtam, hogy a feladat megoldhatatlan, kutatók egymást követõ zedékei sem érnének a munka végére. Egy latin mondással vigasztaltam magam: in magnis et v isse sat est nagy dolgokban elég akarni is. Jelen sorokat egy évvel késõbb, 2003 júliusában írom, a kép teljessége kedvéért meg kívánom az eltelt idõ alatt egyszer sem találkoztam Csehák Judittal vagy az irányítása alá tartozó sztérium bármelyik tisztviselõjével. Még bent a stúdió elõcsarnokában érdeklõdést mutatott i könyvem iránt, a kabinetfõnöke útján eljuttattam hozzá, de egyetlen szóval sem nyugtázta. ndoltam arra, hogy Csehák Judit udvariatlanságból hagyta válasz nélkül. Sokkal valószínûbbn am, hogy ezzel a gesztussal is jelezni kívánta távolságtartását a vállalkozásomtól. A minis k ez az alapállása más jelekbõl is hamarosan kiviláglott: korábbi riportjaimnál az érdekelt tõk általában kijelöltek egy-egy személyt, aki segített eligazodnom az ismeretlen terepen, apcsolatokat közvetített, itt erre nem került sor. Egyetlen telefonszámot, adatot, írásbeli anyagot sem kaptam, egyetlen szakmai vagy tájékoztató beszélgetésre sem hívtak meg. Erre om semmi sem kötelezte õket. Az i -re a pontot az tette fel, hogy Forró Evelyn diplomata férjét követve Törökországba távozott. A teljes igazság kedvéért azt is meg kell jegyeznem, nem is támogatták, de nem is zavarták a munkámat, hagytak dolgozni. Ez a kapcsolat a késõbbiekben sem állt helyre. Már az egészségügy helyzetével való ismerked

yomasztó tapasztalatokat szereztem. Úgy éreztem, ha õszintén és korrekt módon akarom megírn a könyvet, egy fillér erejéig sem kötelezhetem el magam anyagilag a minisztériumnak. Beje lentettem, hogy nem tartok igényt a beígért ösztöndíjra vagy bármilyen más támogatásra. Más szervezetek vagy magánszemélyek sem finanszírozták ennek a könyvnek a megszületését, csak k barátom, Urbán Tamás állt mellettem. Rajta kívül azoknak is szeretnék köszönetet mondani, a lenül és fáradságot nem kímélve segítették adatgyûjtõ munkámat, bemutatták intézetüket, elm beli tájékoztató anyagokkal láttak el, megpróbálták elmagyarázni szakmájuk számomra nehezen tó szépségeit és rejtelmeit, vagy erõt adtak azzal, hogy kifejezték rokonszenvüket vállalt iránt. Külön köszönet jár Csákány György professzornak, mint legfõbb adatszolgáltatómnak. Most a könyv végsõ formáján dolgozva, csak azt ismételhetem meg, amit már az indulásnál elm képtelenségre vállalkoztam és nem is sikerült teljes mélységében és magasságában megoldani mat. Hiába gyûjtöttem össze tíz-tizenkét példát is egy-egy helyzet vagy gondolat illusztrál tben kettõ-három fért bele a szövegbe, több száz oldal megírására elegendõ anyag maradt ben etblokkjaimban és veszik el valószínûleg véglegesen. Másrészt idõ és erõ hiányában olyan fo el alig tudtam foglalkozni, mint például a háziorvosi hálózat vagy a patikák sorsa. Az is e ordulhat, hogy néhány adatom az események gyorsan változó folyamatában már túlhaladottá vál Mégsem hiszem, hogy minden eredmény nélkül dolgoztam több mint egy éven át napi tizenkét-ti órákat, töltöttem el számos éjszakát mentõautókban, ügyeletekben, birkóztam az orvosi szak ivel. Tapasztalataim javát papírra vetettem, és bízom benne, hogy ezáltal sikerült némi fog at adnom az egészségügy jelen állapotairól. Nem maradt más hátra, mint hogy munkámat az Olvasó jóindulatába ajánljam. Egész életem legn terjedelmû könyvét írtam meg ebben A tékozló koldus címet viselõ riportban. A több mint k t oldalt lehetetlen lett volna egyetlen kiadvány fedõlapjai közé bepréselni, ezért három kü s egységes egészet alkotó kötetben lát napvilágot, a részek egy-két hónapos idõbeni eltolód eg még a 2003-as évben követik egymást. Az Olvasó most a sorozat elsõ darabját tartja a kez € A mentõk csillaga Sokak életéhez van közünk. Némelyekéhez kevesebb, némelyekéhez nagyon is sok. De nem fogják tudni a nevünket. Azt sem, hogy mit tettünk értük. A mi munkánk rejtett és né n € Dr. Felkai Tamás mentõorvos € 1. 2002 júliusában kevéssel azután, hogy engedélyt kaptam anyaggyûjtésre az egészségügyrõl í hez elõször az OMSZ-t, az Országos Mentõszolgálatot kerestem fel. Ebben a választásban le érzelmi szempontok játszottak közre, szerintem mindig is a mentõk tevékenysége volt az egé y legromantikusabb terepe, állandó akciókészültségük, versenyfutásuk a halált jelentõ, gyor a harci jelenetek feszültségét idézi fel. Ha valaki Budapest területén a mentõk 104-es segélyszámát tárcsázza, a hívás a Markó utcai tnél csöng ki. A jelentkezéseket egy számítógép sorrendbe állítja, és a négy kezelõ egyike adja. Egy komputer rögzít és tárol minden beszélgetést, ezek legalább három hónapra visszam lidézhetõk. Az ügyeleti teremben két részleg mûködik egymás mellett. Az egyik a kórházi-otthoni és egyé szervezi több órás, esetleg még távolabbi terminusra, a másik az azonnalos , közterületen ban történt balesetekkel-rosszullétekkel foglalkozik. A szállítás nagyobb volumenû, naponta 0 körüli hívást fogad, a másik részleg mintegy 400-at. Úgy gondoltam, az esetek jobban tü s életének változó eseményeit, mivel pillanatok alatt kell dönteniük a segítségnyújtás módj kon telepedtem le. Az a kezelõ, akit kiválasztottam, látványos életutat járt be. A tengerészeknél kezdte, onna t át a mentõkhöz, szakápolóként 18 évet töltött el rohamkocsin, csak egy balesetben elszenv nehezen gyógyuló sarokcsonttörés után ült le a kezelõi pult mellé. A telefon egyelõre hallgat. 18 és 22 óra között a leghúzósabb , az emberek akkortájt mennek haza, berúgnak, és nem v a, olyankor égnek a vonalak. Napközben akadnak ilyen csendes percek. Minden bejelentésre kimennek? Sérülésekhez, szüléshez, közterületi hívásokhoz mindenképpen küldünk ki kocsit, vagy ha e légzési nehézségekkel küszködik. Igyekszünk tartani azt a normát, hogy a kocsi a bejelentés yedórán belül kiérjen a helyszínre, sajnos nem mindig sikerül.

Hogy tudják látatlanban eldönteni, mikor szükséges a beavatkozás? Általában a tapasztalat segít, az alapos kikérdezés, de folyton fennáll a tévedés lehetõs (Késõbb Kecskeméten hallottam egy néhány évvel ezelõtti történetet. Egy férfihang bejelente két vonat összeütközött a vasútállomáson, rengeteg a halott és sebesült. Olyan meggyõzõen yeket, hogy a kezelõ azonnal mozgósította az állományt. A bejelentés valótlannak bizonyult. férfihang néhány óra múlva újra jelentkezett, közölte, hogy megismétli majd a provokációját n a f...a a kommunistákkal .) Kering köztünk egy mondás, hogy a baleseteknél mindig a leghülyébbet küldik el telefonáln tõkért folytatja a kezelõ. Azt sem tudják elmondani, hogy valójában hol és mi történt. usabb eset Pécsen fordult elõ, mindmáig emlegetik. Egy gyerek jelentkezett az ügyeleten, közölte, hogy egy férfi hanyatt esett az utcán, és beverte a fejét. A szolgálatvezetõ nem eldönteni, hogy az ifjú ember csak szórakozni próbál-e velük, vagy valóban komoly a helyze Kérte a gyereket, hogy adja át a kagylót egy felnõttnek, de senki sem vette át tõle, majd a vonal is megszakadt. A szolgálatvezetõ úgy döntött, hogy nem küld ki kocsit. Két-három nap iderült, hogy a férfi akkor és ott valóban fejsérülést szenvedett, azon az estén még haza t enni, de két nap múlva meghalt a kezelõ átmutat a túloldalra, a Markó utcai bíróság épüle esetek ott folytatódnak. A technika fejlõdése néha gondokat is hoz magával a tájékozódásban. A mobil telefonátjátszó g dolgoznak hibátlanul, néha a Fertõ tótól is hozzánk, a budapesti Belvárosba továbbítanak Azonnal jöjjenek, baleset történt a Kossuth Lajos utcában! Kimegyünk, nem találunk semmit a helyszínen, visszahívjuk a bejelentõt, akkor derül ki, hog õ a gyõri Kossuth Lajos utcában vár ránk. A néhány percnyi stillstand véget ér, megszólal a telefon, a kezelõ udvariasságból kihang szélgetést, hogy én is halljam. Egy férfinak 38 fokos láza van, a kezelõ azt tanácsolja, fo ljon a háziorvosához, ha nem sikerül elérni, jelentkezzen újból. Mindig minket keresnek meg elõször. Mint minden esetet, ezt is dokumentálni kell, a kezelõ kitölti az adatlapot, és hátradobja a mögötte ülõ szolgálatvezetõ pultjára. Pillanatnyi szünet után érkezik a következõ hívás; valaki felakasztotta magát, a szomszédok levágták a kötélrõl, és most a mentõket várják. A tõ egy pillantást vet az elõtte álló lapra, melyen különféle színû és elhelyezésû karikák j k kocsi foglalt és melyik szabad, végül kiadja az ügyet a legközelebb fekvõ rákospalotai ál k. A telefon most már folyamatosan csöng: legközelebb egy férfihang jelentkezik. A feleségem fekszik a padlón, nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy orvosságot vett be? Nem tudom. Bocsánat, lemerülök és a hívás elhallgat, a kezelõ egy darabig nyomozgat utá m találja. Lehangoltan rakosgat az asztalán. Milyen hosszú a mûszak? Huszonnégy óra, reggel nyolctól másnap reggelig. Délután kettõ felé jön a mélypont, olyan hogy a vér kiszáll a fejembõl. Pusztazámorról érkezik a hívás, a kezelõ sietve felveszi a bejelentõ adatait, aztán rákérde re. Egy ember leesett a lépcsõn, valószínûleg eltörte a lábát. Milyen magasról esett le? Lehet-e beszélni vele? kérdezi a mentõ, de nem kap kielégítõ az adatlapot hátrateszi a szolgálatvezetõ pultjára, döntést kérne, és máris újra a kagylóér Tessék, mentõk! Halló, Árpád vagyok! hallatszik a túloldalról. Mi a baj? Semmi! és leteszik a telefont. A kezelõ felsóhajt: Biztos, hogy ma tanítási szünet van, ilyenkor szórakoznak velünk a gyerekek. Van mód megállapítani, hogy ki lehetett az? Ha érdekli, utánanézhetünk. A kijelzõn rajtamaradt a beszélgetést kezdeményezõ száma, utánaérdeklõdik a Matávnál, kider nyilvános állomást lehet elérni rajta. Ezt a helyet már ismerjük. Ha lett volna a közelben egy kolléga, el is kapjuk a srácot. Egy óra sem telik el, újra jelentkezik a gyerek: Halló, Árpád vagyok! Tudom, maradj nyugodtan, mindjárt megy ki érted a rendõrkocsi. A fiú egy nagyot káromkodik, és leteszi a kagylót. Megint utánanézünk: a hívás egy zuglói á . Úgy látszik, ennyi idõ alatt ért be.

A sorozatnak nem akar végeszakadni, az újabb hang már egy valamivel idõsebb személyre vall . Dögöljetek meg! Miattatok halt meg az anyám! A kezelõ már ideges, szeretné, ha elkapnák a hívót, próbálja elnyújtani a beszélgetést: Mikor halt meg a kedves édesanyja? Húsz éve. És pont most jutott az eszébe? Mindegy, hogy mikor. Maguk ráérnek, biztos, hogy most sem csinálnak semmit. Hol lakik? Kóstolgat? Megmondom nyugodtan: Szolnokon. És akármit is csinálnak, újra felhívom magukat em hagyok békét maguknak, amiért megölték az anyámat. Ha zavarja a mentõk munkáját, addig fog ülni, míg a varjak. Nem félek maguktól, az apám befolyásos ember, elintéz minden mocskos mentõt. A bemérés most is megtörténik, kiderül, hogy valóban egy szolnoki lakás készülékérõl jelent Ilyenkor sem lehet tenni valamit? Néha szólunk a rendõröknek, de õk sem mennek sokra. Azt a választ kapják, hogy illetéktel y tartózkodott a lakásban, és az használta a készüléket, ezzel be is érik, nem keresik a mu guknak. Marad a személyes kontra , egyik kollégám azt találta ki, hogy éjjel két óra körül ket a vagány gyerekeket, és megkérdezi, hogy jobban vannak-e már. Egy, a Batthyány téren fekvõ részeget egymás után hárman is bejelentenek, majd négy-öt, egy cenként követõ telefonhívás kapcsán szinte végigasszisztáljuk egy, a Kamaraerdõn lakó nõ va elindult ugyan, de nem tud haladni a városból kifelé feltorlódott forgalomban. Az apa újra és újra beszámol az események alakulásáról, és tanácsot kér, de mindig csak azt a választ a mentõkocsi rögtön odaér. Végül azt hallani: De már kint van a gyerek! Most mit csináljak? Az ügyeletes orvos veszi át a kagylót, a mellettünk ülõ kezelõ csendesen megjegyzi: Ahány szülést én már levezettem. Érden van egy iskola, ahol szinte mindenkit én segítette ra. Újra egy fenyegetõ hang jelentkezik: Megöllek titeket, a kurva anyátokat! Már fenem a kést, agyonszúrlak titeket! rikácsolja csapja a telefont. A közlés senkit sem hoz izgalomba, a Késes régi ügyfélnek számít, délt mindennap szokott jelentkezni. Egy mentõtiszt néz be egy kávéra. Õ járt kint az általunk is hallott önakasztás színhelyén, utcában. Az újraélesztési kísérlet nem járt sikerrel. Ennél a beavatkozásnál igen nagy a ha 001-es évben Budapesten 749 esetben próbálkoztak meg vele, de csak 139 embert tudtak v isszahozni Szent Péter elõszobájából . 1045-kor telefonutasítás érkezik; a törökbálinti kórházból a gyerekklinikára kell átszállít A mentõtiszt átveszi a papírt, odalépek hozzá: Kimehetek magukkal? A mentõ vállat von: Ha bírja a gyomra. A múltkor egy újságírónõ beült hozzánk szekundálni, de kint a baleset zul lett, többet kellett foglalkoznom vele, mint a sérültekkel. Nem akarok nagyon kiríni a csapatból, felveszek egy fehér orvosi köpenyt, és beszállok. Mik r a sofõr indít, az órámra nézek: 1048-at mutat, három perc kellett a felkészülésre. A kocs ent Márton rend adományozta az OMSZ-nek eredendõen a gyermekmentés céljaira. A belsejét enn k megfelelõen dekorálták ki; a mennyezetre matricákat ragasztottak, rajzfilm-figurákat fes tettek, a sarokban ott hever egy narancssárga ugrálólabda is. Néha rákényszerülünk, hogy felnõtteket is szállítsunk ebben a kocsiban. Ha a részegek fel lcsodálkoznak, hogy egy mesevilágba kerültek mondja a fiatal orvos. Csak ketten ülünk a betegtérben, elbeszélgetünk. Az orvos nem az Országos Mentõszolgálat al zottja, a Heim Pál-kórházból jár át ügyelni havonta kétszer huszonnégy órára. Munkahelyén a t dolgozik, a fizetésébõl és a mellékkeresetébõl nem tudna megélni: mint mondja, belgyógyás sége tartja el. Egy átlagos civil autó jó, ha egy fél óra alatt megtenné az utat a Markó utcától a törökbál ig, a mentõkocsi szirénáját, villogó lámpáját bekapcsolva, kicentizett fordulatokkal és elõ ig negyedóra alatt kiér. Bár útközben többet tartózkodtam a levegõben, mint az ülésen, elis tam a sofõr profi teljesítményének. Egy négyhónapos kislányt kell elszállítanunk, légcsõszûkületben szenved. Rá van kötve az ox megszenved minden cseppnyi levegõért, mellkasa és a hasa egyszerre tágul hatalmasra, ma jd esik össze, közben jajgató-nyögõ hangot hallat. Egy hálót húznak a csuklójára, ez rögzít

Nem a legmodernebb. Az ápoló és a sofõr kiemeli a hordágyon fekvõ babát. Valaha volt egy saját reklá jól ment. hogy két-három helyen i zik. egész nap nem csináltunk semmit: ittunk.yadékok bevitelére szolgáló kanült. Maga is? Én itt csak egy negyedállásban dolgozom. Ma már csak akkor hajtok. mikor átrakják a hordágyra. aztán átülte aját furgonomba. én nem azért maradok itt. egy pillanatra kinyílik a sze felnéz. Most is meg ke ll pihennünk egy cigaretta erejéig. ú a tavaszi festés-mázolás során kirakott bútorokat és egyéb tárgyakat is kerülgetni kell. így eg gnyugszik. Mikor kiemelik az ágyból. és levezettem Milánóba áruért. láthatólag megfontolja minden mozdulatát. én elõreülök a sofõ óvatosan haladunk. a régi épületben nem alakítottak ki megf tot. hogy kezdjek el dolgozni. és lemegyünk vele a pinceszintr nnyezetrõl lelógó kábelek és csövek miatt csak mélyen meghajolva lehet eljutni a lifthez. elõfordult már. hogy befogadja azokat az embereket. A zerencsére nem ébred fel. Most tapasztalom meg elõször. hogy beránt az örvény. nem rendelkezik komputertomográffal (CT). De mibõl él? Az új feleségemmel közösen nyitottunk egy elektronikai cikkeket forgalmazó céget. és megfelelõ szintû ellátást kaphatnának. hogy esõben mi védi meg a be teget. Elég meleg van itt a fülkében. Ez nekem nem pénz. Már úgy látszott. felsír. . kinek adom tovább az adatot. Megemelem a kalapomat az orvosok elõtt: itt lenyomnak egy 24 órás ügyeletet. cukrásztól felszentelt papig. Hiába. hogy a mentõket. egy dolog még mindig meg tudja rázni: a gyerekek baja. õk meg lógnak. Olasz g kal tartunk fenn kapcsolatot. De kérdés a felnõtteknél sincs megoldva. Maga hogy szokta meg? Én valaha autó. Minden óvatlan m beteg kórfolyamatának romlását idézheti elõ. az állapotuk pedig sokkal rosszabb. Hátul sem jobb. õ azt ajánlotta. akiket máshol már leírtak Itt mindenféle egzisztenciát megtalálhat. mikor segített egy váratlanul jött szerelem. Az orvos és az ápoló telepszik le a hordágy mellé beavatkozásra készen. az egész együtt öregsz ti mentõautók átlagéletkora magasabb a vidékieknél. Visszafele újra hátraülök a betegtérbe. reven figyeli az utat maga elõtt. csav arogtunk. Elhagytam magam. hogy tartsák meg. az OMSZ egyetlen légkondicionált kocsival sem rendelkezik. az ápolóval bes A férfi egy Gödöllõ melletti faluból jár be. Közben megérkeztünk az Üllõi úti gyermekklinikára. el kell kerülnünk az úgynevezett szállítási traumákat. anem mert ha itt dolgozom. nem tudhatja. naponta két órát utazik. taxiznak. beszélgettünk. Sokan kihasználják helyzetet. de mikor elváltam a feleségemtõl. mégis úgy érzem ogy nem a puszta rutin irányítja. vegyenek rajta va lamilyen mûszert vagy eszközt a Szolgálatnak.és motorversenyeken indultam. Az õ lmentem egy pszichiáterhez. Miért éppen õket? Ez a hely híres volt arról. ha muszáj Mennyit keres? Mint említettem. utána bemennek a kórházba odaállnak a mûtõasztal mellé. összeköltö m egy alkoholista barátommal. az ápolónõk beteszik a szájába a cuclit. Megpróbálok beszélgeté eményezni vele: Hány kilométer van a motorban? Több mint százötvenezer. itt csak egy negyedállásom van. itt is megpróbáltam sportos stílusban vezet de az öregek rám szóltak: Segíteni megyünk? Akkor elõször is oda kell érnünk. akkor kerestem meg a mentõket. vagyis: 2 zer forintot. hogy itt letöltöttem a mûszakot. nem vagyok õsmentõs. Milyen a klinika felszereltsége? kérdezem a mentõktõl már lefele tartva a liften. a havi minimálbér felét kapom. kív elhasználtak. sokkal inkább szenvedélybõl vezet. mindenki csak úgy tud megélni. Sokszor mondtam már az igazgató úrnak. Mennyit dolgozik egy hónapban? Az ápoló óvatosan válaszol. 12 óra felé újra ágyba kerül. Az egész városban nem mûködik egy külön gyermek sürgõsségi osz 24 órájában be lehetne vinni a kis betegeket. a mentõk fizetik utánuk a tb-járulékot. nem lehet speciális ko ponyafelvételeket készíteni. jobb véleménnyel vagyok saját magamról. akár egy hirtelen fékezés vagy kanyarodás is. a kocsinak kint az udvaron kell megállnia nem tudni. seftelnek. legyenek bár a legfásultabbak vagy részegeke pofozó szadisták. kitettem a pontot. de önmagában egy motorcsere nem segítene.

ezek alapján nem látja ali közbelépést. meg már sokan elme alni. nincs idõjárási front. Az az igazság. hosszabb pihenõt csak hajnali négy óra tájban kaphatnak. A kezelõ képzett mentõtiszt. de aztán abbahagyta. A Markóba visszatérve újra leülök az ügyeletes mellé. hetente egyszer egészségügyi felügyeletet adok egy-egy áruházban reggel kil este kilencig. Ne fogják le. átjárunk érte a Nyugati pályaudvaron lévõ éttermükbe. eljárok kis aszek mentõhöz. Értem. nem hajlandók felfogni. bajuszos. ma. épp annyit keresünk. Májriadót jelentenek be. Miért nem a körzeti orvosok látják el õket? Ezt mi is gyakran megkérdezzük. Én is abbahagytam az egyetemet. hogy három napot is várnak hasonló helyzetekben. és ültõ helyébõl félig felém fordul: Rokonlélek. Áttelepszem egy másik kezelõ mellé. . és sorozatban követik egymást az setek. a negyven év körüli. Inkább 320 óra jön össze. eltûnik a folyamatos. azt mondta: Belgium nem engedh e meg magának ilyen luxust. hogy egyetemre járt. és nem mondhatom. egymást követõ lagján. Csak annyit hallottam ró a. úgy látszik. Mondjuk 180 órát töltök itt a kocsin. felhívta az apát. Para alig van. Ha nem találja meg. hívjon vissza. de csak most. f jükbõl. kiürült a város. járt itt nálunk egy belga mentõorvos. ehhez hozzájön az engedélyezett túlóra. Mi a baj? A szomszédom rosszul van. hogy száz-kétszáz kilométerre járnak. Hogy megy a bolt? kérdezem a kezelõt. õ is kihangosítja neke a beszélgetést.és esetkocsijainkat kellene elvonni e etleg életmentõ feladatoktól. aki Párizsból kéri meg a mentõket. a roham. soha nem fogjuk megtudni. négy-ötszáz háziorvos mûködik Budapesten. Hiába tûnik rendkívülinek az ügy. Minden forint számít. ritkuló hajú férfi egy b tudomásul veszi a jelenlétemet. Milyen gyakran köszönik meg a segítségüket? Nekem még soha senki. a kezelõnél mint ahogy elõre jelezte is lassan beáll a délutáni holtp folyosóra egy mély lélegzetet venni. Két óra felé jár. A szokottnál kevesebb a hívás. hogy szabadulni akarnak a betegektõl. hogy a McDonald s ingyen vacsorát ad a g erekmentõ kocsi személyzetének. hogy menjenek ki a lakásra Az Isten áldja meg magukat érte. egy szervátültetésre váró asszonyt kell behozni Budajenõrõl. Egy határon túli hívás érkezik. ha jól tudom. amennyibõl tisztességesen el tudj rtani a családot.Hát ugye attól függ. Az egyik gyerek most hirtelen belázasodott. Szerencsére a bejelentett ese ek java része kevésbé látszik súlyosnak már amennyire ezt egy magamfajta kívülálló meg tu rendõrkapitányságon egy fogvatartott kificamította a bokáját. egy öregasszonynak fáj a fog És ilyen ügyekben a mentõknek kell kimenni? Egyszer a csillaghegyi mentõket azzal hívta fel valaki. megadja az ügyeletes orvos telefonszámát. még feltesz néhány tájékozódó kérdést. a testvére nem tudta. Egy férfi kint Franciaországban dolgozik vendégmunkásként. aztán fogadja a soros jelentkezést. hogy jelentsem az Adóhivatalnak. mint 300. hogy szálka ment a körme alá. Évente kétmillió fölötti elnek mentõszállítást. Elõfordul. Az emberek ötperces szüneteket megengedhetnek magukn ak. hogy hány munkanapból áll az illetõ hónap: 170-180-at. de azt hiszem. hogy sikerült-e a mûtét. nálunk az emberek nem avatkoznak bele egymás életébe. hogy a bajtársaimnak sem. Miért nem folytatta a tanulást? Kellett az idõ a lányokra. t hagyta. háromnegyed egykor jelentik be a hozzátartozói. A Nyugati téri aluljáróban egy férfin epilepsziás roham tört ki. hogy a mentõfeladatoknak két igazi terepe van: az utcák és a tragédiák. hogy én dolgozom a leg bet a Szolgálatnál. felváltva alhatnak egy-egy órát. egy a májért küldenek. Rossz órában szólalt meg. a bejelentõ tanácso hogy mit tegyenek a mentõkocsi kiérkezéséig. folyik róla a víz. nem azért kérdezem. matematika-fizika szakra jártam. ekkorra erõsen lecsökken a hív száma. még az is. és tegyenek a feje alá egy ruhát! Egy rákos beteg már reggel óta fuldoklik. És kit küldjünk ki ilyenkor? A szállítókocsijaink már rég kifut lehet. mert elkezd csengeni a telefon. hogy mih ez kezdjen. Hogy hívják a szomszédját? Nem tudom. a mentésvezetõ is beül közéjük segíteni. Leteszi a kagylót. Legyintek: Ugyan hagyja már.

ha meg volna oldva náluk a sürgõsségi ellátás. sietve hozzáteszi . Nyolcvan év körül járó férje meg sem tudta mozdítani. és elmegy vele két-három olyan kórház m ett is. de elcsúszott. egy második hónap an járó terhes asszonyt elöntött a vér. Ilyenkor a mentõszolgálat tartja össze az egészségügyet. utcáról össz edett bútorokkal van berendezve. a többnyire kézzel írt névtáb tatlanná váltak. és lesietek az udvarra. A mentõ sebesen írja az adatokat: Mi a telefonszámuk? A bejelentõ idõsebb nõnek nem jut eszébe a saját száma. A mentõk figyelmeztetik. kíváncsi asszonyok bámulnak ki ránk nyhaajtókon. de õ elhárítja. és dobja hátra a pultra a kitöltött esetf eli lapot. az egyik bent ül. arcszíne visszatér. ha rosszabbul érzi magát. ahová nem jutott röntgenkészülék. A lepusztul egykori gyári kolónia épületeihez idõtlen idõk óta nem nyúlt senki. ha megírja. A lámpákra csak néhol került bura. a kerületi üg a legtöbb embernek fogalma sincs. minél többet dolgozun annál több veszteséget termelünk. Egyszer érdemes volna benéznie hozzánk a Kardiológiára is. Az udvaron csoportokba verõdött gyerekeket kerülgetünk. hagynak neki orvosságot. Az elõszobában egy öregasszony fekszik a linóleumon. õ volt az. ha akarok. A kocsi felveszi a beteget. Mi volna a megoldás? A kezelõ rutinos mozdulattal rakja át az indigót. hogy egy másik Mercedes rohamkocsi esethez indul. hogy a saját felelõsségére döntött így. õ fõállásban az Országos Kardiológiai Intézetben dolgozik havi 63 ez rintért. de a Mikola-féle szer olytán mégse oda viszi. ahogy a háttérben álló csa dezi meg. A Mentõszolgálatnál negyedállásb 8 órát teljesít havi 12 ezer forintos nettóért. hanem egy távolabbi helyre. arca hirtelen feszültté válik. A függõfolyosóról egyforma szoba-konyhás lakások nyílnak. bocsánatot kér a feledékenységéért. Most minden kerületi ügyeleten s dolgozik. ez már a város érdesebb fele . ehhez jön még 20 ezer forint egészségügyi pótlék. Az OEP alulfinanszírozza a tevékenységünket. légzése sza A mentõk ennek ellenére szeretnék bevinni a kórházba. hatemeletes palotát. amíg megtaláljuk a címet. os injekciót ad be neki. Az itt élõk próbálnak a nyomorban is otthonos hangulatot t remteni: üres italosüvegeket raktak ki dísznek. A beteg a lakása ablaka elõtt áll. melyet félig sem tudnak kihasznál egész szintek hónapokig üresen állnak. a kezén tetovált halálfej és Erzsi felirat tûnik fel. A fõigazgatónõnket Mikola. munkát átvehetnék a kórházak. ebben a környezetben m nyugodtan le lehetne forgatni egy 1930-as években játszódó filmet legfeljebb a vakolatot és a lekopott mázolt feliratokat kellene helyrepofozni a hitelesség kedvéért. ahol megtalálható minden. egy ápolónõ és egy sofõr is tartozik hozzájuk. hogy segítenék. ne hivatkozzon rám. jobb híján egy párnát rakott a feje . eze nehezítik a munkánkat. feltehetõleg jobb helyekrõl kidobott. A férfi állapota néhány perc alatt szemmel láthatóan javul. A mennyezet beázik. Mire folyt el a pénz? Estig lehetne sorolni. ami az ellátásához szükséges volna. A cím a Soroksári út egyik mellékutcájába szól. hallani. és a kocsi elindul. A helyiség agyonhasznált. Szeretné otthon tölt aláírja a papírt. a háziorvosok már befejezték a rendelésüket. közben figyelmezteti: Ne ijedjen meg: melegséget fog érezni a tüdejében. a szekrény tetején egy vitorláshajó-makett a papírvitorlát belepte a szürke por. Többször is sok százmilliós adósságot halmoztak fel entünk csõdbe. mert az van kijelölve. Nemrég tüdõembólián ese y hete jött ki a kórházból. hogy az tkezzék. jelentkezik. Szabaddá teszik a beteg bal karját. de akad olyan mûtõnk. ilyet még a magyar egészségügy tkán láthat. kimehetek vele. éjszaka óta fullad. és ahelyett. a sarkok felé sötétedõ engenek rajta. hogy ne kelljen ingáznia az orvos mintha megijedt volna a saját szavaitól. Újra felkapom a fehér köpenyt. Az orvost kérdezgetem. a vo ter Székesfehérvárról hozta fel. hosszú percekbe telik. A mosott. a másik kijár. de még vasala lan ruhát feldobták az asztalra. A beruházásokat sem gondolták át: vettek légkondicionálót et. aki kirúgta Simon Kornél professzort. A beszélgetésünket egy rádión érkezõ utasítás szakítja félbe. A kezelõ felemeli a telefont. nálunk ebzár tilos beszélni a belsõ problémákról.Megint egyre több hívás érkezik. és hozzáteszi: 13 844 benyomására nyílik a kapu. a WC-re akart kimenni. egy Dembinszky utcai esethez it. vásárolta Budapesten egy harmincmilliós lakást. Közben a mentésvezetõ odaszól nekem. Egy kézbe kellene fogni az ügyeleti ellátást és a mentést. Építettek egy hatalmas. Míg a mentõk kipakolnak. körülnézek a szobában.

idõben végrehajtott épüle . Késõbb megtudtam. Jel lemzõ. a csapat megáll egy cigarettára. a kerületi ügyeletes orvos. Elköszönünk. Én még mindig az elõbbi eset hatása alatt állok. megkérdezem az orvost: Maga. Elme-kórház bonctermében került kialakításra. A fõigazgatótól kapott írásbeli anyagok tanúsága szerint az OMSZ 1948. még azt sem tu dni. hogy a tét Megyei Ideg-. Ami Budapestet illeti. Az alkalmatlan : Az épület semmiféle átalakítással. hogy kétszáz forintot adott. € 2. aztán Hamburg jött divatba. ha másképp látja. én. traumás sérülést nem szenvedett. kórházban is dolgozik. Sajnos az átvett épületek állaga siralmas képet mutatott írja tanulmányában az Ábrahám H . A mentõk bár személy szerint nem tehetnek róla . A gépkocsik. de sajnálatosan még mindig található »kényszerû« és »alk mentõállomás. A gazdagok nem bíznak a magyar egészségügyben. hogy az inzulin bevétele után nem evett. a magyar kórházakban ilyenkor már úgysem történik semmi. A 2001-es évben lezajlott felülvizsgálat sze rint 20 mentõállomás alkalmatlan . Andics László fõorvos szerint a tervszerû. a mostani rosszul létét is valószínûleg az váltotta ki. A padlón lehullott csavarok hevernek. csak a szemem sarkából látom. és a belsejét megtöltõ hungarocell oz tapadnak és deszka keménységû felületet alkotnak. Azt hiszem. Egyébk veszély sem áll fenn. mint nem dohányzó. Ebbõl összesen három olyan akadt. melyre az épület adottságai megfelelnek. A szükségszerû : Az épület jelen állapotában mentõállomásnak nem megfelelõ. május 10-én 76 állom e meg a munkáját. é a beteget. ennek a tevékenységnek a fedezetét is az amúgy is szûkös mûködtetés kell. most az Egyesült Államokban fekvõ Houston lett a sikk. a falon az eszközöket rögzítõ szalagok java része le van szakadv . jobban jár. az orvos a gyógyszereket rakja össze. doktor úr. ahol egy nõvér vigyáz öt kórteremre. például a vákuum-matracot. sokat lát. tûzoltólaktany utcai mentõállomás Mária Terézia testõrségének egykori laktanyájában létesült. kórházakban. a példa kedvéért megemlítendõ. hog y további felszerelések tûnnének el. Az elfogadható (korlátozottan alkalmas): Az épület a jelenlegi szükségletet még kielég n bõvítést vagy átalakítást igényelne. kizárólagosan mentõállom k albérletben helyezkedtek el különbözõ vállalatok telephelyén. 2. mely önállóan. mûszak után a sofõr kívülrõl m ápoló belül takarítja ki. és a férje vigyáz rá. a dig a kocsit nézegetem.ta egy pléddel. nagyon kevés volt a háborús sérülésektõl mentes épület. a mûködéshez szükséges berendezés elhelyezése megoldatlan 4. Úgy lá dnak valamit a hazai állapotokról. Az orvos megnézi a korábbi leleteket: a nõ szív. és csak 76 as -nak. Vidéken is hasonlóképpen alakult a helyzet. hogy honnan estek ki. hamarosan megnyugsz z orvos kihívja hozzá a kerületi ügyeletet. Az idézett tanulmány megjelenése óta is eltelt egy bõ fél évtized. mi a tapasztalata: többsé a szegény betegek fordulnak magukhoz? Igen. egy tócsa maradt utána a linóleumon. a szükséges ztosítva. és elszédült végigtapogatja: törést. amilyennel állítólag az osztrák kollégáik se nek. Most sem indulunk tovább azonnal. vagy pontosabban kellene biztosítani. ott aligha ke ben is közeledik a hétvége. de a mentõállomások mûsz színvonala továbbra sem ostromolja az egeket. a személyzet elõtte gondosan kipakolja. Két mentõs emeli vissza az ágyra. restellik az állapotokat. hogy az öreg férj behívja a konyhába a mentõápol markába. ha itthon marad. hogy még a magyar professzorok java része is külföldön operáltatja meg magát. attól tartanak. a valahai ló snak. A jó (alkalmas): Az épület mentõállomásnak megfelelõ. mentõzik is. Nem volna jobb bevinni a kórházba? kérdezem.és cukorbajban szenved. Az átvett mentõállomásoknak több mint a fele szükségszerû és alkalmatlan minõsítésû vol eltével nem ilyen rossz a helyzet. bõvítéssel nem tehetõ alkalmassá me te egészen új elhelyezés biztosítása szükséges. 3. a mûszaki leromlást azonba is tagadhatatlan jelek mutatják. A tisztasággal nincs különösebb baj. amelyeket napjainkban is alkalmazunk: 1. és több évtizedig ott látta el tát. itt megúszta a combnyaktörést. Kényszerûségbõl ekkor lettek me ok minõsítési szempontjai. A kórházban valószínûleg o kerülne. régen Bécsbe mentek ki kezeltetni ma at. Mivel az OMSZ nem rendelkezik épületfelújítá karbantartási kerettel. Használatba helyezésnél kiszívják belõle a levegõt. felülbírálhat engem. Ha a kocsi szervízbe megy. Megmutatják a zerûbb eszközeiket. 109 felújítást igénylõ minõsítést kapott. Injekciót kap.

a mentõszolgá bérli tõle. mint a régi Nysák voltak. Mennyibe került volna a beszerelése? Annak idején 200 ezer forintba. Az áll vezetõbõl. Csepel. a védõitalul s nyozóban hûl. a jelölt neki nem a fölöttese. a tartalék jármû már 400 ezren is túl jár. Rákospalota. hogy mi nem kész mentõkocsikat vásárolunk. Ezek még így is jobbak. Ha van valami a világon. egy fekete mûbõr bevona egy felöltözött mentõ fekszik takaró és párna nélkül. megpróbálta kirendelni a Szolgálat egyik vezetõjét is. így ezelõtt. hanem kis üres teherautókat. de azt mondták. mereven kinyújtott keze és lába kemén Leülünk egy kávéra az állomás vezetõjével. erõs állagú és jól mosható. Pestszent a már alig nevezhetõk egészségügyi intézménynek. mely mindenb pontosan illeszkedik a méretekhez. hogy k. Az OMSZ is tartja magát eh hez az irányhoz. állapota ennek megfelelõ. mikor az elsõ nyugdíját kiviszi neki a postás. hogy nem telik rá. de még egy mellékállást kell keresnem. yója porhanyósra korrodálódott. Mikor megkérdeztem Andics doktort. A leghatékonyabb egység egy benzinmotoros. ugyanannyi ápolóból és egy mentõtisztbõl áll. bent szétrepedtek az ülések mûbõr huzatai. M. a padló rothad. a mentõk vontatottan válaszolgatnak: Én a Pólus Centerben ügyelek. Az egyik. a jelzett idõben különben is a ali teendõit kell ellátnia. beszámol a személyi-technikai helyzetrõl. közel 250 ezer kilométert futott esetkocsi. Egy valódi nyugati mentõautó belsejét egy mûanyag sablonból öntik ki. Andics fõorvos így beszél : A mentõautóinkat két szemle közt átlagosan háromszor-négyszer kell futó javításra is vinn Nysák korát idézi. Adtak már valamilyen nevet a patkánynak? próbálom feloldani egy esetlen viccel az ügyel helyiségben üldögélõk nyomott hangulatát. de egyik fél sem tudja karbantartani a több mint hatvanéves házat. hogy ezért is került minden kormányváltás vesztesei közé. Igen. A salétrom. és ötvenéves lévén. egy hónapban hatszor tizennégy órát. Itt is megemlítik. filléreskednek. Az épület maga a MÁV tulajdonát képezi. legalább nem esnek szét. a fedett helyre csak két-három autó fér be. egy másodpercnyi tûnõdés nélkül a rákospalotait nevezte meg. akkor a mentõszolgálat az. melyeket Magyarországon sze nek fel. mer . Az egyik gépkocsivezetõ eredetileg egy kórházban dolgozott bizto ezetõként. Van valamilyen mellékállásuk? Mintha csak adóellenõrzéstõl tartanának. hogy avításokat rövid idõn belül el tudják végezni. az állását megszüntették. hogy mentõszervezetünk állományábó n. Például a leg lsó budapesti fõpolgármester-választáson az egyik jelölt éppen a rákospalotai állomásra lát és hogy a vizit fényét emelje. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik kocsija sincs légkondicionáló bere zéssel ellátva. egy szervízbõl visszajött kocsira egymilli tot költöttek. nálunk pedig mûbõrrel és dek l variálnak. hogy megéri még azt az idõt. hogy utasítást adhasson. a gépkocsik futtatása tervezhetetlenné válik az elõjegyzési idõ gyakran több egy hétnél Állandósult. A szállítótérbõl sokszor hiányzik a hárompontos rögzítésû mentõöv. A fõ te. fõállású orvossal nem rendelkeznek . lehet. (A rákospalotai jármûhelyzetet nem lehet kivételesnek tekinteni. hogy a fõvárosban melyik állomás dolgozik a legnehezebb körülmények között. hogy a szociál nem érik el az illendõ színvonalat. a félautomata mosógép épp nem mûködik. incetárolóból kifolyt felszivárgó olaj kiütközik a falakon. A pihenõszobákban a mennyezet füstös. A szállítókocsik életkora 7 10 év közé tehetõ. nyilvánvaló nlegi miniszterelnök egykori titkosszolgálati fedõjelére utalva. A jármû télen g garázs -ban parkol. Megmutatják az állomást. Én a kerületi orvosi ügyelet kocsiját vezetem. Az más ké a politika meg-megpróbálja felhasználni a mentõket a maga propagandacéljaira. k politikamentesnek kell lennie. hogy ha akad egy 120 kilós beteg. gyakorlatilag már leselejtezett autókat is megpróbálják újra forgalomba állítani. dõsebb. egy futó pillantás is elegendõ annak a felmérésére. Harminchét éves munkaviszonnyal 64 000 forint nettót visz haza. D209-esnek hívják! mondja egy baloldalisággal aligha vádolható mentõ. egy i lyen éles megjegyzés szokatlan jelenségnek számít a Szolgálatnál. Gy. a résekben egerek és patkányok nyát. Az új Toyotába is olyan hordágyat raknak. Az ÁNTSZ toleranciáján múlik csupán. szolgálatból éppen lelépõ sofõr megmutatja a Toyota szállítókocsit. Azt tudja. már nem tudott elhelyezkedni. vagy arra vár ) A keresetekrõl érdeklõdöm.] Tekintettel arra. hogy egyre kevésbé lehet arra számítani. abban reménykedik . Az itteni helyzet valóban elképesztõ. máskor viszont szórják a pénzt.bantartási munkálatok hiányában egyes mentõállomások (Bázis. Felkapom a fejem. l ehetetlen elvinni rajta.

régen kihívtuk a rendõröket. kerületben hátulról leszúrtak egy men mert azt hitték. a medika csak kiabálva tud értekezni l: Maga cukros. ami rajtunk múlik. újabb feladat egyelõre nincs. Ha viszont Kiss Piroska hajnali fél négykor azért hívat ki minket. A radiátorokon szakadt fehérnemû szárad. telehányta a kocsinkat nos. mozgásképtelen férfi. Budapesten sajnos ez ma már bárkivel meges et. hogy bevette a gyógyszerét? Nem. mint majd minden esetük után. a sérültek mindent számon kérhetnek. egy égi hang azt mondta neki: két napig ne egyen. a párától még elviselh ebb a meleg. az állapota n etveszélyes. Ketten élnek itt. evett valamit azután. A testvérpár mindkét tagja süket. a maszek állatvédõk csak pénzért jönnek ki. csak az adminisztrátort találja bent. a nõvérem megbotlott és kiborította a tejet. Erõszakos összecsapások elõfordulnak? Az olyan eseteket nem számítom. mit adnak? Egy-egy doboz cigarettát. benyomunk valamilyen bátorító injekciót. õ megígéri. hogy nem jött! Tudta. Mit csinálna nélkülem?! Az ügyeletes orvost már hívták? Igen. most j tíz-húsz százalékát eléri. Egy injekciót kap. A múltkor egy nõnek lát adt. de nem jött ki. Egy c t bevittünk a detoxikálóba. A filmeseknél ötnapos forgatás alatt meg lehet keresni egy ötvenest. aztán vegyen be ötven Prozacot és h aljon meg a Bosnyák téri templomban. erre már rúgták is be az ajtót. anyagilag megéri. A férfi di: Ne tessék bevinni engem. délután négy órától már a sin k. A kinti harmincöt fokos kánikula ellenére a lakás minden ajtaját és ablakát bezárták. és az elszámolásnál let y húszast. cekben rendezett célba dobó versenyeken is részt vesz. hogy komoly pénzt tart magánál. A mentõk. mert akkor a nõvérem magára marad! És õ nem tudja ellátni magát? Épp ez az! Leépült idegbeteg. Közben riasztják az esetkocsit. A minket megtámadó kutyákat sem fújják le spray-vel. Borravalót gyakran kapnak? Egyre ritkábban. Úgynevezett nagy bulik már nem is akadnak? Igen ritkán. akkor ne repestünk a boldogságtól. olykor a mentõszemélyzet is m alamelyikük bezárkózik a lakásába. egy nyolcvan körüli. Kimentünk érte. de ez csak kivételesen adódik. vagy a kutyája a májkrémmel együtt a konzervdobozt is megette. amennyi a teljes fizetésünk volt. csak ritkán ha egíteni. Ami a szakmai területet illeti. Elõre ül be a mentõtisztnõ. amennyire laikusként meg tudom ítélni. megpróbálják ököllel betörni az ablakokat. kissé dühösek leszünk. hogy nem a di máját! Gyakran kerülnek konfliktusba a páciensekkel? Mi mindent megteszünk. õk csak annyit kérdeztek: Van hozzá papírotok? Van! mondtuk. hogy itt nincs jatt . lassan magához tér. amíg az injekciók hatása jelentkezik. ágyban fekvõ. bevallom.tudunk megélni. Mi az ápolóval hátul foglalunk helye . a drogosok és az elmebetegek néha nekünk támadnak. letelepszem az as . valam erendezést is bekapcsoltak. magunknak kel egoldani a helyzetet. ha egy gyerekbalesetet jelentenek be. a Horváth Boldizsár utcába kell kimennünk egy blokkház kile dik emeleti lakásába. hogy beszállítsák a kórházba. bel erúgnak az autóba. még megvárjuk. Ugyanakkor anyagi felelõsség is terhel minket. Még jó. aki reggel óta s is idõsebb nõvére. a mentõtisztnõ mégis tanácsosnak tartja. A személyzet bejelentkezik. és nem tud ugatni. egy perc alatt kint vagyunk a helyszínen. Most már nem kockáztatnak. másnap rajtunk kereste a mobiltelefonját. hogy hamarosan ki di a doktor urat. mert megjött a baja. legföljebb egy ment Az mi? A kétszáz forintost hívjuk így. Valaha annyi jatt jött össze. hogy végzett. ha be akarunk jutni a lakásba. mint amikor a XXII. és én vagyok a gyámja. A mentõk ellátják a beteget. Tudja. hogy végig kita Ha valaki rosszul lesz. akkor. közben az ja az orvosi ügyeletet. ezért visszatérünk lomásra. most is leülnek kávézni. egy utolsó éves medika. õ fiúsítva van. Az ápoló félhangosan megjegyzi: Persze. Ha elmegyünk õrködni egy cigány temetésre.

a medika megy fel elsõnek a lépcsõn. zetése nem éri el a 160 ezer forintot. amennyiért egy tisztességes szandált sem lehet venni. a ruhaboltból jön. ha jól emlékszem a rendõri meghatározás -ra. Semmi esetre sem káros. ezt szorozza meg hússzal. Újra riasztják az esetkocsit: a Rovás utca 27. I get meg kéket kaptunk. Lezárnák a témát. számú ház elõtt egy öreg férfi fekszik mozdu l a földön. Egy szabadnapos mentõ lép be. nem ismerik az öreget. felesleges kérdésfeltevések. hogy meghallgassuk a hozzátartozót. A jelzett helyen egy szép családi házat találunk. Nem kapnak inget a Szolgálattól? kérdezem elképedve. az emberek megszokták. hogy foglaljon lyet. meg kell várniuk a rendõrök kiérkeztét. Saját érzelmeket csak nagyon kis mértékben ajánlatos kimutatni. a feje ötven centinél távolabb került a nyakától. de senki sem felel. egyértelmûen ki kell mondani a halál tényét A közlés után nagyon fontos. Ilyen például a formális vigasztalás kezdetû mondatok). (Professzor Dr. Csöngetünk. három nadrágot. csak annyi udnak róla. hogy az érintett ne maradjon egyedül. hogy él-e még. kétévente tízezer forint é . mindenkinek el kellene magyaráznunk. tes ti kontaktus. mert így megsérti a hozzátartozó intim szféráj távolság sem ajánlatos. és a g kabátban megtalálja a személyi igazolványt. Bár. ha megkérjük a fogadót. zöldséggel megrakott szatyrának tartalma szétgur . csak erõsen nagyothalló. ez az öregember egy darabban is minden bi nyal halott. Ál megkérdezem a sofõrt: A szolgálata során hány halottat látott már? A sofõr eltûnõdve számolgat: Évi 3300-3400 esetbõl 150-200-at. miszerint halottnak csak az tekinthetõ. legfeljebb leértékeléskor. sírni kezd. mondjuk a 2002 harmadik negyedévre esedékes 2003 elején. A ruha mindig elkésve érkezik. hogy itt lakik valahol a környéken. az egyikhez egy ire. mely a legjobban felépített közlésmódot is az ellentétébe a Az átadó nem szabad hogy túl közel álljon. de már k a halál bekövetkeztét tudja megállapítani. mikor össze sett. egy új fehér inget hoz az egyik kollégáján zámolnak a blokk alapján. neki kell közölni a hírt a hozzátar kal. mag nkább hallgassunk. A csapat már régen össz legalább öt éve dolgozik már a Szolgálatnál. fõiskolát végzett. az elõkertben üvegház is áll sûrûn okkal. Kopott kék farmernadrágot visel. hogy mi fehérben jelenünk meg. elkerülendõ a kapkodás va toros nyugtalanság is Gondoskodni kell arról is. sapkája. A medika fölébe hajol. ne gesztus félreérthetõ legyen. aki mögött 39 év áll. inkább veszünk a saját pénzü héret. a túl sok beszéd. Az ápoló fellebbenti a fekete fóliát. A megfelelõ zóna 1 3 méterig terjed . Kapunk még egy mellényt. a botja a teste alá került. bár a szomszéd szerint az asszony otthon tartózkodi k. nem szabad megakadályozni vagy korlátozni A közlõ ténykedése közben számos hibát követhet el. A sofõr bekapcsolj és elindul. Van. hogy mit keresünk mi itt kék ingben. de óvatosan kell eljárni. a dortmundi egyetem tanára egy tanulmányában kísérletet tes z az ilyenkor követendõ magatartás szabályainak meghatározására: A közlõ mutatkozzon be a teljes nevével. de a leggyakoribb hibán ak az idõhiányt kell tekintenünk. benne a címet. A meghallgatás alatt keresni kell a szemkontaktust a fogadóval. a telefonáló nem tudott felvilágosítást adni. A holttest körül egy beszélgetõ kis csoport gyûlik össze. hagyjuk õt beszélni. megelõzve az esetleges rosszullétet. egy jégeralsót és egy bõrkesztyût. és tovább kérdezgetem õket a munkahelyi körülményeikrõl. két dzsekit. Valószínûleg szív. Frank Lasogga.luk mellé. Az ápoló visszafordul és a halott zsebébõl kikeresi a kulcsokat Kinyitjuk a kaput. Nem javasoljuk az idegen szavak sználatát. Ha a fogadó erõs érzelmek t. A mentõk betakarják a holttestet a magukkal hordott fekete fóliával. közölje a beosztását és kérjen engedélyt a laká halálhírt nem tanácsos a folyosón vagy az ajtóban közölni. A szája mellett egy kis vértócsa alvad a szürke aszfalton. ugyancsak kék cejg munkáskabátot. ebbe néha egy óra is beletelhet. de én tovább firtatom: Milyen munkaruha jár maguknak? Az OMSZ három évi kihordásra ad három inget. Mi történt vele? kérdezem. csak négy-öt házzal kell lejje nnünk. kézfogás vagy átölelés szintén pozitívan hathat. de nem távozhatnak el a helyszínrõl.

mert a férje de az ápoló közbeszól. Szombathely. az sírni kezd: Miért indult útnak?! Azt mondta. Gy. mert nem tudott enni semmit.A medika bár korából eredõen kevés rutinnal rendelkezik magabiztosan jár el. Értesíteni kell a rokonokat Gyöngyöshalászon. Mentõállomások üzemeltetésére és karbantartására 290 millió 456 ezer 576 forintot fordított ssze elmarad a szükségestõl.]. mikor tisz hogy valóban a megfelelõ helyen járunk. aki miatt a mentõket kihívták.4%) nyert »alkalmas« minõsítést. [Ez például a Markó utcai állomás . de mindig meg kell õriznünk az erõnket. Az állomásra visszatérõben ér minket a szolgálatvezetõ újabb utasítása: a Vakok Intézetében rosszul lett. illetve a munkavédelmi és a környezetvédelmi hatóság. de messze alatta maradt egy budai luxuslakás árának M. A ogy a megtörtént eset fontosabb. Mi történik a holttesttel? A rendõrök vigyáznak rá. ha nem az általunk történt birtokba vétel idõp hanem az épületek építésének idõpontját vesszük alapul. növelve az ÁNTSZ által jelzett és megol k számát. a 2001-es év történéseit összefoglaló jelentés: Az elõzõ évekhez hasonlóan. aki összeragasztja a darabot. a mentõtisztnõ bead neki egy nyugtató inj n megérkeztek a rendõrök. szólni kell neki. 109 k 76 épület (37. Hajdúszoboszló. a miénkhez asonló esetkocsi mûködik. ott áll az asztal mellett. a tünetek lassan enyhülnek. hogy menn yire kell behajtania a lapot. a szabályok szerint a hullaszállítóknak négy órán belül el kell Ez minden esetben megtörténik? Néha órákkal is túllépik ezt a határidõt. akkor hívunk egy taxit. almát. hogy nem kérek tõled semmit. visszautasítja a kérést: Nagyon sajnálom. hogy közbeléphessünk. Én mondtam. . de õ járni akart. hogy a rendõrjárõröket kivonják más. a 2002. Jelenleg egész Budapesten összesen hat. mint a lehetséges. több esetben az alapvetõ karbantar at (festés. ahol zacskókat ragasztanak a gyengén látók. Rendben van. keze-lába remeg. € € A kívülállóban feltámadhat az a gyanú. Még rosszabb a kép. a szükséges óvatossággal és empátiával jelenti be a eségnek. pánikbetegségben szenved. Aztán újra rádöbben a veszteségre. de az ápoló láthatja az arcomon. A medika ellátja. feküdjél. Egy öreg szolgálatvezetõ egyszer azt mondta. fontosabb ok elvégzésébõl. 12-féle gyó zert szedett a nõ teljesen váratlanul átvált a gyakorlati teendõkre. hogy a rákospalotai mentõállomás helyzete egyedi és nek tekintendõ. hasonlóan az elõzõ évekhez. a szállítási nak kell fedezniük. hogy minden esetnél jöhet még súlyosabb . Azt már nem is említem. Távozóban még látom. hogy fenntartással fogadom az elõbbi döntését. E hiányosságok miatt sok esetben igen hatá emelt az ÁNTSZ. illetve a Mentõkórházat is beszámítva 8-ra emelkedett. egy roham tört rá. mit ír a következõ. hogy a házigazda gondos ember volt: az ablak párkányán egy tálban gyûj a lehullott körtét. tisztasági meszelés) sem tudjuk elvégeztetni Lássuk. az õ kételyeik eloszlatására idézek az OMSZ Fõigazgatóságának éves beszámol szóló jelentés szerint a tárgyévben épületfelújításra 52 083 040 forintot fordítottunk [ez mint ma. csak lemegyek a piacra. jóllehet nem szívességet tesznek. Bánréve Mentõkórház mellett újabb alkalmatlan mentõál i. A karbantartási felújítás évek óta tartó elmaradása miatt a mentõállomások mûszaki állapota ik. és sírni kezd. nem vonhatjuk ki magunkat a forgalomból. mûvezetõ szól a mentõtisztnõnek. év eseményeire visszatekintõ beszámoló jelentés még 15 sort sem szán en ak: a mentõállomások mûszaki állapota tovább romlott. hogy vigyék haza az asszonyt Pesterzsébetre. elhagyhatjuk a helyszínt. majd továbbadja társának. Lent van a lányom aroson. Sümeg. A beteg asszony. sgáltuk a mentõállomások mûszaki állapotát. mely alapján 20 mentõállomás »alkalmatlan«. a tárgyévben sem rendelkeztünk épületfelújítási-karbantartási minimális fedezetét az amúgy is szûkös mûködési költségkeretünkbõl kellett biztosítanunk. ez jelzi a folyamat elsõ fázisában dolgozónak. csak pihenjél. A mentõállomások átlag életkora megközelítõleg 28 év [az építõipari normák és sza idõszakot tartalmaznak]. A kocsiba beülve nem szólok. esetenként a mentõál s kilátásba helyezve A legújabb. mert felújítása gazdaságtalan. elõttük y mérce van rajzolva az asztalra. Az »alkalmatlan« m nõsítésû mentõállomások száma 7-re. Bemegyünk a munkaterembe. már-már mûködést akadályozó tényezõt jelent. de nem tehetjük meg.

mert tar an állapotok uralkodnak. a börtönökben kétszer-háromszor ennyi hely jut a raboknak. Az olajkályha telefüstölte a falakat egy szezonban kéthordón is elfogyaszt . elgondolkodhatunk azon. bár elismerték. Megnézem a három Toyota papírjait. így hát én is elköszönök tõlük. nem mi . amikor tudnak. az ajtóra kiteszik a Hívja a 104-es tele számot -táblát. Egy maszek mentõszolgálat is mûködik a környéken. a harmadik pedig a 600 ezer kilométeren is túl jár . Az állomás 1961. a meggörnyedt testtartásban végzett cipelés elkoptatja az ízü Az emberek ennek ellenére ragaszkodnak a helyükhöz. ahogy bejöttek. és kitesznek rá egy táblát: Hívja lefonszámot! A hívásra a tapolcaiak jelentkeznek. Sümegen gyakorlatilag nincs kórház. a másik viszont már 580 ezret. csak a sofõrök tisztességérzete segíthet. Munkám során végig az a szándék vezetett. a kísé visz Mészáros professzorhoz.és 1948-ban került az OMSZ kezelésébe közel hatvan év pluszt jelent. az egykor nagy hírû sümegi kórház valamikori igazgatójához és tõjéhez. mert bármelyik pillanatban leállhatnak. de sem az önkormányzatnak. Kocsimosó nincs. nyáron az esõ. csak 200 ezer kilomét futott. hogy egy nap 26 órát dolgoztak. a betegek hozzátartozói lógással vádolják õket. a másik felét pedig azonnal be lehetne zárni. elõfordult. hogy az ember fogalmat rezzen az állapotokról: az autófeljárat betoncsíkjába tengelytörõ gödrök mélyülnek. Ez a váltás 15 millió forintot igényelt volna. az aktív osztál városokba telepítették át baj esetén csak a mentõk nyújtanak sürgõsségi ellátást. Itt még évekig nem történik semmi. aztán jönnek. összefüggéseiben láthassa os egészségügyét. Maradt még idõnk a vonat indulásáig. Ennek a távolságnak a jó részét egykori. ha egy ad borravalót. sok a zgásszervi betegség. A szövegek garmadáját olvasva egy mondat különösen felkeltette a figyelmemet: A sümegi mentõállomáson sajnálatos módon még mindig olajjal fûtünk Az ilyen technikai színvonal még a XXI. Magát az épületet egy püspökségi tulajdonú bikaistállóból-vágóhídból alakították át mentõál volna esély. hogy a 210 m entõállomás fele felújításra szorul. Ha min vonul. hogy körülnézzek ezen a helyszínen. A mentõk vitatták ezt az állítást. az állomáson senki sem marad. Úgy mennek fel Pes egy sümegi beteggel. az ajtót bezárják. ahol már a 60 kilométeres sebesség is szétrázza a kocsikat. Az épület belseje sem nyújt vigasztalóbb látványt. lumbágó. azóta gya iféle javítást nem végeztek az épületen. Ha négy ert visznek fel. mert így több hasznuk jön össze. Itt nincs jatt . hogy megkerülik a Balatont. Nem lehetne bevezetni a gázt? Dehogynem. még az alkoholisták el télyük: Ha a részeg megrugdossa az embert. négy külön útnak számítják fel. A sofõrök ndják. az egyikük viszonylag fiatalabb. aligha talál hamarosan újat. tí közül jó. hogy a 300 ezer kilométeres határt elérve az itteninél kedvezõbb körülmények között ne cserélni ezeket a Toyotákat. a felszabadulás évfordulóján kezdte meg mûködését. április 4-én. Az idõs orvos feleségét elveszítvén egyedül él családi házában. A mentõk fizikailag hamar elhasználódnak. csak egy pszichiátriai elfekvõ mûködik. Ez már valami. Gy. A kórházakban az orvosok gyakran beszélnek megalázó stílusban. reg zon koszosan indulnak el. hogy egy jobb adottságú környezetbe költözhessen át egy megszüntetett villa helyére. század Magyarországán is különösnek tûnt. hogy mit jelent az a szó: hivatástudat. holott csak becsapják a betegeket és az államot. Egyikük tízéves szolgálati l is csak 75 ezer forint körül keres. sem a M zolgálatnak nem futotta rá. minden megingás ellenére mégis él bennü ivatástudat. így most is örömmel fogadtam az invitálást. aki elveszíti az állását. hogy Sümegen 15 százalék körül mozog a mu iség. a me tõk kevés idõt töltenek itt. hogy ha lehet. hogy amikor összeadták a telje derült. a helyiség öt évig nem volt kimeszelve. hogy a mentõáll rossz állapotban van. nem igaz?! Közben az autók egymás után kimennek feladatokra. a mentõket itt is rosszul fizetik. a garáz z állomás három kocsijából egyszerre csak kettõnek jut fedett parkoló. ott van a csonk. úgy gondo es rászánnom egy kis idõt. Be sem kell lépni a kapun. csak rá kell csatlakozni.] Csehák Judit miniszter asszony egy szakmai konferencián úgy nyilatkozott. A jégkrémes kocsin többet összehoz a sofõr! Az anyagiakat erkölcsi megbecsülés sem pótolja. megszokta a magányt. igaz. emellett azt is számba kell venniük. néhányan még nála is kevesebbet. télen a hó ver be a kocsiba. egyre inkább lepusztult téesz utakon tették meg nyomott gázpedállal. M. A 16 négyzetméteres tartózkodóhelyiségbe nek kellene elférnie. Õk azt hirdetik magukról. hogy kényelm nak európai stílusban . Mint az országban mindenütt. de erre sincs pénz.

de készségesen rendelkezésünkre áll. a t után összejött a nép egy kultúrháznak kinevezett fészerben. kicsit kapatosan értem haza. a befogadóképessége csak a háború után növekedett meg külön osztályokra nem tagozódott. egy év alatt 17 vajúdó nõt hozott be a mentõkocsi. hogy az Úr most a kezembe adta a tárogatót. elhanyagolt tüdõbajjal. a sebészeti és a többi frissen felhúzott létesítmény akkor derült ki igazán. azt is odaadjuk. Sokat küszködtünk a központi fûtéssel és a me sal. hogy el vannak keseredve. A következõ vasárnap lementünk oda a járási tanács elnökével. kiderült. hog szabad hosszan agitálni õket. amikor valóban lehet tenni valamit. Halimbán. mert Mészáros doktor úr kéri tõlünk. mely egy idõben 17 pácienst tudott fogadni. hogy miért olyan nehéz. ebben az idõsza egy 300 gyógyintézetet emeltek a 20 40 ágyas helyi lazarettektõl kezdve egészen az impozáns ent István és Szent János Kórházzal bezárólag. hogy min yikük ajánlja fel évente egynapi keresetét. ezt is használni. sõt a bauxitbányászokat is bevontuk az akcióba. Hogy képzeled? kérdezték tõlem. Megkerestem a fõnököt. Leültem a párttitkárral és a megyei tanácselnökk javasoltam a kórház nagyarányú fejlesztését. Pályám elején a közeli Bazsiban Simon Pistának. Az orvosoktól nem vártak el magasabb szintû teljesítményt. e lanat. Õt is megkértem: beszélje rá a bányászokat. elcseréltem Kanizsai kabátjával mind a kettõnké a Vörös Október Ruhagyárból szá Más vállalatok is beszálltak. aki megcsinálta a terveket. külön feljegyz i.és kal foglalkoztak. nem igényelh lyabb központi támogatást. hanem itt helyben elláthassuk a bajukat. hogy 1867 és 1906 közé esik a megyei kórházépítés aranykora. Akkor már Bazsiban is megalaku téesz. csak két percig beszéltem: Tudom. Beleegyezett. Ti nem számítotok országos intézménynek. õk küldtek egy mérnököt. 1966-ban megszûnt a járás. A fák azonban most sem nõttek az égig. Tudtam. Úgy éreztem mondja Mészáros professzor . de erre már nem jutott pénz. A segítõ szándék a továbbiakban sem apadt el. sõt munkával és gépekkel is megto a a segítséget. ez összefüggésben állt a mezõgazda atározott és folyamatosan megvalósított kollektivizálásával. Megittuk rá az áldomást. ez b növelve az ellátandók körét. (Megjegyzendõ. vakbélirritációkkal. nem értem.) A sümegi ispotály húsz ággyal indult. De ki mer odaállni ilyen kéréssel a parasztok elé. Bazsiban. Hogy ne kelljen eljárniuk k ezelésre Zalaegerszegre vagy Celldömölkre. hogy egy pisztoly lapul a zsebében. mikor amúgy is el vannak keseredve. Reggel mennék a munká eszem a kabátomat. De hát azt sem tudjuk. a kórház elsõ sebész szakorvosa már nagyobb mûtéteket is elvé A kórház az 1950-es években futott fel magasabb szintre. követ fejtettek. április elsején nyílt meg az új belgyógyászati pavilon. Honnan akarsz pénzt szerezni? A mezõgazdasági dolgozók ajánljanak fel egy-egy munkaegységet a kórház javára. hogy 1934-ben Acél Elemér. Zalaegerszegen fogadta a betegeket. hogy mekkora szükség va ekkel. Két orvos mûködött benne.rtás nélkül fogad minket. 1962. de itt most másról van szó. de a többiek letork llták: Ha egyet keresünk. akik korábban egyéni g azdaként vagy más maszekként kívül maradtak a biztosítottak körén. a Tátika Tsz-t a kõbá Fûtõberendezések Gyára patronálta. ezek az asszon orvosi segítség nélkül maradtak volna. az emberek siratták magukban a közösbe elvitt földjeiket és jószágaikat. epekõ. a mi fejlõdésünk távlatai is bezárultak. A bíróság és odáiból rendelõintézetet alakítottunk ki. a költõnek a falujában dolgoztam körorv kartam kezdeni az akciót. sõt magában a bányában sem mûködött egészségügyi ellátás. mikor a kórház történetérõl Az ispotály õsét 1875-ben alapította Ramasetter Vince helybeli kékfestõ kisiparos és borker edõ. a fuvaro n is segítettek. át kellett volna építeni. . a Pár ttság székházát pedig szülészeti osztálynak szántuk. maj brigádjuk meg is építette a berendezést. ezért a vagyonát a sümegi városfejlesztõ alapítványra hagyta. Sümeg városán kívül hat környe e tartozott. 1958-ban Nyirádo eghalt az orvos. ho y be kellett lépniük a téeszbe? Én. Kanizsai Józsefet. Mindkét gyereke meghalt. 1960-ban el tervezni az új ajkai kórházat a mi intézetünktõl szinte szemmel belátható közelségben . megesett lányok otthonára és egy kórház létesítésére fordították add t 47 kilométeres távolságban. keresünk-e egyet is! mondta egy öregasszony. ez az elnök olyan elfoglalt ember volt hogy csak este tízkor tudott fogadni. Mentõállomás is létesült. ajánlj anak fel egy munkaegységet a kórház javára. Más falvakba is lementünk. amelyek rövid idõn belül meg kellett szerezzék a szocialista járás címet. gimnázium építésére. ennek nyomán felszabadult egy sor hivatal épülete. idegbetegségekkel jelentkeztek azok. meszet égettek társadalmi munkában.

amíg Ajka üze em lép. Eredetileg 260 ágyasra méretezték. berendezéssel. ami n komoly problémának számított. aztán e llgattam.] Aztán. Szombathely. Ezek u mindenre gondoltam. Azt is meg kell említenünk. A szakszemélyzet létszámát is feltöltöttük. melynek két cikluson át is a tagja voltam. Mint a Megyei Tanács egészségügyi bizottságának elnöke próbáltam f 67 októberében napirendre került a megye szociális helyzete. Keresni kezdtem egy olyan profilt . például Keszthelyen nyolcan elmentek házio . mint egy sebészeti. Erõs szívóhatást gyakorolt a gyógyszeripar is. a járás megszûnésekor hoztak egy olyan kiegészítõ rendelkezést. mert ez menti meg a kórházat. Zalaegerszeg és Gyõr. A vita után szavazás következett. Mikor eltávolítottak. A második tábla a szocialis ok helyzetét tüntette fel. sõt egész Veszprém megyébe lálhattunk pszichiátriai ágyakat. a közben különféle kiegészítõ igények jelentkeztek. hogy a miénk volt az elsõ open door . hogy a z elmebeteg is éppolyan méltóságú beteg. nég t egy ápolónõ. Hozzátettem. Aztán következett a lényeg: a magyar viszonyok. ha teljesítette az éves penzumot. Végül 8. hogy a nagykö k akkoriban Sümeg is ennek számított nem tarthatnak fenn önálló kórházat. évemben j szégyelltem volna . további öt év alatt el is készült. a többi részlegünk nem bírta a versenyt a nagyobb és jobb zerelt intézményekkel. mely továbbra is biztosítaná ket az adott földrajzi környezetben. de mi már hozzáláttunk az A régi körülmények nem feleltek meg a megváltozott céloknak. hogy egészségügyi okok miatt vonulok vissza a 46. Veszprém akkori fõkapitánya. Megszereztem a szükséges építõipari kapacitást. ehhez készítettem három nagy táblát. a késõbbi egyetemi tanár. Ezek a körülmények minket különös súllyal nyomasztottak. Elõadást tartottam. A kórház elsorvadását azonban ebben a tisztségemben sem állíthattam meg. Az elsõ országok pszichiátriai ágyigényét és effektív ágyszámát mutatta ki egy ilyen összehasonl ztusnak számított a szocializmus eszmei fölényének igazolására.akták az alapkövet. önérzetem védelmé zt írtam a lemondó levelembe. Még 1966-ban. Slamovits azonban nem hagyta annyiban. köztük olyan kiemelkedõ sza t Lipcsei Attila. csak a teljesség kedvé hogy számos más pszichiátriai intézmény is magának tulajdonítja ezt a dicsõséget. a Chinoinnál 200 ezret. Megkerestem Acél György egészségügyi miniszterhelyettest csak névrokona volt a kultúra ir az õ közbenjárására az országos pszichiátriai irányítás elõhozta az ügyet. Az országos irányzatoknak megfelelõen a megyében és a szomszédos ter n is megkezdõdött az orvosi gárda szétszéledése. A mi mûtétes osztályaink nem állhatják a versenyt az orvosokkal.5 millió forintos beruházásból felépült a 187 ágyas sználtság 90 és 100 százalék között mozgott. 800 ezer forint prémium i s járt neki. Miért akarod idehozni a bolondokat? Azért. egy adjunktus a kórházban 68 ezres fizetés ott. területközi diszciplínát. csak arra nem. [Semmiképp sem kívánom kétségbe vonni Mészáros professzor állítását. Én a magam személyében sokat n hettem ellene. Szolnokon és Veszprémben. hogy számunkra csak addig marad lebensraum . ha a rendelkezésére bocsátott kocsit a saját ga ta. mert Papp János. ebben a szakágban Ajkát is Sümeg látta el. az ötödik helyet foglaltuk el a rangsorban: tízezer lakosra 8. hogy a megyében is legyen megfelelõ pszichiá llátás. 1980-ban megszûn . ahogy elõre is látszott. eldöntötték. Én már a legelején felismertem. nyílt kap Magyarországon. és megkérdez te: És Veszprémet ki látja el? Székesfehérvár. Gy. A megyei vezetés is tiltakozott: nem kell ide bolondház. hogy Baranyá a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikája.5 ágy jutott. Szolnokot pedig a 900 ágyas egri kórház. hogy amikor a sümegi kórházat végül is a tapolcaihoz c satolták. a megyei elsõ titkár még 1975-ben kidobatott a Megyei Ta nácsból. végül is 555 ágyasra sikerült minden sz nagyra. két új épületet kellett felhú z kisajátítottuk a megfelelõ területet. Összesen három megyében nem mû zichiátriai ellátó központ: Baranyában. Akkor még nem nevezték meg konkrét helyszínként Sümeget. de Veszprém megy Én nem hagytam annyiban. Hiába magyaráztam nekik. Új orvosok jöttek. Kollégáim nem örültek az elképzeléseimnek. még azért is külön honorálták. akinek kilyukadt a gyomra. inkább a megnövekedett tanulmányi elfoglaltságomra hivatkoztam. A hétezer lakosú Sümeg nem tud eltartani egy általános . igyekeztem ide besuszteroln i a pszichiátria témáját. M. engem neveznek ki igazgatónak emellett tovább dolgoztam a sümegi belosztályon i . vagy egy megy egy városi kórházhoz kell csatlakozniuk 1976-os határidõvel. Pápa? Az ottani állapotról jobb nem beszélni: két ágyon három beteg fekszik. mûs kel jobban ellátott vetélytársakkal. Végül is a pszichiátriai részlegünk fejlesztését talál lelõnek erre a célra.

egy teh lkes orvosnõ tölti be most a régi posztomat. az egyik piszoár már hónapok óta eldugult. Benézek a WC-be. az OMSZ összteljesítményének több mint az egytizedét. a Markó utcai mentõállomáson onti Irányító Csoport védelme mondta késõbb a fõorvos. meg háromszázmilliót is. évben 271 77 ladatot látott el. az ilyen állapotok kialakulásához és fenn adásához a használók nemtörõdömsége és teljes igénytelensége is szükségeltetik itt és más lomáson az illemhelyet takarító asszony kiragasztott egy cédulát: Bajtársak! Mindenkivel közlöm. a kézmosók f a csapok. a 2002. úgy eltûnik. spárgával van kikötve. A szellõzõ sem mûködik. Budapest. nem merik idehozni. A lépcsõházba vezetõ ajtó egyik szárnya tönkrement. kötszerek. ételmaradékok a túltömött tárolókból lehulltak atára. de a leromlás itt is elkép esztõ. A sümegi kórházból szociális otthon lesz. nehogy valaki ha a. A kávéfõzõ gépet és más komfortot jelentõ használati tõk maguk szokták vásárolni az összedobott borravalókból. valaki elvitte a lefolyót takaró fémlapot is. Úgy képzeltem. papírgombócok. rég hiányoznak a zuhanyrózsák. Magyarországon a központosítás és a decentralizálás a különféle járványok köve lõdik. de az illúzióim ottak. A fõvárosi önkormányzat nem segít? Vidéken sok helyütt beszáll a helyi vezetés. aztán elballag. mûanyag poharak. de n hiszem. Fogalmam sincs. Tiszta szívembõl sok sikert kívánok neki. és én sem lettem volna soha. mentõk. Más a helyzet vidéken és más Budapesten. belepte a k m. jó pénzért el lehetne passzolni. Vidéken megsüvegelik a mentõt. és nem is akarjuk. Még azzal se a kormányzati negyed mentõellátás nélkül maradna. a másik folyik. A közel 120 éves Mentõpalota már az OMSZ elõdjének. Demszky fõpolgármester úr kimegy a Keletibe. A fõorvosunk azt felelte. ha az egészségügyi miniszter asszony egyszer csakugyan e vetõdik a házba. Errõl persze nem csak a szûkös anyagiak tehetnek. Én nyugdíjba vonultam. Az elsõsegélyhelyeket vezetõ egyik orvos. ne eg magunknak. Az ülõke azoknak a bizonyos végletekig lerothad t felszerelési tárgyaknak a sorába tartozik. hogy a WC-kefe használata továbbra is ingyenes! Mennyibe kerülne az egész Markó utcai épület rendbehozatala? kérdezem a kísérõmet. hogy le tudja gyõzni majd a nehézségeket. A pihenõszobákban keshedt zöld pokrócokkal letakart priccsek állnak. Mint tudjuk. Nem minden megilletõdöttség nélkül léptem be a Markó utcai épület kapuján. Kovách A ovecz Béla és a többiek. százmillió forintot is mondanak. az úgynevezett kiskasszából. csak a pszichiátriai ellátás folytatódik. a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesületn is szolgált. mintha soha nem lett volna. mi érdekelné õket legfeljebb? Mi? A mentõállomás épülete! Nagy belvárosi ház. hogy a rákospalotaihoz és a sümegihez hasonló nyomorúságos állapotok leírása lenpontként mutathatom be majd az OMSZ budapesti mentõszervezetének Markó utcai központját. A fürdõszobában a falról hullanak le a csempék. falai között dolgoztak a hivatás glorifikált egyéniségei: Kresz Géza. csak építsenek fel ott egy sürgõsségi ellátó k persze sajnálnák a pénzt. Csehák Juditnak aztán. ilyen eset köv ezett be a Titanic óceánjáró elsüllyedésénél. És ezt senki nem hajlandó fedezni? Bármelyik nagy gyógyszergyár örömmel kifizetné reklámért cserébe. párnát csak az egyiken i. Mibõl gondolja ezt? Már megkérdezték a fõnökeinket. ettõl a fala megbarnult. d intén a BÖME állományába tartozott. gazdája hazulról hozhatta magával.en a szülészet és a sebészet. õ kimegy. de ezt mi. itt leköpik. Az itt alkalmazott orvosok némelyike a világ figyelmének központjába került. . sõt az egész ország elsõ számú mentõállomásán napok óta nem szedték össze a sz . Tudja. Az ö mindig a könnyebbik részt választja. nekünk pedig össze kell majd szednünk ezt a csöve a maga hányadékából. melyeket a fõnökök dühükben okvetlenül meg aka tatni dr. az átlagosnál kedv atókkal. hogy nem volnánk-e hajlandók kiköltözni Rákospalotára a r tanyába. A budapesti mentõszervezet jelentõsége az idõk múlásával sem csökkent. € 3. ennek jegyében 1993-ban újra különváltunk Tapolcától. megkínál csövest egy cigarettával. Ha nem is a rákospalotaihoz hasonló jelenségek fogadtak. Külön említést érdemel az OMSZ egyik legfontosabb objektuma. cigarettacsikkeket dobálnak bel .

nem szokták háborgatni õket vakolással és más renoválásokkal. évi mûködése is. a gépkocsivezetõ fizetése 85 343. de sajnos gya n fordult elõ. Budapesten a feladatok ellátására összesen 86 autó állt rendelkezésre. Az elégtelen kocsipark miatt a szállítás pcsoltan kell elvégezni. a többség legföljeb . hogy az osztrák vagy német kollégáik csõdöt mondanának.] A mentõorvosi gárda létszámának növekedése egyébként aligha remélhetõ. a mentõtisztek azt mondják. például a szállítókocsikat mentõkoc Gy. A 2002. A fentieken kívül a sajnálatos módon megnövekedett lopásokat és szá kat is elhárítaná. Az en elõször bevételi kötelezettséget írtak elõ a mentõk számára.5-3 százalékra számít. illetve a túlórák visszafogásával igyekeznek mérsékelni ez az utóbbi szá csõdöt mondott: a személyi túlórák száma az elõzõ évhez képest 1. egy hasadék tûnik fel rajta. mint vidéken. az egy sichtában dolgoz a felé hazaérnek.és esetkocsi alapvetõ meghatározásai közé tartozik. sem a fejlesztési célokat nem vették figyelembe. az illetékesek sem az inflációt. augusztusba n 57-re csökken. a elszámolás alapján az idõarányos bevételi hiány: 5 613 397 forint volt. ami az Országos Egészségbiz na az egyszerû betegszállítások után. hogy a maszek mentõkhöz hasonlóan az OMSZ is egyedi szállításokat szervezne. Az esetkocsik számát viszont lehetõség szerint nem csökkentettük. A budapesti mentõszervezet pénzügyi helyzete egyébként sem kelthet szívderítõ benyomást. mára ez a különbség a társszakmák esetében eltû egfordult. vagy a forgalomban töltött idõ a végletekig megnõne. ambuláns ellátásra jelentkezõ bejelentõk. más mentõszervezetek dolgozói stb. mert tová bra sem tudjuk a betegség és szabadság idejére szóló helyettesítést megoldani. hogy a napi fe adatait nem tudná ellátni. hogy orvos vagy mentõtiszt benne. A sok azonban most sem elég . fizikai kizsákmányolással betömni. mert éves átlagban a ett kocsiszámnak csak a 77%-át tudták elindítani. a kivonulók a teljes mûszak 60 százalékát is tengelyen t például Zala megyében ez az arány talán 30-40 százalék körül jár. Épületen kívüli t cs kiépítve. hogy a fõvároson belüli viszonylag rövidebb távolságok miatt az óriási felad utott és alacsony hasznos kilométert eredményez. Az összeget 136 563 462 forintban állapították meg. Januártól áprilisig 70 és 74 között mozog api nappali szolgálatot teljesítõ egységek száma. hogy a roham.38 százalékkal növekedett rhelés is nagyobb. Ez két százalékkal kevesebb.A KICS egy esetleges terrorcselekménnyel szemben semmiféle oltalmat sem élvez. Külön hátrány. az áp ig 81 730 forint. . Ezt maguk a mentõk is tudjá gyakran hallani tõlük. ezért egy tényleges akció esetén a mentõszolgálat irányítása összeomlana. akiket a portaszolgálat yi és technikai feltételek hiányában képtelen megbízhatóan ellenõrizni. Ez a szám azonban a gyakorlatban tovább csökken. € € Ha mûködnek Magyarországon olyan állami szervezetek. ezt mutatja a budapesti mentõ zervezet 2002. majd fokozatosan visszaesik. A kiadási tételek közül leginkább az ingatlan-. Az épületb n igen jelentõs az idegen személyek mozgása (információkérõk. megs atasztrófamentesítés elsõ és legfontosabb lépcsõje. nem lehet minden technikai-l eli rést emberi idegekkel. hogy kivonuló orvosaink lényegesen nehezebb körülmények között v munkájukat említi meg egy feljegyzés. ami a betegeknek kellemetlenséget. mint és az irányzat alakulása továbbra is kevés jót ígér. az OMSZ minden bizonnyal közéjük tartozik. kikopott kövezetén szokták lemosni a mentõautókat. a mentõknek pedig bevételi k iesést jelent. Kifelé tartva megállok az udvaron. A kiadásokat a men k leállításával. mely a Markó utcai objektum teljes védelmét összefoglalja. Az egyszerû betegszállításokat csak igen jelentõs várakozással (több óra) tudtuk teljesít a fõorvos. Az ipari kamerával mûködõ térfigyelõ valamint egy biztonságosan kiépít zer az épületen belül található vagyontárgyak és az utcán parkoló mentõgépkocsik vagyonvéde lõen szolgálná. Az 1980-as évek köz os alapbére a kórházinak a kétszerese volt. [Csak az a b ogy a roham. Ezen csak úgy lehetne változtatni. 54 a be lítás szolgálatában. ha az itteni ek között kellene dolgozniuk. ez azonban azzal a következménnyel járna. oktatásra érkezõk. egy fõállású szakorvos 189 080-at. A 2003-ban lehetséges béremelésekrõl keveset hallani. Úgy látszik. Ezt különféle szómágiával próbálják elkendõzni. amelyek messze az objektív lehetõségei felül teljesítenek.és esetkocsi orvos vagy mentõtiszt nélkül dolgozott. A dologi keret forintra megegyezett az elõzõ évivel. A ter egy fal zárja le. A helyzet megoldására még 2001-ben javaslatot tettünk. 32 a mentés. szeptemberi bérrendezés után a budapesti mentõszervezet vezetõ fõorvosa bruttó 295 forintot keres. és késõbb sem éri el a hetvenes számot. egy ölyvpár laki enne.). annak ellenére.

Még 1983-ban a Volán Taxinál dolgoztam. miszerint: szegén egyelmet tartani. mert a mentõállomások számítógépes ellátottságának javulását t tovább növeli a terheket. a feleslegesnek biz gyûjtõ konténereket megszüntettük . m . Az Astoria kávéházban beszéltük meg a talá egállapodott idõnél jóval hamarabb ért be.1 százal ezen belül az OMSZ sofõrök 94. Emelkedés történt valamennyi súlyossági kategóriában. azóta több mint egymillió kilométert vezettem le.4 százalékkal több esetben voltak részben vagy egészben fele mint 2001-ben. de ott ne folyt igazi oktatás. testes. 64. hogy minden lehullott mocsok. A továbbiakban jelöljük õt egy közö el. A személyi sérüléssel járó balesetek száma az elõzõ évhez viszonyítva kiugróan. Elfogódottan körülnézett. Igazolva látom a közmondás helyességét. de hagytam magam rábeszélni. hogy hajlandó-e beszélni az esetrõl eleegyezett. de 2002 októberében Budapesten is megtörtént ez a tragédia. Írásbeli figyelmeztetést fõleg gépkocsivezetõk kaptak. jórészt tankolási szabálytalanságok. Milyen stílusban vezet? Azt hiszem nyugodtan. Meguntam. én is egy kórházi beszállítás so gálva találkoztam vele. Ahogy szokásos. évben közel hetvenen tettek panaszt a budapesti mentõk ellen a legkülönbözõbb ind alapján. hogy épp egy. Z. tizenkilenc éves koromban reztem meg a jogosítványt. levette és a szék karfájára terítette kopott pir zsekijét. csak annyit kért. a szomszédok nem tudnak a történtekrõl. de mindenképpen szólnom kell a fegyelem gyakori megi ngásában megmutatkozó hatásukról. ez egyrészt örvendetes. de a jogerõs ítéletig õt is megilleti az ártatlanság vélelme. Az illetékes elbírálók szinte kivétel nélkül megalapozatlannak minõsítették a felszóla kettõt láttak el megalapozott jelzéssel.8 százalékkal nõtt. Ami a fegyelmi vizsgálatokat illeti. A többség értékeinek: pénzének. hogy a szombat délutáni idõben -két asztal mellett ülnek vendégek. a KRESZ-elõírások más közúti események miatt. hogy a sofõr nem kerülheti el büntetést. ahelyett ránk bízták az 55-ös Ikaruszok rögzítõ andráskeresztjének a dnia kell. elül az OMSZ sofõrök részbeni vagy egészbeni hibájából 121. a szakvizsgát sem vártam meg. három év után leléptem. Az okok itt is változatosak eseménytõl a Dolargan kábító hatású injekciók ellopásán keresztül egy szülõ nõhöz történõ orúbb szentenciákat hoztak. hogy odaérjek. A Szolgálat kiáll sofõr továbbra is vezet kocsit. alacsony. ahol lakik. milyen iskolát végzett? Sajnos nem sokat. láthatólag megnyugtatta. 1975-ben. szemét ide gyûlik össze a kocsiban. éjfél felé szóltak. pontosabban a Szolgálattól való kilépésre kész a részüket azonban az elõléptetésbõl való hosszabb-rövidebb visszavetéssel sújtottak. sok jel mutat arra. ennek áldásos következményeirõl fentebb már ejtettem A számítástechnikai segédanyagokra kiadott summa növekedett meg a leginkább. adataink csak az év elsõ nyolc hónap k. 96 fõ pedig könnyû sér Még belegondolni is nyomasztó. az OMSZ gépjármûvezetõinek felró 11. és ápolóként is dolgozik. A nyolc általános után elmentem karosszérialakatos-tanulónak. jogtalanul t. A 2002-es év eseményeit elemzõ fõigazgatói beszámoló jelentés szerint a közlekedési baleset országos tendenciához hasonlóan Budapesten is emelkedett. az emberi életek megmentésére szolgáló jármû ö kit. sõt szállítások elutasítását. jöttekentek az emberek. mintha el akarná rejteni az arcát. elfogytak a taxik. gondoltam. számomra mindig az volt az elsõ. a közvetlen szomszédságunkban pedig senki sem tartózkod Mi érdekli. Bár az ügy még csak ügyészi szakban tart. Moldova úr? Kezdjük az elején. A 2002. ez idõ alatt több mint negyvenen. a jelentés 34 esetet említ meg. a házunk melletti étteremben egy nagy esküvõt tartottak. mert abban a Pest környéki ház an. hogy mikor. míg idegen hibából 21 százalékosan. Bemutatkoztam.4 százalékkal. hogy a nevét ne említsem meg. hogy nem hoznék-e ki néhány vendég ennem akkor már volt két sör és hozzá még valami. és megkérdeztem. A balesetek során megsérült személyek száma összesen 114.1 százalékosan. szállítási késedelmeket. öt fõt kizártak. ötven év körüli férfi. az csak a második. szájszegleti uszt és frissen növesztett õszes szakállt visel. € € Nem kívánom tovább sorolni a bajokat.rbantartásra és a szemétszállításra fordítandó összeget fogták vissza. ollójának és egyéb dolgainak e említenek pofonvágásokat. A személyi sérülések közül négy volt bbõl 3 fõ OMSZ-hibás baleset során). a katonaságnál ofõrként szolgáltam a vegyi sugárfelderítõ egységnél. vérnyomásmérõjének. 16 személy sérült meg súlyosan. több mint a ké esére. A perbe fogottak sora a portásoktól és az ápolóktól egészen az orvosokig terjed. Egyszer büntettek meg akkor teljesen jogosan.

ahogy kijöttek a gyárból. kibírom. hogy a mentõknél nincsenek kínai a rohamkocsi is szállíthat. Lehet. csak a túlsó asztaloknál. hogy s zondáztassa meg. hogy ott ne maradjunk az út szélén. Üljünk át? Nem kell. 6-800 ezer kilométert is lefutnak fõdarabcsere nélkül. Nem a pénz mozgatta? Én. 16-20 órát is le kell dolgozniuk. feljelentettek. azonnal kirúgták. de újraéleszthet. ha a rendõrség nem talált bizonyítékot. újra le kellett vizsgáznom. én is. pedig a vezetés csak 30 éves korig szórakozás. N zzá kell venni négyszer 12 órát. és ez tetszett nekik. Hogyan csinálták? Például meghívtuk este a kocsmába. hogy egyszer már elvették a jogsimat. a szállítókocsi is belefuthat valamilyen szerencsétlenségbe. Látták az ö jzomban. Mikor kinyitottam az ajtót. és én kérdezem. láttam jönni-m sa mentõkocsikat. Moldova úr. ez 260-270 óra havonta. Maga szerint milyen színvonalon álltak ezek a kocsik? Az addigi típusoknál. ennek a kétszeresé meg vele. Kitanultam ápolónak is. hogy ezt elnézzék n kem? Ha nem vesznek fel. nagyjából tudtuk. mégis szólt. nyilvánvalóan minél hamarabb rá akar térni a halálos ba . a hazamenetelt soha nem tudhatják. Kilenc év után otthagytam a mentõket. hogy nem is fogok. a beteget öttel takartuk be. A kivezetõ utaknál épp akkoriban állították fel az ellenõrzõ rendõrbódékat. soha nem kerestem sokat. a Barkasnál jobban futottak azok úgy 80 kilométer körü 00-nál már felforrt a hûtõvíz. aztán o setleg nyolc-tíz évig is. amikor beérkeznek. kirakták õket valamelyik szabadtéri tárolóba. aztán újra hátradõl. hátul az ápolói ülés mellett. A bí re elvette a jogsimat. Z. az ügyész kevesellte a büntetést. el kellett mennem jelentkezni a Markó utcába. aztán mikor fölneveltük . amit megígé én meg folyton a mentõkrõl álmodtam: rám vár egy idõs asszony. sohasem tudják meg! mondtam. nem sokat használt. Az idõsebb kollégák végig fogták a kezemet. a mentõknél csak dõpont biztos. másfél év is telik. de sokat fogyasztan ak. hogy minden munkanapra átlagosan nyolc óra jöjjön k 180-190 órát tesz ki. az ápoló két pokrócot teker agára. Z. bár ehhez papíron érettségi kellett volna. Akkor odaadtam neki az gyik pokrócomat. h kezdõnek nincs is joga injekciót beadni. Én két hét szekundálás után kerültem fel egy Nysára. hogy mit tu i. és tudtam. átlagosan 120 e ométer után le is selejtezték õket. hogy fázik. engem is megállítottak. Ehhez jön még az engedélyezett havi negyven túlóra. mer nden illeszkedésnél jött be a hideg. A mostani újoncoknak fogalmuk sincs. Éjjel egykor keltem. hogy tízezer kilométer futás után már a harmadik motort cseréltük bennük. Ez vezetés mellett egy negyedrész ápolói állást is betöltöttem különmunkában. Pécsig úgy elfagyott a karom. efölött már rt megöregszik a szervezet. kérdezik: érek-e annyit. b lsõ vérzéseket. A mentõkhöz hogy került? Egyszer bakteriális ízületi gyulladással bent feküdtem a Margit-kórházban. Másnap reggel. Az újpesti állomásra kerültem. A lengyelek nem tudtá ladni õket. kenyeret-süteményt hordta i. hogy mit kell csinálniuk. elõrehajol. hogy mennyit bír. én nem éreztem soknak.kertek alatt megteszem azt a pár kilométert. úgy szé . mikor szolgálatba jelentkezett. Egyszer Pécsre mentünk le. elindultam. amit ápolóként teljesítettem. Megtanítottak. vagy nem jön a váltótárs. itt egy rendes csapat dolgozott együtt. beszélgettem a sofõrökkel. A mentõk akkoriba n nem hirdették magukat újságban. Összesen egy fûtõtest állt a Nysában. szóltunk az ellenõrnek. a Zsuknál. Toyoták jobbak. hogy elfelejtettem beka lámpát. de ezeknek is megvoltak a maguk hibái. A pék nem adta meg azt a pénzt. kapják magukat és elmennek. Mire mi is használatba vettük. el kell lásson nyílt sebeket. körülnéz: Rá lehet itt gyújtani? Itt nem. Állandóan hurcolnunk kellett magunkkal mindenféle alkat . amíg vevõt találtak rájuk. én felmentést kaptam. Egy hónapban hány órát dolgozott? Úgy szokták megszervezni a beosztást. Elõfordultak lopások és más linkségek. hogy aztán órákig nem tudtam kiegyenesíteni. megérezték rajtam az ital szagát. mi gol z illetõket. beálltam egy maszek pékhez. Tessék csak tovább kérdezni. reggel hétkor végeztem. amíg igazi mentõvé válnak. 20-21 litert 100 kilométeren. ha egy tömeges bale set vagy mérgezés fordul elõ. tetszett a csapat. A blokkomban gyorsan összeadom a tételeket: Ha jól számolom. nem lehetett svindl izni. Egy év után visszajöttem.

hogy a tárgyaláson yis találkozom velük. Mikor magamhoz tértem. hogy ott a közelben még egy sérült várna beszállításra. Elvállaltuk. aznap õk voltak az ügyeletesek. akkor majd bocsánatot kérhetek. le kellett térnem a sínekrõl. t jelentették. aztán 10 és 1 csak csordogált a forgalom. hogy a karja eltörött. a barátaimat. ráhajtottam a villamossínekre. de így is nagy fájdalmai voltak. Mitõl félt? Nem attól. hogy a legkülsõ d. nehogy egy gödörbe hajtsál véletlenül. ha meg tudjuk oldani l érte. negyven kilométerrel haladtam. egyedülálló. mert kint járunk a területen. hátha segíthetek rajta. október 30-án. és megpróbálnak bosszút állni. már rég megtalálták volna. eltûnõdik: Mégis inkább pénteki nap lehetett. ott megfordultam. még a keresztezõdésekben a kocsik rendõr persze sehol. hogy leköpnek vagy megvernek. Ezt is el lehet felejteni?! Lehet. a szüleivel élt. hogy kísérjenek el. A részeget kiültettük a székre. eg y szakápoló. elcsúszott a nyálkás úton. de láttam. hogy létezem. hogyha a kocsi elmozdul alattam. csak arra vigyázhattam. de általában ezt sem tudjuk kivenni. már be is dagadt. hogy közben elgázoltam egy fiatal nõt. az ember rdtak. hogy amíg nem találkozom velük s emélyesen.isztelnem kell a szándékot. visszavágódott. meg is tudtunk ebédelni. Megpróbáltam elõrejutni. mondom. hogy most csak leblokkolt egy pillanatra. ho y én is ember vagyok. ahogy elhoztuk. Fél négykor indultunk ki a Róbert Károly körúti bázisról az Óbudai-sziget felsõ hídjához. Nem félt? Nem. hogy orvos nélküli . a nõ négy-öt óra múlva meghalt. az ég be volt borulva. hogy közéjük ne vágódjak. de én még a régi sofõrök közé tartozom. vele baj. hiszen az iratokból ismerték a m címét. Papíron harminc perc járna. ezt aztán levitték húszra. bevitték a Péterfy-kórházba. egyiküknek a bokája is el volt törve. azt mondták. A Lehel útnál is keresztben álltak a kocsik. rohant egyenest a gyalogos-a nnan tömegnyi ember tartott fölfelé. meg se melegíthetjük az ételt. Milyen nap volt? Vagy csütörtök. Én el akartam menni. Igaz. Mikor végre sikerült megállnom. de ha megismernek személyesen. Nem vettem észre. hogy a hõmérséklet öt-tíz fok körül járt. de elõttem kint egy férfi fogta a kezét. Útközben r zóltak nekünk. az egyik lába paralízisben meg volt nyomorodva. Ezen a napon. lebeszéltek. Arra gondoltam. Arra emlékszem. Megpróbálom majd. mire kiértünk. Z. például tesznek valamit a gyerekeimmel Ha ez lett volna a szándékuk. utána m menni. Kiértünk a helyszínre. régi kollégám jött velem. ellá a sérültet. Tud róla valamit? Huszonhét éves volt. és bekéredzkedtem a felüljáró felé tartó forgalomba. Tudom. ezért sokkal gyorsab ban tudok reagálni. és eltört bcsontja. vagy péntek Z. A villamost megel ra rátértem a sínekre. hogy ott fekszik egy részeg. nem hanem a fenekemmel érzem meg. ráfutott a parkolást gátló beton félgömbö ni nem tudta õket. úgy visszük haza. és mutatta. Reggel nyolckor kezdtem egy ONE-kocsin ez azt jelenti. aztán majd eszébe jut. de egyedül nem mertem. Az ápoló elõres Ne menjünk gyorsan. a gondnok alá eg mmatracot tettünk. de a kollégák nem engedték. kihagyom a többi elõkészített mellékes kérdést. mely játékból ide-oda lökdösi egym egyszer csak megdobódott és megcsúszott a kocsi. . körülnéztem: bent a kocsiban nem sérül eg senki. Most már keresztbef em fért el a villamosmegálló járdaszéle és a félgömbök között. Egy p eu sínt raktam rá. bekötöttük az infúziót. Reggel sérült részegeket szállítottunk. hogy a síneken könnyû megcsúszni. A Domus Áruháznál utolértem a villamost. mert ahogy átjöttünk a hídon az Uzsoki-kórház felé tar Károly körúti forgalom be volt állva egészen a Hungária körútig. egy esetkocsival hazavittek. nem bukkan-e fel valahol egy fiatal társaság. Meglátogatta a családot? Nem. de senki sem volt hajlandó rá. el tudtuk fogyasztani. addig nem is fogják fel. be akartuk vinni az Uzsoki-kórházba. Kértem a feleségemet. meg nem elõzhettem. majd újra nekiütközött a félgömbnek. Mikor történt a baleset? 2002. Az egyik mellékutcában egy üdülõ gondnoka éppen rendezkedett a kertben a szezon után. aki eltörte a karját. közben figyeltem oldalt a gyalogosok mozgását. bevágtam a fejemet az oldalt felfüggesztett oxigénpalackba. megcsóválja a fejét. egy pillanatra el is ájultam. látják.

mikor eszembe jut még egy kérdés: Azt a bizonyos Toyota kocsit leselejtezték? Nem. az emlékezés szerzõje is lomatikus mondattal fejezi be az eszmefuttatását: A tervezés és kivitelezés kritikai érték em térünk ki (Pedig nyilván tudna mit mondani. elkerülhettem volna a gázolást. s yezkedik el közel az M3-as autópálya felüljáró-rendszeréhez. Az OMSZ Fõigazgatósága a Mentõbázis beruházásakor. számú Állami Építõipari Vállalatnál (ÁÉV) a munkát megr határidõ a 2. (A balesetek emelkedõ irányzata folytatódni látszik: 2003 elején még alig negyven nap telt l az évbõl. hogy bár meg se születtem volna. számú ÁÉV megküldte az 5. 1976-ban a kiviteli tervdokumentációt az IPARTERV készítette el. Én csak egy példát említek: a fûtõtestek és az utcára nyí között egy negyven centis hézag tátong. az újjáélesztéseimre. Ha újra erre a kocsira vezényelnék. melynek jóváhagyása 1971 szeptembe eg. forint június 30-i befejezési határidõvel. felveszi kopott dzsekijét. bólint búcsúzóul.Hivatalosan hogy folytatódik az ügy? Gondatlanságból okozott közúti vétség a vád. hogy mit segíthet. A beépítési terv alapján az IPARTERV elkészítette a beruházási programot. április azaz utolsó) engedélyokirat viszont 273 317 e. A bajtársai mit szóltak az ügyhöz? Senki sem tett szemrehányást. ert két súlyos sérültet vittem a kocsin. Z. Ugyanez év során az Ipari É ezõ Vállalat (IPARTERV) elkészítette a beépítési tervet. (1984 májusáig egyébként tént. Késõbb. ez az egész épületen végighúzódó ûr nemcsak esztéti jelentõsen megnöveli a fûtési költségeket is. Ennyi az én történ m. elvállalná a vezetését? Ha kellene. majd 1974 szeptember zségügyi Beruházási Vállalat (EÜBER) vette át azt. A beruházás bonyolítását kezdetben az OMSZ Fõigazgatósága végezte. forint fejlesztési költségelõirányzatot és 1 június 30-i befejezési határidõt rögzített Így az elsõ lépéstõl az utolsóig több mint tizenöt év telt el. aki betölti ezt a posztot. már szedelõdzködik. az 1984. november 30. hogy siettem. a tervezõi fantázia szegényes volta mellett egy idõben hossza lnyúló vajúdás nyomait is magán viseli. Az OMSZ-nél igen alacsony a f vezetõfelhasználás . Bencze Béla után. Most meg azt mondom. Göbl Gábor fõigazgatónál jelentkeztem. igen. A Szolgálat jubileumi évkönyve így foglalja össze a es ritmusára oly jellemzõ történetet. aká e nem éltem hiába. ezen dokumentációra alap zva az EÜBER 1977 januárjában a 31. az nem mentség. Maga az épület a szocreál st enebb termékei közé tartozik. ak gesztik.) 1981 májusában a 31. számú szerzõdésmódosítás szerint 1981. Ezt a módosítást az EÜBER ragaszkodva az 1981. hogy viszony . számú szerzõdésmódosítást 221 202 e. Budapest 12. Göbl személyére terelõdött a s zként. és elindul kifelé a kávéházból. forgalomban maradt. forint volt. Március 1 or ezeket a sorokat írom. ápolóként is. De nekem nem is a börtön a legnagyobb büntetés. hibájaként azt rótták fel. akár le kell ülnöm. nem akkor és nem ott haltak meg. amiben a beruházás teljes költségirányzata már 268 321 e. az ügyvédem szerint felfüggesztett büntetést Felelõsnek érzi magát a történtekért? Talán ha lassabban megyek. amit 1971 áprilisában kapott meg. Büszke voltam a korábbi mentéseimre. magának a beruházás megvalós is megközelíti a nyolc évet.) Az épület a Fõigazgatóságon kívül helyet ad egy korszerûnek mondott autójavító mûhelynek. mikor a mentõkkel folytatott beszélgetések során dr. számú mentõállomásának. az Országos Mentõszolgálat központja az angyalföldi Róbert Károly körút 77. mindenki azt kérdezte. uram. 1969 márciusában területi igényt jelent felhasználási engedélyt kért. vagy még most is élnek. novemb befejezési határidõhöz csak 1983 februárjában fogadta el. de már hat. többnyire súlyos kimenetelû mentõbalesetet regisztráltak. Dolgozhatom továb sofõrként is. megcsinálták. Tudtam segíteni az embereknek.) € 4. A Mentõbázis. Ehhez kevés hozzátennivalónk lehet. Z. forint fejlesztési összeggel kiadásra ker . dr. a Szolgálat 1948-as megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad al a harmadik személy. egyetlen óra leforgása alatt kettõ következett be. A régi illemszabály szerint: ha bekopogok egy lakásba. a raktárnak és a Bázis -nak. miután megkapta az újabb enged ot. Orovecz Béla és dr. amire alapozottan szeptemberében az elsõ engedélyokirat 186 000 e. jelentõs elméleti szakemberként jellemezték. mindig a házigazdát kell elõször kös m. a mentõknél is dr.

mikor az Európai Unióhoz való csatlakozás lett az ország lapvetõ célkitûzése. azonnalos eseteket 30 percen belül elérhessük. ezek a körök érintkezzenek. hogy elõzetes pályafutása során soha nem irányított m tõszolgálatot. hogy »az OMSZ tevékenységét szûkös a munkaidõkeretet túllépve. re volna szükség. Az 1990-es évig kezdi Göbl dr. Ennek lényeges megállapítása. illetve sérültekhez feleannyi idõ al percen belül ki kellene érnünk. inkább tovább kérdezek. az esetkocsik is végezhetnek szállít ik pedig mentést. alulfizetett személyi állománnyal.ngébb szervezõ.3 százalékban 16 és 30 perc között és csak 4. így az azonnali ellátást igénylõ betegekhez. Ezt akár ma is i kisebb módosításokkal és nem minden módosítás volna kedvezõbb a korábbiaknál. ismerem a közlekedés körülményeit. Göbl doktor egy kör alakú diagramot rak elém. illetve a szállítás képezi a Szolgálat Ez nem válik élesen külön. felnyitja az elõzõ évi fõigazgatósági j as belõle egy részt: Április 15-tõl június 30-ig az Egészségügyi Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya átfogó pén végzett intézményünknél.5 százalékában a mentõautó 0 és 15 pe elent meg a helyszínen. Fenntartásaimat még korai volna elõhozni. vagyis addig ezalatt a szint alatt kerestek 6000 kivonulóból 4200-ra vonatkozott. Mennyi az OMSZ létszáma? A fluktuáció. hogy a mentõszemélyzet felét érintette az a tény. Ennek érdekében 1987 és 1992 között 16 mentõállomás épült. Az 1990-es rendszerváltás után. folyamatosan cserélõdõ. így csak közelítõ számot mondhatok: 7500-7600 og. mely az úgynevezett A feladatokhoz való kié utatja a 2001. az utak állapotá endszerek térbeli szervezésének bonyolultságát. Hadd mutassak még egy táblázatot. önkéntelenül is kételkedni kezdek ezekben a kban. hogy 50 eze orintra emelték fel a minimálbéreket. Az ábra szerint az esetek 77. szakrendelõbe. ennek oka az ellentmondás. Bencze Béla bácsi mind a hétezer mentõt ismerte mondta egy mentõorvos. valószínûleg egy l élve. a szó szoros értelmében vett mentés. foly n amortizálódó eszközökkel folytatja« Göbl doktor becsukja a jelentést. i a sürgõs. ami talán abból ered. Ha a helyzet úgy kívánja. Ha jól értem. Ez az idõtartam nem vonatkozik a us betegek kórházba. vizsgálatokra vagy az otthonukba való szállítására. mely a 2001-es év decem er 31-én érvényes teljes idõben dolgozók átlagbérét tartalmazza szakmai megoszlás szerint: € € orvos eü.2 százalékb a meg a menetidõ a fél órát. fizikai dolgozó gazdasági és mûszaki dolgozó gépkocsivezetõ egyéb fizikai dolgozó OMSZ átlag fõ 171 352 2 868 492 2480 289 6 652 átlag alap . És ehhez rendelkezésre áll a megfelelõ személyi létszám és technika? A precíz Göbl doktor nem bízza magát a memóriájára. illetve az alacsony jövedelmek között áll fenn. Sokat elmond a helyzetünkrõl. szakdolgozó eü. Többé-kevésbé bejártam már az országot. év során. fõleg Budapesten. Országos tekintetben mindenképpen létszámhiány mutatkozik. a mentõállomások létesítésénél az az alapkoncepció érv ellátandó terület mintegy 30 kilométer sugarú kört alkosson. további 18. m ly a magas elvárások és munkaterhelés. akkor nekünk is közelednünk kellett a nyugat-európai egészségügyi ellá ormáihoz. igen magas.

melyet nem a mi standbeli csapatunk esztegetett el. vagy kiutálják maguk közül. és inkább azt igénylik. Gy. Sokan dolgoznak nálunk részfoglalkozásban: tax zvezetõk. Legalább 680 fõ gészítõ álláshely vagy ennek megfelelõ bérfedezet kellene. A hazai gyártású EKG-k javításának legnagyo mentõszervezet állományában levõ MEDICOR MC 3 típusú és az MR 11-es típussal kapcsolatos m . hogy: Én veszek. M. ellene biztosítani. mert jönnek a mentõk! Keresnek rajtuk elveszett gyûrûket és más ékszereket is. Mi közalkalmazottnak számítunk. mikor egy nõnek valamilyen idegen test repült az e k szemébe. nekünk kell helyreállítani a becsületünket. és úgy rámolták ki a retikülje tartalmá Tisztában vagyunk vele. hogy egy mentõsofõrt. [Késõbb azt hallottam a Hajdú-Bihar megyei mentõk vezetõjétõl. Nem állunk sokkal jobban eszközök és mûszerek tekintetében sem. jönnek-mennek. amely valóban nagy port vert föl. mindinkább amortizálódnak. az s fluktuáció 25 és 35 százalék között mozog. és pénzt vett fel vele egy automatából. szállított beteg pénzének-értékének elvesztése miatt 1 esetben. Viszont az is igaz. hogy én. gép sérülés karambol miatt 30 esetben. de szabads egség. aki pocsolyarészegen állt sz nali hatállyal elbocsátották. hogy mikor kiérkeznek egy-egy betegér .] Errõl is készült részletes kimutatás folytatja Göbl doktor. ránk né yféle büntetést lehet kiszabni. A 2001. Az évek során akadt néhány incidens. a lakásban összesúgnak: Tegyetek el mindent. például a tanácsos rang megvonása. hanem mindjárt elsõre a legsúlyosabb fokozatot sza ki. [Késõbb Bács-Kiskun megyében mesélték. hogy t. ez a tömeg egyszerûen áttekinthetetlen. hogy büntetni se nagyon tudunk.104 233 81 070 47 677 78 328 50 147 53 086 54 244 € Ehhez jönnek még a délutáni. Gy. A mentõk egymás között többnyire tudják. a lopás és a tolvaj személye leleplezõdött. hogy nem jut több. aki ezt komolya veszi. például 25 év folyamatos szolgálat után 50 t. Például egy mentõ gy eszméletlenül beszállított beteg bankkártyáját. az illetõ fellebbezéssel élt a döntés jogszerûsége ellen. mon tési skálát nem fokozatosan alkalmazták. illetve szabálytalan betegellátás miatt 3 esetben. a státusok papíron nagyrészt be vannak töltve. ez is igen bonyolult. Egyre nagyobb számban szoru k javításra. Megértik. de ezt évek óta nem kapjuk meg. hogy az effajta bûncselekményeknél sok a látencia. a mentõk aztán mind a kettõt bekötötték. a ató a nyilvánosság elõtt fogjak kezet velük. Szakszerûtlen. Sajnos nem válogathatunk az emberekben. mert aki nem akar elmenni . vagyis évente kétezret. [Ehhez hasonló kirívó esetnek számított. hogy akadna olyan mentõ. Õk természet ra is kapják tõlünk a fizetésüket. az a munkaügyi bírósághoz fordul. Visszatérve az eredeti kérdésére. a harmadik a cím. M. Milyen jutalmakat kapnak? Leginkább csak az úgynevezett hûségjutalmat . oktatás-továbbképzés miatt sok emberünk kiesik hosszabb-rövidebb idõre. Ilyenkor vagy leáll a kocsi. mikor az elköv iléte nem bizonyítható. Errõl a legutóbbiról az emberek között sokkal többet lehet hallani. Az elmúlt évben 17 si mûszer és 1918 eszköz javítását végeztük el. tûzoltók. és rik. de a munkájuk hiányzik. Az elsõ a megrovás ez lényegében semmit sem jelent .] Az igazi mentõket mélyen sértik az olyan jelenetek. a s zetten futó mentõautók óraszámát például Budapesten csak 85 százalékban tudtuk teljesíteni. szolgálat elõtti vagy alatti szeszfogyasztás miatt 1 tben. Szép fõorvostól. melyek késõbb otthon elõ szoktak k De hiába. arra pedig egy bizonyos szerény határon túl nincs mód. hogy ki volt a tettes. é lalkozott az üggyel. nálunk ez a fogalom nem is l végül a negyedik a fegyelmi elbocsátás. évben összesen 13 büntetést róttunk ki. illetve éjszakai és egyéb pótlékok. és mihamarabb cserére szorulnak. és akár évekig elhúzhatja az ügyet jó eséllyel. azt gyéves várakoztatás az elõmenetelben nem hiszem. kivéve az elbocsátott rendõrt és a kiöregedett profi futballistát. ben lefényképezte teljes mentõfelszerelésben.

Közel ezer darab zámozásra. kezdjük a kocsik életkorával. és a résztvevõk elemi biztonsága lte a kocsiállomány legalább részbeni lecserélését. de a me csik hordágy. mikor megtalálja a keresett sz t. ezek a forgalomba helyezés éve szerint kezõképpen oszlanak meg: 1992-bõl származik 229 darab (23 százalék). december 31-i záróleltára 1462 gépkocsit tüntet fel. Ami a magasabb felszereltségû eset. 1998-ban már csak 64 darab (6 százalék). Mennyi a korhatár? A szállítókocsiknál tíz év. A 40-féle elektr nikus mûszertípusunkhoz nem kevesebb. de nem ismerjük az életkorukat. tehát a csökkenés megközelíti a tíz százalékot. gyenge mec strukciójuk és elöregedésük miatt. és ez a szám mindmáig nem éri el az évi száz darabot. az elsõ ülések rögzítési pontjainak kiszakadása. törése A magasabb futástelítettségû jármûvek betegterének állapota is kritikus képet mutat. tisztítása szinte megoldhatatlan. elém tolja: A gépkocsik mind nagyobb hányadát vonjuk ki magas életkorukból és futásteljesítményükbõl a tban. 27-et pedig leállítottunk. kopott fémszerkezetek fer tõtlenítése. Ezek a készülékek 25 évnél is régebbiek.] Az életkornál is fontosabb mutatónak számít. Összességében megállapítható. az áfával együtt 2 741 345 forintot fizettünk érte. azaz az állomány közel háromnegyed része nulla f ntos értékben van nyilvántartva. Miért épp ebben az idõszakban alakult ki ilyen kiugróan magas arány? Mert erre az évre tervezték a budapesti világkiállítást.ki. 200 7 újat szereztünk be. És kocsikkal hogy vannak ellátva? Göbl doktor fegyelmezett arcán egy vonás sem rezdül. Például az elõzõ évben 18 darab új vérnyomásmérõt adtunk ki. szakadt. 2001 18 darab (8 százalék). ez a mennyis típusból jött össze. ezzel együtt v estek az új kocsik forgalomba állításának a mutatói is. mûszereink egyik legproblematikusabb eleme az akkumulátor. lyukas felületek. Több közülük fõdarabhiba miatt üzemképtelenné vált Egyre jellemzõbb a karosszéria na a. hogy ezt a limitet felem zenöt évre. Az év folyamán 226 darab akkumulátort cseréltünk le. 1993-ból 116 darab (11 alék). hogy egy kocsinak mekkora a futástelítettség is hány kilométert tett meg folytatja Göbl doktor. A k ett EKG-k közül az MSG1M típusú készülékek javítása jelent egyre növekvõ gondot. ha errõl majd személyesen gyõzõdne meg kint a mentõállomásokon.és rohamkocsi-parkunkat illeti. Fõleg rõs igénybevételeknek kitett esetkocsik belsõ burkolata. A következõ évek fejlesztési tervei. A 2002-es évben 1045 mentõ. valamint ritkábban lítium emóriatelepet használunk. Vannak olyan eszközök is. mint 90-féle akkumulátort. M. az alkatrész-utánpótlás pedig itt sem biztosított. egy nagyobb tételt kereskedõk és elviszik valamelyik keleti országba. a beszerzésük 47 százalékban az 1994-es évre datálódik. a megtett kilométerek száma pedig eléri a 465 ezret. vagyis a tíz százalékot.és üléspárnái is nagyrészt cserére szorulnak. de mostanában olyan híreket hallani. mert tartalék javítókészle ncs hozzá. csak a hangja válik vontatottabbá: Az Országos Mentõszolgálat 2000. az 2002-ben 216 da rabot tett ki. Göbl doktor lapozgat a fõigazgatósági beszámoló jelentésben. A magas életkor és a mindennapo következtében repedezett. Természetesen ezeknél öregebb kocsik is részt vesznek a forgalomban. És a nálunk forgalomban lévõk milyen állapotban vannak? Szeretném. de a cseréjükre most sem nyílik lehetõség. Az EXPO terve megbukott. jóllehet rohamosan nõ az igény irántuk. és végképp kivontuk a forgalomból. de 85-öt le kellett selejteznünk. Az elhasználódás mértéke u emelkedik: a 72 százalékot is meghaladja. most csak néhá atot említek meg. bútorhuzata kifogásolható. A készülékeink. 1996-ban 9 darab (4 százalék). a gépkocsipark növekvõ csereigényének is a beszerzési és karbantartási lehetõségek jelenlegi szintje mellett belátható idõn belül (2 gépjármû-üzemeltetés ellehetetlenülésével kell számolnunk . [Ez hamarosan be is következett. a padlólemez keresztüllyukadása. nem tudunk velük mit kezdeni. 1994-re gyakorlatilag ugyanezek a számok érvényesek. A Toyota autóink 1990 és 1995 között ezett hányadának ez teszi ki a teljes mentõgépkocsi-állomány 32 százalékát átlagéletkor nyolc évet.és szállítókocs elkeztünk most nem számolom a személyautóinkat . a gyártó cég már nem garantálja az alkatrészek szállítás kellene a 20 darab HELLIGE SERVOCARD B 2 típusú defibrillátort. a jelen évben 63-at. Gy. az els a. A leselejtezett autókra milyen sors vár? Két-három kocsit ingyen átengedünk az erdélyi mentõsöknek. hogy a jármûállomány nagymértékben elöregedett a tartósan ala cserék miatt. melyekkel kapcsolatban fel sem tudjuk mérni a helyzetet. a rozsdás.

mikor szóltak érte. aztán lekísér az épület földszintjére. 1990 körül eljött az idõ. több mint egymilliárd kilométert tettek meg. Opel Blitzek. egyszer használatos eszkö l alkalmaznunk. Egy nyugati márkára gond m nem lett volna elég valutánk. fõiskolákon és posztgraduális szinten. ezért az illetékesek a lengyel gyártmányú Nysákat választ vagy harminc évig a Nysák vitték nálunk a prímet. 1991-re már 295 abot szállított le. nem fogják dicsérni magának a Nysákat. és a leszerelõ hadseregek egészségügyi felszerelésébõl megvásároltunk néhány kocsit az gyszerûbb volt eladni õket. 8-9 ezer darab is futott belõlük a magyar akon. menet közben nem eshet bajunk. így is feladataink összességében mintegy 70 százalékos arányt képvisel. IFA Framók. hogy egy fillérnyi v nak készpénzben a típusváltásra. Erõs a stressz? Igen. mint hazaszállítani. Magosixek. Egységesíteni kellett a kocsiparkot. 24-36 órákat ügyeltem. jól vezet. Ha megkérdezi a régi sofõröket. Hanomagok. mert elhasználódik ekkora súly alatt. régi Nys engyel UAZ-okat. míg a betegszállítás gyakorlatilag alig igényel egészségügyi anyagfelhaszná Közben egyre gyakrabban szólal meg a telefon. Lehet. Dodg k és más hasonlók is akadtak köztük tíz-húszéves lestrapált masinák. de a feladatok természete szerint mégis indokolt. mikor az Országos Mentõszolgálat megalakult. egy nemzetközi pályázatot. Beázott. amelynek a hordágya már az átadásnál féli lt vízzel. csak a Toyota ment bele az üzletbe. hogy a sofõrünk rofi. egy hosszú és tartós kapcsolatban bízott. hogy ez furcsának tûnik. Ezzel a parkkal nem a ellátni a feladatunkat. még felteszek egy személyes kérdést: Ön tényleges mentõszolgálatot is teljesített? Igen. csak épp eket nem tudtunk szerezni hozzájuk. Megértem. a pénzünknek több mint 7 . az elsõsegélynyújtás országos felügyelete. nem megengedhetõ semmiféle ba vagy gikszer. A bevételünk viszont ezzel szinte fordította os. legfeljebb arra van lehetõség. inkább azt a papi rítust követi. Közölték. Göbl doktor öt-tízperces visszahívásokat ígér szem nem tudomásul venni ezt a jelzést. ez 20-30 sz ki. Fiatok. Mercedes bármit vehettünk volna. 50 millió beteget szállítot .Elolvasta? Igen. Állítólag a s k tartoztak Magyarországnak valamilyen vasúti építkezés árával. Zsebõk nemzetközi kölcsönt sze . W így tovább. Citroënt. Jöttek aztán kodák. egy egész sor nyugati autógyár jelentkezett. hogy 1948-ban. Évente legalább egy-két aktív korú ember l. gy fohászkodás közben folyton kézben kell tartani az imakönyvet. ezt a kintlevõségünket foga helyett. vagyis teljes felszereléssel ellátva küldték a lengyelek. ha érdekli az ottani munka. Erre minden pályázó visszalépett. azt hiszem. megpróbáltam élvezni a száguldást. Ez mibõl ered? A mentési-sürgõsségi feladatok ellátását a minisztérium dotálja. vagyis magánmentõk idõközben tör kenést mutat. a lengyel csak vállat vont: Mit vettek maguk?! Mentõkocsit vagy tengeralattjárót?! Aztán csak változott a világ. de közbeszólt a Pénzügyminisztérium. mert a mentéssel járó beavatkozásoknál igen drága gyógyszereket. jött olyan kocsi is. A 217 760/1948 NM rendelet szerint az Országos Mentõszolgálat feladat a: az ország egész területén a mentés és betegszállítás. a sürgõsségi ken. Volga személykocsikat. arra gondoltam. szívesen látjuk. hogy végre lecseréljük a Nysákat. 140 darab 9 különféle típusba tartozó autóval rendelkeztünk. Én annak idején igyekeztem legyõzni magamban a szorongást. Már nem om . sokan kemény nyava edtek össze bennük. Akkor folytatom Göbl bele-belenéz a beszámolóba. a betegszállítást viszont az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fedezi. mozgóõrség ellátása. nincs ok feltételezni. szerencsére az akkori államtitkár. Német felmérések szerint a megkülönböztetett jelzéseit használó mentõkocsiban az át viszonyítva négyszeres a sofõr idegi megterhelése. Valójában. benne v . hogy szakm tartsam magam. hogy nem ismeri az adatokat. a men ségi ellátás viszont 20-25 százalékot tesz ki. felemelkedem a helyembõ r még ellát írott anyagokkal. A régiektõl tudom. hogy áruval vagy szolgáltat essünk. hogy ez a meghívás most már egyenértékû az elköszönéssel. de hétfõnként bejárok ügyelni az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetbe. és átad egy nyugdíjask -garázsmesternek. Új kalauzom megmutatja a garázsban tárolt muzeális mentõautókat. ez meg is történt 1960-ban. azt mondják. hiszen a szöveg egy részét õ fogalmazta meg. elem tömegszerencsétlenségek egészségügyi felszámolásában való részvétel és így tovább. A betegszállítás trendje nem utolsósorban az alternatív. 1959-ben már 27 különféle típusú mentõautót kellett volna javítanunk. A Nysákat tokkal-vonóval.

hog y a Forma 1 közismerten forróvérû tulajdonosa. példá biztosítását egy viszonylag jelentéktelen. Ennek olvastán az emberben önkéntelenül felmer lyik magyar magánvállalkozó tudná befolyásolni az angol egészségügy szervezetét? Az idõk folyamán az OMSZ több hasonló szolgáltatásért vívott csatáját is elvesztette. mert akkor ugyanabból az alapból egyharmaddal többre telik. az üzem a hadsereg leépítésével gyakorlatilag munka nélkül maradt. hogy a gyárnak az NDK-ban is volt egy kihelyezet t üzeme. hogy milyen minõségben dolgoztak. a gödöllõi Finommechanikát. Rohamkocsiként elõször. m tileg hadiüzem volt. Nevezetesen azzal: a nyár elejei angliai futamon botrányt okozott. Az igazi típusváltás 197 -ban kezdõdött meg. a cél elérésére különbözõ tartós és alkalmi szövetségek alakulnak. (A jelentõs PR-értékre való hivatkozást az Állami Számvevõszék vi alannak ítélte.és rohamkocsi vonult ki a Hungaroringr e. mert az európai átlagnál jóval kisebb japán testméretekre sza ez adta az ötletet. A Népszabadság 200 számában a következõket írja: A Rapid-Med magáncégként az egészségügyi szolgálatot látja el a magyarországi Forma 1-es f feladathoz az OMSZ gépeit kölcsönzi ki [mivel légi tevékenységrõl van szó. rögzíti a testet. ügyvezetõ igazgatója egy el indokolja. akár egy zárt bõröndöt egyébként szívesen vállalják az ügyeletet a pályán. ezeket is.) Márpedig a bérbe adott mentõhelikopterek szállítják a Forma 1-es »cirkusz« nyzõjét. € 5. ket a balesetet szenvedett és a kocsikba beszorult pilóták gyors kiemelésére tervezték meg. gosnál jobban fizetik a teljesített óráikat.] az OMSZ hírnevét erõsítõ hosszútávú együttmûködés érték ellentmond a Csehák Judit szakminiszternek készült jelentés. A Toyotákat elsõsorban a betegszállításban használták. a már említett helikopteren kívül a Pest megyeiek is mozgóõrséget adnak. hogy roringen épp akkor lebonyolítandó Forma 1-es autóverseny mennyiben befolyásolja az állomás káját. a mi autóink állítólag ott készültek. az OMSZ nem áll olyan jól. mert a rossz idõ miatt a helikopter nem tudott leszál . Mikorra várható kedvezõ változás ezen a téren? Ígérni mindenki ígért nekünk. például . Gy. a helikopterek a rájuk ragaszto mentõemblémát letakarják. Mercedes gépkocsikat szereztünk be. ha az orvos a beteg átellenes karjába akar be dni injekciót. mások szerint viszont Törökországban.]. a Toyotáknál viszont mindennel takarékoskodni kellett. a Toyotákhoz hasonlóan. nemzetközi sportesemények) egészségügyi biztosításának egyig menõ taktikai csaták folynak. A kocsik életkoráról. valósággal rá kell feküdnie. ezen helikopter ndõk M. vasárnap inkább csak a kíváncsiság vitt el a Markó utcába. Ezek valódi stuttgarti Mercedesek? Én azt nem tudom. Úgy gondolom. Bernie Eccleston kénytelen volt a nagy dugób n gépkocsival megközelíteni a pályát. alig néhány fõbõl álló céggel szemben. majd jöttek a Roburok. ahová csak a mentõk és a résztvevõk l A repülõeszközök ilyen célú felhasználását az üzemeltetõ BASE KFT. Olyat is hallani.lt az árban. Például a kocsik on felszerelt hordágyat nem lehet körülállni. A berendezésre rögtön találtak is egy megfelelõ magyar céget. hogy a Toyotákat nem mentõautóként. tankokat javított a környékén még most is le van tarolva az erdõ a p októl . eleve használhatatlan volt. minden fontosat elmondtam. érdekelt. ezért kü megmaradtakra. Emiatt a futam bezárásával fenyegetõzött. még 1954-ben omen kocsit állítottak be erre a feladatra. hogy valaki végre tegyen is valamit. A mai nap Budapestre és a környékére a központi mentõállomás összesen tíz s . Kendric-féle kiemelõ eszköz) áll készenlétben. A mentésvezetõ tudomása szerint ma legalább 9 eset. hogy egy ekkora erõelvonás ne hatna vissza felada tai ellátására. Göbl Gábor. elhasználtsá káról majd mesélnek magának kinn az állomásokon. és így az esetlegesen elszenvedett sérüléseken túl a pilótát nem éri tová mellény felhelyezése után a beteget úgy ki lehet emelni a kocsiból. az OMSZ fõigazgatója a mogyoródi futamra érvényes kedvezmény mé zerint ötven százalékosat M. Gy. most arra várunk. Augusztus 18-án. Maga is tapasztalni fogja. jelen lehetnek egy nagy sporteseményen. hanem üresen. szívesen elváll feladatot. Két õr az úgyne D mellényekkel (KENDRICS EXTRACTION DEVICE. Néhány eszköz. amelyben Göbl közli: azokban a esetekben. Ezekben a küzdelmekben csak kevés cég élvez monopolhely etet. A terjengõ legendák azt sejtetik. illetve vezetõit a Hungaroring belsõ körébe. i barkács módon alakították át valahol Vas megyében. hogy a nagyobb jelentõségû és ezért komolyabb bevételeket endezvények (ipari és egyéb vásárok. Az öregember eltûnõdik: Mit még errõl?! Azt hiszem. amikor nem egészségügyi tevékenységet végeznek. gyakorlatilag tehera tóként vásároljuk meg.

már csak a vesém van a helyén. azonnal ki ke l menni hozzá. a koc ik átlagosan öt-hat perc alatt kiérnek a balesetek helyszínére. máris befut a következõ rádióutasítás. kimegyek velük. egyszer egy mama besz je leszúrta a kilencéves gyereküket. a négyes számú ház elsõ emeletének h egy gyerek vért hány. hogy bevisszük a kórházba megfigyelésre. Szótlanul üldögélünk mellette. mi is elindulunk. az intenzív osztályon. Fel-felsír. 12 óra 30 perckor a rádió a Haller utcába küld minket. nekitámaszkodunk a nézõtéri korlátnak. hogy náluk dolgozik néhány régi ismerõsö gálattól. leveti a blúzát. és akkor elveszne a maradék bizodalmam is a dolgok lehetsége s javulásában. nem tudnak semm Errõl a környékrõl sok alaptalan hívást kapunk mondja az ápoló . hogy fel mer-e hívni minket. õt is rendben t sségszerûen felajánlja. A mentõk t t. hogy nem magáncélokra vagy csencselésre használják fel. ezalatt a foly aira kirakott fotókat nézegetem. és figyeljük a feltûnik a dörgõ helikopter. feltételezzük. vissza kell szólnunk tisztáz ogy melyikbe menjünk. a gyereket lehozzák majd a bejárat melletti cukrászda elé. hogy megkeresem õket. A kislány izzad. Az illetõ vagy mellébeszélne. v agy megmondaná a valódi okot. Nincs kétségem afelõl. látni néhány negyven körüli partedlis kisfiút Egy kávéra sem jut idõ. megyünk tovább. A fertõzésveszély miatt az ápolók gumikesztyût és maszkot öltenek. hogy erre gondoltak. injekciókat kapnak kiegészíteni a kocsibeli orvosságkészletüket. ezen kívül csak a gyerekszállító rohamkocsi áll még készen a segítségnyújtásra. mert csak nehezen kap levegõt. hogy az osztrák fõvárosban hasonlíthatatlanul jobb a szervezettség. Beérünk a Szent László Kórházba. mind a két könyöke mellett szét van falcolva a alább tízszer felvágta már az ereit. mikor infarktussal beszállítottak a kórházba. de nincs idõ a vitára. Körülnézünk: közel s távol ható cukrászda. a többi már a rendõrök dolga. és azzal nem megyek semmire. Az ügyelet kapcsolatba lép a hívóval. A belsõ udvar lépcsõház nyílik. Repülõtér a közelben nincs kialakítva. a torka te le lehet váladékkal. Most is vérzek. Bizonytalanul nézek a orvosra: Máshová nem vihettük volna? Ez a legjobban ellátott gyerek-intenzívosztály. meg ke kérdeznem valamelyik magasabb beosztású vezetõt. helyette a fejlett szépérzékû lakók csukaszürkére festették be a téglákat. az Üllõi út és a József körút sarkán összeütközött két magánautó. békés vasárnapi fröccsözgetõkkel. arra sem jut idõ ogy megforduljunk. a járókelõk már átvitték a beteget a villamosmegálló túloldalá Az orvos fölébe hajol: Volt valami baja mostanában? Epemûtét. A rohamkocsit esethez riasztják. a mûvelet 25-30 percig tart. innen szokta k gyógyszert kérni. és felvilágosítást kérek tõlük a légi mentés h A helikopter a levegõbe emelkedik. a sürgõsségi osztály bejáratát egy zöld gerendaváz lopok felszínén csak mutatóba maradt meg egy-egy foltnyi zöld festék. 1130-kor egy mentõhelikopt Zalaegerszegrõl. Az esetkocsi ma a nap 24 órájából elõreláthatólag 23-at fut majd. a kirakott táblákon olvashatatlanok a nevek. A gyerek átadása és elhelyezése után itt is lebonyolódik egy szerény csereakció. Mire kiérünk. hogy miért kényszerülnek ilyen manipuláci e aztán elvetem a gondolatot. lepedõben emelik át a ti reol bõrû kislányt. az orvos megvizsgálja az egyik autó hátsó ülésén fekvõ gyereket. Én közben néhány szót váltok a pilótával. csak egy ütött-kopott eszpresszó. az agyödéma ennek a szövõdménye. A szülõk elhárítják. A többiek. E i sérülés. aláír nyilatkozatot. akit nekünk kell tovább vinnünk nt László Kórházba. elhatározom. Mielõt egy mentõorvos leint: Ünnepnapokon Bécsben sem dolgozik több mentõautó! Annyit már tudok. leadjuk a nõgyógyászati sem álltunk az udvarról. kiderült. egy agyödémában szenvedõ beteget hoz fel. tehát már ettõl is magasabb tékonyságuk. A nõ befekszik a kocsiba. közli velünk. kiszálltunk. hogy vicc az egész: a mama foga ott egy szomszéddal. viszonzásul gumikesztyû dnak. A Peterdy utcába hívták a mentõket. hogy nem kell ker nünk. Az épület tipikus lerobbant ferencvárosi ház. A m dott címen csak egy borkimérést találunk. többnyire tréfásnak s an: a fejükre bébi fõkötõt. a gép az orvosegyetem futballpál játékra csábító zöld gyep most üres. a bejelentés szerint egy részeg férfi rosszul lett. aztán mindenemet kivették.ani. A gyógyult betegek küldték magukról. Az ügy tes orvossal ismerõsként köszöntjük egymást. kiderül. . sapkát rajzoltak. a vakolata már rég leh t. ha megszorulnak. Az ápoló és a sofõr fertõtleníti a mentõkocsit. az orvos hiába próbálja nyu tgatni. a kísérõ orvosnõ átnyújtja a papírokat: Elhanyagolt tüdõbaj. nyög. mikor megszólal a rádió: az Orczy téren összeesett egy nõ. Most is.

hogy eg y szállító és egy orvosi mentõegység települjön be a földszintre. de újabb feladatot kapunk. továbbá fektetõ helyiséget alakítottak ki. szinte lehetetlen volt átjutni rajta. n ilozófia szakos tanári diplomával rendelkezett. aki az egészet kitalálta. kettõjük. a Nagykörutat állandó tûz alatt tartották a szemb k. Lesre futottunk! mondja az orvos. egyben különös módon elõ is segítette az 1956 októberében eres felkelés. mikor egy tank rájuk lõtt nehézgéppuskájával. A megismétel t hívást pedig már nem is fogadják. mert a harcolókban élt a gyanú. A feljegyzések szerint november elsején vagy másodikán Orovecz fõigazgató átment a Szobi ut 2. ek egy félmillióba. mert a betegek java hazament. mely egyként rendelkezik sürgõs ellátást b bulanciával. Kecskés Sándor mentõszakápoló és Rónafalvi g életét vesztette. A beosztott orv sak az intézményi munkában vennének részt. Már messzirõl látszanak a beavatkozó erõk arányai: k három tûzoltókocsi köztük egy magaslétrával felszerelt várakozik az épület elõtt. és ne kapjanak segítséget. És még azt sem tudom kívánni nekik. aztán elvonulnak. semmiféle tûz nyom . vagyis kivonulnának a mentõ Tovább növelné ennek az akkor még csak elképzelt kórháznak a jelentõségét. de a közlekedés legfontosabb útvonalát. hogy a jármûveket fegyverszállításra haszn mentõ is súlyos sérülést szenvedett. jenek egyszer igazi bajba. a túloldalo ik a kagylót. Az Egészségügyi Minisztérium is a magáévá tette ezt az elképzelést kidolgozott ötéves tervprogramban elõirányozta a Mentõkórház létesítéséhez szükséges anyagi alósítást azonban meghiúsította. en Orovecz doktor segélyhelyet rendeztetett be. Egy önálló mentõkórház gondolata már az OMSZ 1948-ban történt megalakulásánál felmerült. a mentésvezetõ kísérletezik. Budapesten ma ez a legolcsóbb szórakozás. November 4-tõl a szovjet csapatok behatolása nyomán újra fellángoltak a harcok. mennünk kell tovább. Ezt az esetet nem lehetett volna elõzetesen kiszûrni? Az ügyeletes helyében én biztos kételkedtem volna abban. az orvos lehangoltan néz a bámészkodó tömegr Lehet. Ha valaki felmászik a hídon a Turulra. ki nünk. € 6. gyors kivizsgálást elõsegítõ fektetõ és fekvõbeteg részleggel. Lelkiismeretünk megnyugtatására még tovább is várakoznánk. (Az OMSZ jubileumi évkönyvében dr. de kocsiznának is. csak mi f zetünk rá. hogy itt áll köztük. hogy klinikai és i háttér birtokában általánosíthatná és továbbfejleszthetné a gyakorlati munkában felhalmoz alatokat. a tûzoltóknak százezer forintjába kerül.Több mint negyedórája vesztegelünk a budapesti központi mentõállomás egyetlen hadrafogható sijával. Orovecz doktor elgondolása megfelelt az általános európai irányzatnak. már számos országban hasonló jellegû kórház. Orovecz doktor megállapodott Constantinovits Milán szemész fõorvossal. csak lakodalmas rockzene hallatszik. A harci események során a mentõknek számtalan sebesültet kellett volna beszállítaniuk a kór . Az ideigle . Megfordulunk a Nagyvárad tér irányába. Jegyzõkönyvet vesznek fel. a la is kigyulladt. Latin. mikor újra bejelentkezünk a Markó utcába.-ben valaki benzinnel öntötte le és lángra lobbantotta magát. dr. hogy az Országos Mentõszolgálat egy s szervezeti rendszerébe tartozó kórházhoz jusson. hogy egy négyéves gyerek vért há hányna?! De a mentõmunkában nem lehetnek kilencvenkilenc százalékos valószínûségek sem. A kocsikra festett vöröskereszt sem biztosított bántatlanságot. Orovecz doktor nélkülözhetetlen feltételnek tartotta. Orovecz Béla felmérte. de senki se szól bele. A szakápolói tanfolyam után elvégezte az or segédi tanfolyamot is Sírja nem maradt meg. már kifelé tartanak a kapun. Néhány nap alatt kilenc k zeti és belgyógyászati ambulanciát. Nem volt élõ hozzátartozója. görög. de a Lenin körút páratlan oldalán túli terü re is mentõkocsikat kellett telepíteni. Pap Zoltán néhány sorban felvázolja Rónafalvi életútját: felszentelésére az egyházi iskolarendszer szétverése miatt nem került sor. szám alatt mûködõ trachomakórházba ez gyakorlatilag üresen maradt. Ebédidõ volna. ezeket a praxisba visszaforgatva segíteni lehetne a helyszínen ténykedõ mentõk m unkáját. aki a lejárati idõt meghosszabbította vo Az ily módon kettévágott Belváros egyik részét ellátta a Markó utcai Központi Mentõállomás. A tûz a rendõrök egy emeleti lakás címét kapták. hogy a betegszállítás gyorsasága nem fokozható a véglete yre nagyobb fontosságot kell hogy kapjon a magasszintû helyszíni ellátás a legkorszerûbb gnosztikai és terápiás eljárásokat kell alkalmazni. A gatója. de egy újabb riasztás érkezik: k lünkben a Haller utca 15.

ezzel létrejött a progresszív sürgõsségi ellátás alapja. és akkor is távol dt a tökéletességtõl. mégis kevés olyan kó ek nem jelentek meg a kórház különbözõ részlegein. A konziliáriusi orvosgárda számos tagja fõorvosi. mellyel a civil kórházak ügyeletesei fogadták és ma is fogadják õket. Az igazi megrendítõ. és 1978-ban az egyetemen bevezették az szakvizsgát. Eredetileg magánpalotának épült. természetesen. az elektromos-. A kórházi munka rendkívül nehéz körülmények között indult el. például csak kézi centrif kórház személyzete késõbb segítséget kapott az OMSZ fõigazgatóságától a szükséges gépek. A magát szocialistának nevezõ rendszer restaurációja után Constantinovits fõorvost meghurco szakmai és tudományos karrierjét derékba törték. fe zerzéséhez. az esemény után 12 évvel még életben volt. A Mentõkórház üzemeltetésében megkísérelt s közmûrendszert. Ezt követõen iskolaként. Hatágyas. hogy elsõsorban egyes orvosi szakágak sürgõsségi határterül szott fontos szerepet. (Azt már a saját tapasztalatomból teszem hozzá. nem egészen száz ágyon. hogy a hordágy súlya alatt görnyedezõ ápolók betegükkel a frissen felmosott folyosó e mernek lépni. a sürgõsségi ellátásban elért eredményeinket a jövõben egy új. ezért a Budapest Fõvárosi Tanács 1956. mivel a területi elhelyezési rendszer még ne m volt érvényben. A Mentõkórház a nap minden órájában fogadta a sürgõs ellátásra szoruló bete csi szállította be. A mûszerállományból is csak a legszükségesebb eszközök álltak rendelk Lajos így ír emlékezéseiben: a laboratórium az ambulancián ellátott betegek megfigyelésére létesített fektetõ egyik sa t. és csak a kötelezõ rutinvizsgálatok elvégzésére volt alkalmas. december végéig elérte a 600 ret. hogy több mint egy negyedszázadot vett igénybe. majd egyre többször külsõ helyszíneken is. késõbb a török követség vette birtokába. hogy a félig romba dõlt fõváros újjáépítése egyham ervekben szereplõ új Mentõkórház létrehozását. és az emelkedés a továbbiakban is folya atosnak bizonyult. tehát negyven év alatt elméletileg minden második fõváros akos megfordult a Mentõkórházban. mint említettük. . A már ozott dr. a f ek szerint. de a kórház helytállása kiváltotta az ors vezetés elismerését. az ellátott betegek összesített száma 1984. és újra felépíteni. Az ilyen betegeket. Okunk van azt hinni. sõt fejleszteni. az elavult épület hiányosságait ellensúlyo ok ágyszámcsökkentéssel és ideiglenes bezárással is jártak. sõt professzori r ngra emelkedett. a mentõkocsik néha órákat töltöttek el egy elhelyezésével. az induló alig ötven fõbõl 120 fölé Nagyrészt a Mentõkórház teljesítményének volt köszönhetõ. Megnõtt a kórházi személyzet létszáma. ezt kiegészítette a dolgozók öntevékenysége. hogy a megszerzett szakmai kincseke . Az 1960-as évek legelején Orovecz fõigazgató n az elsõk között indította el a szervezett reanimációs programot. nem csak a siker jegyében teltek el. gáz. állandó nehézséget jelent a szûk folyosókon való közlekedés és szállítás. elõbb a kórházban alkalm raélesztés modern módszereit. a megmaradt trachomás betegeket átvitték a szemészeti klinikára. Elsõsorban a közterületi baleseteknél és rosszu a kórház hiánypótló munkát. Ezek az évek. amelynek segítségével kis anyagi r élõmunkával teremtette meg a sürgõsségi ellátás alapvetõ feltételeit A kórházban formailag csupán sebészeti és belgyógyászati osztály mûködött egy idõben fela fõvárosi ittasok. késõbb a kört szûkítve. korszerû és gazdaságos egé képes lesz átmenteni.) A szakmai fejlõdés íve sokáig töretlen maradt. végül. akár más úton érkeztek. Az átal és nehézségeit jellemzi. hogy a mentõk is meg voltak kímélve attól a . a szülések levezetésétõl egészen a mérge tegforgalom már 1957-ben meghaladta a húszezer fõt. A tevékenység gyakorlati jelentõsége azonban még ezeken a magas mutatókon is túlnõtt. 1998-ra pedig az egymilliót. pontosabba isítõ csapást azonban a rendszerváltást követõ idõszak eseményei mérték a Mentõkórházra. a kórházak nehezen vették fel. novem egy a kialakult állapotokat szentesítve az Országos Mentõszolgálat kezelésébe adta át a Szo cai épületet. majd City né atóriummá alakították át. Az elsõ beteg. Az OMSZ 1998-ban megjelent jubileumi évkönyve még igyekezett optimista hangnemben foga lmazni: A kórház fejlõdése nem zárult le. Az átalakított mûtõben sorozatban végezték az operációkat. a telefonközpontot. Az épület bár esztétikailag ett elegáns homlokzatával és különösen impozáns belsõ falépcsõjével eredendõen nem volt a a. sokszor azért is apnak. jól felszerelt intenzív te leget is kialakítottak. az ittas sérültek ellátását. megõrizni.nes kórház mûködésének harmadik napján már annyira megnövekedett a beszállított sebesültek et magasabb szintjeit is igénybe kellett venni. trachoma kórházk llett volna rombolni. hogy a fõvárosi sürgõsségi betegellátás igazi báz Orovecz doktort és csapatát így sem érheti gáncs. Nyilvánvalóvá vált.és vízvezeték-hálózatot. hogy az illetékesek az oxiológiát betegellátást önálló orvosi ágazatként ismerték el. Maklári Lajos említi.

Ilyetén módon megszûnt. a sebészeknél is havi 12 órára korlátozták az ilyen llegû közremûködést.Ezt a derûlátást valójában már rég alaptalanná tették a folyamatosan végbemenõ kedvezõtlen 92-ben kiadott Közjogi Törvény megváltoztatta a Mentõkórház orvosainak szolgálati rendjét. avi átlagban 48 órát ügyeltek egy mentõkocsiban. és nehezen szabadu ktõl. A belsõ bomlás további jeleit is sorolhatnánk még: az orvosok némelyike a magánbetegeit. sõ ozzátartozóit is bent a Mentõkórházban kezelte. Gy. Ezzel a leépítéssel viszont a kórház anyagi bevételének jelentõs h tte. az adott intézményt is érintõ jelenté ztalót találhatunk. Mint Magyarországon általában. mely nominálisan 50 százalékos üzemeltetéssel járt. amelyet július 2-án adott át rendeltetésének Mikola miniszter úr. hogy évek alatt Oxiológiai Centrummá tudjuk fejleszteni rszágos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet Mi történt közben és hogyan? Maga a 2001-es év jól indult a fejlõdés apróbb jeleivel: januá javítást végeztek a röntgenkészüléken. A belgyógyászok többsége erre nem volt hajl sen megszabadultak a terhes feladattól. Az OEP a tárgyévben továbbra is 40 belgyógyászati (benne 6 intenzív) és 30 traumatológiai á alamint a belgyógyászati és traumatológiai járóbeteg-szakellátásra kötött velünk szerzõdést Az OMSZ nem táplálhatott olyan illúziókat. Ezzel a két intézményt összevonták. már az elsõ oldalon seményeinek felsorolásánál egy meglepõ hír ötlik a szemünkbe: Mikola István miniszter úr május 9-i döntése alapján a Mentõkórházat július 1-jével be kel lletve átköltöztetnünk az Országos Traumatológiai Intézet épületébe [Budapest VIII. Február elején váratlan fordulat következett be. is redukált forgalmú nyári-kora õszi hónapokra esett. Akik igazán realista módon gondolkodtak. most is a pesszimistáknak lett igazuk. hogy egyébként sem sikerült megfelelõ Országos ségbiztosítási Pénztári bevételt produkálni. így gya lag felszámolódott a kórház egyik legfontosabb tevékenységének alapja: a közvetlen praxisbó ható tapasztalatok megszerzése és elemzése. Fellapozva az Ország os Mentõszolgálat fõigazgatóságának következõ évi beszámoló jelentését. napirenden voltak a verekedések. nem törték a fejüket hasonló áthidaló megoldásokon hogy nincs miben reménykedniük. de reméljük. hogy egyesek hosszú h tekre be is fektették elvonva a helyet életveszélyes sérültektõl. az új törvény felmentette õket ezen kötele yeletet külön jogviszony létesítéséhez kötötte. klinikai körülmények között végzett általánosít vábbfejlesztett új módszerek bevezetése a mentõk mindennapos munkájában. Sokan nem vállalták a várható nehézségeket. elvonták tõle a részeg sé ladatát. mivel számos hiányosságo ett felfedezni a végrehajtásban. hogy ideális megoldást egy évtizeden keresz sikerült találnunk . Minden részeget levittek a pincébe. fedõnevén a Pálmaház az enyhébb esetek összekerültek a kemény dühöngõkkel. hogy változatlanul megõrzi pozícióit. de gazdaságilag eredményrontó volt a két h rtó festés. je cithez vezetve. hogy az õ sorsuk nem szívügye a hatalomnak. A másik érzékeny csapás az anyagiak tekintetében érte a kórházat. és egy Siemens gyártmányú képerõsítõt is vásároltak. Számtalan példán tapasztalhatták már. és eltávoztak az intézményünktõl. de csak igen burkoltan céloz egy hasonló eshetõségre: A Mentõkórház a tárgyévben gyakorlatilag változatlan feladatkörrel és feltételekkel látta A telephely-változtatás változatlanul megoldatlan. az idõzítés szabadságidõre. Örömteli. jóllehet az egészségügyi kormányzat kiem kezeli a sürgõsségi ellátást. amiben az is közrejátszott. a jelenlegi képvi irodaház is ehhez az utóbbihoz a politikai pártok nem járultak hozzá. szóba került többek között az é riban megszüntetett Balassa-kórház. Ezt a döntést nem minõsíthetjük teljesen indokolatlannak. A Szobi ut ház helyett hajlandó lett volna más megoldást is elfogadni. mikor és hogyan merült fel elõször a Szobi utcai Mentõkórház megszüntetésének go Az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatóságának 1999-es. A megoldás elõkészítése fokozott gondosságot igényel. A két i MSZ számára nem volt ideális megoldás tudjuk. emlékeztek rá. kerület útra M. illetve csökkent a személyes tapasztalatszerzés lehetõsége.8 százalékkal emelkedtek. Mikola egészségügyi miniszter most már nyí . hogy a kormány meghirdette a sürgõsségi ellátás évé l késõbb három százalékkal lecsökkentette a mentõk létszámát. és még nagyobb mértékben leál ukat. érzékelhetõ a Mentõkórház központi szerepének megõrzésére ir döntés csupán decemberben született. Nem tudni. olyanokat is hallani. Az összevonássa entõkórház közalkalmazottainak többsége jelentõs megrázkódtatást élt át. sõt a Duna-parti egykori Pártközpont. an fontos a jelenlegi tulajdonviszonyok és struktúra lehetséges mértékû megõrzése A Mentõkórház finanszírozása az elmúlt évinek megfelelõen továbbra is elõnytelen maradt. Az elõzõ évihez képest 9% volt a bevételcsökke k összesen 4.]. az intézmény új neve Országos Baleseti t (OBSI). lgyógyászati intenzív és a traumatológiai osztály mûködése. sõt kísérlet is elõfordult.

Az események azonban továbbra is változatlan sebességgel peregtek. Az OMSZ ezt áttanulmányozta. Dr. dr. és legfõbb igényként azt jelölte meg. Göbl. Egy minisztériumi megbeszélésen kapott utasítás értelmében a Mentõkórház valamennyi dolgozó tesítették. Az átköltöztetés terminusát július elsejére tûzték ki. késõbb . hogy a kórház a Szolgálat szervezeti egysége maradjon. Alig két héttel a miniszteri fellépés után. még nem került sor erre a mûvelet udomásom szerint a ház az Állami Vagyonügynökség fennhatósága alá tartozik. amelyen áll. az felháborodottan kell hogy visszautasítson egy ilyesfajta rágalmat. ennek ellenére még a vezetékeket is kitépték a falakból. most az egyszer megmutatta. akik objektív okokból n m tarthatták fenn eddigi jogviszonyukat az új helyen õ sem sokra jutott. hogy a Mentõkórház költözzék el a Szobi utcai épületbõl. a Fiumei úti épületben. pedig a kórházépület kiesésével az OMS kiratát is módosítani kellett. Egy másik vélekedés szerint az Országos Traumatológiai Intézet megfelelõ betegforgalom hián z anyagi csõd szélére került. ennek tanulságai alapján április 28-ára elkészült eg is magában foglaló terv. Túry Peregrint gyakorlatilag félreállították. Ugyanakkor õszintén sajnáljuk. ekkor a miniszter már nem vitat etette fel az ügyet. és így próbálta lehetetlenné tenni. Egyesek azt áll az illetékesek magánszemélyek kezére akarták átjátszani a leromlottságában is elragadóan s tcai épületet. Ha valóban a Mentõkórház technikai elmaradottsága szolgált volna alapvetõ okul kkor ilyen alapon be lehetett volna zárni a magyar egészségügyi intézmények nagyobbik felét A nyílt és logikus magyarázat hiányában különféle mendemondák terjedtek el. Az Országos Traumatológiai Intézet fõi yének szerepét lotta az ottani üres állásokat azoknak az OMSZ közalkalmazottaknak. (Hogy csillapítsuk az olvas lmát. ahogy már említettem. Az õrzése komol et. hogy a miniszter már korábban összek dr. hogy ké határozott és gyors cselekvésre. egyben õt jelölték ki az új intézménybe igazgatójának . az OMSZ fõigazgatója kérte hogy egy távolabbi idõpontot határozzon meg a kedvezõbb elhelyezés kialakításának érdekében egy hónapos haladékot sikerült elérnie. Az áttelepülés végbement.) Az ügy elsõ. hogy továbbra is a Szolgálat töltse be az oxiológia egységes h a próbálkozás nem járt eredménnyel. mindössze arra a kompromisszumra volt hajlandó. hogy direkt húzzák az ügy megoldását. az OMSZ vez ragaszkodott ahhoz. Az államtitkár egyúttal további is kért.fejezte azt az óhaját. (Senki sem értette. hogy a Mentõkórház dolgozói OMSZ közalkalmazotti állományban maradnak. hogy irányítsa az OBSI létrehozásával kapcsolatos további teendõket Az egészségügyi vezetés. elõre eláruljuk. illetve a telekhez. dr. amely máskor évtizedekig halogatott egy-egy olyan intézkedést. hogy az illetékesek szinte semmit sem tettek a homály elosz latása érdekében. A miniszter nem fogadta el ezt az álláspontot. Túry Peregrinnel. személyesen közölte az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet veze hogy elrendeli a két gyógyintézet fúzióját. a feladatátvállalási tervezet és más hasonló iratok elkészítését május 28-i határ illetékesek az adott idõpontra be is terjesztették. hogy az illetékesek ezt a feltételt nem teljesítették. A korábbi mentõkórházi f tót. az Állami Számvevõszék jelentése ezzel kapcsolatban a következõke A Mentõkórház épületében 2001. Ak bboldali kormányok magas erkölcsi színvonalát. egyesítésükkel létrehozva az Országos Baleseti tet. és ezt a Mentõkórház pacientúrájának magába foglalásával prób Az is csak a rosszindulatú pletykák világába tartozik. valóban hivatalos írásos dokumentumának Pulay államtitkár május 16-án kelt lev mely rögzíti. kísérletek kisebb-nagyobb engedmények kicsi Az OMSZ megpróbálta elérni. Senki sem tételezheti fel azon . de korántsem elhanyagolható körülmény. A ay államtitkárra bízta. felmérték az elhelyezés lehetõségét. április 17-én már el is készült egy elõzetes do elyet mind a két országos intézet vezetõje és a Mentõkórház igazgató fõorvosa is aláírt. hogy ez nem döntõ. 2003 márciusáig. mert a késõbbi vevõ olcsóbban juthatna hozzá a már pusztult épülethez. Április 23-án az OMSZ és az Országos Traumatológiai Intézet vezetõi egy helyszíni bejárást . augusztus 17-ig elvégezték a teljes körû leltározást. hogy augusztus elsejétõl az OBSI Fiumei út 17. mel r és ezer beteg gyógyulásának érdekeit szolgálta volna. mikor jelen sorokat írom. hogy a kórházban dolgozók megtarthassák a bizonyos elõnyökkel járó közalkalmazotti jogviszonyuka A következõ fordulóra ugyanezen év április 4-én került sor. A sza . Szokoly Miklós traumatológus fõo ták meg az átköltözés feladatainak koordinálásával. z átköltöztetésre kerülõ egységeit egymás mellett helyezzék el. Ezután már csak az utóvédharcok maradtak hátra. szám alatti épületében kell foly a munkájukat. és tapasztalataim szerint jelenleg sincs tisztában a miniszteri döntés indokaival. a Mentõkórház fõigazgatójával.

Bár erõs túlzásnak találtam egy megyei mentõfõorvos kijelentését. az erre a cél g késve történõ érkezése. Egy. Miután a költözéssel számos álláshely (diagnosztika. mások viszont elhagyták az intézményt. hogy enn bõségesen elég lehetett egyes eszközök eltulajdonítására. A központi monitorrendszer bérleti szerzõdése. A be eket csak befelé.1 millió forint eszközt vittek át az OBSI-hoz. a kö ugusztus elsején 89 fõvel kezdtünk az új telephelyen. Ennek mellett a lélegeztetõgépek. telefonon való bejelentkezés nél tán két óra felé érkezett meg. miszerint a mentõk meg tu atni egy politikai rendszert. hogy az Országos Mentõszolgálat egységeinek szakmai minimum feltételének bizto juttatott harmincmillió forintból az OBSI visszatartott négymillió forintot az informati ka fejlesztésére. de minden különösebb indoklás. A 2001 júliusában megigényelt mûszerek nagy része 2002 utolsó hónapjaiban tt meg. a szakrendelésekre és a kórházakba vitték. A hiányzó eszközök értékérõl a többszöri kérés ellenére sem kaptunk tájékoz A rendezetlen viszonyok miatti esetleges hiányokért elsõdlegesen a két intézmény vezetõjét li a vagyoni felelõsség mondja az ÁSZ jelentése. immár közös informatikai rendszere a korábbi (mentõkórházi) számítógépeken nem ak ellenére. hogy az e k. az eseménynél jelenlevõ mentõápoló azt mondta nekem. valamint az echocardiográfiás készülék cseréje is feltétlenül s etkezendõ évben Az OBSI új. . pétõl lépett be. a belgyógyászati intenzív osztály október 15-tõl fogad eket. ebbõl 44. de néhány eszköz (pl. A Mentõkórház személyi állományát lelki és fizikai értelemben jelentõsen megterhelte a köl kiszivárogtatott olykor alaptalan hírek közalkalmazottainkban jelentõs feszültséget ke ek írja egy fõigazgatói jelentés. Az elõzetes tájékoztatás szerint több eszközt (pl. lletve portaszolgálat) feleslegessé vált. de érezni engedte. fenyegetésként is veszélyes fegyver. ez idáig nem került beszerzésre. Az eszközök átvételére az OBSI nem volt felkészülve. Egy komolyabb szervezettségû akció nyilvánvalóan még sokkal h volna. hogy szembeszálljanak vele. a szolgálat néhányszor már megmutatta. az áthozott számítógépeket csak részben cserélték és ezen kívül néhány pr A hivatalos beszámolókon túl feltehetõleg rosszindulatú pletykák is szárnyra keltek az átkö ményeivel kapcsolatban. év októberében nem hivatalosan ismét felmérték az OMSZ vagyoná november végéig nem adták át. az ott dolgozóknak igyekeztünk az OMSZ-en belül m munkakört biztosítani. kérésünk ellenére. üzembe helyez valósult. számítógé ) nem találtak. hazafelé senkit sem szállított ap alatt eldugultak a megyei egészségügyi intézmények hétfõre más anyagi forrásokból át zett a kiegészítõ benzinpénz. némely letve költöztetéskori sérülésük miatt váltak használhatatlanná. Ezek pótlása. Mûködõképességünk fenntartására szükségessé vált az elvándorolt szakemberek pótlása. A harmadik részleg. hogy hiba volna sem mibe venni a jelentõségét. Tovább követve az események menetét: augusztus 2-án az egykori Mentõkórház traumatológiai o megkezdte a mûködését a Fiumei úton. egészségügyi min aligha tûrte volna el. erre a mentõk részleges sztrájkkal reagáltak. Az igazgatói teendõkkel megbízott ktor visszautasította ezt a vádat. Az OMSZ egy 2003-as utólagos beszámolója kiegészíti a történteket: A Mentõkórház költöztetésekor áthozott eszközök egy részére az OBSI tartott igényt. Az üre s hirdetésekkel. Az OBSI székhelyén 2001. az ágy melletti monitorok nyomásmérõ egységeinek adapterei azonban még mindig nem ak rendelkezésre. defibrillátor) beszerzése még mindig függõben van. nehézkessége. A bizony helyzetben és a biztos végkielégítés tudatában távoztak a mûtõsnõk és az aneszteziológusok s kivételével. pályázatokkal keresünk szakképzett munkaerõt. ahol a nõvérhiány mellett mûszerezettségi hiányosságok is fennállnak Aki végigkövette ezeket az eseményeket.vagyonátadó leltárban összesen 68. lió forint a nagy értékû eszköz. Az illetõ nem mondta ki nyíltan. amivel többen éltek. 2001 novemberében egy pénteki napon a Csongrád megyei mentõszerv tnek elfogyott a benzinvásárlási kerete. és a szállítmány hiánytalanul érkezett meg. állítása szerint minden egyes darabot gondosan leltárba e raktak fel. valamint a beszerzé rendkívül lassúnak bizonyult. A rendelkezésre álló EKG készüléket megfelelõ. További sú ot okoz az anyagrendelések lassúsága. abban okvetlenül felötlik egy kérdés: mennyire volt ségszerû ez a kifejlet? Vajon az OMSZ vezetésének módjában állt volna-e ellenszegülni? Isme Fidesz-kormány kíméletlen egészpályás letámadásra alapozott taktikáját. mûszereket szállító teherautó reggel kilenc órakor indult el a Szobi utcából az alig neg olságban fekvõ Fiumei útra. az informatika fejlesztésére történõ elvonás. a belosztály indulását építkezési okok hátráltatták. mely miatt az astrup készülékünk nagyja szükségessé. mobilis számítógép hiányában b invaziv hemodinamikai készülék. Különösen súlyos a helyzet a osztályon. 2001 januárjában 142 fõ volt a Mentõkórház állományában dolgozók száma. mégis személyes véleményem szerint az OM Z nem élt minden rendelkezésére álló eszközzel.

mint például a rendõrök. de õ a maga csendes modorában csak annyit mondott. hogy semmiképp sem kívánta es tleges lemondásával cserben hagyni ezernyi mentõbajtársát. az intenzív osztályunk a 15-ös számú egység lett. Hogy meddig bírjuk ily körülmények között folytatni a t. csak 20 attam el a Fiumei úti kórházba. hogy az intézmény megszüntetésének ódium s az én nevemhez tapadjon. az OMSZ elsõ embere megítélésem szerint nem mutatott llõ erélyt és harci kedvet. Holnap megáll az utolsó mentõautó! Válságban a Mentõk Egyesülete Önfojtogatók. Göbl Gábor. ebbõl mé miénk. onnan gyalog vágtam át a józsefvárosi utcáko ra járt. egy patika mellé kitett hõmérõ 36 fokot mutatott. megmutatta. akivel már találkozta elyiségbe. Visszatértem olvasmányomhoz. hogy adott esetekben miképp kell eljárnia a fõig azgatónak. a mentõszolgálat történetéhez. jóval kev oz a mentõknek egy-egy beteg elhelyezése És megint a Virradat. január 20. többny lenül végzõdött vállalkozásairól. Gorove doktor adott éjszakai ügyeletet. Egy hétfõi idõpontot választottam ki. december 19. Be kell vallanom: ez az anyag hosszadalmas és kiélezett c núskodott. A teljes mûszerállományát most adták el kétszázezer forintért. tud n. de a rekkenõ hõség nem enyhült. Összesen 300 ágy áll itt. az üzemi balesetek száma 350-rõl 800-ra emelkedett A lõfegyverek drágulása folytán az ön leginkább a gázmérgezés szerepel Mióta a kórházakban megdrágult az ápolási díj. Katasztrofális összeomlás elõtt a Mentõegyesület. Ebben a kórházban nem mûködik megfelelõ diszciplináris háttér. másrészt 12 éves mûködése során ményebb ütközetbe ment már bele. és féldecis üvegekbõl pál Szokás szerint korán érkeztem. kádba fúló Kovách Aladár igazgató nyilatkozata: A legnagyobb nyomorúságban vagyunk. egy bezárt bolt kõlépcsõjén üldögéltek. További viták helyett egy egész dossziét megtöltõ iratcsomót nyújtott át hasonló. Mennyire sikerült átmenteni ide a régi Mentõkórház funkcióját és légkörét? Semennyire. 1922. Göbl doktor jogosan válaszolhatta volna. A magyarázatát ennek a nyomorúságos közállapotokban találom két fûtetlen k elébe a télnek. mert hivatásuknál fogva soha zolgáltak az államrend megszilárdításának vagy megvédésének eszközéül. hogy a Mentõkórház ügyében a fõigazgató az egyedül lehetséges utat v € € Én jóval az egyesítés végbemente után kezdtem el a riportkönyv anyagának gyûjtését. Bár Göbl doktor formailag nem rendelkezik államtitkári címmel. Eltûnõdöm néhány rég Virradat. de nem csak ez számít. például nincs urológia vagy . amelyet egy hónap óta érzünk. a berendezésünk-felszerelésünk java része is felszámolódott. a két orvos még nem jött be. 1920. azon belül nekem is.Nem ildomos saját normáinkat mások tetteinek megítélésére felhasználni. biztos bb és kiterjedtebb fogalmai vannak arról. azt mondta: az egészségü yben a betegnél csak a dolgozó van jobban leszarva! ezzel mintha mindent elmondott v olna. de közszereplõk tev nem egészen jogtalan. k két koldust nem zavart. hogy é lyében a Mentõkórház fennmaradását követelve vertem volna az asztalt az illetékesek elõtt. hogy egyelõre õ vezeti az OMSZ-t és nem én. június 13. nem vállaltam volna. 1922. melyeket Göbl doktor fõleg a létszám feltöltéséért és a gépkocsi-állomány fejles sem gyõzött meg arról. hogy már itt is van Új Nemzedék. hogy most sem mûködik a légkondicionáló berendezés. A Keleti pályaudvarnál szálltam le a metróról. mikor Göbl doktor és fõigazgató-helyettese. a belgyógyászatu 14-es. mint amennyirõl a közvéleménynek. mára még a nevünk sem maradt meg. ami a szívén fekszik. en az állásomról is lemondok. már épp lelépni készül a mûszakjából . Az egyik bajtársam fogalmazta meg a legjobban a mi helyzetünket. A traumatológiánk a 13-as. beinvitál egy Mit szól ehhez a kórházhoz? Valaha katonai létesítmény volt. egy tábornok volt az igazgat y kis drill benne is maradt a falakban. Éjszaka már nem tudnak elegendõ mentõaut ani Egy ismerõs orvos halad el mellettem. A Szobi utcában mennyi volt? 86. szágos Mentõszolgálat fõigazgatójaként bír ennek megfelelõ tekintéllyel és társadalmi súlly nyomósabbá tesz belgyógyászként szerzett magas orvosi reputációja is fellépése tehát alig olna társadalmi visszhang nélkül. Elõször egy mentõápoló vett észre. kezemben egy könyvvel leültem a ra váró sérültek és kísérõik közé. ahol dolgozott. A könyv tanúsága szerint a ment tartoztak a Hatalom kegyeltjei közé. elköszönt. azt nem tudom. Egy személyes beszélgetésünk során elmondtam neki. Dr. pedig testvérek között is töb yvtárunk is eltûnt a Róbert Károly körúti bázison.

majd egy s zárta le a menetet. mert a z erõk koncentrálva voltak. úgy kellett kiharcolnunk. a másik. én is fáradtnak érzem magam. de a gyakorlatban legal eti 15-20 órát kell rátennie. ilyen viszont.és folyói d át. A szabadnapjai járom a kuncsaftokat. A kocsik ott álltak egy fél órát a sorompónál. a polgári védelem. de a mi embereink nem hajlandók úgy gyszerûen átlépni. [Ez a duplázás nem mindenütt sikerült. egyedül neveli a gyer sége van az ötven százalékos mûszakpótlékra. A kórház miért nem veszi át a saját állományába a mentõket? kérdezem. és megnyugszanak. a fizetésüket továbbra is onnan kapják. Régen. Pedig egy traumat mindenevõnek kell lennie. Karácsonykor is sok a baj teszi hozzá a társnõje . és megõrizni ezt a státuszukat. míg végre valaki nincs szükség rájuk. hogy az éjszakai mûszakban csak egy ember dolgozott. Azt mondják: ilyenkor a legalacsonyabb az emberi test hõmérséklete. bármennyit elrendelhetnek. hogy néha nagyobb konvoj is összejön. mint látni fogjuk. mögötte hajtott a mentõ orvossal és az ápolóval hátha útközben szükség lesz valamilyen beavatkozásra . ma negyed hatkor jött el hazulról. A két nõvér ma éjszaka 24 ágyban vigyáz. Míg bámészkodom. Melyik idõszak a legnehezebb? Éjjel két óra körül. kitör a betegeken a hisztéria. a katonaság. M y. ha leesett egy ólmos esõ. Csak annyi bizon a bajok bekövetkezte utáni elsõ tíz perc a mentõké. az Országos Pszichiátriai és Ne tézet egyes osztályain. akit máris elhívnak egy beteghez. már csak a keresetüket kér eg: az idõsebbik 80 ezer forintot kap. persze nem közölték velük. utána nincs semmiféle konkrét mozgósít Teljes az összevisszaság. a megfelelõ ellátáshoz még legalább két fõ kellene. mennének a dolguk után. a viszonylag közel fekvõ Népstad lopait is alig lehet kivenni a homályban. A havi összteljesítmény a 220 órát is hatja. nyilvánvalóan a beteg hozzátartozóit szállítj tam.ilyen szakemberre van szükségünk. Köszöntjük egymást Göbl doktorral. az egészségügyi vezetés é akarja megspórolni a kivárásos taktikával. Most több szervezet is foglalkozik az esetleges katasztrófahelyzetek megoldásával: a ren dõrség. A túlóra felsõ határa csak elméletileg van megszabva. elmehetnek. és a két gondjaira bíz. hogy változik majd a bérük. elnézést kér. megígéri. hanem a sürgõsségi e ere. azt csinálom mellékfoglalkozásban. lassan besötétedik. Mikor az újpesti cigányvajda megbetegedett. És ha felmondanának nekik? Akkor a szokásos végkielégítés többszörösét kellene megkapniuk. mi és még sokan mások. hogy néhány perc múlva visszajön. hogy legalább ketten legyünk. mint tudjuk. Len . magamra maradva lenézek a magasból: az épület elõtt épp befelé tart szorosan felzárkózva egy személykocsi követi. szívességi alapon kell megkérnünk õket. és ismerték a feladataikat. A múltkor a Ferihegyi repülõtéren rendeztek egy katasztrófagyakor ot. hogy csak próbáról van nhárom percen belül kiértek a repülõtérre. ha a dolgok rendben akkor holnap reggel fél kilenckor nyomja majd le otthon a kilincset de a dolgok c sak ritkán mennek rendben. aki tíz évvel kevesebb szolgálati idõvel re delkezik. Volt idõ.] Az idõsebbik ápolónõ Vácról jár be. A Szobi utcai kórház megszüntetésével elsõsorban nem mi sérültünk meg. és b kellett szállítani a kórházba. csak 60 ezret. most visszatér. de a ak csokoládét. nyugtalanok. A nõvérek elköszönnek. de a hõség nem enyhül. Papíron az õ munkahete is 40 órából áll. az õszre beígért nagy rendezésnél 20-30 százalékos ak. Az egyik nõvér már a második egymás utáni éjszakát tölti benn. ötven beteget behoztunk. A nõvéreken látszik. de a portások nem engedték be õket. Nem tudják. melyeket esetleg használhatok majd. mert nem vol tatva a mentõk érkezésérõl. hogy türelmetlenek. 24-et megoperáltunk. a tûzoltók. Én gyógypedikûrös tanfolyamot végeztem. hogy Göbl doktor idõközben beérkezett. Õk az OMSZ közalkalmazottai. Az ismerõs orvos közben eltûnt. ha a me eladatok úgy kívánják meg. Az OBSI már kezdettõl fogva szívesen megtette volna. nem létezik. felkísér a liften. felmegyek hozzá. õ haladt elöl egy Mercedesben ülve. aztán odakönyököl mellém az ablak korlátjára. de más helyeken most is csak egyetlen nõvér teljesít szolgálatot. Beszélgetõpart élete központi témájába belebonyolódva elfeledkezik arról. néhány frissen elõkeresett újság. hogy a szolgálata már rég letel hetne a családjához. Az érvényes szabályok szerint õket csak egy másik mentõkórház e áthelyezni. kirendeltek öt vagy hat mentõkocsit. Telefonon leszólnak.

Az orvos lebámul a mélybe: Az angol azt mondja: the small is beautiful. aztán elhagyjuk a kórtermet. ezért az ÁNTSZ csak engedélyezett. itt Gorove doktor. Önkéntes vállalás esetén túlórában négy-hat személyt is elláthatunk. Ha most egy operációra szoruló beteget hoznak be. itt is hiányszakmán A mentõs részleg csak az ügyeletes napokon. Az ágyon fekvõk közül többen is egy Tisasen nevezetû hashajtót kérnek. és nem teszek fel több k pcsolatban. Egy apróság. hosszan elhaladva a folyo són várakozók elõtt. de még folytatódik a vizit. hogy a Szobi utcában mindent jobban kéz ben lehetett tartani. és hosszan lehetne sorolni a további pé t. A combnyak. ermekben még mindig harminc fok fölötti a hõség. n nek hozzátartozói. Nekem úgy tûnik. Göbl doktor csak n délyezi. ha a többi szobában is fel kívánnák szerelni. mert a Mentõkórházban egyetlen olyan helyiség sem akadt. (Ezekben a napokban a jelentések szerint a hõség nem csak itt kínozta meg a betegeket. nem tud magyarul. maga egy kicsit elfogult. hogy egy amerikai állampolgárt balesete után a Szobi utcába vitték. Az intenzív osztály hány beteget tud fogadni? Elméletben hatot. a folyosón en is rosszul lettek. a WC-be kell kivinni. az illetõ hálából egy komputertomográfot akart vásárolni a kórhá lítólag azért hiúsult meg. õ egy orosz betegápoló. A betegforgalom mintha csökkenne. mert az ablak alatti ágyon fekvõ beteg megfázna a légvonatban. mert eszközökben-emberekben egyaránt csehül állunk. annyi biztos. az ajtóból vissz nõk lehajtják magukról a takaróként használt törülközõket. A légkondicionálá enzív osztályokon van bevezetve. õk pontosan tudják. aki Magyarországra nõsült. min ehetséges legjobbakat. a nyár miatt nincs aneszteziológus egyébként ez a hivatás.vagy bokatörések azonnali mûtétet igényelnéne gyakorlatban elõfordul. A Szobi utcában könnyebb volt a helyzet? kérdezem ezen az estén már sokadszorra. A régi kórházban legkésõbb hat óra alatt megoperálták egyébként a norma is ezt írja elõ egy nap alatt sem kerül mûtõasztalra. Megjelenik Göbl doktor. mintegy harm millió forintba kerülne. Göbl doktor õt is ellátja. a másik ügyeletes orvos az operációk szün sokadik feketekávéját fogyasztja. de jellemzõ: annak a nõvérnek. Az ottani mentõkórház már hanyatlott. Ez nem tud om az egészségügyre is vonatkozik-e. A men tõk azt mesélték. kötelezõ volt a maga számára is befizetni az étkezést így kivédték azt a veszélyt. hogy valaki legalább egy szóval panaszkodjon. kérdezze meg errõl az ügyeletes orvosokat. Az öregasszonyok nem tudják elvis lni magukon a takarót. a teremhez nem tartozik kiöntõ. A fektetõbõl egy beteg vizelettel teli ki. de hiányzik a megfelelõ felszerelés és személyzet. és itt maradt. az udvarra pedig mégsem tehették ki. a kórisméje ájulás utáni zavartság.bb mentõautó közeleg. Az egyetlen szabad helyre új beteget hoznak. ahol a el lehetett volna állítani. karjukon vagy lábukon lassan má tûnnek fel. Átmegyünk az ügyeleti szobába. aki gondterhelten vizsgálgatja. hogy tiltakozás nélkül fogadja el az adott körülményeket. az mikor kerül sorra? kérdezem. Kereszthuzatot nem lehet teremteni. Már tíz óra is elmúlt. Az OBSI 12 mûtõhelyiségébõl jelenleg összesen három üzemképes. infúzióra kellett kötni õket.) Végig azt várom. mi a helyzet. 78 éves. hétfõn és szerdán használhatja a mûtõt. hányadékát a nõvér megmutatja az orvosnak. agyi esemény következtében k ápolónõ azt mondja. mert ha a szervezet megszokja. de ez a téma nem kerül szóba magyar beteget rászoktatták. ahogy általában. Már kilenc óra is elmúlt. A szomszédos ágyon egy fogatlan ukrán állampolgárságú nõ alszik. olyankor az infarktus is több. hog porciójából csípjen le. pedig jegyzetfüzetemben még ott sorakozik néhány ezzel kapcsolatos téma. az or a halálból hozták vissza. E gy szegedi klinika ambuláns részlegén a hõmérõ 40 fok körüli értékeket mutatott. hogy valakit reggel hat órakor üt el az autó. Közben az egyik bete rosszul lesz. kései vizitként végigjárjuk az osztályt. a fejlõdéshez sokféle új diagnosztikai lehetõség ke tt rendelkezésre állnak. aki a betegek ételét oszt a. Hogy érintkeznek vele? A Szása fordít. és még éjfélkor is v rára kint a folyosón. csak egy törülközõt vetnek illembõl a hálóingükre. amikor csapatok kimentek. ha eg . a kicsi mindig csodálatos. Méltányolom Göbl doktor lojalitását feljebbvalóinak döntése iránt. Majd hajnalban erõsödik a vegetatív mûködés. elrenyhülhet a belek mûködése.

Nem akarom befolyásolni abban. ebben a kórházban mi másodrendû állampolgárok vagyunk. A kocsi megindul. de ne vegye el tõlük a maradék hitüket. Félrehúzódom tõlük. de a mentõtisztek is ugyanúgy ide vannak köt az OMSZ-hez. tehát ha tízféle antib s a rendelkezésemre. én nem gondolkodhatom azon. A mûtõk milyen technikával vannak ellátva? A berendezés nem éri el egy vasgyár színvonalát. Néhány újságírónak is eszébe jutott. hogy egy-egy osztályon mennyit költö k. akkor az t kell választania. A világon összesen nincs ennyi sziréna! Egyébként ez az elsõ kórház. A két rohamkocsi egyikére kerülök.és áfamentess ra felszed a padlóról valamilyen lehullott csavart. A csavarok nincsenek meghúzva. mutatja: Ilyen itt minden. el lehetett volna intézni a vám. akkor is a legolcsóbb mellett kell döntenem. Lent az utcán mentõautók közelednek sivítva a kórház felé. amelyet bárhol is bontanak szeomlik az egész. hogy haza menjen. hogy egy törést milyen mûszaki színvonalon kivitelezett sze gel vagy csavarral foghatok össze. ez a mi Mercedesünknél nem megy. Annak idején a vezetõink nagy marhaságot követtek el. Errõl még sokat fog hallani. hogy megnézze: a Szentestén miképp alakul a mentõk mun riporter már évek óta kijár ilyenkor a gyermek-esetkocsival. hogy végképp terepszínûvé váljak. és ebbõl a szellembõl még itt az új helyen is megmaradt valami. amely bevitt a Markó utcai központi állomásukra. aki civilben a Szent István kórházban dolgozik. Maguk a kórházak is kényszerhelyzetbe szorultak: minden hónapban kézhez kapják a jelentést. egy szakápolóból ból. a falról hullanak le a felakasztott szerelékek. Ha egy combnyaktörésnél két megoldás kínálkozik. ahol számítógépek szabályozzák az eszter szakmánkban talán nem is ez a döntõ. hogy lát is valamit. és csak úgy találomra felvesz a padlóról egy alátétet. hogy az orvost legfeljebb 20 centire engedi eltávolodni a betegtõl. az alk eszközöket viszont annál inkább. Hát igen. Másrészt a gyógyszertámogatás hányada is limitálva van. A terápiát ez ritkán befolyásolja. mikor spórolni akartak. minden recseg-ropog benne menet köz . amelyben mostanában Igen. pedig õk többet tudnak egy közepes orvosnál. A biztosíték sem az van bekötve. az orvosi felszerelést. A második: a betegek sokat csalódnak az orvosban. és ebbõl a finanszírozás mennyit térített meg. A sofõr hallja a beszélgetésünket és hátraszól: Ne panaszkodj! Ha a rohamcsapat villamossal vonul ki.t elhalasztódik. mert semmi máshoz nem értek. a csapat három tagból áll: a sofõrbõl. talán lesz olyan szerencséje. rajta kívül most már egy kamer s rászegezõdik a telefonhívásokat fogadó ügyeletesekre. A minõségrõl már nem is beszélek: egy kocsi egyik fiókját be tudom rakni a másik helyére. az ápoló felkapja a fejét: Mibõl? Most a fizetésemelés után is csak 72 ezer forint az alapom. aki változatlanul nem tudja rászánni magát. majd tûnt el újólag. a mentõknél havi négy alkalommal ügy Hamarosan megkapjuk az elsõ feladatot: Budakeszire kell kimennünk egy szívpanaszokkal küszködõ beteghez. A fonendoszkóp például már elég korszerûtlen eszköznek van az a hallatlan elõnye. A provokáció bejön. a hordágyat. € 7. És maguk miért nem adnak? kérdezem. nem kívánok a s i. ami fölébük van írva. elkérem az ügyeletet vezetõ fõorvostól. December 24-én már délután négy óra körül elment az utolsó menetrend szerinti autóbusz és m ntõk egy kocsit küldtek értem. mindegyik után vámot és áfát kellett fizetni a egy komplett mentõkocsit vásároltak volna. doboztetõk. Tapasztalni fogja. Göbl fõigazgató is elvonul. Gorove doktor felhörpinti a kávéját. elgondolkodva rágyújt egy cigarettára. Az elsõ: a magyar egészségügy olyan épület. kivágódnak helyükrõl a fiókok entõápoló lenyúl. az orvos rezignáltan nyomja el a ttáját. hogy másutt sem jobb a helyzet. Ez kimondottan kénysze rû. bár alig négyéves. mit ír majd. hogy milyen következtetéseket von le. csak két dologra hí om fel a figyelmét. ahol öt e segítette egymást. Elmenni nem tudok hov a. valamilyen adminisztrációs munkát kell elvégez Ketten maradunk az ismerõs orvossal. Golopencza d ntõskabátját ebben a ruhadarabban majd kint a helyszíneken sem tûnök idegennek. már mindenütt kihalt a környék. Amerre elha tunk. csak egy-egy sietõs járókelõ alakja bontakozott ki a ködbõl. vissza operálni. és nemcsak én. akkor is az a rohamcsapat! . A mi sebészcsapatunk a Szobi utcában egy kis kalákamûhelyt alkotott. csak két nappal késõbb lehet pótolni. amelyet a HBCS (homogén betegségcsoport) elszámolási rendszere magasab ban honorál. és külön vett a kocsit. A szervízekben azokat veszik elõre és azzal törõd akitõl jattot várhatnak. csak éppen rákapatták õket.

(A tévedések elkerülése végett meg kell jegyeznem: szó sincs arról, hogy valami sebtében el t alkalmi csotrogányba ültem volna be: ez az autó egyike a ma éjszakai legnehezebb felad atok elvégzésére kijelölt két rohamkocsinak. Ez újabb fogalmat nyújt a jármûvek általános mûszaki állapotáról. Elképesztõ ezeket hallani látorhibával került be a szervízbe, és ahelyett, hogy megjavították volna, az alkatrészeket zerûen kicserélték egymással. Még augusztusban egy szállítókocsi menet közben felborult, a rögzítõ szerelék eltörött, az eszköz kirepült a kocsiból, szerencsére nem a gyalogjáró fel tt embereket ölhetett volna meg.) Már kint járunk Budakeszin, de nem találjuk a megadott Barackvirág utcai címet. Egyre inkáb tapasztalható, hogy a közigazgatás elhanyagolja a táblák kifüggesztését, még a sarkokra se elõlük. A lakók sem rakják ki a házszámot a kapujukra, mintha tudat alatt abban reménykedné hogy így elrejtõzhetnek a betörõk és más lehetséges támadók elõl. Végül rábukkanunk a keres a mentõk felszerelkeznek és felsietnek a lépcsõkön. Bent a szobában feldíszített fenyõfa áll, és alig visszafogott hangerõvel szól a televízió stén minden helyszínen, ahol megfordultunk, ugyanez a kép fogadott minket. Az idõs beteg férfi ott ül a díványon, meztelen felsõtesttel, hatalmas hasa úgy kidomborodik, mintha for va kötött volna fel egy tömött hátizsákot. Az elsõdleges ellátást már megkapta, infúziós cs lõle. A kerületi ügyelet jött ki hozzá, ezt valaha a mentõk adták, de folyamatos és mindenre kite dõ térvesztésük következtében ma már egy magánkézben levõ egészségügyi szolgálat látja el a lkalmazottja a jelenlevõ fiatal orvosnõ is, barátságosan és ismerõsként üdvözli a mentõket, s a Szolgálatnál dolgozott, a magasabb kereset reményében köszönt el. A mentõorvos átveszi az irányítást, elvégzi az EKG-t és a többi szükséges vizsgálatot, úgy it kórházba kell szállítani. Tolókocsiban viszik fel az autóra, a kemény hidegben három pok is betakarják. A Szent János kórházban adjuk le a beteget. A mentõk nem jelentik be azonnal a feladat vég rehajtását, mert lehet, hogy az irányítás azonnal tovább küldené õket egy új esethez, megen guknak egy rövidebb cigarettaszünetet. Ennél nagyobb lazaságok az ellenõrzés szerint nem fo dulnak elõ, elképzelhetetlen, hogy egy mellékutcában félrehúzódva félórákat pihenhessenek, gánügyeiket intézzék. Ez bizonyára így van, bár én magam is láttam vidéki festéküzletek és sszan várakozó mentõautót. Hogy szokták megszervezni a karácsonyi munkabeosztást? kérdezem. Bent az állomáson kitesznek egy lapot a falra, erre mindenki maga írja be, hogy mit ak ar vállalni az év végi ünnepeken: december 24 25., vagy január elseje közül kell kiválaszta napot. Én azért döntöttem a Szenteste mellett, mert ezzel letudtam az évvégét, együtt lehet családommal. Mások azt vették figyelembe, hogy alakul a mellékfoglalkozásuk a Máltai Szeret tszolgálatnál vagy valamelyik maszeknál. A vezetõk nem szólnak érte? Régebben fenyegetõztek, hogy nem tûrik el az ilyesmit, most már tudomásul veszik, hogy a entõs fizetésbõl nem lehet megélni. Hogy fizetik ezt a mûszakját? kérdezem az orvost. Úgy, mint a többit. 24 órára nyolcezer forintot kapok. Az ápoló ideges, Balassagyarmaton lakik, szolgálati napjain onnan jár fel, most hívást vár saládjától, de a mobiltelefonját a Markó utcai bázison felejtette. Érdemes ilyen hosszú utakat megtenni? Nem volna jobb vidéken szolgálni? Tiszabura és Tiszaroff felé csak akkor van világos, ha a penge villan a cigánytelepeken, nem szívesen mennék ilyen helyekre. Itt Budapesten sokkal jobban érzem magam, már komol yabb feladatokat kapunk. Minket vetettek be az árvizeknél, mi dolgozunk a Hungarorin gen, az összes olyan helyen, ahol csakugyan történik valami. Az elõrejutásra kínálkozik valamilyen lehetõség? Még a helyben maradásért is meg kell küzdeni. Folyamatosan tovább kell tanulnunk, gyûjten kreditpontokat, ez egyre nehezebben megy, mert sem anyagi támogatást, sem munkaidõ-ke dvezményt nem adnak hozzá. A mentõk elnyomják a cigarettájukat és bejelentkeznek, egyelõre nincs új eset, elindulunk b felé. Útközben hallgatom a rádió forgalmazását, három-négy szuicid próbálkozást is bemondan ismeretlen tablettákat vett be és így tovább. A mentõállomás ablaka alá érve az ápoló újra engedélyt kér, hogy beállhasson az udvarra, de az irányító utasítja, hogy a kocsi azonnal m en a Lánchíd pesti hídfõjéhez, mert ott is öngyilkosságot kísérelt meg valaki. A Fórum Szálló elõtt néhány alkalmazott vár ránk, bevezetnek minket a hallba. Egy párnázott roskadva egy negyven körüli nõ üldögél szürke mûszõrme karmantyús és galléros fekete szöve

is feketére van festve. Kiderül, hogy néhány perccel ezelõtt bele akart ugrani a Dunába, m fenn is állt a híd korlátján, mikor egy arra sétáló amerikai turista visszahúzta, és behozt elba. A mentõk beültetik a kocsiba, és meggyújtják a villanyt, a nõ cigány, de az arca a festett ete haj alatt lisztfehérnek tûnik. Az orvos megpróbálja kifaggatni tettének okairól, de õ c azt hajtogatja: Meg akarok halni, mert nem tudtam eltartani a négyéves lányomat. Mennyit ivott? Négyet. Mibõl négyet? Négy deci vodkát. Orvosságot is vett be? A nõ elõbb határozatlanul igent bólint, késõbb kiderül, hogy ha fogyasztott is, akkor sem v yes mennyiségben. A mentõk választás elé kerülnek: a nõ személyi igazolványa szerint Kõbány csak részeg és az idegeivel van baj, akkor a területileg illetékes Bajcsy-Zsilinszky kórház oz tartozik az ügye, viszont ha gyógyszermérgezettnek minõsítik, akkor az Erzsébet kórház t lógiájára kell beszállítani. Az elsõ megoldás legalább egy órát, a második viszont csak tiz t venne igénybe. A mentõk dél óta egy falatot sem ettek, a sofõr és az ápoló aki szeretne marabb végezni a fuvarral, hogy beszélhessen a családjával inkább a második megoldásra ha , de mikor az orvos úgy dönt, hogy a beteg inkább a Bajcsyban kaphat megfelelõ ellátást, mo golódás nélkül tudomásul veszik. Valahol kaptak egy zacskó szaloncukrot, azt adogatják körb gy elûzzék az éhségüket. Elindulunk, a nõ feje néhány perc múlva félrecsuklik, elaludt. Kibámulok a kocsi ablakán, K zülettem, talán ezerszer is jártam már errefelé, most, ilyen kivágásban mégsem tudom azonos z elmaradó utcákat és tereket. A környék változatlanul üres, csak egy-egy taxi látszik a ke ezõdésekben. Visszafordulok az ápolóhoz: Látott már öngyilkosságot Szenteste? Mindig akad. Emlékszem, egy férfi akkor kötötte fel magát a gázcsõre, mikor a szomszéd sz családja épp díszítette fel a karácsonyfát. Kint a világ most sem áll meg, az ügyelet sorra közli az eseteket: valakire rálõttek egy gá sztollyal, egy nõ kezében késsel kiirtással fenyegeti a családját. A csuklómat a fény felé negyed nyolc, csak egy-két óra telt el a gyertyagyújtás óta. A kocsi lelassít, egy ismerõs hatalmas fenyõfa jelzi, hogy beértünk a Bajcsyba valaha sok t jártam ide, itt halt meg a nagyanyám. Mikor megállunk, a mentõk karon ragadják a botlado zva járó nõt, és felviszik a pszichiátriai osztályra. Várnunk kell, amíg az ügyeletes orvos elõkerül. A folyosón néhány beteg sétál: egy anorexiá efogyott harminc kilóra, és csak most ment fel a súlya negyvenre. Annyira félt az elhízástó hogy alig evett, és a ritka étkezések után is lenyúlt a torkán, és meghányatta magát. Õ vis lcsón megúszta az ügyet, az ilyen fokú anorexiába minden hatodik-hetedik beteg belehal. Eg y pizsamát-köntöst viselõ szakállas férfi tõlem kér engedélyt a kórházból való távozásra, k ajnálom, de nem áll módomban engedélyezni. Feltûnõ jelenség lehetek az õsz-kopasz fejemmel, mert egy fiatal, fehérköpenyes ápoló is me Mi van öreg, keresed már a kriptakulcsot? Megfontoltan válaszolok: Az, hogy az ember megöregszik, csak azt bizonyítja, hogy az ágyúgolyónak nincs szeme. Nincs valami spray ellenetek? Még nincs, de mire te megöregszel, addigra már lesz. Az ápoló már eleresztene egy újabb élcet, mikor az arcára hirtelen rémület ül ki: Bocsánat, de nem tudtam a rangját! Elõször azt hittem, hogy a Kossuth-díjamra gondol, aztán felfogom, hogy a kölcsönbe kapott entõskabát mellén olvasta el a Dr. Golopencza Pál szolgálatvezetõ fõorvos -feliratot, és v sított. Nagyvonalúan napirendre térek az eset fölött. Ugyan már, mit számít a rang?! Az egyik ember annyi, mint a másik! idézek a régi szovje nusz szövegébõl. Közben elõkerül az ügyeletes pszichiáternõ, egy komor felmérõ pillantást vet a betegre, azt és kifaggatja. Miért akart öngyilkos lenni? Mert nem tudok gondoskodni a lányomról! Az orvosnõ néhány rutinvizsgálatot végez el, aztán dönt: Itt marad!

Na még az volna szép, hogy itt tartson. Választhat: vagy befekszik hozzánk, vagy átvitetem a kijózanítóba. A nõ még tiltakozgat, de lehetnek emlékei különféle gyomormosásokról, mert az ellenállása h megtörik. A mentõknek leltár szerint át kell adniuk a beteg holmiját, ehhez végig kell kuta niuk a zsebeit és apró fekete retiküljét; csak némi aprópénzt találnak nála, igazolványok, i szerek és egy kislány színes fényképe kerül elõ. A leltár aláírása után eltávozhatunk. A még mindig üres utakon az autó lendületesen halad a Markó utca felé. A csapat közös vacso , azt emlegetik, hogy mennyi töltött káposztát és bejglit fogyasztanak majd el. Már a Múzeu on járunk, mikor megszólal a rádió, és a Dob utcába küld minket egy balesethez. Az egyik útkeresztezõdésben egy szürke BMW belerohant egy, a védett útvonalon közlekedõ Ope A vétkesnek látszó kocsiban egy magas, fiatal néger férfi ült partnernõjével a hideg elle donfõtt és könnyû kabátban. Láthatólag nem rendítette meg a karambol, körülnézett, aztán a yva belekarolt a partnernõjébe, és elsétáltak a Dob utcán. Az ünnepi idõpont ellenére hamarosan tömeg verõdik össze, elhangzik egy-egy rasszista megje yzés: Hazamehetnének már innen ezek a dzsungelnyuszik! és más hasonlók. A mentõk nem törõdnek a csoportosulással, az Opel vezetõjét lefektetik a hordágyra és megvi nem találnak-e rajta sérülést. A fejet ért legkisebb ütés is néhány óra alatt vérömleny ke thet az agy kemény burka alatt, ami kezelés nélkül a beteg halálát okozhatja itt semmifél em tapasztalható. A balesetet szenvedett férfi igazolványából kiderül, hogy rendõr, mobilte onján értekezik kollégáival, akik hamarosan meg is jelennek a helyszínen, azonnal a kezükbe veszik az irányítást. Itt nem maradt tennivalónk, újra elindulunk a Markó utca felé, de mintha egy komédia forga tókönyve valósulna meg, menet közben most is új feladatot kapunk. Egy eszméletét vesztett ö szonyhoz küldenek ki minket a ferencvárosi Nagytemplom utcába. Az órámra nézek: öt perc múl kilenc. A környéken legalább negyven éve nem nyúlt senki a házakhoz, a tetõtõl a pincefalig minden dves bûzzel mállik szinte elképzelhetetlen, hogy az itteni lakásokból emberek százai-ezre ndulnak el és térnek haza naponta. Egy rozsdás lemezekbõl összerótt kapu elõtt egy kövér, k ai Nike melegítõt viselõ férfi vár minket. Ki a beteg? kérdezi az orvos. Az édesanyám. Nem itt lakik, Monostorról jött be hozzánk az ünnepekre mondja, és félreá ból. Egy széles udvarra lépünk be, a telek mélyén valaha egy konzervgyár mûködött, de már r Az elõtérben egy raktár vagy egy üzemi épület állt, ebbõl alakítottak ki egy lakást, úgy, oldalról hozzáépítettek egy-egy toldalékot. Az ajtó felé tartva mindenféle alkatrész- és s sokat, szakadt munkapadot, kifordult belû motorokat kerülgetünk. Ezt a lakást is szegényesen, régen lehasznált darabokkal rendezték be; a leváló furnérozású r fölött még az 1950-es évekbõl származó háromlángú, színezett üvegû csillár ég. A ház assz egy nyikorgó díványon ülve nézi a televíziót, a házigazdához hasonlóan õk is rettenetesen e Az öregasszony a belsõ szobában fekszik; itt a mennyezetet valamilyen extra ötlet hatására eketére festették, az oldalfalakat pedig zöldre. A mennyezeti világítást leszerelték, vagy sem rakták, a plafonról csak egy drót lóg le, az asztali lámpát kell meggyújtani, hogy lás valamit. Az orvos itt is elvégzi a szükséges vizsgálatokat; a beteg szíve aritmikusan ver, és más ba ra utaló jeleket is talál, át kell vinni a közeli I-es számú Belklinikára. Az öregasszony t ozik, nem akar bemenni, de a család rábeszéli: Mama, így nem lehet nekimenni az éjszakának! Végül is beül a mentõkocsiba, de lemondóan legyint: Úgysem segítenek rajtam! Mindenkim így halt meg: apám, anyám, a testvérem. A klinika portása nem enged felmenni minket, meg kell várnunk, amíg lejön az ügyeletes orv osnõ. A fiatal portás csak úgy a tekintetével értésünkre adja, hogy kívül tágasabb. Bár erõ egasszonynak bent kell maradnia a rohamkocsiban. Talán tíz percet is várunk, mire a do ktornõ lejön a lépcsõn, ajkát biggyesztve néz végig rajtunk: Már azt hittem, hogy elmentek. Milyen sokan vannak! Nem kezdem el magyarázni, hogy én nem számítok, velem nem többen vannak, csak sûrûbben, de csap a lenézés, mellyel egyes orvosok a betegeket beszállító mentõket kezelik. Szerencsére ar átveszik az öregasszonyt és eltávozhatunk. Kint a klinika elõtti téren már érzõdik, hogy n az ünnep, mind többen sétáltatják kutyájukat a parkban. Befelé tartunk, a forgalom is megindult már, egyre több személyautó jelenik meg az utakon, sok vezetõ mintha enyhe alkoholmámorban hajtana, a keresztezõdéseknél gátlástalanul vág át

lámpánál. Ezúttal nem kapunk újabb feladatot, a csapat végre elmehet vacsorázni, az ápoló is beszélhe obilon a családjával. Karácsonyi ajándékul táskámból elõveszem három kötetemet, dedikálom é egállapodunk, hogy a következõ riasztásnál újra csatlakozom hozzájuk. Beülök az ügyeletre, hallgatom a beszélgetéseket. Szidják az egyik budai kórházat, ahol ren esen és szerintük nem véletlenül a hétvégekre és az ünnepekre romlanak el a diagnosztik a mentõknek át kell vinni a vizsgálandó betegeket a pesti oldalra, ma is így történt. 22 ó befut a jelentés az elsõ karácsonyfatûzrõl, ilyenkor együtt vonulnak ki a tûzoltókkal. Újra riasztják a rohamkocsit is: egy Üllõi úti lakásban szívzavarokkal küszködik egy középk em a piros mentõkabátot, és lemegyek az udvarra. Csodálkozva észlelem, hogy a csapat magat artása megváltozott; alig szólnak hozzám, kerülik a tekintetemet, a kocsiba beszállva az áp lõrehajol a vezetõfülkébe nyíló ablakon, és egész úton hátat fordít nekem. Sok idegen környezetben eltöltött évtized után már rendelkezem annyi rutinnal, hogy felmérj valami történt velük idõközben, szállongó pletykákat hallottak rólam, talán olyat, hogy a takat jelentem a fõnököknek. A valódi okra nincs értelme rákérdezni, úgysem kapnék õszinte hoz nincs kedvem, hogy eltöprengjek rajta. Felhúzom a cipzárat a kabátomon és hátradõlök; i ez a Karácsony: gyanúval, bizalmatlansággal teljes. Az órámra nézek: nemsoká éjfél, akkor e d, eredetileg is így terveztem. Ezt az esetet még végigkövetem, a mentõket kihívó nõ már jo magát. € € A hónap végén elkértem a Szenteste napjára vonatkozó adatokat. December 24-én reggel nyolct ap reggel nyolc óráig az Országos Mentõszolgálat Budapesten 371 alkalommal vonult ki, ez a szám mintegy húsz százalékkal múlja felül az átlagos munkanapok forgalmát, az utóbbi évek hoz képest közepesnek volt mondható. Az események kedvezõ alakulásában valószínûleg szerepet játszott, hogy ez a nap épp egy hid közepére esett, új idõjárási front betörése nem terhelte az emberek idegeit. Jelentõs baleset nem fordult elõ, hét gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletet jele , ezen kívül további öt személy más eszközzel próbált végetvetni az életének. € 8. A Markó utcai mentõállomás ügyeletén várok, amíg megérkezik az ellenõrzésre induló kocsi. M unk, a szolgálatos orvosokkal beszélgetünk az elmúlt évrõl. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik a mézesmadzagokon nõtt föl. 11 éve dolgozom a mentõknél latt hat egészségügyi minisztert éltem túl, mindegyik hozott valamilyen új programot, 2000 egészséget mindenkinek vagy az egészség évtizede és hasonlókat, aztán mire a tervezet t volna, addigra eltûntek. Csak az volt biztos, hogy mi, a mentõk mindig lejjebb kerül tünk. Az utolsó 15 évben a szállítási kapacitásunk a felére csökkent, 168 kocsi helyett 86 létszámhiányról is hallott már elégszer, nem akarom ilyesmikkel untatni. Miben látnak esélyt az egészségügy jövõjét illetõleg? A legfontosabb: mindent el kell követni, hogy ne javuljon a középiskolai oktatás színvona a, mert aki nyelveket tud, az el fog menni külföldre. Egy barátom azt mondta, hogy az orvosoknál éppolyan nemzetközi átrendezõdés következik majd be, mint az örömlányoknál: a mo lepülnek Budapestre, a mieink mennek tovább Spanyolországba, a spanyolok pedig az Egye sült Államokba. Gondolja meg: a norvégok 11 állást hirdettek meg Magyarországon, 600-an jel ntkeztek rá. Nem várható elõrelépés a mentõknél sem? Komolyabb felzárkózásra az európai színvonalhoz semmi sem utal. Németországban a sürgõssé olcszor-tízszer annyi pénzt fordítanak, mint nálunk, Spanyolországban is úgy jött rendbe a vetés, hogy a kerethez hozzáírtak egy nullát a végére és nem az elejére, ahogy nálunk szo . A portáról felszólnak, hogy beérkezett az ellenõrzésre induló kocsi, elköszönök, és lemegye a. Egy mentõjelzéses Toyota Corolla személykocsiban egy testes, középkorú, bajuszos férfi v dr. Göndöcs Zsigmond, vezetõhelyettes fõorvos. Az autó éppolyan lerobbant állapotú, mint a t- és szállítókocsik többsége, a vezetõülés fölötti mennyezeten keletkezett törések nyomait takarták el. Lassan már ott tartunk, hogy vidékrõl kell felhozatnunk az ott leselejtezett kocsikat mondja a sofõr, aki civilben a budapesti mentõszervezet egyik technikai vezetõje. Az e llenõrzésre készülõk személye is jelzi, hogy nem egy rendszeres kontrollrendszer egyik etáp valósul meg a szolgálat ehhez nem rendelkezik sem elegendõ anyagi, sem fizikai forrásokk

al, sokkal inkább arról van szó, hogy két irányító saját kezdeményezésébõl egy feltáró vizs Kihajtunk a Markó utca falakkal körülzárt belsõ udvaráról. Nincs elõre meghatározott útiter olatban maradunk az ügyelettel, mely azonnal jelenti a rendkívüli eseményeket, egyébként Gö doktor a napi munkája során szerzett értesülései nyomán szeretne szemügyre venni néhány he A fõorvos elõször Pesterzsébetre irányítja a kocsit a helyi mentõállomásra, meg akar bizony hogy az ottani csapat betartja-e a riasztással kapcsolatos elõírásokat. A szabályok szeri nt a kocsinak nappal egy, éjszaka két perc alatt ki kell állnia a garázsból vagy más parkol lyérõl. Mibõl adódik ez az egyperces különbség? Éjszaka az emberek levetnek magukról egy-két ruhadarabot, idõbe telik, amíg felöltöznek. A kocsi bekapcsolt szirénával és jelzõfénnyel vág neki a Soroksári útnak, újra tapasztalnom hogy a forgalomban résztvevõk nem segítik a mozgását. A mentõautók gyakran csak kockázatos ekkel tudnak elõbbre jutni, ezek okozták a közelmúltban bekövetkezett baleseteiket is. Budapest területén milyen sebességgel haladnak a mentõk? A menetsebesség elérheti az óránkénti 120 kilométert is, de ha útközben meg kell állniuk os lámpa miatt, akkor 60-ra is lecsökkenhet. Pesterzsébeten jégbordás utakon csúszkálva érünk el a mentõállomásig, hogy ne vonjuk magunk elmet, a bejárattól távolabb állunk le. Göndöcs doktor utasítja az ügyeletet, hogy riassza patot egy kitalált csepeli közúti baleset ürügyén. Nem fordulhat elõ, hogy az ügyelet puszta szolidaritásból figyelmezteti õket az ellenõrzé Nem, különben is minden elhangzott szó magnóra kerül, és utólag lehallgathatom. 19 óra 08 perckor hangzott el a riasztás, feszülten figyeljük az alumínium garázsajtót, már lt az elõírt két perc, de semmi sem mozdul. Úgy hallottam mondom Göndöcs doktornak , hogy a tûzoltóknál, ha kiadják a parancsot az abban a pillanatban automatikusan kinyílik a garázsajtó, de 90 másodperc múlva újra becsuk k, ha az autó addig nem lépett ki, akkor bennragad. A központi ügyelettõl kell kérniük újra t, ahol nem szokták szó nélkül hagyni az ilyen fegyelmezetlenséget. A tûzoltóknál más a helyzet, õk gyakran napokig várnak egy-egy bevetésre, a mi embereinke zont egy nap hússzor-harmincszor is riasztják. 19 óra 11 perckor feltárul a garázsajtó, és feltûnik a mentõautó orra, Göndöcs doktor bólin Ez még elfogadható. Bemegyünk az állomás épületébe. A ház korábban olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy az Á karta záratni ahhoz pedig már nagyon komoly hiányosságok kellenek, hogy a tisztiorvosi s zolgálat ilyen lépésekre szánja el magát. Sikerült egy rövid haladékot kieszközölni, ezalat rendet teremtettek, például a korhatag parkettát kövezett padlóra cserélték le, de az abla most is hézagosak, tódul be rajtuk a hideg, és a mennyezeten újra kialakulnak az elsõ beáz yomok. Göndöcs doktor aláírja a naplót, és megyünk tovább a Dél-pesti-kórház felé. Azt kívánja kon tózkodik-e ott OMSZ-es autó, és miképp látja el a feladatot, de csak egy magán mentõ-vállal z tartozó Volkswagen szállítókocsi áll bent. A fõorvos vált néhány szót az elõtéren átsietõ fehérköpenyes kollégával: reggel hat óra kör alamikor másnap délután végeznek majd, már észrevehetõ rajtuk a fáradtság. Sok mindent szeretnék mondja Göndöcs doktor , de egyet nem, egy magyar kórházban éjfél lra kerülni. Már kifelé tartunk a kórház udvaráról, mikor hirtelen eszembe jut valami: Magának, doktor úr, a maszek mentõket is jogában áll ellenõrizni? Igen, most mint mentõfõorvos egyben az ÁNTSZ-t is én képviselem. Akkor, ha lehet, forduljunk vissza, és nézzük meg ezt a Volkswagen szállítóautót. A kocsi személyzete bent tartózkodik a kórházépületben, feltehetõleg beteget vesznek át, a elmegy megkeresni õket, mi addig kívülrõl járjuk körbe az autót. Túl az általános lehasznál z sor olyan hiányosság tûnik a szemünkbe, mely a forgalomból való azonnali kizárást indokol umikról már úgy lekoptak a barázdák, hogy borotválkozótükörnek lehetne használni õket ist velük a jéggel borított utaknak. Az index és a reflektor burája törött, a kocsinak nincs jo a megkülönböztetõ jelzések használatára, ennek ellenére a tetõre fel van szerelve a villogó A kórház kijáratában megjelenik az ápoló és a sofõr, egy hordágyon fekvõ öregasszonyt hozna usi szociális otthonba kell kivinniük. Göndöcs doktor megvárja, amíg elhelyezik a beteget, kkor igazolja magát, és megkezdi az ellenõrzést. Kiderül, hogy a kocsiban nincsenek sem rög eszközök, sem Ruben ballon, sem újraélesztõ készülék. A teljes felszereltsége egy poros tet tõdobozból áll, melyhez hasonlókat alsóbb osztályú focimeccseken szoktak elhelyezni a felez l közelében. Mikor felnyitják, én is belenézek: néhány csomag kötszert és tablettát tartalm

menet közben a fõorvos hátrafordul: Van valamilyen kórház. és még eszméletlenségükben is összeölelkeznek. itt négy. és ott vadászt iss húsra. hogy keresõ foglalkozásként. Átmegyünk a nõi részlegre. Sokáig itt. Önöknek szabad rázárni is? Funk Sándor. Göndöcs doktornak be kell jelentkeznie. Két helyiségben összesen 15 ellátandót tudnak fogadni. és kizárja a fek lezuhanás veszélyét. Neki van jogosítványa? Nincs. mint egy nõ. például ráz gy alkoholbetegre. Elindulunk. utcáról beszállított fekszik. de maga Göndöcs doktor is megdöbbent. A férfiaknál most összesen két páciens horkol alsónadrágra vetkõzve. Megpróbálhatjuk. oldjuk meg a bajainkat úgy. A sofõrünk a kollégája papírjait nézi át. Korábban a kezelésre szorulókat vaságyakban tartották. Az ápoló bezárja az ajtót. még megállunk beszélgetni a folyosón. a lábszag a szájon és bõrön át párolgó alkohollal keveredik össze. és a beteg eltávozik. a bûz mégis olyan mass eki lehetne támaszkodni. A férfirészleg padlóra vetett mûanyag matracokkal van berendezve nemcsak azért. most is élne. Csak e között választhatunk. . Viszont ügyészt. detoxikálást végzõ orvosoknak tilos pszichiátriai eszközöket alkalmazni. hogy kint a Lehel úton elüti egy agy villamos. Ha ehhez van kedve. amit szeretne megnézni? Elmehetnénk a Nyírõ Gyula kórház kijózanító részlegébe? Érdekelne. A sofõr már 24 órája dolgozik egyhuzamban. hogy miért nem tartottuk be beteget. Göndöcs doktor feljegyzi a történteket. Hogy fordulhat elõ ilyen túlszolgálat? Cserélünk az ápolóval. hogy a szál al kapcsolatos szabályok adott esetben ennyivel is beérik. mint láthattuk. rendõr p nem jön ki. a Nyírõ Gyula kórházban mûködött Budapest egyetlen detoxikálója. kiderül. késõbb épült m a pesterzsébeti Baba utcában. Igen. és reggel biztonságosan hazajutott volna. hogy a forgalmi engedély nem a mentõautó hér tehergépkocsi -ra van kiállítva. hogy fest ilyenkor. azzal bajba kever alkalmazóját. Göndöc olatban is vannak régi mentõkórházbeli emlékei: Elõfordult. mert ez a legolcsóbb megoldás. mint . bírót. megtûrik. hogy megnézhessük azt a két földszinti helyiséget. a kocsi tulajdonosát. Az ügyeletes orvosnõt gkapjuk az engedélyt. Ha pedig a törvények szellemében ki tjuk az ajtót. Akkor hogy cserélnek? Nem érkezik válasz. hogy ha azt mondaná. miért nem a Vöröskeresztnél próbálkozik? Ez érdekesebb. de könnyen el lehet távolítani róluk a szennyezõdést.) A CB-rádiókészülék is rossz. kialussza magát. de a gépkocsivezetõknek szigorúan tiltják. Az esetek hetven százalékát õk adják. ebben megállapí ekünk. Mostanában szinte mindent elborít a személyiségi jogok védelme . hogy feltáruljon elõttünk. Hajléktalanok? kérdezem. hogy a homoszexuálisok direkt behozatták magukat a detox -ra. nagy a valószínûsége. az ápolóról kiderül. És akkor a bíróság majd azért von kérdõre minket. nem hívhatunk ki. a bûz még áthatóbb. Milyen alapon látja el ezt a feladatot? Az alkalmi ápoló tudja. mikor utánanézett és kiderült. Eszembe jut egy öreg hímsoviniszta barátom megjegyzése: Egy férfi soha nem tud olyan b i. õ nyitja ajtót. és az is elõfordult. így a Nyírõ lyzetet élvez . ezért csak kitérõen válaszol: Társadalmi munkában. aki ezt engedélyezné. ha elhagyja magát! Két nõ egy közös pokróc alá húzódott. Mikorra esik a csúcsforgalom? Este nyolc és éjfél közé. szürkére festett tömör acélkapu tart fel mi n. Göndöcs doktor kikérdezi a személyzetet. a fémrudakba gy eütötték a fejüket.emcsak én. a munkaügyi ok ezt az orvosoknál. ez alatt alig nyúlhattak hozzá komolyabban. ahol a ma este bes lított alkoholmérgezéses betegek fekszenek. de azt renoválás miatt jelenleg zárva tartják. ahogy tudjuk. a kórházunk fõorvosa a múltkoriban írt errõl egy tanulmányt. Egy termetes ápoló is elkísér minket. hivatalból jelentést tesz majd Z-nek. hogy a kifeszegetett darabokkal egymásra támadtak. A kórház addiktológiája zárt területnek számít. a si életkora meghaladja a tíz évet. hogy semmiféle egészségügyi v képzettséggel nem rendelkezik.

Mi is felkészültünk az esetek számának robbanásszerû emelkedés lehet kitenni a vasvillát a falu végére. Korábban a fõvárosi felnõtt éjszakai. AIDS járványszerûen elterjedt. aki 2001 tavaszá a szívinfarktusom után bevitt a Kútvölgyi kórházba. bár az ellenõrökön nem látszik a fáradtság nyoma. és folytatódik az ellenõrzõ út. hogy nyáron az áradó benzin. Gondolja meg: Ukrajnában a lakosságnak már egy százaléka megkapta ezt a kórt. Az önkormányzatok szívesebben választják alkozói szféra ajánlatait az ügyeleti szolgálat ellátására még akkor is. ha az szakmailag az OMSZ-hez hasonló szintû ellátást biztosítani. ez a vietnámi harcok idejére egy órára csökkent a gyorsa zás nyomán a halálozási gyakoriság az egyötödére esett vissza. Most megállok elõtte és meghajlok: Szabad egy fordulóra? Kapok egy puszit és egy kávét. erõsítõ módszernek s egy idõ után visszaadták a gyerekeknek. illetve munkaszüneti ügyelet ellátása a mentõszolgála tartozott. Az ügyeletes rendkívüli eseményt jelent. ezért bármikor igénybe vehetõ Országos Mentõszolgálat A három. Leülünk pár szóra. Dr. Göndöcs doktorék hazafuvaroznak. de az idõk folyamán ezt a feladatot mindinkább elvonták az OMSZ-tõl. és az esetleges rajtakapások kevesebb presztízsveszt és kockázattal járnak. hogy induljunk el hazafelé. Kétségtelen írja egy OMSZ-feljegyzés . a legszívesebben megállnának és leellenõriznék: nem hagyták-e magá eteget az utastérben. hogy az asszony a Mentõszolgálat gtöbbre hivatott embere. hogy a betegséget csókkal és m ett módon is el lehet kapni. A háborúkban szerzett tapasz természetesen a polgári egészségügyben is alkalmazták. továbbá számukra stabil hátországot jelent a sürgõsségi ellátásban el felruházott. Romániában még rosszabbak az állapotok. erõszakos cselekmény mentõk ellen. Egyre gyakrabban nak köztük AIDS-es betegeket is. eltörött a bordája. Korábban a Sportkórház területén állt egy bázis. OMSZ kezelésében megmaradt budapesti kerületi ügyelet egyikébe. mert azok gazdálkodásukban jobban képesek lavírozni a azdasági jogszabályok hiátusai között. Göndöcs doktor bemutatja a vezetõnõt. € 9. és most visszakapja az ajándékot az AIDS-szel. de útközben is figyelnek minden szembejövõ mentõautóra. Fölöttünk az emeleten helyezkedik el a fekvõ részleg 69 ággyal. feltételezem. Göndöcs doktor gon elt bólintással veszi tudomásul a hírt: Idén ez már a 12. ide azok kerülhetnek. ezt roboráló.és ol gtól szellõztetni sem nagyon lehet. le kellett váltani. ho volnék itt. az angyalföldibe l tunk el. Már elmúlt tizenegy óra. Az új központ zajosnak az ablakai elõtt halad el a sûrû forgalom. Mellesleg már az is kiderült. a számuk jóva haladja a cukorbetegségben szenvedõkét. hogy részegen hadonászva feldöntenék az infúziós állványokat. Elköszönünk. A háborúban átlagosan kilenc óra telt etkezte és a szakellátás között. Göndö ktor nem tiltakozik. de a tevékenység a maga teljességébe ilágháborúban és az azt követõ idõben bontakozott ki. . de sokszor fertõzött tût használtak a mûvelethez. de még meg akarja mutatni nekem az Alkotás utcában újonnan létesített udai központjukat. gunk mi még együtt táncolni. A frissen behozottakat nem lehet berakni közéjük. Ceauºescu i lterjedt az úgynevezett saját vér injekció használata. hogy ne jöjjön be a kolera. Az egyik rohamkocsi sofõrjét a helyszínre vonulva egy részeg mellbe rúgta. Számtalan diagnosztikai eszközt. Emlékszem: útközben azzal vigasztalt. akik jelentkeznek elvonó kezelésre. Javaslom. a Mentõszolgálat ebbõl a pénzbõl építkezett. az még a k sebb baj volna. Ha tõfülkében ketten ülnek. a Hypobank vette meg a t egy székház céljára. felismerem benne azt a mentõtisztet. nagyobb veszé ent. Ezen a téren csak tovább romlik majd a helyzet. hogy nehezen felismerhetõ betegségeket hordozhatnák magukban a vizsgálatok a magyar egészségügyi gyakorlatban alig elõforduló vírusokat is kimutattak náluk. Ugyanaz történt. mûtéti eljárást a különféle háborúk során dolgoztak ki és ek sorába tartozik a légi úton történõ mentés gondolata is. 2002-ben Budapesten már csak három kerület maradt meg neki. egyszerû ápolónõbõl küzdötte fel magát vezetõi pozícióba. hogy a finanszírozási alkukban hátrányos helyzet ezekkel a vállalkozásokkal szemben. kiderül. õk a dohánnyal viszonozták. de ritkán lehet behajtani. lassan már befejeznék a körútjukat.Mennyibe kerül a kijózanítás? 5500 forint. mint az indiánokkal Amer ka felfedezése idején: mi adtuk nekik a tüzes vizet . Andics László és Wittinger Kálmán tanulmánya szerint már az 1870-es párizsi kommün idej romlott városból léghajón mentették ki a sebesülteket. feltételezem. a fehér szifilisszel lepte meg Afrikát.

Debrecen. Mint a korszak egyéb üzleti vállalkozásainál. a szakmai vezetés nem akarta engedélyezni nyugati repülõgépek behozatalát. Aztán 1958-ban a fejlõdés kiváltotta a szolgálat kétfelé válását. A modern idõk egyik legprimitívebb repülõgéptípusával. áp továbbra is az OMSZ fennhatósága alá tartozik. és ott másfél óráig keringtek v Mivel a várt eredmények elmaradtak. Lent a földön kevésbé jól alakultak a dolgok. mert a merevszárnyú gépekkel ellen n közvetlenül a balesetek helyszínére tudnak leereszkedni. 1991 tavaszán egy.és helikopter zerzõdés szerint a BASE a pilótát és a szerelõt adja. az egészségügyi személyzet (orvos. hogy az OMSZ ebben a jogi formációban próbálta elkerülni üzemanyag árában bennefoglalt általános fogyasztási adó kifizetését ez végül is nem sike endõ. az OMSZ elsõ fõigazgatójában merült fel a gondola folytatni kell. illetve tokkal foglalkozó csoport egyaránt a maga szakminisztériumának felügyelete alá került. Tóth György mentõfeladat végzése közben lezuhan AVÁ-val. majd két éven belül még két fr mányú AS 350 ECUREUIL típusú helikoptert szereztek be. valamint Szeged helikopteres állomásai láttak el. Legjelentõsebb bevetésére 1941-ben a Duna apostagi gáts t sor. így alakult meg a MASZOVLET. megszüntették ezeket a terápiás repüléseket . Tevékenységét nagyban meghatározták a nemzetközi kommunista mozg aival kapcsolatos feladatok így például a görög polgárháború idején a baloldali fegyveres ebesültjét hozták Tiranából Budapestre. eszközei két SUPER-AERO típusú géppel bõvültek. Pécs. A gépek a fõleg Kelet-Magyarországot sújtó gyermekbénulási járvány idején beteg szállították a budapesti és debreceni kórházakba. Savoia-Marchettik fõleg sebesülteket mentettek. A jövõt azonban mindenképpen a helikopterek jelentették. A mûszaki fejlõdés a továbbiakban is töretlennek bizonyult. A felsoroltak 50-70 kilométeres körzetükben primer. élelmet. majd 1990 októberében Budaörsrõl áttel yi Repülõtérre. A fejlõdés azonban továbbra sem állt meg. kabinjuk nyolc személyt képes befogadni. hogy például a rendõrség minden trükközés nélkül megkapta ezt a kedvezményt. Hosszabb szünet után dr. Andics doktor és Wittinger a már hivatkozott tanulmányában a MASZOVLET egy különös szolgált líti meg. A II. és a sérülteket a kórházakhoz kö erületen rakhatják le. míg . ezek európai szintû légimentõ-tevéke esznek lehetõvé legalábbis a mentõ emlékalbum tanúsága szerint. Ekkor végre sikerült beszerezni két svájci gyártmányú Pilátus Turbo Portert. gyógyszert szállított a hullámoktól körülzárt településekre. és életét vesztette. 1994-ben az addig közalkalmazotti jogviszonyban álló szerelõk és pilóták egy BASE nevezetû t hoztak létre. Miskolc. 1980-ban két gázturbinás MI 2-es helikopter érkezett Lengyelországbó 1981. itt is nehéz volna kideríteni az együttmûködé t. a mezõgazdasági. A közalkalmazotti bérviszonyok leromlása. hajózási vállalato i zsákmányként szovjet tulajdonba mentek át. világháborúban ezek a Junkersek.) Mások s kapcsolatok játszottak közre a dolgok ilyetén alakulásában. Olyan kósza pletykákat hallani. és a szerkezeti felépítésük deális. A felszabadulás után a német cégek magyarországi érdekeltségei gyárak. A helyzetet me felelõen jellemzi. Ezek kiváló ességgel rendelkeznek. Az állapotok leírását fejezzük be az OMSZ fõigazgatóságának 200 ly szerint légi mentést Ferihegy. sõt ki kell szélesíteni a légimentõ-tevékenységet. 1971-ben a Légi Betegszállító Csoportnak egyetlen üzemképes r t. Újabb típusok után kellett nézni. 1957-ben a mezõgazdaság zolgálattal közös bázist hoztak létre. ogy változtatásra szánták el magukat. A csoport 1986-ban Légi Mentõállomássá szervezõdött. május 7-én az M7-es út 36. Orovecz Bélában. 1963-ban már nyolc kétmotoros r lt rendelkezésre. és a gyártók nem vállalkoztak javításukra és felújításukra. a két JAK 12-es hordágyon fekvõ betegek szállítására bizonyult. hogy az OMSZ fõpilótája. Balatonfüred. a gé latt több mint száz órát töltöttek a levegõben. Ez a szervezet üzemeltetésre átvette a légi mentõk repülõgép. de megismétlõdött a földi mentõkocsik beszerzésével kapcs . Mega ult az OMSZ Légi Betegszállító Csoportja. a Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság is. több k között õk hozták haza Varsóból a nyíregyházi huszárezred súlyosan sérült katonáit. A többnyire szocialista országokból vásárolt gépek azonban lassan kirepül emidejüket. szelvényénél bekövetkezett balesetnél vetették be õket. ivóvizet. A közforgalmú repülõtér beton kifutója és nemzetközi elõírás szerinti navigációs rendszere mostohább idõjárási körülmények között is rendelkezésre álljunk a hazai és külföldi betegs hajtására írja Andics fõorvos.Magyarországon elsõként 1936-ban a Magyar Vöröskereszt Légi Mentõszolgálata alakult meg. a Mari néni -nek becézett ben szenvedõ gyerekeket vittek fel 3000-3200 méter magasba. gé néhány sportrepülõre korlátozódott. de ezeknek a vizsgálata messze túllépné könyvünk kereteit. az i finanszírozás beszûkülése mind nehezebb anyagi helyzetbe hozta a légi mentés résztvevõit.

ország egész területén szekunder feladatokat végeztek. Mennyivel veszélyesebb ebbe beülni. és külön eged köré vont ötven-hetven kilométeres kör nagy része túlesik az országhatáron. sajnos az esetek ötven százaléka így odik csúcs az úgynevezett korai halál. Megkérem a csapatot. (Csak a rosszindulat és a térképre vetett pillantás mondatja velünk. számítottak a jöttünkre. Amikor elhagyták az OMSZ-t és egy kft. A sérülést követõ 60 90 t ellátás meghatározza a túlélési esélyeket. repülõ mókus úgy látszik. Úgy érzem. ilyenkor inkább szakmai témákkal érdemes próbálkozni. a rendszerváltás után osztatlan közös tulajdonb gazdák nem törték magukat. hogy bármikor érkezhet egy utasítás. egy orvos egyszer azt mondta. az ormótl N 2-esek látványához szoktam hozzá. most ki sem látszanak az sságban tenyészõ gyomból. és a befizetendõ adójukat nagyjából-egészébõl le tudják fedez l. A kocsi felkapaszkodik a fehér kövekkel. Ugyanígy lezüllött az egész környék: a görög falu mellett fekvõ hatalmas Füred egyik legszebb táblájának számított. Nem fél benne? kérdezem az orvost. hogy kérdéseimmel már beljebb léphetek egy körrel. hogy Miskolc. ebbõl a beszélgetésbõl semmi jó nem jöhet ki nekik. Hány órát dolgoznak? Nyáron tizenegyet. A harmadik csúcsba azokat soroljuk. ilyen állat is van. egy szabad kitekintést adó. de tekintetüket el-elfordítják. illetve baleseti sebészeteken. alacsony bokrokkal felvert ösvényen. mint egy földi rohamkocsiba? Menni 120-szal a magy . Itt is sokat segíthetü egy váratlan szövõdmény gyors átszállítást kíván meg egy magasabb szintû ellátást nyújtó in Létezik az úgynevezett golden hour . A tapasztalat szerint minde ki szívesen beszél a foglalkozásáról-hivatásáról. Lent az utakon velünk együttmûködõ mentõk sem tudnák tartani a lépést: kevés náluk az ese nak náluk a megfelelõen kiképzett emberek. mit jelent a neve? Megnéztük a francia szótárban: mókus. A helyzetet firtató direkt kérdésekre csak kitérõ vagy eluta kaphatok. mert például majd a lene emelnünk a létszámot. személyzeti tartó hangárral kerítéssel. és a fenntartási költségek is megnövekednének. e kekszet készítettek ki. télen csak ügyeletet tartunk nyolctól háro Éjszakai bevetésekre nem alkalmasak a létesítményeik? Egyelõre. sakktáblaszerûen elrendezett épületegyüttest valaha bevásárlóközpontnak szánták. akiket nap vagy hetekkel késõbb a kórházak intenzív osztályán ér utol a halál. Az építkezés nem ma állt le. Egy riport kapcsán eltöltöttem másfél évet a Repülõgépes Növényvédõ Szolgálatnál. a Mentõalapítvány egy repülõteret alakított ki itt felszállópályával. nyilván õ sem kívánja kockáztatni egy n al a pénzkereseti lehetõségét. viszonylag gondozott fennsíkra jutunk ki. A pilóták és sze snál jobb pozíciójukat féltik. de pontosabb volna az arany félóra megjelölé znünk kell. a csapat meglepõ élénkséggel fogadja a kérdést. de más okokból sem nyújthatjuk meg a mûszakok idõtartamát. Tudják. Itt megnõ. Az idõtényezõ mekkora szerepet játszik a mentésben? A kísérlet beválni látszik. A tõkék néhány éve még termést hoztak. de a keresetük megemelkedett 0-12 ezer forint körül jár . ez a sérülést követõ néhány órán belül következik be k már jó kilátásokkal kezelhetõk baleseti centrumokban. és aligha ott is teljesítenének szállításokat.) Balatonfüreden az úgynevezett görög falunál fordulunk el a hegynek. A terület valaha egy mezõgazda sági iskola oktatótelepéül szolgált. Az elsõ csúcs az azonnali halál e percekkel. reggel nyolctól este hétig. illetve percekkel a sérülés után áll be . A baleseti halálozások három nagy csoportra oszlanak. de a sz rint menet közben elfogyott a tõke. az idõ múlását jól mutatja. t megpróbálom gyorsítani a tempót. és a vállalkozás felében-harmadában abbamaradt. megszûn a közalkalmazotti státuszuk és vállalkozókká minõsültek át. hátha az általuk rendbe hozott sorok vé majd mégis másnak jutnak. A személyzet épp ebédel az épület árnyékában kirakott asztalnál. velük összehasonlítva az Ecureuil sokkal esztétikusabb zont sérülékenyebbnek is tûnik. láthatólag nem kívánnak beszélni ma tem a tartózkodásukat.-be léptek át. hogy nézzük meg közelebbrõl a felsz teglõ Ecureuil-t. Nincs annyi hely. sõt döntõvé válhat a mentõk szerepe. az intézmény megszûntével a városi önkormányzat átenge . hogy a formátlan beton épületkezde fák nõttek ki. mely mögé biztonsággal el lehet helyezni a repülõgépet. hogy az igazi pillanat hamar elmúlik . és a gépnek azonnal indulnia kel én beszélgetõpartnerek nélkül maradok. Számolnom kell azzal. A most éppen szolgálatot teljesítõ orvos külsõs. A kupolaszerû tetõkke t. hogy majd én is velük tarthassak. A balat idegenforgalom jelenlegi hanyatlása kevés reményt nyújt a vállalkozás újrakezdésére. az aranyat érõ óra fogalma. hogy dolgozzanak benne.

õ zolt. Göbl Gábor fõigazgatót. A garancia fõdarabonként változik folytatja . Itt két évig örömködtem . de jellemzõt. de mi könnyen kiegészíthet egények szokásos fordulatával: és felugat a colt . Gy. A mentõk és a rendõrök egyszerre érkeznek. bár nyilván semmi értelme m tal doktor. Szeretném. hogy egy nyilvánvaló halottat ilyen módon kezdenek el vizsgálni. nekem felajánlottak egy oktatói beosztást. augusztus 16-án a Népszabadság egy hosszabb cikket közölt: Magáncéget gazdagít a lég rete címmel. de menjünk tovább a glosszában. aki ugyan különbözõ beosztásokban. Egyre kevesebb repülési feladat adódott. konkrét és részletes megfogalmazása. A két hajtómû összesen 650 lóerõs teljesítményre képes. Azt mondták. a szerelõknek is. ahelyett hogy esetleg az újraélesztésére tennének kísérletet. úgy tûnik. ha karambol esetén a mentõ az újjáélesztésemre koncentr em a nyakláncom csatját keresné. A pilóta kitér a nyílt válasz elõl. tehát most már a tizenegyedik évet teljesíti. Egyhavi fizetésembõl el tudtam menni Dubrovni egész hónapra a feleségemmel és a három gyerekemmel együtt. Már hajnalban beállt a halál. másra nem használható. a hajtómûre például 6000 órát szabtak me a félidõnél tart. Ügyvéd ismerõsöm rátromfol a doktornõre. kívánnak-e reagálni az újságközleményre. Itt jobb a pénz. pilótabará Annyiban különbözik minden általam repült korábbi típustól. sõt Háziorvosunkat sem rázza meg a hír folytatódik a glossza. Az esetfeladatok rövidek.-t és a vele szerzõd yban álló Országos Mentõszolgálatot is. A feladatokkal elégedett? A gép az OMSZ-é. mint pilótának. hol a mama személyije? Nem leljük. ha egyáltalán akad vevõ rájuk. Mások is megunták. más forrásokból tudtam meg. hogy a hasonló gépmatuzsále riában és Németországban már rég leállítják és eladják. de mielõtt elvinnék. Mennyi idõs a gép? 1991 tavaszán érkezett ide.ar utakon. egy viszonylag rövid idõszak t kétszáz százalékkal emelték a fizetésünket. átmentem a Caritas légi-mentõszolgálathoz. Az Ecureuil érzékeny. átszegõdtem ide. A pilóta is dicséri a gépet. Természetesen nem áll jogomban bírálni a fõigazgató magatartását. most csak a legújabb termésbõl idézek fel egy pél sat. Ez egyszer volt és sosem lesz 1991-ben felszámolták a börgöndi bázist. 1985 86-ban Oláh honvédelmi minisztersége idején nem éltünk rosszul. Egy folyóirat 2003. Meghatározott idõszakonként kiviszik a gyárba. hogy ne fogadj zpénznek minden leírt sort. de már 72 lgozik egyfolytában. hogy kiérkezzenek Budapest szívébe. de véleményem szerint az enzív taktika csak további támadásoknak nyit teret. (Korábban már említettem néhány esetet. melyben különféle visszaélésekkel vádolja meg a BASE KFT. 2002. ahol elvégzik rajta a nagy A szerelõ még egyszer átnézi a gépet. annak id mában szinte mindenki. nekem is. 50 méteres sugárban repülünk a pilóta közben észreveszi az ügyeletes jelzését. megkönnyíti a manõverezést. Kié ? A policáj fegyvert ránt és A szerzõ nem folytatja a leírást. Két eset lehetséges: a fentebb leírtak valóban megtörténtek. márciusi számának elsõ oldalán jelent meg egy glossz melynek személyes hangvétele. Egy kézfogással köszönök el a pilótától: Hogy is szokták mondani? Szart a kereked alá! Köszönöm. aztán p att innen is tovább kellett lépnem az OMSZ-hez. a tappancsot [nyilván az EKG érzékelõirõl van szó M. emlékszem. mikor felvállalta a hasonló kihívásoka entõszolgálatot érintõ rágalmakra részletes válaszokat adott különféle hírlapoknak. Viszontlátásra.]. mert én dolgoztam vele a trágyabombázóknál . Ismerem annyira a magyar újságírást. és megkérdeztem. Ne haragudj l. hogy a ió forintos értékû technikát ne egy koldus kezelje. ugyanakkor a súlya csak a fele a nekem elhiheti. A vezetõ már az ötvenedik életéve felé közeledik. mikor megalak BASE. ellopják a pénzét. vagy sehogy. Õ például zsebébe rejti éksz hosszabb autóútra indul. Friss bírósági e luxusautó csúszik az árokba az autópályán. emellé kifoghatok egy olyan sofõrt. valóban megtö re utal: A mentõknek szombat reggel háromnegyed órába telik. hogy ez kiszolgálja a személyze eket pedig nekünk kellett kiszolgálni. az orvos is leellenõrzi a mûszereit és az orvosságkés ilótával behúzódunk az árnyékba. ha ügyeletet adunk. Kár Nehéz elképzelni. hitelkártyáját. mint egy légcsavar. i nkább gépkocsivezetõnek használtak minket. Magyarázatképpen korábbi példákra hivatkozott. A forgószárny majdnem olyan mûködik. hogy az anyagot vagy eltorzítva közölték le. de ahho volt kedvem. õ is a hadseregben kezdte a repülést. ezért szerettem volna elsõ kézbõl származó értesülésekhez jutni em dr. és azt ztalnia. Az ág tért eljönnek a hullaszállítók. akkor a legszigorúbb felelõssé .

hogy most már nekünk is van helikopterünk! . A mi két hajtómûves Ecureuil-jeink már nem felelnek meg az A-kategóriás elõírásoknak. biztosra vehetjük. hogy talán illetéktelen partizánkodással gyanúsít. és totálkáros lett. egy tízéves darab is teljesíthet megfelelõ szinten. Kiderült. a melegítés és így tov zámított nyolc percen belül sikerül elindulni. de egy váratlan esemény újra a be juttatta. nekünk mennyi kell majd? A gyors és kedvezõ változásokban azért is nehéz reménykedni. több s méterre esik a felszállótól. A MI 2-es helikopter éppolyan ala ny színvonalat képvisel. ez a hiányosság mind nyomasztóbbá válik. az Ecureuil szinte pillanatok alatt le egõbe tud emelkedni. az életkoruk 16 20 év között mozog. hogy orvos helyett olyan medikus szállt be a gépbe. me k már évek óta lekonzerváltan. hogy ilyen alaptalan ügyeket erõltesse k. Svájcban elhatározták 14 darab Augusto A109KZ típusú helikopter leváltását. de ez egyszerûen nem igaz. Próbálom megõrizni maradék illúzióimat: De az Ecureuil-ök stabilan mûködnek. a mentõrepülõk telepítése és birtokban tartása gyakran önérzeti kérdéssé vált. akinek n . ezzel is le kell ereszkednünk a földre. néhány perc múlva elköszöntem. Például úgy hoz határozatot a rádiózásunk szabályair elõtte nem kéri ki a repülõállomány véleményét jóllehet maga soha nem dolgozott ilyen beo Orvosokkal mennyire van ellátva a légi mentés? Mi ugyanazt a pénzt kapjuk.t kell alkalmazni. hogy szót értsünk egymással. melyre alapozva tervezni lehetne. ahol csak tud. erre is csak annyit mondott. vagy nem? A repülõgép nem autó. Ezek a kereseti lehetõségek természetesen lefelé nyomják a szakmai színvonalat. ha a beteghez hozzá akarok nyúlni. hogy átalakítsák és üzembe állíts Az illetékesek a MI 2-es csak egyetlen pozitív tulajdonságát szokták emlegetni: a kabinja n gyobb. hol kocsival kell leküzdeni ezt a távolságot. de több szabálytalanságot találtak . de a mi három E bõl tavasszal kettõ állt. ezért megmutattam n sehák Judit miniszter asszony által aláírt engedélyemet. A jármûparkunkról is kevés vigasztalót lehetne elmondani. mint akik a földön teljesítenek ügyeletet: 220 forintot egy ó Bizonyára tudja. Nála is a Népszabadság-cikkben közölt adatok valódiságáról érdeklõdtem. h gy elfogy a megszabott repülõidõ-keret.) Én folytattam az utánjárást. hogy mikor Eddy Murphy. hogy a McDonald s éttermekben 350 forint a kiszolgálók induló órabére. hogy a mi gyûlölködõ korunkban az emb k hiteles ténynek tekintik majd mármint azok. Én már lassan el is felejtettem az egész légi mentési ügyet. mintha örökké tartan gy lépést sem teszünk ebbe az irányba. minimálisan helyreigazítást kel l kérni. akik olvassák ezt a folyóiratot. Nincs már az a terminus. Miskolcon ebrecenben is elõfordult. február 18-i cikke szerint izsgálók törvénysértést nem. mert alkatrészeket kellett cserélni rajtuk. minden magy né elmondani. A bajok már a repülõterek kialakításánál megkezdõdnek. raktárban várják a csodát. hol gyalog. Négyszer k nkább csak az általa irányított szervezet fontosságáról és eredményeirõl volt hajlandó felv i. Mivel remény sem látszott. mégsem rendelkezik kellõ teljesítménytartalékkal. és a helyettesítõ EC145-ös gépek elsõ példányainak érkezését a gazdag Svájcnak ennyi idõre volt szüksége. amellett elõfordul. a Népszabadság 2003. am k. Pedig egy ilyen fordulat igen sok pénzt és még több yel. sokat fogyaszt. az már jó eredménynek számít. a gyen hajtómûve miatt lassú. A ben még mindig nem zárult le a vizsgálat. Bármilyen hihetetlen. ha pedig nem felelnek meg a valóságnak. kimentem a BASE ferihegyi központjába és megkerestem Ármai Zol edzsert. Zajos. A terv meg a 2000-es év elején indult el. hogy a kö zemüveges orvos külsõsként a légi mentõknél dolgozik. mint annak idején a földi mentõknél a Nysa gépkocsi. Arra gondoltam. aho k az EU-hoz való csatlakozás idõpontja. de mi úgy csinálunk. háromszor két órás idõtartamra. Ehh jönnek még az óhatatlanul becsúszó akadályok: a lassú engedélykérés. mikor muszáj lesz lecserélni õket. hogy egy MI 2-e en odacsapta magát. mint az Ecureuil-é. Ha egyikre sem kerül sor. mert az irányítás és a szervez . és ha nem sikerül kielégítenie tesz keresztbe nekünk. cserébe neve és személyi körülményeinek elhallgatását kérte. ezért repülés közben is elvégezhetünk benne bizonyos orvosi beav ozásokat. Ez hogy történhet meg? Például olyan módon. Viszont Ferihegyen és Szegeden a személyzeti tartózkodó messze. hogy a miniszter asszony nem azért adta ezt a papírt. nem látunk olyan koncepciót. Ki t katonai repülõeszközök. és szeretné megosztani velem az által altakat. ha jól tudom. nem véletlen. ilyen szempontból csak Balatonfüre gfelelõnek. ahol alig néhány méteresek a távolságok. az amerikai színész filmet készített Budapes akkor a gépeket kölcsönadták a forgatásra. Au an egy légi mentõorvos a reggel hattól naplementéig tartó mûszakért 350 eurót kap. Egyik reggel felhívott egy orvos és találkozót kért tõlem. Két olyan helikoptert is átvettek a hadseregtõl.

a beteget v eszélyeztetem. Ezeket az intézkedéseket késõbb további átrendezések követték. akkor azt kell mondanunk.em volt jogosítványa betegaltatásra vagy a transzfúzió elvégzésére. napjain jló változásokat. akik repülnek. Kell tennünk néhány lépést visszafelé a történelemben. hogy a végsõkig próbálta menteni a hozzá beosztott. hanem partnerem írásbeli dolgozatából is idéztem a szövegbe beolvasztott rés . Fõállásban egy klinikán dolgozom. temetése idején az ország valamennyi mentõautójának szirénája egysz szólalt meg. megfelelõ felszerelések és körü ek hiányában nem végezhetnék semmiféle beavatkozást a betegeimen. gy nincs. létrehozta az önálló Mentõkórházat. Azt. de lehet. hogy még egyáltalán mennek a dolgok. feladatai közül kivette a mûszaki mentést. z Bélától származik. hogy a fenti interjú készítéséhez nemcsak a beszélgetésün asználtam fel. és így repültek tovább. készséggel pótolom majd ezeket az adatokat.) € 10. hogy: Az OMSZ feladatkörébe tartoznak az életmentéssel és a betegszállítással kapcsolatos összes az ország egész területén való ellátásán felül a társadalom széles rétegeinek elsõsegély-n vábbá árvíz és egyéb elemi csapások. minden valószínûség szerint az általunk már említett dr. a gépnek le kellett szá dikust egy orvos váltotta fel. illetõleg szakvélemény-adással a hatóságok támogatása. a mentõknek 30 fok feletti melegben is fel kellett kötniük a ny akkendõt. Dr. az úgynevezett good clinical practice . az Országos Mentõszolgálat 1948 májusában jött létre két jellegû mentõszervezet. hogy különb világot hagyott maga után. és végü jlesztése (Ennek a pontnak és a hozzá kapcsolódó kiegészítéseknek a megfogalmazása mentésügyben alapo szakember kezenyomát viseli magán. hogy megérthessünk bizonyos. mentõrepülõgépek dobtak virágcsokrot a sírjára. 1937-tõl hivatásos katona 1942-ben õ hozza létre a Székesfõvárosi Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálatot. majd mentõorvosként dolgozott. huszonöt év alatt az OMSZ megduplázta állomásainak számát. mint amilyenbe beleszü ett. 1972-ben az új egészségügyi törvény az OMSZ-t az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügy zte. maradékaiban is szétesett mentõügyet európai színvonalra emelte. Végül is: létezik ma légi mentés Magyarországon? Ha azok szemével nézzük. hogy létszáma otti létszám öt százaléka körül mozgott. gyógyítanak. azaz a hel klinikai eljárások elvei szerint. néhányukat a nyilas Számonkérõ Szék kezébõl szabadította ki. szerelnek. 1966-ban halt meg. nem tûrte el a szakállviselést rül kihajtott ingnyakat. Emberséges al mzéséül megemlítjük. szállítás közben vérezni kezdett. 1948 szeptemberében õt nevezik ki az OMSZ elsõ fõigazgatójának. lerakta a légi mentõ Orovecz doktorról elmondható. Ha mint orvos másképpen járok el. majd a Népjóléti Minisztériumban ozik. A címeket és a dolgozatok lelõhelyét a nevéhez hasonlóan az õ kérésére nem tüntettem lgok úgy alakulnak. kitûnõ szervezettségét bizonyítja. a hanyagokra kemény büntetést rótt ki. és az állásomat kockáztatom. Pályája kezdetén mentõtisztként. Mint említettük. és az orvos is hozzájárul. Orovecz doktor a magyar mentésügy történelmének legnagyobb egyéniségei .) Az 1948-as mûködési elõírások 1972-ig nagyjából változatlanok maradtak. Orovecz a felszabadulás után elõbb orvosszázados lesz. hogy haza fogunk térni. illetõleg azok követ en cselekvõ közremûködéssel. Sajnos a helikopterekkel kapcsolatban nem alka lmazunk hasonló standardokat. az elvégzett mentõfeladatok és a futott kilométerek száma az indulási évhez képes izennégyszeresére növekedett. A Fõigazgatóság eredményes munkastílusát. Elkezdte a korszerû országos mentõállomás-hálózat ki zámú és típusú kocsik beszerzését. mely évtizedekig a f . Én szeretem ezt a feladatot. Ez hazai viszonyok között szinte példátlanul alacs jelentett írja az OMSZ jubileumi évkönyve. õk mindent megtesznek. Az erõs központosítás. illetve a kezelésnek képz m és gyakorlatom keretein belül kell lennie. hogy bezárt a mentõautók ajtaját. mert megígérték a családunknak. (Szükségesnek tartom megjegyezni. futó kocsiparkját hate emelte. Átalakításukat semm ta volna. csak néhányat soro fel nagy vállalkozásai közül: a háborúban nagyrészt elpusztult. a tömegoktatást pedig a Magyar Vöröskereszt e sorolta át. hogy egy idõ után mégis kénytelen leszek felhagyni vele. Ha ezekhez tartom magam. többségében zsidó talmi Munkásszázad tagjait. A Népjóléti Miniszter 217 760/1948-as számú rendeletében hirdette ki. megkövetelte a fegyelmet: esténként személyesen ellenõrizte. a Budapesti Önkéntes Mentõegyesület (BÖME) és a Vármegyék és Város yesülete (VVÖME) egyesítésével és államosításával. Tevékenységét egy külön vastag könyvben is aligha lehetne összefoglalni. Egyszer egy katonát vit i fõbe lõtte magát a laktanyában. Ebben a beosztásában gmaradt katonának. csak a pilótáinknak és a szerelõinknek etjük. valamint balesetek elhárításában.

Békéscsabára. Itt elt tek néhány évet. amely fel kívánta számolni a szocializmus utolsó végvárainak ntett intézményeket. 292 forint 50 fil kaptam érte ez akkoriban. de egyrészt komoly összegû paraszolvenciát szedtek össze. ezt nem bírhatta egyedül. Sebészi. fo lyamatosan hadrafogható szellemét. Ez a tevékenység egy ideig tudva. 62 éves voltam akkor. A jelöltek elõbb egy felvételi bes tésen vettek részt. 1967-ben neveztek ki fõigazgatónak. amelynek közelében olyan kórház áll. majd második lépcsõben szekundáltak a standbeli mentõk mellett. Rendben van. A mentõszervezet szélesebb ejlõ szakmai tudás és képesség a hatáskörök centralizáltsága miatt nem tudott érvényesülni. magas szakmai színvonalát. Orovecz doktor életének utolsó két évében több infarktust is elszenvedett. de medikusként én is dolgoztam mentõkocsin. és a terveimrõl ér Sebész szeretnék lenni Budapesten mondtam. majd a Mentõszolgálat hathatós ajánlásával sikerült elkezdeniük orvosi tan Ehhez a manõverhez Bencze doktor is készségesen asszisztált. majd egy negyedszázadig töltöttem be ezt a posztot. ahova bej xternálni. vagyis külsõs orvosként. -ben. a nyolcvanas évek elejére lassan fékezõ hatásúvá vált. Formálisan kinevettek. de az OMSZ munkáját gyakorlatilag már a helyettese. akkor elmész Salgótarjánba. hogy engem kirúgtak. hogy egészségügyi beosztásra csak érettségizett személyek jelentkezhettek. hivatalosan is kinevezték a fõigazgatói posztra. Hosszú évek óta gondot jelentett a Szolgálat mûködésében a mentõorvos-hiány. Azóta sem vagyok munkanélküli. Az 1992-es társadalombiztosítási reform következtében a mentés és a betegszállítás finanszí biztosítás vette át. Orovecz doktor halála után. utána jelentkeztem Orovecznél. mind hosszabb id okra kiesett a munkából. itt akkoriban olyan híre dolgoztak. így a mentõellátás állami monopóliumát is. mert a családom s lt. hogy szeretnék visszajönni a mentõkhöz. egy polgári védelmi gyakorlaton azt mondta. aki Európában az elsõk között operálta meg egy élõ ember moz Eisert doktor egy 140 ágyas osztályt vezetett. másrészt anyagilag rá voltam kényszerítve. A diplomám megszerzése után behívattak az Egészségügyi Minisztériumba. A Szolgálat befogadta azokat a fiatalokat is akiket osztályidegen származásuk miatt annak idején nem vettek fel az egyetemre. de hivatalosan tudomásul nem véve folytatódott. melyekre az á tak. másrészt üzemi k zhettek. különbözõ rendelõk és kórházak ell adatokkal. Ennek esõben sohasem mutatkozott hiány. 1991-ben a Mentõszolgálatnál az jelentette a rendszerváltást.ja volt. mint említettem. nem méltatott arra. doktor Bencze Béla irányította. Az illetõ visszamondta nekem. Surján az államtitkárával m l. mégis elküldtek öregségi nyugdíjba. 1962-ben jöttem föl Budapestre. mire én csak annyit jegyeztem meg. hanem jó egészségügyre van szükség. Egy 1995 . A mentõszervezet belsõ önállóságának bõvítése elkerülhetetlenül szükségessé vált a ren yzatok megalakulása kapcsán. végül vizsgán is meg kellett állniuk a helyüket. fõleg a fõvárosban nem. A mentõk soha nem kaptak mag as alapfizetést. Heti kétszer 24 órát kocsiztam . Akkor azt kérd . Bencze doktor eltávolítása az OMSZ fõigazgatói székébõl aligha tekinthetõ egy végiggondolt (a rendszerváltás utáni magyar kormányok általában nem tudtak ilyet produkálni). Elõdjéhez hasonlóan Bencze doktor is igyekezett fenntartani a Szolgálat fegyelmezett. viszont j leillett abba az elképzelésbe. Mint a Szolgálat megalapítóját és élõ legendáját senki sem kívánta lyérõl. mert mindig is a sürgõss ostudomány érdekelt leginkább. ott a feleségemnek is ígértek állást. 1949-ben elég jó pénznek számított. Aztán kavartak el alotaforradalmat az OMSZ-en belül. hogy nem lehet régi vezetõkkel ú egészségügyet csinálni. Ön is hasonló utat járt be? kérdezem a most már nyugdíjas fõigazgatót budapest-belváros Nem. Így kerültem le Nyíregyházára. majd a szükséges gyakorlat meg szerzése után mentõtisztté neveztette ki õket. ortopéd szakv . mert most ott kell az ember. nem tellett nekik a taníttatásomra. hogy nem maradhattam to vább. Surján gy kinevezték. Egyrészt azért. A gazdasági fõigazgató-helyettes nyugdíjba vonulását követõ szemléletváltás 1984-tõl lehetõ rvezeti gazdasági vezetõk önállóságának növekedését azon szûk határok között. Hová? kérdezte a fõigazgató. szolgálati lakásuk fûtési-világítási költségeit is az OMSZ vállalta magára. olyan helyzetbe hoztak. hol van olyan megyeszékhelyi mentõállomás. nem volt sebészi állás sehol. Illyés Zsigmond d oktorra bízták az állomány felét. h gy szerény véleményem szerint nem új. én hozzá kerültem. mint Eisert Árpád. ennek kiküszöb or harmad-negyedéves medikusokat rakott fel a kocsikra. hogy személyesen fogadjon. Bencze doktor bevezette azt a szabályt. tanítok és lgozom egy oxiológiai vállalkozásban. Ezzel szinte egy idõben színre léptek az úgynevezett alternatív mentõk lc magáncég jelent meg a piacon egyenként 3 11 kocsival. traumatológusi.

tovább nem növelhetõ összeget irányoz elõ erre a célra. és ez jesített hasznos kilométerek száma szerint osztja fel. hogy a társadalom alsóbb rétegeinek ellátási szintje csak tovább romlik . hogy a rendelet kidolgozását sem szakmai-gazdasági hatástanulmány. de legalább tevék ntjában megpróbál igazságos lenni. modernebb szervezésû szekt mben. A Mentõszolgál umi évkönyve megjegyzi. ha csökken. hogy a kialakuló betegszállítási versenyben az állami mentõszolgálat mindinkább alul . vagyis egy meghatározott. A kórházakban megfizetik az ápolónõket. mint a kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtandó s iztosító Alap fedezi. ha a sorsunkba. hogy az OMSZ-en kívül máso senek legálisan betegszállítást. Gyõr-Moson-Sopron megyében 4. sõt az életünkbe vág nem magánvállalkozók végzik. míg a betegszállítást. akkor többet. Õk válogathatnak. Ennek a törvénymódosításnak a következményeként súlyos érdekháború tört ki. A 2002. annyi viszo telen.7% ozások teljesítménynövekedése gyanítható Komárom-Esztergom megyében részben a kényszerû sz miatt az egyszerû betegszállítási feladatok száma 4. A mi zsírunkból élnek. ehhez jön a bo rravaló. akkor egy kilométer kevesebbet ér. és maszekban is ezt csinálja a legszívesebben. Belátom. minõségének javítása elsõsorban a magánvállalkozások elõre or azt eredményezi. ha jeges az út. Az ilyen húzásokkal a tizedére viszik le a rezsit.7%-kal.-ös népjóléti miniszteri rendelet már papíron is lehetõvé tette. biztos. a szabályokat egyformán érvényesíteni mindenkivel kapcso Az egészségügyben töltött idõ alatt is az a meggyõzõdés alakult ki bennem. hanem az állam látja el központi szervezésben. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egy úgynevezett felül et. döntõen a dialízisre [mûvesekezelésre történõ betegszállítások növekedése miatt Veszprém megyében számottevõ a csökkenés. intézmény a betegszállításban az úgynevezett hasznos vagyis fedélzetén beteggel megtet ek szerint részesül térítésben. Az egyszerû betegszállítások ilyen mértékû növekedésé kasszája nem tart lépést. hogy állást foglaljak ebben a konfliktusba n. ezeket ké n új panasszal egészítették ki: A szállítási kényszer csak az OMSZ-re vonatkozik. vagy a szállítás sok üres kilométe tagadhatják a fuvart. Visszaélnek azzal. mi kötelesek vagyunk bármelyik beteget kor bárhová elvinni. Az alaphelyzetet figyelembe véve az OMSZ és a magánmentõk riválisoknak számítanak. csökkenésünket ötszörösen meghaladja. egy mûszak alatt 10-15 ezer forintot is elérheti. Bár ismereteimet nem tartom elégségesnek ahhoz. A tulajdonosok adnak a mentõknek csak úgy zsebbõl napi 2-3 ezer forintot. míg a ternatív betegszállítók a szakkíséret nélküli betegszállításokkal meghaladták a Mentõszerv betegszállítási feladatszámát: 1998 és 2000 között a Mentõszervezet által ellátott feladato cel csökkent. míg ezen idõ alatt az alternatív szállítók feladata 23 595-tel növekedett. Az elõcsarnokban mindenütt ki vannak ragasztva a hi detéseik. hogy gyakran jár el agyaglábú bálvány módjára: lassú. és marad az alulfinanszírozottság Ez a versenyhátrány feltehetõleg fokozódik majd.3%-kal volt kevesebb az OMSZ-nál. De hogy fizetik az embereket? kérdezem. sõt a különbözõ eszközöket is átviszik magukk beszerez egy-egy új mûszert. általánosságban szólva: mindig is jobban szerettem. Az Országos Mentõszolgálat emberei folyamatosan tudatában vannak ennek az érdekellentétnek. hogy a távo etegeknek az õ szolgálataikat ajánlják. sem reális igényfelm 1997-ben született meg az OMSZ-nek a már az új helyzetre szabott finanszírozási szerzõdése. a betegszállítás indokoltságát meghatározó biztosításjogi szabályozás. sõt meghatározott feltételekkel mentést is. körülményes. Az eddig egységes pénzügyi forrás az 1998-as költségvetési évtõl kezdve már nyilvánvalóan k nt már említettem. hogy egy mentõs leginkább mé saját szakmájához ért a legjobban. Már a fentebb leírt sümegi találkozásunkkor is elhangzott néhány vádaskodás. Ezek a M zolgálattól kapott egyenruhájukat használják.3%-kal. ugyanazo z egyre zsugorodó tortán kell osztozniuk. mint ahogy egy hasonlattal élve a nehé történelmi egyházak is napról napra tért veszítenek a mozgékony. Legutoljára Tolnában fordult elõ hasonló eset. A betegszállítá ttek spontán módon az égig. hogy két-három hét múlva ezek feltûnnek a maszek mentõ kban is. 14. Ha az adott idõszakban növekszik a szállítások száma-hossza. mint államinak minõsített f nisztérium. évi fõigazgatói beszámoló a következõket jelenti: Egyszerû betegszállítási feladataink az elõzõ évi tendenciát folytatva 1. Munkaszerzõdés nélkül foglalkoztatnak alkalmi sofõröket és ápolóka MSZ-bõl vesznek fel másodállású dolgozókat.6%-kal csökkentek n 9. Csak a pénzes eseteket választják ki. beszélgetéseink során gyakran szidták az altern kat. tehetetlen. Ezeket a szubjektív és indulatos állításokat nehéz volna tényekkel bizonyítani. hogy a szolgálta általános szint fölé emelése. a mentést és az azonnalas betegszállítást.

Ha egy mentõ nem tudja eltartani a családját a fõállásában kapott fizetésébõl márpedig elyzet . Már csak szakmai gyakorlatként is megpróbálom kibillenteni egyensúlyából egy szokatlan ké : Tudja. és a maga nemében valószínûleg a legnagyobb hasonló v gyarországon. gyakran az elviselhetõségi küszöb alá süllyed Ilyen fenntartásokkal kerestem fel a Samaritanus Mentõszolgálat Kft. Honnan szerezték be õket? A németek már négyéves használat után lecserélik a mentõautóikat. mint a felebaráti szeretet megtestesítõjét. az Országos Egészségbiztosítási apjuk a feladatokat és a pénzt. -t. a mûködési terület kiterjesztésével jár. Az Európa jelenleg két Volks nault gyártmányú rohamkocsival és megfelelõ tartalék jármûvel rendelkezik. egy dolgot tisztáznunk kell: Nyugat-Európában az állami mentõszolgál monopolhelyzetben. hogy civi zottja. A másik közös pont: az OMSZ emberei közül sokan nálunk dolgoznak másodállásban. i vagy teljes birtoklása komoly elõnyökkel. Az apa. az Európa mentõszolgálatnál Minichék komoly érdekeltséggel rendelkeznek. mosolygós. meghirdetik az Internet edeti százezer márkás árnak az ötödéért-tizedéért meg lehet kapni. csak hallottam felõle. 1989-ben egy Volkswagennel kezdték. ha egy kõmûves mellé áll be k és nem hozzánk? Itt jobban keresnek? Kérdezzen meg bárkit. hogy ilyen elismerõen beszél az OMSZ-rõl. Ami az alapkérdését illeti: az OMSZ is és mi is ugyanonnan. olyan a helyzet. Nincs kétségem. mi havonta 100 ezer betegkilométert teljesítünk. a év alatt fut ki. Az Országos Mentõszolgálatot szövetségesnek vagy vetélytársnak tekintik? Mielõtt válaszolnék. ha egy OMSZ-es magánál dolgozik. Nálunk a rohamkocsi 8. a versenyszféra lendíti elõre a dolgokat. Kávét hozat. Kettõnkön kívül egy bajuszos. sokszor csak a kocsik elhelyezkedése határozza lyikünk indul el az adott esetben. Az irgalmas szamaritán i egyik példabeszédében. az õ fõorvosa tartja a kezében az irányítást. 1992-ben már húsz fölé emelkedett a kocsiparkjuk. hogy egy sofõr legalábbis papíron nem vezethet többet napi 12 a penzumát már az OMSZ mûszakkal letöltötte. Münchenben például 6-7 különfé vezet mûködik. csak az OMSZ irányítójának utasítására.iszonylagosan és abszolút mértékben egyaránt. ennek sem az a célja. A beosztásb tnak különbségek. ap b Minich beszélgetésünk során többször is említette visszavonulási szándékát. egykor kollégái szorgalmas és rámenõs emberként jellemezték. A közvetlen szomszédságában emelkedik a Tündér lakópark és néhány miniszter villáj ai állomás leromlott környezete helyett itt kerthelyiség. nem véletlenül került m társaságunkba.) Örülök. hogy kik voltak a szamaritánusok? Nem. de bizalmatlan arckifejezésébõl látni. hogy T. hogy semmit sem kíván felt . ha van szakvizsgája (Gyanítom. a szentendrei állomás mentõtisztje. bárpult. elegáns portaszolgálat f dja a látogatókat. a Samaritanus családi irányítású és tulajdonú vállalkozás. késõbb és csak véletlenül derül ki. A Samaritanus összesen 35 kocsit mûködtet. hanem orvosi felügyelet ellátására is. aki ott sofõr. mely hazai és nem etközi betegszállítással foglalkozik. mit tehet? Elmegy valahová másodállásba. senki sem fog panaszkodni magának. hogy egyre nagyobb hányad kerül a fiú kezébe. hogy mindig az egyik alakulat látja el az ügyeleti munk a 70-80 százalékát. Miért jobb. ez több mint a felét teszi ki dapesti feladatoknak. aki már magas képzettségû közgazdász. akkor leszedjük róluk a felszerelést. ott nem ilyen megértõek magával szemben dják. ebben a számban Minich szerint már a családi s utók is benne foglaltatnak. nálunk esetleg átül ápolónak. olyan szervezésben. aki mindig is tudott élni az adódó l . hogy a mentõk minél változatosabban tölthessék el az idejü inkább az játszhat közre. vékony termetû férfi ül még az asztal mellett. Õ valaha az OMSZ-nél dolgozott. az Európa mentõszolgálat ügyvezetõje. és eladjuk teherautónak. A különféle betegszállításokat az OMSZ egymagában képtel a ellátni. mivel vezet nemcsak szállítótevékenységre jogosult. 17 kocsink dolgozik az OEP-pel kötött szerzõdés alapján. fokozatosan fejlõdtek fel. ugy em idegenkedik a mindennapok folyamatos robotjától sem. Minich Károly vállalja a beszélgetést velem. sõt es s kivonulhat igaz. Átnyújtja a né tán. Az s jellegû és minõségû szállításokat végzünk. ebbõl arra le ni. Én szerencsére már korábban utánanéztem egy lexikonban: Az ókori Palesztina Szamária nevû helységének a lakóit hívták így. például. Amennyire meg tudom ítélni. A bázisuk fenn a Svábhegyen egy saját tulajdonú négyemeletes panzióban helyez ik el. . mintha valaki dolgozna egy fog krémgyárban és a konkurencia krémével mosná a fogát nyilvánosan a gyár egyenruhájában.

hogy ilyesmi is elõfordult. a mberünk eteti. hogy útközben megállunk vele egy üzletnél vagy templomná De többet is kasszíroznak érte. amelyben leginkább igazam volt . A stewardessnek ezer n. hogy egy ilyen botránnyal sok mentõs kezébõl ütném ki a kenyeret. Sõt azt is szívesen elvállaljuk. bürokratikus vízfej alakul ki. vagyis duplán fizetteti meg a fuvart. Mi lehetõleg egybõl. Egzisztenciális ha i. A szervezeti felépítésünk is átgondoltabb és takarékosabb. Ha az OMSZ például Szeged ronba indul egy beteggel. megsérül nálunk vagy egy másik közép-kelet-európai országban. gyakran kijárunk konzultálni hozzájuk. mint Minich úrék többemeletes panzióját kunyhónak. Én nem állhatok ott minden emberem mögött. kiszállítjuk a repülõtérre. de Horvátországból is áthozatják magukat a tompai határállomás kult ki köztük.Eszembe jut az egyik sokat emlegetett vád: Igaz. megcáfolni nem kívánja ezt a híresztelést . Minich arca erre a provokációra is nyugodt marad. Mi a bevételeinket i kább új kocsik és felszerelések vásárlására igyekszünk fordítani (Nem illendõ menet közben megkérdõjeleznem interjúalanyaim állítását. és az e i részt teljesen lefoglalják az irodák. vigyázunk. Mi emberszabású szolgáltatást gy begipszelt lábú betegnek nem kell nyolc-tíz órát várni az elszállításra. A kocsijaink mûszaki állapotára és tisztaságára is több gondot ford mint a vetélytársaink már csak puszta önvédelembõl is. Nem jár túl sok kockázattal a repülés? Nézze: ha valakit felengednek a repülõgépre. lehet. amiért a szövetségesünknek. Érthetõleg nem kelt bennük különösebb bizalmat. itt mégis kénytelen v gyezni. És ki nyeri meg ezt a párbajt? Én természetesen úgy képzelem. akkor németül tudó orvost kapcsolunk be a beszélgetésbe. Pletykaszinten azt hallottam. a többség a Samaritanus -t keresi. nincs kibúvó. Inkább fordí Ennyi közös érintkezési pont ellenére miért tekintik mégis vetélytársuknak az Országos Me Szinte ugyanazért. Tegyük fel. Nem ismétlem meg a kérdést. gazdag olajország. hogy egy osztrák vagy ola mpolgár megbetegszik. ha ninc a azonnali és hosszadalmas beavatkozásra. nálunk 80 emberre összesen két a or jut. Ha y ampulla gyógyszer hiányzik a táskából. Ebben egyikünk sem zárt kassza rendszerében szükségszerûen egymás elõl visszük el a pénzt. hogy például a pécsi vagy a veszprémi megyei mentõs központot a maga lepusztultságá olyan nehéz volna palotának minõsíteni. De biztosíth nem fogja megcsinálni. Mostanában Kazahsztánna s kapcsolatba léptünk. ezt a túloldalon is elismerték. elvehetik tõlünk a mentési engedélyt. hogy a mi esélyeink jobbak. Igen. direktben tesszük meg ezt az uta A nemzetközi szállításokban is megálljuk a helyünket. hogy ha ezt tény eljelent. természetesen azt. hogy a szállítás alatt egyetlen beteg sem halt me g. Egy tóból halászunk. de a legkisebb kétségem sincs. minden elõírást teljesíteniük kell. akkor inkább egy otthoni kórházban kívánja kezelt i magát. az már nem lehet túlságosan rossz állapotban tam egyszer egy cikket. Ha angolul telefonál. mi egy óra alat yunk érte. sõt lélegeztetni vagy intubálni sem kellett persze ez a felmérés egy bizonyos idõszakr onatkozott. hogy maga 2-3 ezer forintot ad nekik jatt -ba és a többit borravalóban kapják meg etegektõl? Minich mosolyogva néz el az arcom mellett. nem tudja ellátni a beteget. nem az esetleges sajtópertõl tartok ötvenéves pálya latt egyet vesztettem el. azt írták benne. am szteséggel és kényelmetlenséggel jár. hogy némelyik sofõr vagy ápoló az utalvány mellett egy szám s benyújt. hogy ne csússzon ki balatoni buszbaleset után lengyel sérülteket is szállítottunk haza. jobban félek attól. Szó sincs róla. hogy hozza elém az illetõt. hogy például Romániában a mentõk ö nai hordágyakra rakják õket. és egy órán belül érte m mûtét elvégzésénél például 72 óra a meghatározott terminus. Más szállítási formáknál nem fordul elõ haláleset? . és egy másik autó viszi tovább. mint az állami mentõk. mi adunk mellé kísérõt a szükséges orvosi felszereléssel. Ez mit jelent? Mi fokozott ellenõrzés alatt állunk.) A mi hatékonyabb szervezésünk más területeken is megmutatkozik. Mi éppolyan szabályos utalványra dolgozunk. de mondja m g az informátorának. a legjobb szolgáltatásokat akarják kialakítani ma nál. akkor angolul tud németül. általában Budapesten átrakják. takargatja az úton. Ha valaki repülõgépet kíván igénybe venni. az OMSZ-nél minden megyei szervezet központja valóságos székházba települt. és én le fogok számolni vele. mint az újságok szokták írni: sem megerõsíteni.

de semmiféle hasonló javaslat nem hangzik el. inkább kihí sit. csak vendég vagyok. albérletben lakom. hogy közbeszóltam elfordul. A mentõellátásban milyen távlatok mutatkoznak? teszem fel az utolsó kérdést. megbánta. megyek az egyik helyrõl a má . és többé nincs kilépés belõle. Bocsánat. az ápoló eltûnõdve iszogatja. Howard. Még mindig évek kellenek. és szolgálatban mindig felkötöttem a nyakkendõt. hogy az öregségen kívül semmi baja nincs. A mi munkánkat inkább lelkileg nehéz elviselni. azóta nem hordom. az ember 18 éves korában elkezdi. csak magunknak csinálunk plusz munkát. ez is vesz valamennyi idõt. és nem következik be változás. (A 2002. 23 fõ kérelmét eleve eluta zélgetõpartneremnek mint egyedülállónak esélye sem lehetett volna. hogy más szakmát válasszon? kérdezem. ahol az Európa egyik bázisa mûködik. ez Magyarország területén belül nem következhet be. közben egy szolid. és egy 12 órás szállítókocsiból. Bejárom a sehol sem látok. Az orvos megvizsgálja. akkor ránk is kevés jó vár. az esetkocsiba ülünk be beszélget Egy hónapban hány órát dolgozik? Elõször õ is a sablonos kitérõ választ adja. mégis önérzetes mondatot fogalmazg magamban arra az esetre. a fáradtságtól gyûrött arcú és overáljára varrott jelzés mutatja. Nem gondolt arra. de ahogy kiértünk a beteghez. ha belesza Sok szabálytalanságról hallani. Ilyen robotolással másutt is sné ezt a pénzt. A háttérben álló épületbõl kávét hoznak ki nekünk. hogy egy halott fekszik a kocsiban? Erre mondta P. aztán csak péntek este kerül le rólam a ruha. mindig magához tért. és azok is vagyunk. csak késõbb találok egy harmincöt év körüli. hogy meg tudjak vásárolni egy lakást. Miért nem? Mert akkor a holttestet le kellene adnunk egy magyarországi hullaházba. Ez egy zárt kör. végül egy sofõr töri meg a csendet. Mi bajt egymást. két óra múlva újra kirángatnak m et. Amellett eljárok sofõrnek az egyik budapesti kerület orvosi szerv ezõjéhez. így gyalog vágok neki az ú Az alternatív mentõket is szerettem volna munka közben látni. A mi mûködésünk mindig is az egészségügy általános helyzetétõl függött. fejenként 258 ezer forintot jelent egy magasabb minõségû lakásban egy négyzetmétert lehet venni belõle. Gyakran adódnak konfliktusok? A mentõ kihajtott inggallérjára mutat: Évekig megtartottam a szabályt. és a temetés is hetekre elhúzódna. hogy mellébe Az OMSZ-nél a havi munkanapok számától függõen 168 és 200 óra között. bízunk a másikban. mikor lejárt a munkaidõ. már aludt. Azt hiszi. a kocsiban menet közben aludt. Ez összesen mennyit tesz ki? Nem szoktam számolni. Az itteni autópark áll. Egy öregasszony terhére van a családjának.) Azért ez mégiscsak sok. itt csak kiseg Egyelõre nincs hívás. itt szerdánként vag z havi 96 120 órát jelent a mi feladataink nem olyanok. A szervezet két állomásának is én vagyok a vezetõje. elunja. csak én dolgozom ennyit? Egy orvosnõ 104 órát nyomott le anélkül. akkor sem engedi el a hordágy másik végét. évben az OMSZ-nél 103 alkalmazott részesült kamatmentes lakásépítési kölcsönben. hogy megkenjék a családi orvost egy szállítási utalványért. Ahogy az eset végeztével kiszállt a kocsiból. És ha a román határõrök észreveszik. megpróbálják bevitetni a kórházba. arcán látszik. aki a szomszédos kerti asztalnál za a sörét: Ha Magyarországról egy haldokló beteget viszünk haza Erdélybe vagy Románia más részébe. hogy nem tartotta a száját. elköszönök. elindulna eg y jogi procedúra. aztán ké elõfordult. a ndig a megérkezés után hal meg. kiderül. Muszáj így hajtania? Igen. ezért az egyik reggel kiment em a ferencvárosi Óbester utcába. mert hozzáteszi: Egyébként e tartozom. hogy levisznek a fogaskerekû vasút tízpercnyi járá fekvõ állomásáig. de mikor újra rákérdezek. hátha benn tartják majd a mamá sajnálják a pénzt. Ha a legmagasabb intet jelenti. hogy ha egy százkilós embert viszünk le a h adik emeletrõl egy kanyargós lépcsõn. akarnak szabadulni tõle. hogy egyszer hazament volna.A vezetõk hallgatnak. hogy fõállásban az OMSZ-nél dolgozik. ami sok költséggel jár. egy 24 órás állandó szolgálatot adó eset-. hogy egy részeg elkapta és elkezdett fojtogatni. hogy rizottó nélkül nincs kockázat. e 25 800 000 forintot tesz ki. . Felemelkedem a helyembõl. ha elosztjuk. ha felajánlják. de bármelyik pillanatban érkezhet. mégis elviss mert ha otthagyjuk. hogy abban a percben abbahagyh atjuk. hogy hétfõn reggel beállok. Elõfordul.

Leginkább a combját fájlalja. A sofõr int felé: Érted majd késõbb jövünk. kiderül. útközben vele beszélgetek. A fiú negyedéves hallgató a bölcsészkaron. de rövid ujjú szürke ukkanó könyökén is alvadt vér szárad. és nekem akarja adni: itt a részed! Családos embe olt. mikor új utasítás érkezik: a Keleti pályaudvarnál egy nõ aluljáró lépcsõin. A betegen látszik. Még be sem fejezték a takarítást. fertõzésekre gyanakodtak. Mi volt a honállomása? Budapest-Ferencváros. artanak majd. Itt magam is hónapokat töltöttem el annak idején. Mikor leadtuk a kórházba. a Zách utcai villamosmegállóban esett el. akihez kihívtak minket. szólt a kísérõje. Kérdezem a kollégámat: Te láttál nála pénzt? Erre elõvesz a zsebébõl egy csomó ezrest. egy hét alatt el kellett mennie tõlünk. eszméleténél va ikusan fogja fel a történteket: Ez volt mára megírva. ez az ing még ma is ing. aztán felveszi a személyi a gember már 25 éve nyugdíjas. Ismerek olyan kollégákat. Én az ing szürke vásznát nézem. Hogy ne találják meg nála. Selmeczirõl. ide kellett jönni. ha nem szükséges. Rákérdezek. hogy a hozzátartozók szólnak a rendõröknek. kimosni nem tudja. és este viss ent érte. A sofõr bekapcsolja a szirénát és a vészvillog ivág az útnak. egyedül él. Csak egy kívánsága van mondja az anya . Berendi Tiborról. ahogy kell.Sajnos nem mindenki viselkedik úgy. egy idõ sett. A bajok már régebben jelent orvosok allergiára. hogy kilencvenezer forint volt nála. akár nem. A mentõk leadják a Péterfy kórház traumatológ ajtón kívül maradok. nem illik tanúja lennem mások szenvedé Egy cigarettára sem marad elég idõ. ki kell mennünk a kõbányai Zách utcába. azt szeretné. hogy velünk jöhessen. a vidéki mentõs helyzetérõl is megpróbáltam fogalmat szerezni. úgy gondolom. Nem nagy ügy. A nadrág is már egy rongyáig sz de megtartotta a belevasalt élt. hogy még egyszer vigyük el Rovin Adriára. a kocsi máris új feladatot kap: a Bajcsy-Zsilinszky kór ból át kell vigyen egy tumoros beteget az Uzsoki kórházba. Akkoriban az egyenruha még nem mûrostos anyagból készült. történésznek készül. hogy a sérült valóban a Vasútnál szolgált. akik tbc-t. A páciens fiatal. és ez szerepel az értékleltárban. Riporteri szerencsém úgy hozta. a színárnyalat a rendõrök és a vasutasok régi uniformisát j zembe. vagy hepatitist szedtek össze a bete gektõl. a bejelentõ szerint valószínûleg kéz. Azóta már többször is megoperálták. hazaugrom egy tiszta ingért. akár meggyógyul. Az ápoló ellátja a sebét. A kiérdemesült mentõbázis egy régi határõrlaktanyában és a hozzá tartozó egykori lóistállób . Egyszer bevittünk egy eszméletlen bete get. € 11. Emlékszem olyan idõkre. valószínûleg combnyaktörést szenvedett. de ha az ég befelhõsödik. Ha majd épp arra járunk. Mikor végzünk az Uzsoki kórházban. hogy eszméleténél van. A sérült. attól tartott. de egy alaposabb vizsgálat kiderítette. érdekli a beszélgetésünk. hogy Szombathelyen az új városi egyben megyei mentõállo nyitása elõtt néhány nappal lehetõségem nyílt körülnézni a lebontásra ítélt régi épületben. felé fordulok: Mennyire maradtak meg a régi kapcsolatai? Donec felix eris numerabis multos amicos / Tempora si fuerint nubila solus eris Amíg boldog vagy. ott helyben elásta a kerítés mellett. sok barátod akad. Hajdú-Bihartól Vas megyéig tucatnyi helyen f ultam meg. de látszólag teljes nyugalommal viseli el a helyzetet. Egy ápoló ellopott egy gyûrût. Ez nálam nem sti mmel. Az ápoló csak most veszi az öreg vasutas ellátásánál véres lett az inge. a mentõk kitakarítják a kocsit. egészen a kórházig elbeszélgetünk a régi Udvarhelyirõl. tehát nincs változás ezzel mintha mindent elmondott vol na.és lábsérülést szenvedett. én soha nem voltam boldog. magadra maradsz. hog y rosszindulatú daganattal. hogy egy részeg hajléktalan férfi füvön. mény nélkül. össze-vissza zúzta magát. Természetesen nem értem be az OMSZ fõvárosi tevékenységének megismerésével. átmeneti megoldásként e leukoplaszt csíkkal ragasztja le a vérfoltot. de szóltam a többieknek. nem jelentettem fel. mikor három embert bocsátottak el lopásért a Markó utcai 9 óra 57 perckor utasítás érkezik a rádión. csukott szemmel elfordítja a fejét. szakállas férf az anyja megkéri a sofõrt. agyalapi rákkal küszködik. Egy perc alatt elind Könyves Kálmán körúton a Népliget mellett elhúzva látjuk.

hogy átfogó képet kaphassak egy egész megyei szolgálat mûködésérõl. mivel pénzt nem vételezhettünk fel. hogy igenlõ választ kapnék.) Találomra belenéztem a megyei mentõszolgálat 2001. Az emberei még nem unták meg ezt a felfordulást. a segítés szellemis si többlete az. az adminisztrátorok könyöke szinte összeér írás közben. A különféle irodák és tartózkodók nyilvánvalóan alkalmatlanok rényebb formáira is. hogy áll a helyzet Vas megyében legalább egy pillantás erejéig . Élvezzük a megyei közönség támogatását. ide fut be minden. a nehézségeken átsegít. Egy mentõ eg mal mocorgást hallott az élelmiszertároló szekrényben. sietnem kellett. a Vas megyei mentõszervezet vezetõ fõorvosa kalauzol végig az utolsó na jaikat élõ régi falak között. mert az építést végzõ vállalatok do genek is szabadon járkálnak a területen. hogy az Országos Mentõszolgálat egyik legjobbika a világ ment dszereinek! Szakmai. és elolvas ejezõ sorokat: A 3. ennek során a végletekig lehasználódott. Puskás doktor kivitt a pályaudvarra. Mivel a betegek mentését ezen idõ alatt sem lehetett szüneteltetni. de ez nem döntõ. a mi hetven fõ körüli állományunk viszonylag stabil.ig. Az emberek húszfokos hidegben is a beton padlózatú garázsban öl . Az új épületbe szánt mûszereket és felszerelési raktárakban õrzik. a jövõbe tekintve bizakodást. Már fenn a vonaton ülve eltöprengtem a felkínált lehetõségen. a 2001-es évben sem fegyelmi. évi összefoglaló jelentésébe. amire büszkék vagyunk! Van jelenünk. Úgy gondoltam. amit úgy kell élnünk. de a vizsgálat során ez a panasz is alaptalannak bi . évezred elsõ évszázadának elsõ évébõl visszatekintve a szervezett magyar embermentés évszázadára meggyõzõdésem. hogy a jellemünk f ja a történelmünket. az ügyelet szakadt mûbõr bevonatú. most is kifutottam az idõbõl. Az állandó ismételgetéstõl félve már alig merem leírni. a napi v dteti. azt nem lá am elõre. Már a megérkezésem estéjén beültem a telefonhívásokat foga iszt mellé: Hány hívás érkezik napi átlagban? . Vas egy ekintetben etalonnak számít: az ország legiparosultabb megyéi közé tartozik. Közérdekû bejelentéssel is csak egy esetben kellett foglalkoznun atlan bánásmód tárgyában nyújtották be. a tervek szerint 300 millió forintos költséggel egy év alatt kellett elkészül ie a munkának. ez meglehetõsen kockázatosnak tûnik. és a bankok is zárva tartottak. hogy valamikor szeptemberben jöjjek majd vissza. és talán itt a agasabb arányú a lakosság foglalkoztatottsága. és tíze A fegyelmi helyzet a felfordulás közepette is kielégítõ. hogy az épület lat lehullott a mennyezetrõl. kijáró lábú priccseken pihenhetett meg. Felelõsek vagyunk a magyar mentés alakulásáért. gazdasági értékei mellett a szervezet tevékenységének eszméje. hogy elérjem a vonatot. csak két ember ment el. Reménykedem. mormogtam . (Jóstehetséggel nem rendelkezvén. A hanghordozás számomra kissé dagályosnak tûnt. sem kártérítési ügy nem akadt. udvariasságból nem kérdezem meg. hogy utódaink büszkék lehessenek ránk! S van jövõnk. az ÁNTSZ ideiglenesen hajlandó volt szemet hunyni a hiányosságok fölött. ami a problémák megoldásában irányt mutat. A páncéls a garázsba. Saját történelmünk lesz megint. Dr. Van múltunk. Mint annyi más alkalommal. hogy alig egy fél év múlva milyen lebomlási folyamat indul majd meg az itteni üze ekben. Nézzük meg. € € Azt már megtapasztaltam. hogy tartanak-e benne pénzt vagy kábító hatású attól félek. köztudomású. Addigra készen áll az új men tõállomás. és nem széledtek szét? kérdezem Puskás Nem. Eddig úgy volt. hogy a dolgok menetét leginkább az ügyeleten lehet nyomon követni . A 28 négyzetmé dában négy íróasztal áll. Most úgy lesz. hogy megis hessem a városi és a megyei mentõk munkáját. ami fontos. derût áraszt. találomra odacsapott egy fémtálcával rre két egeret ütött agyon. hogy a történelem formálta a jellemünket. Puskás Tivadar. és szeptember végén vissza is tértem Szombathelyre. nem hagyhatok y olyan esélyt. ezzel kapcsolatban csak egy példát említek meg: egy apon haza kellett hoznunk egy magyar beteget Németországból. az ostffyasszonyfai versenypálya tulajdonosa adta kölcsön a szükséges háromezer márkát. hogy nekem a keserû. tetszésem szerinti ideig ellakhatok a vendégszobában. menet közben átadott néhány tájékoztató anya elajánlotta. a belsõ helyiséget ellepték a különféle élõsdik. Az új állomás építkezése 2001 szeptemberében k adott telken. hogy az új épületben sem szaporodnak meg a hasonló gondjaink. segítenek majd.

hogy mindig megnõ. és szeretnék tanítani ebben az intézményben. legföljebb a vizsgák idején cserélhete zolgálatot valamelyik kollégámmal. Elõszö aidejérõl kérdezem. Ez utóbbiak nem adhatnak be injekciót. A végzõs mûszak épp most lép le. Ma éjszaka hány kocsival rendelkezik? Összesen hárommal: egy esetkocsival és két Toyota szállítóval. (Közbeiktatva megjegyzem. Mentõtisztként én is a szabályos 170-180 órát teljesítem. A megyében összesen hány mentõgépkocsi dolgozik? Ha mindent. hogy egy 2002. a távlati tervek szerint Szombathelyen is elindul majd a mentõtisztképzés. ha a szüleim nem küldenének hazulról dséget és gyümölcsöt. Ezek milyen állapotban vannak? Az esetkocsi még úgy-ahogy elfogadható. A vidéki állomásainkon sokszor nem veszik fel a telefont. továbbá 19 mentõtiszt és 3 szolgálatvezetõ Az esetkocsin ma éjszaka egy mentõtiszt dolgozik egy ápolóval. távozás elõtt még beállnak egy-két szóra. aki korrektül ellátja a beteget. a másik pedig az 580 ezren is túl jár. Közülük 64-en szakápolói képesít 9-nek nincs szakirányú végzettsége. hanem behozták a betegeket a saját autójukkal. a kõmûves lterral. fáradtan legyintenek: Biztos ismeri azt a régi mondást.75 orvos dolgozott mint tudjuk. nehogy otthon is megtalálják a betegek. egyelõre hívás sem érkezik. a két szállítókocsin csak Õk milyen képzettségi szinten állnak? Az ügyeletes megnéz egy kimutatást: A megye mentõállomásain összesen 83 mentõápoló dolgozik. de még a jelentésekkel bajlódik mincöt év körüli vörös hajú férfi a megyei mentõszervezet legtörekvõbb szakemberei közé tar i konferenciákon önálló elõadásokat tart. Nagy az igények száma? Igen. Ma éjszaka a két Toyota szállítókocsin is ilyen képzetlen ápolók szolgálnak? Az ügyeletes egy pillanatnyi türelmet kér. mind a kettõn. de a Toyoták öregek. összesen 26. és újra . igen nehezen élnénk meg. amit az ember ilyenkor mond. A rokonok régebben nem várt g a mentõket. de a drágább üzemanyaggal már lják a költséget. társai között is érezhetõ tisztelet övezi. a félig roncsokat is beleszámítjuk. az ügyeletvezetõ a másnapra esedék k papírjait rendezgeti. egy percre hazaugrik a vacsorájáért. Aztán elcsendesedik a terem. aztán felém fordulva bólint: Igen. Nekem is köszönn an vagyok. Közben a szolgálatvezetõ visszatér kezében egy lábossal . A Mentõszolgálat mennyiben támogatja a továbbtanulását? kérdezem. Semmiben. hogy szerinte mi baj van. hogy mit tapasztalok. ehhez jön még 48 óra. azokból a falvakból is minket keresnek meg. Érdekes. hogy a cukrász habbal takarja el a selejtjét. ha a benzin árát felemelik. külön egy-egy alkalommal vizsgáztatok a Vöröskeresztnél. az egyik már 550 ezer kilomé futott.Négy-ötszáz. a létszámot nem sze anem az elvégzendõ feladatok szerint számítják. kérdezik. amikor sz dolgozom. egy esetkocsi. Milyen személyzet szolgál rajta? Hány orvos? Egy sem. igyekszem inkább a kedvezõ benyomásaimról beszélni. összesen olyan 150 ezer fõre. sem anyagiakban. meddig és kihez juthat el az . Mindent összevetve 270-280 óra Emellett tanulok a fõiskolán. némelyik meg egyenesen t itkosíttatja a telefonszámát. vagyis újraélesztést végezhetnek. Akkor mit csinálhatnak? Például reanimálhatnak. Isten tudja. õ már befejezte a munkáját. a mentõtiszt elköszön. de átlát rajtam. van olyan családi orvos. Négy gyerekem van. Emellett havi 30-40 órában elsõsegélynyújtást oktatok ez is klasszikus mentõfe . sem idõkedvezményekkel. a mentõs pedig földdel. Fenntartják az életfunkciókat. júliusi statisztika szerint a Vas megyei me ntõszervezet tíz állomásán összesen 9. aztán értesít minke aki csak egy cédulát hagy a családnál. És az orvosok mekkora részt vállalnak? Az változó. helyét a telefo ellett egy mentõtiszt veszi át. de csak a szokásos ta kapom. A szolgálatvezetõ a szomszédban lakik. És ez a három kocsi jelenleg hány emberre vigyáz? A kilencvenezres megyeszékhelyre és egy sor falura. és nem köthetnek nfúziót sem. mert nem tartanak kai ügyeletet. beszól valahová.

és útközben találkozik az esetkocsival. rohannak ki a ko sihoz. Elõfordult. agyvérzést kaphat. leállít csillapító injekciót kap. Erre aztán még rátett vagy tí papírral tömtük tele a szélvédõ üveg oldalát. csak a CT-vizsgálat állapíthat meg lágyulást. feljegyzem a riasztás idõpontját: 20 óra 56 perc. a hatalmas kas mint egy kohó küzd az életért. sietve jegyez. majd rövid tájékozódás után megáll. a szolgálatvezetõ jelentkezik a hívónál. József. csak ntett ránk: ti nem értetek hozzá. a mentõtiszt megméri a vérnyomását: Mi történt vele? Nem szedte be a vérnyomás-csillapító gyógyszert. hogy összeszedjük a rászorulókat. reggel volt. hogy a hallókészülékbõl származik. hogy ilyen testtartásban rögtön elalszom. nem a haláltól félek. hogy a szállítókocsi sz eteget. Újra tanúja lehetek annak a jelenségnek. Megfordul a fejemb en. a bete s jobban járnának. A hátsó zsebemben ogatok egy idegcsillapító Xanax tablettát. Egyébként nem is lehet semmiféle bizt mondani. köz ben akkora köd ereszkedett le. száz kilót megütõ testet átrakják az önmagában is nyolc-tíz kilós hordágyra. . Hogy fordulhat elõ egy eszméletlen betegnél? Nem tudom. és így is majd kivitt a huzat. 1975-ben 1350 forintos havi fizetéssel kezdtem. kiderül. és nekünk még vissza is kellett jönnünk. Én is felkapaszkodom. mert ki se kellene mozdulniuk hazulról. hogy a feladattal járó stressz vizelési ingert vál i a mentõkbõl. hogy mégis van testen kívüli lét. hirtelen irányváltásai nem mentesek minden a Toyota télen-nyáron ugyanazt a gumigarnitúrát használja. hogy a gyógyszer és a bor ne keveredjék. aztán mintha be akarnák hozni ezt a percnyi idõveszteséget. Legalább jobban kerestek? Igen. mi lelassít. Néha bele sem férünk ebbe a keretbe. amelyet feleslegesnek tart? Akad éppen elég. amíg végeznek. Hiába mondták neki. hanem attól. az a fontos. nem kombinálták be az italt és az öregséget. mire a kezelés után hazavittük. Szentpéterfa. az étel ott hûl ki e Az egyik kocsink reggel hétkor megy fel Budapestre. hogy mindent hallottak és értettek. megvárni. amirõl az elõbb beszéltem. A ezve. A mentõtisztet egy sípoló hang zavarja. összeszorított fogakkal botorkálnak végig a konyhán. hatalmas termetû öreg férfi. Velünk nem le . aztán hazaszállítani olna egy nõvért kiküldeni. este 11-kor kimentünk Nagytilajba. embóliát vagy agyérgörcsöt. Megkönnyebbülök. az is elõfordul. és elvégzi a kezelést. hogy a mi távozásunkkal egy százötvenezer fõt kitevõ lakostömeg marad idõlegesen hatéko llátás nélkül. csak úgy víz nélkül elrágom. lehet. de a mentõtiszt megnyugtat: A szomszéd városokból tudnak segítséget küldeni. A helyben nyújtható segítségek forrása kimerül. Suttogva próbálok tájékozódni az esélyekrõl. eltolja maga elõl az ételt. A figyelem és a feszültség egy pillanatra sem lankad. de a mentõtiszt akkor sem beszélhet az á teg jelenlétében. az állandó terheléstõl erõsen m alig-alig tudja a kocsit az úton tartani. Ha volt valami esély egy beteg életb en tartására. aztán kiadja a pot az esetkocsinak: N. egy beteget kellett behoznunk katétercserére. A komolyabb. Ki kell mennü olc helyre. Mikor tervezték ezt a házat. és nem támaszthattam hátra a fejemet. hogy hányni kezdek. Itt van például a katétercsere. Sokat éjszakáztam székben ülve. A szolgálatvezetõnek nincs étvágya. m fõorvos rám szólt. hogy az alkohol még tovább emeli a vérnyomást. Ez az úgynevezett randevú mó Szentpéterfa az osztrák határ közvetlen közelében fekszik. A beteg 1928-as születésû. Újra megfogadom. a csapat napokig nem szabadul fel a lelki ny alól. mert a szomszédban kiforrt az új bor.jol. hogy a helységtáblát sem láttuk. ezen a napon már nem bízhatunk rá más munkát. könnyen halunk majd. hogy hétkor tünk. elmerevedett bal kezét próbálják óvatosan megmozgatni. és ellátás közben mégis meghalt. ujja hegyével a hátát tapog Kivan a gerincem. ha az már a klinikai halál fázisáig jutott el. Megszólal a telefon. majd a lépcsõ fordulóin. Agyi történés. Az irányító is tovább rendezgeti a másnapi szállítások papírjait. azonnal rosszul lett. de ehhez hozzájött napi kétszáz for nt jatt ezen 12 üveg sört lehetett venni. mert mire visszaér és elvégzi az adminiszt le is telik az elõírt 12 óra. elindul vele. aki egy kocsival sorra járja õket. Sok az olyan munka. Ami or hazajött. talán húsz kilométerre Szombathe sofõr százkilométeres tempóban vág át a városon. Visszatérnek és beszámolnak. hogy soha többé nem vállalkozo m ilyen utazásra. be kell házba. és kart a barátaival. három beteget visz fel kontrollr a. kiderül.

Õ hivatásának megszállottja. tovább fokozz korróziót. hogy valamelyik azonnal elindul és kocsi val behozza. április 6-án került sor. elkérem késõbbi elolvasásra. hogy az agilis Puskás doktor szerkesztés n egy album is megjelent errõl a témáról. Ilyenkor mibõl élnek? A maszekok jó része inkább pénzmosással foglalkozik. 1925-ben érkezett meg Budapestrõl az elsõ mentõgépko a karosszériát Szombathelyen építették rá. Sztálin születésnapján adták át. ez is messze 500 ezer kilométer fölött teljesített már. mint az OMSZ-re. és az állomás átfogó jellegû javít atatlanság szintjéig leromlott. nem vállalnak el nehéz utakat. akkor egy lepedõben fogják fel az okádékot. még 1951 decemberében. látogatókat. megkeresik. Az elsõ kivonulásra 1904. 1880-ban belépett a Tûzoltóegyletbe. a pontosság kedvéért ránézek az órámra. a mûbõr felül ajd Domestos-szal fertõtleníti.A kezelés a robogó kocsiban is folytatódik magáért a puszta életbentartásért. aztán mint mentõ kibérli saját magától. Átadnánk a beteget a kórházi ügyeletnek. elõbb mint mászó dolgozott. a három egyetemi város: Debrecen. A szombathelyi orvosok gyengébb színvonalon állnak? Nem. Egy mentõ közbeszól: Persze az is igaz. hogy Szombathelyre csak akkor jön el egy orvos. A lé becsorog a hézagokba. de szabadidejében az alpi nizmusnak hódolt. akú hányótál hamarosan megtelik. a kávé mellett r dást rögtönöz a megyei mentésügy történetérõl. a halottakat és az ételt. Az adott küldetés ezzel befejezõdött. ha Pécsen nem fog adták be. A sofõr azt mondja. A Vas megyei Mentõszervezet 2002. Azóta újra eltelt több mint harminc év.és két ülõ beteg szállítására volt a Fel-feljegyzek néhány adatot. a mentõosztály itt is a tûzoltóság keretein belül alaku er József parancsnok irányításával. édeskés szaga korminra vagy más direkt termõ szõlõre vall. akkor derül ki. Mielõtt elindulnánk megyei körutunkra. Megérkezik Puskás Tivadar fõorvos. hogy a ma ntõk kocsijai sokszor még egymillió kilométer megtétele után is jobb állapotban vannak. Van ennél nyomasztóbb bûz? Van. hogy az egyetemi városokban a kórházaknál magasabb felkészültség linikák mûködnek. Különféle trükköket alkalmaznak. a mentõk a hordágyon fekvõ tehetetlen tes l lebotorkálnak a sötét alagsorba. hogy a szentpéterfai házban az öre apírjai helyett halott feleségének iratait kaptuk meg. Néha hetekre le is állnak. Megnézem a szállító Toyotát. Õk válogathatnak a fuvarokban. Mint az ország számos más helyén. megmászta Európa legmagasabb hegycsúcsait. hogy este fél nyolc körül ér majd vissz Minden megyeszékhelyrõl járnak fel így a fõvárosba? Nem. még a hagyatéki végzés is elõkerül. január 19-én kelt jelenté . és életét az önkéntes tûzoltósá ajd a mentésügy kialakításának szentelte. megjelenésünkre gzó macskák ugranak szét. a nedves sarkokban ciripelnek a tücskök. mert rájuk nem ul ellátási kötelezettség. Brutscher a korszak romantikus figurái közé tartozott. az otthoniak megígérik. A megégett ember szaga elviselhetetlen. az ápoló lemossa a padlót. a Magyar Oxiológiai Társaság egyik vezetõ tisztsé rendíthetetlen vasi lokálpatrióta. ami nekik kell. ezek 500 beteget szállítottak el. úgy számolják. alapvetõ funkciója mellett Mentésügy címû folyóirat fõ szervezõje. Az 1908-as tífuszjárvány idején lóvontat csikat állítottak be. Megérkezünk a szombathelyi Markusovszky kórházba. on kiszólnak a családnak. egy fekvõ. Pécs és Szeged kivétel. A beteg szájá olva ömlik az éretlen vörösbor. € € Aludtam néhány órát az új mentõállomás vendégszobájában. a történelmi visszap t ér. Itt az OMSZ elsõ állomását egy. 22 óra 08 per kocsi betegterében szennyezõdések nyomai maradtak. például valaki mint vállalko esz néhány használt kocsit. A kórházi belsõ közlekedés egyetlen liften bonyolódik le. a háborúban elpusztult zsid akították ki. megtehetik. majd reggel visszamentem az ügyele ndult el a szállítókocsi Budapestre. szerencsére kiderül. Elõször Sárvárra látogatunk el. 1909-ben lépett szolgálatba egy gum rádlis mentõkocsi fûthetõ betegtérrel. Egyébként nem kell õ . rugói lásukhoz képest 2-3 centimétert süllyedtek meg a terheléstõl. mint mentéssel. a Matterhorntól a Mont Blancig. és elindulhatunk körutunkra. és a szakadásokba. jegyzések szerint tisztes iparosként vezette a családi boltot. 1892-ben végleg felhagyott az üzleti tevékenységgel. csak arról van szó. aztán szakaszparancs t elõ. Innen 1971-ben költöz tetejû épületbe. ezen sz tegeket.

a városi önkormányzat statisztikája azo ak 600 munkanélkülit tüntet fel. K lítókocsival rendelkeznek.) A sárvári mentõállomást állítólag egy feltöltött téglagyári gödörre telepítették. Puskás doktor átinvitál a helyi kórházba. Az éves kia . vagyis az i i intézet. bármelyik pillana n követheti maga a kémény is. 84 akut és 20 krónikus ágyon folyik a gyógyítás. Ezt az általános leromlást a város egészségi és szociális intézményei is meg kell hogy érez s otthonban 160 fõt gondoznak. de a mentõtisztek is teljességg el hiányoznak. 15 ezer helyi és környékbeli embert kellene ellátniuk. A garázson keresztül térek vissza az épületbe. Az 1990-es évek kórházi ágycsökkentési hulláma elsõsorban a pszichiátriai intézm te. hogy mind a három mûködik. Elõfordulhat. 3000-nél több munkahely szûnt meg. kezelés. Jelenleg egy Mercedes rohamkocsi és két Toyota áll benne nem b ztos. a mentõk hamarosan elköltöznek innen. 1. A kémény élvakolata is megrepedt. a beázások olyan méretûek. hogy az egyik helyiség mennyezetérõl átterje kéba. Csõdbe ment a Kesztyûgyár vállalkozás is. felkapaszkodom a falra szerelt vashágcsón. hogy ez a helyzet csak átmeneti. megbizonyosodhatunk. szág legnagyobb fûtõházainak egyike.5 orvosból fõállású orvossal nem rendelkeznek . a statisztika csak 7 mentõápolót tüntet fel. A kórházhoz tartozik a Benedek István könyve nyomán híressé vált Aranyketrec . ahol az intézmény két vezetõje is fogad minket. Az Építési Oszt felmérést készíttetett. Mindenütt érzõdik a rothadó lambériák szaga. A létszám 30 fõbõl áll. Az érren anatos betegségek száma megnövekedett. egyéb felszerelési tárgyai elhasználódtak. a Sv elindult. de méltatlan körülmények között végzi is a munkájukat. Az említett kimutatás szerint itt nemcsak a szakorvosok. legalábbis Celldömölk esetében. Érdekel. itt is minden lehasznált. Korszerû fûtéssel. hogy erre nem kerül sor. E s sorsának alakulásáról érdeklõdöm. vagy eredeti méretük töredékére zsugorodtak össze. A körmendi mentõállomás belsõ felújítása szükséges. hogy keletkezett a beázás. más továbbra sem történik. A környékbeli legendás hírû mezõgazdasági termelõszövetkez felszámolódtak. A falak ra kiül a salétrom. de továbblépni nem tud Szintén szükséges a szentgotthárdi mentõállomás külsõ és belsõ renoválása. Az Építési Osztály kerete terhére az év során elvégzett munkák összege 390 806 forint. Nem megy nálunk a többgenerációs együttélés. A mentõállomás egy kívül-belül megingot lyezkedik el. az ingata y az épület statikailag folyamatosan romlik. fertõzést magával sodró szél Balassagyarmat Balatonfelvidék irányon át jutott el saljáig legalábbis az õ vélekedésük szerint. saj uk nincs. a mentõállomások bútorzata.e ezt szerényen úgy határozza meg. 7-8 évesek. körülnézek a Mint az eltérõ árnyalatú fedõréteg mutatja. az új helyre még helikopterleszállót is terveznek. a tetõ javítás Az épületek. és az elõjegyzési lista is hosszú. Hosszabb beszélgetésre nem futja az idõnkb ll indulnunk. a fertõtlenítõ kag etére égett a savtól. Celldömölkön még szegényesebb állapotokat találunk. A kõszegi mentõállomás tetõtéri bõvítésének terve évek óta megvan. Vas megyében 460-ról 250-re ment le a pszichiátriai ágyak száma. mivel lényegileg dieselmozdonyok javítására volt berendezve. futástelítettségük 600 ezer kilométer körül jár. Sa z épületek karbantartására 174 937 forintot fizettünk ki. hogy a sárvári példa nem egyed a megyében. Nem lenül került ki a város címerébõl a vasutat jelképezõ fogaskerék. Celldömölk valaha virtigli vasutas fészeknek számított. hogy kell igazi kapcsolatokat kialakítani a családon belül. Puskás doktor igyekszik megnyugtatni. hogy még az itt tárolt zás egy nagy hasadás látszik. hogy megszûnnek kórházak Vas megyében? Meg vagyok gyõzõdve. változat ul átengedi a vizet. a fiatalokban indulatok élnek az öregek elle már nem is láthatták. Inkapusztán is 110-rõl -re esett vissza. hogy a sárvári mentõállomás külsõ és belsõ felújítása e (Tovább forgatva az említett jelentést. a padozat feltöredezett. júliusi kimutatás csak két kocsiról tesz em mintegy 45 ezer lakost kellene kiszolgálniuk. de a budapest szombathelyi vonal villamosítása követke a jelentõsége lecsökkent. a kivi hiányában még mindig várat magára. A helyi kórház 106 éves. A celldömölki mentõállomás belsõ munkálatainak felmérése már 1984-ben megtörtént. toldozgatásokkal próbálták meg helyrehozni. Elengedhetetlenül szükséges az épület külsõ felújítása is. a legmagasabb alat három mentõtiszt és öt szakápoló képviseli. a celldömölki polgárok Csernobilt okolják érte. de nem sikerült. lehullófélben van. jellemzõ apróság. soksz llátására is alkalmatlanok. festése elodázhatatlan. az ajtók mindinkább befelé billennek. egy mintegy 25 méter hosszú és 3 méter széles ott meg a szigetelés. mert egy 2002.

Itt Forma 3 versenyeket rendeznek. negyven év körüli asszony fogad minket. nehogy menet közben véletlenül megállítsák. Azt szem. Kérdezték. Mi történt az öreggel kérdezem . sokszor külön név szerint hívnak. Gyakran jár ki ide a pályára? Igen. Meghalt már valaki? Bent a pályán még senki. kiheverte az újbor kóstolást? Sajnos meghalt. egy szakápoló 3 . Az egyik ápoló m próbálta ezt a lehetõséget. 1994-ben egy képesítés nélküli osztrák mentõ 24 ezer schillinget keresett. A kocsink északnyugatra kanyarodik a határ közvetlen közelségében fekvõ Máriaújfalu felé. van. Egy régi gyermekorvosi rendelõ helyén létesült 41 millió forinto al.és motorvezetõk élik ki itt a sebességszenvedélyüket. és karamboloznak. szívesen vállalják. Õ nem abba a típusba tartozik. útba ejtjük az ostffyasszonyfai Pannónia Ring -et. havonta. és elsõsegélyt kelljen A máriaújfalusi házban egy csinos. a személyzet általában túlórában dolgozik. környéken lakik. az évek folyamán 161 esetet jegyeztek fel. Hetente? Nem. Néha nagyon nagy a forgalom. korántsem tekinthetõ általánosn gam is ismertem olyan körzeti orvost. hogy õ az orvos felesége. többen is azt fontolgatják. Fõállású orvos nincs. akkor derül ki. és a pálya egész vonalvezetése is kevesebb veszélyt rejt ma . úgy tudjuk. amitõl fuldoklo t. emellett Ausztriából és Németors zett kocsi. Megint tovább kell vonulnunk. Emlékszem. állatokkal foglalkoznak. Egy szállító. aki bútorokat készít. valamelyik városban is talált volna munkát. hogy indulnunk kell. aki ha egy balesetet lát. Földdel. hogy õ a vosa. alig-alig lehet megszervezni az ügyel etet. sorszámát tekintve 208. hogy egyes vezetõk hazafelé tartva tovább folytatj senyzést . egyikük masszõrként dolg egy osztrák futballcsapatnál. h apnak egy-egy szolgálatért. Tizenhat éve jött át Marosvásárhelyrõl. hogy átmennek dolgozni a közeli Ausztriába. Ilyenkor három napig valóságos város alakul ki autókból-lakókocsik kból. állomása. mit csinálok amíg fel nem sírt a gyerek Egy veterán motoros nekivágott a körnek. intubálni kellett. Egy pillanatig emlékezõen elhallgatunk. a hétvége érinthetetlen tabunak szá ilyenkor keresik meg a kenyerük hiányzó szeleteit. Errõl senki sem vezet hivatalos statisztikát. valósággal vonzza a bajokat. Infarktust kapott klinikai halálból hoztuk vissza. mikor a doktornõ ideérkezett. Összetalálkozom azzal a sofõrrel. hogy mennyi a fizetésem? Mondom: negyvenezer forint. Bár a kanyarok szelídebbe nt a világversenyeken látottak. Itt is csak néhány szót tudok váltani az emberekkel. Hely akadt bõven. nekem viszo erencsém szokott lenni. aki mielõtt útnak indult volna. sietve eldugja a mûszertáskáját dalog. Répcelak az OMSZ legújabb. egy földszintes épületet és egy garázst foglal magába. de Puskás doktor jelzi. Ez a ségként nem létezett korábban. az orvosok nem tudtak segíteni rajta. újfajta autógumikat próbálnak ki. a kisebb-nagyobb sérülések elkerülhetetlenek. aki példamutató kapcsolatot tart fenn a Mentõs zolgálattal. a szombathelyi állomás küld e gy szállítókocsit. Tud valami rendkívülit? Nem arról van szó. egy fonendoszkóp és egy vérnyo . P r be akar mutatni az itteni háziorvosnak. d vidéket választotta talán mert ez a környék hasonlít leginkább az erdélyi tájakra. Az elõfordul. az elsõ forduló után összeesett. akivel eg unk kint Szentpéterfán. mentõtiszt is csak egy. majd minden falu tart legalább egy mentõautót. fekete hajú. így találtam meg azt az ételdarabot. Szívesen nézném tovább a délelõtti edzést. kell rá a személyzet. gondosan kirakta a táskát a kocsijából. 2002 augusztusában adták át nyílt a 209. talá en fejezték be így az életüket. (Ez a pozitív magatartás bármilyen természetesnek is tûnik. minden elõfordul ujjmegvágástól szerszámok el sgyerek félrenyelt. Sok mentõ hiába jó szakember. Egy hétvégén is összejön kétezer ember. is Kunágotán.00 millió forint körül mozognak. ha síteni akarjuk a tervezett programot. akk yunk és az adóbefizetések számunkra felajánlott egy százaléka pótolja a hiányt. mindenki halálos csendben figyelte. ha az önkormányzat nem hajlandó fedezni a különbséget.és egy esetkocsit z utóbbit anyagi nehézségek miatt csak napi nyolc órában. A személyi állomány 16 fõbõl áll. Az alacsony keresetekre panaszkodna k. Itt a versenypálya mellékén szükség van a mentõk jelenlétére. legutóbb itt rendezték meg az osztrák motoros bajnokságot is. az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 610-620 milliót végzett teljesítményünk fejében. Ha egyelõre még nem is hagyják el az emberek az OMSZ-t. Tízórás mozgóõrséget adnak. érdeklõdöm a férje holléte iránt.

ez benzines kocsinál a teljes e lhasználódás határát jelzi. sok helyen a mobiltelefon sem mûködik. a másikban 548 645 kilométer van benne. . Nem is vesznek minket túlságosan komolyan a p seink. A rendszerváltás idejére ez a folyamat mek nagy része felszámolódott. hogy írjuk fel ezt és ezt a gyógyszert receptre. A könnyûipari üzemek idetel új lakost vonzott. a ranglista élén egy kõmûves áll. hogy késõbb ne bánjam meg. most is tagja az önkormányzati testületnek. majd ér e jönnek. de a jövedelmembõl kell fizetnem az asszisztensnõ et. vitelezett új épület luxus színvonalú. A büki állomás valószínûleg a legjobb állapotban lévõ mentõintézmény egész Magyarországon. most mégis felkapom a fejem. Ha ez a terv különös csodaképpen megvalósulna. Gazdagabb tele kból is meg tudják oldani. valójában ormótlan tuskóülésekre telepedünk le tni. Túlságosan gyorsan alakultak át az életfeltételek. ha lesz idejük. a fûtõtest fölöt iterjedt füstnyomok látszanak. egy még nagyobb feladat követ bõl teremtsék elõ a mûködtetés költségeit. A bázis az egykori polgármester régi lakóházában helyezkedik el. A technikai adottságoknak megfelelõen a személyi állomány is sz s és mentõtiszt nincs. de maga az OMSZ különleges gondot fordított rá. A határövezet nagy része hozzám tartozi hónap alatt 1000-1200 kilométert szoktam megtenni. A kõszegi állomás újra az általában megszokott képet mutatja. hogy SZ csak végszükségben engedélyezhette a fennmaradását. egy cikluson át társadalmi munkában a polgármesteri tisztsége is betöltötte. a tervezett új állomás felépítése valószínûleg még évekig elhúzódik. Én messze l k maradva az élbolytól a kamrámban jelenleg nincs más. Úgy véli: Kõszeg városa sohasem heverte ki a trianoni területelcsatolásokat. Az 1940-es évek vége és az 1950-es évek eleje változást hozott.ki a teljes felszerelést. Puskás doktor kérésemre áthívja az egyik városi A gaztól felvert kertben rusztikusnak szánt. A körzetem pr zált. Ott is el kell mennem. hogy egy esetkocsit vásároljan mentõknek. a kártyaszám meghaladja az 1200-at. nem segítette városként való fejlõdését. és az alapkövet rakták le a artján. és mégsem jutnak hozzá. Mentõorvos vagy mentõtiszt itt sem mûködik. Akik képesek voltak az új helyzethez való alkalmazkodásra. az egész autóparkja egy 12 órás és egy 24 órás szolgálatot teljesítõ sz k viszonylag új. Az orvosnõ kezet nyújt búcsúzóul: Fogadjon el tõlem egy jó tanácsot: körzeti orvostól soha ne vegyen használt kocsit! Õriszentpéter következne. de itt még csak a telket jelölték ki. Feljegyzek még egy jellemzõnek vélt ad bi Vas megyei állomáson összesen 7. a pletykák szerint nemcsak a város. igyekszem olyan döntéseket hozni. Ha a szomszédom a WC-re is a l jár. Az EKG-készülék is végképp tönkrement. a környékbeli falvak adta fél millió forintot egy újra. Semmi kétségem sincs.75 szakorvos dolgozik. ahogy lenni szokott: a pap és a pedagógus. a történ Vas megye kettéválasztását. k úgy érzik. A triában kerestek megfelelõ megélhetést. Más értelmiségi is él a faluban? Igen. A mi preventív tevékenységünk erõsen korlátozott. A betegek agresszivitása folyamatosan nõ. Vasvárra nézünk át. Ezek a leggazdagabb polgárok? Nem. Én csak egy dologban állok az élen: autóvezetésben. Én nem vagyok hajlandó erre vizsgálat nélkül. enyé a felelõsség. Partnerem gondolkodó-általánosító felfogást követ: a jelenségeket megpróbálja mélyebb okokr etni. hogy ez nekik is kijárna. aki a szakmája mellett vállalkozik is. hogy ilyen helyeken engem már emmivel sem lehet meglepni. addig magában Bükön kettõ is. nekem miért nincs egy rendes kocsim? kérdezik maguktól és a világtól. Félelmetes sebességgel ugrott meg a kínálat használati és élvezeti cikkekben. A magyarnak megmaradt részen belül külön hátrányt jelentett Kõs gy Szombathely riválisként kezelte. ahol nincs is út. a takarítónõt és a dologi kiadásokat is. A társadalom pozitívnak mondott változásai ellenére is nagymértékben megnövekedett a hang etegségek száma. Önhittségemben azt képzeltem. hogy a mosdóh elyiségben egy zománcavesztett fürdõkád is a helyén áll még. jelentõs vérfrissítéssel járt. Két szállítókocsival rendelke polgárai most próbálnak összegyûjteni 18-20 millió forintot. Minden nehéz helyzetben egyedül vagyok. és egy üdül deznek a büki gyógyhatású vízre rászoruló mentõknek. nõttek meg az egziszten különbségek. egyszerûen idetelefonálnak. de sokakból hiányzott az erõ az életformaváltáshoz. A falu befogadta a doktornõt. mint két kiló liszt. Állítólag hamarosan még egy emeletet húznak rá. inkább üdülõhe inõsíteni. tmódból eredõ ártalmakat nem tudjuk kivédeni. mikor meglátom. de az Õrség fõvárosa sohasem dúskált anyagiakban. a mennyezet beázik. hat gépkocsivezetõnek és ugyanannyi mentõápolónak 15 ezer lakost kel ellátnia.

ez pedig további betegségeket. mikor mindenkinek kötelezõ jelleggel el kellett indulnia különféle s ortversenyeken 10-tõl 70 éves korig. melyet Betlehem József írt a Svédország déli részén fekvõ trelleborgi mentõállomás munkájáról. hogy amíg õk a ko csmába jártak. ha a rendõrök velünk jönnek. és artikulátlan hangon üvöltve tiltakozik a beszállítás ellen. feljegyzek néhány adatot. egyszer egy másfél éves gyerekrõl kiderült. Alapelv marad azonban. Ilyen esetben mit írnak elõ a szabályok? Amennyiben az érintett képes egyértelmûen kinyilvánítani az akaratát. A mentõtiszt többször is megpróbálja szóra bírni. hogy megbilincselve tették be az õrjöngõ pácienst a hord k. akik már 20 hetes (két éves) ápolói végzettséggel rendelkeznek. 60-as évek MHK-ját. A vizsgálathoz levetkõztetik. hogy a kez hetes ápolói képzettsége van. a gyerek egyik kísérletre sem reagált. és is elmegyek velük. egy pincehelyiségben egy huszonötös körte égett. a legmagasabb fel reltséggel végzi a munkáját. az utóbbiak Mercedes márkájúak. az esetkocsinak e y fejsérüléshez kell kivonulnia. A magyar viszonyoktól eltérõleg a svéde s külön szállító-. A mentõorvosi kocsin fõleg aneszteziológus ápoló dolgozik. Hiába írja fel egy motor os a bukósisakjára. A mentõápoló próbálja megállapítani a kából csekkek kerülnek elõ. a belgy ti bajok nyolcvan százalékánál pszichiátriai okokat lehet felfedezni. már bent a kocsiban ülve letépi magáról a vérnyomásmérõt. Az agilis és doktor bekészített néhány számot az általa szerkesztett Magyar Mentésügy nevezetû folyóir zgatok az anyagba. Annyi elsõ p egállapítható. Puskás doktor lerak az állo Lefeküdnöm még korai volna. a rögzítõszalag tekercsrõl darabokat tép le. sem beszél legelemibb szinten sem. megerõszakolta azt nnan származik a lelki trauma. Egy lázmérõ hegyével végigpróbál t. a szomszéd. n csapkodni kezd az öklével. csak a rendõrök. és a kezefejére ragasztja. egy kerítés tövében. a Sabaria Cipõ gozott tervezõként innen maradhatott meg az elegáns cipõ. ma kapta meg a nyugdíját mondja az ápoló. Emlékszem. visszamegyünk Szombathelyre. a szemem megakad egy cikken. hogy ezt csak orvos veheti le rólam! . Béla fokozatosan magához tér. Mihez lehetne kezdeni? Nem tudom. látják el az . hogy idõt nyerjen. N. megszólal a riasztócsengõ. Az ilyen végzettségû dolgozók többnyire gépkocsivezetést látn dálnak Azok. de a receptet én írom alá. Úgy találom. hogy nem tud sem járni. hogy minden betegnek az a szándéka. Mire visszaérünk a mentõállomásra. akinek vigyáznia kellett volna a gyerekre. A svéd mentõállomás ellátási kompetenciája mintegy negyvenezer fõre terjed ki ez valamive ebb. Akármilyen nevetséges is. Béla nyugdíjas. A sérült a nyílt utcán fekszik. Kiszálltu lyszínre. hogy eltörött az orra. hogy életben maradjon. itt is folytatja az õrjöngés megrúgni az ápolónõket. hogy mi nem alkalmazhatunk kényszert. A sérültet a Markusovszky kórház baleseti sebészetén adjuk le.De hiszen benn van a gépben! szokták mondani. ez nem jelenti azt. de hol vannak már azok az idõk az orvos sietve hozzáteszi . én visszasírom az 1950-es. illetve roham mentõgépkocsi. Lassan a megyei kör végére értünk. a Mun Harcra Kész mozgalmat. hogy összehasonlítási a pközben látottakkal. Úgy látszik. árad belõle az ital bûze. le kell fogni. súl etben orvos is kivonul. abból dulva. nemegyszer fordult elõ. tehát fel kell tételeznünk a beleegyezését. Lehet. valamennyi azonos. Az ilyen szervezések levezették az idegi feszültséget s. mert a sérültek menet közben sokszor megpróbálnak kiugrani kocsiból. felmegyek a szobámba. ha eszméletlenül a hányadékában . mégis leszedjük. A rendõrség minket kért meg az ügy kivizsgálására. mint például a Vas megyei Sárvár illetékessége. tiszteletben kell t unk azt. viszont szokatlanul elegáns szürke félcipõt visel pedig a rongyolódás általában a lábbelinél szokott kezdõdni. még látom. ahogy az el ipõ lekerültével elgombásodott vörös foltok tûnnek fel a lábfején. Az ápoló. ami azt jelenti. régi esetekrõl kérdezgetem az ügyeletest. Az apa és a nagyapa bejelentette a rendõrségen. elõre k kötszereket. míg éjszaka két mentõgépkocsi és egy mentõorvosi k elõbbiek Chevrolet. A személyzet képzettsége elég eltérõ írja Betlehem József . már éjfél körül jár. Ez az úr nincs ilyen állapotban. A Nyugaton fokozatos an jelentkezõ problémák nálunk exponenciális robbanás formájában törnek ki. berendezési tárgyakat törnek össze. Az egzisztenciális tényezõk depressziót váltanak ki. eset-. beülök az ügyeletre. majd egy igazolvány: a sérült N. hogy visszakívánom õket. A feladatok ellátására nappal három me egy mentõorvosi kocsi áll rendelkezésre. de ap válaszul: Haggyál! Haggyál békén! Ruházata kopott és elhanyagolt. tehát valószínûleg nem történt megrontás A mentõtiszt nem tudja befejezni a történetet.

mely televízióval. A rendszerváltással járó bajok ezt a vidéket az átlagosnál is jobban sújtották. ennek 65-70 százal zokásos megoszlás szerint szállításnak tekinthetõ. Komárom. mert a lakosság viszonylagosan jobb egészségi állapotát sejteti. polccal. csak Baranyában töltöttem el v osszabb idõt. itt cserélik a hordágy ágyne l a beteget mozgatják. Szabadságok. szekrényekkel. A megyében két maszek mentõ mûködik. Pest. ággyal. em egy idõben mivel a szolgálati beosztásuk eltérõ. folyó al és más hasonló kényelmi lehetõségekkel van ellátva. erre viszont képtelen. modern. ám ha könnyes szemmel is. jóllehet nem rendelkeznek ilyen jogosítvánnyal. a sa mbereinek. A kórházban a mentõk részére külön szeparált raktár található. mind több üz asználnak fel. táppénz. azt mesélik. hogy a különbözõ pótlékok megemelik majd a nyugdíjalapjukat. 80-100 kilométeres távolságokat is meg kell . java részüket 6 órás idõtartamra. a hét hat napján. € 12. A másik viszont annál mozgékonyabb. mert nem minden mentõ fogható hadra minden n ap. hogy kijelentsük: az OMSZ baranyai szervezete nincs abb n a helyzetben. A megye összesen 38 gépkocsival endelkezik (Pest megye 86-tal. egy autót 12 órára. részben lehangoló. Mozgóõrség ak. olyan orvosságokat szerezhettek be. Ami a személyi állományt illeti. 113 ezer beteget mozgat meg. A riasztástól szám os kiérési idõ a sürgõs esetek 79 százalékában nem éri el a tíz percet. ez az állapot mára megszûnt. Négyszázezer lakos megfelelõ ellátásá tosítaniuk. ezzel messze elmaradt Borsod 40 ezer.ladatokat A cikk kitér a mentõk szociális-ellátási körülményeire is. de ezek közül csak 16 mûködik folyamatos an. mert a fizetésükbõl nem tudják rtani a családjukat az egyik legjobb mentõtiszt csokoládéügynöknek szegõdött el. az utolsó é gyék közötti foglalkoztatási sorrendben a korábbi hetedik helyrõl a tizenhetedikre esett vi sza. Ugyanaz a hanyatlás figyelhetõ meg a mentõszolgálat helyzetében is. de mégis elmennek. A cikket néhány adat zárja. leoltom a lámpát. egy másikat csak tízre tudnak kiállítani. Szükség esetén más anyagokat is felvételeznek. 1995-ben összesen 43 041 mentõfeladatot láttak el a körzetben. A szobát ugyan ketten használják. íróasztallal. tanfolyamok miatt összesen 25 ezer szolgálati óra esik ki túlny a nyári hónapokban. Az engedélyezett 296 és fél státusz most is be van tölt ez gyakorlatilag itt is létszámhiányt jelent. evés. a szabad idõben egy nappali szobában telepedhetnek le. a többi öt napra vetik be. A százezer lako eladatok száma 2002-ben 28 184-et tett ki. a sérülteket felkapják. Más megyékben nem tudtam végigjárni az összes mentõállomást. Vas jobban áll nála. Így hát a mentést és a betegszállítást gyakorlatilag az OMSZ állomásai látják el a megyében si évi kétmillió kilométer fölött teljesít. A fiatalok sze a hivatásukat. Baranya az OMSZ által k ett megyék közti rangsorolásban általában a táblázat alsó harmadába került. Megpróbálok elaludni. A cikk végére értem. akik már közelednek a pályafutásuk végéhez. így már az év derekára 4 ió forintos adósságot halmoz fel. ezért legfeljebb olyanok jönnek ide. de felriaszt a kivonuló esetko zirénája. m a technika ennek a feladatnak az ellátására sem elegendõ. A pénz. A plusz ötven s saját bérkeretébõl kellene kigazdálkodnia. a halottakat pedig otthagyják. és a . súlyosabb feladatokbó Nem igényel tõlünk nagy bátorságot. kocsijai megjelennek a balese teknél. Folyamatos fizikai tréningeken v részt heti rendszerességgel. sûrûbben szorulnak javításokra. mely Malmöhus kerülettel foglalkozik ahol a trelleborgi állom mûködik. Az éjszakai szolgálat valamennyi tag zobája van. hogy magas szinten lássa el a feladatát. egy futott kilométerre még 100 forint sem a saját költségek viszont a Toyoták fokozódó lepusztulásával egyre növekednek. vagy a külsõsöknek viszont 150 százalékos túlórát kell fizetnie. öt-hat éve még sorban álltak a jelentkezõk a megyei mentõs elõtt. és eltûnnek vele. igaz. Csak a mecseki bányászkodás felszámolásával hatezer munkahely szûnt meg ez a mentõsz is érzékenyen érintette: amíg termeltek az aknák. Ez r etes. hogy leállítson kocsikat. a rendõrök idõnként elkobozzák tõlük az n használt megkülönböztetõ jelzéseiket. rohamkocsi ellátottságú autók ál elkezésre. Borsod 107-tel). melyekhez az ország más részein aligha juto ttak hozzá. az egyik jelentéktelen: egy orvos dialízisre szállítja etegeket. a többi esetekbõl. A mentõs vezetés csak ritkán teheti meg. Ma már ennek az esélye sem merül fel. Szállítási teljesítményét az Orszá ségbiztosítási Pénztár messze alulfinanszírozza. H ajdú-Bihar 46 ezer fölötti igénybevételétõl. Az idõk változásával mind lejjebb süllyed az állomány szakmai színvonala is. Tágas étkezõ és jól felszerelt konyha áll a trelleborgi ment kezésére.

a kiöregedett falvakban mindenütt túlsúlyba jutott a cigány lako egváltozott a helységek egész összképe: a járókelõk lassabb ritmusban. a házakat élénk színekre: kékre. és 45 évesen nyugdíjba. A kanyargós utakon nagyobb távolságok is adódnak. és négy-ötszázért mé olond leszek az õ zsebére dolgozni! Egy másik mentõ veszi át a szót: Egyszóval mi sehova sem tudunk nyúlni. az ember ki tudta dugni rajta a kezét. nem marad más nekünk. vagyis hétfõn indulnak. kis mennyiségben nem lehe t meggazdagodni. a borral is fel kellett hagynunk. Híresek voltak a sellyei hentesek. A mentõállomást egy családi házból alakították ki. A házak eladhatatlanok. Magyar ember egyre kevésbé marad meg ezeken a gyenge földeken csak a dinnye terem meg. Hátul egy-egy roncsszámba menõ autó áll. A kocsmáros száz forintért veszi meg tõlünk literjét. Aranyosgadányban már többség. A mentõk megkérdezik. és csak pénteken za. 1962-ig járási székhely szerepét töltötte be. y mutassák meg a kocsikat. hogy az nagy üzlet. aki hamar. a városbeli változásokról kérdezem a mentõket: Itt valaha egy Építõipari KTSZ mûködött. birs . 1965 és 1980 között sok ház épült. A dinnye ára viszont esik lefelé. még primõrként ki tudja vinni a piacra. 125 ezer kilométer zétrothadt. de ezeket az utakat télen sem tisztítják le. Alsószentmárton pedig színtiszta cigány falu. hogy eljuthassanak egy-egy eset színhelyére. hamar eloszlik a gazdag Dunántúl illúziója. több száz alkalmazottal. idén sem szántottak. fõiskola i szép napokra már csak az utak emlékeztetnek. ha leszedik az alumínium jelzõtáblákat. Az esetkocsik ugyanilyen. felvettünk rá 80-100 ezer forint kölc azt is nyögjük még. A szakmával rendelkezõk mivel próbálkoznak? Eljárnak autóbusszal Székesfehérvárra hetelni . A cigányfalvak szinte csak a segélybõl élnek. hanem Baranyában mindenfelé: Gyöngyfán. hogy két kocsi el sem fér egymás mellett. Az út egyre meredekebbé válik. szeptember 9-én nyitották meg. hogy a kísérõm elõtt olyan t ra ragadtatják magukat. tükörjég fagy rá. most 18 ezerbe. a végpontok egyike.. Gondolja meg: az a fóliatekercs. a iért nem jár dotáció. de az indulataik tovább feszülnek. ciprusfenyõ alatt élénk virágok nyílnak. A sellyei munkanélküliség 35 százalék körül jár. Sellye a maga háromezer lakosával városi címmel büszkélkedhet. ha nem még leharcoltabb képet mutatnak. A haladási sebesség alacsony. Az önköltség 20-25 fo rint körül jár. a kertek kié tt elvégzett vizelésektõl. Csak annak. A másik fontos termékünkkel. valaha 100 forintról indult. és 1964. vagy még annyit sem adnak é itt telepedtek meg cigányok. Semmiképp sem vagyunk megbecsülve: egy rendõr százezer forint fölött keres. a fuvar 10-12 ezerrõl 50 ezerre ment fel. Azt hallottam. mint amit az OMSZ-nél keresü Még a jó idõkben. külön p kor jutnak. alig látni megmûvelt földet. szokatlanul szélesek. jó. kimentek Németországba ezek már kint is maradnak. 8-10 ezer forintos mûszakbérért senki se törekszik ide kisegítõnek. me ermelõszövetkezetek minden megszûnt. a madárberkenye. pirosra festették. inkább megpróbálok továbblépni. Leülünk egy kávéra. szélesen gesztikulál edetten sétálnak az utcán. Gil vakban pedig a százat is megközelíti. a sofõr megjegyzi: Most még istenes. Dinnyével sokan foglalkoznak? Egyre kevesebben. területén járásbíróság. A mi Toyotáinkat 1991-ben vette a S . ha 3 es sebességgel tudunk haladni. ami néhány éve 2700 forin ba került. ennek fele pedig üres kilométernek számít. õk Selly ogy elhagyjuk Pécs környékét. például ha Felsõszentmá e kell bevinni egy beteget. Valaha mi is Nysákkal dolgoztunk. rájuk bízom a döntést. az utak néha úgy ö . a váza fagerendákból volt összeróva. andó terület még a térképen is jelentõsnek tûnik. az építési költség feléért kelnek el. lelopják a vasúti kábeleket. vegyi üzem. 90 kilométert is megtesznek a sellyei bejáróhoz hasonló emel kedõkön egy ilyen útra ma is sor került. most 7-8 for ntot adnak kilójáért. nem éri meg. amelyekbõl késõbb bajuk származhat. Mailáthpuszta 25 kilo ekszik Sellyétõl. hogy melyik állomást akarom megnézni. Hogy tartják a helyszínre való 15 percen belüli kiérkezést? Papíron. nekünk pedig csontig ki kell töltenünk az idõt! Elhallgatnak. mellettük rég széthullo dálló alkatrészei halmozódnak valószínûleg szétvágják õket és elviszik a fémgyûjtõ telepr agasságúra megnõtt burján szegélyezi. Attól tartok. a szezonban már nincs ára. Orvost nehéz keríteni rájuk. varroda. Amennyire a men kitekintve megállapítható. a múltjába visszatekintve ne alaptalanul.

az Erõmû fényei egy igazi nagyvárost sejttettek. Ezt hogy kell érteni? Azért nem rothad. mert errefelé nem sózzák az utakat. és elindulunk visszafelé. mint Amerika! Tudja. Ózdról valaha egy szennytõl kávébar t kifelé. Azt mondja a vajda: Azt ne kérdezze. Olyan emberek. Drávafokon áthaladva kiderül. Magyarországon nincs pénz? Többet költöttünk tûzijátékra. udnak behozni két-háromszáz éves lemaradást. szakadtak. A sofõr más útvonalat válas y többet lássak a környékbõl. Nehéz velük hangot találni? Nem könnyû. Két Toyota szállítókocsi áll bent. százszor is bejártam már azt a hegyi utat. Ez nem rothad? Sajnos nem eléggé. sok a beteg köztük. úgy jöttek be a cigányok az erdõkbõl. A Bányatárspénztár épületének egyik szobájában kapott helyet csivezetõ és egy tiszteletdíjas ügyvezetõ képezte. a csillepályaudvar. eltûnt a szénosztályozó. ma pisztrángok suhannak a vizében igaz. kette 60 ezer forint segélyt. homokkal keveredve recsegett a járókelõk cipõje alatt. Komló látványát régen csak este lehetett elviselni. és ebbõl kell eltartani a családot?! Ez a vita messzire vinne. fõorvos úr. A feljegyzések szerint Komlón 1950-ben a bányászkodás nagyarányú felfejlesztésével egy idõb g az elsõ önálló mentõállomás. a szemem megakad Komlón. hogy a vérzõ sebüket a kutyával nyalassák tisztára . az embereknek kenyeret adó kohászat fel zámolódott. a vonat megállt a közúti átjáró elõtt. fõleg szív. ott laktam ig a kökönyösi munkásszállóban. a temetõ békéje. aztán mikor könyvet írtam róla. de némelyik felnõtt põ.zolgálat. újra felengedte a kútágast . akik ahhoz szoktak. Állomásfõnök vagy for t sem mûködött. Én 1972 73-ban háromezer forintot kerestem. akkor sérteget képzelitek. a kapuk elé kitett padokon öreg b lábukat. valamint a h . akkor csakugyan lopnak . Az egykori szocialista városok mára tisztábbá váltak. és visszakapaszkodott. Milyenek a higiéniai viszonyok? Ahogy üresedtek a falvak. Ez sincs tö Mezítlábas cigánygyerekek bámulják meg a falvakon átrobogó mentõkocsit. ga táblák látszanak. ahol mind a két szülõ munkanélküli. két nap múlva visszahozták. Ha kimegyünk egy esethez a péró -ba és bezárjuk a mentõautót. kin spórol ajtunk. Béke van mondja a kísérõm . az estét és a még reggeleket. a putrikból. Komlón se hull már a fekete por. felszántatlan. csak az vetlen mellékén bólogat néhány tõ kukorica. adnak ehelyett 80-9 0 ezer forintot. Egy szegedi cigánytelepen megvirtoltak egy többmilliós defibrillátort. a felhagyott dinnyeföldek helyén kint maradtak a foszlott fóliák. A kísérõm próbálja menteni a mundér becsületét. akkor ezer liter benzint lehetett venni rajta. felszámolták dás utolsó maradványait is fenn Zobák aknán. csak várják a delet. A helységtábla u el építkezéseket megelõzõ korszak pontházai tûnnek fel. és munkanélküliek ezrei guberálnak a meddõhányókon. A táj itt is hasonló képet mutat: hatalmas. eszerint most 250 ezer forintot kellene kapnom. epályaudvar. hogy megszûnt a régi legendás kisvasút. . mi van ott. lent a mélyben a kivilágított központ. Valaha bányászként dolgoztam Komlón. elköszönök. ezer embert tettek ki az utcára. Elindulunk. ruháik is lehordottak. nem beszélgetnek egymással. hogy mit kaptak tõlem! € € Másnap a reggeli kávénál megkérdezi a megyei mentõfõorvos: Ma hová akar kimenni? Nézem a térképet. nem olvasnak. hogy mi lopunk?! Ha meg nyitva hagyjuk az ajtót. nappal mindenfelõl szénpor sz . de az üléshuzatok és a hordágy is több helyen elszakadt.és idegbajban k. a másik 576 ezer kilométert futott má nézek a belsõ térbe: a fejpárna már valósággal szétfoszlott. percek alatt belepte az óvatlanul kirakott mosott ruhát. a kalauz leszállt és letekerte a sor amíg a szerelvény áthalad. A mentõk ezt nem hagyják szó nélkül. És én még jól állok. A fõorvos szólt dának. az egyik 560 ezer. Egyelõre nincs pénz a javításokra. Komlóra lehetne? Miért ne? Majd a gazdasági vezetõnk kiviszi a kocsiján.

fõleg azok kik lent a bányában a szállításon dolgoztak. jobban járunk. Végigvisznek az állomáson. megszûnt a és a varroda is. például egy ni. Itt szemben dolgozik egy teherfuvarozó vállalkozó. a mûbõrborítás sok helyütt megrepedt. a másik tizenegy éves. És legalább erkölcsileg meg volnánk becsülve! szól közbe egy idõsebb társa. már nem szállítják ingyen a bányaszivattyúk. és a felszerelésüket magában az üzem . hogy épp ezért tudnak kijön ert a víz nagyon megdrágult. õ is hátrányból indult kint. mi meg zavarjuk vele. És az orvosok sem jönnek. az infúzió belefagy az üvegbe. Van más példa is: egy bankban dolgozó középvezetõ tízszer annyi pénzt keres. A garázsban két Toyota parkol. mint az állampolgárok. Itt az orvosnak azonnal kell döntenie. g 15 évig kell kínlódnunk ezzel a verdával. hogy a következõ beteg talán az én gyerekem lesz. sokáig élt Komlón. évekig nem találtunk rá rt. ha úgy kívánja. Munkát akkor sem kapnának. Far nulmánya . Benézek a kocsi belsejébe. akik csakugyan szeretik a betegeket. június 1-tõl újabb nappalos kocsi beállításáv két munkanapi nappalos gépkocsi szolgálta a város és környezete betegellátását És most hogy állnak? kérdezem a levegõtlen. hogy elmehes sek nyaralni a gyerekeimmel. Moldova úr. egy elmebeteg dühöngésében még a plafont is beüt isztaság viszont kifogástalan. de hát honnan vegyek tízmillió forintot. Milyen alapbetegségek mutatkoznak nagyobb számban? Szilikózis. eszközök nélkül. sõt még nyáron l. Télen nem érünk ki vele idõben. Miért nem kedvelik magukat? Egy orvos számára csak egy felesleges dolog létezik: a beteg. ellátogathat barátjához. Lehet. csak 3-400 ember ingázik be Pécsre. félhomályos ügyeleti szobában ülõ mentõktõl Egy eset. Betegeik többségükben alkoholmérgezettek voltak. alkoholizmus. de ezzel sem megyek sokra. Emlékkönyvbe kellene írni azoknak az orvoso knak a nevét. konzulens nélkül. ezzel együt ttó alapbérem nem éri el a hatvanezer forintot. ha abbahagyjuk. az épületet 1955-ben a bánya segítségével építették fel. elköszönök. de a többiek sincsenek normálisan megf mondja a szolgálatvezetõ. mint itt a havi fizetése. ha õ nem volna a világon.és három szállítókocsival rendelkezünk ebbõl az egyik 24 órás szolgálatot lát k 40 ezer emberre terjed ki. õk többnyire önkéntesek voltak. a falakat és a többi felületet naponta valósággal lemaratják rtõtlenítõ folyadékkal. 1960. amibe igazán belemelegszünk. ott egy heti paraszol enciája többet tesz ki. olyan körülmények közé. Hívtak be Pécsre dolgozni. telefonügyeleti szo al és orvos vezetõvel 1957 márciusától állandó kivonuló orvosi szolgálat mûködött. egy köbméterért 5 kell fizetni.A következõ évben már ápolói és gépkocsivezetõi váltószolgálat szervezõdött írja dr. az e zítõ patentek meglazultak. a melegvíz a duplájából jön ki. a 40-50 éves emberek között sok tüdõdaganatos akad. ez is messzire vinne. ha bírnák. és leszakadtak. évek óta nem tellett annyira. de ott sem keresnék sokkal többe t. hogy Komlón mûködik egy saját vágóhíd. Egy kórházigazgató többet keres. Egy mentõápolónk kiment dolgozni Németországba. magára a 29 ezer lakosú Komló városra és 16 környezõ falura. Másodállásban havonta kétszer-háromszor ápo atot is ellátok. akiknek kórházi elhelyezése nem volt megoldott. külön á indult az ambulancia munkája is. s mmi bajuk sem lenne. A speci m itt helyezkedtek el. és nekik ott kell állniuk a sérült ztam egy hatodéves medikát. és letettem a szakápolói vizsgát. az egyik tíz. eladják a panellakásukat és kiköltöznek a hegyoldali kiskertjükbe. A fiatalok sem? Nem. . Az a másik könnyebbség. a szokásos kép fogad. Elmennek nyugdíjba. a ví ukba. Pécsrõl is És maguk hogy élnek? A többségünket gyakorlatilag minimálbéren tartják. õ háromévenként lecseréli a kocsiját. de az is elment inkább fül-orr-gégésznek. hogy kocsihiány miatt eleve 40 perc késéssel indulunk. Az orvosok sem szeretnek minket: Megjöttek az ostobák. hogy még folyóvizük sincs. állítólag ö b órabért kap. A magasabb beosztásokat is nehéz betölteni? kérdezem a gazdasági igazgatótól már Pécs f Kiírtunk egy pályázatot a megyei mentõfõorvosi poszt betöltésére. A kísérõm udvariasan megkérdezi: Úgy tudom. nem kell sietnünk. Az országú tesen süvít a téli szél. Ha elmegy a hozzátartozók figyelik minden mozdulatunkat. szívesen megvárom. Én érettségiztem. mint egy men Annyival többet ér a munkája? Mint minden vita. olcsók az árak. Egészen más irányban kellene próbálkozni. a pipogya OMSZ-esek! így fogadnak. 1953-ban pedig már két 24 órás és nappalos kocsi dolgozott. Mindegyikünk abból indul ki.

Az 1960-as éve kben majd kétmillió tonnát hoztak fel a környékbeli Padraggal és Balinkával együtt mostan k a töredékét sem. Demján Sándor és a transelektrós Székely Péter tartozi irányítók közé. hogy ismertek va laha. vagyis egyhangú döntésig kellett tárgyaln de a pert továbbvisszük a Legfelsõbb Bíróság elé. alacsony kénkibocsátást. A hatalmas. Az ajkai erõmû maradt a mi legfontosabb bázisunk. a Timföldgyár. a bányász a nedves földre vetett zsákokon feküdt. bér-.-hez. € 13. hogy felhagytak vele. 3 : 0-ig. Különféle személyes kötõdéseim révén mindig is érdekelt a magyar bányászkodás sorsa. de Ajka közelében eljutottam a még mûködõ Ármin-aknához. Komlón hol körülnéznem. ilojoule energiatartalmú. piaci alapon beszerzett import energiaforrásokra. hogy én itt munkaidõben heverészek. Õk nem találtak ki valamilyen tervet Árminbánya megmentésére? Azt hallottam. Az orvos felvágja a nadrágszárát és elaltatja. az 1980-as évektõl nincsenek fe jlesztések. felszámolták a Veszprémi Szénbányák Vállalatot. a maradék 20 százalékban pedig közüzemi hulladékot. Gyanítom. mert figyelmeztetõleg megszólal . eszméleté iccelõdni próbált a körülötte állókkal: Még csak az kellene. mi láttuk el a lakótelepeket is. bármit el lehetett volna égetni benne. Azt sem szabad elfelejteni. A bánya kihez tartozik? A Bakony Erõmû Rt. nemcsak az erõmû. de ezeket tudom hol keressem. Most itt tartunk jogilag. Sajnos ez is csak terv maradt eddig még egy téglát sem raktak le. A megmaradt bányászok mit szólnak a változásokhoz? Az átlagkeresetük nem rossz. azt ígérték. Kint az épület elõtt már befejezõdhetett a sérült ellátása. A létszám a korábbi 4000 fõrõl 318-ra esett vissza. és valószínûleg eltörte a térdét. Állami kézben csak a Hõszolgáltató és a kórház maradt meg. az ipari miniszter már 2001-re liberalizált piacot ígért. hetv nöt százalékban árminbányai szenet vesz igénybe. Ami biztos. ötven százalékban import fûtõanyagra alapozva. hogy 1997 õszén Inotán felépül egy új szenes al n hazai. az MVM v mondta a már megkötött áramvásárlási szerzõdést. 110 kilós embert fel a napszintre. Lehet. amely referenciául szolgált volna az tõk számára. magas hamutartalmú barnaszenet termelnek itt. a szén rom lna a tüzelési technikát. mert mi részvénytársas ozunk. hogy a városban több mint kétezer ember tengleng munka nélkül. A széntermelés visszaesését az egész város ipara megérzi. hogy valamelyik fõnök meglássa. Mikor kiérkeztünk a helyszínre. minden más pr ba került: az Üveggyár.Jó uram. mert azóta kirakták õket onnan. nekem nem maradtak barátaim Komlón. Most a Magyar Villamossági Mûvek. hhez 8 törvényt kellett volna módosíttatnia. Minden energiapolitikai váltás tovább nehezítette a sorsunkat. Egyesek azt is letagadják. õk hívták ki a mentõket is. A Fidesz-kormány azonban keresztülh ezt az elképzelést. Az ügy választott bíróság elé került. hanem a timfö e az energiára épült. úgy tudom. elsõsorban gázra hel yezte volna a hangsúlyt. Bár az anyag-. azért is. a 70-80 ezer forintos nettót is eléri ez ajkai viszonylatb n elfogadható. mert idõközben leváltottá tódja nem foglalkozott ezzel a témával: mindenki ott és úgy termel energiát. hogy felhúztak volna egy új erõmûvet. de nem jutott hozzá. azt ígérték majd a helyén. Az ígér valami távlatot. a nagy Elektronikai Kft. míg a kezelés tart. hogy az ország energiaszükség etének 25 százalékát a magyar szénipar termelheti meg. valaha díszsírhelyet kaptak a várostól. másik 40 száz lkokszot. Chikán. lehet. Menjünk csak tovább nyugodtan. 137 éve folyik itt a fejtés. eszkö k az egekbe szöktek. Kiváló minõségi mutatókat tûztek ki célul. A Medgyessy-kabinet hatalomra jutása után azt hirdette meg. hogy jkai szén ma már újra olcsóbb. hogy most is dolgo znak rajta. Nekünk egy reményünk maradt. mely 40 százalékban a környékbeli bányák szenét használja fel. csak egy-egy nyomásfokozó szivattyút telepítenek. mint az importból behozott ez valaha fordítva volt. Ez padlóra küldött minket. mások már kint vannak a temetõben. a beforgatás során eldõlt egy tám és egy kiszabadult b rázuhant az egyik vájárra. A bányászok egy fejtést szereltek át. az állam pedig különféle pressziókkal a saját alapanyag-termelõit védi. ahogy akar. és saját belátása szerint árulja vagy vásárolja. Mi most is hátrányból indultunk. mer ynevezett kiotói környezetvédelmi normáknak csak a mátrai Gagarin és az oroszlányi hõerõm A mi felvevõ üzemeink közül az inotai erõmûvet január elsejétõl leállították.. a szén bekerülési árát nem engedték emelni. Az Ármin a legöregebb akna az egész ajkai szénmedencében. ezek pedig inkább elkülden mint felvesznek munkásokat. egy szakszervezeti vezet behúzódom az irodájába.

de más utakon nem próbálnak pénzt szer i? Mire gondol? Gyerekkoromban minden Szilveszterkor gyûjtöttek a mentõk. Ezután már ne azt mondták. nem rakták fel rendesen a csutorákat. ápolóként dolgozik az állomáson. Most is csak a szokott kérdést tudom feltenni: Miért nem keresnek könnyebb és jobban fizetõ munkát? Mi Várpalotáról járunk ki. állítólag a 14 százalékot gáttól 15-20 méterre a benzinlámpa elaludt. és m ségek sem fordulnak elõ. 7-8 perc alatt bárhová eljutnak. Az épületet 1978. aztán átadták nekik. A mentésvezetõ ideg rázza a fejét: Néha órákig sincs hívás. a tó tú n elhelyezett párjával osztozik a feladatokon. átmegyünk Pápára. A feltételezések szerint munk n nem megfelelõen használták az önmentõ készüléket. õk is embertelen teljesítményekrõl számolnak be. Ha jö et cég. a városban tíz százalék fölötti a munkanélküliség. Egy ápoló lenyomott 2 jött meg a váltás. Egy fiatal mentõ fogad minket. az épület megsüllyedt födém láthatóan elválik az oldalfalaktól. elköszönök. Az ügyeleten. aki önfeláldozó. Mostanában mintha nem vennék ezt olyan szigorúan. hogy 35 százalékuk nem érte el a havi 5 forintot. fenn a kötélpályán közömbös lassúsággal köv Bent a veszprémi kórházban adjuk le a beteget. hogy mielõtt hazamennék. máskor meg a hamutartó is csörög. Ha lehet ilyet mondani. a téglák esnek ki a falból. Milyenek lent a munkabiztonsági viszonyok? Tavaly november 27-én kettõs halálos baleset történt. sõt még rosszul is járhat. hagyták meghalni a beteget. Nekünk nincs más segítségünk és tartalékunk. Kaptunk amerikai égési kötszereket a magyar katonai in etektõl. ahol széndioxid-gáz ülepedett le mérgezõ töménységben. A fõorvos felajánlja. de a hatásuk felér a kábítószerével. Az egyik ápoló a múlt hó 0 órát dolgozott. ahol beszélgetünk. csak kukázhatna. oxigénhiányos állapot lépett fel náluk. mint az embereink. Most már türelmetlenebbül ismétlõdik meg a mentõautó kürtjelzése. a mûszakját teljesítve néha reggelig tartó makon szolgál fel. A vállalatok segítenek. És nem tudunk diffe ni. a székükön hátradõlve napoznak és beszélgetnek. de mi elfoglaltságukra. a perselyre az volt ráírva. saját kocsival van ellátva. az állam mindent fedez. Nincs lopás amennyire vissza tudok emlékezni. utána mennék ki a vonathoz. de a mentõk megí . sietõsebbre kell vennem a beszélgetés tempóját. Valaki azt mondta. egyszer tûnt el egy svájci bicska . hogy gondatlanságból tervezték ide. az ápoló ne . megbüntették. A kocsi kigör en alig olvasható már az Ármin-bánya -felirat. mert a beteg elveszíti a bizalmát iránta úgy érzem. foly eredetileg tanult mesterségét.je. Utánaszámolunk: az õ havi munkateljesítménye is messze meghaladja a 300 Az épület belsejében is körülnézünk. n pénzért dolgoznak. Míg beszélgetünk. O kerültek. hogy szolgálatban ne hordja. általában az is hoz valamit. de ebbõl nem élne meg. a lengyel mentõk némelyike összejátszott a teme kezési vállalattal. min egy pillanatra visszatérne a legendás Orovecz fõigazgató szelleme. az álcázás miatt barnára vannak festve. hogy: mindenkit érhet baleset! Azt olvastam. és bekö fulladás. egyiküknél fülbevalót fede eki. egymás után szólalnak meg a telefonok. az öntevékeny munkáb sem takarja el a repedéseket. Egy nyugdíj elõtt álló gépkocsivezetõ hatvanháromezret keres. mert a bérrendezésnél derült ki. kifogott egy ellenõrzést. maradnia kellett. talán meg lehetne próbálni. hogy a készülék jó volt. A pihenõszobában a lámpaburát egy gumikesztyû takarja l . hogy az OMSZ-nél ilyen társadalmi gyûjtés csak egyszer fordult elõ: 1948 Sz lveszterén. A bevételbõl 12 új FIAT 1100-as típusú mentõgépkocsit vásároltak. megújítani a festett jelzéseket és tisztázni az állapotokat. ez napokra elosztva tíz óránál hosszabb mûszakokat jelent. Megfelelõ alapot sem raktak le. Az itteni állomást az 1960-as évek második felében építet a már nehéz volna eldönteni. az sem kaphat többet. tegyünk egy rövid kört néhány megyei állomás Balaton-partra kitelepített mentõkonténert nézünk meg. vagy a városban addigra má ogytak a jobb adottságú belsõ telkek. emlékszem. hogy hazavisznek. A konyhának használt helyiség falára kiírták: omlásve eg lerakott cementcsíkok látszanak. többe került a zeneka yi adomány összegyûlt. Tudom. hogy hivatalosan nincs keret a renoválásra. Az ügyeletesek mintha csak üdülnének. Továbbindulunk. és pincérkedik. Mi is rendeztünk már Vállalkozók Bálját mondja az egyik vezetõ . és kapunk az adók egy százalékából is. A késõbbi vizsgálatok azt mutatták. augusztus 20-án adták az eltelt negyed század alatt alaposan megrugdosta az idõ. Két emberünk ereszkedett le a 371. a fõorvos felméri beosztottainak megjelenését. így benézek a megyei központba.

Csak ideiglenesen mûködünk itt! mondja az állomás vezetõje. Szemét. ez is túlságosan sarkított n mint a dunántúli példákból láthattuk. A romlás minden elképzelhet erjed. leülünk a tartózkodó helyiségben. Szerencsétlenebb fekvésû területet keresve is aligha lehetett volna találni: mintha egy óri tányér alján helyezkedne el. Ami a személyi állományt illeti. Közvetlen közelébe érve is tudakozódnom kell. € 14. A helyette kapott cserekocsi is túl van már az elsõ fiatalságán. Az OMSZ szabad választást engedett. a pápai kórház új mûtõszintet kapott. maga yeiken már elmosódó piros-fehér karikák látszanak. hogy bemutassam egy keleti mentõállomás munkáját. hogy Magyarország két külön részre oszlik: az egyik a Duna gatra. mindenütt kihûlt. És magasabb szinteken nincsenek tisztában az itteni körülményekkel? Járt nálunk egy auditáló bizottság. sajnos egyben a legdrágább tényezõ. hol fekszik a mentõállomás. és használhatatlanná vált. Mi ennek az oka? A kórház városi. mint sok helyen tapasztalhattuk már. egy tüzelõárusító telep látszik. a maguké gyakran ozgásképtelenné vált és állandó javításra szorult. az se a sajátjuk. A megjelölt Szabó Lajos utcát keresem. Az ablakon kibámulva egy gumicsizmás öreg férfit pillantok meg. Milyen kiegészítõ feladatokat javasoltak az esetkocsiknak? Újságkézbesítést vagy Veszpré atokat? Már nem emlékszem. amennyire a szavaikból kivettem. de ez. Az állomás öt Toyota gyártmányú szállítókocsival rendelkezik. valamilyen munkásmozgalmár vagy mártír emlékét õrizh dõközben átkeresztelték Mátyás király nevére. 250 ezer kilométernél is többet futott. mert az irányítás nem tud személyzetet kiállítani ráj . 19 ápoló és ezetõ teszi ki a létszámot. jellemzõ. Jelenleg minden státusz be van töltve. én végül is Kazincbarcika mellett döntöttem. hogy a vezeték elszakadt. sem a buszvezetõ n várakozók nem tudják. ott sem kolbászból fonják a kerítést. de a földeket leginkább par agyják. itt sem elegendõ. Már közhellyé vált az a mondás. a teljesség k nek láttam. ott igazítanak m hosszú tömböt kell visszajönnöm. csak néhány szál napraforgó tör ki a burjántenger fölé. vagyis önkormányzati. Most. csomagolópapírra rajzoltak valamit. itt is felteszem a szokásos et. hogy itt a készenlét a legfontosabb. Akárcsak K . Máshol néhány szarvasmarha legel. használtruha-turkálók maradnak el mellettem és egy zálogház. fiatalabb koromban néhány hétig itt dolgo a berentei szénosztályozó építkezésén.és törmelékhalmok jelzik Kazincbarcika közeledtét. eddig csak konzervgy an vizsgálódtak. Olaszországban légkondicionáló és számítógép is van a mentõállomáson. minden irányból ide folyik és itt ülepszik meg a környéken le den csapadékvíz. tatja meg végül a magasházak tövében két nagy fûzfa árnyékában meghúzódó mentõbázist. a hotelkörü ltak náluk. 6 mentõtiszt. a mentõállomás pedig állami intézmény. a másik attól keletre fekszik. õk Peugeot-val járn Nem kell olyan messzire menni példáért. Valaha reggelenként Miskolcról utasokkal zsúfoltan indult tovább a gyorsvonat Kazincbarc ika Ózd felé. majd a barnaszénbányák részleges felszámolása idején b idõt a környéken. több szállítóm t ajtókkal vesztegel az udvar mélyén. a nyári szabadságolások idején. ehhez a városhoz is személyes emlékek kötöttek. lábuknál cigánytelepek húzódnak meg vály . Beljebb megyünk az épületbe. hogy most merre reparálgatják. üzembiztonságuk legalábbis kétes. gondolat. nyáron elpang. a bányászat és a kohászat jelentõségének megszûnésével ma már az egy kocsiból eszi. hogy erre a leállt bányavidékre honnan hozhatják a szenet. A kórházhoz irányítanak. Mióta? Ötven éve. hiába kérdezõsködöm. némelyikük futástelítetts kilométert is meghaladta. hogy a rohamkocsik kihasználási százaléka nem megfelelõ. a kazincbarci tudják. Sajószentpéteren a vasúti állomás homlokzatára felszerelt neonbetûkbõl leesett az el maradt a JÓSZENTPÉTER. hanem a megyei tartalékból kapták. Az állomástól autóbusszal megyek be a városközpontba. mûhelyrõl mûhelyre vitték. az egykor rabok által felhúzott Építõk útján. Mint minden általánosítás. A magasabb felszereltségû eset sikból csak egy van. hogy a papírt is a mentõ vetették meg. Megállapították. fõállású orvos itt sem dolgozik.valószínûleg arra figyelmeztet. csicsásra . egy reménytelenül elgazos dott rétet próbál lekaszálni. télen jégtócsákat alakít ki. Amerre elhaladunk. megbarnult bányaépületek várják a bontó csákányt.

de az sem igazán használható. hogy Kazincbarcika mentõk nélkül maradjon? Az önkormányzat megpróbál segíteni. benn a szobában vízszintesen áll a függöny. A megfázásokról már nem is be zélek. Nem kapnak támogatást? A mentõállomás fenntartása az állam feladata. ki merné elvállaln elelõsséget. a pince ind kitörték. Valaki már huszonöt éve diabetesben szenved. Valaha 1-2 millióért rendbe lehe ett volna hozatni az ablakokat. Az ablakkeret fölött potyog vakolat. Olyan alk gatóink vannak. hogy rotha osszériája. hogy látás biztonsága nem teljesen garantálható. Bár senki sem mondja ki nyíltan. ahol 42 ember veszt tte életét. ragtapa artják egybe. A címet Kazincbarcika régi. akkor k hívja a mentõket. ahogy haladunk lefelé a lépcsõn a ho indenütt nyitva vannak az ajtók. de világos. a padló az udvar szintjénél alacsonyabban fekszik. ennek nagy részét nekünk kell lenyelnünk. Mi is így használódtunk el mondja a kocsin szolgáló középkorú mentõtiszt. hogy felülrõl mindent jobban lehet látni. a nagy márka ellenére úgy tûnik. kivirágzik a salétrom. Az amúgy is szûkös kapacitást itt is tovább terheli a sokszor felesleges igénybevétel. Ha egy belõtt drogos fekszik az utcán. Lent a tartózkodó helyiségekben nagyobb esõk idején a lámpaburákból is f a víz. az ablakkeretek fölött kipotyogott a vakolat. tízen is telefonálnak. z például a 2000-es évben a Borsodchemnél bekövetkezett buszbalesetnél. aki az éjszaka vért köpött. a nõk és a férfiak integetnek utánunk. most is felmászok a tetõre a vas csón. Ez is azok közül való. Az a legnagyobb pazarlás. Közben a szolgálatvezetõ kiadja az utasítást a mentõkocsinak: egy 45 éves tumoros nõért kel ni. még bent parkol az udvaro n. márkájú lepusztult kocsit tart. piros pongyolába öltöztetik és nak fel rá. Az eredetileg szigetelt födém beázik. fóliával. hogy meg tudják vizsgálni az asszonyt. húsz év alatt negyvenet teljesítettünk. félméteres magasságban felszivárog a falakba. és egymás nyakába b sírnak. annak idején azért nem ép agasabbra. viszont ha kórházi vagy rendelõi kontrollra kell mennie. a mentõk kikapc soltatják. tehát a t csapadék befolyik. mint egy helybeli orvosnövendék. jó idõben sem szárad ki. Minden részében lelakták. illetve sérült meg súlyosan. hogy egyszerre öt-hat mentõfela ellene teljesíteni. de közönségesebbet. Véleményem szerint. néhol ki is lyukadt már. a szomszédból átjövõ asszonyok beszélik rá. most 15-20 millió kellene rá. mire kiér ki már haza is vitte az illetõt. csak nehezen tud bekap . köztük int a területi központ szerepét betöltõ Edelény. A 40 ezres Kazincbarcika városon kívül még 60 település tartozik ide. melyek még az NDK-ban készültek. Már megtanultam. de a kocsik vagy szállítást végeznek. Úgy állapodunk meg. gyalog jár vásárol ismerõsöket meglátogatni. A kocsi belseje is a megszokott lehangoló képet mutatja: a hordágy mûbõr huzata és a mellet e álló székek bevonata egyaránt szakadt.Az ellátandó körzet két földrajzi határpontja. Nem akarom megdicsérni az 1950-es év e akkor keményen megfizettették az indokolatlan igénybevételt. A beteg nehezen áll rá. A garázs fala és a nekitámasztott tartalékpolcok is rothadnak. de az OMSZ-nek nincs pénze az átalakításra. megy a televízió és harsog a magnetofon. A ház négyemeletes. A kivonuláskor egy-egy megtett kilométer önköltsége 600 fo t körül jár. Már korábban is kezelték a tüdõbajokra sz dott edelényi kórházban. aki a szülei pénzébõl egy mentõalapítványt re. Az én nemze dolgozott egy hónap alatt. hogy az esetkocsival töltöm el majd a napot. Ilyenkor meg kell várni az idõveszteséggel járó központi segítséget. de a városnak is érdeke. de itt sem kapja meg a néki kijáró elsõbbséget. Mercedes-Benz gyártmányú. elslumosodott belvárosában talá g. az irán it sem tud kiküldeni. fadarabokkal. cigány tulajdonság. 50-52 éves korban sorra viszi el az embereket a szívhalál. A rádió tetõantennája valójában már romokban hever. Végigjárjuk az állomás épületét. ha egy erõsebb szél fúj. az ajtók törött üvegtábláit furnérlapokkal pótolták. mint jobb mûszaki állapotút. A mentõautó elindul. Az ápoló beköti az infúziót és elindulunk. Elõfordul. hogy menjen be velük oda. Az épület elõtti parkolóban néhány vénséges Mercedes áll. a vizsgálatoknál nem ír ot. künk egy megszüntetett óvodaépületet. A szobában. egy nagyrészt cigányok lakta környezetben. Hídvégardó és Mályinka országúton mintegy sz zik egymástól. van idõm megnézni. ha a helyzet alapvetõen nem változik meg. a mentõk most is azt javasolják. de az állapota kielégítõ. Az EKG-készülék kábelei nemrégiben még töröttek vo trõl küldtek le helyette egy másikat. hogy ne kelljen lifttel is ellátni. 2004-ben az ÁNTSZ minden t bezár majd. ahol a beteg fekszik. ha a karbantartáson spórolunk. mégsem kapunk egy óra n díjkedvezményt sem. vagy esetnél járnak kint. világosan kivehetõk ra ebb nedves foltok.

a szabályok évi 200 túlórát engedélyeznek.lódni a forgalomba. azzal talán eljutunk a nyomorküszöbig. ennek ellenére be õt ellenõrzésre a kazincbarcikai kórházba. Kijött a helyszínre az orvosi ügyelet. rengeteg a kisebb-nagyobb baj. ahol egy munkás beleesett a kútba. Mitõl van ez? Nem tudom. és szirénázva nekivágunk az or helyszínre kiérve kiderül. ahol egy zsírréteg okozta dugulá gszüntetni. mert akkor véged van. a férfi ruhájából-testébõl áradó csatornaszagtól e valahogy kibírom a kórházig. leszállt a szennyvízátemelõ aknába. a t arcán látom. az az orvostanhallgató visz ki a vasúthoz. elõrehajolva ül a sáros füvön. Például találtunk egy szponzort. gépkocsivezetést. A kocsiban váratlanul megszólal a rádió. A beteget át ke egy szállítókocsira. a torkán egy fehér tülldarab fedi el a mûtét helyét. Az orvosi fémtáska minden kany arban szétesett. mert ennek az esetkocsinak közvetlen életveszélyt kell elhárítania. A mentõtiszt a hordágy mellé ül le. Csak gépkocsivezetõ van rajta. csak nem érdemes. hogy rossz eredményt kaptunk. sõt a tûzoltók is megjelentek. A mentõkkel töltött hosszú hetek alatt most látom harmadszor vagy negyedszer. ha meg akarnak élni. de felülrõl leszóltak. Hol dolgozott? Itt Herbolyán voltam vájár. A dolog annál veszélyesebb. Ezeket olyan 15-20 ezer forintos összegekbõl meg tudtuk oldani. menet közben kétszer is elõre szól a sofõrnek. felrakják rá az EKG-készülék tappancsait. a szolgálatvezetõ új utasítást ad. sõt a pénzhiány miatt ebbõl a keretbõl Az emberek. Miért ne? . de õ inkább leül. A pácienst leadják a belosztályon. hogy álljon meg és letán Én a mögötte lévõ széken foglalok helyet. csak a forma kedvéért eszem egy-két kanállal. hogy borrava lót kapnak. Egy mentõápoló harminc letöltött szolgálati év után 74 ezer for z haza havonta. Szépen tartja magát. aki adott volna p t egy új rohamkocsira. csak betegszállítást vállalnak 8 ocsival. ahol sokkal több tumoros eset fordul elõ. talán még mindig Csernobil okozza. a mentõtiszt megkínál a maga hazulról incs étvágyam. koloniál szekrénybõl soha sem jött jatt mond ar gúnnyal a mentõtiszt. Próbálkoztunk nag yobb volumenû támogatásokat is szerezni. maga fekszik fel a hordágyra. Egy csatorna-karbanta tóval történt baleset. hogy feküdjön le a kocsi . Most jön a béremelé . hogy házon belül kiegészítsék a keresetüket? Nincs. Indulnom kell. A parasztház kapujában a feleség jön elén a gégerákkal operálhatták. Ennyit is csak a szegények szoktak adni. Az ügyelettõl új utasítás érkezik. az alacsonyabb besorolásúak a hatvan ezret sem érik el. mert a beteg egy infarktuson már átesett. az induljon el Izsófalvára. szobafestés sonlókat vállalnak. és elindulunk. Az öreg f elhárítani a mentõk gyámolítását. hogy ne erõltessük ezt az ügyet. próbálja megóvni a beteget a rázkód Van Kazincbarcikán egy olyan sáv. a kocsikból hiányzott a vércukorszintet mérõ mûszer. az öregasszony egy-egy zöld kétszáz forintost csúsztat a zsebükbe. de a szerelõ közben m z tért. mint a város részeiben. Nincs mód. hogy keresnek? Szabad. Apám azt mondta: ne állj meg soha. aki szülei pénzébõl létrehozta a yi mentõalapítványt. és útközben sem nyög vagy j Bátyám. Õk nem járnak ki esethez. kell kimennünk egy infarktusgyanús öreg férfihoz. Szüksége van a mentõknek ilyen alkalomszerû külsõ segítségekre? Azt hiszem. elsõsegélynyújtás-oktatást. A mentõk szólnak neki. ápoló nincs. mikor visszaérünk a bázisra. be kell vinnünk a kórházba. hogy igen. Már három óra felé jár. vagy a panelekbe került be radioaktív anya g a bánya meddõhányójáról. A mentõállomás udvarán sietve átpakolják a tumoros asszonyt. ahová elmehetnének? Csak Miskolcon a Borsod Mentõ. Letörlik a beteg mellérõl az észlelõk tapadását segítõ folyadékot. Nem látszik rajta sérülések nyoma. hogy a kapott tájékoztatás pontatlan volt. Szabad megkérdeznem. az EKG-ba is vettünk ulátort. Maszek mentõk nem mûködnek a környéken. Gázálarc és biztosítókötél nélkül ereszkedett le a három-négy méteres mélységbe at figyelõ falubelieknek kellett felhozni õt. aztán megyünk tovább. hány éves? kérdezem. A hetven év i fájdalmában keresztbefordult a kettõs ágyon. Hetvennégy.

hogy kiküld-e kocsit. Az író úr nem tudja. hogy a mentõtiszt két klinikai halotta t reanimált. Nem kellene magnóra felvenni ezeket az eseteket? kérdezem. sokak számára ez a legfõbb szórako egy-egy gunyoros sértést üvöltenek bele a kagylóba. sõt veszéllyel járnak. legföljebb olyan nyilvánvaló ugratások esetén. egy cukorbeteg asszonyhoz. Inkább elvállalja. De ha mind megvolnának. a személyzet fõz egy kávét magának. aki fent a szõlõheg en lett rosszul. € € Legközelebb néhány hét múlva kora esti idõben vetõdtem el a kazincbarcikai mentõállomásra. Az ilyen kiszállások egyébként is sok bajjal. Ha rögtön Toyotát kaptam volna. váltás éppen akkor lépett le. Szükség van az állandó összpontosításra. hogy mindenáron gyógyítsuk meg a betegeiket.Mert nincs pénz emberre és benzinre a mûködtetéséhez. élesztett újra egyszerre az ápoló segítségével. az egyik kocsiból a másikba ug A Mentõszolgálaton kívül más állása is van? kérdezem az egyik ápolót. egy köbméter víz jelenleg 500 forintba kerül. hol van a mosószer és az áram?! . Komlón ugyanannyi. A számítógépünk feladata volna. Akkor ott is drága és ez még csak a víz. az önindítót használva fordultak meg. de itt Kazincbarcikán külö z. A sofõrök dohogva elvonulnak. ma nem lenne mûfogsorom és m se fájna. lovas szekérre áttelepülve jutottak fel. hogy a péró fele hahotázva fogadja a kivonul mint hogy egy valódi beteget segítség nélkül hagyjon. a dombos-völgyes területeken gyakran kerülne yzetbe. Máskor egy szinte járhatatlan úto elszakadt a kuplung. Akkor olyan túlságosan rosszul nem állhatnak. és ugyanennyit teljesítek egy benzinkútnál is mint ki kútnál néha többet is. hogy rögzítse õket. ápoló beköszönt még a szolgálatvezetõ szo egy idõsebb gépkocsivezetõt. Mennyit ment ma? Rövid utak voltak. mindig vele tart az egész csapat. Olyan eseteket is feljegyeztek. meghalsz te is! A kollégáktól olyan eseteket is hallottam. mint hogy az eszméle g hasfájásról panaszkodik . Ezt a kérdést már számtalanszor feltettem. A szolgálatvezetõ feladata eldönteni. A kocsival nem volt baj? Én még a régi Nysákon kezdtem. összekeveri a k beszélgetést a tegnapival. de ritkán meri elutasítani a hívást. ha õszintén válaszol. mindig külön kapcsolom et. egyik-másik sofõr. hogy felvet minket a pénz. A felesége is állásban van? Igen. hogy fegyvert fogtak az orvosra. a terheket továbbhárították a l ra. általában a cigánytelepeken lévõ segélyhívókon jel a 104-es és a 105-ös számot ingyen lehet tárcsázni . egy idõre kettesben maradunk a szolgálatvezetõvel. Itt az állomáson 168 órát dolgozom. Bólintottam. hogy kiolvadjanak az ajtók. mer t a hideg mûbõrre kell leülnünk. hogy téli reggelenként be k nk a garázsba. Biztos hallotta már. akkor se mennénk vele semmire. az élet mindenütt drága. egy évre 4000 forintot fizet ez egy alkalomra sem elég. Nincs összkerék-meghajtású kocsijuk. de már rég elromlott. rosszulléte jelentenek be. sõt emelkedtek. Hogy lehet az? Az én mocskos-véres ruhámat nem keverem össze a család holmijával. Közben feladatának végeztével beérkezik egy-egy kocsi. Kazincbarcikán az ipari üzemek leállításával felire-harmadára csökkent a városi vízfelh mû kiadásai viszont változatlanok maradtak. Vegyünk csak egyetlen példát: a mosatást. talán 300 kilométert összesen. növelték az árakat. fejenként öt-hat adagot is elfogyasztanak egy mûszak a latt. máskor viszont baleseteket. óvónõ. Az erõsen összetartó megkövetelik. de a mentõk minden esetben vonakodva feleltek rá mostani partnerem sincs meggyõzõdve. Azt mondták az egyik mentõtisztü ek: Ha anyu meghal. a rendõr ségnek nincs ereje ilyen ügyekben eljárni. aztán szó nélkül ültünk egymás mellett az állomásig. hogy a Mentõszolgálat ezt ben váltja meg. Egy másik sofõr közbeszól: Nehogy már elkezdd dicsérni a Toyotákat. Így is majd mindegyikünknek aranyere van. ha jön a szállító tanker. hogy nem sodorja bajba magát. 15-20 menetlevél halmozódik elõtt Közben meg-megszólal valamelyik telefon. A középkor tes férfi a másnapi betegszállítási tervet állítja össze. aztán végig a váltóban lévõ seb ladtak a célig. mert éjszaka is ki kell mennem. Ne higgye.

€ . aztán felém fordul: Mályinkán egy 61 éves férfi rosszul lett. akkor derü hogy az utcában eltört egy föld alatti csõ. A család felháborodottan nekitámad. Beszéd közben nem tompította le eléggé a hangját. hogy személyesen riasszon. most is többet tartózkod m a levegõben. elfog a pánik. sav tolul fel a tor ba. mindenki gyengeségre. lelas sítja. azt fogyasztja. entpéterfai öregember esete jut az eszembe. helyette dohányzik és iszik most fõzték ki a házi pálinkát. szerencsére. kodom. hogy a magyar ember szívesen nyilvánít véleményt. de egy-egy hirtelen irányváltás így is megdob. bátyám. hogy mi történt. A beteg injekciókat kap. hogy mire kiérnek a helyszínre. az ügyeletesne nie a tartózkodóba. mint a mûbõrborítású széken. bátyám. Egy öreg mentõorvostól. A bejelentések azonb n folytatódtak. mint egy Trabant. ha a beteg aláírja a nyilatkozatot? Akkor is behozzuk. a képen átfutó szabálytalan hullámok a pitvar fibrill lzik. ahogy tudok. A körülményekre jellemzõ módon a bevetést jelzõ csengõszerkezet sem mûködik. átnézik a korábbi zárójelentéseket: a páciens már g s elszenvedett. a sofõr. hányásra. Az út nem igazán alkalmas arra. és valóságga lja a hordágyra. a mentõknek is megtagadja. mikor a hegyek közé érünk. Az orvosságait nem szedi. nem kényszerítjük. bekapcsolja a kék villogót és a szirénát. Itthon akarok meghalni hajtogatja . a pártnak még ma is több százezer tagja volna. Kiengedem a nadrágszíjamat. Az öreg férfi. Nem vállaltuk volna a felelõsséget. hogy mennyire nem szabad beugranunk a látszatnak. epilepsziás rohamokat is kapott. hogy a lift üzembe helyezése eg egyedórát is igénybe vesz. a páciens tartása meginog. nem ismeri meg a családját. tudták. mintha be akarná hozni az í elvesztegetett másodperceket. hanem egy nyilatk zatot kellett volna adni errõl. Így mindenesetre egyszerûbb. hogy orvosi felügyelet nélkül mara éjszaka egy újabb rohamot kap. A kocsi elindul vissza Kazincbarcika felé. a továbbképzéseken nagyon s történeteket mesélt arról. arca feszültté válik. akihez kihívtak minket. Szerencsére a kocsi megáll. a tempóját. és a gáz onnan szivárgott be a házba. fejfájásra p szolgálatvezetõ szénmonoxid-mérgezésre gondolt a városi gáz akkoriban még tartalmazott CO ak a Gázmûveknek. A bal keze kifacsarodott és a lába is mozdítha tatlanná vált. A szolgálatvezetõ felháborodott: De kényelmesek vagytok! Selyempárna nem kell a seggetek alá?! Aztán kiderült. de kiderült. hogy a házban nincs is bevezetve a gáz. hogy szégyenszemre elhányom magam. sietõsen kérd a válaszokat feljegyzi egy papírra. visszatelepszem a szolgálatv ellé. már csak olyan. fõleg sz e nem szeret írásban is felelõsséget vállalni. három napja rosszul érzi magát. tudata lassan feltisztul. hogy száz kilométeren felüli sebességgel haladjunk r a. A csapat egyik tagjára most is rátör a vizelési inger. meg tünk. a lift legyen lent a dszinten. a padlóig tapossa a edált. A gyomrom lassan felfordul. Írjon alá egy nyilatkozatot. Egy abszurd példával élve: ha a rendszervált lett volna elég egyszerû távolmaradással megszüntetni az MSZMP-tagságot. Kiküldöm az esetkocsit. de a sofõr a szerpentinen sem lassít. ha aka lük tarthat. de õ nem hajlandó menni. Egy lakóházból egymás után érkeztek a hívások. Mi lett volna. különösen Tardonán túl. félhangosan motyog maga elé: Meg akarnak verni! A mentõk ráteszik az EKG tappancsait. a hordá e is a mentõtiszt felé rúg. és a már szokott módon idegcsillapító után tapogatódzom a zsebemben.Megint tanácsosabbnak ítélem kitérni a feltörõ indulatok elõl. a beteg megérti. hanem tovább kell vizsgálódnunk. hogy kór házba menjen. a beosztásában elõforduló bonyolultabb esetekrõl faggatom. ennyi jár egy embernek! A mentõk egyelõre nem vitatkoznak vele. infarktusgyanús. a családja már megpr vitetni a kórházba. kimentek a helyszínre ellenõrizni. dr. Rosszul megy a motor. nem is es zik rendesen. hogy megtagadja a be és írassa alá két tanúval! A tapasztalatok azt bizonyítják. Rendben van. A trükk itt s eléri célját. a szolgálatvezetõ felkapja. Közben megszólal a telefon. Találomra lekapok a fogasról egy piros mentõ abátot és felveszem. Máskor egy kivonuló egység azt kérte. újból rászóltunk a gázosokra. Szegeczky Dezsõtõl sokat tanultam. hogy az egység ismerte a helyszínt.

a csövek egyrés odálódtak. például Ózd. Kapok néhány írásbeli anyagot az i tónõtõl. A Miskolcon lakó orvosok Kazincbar jlandók kijárni autóbusszal. szemem megakad egy cikknek a címén: Toborozzák a magyar ápolónõket! Már t a kórházi fizetések rendezése. Szá talában már a csõd következik. Kazincbarcika pedig szocialista fészeknek volt kikiáltva. a szállítók és mások felé havonta átlagosa ttal nõ. ám az állások 20-30 száz t az sem ellensúlyozza. belül pedig egy dekoritlap zá ja le. A csõrendszerünk nagyjából használhatatlan. Behív minket az irodájába egy kávéra. K yetlen mentõs esetkocsija kint vesztegel a kórház elõtt. a külsõ részt egy alumínium le tán egy mûanyag szivacs következik. A külföldi szerzõdések nem csábítják õket? Ehhez nyelveket kellene tudniuk.€ Másnap délelõtt leadunk egy beteget a kazincbarcikai kórházba. egy keményebb infláció elsöpörné minden pozitív hatásukat. tehát nem mernek kockáztatni. elsõsorb gyarul beszélõ ukrán és román szakdolgozók A kazincbarcikai kórház fel tudja tölteni az ápolónõi keretet? kérdezem az igazgatónõt. hogy a magyar kórházakban 200-250 külföldi nõvér dolgozik. és folytatjuk a besz Az Intercity vonaton Budapestrõl Miskolc felé tartva belenézek az ülésre kirakott zöld szín dasági napilapba. . az viszont biztos. Ha érdekli a mi kisvárosi kórházunk helyzete. nem utols n annak köszönhetõleg. illetve valószínûleg többel.7 milliárd t kapunk a 2003 2004-es években. sok milliárd forint értékû rekonstrukciós munkákat végeztek el rajta. A keresetek változatlanu ersenyképesek a magánszektorban és a kereskedelemben elérhetõ jövedelemmel. A tulajdonos önkormányzat nem segít? Igyekeznek. kaptunk ígéretet a minisztériumtól. Kazincbarcika szegény város. nem mehetnek máshová ozni. Arról ugyan nincsenek pontos adatok. hogy mit akartok? Nálatok száz évvel öregebb kór s vannak! Bár most mintha megmozdult volna valami. hogy Magyarország célország lett ilyen tekintet ben Hazánkban közel 88 ezer az egészségügyi szakdolgozói létszám. hogy hamarosan újra lejövök. Ha minden jól megy. Az 1960-as évek végén szinte egy idõben három kilencemeletes. Mennyi az éves költségvetésük? Mindent összevetve évi 1. megállapodunk. Ez nagyon sok. A karcagi kórház messze jobb állapot nt a miénk. ez történt a vasgyári kórházban. A határok megnyitása csábító írja az újság. de mint a mentõk mondták. A három és fél évtized alatt sok helyen szétrothadtak. hogy Karcagot a Fidesz-kormány pénzügyminisztere képviselte a Parlam ben. Mennyi pénz kellene a teljes felújításhoz? 5. Jól látom. tudjuk fedezni a mûködésünket. aztán elköszönök. akko ha kész lakást kínálnak nekik. és ezekben az á okban a munka is hasonlíthatatlanul könnyebb így a szakmából eltávozottak közül csak keve k vissza a betegágyak mellé. fehér köpenyes nõ jön velünk szembe. utána lefelé kopogunk a lépc kor egy negyven körüli. az ablakok is deformálódtak. Még volna néhány kérdésem. de Ózdra már nem. de alig van mibõl adniuk. nagyjából azonos eltetésû panelkórház nyílt: Ajkán. õ a kórház igazgató-fõo maga is sokat mentõzött. három rétegbõl állnak. azt szokták válaszolni. Sátoraljaújhelyen és még sz magyar kórházak egyesített adóssága a közüzemek. már most augusztusra összejött 30 millió forintos hiány. Egyéb tekintetben hogy alakul a létszámuk? A szükséges 74 orvosból 22 hiányzik. de ennyiben nem is reménykedhetünk. a mentõtiszt ismer A bemutatkozásnál kiderül. 2. A megyében sok kórház még rosszabbul áll. az új bérek is csak a nyomorküsz zognak. bármikor szívesen fogadjuk. hogy a mentõtiszt egyre sûrûbben nézegeti az óráját. Trencsényi Erzsébetnek hívják. hogy az épület már megérett a felújításra? Már régen. Amellett általában õk a családfenntartók. szemüveges. néhol még az utcára is kilátn k. hogy lalt már munkát a tõlünk nyugatra fekvõ országokban (ahol nem ritka a havi 300 ezer forintn k megfelelõ jövedelem). Nálunk nincsenek ilyen gondok. a hungarocellhez hasonló. mert a 156 magyar kórház közül csak 92 szolgáltatott legû adatokat a Kórházszövetségnek. A falaink úgynevezett függönyfalak .2 milliárd forint bevételünk van a különbözõ tevékenységeinkbõl. az eredeti 100 milliméteres Mit szólnak ehhez az illetékesek? Ha panaszkodunk. letelepedni pedig végképp nem kívánnak. a magyar ember különben is csak végszükségben hagyja el megszokott környezetét. hogy dr. de látom. A városban munkanélküliség uralkodik. Karcagon és nálunk.2 milliárd forint. másrészt a 32-es keménységi fokú víztõl eltömõdtek.

hogy a beteggel azon a szinten foglalk ozzanak. és az új technológiák is mind kevesebb embert igényeltek. sok betegnek itt volna a helye. Kétszer négy óra alatt annyi beteget látunk el. mint a kettõs támogatás egyik változatát. mert a belsõ arányok megváltoztak. egyre több nõ is bekerül ilyen diagnózissal. Kialakult egy széles réteg. nem tudjuk el deni. a ráfordítások messze meghaladják az Országos Egészségbiztos biztosított támogatás kereteit. Példáu en egy epemûtét után a páciens tíz napig feküdt benn. A legkisebb javulás elérése is átlagon felüli törõdést és onyságú. Ennek ellenére a háziorvosok több vonalkódos beutalást ki. Elõször a kórház történetérõl kérdezem az A kazincbarcikai városi kórház 1953-ban létesült. kevés is. csak ha megfogjuk õket alkoholon vagy más szabálysértésen. A megelõzésben sem teljesítik a feladatukat. K jelû felvonulási é itt még csak az úgynevezett alapszakmák: belgyógyászat. ennek tagjai szinte kivétel nélkül az italozás felé fordulnak. mint az elõzõ alkalommal. miképp halt meg a papa vagy a mama. Olyan munkák is a nyakunkba szakadnak. a rendszerváltás viszont megs és egyre fokozta a munkanélküliséget. és ne magasabban. . hogy mi a divat a családban. hogy a hozzátartozókkal kívülrõl hozatják be az orvosságokat. vagyis nem vigyáznak arra. a szülészeten alig lehetett helyet sz a várandós anyáknak. Az aneszteziológusainkat is csak úgy tudjuk megtar tani. A szakrendelés. Az alkoholfüggõk Miskolcra vagy Izsófalvára kerülnek. mely reményeket sem táplá y valaha is elhelyezkedhet. de nincs hová. inkább csak rosszul táplált. Az olyan régi szocialista városok. Õk közvetlen és folyamatos kapcsolatokat tar ak fenn a betegekkel. a lakosság elöregedett. Az országos irányzatnak megfelelõen az ápolási és rehabilitációs osztályt kellene bõvíteni. de mint a megyei kórházakban általában. mint receptet. hogy menny t látok. Elõfordul. drága gyógyszereket igényel. és nem megfelelõ személyt veszünk fel. a bányák is b k Lyukóbánya mûködik még egy darabig. félig asználva. és nincs kinek. számítaniuk kellene rá. hasmenéses Boldva-völgyi cigánygyerekeket fogadnak i és próbálják feljavítani a kondíciójukat. hanem valósággal beutálják õket. aki aztán a nyakunkon marad. eredetileg egy régi. akiket állapotukat tekintve haza lehe tne adni. A fiatal orvosoknak annyi pluszt tudunk nyúj tani. és megpróbálom kiegészíteni õket. és elõbb-utóbb pszichiátriai esetté válnak. s ugyanannyi ágyon esetleg háromszor annyi beteget tudunk fogadni. Újra és újra megdöbbenek. a kollégák inkább elmennek gyermek-háziorvos . Hány ággyal rendelkeznek? Valaha 460 volt. sebészet. most 330. Most több idõnk jut a beszélgetésre. Régebben 1200 ban születtek gyerekek. Kazincbarcika régen a fiatalok városának számított. mint amilyen Kazincbarcika is. Az eredetile fõs vállalat létszáma 3500-ra csökkent. most 750 sem jön világra. Különös módon az ágykihaszná tt is elég alacsonyan állnak. 1969-ben költöztek át a jelenlegi helyükre. A hasonló elesett emberekkel való foglalkozás kemé y pluszterheket ró a kórházra. Mindenképpen beszélnünk kell az alkoholbetegségekrõl. de arányaiban most nõtt igazán riasztóvá.A hiány megoszlása nagyjából az országos helyzetet tükrözi: elegendõ nõgyógyásszal rendel gyermekorvosi státuszok egy része betöltetlen. hogy lakást kapnak. mint az alapellátás. 1993-ban központi intenzív osztál zerveztek. a legsúlyosabb állapotú betegek számára. A Borsodchemben egyes üzemrészek mint például a ka yártás megszûntek. de olyanoknak is. elõveszem az írásbeli anyago t jegyzeteimet. melyek hasonló esetekben úgy segíte on. többnyire idõskorú betegeknek. Fertõzõ osztályt is kialakítottak 52 ággyal. de inkább az ideg. és az igazgatónõ szerint Kazin ikán nem is alkalmazzák ezt a megoldást. A környékbeli téeszeket felszámolták. A kórházban sajnos nem mûködik ideg-fekvõosztály. most már a harmadik napon eltávozik. melyek nem ránk tartoznának. Ez sok is. mára a fiatalok elvándoroltak. szülészet-nõgyógyászat é at mûködtek. Akadnak kórházak. de mint könyvünk más he ezt az OEP tiltja. Ez is jár bizonyos belsõ arányváltozásokk z aktív ágyainkat nem adhatjuk fel. ha az átlagnál jobban megfizetjük õket. tapasztalatból tudják. de elsõsorban az ápolási és rehabilitációs részlegünket továbbfejlesztenünk. fül-orr-gégészettel és más diagnosztikai osztályokkal. Nem is beutalják. mindig bõségesen biztosítottak munkalehetõséget lakosaiknak. vagy pláne a kórházi kezelé gesen drágább. A háziorvosok nem lát el a kapuõr szerepét. hogy asztunk . amennyit csak tudunk. és az önkormányzat fizeti a rezsiköltségeiket is. hogy ugyanaz a baj a következõ nemzedéknél is m elenik majd feltehetõleg négy-öt évvel korábbi életkorban. amilyenen szükséges.vagy . akkor bõvült ki a szakmai ellátás l. Ez a szenvedélybetegség mindig is l a városban. A rendelõjükben ott áll az EKG-készülék. ahol lényegesen többet kereshetnek. mégis hozzánk küldik be vizsgál tegeiket. Terjedésében elsõsorban egzisztenciál játszanak szerepet. a pszichiátriai betegeket heti két alka egy szakrendelésen fogadjuk.

Kínálkozná . hogy az év végére mennyire növekszik? Legalább hatvanmillióra. Az érdekképviseleteken is elmondtam. nincs beteg. és n Hogy vannak egészségileg. levált a városról. rendbe hozzuk a szerencsétleneket. csak a vízlágyító berendezésünk kicseréléséh rintot. Csend támad. Ez milyen nagy? Elvileg 25 ágy áll benne. milyen konkrét feltételek szükségesek egy-egy kezeléshez. hanem maga is forráshiánnyal küs k. hogy az egészségügy egy tervezhetõ rendszert kell hogy alkosso n minimum feltételekkel. hogy azokat a betegeket is operálják meg. közötti étlapot. szerencséjére az árus bepótolta a külön Megnézem a 2002. Sok iskolát és más közintézményt is fenn kell tart osi hajléktalanszálló is az õ hatáskörébe tartozik. Azt mondta a múltkor. Ami azt illeti. például sugalmazhatnám a kollégáimnak. egyszer komoly botrány keletkezett abból. hogy nem a jóindulat hiányzik belõle.2 milliárdos költségvetési keretünk. ahol tudunk mondja az igazgatónõ . mert így nem kell meggyújtani a folyosói lámpákat Ebéd után végigsétálunk az egyik emeleti folyosón. a minimálbér felemelését. mert kihûl az ebéd. három embert el lehetett bocsátani a konyháról. € € Már fél három körül jár. 1800-2500 kalóriát. Ezt az ellátmányt nem eg znóhízlalás vagy házi zöldségtermelés. Az ilyenekért járó Homogén rt (HBCS) pontok után járó pénz milliókat tett volna ki. egy mellettünk ülõ öreg orvos arról be y az egészségügyi vezetés valaha az étkezések költségein akarta behozni a másutt elpazarolt okat: az ebédhez fejenként csak egy szelet kenyeret engedélyeztek. Nem azt mondják. Az állami vezetés mit tesz a helyzet megoldására? Egy miniszter azt mondta. hálából lekaszálják a füvet a parkban. felkapálják a rózsabokrok közeit. hanem megpróbálj oldani valahogy. elég szegényesnek tûnik. A berentei rész önállósult. kedden példáu evest és káposztástésztát kapnak a betegek ebédre. mindenen gyógyszerízt érzek. hogy minden olyan dolog. Továbbra is próbálunk segíteni rajtuk. nem pótolják vis az inflációt. úgy kerü k át a szállóba. akkor nincs orvos. ennyi fürdõszoba. Egy-egy osztályon ennyi ágy. Tüdõvészesen. akiknek a tudását senki sem vitatja. míg a levesre várunk. belelapozok korábbi jegyzeteimbe. Mondtam már. de udvariatlanságszámba menne az elutasí Helyet foglalunk az étkezõben. és még a papírszalvétáka kettévágták. a felsõbbség most sem mutatkozik túlságosan bõkezûnek: a kórháznak 264 fori ell kiállítani egy beteg háromszori étkezését. . akiknél kvetlenül szükséges ugyan. Nem s házban. ezért az orvosokat és az áp lószemélyzetet mindenképpen meg kell fizetnünk. hogy nem tudom megcsinálni. amit az öntudatra építene k. ami nagy hiba vo Bár ezekben a bizottságokban tekintélyes professzorok is helyet foglalnak. mint hogy en növõ virágot vagy gyümölcsöt nem lehet elhozni. majd átkísérem magát hozzájuk. ez is az olyan régi babonáim közé tartozik. Marad az 1. enn személyzet kell. A részletes kidolgozást rábízták a szakmai kollégiumokra. A tulajdonos önkormányzatot is említettük a múltkor. és még most sem igazán használhatók. mi. ennyi mûszer. elviszi magával a területén fekvõ iparvál lyó adót. hogy a v orát korábban. és ez nagy veszteséget jelent. Az viszont biztos. az alapanyagokat a nagybani piacon kell beszerezni. ahogy tudjuk. október 21. mert szemükben fekete pontot jelent a pszichiátriára kerülni. A keresetek a bérrendezés után is alacsonya Az emberek kisebb része a hálapénzre számítva. nagyobb része lelkiismereti okokból mégis me lfogadható ellátást nyújtani. Az ajánlásaikat számtala kellett dolgozni. de nem akarunk ilyen tisztességtel n eszközökhöz nyúlni. még azon is takarékoskodunk. tehát bevétel sincs. hogy a kórház idén augusztusig 30 millió forintos adósságot szedett Lehet tudni. hogy ha n incs pénz. Tõle sem számíthatunk komolyabb támogatásra. a kisebb-nagyobb felújítások költségeit. Minden forintért külön meg kell harcolnunk. összefagyva el zánk hozzák be õket a mentõk. télen elsöprik ekli az ügy. hogy menjünk le. de elfogadható a mûtéti beavatkozás. mikor bevezettük a hideg reggelit és orát. hálóingeket. lepedõket. egszigorúbb takarékosság érvényesül. szombaton zöldséglevest és babfõzeléket Ott spórolunk. még világosban vigyük fel.belosztályra fekszenek be. hogy bírják? kérdem. de néha negyvenen is alszanak ott. elõször a ruharaktárral közös varrodába avítgatja a pizsamákat. hogy a besze forint helyett 400-ért vett meg egy kiló citromot. jöttünkre kicsit abbahagyják a munkát. elõbb-utóbb összeomlik. és 27. a konyhánkon megmaradt ételt is átv k. a konyháról felszólnak. a z elmebajjal azonosítják. de õk már rég nem foglalkoznak a gyógyítás apró gyakorlati kérdé tudják.

33 éve nyomom a varrógépet, az én gerincemmel már nem sok mindent lehet csinálni. Mi az elõírás, jár a betegnek a kórházi hálóruha? Nem, de ha tudunk, adunk nekik. Régen inkább a sajátjukat hordták, most már egyre többen elnek tõlünk. A fehérnemûink állaga viszont folyamatosan romlik, amúgy is gyenge minõségû a zültek, a mosodában fõzik õket, túl vannak használva, elõfordul, hogy egy pizsama kétszer i fordul egy nap, mert a beteg lehányja, hamar tönkremennek. Több holmit kell leselejtez nünk, mint amennyit venni tudunk, nem lehet lépést tartani az árakkal, egy újszülöttre való ng 800 forintba kerül. Szponzorok nem küldenek ajándékokat, szegény kórház ritkán kap, nem reklámhordozó. Benyitunk a mosodába is, öreg, még az NDK-ból beszerzett gépek kínlódnak a szennyessel, a h ttak után kimossák a szivacs ágybetéteket is. Nem járnának jobban, ha, mint más kórház, maguk is egy külsõ cégre bíznák a mosatást? Egy külsõ cég nem vállalná a mi rövid átfutási idõnket, legalább a másfélszeresére kellen egi textília készletünket. Amellett a vállalkozó a hasznát és az adóját is rárakná az árair végképp nem tudnánk kigazdálkodni. Egyébként sem olyan egyszerû együttmûködni külsõ partnerekkel. Sátoraljaújhelyen a kórház t maszekoknak; a mosodát, a rendészetet, a konyhát, a takarítást, 350 millió forintot fizet tt nekik, de vissza kellett vonni a megbízást, olyan hanyag munkát végeztek. Amerre elhaladunk, mindenütt az épület mûszaki leromlásának jelei ötlenek a szemünkbe. A te ft most sem mûködik, ha valaki meghalna, saroglyán kellene levinni a hullaházba. A vécében 0-70 centis magasságig le van verve a vakolat, mert a salétrom kivirágzott a falon. A beépített vezetékek gyakran eltömõdnek vagy eltörnek, a karbantartók felbontották a betont, zigetelték az adott szakaszt, most egy méterrel arrébb csordogál le a víz a linóleumra. Az blakok üvegtáblái is megrepedtek vagy betörtek, a padlóról nagy foltokban hiányoznak a csem a szürke aljzatbetonra lépünk. A vízlágyító felszerelése, a kazánból kiinduló vezeték már a zdett eltömõdni, a melegvíz a hetedik emeletre nem jutott fel. Megemlítem az igazgatónõnek, hogy a mûszaki hiányosságoktól eltekintve is nyomasztónak tûni , bólint: Igen, rideg szovjet típus, Szibériára tervezték. Ha rajtam múlna, egészen más formában ép de a betonváz adott, azzal nem tudunk mit kezdeni, még útalapba sem volna jó. Bár a munkaideje már lejárt, még bent találjuk a házi gyógyszertár vezetõjét, egy magas, ko t. Elmondja, hogy õk biztosítják a kórház belsõ ellátását, a költségek kímélése végett csak sságokat tartják raktáron, ha valami másra merül fel igény, órák alatt meg lehet hozatni. A e számított készlet így is tízmillió forintot tesz ki. A gyógyszerész megemlíti, hogy akadn n antibiotikumfajták, melyek kiszerelési egységenként tízezer forintba is belekerülnek. Némely cikk tekintetében nagy a kínálati verseny; a gyógyszergyárak ingyen mintát adnak, komoly kedvezményeket. Magát személyesen még nem akarták megvesztegetni? A vezetõ kissé sértõdötten utasítja vissza a kérdést: Nem, kérem, nem fordult elõ ilyesmi! Az igazgatónõ biccent: Velem már igen. Vettünk egy gépet, az átvételnél letettek elém 600 ezer forintot, megkérd Ez mi? Hát a maga öt százaléka. Tûnõdtem, hogy a fejükhöz vágjam-e, aztán felmentünk az orvostechnológiára, és vettünk ra mpát. Más forrásból nem tudták volna beszerezni? A gépekkel kapcsolatosan gyakran kerülünk nehéz helyzetbe. Például létezik egy bélvarrógé zolút biztonsággal dolgozik, még a testüreg tízcentis mélységeiben is el lehet végezni vele gfelelõ mûveleteket. 160 ezer forintba kerül, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár cs os kórházaknak téríti meg az árát, mikor megvettük, akkor derült ki, hogy mi nem szereplünk listán. Már indulnánk tovább, mikor felmerül bennem még egy idevágó kérdés: A vérellátást hogy oldják meg? Valaha a városban egy önálló vérellátó állomás mûködött, de idõközben azt bezárták, most uszonnyolc napig tudjuk tárolni a kiszállított vért, ezalatt fel kell használnunk. Kevés a zlet, leszûkítették a vésztartalék keretet is; minden vércsoportból csak egy-két operációra artalékkal rendelkezünk, ha ezt kiveszik, azonnal pótolnunk kell. Sajnos ez nem megy zök kenõk nélkül, maga Miskolc is szûkölködik ilyen tekintetben, nyáron minket hívtak fel segít placentaleszakadásos esetben rengeteg vér kellett, taxival küldtük be nekik a rendelkezésü

kre álló mennyiséget. Ha jól emlékszem rá, ez régebben másképp volt, hogy alakult ki ez a válságos helyzet? Az emberek általában a kisvárosi kórházakhoz kötõdnek, azokat érzik a magukénak, ott vért en adnak. Régebben annyi összejött, hogy még Budapestre, a Péterfy kórházba is szállítottun Ezt a szervezetet felszámolták, az egész Borsodban összesen két kis állomás maradt meg: Óz Sátoraljaújhelyen. Mikor panaszkodtunk emiatt, Mikola miniszter úr azt mondta, hogy mi t akarunk? Az USA Alabama államában összesen 4 vérellátó mûködik. Ez is egy válasz, persze. Folytatjuk az utunkat, az ápolási osztály mellett haladunk el, benézek egy-egy ajtón; többn ire öreg, magatehetetlen betegek fekszenek bent. Az igényekre jellemzõ, hogy az osztály 46 ágya közül egy sem marad üresen. Az átlagos itt-tartózkodási idõ két-három hónap, de van évet is itt tölt az osztály kis túlzással a szociális gondozó intézmények egyik gyógyell rmájának tekinthetõ. Az egész kórházban ez az egyetlen részleg, ahol a betegért fizetniük k ozzátartozóknak, a társadalombiztosítótól kapott ágyanként 3500 forintos napi támogatást ki eniük ezer forinttal. A költségek itt aránytalanul magasak, a gyógyszerellátás is több pénz el, a betegek nem tudják visszatartani vizeletüket-székletüket, nadrágpelenkát kell hordani k. Itt az ápolónõket is jobban meg kell fizetnünk, túl azon, hogy a munka nehéz, még abban a rélményben sem részesülnek, hogy meg tudtak gyógyítani valakit, az ápoltak nagy része teps ik. Még egyszer benézek a kórterembe: Különösek ezek az ágyak. Egy nyugati utamon megtudtam, hogy a francia hadsereg leselejtez egy csomó betegágya t, utánajártam, és egymillió forintért megvásároltam a kórházunknak. A régi Medicor gyártmá nyúltak, hogy leértek a földig, ezeknél a beteg maga tudja szabályozni az ágymagasságot és dõlésszögét. Bólintok, de az igazgatónõ láthatja rajtam, hogy egyre inkább elkomorodom a látottaktól, me valami szívderítõbbet mutatni, átmegyünk a gyermekgyógyászatra. A fõorvos, az országos hír Varga Gyula fogad minket. Õ még nem tett le arról az illúziójáról, hogy minden idelátogató gítõt lehet találni. Néhány statisztikát, kimutatást szed elõ: Az igazgatónõ biztos említette már Önnek, hogy Kazincbarcikát régen a fiatalok városá -n a munkahelyek felszámolódásával az ifjabb generáció elvándorolt Miskolcra, vagy kitelepede a környezõ falvakba, ahol nem egy szûkös blokklakásban kell meghúznia magát, hanem saját há t, és anyagilag is jobban megtalálja a számítását. A város elöregedett, akár jelképnek is t , hogy az egyik bölcsõdét öregek otthonává alakították át. Valaha itt mutatkozott a legalacsonyabb szintû csecsemõhalálozás, ma már ez is megközelíti országos átlagot. A bajok egyik forrása a környezetszennyezõdés, Borsod megye nagyjából-egé ett föld. Korábban a vegyi gyárak és üzemek nem voltak kötelesek megsemmisíteni a veszélyes adékaikat, vagy lerakni megfelelõ biztonságot nyújtó tárolókba, szinte a tetszésük szerint ott helyeken ásták el, sokszor zöldségkertek, gyümölcsösök közvetlen közelében. Az eltemete a többi méreg belekerült az emberi táplálékokba, onnan pedig az anyatejbe. A kéndioxid is s betegséget okozott már, csak azért nem még többet, mert a Bükk felõl fúvó szél elvitte a j Ezek az üzemek mennyire vannak tudatában a felelõsségüknek? kérdezem az igazgatónõtõl. akat? Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát sokat segít, nálunk a Borsodchem már nem annyira kozó természetû. Egy operációs mikroszkópot vettek a szemészetre és egy másik négy-ötmillió rt a fül-orr-gégészetre. A lágyhab üzemük beindítása 12 milliárdba került, az igazgató szer lett a pénz. A fõorvos visszaveszi a szót: Végképp nem tudunk mit kezdeni a cigány gyerekekkel. Egy hatvan fõs nagycsaládban esetleg egy ember se dolgozik, normális táplálkozás helyett legföljebb krumplira jut. A részarányuk pedig egyre növekszik, a lányok 12 éves korukban elveszítik a szüzességüket el késõbb már szülnek is. Ózdon az újszülöttek 69 százalékát a cigány családok adják, Sajók kedett a cigány lakosság. És a távlatok mit ígérnek? Semmi jót. Az apák még dolgoztak lent a bányákban, az utódok már akkor sem mehetnének le, rnának, mert megszûntek ezek a munkahelyek. Legföljebb a felszínre bukkanó szénereket fejti le, de ez büntetendõ cselekmény. Varga fõorvos egy másik, a kórház keretein túlmutató ügyrõl is beszélni kíván. Budapestre k los látogatáson nálunk tartózkodó üzbég kormányfõ és kísérete elõtt kell ismertetnie egy gy kifejlesztésében és elterjesztésében alkotóként és vállalkozóként egyaránt részt vett.

Mi ennek a gyógyszernek a lényege? Ha megengedi, távolabbról kezdem el. Az Egyesült Államokban valaha egy-egy koraszülés szá dolláros kiadással járt. Mi került ilyen sok pénzbe? Ha az újszülött rögtön meghalt, az nem igényelt nagy költségeket, de a károsodott túlélõk ok, agysérültek annál többet. Az államnak el kellett tartani õket életük végéig. Folyamatos a jelenség kialakulásának okait és megszüntetésének vagy legalábbis csökkentésének lehetsé Egy Knox nevû tudós már 1950-ben leírta, hogy a hüvelygyulladások és a koraszülések közöt függés mutatható ki, errõl a kapcsolódásról korábban nem tudtak. A gyulladások határozott g ehetne csökkenteni a vetélések, koraszülések, méhen belüli sorvadások, halálozások számát i s és trichomonas eredetû hüvelyfertõzésekre az antibiotikumok kevéssé hatottak, alig húsz s javulást eredményeztek. Magyarországon Újhelyi professzor kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Még az 1970-es kben egy vakcinát dolgozott ki, mellyel ezer gyulladásos nõbeteget kezelt. A kúra után az addig terméketlen nõk közel fele egy év alatt minden más terápia alkalmazása nélkül teherbe Világraszóló eredmény! Több gyógyszergyár is meg akarta venni az alapötletet. Elõször egy német cég jelentkezett lyi nem adta el nekik, mert a kész, kiszerelt orvosság egységenként 40 ezer forintért kerül volna vissza Magyarországra. Végül egy svájci vállalkozóval kötött megállapodást, aki gara y legföljebb 4 ezer forintért vásárolhatunk meg egy-egy adagot. Az ötletben még sokkal több lehetõség rejlett, például szinte mellékesen kiderült, hogy a abetegségekre is jótékonyan hat. Újhelyi professzor halála után sem fejezõdött be a munka, agyar csapat továbbfejlesztette a gyógyszert. Mindenképpen szükséges a hatékonyság további országunkban a termékeny korban lévõ nõknek közel az egyharmada folyamatos gyulladásban sz ed. Országunkban három-négyszázezer meddõ házasságról tudunk, minden termékeny korban lévõ nõ nt százezer kívánt gyerek megszületését lehetne elõsegíteni. Külön elõnye az általunk tökél hogy az alkalmazásával elkerülhetnénk a költséges, de kis hatékonyságú beavatkozásokat. Igen gyérek az idevágó ismereteim, próbálok találni valamilyen útbaigazítást. Ez az eljárás nem áll ellentétben a lombikbébi-programmal? Nem, sõt az eddigi tapasztalataink szerint jelentõsen növelné az eredményességét. Hogy képzeli el a vakcina gyakorlati alkalmazását? A tervezett gyermekvállalás elõtt ingyen be kellene oltani az anyákat, ez szinte kiiktat ná a gyulladások kockázatát. Tudjuk: a javaslatunk mindenképpen utat fog törni magának, csa z a baj, hogy évek telnek el majd, amíg megvalósul. A mi magánvállalkozásunk csekély anyagi lehetõségekkel rendelkezik, és csak kis mértékben inanszírozni az ügyek vitelét. A minisztériumnak kellene lépéseket tenni, hogy a vakcinát m szélesebb körben bevezessék, most írtunk egy levelet a miniszter asszonynak, de még nem ka ptunk rá választ, és más hivatalos szervek sem reagáltak számunkra kielégítõ módon. Lehet, hogy a kockázatot nem akarták vállalni? Ez az eljárás mentes minden rizikótól. Akkor talán túl drágának találják. Az egyszeri beavatkozás ára, ha a férjet is kezelik, 8000 forintot tesz ki, összehasonlít l megemlítem, hogy a lombikban történõ megtermékenyítés 140-160 ezer forint kiadást jelent szágos Egészségbiztosítási Pénztár számára, ehhez jön még mintegy 80 ezer forint árú gyógys Miért nem tudnak megnyerni támogatónak egy gyógyszergyárat? A nagy gyógyszergyáraknak nem érdekük, hogy a betegek gyorsan és véglegesen meggyógyuljan int ahogy az autógyárak sem törekednek arra, hogy a kocsik örökké tartsanak. Például: a nyi tott prosztatabetegek száma 500 ezerre rúg, képzelje el, hogy mind egyszerre meggyógyuln a, ki venné meg a gyógyszereket?! Talán majd az üzbégek. Igen, lehet, hogy az üzbégek mondja a fõorvos és egy udvarias meghajlással elbúcsúzunk. € € Megyünk tovább a folyosón Trencsényi doktornõvel, anélkül, hogy külön keresném, szemem tová -megakad az épület leromlásának jelein. Egy ablak alá táblát raktak ki: az ablak rossz, ké húzza fel , a rések mindenütt szivacsdarabokkal vannak betömve. A falak sok helyütt annyira meginogtak, hogy szinte ki lehetne rúgni õket a helyükrõl. A függönyfal fémrétege átveszi deget, és továbbítja a kórtermekbe, a gyér fûtés ezzel képtelen megbirkózni. A tisztaságra és a rendre vigyázunk, de a lepusztultsággal, a tervezési hibákkal egyelõre

tudunk mit kezdeni. Már csak egyet említek meg: a szemészethez elfelejtettek mûtõt építeni, ag kellett pótolni. Már sötétedik, de a fáradhatatlan doktornõ nem akarja befejezni az ismertetést: Ha bírja erõvel, még egy intézményt megnézhetünk; a hajléktalanszállót. Azt hiszem, már e ncbarcika vezetõi nehezen vették tudomásul, hogy a városunk elszegényedett, de mára felfogt hogy ki kell építenünk az átfogó és összefüggõ egészségügyi-szociális rendszert. A szociális gondokat mi is érzékeljük a kórházban. Hoztak már be hozzánk olyan embert is, óta egy istállóban lakott, olyan vastag trágyaréteg borította, hogy ollóval kellett levágn uhát róla. Sok hajléktalan tüdõbajos bejön, de nem fogadja el a mi kezelésünket, eltûnik a lõl, és szórja tovább a bacilusokat. Mindenképpen együtt kell mûködnünk a szállóval. Bólintok: Jól van, nézzük meg. € € A hajléktalanok szállása a mentõállomás mögött fekszik, csak egy drótkerítés választja el t am, hogy a mentõk ellenérzéssel figyelik a jelenlétüket. A ház földszintes, valaha még a na el-bumm idején felvonulási épületnek használhatták, késõbb az ÁNTSZ rendezett be itt egy é esítõ fürdõt, majd 1995 októberében alakították át jelenlegi céljára. A fontosságát kiemeli arminc kilométeres körzetben nincs hasonló intézmény. A ház több részlegre oszlik: egy nappali melegedõre, melyet titokzatos indítékú elõírások s y évben csak 261 napig lehet mûködtetni, és egy éjjeli menedékhelyre, melyet papíron 25 fõr btak, de néha ötvenen is tartózkodnak benne. A szállás irányítóinak és gondozószemélyzeténe em az az elsõdleges célja, hogy a felállított elvi korlátok között mozogva vasfegyelmet ala nak ki, hanem minél több emberen akarnak segíteni. Minden jelentkezõt bebocsátanak az utca i kapun, csak aztán vizsgáztatják, egyetlen szempontot vesznek figyelembe: a befogadot t tudjon gondoskodni magáról, ne szoruljon külsõ fizikai támogatásra. Részeg is bejöhet? Aki csak úgy tudja elviselni az életét, az rúgjon be, csak ne a többiek kárára. Elõfordul gy a szó szoros értelmében talicskával toltak be valakit. Beengedtek már apát háromhónapos kislányával, mert az illetõ csak így tudta elkerülni, hogy ekét állami gondozásba vegyék. Nyáron olyan sokan összejönnek, hogy sokszor sátrakat kell f ni az udvaron. A vezetõnõ Iványi Gábor metodista lelkészt tartja a példaképének, gyakran feljár hozzá Buda Dankó utcai Oltalom menhelyre mintegy továbbképzésként. A két szállás mégis alapvetõen kü kazincbarcikai helyzet hátrányai nyilvánvalók. A pénzügyi támogatás itt jóval csekélyebb, mber ellátására kevesebbet lehet fordítani, az emberek nem rendelkeznek kellõ nyomor rutin al , metró sincs, melynek állomásai Budapesten szinte kiegészítõ befogadó helynek számítana Egy dolgot viszont a javára írhatunk ennek a nincstelen kisvárosi közösségnek: itt mindenki dolgozni akar, aki csak mozdulni tud. Felszereltek maguknak egy mûhelyt: átalakítás és kar bantartás tekintetében önellátásra rendezkedtek be. Õk rakták le a padlócsempéket, maguk fe e a falakat, a teljesebb komfort kedvéért folyamatosan új helyiségeket építenek hozzá a ház Igyekeznek külsõ pénzkeresetekhez jutni, egyetlen munkát sem találnak megalázónak; az arbor harmincnapos takarításra, tereprendezésre szokta szerzõdtetni õket, de beállnak a mutatvány khoz is, élõ motorként hintát hajtanak. Mindig bizonytalan, hogy hozzájutnak-e a munkabérük Reggeltõl este fél hétig betonoztunk, de a góré nem fizetett ki minket, azt mondta, hogy erúgtok és holnap nem jöttök. A munkaadók sokszor 100-200 forintos órabérrel szúrják ki a szemüket, tudják, hogy a hajlék ok szerzõdés híján hiába fordulnának panaszukkal bárhová is. Ilyen keresetek mellett esélyük sincs, hogy kijussanak a hajléktalanszállóról. A legolcsóbb goldásnak számító szociális bérlakás is elérhetetlennek tûnik, egy 15 négyzetméteres bérlem ezer forintot kellene fizetni. Mi csak a csodában reménykedhetünk: örökölünk valami ismeretlen rokontól, vagy találunk e asszonyt, akinek van lakása. A társa legyint: Nekem az sem sikerült. Van egy állandó kapcsolatom, az odavenne magához, de kétgyerekes a ya, azt mondja, hogy nem tud eltartani engem is, elõbb szerezzek magamnak állást, ahho z viszont egy állandó lakás kellene. A kör bezárult. A szállót otthonuknak tekintik, ha munkát keresve vagy elcsavarogva az ország túlsó végébe k, dolguk végeztével ide telefonálnak, hogy jönnek haza. Az 50 ágyból legalább 40 állandóra foglalva. Az ágynemût valaha a lillafüredi Palota Szállóban selejtezték le, ott csapott le

rá a jószemû vezetõnõ. Egy-egy szobában négy ember lakik, az idõk folyamán róluk már kiderült, hogy el tudják vise gymást, nem okoznak gondot a társaiknak. Ilyenkor õsszel járják a közeli hegyeket gomba utá a zsákmányt megfõzik, és közösen fogyasztják el. Az újoncokat oktatgatják a helyzet elvisel ikük itt tanulta meg kezelni a mosógépet. Hogy fogadják a társuk halálát? kérdezem, visszaemlékezve az általam látott szatmári-be s otthonokra, ahol a hasonló esemény nem váltott ki különösebb emóciókat a társaságból, leg n veszekedtek, hogy ki kerüljön át a megboldogult esetleg kényelmesebb ágyára. Hét év alatt tizenketten haltak meg, de egyikük sem itt a szállón. Mikor már nagyon rossz volt valaki, szóltak, hogy vigyük át a kórházba, mind attól fél, hogy õ lesz a következõ. D a halottnak a tisztességet, kimennek a temetésére. Közben már beesteledett, a hajléktalanok a maguk fõzte vacsorát kavargatják a tûzhelyen, ne llik tovább zavarni, elköszönök. Elsétálok a motelbe, ahol szobát vettem ki, a város valami televíziós sorozatot nézhet, mert üresek az utcák, csak egy-két nejlonzacskót cipelõ rongyo er kotorászik a kirakott kukákban. Innék valami erõset, de aztán legyûröm magamban az inger € € Másnap reggel újra a kórházban kezdek, kávézás közben megkérdezem Trencsényi doktornõt: Mióta tölti be itt az igazgatói posztot? Tizenhat éve. Elég sok. Nem gondol rá, hogy továbblépjen? Pest nem vonz. Medika koromban ott is mentõztem, nem tudok elfelejteni egy esetet. Egyszer egy vérzõ fejû öregasszonyt szállítottunk, és egymás után öt-hat helyen sem fogadt t vidéken, szerintem, mindenhol megkapta volna az elsõdleges ellátást. Egy esetleges külföldi munka nem érdekli? A múltkorjában láttam egy hirdetést, a Szaúdi Királyi Kórházba kerestek ápolónõket és orv lottam, hogy a kiérkezés után elveszik az útlevelüket, nem érintkezhetnek férfiakkal, csak sin közlekedhetnek, és egy évig semmi körülmények között nem jöhetnek haza. Ezt nem lehet s pénzzel ellensúlyozni. Itthon hogy él? 300 ezer forintot keresek bruttó, ehhez jön még az ügyeleti díj. Paraszolvencia? Itt még az operáló orvosok sem kapnak nagy hálapénzeket, egy vastagbélmûtétért talán húsz . Van egy panellakásom és egy kocsim. Más érték? Mindenki elõre köszön nekem. A körzetemben most választottak meg önkormányzati képviselõn ali programmal. Én Szabolcsból jöttem, az apám téeszelnök volt Ibrányban. Egyszóval: nem akar elmenni innen? Amíg ezt a kórházat rendbe nem hozom, addig biztosan nem. Most jut eszembe: mennyire i smeri Kazincbarcikát? Egy ideig itt dolgoztam a környéken. Nem akar egy kört tenni? De, szívesen. Elindulunk az udvaron parkoló kocsi felé, az utat már hervadó bokrok szegélyezik. Trencsény doktornõ eltûnõdik: Milyen finom ízlése van a természetnek, nyáron, mikor meleg van, hideg zöld színeket keve most késõ õsszel pedig meleg barnákat. Az Építõk útján indulunk kifelé, az itteni, hagyományos, téglából épült magasházakat mint kihelyezett rabok húzták fel az 1950-es években. Úgy látszik, nem átkozták meg a falakat, t változatlanul kitartanak. Kijjebb haladva már panelbõl készült Trautmann kaptárak melle nk el nevüket a korszak építésügyi miniszterérõl kapták. Az 1960-as és 1970-es évtizedekb ltek még igen gyengén sikerültek, csak a legutolsó, 1980-as széria számít elfogadhatónak. Az országos politikai döntések nyomán itt eladták a lakásokat, az új tulajdonosok az önálló t a gondokat is a vállukra vették, az elõre jelzett életkort régen túlélt vezetékek, szerel yílászárók javításának költségeit. Mind kevesebben gyõzik fizetni, eladósodnak, belerokkann be. Ez a mentõk és a kórházak tevékenységének vízgyûjtõ területe . A városszéli zöldövezetben a régi és új gazdagok nyugati magazinokból kilesett minták szeri illákat emeltek maguknak, nincs olyan nyomorult, mélyre süllyedt helysége Magyarországnak, melynek ne volna meg a maga luxus Rózsadombja. A helységtáblát elhagyva Herbolyabányán haladunk át. Eltûnt az egykori Terv-táró hatalmas a

legfeljebb az erdészetbe járnak át alkalmi m ra. hogy sokkal többre nem telik. Egyrészt. hogy világításra kevesebbet kelljen költeniük. most már csinált borral és hamis pálinkával is beé Az az igazság. mint amilyen tempóban romlanak a munka elvégzéséhez szükséges feltételek. mentõket. Ilyen szellemben folytak le 2003 elején az Országos Mentõszolgálat létesítmény. A meghirdetett mentõprogram s része pedig mindenestõl sem tesz ki többet másfél milliárdnál. csemeteültetvényeket tisztogatni a hegyoldalban. tlenül enged utat a bûnbakkeresõ indulatoknak. Ta bujkált. az útikönyvek csak közölnek. a másik felét pedig azonnal be kellene zárni. szakrendelõkben dolgozók tolsó sorban a mentõkre is. Manapság nem lehet úgy kinyitni a televíziót vagy belelapozni egy újságba. El tudja képzelni. A helyzet megoldására bejelentett tervei gyakran nem többek üre szólamoknál. de ritka az a szerencsés.és kocsihel körüli viták. Szuhakálló és más termelõ üzemek is leálltak. a kívülállónak. ápolónõket vagy orvosokat támadó tudósítást. Munka nincs. hogy a megvalósulásukat a következõ országgyûlési választásokig n rajtuk. még az arany id a propaganda az országos figyelem középpontjába emelte õket. hogy az 1848-as szabadságharc leverése után Jókai Mór az egyik közeli faluban. hogy az illetékesek maguk sem hisznek a mentõautók ügyének megoldásá re vall. A legkülönösebb história talán Sajógalgóc esete. sõt a mûhibák sem. A konyhában és az alsó szint egy-két kamrájában húzzák meg magukat. mint nagyvonalúnak tûnik. Berentén a lebontott szénelõkészítõ-mû alapjait. a meddõhányókon gyûjtögetnek. Ma n berendezve. A nyilatkozatot általános elképedés fogadta az állami mentõszolgálatnál. a sovány földeket nem érdemes megmûvelni. hogy az elkövetett hibák száma lassabb tempóban növekszik h gyáltalán . de nyomán rögtön be is zárták. a kiszolgáló épületek olsó cserepeket is lelopták. Meggyõzõdésem. de ugyanígy nem lehet elfogadni a negat sításokat sem. kimegyek a vasútra.ya. A régi bányászkolóniák házai is vigasztalan képet mutatnak. kisvártatva a távolban már feltûnnek Kazincbarcika lakótelepei egered az esõ. és a keresetük is messze felü a más szakmákban dolgozókét. sokan elvonulnának nyugdíjba. Megnézzük Dédestapolcsány határában az egykori szovjet rakétabázist. ennek fed az OMSZ-nek semmiféle saját keret nem áll a rendelkezésére. hogy a feladatok megfelelõ ellátásához 850 mentõautó hiányzik.-k emberei strázsálnak szántan õrzik a semmit. Csehák Judit egészségügyi és családvédelmi miniszter asszony egy szakmai kon ijelentette. Már délre jár. aki legalább 67 százalékos rokkantsági fokot ki tud mutatni. A bányász valaha whiskyt ivott reggel. de azok ri ek el errefelé. hogy a betegszállító kocsikat csak lízingelnék. Mindenütt a magyar R idék roncsait látom. A környék szûkölködik idegenforgalmi nevezetességekben. a 210 mentõállo felújításra szorul. magát a szolgáltatást bérelnék. csak az õrzõ-védõ kft. € 15. A szakminiszter nyilatkozata feltehetõleg összefüggésben állt Medgyessy Péter miniszterelnö orábban elmondott országértékelõ beszédével. több. anélkül. Egy esetkocsi. A felsõ szobákat nyaralóknak adnák ki. hogy egyetlen csille szenet is kihoztak volna belõle. Mellékkereset alig-alig kad. ha azt nem éri el. mert tarthatatlan állapot uralkodnak bennük. az ezen irányba kutakodókat a na változó szempontok. a régi eszközöket újra felhasználva is 15-20 millió forintba kerül. Itt felépítettek egy újdonatúj bányát. hivalkodó nagy családi házakat építettek most már a fenntart em tudják fedezni. Felmerül a gyanú. A nyomor legbiztosabb mutatójaként román vándorkereskedõk ütik fel sátrukat a boltok oldalá A kocsmák elõtt már ebben a korai idõben is népes csoportok álldogálnak. az egyikben valamilyen raktárt rendeztek be. sûrû cseppek toccsannak az autó szélvédõ üvegén. Menet közben kibámulok az ablakon. akár olcsóbb formában. magán bányászkodással próbálkoznak. havi tizenötezer forintos segélybõl kell megélnie. és minden forintját ezer é uk betömésére kellene fordítani. Nem lés során vétett gondatlanságok. Az egészségügyi vezetés szinte soha nem áll ki saját emberei védelmében arra gyanakszunk. Sajószentpéteren a b inden állomáson sárban úsznak a sínek és sörben a kopott restik. melyben még az idén 150 új mentõautó beállítás m. Természetesen nem ismerhetjük a tárca valódi lehetõségeit. abban bíznak. mert a m . az emberek felháborodását megpróbálja átterelni a kórházakra. Lakóik egykor. az üzemi épületek falai is omladoznak. A fent és lent közép elleni összefogás tja. vagy még enn tovább lépve. hogy az ember ne találjon legalább egy kórházat. hogy a miniszter asszony az új autók vásárlása mellett vagy helyett más megoldások is javasol. a velük kapcsolatos számok és sokasodó botrányok teljes bizonytalanság tik.

Az éle elítettséggel együttjáróan emelkedõ üzemeltetési kiadásokat az eddigiekben a tízéves életko ekintettel visszafogtuk. a mentõkocsivá alakítás munkálatai. mert azt a gyártás évétõl ke Visszakanyarodva a kiindulópontunkhoz. hogy az új kocsik megrendelésétõl az üzem szállítás.és rohamkocsi-állomány üzemeltetése t A 2004. Az állami mentõk mintegy 800. A cserepótlás tervezésénél figyelembe kell venni. Százával idézhetnénk ezzel kapc beadványokat. mikor felvetette annak lehetõségét. A bizonyosan bekövetkezõ. valószínûleg ennek a csomónak néhány szálát próbálta hák Judit miniszter asszony. valamint a hatósági eljárások és egyéb.5 millió beteget szállítanak. illetve rohamkocsi éri el az üzemeltetés felsõ hat ntõ tíz évet. de a mai ismereteink alapján még nem becsülhetõ gyakoriságú fõegység javítások költségigénye egységtõl függõen 300 ezerközött valószínûsíthetõ. Miközben az emelkedõ karbantartási igény várhatóan a tartaléká lését teszi szükségessé. Az esetkocsik nagy összegû munkái (korrózió miatti javítás 400-500 ezer. eszköz. és a vált következményeket vonna maga után? Magyarországon évente durván számítva 2. eddig feltáratlan bûnök és hibák kerültek napvilágra. ezért az új jármûvek üzembe ál következõ évben kerülhet sor. hogy feladatainkat maradéktalanul. A nehézséget fokozza. (Az áthúzódó forgalomba helyezés a rendelet módosítása miatt idíti a betegszállító jármû használhatóságának idõtartamát is. elyek a továbbiakban a mentésben már nem. év végéig összesen 140 db eset-. de beérjük egy dokumentum ismertetésével. hogy a betegszállítást kiv a az Országos Mentõszolgálat hatáskörébõl. A módosítást kö asználhatóságának idõtartama a korábbi 10 évrõl 15 évre emelkedett. év alacsony (az utóbbi tíz évet tekintve a legalacsonyabb) volumenû gépjármû-beszer tkeztében 2003. átlagosan hat hónapra van szükség. melyet már a 2002-es választások u ek el dr. A Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a szállításokért kifizetett összeg 38 százaléká . a konkurencia 300-350 kocsival rendelkezik. a hátralevõ két évben. az elõírások egfelelõen elláthassuk.r asszony szavaiból mintha az tûnne ki. csak a betegszállításban vehetnek részt. a 10 évet meghaladó kor t fekvõbeteg szállító kocsik tovább üzemelhetnek. Amint azt már többször jeleztük. a mû tt. A jelenlegi gyakorlat szerint késõn. gépkocsiállományunk jelentõs mértékben elöregedett. hogy valamiféle új helyzet alakult ki ezen a téren . Gy. ezért lmérni és tervezni a jármûüzemeltetés jövõbeni költségeit sem. 2003. belsõ tér: 900 eze lió forint) már jelenleg is jelentõs mértékben terhelik költségvetésünket. azonban az élettartam ötven százalékos kitolódásával az eddig meg szerkezeti és betegtéri javítások. olyan gépkocsival rendelkezünk majd.vagy betegszállítás céljára történõ) használatát. A betegszá nk szerint 15 év alatt várhatóan mintegy 820 ezer kilométert futnak. vagyis az egyesít négy év alatt eléri az ország teljes lakosságát. A nagy volumenû berendezési munkákra a szerzõdéses v ak fel kell készülniük (anyag.] továbbra sem ismeri a jármû cserepótlás lehetõségeit. kapacitás stb. Elõreláthatóan nehézségekkel kell számolnunk az eset. A szállító szervezetek közül majd 2 milli OMSZ-re. Intézményünk [az OMSZ M.). kellõ színvonalon. melyekkel az rzõdést kötött. a mentést szabályozó rendelet alapján ezen gépkocsik 2005-ben már nem vehetne betegellátásban. Általános tapasztalat szerint a gépkocsik állapota egyre gyakrabban teszi (tenné) szükséges karosszéria és a betegellátó tér javításait. félmillió körüli arra a 32 alternatív betegszállító vállalkozásra. január 1-jén várhatóan mintegy 200 db.) számú rendelete tovább nehezítette az OMSZ gépj tésének helyzetét A mentõ és betegszállító jármûvek eddig azonos üzemeltetési idõhatára lehetõvé tette az azo ik igény szerinti (mentõ. de valószínûleg nem le ritka az egymillió kilométert meghaladó teljesítmény sem. az elsõ félév második agy a második félév elején nyílik lehetõség a megrendelésre. Miképp áll a helyzet ezen a területen. ezért az akadálytalan üzembe állítá kocsik egy részének már az év elsõ negyedévétõl rendelkezésre kellene állnia (ezt követõen ezésben legkésõbb novemberben). A 2002. a betegtér szükség szerinti javítása-felújítása mintegy 600-7 er forintot igényelne gépkocsinként. a berendezõkapacitás biztosítása és a ké gelõzése érdekében. év végéig 70-70 eset. Hargittai Mária egészségpolitikai helyettes államtitkárnak címezve: Az Egészségügyi Miniszter 25/2002 (V. a rendelet módosítása korlátozza az eddigiekben takarékosan alkalm artalékképzés gyakorlatát. A korrózió miatti javítás fekvõbeteg-szállító integy 200-400 ezer forintot. illetve felújítások elkerülhetetlenné válnak. Ahhoz. holott a körülmények már hosszú éve az OMSZ a maga részérõl mindent megtett a bajok jelzésére. 14. hogy a korhatár feletti gépkocsik az eddigiektõl eltérõen nem lehetne mentõkocsik tartalékai sem. és 2004. Mûködési keretünk az üzemeltetési költségek emelkedése miatt nem biztosít fedezetet.és roha llene üzembe állítanunk a költségvetés kímélése.3 2.

Mi nem a bevételkiesés miatt aggódunk. aki úgy ruház be . € € A sajtó továbbra is szinte napi gyakorisággal folytatta az OMSZ mûködésének bírálatát. hogy kijön elém a kecskeméti pályaudvarra. ha viszont megmaradnának az új rendszerbe tartozó autókkal együ leges kettõsség alakulna ki a szállításban. már nem olyan szép a menyasszony. de alig egy hét múlva egy azonos mondanivalójú cikk jele nt meg. Legalább napi 4-5 esetszerû sürgõs szállítási igény merül fel. Azt sérelmezik. év folyamán kétszer is elutasították azzal az indoklással. El is felejtettem volna az ügyet. Feltételezem. hogy az egészségügyi vezetés a legbölcsebb megoldást választja majd. ez a leg egoldás.9 jön az OEP-tõl a szállításokért. vagyis teljes mértékben fe a mostani rendszert. Kétségtelenül érdekes elgondolás. Ez persze ttáns ötlet. hogy ötvenkét baranyai település polgármestere a minisztériumhoz k ni panaszával. Még más körülményeket is meg lehetne vitatni. akkor a fél o entõellátás nélkül maradna. Ha felszámolnák õket. a szá ik is végeznek mentést. és kértek egy állandó esetkocsit a v sukba települt mentõállomáson mûködõ három szállítókocsi mellé. ügyeleti feladatot is ellátnak. hogy nyolc be en kórházba kell szállítani 24 óra leforgása alatt. de nehezen tudjuk elképzelni ogy milyen más formában lehetne megvalósítani. de elõfordul. Maguk mit szólnak ehhez? kérdezem az OMSZ egyik vezetõjét. fel is szerelte. mert életbevágó fontosságú tevékenysé e és ezt értse szó szerint. hogy a kenyér melyik felén van megkenve vajjal. Azért ez is a bevételeik egyötöde! Ha közelebbrõl is megnézzük. ugyanis ezen idõpont után csak szállító esetkocsi nem. és felajánlotta Dunavecsének. de a döntés nem a mi dolgunk. továbbá tíz százalékkal csökkenthetnénk a bérkeretünket. m . és csak 3. doktor Rotyis Máriát. A miniszter asszony felvetését a magánvállalkozások lelkesedéssel fogadták. vagyis iban nyújtott segítséget a kórházban végzett sürgõsségi ellátással. A város lelkesen fogadta. mert egyrészt összekeveri az oxiológiát. cserére már tõkocsit és kényszeráthelyezésre próbálnának kötelezni 800-850 közalkalmazottat. vagyis a jo bban fizetõ eseteket választották ki. Felhívtam az ügyben illetékes Bács-Kiskun megyei mentõk fõorvosát. külsõ vállalkozás lép be a helyünkbe. hogy nincs szükség rá. hogy tabula rasa -t csinálnak. pedig ha belegondolunk. hogy az OMSZ kocsijai kettõs rendeltetésûek. m tunk. és hogy menjünk ki együtt Dunavecsére körülnézni. Szerzõje visszapillant a közelmúlt esemén re. Négy évvel ezelõtt egy Samamed nevezetû cég egy esetkocsit vásárolt. amelyet az azonnali pénzszerzés vágya váltott ki. hogy ha megkapják az OMSZ szállítók ocsijait és a rajtuk szolgálatot teljesítõ személyzetet. ki volna az a hülye. 2003 e felé arról adott hírt. ha egy esetkocsi é lacsonyabb felszereltségû szállítókocsi teszi meg. Vajszló polgármestere úgy véli. az öröm bosszúságba fordult. tovább ke llene hárítani az adózókra. mert sem az elõzõ. A 2000. Lefelé a vonaton még egyszer átolvastam a cikket. ormánsági falvakban élõ ember számár tán öt óráig biztosított a sürgõsségi betegellátás. A szállításoknál felhaszná te több mint 2 milliárdot visz el. össz ntegy 15 millió forintot költve rá. Valamelyik csoportosulásuk be is jelentette. terhektõl is megszabadulnánk. hogy nem számít jelentõs profitra? Ez a plusz nincs benne a jelenlegi árakban. hogy több mint tízezer. Felmerült az az elképzelés is. Tovább mûködtetnének bizonytalan ideig 800. a további piaco ne nekik. Azt tudja. sem a jelenlegi egészségügyi szaktárca nem te. a kisváros polgármesterére és Harmos István helybeli háziorv tkozva. Azt mondják. forrásként Kovács Péterre.mi jelzi: pontosan tudják. Ezúttal a dunavecsei illetékesek panaszkodtak. másrészt azt is ki lehe mintha Vajszló és Pécs között jobb volna az út. hogy mûködésbe állítsák. és rövidebb a távolság. hogy ez az intézkedés súlyosan érintené az OMSZ gazdasági érdekeit. magukra vállalják a fõváros és Pes erületi feladatait. A mi költségvetésünk bevételi oldalának két alapvetõ összetevõje van: 17 int az állami költségvetésbõl származik. csak drágább lehet. Biztos vagyok e. és egy új. Rosszul képzeli. nem számolva az 51-es úton bekövetkezõ et. Rotyis doktornõ készségesen beleegyezett. hogy ennek következtében az akut életveszélyes állapotba k ek esetleg ötven kilométeres zötykölõdés után juthatnak csak kórházba Megütõdtem a megfogalmazás felületességén. hanem azért. amelyeknek sérültjeit most szintén betegszállító autóval viszik kórházba.

amibõ telmûen kiderült. részleteztem benne a Dunavecse-környéki feladatszámot. Tiszakécskét. így nem jöhet létre folyamatos szolgálat. hogy Kiskunfélegyházán az OMSZ esetkocsit kíván indítani (azóta megv lt) és Dunavecsét. Mielõtt elindulnánk Dunavecsére. kettõ 24 olgálatot ad. Maga a központi állomás 7-8 szállító-. ilyenkor a veszteglõ autók aránya a húsz t is eléri. és kijel ras részt. mely a Mentõszolgálat fõiga ett jelentését tartalmazza: Ezt még jó volna. melyet majd sok hasonló k Velencei romantikus stílusban tervezték. és 100 ezerre egy rohamkocsit. akin éjszaka tört ki a fu roham. Bravó! És ezt meg is lehet érteni. 50 ezerre egy eset-. Egy országos hálózat mintadarabjának szánták. Még a Fidesz-kormány idején kijött ide három miniszter. 2002 õszén az új kormányzat is elzárk a terv elõl A cikk néhány gyakorlati példával próbálja érzékeltetni a jelenlegi helyzet elviselhetetlen . Ezzel a jármûparkkal mennyiben oldható meg az a bizonyos 15 percen belüli helyszínre érke Úgy becsülöm. hogy ennél magasabb prioritású a 28 kil rre levõ. Véletlenségszámba megy. így napi 1-2 feladatnál többr számíthatnak. eset. a férfi már lt. felszerelte é utatta. nagyjából összefoglaltam a tudnivalókat. Az összefogla dtam a SANAMED ügyvezetõjének. Megemlít egy húszéves. jelezve a rosszabbul ellátott te eteket. úgy gondolom. amely többek között korszer is rendelkezik majd. Gy. melyben a rendõrök. anél . A szülõ asszonyok a bajokat elkerülendõ már egy-két nappal korábban befekszenek a k A vádak még folytatódnak. a tûzoltók kapnak majd helyet.eli Solt községben építenek egy új katasztrófavédelmi állomást. hogy ott kell felépíteni egy védelmi centrumot . ha majd kint helyszínen foglalkozunk velük. (A mentõszolgálat fõigazgatóságának 2002-es évi statisztiká fel M. tõlünk kellett volna elvenni. java részük már túl jár a 4 en. A megyei mentõszolgálat mintegy 500 ezer embert kellene hogy ellásson. mi sem ha Kecskemét után 41 kilométerre. Továbbá: az állományba tartozik 24 szállítókocsi. A SANAMED-rõl (betegszállítási tevékenységüket leszámítva) több mint két éve nincs hírünk Milyen szándék vezethette a SANAMED-et? kérdezem. A sofõrök bekapcsolva ják a rádiójukat. Solton haladunk át.) A városokon belül nem tudunk tépni a forgalom miatt. Szabadszálláson mûködik a legközelebbi állomás két szállítól. körülnéztek a környéken. Aztán egyik napról a másikra abbamaradt a getés. hogy a mentési esetek száma évi 300 alatti. Csak az a baj. egyszerûbb. de a világon senkit sem értesítettek a leállásról. mi rögzítettük. a teljes Bács-Kiskun megye pedig 4 esetkocsival ebbõl kettõ napi 12 órás. hogy ilyen célra nincsenek szabad pénze . bemegyünk a kecskeméti megy mentõközpontba. rszágúton is akadnak piros lámpák. Az alapvetõ finanszírozás elégtelen volta miatt még ennek a szerény kocsiparknak a tíz léka is le van állítva spórolási célokból mivel nappal kockázatos volna kivonni õket a fo szaka kell pótolni a takarékosságbeli elmaradást. Gy. de elrakom az újságcikket. egyébként sem szokták segíteni a futásunkat. valamint Bácsalmást jelöltem meg olyan területként. ha például vasúti keresztezõdések elõtt égnek. ha elolvasná. Bács-Kiskun megye ellátottsága e nél lényegesen alacsonyabb szintû például az arányos öt rohamkocsi helyett csak egy van. A SANAMED ezután megvásárolt (vagy lízingelt) egy mentõkocsit.] képviselõje azzal. Ez a beruházás azonban elmaradt. A fõorvos asszonynak még alá kell írnia néhány levelet.és egy rohamkocsival ezik. ahol b belül a kapcsolatos személyi feltételeket saját erõbõl meg tudjuk teremteni. Rotyis doktornõ átnyújt egy lapot. nem hallják a jelzéseinket. hogy hány roham-. Már közeledünk Dunavecséhez. egy eset.vagy szállítókocsinak kell jutnia biz nyos számú lakosságra? kérdezem Rotyis doktornõt már a kocsiban ülve. Maga mit gondol? Valószínûleg pénzt akart keresni. és hajlandó volt hazatelepülni azóta sem tudtak egy másik orvost találni mellé l nem dolgozhat minden nap 24 órát. Pontosan meg van határozva. jóllehet az OMSZ-tõl e lépést alátámasztó információja nem volt. 1999 nyarán a Bács-Kiskun megyei Mentõszervezetet megkereste a SANAMED [az újságcikk hibás SAMAMED-ként említi M. Hat év alatt harminc százalékkal nõttek a feladataink. addig a helyettes l y szükséges adattal. Csak az általános nyugat-európai standardokat ismerjük. kijelentettem. hogy a megyében bárhol mentést szeretne vé Mentési engedélye nem volt Felvázoltam a megye helyzetét. csupán munkanapi 12 órában mûködõ szabadszállási esetkocsi 24 órássá fejlesztése. rákérdezek az újságcikkben megemlített katasztrófaközpontra . súlyos izomsorvadásban szenvedõ beteget. ötszázmillió forintba került volna ebbõl a pé átlagos mentõállomást lehetett volna létesíteni. egy helybeli fiú led plomázott. Az orvos hiába próbálta életben tartani. melyet e ységbe terveztek. ezek tízezer lakosra számítanak e lító-. A minisztérium vél unavecsei esetkocsira vonatkozólag. 55 százalékban. mire a mentõkocsi kiérkezett. hogy erre az utóbbira akadt egy mentõorvos.

azt hiszem. jelentõs különbség áll fenn például a fõváros és egy kisváros között. A fõorvos úr valaha dolgozott az OMSZ-nél. Ha minden igényt ki akarnának elégíteni. de bizalmatlanul fogad minket. A helyz t csak az Európai Unióhoz való csatlakozás oldhatja meg. Ez a körülmény kevéssé támogatja azt a dunavecsei elképzelést. más irányból próbálkozom. Szab . Ez azonban csak a mi véleményünk. Bár a találkozót természetesen elõre egyeztettük. Közben beértünk Dunavecsére. és ugyanolyan életesélyekhez va joga! Nem tudom. Engem az orvosok mentettek meg a kórházban. akik egy vénát sem t zúrni. Menet közben a polgármester úrnál kamrafibrilláció következett be. hanem egy kérdésbe rejtem: Szabad megtudnom: Önt esetkocsival szállították be? Nem. õ nem azok közé tartozik. mert a budai villákban lakók átlagosan 10-15 évvel tovább élnek. A dunavecsei ember épp annyit ér. 2190-et kapunk. az orvos mintha megbánta volna. ezt szorozzuk meg 365-tel. Ha egy beteg megme ntése a magyar gazdaság teljes GDP-jét igényelné. és is végeztem. de elhízott. a polgármester elhárítólag emeli fel a kezét. a gyakorlat másként alakul. és még lehetne sorolni a különbségeket. nem derült ki. nagyré z õ nyilatkozatán alapult az említett újságcikk. ehhez jönnek még az 51-es úton történõ bal Vegyünk napi átlagban hat sürgõsségi esetet. elõzetesen szerzett informá nemrégiben szívinfarktuson esett át. Igen. hogy az emberi élet a legfontosabb. 1993 és 1998 között rendszeresen bejártam a Markó utcai állomásra. A meglévõ kocsik jelentõs része is csak napi 12 órás szolgálatot ad. mert egyetlen al sem szólt közbe. sok lecserélésre na. hol és mikor történt ez a korrigálás? Ez nem történt meg. Az újság nyilvánvalóan az Önöktõl kapott adatok alapján azt írja. hogy egy nap legalá eset adódik. vagy más okból. mint a budapesti ember. Most már nekem is könnyebb kérdeznem: Mekkora Dunavecse lélekszáma. a mentõápoló hozta vissza a halálból. de ez a szám a nyolcat is elérheti. és nem si . mindent nekik köszönhetek. õsz szakállú férfi. tehát 22 ezer emberrõl van szó. hogy ezernyi magyar helység mentõállomással sem re ezik. egyetértünk. százszámra kellene új esetkocsikat beszerezni. de azt hiszem. Ne menjünk bele az ilyesmikbe. Gy. alójában így áll a helyzet? Mert a mentõk csak évi 360 körüli esetrõl tudnak. az Egészségügyi Minisztérium csak púpnak tekinti a hátán t [minden félreértés elkerülése végett ezt én mondom és nem egy mentõs M. A polgármester alig középkorú. hogy bele t. és Kovács Péter polgármesterrel együtt õ á tkocsi-akció élén. Harmos doktor halványan elmosolyodik. de életveszélyes helyzetbe kerül.hogy plusz támogatást kaptunk volna ezt már nem tudtuk volna elviselni. Abban. kocsiztam . a vonzáskörzete 17 ezres. Ezt Önök persze helyreigazították. hogy itt sokkal fontosabb kérdésekrõl van szó. Igen. Az országban 210 mentõállomás mûködik. Gy. Ha volna is pénz rá. tanúként vagy segítségként behívat egy idõseb ehérköpenyes hölgyet. ez így van. a szívverése gyakorlat . az orvosi rendelõben megkeressük Harmos István doktort. Egyébként a polgármester úr megkér menjünk át hozzá a Városházára. hogy budapesti ember ? Egészségügyi tekintetben nehéz volna köz zõket találni. ezek közül nemcsak a dunavecsein nincs esetkocsi. és egy szállítókocsi vitte be a kórházba. Hatásosabbn ha ezt a muníciót nem direktben lövöm el. Ebbe a vitába nem érdemes belemenni. a mi nem kevesebbet jelent. nehogy a közvélemény hamisan legyen tájékoztatva. Udvariasan. mit ért azon. beszéljünk a mentõkrõl. oda kellene adni erre a célra. mint példáu osiak. mert nincs.]. 88 másikon sem arról nem is beszélve. Rotyis doktornõ megpróbálja oldani a feszültséget. hogy a helyi esetkocsi besze em tûr halasztást. mint hogy a városban és a környékén egy év leforgása alatt minden zedik ember súlyos balesetet szenved el. Az orvosi ellátás mindenütt lenséget mutat. és hány fõs egészségügyi ellátási körzet tartozik hozzá? A város ötezres [egy 1992-es adat szerint 3781-en laknak benne M. Egy amerikai kapcsolatszakér int egy véleménycserében mindenekelõtt egy igen -t kell kapnom a partneremtõl valamilyen k n. Harmos doktor kissé meginog: Az újságírónõ nem fogalmazott helyesen. egy szállítókocsi vitt be. hogy az illetõ milyen beosztást tölt be.].

Kíváncsi még valamire? Nem. Csurgó. nem hiszem. Úgy teszünk. Szob Somogy: Balatonszemes. hogy a maguk gondjai is megoldódnak. Másik kérdés. Poroszló. Az emberek nem azért tartanak polgármestert. Nyírlugos. € A foltozott halál € 1. Rakamaz. amire csak képesek. vagy bizonyos dolgokat miért nem lehet elérni. alig tudom félrekapni a lába Nincs kedvem beszélgetni. € € Vége az elsõ résznek. mehetünk. a fõútról letérve egymást érik a kátyúk. csak egy piros személyautó parkol az udvaron. mert nem ért be idejében vele a kocsi. Dunavecse Békés: Zsadány. Pacsa További 31 mentõállomáson csak korlátozott óraszámban van szolgálatvezetõi szolgálat. Petõfibánya. Zalaszentgrót. Szikszó Csongrád: Mórahalom. ha valaki itt tárcsázza a 104-es segélykérõ telefont. Különösen áll ez vecsére. Zsámbék. Letenye. Lövõ Hajdú: Komádi Heves: Hatvan. Répcelak Veszprém: Balatonfûzfõ. elköszönünk. B kocsi sem tartózkodik. Kunágota Borsod-Abaúj-Zemplén: Bánréve. de meg kell értenie az t is mondja Kovács Péter. egyébként csak a legyeket csapkodná a lába szárán. Rétság Pest: Gyömrõ. hogy lehet m egközelíteni õket? Nem. Százhalombatta. Zirc. úgy látszik. Szécsény. Moldova úr. miért hiányzik valami. Tab. Hidvégardó. hogy állok én az emberek elé? A kérdést hosszú csend követi. más részét nem.oldással. Túrkeve Tolna: Simontornya Vas: Celldömölk. megígérem. Gönc. hogy megmondja n kik. A fõorvos asszony igyekszik feloldani a nyomott hangulatot: Jelenleg a megyében két fehér foltot találni. a kísérõnk fanyar hangon jegyzi meg: Így megy ez. itt Dunavecsén is elvégezné a napi egy-két f tát. Ruzsa Gyõr-Sopron: Pannonhalma. Bácsalmás. . Izsófalva. Pásztó. számú melléklet szerint a 210 mentõállomás közül az alábbi 77 mentõállomáson egyál atvezetõi szolgálat: Budapesti Mentõszervezet: 12 mentõállomáson Bács: Tiszakécske. Mezõcsát. Balkány Szolnok: Jászkisér. végül a minket kísérõ mentõorvos szólal meg: Magyarországon most is katasztrófa medicina van érvényben. Ricse. honnan vennének oxiológusokat? Az összes orvosi ágazat közül nekik a legnag zikai-szellemi terhelésük. Úgy ígérik. mintha elfogadható kompromisszumra jutottunk volna. Maga. kötögetjük a szarra a masnit! Kérésemre kimegyünk a dunavecsei mentõállomásra. Bük. illetve Kecskeméten fe valaki meghal azért. Bercel. a mentõk védõszentjének szegõdött. Kifelé tartva majdnem rálépek egy hóból kiolvadt madárhullára. hogy az itteni tanyák merre fekszenek. ebbõl 110 milliót fordítunk az egészségügyi kiadásokra. Tisza Sajószentpéter. ahová az esetkocsi nem mindig ér ki a kíván perc alatt: Bácsalmás és Dunavecse. Kompolt. Vasvár. Beszállunk a siba. A legközelebbi kórház Kalocsán. Vámosmikola. a hívása Kec ki. Szentgotthárd. hogy még az idén felépül az új szekszárdi alósul. Pétervására Nógrád: Bátonyterenye. az OMSZ Fõigazgatóságának a 2002-es helyzetet taglaló jelentését em. Balatonlelle. Sümeg Zala: Lenti. Lengyeltóti. A kecskeméti mentõk pontosan tudják. Fonyód Szabolcs: Ibrány. ahol a polgárok mindent megtesznek. Az éves költségvetésünk 50 lió forint. a betegek egy részét meg tud eni. Szabadszállás. Örkény. így is húsz évig tartot tett a rendelõhöz vezetõ mentõrámpa. A 7. Pilisvörösvár. mert elsõként õk szembesülnek a bajokkal. Kõszeg. Ezeket az újonnan beál rvosokat még a szakmai becsvágy sem motiválná. Edelény. A szolgálatvezetést i s elvitték Dunavecsérõl.

hogy az orv n ember.Mestereim valaha azt tanácsolták: egy riportkönyvet mindig azzal kell kezdeni. És mi történt azokkal. ú oztatók és más kiadványok jártak kézrõl kézre. göndör. Nem tudom. Magánvényt írt fel. mondjuk a két világháború közötti idõktõl. mivel foglalkozom. akik kívül maradtak a biztosító társaságok keretein? Kialakult egy országos. és magukkal vi sírba semmi módon nem pótolható ismereteiket és tapasztalataikat. megfigyeltem. olyan embereknek. a MABI. a sz rvezetek száma meghaladta a húszat. A jelen gondjai biztosan megvárnak min ket nem az a szokásuk. ami azt jelenti. sem más egészségügyi szervezettel nem alakult ki valódi kapcsolato . Az én ki szintén orvos volt. Nem elõször tapasztaltam az orvosok különleges vonzódását az aforizmák és általában a hatás zások iránt. de ez kivételnek számított. Magamra voltam utalva. lakást és a munkájá t. Akadt ugyan néhány aloldali érzelmû orvos. amelyekrõl keveset tud. akikrõl semmit sem tud. A kávéházban. amelyet emlékezetem szerint doktor Johan Béla vezetett. Voltaire azt mondja. Kapcsolatunk nem terjedt túl a szokásos üdvözlõ biccentésen. aki olyan orvosságokat ír föl. mert eltartották magukat. hogy melyik betege mivel adós neki. ma úgy mondanánk. . hogy me gkeressük és meghallgatjuk a szakma nagy öregeit. d d köztünk egy-két konzervatív szemléletû is. Móricka? Orvos. eg n felkeresésre érdemes személyt sem jelöltek meg. Ezek a szervezetek részesültek állami támogatásban? Nem. fizetést. de már az indulásnál kezemre játszott a szerencse. sem a minisztériummal. Az egészségügy közeli és idõben kissé távolabbi múltjáról szeretnék beszélgetni. A legszélesebb körû és a legalacsonyabb színvonalú az O lt. ezért ne várjon tõlünk egységes véleményt. komoly aktívájú mérleget tudtak felmutatni. Az idõs férfiak egymásra néztek. egykori kórházigazgató . akik megpróbáltak tenni valamit. OTI-orvos. például egy beöntés árával. fõle k vásárlásába fektették. körzeti orvosi szolgálat. az irányítást a B zte. de nem is volt szükségük rá. akik nem értenek egyet velem. mint ahogy hirdetni szokták. hogy hagytak dolgozni. általában lovas jármûvet kapott. A magyar össznépességnek mintegy harminc százaléka tartozott különféle egészségügyi bizto ilyen az OTI. Bizonyára Ön is hallott ról kkoriban egy-egy családtag megbetegedése anyagi tönkremenetelt jelentett az egész család s zámára. de nem kívántam ilyen jellegû társalgásba belemenni. hogy magasabb hivatali helyekrõl ajánlást vagy útbaigazítást nem kaptam. és az is maradt. az ügy érdekében készségesen fogadtak. hogy ha a páciens olt biztosítva. lesznek. aho yakran leülök dolgozni. Ez beleillett riportvállalkozásom általán . Úgy ítéltem meg. Ilyen fekete körmökkel? Igen. számon tartotta a járandóságát. A tanítónõ megkérdezi Mórickát: Mi akarsz lenni. hogy egy közeli asztalnál idõrõl idõre találkozik egy b orvosokból álló baráti társaság. hogy idõközben eltávoznak közülünk. ebbe je e fel. semmiféle támogatást nem kapott a kiváltásához. Megfelelõen forgatták a tagok olyó járulékot. Az orvost a helyi köz zgatási szervek többnyire az elöljáróságok szerzõdtették. hogy egy statisztikai-törté hatnak. hogy az orvosok a saját zsebükbõl ték ki a szegényebb betegek gyógyszerköltségeit. Újra az asztaltársaság vezetõje vette magához a szót: Tudnia kell. csalódni fog jegyezte meg az asztaltársaság gy szemüveges. hogy megoldódjanak . olyan betegségek gyógyításá lyekrõl még kevesebbet tud. de ha késlekedünk a régi idõk tanúinak megha . hogy helyet foglalhassak az asztaluknál. hogy a mi kis csapatunk többsége baloldali kötõdésû volt. beértem azzal. Keringett is egy vicc errõl akkoriban. többnyire szakmai témákat tárgyaltak meg emelt hangon. egyikük óvatosa : Hol kellene kezdeni? Ahol akarják. vezetett egy kockás füzetet. most összeszedtem a bátorságom gedélyt kértem. a Vasutas vagy a Postás szakmai biztosítók voltak és így tovább. én nem is erõltettem. A vagyonukat ingatlanokba. hogy megrázkódtatások nélkül éljék át a pénzügyileg nehezebb éveke hogy az egészségügy üzletnek sem utolsó. A két világháború között nem mûködött önálló Egészségügyi Minisztérium. mit vár tõlünk. Mindenféle visszaemlékezésekben sokszor olvasni arról. õsz hajú. eldöntendõ. Már említettem. Az ilyen esetek ritkábban fordultak elõ. hogy ki szólaljon meg elõször. Elmondtam. de attól félek. kitesszük magunkat annak a veszélynek. Én zélek.

az emberek letagadják a bajaik Abban viszont igazad van. hogy feljebb. A mellette ülõ azonnal visszavág: Ne csinálj úgy. hogy a etet folytató fiatal középkorú réteg kevésbé bírja a megterhelést. az egészségügyi apparátus különbözõ szintjeinek e m érvényesül a hatékony állami vagy önkormányzati ellenõrzés. pedig nem is ismerték az antibiotikumokat vagy a komputertomográfot. Megkülönböztetett elbánásban részesültek például a já mélyek vagy a tüdõbajban szenvedõk a tbc népbetegségnek számított. Pénz? Az nincs. Így aztán politikai gesztust is téve. kit . Amikor nyugdíjba mentem. hogy vegyék táppénzbe vagy szuperálják ki a nai sorozáson. a rossz táplálkozás. szappant adott nekik grátisz. A romba dõlt intézményeket az gyorsasággal üzemképes állapotba helyezte. a mûvészeti ágazatokban Magy egesen jobb feltételeket örökölt. De haladjunk tovább. az orvosi létsz egközelítette a háború elõttit. hogy az orvosságokat az ellenség zarolja. mint régen. mint most. olyan volnék. ha valaki azt akarta. hogy kikerülhessen a lágerbõl. zágban fellelhetõ hatezer szanatóriumi ágy egytizedét a tüdõbetegek foglalták el köztük s agi körülmények között élõ ember is akadt.Az ország nagyobbik. tanácsokkal látta el õket. mintha nem tudnád. akit õ hozott vissza a halálból. hogy a halálozási mutatók legfeljebb 15 százalékban er hetõk pusztán egészségügyi okokból. 1933-ban a halálozások száma a népesség százalékában kifejezve alacsonyabb volt. esetleg ingyenes gyógyszerekhez. Ha szabad a családi ügyeimmel untatnom: az én apámat is behívták. megke este. másokat ped ttek ki hadiszolgálatra. mint a deportált ga Az Egyesült Államok expedíciós hadseregének nagy részét hazaszállították az európai háború adtápraktárakban óriási mennyiségû áru halmozódott fel. mint falu bolond pappal. a mozgáshiány. Sokkal magasabb fokon és al posabban ellenõrizték a betegállományba való vételt. utasítást adott a szanitéceknek. mint az öregebbek. Trianon után ugyanis a »kisantant«-o tömegesen hagyták el a magyar nemzetiségû szakemberek. Van pénz rá? kérdeztem. Most is sokkal nagyobb szerepet játszik az alkoholizmus stressz. mint 1 an. a szimulálás helyett a disszimulálás került elõtérbe. és elintézte. ha az elöljáróságon kiváltotta a szegénységi bizonyítványt lított a mai közgyógyellátott státuszához. hogy a közelben fekvõ sebesült szovjet katon hozzák be bár az életét kockáztatta volna. Akkor nem vállalom. a környezetszennyezõdés. De azt el kell ismernetek. apám is fogolytáborba került. A kapitalista tulajdonosok kirúgják azokat. esetleg tápszert. Az orvosok zöme hazajött a frontról. az elõbb csa majd nyíltan kizáró jellegû törvények folyományaként õk kikerültek a szakmából. esetleg mentsék fel a gyereket a tornaórák alól. A kedvezményezettek közé tartozott a Zöld Keresz ingyenes gondozást nyújtott az anyáknak és a csecsemõknek. Õ koránál és ismereteinél fogva sokkal jobban megfogalmazta. Mikor a katlanban rekedt csapatokat felszámolták. Így Horthy Magyarországán a szellem apacitás. t alán ott is végezte volna. zolgálatosként került ki. de még a holokausztot is több orvos vészelte át. sõt növelte az ország. az oktatásban. akik sokat maradnak távol betegség miatt. így fordulhatott elõ. rossz anyagi helyzetben élõ része csak akkor juthatott kedvezményes. Az 1 ekben mintegy tízezer orvos mûködött az országban. jelentõs részük zsidó volt. a közigazgatásban. Nem gyártották futószalagon a hamis igazolásokat. hogy jelentõs eredményeket is elértek azokban az id en. Legalábbis õk ezt állították. Az asztaltársaság elnöke visszaveszi a szót: Ez a kontroll ma is létezik. enge tek a pénzügyi monitoring rendszer szabályozására. hogy az orvosi morál sok tekintetben magasabb színvonalon állt. Az egyik öreg orvos feltehetõleg a konzervatív alapállásúakhoz tartozó eddig hallgatott st nem állja meg közbeszólás nélkül: Azért arról sem szabad megfeledkezni. csak beépítették az emberekne tudatába. Sztálingrádban dolgozot adikórházban. akár katonaorvosként. 1945-ben az egészségügyben. az orvosnak nem lehete tt odalökni ötven pengõt. a szervezettség. ha kiderül. Ez 3800 kórházi ágyat jelentett. úgy romlott az egészségügy helyzete. mint az utódállamok. amelynek õrzése vagy hazaszállítása . sõt fokozottabban. Néhány terület kivételnek minõsült. Nem véletlen. Ahogy közeledett a háború. A felszabadulás után hogy alakult a helyzet? Az asztalon fekvõ kézirathalomból elõkeresik Csákány György professzor egyik idevágó tanulm lapot átnyújtanak belõle. diétá t. mint amennyit ér. mint mi tudnánk. de egy szovjet komisszár. az egyes ágazatok intézményrendszere viszonylag fejlett volt Ezt az elõnyt 1945 után is megõrizte.

Bismarck országossá tette ezt a szolidaritási elvet. aki a II. Dezsõ Zoltánt az USA zetbe. és akár öt-hat év börtönbüntetést is kaphatott. hogy a gyakorlatban a kutya sem törõdik vele.. é lottam tõle. az újfajta hormonkészítmények. Legtöbbj fogadta el. Ez volt az elméleti alapelképzelés. létrehozta az állampolgárok álta egészségesre-betegre kiterjedõ kockázatközösségét. A szanitécek három csoportra osztották a harctéren fekvõ esülteket: 1. A rendszert aztán beillesztette a minde n gondoskodó állam ideájába. 3. Ugyancsak moszkvai háborús patent nyomán ide központosított minden vérigényes ihetetlenül primitív körülmények között papírral lefedett befõttesüvegekben szállították a A hibák ellenére sikerült-e megvalósítani az általános. gondoljunk csak arra. akkor ez a magánpraxis. mikor mindent átfogó kiterjedésben vezették be a mezõgazdaság nagyüzemi form ig számon kívül maradt magyar parasztság nagy tömegei is beálltak az egészségügyi biztosítá Gyakorlatilag az ország egész lakossága igényt tarthatott orvosi ellátásra. infúziós szerkezeteket. vérkészítményeket. tehát nem ingyenes. Mi kiküldtük a Népjóléti Minisztérium parasztpárti államtitkárát. hamar lebukott. A bányászok fizeté obták bele a keresetük egy részét. akkor nem magas szintû ennek felel meg az SZTK. nem mindenki által elérhetõ. magas színvonalú és ingyenes ellá A konzervatív szemléletû öreg orvos nem állja meg szó nélkül: Valaki azt mondta. vagy magas szintû és ngyenes. amivel kihívta a sajtó és a politikai tény ngos rosszallását. Dezsõ bevásárlási körútjának mulatságos epizódja volt a tengeralattjárók lég k ügye. de megérte. hogy meg lehetne talán menteni. melyet még 1919-ben egy Szemosko neveze vos-közgazdász fogalmazott meg. vett át. Végül bebizonyította. Olyan súlyos a sebe. hogy ezek a pasztillák értékes alapanyagul szolgál agyar gyógyszeripar számára Leteszem a lapot: Mi volt a következõ nagy lépés? 1949-ben államosították az egészségügyet. Rengeteg gyógyszert. dr. például a z úgynevezett triage elgondolást. de jó üzleti szimattal rendelkezett. Az átszervezés milyen modellbõl indult ki? A szovjet egészségügyi rendszer szolgált mintául. Ez olyan fokban sérült. hogy a magyar egészségügyet már csak a hálapénz tartja egyben. a kortikoszteroidok stb. újra hadra fogható katona válhat lõle. anti iotikumokat. hogy válogassa ki a felajánlott segélylistából az egészségügyben felhasználható rész volt egy gáncsnélküli lovag. világháborús katonai medicina szempontjait alkalmazta. röntgenfilmet. a gyakorlati megvalósításban is egy szovjet professzo szott szerepet. hogy ebbõl a három tulajdonságból az egészségügyben egyszerre csak ket lhat meg. politikai mézesmadzagnak tekintették az is volt. akkor viszont nem általános. Ezzel a lépéssel soha nem látott mértékben terjesztették ki az e odást. hogy segítsenek beteg szaktársaikon vagy az elhaltak csa jain. amelyet a szovjet megszállás alá került országoknak ajánlottak fel. hogy a törvény most is üldözni rendeli a hálapénzt. Íme: így ér össze a szocializmus Bismarckkal szúrja közbe konzervatív asztaltársunk. Bismarck. Az unokám jogászhallgató. mint az öreg paraszt k . mely a gyógyításban is érvényesítette a porosz fegyelmet és te a professzorok és a vezetõ orvosok abszolút primátushoz jutottak. Dezsõ ebbõl is behozott egy nagy tételt. 2. Ez úgyis meggyógyul. Késõbb. mint az elõnyszerzõ korrup minõsített formáját. a klasszikus bi marcki alapelveket alkalmazta. Az ilyen logikán alapuló döntésrendszer aztán messze ható következményekkel jár békeidõ A szovjet tanácsadó Budapestet Moszkva mintájára kiemelt ellátási centrummá tette.UNRRA-segélyt. a legkülönbözõbb lab gyszereket és eszközöket stb. az más kérdés. az egykori porosz k ancellár figyelmét felkeltette az úgynevezett bányászládák intézménye. mint például a Kútvölgyi Az asztaltársaság elnöke nem hagyja zavartatni magát a közbeszólástól: A társadalombiztosítási járulék mindent összevetve sem haladta meg a keresetek tíz százal A hálapénzek hogy alakultak? Ez fogalomként is alig létezett. de a nehéz körülmények között nem é kísérletezni vele tehát otthagyták. beolvasztották mûködõ rétegbiztosítót is.. Ezek mibõl állnak? Hosszú volna részletesen kifejteni. Magyarországon elõbb voltak elérhetõk a penici a streptomicin. stb. Vagy általános és magas szintû. Õ lényegileg nem túl sok újat fedezett fel. hogy a 160-170 magyar kórházból több mint ötven m a fõvárosban. rá lehet bízni a társaira. maradjunk a lényegnél. ez n érvényben maradt. Ha egy orvos paraszolvenciát fogadott el a betegektõl. hogy érdemes bevinni kezelésre. mint a szomszédo s országokban. vagy alános és ingyenes. kizárólag állami feladattá vált. Sokan úg znak.

de ezt az átlagpolgár nem vállalja. mert nem tudják kifizetni a tá tal megszabott magas díjakat. akkor bizony állnia kell a pluszköltségek jelentõs részét. hogy egészen az 1970 -es évekig Magyarország alig három-öt évvel volt elmaradva a fejlett nyugati államok egészs színvonalától. az ügyfélnek mindenképpen vállalni zonyos önrészt. itt a pénz olgárok által befizetett járulékokból származik. a ységes ellátási forma és az alacsony önköltség határozza meg. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél is kikötnek egy meghatározott pénz például ha a páciens a mûtétet egy olyan professzorral kívánja elvégeztetni. 3-400 ágyas tüdõkórházak épültek. éter. melyben az anyagi rrásokat nem szabályozzák központilag. Mind a kettõnek megvannak a maga elõnyei és hátrányai. és a magánbiztosító társaságok játsszák a meghatároz felosztás vegytiszta formában persze csak elméletileg létezik. itt az anyagi forrást a költségvetés biztosítja. ebben a tekintetben az Amerikai Egyesült Államokat említhetjük mi képpen. Sok új lé született. mint például Angliában. magánorvoshoz kell hogy forduljon. Az egyéni öngondoskodásra épü az egészségügyi szolgáltatások vásárlására. viszont egy bypass szívmûtétre sokszor másfél é erre még Magyarországon is 6-8 hónap alatt sor kerül. a többintézményes. z Egyesült Államokban nincs ilyesféle sorban állás. ami viszont már komoly költségekkel jár. hanem 87 éves korában halálozzon el Világszerte többféle szervezeti módszer is kialakult ennek a helyzetnek a megoldására. ahol az állami egészségügyi szolgálatok döntõ mértékben megh . Az 1960-as években a magyar lakosság halálozási mutatói kedvezõbb . például Nyíregyházán és Egerben. háromezer ember tartozott hozzá. Modern gépek lépnek a helyükre egyre növekvõ árakon. Magyarországra melyik rendszer a jellemzõ? A magyar egészségügy elvileg a közbeesõ. egy vizitért 10-20 forintot kapott. szívrohamnál részesül még ezek költségeit is behajtják elõbb-utóbb valakin. többszintû ellátásra és a ma központosított rendszer mindig a legolcsóbb. szolidaritás elvû társadalombiztosításon alapszi van: a szolidaritás a biztosítottak között és a munkáltatók hozzájárulási kötelezettsége. ebbõl nevelt fel inket. mint az osztrákoké vagy a finneké. Mi jellemzi õket? Az állami egészségügyi szolgálaton alapuló szisztémát a bürokratikus intézményrendszer. végsõ esetben az államon. Apám összes tudománya belefért egy táskába. Nincs százs ndenre kiterjedõ egészségügyi biztosítási szerzõdés sem. viszont a lakosság húsz százaléka. A harmadik variáns az egyéni öngondoskodás. Azóta a világ gyökeresen megváltozott. A legszofisztikáltabb eljárásnak a rönt engép számított. hogy a fülét rá és figyelt. nem akar 1 alékkal rosszabbul élni azért. illetve a fiatalabb é . hogy egy komolyabb tüdõgyulladásba belehalhattak az em erek. a különféle ellátásokhoz állampolgári jo zájutni. A lépteirõl megismerték õt az öregasszonyok z öregasszonyokat. Gyógyítgatta õket. és a leszakadás napról napra növekszik. A második forma az úgynevezett szolidaritás elvû társadalombiztosítás. És most? Most? Talán ötven-hatvan évre. ez persze méltatlan túlzás. A kórházak befogad 0 ezer ágyra növekedett összehasonlításul: most a 80 ezret sem éri el a számuk. akkor is messze jártunk a tökéletességtõl. Visszatérve az adott idõkre. Ha az angol beteg nem akarja kivár i ezt az idõt. a valóságban keverednek a kü alkotóelemek. Sokan telepednek le Angliában éppe egészségügyi ellátás általános volta miatt. exponenciális méretekben növekedett a betegellátot nala: szívátültetések folynak. adott egy injekciót. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés általá iztosítási jogon valósul meg. a gyerekeit. Mindent összevetve elmondhatjuk. sztetoszkóp.pját a zsír. A szocializmus ke korszakának gigantomániás elképzelései az egészségügyre is átterjedtek. akinek a hono a többszöröse az átlagosnak. Elsõ említsük azokat az országokat. Õk csak akut esetekben lábtörésnél. A k két síkon is kell érvényesülnie: fennáll a szegények és a gazdagok. Eltûn ill: spárga. az egyéni biztosításo zkodó pedig a legdrágább. Viszont az is igaz. hosszú idõbe mégiscsak megszólal: Én is orvosdinasztiából származom. A betegeit úgy vizsgálta meg. majd nmillió ember egyszerûen kívül rekedt a biztosítottak körén. Miért? Az asztal körött ülõk némán nézik maguk elõtt az üres csészéket és poharakat. kés. az apám mai szóval élve körzeti orvos volt a Telek solt részein. ha nagy baj volt. kivételes hatású gyógyszerekkel kezelik a pácienseket. hogy a tébécé i a fertõzõ osztályokról. Elõállt egy roppant méretû konfliktus az orvosilag szükséges és gazdaságilag lehetséges köz nszírozás növekménye a társadalomra hárulna. hogy a nagymamája ne 85.

segítek neked. megugrott ok száma a fiatalabb korosztályokban is. hogy a magyar egészségügy valaha csak néhány évre volt lemaradva a naltól. orvosilag elismert szükségleteik szerint kapnak ellátást. Felfigyelek arra a fenntartásra. az állam késõbb visszatérítette ezt a pénzt. szemben a fejlett országok négy-hat százalé Belenézek a jegyzetembe: Az elõbb azt mondták. hogy errõl nyilatkozzanak. aztán kiderül. mára viszont 50-60 évre nõtt ez a különbség. majd ha bajban leszel. mondha y is. tu om szerint. viszont a rászorulók a befi egétõl függetlenül. Nem mindig. A hozzájárulás arányos a jövedelemmel. Magyarország ebben is kivételnek számít. szemüveges. míg a tiszta adórendszer létrehozása után [a bíró itt felte . ma már a törökök is elõttünk járnak. A prevenció mindig befektetést igényel. Újra a göndör. annál inkább törekednie kell arra. hogy alkotmányosan védett jogok tekintetében a csak más alkotmányosan védett cél érdekében. A rangsorban a 24. emellett ez a legolcsóbb is a legdrágább természe kórházi kezelés. Hogy fordulhatott ez elõ? Válasz helyett elébem rakják az egyik bíró párhuzamos indokolását az alkotmánybíróság 54/19 : Az Alkotmánybíróság elvben már utalt arra. 20. hogy elérte a negatív világcsúcsszínvonalat . különösen az úgynevezett elkerülhet . hanem . például. élénken gesztikuláló öreg orvos veszi át a szót. és úgy-ahogy a kórházak felszereltsége is. adott esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. mely az utolsó félmondatból kiérzõdött. ek korántsem kapják meg a megfelelõ ellenszolgáltatást. hogy nem állja a szavát. reálérték l csökkentek. azonos esélyû hozzáférést biztosít számára legalábbis a hivatalos álláspont szerint. Többen is közbeszólnak: Ez 1999-es felmérés volt. Gy. Egy ország minél szegényebb. A trend változatlanul hanyatlást mutat. Úgy gondolják.5 százalékról 4. A társadalombiztosító. De. Hiába nõtt meg az orvosok száma. Magyarországon a befizetendõ j arányaiban messze meghaladja az európai átlagot ha reálértékben el is törpül amellett . Nem a biztosított költségeit fizeti meg. feltûnt az ad téktelennek számító drog. a szakszerûség érdekében kerülnek (szakszerûen) vissza. szakrendeléseken át egészen a kórháza i számára. ha a társadal atározó körülményei egyre tovább süllyedtek. Egészen az 1980-as jelentõs szufficitet tudott felmutatni. Így az addig f tt tartalékok elfogytak. 40 milliárd forintot vontak el lakásépítési támogatások céljára. õsz hajú. hogy a valóságban nem így van? Nem a nyugdíjas orvosok illetékességi körébe tartozik. kollektív v g az egészségügyi piacon. Mikor kezdõdött a mélyrepülés ? 1970-tõl fokozatosan romlottak a halálozási mutatók. s zámos ilyen példát fog tapasztalni.] az így el nem az alkotmányosan védett. Magára az egészségügyre is hatottak a gazdasági-politikai körülmények. Az egészséghez való jog egészségügyi ellátáshoz való jog ilyen védett terület. és bizo ckázattal is jár. Egy magyar állampolgárra átlagosan évi 500 dollár jut. ez alig az egy hetede a lista élén esült Államok 3 498 dollárjának. helyet foglalja el k Törökországot elõzi meg. Fokozódott az alkoholfogyasztás. Az Alkotmánybíróság már több esetben hogy a jogalkotó egyes területeken a szakszerû költségvetési szempontok érdekében visszalép yos alapjogok érvényesítésétõl. a pénz java a folyamato megy el. hogy a kó ségeit prevenciós célokra csoportosítsa át. egy s mérést tesz le elém az OECD gazdasági tanulmánykötetébõl: Egy 25 országra kiterjedõ nemzetközi vizsgálat szerint a humán szektorra fordított állami ok világszerte növekvõ irányzatot mutatnak. A legfontosabb területnek számító megelõzés az összkiadásoknak még az öt százaléká Miért a prevenció a legfontosabb? Mert ez a leghatékonyabb tevékenység. az Országos Egészs sítási Pénztár ráfordításai GDP-ben számítva 5. Az ilyenformán kialakult ellátás teljes körû. hanem szolgáltatásokat v egészségügyi intézményektõl: háziorvosi rendelõktõl. még szomorúbb képet kapunk. Az állam egy hosszú élet során elké : add ide.8-ra estek vissza. ezért c gy-két számunkra nehezen elfogadható jelenséget említek meg. megtette a magáét a migráció által kiváltott keveredés. de ez az egyetlen járható út. ha a fej foka politikai döntéstõl is függ [28/1994.korosztályok között is. A másik tûrhetetlen aránytalanság: a kutatá dítható összeg a GDP egy százalékát sem éri el. hogy az egészségügyi járulékok behajtása átkerült az APEH hatáskörébe M. elkerülhetetlen esetben elfogadható.) AB határozat]. (V. Ha a ráfordításokat részeire bontjuk. ebbõl az állam mind többet csípett le. gondolom.

és az ezzel kapcsolatban indított attakok igen jól mutatta elevíziós vitákban és az újságok fõcímeiben. hamarosan kiderült. a lényeges kérdéseket megkerülve megvalósítani. Az egymást váltó kormányok mindegyike reformok dett. Úgy vélem azonban. mint a vasút vagy a rendõrség. a járulékok be nem fizetése (a mlett hátralék összege például 1996-ban az éves bevétel 19 százalékát tette ki). de egyikük sem volt hajlandó tudomásul venni. vajon jobboldali vagy magát baloldalinak nyilvánító párt kezében van a kormányrúd. Jött egy újabb Ilyen tekintetben alig mutatkozik különbség a jobb. mindegy. aztán egy újabb kormányváltás után a vállalkozásuk befejezetlen maradt. de állítólag a h e a körbe tartozik. végül egy v zgató válaszol: Módomban állt beszélni 2000-ben az akkor még ellenzéki pozícióban levõ MSZP egészségügyi yik irányítójával.és baloldal között. erre használták fel szerén iket. Az OEP bevételei fokozatosan csökkennek. Mégis talán a politika ártott a legtöbbet. a rendszer reformjá társadalom hasznára. minden a nélkül vonhat el tetszése szerinti célokra az egészségünk fenntartására vagy gyógyításunkr Erõs a gyanúm. olyanokból. de az õ terhükre adódó többlet. hogy lebecsülném bármilyen képzés vagy számí . így például az egyre növekvõ munkanélküliséget úgy igyekezt ogy tízezreket engedtek el rokkantnyugdíjba a besoroláshoz szükséges egészségromlás meglé a folyamat 1987 körül kezdõdött és hallgatólagosan. fiskális szempontok kedvéért Megsemmisülten rakom le a lapot. Érvényes volt ez a 2002-es választásokra is? kérdezem. mikor Medgyessy Péter került a ezõ bizottság élére. Megint csend támadt. hogy ezeket a reformokat nem lehet önhatalmúlag. hogy az állam milyen önhatalmúlag rendelkezik adóként befizetett pénzünkkel. és y megrokkant állapotban rászorulnak a nekik alapjogként való ellátásra. Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni. hogy az ellátás minimumának finanszírozása alko az új rendszerre való áttérésnél. az egészségügy visszaszorult a második helyre az oktatás mögé. Az alkotmánybíróság helyesen állapítja meg. fejenként számított összjáruléka csak ki a bérbõl élõ alkalmazottakénak a többit elintézte egy-egy ügyes könyvelõ. beérték néhány részterület kiragadásával. ennél több az alkotmányos kívánalom akik egy életen át teljesítették a nekik elõírt társadalombiztosítási szolgáltatásokat.m védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket. mert a progra elüli kiemelés és vele együtt a támogatás is minden átmenet nélkül megszûnt. ez különös y állami vállalatoknál jelentett problémát. min foglalkoztatottság visszaesése. mind a két tábor 5-600 milliárdot ígért az egészségügy teljes rekonstrukciójára és nem a vábbiakban. apróbb lépések y. ha gyõzünk. a tömeges munkanélküliség megjelenése. vé a távközlés fejlesztése is megelõzi. hogy az kiemelések felvetésével az üres állami kincstárra hivatkozzék. h alkotó a feladatának nem kézzelfoghatóan tesz eleget. mégpedig nem minimális. A törvényhozó érzékelhetõen nem az alkotmányosan védett és kiemelt értékek megvalósításának nem a rendelkezésére álló eszközöket bõséggel szórja a piacgazdaság szereplõi közé. úgysem kérik számon rajtunk! -alapon. A szocialisták eredeti elgondolása szerint meghirdetett programban az eg ségügy kapta volna a legmagasabb kiemelést. Õk csak azt tartották szem e egy rosszul mûködõ egészségügyi rendszerrel biztosra vehetõ a kudarc a következõ választáso endszer viszont nagymértékben elõsegítheti a sikert. Jóllehet nem könnyû megbecsülni a laza járulékfizetési fegyelem okozta kiesést. sõt. hogy a rendelkezésre áll kevés. A járulékbe bi ötmillióról három és félre csökkent. A visszaesés több okból is ered. milyen lehetõségei. hogy a magánvállalkozók éves. alkotmányos jogállamban elfogadhatatlan. de mindmáig tart. Azonban a vizsgált jogszabályból és a vele szemben felmerülõ panaszokból érzékelhetõ. A partnerem még hozzáteszi: Az állam más módokon is megpróbálja a maga társadalmi-anyagi terheit az egészségügy vállá feszültséget medikalizáltak . A kórházak ráálltak a favorizált betegs l foglalkozó osztályaik fejlesztésére más osztályaik kárára . de betekintést engedett abba. Késõbb viszont. jellemzõ egybeesés. Az új idõk jegyében az állami egészségügynek fokozó e venni külsõ szolgáltatásokat piaci áron . hanem azonos vagy ma gasabb szinten. jellemzõ adat.(anyagi vagy egyéb) nehézségek megold jogalkotó alkotmányos szellemben biztosítani. Az alkotmányos jogok kiüresítése. Anélkül. hogy elkerüljék az adózást. Ez a terület valóban a leginkább támadható pont lt a Fidesz-kormány mûködésének. hogy az új megoldások elmaradnak. A hatalomra való kerülés után viszont egyetlen kormány sem dolgozott ki összefüggõ és meg gramot. E mellett pedig álláspontom szerint a Alkotmánybíróság nem mehet el szó nélkül. adott igényei vannak ennek a k ek. az a cégek és munka n egyaránt elterjedt magatartás. Ezért bátran ígértek: mondd csak nyug ha vesztünk. mely ha egy pillantás erejéig. kivált nem a lkotmányos. hogy ebben a tekintetben közömbös.

már üres grundok váltakoznak lebontásra érett házakkal. arcán üdvözült mosollyal elhalad mellette egy debil férfi Az Oltalom Karitatív Egyesület menhelye és kórháza a 7-9-es szám alatt mûködik. Nem kell létesíteni. Minek már ezeknek a szegény hajléktalanoknak az egészségügyi ellátás! Hiszen csak a szenve szabbítaná meg. nem . ami a mai világban már nem fogadható el. A volt kórházigazgató. néhány ide nyíló helyiség ajtaja visz . beszámolóval. délidõben sem látni egy embert sem. Mindenképpen az látszott következetesnek. A kórházakat kényszeríteni kell. Vaskapuját tják. csak annyit jegyzek meg: a tanulás. hozzá megyünk fel az emeleti irodába A lépcsõházban körülnézve az épület modern eklektikus jegyeket mutat. hogy mindenkin segíteni nem lehet. mely egy vallásos közösség hivatalát jelzi. A fõorvos egy tizenegy gyerekes lelkész-pedagógus családból származik. majd ebédosztás elõtt nyitják ki. Iványi Gábor jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke tézményt létrehozó és fenntartó szervezet elsõ embere. A közvélemény az idõsebb fivért az elmúlt évtizedben szabadde olitikusként tartotta számon. és azon keresztül jutnék be az épületbe. és a találkozásig más utakat próbáltam bejárni. még a székét is távo húzza az asztaltól. az Oltalom kórház fõorvosa: doktor ibor. hogy a tájékozódást az Országos Egészségbiztosítá assam. yen semleges savanyú szag árad. kerületében fekvõ Dankó utca a Kálvária teret köti össze a Mátyás térrel. és közömbös mozdulattal kidob egy összegyûrt cigarettásdobozt. fejét a tenyerébe támasztva. Továbbhaladva tekinte tem megakad egy táblán. Alig e a Mátyás téren már egy másik mikrovilág alakult ki. tsák a hajléktalan betegeket. átengedi a szót társainak. feltámasztani a régi rossz emlékû szegén . ott egy muzsikus cigányréteg él. de senki sem akarja folytatni. Samu István gyûjtésébõl. amit mondott. megállapodnak a következõ találkozójuk idõpontjában és szedelõdzködni kezdenek. szemüveges férfi. illetve a használó éljen és életben maradjon. Telefonon megkerestem Matejka Zsuzsa fõigazgató asszonyt. Már dél körül az éttermi részben a pincérek már megterítették ebédhez az asztalokat. képv ezetes felszólalásokat tartott elsõsorban a hajléktalanok érdekeinek védelmében. megajándékoznak néhány nyomtatott ztatóval. € 2. (Számviteli ellenõrzés kapcsán hangzott el. hogy a tanuló. elhallgat. a família legismerte tagja a bátyja: Iványi Gábor. de elfoglaltságára hivatkozva egy távolabbi idõpontot kért. (Hajléktalan ellátásban d zetõ cikkébõl a Népszabadságban. (Idézet a szociális s fórumán szervezõ-irányító felelõstõl. középkorú férfiak. gyerekeket vonszoln k után.) Az állam nem paternalista intézmény (egy esti kerekasztal-beszélgetés során egy szociálpo nyilatkoztatta ki). vagyis mindig akkor zínvonalon építettek meg valamit. Benézek egy közeli pékségbe is: nem érzem a hasonló mûhelyekbõl áradó bódító kenyérillatot. ik fel egy-egy renovált homlokzat. fekete szakállas. egy Népszabadságban megjelent cikkbõl. amikor és amennyi pénz jutott rá. egy luxus terepjáró-autóból kiteki zerezett cigány férfi. az nehéz helyzetbe hozza önmagát és intézményét.) A szociális területen dolgozónak tudnia kell. Aki ezt nem veszi tudomásul. hogy nem érvényesült eléggé a természetes kiválasztódás sz ka István) Dr. ezt környéken található néhány kisebb hangszerbolt is.) Kérdés: az utca jobb? Társadalmunkban eddig baj volt. A járdán szembejövõk közül szinte mindenki cigány: elhízott fiatal nõk. Némelyik lépcsõszakasz degebb üzemi csarnokok feljáróit juttatja az eszembe. késõbb é sszahúzódott a nagypolitikától. kik és mivel foglalkoznak itt. Egy korábbi megbeszélés szerint a szomszédos könyve ellene becsengetnem. egy falbeszögellésbe betelepedve egy r zik. Egy régi sarki kocsma helyén önkormányzati tanácsadó irodát rendeztek be. lepusztult józsefvárosi környék. . mintha megbánta volna. Bú nevet. Ez szegregáció lenne. € € A Budapest VIII. illetve az internetezés legfontosabb elõfeltéte e. akikkel a továbbiakban érdemes volna találkoznom. A Dankó utca közepe táján sûrûsödnek a nyomor jelei. több ciklusban is részt vett az Országgyûlés munkájában. Szándékát termé tt tudomásul vennem. A hajléktalan betegeknek nem kell külön kórházi ellátás. õ nem zárkózott el egy be szélgetés elõl. A kocsiúton elhúz mellettem néhány élet hercege is.sságát. akik ing helyett valamelyik nagy külföldi futballklub dresszét v k. de udvariasságból elém jött e ven év körüli magas. a vekniket szállító targonca nagyokat döccen az udvar kikop tt betonján. Az öreg orvosokat i avárják.

német kiadványok. aki pincében. aluljáróban. a világtól elkülönülõ szellemi fedezéket szokott jelezni. de úgy tûnik nekem. de késõbb teljes világossággal kiderült. Ez a háztömb eredetileg milyen célt szolgált? A háború elõtt a Fleischer-féle kóser mészárszék mûködött benne. akinek személyes biztonsága vagy lakásbérlete veszélyben forog. emberi vagy természeti katasztrófa következtében elvesztette az otthonát. Iványi kordiális mosollyal fogad. de akad héber betûkkel nyomtatott könyv is. az us. a fõorvosnak: Többféle hivatalos meghatározás is létezik. de a hideg télben hajléktalanok ezrei kóboroltak az utcán. nemzetközi szervezetek. Túlestünk a kávén. a titkárnõ kiviszi a csészéket. elhagyott házban él. há allérja alatt. ennek meghatározása szerint azok a személyek tartoznak ebbe a cso portba. kávét hozat. Magam is kissé tágnak érzem ezt az értelmezést.. vágóhíddal. A háború alatt és az azt követõ években tönkrement az elnök fényképeket mutat : némelyik épületszárny váza lábon maradt. a teljes összeg nem járhat messze a négyszázmillió forinttól. hanem valószínûleg naiv. hog ak a tisztelet kiváltásának okából. feldolgozóva egyetemben. Többnyire használhatatlan állapotban lévõ ingatlanokat kínálnak fel a lanok ellátására késõbb ezt tapasztaltam lent a kazincbarcikai menhelyen is. Már tíz év telt el a megnyitás óta. Az állat a hajléktalan férfi nyakán lakott. de hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van annál. és az épületek visszakerülnek az õ õk pedig a nyilvánosság elõtt könnyítettek a lelkiismeretükön. a pincét is födém takarta már. Kés al fiókját jelölték ki a patkány rezidenciájául. Például mikor II. Az irodában várakozó elnök. a tetején néhány cseréptörmelékkel. tv. Iványi nem mondja ki nyíltan. A pince. a Wesley Ján ezett Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola igazgatója. Egyikük egyetlen barátját . szekrényben. így részleges használatbavételi engedélyt egyelõre nem kaphat k. A lenleg is veszteséges. A szemem sarkából körülnézek: minden polcon. ahol nincs víz. Tizenöt évig állt üresen. olyan helyen lakik. asztallapon. akik éjszakáikat közterület n vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. ellátogatott hozzánk. már Karácsonyra befogadtunk hat hajléktalant. angol. akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel. nem szégyen. tisztálkodási lehetõség. hogy hihetetlen gyorsasággal . utcán. védtelen ik mögötte. hogy a próbálkozások elõbb-utóbb úgyis megbuknak. A benyújtott gész komplexumra vonatkozott. Az i könyvrengeteg egy. de még a parkettán is könyvek halmozód különféle magyar. Szégyen. Erz ol királynõ Magyarországon járt. a patkány elõjött. Érezhetõleg nem kívánja korlátozni a felveth a figyelmemet sem szándékozik meghatározott irányba terelni gesztusaival. Az ENSZ 1987-es megfogalmazása szerint minden emély hajléktalannak számít. Létezik emellett egy magyar szociális tör az 1993. egy fehér patkányt is. 19 dték át nekünk 99 éves használatra. ha a le abb komfort szintjén is. a gallér alá. de lakhatóvá vált. A falon néhány belsõ épületrészt ábrázoló fotó lóg. Mibe került a helyreállítás? Nehéz volna meghatározni. Értetlenül nézek vissza a fõorvosra: De hát ez óriási különbségeket mos egybe. de minden más eszközt is megpróbálunk megragadni. A gazdája úgy etette. melyek itt lógnak az iroda falán. illetve azok. és visszament törzshelyére. de a legtöbb mlott. aki akár egy pince falai között meghúzódhat. a Keresztény Zsidó Társaság elnökségi A komolyabb száz kilót is meghaladó Iványi Gábor lengõ õsz szakállt visel.leggondosabb kézmûves munka. Nem végeztem ugyan semmiféle felmérést. Honnan tudták megszerezni ezt a pénzt? Kaptunk önkormányzati támogatást. gyermekded tekintetû. és a saját felelõsségünkre bekapcsoltuk a fûtést. lekapta onnan. az a gyanúm. kirakom az asztalra a jegyzetblokkomat: Kezdjük az alapfogalomnál: tulajdonképpen kit tekinthetünk hajléktalannak? Iványi Gábor a választ átengedi az adott ügyben járatosabb öccsének. hogy az önkormányzat aga a magyar állam is látványos. December 23-án szabadságra en edtük az összes munkást. de gyakorlatilag jelentéktelen gesztust tett mint annyi más hasonló esetben. ez inkább egy vá eszmék érkeznek és indulnak tovább. aztán mi vettük igénybe a hajléktalanok befogadására. Itt fotók készültek róla ezeket ár uk néhány példány kivételével. havi egymilliós hiány mutatkozik ezt jórészt civil adományokból és pénzekbõl pótoljuk. Iványi Gábor civilben sokirányú aktív mûködést folytató lelké ta hitelveket valló Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyik alapítója. de még kering néhány legenda az elsõ lakókról. aki az utcán kóborol. évi III. Talán úgy go atják. hogy egy falatnyi ételt a saját kinyújtott nyelvének a gyére tett. beszállt a metodista egyház. így 1992 decemberében már tetõ fedte az épületet.

Õk korábban a lakótelep-építkezéseken találtak munkát maguknak v erelõként vagy más hasonlóként. évente ötezernyi fiatal ki a gondozás kereteibõl. A rendõrök név szeri ismerték az ott csövezõ néhány öreg csavargót. javarészt vidékrõl felkerült. Hirtelenjében egy példát tudok elmondani: 1987 88. megint mások lakásüzérek áldozataivá váltak. barakkoknak Ámde ebben a rendszerben orvosi szemmel észrevettünk és görc megragadtunk egy a rendszer által hangoztatott és nyíltan meg nem cáfolt ideológiai fogan tyút a humanizmusról. vagy maguktól is in anak a csövezés mellett. testvériségrõl stb. akk is. még a tizedrészét sem ta ek. Mikor következett be a nagy ugrás ? Egy kicsit optimista a memóriája. Érdekelne. Mikor a magyar kórházakban végrehajtottá t. Amíg dolg ztak. mint a lõrinci temetõben. különféle munkásszállók fogadták be õket. inkább tovább kérdezek: Jelenleg mennyi a hajléktalanok száma? A hivatalos statisztikák lefelé szoktak kerekíteni.és hatvanezer közé tehetõ ett tömeg.. a határon belüli vendégmunkásokat . Az orv si kar tagjai ebbe a fogantyúba kapaszkodtak. rengeteg pszichiátriai helyet szüntettek meg. 1989 óta legalább hatvanezer ilyen férõhely szûnt meg. illetve leállítá lett jönniük. a termelés csökkentésével. ezekre a foglalkozásokra nincs igény. megkeresték õket: Vili bácsi vagy Sanyi bácsi. nem tudnak elhelyezkedni. A veszteséges gyárak és üzemek felszámolásánál leghamarabb a képzetlen mun csátották el. ráverték a REF-et. televíziót. a kupéban már a beszállá ettacsikkek hevertek a padlón. gyertek be a kapitányságra. már hivatalosan is regisztrált hajléktalan réteg a gazdasági szerkezet átalakítá aiból került ki. szégyenlõsen. Ráké bereket a létbiztonságra. A lecsúszás okai különbözõek: kilakoltatták õket. lopásoktól. gyökereiket ves ek. és az akkor nehéz helyzetben a mostaninál többet elértek. Jó idõben sokan eltávoznak. személyes becslésem szerint inkább a felsõ határ a hiteles. akár nem Nem akarok belemenni a lényegtõl távol vezetõ vitákba. de mindenesetre jobb. Létezett egy dinamikusan változó. Moldova úr mondja a fõorvos . amelyek az orvosi etikával is egybeesnek. ha csak piszkálni tudta a munkát. Bár az átlagnál tájékozottabb embernek hiszen magam. kezés leálltával. azt írja: Gyakorlatilag alig. számos város építése ellenére az új házak az új munkahelyek befogadtak szinte minden leszakadóban lévõ. mint ez a mostani. a hajléktalanokkal való foglalkozá egendás orvosalakja. Az elsõ. az otthonokban is ezekre a szakmákra készítették fel õket. már minden telefonfülkében. A fõváros és több nagyváros duplájára növekedése. Az új tulajdonosi réteg nem törõdött azzal. a Normafa környékén . szellõzõrács fölött aludtak.edett meg a hajléktalanok száma jegyzem meg. még soha sehol nem hallottam ezt az ad tot. Az állami gondozottak . Budán. az ügyelettel gyakran kimentem éjszaka a Déli pályaudvarra. eltûnõben létezett hajléktalanság. Télen általában visszajönnek a fõvárosba. s ha igen. hogy ezt milyen formában tapasztalta. A legnépesebb tartalékhadsereget az állami gondozottak alkotják. mások válás miatt voltak kénytelenek elhagyni ukat. Lassan. itt i hák és több mint ötezer férõhely várja õket. nem tudták megvédeni az érdekeiket. az utcai kivégzõtábor. az ezen fekvõk jó része azóta is gondozás tengeti a napjait. akivel a késõbbiekben gyakran találkozunk majd. s lemosatták róla vissza-visszatérõen a börtönök munkahelyein. Felfogásommal nem állok egyedül. vagy a közveszél munkakerülés bélyegét. mert hajléktalanok százai töltötték el az éjszakát a tárolóv lított vagonokban. fûszoknyával eltakarva úgy-ahogy. alkalmi munkákra állnak be vagy a turisztikai célpontok környékén koldulnak. S ha még azt sem. maga a fõorvos sem véletlenül minõsítette nem hivatalosnak . bajtársi erõszaktól félve. egy nem hivatalos info szerint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság akkor is ötezer olyan személyt tartott nyilván. 400 ezer ember már a munkaerõ-nyilvánta is eltûnt. ez jelenleg a négymilliót sem éri el. Sokan az utcára szorulnak. 1990-ben mintegy ötmillió körül mozgott tottak száma. Néhány évvel késõbb viszont akárhová utaztam egy reg Délibõl. õk pedig. vagy vándorló munkakorút. mi. Kispesten a metró-végállomás elõtti erdõben valóságos kunyhókat a földkábelekrõl villanyt lopnak. Budapestrõl vidékre mennek. akik foglalkozunk az emberekke l. akár akarta. ezért nehéz pontos adatot megjelölni: harminc. de még fiktív lakcíme sem volt. hogy az õ kezük munkája nyomán való az ország korábbi nagy építkezései. és másnap elengedték. fokozatosan már lett majdnem elégséges kórházi és szociális otthoni krónikus betegek számára is. hol magasabb. doktor Samu István. inkább felfelé. ak endelkezett ugyan munkahellyel. fizetni a lakbérüket és a közüzemi díjaikat. elektromos fûtést mûködtetnek vele. hol alacsonyabb szögesdrót kerítéses rendsz a karanténoknak. Új és új rétegek csatlakoztak hozzájuk. fürödjetek meg és melegedjetek á Bevitték õket. olyan-amilyen. mikor a rendõrségrõl szóló riportkönyv m anyagot.

ahogy a hangsúlyból kiérezhetõleg várták tõle. míg újra meg tudok szólalni: Készült olyan felmérés. A hajléktalanságra kivetett személyeket. Önök eszmeileg ezek folytatói kérdezem Iványi Gábort a következõ találkozásunknál. fogyatékos vagy rokkant volt . hogy az adott órában az egész fõvárosban alig néhány esetkocsi fut. Még az 1980-as. ha dr. tüdõasztma. népkonyhát. A látványos különbségtevés mégis már korai fázisban. vitaminhiánytól. A hajléktalanok kö r gyakrabban fordult elõ tébécé. az õ kocsijuk kiesik. combnyaktörés. tüdõtágulat. angi . Mûködési formáink közé tartozik: a szociális munka ennek te a is kiterjed. az energiáit valóban a segítõ munkára összpontosítja. mikor odaléptem hozzájuk. elbutulás. 90-es években társadalmi méretû mozgalmak bontakoztak ki. Az a tény. lábamputáció. nevezzük K. tüdõgyulladások. Kihívtuk a mentõket. és egy papírlapot keres elõ az asztalán halmozódó iratcsomagb Azt írja: általában tízéves hajléktalanság alatt minden ember a feje tetejétõl egészen ik. Ön is felháborodna. és kérdõre vontam õket. úgyl negatív tulajdonságokat is mutatnak fel. Szívizom elfajulás. A mentõk aláírattak vele egy nyila már távozásra készültek. Májzsugor. hogy Ön. Beláthatja. fekélyek. érszûkületek. nem illetheti diszkrimináció és hátrány az egészsé ban. az ipari forradalom idején fellépett a nyomorúság és a gye unka ellen. Samu István megállapításai hivatkozom. sokszoros bordatörés. elkukacosodás. szívelégtelenség. mikor a várakozó tömegben összeesett egy ismerõs hajléktalan. László összeállított egy ilyen statisztikát. mely a hajléktalanok egészségi állapotát összehasonlítja az átlag Még 1995-ben Molnár D. jogi támogatás. látni fogja. Szellemi leépülés. pilepsziás roham tört ki rajta. sûrûbben kaptak szívinfarktust ek el öngyilkosságot. delirium tremenstõl. segélyezés. hol fekszik. alultápláltságtól. Mi nem téríten nem segíteni akarunk. vérszegénység. Én magam nem vagyok orvos. de az egé alán mégis kiemelkedõ helyet foglal el. A megalakulásunk óta eltelt 13 év alatt folyamatosan igyekszünk megvalósítani fõ célkitûz t perifériájára sodródott emberek támogatását. m int némely elõdje. Tetû. mûtét utáni állapot. meghatár Egyesület eszmei alapállását? Nem. az intézmény elsõ embere hivatása szerint metodista lelkész. agytrombózisok a. Bizonyos mértékben igen. aki lehet. lábszártörés utáni állapot. majd megpróbálták kimondatni vele azt az indokot. Úgy találta. maga már rég nem evett. mint a kontrollcsoportnál. azért lett rosszul?! Egy jó leves majd helyrehozza! K. hogy a h 44 százaléka szenvedett valamilyen hosszan tartó betegségben. Ére 2-3 doboz cigarettától. és a késõbb tap azt bizonyították. A mi alapítónk.thonból való elbocsáttatásuknál kapnak ugyan némi életkezdési segélyt. Egyikük megisme mentegetõdzni. bõrgennyedés. mi van vele. illetve savtalanság. naponta 300-350 ember fordul h ozzánk valamilyen formában. magához térí teget. tisztelendõ úr mondta a mentõ . A hajléktalan életforma szinte megágyaz a különbözõ nek. minden e smét és ismét Iványi leteszi a papírt. a lelki gondozás. legyen szó hajléktalanokról. családsegítésrõ mi csapások kárvallottjairól. rüh. Az õ tanítványai voltak a szociális védõháló szervezõi Angliában. tébécé. a mentõszolgálatoknál megkezdõdik példát. A tevékenységi területeink között nehéz volna fontossági sorrendet felállítani. idült hörghurut. hogy ha a felesége ilyen körülmények közé kerülne. A hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében elsõbefogadós menedékhelynek szám ti szállásokat. gangréna. mert a teljes belsejét fertõtleníteni kell. azt sem tudta. idült gyomorhurut. a lakosság összehasonlító mintacsoportjában 27 százalékot mutatott ki. Ha õk mo szik ezt a hajléktalant. hogy az Oltalom Karitatív Egyesület politikailag nem olyan agresszív. de jelentõsek az eltérések is felel kitérõleg. állkapocstörés. számos fejsérüléstõl. gyomornyálkahár avtúltengés. Egy ingyenkonyha elõtt fig m az ételosztást. szívinfarktus. vagy akár össze is hányhatja ma menet közben. mint a SZETA tevékenység gy a Nagy Bandó András nevével fémjelzett rongyos lázadás . de ez csak néhány he biztosít. melyet a hajléktalanokról szóló könyvembe is beiktattam. Olyanokra gondolok. a kérdésekre mindig úgy felelt igennel vag y nemmel. nappali melegedõt tartunk fenn. amely felmentené õket a közbelépés Ugye. álláskeresés. idõbe telik. õk felmérték a helyzetet. hogy tetves vagy rühös. hogy az Alkotmány szigorúan tilt és büntet bármiféle megkülönbözte . az angol Wesley János nyomornegyedekben és kikötõi si okban folytatta a tevékenységét. ezért jobb és hitelesebb. K. úr. hogy egy szülés elõtt álló kismamát nem ra be a mocsokba. Én emlékeztettem õket. melyek a hajlék anok sorsának megoldását tûzték a zászlajukra. Iványi felteszi a szemüveget. agysorv oholtól. hogy a befogadásnak nálunk nincsenek vallási feltételei. ha személyileg vagy csoportosan sajátságos. hasnyálmir orperforáció és hashártyagyulladás.

Telenként sokan emlegetik. Igen j lentõs számú népességcsoport elítél minden szándékot. a hajléktalanok nag ze akkor már munka nélkül volt. ezt bizonyítja a következõ részlet is a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat naplójából: 1999. hogy idõben és sorrendben súlyozzák a feladataikat és nehéz felülbírálni. éppúgy jogosult a szolgáltatásukra. esetleg tíz éve nem állt mögöttük egy olyan cég vagy vállal alapul szolgáló biztosítás összegét befizette volna utánuk. hogy a hajléktalanok többsége mögött munkás múlt áll. aki a saság területén tartózkodik. de sokan nem is tudják. mint a sze t. Gy. mire végre megkapta a megfelelõ kezelést. hogy ké lyiket ítélték fontosabbnak. A mentõorvos ugy nis minõsíthetetlen stílusra váltott. igazgatási. és ne A »csövi«-hez is üvöltözve ért oda. nézze meg a saját TB-igazolványának a kiállítási dátumát. K. 17 óra 40 perckor telefonált a bejelentõ. hanem azért.-t. mert a többség gon n bõséget élvezett. A Társadalombiztosítási Azonosítási Jelet. azt hiszem. Tegyük fel. hogy valamennyi lábujjukat amputálni kell. 10. így sokan nem is kaptak igazol Mások azért kerültek ilyen helyzetbe. Miképp történt. 16 óra 55 perc Kelenföld városközpont: Egész nyáron ott lakott egy »csövi«. Nem puszta lustaságból. igyekszünk minél kevesebb terhet rakni a nyakukba. Sok kórház addig elmegy. De haladjunk tovább. E igen nagy pénz. XI. hogy a miskolci kórháznak több milliós ves teséget okoz a TB-kártya nélküli betegek kezelése. Akinek nincs munkaviszonya. De attól tartok. de e fél óra múlva már újra ott állt kint az utcán.] kikü em 17 órakor. m nt bármely más állampolgárnak és ez egy szervezett. hogy vitába szálljak Iványival. Meg is jelent egy olyan újságcikk. 1995. de nyílt és toleráns magatartása f Természetesen igaza van abban. Az esetek nagy részében elutasításra ta . hogy nincs szükség rájuk. hanem olya lexeket lehet felfedezni benne. hogy fel kellett venniük K. hogy bevezették ezt az egész rendszert. meg semmisül. Az irántuk érzett gyûlölet súlyos gondolati eltév szabad felhozni bibliai példát: Szodomát is azért pusztította el az Úr. hogy módjukban állna új kártyát kérni. hogy egy hajléktalannak is kijár ugyanaz a szolgáltatás. hogy egy »csövi«-hez hívták ki. jegyzik be a nyilvántartásokba is. melyek a közvélemény jelentõs hányadát is jellemzik. hogy a hajléktalanok miért nem mennek el havat lapátolni. Megállapod tunk egy alternatív mentõszolgálattal. nem élõsködõk. Találtunk már olyan mbert is. Nálunk viszont a mentõk tarthatatlanul nyomorúságos feltételek között dolgoznak. hogy eladta valaki. A közhangulat úgy alakult. hogy egy szállítókocsijuk megfelelõ díjazásért s delkezésünkre áll. 15. XI. léktalanok többség nem rendelkezik TB (társadalombiztosítási) kártyával. hogy az akció botrányba fulladt. és nem fogták meg a szûkölködõk kezét. gyakran zerülnek. ezért meg kell gondolniuk. h tehetnek róla. hogy a mentõk mégis felveszik a kocsijukba a beteg hajlé talant és megpróbálják leadni valamelyik kórházban. szolgáltatási díjat kér a másolatért. És a TB-kártyát nem lehet pótolni? Az OEP elsõ alkalommal díjmentesen adja ki ezt az igazolványt. akinek harminc fok alá süllyedt a testhõmérséklete. mint bármely más személy. jóléti szintû államban nem is jelenth . eltûnik. Tehát még egy évtizede sincs. Ezzel is tisztában vagyok. így az õ ellátásuk majd az OEP. Az elnök belelapoz egy hivatalos jelentésbe: Egy súlyosan fagyott hajléktalan férfit 14 órán keresztül szállított a mentõ Budapesten a házból a másikba. mert három-négy óra alatt a lyukas nyári félcipõjük átfag e olyan állapotba kerülnek. Eltöprengek a hallottakon: Valamit nem értek. ami a TB-igazolvány alapja. mert fáj a lába. mindenki már a születésénél megkapja. a mentõk magatartása nemcsak rájuk jellemzõ. s tudunk. amely a hajléktalanok megsegítésére i ndó tudomásul venni. mikor kiderült. éppúgy. 1999. hogy vállaljá z ilyen eseteket. hogy még egy heroinfüggõségben szenvedõ fiatalem t is elutasítottak a papír hiányában.nak új törvényeket. A kórházak igazgatói felmérték. 9. illetve ellopták tõlük. 19. mert elveszítették a kártyát. nem tu ni. mert a mentõk elvitték néhány sarokkal odébb vele egy újabb nyilatkozatot. Még mindig kint van a hóesésben. annak nem lehet közgyógyellátásra szóló igazolványa akkor sem . 104-et [a mentõk telefonszáma M. hogy a szóban forgó hajléktalanok nem rendelkeztek ezzel az igazolvánnya Megkérem. kétezer forintot. ha elveszik. ) Nehezen szánom rá magam. aki ijedtében aláírta az el nem szállító papírt. hogy önként lemond a kórházba szállításról és kirakták a koc (Az ilyen esetek nem mennek ritkaságszámba. Most a szakadó esõben három napja egy padon ül.

Folytatom az olvasást: Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének Fertõtlenítõ Osztályán kapott tájékoztatás szerint az elmúlt n fordult elõ. hogy hosszan kell utazniuk. Olyan kísérõ körülmények is közrejátszottak. Már más a helyzet. Ezek a halálesetek az ÁNTSZ jegyzõkönyvében azért nem keres sza. illetve vára niuk orvosi ellátás elõtt. beszélgetett az ápolónõkkel. Így kívülrõl ez az ügy elég zavarosnak tûnik. hogy a hajléktalan mégiscsak bekerült a kór Ha fel is vették. tésre lesz szükség. nem csak fizikai értelemben. Az egész rendeletnek. két m ig 5-10 rühatkával fertõzött beteget és egészségügyi dolgozót kellett kezelni. ha elolvasná az országgyûlési biztos jel natkozó szakaszát mondja és átnyújt egy sokszorosított anyagot: A kórházak többsége nem mûködtet fertõtlenítõ helyiséget. és nem biztos. vagy nem? Szerintem erre a kérdésre senki sem tud egyértelmû választ adni. m issza az egészségügyi intézménybe. máig sincs meg a végrehajtá Végül is TB-kártya ide vagy oda a magyar állampolgároknak alanyi jogon jár-e a megfel mindenre kiterjedõ egészségügyi ellátás. ha a szállítás esetkocsival történik. hogy mintegy hozzátartozóként látogassa meg ezeket a agukra hagyott betegeket. Az éjszakai idõszak a legkockázatosabb. ez annak i ezer embert jelenthetett. az ÁNTSZ csak olyan esetben vállalja a fürdetést. mert a betegek halálát a mentõk szállítás közbeni halálesetként regisztrálták. Felnézek a papírból: Mit mutat a statisztika: a hajléktalanok milyen százalékban fertõzöttek különféle élõsdie Országos adatok csak az 1994-es évbõl állnak a rendelkezésünkre: 7-8 százalék. hogy az élõsdiek nem csak a hajléktal tegeknél találhatók fel. a beteg e gész magatartása. mert az egyik kocsijuk órákra k . hogy nem érdeklõdtek utánuk. Miután a mentõ felveszi a beteget és megállapítja. a kezelés idõtartamát igyekeznek a lehetõ legrövidebbre korlátozni. akkor elveszik a TB-igazolványát is? Nem. mind az ápo Általában nehéz betegek? Belátom. mikor értesültem róla. de ennek nyomán tovább csökkenne az amúgy is lanyha járulékbefizetési hajlandósá Ha valakit elbocsátanak a munkahelyérõl. A kev dvelt hajléktalanok ellátása csak tessék-lássék módon történik mind az orvosok. így a fertõtlenítõ fürdetés miat resni. Lehet. fürdethetõ-e a beteg. a nejlonzacskók is árulkodnak. kórházba vagy ügyeletes orvoshoz kell szállítania.jogosult volna rá? De. Egy idõ ut pasztaltuk. A kórházba való leadásnál újabb vita alakul ki a mentõk és a befogadók között az élõsdi ertõtlenítõ fürdetésével kapcsolatosan. üdítõt. nem egykönnyen szocializálható emberanyag. a beteg szempontjából pedig különösen veszélyes. hogy az illetõ munkanélküli és ha A mellettünk ülõ Iványi fõorvos legyint: Annak szaga van. Az egészségü ellett a szociális otthonokban is terjed ez a ragály. onnan a fürdetõbe. Ez rossz a mentõknek is. és tételezzük fel. hogy mindig helyesen ítéli meg a helyzetet . akkor õk dönth tnek. hogy kire hárul a továbbszállítás feladata.) Visszaadom az összefoglalót Iványi fõorvosnak. a mentõ papírt hoz a kórháztól vagy más ügyeletes orvostól. Az egész eljárás rendkívül hosszadalmas. A halálesetek megelõzésére csak néhány éve vezetett be új rendszert az ÁNTSZ. A fertõtlenít akkor végzik el. ha egy orvos fürdethetõnek nyilvánítja a beteget. hogy az illetékesek szívesen kimond igen -t. ami adott esetben sürgõsségi ellátás is lehet (Már leírtam ezeket a sorokat. Akkor a kórházak felvételi irodái mibõl állapítják meg. . az Alkotmány is csak a rország területén tartózkodók -ra vonatkoztatja. vagy a mentõegységet orvos vezeti. hogy a fürdetés során a beteg meghalt akkor. És ezzel a fürdetéssel a hajléktalanok végképp megszabadulnak az élõsködõktõl? Nem okvetlenül. és a személyzet kellett vállalni a felelõsséget értük. 2002 augusztusában az egyik fõvárosi kórházban száznál több. hogy ezekre az addig elhanyagolt betegekre is több figyelmet fordítanak. és megindul a torzsalkodás. Valószínûleg belülrõl is az. deviánsnak tûnõ szokásokat alakította éjjel kettõkor reflexszerû beidegzettséggel felébrednek és rágyújtanak korábban az utcán nkor várták a teát-zsíroskenyeret-cigarettát szállító kocsit. amikor a mentõk a kórházi felvé lõtt ide hozták a hajléktalant. egy-két hetes kezelés után is kerülnek ki a kórházakból tetves-rühös bete vissza a kiindulópontunkra. úgy tudom. vitt nekik almát. Szeretném. Ezt egy érdekes próbálkozás is bizonyította: egy sz dozót azzal a feladattal bíztunk meg. mert a yire csak mentõtiszt dolgozik. a területileg illetékes önkormányzatoknál is kiválthat ilyen papírt. Ha a fürdõ melletti házi i rendelõben épp akkor dolgozik az orvos.

Ezt a szociális jel szerintük szemléletesen illusztrálja. Úr! SEF-fel kiemelt friss kiterjedt bo-i tbc A bakteriológiai kivizsgálás és a TAJ-kártya és egy ideiglenes bejelentés elintézése után k . a mi hajléktalan betege tében ez a rendelkezés nem mûködik. Átlagosan 2-3 hét elteltével sikerül áthelyezni õket. A fogorvosi ellátást 443 fõ vette igénybe hetente kétszer tartunk rendelé e ha minden nap dolgoznánk. a TAJ-szám vagy lakcím nélküli betegnek szinte lehetet tüdõosztályra bekerülni. Például a vakok s támogatása részeként a világtalanok háromévenként vehetnek maguknak egy fehér botot 30 sz tással. Iványi Tibor Fõo. mégis a régi nagy rabbik vigasztaló-gyógyító e Már említettem. és december 31-e között az alapellátásban.. (Az OEP-nek ez a felfogása az egészségügy más területein is megnyilvánul. hogy kegyelembõl?! A lelkész-elnök egy elszánt kísérletet tesz. Honnan tudja ilyen pontosan ezeket a számokat? Sok pályázatra jelentkezünk. hogy a hajléktalanok kezelésére az átlagosnál több k ell felhasználni. féli zési ügynek is tekinthetõ. leginkább szembeszökõ jeleket észrevéve. Csak a nyilvánvaló. Õ is a metodista felekezethez tartozik? Nem.. Nem zsidó. a lelkész a mellére teszi a kezét. Ezt az összefoglaló adatot fe lbontva: a háziorvosi rendeléseken 4068 emberrel foglalkoztunk ide számítva a rendelési i után az ügyeletnél jelentkezõket és a hétvégeken ellátott járóbetegeket is. sõt kemény baloldali gondolkodású ember mintha különös nyomatékot kíván valójának. mint az övé felõl. bõrgyógyászatot. Január 1. illetve annak gy esetén is sürgõsséggel át kell venni a beteget egy tüdõosztálynak. ismernünk kell az adatokat. Oltalom Kórház Dr. Mi az. Egészséghez való jog ide vagy oda. legalábbis a lehetõsé al meghatározott szinten. Arról szó sincs.. tehát a kettõs finanszírozás esete fenyeget. illetve gyógykezelve bocsátj eggyakrabban a sebészetrõl jönnek ki ilyen félig-meddig kikezelt állapotban.felverik a párnájukat és így tovább. a 2000-es évben a futásteljesítmén kilométerre emelkedett. mára rvosi praxist. Eszembe jut a sokat emlegetett név: Samu doktor is itt dolgozik? Igen. a korábbi elnökhelyettesük kijelentette: Érthetõen konfliktust okoz. A hátrányos helyzetû emberek diszkriminálását jóllehet áttételes módon hivatalos gesztu ják. hogy ne kelljen a tüdõosztályos elhelyezéssel bajlódniuk. hogy a beszélgetést visszatérítse a kiinduló t Mindenképpen meg kellett oldanunk a hajléktalanok orvosi ellátását. Addig kérem szíves elhelyezését és segítségét a TAJ-kártya és a bejelentkezés elintézésében Köszönettel üdvözli: Dr. mert szerinte ez csak részben egészségügyi kérdés. Ezt a munkát 1991-ben kezdtük egy ambulancia létesítésével. akkor sem tudnánk kielégíteni az igényeket. hogy nem vették észre a tébécés megbetegedést. Kik kerülnek be a kórházi részlegbe? Akikrõl az elõbb említést tettünk: a más kórházakból TB-kártya hiányában elbocsátott vagy . ebbõl 1671-et közterületen vett fel. A bõrgyógyászat jegyeztünk fel. a bõ orvosi szakrendeléseken összesen 6820 esetet regisztráltunk. hogy bérelünk egy mentõautót ez a kocsi 1998-ban 67 798 kilométert tett 392 fõt szállított. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azért nem hajlandó teljes mértékben finanszíro ok fektetõ. rosszabb esetben nem vo k hajlandók tudomásul venni. (olvashatatlan aláírás) € Egyszóval átpasszolja nekünk! A mi kórházunk statisztikája szerint az összes nálunk ápolt mint fele frissen kiszûrt fertõzõ tüdõbeteg volt. ha egy rendes biztosított melletti ágyon egy hajléktalan feks ik kegyelembõl. de erre TAJ-szám nélkül ninc . õ ateista. A többi részlegnek milyen a forgalma? Vegyük például az 1998-as évet.és járóbeteg-kezelését. Ilyenkor hasonló leveleket kapok tõlük: € T. fogorvosi szakrendelést alakítottunk ki és egy harmincágyas at 24 órás orvosi jelenléttel. A tbc-t diagnosztizáló szakrendelés leleteinek konklúziója a köve zokott szólni: kórházi elhelyezése feltétlenül indokolt volna. De szeretnék olyan biztos lenni a magam lel vössége felõl. A tbc diagnosztizálása. hogy egy fillért is kaphatnának egy beszélõ hõmérõ vagy mérleg bes Néha még hegyesebben kibújik a szög a zsákból. de már a belgy zaton is elõfordult.

A nyugdíját viszont továbbra is kézbesítették. Szerette volna e lkerülni a véres kimenetelt. Az idõsebbek még emlékeznek az esetre: eg zredes két fia fegyverrel foglyul ejtette a kollégiumban lakó lányokat. fejlõdési ren nességgel küszködõ. nem szívesen emeli fel a hangját. senki sem tiltja meg neki. személyes sorsa folyamatosan felfelé ívelt volna. meg kell semmisíteni mint mondták az illetékesek. Az osztályon a fõorvos. ek vele. Mintha csak meghallotta volna a nevét. és megpróbált a túszszedõk l hatni. a ta eteg értelmetlen korlátozásoktól mentes hangulatot teremtett. Senki sem tudta ellátni. Az õsz s orvos velem szemben foglal helyet az asztalnál. Neve elõször az 1973-as b alassagyarmati túszdrámánál járta be az országot. hontalanok. a szakma egyik legismertebb és legrokonszenvesebb alakja. Aki emberekkel foglalkozik. hogy váltságdíjat kapjanak. Ez így ment néhány évig. szakmai karrierje. A me orsan lerakják nálunk a kétes eseteket. A y út 152. Élelmet-orvosságot hordott be. A család különös módon jól járt azzal. Egyszer a felesége rátelefonált: Pista. a rendelõben beszélgessünk. ha valamelyik nagypapa vagy nagymama agyvérzés t kapott. agyvérzést és . szám alatti Menhely Alapítványnál tevékenykedett. onnan került át az Oltalom Kórh Samu doktor munkaideje nincs korlátozva. te azt ígérted. Samu Pista bácsi mondása szerint nem minden bete hajléktalan. és Nyugatra távozhassanak. belügyisek rohamánál ne tanúsítson ellenállást. Samu István akkoriban Balassagyarmaton dolgozott pszichiáterként. csak önmagát isztrálja. Ennek elsõ állomásaként az akut ágyak ahol a baleseteket. viszont sokan nem ide tartoznak. pedig mi csak férfi betegeket fogadh tunk. ez a feladat tehát szinte száz százalékban az egészségügyi intézményekre hárult. A nyitott létesítmény szelleme végletesen liberálisnak tûnt az a dõk rácsos ágyas-elektrosokkos gyakorlatához képest. Hatéves kviet ak után tért vissza a hivatásához. akik valamilyen módon rákényszerítik erre a terepre. hogy hatra hazajössz vacsorázni! Mit akarsz? Még csak négy óra van! Az igaz. a klientúránk szinte beláthatatlan. márpedig. a hajléktalanok orvosi ellátásában vállalt feladatot.léktalanok. A kádári idõkben Magyarországon teljes foglalkoztatottság alakult ki. Dr. belép a már nyolcvanadik éve felé közeledõ nyugdíjas s. módomban áll megfigyelni: korához képest aktív. Ha a beteg magyar állampolgár. Samu doktor sem járt különbül anokat jelentettek felõle. Az itteni ellátás a ltérõleg ingyenes volt. A vállalkozása ötven százalékos sikerrel járt. hogy megpróbálja jobb belátásra bírni a renitense A túszejtõk hajlandók voltak beengedni az épületbe gatyára vetkõzve kellett megjelennie. szívrohamokat. hogy a politikai pszichiátria néven ismert akciók során melyeket a i ellenzék letörésére indítottak Samu doktor az eljárás alá vont személyek védelmében áll yelmeztetésre sem volt hajlandó parírozni. néha nõket is. Családias életforma honosodot meg. de tegnap este hatról volt szó! Most is már rég lejárt az ambuláns rendelés ideje. gyakorlatilag egyet en családtag sem maradt otthon. ha az öreg kórházba került. mindig l olyanok. egész napos ápolásra szorult. így õ életben maradt. a testvérével golyók Ha a tekintélyes és jól képzett Samu doktor a továbbiakban semmihez sem nyúl. ezt a pénzt a csal a csapni például az építkezési beruházásaihoz. invitál. a közelmúltra való visszaemlékezéssel kezdi. az ápoló. És ez elégséges arra. mert az egyik fiút rá tudta beszélni. hogy legalább részben megoldhassák a gondokat? Nem. de minden hajléktalan beteg. hogy egyes betegei a Szabad Európa Rádiót hallgatják. a Máltai Kórház is átpasszolja nekünk a betegeinek egy részét. feszülten kell yelnem a szavaira. Jó híre hamarosan elterjedt. arckifejezésében rezignált ember. de õ nem v olt hajlandó passzivitásba húzódni. A környéket ellepték a belügyis ok. A járóbeteg-rendelést és a harminc kórházi ágyat három fõállású és néhány kisegítõ orvos smerést megérdemlõ szakszemélyzet segíti. az orvosok és a betegek egy asztalnál ebédeltek. java részük csonkolt végtagú. aztán az illetékese gy a család ne húzzon hasznot a tartós ápolásba került tagjaiból. koldulásra kényszerülõ külföldi állampolgár többn Ezeknek az utóbbiaknak a kezelését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. felvállalta. Iványi Gáb könyvében megemlíti. A balassagyarmati kórház mosodájából krízispszichiátria akított ki tizenöt ággyal. de õ még fogadja az elkésõket. y fegyvert vihessen be magával. akcióra készülõdtek a hasonló esetek akkoriban kizárólagos megoldásának szellemében: tú m hagyhatja el az országot. hogy egész napját a kórházban töltse. a nyit ott részleg betegforgalma messze felülmúlta a falakon belül mûködõ osztályét. Iványi Gábor még visszatartja egy kávé erejéig. leromlott állapotú. így akarták kikénys eni. az hiába próbálja kizárni tevékenységébõl a politikát. térítsen meg valamit a kó . a szociális gondozónõink 2-3 hét alatt meg tudják szerezni a TB-kártyát. ezért hamarosan nyugdíjba küldték. Egy.

Elindulunk az átépítések-toldások folytán áttekinthetetlenné vált lépcsõ. ezeket este hétkor eng k be a kapun. mely szerte az országban számos tragédiához vezetett. mert az adott forma iztosítja az ellátáshoz. Valóban száz személyt tud befogadni. De gazdaságilag. ha túlzsúfoltak k. Iványi Gábor attól fél. a kezelés hiányosságai az Alkotmányba ütköznek. Most is üres a hálóterem. az élethez való jogot. elõnyös volt ez a döntés. A mentõk tízszer-hússzor is beviszik õket kivizsgálásra. hogy fusson csak nyugodtan! Samu doktor felemelkedik a székébõl . de furcsa legendák is keringtek az egykori elsõ emberrõl z egyik történet szerint a kínzások során szétroncsolt ujjaival gyakran szorult orvosi ke re. hogy ebben az esetben bandák alakulnának ki.) Mihez lehetne kezdeni ebben a helyzetben? A fõvárosnak és más helységeknek vissza kellene állítani a régi pszichiátriai ágyszámot. közülük minden negyedik segítség nélkü udott felkelni. A mindennapi életben majd minden tizedik otthon élõ idõskorú embernek segítséget kellett igénybe vennie. Aztán a többszöri hatalomváltás folyamatos átszervezéssel járt. gondolom. meggondolatlanul mászkálnak a váro snek. er gharagudott. áprilisi jelentése szerint: a középkorú [35-64 éves] f tek egynegyede és az idõs lakosság [a 65 éven felüliek] közel fele egészségi problémáik mia korlátozott volt a társadalmi életben. Gy. a másik.n formában megjelenõ betegségeket kezelik továbbra is ingyenesek maradtak. viszonylag magas fémlábakon álló priccseket nem takarja sem lep sem paplan. Nagy szavakkal élve. A kórházi pszichiátriai részlegek és az elmeszociális otthonok. Ami az én szorosabban vett szakmámat. A bismarcki modellt a Vaskancellár á lárd körülmények között vezette be. ha nincse hiába mondom. meg kell tenni. és álmában lelopják a lábáról a cipõjét. A magyar egészségügy akkori állapotát kiegyensúlyozottnak lehete ni. [Az egészségügyben eltöltött idõm alatt gyakran hallottam hasonló nosztalgikus megjegyzések vosoktól és betegektõl egyaránt. Ez a töme ert tömegrõl van szó addig az utcán szenved és a társadalom vele együtt. Egy új kórház kellene erre a célra lcsóbb is volna. menjünk edves uram. megütik magukat. megértése a bajaik iránt. hogy valaki a kapun belülre kerülhessen. minden nap hypós vízzel mossák vég elyeket és a kövezetet. a levegõben átható fertõtlenítõszag terjeng. ebben közrejátszott Kádár János közelsége az emberekhez. Komoly egészségügyi refor il. Stumpf István miniszter mondta ki a párt nevében. mert a berendezéseket sok helyen összetörték. A jelenlegi kormányzat egészségügyi tevéken után még nem illik értékelni. és akár a rendelkezé s megkísérelnék magukhoz ragadni.és laborvizsgálatot kell végezni hihetetlen pénzekért. minden alka mal új és új CT. e simán. Sok hajléktalan viszont éppen azért kerüli el a menhelyet. hosszútávú kormányzás esetén lehet végrehajtani. legalább öt évig kell várni. De milyen esélyekrõl lehet szó? Egy embernek. Az elmeszociális otthonokba csak kihalásos alapo et bejutni. ahol a második két évben a vezetést minden lép egyetlen cél vezérli: a hatalom megtartása. az angol. A Gallup Intézet 2001. a pszichiátriát illeti. Nem lehet négyéves ciklusokban tervezni. . az 1960-as évek második f jessé vált. A fekete mûbõrrel borított.és folyosórendsze szakai menedékhelyre nézünk be. Így küszöbölik ki a cipõk elosztásában megmutatkozó társadalmi igazságtalanságot! jegyz mu doktor. A Fidesz felfogásával tettem egyet. hogy a régi gondoskodó álla helyébe az esélyteremtõ állam lép. de a krónikuslhúzódó ápolást igénylõ ágyak igénybevételének módja kezdett hasonlítani a szociális otthon yis ezentúl pénzbe került. hogy rothadékony vagy fertõzõ anyagokat janak bennük. bûntud téeszesítés végrehajtása miatt. az egyik professzor nem megfelelõ érzéstelenítéssel végezte el ezt a kisebb mûtétet. A nappali itt-tartózkodás nem megengedett . Magánvéleményem szerint Kádár itt is segített. nemcsak a jobb helykihasználá ett. a Szovjetunió a maga Szemaskó által meghatározott egészségüg t diktatórikus körülmények között. az USA-ban a Medicaid Kennedy 1960-as színre lépése után eg. bár ha eljön az ideje. mert nem tudja el rakni a holmiját. Egyáltalán nem. el akarják kerülni. hanem minden más kintetben is. és reggel nyolcig maradhatnak. A teremben szekrények nem találhatók. de higiéniai okokból sem. (Ez a leromlás nemcsak a pszichiátriai betegségek területén nyilvánul meg. de ellátták az összes rászorultat. úgynevezett beveridge-i modellt gyõztes hábor ogresszív munkáspárti kormány. a Bokros-csomag egyszerûen lsöpörte ezt a medicinát a kórházak nagy részében: csak az akut ágyak maradtak meg. figyelmesebben ténykedõ orvost viszont egy klinika élére segítette. a pszichiátriai ellátást illeti. a króni at megtizedelték vagy inkább megötödölték.] Ami az én szûkebb területemet. Az elmebetegeket rengeteg sérülés éri.

23 ezer forint a nyugdíjam. Úgy hallani. és itthagyta õt az anyjára és az utcára dó lakónk. mindig magamnál hordom. Egyikük. kölcsönözni lehet. A menhelyen aligha fordul elõ ol yan betegség. Be kellene feküdnie vele. hogy levehessük. A következõ páciens Kecskemétrõl érkezett. Egy görög ember fia. A hálóteremhez egy fürdõ csatlakozik. nyilvánvalóan felmérték. Be kellene áztatni a kötést. Samu doktor szól neki. hogy tudjanak magáról. Dimitrisz. Személyi igazolvány? Elveszett. . idekerült. az anyósomnál laktunk. az apja hazament. bár mindenki tudja. a mentõk szokták visszahozni. már rég lejárt a rendelési idõ. Egy amputált lábú férfi ha alá kerül majd. Van TAJ-kártyája? kérdezi az öreg orvos. maga tudja. Egy pillantást vet a sebre. felm utatásával vásárolni. mikor a k húzott jobbágy a halált hozó vason ülve is tovább bagózott. Nem árt a dohányzás? kérdezem. Már három óra is elmúlt. nem mondja ki. Hol lakik? Az Üdvhadsereg szállón. hogy a gyógyítás nyilvánval ladja az Oltalom kórház lehetõségeit: El kell küldenem magát egy önkormányzati szakrendelésre. Rendben van. nem hagyhatok ki egy napot sem. nekem kellett eljö Samu doktor megállapítja a kórismét. Nem válaszol. hogy az õ fekvõhelyét egy lepedõféle takarja. Fogadnak majd? Átszólunk telefonon. ki kell tartanom a teljes nyugdíjig. de hosszú évtizedek gyakorlata n kialakult benne a mind ritkább általános orvosi rutin. mert kirúgnak. Lentebb egy férfi alszik egy székben. de látszik. analfabéta és gyengeelméjû. hogy Magyarországon helyrehozzák majd beteg tüdejét. várja meg. arra számított. ahol kezelni tudják. Szabolcsból jött fel. egy alacsony. Nincs idõm várni. kivételezett helyzetét jelzi.A terem mégsem egészen üres. a rokonok elszedik a pénzét. Mellette egy középkorú férfi f t. em sokáig maradna a helyén. Nincs. A harmadik várakozó egy negyven körüli férfi. az egyik karját gipszkötés merevíti ki. csuklóláncot visel. TAJ-kártya? Nincs. bár már ötvenéves is elmúlt. tízpercenként vizelnie kell. amíg amputálják a lábát. ellopták. Erdélybõl jött át. dolgozik ezt-azt a ház körül. egy hozzáférhetetlenül beépített fémgombot kell megnyomni ahhoz y jöjjön a víz. egy-egy üveg kristályvizet tartanak a kezükben. a zuhanyozókon nincsen csap. persze csak úgy bújtatva. 75 ezer forintot kapok. Néhány pizsamás on. de tt férfi beteg még ott várakozik a folyosón. ez a hely nyáridõben aféle fórumnak számít. keres néhány forintot. ebbõl nem tudok megélni: 56 éve s vagyok. fiatalos erint öltözködik: piros atlétatrikót. szerzõdéseket aláírni és így tovább. melyet alapellátási szinten ne tudna kezelni. A Lóversenypályán csutakolta a lovakat. az emlékezetes történelmi kép jut az eszembe róla. Ezt el kell hinni bemondásra. néhányukat megkérdezem sorsuk alakulásáról. Dolgozik valahol? Egy securitynál vagyok diszpécser. begipszelt lába fölöt danadrágot. Az orvos valamilyen vörös folyadékkal keni át a sebét. hogy a személyinek komoly forgalmi érték e is van. kopaszra nyírt férfi szorgoskodik a háttérben eg elmosófával. gáláns fõhajtással búcsúzik el az asszisztensnõtõl. a kezelés után a beteg világfias mod . erõsen csípi. csak vállat von. nan kirúgták. A többség egy betonvályúhoz hasonló mosdóban tisztálkodhat. de a kezében most is cigaretta füstölög. Nem engedhetem meg magamnak. itt van egy olló. Néha kapja ma utazik Szabolcsba. Egy pillantást vetek az ágyára. a lepedõn néhány nejlonzacskó hever és egy kopott téli dzse minden földi vagyona. az ambulancián. mint jelezték. valamilyen jótékonysági akcióból szárma Megállunk mellettük. a másik lábát is le fogják vágni. az arcát és a szabadon maradó más bõrfelületé ok borítják. hogy a Keleti pályaudvarnál tízezer forintot is megadnak érte. Hogy került az utcára? Nyolc év házasság után elváltam a feleségemtõl. fülbevalót. hogy jöjjön át velünk az ambulanciáról a kórházi részbe Átvágunk a zárt belsõ udvaron. Samu doktor képzettsége szerint pszichiáter és neurológus.

Akkor ki fogja elvállalni az operációt? A férfi széttárja a karját. az út mentén elaludtam. Bemegyünk a kórházi vizsgálóba. elsõsorba alanokat. pontosan nem tudom.05%.6%. mert kell a hely. nemcsak a kórházat. a hajléktalan lét emberi megterhelésben csak a koncentrációs lágerokh . Feltolul bennem a kérdés: mi van akkor. (Közbevetõleg érdemes megjegyezni. Noricin? Az is egy betegnek jár. Eszter?! Az ápolónõ megsajnálja. épp a két bent fekvõ betegünknek elég. ha ezeknek a behozott gyógyszereknek a hajdani szedõi más betegségben is szenvedtek. Más forrásuk nincs? Néha kapunk természetbeni adományokat gyógyszergyáraktól. hogy menhely . de egy esetleges rosszullétné nyújt az orvosnak és egy-két napra elegendõ gyógyszert. M. Samu doktor könyörgõre fogja. és elõveszi a vésztartalékban rejtegetett két doboz gyógyszert. de az Isten haló lábbal se fordítson feléjük. Télen sokkal több a súl os eset. Idõ eg tudok szólalni: Miért ilyen hiányos az ellátás? Nem megfelelõ az állami támogatás? Megkapjuk azt a pénzt. de a befogadókészségünk mindig is nagyob t. és fertõzõ nyomok maradtak a dobozo a tablettákon. visszae Ez elkerülhetetlen? Gyakorlatilag igen.31%. A hajléktalan visszakerül a régi mókuskerékbe: utca. április 106.3%. Samu doktor önkéntelenül utánozza a mozdulatát. Gy. A szomszéd pado yeltek a beszélgetésre. az orvos behívja az utolsónak maradt bõrbajos beteget. õ még az elõzõ kórházból hozta magával. hogy kit fogadunk be és tartunk benn a magunk harminc ágyán. A hagymapörköltben egyre több a hagyma és egyre kevesebb a hús! hallotta aszkodni egy elítéltet. június 100. ha eket is el kell látnunk belõle.2%. Az Oltalom kórházba tüdõgyulladással vették fel. de aztán mégsem okvetetlenkedek: ez az okoskodás ahhoz hasonlítana. Milyen az ágykihasználtságuk? Változó. A húgom is egy orvosi mûhiba következtében halt meg. alapítványi támogatást. A rászorultság ti el. mint mi kor egy kõmûves attól undorodik meg. mennyi [Csak az összehasonlítás kedvéért iktatok ide egy adatot: a magyar börtönökben egy rab napi 4000 forintba kerül. Magánszemélyek is behoz alt hozzátartozóik után visszamaradt gyógyszereket. aztán a nõvérhez fordul: Van Sumetrolimunk? Van.] Ehhez szerzünk néha egy-két milliót pályázati úton. a lábam b lé esett. Az van. az idõjárásilag kedvezõ hónapokban még a betegek is igyekeznek e A kórházak minél hamarabb kívül akarják tudni a kapun a nemkívánatos betegeket. mint láthatja. Van ott egy faház. hogy ez nem sok. Adunk az illetõnek egy zárójelentés-félét ez nem hivatalos papír. akkor hamarabb kiteszünk egy-egy könnyebb beteget. május 97. mert egy hajszálat talált a malterban. de a vizsgálatoknál egy daganatot is talál valószínûleg lebenyirtásra kerül sor nála. hogy a statisztika jól mutatja: a hajléktalanok irtóznak a befogadó intézményektõl.Otthon nem próbálkozott? Nem bízok az otthoni orvosokban. Önöket milyen meggondolások vezérlik? Be kell vallani. Elõford tikák átadnak nekünk valamennyit a lejárófélben levõ készleteikbõl. Valamit csak tudnak adni neki. mi is rá vagyunk kényszerülve bizonyos diszkriminációra.8%.6% 07. Én ha tudok. ráhajtott egy autó. Magyar igazolvány -a nincs? Az mi? Amputált társa kisegíti: Tudod. mint a befogadóképességünk. augusztus 95. végi estét. Milyen iratai vannak? Csak román. mely a kórházaknak jár a krónikus bennfekvõ betegek után. az a koronás. visszamegyek az erdõbe. és kérdezetlenül is mondanak néhány szót magukról. Útbaigazítjuk: hol talál magának etõleg segítünk elintézni. de kevés. vegyük például az 1999-es évet hónapokra lebontva: január 109. február 110. Ózdon kohászkodtam. az illetékesek ezt is keveslik. de otthon hagytam. arra ráírtam. Ledolgoztam 34 évet. Leittam magam. megítélésük szerint legalább napi 600 orint kellene. Lehet. ez most ra számítva 2500-2700 forint. például tbc-ben.

hogy itt nem olyan betegeket ápolnak. itt pedig egy kalap alá vonták ek. Egyikük magasfokú szakértelemm zséggel lényegileg maga irányította az intenzív osztály egész mûködését. hog z ügyet rendkívüli súlyossága miatt a soron kívüli sürgõsség kategóriájába sorolják át. Aztán újabb megbetegedés kórház ztán megint az utca. visszakérdez: Mirõl volna szó. lassú mondatokkal próbálja elmagyarázni a asszonynak. Látom. alkoholt fogyasztott. hogy nem boldogul. Anyagi megbecsültségük 10-15 százalékkal múlja felül budapesti kollégáik átlagát. Most hol lakik? . õk majd beutalják alahova. d már magamat sem tudom ellátni. akkor gyorsabban fo gatjuk a kereket. szemüveges adódó pillanatnyi szünetben megkérdezem az asszonyt: Honnan került ebbe a kórházba? Erdélybõl jöttem. egy középkorú. (Valami hasonlót magam is tapasztaltam: egy éjszaka szívpanaszokkal bevittek a gyõri meg yei kórházba. Az asszony láthatólag egy szót sem fog fel az egészbõl. és azt mondta. hogy három hónap után leszereltek a katonaságtól. zeng tõle a ház. ott két Erdélybõl érkezett nõvér is dolgozott. abból iszik. Voltam elvonókúrán is. Az orvosok sem részesülnek paraszolvenciába yi Tibor fõorvos kilencéves itteni mûködése során összesen tíz tojást könyvelhetett el. különösen az ápolónõi létszámban kozni. a korábban idevándorolt lányom után. Az ápolónõk Erdélyben háromféle szintû képzést kaphatnak. fáj a szívem és a lábam. Samu doktor is érezhetõ bizalommal hagyatkozik segítõjére. legfelje egy zacskó ropival szokták megajándékozni õket. ott sem jobb a helyzet mondja Samu doktor. szõke. hogy a magyar kórházakban elég vegyes a határokon túlról érkezõ magyar n megítélése. a legalacsonyabbak viszont meglehetõsen felkészületlenek. azóta semmi sem vál Dolgozik? Nem. A legmagasabb kategóriába tartozók. hogy ezekkel a papírokkal vissza kell-e mennem Király fõorvos úrhoz? Samu doktornak semmit sem mond ez a név. amiért iszom. Folyton botrányokat csinál. akiktõl borravalóra számíthatnának. nekem van egy öcsém. a másikuk pedig az tisztában. fülbevalót viselõ. aki az antibiotikumot por alakban akarta beadni a betegnek. nem jutunk át a kórterembe. Ehhez persze szükséges hoz zátenni. de egy hatvan i. Amellett a gyógyult alkoholisták a legfafejûbb emberek a világon. hogy a leletekkel forduljak az önkormányzathoz. A skála a legjobbtól a legrosszabbig terjed. A lányom aztán továbbment Nyugatra t maradtam. És maga küldött is kérvényt? Igen. és nyugodt. akinek mind a két lábát amputálták. Most is h dulunk el.a Gulághoz mérhetõ. farmeröltö gállítja az orvost. Egy romos lakásba oholista. A három orvos munkáját 9-10 nõv gíti. Mikor a betegszám ránk nehezedõ nyomása fokozódik. például a Vöröskeresztesek a legigényesebb magyar s n tudják a szakmát. Úgy tapasztalom. a vidéki házakba sem lehet sokkal hamarabb bekerülni. az Oltalom kórházban viszonylag kedvezõbb a helyzet. mert egy 35 év körüli. Mi baj van? kérdezi Samu doktor. Én hordok neki ételt. Ez nem kirívóan hosszú határidõ. hogy megnézzük az ott fekvõket. a tolókocsijával lemegy az utcára kéregetni. mert egy ilyen kúra ne zünteti meg azokat az okokat. hallottam ol yanról is. a hosszú eligazítás végén is csak annyit kérdez: Szóval akkor vissza kell mennem Király fõorvos úrhoz a papírokkal? Samu doktor belátja. az ápolónõre bízza a további eligazítást. és egy iratcsomót nyújt felé. Belenézek az iratba. nem akarja abbahagyni az ivást? Nem. szegényesen öltözött nõ tartja fel. Az idegeivel hogy áll? Tudja a fõorvos úr. Nem is sikerülhetett. de nem sikerült. a 7 . hogy kell feltenni az EKG-készülék érzékelõit. lényegileg utcai megsemmisítõ tábor. Sz hárdra például hét évig kell várni. a Fõvárosi Pszichiátriai Betegek Otthona azt közli a kérelmezõvel. hülye lennék. válaszoltak is rá. kedvesem? Tetszik tudni. A magyarországi kórházaknál elsõsorban a szakszemélyzeti. Ami régen. Király fõorvos izsgálta.) Samu doktor már hívna át az egyik kórterembe. tapasztalataink szerint 8-10 éves várakozást szokott jelenteni vallják be õszintén. a 2 tusi állapot szerint havi 80-90 ezer forint bruttó bért kaptak. hogy az adott helyzetben õ semmit sem tehet. Zalaapátiban a súlyos imbecilliseket gondozzák. Azt szeretném tudni.

Végre eljutunk az egyik kórteremig. elõször egy használaton kívüli hajón élt. nézze meg. szeretett volna Magyarországon valami ügyetlenséget követett el. azt hitték. eredetileg rendészként dolgozott. a sebeit beköpték a legyek. három mély seb van a hátán. a Nyírségben élt. az állapota tovább rosszabbodott. Ez az idõpont mennyiben változtat a helyzeten? Egy középkori analógiára gondoltam. sem a hazaté e. segédmunkás. Az utcán rosszul lettem. Rokonai nem mara délyben. csak az volt a baj. Azt mondták. megfelelõ ellátás nélkül egy-két hét alatt meghalt volna. Feljött Pestre ott munkát. hogy törõdjön vele. hogy nem volt hová hazamenni. holot z õ állampolgáruknak számít. arcán grimasszá merevült az ál Samu doktor megsimogatja a fejét. és mind a négy végtagjára l bevitték a neurológiai klinikára. hogy 72 órán belül hagyja e ot. és nem tudnának megbirkózni a lépc sõkkel. Valamilyen okból egy agyi történés következett be nála. Járulékot fizettek maga után? Úgy tudom. akkoriban. dacosan fogadja. Egyik nap elkezdtem szédülni. Csontfejnekrózis. A négy helyiség közül az egyik földszintit nézzük meg. Agyi keringési zavar. nála is megjelent a lábszárfekél ost már kielégítõnek látszik. már három éve nem láttam õket. meghallgatja õket. visszakerü t. Evett ma már? Még nem. mert a pizsamája alá vastag pulóve . Nem kell ennyire segíteni rajtam. olyan. a nyári hõségben is fázhat. a román nagykövet et keresték meg. Samu doktor minden betegnél megáll. csak egy hátsó gerincvelõs artérián át kapott valamennyi vért. ha egy szökött jobbágy eltöltött három éve városban. pénzt ad a férfinak. A belsõ sarokban fekvõ ötven körüli férfit kopaszra nyírták. Végigsétálunk a két ágysor között. emellett összeszedett egy orbáncot. Végül átkerült hozzánk. Nyelési neh nála. mikor betelik a betegünk Magyarországon való tartózkodásának a tizedik éve. Három óra elmúlt. bujkált. akiket értesíteni lehetett volna. hogy nem alakul ki genny es elváltozás. innen hová megy? Hová mehetnék? Vissza egy szállóra. és pihenjem ki magam. elhanyagolta magát. most már három éve eljöttem a csa ládtól. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól nem kapunk semmiféle támogatást utána. Annyit tudunk tenni vele. kiszáradt. megfúvatták m a szondát. hogy megpróbáljuk jogilag is tisztázni a helyzetét. hogy menjek haza. vagyis elhalás. A családjával hogy áll? Semmi kapcsolatom nincs a gyerekeimmel. Kivártuk azt idõpontot. nem. az éhezésben legyengült. de onnan két hét múlva k. ezzel megváltotta a maga személyes szabadságát. Úgy tudom. Krónikus alkoholista. nem sikerült elrendeznünk sem a magyar jogi státuszát. Boldog középkor! A mi emberünk es a tíz év sem számított. és elkergette õt a háztól. Tizennégy éve jött át Erdélybõl. mintha egy gyûrött bõrharisnyát hordana. Meddig fog itt maradni? . de nem mutatott ki semmit. akik nehezen járnak. mindkét oldali nyaki v rõér elzáródott. felfekvést kapott. aztán cselédkedett egy P zdánál. a mentõk bevittek az idegkórházba. ittas állapotban napokig feküdt egy padon. Mivel nem voltak igazolványai. Vele is elbeszélgetünk. de ott nem voltak hajlandók tudomást venni róla. a nõvéreink felhozták egy elfogadható Nem adtuk fel a reményt. négy általánost végzett. Lábszárfekély. így kerültem ide. Õ nem ment. Õ a legrégebbi betegünk. an azokat a betegeket helyezik el.Egy Dohány utcai pincében. é tájékoztat az állapotukról: Epilepsziás. a százötven adagnyi ingyen ebéd már rég elfogyott. nála is lábszárfekély alakult ki Megszólítom a beteget: Hogy került ide? Egy parkolóban dolgoztam egy szálloda elõtt. de továbbra sem mosott lábat. És ha rendbe jön. Egy cigány ember következik. két gyere felesége összeszûrte a levet egy másik férfival. Egyszer már ren k. hogy részeg vagyok. Samu doktor kinyitja a zényét. enyhe jobb oldali végtaggyengeség. hamarosan elhagyhatja a kórházat. én is hozzáteszem a magamét. bebélyegezték az útlevelébe. Be volt jelentve? Egy munkaszerzõdést kötöttünk. rühös lett és tetves.

mint amilyennek kezdetben becsültük õket. Behoztak egy fiatal férfit has i fájdalmakkal. nem jól érzi magát. ahol nem a problémájáról fagga anem mindenekelõtt a TB-kártyáját kérték. gyakran eltûnõdö értelme a mi egész tevékenységünknek. Budapesten a lakásoknak t t harminc százaléka nélkülözi a minimális komfortot is. hogy az milyen hosszadalmas és mennyi nehézséggel jár e a szociális munkásnõ. hogy ott egy átlagos ember is megengedheti magán hogy egy nõvér akár naponta is kijárjon hozzá egy ilyesfajta segítség nálunk 80-200 ezer ba is belekerülhet. A szerencsétlen ember meg sem próbált valamilyen hangzó történetet kitalálni. Mennyi az átlagos ápolási idõtartam? Huszonnyolc nap egy hónap. nincs betegbiztosítási kártyája. Évente hányan halnak meg az Oltalom kórházban? Hárman-négyen. embertelennek találja a gondozók magata tását. általában nem mennek. ium elõtt álló daganatos beteg. ilyen feltételek közé engedik haza Mari nénit vagy Jani bácsit. Még megpróbálta gyorsan elmonda milyen ügyben szeretné. A televízióban hirdetett látványos öregek otthonaival pedig még gondolatban sem kísérlete . Ez nagyon soknak tûnik. gondozásra szoruló hajléktalanok elhelyezését ne otthonában kellene megoldani. Az amerikai háttérben biztonságot nyújt. Amerikában egy bypass szívmûtéten átese az operáció után elhagyja a klinikát és hazamegy. úgy gondoltuk. hanem a részükre építendõ speciális intézményekben. Maguk az otthoni körülmények sem összemérhetõek a nyugatiakkal. a szeméttelepen kialakított vackára. a TB-kártya hiányára hiv megtagadták a vizsgálatot. A többi hajléktalan kimegy a szertartásra? Nem. attól függ. Hátha jobb volna nem csinálni semmit. sajnos. és visszaszökik Budapestre. . aki hajléktalanná vált. és a bekövetke yszerítené a totális javulást az ellátásban. nálunk a tartózkodás idõtartama a kivizsg natóriumi utókezelésig két-három hónapot is igénybe vehet persze ebben a kórházaink anyag s közrejátszhatnak. hogy a mentõk az elé a kripta elé transzferálták. de vannak esztendõk. hogy ha egy hajléktalannak sikerül is bejutnia egy szociáli otthonba. õszintén bevallotta hosszú ideje munkanélküli. hogy miért nincs nála ez a szükséges irat. Nem lehetne õket legalább erre a plusz idõre szociális otthonban elhelyezni? Pár perccel ezelõtt maga is látta. ha megvizsgálnák. hogy a középkorú. 10-12 nap után távozhat majd. A hajléktalan pedig m sszabbul jár. az osztály mozgató lelke. Ez a különbség. Azt is meg kell állapítanunk. Mibõl? Továbbsétálunk Samu doktorral: Általánosságban szólva a kórházi ápolás idejérõl. A kórházban ápolt betegeink nagy része megkérte a szociális otthonba történõ beutalást. visszaviszik a semmibe. aki részesült ugyan a legszükségesebb kórházi kezelésben. a WC kint a folyo ható. jól megközelíthetõ elhelyezésben. sokszor csak két-három hónapot tölt ott. Esetleg mind a két feltételt teljesíteniük kellene. nincs bennük közösségtudat. hirtelen bekövetkezõ látásromlása miatt korábbi lakhelye szerint illetékes szemészeti szakrendelõt. hogy tíz körüli számban veszítünk el embereket.Amíg meg nem hal. Tapasztalataim szerint a bajok általában még annál is súlyo ak bizonyulnak. Iványi doktor 1999 márciusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézeténe leveles orvosi szakának hallgatójaként tanulmányt írt a kívülrekedtekrõl . Sajnos még el sem kezdték a hasonló otthonok tervezését. majd kérdezzen rá valahol. vagy 50-60 ezer forintot kellene fizetniük a havi ellátásért. és a setekben is ritkán haladja meg a két hetet. ez jó esetben is még egyéves további várak Volt olyan betegünk. de belefojtották a szót. A szállá ezési lehetõség legyen ugyanazon a helyen. vagyis arról a nem tudja érvényesíteni jogait az egészségügyi ellátásban. az átlagos kórházakban ez a mutató hat-nyolc nap körül jár. a végén több mint másfél évet A hajléktalan. és a fõváros m e jusson legalább egy. még mindig nem ut bi védelemre szorul. ahonnan a rosszulléte után beszállít € € Ha elkap a depresszió mondja Iványi Tibor fõorvos egy másik délután . több pénzt irányítanának erre a területre. Itt vagy egy lakást kellene leadniuk belépési díjul. nincs fürdõszoba. Nekem az a véleményem. és erre csak ritka embereknek telik. A halottakkal mi történik? Általában Iványi Gábor temeti el õket. aki a halála után pár nappal kapta meg az elhelyezési papírt. sõt az is elõfor ult. természetesen következik a hozzánk kerülõk leromlott állapotából. ebbõl mutat néhány esetfeljegyz Egy munkanélküli nyomdász.

l az Alkotmányba ütköznek. a t i ellátás helyett csak adminisztráció következett. tapaszta kezünk. nem küldték el a rendelésrõl. Elvégezték a röntgenvizsgálatot. ha ankétot szerveznek a hajléktalanok egészségügyi ellátá r rendeznek ilyet a magyar milliárdosok egészségügyi gondjairól? Joggal érezhetik úgy. a többit visszaküldték az utcára. akkor képesek lennénk a szegények. ha a bet gségét idõben felfedezik és megfelelõen kezelik. krónikus-rehabilitáció rendelkezik. a h lanok egészségügyi ellátását a szükséges szinten és mértékben elvégezni Budapesten és vonzá . végül a terápia rova l. mely kimondja a diszkrimináció tilalmát. embertelen körülmények közé. és az e lommal kidobják õket. például a szóban már többsz . egyetlen távlatnak az y némi »kárpótlásként« felveszik majd a Vakok Intézetébe. bizonyára kijelöltek néhány más i is. ehhez egyébként kellõ tudással. . és nem a törö zavarta el. és lapozgat benne: Itt van egy 1999-es történet. A. hogy a etegnek nincs TAJ-száma. Csak az a baj. Bár a beteg sem személyi igazolvánnyal. a TAJ-szám helyére a sérült ember születési dátumát jegyezték be. hogy: a nevezett hajléktalan. € € Össze kívánok szedni néhány meghatározó pénzügyi adatot. hogy ez a feladat nem csak magukra hárul. Igen.A nyomdász kénytelen-kelletlen beletörõdött az elutasításba. sem TB-kártyával nem ren zett. ezért a vizsgálat a röntgennél megszakadt. mint a rehabilitációs vagy a kró osztályoké vagyis kevesebb pénzt kapunk. most magától szeretném hallani: hogy lehetne meg a helyzetet? Egy új hajléktalan-ellátatlan kórház építésével. átmegyek az Oltalom gazdasági os n meglep. évi ombudsmani vizsgálat foglalkozott a mûködésükkel. vagyis nálunk kell elhelyezni zemélyes megbeszélés után azaz ezt a labdát is visszapasszolták nekünk. Az Országos Traumatológiai Intézetben 2000 elsõ félévében 40 hajléktalant áp zám az összes fekvõbeteg 0. néhány hét leforgása alatt teljesen meg vakult. majd késõbb a Kun utcai megszüntetett kórházakban. Budapesten több ilyen is található. hanem az adott rendszeren belül lehetõ iztosítani a gyógyuláshoz azoknak. A szociális nõvérüktõl már megkérdeztem. ennek során megállapít z egyik lábcsontja eltörött. fellebbezni nem állt módjában. és be kellene gipszelni.-t a mentõsök egy traumatológiai ambulanciáról hozták sérülés miatt bicegett el. és a szükséges szakembergárdát is ki tudnánk alakítani. hogy az általunk fenntartott osztályok tartós ápolási osztályoknak minõsül t a finanszírozásuk sokkal alacsonyabb szorzóval történik. rint a további ápolást igénylõ hajléktalan betegeket a Fõvárosi Szociális Központ Intézmény vagy az Oltalom Karitatív Egyesület betegellátó osztályain. Valószínûleg ennek a tiltakozásnak a nyomán egy Fõorvosi-Fõigazgatói Körlevelet adtak ki. H. túlterhelt és szégyenletesen alulfizetett egészségügyben dolgoz ak elenyészõ hányadukban õriztek meg valamiféle könyörületet a hajléktalanok iránt. Csakhogy közben észbe kaptak. hogy mentõbe ültette a beteget. a nyomdász hirtelen meghalt Iványi doktor visszakéri a tanulmányát. A felmérések szerint a hajlékt csátottaknak nem nyújtottak semmiféle segítséget a szálláskeresésben. ahol fogadni kell a hajléktalan betegeket. Például vegyük az Országos Traumatoló z 1999-es évben itt 409 hajléktalant láttak el ambulánsan. A nyomdász hónapokig feküdt nálunk vakon a hajléktalanok kórházában.8 százalékát teszi ki. így szociális okból a gipsz felhelyezése lehetetlen! A baleseti sebészbe szorult annyi emberség. A betegsége valójában glaucoma volt. A demoralizált. és a finanszírozás módja szerint nincs lehetõségük a hajléktalan betegek szoci apon történõ ellátására. Az ambuláns ellátási lapra beírták. Egy 2000. sokszor nevetséges indokkal. vagy egy átfogó új intézményl Mi nem párhuzamos ellátást szeretnénk kialakítani. Feltételezve. az adminisztrálás sze ngedték õket. Az intézet azzal védekezett. Ennél csak azt szeretem jobban. szinte naprakész adatokkal szolgálnak. Ha a hajléktalanokat mégis a mi alacsonyabb ápolási szintet nyújtó osztályunkra helyezik. A felszereltségünk is alacsonyabb színvonalon á em rendelkezünk megfelelõ diagnosztikus háttérrel. hogy n.7-0. Ha a mostani 30 helyett leg alább 300 ágyon végezhetnénk a gyógyító munkánkat. ebbõl csak 80-at helyeztek el a saját fekvõ osztályaikon. sõt hajléktalan is. amit például a labor vagy a röntgen jele ne. és szomorú tapasztalatokat rögzített. hogy õ kizárólag akut ellátást nyújt. akiknek nincs hová menniük. helyzetében egyre gyakrabban fogyasztott alkoholt. hogy nyoma sincs a titkolódzásnak. Természetesen a férõhelyre várni apig aztán a helyzet magától megoldódott. hogy be szorítják õket. a látását meg lehetett volna menteni. továbbá sérti az említe k jogát a lehetõ legmagasabb szintû testi egészséghez.

Elkerüljük. de a szállóból is ki kellene tiltani Lehet tudni. vagy elutasítanak régi sérelmekre hivatkoznak. Ha már a pénznél tartunk: a lakók félreraknak valamennyit? A nyugdíjasok pénzét általában letétbe helyezik. A betegek reggelijét és vacsoráját mibõl fedezik? Ezt már drága volna külsõ szállítóktól megrendelni. a nõvéreink maguk vásárolják meg a na ret meg a rávalót.6 milliót. Ezek összege változó és tlen. mind Tavaly végeztünk felújító tisztasági festést. otthagyta mindegyiket. Jó irányba nem vezet út kifelé? A külvilág. ömlik a víz. hogy összegszerûen mennyi a legtöbb összegyûjtött pénz? Egy szociális munkás közbeszól: Még sohasem fordult elõ. az idén is kellene. máskor ennek csak a töredék A már ismerteken kívül mik a legnagyobb kiadási tételek? Azt bizonyára tudja. Hogy pótolják a hiányt? Alapítványoktól és magánszemélyektõl adományok jutnak el hozzánk. melyeket az ÁNTSZ megköv etel egy melegkonyha fenntartásához. A legnagyobb összeg. de érdekes megemlíteni. egy ebéd 300 forintba kerül. A múltkor akcióban 40 ezer üveg sampont ve ezetõ áron. pedig ahol tudunk. hogy ezek a családi kapcsolatok helyreálljanak. legjobb tudomásom szerint õk már el is helyezkedtek. ez havi nyolcszázezer forintos kiadást nt. akiktõl a bete b éve elszakadtak és segíteni abban. hogy egy év alatt néhány millió is összejött. Korábban esetleg együttmûködött velünk. 4-6 órás munkaidõben dolgozna Samu doktor rezignáltan legyint: A hajléktalanok nagyobb része családot alapított egyszer vagy többször . hogy részegeskedés nemcsak anyagi krachhal járna számukra. literenként 120 forintért. hogy száz-kétszáz utcaképes hajléktalan ingyen ebédben részesül. hogy a hajléktalanok néha kaviá azacot és kaszinótojást is fogyasztanak. hogy bérelünk egy mentõautót. olyanról nem is álmodhatunk. Néha sikerül elérnünk. amirõl tudunk: egy hajléktalan összespórolt 95 ezer intot. elõfordult. idén nyár 4. elõfordul ugyanis.5 milliós mínuszban járunk. hogy valakinek a rongyai között milliókra szóló takarékkönyvet t na a halála után. lakása volt v . eldugul. át lehet menni érte. hogy például a fûtõcsöveinket lecserélhessük radiátorok a berendezés rendbehozatalát fedezni tudjuk: a fekvõhelyeket borító mûbõrt gyakran felhaso ják késsel. A közüzemi díjakat a kórház megosztja az Oltalom Kar yesület szállóival és melegedõjével. vagy maguk is olyan rossz körülmények között élnek.Az ambulancia és a kórház fekvõ részlege az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól havi kap az elvégzett teljesítménye fejében. úgy. mely a napi visszamaradt készl teibõl 25 forintért ad nekünk egy-egy adagot. Valamiféle fejlesztésre jut a költségvetésükbõl? Nem. hogy néhány nagyszabású rendezv nak: maradt néhány tálra való vegyes ízelítõ. a mosóport zsákban. Egy fõiskolát végzett szociális munkás 58 ezer forintot visz haza ha onta. csakhogy nem tudjuk biztosítani azokat a feltételeket. hogy valamelyik gondozottunknak visszamenõleg állapítsák meg a nyu llátásra való jogosultságát. egy fiatalabb doktor 107 ezer bruttót kap. igyekszünk takarékoskodni. de nem hiszem. Egyébként természetben legtöbbet a johannitáktól k Ha jellemzõnek nem is tekinthetõ. hogy jut r A fizetésekrõl csak késõbb kérdeztem meg Iványi doktort. Láttam. hogy nem tudják vállalni ezt a terhet. A tisztítószerek negyedévenként 500 e zer forintba kerülnek. tehát az évi 42 milliós támogatásunkból eleve elvisz 9. ha maguk fõznének? De igen. hogy 100-200 ezer forintot is kézhez kap. A fõorvos hosszú szakmai gyakorlat két diplomával. három szakvizsgával összesen 195 ezer forintot keres. ez a munka havi 100 ezer forintot visz el. hogy háta mögött farkas. ilyenkor megesik. A hypót nagykereske dõknél vásároljuk ballonban. akár a postahivatalban történõ felvétellel. és mi beosztjuk nekik. Nem volna olcsóbb. Ez az összeg nem fedezi a költségeinket. vagy el kellett hagynia mindet. eltávozik tõlünk. Ezt hogy oldjá Kapcsolatot teremtettünk egy másik ellátó szervezettel is. A mosatásnál is kötve vagyunk az ÁNTSZ által mûködtete yekhez. A betegek étkeztetésé alattal kötöttünk megállapodást. Talán négy betegünket fogadta vissza a rokonság az utóbbi idõben a rokkantsági nyugdíju után . a család nem nyújt támaszt? Mi már a gyógykezelés ideje alatt próbáljuk felkutatni a hozzátartozóikat. absztinenssé felvétele után gyakran visszaesik a korábbi züllött életformájába. fe . a pénz tleg kifosztják vagy más bûncselekmény áldozatává válik. és õk is készítik el. alsógatyát vagy tornacipõt tömnek be a vécékagylóba. ak lakossági folyószámlán. Sajno s vagy meg se találjuk õket. Tapasztalataink szerint etõ magatartása ilyenkor megváltozik.

egy mûanyag fóliába csomagolt negyedkilónyi kenyeret rakott ki maga elé. de egy invitálja befelé. tuskókon kuporogva arra várnak. tessék addig ott helyet alni. akadt.je felett holló . boruljon e l a tudatom világossága. csak egy Bibliát vesz magához. Õk az istentiszteletre jöttek. sõt azt is. hogy adjunk jelentést. és eltûnjön a jövõnek s az ogalma is. A karrier végén nin az életnek: csak az. a kehelybe vörösbort tölt az Úrvacsorához. és ezt mat nem játszhatjuk el spionkodással. az üzlethelyiségekbe kitelepült hivata már rég bezárt. akit túlságosan gyakran fenyegetnek meg. hagyjanak békén. tovább cigarettáznak a fal melletti padokon. Egy húsz év körüli. és elsõként iratkoznak fel az éjszakai fekvõhelyekre is. az ügyeletesek hú c embert engednek be. Korá hogy a járõrök állandó ellenõrzéseket tartottak a létesítményünk környékén. hogy várjak néhány percig. Köszönöm. Fehér asztalterítõt vesz ki a szekrénybõl. láthatólag feszült idegáll be az utcáról: Hány órakor kezdõdik az istentisztelet? Hatkor az ügyeletes befelé mutat . i fizikai erõszakot alkalmaz. idõnként féltõ pillantást vetnek rájuk. törött székeken. és hétkor engedik be õket. a lábuknál ott hevernek a minden földi vagy onukat magukban rejtõ nejlonszatyrok. kérik. akiknek elmondhatják a bajaikat és a keserûségeiket. megszólítja az udvaron üldögélõket. Azt sem tudja. de ha már bent vannak. hogy nem minden munkatársammal tudtam elfogadtatni ezt a felfogáso mat. Esze ágában sincs visszatérni a családjához. Az Oltalom f telket oldalról lezáró drótháló mögött. A szomszédságban fekvõ. hogy szûnjön a szenvedés. apja-anyja él-e. € € Este fél hat felé már gyér a mozgás a Dankó utcában. egy középkorú. azt kikísérjük a kapun. gyerekeit véletle az utcán látta talán négy-öt évvel ezelõtt. gyanús vagy éppen körözött személyeket kerestek próbáltak rábeszélni minket. A kapuban õrködõ fiatal szociális munkásokkal beszélgetünk. csak egy-egy építkezésen dolgoznak még a túlórázó munkások. keresetét vagy a nyugdíját. Elcsodálkozom: Az ilyen embert miért? Mert az esetek többségében ki szokott derülni: hogy provokálja a társait. szemüveges. Ha valaki markecolni próbál. kihasználják a helyzetbõl fakadó elõnyt. de inkább sétálok egyet. fekete nadrágjában marad. A nappali melegedõben mintegy harmincan ülnek. Iványi Gábor egyik lánya. Be kell ismernem. a kívül maradás semmiféle hátránnyal A lelkész mintha csak bizonyságot kívánna tenni. fekete hajú nõ nyit be az irodába. nem ölt palástot. ne fázzak. Mi gyenge pozíció -ból közel gyunk az elsõk a túloldalon . nekünk nem szabad egérfogóként mûködni. aki azzal próbált dicsekedni elõtte. a téli melegedõben tartjuk. sõt éjszakánké mlámpával belevilágítottak az alvók arcába. Értsék meg mondtam a rendõröknek . A nõ visszafordul. ha ilyen egyének próbálnak bejutni hozz zt visszautasítottam. ne viszkessen annyira valami. Egy ilyen elõzetes szûrés és folyamatos ellenõrzés nélkül nem nehéz fenntartani a rendet? Többé-kevésbé azért így is sikerül. akik egyúttal az ügyeleti felad is ellátják. Ígérete szerint Iványi Gábor is befut. az olcs atására. aztán visszajövök. Senkit sem kényszerítünk. Szívesen. hogy miképp ölte meg Sault távolítottam a körünkbõl. hanem egy ombos zakót visel. az este folyamán többé már nem tûnik fel. aki a tiltásom ellenére is jelzett a rendõrségnek. durván ácsolt padokon. várakozásra kijelölt grundró Két dologtól védi meg az embereket mondja a lelkész . az esõtõl és a rendõröktõl. Mag kész nem fordít különösebb gondot a készülésre. Tudnak jövetelemrõl. azok nem is mozdulnak. hogy számukra a következõ fedett hely: a hullaház. de átélhessem újra a vegetatív jóllétnek az állapotát a megszokott drog. rendezett ruházatú. ne érezzek. aki akar. testvérei merre járnak. Az asztal ele elyet foglaló férfi egy régebbi magasabb életstandard maradványaként nem dzsekit. nem rak a fejébe díszes s hordott fehér ingében. Mennyiben kötelezõ a részvétel a vallási eseményeken? Csak az jön be. mi bibliai Dávid azt a férfit. Fél hétkor lehet majd feliratkozniuk. közben fel-feltárul az utcára nyíló vaskapu. A tettét úgy ítéltem meg. . Meg akarja hallgatni az istentiszteletet? kérdezi Iványi. jött segít a esti istentiszteletek lebonyolításában. Iványi Gábor hamarosan Míg álldogálunk. hogy bejuthass k az éjszakai szállásra. egy tá adarabokat készít. hevenyészett fedél alatt egy ötven-hatvan fõbõl áll fel. Együtt vágunk át az udvaron. egy hét múlva már egy fillérje sem marad. gyertyát rak egy tartóba.

tépték a hajukat. valaha energetikusk gozott nagy építkezéseken. hogy mindenben az Õ akarata valósul meg. minisztériumokban. de már 12 éve él különféle hajléktalan menhelyeken. talán lesz valahol még egy. hogy akiket bántottam. azokat megengesztelem. az egyik kórteremben tartják a fekvõ betegeknek. A debrecen i kórházban egy hétig próbálták megmenteni. ma este még egy istentiszteletr kerül. Egy régi legenda jut az eszembe es. Elképzelem. hogy legalább a negyedrészük bõrbajjal fertõzött lehet. én katolikus vagyok. Nem szoktak látomásaim lenni. egy idõ után immunis les adott bajjal szemben jól hangzik. és iskolás hangsúlyozással újra elmondja a Miat Az áldás és elbocsátás után a szertartás résztvevõi libasorban távoznak. senki és semmi nem tehet róla. Sokan. de a bõrfelülete annyira megégett. hogy már nem egíteni rajta. Iványi prédikációja következik: a reménységrõl beszél az ország egyik legreménytele nem irigylem azért az erõfeszítésért. a többség nem hogy a dallamukat nem ismeri. például a zakót viselõ. a ne és A zsoltárokat Iványi szinte egyedül énekli legfeljebb néhányan csatlakoznak hozzá bizonyt l dünnyögve . Iványi vörösborba mártott pászkadarabokat z az elébe járulók nyelve alá. az elsõ oldal homlokán a Máté evangéliumából vett idézet áll: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. mellyel tartani akarja magában és a közösségben a hi acsora szertartása zárja le az istentiszteletet. negyed kiló kenyeret õrizgetõ génylik ezt az áldást. melyeken a lopj . a ne . Menet közben találkozunk az asztal elején ülõ. hogy ezt a textust nem a nyomor ultak között kellene hirdetni. amilyet a reformátusok használnak. és a nyborjú felállítása miatti dühében a földhöz csapta azokat. hanem gyakorlatilag analfabéta é stencilezett szöveget sem tudja elolvasni. Az egy Újszövetség volt. Túlbecsül. mert itt rendet tartanak. Cigány szok t felöltöztették kis võlegénynek. hogy komolyan gondolja-e. ezt csak nehezen tudja ellensúlyozni az imaaszt alon lobogó gyertya füstölgése. hogy a múltkor is adott valakinek. Isten hangja: Te csak ne védj engem! Lehajtottam a fejem és arról kezdtem prédikálni. Késõbb valaki azt magyarázta nekem. amelyben levest fõztek. akik e em. bizalmasan a paphoz fordul: Atyám. kiderül. sokszor kerülök nehéz helyzetbe. a gyengébbeknek csak a kis foszlányok jutottak. vagy csak a mellettünk álldogáló Iványinál próbál jó . de akkor megszóla lt bennem egy hang. mosdatlan testekbõl áradó nyomorszag. Nem kutatom. nehéz l bõl. A lány összeszedi a kelyhet. Ide is átkísérem Iványit. Nem tartoztak a híveim közé. az anyja véletlenül beleejtette egy bográcsba. hogy kel beszélni vele. A Károli Gáspár-fél Maga református? Nem. önkéntel teletet érzek bátor gesztusa iránt. de egy református nõnek udvarolok. Egy szakállas öregember közvetlenül a szeméhez meli a lapot. olyan. szavai alatt száraz köhécs szanak. inkább helyénvaló volna a bankok igazgatói irodáinak falán. a gyertyát. az emberek körömmel ma . rajtam átfut a gondolat. láttam. de nem hiszek az ilyesfajta védettségben. Az egyik hallgató visszamarad a teremben. a család ott állt a koporsó körül. Megszólítom. Nem. ölj szavak állta szellemében cselekedtek. És ezt épp a Bibliából akarja megtanulni? Jól van. a pászkás tányért. A lelkész még megkérdezi: akar-e valaki szólni vagy önállóan imádkoz egítõruhát viselõ kopasz férfi jelentkezik. hogy majd arról beszélek. Egyszer egy cigánygyereket kellett temetnem. volt. zakót viselõ férfival. Ezután a lelkész lánya felolvas egy részt Lukács evangéliumából. nekem egy teljes kell.Bár az ablakokat félig nyitva hagyták. a teremben egyre sûrûsödik a rossz ruhákból. Mit mondjak nekik?! Arra gondoltam. mikor lehozta a hegyrõl az Istentõl kapott tízparancsolatot tartalmazó kõtáblákat. akik legföljebb egy sapkát vagy egy tornacipõt lophatnak el társuktól. Iványi mindegyikük . akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugtatlak A lapon utána felhívás következik a bûnbánatra: elhatározom. de így sem boldogul. kiengesztelem Eltûnõdöm azon. hogy mekkora rutinja lehet már mindig megtalálni az épp adott környezethez sz zavakat. tudna hozni nekem egy Bibliát? Mégsem akarok a templomból lopni magyarázólag hoz . hogy ha valaki álla egy meghatározott betegséggel fertõzött környezetben tartózkodik. gári életszintet felidézõ ruhadarab valóban egy tehetõsebb múlt emléke. okban de ott feltehetõleg nincs szükség ilyen felhívásra. és szeretném tudni. nagyobb töredékeket vették magukhoz. hogy vél etlen volt. A szertartás minden hallgatója egy duplaoldalas stencilezett szöveget kap. é i semmit sem tudhatunk felõle. paráználkodj . megnézem. a darabok szerteszét repültek. A legjobban itt szeretek lenni. de engem kértek fel a búcsúztatóra.

Az egyik ágyon valaki alszik. Azt is vállalom. de sikert arattak a Hatalom felett. csak beleszagol a palackba. Fél hét után néhány perccel az utcai kapunál megkezdõdik a feliratkozás az éjszakai hálóhel lentkezõknek különféle igazolásokat kell felmutatniuk: fél évnél nem régibb keletû negatív . Segítek a zöldségeseknek és a butikosoknak is. mint a fapados . arcukra általában az elvárható mértékben ül ki a figyelem nem kevésbé és nem jobb tük csak akkor élénkül meg. Ha ezt kifizetem. két-három napon belül kiállított féregmentességet bizonyító papírt az ÁNTSZ-tõl. tõlük is leesi -600 forint. fekete mûbõr borítású priccsekkel berendezett szobák. Reggel négykor kelek. a két utóbbi kategóriába tartozók nincsenek kitéve annak. Átmegyünk a már ismert kórterembe. az ügyeletes abból tudja. A betegek nagy része fiatal ember. Ma este összesen hányan állhatnak a budapesti hajléktalan menhelyek elõtt? kérdezem Ivá Nincs pontos összesítõ adatunk. Szeretném magam kipihenni. hogy ha egy jelentéktel en is. és a kiömlõ vörösbor illata elborítja a termet. de a fapadoson nem tudom. mikor a lelkész egy véletlen széles mozdulattal felborítja a ke . Most még jó az idõ. viszont ugyancsak meghatározott ö szegû bért kell fizetniük. És a pince szálló nem ingyenes. sportosan ö ik. nem ak arnak beengedni a kapun. És valami ülõmunka? Még ha portásnak mennék. 44 ezer forint nyugdíjat kap havonta. Az elhelyezésben világosan kirajzolódó hierarchia alakult ki. Tudja. megszólítok egy-két várakozót. mibe kerül ma egy rendes szoba? 35 ezerbe. ott normális a környe késõbb is bejöhet az ember. Megpróbálom arcokra bontani az egybeolvadó tömeget. kopaszra nyírt. Tovább folyik a beléptetés. szeretnék átkerülni a pincébe . kis és nagy vagányok. hogy ez nem olyan egyszerû. mibõl élek meg? (Késõbb megnéztem a környéken kiragasztott hirdetéseket. Ha lehetne. Az ügyeletes nem szánja rá magát a próbára. itt tartják ma este a második istentiszteletet. mert folyton jönnek-mennek. hogy vendéglõben dolgozik kon munka után nem tud átöltözni. tizenkét teg és egy látogatóba érkezett nõ hallgatja Iványi szavait. Mikor hazaérek. nem találtam albérletet 25 ezer fo alatt. ha valaki hajnali ébresztést kér. meghatározott ideig biztosított az ágyuk. este 9 óra 20-kor fizetik ki a béremet. Ott mûködik egy lakóbizottság. A kapuban az ügyeletes ellenõrzésképpen kinyittatja a nejlonzacskókat és ócska sportszatyro . leszázalékolták. hogy eset erül bejutniuk. az be kell. kiderül. talán három-ötezren. Mellettük elhaladnak a leereszkedõ este császárai . Visszamegyünk az udvarra. még rendbe kell szednem magam. aztán jön a d az átmeneti szálló . A legalsó fokozat a fapados agyis a már bemutatott. akkor sem bírnám a feszültséget. Hét év múlva megyek nyugdíjba. . és . hogy kit ke en. az ügyeletesekkel is vitatkoznom kell. Miért nem keres egy albérletet? Tudja. puszta fölénybõl. akkor a kihasználtság a száz százalékot is meghaladja. és visszaejti a táskába. tovább kérdezek: Dolgozik valahol? Nem tudok. Iványi Gáborral kimegyünk a kapu elé: a Dankó utcán negyven-ötvenméteres sorban állnak a be ra várakozó hajléktalanok. addig szeretném összeszedni magam egy kicsit. ugye. volna egy kérésem. a fejét is betakarja a paplanjával. erõfitogtatásból meglökik a sor szélén álló haj a provokációkra senki sem válaszol. Az egyik minisztériumban dolgozott sofõrként. Én utcaseprõként dolgozom napi 16 órát. a Deák tér az enyém. a tél majd sok e get a hegyi sátrakból. Nekik már szóltam. kóstolja meg! A többi várakozó hangos nevetéssel fogadja az ajánlatot. A befoga y ágyszámot kapnak. jó erõben lévõ férfi állítja me Fõtisztelendõ úr. úgy érzik. egy ötven körüli. az egyikbõl kiemel egy szutykos mûanyag palackot. Mi van benne? Ital? Ugyan már. amihez hozzájön még a rezsi és az elõre lerovandó negyedéves kaució. kivan a szívem.) A másik várakozó fehér trikóján vérfoltok látszanak. meg kell borotválkoznom.szerezni. nem mehetek szõrösen. õk beleegyeznek. hogy fogadj magát. mert késõn érek haza. v legalábbis alvást tettet. Ha nem hiszi. víz. hét teljesít k két nap szabadságot. Megengedheti magának? A férfi kihúzza magát: Napi 4200 forintot keresek. Heti ezer forintot kell fizetni. mert ez az egyetlen ruhája.

aztán elszánja magát. sz etesnek. Megállok egy pillanatra. paplanos ágyban fekszenek. a másik Túrkevén élt. házassága c fel a fõvárosba. szatyrukat a fejük alá teszik. egy fiata b bajuszos férfit a családja utálta ki a zuglói házukból. de nem mûködik megfelelõen. Belehallgatok egy társalgásba. me mernek. minden egy kisebb mûanyag kosarat. miközben vonultak a csont-bõr foglyok. hogy jutott nekik egy-egy zacskó tej. nappal is viselt ruhájukban fekszenek. télen. vagy kávét fõznek. néhányan a melegítõfelsõjükkel takarják be az arcukat. megkérnek. támogatja a törekvést. amikor megszülettem. a lak lepedõn. a régi szí en a nagypolitikáig minden szóba kerül. A szemlét a fapados -nál kezdjük. de a kényelmi fokozat magasabb. a fedése ehhez túlságosan vékony. Nekem a legkönnyebb mondja . elképzelhetetlen lehet a fülledtség. de sokan nem itták meg. mint a fapadoson . azóta sem láttam õket. a Fradi viszont vezet itthon! újságolja. milyen célt szolgálhatott eredetileg. Kérdezgetem õket. a harmadik állami gondozottként nõtt fel. a mennyezete alig egy méterre elsõ udvar szintje alatt húzódik. és az egészet betolhatja az ágy alá. a fotocellás l jelez. Régebben elõfordult. Nem tudni. Mibõl él? Valami mindig adódik. hogy helyben magu yasszák el a tejet. ahol a kereseti lehetõségektõl. mikor egyedül döntött? De igen. a Köztisztaságihoz nem ve ek fel. Aféle fórum alakul ki. A levegõ most is nedves és nehéz. fekete hajú férfi rádiót hallgat: Egy hatost kapott a Zalaegerszeg Zágrábban. hogy engedje át a kérelmezõt a magasabb kényelmi fokozatú pincé -be. A lejáratnál egy fotocellás mozgásérzékelõ lámpa van fels elépõk-távozók jelzésére. mert a seprût sem bírnám el. ott harsogott folyton a zenekar. hogy a hóhért. nem valószí ltalmi pincének használták. hogy szólhatna. Az elõtéri kis tartózk yan olvasnak. a beérkezettek fele-harmada már le is feküdt. honnan kerültek ide. annak magamtól is odaadom! hangzik a magabiztos válasz. Az az igazság. mikor végrehajtotta az akasztást. Az érkezõnek tíz-tizenkét lépcsõn kell lebotorkálnia az alapszintre. átizzadt testük hozzátapad a pric rev fekete mûbõr borításához. de nem tudok. Nevelõotthonból nevelõotthonba ra . hanem kivitték és elcserélték szeszesitalra. Ilyen válasz után már nem illik tovább faggatódzni. Nyolc óra felé jár. csak egy-két perc múlva pislog egyet. engem már a kórházból se za a szüleim. minden esetben halálra ítélik e rölésért. ágynemû nem jár nekik. aki megengedheti m egy kávét az automatából. de támogatni kell minden ambíciót. mind be van rakva kártyára. Dolgozik valahol? Szeretnék. Samu doktor találta ki.Ebben a környezetben komoly pénzt tart magánál? kérdezem csodálkozva. Iványi elgondolkodva simogatja a szakállát. Cipõjüket. Nem járt el szabálytalanul. melyet zsúfolásig megtöltenek az egymáshoz illeszke ntes ágyak. korán kell kelniük. hogy ol al le kell vágni a zacskók felsõ sarkát. ha ezt az ajtót csukva kell tartani. ebbõl a kis térségbõl kiindulva egy húsz-huszonöt méter ho méter széles helyiséget alakítottak ki. a délelõtt még oly elhagyatott t már megtelt. a többiek a belsõ udvar f al és kapuval lezárt hosszúkás négyszögében álldogálnak és beszélgetnek. Ilyenkor nem szokott szólni valamilyen megnyugtató zene? kérdezem Iványit. kimegyünk a hálórészbõl. mert én sohasem éltem családban. Nem. abba belerakhatja a holmiját. a pince elõtti szabad térségben egy kecskelábú asztal mellett hárman beszélgetnek. Szoktak kapni valamilyen vacsorát? Nem nagyon telik. És a kártyát nem félti? Aki azt el tudja venni tõlem. a legtöbbe nem feküdtek le. de ilyen nyomorult körülmények között én kihívónak érezném a zenét mondja a lelkész. a motyójukat sem kell a fejük alá gyömöszölniük. oktalanul gyullad ki és alszik el. Fent. A hajléktalanok egyetlen. 42 kilóra lefogytam. A pince hátsó faláná felsõ ágyon egy vékony. ágyukon kuporogva esznek. Végigjárjuk a szállást. de azonnal fel is mentik és rehabilitálják. Bár szinte mindegyikük dolgozik valamilyen alkalmi állásban. hogy a tíz óráig égõ menn tsa a szemüket. Tüdõbajos vagyok. hogy üljek le melléjük. egy idõsebb férfi ép taglalja. keresztrejtvényt fejtenek. csak a nyitva hagyott aj valamennyi levegõ. Mindig a koncentráció embe. A következõ állomás a pince . mert kaptunk valakitõl két hangfalat. A pincének nincs természetes világítása és szellõzése. a férfi udvariasan leveszi a fülérõl a rádiót. mert így kényszerítve vannak rá.

Az egyik Dankó utcai látogatásom során találkoztam M. nem háborgatják. Még a n elegendõ egymagában. mind a hárman culágerek vagyunk kõmûvesek mellett. például Érden is ez a helyzet. de én megpróbálom. õ talán befogad. Hány hely van az átmeneti szálláson? 16-18. vagyis kihajtják utolsót is. de még egy szoba ajtajára sem volt kiírva a nevem. Lehet. mint régen egy közepes munkásszálló volt. 8 méter hosszú fenyõgerendákat hozott. hogy jelenlétével ne befolyásolja a beszélgetés men lebb lép. ha nem felel meg? A pincében akkor sem maradok. hogy felkerülhessen oda valaki? Minimum két hónapot el kell tölteniük a fapadoson . Dolgoznak? Igen. még az udvart is a személyzet söpri fel. Menet köz az udvaron kiáltozásra leszünk figyelmesek: egy részeg férfi vitába bonyolódott az ügyelet el. õszintén tisztelem a hajléktalanoknak ezt a tartását és úgylehet e jókedvüket. hogy engedjék be éjszakára a fapadosba . mert Iványi úr és a többiek rendet tarta pincénél van kényelmesebb rész is az udvart lezáró épületre mutat . aki a hajléktalanok ügye mellé szegõdve folyamatosan próbál segíteni nekik. de összesen egy vert gyökeret nála. hogy nem is lesz. Ha két nejlonszatyros találkozik az utcán. hogy ne hagyja kitörni társa indulatait: Az összes hajléktalanmenhely közül ez a legjobb. csak arról értesült. Béla telephel yére. meg akarja mutatni a menhelyi hierarchia csúcsát: az átmeneti szállást. r kaképesség számított a befogadásnál. Újra én töröm meg a csendet. hogy a kapun belülre kerülve bárki is belekezdett volna valam ilyen munkába. hogy hasonló helyzetbe kerü ve. 3500 forintos napszámért dolgozu 12 órát. Ilyen ujjakkal nem mehetnék el zsebtolvajnak. Egy barátom a Teleki tére ik egy koda roncs karosszériájában. vagy nálunk. akkor az. Ittas állapota már önmagában ki . hogy milyen érzés kivert kutyának lenni. õk beszélgetnek. cigarettáznak. fejenként négyezer forintot ígért a rakodásért. sak nak. az elsõ gondolata szthatná ki a másikat. az együtt töltött négy év alatt M. számtalan kéziszerszámot és építési anyagot víve m Alkalmi munkára is alig kaphatók. Azt akarja mondani képletesen szólva . mindannyian leléptek a munkahelyrõl. hogy megi zükséges egy felvételi beszélgetés. hogy folyamatosan dolgozzanak. (Ennek a három embernek a törekvése. Nem akarnak semmi többet? Mit akarjak. A többiekkel hiába kísé tt. a pénzt közvetlen elvégzése után kifizette volna. Ez most már általános szabály mondja a zuglói férfi . a pincében . Erõs a szolidaritás a hajléktalanok között? Egyáltalán nem is létezik. azt. Béla csak szánalomból vitte el magával. hogy valahol van egy lánya. azt követeli. egy negyvenkilós tüdõbete cigány. Béla szinte semmit sem tudott meg alkalmazottja s yi kapcsolatairól. hogy háj nõjön a hurkánkra. Hofi mentalitására is jellemzõ a hajléktalanok bizalmatlanság iránt. Csak egyetlen ember jelentkezett. és elhiheti: a mesterek nem hagyják. A vállalkozó szorult helyzetében megpróbálta mozgósítani a kó utcai hajléktalanokat. A túrkevei ember közbeszól. Egyik este egy román kamion futott be M. én nem volnék képes ilyen magatartásra. És mi lesz. Mi kell hozzá. az ottani lakóbizottság jóváhagyása. most már a munkaszerzõdést is be kell mutatni. aki harminc vagy ötvenéves korában veszítette el a látását? Igen. 25×25-ös átmérõjû. Már tnyi embernek adott állást.életemben még egyetlen lakás. maradunk. Hallgatunk egy sort. távolról sem általános enség az Oltalom befogadottjainál. Nekem soha semmi úja t nem kellett megszoknom. hogy egy született vak helyzete sokkal kedvezõb mint egy olyan emberé. A rendõrök ismerik. és ha val biztos ebben a nyomorult világban. ott fenn mûködik az már olyan. egy Hofi nevezetû vízszer szakmájának valódi mestere. mellyel a sorsukat elviselik. anyagi fizetõképes fontosabb: igazolt állandó munkahely. hogy rossz idõszakokat fogtam ki de olyat sem igen láttam. csak kihalásos alapon lehet bekerülni.) Iványi Gábor eddig a háttérbe húzódott. melyeket azonnal le kellett ogy a kocsi visszafordulhasson. inkább megyek vissza az utcára. M. aztán felnõtt n kellett megtapasztalniuk. Õk viszont mutat a társai felé ismerték a jót. ugye? Mi a tervük? Innen hová lépnek tovább? Amíg lehet. Meg vagyok gyõzõdve. A túrkevei ember a kezét mutatja: ujjai már soha ki nem engedõ görcsben állnak. Nekem rutinban sok év fórom van velük szemben. hogy milliomos legyek? Úgysem fog menni. alkozóval.

vagy kiléptek a munkahelyük en másik budapesti átmeneti szállást választottak az egyikük kifejezetten absztinens alap tézetet. ha siet. kétszer is tönkrementem. mert biztonsági õrként dolgozott. Az idõsebbet kérdezem: Szabad tudnom. újra elkezdtek inni. és nem csinált botrányt. 1988-ban elõbb az USA-ba. nagyon kellett volna a pénz. de súlyosbító körülményként. a fapadosba kerültek. a férfi elkészíti a teát. Kórházba. azt hiszem. Nem is kötöt k szerzõdést. már fél tíz felé jár. Iványi felkapja a fejét: Mi történt? Egy híd korlátját mázoltuk le a barátommal mutat fiatalabb társa felé. és tulajdonképpen elvégeztük a munkát. akkor vegyék le róla a bilincset. Örült neki. hogy ha a rendõrök egy letartóztatottat hoznak be vizsgálatra az õ osz yára. Tamás 2000 elején került velünk kapcsolatba. ott még nyitva találja a kaput. aki úgy arcul vágta. és újra a menhely legalsó bugyrába. majd albérletbõl-albérletbe vándorolt. hogy Pista bácsi hanyatt eset odott. menjen át az Elõd utcai szállásra. 1996-ban hazajött. és arra számítottam. részeg átkozódva-fenyegetõdzve távozik. az itt lakók többsége lefeküdt. hogy öt embert albérleti szobához segíthettünk. a pénzbõl mindenk maga részét. anyja állandóan verte. Hatéves korától különbözõ intézetekben nevelkedett. abból kiszedheti az adatokat. Iványi Zoltánné. hogy ez az ütés nekik vo és nem õneki. Most befejezõdött a mázolás. kézrõl-kézre adták. õk maguk pedig maradjanak kint a folyosón. hogy mivel foglalkozott korábban? Vállalkozó voltam. notórius tolvaj hírében is áll. mert anyja nagyon beteg lett. Nincs papír. mi csak az utolsó láncszem voltunk. fõtisztelendõ úr. hárman ismeretlen helyre távoz . hogy ki tudok küldeni kétszáz dollárt a gyereke ruhára. Az Oltalom beutaló határozata alapján tava beköltözhetett az Átmeneti Szállóba. mert kevesellték a pénzt. ez a csúcs. svarcban számoltak volna el. Iványi Gábor kö radt fekvõhely. hogy annak id került bejutniuk az átmeneti szállóra. nekünk nem k. tehetõleg társalgónak használt szobában nézi még valaki a televíziót. 18-19 éves költözött. Nem szabad erõt fitogtatni. Születése évében dált. akik a sor végén álltunk. nekünk. innen hová vezet az út? Majd lent odaadom a legutóbbi éves beszámolónkat. Elsõ interjújában elmesélte hányatott gyermekkorát. A víz felforrt. már n fillér sem. anadába követte apját. Belelapozok a kékfedelû nyomtatott füzetbe. A folyosó csendes. Még egyetlen emberét sem verték meg? Samu Pista bácsi kapott régebben egy nagy pofont. Az a tény. de nekik maguknak is elõtakarékosságot kellett folytatniuk. furcsa módon negatív hatást gyakorolt rájuk. hogy módju kban álljon fenntartani a szobájukat. de ne tessék próbálkozni a közbelépéssel. az intézményrészleg vezetõje feljegyezte az egyik. akkor nincs baj. Elõször egy barátjánál lakott. Mire felérünk az átmeneti szállásra. é ragaszkodott hozzá. egy öt-hat évig tartó perbe pedig egyébként sem érdemes belemenni. Azonban hamarosan el kellett költöznie. A 2001-es évben összesen 41 fõ lakott az átmene szálláson. visszafordulunk a lépcsõ fe lé.és szálláslehetõséggel. ami dott. most fogok harmadszor. Nem. mert a családom kint él Uk rajnában. és a konyhában ketten gy középkorú és egy fiatalabb férfi. dolgozott és közben esti gimnáziumban leérettségizett. közben tovább morfondírozik: 87 ezer forint jutott volna rám. Persze eredeti i kaptuk meg a munkát. álta t tudtuk fedezni. Nem fél? kérdezem a lelkészt.lehetõségbõl. Hárman laktak egy fedél alatt: anyja az élettársával és õ. estek. Talán még Balassagyarmaton dolgozott. és a f udta kipihenni magát. nem akarom zavarni a szobájukban pihenõket. illetve szociális otthonba egy-egy ember került. Iványi feszült arccal tovább kérdezi: Többen is érdekeltek ebben az ügyben? Igen. átmeneti szállóból kizá tását : Z. úgy ére ezzel már be is biztosították az életüket. a fluktuáció ötven százalék körül járt: 24-en költöztek be és 23-an távoztak el. Kint élõ magyarok segítették munka. Kapnak az emberek támogatást az életük újrakezdéséhez? Egy pályázaton nyertünk annyi pénzt. Egyszer egy részeg bányászt állítottak így elõ. Kijeven túl. azt mondta a betóduló rendõröknek. Megpróbálom kitenni a pontot a tapasztaltak végére: Azt mondják. míg végül kiköt .

Megdöbbenésemben elfelejtettem megkérdezni. Csak abban reménykedtem és reményked is. Mi a saját gondozotti állományunkból emeljük majd ki a pszi hésen érintett. valamilyen sláger szövegét üvöltik az arcomba. mint az új. hog a papok a legnagyobb kocsigyilkosok . tehát az elkülönítésük mindenképpen indokolt. elköszönök Iványitól. Arra már nem maradt pénzünk. Kint a Dankó utca már kihalt. Mivel az útiköltség sokba kerül. A Soros Alapítvány 20 millióval egészítette ki . 2001 májusában újabb erõszakos viselkedése miatt ki kellett költöznie a szállóról. hallgatagon köze nek. hogy csak az egyik kétágyas szobában laknak betegek. mikor kiderült.padoson«. Elég volna néhány rabiátus figura. Õket állapotuk miatt társaik gú . a szan lszerelések fehéren csillognak. hogy felajánlották neki az áthelyezést a pszic . olyan erõvel nyomják a gázt és a többi pedált. A kapunál egy öregember az ügyeleteshez közel hajolva kikéretõdzik az utcára: Tíz perc múlva jövök! Gondolom. 2003. ebbõl már ki le zni ezt a vállalkozást. Közben szorgalmas a pénzt repülõjegyre. mikor Hollandiában jártam. talán heti ezer forintról lehet szó. hogy megnézzem az új részleget. Tisztán. ha ilyen is maradna mondja a kalauzom . megbeszéltük az elõtakarékosság menetét nden hónapban félre kell raknia 20 ezer forintot a takarékbetétkönyvébe. aki elmondta. de mikor egymás mellé érünk. hogy agresszíve iselkedett a szobatársával. Egy váratlanul adódó pénzügyi támogatás tette lehetõvé ezt a fejlesztést. lehetetlen helyzetbe hozzák. a stressz nem üt át a tartásán. elmondta neki a kiutazási szándékát. de gyógyszerrel rendben tartható embereket. Ezt meg is tudta t nni. 2000 novemberében. Ennek tudható be. Leszegem a fejem és továbbsietek. hogy idõ elõtt tönkremennek. bánatában leitta magát. a kemény tél kapcsán az Egészségügyi Minisztérium bizonyos összegeket juttatott azoknak az i knek. de a türelmetlen fáradtság. hogy vajon az OEP ezekhez az ágyakhoz is meg adja-e a maga napi 3-4 ezer forint körüli támogatását. € € A következõ 2003-as év elején megszûnt az átmeneti szálló. hanem valamelyik másik szállón pr rendbe hozni zaklatott életét Közben tíz óra is elmúlt. de nem tudta vállalni. hogy Iványi Gábor felül fogja bírálni ezt az egész gazdasági alapú elképzelést. Írt apjának. Meg voltam gyõzõdve. amelyek hajlandók voltak további hajléktalanoknak szállást nyújtani. mert az ott tartózkodásért napi ezer forintot kértek tõle. beültem egy kórterembe. A pap m pjai egybefolynak. április elején jutottam hozzá. Tamás é ismét a pohár után nyúlt. elbeszélgettem egy nyilvánvalóan idegi za arokkal küszködõ öregemberrel. eszélt az apjával. ez valami zellemességnek számíthat errefelé. isten tudja. különben sem szere z egész fõvárosból idehoznák azokat a pszichiátriai eseteket. és próbál egyenesbe kerülni. a fapadosban leoltják a lámpákat. amelyben célként rögzítettük. hogy felboruljon a neh ezen kialakított fegyelmi rend. Meglepõdtem. ízlésesen ala az új célokat szolgáló környezetet. csak négy-öt cigány suhanc jön velem szembe. hogy az e orint valóban naponta értendõ. hogy megfelelõ személyzetet állítsunk be. Közben szerelmi bánattal is ez is oka volt annak. ezé a kiutazás Kanadába. 2001 februárjában úgy tûnt. Egy autószerelõ mesélte egyszer. ben vezeti le az idegeiben felgyülemlett feszültséget. melyben kérte: küldjön meghívó levelet. Ideje már leszoktatni az embe arról. a többi h ly üres. hogy ú nadába az apjához. így jutott az O m is ötmillió forinthoz. Elhagyva ezt a részleget. anyja halála és mostohaapja durva viselkedése mélypontra juttatta. Érdeklõdtem az okok iránt. hogy a pohár után nyúlt. és úgy nézett ki. hogy az öreg valamit félreértett. Szeretnénk. . ezért figyelmeztetésben részesült. hogy nem az utcán. mert igen jó helyen dolgozott. láttam olyan intézetet. a helyén egy 21 ágyas pszi lakítottak ki. de a válasz nem érkezett meg. hogy mindenhez ingyen juthatnak hozzá. Ettõl valami újra megpattant Z. azót sztettük vele a kapcsolatot. ahol a padlószõnyeg már 15 éves volt. eleslegesnek gondolt óvatosságból azért megkérdeztem az illetékeseket kiderült. Reméljük. Késõbb apja is kórházba került. egy utolsó beöntésre indul. mert akók vigyáztak rá. a kerámia és faborítások pontosan illeszkednek. 2000 augusztusában megkötöttük a gondozási szerzõdést. Ezért a szállás mellett napi háromszori étkezést is kapnak. hogy kezd túljutni a problémákon. akikkel a többi kórházban nem vagy nem akarnak mit kezdeni.

homlokzatán mély keresztirányú repedések húzódnak v g egy kerítésen túli épülethez támaszkodott. egészséges vendégmunkások. fejét csóválva mutatja: Most nézd meg! Egy 26 éves fiú. hogy nem arról t szó. Merseburg. Mint ha nem lett volna Augsburg. Az egyik ágyon ülõ férfi mereven néz rám. mintha észre se vennénk õket. Szinte mindig folyamatos romlásról. biztos. folyton megszakadó képû televíziós felszereltek. Gorlice és Piave. Azt akarták. hogy a jobboldal a kiválasztódáson alapuló evolúciós fe lta fel. nemzeti imázsunk. Feljön velem a lépcsõn. Az ajtót ilyen hidegben ugye zárva kell tartanunk. hanem az amúgy is gyarapodó felsõ középosztályra. bevittek infarktussal a Szent István kórházba. hogy rágyújtson. az örökös állami gondozottat . egy ember nézi a szûk helyen. Muhi. általában kevés az esély a rehabi Az államnak nincs pénze a rehabilitációra. hogy mé tõzõ. Hátul egy alig négyzetméteres területre egy életlen. hívjuk ide muzsikálni Bódi Jóskát. amikor azt lebontották. Orbán Viktor azt mondta: azokat kell tám tni. ha k. Aztán az egyik kórházból a másikba került. és egy hónap múlva derült ki. mellette egy tálcán a kihûlt ebédje. A bizottság alékos rokkantnak minõsítette. a pannon tigris ugrani készül. a hét gyászmagyar. ak tik majd a biztosítást. agyar. kiderült. A pince . mert õ a hivatásából eredõleg az ilyesfajta . örvendezett. munkaképtelen. Mulatni való kedvem van. mert néhány szekrény ak. nem horgasztja le a fejét. hogy a homloka szinte érinti a képernyõt. a zuhogó esõben néhányan mégis ott toporognak az ép járdán. súlyos depresszióban szenved. az új évezred elsõ évében 7. Az ágya szorosan beékelõdik a többi fekhely. Mohács. nem köszön. a leszázalékolás mértékének el kell érnie a 67 százaléko agyobb és rendszeres járandóságra lesz jogosult. Mi történt magával? Kilett a szívem. Megnézem az orvosi tartózkodó épületet. A veszély nem lebecsülendõ. Negyven forint mondja. a fegyintézete en tartotta õket. ennek következtében nyugdíjszerû ellátásban nem részesülhete eti szociális segélyezésben. de az állapota tová odott. Egyikük most is jókedvet erõltet magára. skizofréniaellenes gyógyszerekkel kezelték. Különös módon a sokszoros börtönviseltek egészségi állapota a legjobb. és beengedik õket a melegedõ helyiségb yszívûség hivatalos szempontból szabálytalanságnak számít. Világ os.És hová kerültek az átmeneti lakói? Ideiglenesen vissza a pincébe . mely egy falba vésett kis aknán keresztül felnyúlik udvarra. és ezer évet is villámnál félelmetesebben bevilágító népi vevõ gyalázatunk. Ezt egy orvos soha nem fogadhatja el. Don-kanyar. € € Három óra fele csöngetek be a vaskapun. akik a hátukon viszik a társadalmat. Nagymajtény. Mikola az egészségügyet nemzetgazda tá akarta változtatni. Általánosságban ki lehet mondani. hátraszegezett nyakon tartja. Az ügyeletesek megsajnálják az esõben ázó embereket. alig ismerem fel benne r etõtársamat. mûanyag kosarak. Többé nem szégyelljük az erõnket. dobozok. de nem fogadja el tõlem a feléje nyújtott ötszázast. még zsúfoltabbá vált. Ámde van világhírû magyar nemesi virtusunk. hogy jönnek majd a derék. hogy nem a hajléktalan betegekre gon dolt. csak bólint. késõbb is ritkán jutnak a leszázalékolás sorsára. Lementem meglátogatni õket. Jelenleg mennyi pénze van? kérdezem. hogy negatív leletekkel érkezett. hogy leszázalékolnak majd. levegõ csak itt jö gy negyed négyzetméternyi rácsra mutat. leépülésrõl hallok. lelógó ruhadarabok k Mekkora légtér jut itt egy emberre? Talán két köbméter. Mit tudsz tenni érte? Állapotrosszabbodást mutatok ki. páratlanul piacképes túrós csuszánk. mert nem ellenõrzik le a belépõk eznek-e tüdõszûrési papírral. az a egy beteg különféle zárójelentéseinek garmadája van kirakva. így fertõzõ tébécés is bejuthat. sõt a megbukott jobboldali kormányzatnak ez a an sem állott. és velük hamarabb lehetett olyan állapotb ozni a fiút. arca sápadt és beesett. Miért nem antidepresszánsokkal? Mert a skizofréniaellenes orvosságok olcsóbbak. de olyan állapotban vagyok. és alig-alig veszik igénybe a szolgáltatásainkat. nal elõfordult már. hanem kiemelve. ha lehet. álldogálunk egy percig. Bent a szobában csak az öreg Samu doktor üldögél. hogy ki lehessen rakni a kórházból. olyan közel hajolva. Megjegyeztem néhány kijelentésüket. õ aztán ismer minden nótát. hogy a porbasújtottak mellett úgy menjünk el. ez is megroppant.

Bár ez a létesítmény már évekkel ezelõtt megszûnt. Mielõtt erre rátérnék. de Telkiben a kórház jelleget meghatározó fekvõbeteg-ellát folyik. a Telkiben mûködõ intézmény sem. agresszivitással. én az Isten egykori mesterem. Sántha professzor filozófiáját vallom: az istentelen kereszténységet. de a névsorban megtalálható a Semmelweis Orvostudományi Egyetem. Nem lehetünk h ladni azt a jogunkat. bármennyire is me gpróbálnak ellenkezõ irányba eltolni minket. akkor ezt a megkülönböztetést a do matikus ultraliberalizmus és egy modern ököljog-állam törvényes igazolványa kellékének kell artsa. jobban megérttették magukat velük. Budapesten mintegy félszáz kórház mûködik. hogy nem a telki kórház volt az elsõ ilyen jell napjainkban: idõben több kezdeményezés is megelõzte. A m k emberhez való kapcsolatom nem az adok-kapok egyenlegén kell hogy alapuljon. hogy emberségesen viselkedjünk a rászorultakkal. meg kell találnunk a helyzethez illõ. menti azt is. az esélyt teremtõ állam polgára efelõl nyugodtan hat. hogy eg betegséget bocsátott rá. és újra a zárójelen Kibámulok a szapora esõbe. mint egy magasabb szociális jóléti társadalomban. hogy az utca az egy legalizált hely. minden nálunk alkalmazott szakmunkás mellé adtam három beteget. elõ kell vennünk a másik eszünket az emberit. drogfogyasztással reagálnak az emberek.evolúció ellen küzd. segítettek neki zakmunkások szívesen vállalták. a tulajdonosi-fenntartói hátterük több mint vált mutat. újabb és újabb hajléktalanok kéredzkednek be a kapun. Az utcára való hajlék y és az egész utcai gondozás azt az illúziót kelti. mint a hivatalos felügyelõikk l. a metodista felekezet is. és mint láthattuk. a betegek pedig valah maguk is munkások voltak. története annyi tanulság . mert kaptak érte egy kis plusz pénzt. ha van lelkiismerete. ho y a város szívében fekvõ patinás múltú Rókus-kórházat a Pest Megyei Önkormányzat birtokolja Nem maradhat említés nélkül a Budapest közigazgatási határain túl fekvõ. a Zsidó Hitközsé zövetsége. klinikák gel akadnak szerte az országban. A fõvárosi önkormányzathoz mintegy húsz intézmény tartozik. nem ütközhetünk közönybe mondja az öreg orvos. például az óbudai Hajógyári szigeten t Szanatórium . A rehabilitáció elsõsorban a gyakorlatban kell hogy érvényesüljön. a lyel minden rendben van. a Református Egyház. a Hon elmi Minisztérium. növekedett a teherbíró. a Belügyminisztérium. vagyis a gyengébb ellenállás helye nálunk kiterj ebb felületet képez. nem itt tartanánk. A Föld a szolidaritás bolygójává kell hogy váljon. mintha csak rohamra indulnának. h iismerettel dolgozunk. A hivatalos ész nem segít. És a mai helyzetet hogy látod? Sokak élethelyzete mindenképpen rosszabbodott. Lassan becsukom a jegyzeteimet: Mit lehetne tenni? Ha a bankkonszolidációra vagy a mezõgazdaság európai színvonalra való hozatalára költöt sak egy százalékát a nyomor enyhítésére fordították volna. a helyére került. a balassagyarmati pszichiátrián dolgoztam. akik egész nap kísérték. testre s abott megoldásokat. A kavalkádot azt teszi teljessé. Valahonnan felmerülnek bennem egy rég olvasott ballada sorai: € Aztán kilép a rém menet Rongy rongy mellett. Egyáltalán nem nyugodhat meg. akit a Természet látszólag halálra ítélt azzal. Samu doktor figyelmeztetõen emeli fel az ujját: De ez nem világnézeti kérdés! Iványi Gábor az Isten nevével küzd az emberért. a legmagasabb ellátási nívót ígérõ telki magángyógyintézetet.és ellenállóképess e. Magánrendelõk. az Oltalom -nak a bemutatása után a m uk. meg kell említenünk. Szinte magától kínálkozik az a megoldás. csont csont felett És az arcotokba csap szagunk € 3. De mindegy. az Egészségügyi. hogy összevessük a két végletet: Magyaror legnehezebb körülmények között helytálló kórházának. A bajokra depresszióval. de a fõváros vonzá zó jelenleg egyetlen magánkórház. hanem el sõsorban az adok -on. Az úgynevezett locus minoris resistenciae . a Katolikus. Mikor lent. sietõsen v ak el a melegedõ felé. Szociál Minisztériumhoz tíz.

úgy véltem. Gy. fõorvost persze ha beáll a sorba és szür . aki nem tekeri a pe Vajon annak a háromnak. hogy Magyarországon is meg lehetne kísérel gánszanatórium létesítését. mondjuk a túlzsúfolt belgyógyászatr t két külön birodalom -nak számít. hogy a két kórházi kulcspozíció birtokosa az igazgatóra és az adott osztályt v ondolok a legtöbb helyen szemenszedett hûbérúr. A mûtéti technika azonban napjainkban annyira fejlõdött. a költõnek a mû Liget Szanatóriumban Rudolf Nissen irányította. Nem véletlen. õrzött és védett határokkal. Ezért akkor jó megoldásnak számított. vagy a m a szavait egy kitalált személy szájába. viszont az egész szervezetet érintõ komplikáci z embólia. nincsenek hûbéri. hogy egyes. de nem a különféle orvosi szakmák szerint szervezõdve. õ jelenleg a Belgyógyás ika sebészorvosa. hogy ez elelõsség miben nyilvánul meg. legtöbbször kö zeti beavatkozás helyén. de õ minden hezitálás nélkül felvállalta neve nyí Az egyik ügyeletesi szobában ültünk le diskurálni. sõt más országban mûködik. a vérkeringési és anyagcsere-zavarok száma megnövekedett. hogy a kórházak feudális felépítésû és mûködésû mamutintézmények. melyet másutt gazda osabban és egyszerûbben lehetne elvégezni. pazarló intézmény. de a gyökerek mélyebbek. aki más intézetbe esetleg más városban. a rendszer bármikor kiejthet igazgatót. ho y a szövõdmények száma a minimumra csökkent. az egyes páciensek kezelését vagy mûtétjét nemcsak a kórháznál osok. melyet csak rettenetes költségekkel t tani ezt csak növeli. hane etegellátás orvosi és ápolási szempontjai érvényesülnek. hogy számtalan olyan feladattal is felruházzák. melyen a tíz pedálpár közül csak kettõ vagy három van összekötve a tengell ezért szervezetlen. még háború elõtti nev dául a Pajor Szanatórium máig sem mentek ki a köztudatból. Például sokkal olcsóbb és gyorsabb volna. Ezt az irányz hazájára és szakmájára lefordítva úgy gondolta. aki nem sokat tett hozzá a bicikli elõrehaladásához. ezért megkérdeztem: oldjam-e fel a szavait egy általános alany használatával. mégsem rakhatnak át oda betegeket. nincs is pedá . az õ gyerekkori magyarországi e nadában szerzett tapasztalataik alapján. hanem az adott szakterület egy-egy olyan kiválósága is elvégezheti. nem összehangolt. mellé kristál Természetesen személyes indulati rugók is mozgattak folytatja az orvos. M. illetve önkormányzati szervek folyamatos ellenõrzése alól. A szanatóriumokban a pácie kétágyas szobákban helyezik el. A kormányos a menetiránynak háttal ül. A mostani szervezésben elõfordul. hogy az ipari s lesztések után egyre inkább növekszik a nívósabb szolgáltatások iránti igény. mint a sok külön szakma t. (Például Babits Mihálynak. illetve az egységes fekvõbeteg ellátásban. elfelejtettem kirakni valami ropogtatni valót mondja Haskó és egy tálcára édes és sós aprósüteményt önt. hogy a feladatteljesítésük színvonal .) Bocsánat. Nem túlzás feudálisnak nevezni a kórházak mostani felépítését? Állítom. anélkül. melyet természete z a hét követel a leghangosabban. jut-e a kalóriapénzbõl . Az ötvenes éveit taposó. ha egy vizsgálás kedvéért a betegnek nem kellene napokra-hetekre befeküdnie egy kórházba. Haskó itthon tovább töprengett ez Nálunk az orvosi ellátás csúcsának a kórház számít. És mi garantálhatja egy szanatóriumban a kezelés és az ellátás megfelelõ színvonalát? His minisztériumi. a beteg jobb helyen van az in tenzív osztályon. Még sok ember allja majd. Általában a tulajdonos-igazgató személye. de mára bárki bármikor elveszítheti a kiváltságait. Rokonai helyeselték az ötletét. örök ki tságok. Az újonnan bevezetett mûtéttípusoknál kezdetben sok szövõdmény alakult ki. csak az nem világos. aki megoperálta. a magánklinika jelentette számukra az egészségüg gáltatás és nem mellékesen az elérhetõ bevételek csúcsát. hogy például a fül-orr-gégészeti os yak fele üresen áll. a fizetése fix. a paraszolvenciája magánüg szerint: a feudalisztikus rendszer igaz. Mi ennek az elgondolásnak a lényege? Az ilyesfajta kórház gazdaságosabban létesíthetõ és mûködtethetõ. a területe pedig hûbérbirtok. A szanatórium ötlete annak idején doktor Haskó Lászlótól indult ki. Hosszabban elbeszélgettünk. kopaszodó. A mai kórhá zetben a szakmai munkáért az osztályvezetõ fõorvos a felelõs. az általa elmondottak bajt hozhat ak rá. Haskó már az 1960-as évekbe an kijárt Kanadában élõ unokatestvéréhez. õszü évtizedekkel ezelõtti eseményekkel indította el a mondandóját. hogy a mûtét utáni idõszakba az vigyázott. felkeltette az érdeklõdését. érdemes-e távcsövet venni neki? Kell-e speciális cipõ annak a lábára. mely ismertebb nevén szanatóriumi rendszer -ként igen jól mûködött e ig. Az állása örökös. Az ilyen bajok megoldá viszont gyakran nem maga az operátor a legjáratosabb.] A jogai már k foghatóbbak: megválogathatja a beosztottjait. akik valóban hajtanak. Fontos és megõrzendõ hagyomány ogy az intézmény nyitott . Ezeknek a látogatásoknak a során mindig figyelemm az országban kibontakozó új kezdeményezéseket. akkor maradhat. A kanadai tapasztalatok alapján a szervezési megoldás adottnak látszott: újjá kellene éle i a mátrixkórházakat.. hogy megérdemel egy rövid áttekintést. Az állami egé klihez hasonlít.

vagyis az OEP magánkórházakkal nem köt szerzõdést. addig az egészségügyi kft. Ennyit az indulás . Tíz évre szóló szerzõdést kötöttem az ÁPV Rt. vagy beéri valamilyen egyszerûbbel. szinte sugallja. és én csak lízingelem maj lgondolás nem valósult meg ma már közömbös. A Duna egy csendes zöld parkot vesz körül. számíthatott állami támogatásra A magyar társadalombiztosítás. Egyszer én is jártam kint náluk. Állami etlen magánvállalkozás sem reménykedhetett. de egy kifejlett melanoma vagy tumor esetén már nem endõek ezek a szerek. hogy miért nem. ha egy szemölcsöt vagy egy szeplõt sósvízzel vagy v lló fecskefûvel próbálnak eltávolítani. hogy ingoványos a tal inálunk csak baleseti vagy nyugdíjkiegészítõ-biztosítással foglalkoznak a biztosító társasá egészségbiztosítást nem vállalják. Sõt némely kórház még büszkélkedik is azzal. keresi a szavakat. Vagy célszerû könyveléssel azzá tették õket. sem a bennük hívõ emberek áhítatát. Egy régi villaházat béreltem ki. hogy nála egy-egy mûtét legalább nagyságrendileg megha indig és folyamatosan ugyanannyiba kerül majd. Érezték. hogy a betegeknek nem szabad húst fogyasztaniuk. hogy nála alig köve . római korból itt maradt mûemlékeket találni get mégis szinte a város közepén fekszik. legalábbis ezen a területen. bambuszrügyeket és má nt egy akkora csirkecombot evett.ki is számon kérhetné tõle. Egyedül így sem ment volna. 1994 és 1998 között az MS revencióval megbízott szakembere is ezt a módszert részesítette elõnyben. a laikusnak. lehet. hogy idõs korában majd valamilyen drága. Nekem nincs semmi kifogásom az ellen. Ha az állami támogatásra nem számíthattak. Valaki azt írta. nyilvánvalólag el ak a kerülni a túl erõs fogalmazást.-k ötéves adómentessé yébként mindig veszteségeseknek bizonyultak. ha a pártfogó befolyása akvirálható. hanem az elhasznált esz révén percek alatt több ezer forintos többletkiadás is keletkezik. A szanatórium miért épp a Hajógyári szigetre települt? Mert ha az ember belép ide a Mozaik utcai hídon. Végül is hogy jött össze a pénz az induláshoz? Eleinte úgy volt. Én nem irigyl em tõlük sem a keresetüket. melynek az volt a legfõbb alapelve. hogy egy itt létesülõ egészségügyi intézmény a divatos természetgyógyászati alapokra helyez ordult meg a fejében ez a gondolat? Haskó elgondolkodva vakarja rövid. és szerettem volna a magam ura lenni. Egyetlen megoldás maradt: vis kedvezõ kamatfeltételekkel sikerült felvennem majdnem harmincmillió forintos Start-hite lt. márpedig csak ez szolgálhatna egy haszonköltség számítás alapjául.-vel. Én is sokat jártam a Hajógyári szigeten. én. a betegek és az orvosok könnyen és gyorsan megköz ik. õszes szakállát. Az 1990-es évek el megszüntették a vállalkozói kedvezményeket. az nemcsak több veszélyt jelent a betegre. mikor a hagyományos kezelést alkalmazó orvosok az luk már menthetetlennek ítélt betegeket engedték át a természetgyógyászoknak. Bocsánat ezért a verbális viharért. valaha állítólag Horthy Miklós egykori monitoros hajósti a tulajdonába tartozott. Haskó bólint: Nem tudom. má sak illendõségbõl is. hogy a betegeket hagyják eljutni a már helyrehozhatatlan állapotig. divatos betegséget kíván beszer i. helyükbe nyugodtan felveheti bárkinek a rokonát. hogy egy magánvállalkozó megépíti a kórházat. barátját. az orvos-direktor meghívott ebédre. olcsóbbal is. az elõírásos diétás menüt kértem: nyers borsót. hogy ilyesmi is elõfordult. A tartózkodás oka világos. és ez a mûvelet csak a kísérletre sikerül neki. A szófogadatlan beoszto tjaitól viszont minden gond nélkül megszabadulhat a fõorvos. ha jól tudom. de azt egyszerûen megengedh k tartom. majd a Hajógyár fe hagyták tönkremenni. csit is ilyen kúrára küldték ki Mexikóba az eredmény közismert. Megéltünk már olyan korszakot is. hátha õk menn . Ez erkölcsi és anyagi tekintetben egyaránt káros: ha valaki kel ismeret nélkül próbál meg elhelyezni egy kanült egy központi vénába. a felszabadulás után üzemi óvodának használták. Nos. egy ügyvéd barátom huszonöt százalékos tulajdonosi részesed zállt üzlettársnak. hiszen Magyarországon aligha an intézmény. mely garantálni tudná. akkor a külföldi tõke részvételében bíztak? A plasztikai sebészeten és a mesterséges megtermékenyítésen kívül még a külföldiek sem me Magyarországon. hogy az egészségügyi ellátás nem utalható az egyéni öngondoskodás körébe i sem tudja elõre. Hallottam ellenkezõ elõjelû esetekrõl is. hogy két kézzel is alig tudta tartani. mikor mindent diétával próbáltak kezelni. De hát egy szanatórium létesítése rengeteg pénzt igényel. legfeljebb ambuláns ellátásra vállalkoztak. a környezet nekem. Nyílt akkoriban e olyan klinika. többek között ezeke t is meguntam. akkor mintha a Paradicsomban találná ma gát.

ha ezeket a mûtéteke t valaki más végzi el nálunk. Én már gyerekkoromban is sebész akartam lenni folytatja Haskó . és elkerülhetetlen a hosszadalmas kezelés és a kockázatos oper Ezért mi a Sziget Szanatóriumban a prevencióra helyeztük a hangsúlyt. illetve a cég tulajdonába tartozik. Különféle hasznosítás k. és abban is hittem. légzési. hogy nálunk a mûtétekre is lehetõsége k. és átvették a kormányzást. Erre már akkor is volt jogi lehetõség? Meg lehetett volna találni a megfelelõ formát. és észrevették. a hasüregbe is. ezzel minden mozzanatot szemm l követhetünk. hogy az alkalmazottaiknak magasabb minõségû or látást nyújthassanak. ebbõl hatban agyvérzés vagy combnyaktörés után lá t részesítettünk rehabilitációs kezelésben. hogy az intézetünk az õ. Mi ben reménykedtek? Abban bíztunk. A lebonyolításnál elég durva módszereket alkalma . aki ezt nyíltan ki meri mondan . 1995 96-ban a Fidesz vezet oriban még csak készülõdve a hatalomátvételre. és különbözõ nagy yelnek rá. de nincs hozzá elegendõ pénz. hogy naponta csak tíz beteggel tudtunk foglalkozni. és azt arra fordítsák. kedvet kapnak arra. idegrendszeri. minden szervre kiterjedõ szûrések bevezetésé hetem: a közeljövõ sem ígér sokat.re. gyakran kijártak ide a Dokk vendéglõbe. ha a beteg lelépett a mûtõa ról. Három betegvizsgáló ztünk be a gyomor-. hogy a társadalombiztosításnak fizetendõ 44 százalékos járul részét visszatartsák. Az a tapasztalat alakult ki bennem. a háromlábú (háziorvos-szakorvosi rendel en nem történtek adekvát lépések a rendszeres. de sem szakmai szintben. de nem hoztam elõ. Gya megjelent nálunk kezelésre a MOL egyik vezetõje. Az ilyen operációk viszonylag kis sebbel járnak. Mégis. állítólag egy fél Budapest méretû luxus lakótelepet szerettek volna itt kialakítani. Például alkalmazni kívántuk az úgynevezett loparoszkópos mûtéteket. azt kicsinálják. sõt ha kell. addig zaklatták. Maga is praktizált? Igen. Tizenkét egyágyas szobát rendeztünk be. szerettem volna berendezni egy ilyen osztályt is. A klubtagsági díj évi százezer forintot tett ki. a tervével magasabb érdekekbe ütközött. hogy egy ilyen vita sehová sem vezetne. utoljára a Péterfy kórházban. Akkor én jártam át az I-es számú Sebészeti Klinikára megtanulni ezt a Milyen árakat szabtak a pácienseknek? Egy bizonyos összeg befizetése után minden betegünk klubtaggá vált. és kedvezményesen veh ybe a szolgáltatásainkat. nagy sebész vagyok! Csak az vo a baj. Aztán kezdtek gyülekezni a felhõk a Sziget Szanatórium fölött. Öt orvos dolgozott nálunk állandó jelleggel és tíz-tizenkettõ járt be kívülrõl ez utóbb praxisukat folytatták nálunk. mert az orvosaink és a külsõ specialisták ezalatt csak az adott pácienssel foglalkoztak. az egynapos mûtéttel leküzdhetõ. hogy erre a bevételre nagyszabású fejlesztéseket lehetett volna alapozni. az elkésettnek tartható be számaránya meghaladta az ötven százalékot. nõgyógyászati panaszokkal jelentkezõ páciensein Harminc perc alatt mindent át tudtunk vizsgálni. hogy bár az összes általános sebészeti mûtét fele ros ulatú daganatos szerv csonkolására vagy eltávolítására irányult. azt mondhattam a tükörbe: hiába. hogy Magyarországon az évi 4000 koronáriamûtét helyett legalább 3 zret kellene elvégezni. hogy az OEP-pel is köt etünk valamilyen kompromisszumot a finanszírozással kapcsolatban. azt hitték. Egy tündöklõ tehetségû kollégám próbált kidolgozni egy alacsony költségg ronária tágítására. Legtöbbször vastagbelet operáltam nagy gy elégedettség önmagammal. amíg öngyilkos gy többé-kevésbé a magam ura lettem a szanatóriumban. Na ek. sem anyagi igényekben nem tudtuk megoldani a kérdést. és rögtön értékelték is a kapott eredményeke persze azzal járt. Nap mint nap újra meg kellett értenem a megelõzés alapvetõ fontosságát. szinte azonnal hazamehetett. egy évvel késõ lésnél már három centire nõ. hogy a beteg sokszor már túl késõn került a mûtõasztalra. ezeknél egy kis zetünk be az ízületek belsejébe. beláttam. Orbán Viktor kijelentette a televízióban: Fölszámoljuk a MOL Rt. Távlatilag további fejlesztéseket is terveztünk Milyen irányba kívántak nyitni? Minden szakember tudja. élve azzal az elõnnyel. hogy a Hajógyári sziget mekkora értéket képvisel. Nem hiszem. a szanatórium létesíté elyen is dolgoztam. Mûtéti tevékenységünk tehát eleve erõsen korlát helyi és az általános szövõdmények száma is egyaránt ebben a betegségcsoportban a legnagyo enteni kellene tehát az elkésett mûtétek számát. hogy a szanatórium jó híre széles körben elterjed majd. magánszanatóriumát! Ezzel tulajdonképpen el is dõlt a sorsunk. Mikor gyõztek a válasz . Ha a szûrõvizsgál entiméteres polipot mutat ki a vastagbélen. mivel túl sokszor látták a fideszesek. Eredetileg azt szerettem volna.

ott áll a kocsi. Magyarországon csak háromféle vállalkozás viseli el a megfizethetetlen adókat és egyéb kö . Ez jelzi. Czöndör úr küldte Önt? Nem. ez a cég hatalmas vállalkozá . hogy mióta tölti be ezt a tisztséget? 2000 januárja óta. Egyébként a Pénzügyi diplomámat. és gondolatok nélkül bámultam az absztrakt fém vízköpõket. Az elsõt és a harmadikat orvos ve . attól tartottam. mint említettem: sorsdöntõ kiszolgáltatottságot jelentett.k. a második kategóriába sorolha ettársam félig. A döntési helyzetben lévõ fórumok (ÁNTSZ. megállapodtunk. vagyis már több mint két éve. Parancsoljon. ezt már nem k kifizetni. az utódja pedig teljesen kifosztott igaz: sokkal nem dicsekedhettem. hogy a háromszorosára emelték a bérleti díjat. Miért nem emelték maguk is ezzel arányosan a szolgáltatásaik díját? Ezt kis részben a tisztesség. Meglepetésemre Czöndör Attila. Haskó doktor elmosolyodik: A harmadik csoportba való bekerüléshez pedig túl tisztességesnek számítottam. egy húsz év körüli magas yuppie áll meg elõttem. én Czöndör Attila vagyok. kezében aktatáskával: Moldova úr? Igen. de ha minden ilyen kiválóan ment. Az elsõ: a magánszférával folytatott flört a szakma széles körei tlanságot keltett. Lesz feltámadás ? Haskó széttárja a karját: Ki tudhatja?! Tényleg nem kér egy kis aprósüteményt? A sós például nagyon finom. TB) a beadványai yéb kezdeményezéseimre vagy nem is válaszoltak. a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság máig sem küldte vissza a jelentkezési l t. akkor miért nincs folytatás atilag egy fél évtizede? Ennek több oka is van. Az elsõ csoport szóba sem állt velem. a kaput azt tette be végleg. Eredményesnek volt tekinth etõ az egynapos és ambuláns mûtéti profilunk is. hogy kiismerje magát egy kórház élén? Nem szükségszerû vos töltse be ezt a tisztet? Telkin már a negyedik menedzsment irányítja a kórházat. Háromnegyed részü panaszmentes volt. minisztérium. vagy évek múlva küldtek egy pár soros sajná elet. Mindent összefo lalva: a Sziget Szanatóriumban évente mintegy 2000 embert vizsgáltunk ki. Néhány egye közrejátszott. többségi tulajdonába tartozik. leszámítva a János kórházban töltött gyakorló idõmet. Most mi van az épületben? Nem tudom. õk csak szûrésen estek át. hogy megnézhessem az intézményt. a kórház ügyvezetõ iga sza is hívott. a rossz nyelvek azt suttogják. 1998 május elején lehúztuk a rolót. l m egy padra. hogy nem saját. hogy másnap délelõtt találkozunk egy belvárosi bank épülete ivisz Telkibe. A jelzett pénzintézet sokemeletes tömbje egy régi ismerõs épület. Bocsásson meg a kérdésért. Úgy vélem. Elõtte egy kis pihenõparkot alakítottak ki. A csap t is nehéz volt egyben tartani: még baráti körben sem célszerû feketén fizetni. sõt a magyar államtól bérelt épületben indultunk. És úgy gondolja: ennyi elég ahhoz. hogy találkahelynek használják. hogy a telki magánkórház vezetõi elutasítóan fogadják maj et. hogy ez az intézményi modell a következõ húsz év orvosi alapellátási formája l ertõl tizenöt-húszezerig terjedõ lakossági számra tervezhetõ egy-egy ilyen kis klinika. Évente 120-140 mûtéti eset került ki ennek yede volt felismert daganat vagy daganatmegelõzõ beavatkozás. Szakmai konferenciákra nem hívtak meg . az ügyvezetõ igazgató. a másodikat és most a negyediket közgazdász. ugyanez volt a helyzet minden pályázatommal. nagyrészben pedig a fizetõképes kereslet korlátozta. másodszor: a lopott-privatizált vagyont felélõk és v grendelések megszerzõi. az Élet és Irodalom val bantott szerkesztõségének a helyén emelkedik. € € Õszintén szólva. Arra rezzentem fel. bérelt. melyet még 1997-ben adtam be. hogy a kérdés korántsem egyértelmû eményem szerint ez a poszt elsõsorban gazdasági jellegû áttekintõ ismereteket és készséget A kórház a Bankár Holding Rt. legálisan p alig lehetett meghaladni az állami szintet. ezért közvetítõ protektort kereste rszággyûlési képviselõnõ személyében. Még beszállás közben is hitetlenül bámultam a partneremre: Szabad megkérdeznem. Milyen egészségügyi végzettséggel rendelkezik? Semmilyennel. nem járulnak hozzá. Elõször: a multik és a beszállítóik. a bérleti díj minden szerzõdés e att a nyolcszorosára emelkedett.

a János kórház traumatológiáján ugyanakkor egy negyvenéve el dolgoztak. közben elmorfondírozik: Egyébként tapasztalataim szerint nem csak a közgazdászok foglalkoznak folyton a pénzz z orvosok között is ez a legfõbb téma. hogy egy komolyabb történés esetén mind az orvos. A harmadik világban egy mene k azt kell elmagyarázni a népének. És mi a távlat? Mit kell fejleszteni? A fejlesztés általában nem érzelmi. mint az egykori Sasad TSz. de õk nem törik magukat. mikor azt olvassuk. hanem utakat építeni az infrastruktúra kialakításához. egy pillanatra sem maradhatnék meg a helyemen. Nálu ont gyakran elcukrozzák a pénzt. az átlagosnál gyengébb forgalomban hal onöt éve naponta járok a közlekedési útvonal gerincét képezõ Budakeszi úton. A rendszerváltás után az egyik polgármester végre vette magának azt a bátorsá 15-20 hektárnyi szántóföldet belterületté minõsítsen át. Menedzserek dolga volna endet teremteni. a többség úgy vélekedett. abból nem csok ládét kell venni a gyerekeknek. Az kétségtelen. hogy nem volt túlságosan szerencsés döntés. a János kórházban pedig jut egy beteg egész napos ételellátmányára. és a vizsgálatnál nem derült k sontból letörött egy darab ezt csak késõbb. Czöndör rutinos kormánymozdulatokkal kiáll a parkolóból. hogy ha az elõzõ nemzedék is ilyen célszerûen gondolkodott voln r a mai fiatalok milyen körülmények között tudtak volna felnõni és érvényesülni. másutt. a kórházak az alapítványokból. mondjuk az Istenhegy oldalában kellene feküdnie. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindig aszeri y melyik lobbicsoport alkalmazkodik legjobban az õ elképzeléseihez. hogy mire megy el a pénz folytatja Czöndör. hogy nem tudom megfelelõen ellá adatomat. hogy egy kórház élére kerülhessenek. Igaz. az adók felajánlott 1 szá t és matracokat vesznek. hogy a fõváros felsõ tízezre el tud tartani egy magánkórházat. hogy mennyie n halnak éhen a világban. hogy elindultunk a elõl jóllehet kedvezõ idõjárási viszonyok között. A kórház tulajdonosainak és al ttainak nagy része szintén Telkin lakik. mert késõbb megbántam volna. hogy méltánytalan lett volna az ifjabb generációt kegyetlenséggel vádolni. mint a látványos tragédiák. mert ez a látásmód nem csak õrá Czöndör elõre mutat: Az ott már Telki! Ellenõrzésképpen az órámra pillantok: több mint húsz perc telt el azóta. Az István kórházban háromdimenziós ultrahangga sztikus készülékkel rendelkeznek. amíg a reformok elodázása kisebb botrányt k lt.a kezében. A bejárat elõtti ke . Gy Senki sem tudja. olyan autócsodákat láttam a parkolóban. Természetesen szigo rúan profitorientált szemléletû. a János kórházba vittek. Széna tér és Telki közötti utat. egy er fõt foglalkoztató vállalatnál havonta egy-másfél millió forintot is megkereshetnek. yban-hóban több kilométeres dugók alakulnak ki. Beteg ember nem megy ki a pusztába húszkilométeres távolságba fogalmazott egy orvos. tanúsíthatom. Most jártam lenn Tihanyban egy háromnapos kongresszu on. utat nyitva a kedvezõ áron történ or szállta meg a vidéket az új hatalmi és pénzarisztokrácia. nagymenõ orvosok végig az alulfinanszírozottságukra hivatkoztak. ha a vezetõk úgy találnák. Feltolul bennem a kérdés. hanem stratégiai kérdés. melyek Nyugaton is feltûnést keltenének. Többek között ezért i eg a városból a közelinek tûnõ zöld területre való kitelepülés folyamata. de ennek z közel. Szerencsér am ki hangosan. Ezért gyakran önkényes z elosztás. Megtapasztalhattam ugyanis. lni kell arra is. és térnek vissza tozatlanul szürke és koszos Budapestre. M. amely hosszú ideig magas színvonalon mûködi El kell viselni a fájdalmakat. mert például egy szemüveglencséhez 300 forintot adnak. mind a konziliárius cs ak nagy idõveszteséggel érhet ki. A kórház három hektárnyi területet hasított ki a vidékbõl. a bankokon kívül olyanokat is. de ezt a helyzetet már csak egy új nemzedék fogja megváltoz . mert állítólag errefelé ál k vadászháza. A szakértõkkel folytatott beszélgetéseink során sokszor elõkerült a telki kórház helykivála ye. nem például egy gépet. Ez addig fog tartani. hogy ha az ország valamilyen pénzhez jut. Ez a környék sok bevehetetlennek számított az itt letelepülni szándékozók elõtt. az autóbuszok tapasztalt pilótái is majd eg alatt teszik meg az ennél rövidebb. Csak találgatni tudjuk. és eze azdag. a jelenlegi épület ennek talán a sem foglalja el nyilván további fejlesztések céljaira tartalékolják. szinte verekedte k minden fillérért. [Ennek az utóbbinak a mûködése személyes tapasztalataim szerint is hagy maga után némi kívá Egy balesetnél a könyökömre estem. itt zont alulról bámulják ezt a szintet. melyeket akkor érzünk. egy másik kórházban állapították meg. hogy mégis mi szólhatott a telki helyszín mellett. harc nélkül kevésre mennének.

a saját osztályára viszi õket. akiknek a munkahelyükön a fejükön taposnak a fõnökeik. gyalog megyünk fel az igazgatói irodába. hogy sejtéseiket nem támasztották alá kézzelfo entumokkal. Ötven kétágyas szobát alakítottak ki. Kocsijával végig kell haladnia a zsúfolt Üllõi úton. hanem csak az operáció befejezése után ind a Nagyvárad térrõl. hogy ezt az orvost épp egy mûtét közben é ibe szólító hívás.) A kórház gyaníthatólag arra számított. rajtuk kívül legalább száz orvossal alakítottak ki kapcsola egkülönbözõbb formákban. hogy a magánrendelõ togatja szét a mi pácienseink között. Czöndör nem csap botrányt. hogy na pközben megoperálok egy beteget és kész. Ennek ellenére. a M majd a Moszkva téren. tehát nem közvetíthet hozzán et. (A konfliktusokat azonban nem mindig pénzügyi okok váltják ki. és más szakmai befektetõk ber utóbbiak között a kórház eljövendõ orvosai is szerepeltek milliós tételekkel. mert nem képzõdik nyereségünk. és a Budakeszi úton átvágva térhet el cs lki felé. m végzett munkája során nem találkozik közvetlenül a betegekkel. Nálunk a mûtét típusától függõen az árjegyzékben rögzített összeg 15-20 százalékát kapják i egyenlõsdi. hogy csak a nevem kell nekik. másfél órába is beletelik. Ez azonban a várakozások ellenére mindmáig nem követke Õszintén hiszünk a közeli és kedvezõ változásokban folytatja Czöndör. melyeket annak idején Haskó doktor is alkalmazott a Sziget Szanatóriumban. a Nagykörúton. természetesen. mire kiér a rá várakozó pácienshez.7 millió forintot fizettünk ki nekik megbízási díjként. Álta em küszködünk szakemberhiánnyal. Ez a száz orvos megmaradt az eredeti státuszában? Többnyire. nem csaphatja le a mûszereit. a magyar s ebészet ma is aktív klasszikusa más alapon utasította vissza a telki meghívást. mikor egy orvos úgy kíván elõnyökhöz jutni. olyanok. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elõbb-u ontjából. nincs miért. és elõbb-utóbb szer s anyagi finanszírozást nyújtva. be vannak töltve az aneszteziológiai elyeink is. hogy egy igazán elismert professzornak ez nem áll érdekében. Én nem vagyok hajlandó abba belemenni. a 2001-es évben 18. mások elési idõben mûködnek. Tegyük fel. az elgondolás nagyban hasonlít azokhoz a mû . Akad olyan. hogy a várandós anyák ragaszkodnak az általuk k tott és megismert szülészhez. Az orvosaik milyen presztízzsel rendelkeznek? Számunkra természetesen az volna a legjobb. akár két-három órába is beletelhet. a költségek ö adta a kétmilliárd forintot. Milyen kapcsolatban állnak az állami egészségüggyel? Lényegileg semmilyenben. Mintegy s zázan dolgoznak itt fõállásban. de elsõ vonalbeli képességekkel rendelkezõ orvosok kö k hozzánk. a nullszaldót hét-nyolcszázmilliónál ér szteség döntõ hányada éppen az amortizációra és a karbantartásra fordított kiadásokból szár (A kívülálló szakértõk ennél többre becsülik a kórház ráfizetését. illetve szerzõdésbontással jár em hagyjuk retorzió nélkül. szinte jókedvûen tudomásul a mûszaki malõrt. de a lift nem mûködik. ha minél több magas megbecsültségnek örvendõ kadna köztük. A kórház 1998 szeptemberében nyílt meg a Bankár Holding Rt. Egyrészt tovább ezzel növekszik a betegszámunk . például az aneszteziológus a járandóságain kívül nem kap külön részesedést. az induló személyzetünk . másrészt olyan új egészségügyi biztosítási formák jele országon. én éjjel fél kettõkor is felelek érte. a rendelkezésre álló helyettesítõ orvosokban pedig ne ) Általában a második vonalba sorolt. de a befogadóképesség sz 3-400 ágyra is növelhetõ. mert ott megkapja a jelentõs összegû ciát. p aneszteziológus 90 ezer forintot kért volna egy ügyeleti napért. hiszen közismert. a Szilágyi Erzsébet fasoron. olyat is hallottam tõlük iót is megközelíti az igazsághoz tartozik. aki mûteni jár ki hozzájuk heti négy-hat órában. akik kiemelkedõ hatékonysággal hozzák át a pacientúrájukat hozzánk. Kezdetben nagy volt a fluktuáció. melyekben lehetségessé válik a copayment. vagyis a magasabb összeget befizetõ biz osított betegsége esetén jogot nyer egy magasabb szintû és természetesen drágább ellátáshoz Czöndör felvázolja a kórház szerkezeti sémáját. Adót nem fizetünk. és végül igényt tart a Telki által nyújtott szolgáltatásokra. A helyett igha lehet teljes értékû. Tudtam. A helyzet y áll. például a vezetõ szülész-nõgyógyászunk a Szent István kórház kötelékébe tartoz Fejben újra elvégzek egy idõbecslést. Amíg egy ba jutok ide. professzor. Itt nem kapnak hálapénzt az orvosok? Nálunk a paraszolvencia elfogadása azonnali elbocsátással. A túlzott anyagi igényekbõl is származhatnak viták. õ inkább a maga állami kormányzati kórházába. A enységünk évente átlagosan 550 millió forintot hoz. nem juthatnak pé betegekhez. mint egy belgyógyász vagy sebész.ndezett. K. megint mások ügyeletet látnak el.

megközelítik a Magyarországon elérhetõ tökéletes többi általam látott kórház a szabályok szerint legföljebb ideiglenes mûködési engedéllyel etne. M. ügyelettel-pótlékokkal együtt 140 ezer forintot kapnak. aki ebbõl él. vagyis a fertõzõ. Persze nagy a szóródás.] Nõvéri felügyelet Orvosi felügyelet (Megint csak az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg. a kávézó és étterem külsõ vendégek elõtt is nyitva áll. Van olyan páciensünk. Ami a szakszemélyzetet illeti. [Ez a szám még a 200 zeptember elsejei nagy állami egészségügyi bérrendezés elõtti idõbõl származik. Napi háromszori étkezést biztosítanak. [Még egy összehasonlítás: a vidéki kórházakban a mûtõssegéd nezer forintos minimálbérért dolgoznak. Gy. M. Maga a ve kialakítása is jól mutatja a mindenre kiterjedõ gazdaságos szemléletet. Czöndör ebéd közben lopva az órájára néz. aki már kilenc hónapja nálunk tart Õ milyen betegségben szenved? Meghalt a férje. E sze joggal mondhatnák az illetékesek. sokan jelentkeznek ugyan. Nem csak az orvosok t és a személyzetet látja el. Gy. más okvetetlenkedõk viszont tovább kérdezhetnének olyasféléket. olyanokat nehezményeznek. Az asztaltól felállva végigjárjuk a kórházat. a másikban az aszeptikus mûtéteket végzik. néhány egyszerû sebészeti mûtétet egynapos b elvégzünk.cserélõdött négy év alatt. hogy m ) Sokkal olcsóbban megússza az. ez a megoldás a régi klinikai hagyományokból szárma például a Korányi -ban az ápolónõknek át kellett öltözniük az étkezések felszolgálásához. yhavi teljes jövedelme mínusz adó fejében mintegy 28 órát tölthetne el a Telki kórházban. a hozzánk belépõ ápolónõknek 25 százalékot emeltünk a kint z viszonyítva. megmutatja a kórház árlistájának tájékoztató kivonatát. nincs értelme az életének. Nálunk a csapat komolyabb operációkra is kép másrészt nem kívánunk konkurálni a budapesti járóbeteg-klinikákkal. Philips televízióval. Elõször az adott szolgáltatásra vonatkozó részt nézem meg: Ápolási díj: Egy éjszaka itt-tartózkodás esetén 39000 forint Ápolási díj tartalmazza: Kórházi szoba díj Teljes ellátás 2000 forintig terjedõ gyógyszerfelhasználás [Ez nem fedezi egy kritikus állapotú beteg anti iotikum-szükségletét. de ezek többnyire alkoholisták. mel delkezésére szoktak bocsátani. Czöndör most sem köntörfalazik. hogy ugyanebben az idõben Magyarorszá a sok százezer emberre kiterjedõ minimálbér 50 ezer forintot tett ki. mely az ÁNTSZ minden elõírását képes betartani. Gy. õk ak fogyaszthatnak. evés közben nem volna illendõ folytatni ezt a témát. Telki az egyetlen. a telki kór lsõ konstrukciója szerint ezzel az intézkedéssel is tartotta a lépést. a másik a hozzátartozójának van fenntartva. az e us. véleményem szerint. hogy a veszélyes hulladé tárolón a rugós erõmérõ egy csapra van felakasztva. véges lehet a rám fordítható ideje. Mennyibe kerül mindez? kérdezem. akit folyama tosan maga mellett akar tudni. Mennyi az átlagos ápolási idõ? 3. tehát. de nem kapunk megfelelõ személyeket.] Czöndör meghív ebédre. csak napközbeni tartózkodást igényel. lefelé tartva benézünk egy-egy betegszobába. A túlsó végletként lehetne említeni. szobapincér tálalja f l az à la carte kiválasztott fogásokat. telefonnal van felszerelve. aki befekvés nélkül. Czöndör kívülrõl megmutatja a két mûtõt. azóta úgy érzi. M. A kórházban tizenhárom amb delõ mûködik. t. . õ rintot fizet egy-egy alkalomra. hogy minél hamarabb folytathassuk a beszélgetést. legfeljebb még egy mûtõsnõt tudnánk fe Milyenek a keresetek? Az adott tevékenység idõigényének és fontosságának megfelelõen nagy a szóródás. Közben leértünk az ebédlõbe. hogy ezt az intézményt nem a szóban forgó réteg számá ki és tartják fenn.] Mûtõssegéd erért tudunk felvenni. tudomásul ves lapátolom az ételt. de még a megfelelõ fájdalomcsillapítót sem. az éves d ttól 5. Az ellenõrzés felt g szívesen szankcionálná a hiányosságokat minden forint kivetett büntetés kedves az állam de alig-alig találnak kifogásolni valót.7 millióig terjed. most nincs üres posztunk. az itt folytatott vizsgálatokon kiszûrtek alkotják a befekvõ betegek egy rész A higiéniai állapotok. Mindegyikben két ágy ál az egyiken helyeznek el pácienst.3 nap. A nõvérpultokhoz legközelebb esõ három obában feltehetõleg itt helyezik el a legsúlyosabb betegeket oxigénvezeték visz be. viszonylag itt tudja a legjob lviselni. helyette egy rudat kellene beállítani. de nem ezzel reklámozzuk magunkat.

és valósággal megskalpolta. és igyekszünk bizalmasan kezelni a könyvelés minden esetben száz százalékos szinten történik. jelentõs helyet foglalnak el benne a szépészeti beavatkozá íme néhány tétel: orrplasztika 200-260 ezer forint. az egy hárommillió forintos. hogy a fõnökeim késõbb megtérítették nekem. Ezért azt a rendszert vezettük be. Van.) Végigfutok a jegyzeteimen. tõlünk nem jutnak ki hírek a sajtóhoz. aki kérte az orvosainkat. Megjelent az újgazdag. vagy ki sem e ték a számlájukat. Egy üzemben az egyik munkásnõ nem kötötte b . egy lágyéksérvmûtét felmehet 350 ezerre. a hosszú haját bekapta a gép. észreveszem. hogy véletlen széli. hogy mind a két Habsburg unoka nálunk született. Egy hétfõtõl-hétfõig tartó fogyókúrás program egyágyas szobában 245 eze Mindenki pontosan fizet? Korábban többször is elõfordult. Feljön hozzá a család. Operáltunk e gyszer egy kisgazdapárti politikust. Még mélyebben kell a zsebébe nyúlni annak. Melyik volt a legdrágább mûtétjük? Amire emlékszem. nem több. Újra belelapozok az árlista kivonatába. az ápolónõk le sem mossák. mert õ szörnyû államtitkokat ismer. Azt mondják a rok hete lehet még az apánknak. ehhez még hozzá kell a ni a járulékos költségeket. a költségeik 90 százalékát egyébként is a biz eti. hogy a fekvõbetegeknél a kezelés költségeit elõre kérjük. és elhozzák Telkibe. ezekbõl a hátralékokból nyolc számjegyû összeg kerekedett ki. ahol méltósággal halhat meg! Összeadj t. Tisztában v vele. A Habsburg unokákhoz senki sem ett be fényképezõgéppel. hogy az újszülött gyereke itt eg a legjobb ellátást: nálunk 6 csecsemõre két ápolónõ vigyáz az állami kórházakban negyv y nõvér. én is ki ettem a teljes árat. Visszatérek a korábbi témához: Kiket. Mikor én magam betegedtem meg em is ide kellett befeküdnöm milyen propaganda lett volna. Ez utóbbiak fõleg amerikaiak. lát az öreget szinte elborítja a saját hányadéka. Ez nem túl magas. emlõfelvarrás plusz nagyobbítás. a nyugat-európai biztosítók egyre in . Felütöm a fejem: Ezt hogy kell érteni? Mondjuk: egy vidéki öregember fekszik egy budapesti kórházban. hogy egy fontos kérdést kihagytam: Milyen arányú az ágykihasználás? Jelenleg 10-15 százalékos. szkréciónk is vonzó. hogy amikor altatják ma jd. Tovább böngészem az árjegyzéket. betegre röhögik magukat az árainkon. ami komolyabb következményekkel j t volna. De más indítékok is közrejátszanak. nekik m vagyunk. hogy varrjuk viss Az orvosaink megpróbálták. hogy az ügyet üzem esetnek könyvelték el. az más kérdés. egy szülés 232 ezer forint. Ki tudja ezt megfizetni nálunk? Például az. mert legalább az elõlegként lerakott összeg nak drogot. aki azért jön be. milyen állampolgárságú rétegeket ápolnak? A pacientúránk fele magyar a másik fele külföldi. Lehetséges. hogy a páciensek utólag alkudni próbáltak. véleménye szerint ez az eljárás kábítószerfüggõ páciensekkel szemben indokolt. Volt egy színész. azért is kifizetik. Sokan persze csak fontoskodnak.) Hamarosan javulásra számíthatunk mondja Czöndör . milyen társadalmi és gazdasági helyzetû. ne figyeljenek a szövegére. A magyar pácienseknek különféle címeken 10-20 százalékos engedményt adunk. aki saját orvost és saját ápol kap. hogy a kettõs elbánás etikailag nem egészen korrekt. Büszkeségünk tárgya. és lehet. (Egy kívülálló orvos nem értett egyet ezzel a gyakorlattal. ha egy szálkát talál a halban. aki emlõkisebbítést kíván er forintot kóstál.hogy az orvosi besorolásoknál pontos volt-e a konzulensi minõsítés használata. hogy õ egy egész napot töltött el a telki kórház egyetlen beteget sem tudtak mutatni neki. de nem sikerült. hogy egy tengeri üdülõhelyen tartózkodik. és minden látogatót egy-egy nõvér kísért. a cég viszont annyit elért. a törvényszék eljárások pedig hosszadalmasak és eredménytelenek. de környezete is vé ta. aki a 300 ezer forintos öltönyt. személyes poggyászt sem foglalhatunk le. hogy itt haljon meg n . (Késõbb egy orvos ismerõsöm azt állította. Van. akinek asztással kapcsolatos problémáit szüntettük meg. aki úgy ítéli meg. Ahogy látom. ha máshová megyek? . A külföldieket megértem. impla k nélkül 200 280 ezer. mint egy autót. gondolom. némely operációnál kül r forintig terjedõ aneszteziológiai díjat számítanak fel. nemcsak a közvélemény. és nem munkavédelmi hiányosságnak. Behozták ide. bevisszük oda. Egészségüg m lehet visszavenni. de ezek a szolgáltatások a magyar állampolgárok számára elérhete lábbis szerintem.

hogy túligén gukat. és minden elfogadható szint alá süllyedt le az egészségügyben dolgozók keresete. mert a több pénz jobb. Világszerte általánossá vált az egészségügyi rendszerek közgazdasági megközelítés szerinti ország sem kerülhette el. yis borravalót adniuk. mint a kevesebb. A magát szocialistának nevezõ rendszer idején a legtöbb gazdasági és szociális területhez h az egészségügyben is a tervutasításos irányítás érvényesült. (Csak zárójelben jegyzem meg. hogy ez a megfelelõ alapul szolgálhat az egészségügy állami finanszírozására. már nem Czöndör Attila a kórház élén. A már kialakult kapcso erek révén. A reform kezdeményezõi számos kórházból begyûjtötték az ott ápolt aló foglalkozás dokumentumait. Érdekes mege hogy állítólag már egy paraszolvencia biztosító is szervezõdik. hogy az üg rülhetnek a legjobb magyar közkórházak egyikébe. a következõ gazdasági évben a felettesek szorosabbra fogták volna a pénzügyi gyeplõt a negyedik negyedévben hihetetlen méretû bevásárlásokba kezdtek. az orvosszakmai és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ rendszer t az Egyesült Államokban kifejlesztett DRGS (Diagnosis Related Groups) szisztémát választo tták modellül. letékesek elõször a szokásos felszínes-tüneti megoldásokkal próbálkoztak. A juttatások összege szinte alig függött az elvégzett feladatok számától és szintjétõl. sõt visszaé z vezetett. például elõírták papírszalvéták megfelezését. másrészt az igények kedése érzékletes módon bizonyította a kórház folyamatos fejlõdését. Az ismeretes gazdasági leromlás nyomán az 1980-as évek elejére lezüllött a kórházak infrast endszere. például két kórház munkájának egybe y napra jutó esetek számából indult ki. azt is megszabták. nincs drágább mûszer. mert addig sehol sem . pazarlásokhoz. amelyet a következõ évi mûködéséhez szükségesnek tartott ez általában meghalad tendei keretet. felmérve a mentõautók kapacitását és az általuk ztható üzemanyag mennyiségét. Fetter az ipari szervezés területérõl jött. hány napot töltött benn az illetõ és így tovább. ibe került a kezelés. Az USA kormányzata rájött. hogy a kapott pénz só fillérig elköltsék. Magyarországon a legszélesebb kö elterjedt. márpedig a közmondá nt. Folytatnak valamiféle utógondozást? Ez nem fér bele a kórházunk profiljába. Talán még azt lehet megemlíteni. ezt önmagában nem találta kielégítõnek. és fedezik majd a magyar biztosítottaik egészségügyi költségeit is. de a legendák szerint némelye kózószõnyeget is vásároltak a tornaterembe. de hamarosan k gy ezek nem vezetnek eredményre. mennyi jut fizetésekre vagy enzinre. ügyesen megfogalmazott félinformációk segítségével a többség meg is kapta ezt a dott idõszak végén elszámolt vele.) € 4. mint egy szívmûtét. Nemcsak a gyógyszer-mûszer r készleteiket töltötték fel a szükségesnél magasabb szintre. hogy 50 évnél idõsebb betegeket nem szállí eltehetõleg a vén ebre már kár a korpa meggondolás alapján. ezt az egy teljesítményegységre esõ költség szóródása érzékelteti: a legkisebb és legnagyobb ér zeres eltérés mutatkozott. ha felír egy orvosságot vagy elrendel e kezelést. hogy mikor legközelebb kitelefonáltam. A finanszírozás az úgynevezett bázisalapon történt. elõírták.tárainkat. Az egészségügyi intézményeknek egyenesen az érdekükben állott. A rendelõintézet vagy a kórház megigény összeget. és ott senkinek sem kell paraszolvenciát. Az év végén megnövekedett az orvosoknak és a sz tnek kiosztott jutalmak összege. hiszen egy ta méregtelenítése esetleg több idõt vesz igénybe. egyrészt azért. Minden egyes esetben utólag végigkalkulálták a költségeket. Íróasztal mellett határozták att hány vasfazekat vagy WC-papírgurigát kaphatnak a kórházak. mert az esetleges maradvánnyal azt bizonyították volna. nem utolsó sorban azért. ezért alapvetõ szemp ntette a nyújtott szolgáltatás költségigényességét is. Az így szerzett isme aztán megpróbálták a kórházi aktív ápolási esetek osztályozására és minõsítésére felhasznál Világszerte már több módszert is kidolgoztak erre a célra. a filctollak golyóstollal való helyettesítését. hogy a tervidõszakba 4 komoly tudományos felfedezést kell tenni. és az ott szerzett tapasztalatainak alkalmazásá gy összehasonlító vezérlési segédletet akart készíteni. Némely baráti országban ennél is messzebbre mentek. Ezt a rendszert Robert Fetter alapozta meg még az 1960-as években a Yale Egyetemen. A rendszer késõbb az egész világon elterjedt. Ez a finanszírozási forma sokak véleménye szerint torzulásokhoz. mint az orvos töltõtolla. az garantálja. de természetesen szívesen fogadjuk régi betegeink milyen okból is jelentkeznek újra. Gyakorlatilag semmi sem ösztönzött takarékos gazdálkodásra. hogy a nálunk született erekeknek Mikulás-estet szoktunk rendezni.

mindegyiküknek az az álma. három hónap múlva a januárban megkeresett pénzt leghamarabb áprilisban. viss fogni a ritmust. . július elején indították el Magyarországon. mikor már elérték a kívánt esetszámot. az esetösszetétel indexe. A HBCS rendszert 1993. az adott idõszakra jutó esetek orsz san összesített száma és súlyossága szerint változik. hogy csõdbe jutott. felsõ rmatív napja 20. A 02 portból. hogy augusztustól. két napot lehetett ugorni. Az összegbõl lev B-járulékot és az egyéb közterheket ez mintegy 40 százalékos mínuszt jelent. A kórházak viszont joggal tartják hátrányosnak a fizetés idõbeli lebonyolítását. Senki sem tudta. hogy aránylik a kórház által elvégzett munkához. amit a betegre fordítanak. A teljesít CS súlyszámok összegét csak jókora eltolódással kapják meg. javult a mûszerki ználtság. a súlyszáma: 2. ha nem is hónapról hónapra. A kórházi ápolási es yszámarányos díjat fizetnek. nem a vevõ igénye aki esetleg nincs is magánál. egy súlyszám 110-120 ezer forintot jelent. ez akkor is felmerül. ezért a csop belüli átlagos teljesítményértékben egységes térítési díj rendelhetõ. mikor bekerül a kórházba. Mivel egy homogén betegségcsoportban a teljesítményérték azonosnak tekinthetõ. összetartozó eseteket jele csoportba sorolás egyértelmû algoritmus szerint történik a kórházi ápolás alapadatai szeri gnózisok. gyorsult az ágyforgás. A struktúra egyik atyjaként smert dr. Ha a vizsgálatokat a kórházon k tegként végeztették el.) Az egyes csoportokhoz tartozó eseteknél a teljesítmény (szakmai igényesség. találomra kiválasztottam illusztr az elsõ tételt. fennáll a csalás veszélye. Az alapvetõ gondok közé tartozott. hogy egy nap elment a befo adás formaságaira. a szaruhártya-átültetést. legfeljebb annyit számoltak ki. a következõ a vizsgálatokra. Nem alkalmazható viszont a kórházi ambuláns szolgáltatások. hogy a költségek háromne d része állandó a fizetésektõl a villanyszámláig. a harmadik a leletek belsõ kiértékelésére. Sokan úgy gy bizonyos típusú mûtétek nagy részét feleslegesen végzik el például a császármetszések . hogy maguk sorolják be a pácienseket a gfelelõ HBCS-csoportba. hogy ez a betûszó hogy hangzik a magyar fülekben. mely a szembetegségek kezelését foglalja magába. egyedik napon került sor a tényleges sebészi beavatkozásra. az idõk folyamán a tapas latoknak és a szükségleteknek megfelelõen többször is változott. A kórházak fokozatosan jöt y ha ésszerûsítik a tevékenységüket. ha a kórtermekben fekszik. ho tevékenysége után számlát adjon. az állami kezelésben lévõk két. és ezt nem kontrollálják megfelelõen. valamint a hosszú ápolási etek korrekt elszámolására. a beteg életkora stb. költség) nem szórással azonos értékû A csoport teljesítményértékének jelzõszáma az átlagos értékhez való arányt kifejezõ súlys lagos költségigényességû csoport A csoporthoz tartozó számított átlagos ápolási nap (normatív ápolási idõ) tájékoztató ada onlítási lehetõséget ad Egy kórház (osztály) munkáját nagymértékben jellemzi az egy adott idõszakban kezelt esete rtozó súlyszámok átlaga. A kórházak különben sem szeretik az elszámolási rendszereket.alakítottak ki megfelelõ egészségügyi gazdasági elõfeltételeket. hogy mennyit is ér az a bizonyos . a kórház megkapja a jelzett súlyszámnak lõ összeget. Bordás István egyik tanulmányában így fejti ki a HBCS alapjellemzõit: Homogén Betegségcsoportnak az azonos teljesítményértékû ápolási esetek orvosi szempontból ató csoportját nevezzük. A rendszer magyar változata a Homogén Betegségcsoport (HBCS) nevet kapta nem az én dolgo m eldönteni. hogy pont mennyibe kerül egy beteg ellátása. Ez mit jelent? kérdezem tanácstalanul egy ismerõs orvosnõtõl. hogy sokáig nem alakult ki megfelelõ ellenõrzési rendsze Márpedig ha a kórházak kezükben tartják azt a jogot. Az elvont fejtegetések után nézzük meg egy konkrét példán. A magasabb szakmai és munkaigényességû esetekért magasabb térí A homogén betegségcsoportok szerinti térítési rendszer az aktív fekvõbeteg-ellátás területé ató. Kezelhetõ számú (1998-ban 787) csoport van Orvosi szempontból minden csoport egyértelmûen meghatározható. Sok eladósod nek a lebonyolítási módszernek tulajdonítja. és egynegyed rész az az összeg. ezt látszik alátámasztani. Ha a beteg a mûtét kapcsán 2-20 napot tölt bent. A kórházi tartózkodás alsó határnapja: 2. sok idõt és ennek folyományaként sok pénzt megtakaríth szakmában az elõjegyzett operációk menete korábban úgy alakult. mûtétek.09490. Egy 2001-ben kiadott egészségügyi miniszteri rendelet mely már a HBCS hetedik variánsát r meghatározza az egyes homogén betegségcsoportokhoz rendelt ápolási idõt és súlyszámot. Ebben az esetben az orvos határozza meg az elvégzendõ szol kat.

Tehát a kórháznak nem éri meg. mert ezeket a gyártó cégek sokkal k tudják eladni. traumatológia. Az elmúlt években számos észrevétel érkezett. Azt. hosszú idõtartamú ellát tályokon. mint a felnõtt b geket ápoló osztályok.Mi történik abban a feltételezett esetben. hogy a dolgok menete távol áll a tökéletességtõl. csa ak az idõvel arányos töredékét. a tová dõszakra az úgynevezett hosszú ápolásra meghatározott összeg számolható el. ha azonos betegség gyógyítására azonos . külö egítélésükre. mint a 20. A lépeltávolítás 18 év felett 4. Mennyit kap a kórház akkor. mert az új helyen töltött elsõ hét után a kórház egy fillért sem k a nyolcadik naptól fogva kezd el ketyegni. 25 nap után mennyive b súlyszámhoz jut? Semennyivel. Az egyszerûbb (kevesebb ráfordítást igénylõ) esetek túlértékelése tovább rontja az egyéb ok ossz járó-fekvõ szakellátási arányt. Csak az a civil benyomás rögzült bennem. A kórházak ezt az utób denképpen igyekeznek elkerülni. intenzív ellátá szakmák (pl. 18 év alatt 2.039 pontot. hogy az igényesebb szakmai feladatok vállalására ráfizetnek az intézet jobb bolt« az egyszerûbb esetek minél nagyobb arányú ellátása.] jel . akkor nincs értelme a különbségtevésn onban különbözõ eszközök és gyógyszerek bevetése szükséges. Általánosságban elmondhatjuk. kardiológia. 18 év alatt 0. egy nap alatt végbemegy. A HBCS-nél elsõdleges besorolási tényezõ. Az egyszerûbb esetek nagyrészt a szakrendelõkben is el kerülnek kórházba Utánajárva ennek a kérdésnek. de a finanszírozás nem ösztönzi a tartós ápolás jellegû. a szabályok szerint az ampullát rendszerint ki kell dobni A másik példa Papp László Tivadar szemsebésznek a Heti Világgazdaságban megjelent cikkébõl : Évente 65 ezer szürkehályogmûtétet végeznek Magyarországon.1 ml-t használunk fel. segédeszközök a drágábbak.518 pontért törté ladás kezeléséért 18 év felett 1. ilyen esetekben a szolgáltató nem kapja meg a teljes ellátási díjat. szakemberek által felemlített gyakorlati pél konkrétabbá és felfoghatóbbá tették a megmutatkozó ellentmondásokat. hogy a keknél felhasznált mûszerek. ennek érdekében erõs nyomást gyakorolnak az orvosaikra. merev és élet rendszerrel állunk szemben. A kórház az 50 napra is csak a normatív idõre megszabott súlyszámot kapja. találtam néhány. y a beavatkozásra csak egy napot meghaladó folyamatos kórházi felügyelet mellett kerüljön s Általában szólva. akkor könnyen belátható. mert ilyenkor okvetlenül csökken a bevétele. és eltávozik a kórházból? Ez az adott esetben elvileg sem fordulhat elõ. hogy ha a szaruhártya-átültetést elszenvedõ beteget az aktív minõsítésû ágyró tt krónikusra rakják át. Bordás István is elismeri egy cikkében. hogy a súlyszámok nem fejezik ki megfelelõen k közti különbséget. A továbbiakban végiglapoztam a több száz oldalas besorolási kézikönyvet a homogén betegségc k képzésérõl és más segédleteket. hogy egy spekulatív. dr. az adott esetben a 25 vagy 35 ápolási nap sem hoz neki többet. gyógyszerek használhatók felnõtt. Ezeknél az elszámolás egyedi módon történik.473 pontot andula és orrmandula eltávolítása felnõttnél 0. belgyógyászat) bevételével lehet kompenzálni. De az esetek több ségében a gyógyszerrel nem lehet spórolni. de mint laikus. 18 év alatt 0. maga a HBCS-rendszer már hivatkozott ja . ha a szaruhártya-átültetés az alsó határnap el k. mert különleges. mondjuk. a HBCS-rendszer összeállítói úgy vélték. ha túllépi a normatív 20 napot. hiszen mindegy. rutinesetnek nem minõ van szó. Hiszen.869 pontért. Tovább makacskodok: És ha mégsem sikerül? Esetleg ötven napot igényel. Méhes Károly írja a Gyermekegészségügyünk egyes vonásairól címû tanulmányában: Az úgynevezett HBCS pontok megállapításában például ugyanazon teljesítményért a gyermekosz százalékkal kisebb pontszámot és ennek megfelelõen kevesebb pénzt kaptak. mint felsõ határnapot? Ez inkább csak ajánlásnak számít. hogy az alsó határnapnál hamarabb teljesítsen? Nem. nem vállalkozhattam azok elemzésére. tehát igyekszik a beteget legalább az a só határnapig benntartani. ugyanakkor rendszerint finomabb megmunkálást igényelnek. hogy ennyi idõ elvégezhetõ egy szaruhártya-átültetés.és gyermekkorban. a beteg 24 órán belül meggyógyul. Ezt semmi sem indokolja. Kül yt jelent az. ami egy-egy nap tkoztatva csak a töredékét teszi ki a súlymérték arányos hányadának. Általános vélemény (tapaszt a ráfordítás igényesebb szakmák (pl. hogy egy megbontott ampullából 1 ml-t vagy csak 0. Tavaly [2002-ben M. Gy. sebészet. hogy a szabály m tiltják.136 pontnak. Akkor miért tûzték ki a 40 napot.929 pontnak megfelelõ térítést egészségbiztosító.

C t. akkor a riportereké a korábbi érkezés. Már az elõcsarnok meglepett eltúlzott arányaival.3 milliárd forintról van szó Dr. Lehetett olyanokat is hallani. ezért kíváncsi lettem az új érték kiszámítás róbáltam megtalálni azokat az alapadatokat. mint amennyit elvégeztek. de jobban is kifizetõdõ. újraerezõdést biztosító mûtét. addig ne izgasd magad!« A példák felsorolását ezzel nem tudom lezárni. krónikus csípõízületi kopástól szenvedõ kül sürgõsség címén csípõprotézist beültetni a magyar biztosítottak pénzén. Gy. Nemcsak a már ismert kórházak fogadó szi . mint amennyi a szabályok szigorú betartás járna nekik. ezze a késõbbiekben foglalkozom. lándzsák. tûk. hogy a kórházak több munkát számolnak el. hogy egy magamfajta kívülálló véleménye adott esetb t számít. Legnagyobb me ehályogmûtét anyagköltségénél nulla százalék szerepelt. mintha 12 órát küzdök a megmentéséért és elkölt ntot. de mert az egészségbiztosító felülrõl zárt kasszából fizet. és õ kénytelen vol s többé-kevésbé visszakozni. hogy az 1998 1999-ben erre szerzõdött néhány intézmény statisztikájából képeztek ználási részköltségeket. okirat-hamisítást bárhol bõven találna a rendõrség. Állítólag így több pontot l yvelni érte. azaz forint járjon érte. Mondják. általa számíto nne. a kórházak többségében megál igyekeznek kifizettetni az egészségbiztosítóval. Tehát a valóságban igénybe vett egy anyagok.] nyirokcsomók is kiirtásra kerültek. Végezetül meg kívánom ismételni. hogy túl azon. hogy ez valótlanság. szûrõk. hogy a HBCS-rendszer csak az aktív kórházi ágyakra vonatko járóbeteg-szakellátást más alapon. amire sokak szemében erkölcsi felmentést a rhelyzet. Az intézetvezetõ méla megvetéssel válaszolt: nek rá. a maguk idején elegánsnak számító csõliftjeivel. például az emlõvel operáltak mûtéti leírásában olyan beírások voltak. mint a több órás végtagmentõ. aki átnézte és úgy »be nt.sökkent az ilyen operációra fordítható összeg. fecskendõk. ezért a megadott nap reggelén újra jelentkeztem. az a saját teljesítménye ellenért m kapja meg maradéktalanul. mert valakit felveszek a kórházba és szinte már halott és csak egy kis infúziót. legalábbis gazdaságilag mondja egy másik orvos . az egész egész ségügyi rendszert nem lehet gyanúsítottként kihallgatni. hogy a mediastinali gátorhoz tartozó M. s közben a magánbet bezsebelni a mûtétért a busás fizetséget (Tanács Istvánnak a Népszabadságban megjelent c Az újságírót aztán a hivatal megfeddte a fentebb kifejtett állításaiért. Bár tudom. Simó Gábor jegyzi meg a Szent Imre Kórház Hírmondó -jában. Még ha az összes többi. hogy végül is ki veszít sajátos véletlenek eredõje. mint a gyógyítására tett kísérlet. vagyis co mputálás magasabb pontértékû. már jóval három óra elõtt beléptem az OEP Váci úti székházának kapuján. Mindig is úgy képzeltem. de mondhatnánk közönséges csalásnak mai szempontból is erõsen elvetendõ. szerintem igaza van az általa leírottakban. hogy ha a királyok udvariassága a pontosság. Mencser András sebészorvos emlékezéseibõl idézem. A legjobb beteg a halott beteg. Matejka Zsuzsa. osan pedig 1. hogy egyik helyen a »pontszakértõtõl« visszaérkezett . legföljebb idõlegesen függeszthetem fel. lilára festett fémtra . azért ugyanazt a pénzt kapom. azonnal a kórház csúcsvezetõjéhez rohant lháborodva közölte. aki kimarad belõle. eszközök (maszk. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) fõigazgatónõje titkárnõje útj y október 25-én délután három órakor tud fogadni. Tipikus. ugyanis ilyen szuperradikális mûtéteket már régóta nem az emlõrákosoknál. rosszu ség túlszámláz. elõ látható tennivalói is akadhatnak. akkor is egy átlagos szemészeti osztály ezer mûtét esetén 20 millió forinttól esik el. gyakran tetézi a saját zsebre való csalás is. A következõ tanulságos példát dr. a t kban is gyakran kell majd foglalkoznunk hasonló esetekkel. Amikor az osztályvezetõ ezt megtudta. hogy erõsen elfoglalt. A tömeges csalást. hogy a femoralis. amelynél a lebukás veszélye legal ostanáig csekély volt. ezért az. Közbensõ ítéletként álljon itt e ugyancsak újságcikkbõl vett idézet: Ha az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vizsgálatot indít. mondjuk. mert nincs semmi értelme. € 5. szikék) amúgy mûtétenké ntnyi költségét az OEP egyáltalán nem finanszírozza. az úgynevezett német pontrendszer szerint dotálják. vagy majdnem mindenki csal. hogy egy-egy osztály hazabocsátott betegének a kórlapját a házvezetés összeszedette és elküldte egy bizonyos »pontszakértõhöz«. sapka. Mivel a kórházak többsége alkalmazza ezt a »kreatív könyvelést«. az egységnyi te miatt a becsületességet bünteti a rendszer: aki nem csal. Így lehetett. és ezek arányainak alapján kalkulálták a végsõ árat. de meger tték az idõpontot. Mivel mindenki. lepedõt haszná sõ kimenetig. k egyszerûbb. amelyekkel az Országos Egészségbiztosítási Pénz Kiderült. Feltételeztem. lenyûgözõnek szánt.

a Magyar Szocialista Párt szakmai vitaanyagát. az erõszakos okokon belül az öngyilkosságok miatti kor ai halálozás még ma is több mint a kétszerese az EU népesség körében észlelhetõ átlagos szi (A maga 100 ezer fõre jutó 27 öngyilkosával Magyarország elõkelõ helyet foglal el a világ csak a szovjet utódállamok némelyike elõzi meg. egészségtelenül táplálkoznak. hogy a japán társadalomban mut atkozó alacsony halandósági mutatók és a jelentõs élettartam-növekedés az elemzések szerint . a nõk esetében pedig az emlõrák és a mé iugró az EU-átlaggal szemben a férfiak tüdõrák és a nõk méhnyakrák halálozása hazánkban: a r. 1999-ben téskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66. de azt sem értettem. a Televízió egyik vezetõje hívatott be magához kilenc órára. -as években ez a mutató Magyarországon kedvezõbb volt. keveset mozognak. kö a szívkoszorúér-betegségek (jórészt szívinfarktus) és az agyérbetegségek. aki lega vagy annál is hosszabb idõt töltött az oktatásban. a hiányos egés zetszennyezés. A magyar lakosság körében a szívkoszorúér-betegségek miatti korai halálozás mintegy háro az agyérbetegségek miatti halálozás pedig közel a négyszerese az EU-átlagnak. hogy hamarosan szólítanának. döntõen a magas v n.5-szer magasabb az EU-átlagnál. Indulatai zerint inkább az elõbbi megoldásra hajlanék. az felülemelkedik az ország mindennapos gondja in.] A 65 évnél fiatalabb korban a halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei. és mikor a géphang bemondta a kilenc óra ö t.37. nõknél 75. Kinyitom a táskámat és eresek. Életemben már sokadszorra kerülök ilyen helyzetbe. várva. mértéktelenül fogyasztanak a . Más mérések szerint a magasabb társadalmi rétegekben 4-5 évvel hosszabbodik a várható életkor az alacsony jövedelmûekhez v kifejezetten szegényekhez viszonyítva. vagy gyûrjem le magamban a felháborodást. mint Ausztriában M. hogy sértõdjek-e meg és kerekedjek föl. A társadalom egyes leszakadt csop rtjai. Az erõszakos halálozást a felére kellene csökkenteni ahh hogy ne haladja meg az EU-átlagot. mint az ország gazdasági fejlettségének. Pontban három órakor nyitok be a titkárságra. önpusztító életmódot folytatnak. hogy mikor szólítanak. felhívta a pontos idõ szolgálatot. nem jutok tovább az elõszobánál. A rosszindul aganatok okozta korai halálozás is meghaladja az EU-átlagot. hiszen korábban kisebb központokba decentralizálva is megfelelõe A nemezszerû hangelnyelõ anyaggal borított folyosón végighaladva tovább erõsödik bennem az ogy aki ebben az épületben tölti a napjait. mint ortársa. de a megjelölt idõpont letelte akoznia kellett. Statisztikai adatok szerint 1997-ben a legma gasabb jövedelmû réteg egészségügyi és testápolási kiadásai több mint ötszörösen haladták m jövedelmûekét. hogy telefoná sson egyet. hogy az elmúlt 30 évben 7-8-szorosára emelkedett a jórészt alkoholos eredetû krónikus májbetegségek és májzsugor okozta korai halálozás. a rendszerváltás vesztesei között halmozottan fordulnak elõ egészségi problémák A titkárság ajtajára nézek. ez messze e Európai Unió átlagától (1997-es adatok szerint a férfiak 74. Gy. a méhnyakrák okozta korai halálozás pedig 3. aki az általános iskola 8 osztályát sem végezte el. a tekintetem megállapodik egy összefoglaló szövegrészen: Több mint három évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészégi állapota. 1. Különösen magas atban is a középkorú férfilakosság halandósága. [Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg. a téma szinte ugy anazon a nyomon folytatódik: A kilencvenes évtized közepén végzett vizsgálatok szerint egy 30 év körüli férfi. teljesítõképességének hiányosságai. Nem sokkal késõbb a barátom udvariasan megkérte a titkárnõt.8-szorosa annak. nem veszik igénybe a szûr e az egészségügyi ellátás más formáit sem. Nagyon t dohányoznak. mindig az a dilemma foglalkoztatott. 11 évvel hosszabb életre számíthat. Most úgy döntök. Az életmód lehetõségeit eleve differenciálják a lenségek a legszegényebb és leggazdagabb rétegek egymástól való távolságának mértéke el tság. nem törõdnek az egészségükkel.84. Egy barátom példája szokott elõttem lebegni. a kagylót a titkárnõ kezébe nyomta és elviharzott. a foglalkozás és a jövedelmi viszonyokon keresztül. A férfia k daganatos halálozásában a leggyakoribb a tüdõrák. mintha Aristophanes görög drámaíró nevezetes Felhõkakukkvár -ában élne. mert a fõiga zony még tárgyal. a nõk 81. Érdemes kiemelni ezzel kapcsolatban. valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala. hogy egy negyed órát kitartok a folyosón üldögélve. bele lapozok a füzetbe. A beteg által térítendõ egészségügyi szolgáltatásokra kiadott összeg arányá es eltérés alakult ki.24 év volt. Ugyanakkor m ndkét nemben emelkedik a vastagbél és a végbél rosszindulatú daganatai okozta korai haláloz leges gondot jelent.24 évre számíthat alacsonyabbak a környezõ közép-európai országok idevonatkozó adatainál is.ottak eszembe összehasonlításként. és az 1990-es évek kö hétszerese volt az EU-átlagnak is. belüli egyenlõtlenségek. a Fõvárosi Önkormányzat 2002-ben kiadott cselekvési programja akad a kezembe. kint a folyosón kell leülnöm. hogy miért kellett egy ilyen palotá költöztetni az intézményt. Elõk egy másik dokumentumot.) Az okok hátterében éppúgy meghatározóan jelen van az egészségtelen életmód. semmiféle jel nem mutat arra.

egy fõosztályvezetõ 380 ez Mi jön még hozzá? Tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés. így összefoglalva mégis asztóan hatottak rám. elnézést kért a meg tásért. generációs kötõdések. hogy mégis elmegye nincs értelme várni tovább. idõhiánytól tartva elõre felírtam néhány kérdést.az OECD-országok közül legalacsonyabb jövedelemkülönbségekkel magyarázhatók Még feltûnik egy mondat: fellazultak a tradicionális kapcsolatok. hogy a közvélemény és különösen a sajtó nem tekinti tisztázottnak az OEP bel szervezési ügyeit. al inkább cégekhez és lobbikhoz kötõdnek. bár a szövegben feltüntetett adatok jó részét már ismertem. mert az illetõk úgy vélik. Az olyan adatok már csak a habot jelentik a tortán. mennyire valósak ezek a vádak. hogy a tanulmányokban körvonalazott állapotok között irõl lehetne még beszélni egy egészségügyi intézmény. mikor maga a fõigazgatónõ lépett ki a folyosóra. hogy a nemzetkö i és integrációs fõosztály felügyeletével megbízott személy egyetlen idegen nyelven sem bes ehezen egyeztethetõ össze a Matejka Zsuzsa által említett szakértelem megkövetelésével. Ahogy vesszük. Önkéntelenül is kicsúszik a számon a kérdés. és ná n ilyeneket kell ellátni. hogy például az én mûködésem idején az ellenzéki pártok mozgatnák a szálakat. Soknak találj a? Utánaszámolok. Anélkül. adott esetben az OEP vezetõjével. hogy a orombább lett. hétszáz és nyolcszáz között. Az irodája nagy asztalán egy vastag. az mindig is durva volt. nemcsak azért. azzal a különbséggel. autósamponokra fordított állítólag horribilis összegekrõl és más hasonlókról be tartozik. és beljebb invitált. Lehet. akkor soknak. nálam is csak ideiglenes projektnek számít. egy fõigazgató-helyettes évente 6. de el sem tudtam képzelni. lehetséges. A változás csak annyi. a láng megcsillant Matejka szemüvegé nyitom a jegyzetblokkomat. ehhez jön még a prémium és az ingyenes szolgáltatások. vesztegetési kísérletekrõl. kocsihasználat. Tulajdonképpen mekkora összegrõl van szó? A válaszon látszik a törekvés. Olyan jól fizetett állások ezek. gy a közvélemény a durvaságot az erõvel azonosítja. mobiltelefon. Sorozatban alakulnak ki a botrányok az OEP körül. közgazdasági. melyek ezzel a tüzérségi elõkészítéssel próbálj a hangnemet illeti. hogy felháborodjon: Jogi. ami a mini tíz és félszerese. kirúgott fõ lyettesrõl. hogy sokan szeretnék elnyerni? Egy fõigazgató-helyettes jelenleg 450 ezer forint körül keres. ezért nem érvényesülnek az õ szakmai érdekeik. de errõl nem kívánok beszélni. Mekkora az OEP létszáma? Itt a Központban és a húsz megyei jellegû részlegben 3700-an dolgoznak. mint a városi lakosok. Hány orvos van köztük? Nem tudom pontosan. A nyomtatott old értem.3 milliós alapjövedelemhez jut. hogy a na en is automatikusan felkelti a gyanút. hogy akár egy vonásnyit is változtatni kívánnék a fõigazgató asszony által felvázo ell említenem. hogy ebben a pozícióban még gyakoribb a mint az egészségügyi miniszter székében. hogy a tét itt illiárdos nagyságrendû. Az egyik elõdöm azt mondta. hogy megítéljem. mert a folyosón való veszteglésem ideje már a fé eghaladta. az ne me n OEP fõigazgatónak. Egy a HVG-ben megjelent cikk szerint a gyógyító-megelõzõ ellátási fõoszt havi közel másfél millió forintos javadalmazásért foglalkoztat egy szakértõt. Már indultam is volna. a falun élõk betegebbek. hogy a bal-. hogy nem volt kedvem továbblapozni. Meddig szándékozik maradni? Ne haragudjon. Beszélgetõtársam régi. rutinos menedzser. nem engedi meg magának. Valahol azt olvastam. hogy ha valaki népszerûségre törekszik. illet oldal politikai konfliktusainak lecsapódásai? Nem hiszem. És ebbõl hány dolgozik az Ön közvetlen vezetõ stábjában fõigazgató-helyettesként. de vajon véletlenül merülnek-e fe lyen nagy számban és különös élességgel? Mibõl erednek ezek. Rendben van mondom csalódottan. Úgy döntöttem. Ezt mié Mert azt hallottam kórházban dolgozó orvosoktól. hogy a közvetlenül az olajvezet fölött húzódó földcsíkokon a környezettõl elütõ virágok és növények nõnek. mellyel egy viszonylag frissen hivatalba lépett vezetõ igyek . Nem tekinthetjük véletlennek. fõosztá A húsz helybõl hármat töltenek be orvosok Matejka Zsuzsa csodálkozva néz fel. akkor az orvosokéval. Ugyanilyen át etetlen a helyzet az informatikai fejlesztések körül. Ha a biztosítótársaságok vezetõinek jövedelmével hasonlítjuk össze. nemzeti színû szalaggal á gyertya égett két nappal voltunk október 23-a után. informatikai és más hasonló feladatokat nem bízhatok orvosokra. hogy egyetlen kollégájuk sem kap szerepe z OEP irányításában. és megszakadtak az évszá os. valószínûleg azért. Ezt már a korábbi idõkben is megtapaszt mikor 12 évig töltöttem be az OEP fõgyógyszerészi tisztségét.

a gépek vásárlása a minisztérium. akik egyetértettek a politikai célkitûzéseivel. 2003-ra 1200 milliárd van betervezve. az eredmény nem. a beruházás. és nekünk is ahhoz kell ig azodnunk. ezek gi-vagyoni bázissal rendelkeztek. Az OEP gazdálkodási tevékenységét az ország kormánya irányítja. Olvastam egy adatot. Jávor András. hogy történelmi döntéseket akár önveszélyeseket is felvállaljanak. miképp oszlik meg a pénz az OMSZ é tõk között. foglalva. Még a saját hivatalunk pénzügy alig van érdemi beleszólásunk. ha a GDP közben magasabb lett? Csak a kibocsátás növekedett. em is olyan szinten. Mit jelent ez forintban? 2002-ben elméletileg mintegy 1000 milliárdot. Tudomásul ke y a nemzetgazdaság csak egy bizonyos összeget tud kitermelni. annak financiális ügyvitelét. Az ország 160 kórházá . reform félbe maradt. aki a bukást is vállalni tudja. Ezek az intézmények a rendszerváltozás után szervezõdtek. de a betûjéhez is. hogy valaha maga az egészségügy kezelte a befizetett járulékokat. miszeri t a kórházak jelenlegi adósságállománya 25 milliárd forintot tesz ki. mint a svindli ) Nehezen tudom megemészteni a hallottakat: Úgy tudom. A kormányzatok a továbbiakban arra törekedtek. A Homogén Betegségcsoportok súlyszámait is Önök határozzák meg? Nem. Többségében úgynevezett zárt kasszák jöttek létre. ennek legföljebb az elosztása változhat meg. elõír ató egy-egy területre. amiért nem jut pénz az épületeik. Nem hogy mi.zik alkalmazkodni a szabályoknak nemcsak a szelleméhez. Központilag határozzák meg a sarokszámokat. konstrukció. minden lépésünket vagy rendeletek határozzák meg. Ne haragudjon. hogy a mi önálló mozgásterünk igen szûk. neki vétójoga van. azt az indulásnál dr. amikor a közvetlen nyomás ez ellen hat. Minden esetben be lehet tartani ezeket a direktívákat? Nem mindig. rokka tsági nyugdíjakra és így tovább. Ez nem a mi feladatunk. hogy valaki akkor is felismerj hogy mit kell tennie. a mûködéséhez szükséges e szóló törvény tartalmazza. Miért nem tesz ellene valamit? Ennél a megoldásnál csak az volna rosszabb. tehát minden kedvezõtlen döntést nekünk tulajdonítan mi nem rendelkezünk a jogszabály-változtatás jogával. h államosítsák az egészségügyi biztosítás egész rendszerét. (Ezek a viszonyok nem napjainkban alakultak ki. A felelõsségvállalásról van s lyan vezetõre van szükség. mikor az önkormányzati mandátum lejártakor 199 7-ben választások helyett delegálással oldotta meg a munkavállalók önkormányzati képviselet Nyilván olyanokat jelölt. Az egészségügyi finanszírozást illetõleg a szakma legfontosabb szereplõinek: az orvosokna kórházaknak az OEP-pel van szerzõdése. miért változ ez a rendszer? Korábban valóban léteztek Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatok. az OEP csak az egészségügyi szolgáltatásokat fedezi. aki most a Johan Béla Nemzeti Program igazgatója b egy kódkarbantartó bizottság vette át ezt a feladatot. például a gyógyszerkassza elõirányzott keretét az idén is túl kell lépnünk. Tapasztalataim szerint az onnan származó pénz nem elégséges. Ezt nem nekem kell megítélnem. Késõbb a Fidesz-rezsim már csak a pontot tette fel az i-re Az egészségügyi önkormányzatok 1998-ban megszûntek. A kórházak és más intézmények sokat panaszkodnak. de mi ennek egy százaléka fölött sem diszponálunk közvetlenül. Mire a miniszterelnök megérti az egészségügy sajátosságait. mert a bukás is nemesebb. Államférfiúi kvalitásokra van szükség. aki az ágazat legkiszolgáltatottabb és eleve kudar vezetõje. mint a gyógyszerbeszerzéseknél. De miért nem emelkedik a támogatás. mennyit lehet költeni gyógyszerekre. a járulék beszedését is az APEH végezt ban. Itt is érvényesülnek lobbiérdekek. az összege egy forintta sem növekedhet menet közben. valamint az önkormányzatok és a többi fennta nos illetékességi körébe tartozik. aztán fokozatosan elsorvadt a hatáskörük. létes rukciójára. Ez már a Horn Gyula vezette kabinet megkezdte. addigra már túl késõ a felelõsségérzet. Ezt láttam már a mentõk betegszállító tevékenységénél. szintén rezignáltan nyilatkozott zló újságírónak: Együttérzésem a mindenkori miniszteré. hogy ha a mindenkori OEP fõigazgató döntene. Oberfrank Ferenc. csak annyit mondhatok. aki Matejka Zs uzsát megelõzõleg töltötte be az OEP fõigazgatói posztját. de ez legalábbis kívülrõl másként látszik. de az egészségügyi minis sem hozhat döntést a pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül.

például mikor egy háziorvos lerokkantosított egy fél fal tve a helyi futballcsapat középcsatárát is. Nehezen préselem ki magamból a kérdést: Nem volna helyes. cs hinnie kell. Az olyan események is kevés bizalomra adnak okot. Nincs mód arra. ám menet közben meggondolta magát. napirenden vannak a csõdök. és meg vagyok gyõzõdve. és hagyom. ami kor az egészségügyi támogatási rendszeren próbált változtatni. Higgye el: most elõször megvan a politikai akarat és a szükséges pénz is a változtatáshoz mányprogram célul tûzte ki. az egész tevékenység színvonalának emelésére késztetne. külföldön is hasonlóan alakulnak a dolgok. hogy melyik a jobb felállás: egy nagy állami szervezet bizonyos kiegészítõ rész kkel. tudok róla. ha ezek valamely ik nagy gyógyszergyártó cég kezébe kerülnek. a magasabb haszonra való törekvés okvetlenül drágu redményezne. Önkéntelenül is közbeszólnék. a Fidesz-kormány is fontolgatta ezt a megoldást. A konkurenciaharc megvannak a maga nyilvánvaló hátrányai. de mivel jogi személyiséggel rendelkezõ. Az olyan. addig szükségképpen nem alakul et. mint ahogy a róla vitatkozók képz eldönteni. országos illetõségû.a fele eladósodott. Matejka Zsuzsa felnevet. jobb orvosokat szerzõdtetett. megtartották Õk is az OEP-hez tartoznak. Az igazsághoz hozzátartozik. Bámulom a nemzeti színû szalaggal övezett gyertya lángját. hogy az OEP pénzt irányítson át erre a terüle Újra mondom: ez nem a mi feladatunk. ismeretei birtokában jelentõs elõnyhöz jut a m con. Egyes vélemények szerint. jellegû igazgatási szervet alkotnak. mi csak az elvégzett szolgáltatásokért fizethetünk. úgy látszik. Amíg egyetlen egészségügyi biztosító mûködik az országban. mint hogy az új OEP központba való költöz rán a napi 24 órán át õrzött raktárakból ötven számítógépbõl loptak ki alkatrészeket: winch orokat és memóriákat. magasabb szintû ellátásokra nagyobb befizetéssel járó szerzõdéseket kellene g magáncégekkel. Szerintük az alapfokú szolgáltatások mi inek járnának. a feladatok átgondolására. modernebb gépeket szerzett be. Má iztosító is képes lehet üzleti alapon mûködni. mint például a vasutasoké. Egyébként egészségügyi programjában az eg SZDSZ is a több biztosítós modell mellett állt ki. Nem látja túl pesszimistán a dolgot? kérdezi a fõigazgató. é végül nem vállalta fel a változtatás kockázatát. hogy az egészségügy részesedése a GDP-bõl a ciklus végéig érje niós átlag kétharmadát. Ami a mostanihoz hasonlóan baloldali alapállású vezetést illet Gyula vezette kabinet is olyan intézkedésekkel örökítette meg az emlékét. és ki is fizették a költségeit. Úgy hallottam. A piac esetleges felosztásánál egyes biztosítók okvetlenül megpróbálnák lefölözni a tehet A nemzetközi tapasztalatokból ismert a chilei példa. amely a magasabb befizetések révén magasabb szintû szolgáltatások tt nyújtani. saját költségvetéssel rendelkeznek. Az is jellemzõ volt rá. hogy az elmúlt évtizedben minden kormány ártott vala mennyit az egészségügynek. Leg esetben reagál látványos eréllyel. ha Magyarországon több egészségügyi biztosító is mûködne párhuzamosan? udom. hogy beszélgetõtársam sa a szót. Igen. de nem kommentálja a hallottakat. A Fidesz-kormán úgy tervezte. én megszoktam már. hogy ez az esemény még a Fidesz-rezsim idején történt. A több biztosító jelenléte még nem biztosítja önmagában a valódi verseny kialakulását. például egy hálózat helyett ötöt vagy tízet kellene fenntartani. A merevlemezek belföldi és külföldi biztosítottakra vonatkozó személy at. hogy az OEP igen kevéssé tartja a kezében az ellenõrzést. hogy Bokros Lajosnak is akkor kellett távoznia. hogy minden egészségügyi változás nálunk mindig a szegényeket súj n. mely már a betegellátás színvonalát veszél . Nem. Ez meglepi? Nem. mostanában fokozottabb önállóságra törekszenek. szakmához kötõdõ egészségbiztosítások. vagy magának az alapbiztosítónak is vetélytársakat kellene teremteni. egyharmada olyan mértékben. vagy mikor kiderült. mint a nyugdíjak lékos emelése. a kintlevõsége bb behajtására. hogy magát az OEP-et darabolja fel önálló vállalkozásokra. . Szerintem ez a kérdés nem olyan meghatározó fontosságú. hogy halottaknak rendelte k házi ápolást. ügyintézési dokumentumokat is tartalmaztak. akik a kereten belül maradt néhány szegényt is át a másik csoportba. Ott kétfelé osztották az állami egészs sítót. hogy az Ön alapállása sem különbözhet sokban az enyémtõl. szigorúan számon kérve a kifizetett összegér minõségét. hogy a jövõ héten is legyen kedve bejönni dolgozni ide. Ma kának mint fõigazgatónak nincs személyes köze hozzá. Egy orvos egyszer azt mondta nekem. amely a jelenleginél ésszerûbb gazdálkodásra. az egyikben a gazdagok tömörültek. Így gyakorlatilag az eredeti állami létesítményeket felhasználva egy sa ntézményt alakítottak ki.

milyen hibákat kellene leküzdeni a betegek jobb és eredményesebb ellátásának ér Az orvos és a beteg között az átlagostól merõben elütõ kapcsolat jön létre. bánatomban egyre többet eszem-iszom. a zsíros yérhez. Nálunk. ezen belül az egészségügynek is. a higiénés viszonyok. a potenciális áldozatok megm en sokkal több minõségi életévet biztosítana a társadalom tagjainak. ha visszatérnénk arra. rosszul hallok. a környezetszennyezés. hogy az egészségügy önmagában csak 10 ( zerint 20) százalékban felelõs a lakosság egészségi állapotáért. de sem módomban. nem alakult ki gészségtudatos magatartás. [Mint annyi más esetben. mely a fentebb elhangzott szav kból kibontakozik: a társadalmi bajok ódiumát. és ahelyett. Ezt persze nem mondom ki. a helyi önkormányzati. jogalkotó és ellenõrzõ. legalábbis annak nagyobbik felét. a biztosítóintéze agánszektorban mûködõ struktúra gyógyító-megelõzõ. mint a kórházakban rem sínylõdõ betegek életének meghosszabbítása a fõigazgatónõ megismételte .) Szeretnék tisztázni egy közkeletû félreértést folytatja a fõigazgatónõ . stb. miért folyamodnak a legolcsóbb energiaforrásokhoz. általánosan jellemzõ az önsorsrontás: kövér vagyok. ahol a második halálokot ké tos betegségekben szenvedõ rászorulóknak csupán 50 százaléka részesül a szükséges sugárkeze nyitott szívmûtétek és a katéter-terápiás beavatkozások aránya a koronária betegségekben fo ejlett egészségüggyel rendelkezõ országokban tapasztalt arányoknak. védeni próbálják magukat Egyre gyakrabban hallani. A jelek szerint a jelenlegi nemzeti közép tól sem várhatunk túl sok jót. az összkormányzati munkán bel egelõzésben akkor sem igaz a 10-20 százalékos felelõsség ott. hogy nem nek öntudatos emberek módjára. hogy egy ország népének milyen az egészségügyi állapota. a helytelen táplálkozás. sovány húsok helyett? Teszik ezt egy olyan ors ahol változatlanul milliók élnek a nyomorküszöb közelében vagy éppen az alatt de ez megi ide tartozó vitatéma. ha k . Vajon egy 10-20 százalékos hat nysággal mûködõ hatalmas egészségügyi szolgálat megér-e mintegy ezer milliárd forintot éven k csak abban. egy ilyen megjegyzés végképp lehût eszélgetés légkörét.. hogy ez a szándék megvalósul majd. olyanok. Kifejtené ezt részletesebben is? Száz kilométernyi új autópálya balesetek százait elõzné meg. Ahol az alulfinanszíroz rendszerben a rendelkezésre álló szûkös anyagi és szellemi erõket 4-500-felé forgácsolják ailag elégtelen kis és törpe intézmények). ahogy a kormánypolitika az egész országért ] Szeretném. sem jogomban nem állt vitába kezdeni. sajnos. a dohá izálás. kalóriaszegény. a ci z egészségügyi érdekek megvédése és érvényre juttatása útján. rendbe hoznánk belõle az összes kórháza az orvosi fizetéseket felemelnénk 600 ezer forintra. mintha ezt a pénzt kórházakra fordí Ez a kijelentés olyan abszurdnak tûnt. ennek érdekében az elv iad vissza. a szakmai és gazdasági ellenõrzés teljes hiánya erdálják el a közpénzeket egy maroknyi orvosi elit kizárólagos érdekérvényesítése jegyében litika nem 10-20 százalékban felelõs a kialakult helyzetért. esetleg mikor válik elviselh né. akkor sem csökkennének döntõ mértékben tegségi és a halálozási mutatók. A többi az életmód. Például. függvénye. A legutolsó példa a Fidesz nyugdíjreformja . hogy minden kormányzat legföljebb regnálásának elsõ másfél-két évében hajlandó arra. a drog. Száz kilométer új autópálya felépítése t hoz a társadalomnak. áthárítani ektív gazdasági okok miatt hátrányba kényszerült tömegek nyakába. hogy a lakosság egészségi állapotáért az egészségpolitika 100 százalékban fel n belül elválaszthatatlan a közvetlen kormányzati. sõt 40 százalékos szerepet játszik. szemükre hányva. mint a kormánypolitika integráns széles és bonyolult intézményrendszerével száz százalékban felelõs a nép egészségi állapot zellemi feltételek között éppúgy. károsító hatások elhárításában. abban az életmód 30. a túlfeszítet gy éppenséggel a mozgásszegény tunyaság stb. legföljebb 15 százalékos hatást gyakorolhat az emberek életére. a minõségi élet Elképedtem ezen az összevetésen. silány édességekhez. a ciklus második felében n anyagi erejét a következõ választások megnyerésére összpontosítja. A külsõ társadalmi és szociális gondok. a férát mozgósítani képes tevékenysége. most is Csákány György professzor egyik elemzésében találtam meg a ndolat hátterének hiteles feltárását: A sarokba szorult egészségpolitikusok kiötlöttek jónéhány defenzív elméletet és szlogent. Az elmúlt évtizedben azt tapasztalhatt k. hogy maga az egészségügy mit kellene hogy javítson a sa kein belül. Ha eltekintenénk attól. hogy az egészségpolitika irányításának nagy felelõssége van a felso . hog látszat intézkedéssel segítsen az elesettek-nyomorultak sorsán. Számomra rég ismerõs az a politikusi-értelmiségi magatartás. hogy azt hittem. felvilágosító. melynek eredményeként épp a legsz b csoportok egyikétõl vették el a legtöbb pénzt. eznék lefogyni. az egészségüg váltani a világot. Ha megka mindenki által emlegetett 5-600 milliárd forintot. például az egészségügyi felvilágosítás hatékonysága. akkor is tovább sújtanának minket. mint a kö nyezõdés.(Abban nem bízom. Az egészségpolitika. Az.

Ezen gyógyszerek között an is van. innovatív gyógyszereinek eljutása a betegekhez. Nem inkább azért teszik ezt. hogy õket a isába terelje. Bizonytalanság alakul ki bennem. amellyel ren zik ugyanakkor az orvostársadalom fenntartja tudományának miszticitását. Az orvos információs monopóliumot képez Ennek egyik oka az a tudásmennyiség. vagyis ha ljesítményfüggõ bérezést kap. figyelmeztet. mert az egész orvosi karra ki el sem tételez kivételeket márpedig ezek szükségszerûen léteznek . Ezt természetesen saját érdekeinek megfelelõen próbálja kiaknázni. bocsánat. Ez mit jelent? Az orvosok visszaélnek ismeretbeli fölényükkel. más szóval: ha nincs páciens.) Nyugaton a páciensek kikövetelik. a közgazdaságtudomány akadémiai doktora is így nyilatkozik az egyik tanulmányáb még messzebbre mutató következtetéseket is levon. amelyet csak fokoz az információs aszimmetria. Az üzenet dr. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz szól és közli vele. mint a rák cukorbetegség asztma reumás betegségek Alzheimer-kór Parkinson-kór új. ha beteg leszek. az orvos dönt rólam. ne teremtené meg a saját betegkörét. amely 2002. szakkifejezésekkel jobban és gyorsabban tudják közölni a monda ivalójukat. akkor mesterségesen megvárakoztatja a betegeket. hogy a piac két pillére. Nálunk is kialakultak különféle betegeket tömörítõ szervezõdések. Az orvostársadalom mesterséges sötétségben tar (Az igazság kedvéért jegyezzük meg. Hasonló a helyzet a kezelésnél felhasznált gyógyszerekkel is. Ebbe a társadalmilag légüres térbe lép be a beszállítói kör a maga pénzével. hogy nincs az a kapacitásmennyiség. hogy: Akár 2 évet is késhet számos súlyos betegség. büntet. a gyógyszergyárak viszont bárkinek tudnak és akarnak is adni valamit. hogy a kormány tisztában van vele: a betegek nem vonulnak ki az utcára. hogy minél többet tudjanak meg a betegségükrõl és az alka tt orvosságokról is. ugyanazzal a lendülettel folytatja. hogy egy beteg a hozzá hasonló bajban szenvedõk vélemé elfogadja. A beteg tehát részint nem rendelkezik elege smerettel a racionális döntések meghozatalára. akkor ezeken a szervezeteken keresztül is próbál valósítani a céljaikat. de ezek még gyerekcipõben járnak. mely ha egyszer létrej . a kívülállónak is túlzásnak tûnik. így a megvásárlásuk el nagy terheket jelent a betegeknek. amely már hosszú évek óta nem kap biztosítási támogatást. Kompromisszumkészségtõl vezéreltetve a gyártók 2002 õszén újra tárgyalóasztalhoz ültek az O .határozom meg. Az állam vagy más hivatalos szponzor alig vagy egyáltalán nem támogat az ilyen egyesületeket. h ogy tüntessenek a jogaikért. például olyan módon. felismerték. mint a kívülállókét. Ha egyes gyó vagy gépszállítók el akarnak érni valamit. Nem adnak teljes körû tájék kalmazásuk céljáról és hatásmechanizmusáról. részint látszólagos választásait alapvetõen ajánlásai határozzák meg. másrészt nem ad magya yes orvosi praxisok keresettségére. mások megszûnésére. amivel esetleg értékes másodperceket nyerhetnek? Nem hiszem. mert az egyetemen tanult és a gyakorlatban beléjük rögzõdött us technikusokkal. A fõigazgatónõ nem reagál a közbevetésemre. Ez viszont azt jelenti. csak ritka esetekben j az. hogy Matejka Zsuzsa ezzel a véleményével nem áll egyedü i Erzsébet. hogy a hadvezérek csata közben a fogalmazás nyelvi tisztaságával törõdnének elsõsorban. Ilyen tekintetben figyelemre tarthat igényt például az a nyílt levél. tehát az orvos alapvetõ befolyással rendelkezik saját szolgáltatásai eresettségére. a keresleti és a ti oldal összemosódik. a va tegeké. mint a gazdálkodók vagy a rendõrök? A kerekesszékbe kényszerül egjelentek a Parlament épülete elõtt. az orvos mindig talál et Ez a kijelentés még nekem. latin és más idegen szavakkal telespékelt nyelvet használnak. hogy a betegek elõtt etetlen. a reumásoké és így tovább. hogy melyiket emelem le a polcról. nincs igazi politikai Arra gondol. és biztosítja az új és korsze gatását. becslésem szerint több millió f os költséggel. hiszen ez kiemelk dõ társadalmi presztízsének egyik tartóoszlopa. Ez egyedi jelenség. jelenleg is érvényes szerz 3 végéig jóval az infláció alatt tartja a gyógyszeráremelést. illetve az OEP fela datkörébõl következõleg inkább csak ellenõriz. november 7-én jelent meg az országos napilapokban hirdetésképpen. Az ilyesfajta akciók eleve kedvezõ helyzetbõl indulnak ki. Az állam. Ebbõl is látszik. Az Egészségbiztosító nem tartja be a gyógyszergyártókkal aláírt.

M. hanem amit megfelelõen finanszíroznak. Gy. hanem a környezetük i . amibõl az intézményüket mûködtetni tudják Az alapellátásban a háziorvosoknál a térítés kártyapénz formájában jelenik meg. hogy 0 óra u mazták meg. vagy mondjuk inkább. hogy apróság. Az illetékesek. Ezt a rendszert ilyen formában már nem sokáig lehet fenntartani. Jelenleg tízezernél több gyógyszer van forgalomban. Én már a legkomolyabban gondoltam rá. milyen körü t felhasználni. Emiatt akár további két évet is késhet egyes új. Ne gondoljon naivnak: én nem a feltétlen becsületességükben bíznék. A kórházak Homogén Betegségcsoportok nyakatekert pontrendszere eltorzítja a mûkö séges viszonyokat.és Támogatási Bizottság. valamint az OEP delegál tagokat. hanem azonos hatóanyagú orvosságokból harmincnegyvenfélét is piacra dobnak. hogy mibõl. tíz szakértõt egyenként ettó 20 millió forintos fizetéssel. hogy ennyi alapmolekula létezik. hogy az orvos évente l lább egyszer találkozzék minden betegével. annak a gyárnak a terméke volt. mert így juthatnak ahhoz a pénzhez. hogy a kérdéshez érdemben hozzászóljak. már nagy bajokra vall. ig tartott. vagy a magánpraxisba men át . melyeket akkorra már rég kinyom tak és expediáltak. akik figyelnének minden kétes ügyre. ebbe az Egészségügy a Gazdasági Minisztérium. Ne a . Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kénytelen állást foglalni. Az egyik inkább csak formai: a levél megírásának dátuma november 7. a Magyar Lupus Egyesület . tehát az újságokban való megjelenésének ideje. bár kizárt dolog. amire a betegnek szüksége van. A támogatások odaítélésében szubjektív indokok is szerepet játszhatnak? Igen. Változatlanu juk jelét annak. hogy egy egészségügyi miniszter soron kívül levett egy gyógysz a támogatási listáról. nem vagyunk képesek telj tekinteni a helyzetet. mondjuk. az EU-szabályok szerint 9 0 napon belül döntést kell hozni. Talán. melyek szerint a gyártók engedményeket k érdekében. Nálunk elpazarolják. hogy elkerüljék a vitákat. ügyeskedéseknek ebbõl az útve em a fõigazgatónõt. a finanszírozási rendszer az én elsõ tapasztalataim szerint is formális. hanem a Társadalombiztosítási Ár. Az OEP volt fõigazgatója szerint a beteg és a szakma szempontjából mélt tatlan tevékenységeket esetleg megjutalmazza. hogy a finanszírozás ésszerûtlen rendszerét képezze le az intézetére. sõt a komikum határát súr Lát-e kivezetõ utat a manipulációknak. tehát különös hangsúllyal. innovatív gyógyszerek eljutása a betegek Az EU-csatlakozás küszöbén a magyar betegek érdekében ragaszkodunk a jogbiztonsághoz Több ismerettel kellene rendelkeznem ahhoz. hogy minél több kártyát gyûjtsön össze. állítólag. Az a törekvés pedig. Tehetetlenül állunk például az elképesztõ gyógyszerfogyasztás elõtt. hogy az egészségbiztosító az elmúlt hónapok tárgyalásainak eredményét be a . Lehet. ami szinte lehetetlenné teszi. ahonnan elbocsátot . Áttörõ fontosságú új gyógyszer alapmolekula igen ritkán akad egy-két esetben. akik figyelembe kell hogy v egyék a szakmai kollégiumok ajánlását is. az Európai Reuma Betegek Ligájának Magyar Képvis lidaritási szövetségek után lezárásképpen. az aláírók névsora. az Innovatív Gyógysze repel. de ez t jelenti. mert. de tudunk olyan esetekrõl is. hazaviszik és elosztogatják. mennyit. az orvos an azt diktálják. csak ké isebb megjegyzést szeretnék tenni. Persze rossz. igyekeztek elhúzni a tör ezés folyamatát néhány bejegyzés két évet is igénybe vett. Bólintok.A megbeszéléseken jegyzõkönyvek kerültek aláírásra. elõfordul. a méltánylandót viszont megbünteti A kórházi t arra ösztönzi. csak támogatást nem kapnak. Információs aszimetria áll fenn a szolgáltatók és az OEP között. és könny játszható. [Olyan esetekrõl is hallani. hogy szerzõdtetek. fontosabbnak tûnõ momentum. hogy melyiket támogatj m mi hozzuk. hogy dõt szánhasson a betegeivel való foglalkozásra. Természetesen minden törzskönyvezett gyógyszert e nélkül is forgalomba lehet hozni. hogy a fenti új gyógyszerek 2003 januárjában támogatást kapjanak. A másik.] Sok függ attól. 1990-ig 800 gyógyszert használtak Magyarországon egyfajta használati célú gyógyszerbõl y készítménye állt rendelkezésre. osító társaságok nálunk gazdagabb országokban is elõírják. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak sikerül-e rendeznie a mûk odó erkölcsi normákat.. melyben a Feledékeny Emberek Hozz k Társasága . Ez a gyakorlat azonban már nem sokáig folytatható. Egyes tagok támogatási javaslatában elõjön a hála egy-egy gyógyszergyár korábban finanszírozta az õ külföldi útjait. aki rosszra gondol . õket talán nem leh megvesztegetni. A végsõ döntést az egészségügyi miniszter hozza m zterrel egyetértésben. és még bele tudták szorítani a reggeli lapokba. de mindenesetre gyanút kelt.

de finanszírozási ügyekkel is foglalkoztam. Az OEP szerzõdést köt zervezõkkel. többek között az amerikai managed care mintájából. akár egyszerû résztvevõként kapcs erbe. De az egész elképzelés akadémikus. Gyógyszerészként végeztem. A biztosítottjai a szolgáltatóknak csak egy körülírt. õ. az egészségügyet is lehet üzemként kezelni. Illik f eznünk. ezzel lelassult . és eb ia. Munkám során találkoztam Somody Imrével. és a legkisebb ballé is jelentenék. mert a rendelõjében felhasznált géz is az õ rezsijét terheli. Itt egy háziorvos c oportnak a központi egészségügyi pénzalapból leutalják a pácienseikre járó fejkvótát. hogy az ellátás a kórházon kívüli kezelés felé tolódjék el. abból indult ki. akkor lettem a veresegyházi Missziós Egészségügyi Központ l igazgatója. Biztos. Gyakorlatilag együttmûködõ gyógyító teamek alakulnak ki. Nemzetközi példákból indulnak ki. az ezer fõre jutó esetszám 13 százal volt alacsonyabb. rögzített csoportját ke a panaszaival. Prevenciós munkacsoportokat alakítottunk. A 2001-es évet az összes ellátásszervezõ pozitív eredménnyel zárta. a jogi szabályozás 12 hónap után megszüntette a szervezõkn k járó díj finanszírozását addig biztosítottként évi 500 forintot kaptak. a szakren ekek nyomán gazdálkodik. Másik kiindulópontként a brit GP Fundholding rendszert vették alapul. az egye következmények nélkül marad. egyelõre az ország összlakosságán egy öt százalékát öleli fel. A járóbeteg-ellátásban elvileg csekélyebb megtakarítást érhetünk el. m ek következtében anyagilag is jól jár. A mi IBM szervezeteinket egy igen egyszerû alapelgondolás vezérli. A 200 ki a szívérrendszeri megbetegedésre hajlamos. Az itt megjelent betegek egy fél év után nemcsak egészségileg álltak jo a megfelelõ kezelés eredményeként. hanem a zokat a szolgáltatásokat is meg kell vásárolnia számukra. és egységes. egyébként magánbiztosítóként mûködik: szolgált etve vásárol. 1-tõl 13 százalék gtakarítást tudott felmutatni. Személyesen is részt vett ebben a munkában? Igen. akár szervezõként. csak ki kell dolgozni a mûködtetésére alkalmas rt. melyekben a háziorvos. majd a Pharmavit Rt. jelenleg több mint félmillió magyar biztosított körében próbálják ki. szakrendelõknek. és viz tra hívtuk be õket. hog a szervezõ az országos átlagszámoknál jobban gazdálkodik a pénzzel természetesen kielégít akosság szükségleteit . stratégiai igazg ettem. az egy esetre jutó átlagköltség pedig 33 százalékkal. A háziorvos másutt akkor j ban. majd gondozásba k sorsának követése és elemzése. A fekvõbeteg-ellát apcsolatos kiadások is csak az országos átlag 82 százalékát teszik ki. mert a fekvõ legdrágább és a legösszetettebb tevékenység. mint az országos adatok. Ez hogy a hozzá feliratkozott állampolgároktól egységes díjakat szed be. hogy figyelnék minden döntésüket. Elterjedésében még komoly akadályokat kell legyõznünk ebben is fennmaradt a paraszolvencia. hiszen az egész rend az alapvetõ célja. de a rájuk jutó költség is alacsonyabb lett. Az adatok szerint az irányított betegellátás m elmûen kedvezõbben alakultak. melyeket õ vagy az orvoscsoport n m tud nyújtani. Egy n egyéb szempontok alapján korrigált fejkvótát utalnak át nekik egy elvi folyószámlára. és kontrollálják a költségeket. Az egész elgondolásnak az a lényege. amit a hasonló állapotú. elõre m ott tartalmú szolgáltatási csomagot ad érte. kórházakna egyéb intézményeknek kifizetett összegek alkotják. melyek legalább 40 ezer biztosított egészségügyi ellátását felvállalják. h kell felesleges kísértéseknek kitenni õket. Valamilyen reálisabb út nem kínálkozik? Felhívom a figyelmét az úgynevezett veresegyházi kísérletre . Minél költségesebb beavatkozásra kerül sor. akkor az év folyamán komoly megtakarítást könyvelhet el. mert nem tudunk pénzt keríteni rá.amiért ilyen sokat keresnek. a kiadási oldalt pedig az orvosoknak. ha a beteget rövid úton beutalja valamelyik szakrendelõbe vagy kórházba akár egy vér t is ott kötöztet be. Itt viszont érdekében áll a korrekt eljárás. beavatunk olyan szakembereket. de a vizsgálatról távol maradó személyekre kellett fordítan A rendszer még nem bontakozott ki a maga teljességében. de az is kétségtelen. így például a szakrendelõi vagy kórházi ellátást. A szûrési-gondozási felmé indulva minõségellenõrzési lépéseket is beiktatva lehetõvé vált a kiszûrt. A megelõzésre a Missziós Egészségügyi Központ tevékenységébõl hozok fel egy példát. ez ké ervezõk bevételi oldalát. Egyetértettem a szándékával. Az év vég a szaldót. a felét sem annak. akik a maga s kockázati csoportokba tartozó egyénekkel külön is foglalkoznak. A háziorvos nemcsak a maga személyes lehetõségei szerint látja el a betegeket. mint igazi vállalkozó. Mint már eml 1988 és 1996 között én voltam az OEP fõgyógyszerésze. hogy a háziorvosok többsége nem él vissza a lehetõségekkel. de korábban még nem kezelt egyéneket. az Irányított Betegellátás IBM-re. annál szigorúbban ellenõrzik az koltságot. ha az egyenleg pozitív. nem törekszik egymás kizsákmányolására. akkor kifizetjük neki a különbséget. ha negatív.

mûködése, de meg vagyok gyõzõdve, hogy csak átmenetileg. A fõigazgatónõ leengedi a hangját, csend áll be. Az órámra pillantok: már több mint másfél a beosztottak egymás után nyitnak be az ajtón elköszönni. Felállok és elköszönök. Még egy tek az asztalon könnyezve égõ gyertyára, aztán lenyomom a kilincset. € 6. A sajtóban néha feltûnik egy-egy pozitív hangvételû riport, mely azt kívánja bizonyítani, h talános pénzügyi nehézségek ellenére léteznek olyan kórházak is, melyek eredményesen dolgoz li többlettel zárják az évet. Példaképpen a kecskeméti kórházat szokták felhozni, de jut a gyulainak is, melynek már két éve nincs lejárt tartozása. Már óvatosabban emlegetik a zala rszegi gyógyintézményt, ahol hírek szerint úgy számolták fel a felhalmozódott hiányt, hogy an csökkentették az elvégzendõ méregdrága szívmûtétek számát, és a személyzet jelentõs rész Nem tudni, hogy ezek a lelkendezõ cikkek felsõbb sugalmazásra születtek-e, attól tartok, n em volt szükség különösebb inspirációra, a magyar sajtó elég jól be van idomítva ahhoz, hog lmérje, mit kívánnak tõle az õket mozgató politikai erõk. Ezek az írások azonban nem tudnak tni azon az alapvetõ tényen, hogy a fekvõbeteg-intézmények jóval többet költenek, mint amen evételhez jutnak, és szinte megállíthatatlanul sodródnak a pénzügyi csõd felé, vagy már bel k ebbe a szakadékba. Illusztrációként két kórház helyzetét kívánom bemutatni, a közelítõ te kisebb és egy nagyobb intézményét. € € Pécsrõl Siklós felé tartunk, a kísérõm egy kis kanyart tesz a kocsijával, hogy megmutassa a ai elfekvõkórházat: Már nem mûködik, a közelmúltban zárták be. Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy nem gazda . Az öreg emberek életben tartása gazdasági kérdésnek számít? kérdezem megdöbbenve. Úgy látszik, nálunk is azzá válik. A kerítés mögött nem látni embert, csak a sártól összetapadt szõrû kutyák vicsorognak ránk, raktározásra használják. Hamarosan beérünk Siklósra, délidõben is sokan ácsorognak, sétálnak az utcákon, köztük java iak is. A városban hivatalosan 10,8 százalékos a munkanélküliség, 447 fõt érint, de a közvé tatlannak tartja ezt a számot, szerintük legalább ugyanennyien kimaradtak a lajstromból, mert az állástalanságuk idõtartama már túllépte a regisztrálás kereteit. A siklósi városi kórházat ez volt az utunk célja egy közhasznú társaság üzemelteti, mel ormányzat dr. Fülöp Erzsébetre bízta. A doktornõ nemcsak évtizedes orvosi mûködésével érdem bizalmat, hanem a menedzseri teljesítményével is. Már korábban privatizálta és azóta is er sen mûködteti a helyi rendelõintézetet, most a kórház fekvõrészlegének a szanálását vállalt Az épület egy összevissza foldozott, egész szerkezetében barkácsolt létesítményként hat a s kórháztörténeti monográfia feljegyzései szerint 1893-ban alapították az itteni huszárszázad l szabaddá vált kaszárnya átalakításával. Azóta számtalanszor felmerült a terv, hogy lebont emeljenek a helyébe, de 1938 óta sem Magyarország, sem Siklós történelmi sorsa nem tett le etõvé ilyen nagyobb szabású vállalkozást, legföljebb valamelyik épületszárnyra húztak rá mé A lebomlás a legújabb idõkben is folyamatos: az 1994. június 30-i állapot szerint 153 vol t az úgynevezett szervezett ágyak száma, ez napjainkra 105-re csökkent. Pécs, Kaposvár és más nagy egészségügyi központok közelében van-e értelme fenntartani ezt A mentõk nem tudnák átvállalni a feladatát? Nem alkalmasak rá. A siklósi mentõállomás összesen egy eset- és két szállítókocsival mûkö tek, elõfordult, hogy órákig nem tudtak elvinni egy akut ideggyógyászati beteget, saját áll orvosokkal sem rendelkeznek. Ha a mi kórházunk megszûnne, a környék elsõ fokú ellátó centru na fel, a cigánytelepekrõl pedig biztosan nem járnának be Pécsre kezeltetni magukat. De tu dja mit? Elõbb ismerje meg a kórházunkat, aztán feleljen maga a saját kérdésére. Így lesz bólintok, és elõveszem a jegyzetblokkomat. Mennyi a létszámuk? 162 ember. (Újra a már említett kórháztörténeti monográfiából veszem az összehasonlító adatot: nem egé a létszám 233 fõt tett ki igaz, hogy a szakrendelõ személyzetével együtt.) Milyen a képzettségi szintjük? Több mint százan segédápolói minõsítésbe vannak besorolva, õk a minimálbért kapják term lõ pótlékokkal kiegészítve. A szakmai elõrelépéshez el kell végezniük majd a HID elnevezésû olyamot. (A hasonló minõsítések más kórházakban is okoznak különféle bonyodalmakat, melyeket csak ta

kök bevetésével tudnak legyûrni. Például sok helyen csak úgy tudják megtartani a bértáblán besorolt adminisztratív dolgozókat, hogy papíron segédápolóként tüntetik fel õket, és az el pótlékokkal magasabban dotálhatják.) Tíz évvel ezelõtt 33 orvossal rendelkeztek, most mekkora a létszám? Tizenöt. Ez elégséges? Nem, a minimumhoz képest is legalább öt fõ hiányzik. Például az egyetlen aneszteziológusi k is betöltetlen jelenleg. A korábbi szakorvos úgy gondolta, hogy jobban megtalálja a számí , ha felmond és inkább vállalkozóként, számlára dolgozik tovább. Be kell ismernem, hogy a m zempontjából pontosan mérte fel a helyzetet. A kórháznak viszont pluszkiadást jelent. Akkor is jobb, ha a hasonló ügyeket egyértelmû korrektséggel kezeljük. Hallottam egy anes ziológusról, aki egész nap fel-alá rohangált vagy bujkált, hogy ne találják meg, és a mûtét után kerülhessen sor, mikor már túlórában dolgozhatott, magasabb bérért, az operatõr közbe dühöngött. Hiányzik továbbá egy sebész és még három más orvos is. Ez a létszámbeli kiesés nappal még de az ügyeletet már nem tudjuk megszervezni ebbõl a keretbõl. Volt olyan évünk is, hogy a zülészeti osztályon összesen két orvos dolgozott: operáltak, szülést vezettek, járóbeteg-re kvõbeteg-kezelést láttak el. Az egyik este az egyikük ment haza, a következõ este a másikuk e aki otthon tartózkodott, az is behívós maradt, vagyis készen kellett állnia, hogy bármi isszarendelik. Valamiképp mégis megoldják? Pécsrõl járnak ki hozzánk fiatal orvosok, õk is vállalkozóként mûködnek, de egy idõ után szatérnek majd a klinikára, ahol szélesebb körû rutint szerezhetnek, és karrier tekintetébe s inkább szem elõtt vannak. Keveseket vonz az a jövõkép, hogy Siklóson csinálják végig a pá t. Miért? A város társadalmi rangsorában milyen helyet foglal el egy orvos? Presztízs dolgában nem vetélkedhet a sikeres vállalkozókkal, valahol a pap és a polgármes tán következik. A közvélemény a keresete szerint osztályoz mindenkit. A paraszolvencia sem emeli meg a rangjukat? Még a szülész és a belgyógyász sem kap hálapénzt a túlnyomórészt cigány betegektõl. Amely rá, az nem a siklósi kórházba jön a bajaival, hanem legalább Pécsre, de inkább Budapestre. A pénzügyeknél maradva: milyen a kórház anyagi mérlege? Most nyárra 62 millió forintos adósságunk jött össze, ezt az év további szakaszában sem t azdálkodni majd, legföljebb arra törekedhetünk, hogy ne nõjön tovább jelentõs mértékben. Mi t igyekszünk megfogni, a beszerzéseknél figyeljük az egyet fizet kettõt kap -akciókat. Láz 160-féle gyógyszer közül választhatunk, de ha egy adott gyár termékeibõl vásárolunk, bizon zményekben részesülünk. Régen adtunk a betegeknek pongyolát, hálóinget, papucsot, de ezek m szakadtak, hogy vödrökbe hányva vitték el õket, pótlás viszont nincs. A kórháztulajdonos nem segít? Négy városi önkormányzat tart fenn minket: Siklós, Harkány, Beremend és Villány, egyik se pénzben. Mikor az ultrahang-gépünkön fejcserét kellett elvégeznünk 2,5 millióért, körlevele intéznünk hozzájuk, hogy ki mennyivel tudna beszállni. Inkább csak olyan alkalmi támogatás t kapunk, mint hogy a beremendi cementgyár vesz nekünk egy klímaberendezést, vagy a szülész t felújításánál a városbeliek hozták az építõanyagot, vagy beszálltak szerelni társadalmi m ndolom, a többit kórháznézés közben is megbeszélhetjük. Felállunk és elindulunk ismerkedõ sétánkra. A falakon, a vezetékeken, de a kórház szívét je ségen is látszanak az általános leharcoltság nyomai. A mûtõben két asztal áll; az egyik e sszában elhasadt, a másiknak a hidraulikája romlott el, a két meghibásodás szerencsére nem idõben történt, ezért úgy-ahogy lehetett mûtéteket végezni. A hasonló bajok veszélye szint magyar kórház feje fölött ott lebeg. Pécsen a 400 ágyas klinika traumatológiai mûtõjében ös ztalon kerülhetett sor operációkra, mert az egyik fölött elromlott a lámpa, és csak úgy le a megfelelõ szögbe beállítani, hogy egy mûtõssegéd gézszalagot kötött rá, meghúzta és folya helyzetben tartotta. Körülnézek: a hõlégsterilizátor már hónapok óta nagyjavításra vár, a nõgyógyászati altatógé minc évnél öregebb röntgenkészüléket csak nemrégiben selejteztek le és szállítottak el. Mennyibe kerülne a kórház teljes felújítása? Körülbelül nyolcszázmillió forintba és ennek az összegnek a felét a mûtõre kellene költen re drágább lesz, egy ultrahang-készüléket 1994-ben még 25 millióért meg lehetett kapni, az bfejlesztett változata már 50 millióba kerül és a mi anyagi lehetõségeink nem növekednek

rányosan. Egy pillanatra sem állhatunk le, a kórház minden nap felvételes, 400 ezer környék i ember ellátásáért felel. Hány haláleset fordul elõ? Ez változó, hetente 2-3. Még mindig a mûtõben álldogálva beszélgetésbe elegyedek egy Pécsrõl kijáró fiatal sebésszel erül, hogy ebben az egyetlen helyiségben szeptikus, vagyis fertõzõ, és aszeptikus mûtéteket dául szülések levezetését, egyaránt lebonyolítanak. A két mûtõágy azonos légtérben helyezke y vékony anyagból készült függöny választja el õket. Hogy lehetséges ez? A körülöttem állók hallgatnak, végül egy mûtõssegéd próbálja megadni a magyarázatot. Úgy szoktuk szervezni, hogy azok a mûtétek, amelyek fertõzésveszélyesek, délután kerüljen De hát ezzel párhuzamosan a szüléseket nem lehet mindig délelõttre idõzíteni. Hát nem. És utána fertõtlenítik az egész helyiséget a padlótól a mennyezetig? Hogyne mondja a mûtõssegéd , néha még egy fél óra is rámegy. A többiek letorkollják. Mit beszélsz hülyeségeket! Csak a mûszereket másfél óráig sterilizáljuk! azzal gyorsan társukat a helyiségbõl. Nem provokálok tovább, inkább néhány átlagos meghatározó körülmény után érdeklõdöm. A kórhá napot tesz ki, ezt a tartamot jelentõsen le lehetne csökkenteni az úgynevezett egynapo s sebészet bevezetésével. Gondok vannak a betegek elhelyezésével is, egy új hotelszárnyat ne építeni. Itt minden marad a régiben mondja az orvos , az átlagember különben is csak azt a mûté süli, amelyik sokáig tart, és jó nagy seb marad utána. A körutam ezzel véget is ért, mehetek vissza Pécsre. Az autóbuszállomás meglehetõsen messzi kszik a kórháztól, az igazgatónõ felajánlja, hogy kivisz odáig a kocsijával. Átvágunk a nyá fürdõ városon, Fülöp doktornõ nem állja meg, hogy menet közben meg ne kérdezze: Most, hogy körülnézett, mi a véleménye: egy mentõállomás tudná pótolni a kórházunkat? Tudom, hogy semmi sem múlik a válaszomon, és az udvariasság is azt diktálná, hogy a kórház döntsek, de nem tudok erõszakot tenni magamon. Igen, azt hiszem, hogy ha a mentõk megfelelõ kapcsolatot építenek ki és tartanak fenn a p i és a többi nagy kórházzal, a siklósi emberek jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnéne A párbeszéd ezzel megszakad, és a búcsú is fagyosra sikeredik. Megnézem a menetrendet: a le közelebbi busz csak egy óra múlva indul Pécs felé. Leülök egy padra, és tovább olvasgatom a kórház történetérõl szóló könyvet, Benkõ doktor, a szülészeti-nõgyógyászati osztály elsõ be k az 1952 1956 évekre: A segédorvosok harmadnapokon ügyeltek, a »szabad« napokon mentõszolgálatot, illetve mozgó rvosi szolgálatot teljesítettek Sebész és nõgyógyász kölcsönösen asszisztált a mûtéteknél, yász altatott nyílt módszerrel, chlorethyl-aether narcosis formájában (hosszabb mûtéteknél 00 grammos aetheres üveg is elfogyott). Vérvesztés esetén elsõsorban volumenpótlást tudtunk biztosítani. Méhen kívüli terhességnél retransfundáltuk a hasban talált vért. A szolgálat nemegyszer 24 órás volt, a szülõszoba ab okszor köszöntött ránk a hajnali napsugár, ahogy a nagyharsányi hegy mögül elõbukkant Leengedem a könyvet magam mellé a padra, ezekre a régi orvosokra gondolok, és hangtalanu l, de megkövetem magamban a siklósi kórházat. € € Egy régi, még a háború elõttrõl származó feljegyzés így írja le a Péterfy Sándor utcai kórh Budapest Székesfõváros szívében, a VII. kerületben, a Bethlen Gábor utca, István út, Rotte Péterfy Sándor utcák közötti telken, az utóbbi két utca sarkán évek során kifejtett gondos készült és a nemes szociális rendeltetésének és hivatásának átadva emelkedik a modern techn a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete (MABI) új központi rendelõjének, gyógyszertárának letes hatalmas épülete, s mellette a központi fõzõkonyhát, kazánházat és mosodát magába fog etcsoport Az igazgatóság az elnökség javaslatára 1931. évi március hó 4-ik napján megtartott ülésében atával a kórházi, rendelõintézeti és gyógyszertári építkezés tervezésével dr. Hültl Dezsõ m a gazdasági épület tervezésével pedig Hegedûs Ármin nyug. székesfõvárosi mûszaki fõtanácsos A megbízott mûépítészek a terveket elkészítették, az elnökség és az igazgatóság ezeket, val ket letárgyalta és elfogadta, majd a népjóléti és munkaügyi magyar királyi Miniszter mint f eti hatóság, 1931. évi október hó 5-én kiadott rendeletével a határozatokat jóváhagyta s az

ig az új kórház és rendelõintézet építését, valamint berendezését engedélyezte. A munkák pá kezett ajánlatok elbírálása és a vállalatba adást tárgyazó önkormányzati határozatok felsõb ezés ténylegesen 1932. március hó 2. napján vette kezdetét. Az építkezés közel két évig tar ecember havában fejezõdött be Legyen a hajlék az egészségnek büszke reménysége, a betegnek üdítõ forrása és lebegjen fele or a Mindenható áldása! Az 1930-as évek legvégén, illetve az 1940-es évek legelején magam is láttam ezt a kórházat. mindennel megpróbálkozó, folyamatos munkanélküliséggel küszködõ apám valamilyen rejtélyes m lt a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének. A Péterfy Sándor utcában fogadták az ellátás akat, apám engem is ide hozott be, ha új lúdtalpbetétre szorultam. Emlékszem, hogy kõbányai nyomortelepi lakásunk után ez a rendelõintézet a testet öltött fén akulátlan tisztaságával, kinyitható üvegtetejével, hangtalan zöld linóleum padlójával, dísz lán valami halk háttérzene is szólt, de ezt már nem tudom felidézni magamban. A háború után a világ változásaival együtt a MABI is eltûnt, a kórház állami felügyelet alá agyobb bajaimmal az új területi rend szerint kijelölt SZTK rendelõbe jártam. Csak évtizedek el késõbb egy sportsérülés kapcsán vetõdtem el újra a Péterfybe. A kezelés után a Bethlen t ról átsétáltam az átellenes Péterfy Sándor utcai kijárathoz. Menet közben a szél iránya hir rdult, és furcsa, édeskés bûzt éreztem. A háborús idõkbõl jól emlékeztem erre a szagra: bom ott felszállni, de nem akartam elhinni, hogy ez terjenghet egy kórház területén. Késõbb kid , hogy a szimatom nem csalt meg: a hullaház hûtése már napokkal korábban elromlott, és a be nük tárolt holttestek oszlásnak indultak. Aztán megtudtam, hogy ez egyáltalán nem számít ki esetnek, a környéken lakók gyakran emelnek panaszt ilyen okból. Aztán megint hosszú évek teltek el, 2002 októberében látogattam el újra a Péterfy kórházba portanyaggyûjtés céljából. Körülnéztem az udvaron, úgy tûnt, hogy a már korábban is észlelt kozódott. A vakolat fellazult, egy-egy erõsebb szélroham hatására nagy darabokban zuhan le a falról, több baleset is történt ennek következményeként, az autók már csak tisztes távol ek leparkolni. Bent az igazgatósági épületben viszonylag kedvezõbbek az állapotok, igyekezn k rendet tartani, szemet gyönyörködtetõen feltûnik egy-egy régi idõkbõl származó faragott t Megpróbáltam felkészülni a dr. Ferenczi István kórház-fõigazgatóval folytatandó beszélgetés dá -ban megnéztem a róla szóló szócikket, eszerint: orvos, belgyógyász, 1968-tól dolgozik a or utcai kórházban, végigjárta a ranglétrát, volt belgyógyász alorvos, adjunktus, fõorvos, 5 között orvosigazgató, 1995-tõl fõigazgató. Hematológiával foglalkozik, hobbija: horgászat kedés. Bár telefonon már tárgyaltunk, személyesen most elõször találkozunk Ferenczi doktorral, az es éveinek végét taposó, magas termetû, kopaszodó férfi udvarias szabványmosollyal fogad evés okot találhat a vidámságra. Augusztus eleje óta egy, a fõvárosi önkormányzat, vagyis a rtó által kirendelt csõdbiztos mûködik a kórházban Ferenczi doktor fõigazgatói mûködése a Nem mondja ki nyíltan, de nagyjából biztosra veszi közeli leváltását vagy elõnyugdíjba küld nem akarja elrontani majdani elhelyezkedési esélyét egy felelõtlen nyilatkozattal. Már az elsõ szavakból kiderül, hogy a kórház adósságai megközelítik a 600 millió forintot. Hogy jött ez össze? Anélkül, hogy el akarnám hárítani a rám jutó felelõsséget, el kell mondanom, hogy Budapes hes és hátrányos feladatokkal többnyire a Péterfy kórházat találták meg. Annak idején ránk etett Balassa kórház felszámolását, anélkül, hogy megfelelõ kereteket biztosítottak volna h irattárukat csak a pincében tudtuk elhelyezni. 1998-ban hozzánk csatolták az Alsóerdõsor utcai Erzsébet kórházat is. Az egyesítésnél egy hoztak magukkal, ez késõbb csak tovább növekedett az elmaradt adókkal és az elvesztett munk yi perekben kifizetendõ kártérítések összegével. Az 1510 ágyunkkal jelenleg mi számítunk Budapest legnagyobb kórházának, de ezen kívül sza et, felnõtt- és gyermekfogászatot is fenntartunk, nappali melegedõt is mûködtetünk, a tevék összesen 21 telephelyre terjed ki. Ehhez képest viszonylagosan kevés támogatást kapunk. A fõigazgató nem mondja ki, de közismert tény, hogy a magyar egészségügyben nem érvényesül elve, a kórházak egymás elõl viszik el a rendelkezésre álló, meghatározott összegû, egyébk pénzt. Az Uzsoki például építhetett magának egy európai színvonalú új szárnyat, nem is besz ról, melyek állami intézményeknek számítanak, egyszerre két minisztériumhoz is kötõdnek a és az oktatásihoz, õk nyugodtan görgethetnek maguk elõtt milliárdos adósságokat. Csak a de ni mutathat fel pozitív szaldót, a másik három orvostudományi egyetem fenntartóként éppen m an nyújtott be kérelmet 1,18 milliárdos adósságtámogatásra. Azt mondják, fõigazgató úr, hogy maga nem tartozott a kórháza érdekében az asztalt csapdo közé.

Valószínûleg igazuk van, nem ez a stílusom. Politikailag sem evez a jelenlegi hatalom farvizén. Minden sértõ szándék nélkül kérdezem: k meg magát a helyén? Ferenczi doktor változatlan mosollyal tárja szét a karját, és nem válaszol. Van kiút ebbõl a helyzetbõl? Bizonyára hallotta már, hogy minden új miniszter meg szokta ígérni azt a bizonyos 600 mil iárdot az egészségügy szanálására, aztán jön egy pénzügyi államtitkár, és véget vet az álmo , hogy a jövõ évi költségvetésbe betervezett többlet nagy részét elviszik majd az idei bére i és az infláció. Ami kézzelfoghatónak látszik, kiírtak egy 2,6 milliárdos pályázatot, mi i ezünk rá. Az ügyek viteléhez szükséges pénzbõl jórészt magunknak kell fedeznünk az amortizációs köl her az idõ múlásával folyamatosan növekszik. Példaként megemlítem, hogy 1993 94 sok új gépe ptunk, ezek garanciája mostanra lejárt, szervizre nem telik amíg mennek, addig használju k õket. Hogy részesülnek a közbeszerzésekbõl? Sokszor valóságos kálváriát kell járnunk, a közbeszerzési bizottság egy hiányzó kettõspon eti a papírokat. Az eredményhirdetés csak fokozza a szakmán belüli ellentéteket, minden ves tes feljelentést tesz. Ha nyertünk, néha azzal sem jutottunk messzire. A sebészeti mûtõnkbe még nem vezették be a légkondicionálást, 1999-ben kaptunk rá 90 milliót, de ennyibõl nem tu megoldani, mert a szállítók legalacsonyabb ajánlata is 110 millióra szólt. Azóta hiába megy elé a magunk igényeivel, az árak gyorsabb ritmusban emelkednek. Aki szegény, az mindig rosszul jár, akkor is, ha szerencséje van. Még 1990 elõtt sikerült lnunk egy uraságoktól levetett komputervezérlésû érvizsgálót, de hamar tönkrement, és kid hatatlan, mert itt egy csavart sem lehet kapni hozzá. Amerikából is érkeztek gépek, melyek 110 voltra és a miénktõl eltérõ wattszámra voltak beállítva ráadásul nem rendelkeztek ma yel. A gépek néha olcsók, de a mûködtetésük annál drágább, mert csapvizet nem lehet belecsu sak az adott gyártmányú reagenst, nyolc-tíz évig kell vásárolnunk hozzá, de mást nem tehetü a pipettázáshoz már nem térhetünk vissza. Idõnként azért valami jót is ki lehet fogni. Az európai uniós normák bevezetése miatt Ném és Ausztriában is komplett kórházi felszereléseket cserélnek le, ezekre szoktak lecsapni a élelmesek, persze a nyugat-magyarországi intézmények közelebb fekszenek hozzájuk, így elõn indulnak. Nekünk ebbõl is csak a resztlik jutnak. A nõvéreink létrehoztak egy alapítványt olatot teremtettek egy hamburgi kórházzal. Valahányszor kilátogatnak hozzájuk, megnézik, ho y mit lehetne elkérni tõlük, kaptunk például leszerelt ágyakat, éjjeliszekrényeket, nõvérru Elõfordul olyan eset is, hogy maguk selejteznek le valamilyen felszerelést? Igen, például ágyakat, régen Erdélybe küldtük õket, most már inkább az itthoni hajléktala Visszatérve az elõbbi témára: ezekben a nemzetközi kapcsolatokban nem rejlik benne az a v szély, hogy a külföldi partnerek magukhoz csábítják a magyar munkaerõt? Be kell látnunk, hogy ha valaki el akar menni, úgysem tudjuk visszatartani. Már kialak ultak a szûk keresztmetszetek , a legfontosabb hiányszakma az aneszteziológus és a szundi bák , vagyis az altatónõvérek, az õ hiányukban akár hét osztály is mûködésképtelenné válhat traumatológia vagy a belgyógyászat. Emelnünk kellett az aneszteziológusok ügyeleti díját és k járó egyéb juttatásokat, a most folyó vizsgálat ezt túlzottnak találta, és a terhünkre ró emélem, hogy az utódaim találnak majd olyan megoldást, amely nem igényel anyagi ráfordításo Addig nem tehetünk mást, mint hogy kizsákmányoljuk a szakembereink maradékát. A diagnoszt : a labor, a röntgen, a szövettan nehézségei is megbéníthatják az egész kórház munkáját. A t megmutatkozik, elõfordult, hogy Karácsony elõtt alig találtunk ügyeletest a toxikológiai, vagyis ahogy a környéken nevezik, az öngyilkossági osztályunkra. Szabad még feltennem egy kényes kérdést? Milyen a kapcsolata a csõdbiztos asszonnyal? Személy szerint régi jó ismerõsöm, nem ellene, hanem általában az önkormányzati biztosok l kapcsolatban vannak fenntartásaim. Õk helyzetüknél fogva ellenfelei a kórházigazgatónak. ztában vannak vele, hogy az õ saját területükön is akadnak hibák, tõlünk viszont a tökélete k meg. Olyan adatokat igényelnek tõlünk, melyekkel nem rendelkezhetünk, nem veszik figye lembe, hogy a kórházak többségében nem alakult ki átfogó informatikai rendszer mi is prób egy világbanki pályázaton, de nem sikerült nyernünk , nincs mindig naprakész könyvelésünk juk áttekinteni a raktárkészletünket. Erélyes kopogással, határozott léptekkel egy fekete hajú, fehérköpenyes asszony nyit be az , Ferenczi doktor bemutatja: Melcherné Szerján Piroska, a kórház fõmérnöke. Az asszony hatvanas éveinek vége felé jár, már rég túllépte a nyugdíjkorhatárt, vissza is v

lehetetlenné téve minden kapcsolódást. Lehet. Az is elõfordult. Itt helyezkedik el a melegvíz-szolgáltatás. Különben sincs rá egy fillé A kelet-nyugati metró építésénél valahol a Blaha Lujza tér környékén átvágtak egy föld alat azóta szabadon áramlik a Péterfy kórház felé. és azt tömködték be a résekbe. h e hordják el. mit akar látni elõször? kérdezi Melcherné. Mihez kezdjünk. az üveggyapot-szigetelés sok helyütt felbomlott. Ezt a veszélyt egy szelep beiktatásával egyelõre kiküszöböltük. a szen raktárakat. és a fõmérnök asszony gondjaira bíz. fölébe egy újat és m t raktak. majd mikor ezen is átütött. a kulcsokat kezelõ kísérõnk elemlámpával világít elénk fölfelé mutat: Még Lucifer is fölöttünk van! A folyosó állaga a végletekig leromlott. amit a szikszói kórházban csináltak még 1963-ban. a víz változatlanul betör. Kísérõnk beljebb emeli az ele körét: hátrébb alulról is jön a víz. ezzel-azzal. Hirtelen egy tolókocsi elõz meg minket. összesen másfél méteres vastagságban. a gáz és a csatornare központja. amely a legjellemzõbb a kórház mûszaki állapotára. Állítólag több mint harminc kiló avas szalonnát é gyûjtöttek össze. Az ürülék és a zsír bûze olyan erõs volt. és négy órára leállt minden. a szerelõ hetvenéves elektromos vezetékeket mutat. egy mindkét lábán combból csonkol . lehet. hogy a Rottenbiller utcán végighúzódó fõvezeték visszanyomott . Nem. a legkisebb sérülés esetén rácsöpög. kérdé tútjáról: annak idején osztályidegen származása miatt csak szerszámlakatos tanulónak vették munka mellett szerzett diplomát. A poklok legmélyebb bugyra kétségkívül az úgynevezett közmûpince. A feltörõ talajvíz ellen úgy próbáltak védekez y az aljzatra egy betonréteget terítettek. nincs mód semmiféle komolyabb erelési munkára. a vezetékek belógnak. hogy nem. Aztán többen is felfedezték a munkások és jöttek és le-lecsaptak egy darab szalonnát. A hatalmas alapterületû. és valahányszor a Duna szintje meghaladja a zerinti 252 centis szintet. Szóval hová menjünk? Arra a helyre. és idõnként felrobbannak mondja Piroska. és az eltelt évek alatt csak tovább nehezült. hogy beépítették a folyosóvégeket. még a mûtétek is. és a mennyeze en keresztül lefolyt a tartalma. dupla árat számít fel. A forgalo e leszorult a mélybe. tócsákat alkotva megülepszik a betonpadlón és megposhad. A szennyvízvezeték is tömítetlen. hogy még egy gör verhetett volna neki. Mindenekelõtt: szólíthatom Piroskának? Rendben. nemrégiben megrepedt. késõbb kívülrõl is vágtak hozzá egy lejáratot. Az általános leromláson kívül spec is közrejátszottak. még jutavászon etelés fedi õket. Leül egy kávéra. én is csak így hallottam.a kórház újra és újra kikönyörögte nála. A fõigazgató most mintegy önmaga mentesítésére hívatta fel õt. de egy csõtöré oríthatja a fél kórházat. kicsi az ûrszelvény. még ebben az irdatlan párás sötétben is felélénkíti az embe Piroska fõmérnök asszony nem hagyja. Ide csak benézünk. Valakinek támadt egy olya n ötlete. hogy a különbözõ szolgáltatások vivõrendszereit hermetikusan el i egymástól. eltûrhetetlen állapotokat tere például az ételkihordó bármikor összetalálkozhat egy tepsit toló hullaszállítóval. Akkor nézzünk le az alapszinti közlekedõ folyosóra. utcai ruhában nem tudunk bemenni. A gépház. Nem lehetne kiszivattyúzni? kérdezem. Továbbmegyünk a folyosón. a víz az elektromos vezeték fölött fut. mint egy normáli ságú helyen. Egy lépcsõn ereszkedünk le a mélybe. ez is elpang. Most kibélelték mûanyaggal. ez a kórház legalacsonyab iépített pontja. Nincsenek más módok a szigetelésre? Meg lehetne próbálni azt. hogy eltérjünk a lényeges dolgoktól: A szennyvizes akna fala szomszédos volt a konyháéval. hogy a belmagas lecsökkent. számtalan épületre tagolódó Péterfy kórházban sohasem volt egyszer mozgatás. A legenda a legõsibb anyanyelv. viszont csak derékszögben meghajolva lehet közleked Ha egy külsõ vállalat valamilyen munkát végez itt. A ezen a területen. Idõzített bombák ketyegnek itt. Egyszer eltö anyvezeték. Nin betartva az az elõírás sem. elfoglaltságára hivatkozva a gy egy más alkalommal folytassuk a beszélgetést. hiába szigeteltek cementtel. ill zánház a régi épület alagsorában mûködött. és egyelõre nincs baj vele. az épületek alatti közlekedõfolyosóra. hogy folytassa a munkáját. akár egy csapból. Számos osztály külön mûtõhelyiséget igényelt magának. hogy próbálják meg szalonnával. hogy igaz volt. mert a mennyezetrõl folyam atosan csurog a víz. a fûtés. akárha egy buzgár törne fel. elönti a pincét. é . csurog belõle a mo lé. és az egész épület összeomlik. ezeket csak úgy l kítani. Ezzel csak annyit értek el. ezért a fõorvos leöntette mésszel az egészet. mert kiüregesedik a föld.

elõnynek számított. aztán visszajött. Továbbra is a mûszaki állomány viszi a vállán a Péterfyt. A teljes gõz-. Ez. nem következett be. a legjobb helyen teszem. akiket a mentõk már haldokolva vettek f el. Régebben egy orvos bármilyen szakra kívánt is specializálódni. vérzés keletkezett. a szövetvizsgálatok. Ezek közül az Erzsébet kórházé számít a viszonylag k úgynevezett tálcás-polcos rendszerû. nem kell messzire vinni. csípõficamos férfi közeledik rángatódzva fel Meleg van. Másik fo lt. az elõbb még kért egy pohár vizet eg is köszönte. hisze valaha önálló tevékenységet folytattak. hogy a haláleseteknek alig 15 százalékát követi bonc Öt-tíz esetben is elõfordult. Az állományt csak nehezen tudjuk feltölteni a szükséges szintre. és alig néhány perccel élték túl a beszállítást. hogy én magam kértem hivatalos boncolást. cigarettázik. de a többi munkás is köztéri szobrot érde . ami természetes. ebben a számban benne foglaltatnak azok is. d p alatt elhalálozottakat már csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja befogadni. de kérdezze meg errõl Szentirmay professzor urat a Kékgolyó u i klinikán. teli tüdõbõl fújja a füstöt. Majd folytatódik a különös karnevál. majd egy fehérköpenyes. igaz. melyet vonzana egy hullaház látványa. A boncolóorvos a kórházban folyó munka legfontosabb minõségi ellenõre. sze encsére néhány nyugdíjas szakember. legfeljebb rosszul leszek. a citológiai és lemzések is a feladatkörébe tartoznak. mint tudjuk. hogy: de hiszen ez halott. de a riporteri szakma alaptörvény i közé sorolom.enne. A patológia más kórházakban is válságos helyzetbe került? Én úgy gondolom. ha elõ ig patológusként is mûködött. Ma már kevesen vállalják ezt a munkát. Ennek a tanulsága tosak lehetnek. Azt szokták mondani. hogy ha kifújna a gõz. hogy ha gyõznek a 2002-es választásoko r rendbehozatják az egész kórházat. Ide is be kíván menni? kérdezi a fõmérnöknõ. a liftek és más mûszaki létesítmények helyrehozat legalább tizenkétmilliárd forint kellene. némi kétkedéssel a hangjában. ami az olvasót érdekelheti. A szakmában csak Halottsétáltató -nak t ráállította a maga lábára. az egész gyógyító munkát megingathatják. mert csak õ tudja bizonyossággal megállapítani. egyik kollégánk tíz év ek. hogy igen. Annak idején Deutsch Tamás miniszter úr megígérte. (A menet közben meghalt személyeket a mentõknek az Üllõi útra. az Országos Igazságügyi Orvo ntézetbe kellene bevinniük. bele nem halok. hogy a patológus nem születik. majd egy ajtón feltûnik a Prosectura tábla. csak pajzzsal lehetne itt közlekedni. Ha jött az orvos. már halott személy nevében kért egy pohár vizet a kórházi ápoló lahol. például egy nyolcvanadik évében járó egykori szegedi fõ minket. egy másik is épp most hagyott itt minket. Egy idõben a szigetországban is kormányzati c . A kapacitásuk általában kielégítõnek mondható. Persze a diagnosztikai mûszerek é módszerek fejlõdésével egyre csökken a tévedések száma. vagy az idegenkezûség gyanúja merült fel. hogy nyolc és fél milliárd forintbó ntem ez csak a legszükségesebbekre. hogy az elhunyt milyen betegségben szenvedett. hogy mindent meg kell nézni. hogy a hordágyon fekvõ. nég harcol folyamatosan. néhányan megpróbá at benn a kórházban leadni. villanyhálózat. Mi történhet? mo ozok magamban. a mentõ csak csóválta a fejét: Hát akkor ebben a pillanatban szenvedhetett ki szegény. mert például úgy t hogy a vénás injekciót beadó tû tovább hatolt a megengedhetõnél. A kimutatásokat összegezve a Péterfy kórház különbözõ egységeiben évente összesen 1000-1100 g. Nincs olyan részem. (Késõbb hallottam egy idevágó angliai példát. akkor is félig megfõne az ember. mehetünk. vagy ha mégis. a minket kísérõ szerelõ azt mondja. hogy mûködjenek a vezetékek. illetve ide-oda telepítésér elegendõ. és a nõvérnek tolmácsolta a beteg köszönetét. õ magasabb szintrõl tudja áttekinteni az állapotokat. és így lépkedve vitte fel sokszor a második emeletre. hanem marad. és eddig más oldal em köszöntött be a megváltás. és arra a le gmegfelelõbb gyógymódot alkalmazták-e és az elérhetõ legmagasabb szinten. A prosectura vezetõ fõorvosa hellyel kínál minket és mond néhány szót a szakmájáról. az osztályok átrendezésére. A kívülálló szakértõk tudomásom szerint úgy becsülik. ez a borítás nem díszcélokat sz . Mibe kerülne a kórház teljes rekonstrukciója? érdeklõdöm a fõmérnök asszonytól. Egy mentõápoló legendákba illõ trükköket talált ki. elõbb si húz el mellettünk. nõvérke?) A Péterfy nagyobb egységeiben mindenütt kialakítottak hullakamrákat. Egy hosszú szakaszon gipszkarton takarás elõtt haladunk el. és az abba halt bele. ezért igen sajnálatos. hanem elrejti a mögötte rothadó falat. mint bizonyára tudja. A mi nehézségeink. Bólintok: Persze. patológia határai messze túlterjednek a boncolásokon. de nem szívesen vállalják ezt a külön fuvart.

betesszük egy mûanyag zsákba és elviszik.és helycsökkentése. Nem. az is lecsúszott a légvonattól. hogy némelyik orvos meg-me a hullákból titokban operáljon ki egy-egy felhasználható testszövetet. Ennyit máshol is megkapna. látszólagos összevisszaságban helyezték el. Egy boncmester a ho tbõl kivágott szerveket nem az eredeti tulajdonos -ba rakta vissza. Folytatjuk az utunkat. hozzáteszi . Bejelentem. Ritkább vagy sûrûbb elhelyezkedésük mintha magasab szempontból megtervezett volna. fiatal férfi.) Késõbb hallottam. csak egy lepedõt vetettek rájuk. amíg összeszedik a szükségest. Egy sze merõsöm Amerikába kivándorolva erre a pályára állott. rjenghetett többször is édeskés bûz a környéken. megmerevedett karjuk mintha egymásra mutatna egy el képzelt központba terelve a figyelmet. talán még a harmincadik évén is inn Mióta szolgál itt? Már a hetedik éve mintegy megelõzve a várható kérdést. Sok halottat csak egy héttel az exitus után kezdenek ke resni a hozzátartozói. azok már a rothadás nyomai. € € A Péterfy utcai kórház patológiai osztályának megtekintése után szükségesnek találtam. A tetemeket minden rendszer nélkül. és megkértem. megállapodunk . és ezekbe pakolták bele a kadávereket. mi tartja itt? Borravalós szakma. a fõo róbál lebeszélni: Több szempontból sem tartanám szerencsésnek. hanem egy másik hulláb . hiszen nem is azonosítjuk a holttesteket. nem várhatunk tovább. Késõbb ezt az elhunytat exhumálni kellett: két szívet és négy vesét találtak benne. a temetkezési cégek 4-5 ezer forintot csú ztatnak nekik. így a f rtõzés veszélye sem áll fenn. Végül is megkapjuk az engedélyt. hogy nincs pénzük a temetésre. Erõteljes. ha õket ajánlja a hozzátartozóknak. a folyosó padlóján felt etlen eredetû nyomokat is vérfoltoknak hiszem. hosszú évek óta nem nyúltak hozzá. az öltöztetésért adnak jattot. Azok ott hullafoltok? kérdezem. Két hónap után a t yik. ha egy idegen tekintené meg a családjuk elhunyt tagját. most tizenöten fekszenek benne. õ mesélte. A boncmester bezárja az ajtót. Legal zól a legenda. A hullakamra elõtt boncmester fogad minket. hogy szeretném megnézni. (A boncmesterek máshonnan is kaphatnak jatt -ot. leginkább H onymus Bosch festményeihez hasonlatosat. Ez a törekvé járt súlyosabb következményekkel. Jobb megoldás híján a kórházak külön hûtõka ek. Még ebben az egyszerûnek látszó szakmában is elõfordulhatnak cviklik . Például a kutyát a szõre-bõre tovább egybetartja. de Piroska. és bõséges borraval lmazza a szolgálatait. mint hideg levegõ árad ki. hogy csak a küszöbön állva nézek be. de egy nagy influenzajárvány annyi halálos áldozatot köve ogy nem tudták õket a hullaházakban elhelyezni. hogy közelebbrõl is megismerkedjek ennek az orvosi szakágnak a helyzetével. Félházunk van összegzi a boncmester. hogy tartsuk it gy darabig. Az író úr k egy pillantást vet rájuk. kérik. ilyenkor az önkormányz kja le ingyenes temetéssel. Aztán nem jelentkeznek többé. a kocsik a városon kívül vesztegeltek.) Magának a Péterfy kórháznak a tetemõrzõje korszerûtlen. Másrészt komoly egészségügyi al is járna. a más szándékait is következetesen képviselõ fõmérnök assz ik bele az elutasításba: A kegyeleti jogokat nem sértjük meg. Még vetek egy pillantást befelé: Szívós anyagból áll az emberi test? Nem nagyon. ez a szándék a hullakamrákra is kiterjedt. de nem tudok szabadulni a látvány emlékétõl. Egyrészt kegyeleti okokból: a hozzátartozók tené. Némelyikük oldalán kiterjedt zöld látszanak. A halottakat nem takarták le szemfödéllel. Felhívtam a fõorvos al is említett Szentirmay Zoltán professzort a Kékgolyó utcai klinikán.a kórházak ágy. 73 ezer forintos n . Az elsõ. Körülnézek: a hullaház harminc személyre van méretezve. hogy . Akkor kiderül. nem lépek beljebb. az AIDS pedig tudomásom szerint nem terjed belégzéssel. amíg sor kerülhetett a hullák eltemetésére. mert egy napokban elhunyt AIDS-es beteg holttestét is ott õrzik. Én már visszakoznék. az egymásho ebb-távolabb fekvõ testek mégis mintha egy szerkesztett kompozíciót adnának ki. hogy a boncmesterek külföldön külön jövedelmekhez is hozzájutnak. ami az ajtó nyitódásánál bentrõl inkább langyos.

a 8-10 ezer fo rintos részvételi díjat befizette. a padlás t a nád stukatúr. Lehet. Szentirmay professzor szûkebb érte vett szakmájának a rangját.) További lemorzsolódásra is számíthatunk folytatja Szentirmay professzor . de a jövedelme mégis alacsonyabb. hogy maradt-e olyan sejt. Minden szavatossági határidõt évtizedekkel túlszolgált faépület. podtunk. hogy egy ass . hogy tudja. irodája és laboratóriuma a belsõ út melletti utolsó. életet vagy halált jelent. megjegyzem. a kombinációs érzéket. hogy patológus is van a világ on. ha a szakvizsga elõtt álló rezidenseket is hozzávesszük. pontos má bábolnai tojóházaknak. ges és végletes. hogy a patológus esetleg három-négy dolgozott az egészségéért. Ez a létszám semmiképp sem elegendõ. hogy össze tudja rakni egy metszet minden részét. azt találták ki kompromisszumos megoldásnak. a vastagbélrák mortalitása. Mintha csak jelképezni kívánná a nukleáris patológiának. de egész gondolkodásával is egy folyamatos nehéz munkával viaskodó kézmûvesre emlékeztet. Mindenképpen ez tekinthetõ a legkisebb orvosi szakmák egyikének. csak azt érzékeli. Az operatõr jól felfogott anyagi érdekeitõl vezéreltetve nem fogja közölni vele. XIX. számú helyezkedik el. készen arra.e velem egy tájékoztató beszélgetésre. hogy a társadalom miképpen méltányolja a fáradságunkat. néha még tovább is. a kezét vagy a lábát. hogy Észak-Magyarországon kinek veszik le a mellét. nálunk növekszik. n. A fiatalokat nem vonzza ez a presztízs nélküli munka. de gondolja meg: ezen az emberen múlik. nehezebben végzik el a szükséges szõrözés -t. a diagnózis csúsz gyütt a kezelés módjára vonatkozó javaslat is. és utána is döntõ szerepe marad az alkalmazandó terápia meghatározásába beteg meghal. Ami a személyes tulajdonságait illeti. hármas feladat hárul: meg kell állapíta ilyen betegséggel állunk szemben. elõfordulhat. A mlített miskolci orvos feljött Budapestre egy konszenzus konferenciára. ami jelzi. és 60-65 ezer új setet regisztrálnak köztük 4000 emlõrákot. önkéntelenül is kerüli a túlságosan elvont f atát. a lét kor sem éri el a 350-et. mint például egy sebész? A fizetése nem kisebb. hogy általában jól rajzolnak. milyen a várható lefolyása. Õ nem je ik meg a mûtõasztal mellett. de idõsebb korban már nincs kedve ta ulni. meg lehet érteni õket: tizenöt-h azai fizetésüknek. Magyarországon a szív. ebben a sebészekhez és az ûrhajósokhoz hasonlít. és mi az optimális kezelési m Ez mennyi idõt igényel? Egyszerre öt-hét esettel foglalkozunk. Ezt a séget az ember tulajdonképpen a haláláig folytathatja. a fából készült falakon át tudják rágni magukat az egerek. egy üres papírlapot húz maga elé. ah ol a patológusi szakma létszámának több mint a kétszerese: 750 fõ dolgozik. a középnemze vagy pályát módosít. Látatlanban megemelem a kalapomat azok elõtt. Emellett persze nem nélkü a kézügyességet. Mielõtt megszólalna. Miskolcon a patológia vezetõjének a felesége fe a férj szombat-vasárnap is bejárt dolgozni. Reggel nyolct hétig tart a mûszak . Jelenleg hány patológus dolgozik Magyarországon? Nem egészen 300 szakorvos. hogy a betegség jellegének felismeré egy hetet is igénybe vesz. márpedig a betegségek ismeretlen szürke zóná -ját csak a folyamatos képzés csökkenth k hamarabb el is fáradnak. Más országokban szinte mindenütt csökken a gyo ellrák. Szentirmay professzor robusztus fizikumával. A sebész viszi el a pénzt. A halottak felével olyan szövõdmények melyeket jelenlegi tudásunkkal is lehetne orvosolni. amely miatt meg kel smételni a mûtétet. a Debreceni Orvos tudományi Egyetem hatszáz végzõs diákjából egy ment patológusnak. és otthon folytatta a munkát. akik a nukleáris patológiával foglalkozunk. Maradnak az öregek. amibõl nekünk jut a nagyobb rész: ez a felelõsség. Mennyire becsülik meg a tevékenységüket? Elmondok egy esetet. Csak mostanában is h távozott a Szent János kórház patológiájáról Svédországba. és könnyen megbirkóznak a puzzle-játékokkal is. akik ilyen körülmények közö agas színvonalú teljesítményt tudnak nyújtani. a betegnek talán fogalma sincs. A professzor készségesen fogadta a jelentkezésemet. Azt szokták mondani: a ológus irányítja a sebész kezét. Ránk.és érrendszeri betegségeket l aganat a leggyakoribb halálozási ok. (Hogy megengedjek magamnak némi malíciát. mert nem kap hálapénzt. hogy a munkahelyén keresem fel. ahol tárt karokkal várják. h gy a hétvégére hazavitte a mikroszkópot. hogy ha szükséges rálja a szavait. Úgy kell határoznia. hogy nem nagy dolog. szangvin kus lelkialkatú. vagy kimegy külföldre. sokszor kemény tíz Egy dolog van. a mûtét sikeréért. hogy az orvos kivette belõle a daganatot. de az ezerforintos ebédre már nem tellett neki. A patológus kevesebbet keres. akad olyan magyar minisztérium. õ ellenõrzi. pedig mi az átlagosnál több munkaórát teljesítünk. Évente 32 ezer embert visz el a rák. A patológus legfõbb adottsága a gyors döntés képessége. Elfogadhatatlan.

hogy nálunk is sék meg a privatizáció törvényi feltételeit. a . Kicserélésére ne ut pénz. Mint az egészségügyben szinte mindenütt. így nem lehet arra számítani. endelkezésére áll 2 komputertomográf. Hárommillió nõt kellene átvizsgálni. vagy alulkezelik a beteget. Az 1950-es években inkább csak temették a betegségbe esett embereke t. ezért a patológusok csak elvétve folytatnak magántevékenységet még a citológia és a molekuláris diagnosztika területén. máshol. amelyet mi termeltünk ki. mely szimuláci idõ alatt végzi el az élõ testben esetleg csak hetek-hónapok alatt végbemenõ folyamatokat. elképzelhetõ. az OEP pedig csak nullszaldóig finanszíroz. A laboratórium legfontosabb gépeinek egyike a 12 illió forintért beszerzett Light Cycler. a patológia mégis szorul a pénz elosztásánál. itt is meghatározó anyagi okok rejlenek a háttér Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszere viszonylag magas súlyszámmal sorolja be az nkológiai kezelést. sõt azt is a fejünkhöz szokták vágni. t az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki. Törvényszerû. egy MRI-gép és több lineáris gyorsító. a 17. de kilencszáz orvos is kevés volna. A helyiség padlója fehér-fekete kõkockákkal van kirakva. Akadnak olyan megyék. évtõl az 55-ig terjedõ korosztá hez nem a meglévõ háromszáz. A gyakorlatban a se zet veszteséges. hogy a sebészeti osztály A tevékenységünk ilyen körülmények között nem válhat átfogóvá.5 százal Nem szeretnénk. sok értelme egyébként sem volna. ahol yetlen patológus szakorvos mûködik. Szeretnénk elérni. mint az olyan területeken. aki ehhez elegendõ pénzzel rendelkezne. akik a mi kórházunk szolgáltatásait vették volna igénybe. de szervezett formában mé bontakoztak ki. csontvelõ-transzplantációt v iát nem tudunk elvégezni. A kórházak továbbra is tetszésük szerint osztják el a bevételt a pénzt sem kapjuk meg. hogy a más orvosi szakmák keretein kívül maradottak töltenek fel hiányterületeket Már Budapesten is számos betöltetl lógus állás van. de még a gyógyfürdõket is. valószínûleg még a vietnámi háború idején. melyet csak a patológia használhatna fel. a bakteriális fertõzés gyors kimutatására szolgál. és kezükbe kaparintják nemcsak ntézetek profittermelésre képes részeit. Anyagilag feltehetõleg jól j volna. Szentirmay professzor még megmutatja a laboratóriumot is. az utóbbi halálhoz vezethet. hogy lesz valaki is. hogy a fiatal orvosok nem vállalnak munkát. hogy ez sike Az egyik kollégám szokta mondani. Zsombor patológus szakorvosjelölt a hiányszakmák kérdéseivel foglalkozik: A végzett orvosok 30-40 százaléka nem lép be a rezidensi rendszerbe. vagy túl-. márpedig az évi 600 beteg jelentõs része mégis így fej e. (A korábbi magas egészségügyi vezetés úgy tervezte. vagy helyesebben mondva.zony ma is méhnyakrákba haljon bele. Van fejlõdés. Búcsúzásnál az általa elmondottak kiegészítéséül Szentirmay professzor ad egy tanulmány a szakma fiatalabb nemzedéke fejti ki a véleményét az ügyek állásáról. de a minisztérium elutasította az ajánlatukat. A kórház egész éves költségvetésének 3. ho rhelésben hibákat is elkövetnek. A magyar onkológia területén csak az utóbbi évtizedekben következett be a szó valódi értelm technikai fejlesztés. Ami a megelõzõ szûréseket illeti. A szakma azt szeretné elérni. de egyelõre kevés jel mutat arra. a roskadozó épületet hamarosan le kell bontani. hogy néhány tagjuk viszi el majd a tej znú társaságokat alapítanak százezer forintos törzstõkével. aki használhatja majd ezt a technikát.) Maguk a patológusok nem próbálják meg privatizálni a munkahelyüket? Itt kevés olyan embert talál. de semmif változást nem tapasztalunk. hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyisson egy ol . esetleg nem i orvosi munkakörben helyezkedik el. nehezen találják meg rajta. A rosszabb életkörülmények és le ek is sok embert riasztanak el Egyes kórházakban a mûszerezettség mellett a rendelkezésre szakirodalom is igen elavult. egy szállodát építettek volna azoknak nek. az is megfelelõ mûszaki háttér nélkül. annak hiánya az egyik oka. hogy technikailag egyszer még felzárkózunk. Szerencsére nem sikerül ni a szándékukat. hogy minden más területen már a piac törvényei uralkodn tt viszont a bürokrácia szabályai érvényesek. itt is elsõsorban a paraszolvencia. A külföldi tõke még nem próbált belépni erre a területre? Egy kanadai biztosítótársaság jelentkezett nálunk. nálunk még nem történt meg a rendszerváltás. általában 10-20 éves könyvek találhatók a polcokon A hiányszakmákban az egy orvosra jutó munka aránya magasabb. az elõbbi pénzpazar hoz. ha leejtenek valamit. de minden mûveletet egybevonva egy összegben térít. Az egyik cikkben dr. de a munkánk jelentõsége ennek az aránynak a tö teszi ki. a kemoterápia és a sugárkezelés viszont nyereséget hoz. de kérdéses. vagy addigra eltûnnek Magyarors zágon a gyógyító patológusok. már gyakran nekirugaszkodtak. ha öndicséretnek hangzana. legföljebb a kemoterápiát alkalmazták. Ebben az ügyben levelet intéztünk az egészségügyi miniszter asszonyhoz.

közeli ügyfelei oda vihetnék be gyereket váró asszonyaikat. Minden alapítványi pénzen beszerzett berendezési tárgy. Megvalósult például a szabad orvosválasztás. hogy a et kezelõ alapítvány ügyeibe a kórház nem lát bele teljes részletességgel. hogy a cégénél igen sok fiatal dolgozik. hogy úgy ment el valaki. a cég alkalmazottai. elõfordult. úgy gondolta: érdeme na szorosabb kapcsolatra lépni egy szülészeti osztállyal. mert csak így jön hozzá annyi kiegészítés. s nkáltatók át nem gondolt spórolása a munkabéren. A további vívmányok is igen jelentõsek. nehezen érthetõ besegítõ munkaerõt alkalmaznak. magánpraxist folytató orvosok behozhatják ide szülésre váró pácienseiket. ahol az itteni lehetõségekhez képest rosszabb körülmények közt kénytelenek az olgozni. és átalakítottá esztétikai normáknak megfelelõen. az autókölcsönzõ vállalat indulásnál húszmillió forintot tett be ami öt-ha komolyabb pénznek számított . Amennyire meg tudom ítélni. Minden páciens hajlandó fizetni? kérdezem az osztály egyik orvosát. Azokból az országokból. Az igazgató személyes ismeretség alapján a Péterfy kórházat választotta. Olyan várandós nõk is bekerülhetnek. A privát tõke néha érdekes formában az önkormányzati fekvõbeteg-ellátás területén is megjel Sándor utcai kórházban is találhatunk rá példát. az EU-hoz való csatlakozás utá zonban valószínû. itt mûködött a tragikus sorsú Tóth Ilona medika is. ezek a helyiségek is kétszemélyes szereltek. amely már veszélyezteti a megfelelõ sz kmai minõségi szint biztosítását. illetve a sult vállalatok érdekkörébe. hogy formailag csalást követünk el. ellátták korszerû mûszerekkel.) Az az összeg. A kórházak. a társvállal inak emberei.ol megfelelõ számú orvos mûködik. ehhez maga a kórház is hozzájárult ötmillióval. hogy a saját orvosaiknak fizetnék meg az esetleg es túlmunkát Jelenleg Magyarországon egy orvos jóval többet dolgozik. Mi senkitõl sem követelünk pénzt. ebben a minden elképzelhetõ norma alá lep ntézményben egy magas színvonalú szülészeti osztály mûködik. Ezért Magyarországon minden közkórházi szülés szöv alábbis annak van minõsítve. mint az Európai Unió által megen ett heti 40 óra. hogy napi 4 ezer forintot illendõ befizetniük az alapítvány számlájára az átlagosan tartózkodásra összesen 12-16 ezer forintot. ahelyett. akik más EU-tagországban nem kapnak Várhatjuk a jemeni és pakisztáni orvosokat! mondta valaki. akik nem tartoznak az alapítványt létrehozó. A két szoba hasznából aztán további hármat modernizáltak. vagy olyan magas esetszámot lát el. ahol most még nincs orvoshiány. mert az e célra történõ anyagi ráford inte teljes mértékben megtérül a különféle adójóváírási lehetõségek révén. Magyarország Európai Unióba való belépésének az lesz a kö azokban a szakmákban is. hogy csak azok az alacson yan képzett. külföldrõl érkezõ orvosok maradnak nálunk. már most is sokan keresnek munkalehetõséget nálunk. önálló vizesblokkal vannak ellátva. hogy ezek az orvosok a jobb lehetõségeket kínáló EU-tagállamokba mennek t nálunk dolgozó külföldi orvosok szakmai kompetenciájával kapcsolatosan nincs pillanatnyilag semmilyen ellenõrzõ rendszer. j sztották ki a támaszpontjukat: a föld alatti folyosókon rejtve-fedve lehetett megközelíteni egy fúrt kút közmûkatasztrófa esetén is biztosította volna a vízellátást. Az egyik nagy budapesti a vállalat igazgatója felmérve. sõ mamák az általuk már korábban megismert szülésznõt is behívathatják. Átvágunk azon az épületrészen. de az az igazság. Az elvégzett többletmunkát sehol sem veszik figyelembe. az ex agyis a külsõ. hogy másképp nem tudná i a színvonalat. tt beruházás kezdettõl fogva a Péterfy kórház tulajdonát képezte. ahol 1956 októberében a felkelõk egy szervezési-egészségügyi ottak ki. a gyerekeknek még van mondja Piroska fõmérnök ass jünk át a szülészetre. hogy egy fillért s ott. kevés lesz az orvos. Természetesen tisztában vagyunk azzal is. Emiatt fennáll annak a veszélye. Kialakulásának története magán viseli a kor sok jellemzõ vonását. € € Ha a halálnak nincs is értéke nálunk. késõbb tová keztek az úgynevezett egy százalékos adófelajánlások formájában. A cél megvalósítás hoztak létre. amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizet nekünk egy-egy szülés ut inkat sem fedezi folytatja az orvos. mikor a biztosított páciensektõl külön pénzt fogadunk el. Elõször két szobát újítottak fel mûszakilag. ellentmondásos helyzetekhez vezet A szako a munkaideje lejárta után más kórházban dolgozik másodállásban. hogy legalább a nul . de õ n gyõzõdve az ilyesfajta ügyintézés legális voltáról. Ezeknek a kismamáknak a felvételüknél adnak egy csekklapot és lük. (Késõbb beszéltem errõl a megoldásról az önkormányzat által kirendelt csõdbiztossal. Az igazgató tiszt n lehetett vele. hogy lényegileg nem sokat kockáztat. szerinte aggodalomra adhat okot.

A HBCS-vel megtermelt pénzt csak a mûködtetésre lehet felhasználni? Valaha rendeletek tiltották. felújításokra fordíthassanak a kórházak. mert ezek kevesebb anyago használnak fel. Szeretnénk becsületes munkával emelni a bevételt. Ez miképp lehetséges? Mondjuk. »igazo agas szintû ellátás elvégzését. a beteg tüdõgyulladásban. a lúdta sõdleges alapbetegség. Aztán vagy kifizetik. A jó orvosi te sítményért önmagában azonban még nem kapunk több pénzt. végül egy négy méter hosszú kivágást kellett végrehajtanunk. mert a kórházak így jönnek ki anyagilag a legjobban. hogy a zárójelentéseket a legelõnyösebb formában ál miféle csalást nem követnek el. mondjuk. Rögtön elmagyarázom. ez úgy skeretekre rápattintották az új mûanyag ablakokat. ez mibõl keletkeze A kórházban sok a drága osztály: a traumatológia. pedig a fûtés eleve gyenge. például a nyílászárók részleges cseréjét. Tegyü kit behoznak hozzánk tüdõgyulladással.lérjük. Ezek más kórházakban is mûködnek. Sok esetben a hátrányosan megszabott keretek kényszerítenek minket umbuldára.2 HBCS-t. A múltkor említette. Az önkormányzattól kapott támogatás nem elegendõ? Ferenczi doktor nem megy bele ebbe a témába. de a Betegségcsoportok. de az esetek több pos bennfekvéssel járnak. ezért ne jutalom. hogy legyen ideje áttekinteni a rá váró teendõket ebbe a stillstand -ba most én em. hogy az egész HBCS-rendszer zavaros és könnyen kijátszha Én nem szeretnék kategorikus ítéletet mondani. Néha beesik egy-egy külföldi páciens is. de hát sem tudunk megtakarítani belõle erre a célra. százezer forint körüli összeget számolu l nekik. rajtunk semmi sem múlik. és csak aztán zeljük tüdõgyulladással és cukorbajjal. Másvalaki viszont lúdtalppal kerül be. a sebészet. De ott is mínuszosak inkább a belosztályok egyenlege pozitív. vag 0 ezer forintot kapunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. hiába azonos a szolgáltatásunk az elõzõvel. € € Néhány héttel késõbb ismét a kórház fõigazgatójánál kezdtem a napot. a kívülállónak úgy tûnik. pedig közben nemcsak az idõ múlt el voltak a második világháborús sérülések. amelyeknek a me tározott ápolást indokló fõdiagnózissal együtt való elõfordulása egyértelmûen jelzi. a HBCS elszámolási rendszere rosszul honorálja õket. inkább egy-egy példát említenék meg. inkább a kórházban uralkodó állapotokat vázolj b: Maga is láthatta. Ferenczi doktor reggel bejön. például a kínai kereskedõk általában nincsenek b az asszonyaik nálunk szülnek. hogy hullik a vakolat. Kaptunk ígéretet más beruházásokra is. Most már engedélyezik az ilyen jellegû felhasználást. hogy majd 600 millió forintos adósság jött össze. Az elhasználts dát említek: a múltkoriban megpróbáltunk kicserélni egy pár centis csõdarabot. vagy nem. az 1956-os belövések és így tovább. hanem a következõ negyedévben már annyival kevesebb fonalat kapunk. munka közben n tovább törött. akkor a teljes árat. ezért csak 0. Ezek olyan beavatkozások. késõbb kiderül. A küret ált az úgynevezett egynapos. megállapít 1. Visszatérve az elõbbi példához.8 súlymértéket. A besorolásnál elsõkén ján meghatározható betegség fõcsoportot határozzák meg. Az elõbb említett osztályok fenntartása magas ráfordításokat igényel. az urológia és így tovább. cukorbajba szenved. vagy még inkább a néhány órások körébe tartozik. Mostanában nem is történtek rekonstrukciók a házban? Végeztünk bizonyos kisebb munkálatokat. mert a régi már állandó robbanással . alacsonyabb értékkel van besorolva. és kikeresi az idevonatkozó részt: lás alapvetõ meghatározó szempontja az ellátást indokló fõdiagnózis. Ezzel már mindenki tiszt a kórházak külön irodákat mûködtetnek. leg 120 ezer forintot hoz a kórháznak. hogy a HBCS-súlyszámokból befolyó pénzbõl akár egyetlen fill ortizációra. Érti? Nem. Békéscsabán ennek ellenére megpróbált yszéki ügyet kreáltak belõle. ennek következtében a meleg is kiszáll a falako n. ebben a negyedévben megtakarítunk bizonyos mennyiségû sebvarró fonalat. sõt. új kazánházat építették fel ez elkerülhetetlen volt. az eredményesség megszorítások után. A rendelõkben sok helyütt még mindig a MABI 1930-as években elrakott Bergmann-csövei és egyéb szerelékei mûködnek. sõt lúd is Ferenczi doktor felüti a besorolási kézikönyvet. a zárójelentés rögzít egy összesített súlyszámot. hogy cukorbajban is szenved. Továbbá: a HBCS-rendszer meghatár ozásokat másodlagos besorolási tényezõként kezel. Nekem.

ebbõl jelenleg mintegy 150 státusz betölt tlen. Ezek után mekkora tekintélye maradt az orvosai elõtt? A fõigazgató nem válaszol. Gyógyszerre. és az utcáról érkezett. hanem a drágább kéket . aho t mennyiségû vas kerül be. hogy megkaphassa a gyógyszerét. a rendelkezésre álló százból. most ha a hónap végén bekerül egy-egy drágább ellátást igénylõ beteg. Ez a felfogás elvileg és általában támadhatatlan. és az automata diagnosztikai gépek már nem fogadják el a régi ócska röntgenlemeze . akkor csak száz forintot költhetü k el. kórházba bekerülve is ragaszkodik ehhez. ahol csak négy fõt. kérem a mai utolsó kérdést. pedig ha megkapnánk. Milyen módon lehetne javítani a kórház adott bajain? A csõdbiztos asszony azt mondja: ha száz forintunk van. Az alpinisták vállalnák fel viszonylag olcsón. Nem ismerem az õ helyzetüket. A minimális létszám tehát öt-hat fõ. Itt bizony lhat. eddig is sokszor dol nálunk. Ha ennyire lehetetlennek tûnik a bajokból való kilábalás. nem volna ésszerûbb megoldás be erfyt? Ezt nem tehetjük meg. csak sokatmondóan széttárja a karját: Ezt inkább hagyjuk. a traumatológia és a töb is meggyengültek. ez messzire kiterjedõ pénzügyi következményekkel jár majd. mert megszokta már. talán meg tudnánk oldani belõle z kórház újravakolását. hogy a csúcstechnika annyira-amennyire. ki kel l kérnie az önkormányzati biztos ellenjegyzését is. Külön baj. hogy tekintet nélkül a következmény tték a létszámot. mikor a lehulló vakolat szétvágott két autót. a pénzt zárolva tartják. ez a nti. továbbra sem rendelkezünk elegendõ számú kórboncnokkal. a három eg sak egy mûködik. de egyelõre nem i rjük ezeket. és ennek megfelelõ mennyiségû csõnek kell kikerülnie. Más bevételi forrás nem kínálkozik? Mire gondol? Hallottam például olyat. Annak is mi isszuk meg a levét. g személyekkel kell pótolnunk õket. hogy a gyógyszergyárak ügynökei meggyõzik a háziorvosokat y ne az olcsóbb zöld orvosságot írják fel. kétágyas. fõigazgató zá. csakhogy a kórház nem egy gyár. most már a klinikai szakmák: a belgyógyászat. erre ed került sor. legalább 20-30 hely maradt betöltetlenül.z már más kérdés. A létszámuk mennyire van feltöltve? Mint köztudott. Ügyeletes idõsz . A biztosítók nálunk is jelentkeztek ilyen igényekkel. hogy az újat az igényekhez képest háromszorosan túlméretezték. Hallottam a csõd felszámolásának olyan technikájáról. hogy a betegre kétszáz forintot kell költenünk. Az anyagiakkal kapcsolatos ügyekben Ferenczi doktor nem dönthet egyedül. lehet. de nem tudtunk egy-. v gyis négyen összesen huszonnégyet. Közben már megpezsdült az élet a fõigazgatói iroda elõterében. így a feladatot kül kell megoldanunk. hogy õk megtehették. Meghatározott napokon teljes körû ügyelet terheli. 1998-ban a feletteseink 400 millió forintot tettek félre egy tetõtér beépítésére. a titkárnõ sorra hozza be az leket. A csõdbiztosi elképzelés nálunk is ugyancsak gazdasági szempontokból kiindulva általá minimális orvos létszámot engedélyezi. mert az sokkal jobb. Az asszisztensi állomány 1200 fõt tesz ki. õk verték le az adott falszakaszt. laboross aneszteziológussal. Miért nem? Mert a közalkalmazotti törvény szerint egy orvos egy hónapban csak hat ügyeletet adhat. A Péterfy egyike a fõváros nyolc regionális kórházának. Az illetékesek ú tesznek. Csak a szülészeten értünk el bizonyos eredményeket. például akad olyan osztály. de nálunk is m egjelent. hogy nem képesek ellátni az ügyeletet. Nem veszik figyelembe. mode berendezett szobákat felajánlani. Az igazi nagy feladatok megoldása azonban idõben egyre inkább eltolódik. mintha a kórház falain belül nem érvényesülne az infláció. gyógyászati anyagokra egyre kevesebb jut. az egyszer használatos eszközök is drágábbak lettek. hogy a tapasztalt öreg rókák kezdenek kikopni. sok orvosi 24 órás ellátást nyújt. a belsõ kereseti arányok dezni kellett. a dologi ráfordítások ö kszik. Ami az orvosokat illeti. Eddig úgy-ahogy kijöttünk a gyógys retünkbõl. hogy a kórházak extra igényes magyar vagy külföldi betegeket fog . Konkrét számokban fogalmazva: a Péterfy kórházban és a rendelõintézeteiben összesen 2100 gozik. Máshol limitálták az elvégzendõ mûtétek számát. az egészségügyben idén megemelték a fizetéseket. mi viszont például a toxikológi ztályunkon egy öngyilkost sem utasíthatunk el.

a csapó esõ bejut a vakolat és a téglasor közé. Úgy tudo ormányzatnál jelenleg is félre van téve több százmillió forint. és a késõbbi ko októl sem kaptunk pénzt. Az õr felgyújtja a villanyt. be-beszöktünk hallgatni. Milyen állatok élnek még itt? Sok a csótány. valaha a kórházban Mikor jön vissza hozzánk. Az épen megmaradt emlékek mellett még szembeötlõbbek a romlás nyomai. fennakad a pince elektromos vezetékein és szénné ég. orradalom okozta megrázkódtatások után a kórház megérett a teljes rekonstrukcióra. Ide hordják nekik az ételmaradékot. februárban igénye zóltak vissza. és belépünk az üres csarnokba. ez már nem a z én dolgom lesz mondja Ferenczi doktor. ez összefügg Budapest általános higiéniai állapotával. mikor én ideker em dolgozni. hogy mi fekete seggûek vagyunk. hogy társaik ne kapják el a bajt. Tulajdonképpen miért vedlik az épület? A fal elöregedett. Mindenhová befészkelik magukat. A men zet valaha egy gépezet segítségével szétnyílt. egy zolgáló õr hozza végül a kulcsokat. a pácienseket senki sem osztályozza többé. és barátságosan kezet nyújt. pedig az alapvetõ igényeket k elégítenünk. hogy mit is akarsz. itt 230-at. vagy festessem ki egy épület fel nyire telik belõle. Mit gondol: mi lehet ennek az oka? 1956 után a hivatalos körök évtizedekig nem felejtették el a mi kórházunknak. A padló egy-egy csíkján még ott k a háború elõtt lerakott zöld linóleum maradványai. az osztogatásoknál mindig a sor végére kerültünk. hogy milyen akciót tervezünk. A kórházban 130 ezret kaptam. a betegek is eldobálják a etétes zsömléket. amiért magunkra hagy minket. egy másik medencében pedig vízibolhákat. hányan tartózkodnak bent egyszerre aztán jött a személyi jogok sérelme. Menet közben Piroska felsorol néhány alapvetõ tudnivalót: A Péterfy kórház fekvõbetegeket ellátó alapterülete 66 ezer négyzetméter. Nem lehetne tenni valamit ellenük? Mégsem idevalók. besütött rajta a nap. de az 3-4 milliárdba kerülne. Egy ilyesfajta épület élettartama 50-100 év közé tehetõ. Mennyi a különbség forintban? kérdezem. Sanyi? Adják meg nekem azt a pénzt. csak nem adják oda nekünk. € € A fõmérnök asszonnyal megbeszéltük. hogy ezzel mih ez kezdjek: a rendelõintézet üvegtetejét csináltassam meg. és már itt is vagyok. hogy folytatjuk a kórház mûszaki bejárását . Bemegyünk a rendelõintézet épületébe. A homokosok kívülrõl ide járnak be szerelmeskedni. Valaha külön bejáraton jutottak be a betegségben szenvedõ gyerekek. de valahogy benne maradt a köztudatban. Ivartalanítani akartuk õket. ciánozni kellene. és l kabinokat. a t nem térítik meg. Még abban az idõben is. de azt hiszem. melyekkel a békákat táplálták. Valamilyen más megoldáson kell gondolkodni. Az õr elnézést kér a fõmérnöknõtõl. Az energiarendszerünkhöz már harminc éve nem nyúltak hozzá.fõvárosnak mintegy az egynegyed része ránk jut. abb nemzedékei már vegyszerellenállók lesznek. némelyik macska lezuhan valamelyik töröt n. és vis . A kísérõ õrünk nosztalgikusan idézgeti a utáni idõk hangulatát: Gyerekkoromban itt laktunk a környéken és tudtuk. a környék egasszonyok tüntettek ellene. Kellene egy új konyhát is építenünk. mi 70 év körül járunk. Piroska? Ha megcsináltatom hozomra a saját pénzünkbõl. egy szomb n állapodtunk meg. és beázások nyomai látszanak rajta. ezt már a fõigazgató úr is említette. hogy a felk t alakították ki az egyik bázisukat. az udvaron most is kóbor macskák húzódtak félre az utunkból re is kövérek. Aztá . itt is feltûnik egy-egy régi remekbe f tt tölgyfa pad. akkor is meg volt szervezve minden. Hiába permetezünk. szombat délután lévén az ajtókat zárva találjuk. A 21 telephely 50-55 millió forintot kapunk a tulajdonos önkormányzattól. a rögzítõ mészhabarcs k a vízben. hogy egy medencében békákat tenyésztettek a terhességmegállap ekhez. de ez a kapuszolgálat meg szûnt. A fõmérnöknõ ismerõsként üdvözli õt. amit most az õrzõ-védõknél keresek. Nem fogja elhinni. Igen. hogy fenn a napozó teraszon fürödni leh zenés partikat rendeznek. de még olyan a próságokra is berendezkedtek. vészelhárításra is hiába kérek pénzt. az illemhelyhez megy. régebben az ajtókból kivettük a lega gy lássuk. de amikor híre ment. és az M5-ösön bekövetkezett balesetek ellá ozzánk tartozik. Elindultunk. Megállunk egy vakolatát vesztett falnál. például az újszülötteknek biztosítanunk kell a minimálisan 28 fokos hõmérsékle Amortizációs juttatást nem adnak. és átszellõztette az e st mozdíthatatlan. Eldönthetetlen.

Kiderül. függöny zínû gumipadló a kórházszerû benyomást tompítják. ez átengedi a vizet. Még megcsodáljuk az egykori végiggondolt tervezés nyomait. fekvõágyak álltak rajta. k senki sem fizeti meg a túlórázást. de az üveg erõs. az esõcsatornába egy horganyleme bõl készült lyuggatott vápát illesztettek bele. hogy a látogatók nem hoznak a retiküljükben magukkal svédfogót vagy 17-es vill csot! Ami eltûnt. azt már meg sem merem kérdezni. mire el tudták reteszelni. A délután már az estébe hajlik. azt belsõ ember kellett hogy elvigye vélekedik az õr. itt is kevés vigasztalót látunk. Már alkalmilag sem lehet kinyitni? Nem. és az aneszteziológusok azt mondják. kerti asztalok. otthonosabbá teszik a kó dást. Késõbbi operációra azért nem került sor. itt sorakoznak a mûtõk is. Egy biztonsági õr kísér ki hallgatagon. egy fillért sem termelnek péntek déltõl hétfõ reggelig. Ezzel összhangban a kórtermi sz krények. vagyis pénteken délelõtt 10 órakor. ezért nem lehetett különálló operációs blokkot t az egyik belosztályon kezdjük. Lehet. el sem törött alatta. enézünk: a szerelõk a CT-gépet szervizelik. De nem volna érdemes kiszorítani azt a néhány ezer forintot? Hisz így sokkal több pénz vé Ketyeg minden rezsi: fûtés. hogy ennek az idõnek a tizenöt vagy az ötvenöt százal használták. vagy ha megizzadtak a sziesztá hátramentek a zuhanyozó fülkékhez. és ezek a magas mûszerezettségû létesítmények k aradnak. kihúztak föl ponyvát mára csak a támasztórudak helye maradt meg belõle. víz. Tovább bámulok lefelé: Még soha nem jutott eszébe egy öngyilkosnak. Felmegyünk az emeleti kórházi részbe. csak az utcára. Itt a folyosón magasabban vagyunk a rendelõintézetet befedõ üvegtetõnél. csak egy teremben mutatkozik mozgás. hogy szombaton nem szabad megbetegedni egy embernek. hogy a legutóbbi idõkig dívó szokástól eltérõen a kórházban nem a feh a a kórháztörténet az 1930-as évekrõl. A mûtõk is üresek. tönkrement a motor. ki kell még emelni. a mennyezet alatt még 193 -ben felrakott Bergmann-csövek húzódnak. székek és padok is sá k festve. ami a beteg kedélyére jótékonyan ha gyógyulást is elõnyösen befolyásolja Az egyik fürdõszobába benézve hamar visszatérünk a mai valóságba: pozdorjává rúgtak szét eg nyozókban lelopták a csaptelepeket. Területe meghaladta a 360 négyzetmétert. hogy õk nem a kórház állományába tarto egy külsõ vállalat emberei. világítás. mint a kórtermek fala világos pasztellszínekkel van festve. ezen a szinten feküdt valaha a már többször is ett napozóterasz. mert nem fejezõdött volna be 14 óráig. A nappali helyiségek bútorai pedig furnírozottak és barnára színezettek. Az ablakokon a vászonredõnyökön kívül élénk narancssárga függönyök vannak. mint egy már idegen felségter kiérve szólal meg: . A csempék a folyosókon és a kórtermekben világos b a folyosók. és nem mindegy. a munkaidõ végéig.lett raknunk a lapot. Annyi biztos. Azt hiszi. bútorok. Körüljárjuk a csarnokot. székek. Természetes. Arról nem is beszélve. minden oldalról pergola vette kö . és kellemesebbé. hogy a színes falak. A kórház elyiségek bútorai természetesen fehérek. Annak idején csak korlátoz etû telek állt az építtetõk rendelkezésére. Mikor végeztek itt utoljára mûtétet? kérdezem az ügyeletestõl. hog operációra váró betegek napokkal hamarabb térhetnének haza és állhatnának munkába. A kórházi szoba így jobban hasonlít az otthonhoz. de visszatartja a bele ullott leveleket. a vápát kiemelve és megtisztítva meg lehet akadályozni a rendszer eldugu lását. minden rendelõ be van zárva. akkor inkább kedden. Ha túl erõsen sütött a nap. Az obligát ápolási teendõkön kívül szombat délutáni idõben itt sem folyik semmiféle különös si sebészet 80 ágyára összesen három nõvér vigyáz. az egyik éppen nyomás alatt volt. és letusolták magukat. hogy innen ugorjon le? Egyszer megpróbálta valaki. hogy éjs esznek. Tegnap. hogy ezért hajlandók dolgozni szombat délután is jegyzi meg az õr. hogy az illetékesek ezt nem tudják? Én még hozzáteszek valamit: a gép öt-hat é mindenképpen elavul. Ki vihette el ezeket a csaptelepeket? Az biztos. nem tartom illendõnek tovább feltartani a fõmérnök asszonyt tõle. a kiáradó víz három e et is elborított. Még kimegyünk a harmadik emeleti folyosóra. továbbá a széles folyosókon és a csarnokokban levõ asztalok. a festék is pereg a falakról a háború elõtt ez i ett ki. ha már mindenképp en muszáj.

Az az igazság. A papíron két párhuzamos oszlop sorakozik. Felvesznek helyettük mindenféle semmirekellõket. de nem is eszik meg már sok sót ebben a kórházban. hogy egy-egy újonnan megnyílt áruházban több képzett ápolónõ dol int a megyei kórházban. gyakran alak ilyen csali helyzeteket. és ki is merik nyitni a szájukat. kisebb terheléssel és felelõ munkahelyekre. hogy higgyek benne. a törtszám abból adódik. hogy nem személlyel. Az egészségügy.ambulancia A-seb. amit mon m. sem módom nincs. hogy leellenõrizzem ennek az állításnak a valódisá intén szólva. új személyeket kértek a munkaközvetítõtõl és kezdõdött minden elölrõl. hogy legalább nagyjából stimme a létszám. Összesen 16 10 42 . Egy ideig nem áll módomban pótolni ezt a kihagyást. hogy innen elküldik azokat az embereket. Gy. Ideiktatom ezt a ki atást. hogy számtalan ápolónõ távozott el jobban fizetett. amely alapállásában oly gyak elyezi mindenek fölé a közgazdasági szempontokat. és egy évig csak a különfél ett kifizetni nekik. Természetesen sem idõm. akik tudják a szakmáj kat. egyes kórházak gazdasági-személyzeti vezetõi a munkaközvetítõtõl igényeltek állá munkásokat és más hasonlókat. emlékeztetõ oldalára.5 [már a mentõk esetében is láthattuk. Bal. Valakit a helyükbe kellett állítani. mert így a fõnökök behozhatnak külsõ cége sedést kapnak tõlük. segédápolónõi és mûtõsnõi állom ember 5-i helyzet alapján. Kp-intenzív KP-steril Anaesthes Kp Levet. a másik a jelenleg betöltetlen helyeket. Jusson majd az eszébe. Már a Keleti pályaudvarnál járok. hogy elfelejtettem megnézni a fõigazga tal említett túlméretezett kazánházat. ak ik hagyják lerothadni a kórházi szolgáltatásokat.seb. mert úgy gondolom.] E-bel Gastro Baleseti seb. Köztudott. az Erzsébet kórházban kezdem. mely az Erzsébet kórház ápolónõi. Õket minimálbéren alkalmazhatták. € € Egy kimutatást nézegetek. han esítendõ munkaidõvel számolnak M. mikor eszembe jut. Egy év múlva aztán sajnálkozva megállapították. € A-bel B-bel 23 21 -7 -6. Moldova úr. hogy az illetõk nem vá . az egyik az osztályo k státuszainak számát rögzíti. következõ hetet már a Péterfynek egy másik egységében. elõfordult. hajlok arra. Piroska fõmérnök asszony is belemegy ilyenekbe? Õ nem. de fel zetblokkom utolsó. egyszerûbben szólva a pénzt. Ideg Fül-orr-gége Szemészet NIC+újszülött Szülészet és nõgy. hogy állapotjelzõnek sem utolsó. hogy legközelebb oda is el kell mennem.

ez a szám mostanra lement 550 alá. amellett államigazgatási képzettséget is szerzett. hogy Sásdi doktorral. nálunk viszont nem volt fül-orr-gégészet. doktor Nagy kiváló neurológus volt. h fõbb indoka a kórházak egyesítésének. Akkor mégis mi indokolta ezt a fúziót? Sásdi doktor egy szabadkozó kézmozdulatot tesz: Errõl nem kívánok beszélni. hogy nem.6 €€8 17 11 €€9 32 341. csak a yben. sõt a pályát ko elhagyó ápolónõk is visszatérnek. de a diplomácia ehetõleg nem tartozott az erõsségei közé. Mint látható. (Aztán más forrásokból szereztem bizonyos értesüléseket. hogy megszûnt az elvándorlás. Szükségszerû volt az egyesítés? Azt hiszem. hogy a jelzett idõben már életbe lépett az egészségü az illetékesek számtalan helyen nyilatkoztak. inkább a közelmúlt eseményeirõl kérdezem: Mikor vonták össze az Erzsébet kórházat a Péterfyvel? 1998. de többen is állítják. január elsejei hatállyal.5 -3 -1 -7 -2 -8 -4 -5 -4 -4 -2 -65 vagyis a hiány alig marad el a húsz százaléktól. A fúzió végre már elégséges indoknak számított arra. Az akkori igazgatónõ. Berendelték Nagy doktornõt az egészségügyi bizottság ülésére. ilyen körülmények között a felsõbbség elhalasztotta szándékána Bár nehezen hihetõ. például nálunk kiváló a Péterfybõl ez hiányzott. Az illetékesek volna szabadulni tõle. Az elõdje irányultságát tekintve a Magyar Demokra oz tartozott. Nagy doktornõ feladatkörét. elõbb Ajkára. majd állítólag Szegedre került. Mik a további távlatok? . az Erzsébet kórház igazgatójával találkozva rtam ezzel kezdeni a beszélgetést. sõt igaza védelmébe n szinte mindegyik fõvárosi önkormányzati frakcióval összeütközésbe került. ott várakoztak a bejáratnál. hogy az igazgatónõ eltávolítása volt az egyik. Nagy doktornõ azonban nem sorolt be egyik oldalra sem. de az igazgatónõ mozgósítani tudta a televíziókat.24 14 11 36 41 26. traumatológia. A két kórház profilja kiegészítette egymást.) Mekkora a kórház befogadóképessége? Valaha 749 ággyal rendelkeztünk. € Ennek a mutatónak külön nyomatékot ad.6 -5 -2 -2 -2. a terv t ott akarták felmenteni a tisztségébõl. az Erzsébet kórházban kevés jel utal a kedv Ez a téma olyan leverõ.

Az ápoltaknak ha nincs családjuk. A Péterfyhez tartozik a Szövetség utcai és a Csengery utcai kórház is. Az ország lakossága nem mozgósítható egy ilyen cél támogatására. Ha a mi aktív osztályainkat áthelyezik. Meglep. én az Erzsébet kórház általános ismertségét meghatározó toxikológiára. rszágos ágyszámcsökkentési hullám a toxikológiát is érintette. a havat ígérõ sötét felhõk alatt fehér balkánigerle-csapatok keringen lecsapnak egy gyommezõre vagy hulladékra. fokozatos lemaradás következett be. Az utóbbi idõkben az osztály fejlõdése megtorpant. hogy az ország lakossága egyre inkább elöregszik. nálunk erre ali . A rehabilitációs osztályon 120 ágyra egyetlen orvos jut. hogy a levegõben nem érzõdik a hasonló helyeken meg tt széklet. Ez a terv egy nagyobb szabású átszerve k számít. vagy van.és vizeletbûz. a Péterfy kórház sebészetérõl járn neki. 104-105 éves korában juthat helyhez valamelyik otthonban. A betegek korából és állapotából következõleg a rehabilitációs tevékenység alig-alig eket. Egy. j nleg alig haladja meg a 2 százalékot ez már nemzetközi normák szerint is jónak mondható. maradjunk a krónikusnál. de ezek a jelenségek nem csak ránk jellemzõek. a gyenge technikai színvonal miatt a mérgezéses betegek halálozási arányszáma ebben az idõben negyven százalék körül mozgott. Vagyis elfekvõ intézetté válna? Ne használjuk ezt a szót. tudomásul kell vennünk. Milyen a kórház mûszaki állapota? 1970-ben modernizálták jelentõsebb mértékben az épületet leszámítva a Péterfy Sándor ut 94 elején az MDF-kormány egy 600 millió forintra rúgó céltámogatást ígért a további fejlesz lentés már meg is jelent a Magyar Közlönyben. ha a dolgok a szokott medrükbe folynak. még a televíziós mûsorszolgáltatást is elõbbre helyezte. bár sajnos. a magyar közvélemény az egészségügyet fontoss ben a nyolcadik helyre rakta a megélhetés. Ezt a kórházat króni lakítanák át. sõt. az ágyak csoportjait fából készült panelfalak választják el egymást beri léptékûvé tagolni a teret. és az õ épületeiket az egészségügy átengedné a szociális Ez az átalakítás nem jár túl sok nehézséggel? Hasonló jellegû változás már végbe ment a Szövetség utcai kórházban. A múltkor láttam egy preferencia felmérést. ott a csatlakozá zeresére emelték meg az egészségügy számára biztosított pénzügyi kereteket. a falak sok helyütt salétromosak. a közlekedés és mások után. Késõbb az infúziós ke negyedére vitte le ezt a számot. Meg is történik az elõkészítõ ad egy jelenleg 101 éves férfit is regisztráltak ilyen célból.Néhány osztályunk még most is. nincs túl sok idõm. Kárteszi Mihály osztályvezetõ fõorvos és munkacsapata által készített feljegyzések sz osztály körvonalai az 1940-es évek vége felé kezdtek kirajzolódni. plafonig csempézett mûtõben jelenleg 12 öregasszony feks ik. Benézek egy kórterembe. elõttünk áll Portugália példája. megkérdezi. az ztály -ra kérem magam. országos viszonylatban is a legjelentõsebbek közé tartozik például a toxikológia vagy a plasztikai sebészet. másrészt az öngyilkossági esetekre terjedt ki. 1997 januárjától az addig sz ak 58 férõhelyen mûködött tovább. Mit mondjak még? A technikai állapotok lerom lottak. de a jelenlegi elképzelések szerint szint minden aktív osztályunk átkerül majd a Péterfy Sándor utcai épületbe. Indulásnál 100 ággyal rendelkezett. ha m. a közbiztonság. majd a lélegeztetés alkalmazása további javulást hozott. de aztán a kormány a választásokon megbukott. Ezektõl a változásoktól nem fordul negatívba az Erzsébet kórház anyagi mérlege? A mi mérlegünk most is. és mind többen szorulnak ápolásra. a maga idejében korszerû. Kísérõm a folyosó végén elfoglaltsága miatt elköszön. hogy a továbbiakban melyi el különösebben. az ajtók-ablakok rosszak. Az Európai Unióhoz való csatlakozás megoldhatja majd ezeket a gondokat? Nem hiszem. Ezen belül önálló szervezeti egységként egy Központi Inte . ott kizáró s betegek fekszenek. a felszabaduló helyre az ot tani betegeket telepítenék át ide. € € A Dr. Mégis alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez. de nem fogadja vissza õket egy bizon yos idõ után szociális otthonokba kellene továbbkerülniük. Elvileg volna rá lehetõség. orn-kabinet visszavonta ezt az intézkedést. Hátha a közvélemény nyomása kikényszeríti. Kibámulok az ablakon. más magyar kórházakban is ugyanezt láthatja. A belgyógyászatból vált ysége egyrészt a mérgezéses. Nézzünk körül egy kicsit ajánlja az igazgató . így is veszteséges. Szinte mindenki pelenkát hord magyarázza az igazgató. mikor ott megszûntek ok. mert nincs tisztában a s .

Az idõk folyamán az anyagi helyzetünk nem javult. Az egy ágyra jutó minimális alapterületet egy kórteremben sem lehet biztosítani. ú meg a hatalom jelent tudást. hogy alapterületében a minimum-követelményekne sem felel meg. egy kórlapraktár mûködik en infúziótárolónak is használják. a fürdetõvel egybekapcsolt kezelõhelyiség is. egyenként hatágyas kórteremben történik folytatja a leír az oldalon alakítottak ki egy izoláló kórtermet is. de igen drágák. A betegeknek nincs kialakítva étkezõ. fõl enszerek tekintetében. fõleg a kezelés elsõ óráiban igényel igen dina erezést. A sterilizáló. orvosi szobákkal. raktári feladatokra is igénybe veszik. nem sok változott. ehhez legfeljebb hasonló össz finanszírozás jöhet még hozzá. de a nehézségi fok emelkedik. A kórházigazgató éppen a helyzetjelentés megfogalmazójára. ahol fõleg testkihûléssel felvett. gépteremmel. A toxikológiai laboratórium is térben szétszórtan. Az orvosi szobák száma az egész osztályon összesen négy. a betegváró. Hogy jött össze ez a hatalmas hiány? A toxikológiai ellátás nagyon sokba kerül. hogy a legkritikusa bb állapotban lévõket irányítják át. Az ápolószemélyzet részére két ugyancsak zsúfolt öltözõ áll ren cs ügyeleti helyiségük az adminisztrátoroknak. feltételezheti. egyszerre több esetkocsi is várakozik az ajtó elõtt. de a valóságban nyolc ágyon folyt a gyó lenleg pedig már csak haton. hozzá kérdéseimmel: Mikor készült ez a feljegyzés és kinek? 1997-ben a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sportbizottságának a felkérésére írtuk t A benne foglaltak ma is megállják a helyüket? Igen. Szûkös az egyetlen mentõbejárat. A HBCS ebbõl néhány százezer forintot térít meg. A súlyosabb betegek ápolása két. Régen úgy mondták. A mi 4. Döntõ z ügyeleti idõben érkezik. Még mindig a sokmilliós deficiten tûnõdöm. holott csak a betegeinknek beadandó orvosi szén kétszázezer forintba kerül naponta A Homogén Betegségcsoport-rendszer nem honorálja megfelelõen a tevékenységünket. Az egység állapotáról zi Mihály feljegyzéseiben csak annyit jelez. Egyebekben is mél ul alacsony szorzókat alkalmaz. torl alakul ki. A mûködési területünk i dett. A pénzhiány mellett attól persze nem függetlenül más súlyos gondokkal is küszködünk. ren erint igen elhanyagolt. a sürgõsségi ellátás betegenk int veszteséget jelent a térítéshez képest. zömé t célra alkalmatlan helyeken végzi a munkáját. ez az évi mintegy 500 súlyos beteget tekintve m egy 50 milliót tesz ki. társalgó vagy dohá szoba szûkös. ez is csak úgy jön ki. Már az alapb nk is elfogadhatatlan: bázisfinanszírozás nélkül kell ellátnunk országos feladatokat. elfogadható raktárhelyiséggel. többnyire hajléktalan bete folyik. Az ambuláns és a fekvõ részlegre bekerülõ betegek 98 százalékát a mentõk hozzák be. megnehezíti a feladatok ellátását.a befogadóképességét eredetileg tíz fõre tervezték. bármelyik pillanatban jö a folyamatos magas fokú készenlét jelentõs közvetlen és az osztályra vetített indirekt plus séggel jár. ahol más osztályok szám znek munkát.8 tesz ki. hogy a tudás hatalom. ez nálunk a szükségesnek a töredékét sem fedezi. az igénybe vevõ létszámhoz mérten komfortfokozatuk elégtelen. De túl ezen az extrém példán.5 milli l is járhat. ez is ejátszott abban. a krízishelyzet folyamatos. az intenzív mára ismét az osztály része. Ez az osztály az év minden napján és minden órájában felvételes. A vezetés nem tanúsított igazi megértést a mi gondjaink irán sokszor fensõbbséges pozícióból ítélte meg õket. mûszakilag nem felel meg a követelményeknek. Az Egészségügyi Minisztériumtól vagy az önkormányzattól nem kapnak külön segítséget? Egyszer tudtunk kihajtani belõlük 27 millió forintot a falak kifestésére fordítottuk. egy osztályiroda. a napi két ügyeletes és e . ezek nem követik az esetek súlyossági fokát.8 milliós gyógyszerkeretünket viszont levették majd az egyha rmadára. Az esetek száma lecsökkent ugyan az éves tízezerrõl mintegy nyolcezerre. hogy a 24 órán belül önkényesen távozó betegeket a kedvezõ érdekében ambuláns lapon könyveljük el. hogy 180 millió forintos deficit halmozódott fel nálunk. a betegek egyharmada vidékrõl kerül fel hozzánk. Az átlagos ápolási idõ 1. Egy kígyómarás teg kezelése ami a hüllõmánia elterjedésével már korántsem számít ritkaságnak 4. Egy súly zertartalma 12 százalék. Kárteszi fõorvosra bízott. a nagy garral meghirdetett sürgõsségi programból is csak eg y Samsung telefon jutott ránk. Ezek az orvosságok valóban nagy hatásúak. egi orvosi ellátottsága nem elégséges a ránk háruló feladatokhoz. gyakran ismétlendõk. e nem lehetett tovább halogatni. sõt egyre súlyosabbá vált. az egyetlen kezelõhelyiség képtelen mindet azonnal fogadni. szakdolgozói el sem rendelkezik. élõsdiekkel és bõrbetegséggel fertõzött.

Most. Itt is elindulunk a szokásos ismerkedõ körsétára. amiért elentést kell írnia. Létezik olyan magyar rendelet. olyanra. Mindent összevetve: attól kell tartanunk. eltûnnek az emberek. hogy a Kelet i pályaudvar nyitott kerengõje alatt egy speciális kórház létesült épp az ilyen katasztrófá nak befogadására. Kárteszi doktor 40-60 százalékosra becsüli az ágyak kihasználtsági fokát. semmiképp nem maradok itt! aztán a hang gazdája. Csak a Távol-Keleten fordul elõ hasonló számú savmérgezés. Napokig agonizálnak ép tudattal. A nyelõcsõtõl mindent feketére éget a sav. ami ezt engedélyezi? Nincs. hogy az elektroenkefalográfhoz nem volt papír. Nem tudjuk követni. arra támasztja meztelen talpát. és ezerszámra sérültek meg az emberek. A fõnõvér panaszkodik Kárteszi doktornak. de nincs megfelelõ személy. Nem lehetne visszatartani õt? Nem. egyre többen választják az öngyilkosságnak azt a rettenetes módját. hosszabb ellátásra szorulók maradtak benn. A sarokban egy savmérgezett ápolt fekszik. hogy bejele ntés nélkül vagy esetleg a karjukba bekötött infúzióval menjenek el. Nézek utána. hogy az intenzív terápia bármikor ös dõlhet azután pedig már minden mindegy lesz. így viszont nem tud lépést tartani a napi munkánkkal és a távlati törekvéseinkkel. A teljes telítettség kerülendõ. De az persze nem megengedhetõ. hogy mirõl szoktak álmodni? Szóba kerül néha? A betegek nem álmodnak. d másnap reggel nyolckor pedig egy percnyi pihenõ nélkül elkezdi az új mûszakját. Legfeljebb akkor értesülünk a további ukról. hogy miért használt az egy napra engedélyezett két darab (darab! nem ) gumikesztyûnél többet jóllehet mindenki tudja. a narkotikusokkal is ez történik. értünk el eredményeket az ezzel kapcsolatos mûtétek terén. És utána mennyire követik az életük alakulását? Nem nagyon. Valós ismereteink szerint egy en tömegszerencsétlenség súlya elsõsorban az Erzsébet kórházra zúdulna. A szomszédos fekhelyre tették le az ebédjét: l st és tésztát. Nem jobb a helyzet a nõvérek tekintetében sem. az új hullám csak estefelé indu inkább csak a folyamatos. súlyos következményekkel járhatna. Nem lehetne a hiány pótlására külsõ erõket bevonni. kora délután még sok ágy gazdátlan behozott betegek jórészt már magukhoz tértek és eltávoztak. mikor a terroristák mérgezõ gáz ettek be a földalatti vasút egyik állomásán. hogy a világ sok szágában fordul elõ hasonló kizsákmányolás. törvény vagy bármi más jogszabály. például mentõorvosokat? Õk mégiscsak a szakmához. Nincs utógondozás. huszonnégy órát dolgozik folyamatosan. de nem nyúlt hozzá. Egy külsõs orvostól ogy a szolgálata végeztével továbbra is bent maradjon. ha újra próbálkoznak. ezért nem kerülhetett sor a vi zsgálatra. és behozza õket a mentõ. Egy beteg ül az ágyán lehorgasztott fejjel. a beteget megilleti az eltávozás joga. Elnézem az egyik alvó beteg arcát: Tudják. A folyosón haladva hirtelen egy kiáltás üti meg a fülemet: Nem maradok itt. de ez aligha több puszta fantazmagóriánál. Budapes lehetne hol elhelyezni egy ekkora tömeget. hála Istennek. Rákényszerülhetünk. hogy az ájultaknál az agymûködés leállása mikor válik visszavonhatatl elõfordult. Kárteszi doktor utazik. a közeljövõben rendezendõ külföldi kongresszus. a fõnõvér már nem t a beosztást. aztán a pár forintos milliméteres szalag helyett több ezret költöttünk az életfo k fenntartására. de ez a szervezési forma nem teljesen kielégítõ. Mi az oka? Altatóra vagy más tablettára nincs pénzük. amit aligha viselhe A mi helyzetünk így is folyamatosan harctéri jellegû. Sajnos.s kijelölése nem biztosítható. a magyar kórházakban mégis ez az általános gyakorlat. Az en. Szóba kerül egy. mert a szolgálat túlfeszített ri . 30-32 órá sít. A panaszok mintha nem akarnának kifogyni. a lepedõjét a a padlóra. csak az ébredéshez már közeli idõszakban villannak fel bennük kép yomások. és részt vegyen a szakmai megbeszélé en is. mire elindulhat hazafelé. reggel nyolc óra felé áll be. Ha két ápolónõ kiesik. el magával egy fiatal orvost is. A fõváros nincs felkés katasztrófára. már rég kihûlhetett az étel. egy fiatal nõ. Hallottam olyan legendákat. mint amilyen Tokióban fordult elõ. hogy sósavat pót isznak. A jelenlegi munkabeosztás maximális terheket ró az orvosaink Ha valaki ügyeletes. Nem hiszem. futva ltûnik a kijárat felé. hogy az ócska pakisztáni készítmény néha ló felhúzásnál elszakad. Belépünk az egyik kórterem ajtaján.

Fél hét van. Gyalázat kimondani. hogy egy agys eletelõ késsel vágja a szalámit. ha a beteget behozzák. ezért néhány este az ügyeletre. hogy mi a kkor járunk a legjobban. hová vigyék õket: hozzánk. az utánad megyek -effektus. segélykiáltásnak számít. Zacher nyilvánvalóan csak brahizik . a szülõ-gyerek viszonyban kialakuló nehézségek. Egyikük vagy mind a kettejük elvesztette a munkahelyét. Az õ kísérletük aféle Cry for Help -nek. munkahelyi konfliktusok miatt fo rdulnak önmaguk ellen. és más költséges ellátásban részesíteni. hogy a tudományos munkában eredményeket tudjon elé ni. ebbe már bele van számítva a veszélyességi és a vezetõi pótlék is. Az is sokat ront. és egy órán belül meghal. de úgy látszik. Hozzájön még a havi . az Erzsébet kórház toxikológiai os November 11-én este. Hány öngyilkosság történik Magyarországon? Mintegy évi 20 ezer kísérletrõl tudunk. Az alapfizetésem a béremelés után bruttó 260 ezer int. hogy keresek. € € Úgy gondoltam. növekszik a daganatos betegségek száma. esetle nyílást vágni a hasukon. elhúzódó gyászreakció lép fel. hogy klinikai toxikológia elmélet gyakorlatilag nem létezik Magyarországon. a végstádium elõtt kilépnek a buli meg tudom érteni õket. a tél elsõ igazi rohama után mentem el hozzá. mert álta csonyabb képzettségûek. nem kell drága gy ereket adni neki. Ve e már korábban is találkoztam egy büki mentõskonferencián. Úgy jött ki. hogy vannak betegek is. itt az emberek leszoknak a kényeskedésrõl. Az orvos elrakja a szalám t. ezen azt érti. tán végigbotorkáltam a sötétben elmerülõ kórházudvaron. a kõpadló kikopott. és megkértem. érdemes itt alaposabban is körülnéznem. a viszonylag fiatal. utána pelenkázni kell õket. adt befelé a hideg. és áthív egy kávéra a szobájába. hogy ilyenkor többnyire Zacher Gábor fõorvos és csapata tartotta a frontot. õk már átestek a szociális háló minden résén. A bejárati ajtó rosszul csukódott. Náluk már nincs párkapcsolati ingadozás. és a mi szakmai lobbizásunk mindig g gének bizonyult. A nõk és a fiúk is prostituáltként prób agra való pénzt. Fõleg hezen ezt a helyzetet. Erre az életkorra már a testi bajok is felhalmozódnak. erre sem t k. Bólintottam a portásnak. Az egészségügyben csak egyetlen baj van: az. operáción esnek keresztül. ezt már nem akarják vállalni. A másodikat a 35-45 éves korosztály alkotja. egy visszahúzó rugót kellene felszerelni rá.musában senkinek sem jut rá ideje-ereje. gyógyszerhez 25 százalék nyúlt. üres ogok végig. ilyenkor nehéz eldönteni a mentõknek. Az elsõ a 16-26 év közöttiek. Az elét önakasztással követték el. Az összesített mutató alacs a kórházba élve bekerült betegek számánál. A legveszélyeztetettebb állományt minden korcsoportot átívelõen a hajléktalan drogbet tják. vis a kialakult helyzetük elviselhetetlen. Nem undorodik ilyen eszközzel enni? A kés éles és tiszta. hogy felkereshessem a munkahelyén. Lábtörlõ helyett egy összenyomott papírdobozt vetettek a padló kövére. Hogy alakult ki ez a hátrányos helyzet? Ahogy mondani szokás: erõsebb kutya élvezi a májust. és nem talál újat. vagy a Szent Lászlóba. Néha hepatitis c-t is összeszednek. ebbõl évi 3-4 ezer szokott eredményes lenni. Nélkülük semmi baja volna az illetékeseknek! mondja az osztályvezetõ fõorvos lehangoltan. de a mi feltételeink hasonlíthatatlanul rosszabb t a kardiológiáké. reményük sincs rá. egy ajtóra feliratot ragasztottak: A WC ! Öngyilkosság tekintetében melyek a legveszélyeztetettebb rétegek? Ami a korcsoportokat illeti. Szünet hozzá. hogy a toxikológiai osztályon elértem a magyar egészségügy egyik bár korán düli holt-tengeri mélypontját. A személyzeti tartózkodóban Zacher doktor éppen vacsorázik. nem megyek bele egy vitába.45 súlyszámra sorolja be.2-0. de az az igazság. veri a feleségét. A harmadik korcsoportba a hatvan éven felülieket lehet sorolni. vagy az addiktológiára. õk a pá solatban. az alapvetõ fontosságú kézikönyvek is csak idegen nyelven olvashat Magát személy szerint hogy érintik ezek a körülmények? Gondolom. Itt a pár. félszemmel benézek az egyik szobába: a kövér televíziós mûsorvezetõnõ épp a vib elõnyeirõl és hátrányairól értekezik a hölgyvendégeivel. Menet közben itt is felfedezem a mûszaki leromlás ismer a falakról pörög le a festék. Tevékenységünk dotálását a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendsze esetenként 0. de szakálla opaszodó orvos a drogok történetérõl és jelenkorbeli használatáról tartott elõadást. hármat lehet kiemelni. A férfi alkoholista. az élettárs el esztése a fõ kiváltó ok. elborzadva látom.

bár papíron csak hatot teljesíthetnék, a négy hétvégébõl kettõn bejövök. Milyen elõrejutási lehetõségek állnak maga elõtt? Könnyebb vagy nehezebb karriert csináln más osztályokon? Nálunk egyedi a helyzet, semmilyen formában nem érvényesül a bismarcki modell . Ez mit jelent? Máshol az osztályvezetõ fõorvos, mondjuk egy professzor, azt mondja: én vagyok az alfa h tök: azt a beteget veheted fel, azt operálhatod meg, akit én kijelölök neked. Mögötte a más sorban ott toporog két-három ember, és várja, hogy a professzor leforduljon a székrõl, ha e bekövetkezik, mindenki lép egyet fölfelé. Ez a rendszer már olyan kialakult, hogy akadt o lyan kolléga, aki megismerve a kórház orvosainak korösszetételét, papíron kiszámolta, körül ell ahhoz, hogy õ legyen majd az osztályvezetõ fõorvos. A bismarcki rendszer másik jellem nása az egyoldalú csendõr pertu , a beosztott csak ritkán és akkor is csak körülírva meri ezni a fõnökét: professzor uram, Neked teljesen igazad van abban és így tovább. A beos os a vasárnapi ebédtõl is felugrik, ha a professzor felhívja, hogy hirtelen le akarja vi tetni magát valahová. Az esetleg bekövetkezõ bajokat viszont már nem a vezetõnek, hanem az gész osztálynak kell felvállalnia. Itt a toxikológián a munka nem tûr meg semmiféle hasonló endeltséget, nehéz a dolgunk, és kevesen vagyunk hozzá. Nekem nincs idõm számolgatni, hogy ikor léphetek feljebb egy lépcsõfokkal. Úgy érzem, hogy a beszélgetésünk elhúzódott, és más síkra terelõdött át, szeretnék már átme sek egy lezáró kérdést, de csak egy sablon jut az eszembe: Melyik eset maradt meg leginkább az emlékezetében? Zacher doktor kivesz a szekrényébõl egy nõi hálóinget, a szõnyegen kiteríti a ruhadarabot; z elejét elfoglalja egy nagy nyomtatott betûkkel ráírott szöveg: Gondolom, hogy ez jobban fáj neked, mint az, hogy engem elvesztettél. Neked holmi tárgy ak többet érnek, mint egy ember (anyád), mert a Laci fontosabb számodra, mint én! Így én ne udok élni! Légy boldog vele!!! Nélkülem!!! Ebben a hálóingben hozták be, az üzenet már rá volt írva. Az asszony életben maradt? Igen. Az öngyilkossági kísérlet jár valamilyen felelõsségrevonással vagy kártérítési kötelezett e? Nem, úri passziónak számít, romantika lengi körül. Dolgunk csak nekünk van. A gyógyító mu enünk kell a nyolc napon túli sérüléseket, az esetleges idegenkezûség gyanúját Zacher dok néz. Ha gondolja, nézzük meg a betegeket, ilyen idõ tájt úgyis tartanék egy alkalmi vizit Az elsõ kórteremben egy férfi sétálgat türelmetlenül fel s alá, a holmiját már összepakolta ogy a mentõk érte jöjjenek, és hazavigyék. Reggel nyolc órára jelezték a szállítókocsit, az óra felé jár, de még nem érkezett meg. Elunja a várakozást, elmegy valahová egy kávét felh Mivel került be? kérdezem Zacher doktort. Etilénglikolt ivott, ez ugyanúgy néz ki, mint a mostanában divatos Pepsi Blue, csak éppen halálos méreg. Úgy lehet megölni vele valakit, hogy két liter kólába betöltenek neki 3-4 de ikolt, az illetõ meg sem érzi az ízén, megissza, és ha nem kap orvosi segítséget, másnap le eséje. A másik ágyon egy 93 éves öregember alszik oxigénmaszkkal az arcán. Õ életének korábbi évti gszokott altatójából, az Eunoctinból gyûjtött össze egy halálosnak vélt adagot, és azt vett középkorú férfi felöltözve fekszik, sok Andaxinra sok alkoholt ivott, a mentõk már ájultan e, az ápolónõk nem tudták levetkõztetni, csak a karján húzták fel a ruhát, hogy beköthessék Emlékeimbõl homályosan felrémlik, hogy a dühöngõ vagy más módon veszélyes betegeket le szok yukhoz, itt sehol sem látok hasonlót. Nem szoktuk alkalmazni ezt a megoldást, több baj származhat belõle, mint amennyi haszon. Egyszer még régen gézzel lekötöztek valakit, mikor felébredt, nem tudott kiszabadulni, oda zólt a szomszédjának: Oldozzál ki! Neked értened kell a csomókhoz, te voltál katona. A szomszéd próbálkozott, de nem sikerült neki, végül elõvette az öngyújtóját és meggyújtott etkezett, a betegnek leégett a karjáról a bõr. Elbeszélgetek néhány gondterhelten üldögélõ beteggel, szavaikból közismert típussorsok rajz elveszítették a munkájukat, összevesztek a családjukkal, az utcára kerültek. Rászoktak az a, napi adagjuk tíz üveg sör volt és ugyanannyi feles, aztán következett valamilyen drog, h más nem, naponta háromszor öt-hat Andaxin. Ez elég drága orvosság, hogy jutnak hozzá? kérdezem Zachert. Akadnak közgyógyellátásra jogosult barátaik, akiknek ingyen felírják, tõlük szokták kapni

gy-egy beteg fölé hajol, ellenõrzi az állapotukat, közben füstölög magában: Az állat nem trombitavirágot, a nadragulyát, mert keserû, az ember viszont mindent elfogyaszt a mámor kedvéért, megeszi a mérges gombát, megissza a mûanyag öngyújtók üzemanyagát. Aztán jön a c sági szándék, akkor nem válogatnak, minden megfelel, ami szájba vehetõ, olyan is elõfordult ogy valaki összerágott egy hõmérõt és lenyelte, abban reménykedett, hogy a higany megöli ma gy másik tövissel szurkálta össze magát, hogy vérmérgezést kapjon. Aztán mikor nálunk, a kórházban magukhoz térnek, már az elsõ reggel megmutatkoznak az elv etek, remeg nemcsak a kezük, de az egész testük is, megvesznek egy csepp alkoholért vagy drogért. Újabb öngyilkossággal rögtön nem próbálkoznak, legalábbis itt benn a kórházban cs etre emlékszem, hogy az egyik ápoltunk kést szúrt a mellébe. Benézünk a gyógyszermérgezett nõi betegek egyik kórtermébe is: egy román kislány epilepszia orvosságot szedett, és túladagolta magát, egy másik fiatal nõnek vészesen ingadozik a súly idõ alatt hol harminc kilót hízik, hol ugyanennyit fogy most rosszul lett, orvosi felüg yeletre szorul. Itt is lehet találni olyanokat, akik Andaxinnal próbáltak öngyilkosságot e lkövetni. Hallottam egy mondást: az öngyilkos nõk a saját lábukon távoznak innen, a férfiak koporsó akugyan ekkora különbség van a nemek között? A világon mindenütt több férfi kísérel meg öngyilkosságot, az áldozatok 65-75 százaléka k s jellemzõ, hogy a férfiak gyakrabban választanak olyan violens eszközöket, mint az önakasz , lõfegyver, vonat elé ugrás ezek biztos módszerek. A nõk inkább gyógyszerhez nyúlnak, va emelt idõszakaik: a tavasz, a nap elsõ fele, a menstruációt közvetlenül megelõzõ periódus, r megnõ az esetek száma. Az ápolónõ beszól Zacher doktorért: a mentõk egy beteget hoztak. Húsz év körüli, gyér szaká vár ránk a vizsgálóban, elmondja, hogy ötven szívritmus-szabályozó gyógyszert, Betalocot ve a vérnyomásának felsõ értéke ettõl nyolcvanra esett vissza. Lefektetik a mûbõrrel bevont vá tó magasságú és dõlésszögû asztalra, leveszik róla tarka színû ingét és olcsó farmernadrágj a felsõteste. Az orvos megvizsgálja, és hogy megakadályozza a gyógyszer további felszívódás mormosás mellett dönt. A beteget beültetik a hánytató székbe, kezét vastag szíjjal a karfához rögzítik, az elõkész sen emlékeztetnek a híradókban látott villamosszékes kivégzésekre. Az ápoló elõvesz a szekr eril, átlátszó mûanyagba csomagolt gumicsövet, az átmérõje talán három-négy centi is lehet, e a fiú torkán. Figyelmeztetik, hogy az orrán át vegyen levegõt, és ne feszítse meg magát, y könnyebben elviseli a beavatkozást. Míg nyomják lefelé a csövet, a fiú megpróbálja kilökn en kiabál: Rosszul vagyok! és fel akar állni, de nem bír a szíjakkal és az ápolók szorításával. A csõ végébe egy tölcsért illesztenek, ezen keresztül vizet töltenek be, majd a csövet lefe ják és a gyomorból sárgás folyadék ömlik a zöld mûanyag lavórba. A mûveletet nyolcszor-tízs , addigra a víz újra átlátszóvá válik. A lebonyolításban nem tapasztalok olyan szándékot, h ges fájdalmakat is okozva örökre elvegyék a beteg kedvét az öngyilkossági kísérletektõl. Kilépek a vizsgálóból, a fiú anyja kint áll a folyosón. Mi történt a gyerekével? kérdezem. Esti gimnáziumba jár, most szerdán kellene vizsgáznia nyelvtanból, és az egyik osztálytár mondta neki, hogy ha meghalsz, akkor sem tudsz átmenni! Pánikba esett, és bevette az én orvosságomat. A beteget most már nem fenyegeti életveszély, a vérnyomása sem romlik tovább, áttolják a sz enzív osztályra, bekötik az infúziókat, az ágy biztonságos melegében hamar elalszik. Az órára nézek: fél tíz elmúlt, elköszönök. A folyosón még szembetalálkozom a mentõket regg l, motyog magában és gesztikulál, mintha magyarázna valamit. € € Már napok óta kemény fagy szorítja a markába Budapestet, a televízióból áradnak az állami é vezetõk nyilatkozatai, hogy milyen hatalmas erõfeszítésekkel segítenek a hajléktalanokon, z Erzsébet kórház toxikológiájára viszont sorra hozzák be a fagyott utcalakókat. Állunk Zacher doktorral egy ágy lábánál, a rajta fekvõ beteget 25 fokra lesüllyedt testhõmé l szállították be egy lebontásra ítélt ház kapualjából. Mennyi az esély, hogy életben marad? Harminc százalék azért ilyen kevés, mert az egész szervezete leromlott, ellenállásra ké gy síbajnok sanszai hasonló esetben elérik a 95 százalékot. Most, egy egész napos ápolás után a végbélben mért hõmérséklet épp csak megközelíti a 29 fo gyógyszereket csak harmincöt fok felett lehet alkalmazni. A férfi láthatólag is legyengült,

a teste puffadt, mintha kövér volna, pedig csak a víz feszíti a bõrét. A szíve Zacher dokto zerint rendkívüli mértékben megnagyobbodott. A lélegeztetõ vezetékek, az infúziók hálójában méletlenségben fekszik, a felsõteste csak néha mozdul meg, mintha fel akarna ülni. Zacher doktor félrehajtja rajta a takarót: a beteg rühös, a lába köze is kipállott. A lábai yes sebek borítják, ha valaha is összeszedi magát, a jobb lábát mindenképpen amputálni kell et, hogy a balt is. Jobb volna neki, ha átaludná magát a másvilágra. Az orvos illúziók és köntörfalazás nélkül szokott fogalmazni, ebbõl eredõleg különféle lege róla. Egyik kollégája szerint egyszer komoly bajba került, mert egy miniszter rokona már m enthetetlen állapotban került hozzá, és õ állítólag azt mondta, hogy már kár volna millióka ikor rákérdeztem az esetre, Zacher doktor visszautasította a pletykát. Én az utolsó utáni pillanatokig küzdök a betegeim életéért. Egy 74 éves savmérgezett öreg y egész éjszaka kínlódtam, pedig a belseje szinte szénné volt égve, senki sem kérhette voln n rajtam a halálát, és végül sikerült visszahoznom. Megjegyzendõ, hogy végül ezt az agyonfagyott embert is életben tartotta, kitisztította a lá sebeit, végképp megmenteni nem tudta, néhány hónap múlva meghalt egy krónikus osztályon. Cs persze Zacher doktor más esetekben sem volt képes; ezen a télen 80 hypothermiás, vagyis fagyásos beteg került be az Erzsébet kórházba, és ennek egyharmada még benn a kórházban exi biek sorsáról nincs tudomásunk. De ezt a témát jobb abbahagyni, mielõtt végiggondolnánk, ho rülhettek az utcára tíz- és tízezrek. Sok beteget hoznak be ilyen elhanyagolt állapotban? kérdezem, az orvos mellett álló ápo szol. A zokni rájuk van rothadva, télen a megfagyott szar kilós gombócokban esik ki a nadrágjuk . Olyan is elõfordult, hogy valaki ellopott egy kukatartályt, felkötötte magára hátizsáknak abban hordta mindenét. Itt bent sem lehet rábírni õket, hogy fürödjenek meg, mintha õk voln a nyugati boszorkányok , akik elolvadnak, ha víz éri õket. Zacher doktor most is aféle kisvizitet tart, ahogy haladunk el az ágyak elõtt, úgy sorol ja fel a kórisméket: Ezt a nõt szénmonoxid-mérgezéssel szállították be, a vérében negyven százaléknyi CO-t mér ok, egy erõs dohányosnál öt százalék körül szokott lenni. Ez a néni 92 éves, 60 darab Eunoctint szedett be. Ma december kilencedike van, tizenötöd ikén ébred majd fel. Félõ, hogy tüdõgyulladás fog fellépni nála, nem biztos, hogy túléli. Ez a férfi véletlenül sósavat ivott. Egy hete vénásan táplálják, a nyelõcsõ, a gyomor és apcsolva az emésztõrendszerébõl. Átmegyünk az intenzív osztályra. Itt nem érzem azt a makulátlan sterilitásra való törekvést landó feszült, ugrásra hangolt készenlétet, melyet például a Kútvölgyi kórházban a magam bõ ltam, de a hangulat oldott, sõt barátságos, a nõvérek meg-megállnak beszélgetni a betegekke Azért nyugodtabb itt a hangulat, mint egy átlagos intenzív osztályon, mert itt nincs félt nykedés, hogy ne nyúlj az én betegemhez, mert a hozzátartozók akkor neked adnak jattot . I senki sem kap. Mint már említettem, az osztályon tovább csökkent az eredetileg tízre tervezett ágyszám, mo a már csak hat férõhely maradt. Ezek egyike úgynevezett légágy, a felfújható matracon azoka yezik el, akik várhatólag hosszabb itt-tartózkodásra szorulnak, nem alakulnak ki rajtuk felfekvéses nyomok. A hat ágy közül négyre vagy ötre van felszerelve az intenzív osztályok alapvetõ tartozéka: tetõ gép. Pontos számot nem tudok mondani, mert a négy Amadeus és egy Siemens gyártmányú ké zenkét-tizenhárom éve szerezték, már messze túlszolgáltak minden lehetséges határidõt. Háro meghibásodnak vagy más okból szorulnak javításra, egy-két gép mindig hiányzik. Mit csinál akkor, ha több a rászoruló beteg, mint ahány lélegeztetõ rendelkezésre áll? Egy idõben állítólag vizsgakérdés volt az egyetemen, hogy ha van három lélegeztetõm: az e gármester van rákapcsolva, a másikra a városi rendõrkapitány, a harmadikra a párttitkár, me t veszem le, ha egy súlyos beteg érkezik. Ha ezt a kérdést nekem tették volna fel, máig se izsgáztam volna le. Mégis mihez kezd itt az intenzív osztályon? Szólok egy ismerõs, orvosi készülékeket forgalmazó cégnek, és kérek tõle egy gépet. De hát ezzel nemcsak magát, hanem a kórházat is elkötelezte. Ha legközelebb gépet vásárol ennél a cégnél szerzik be, soha többé nem segít magukon! Ez így van, de megmondaná, hogy mit csináljunk?! A lélegeztetõ gépek nemcsak ennek a kis intenzív osztálynak okoznak gondot, hanem az egész agyar egészségügynek. A gépek száma ugyan meghaladja a kétezret, de az átlagéletkoruk eléri

t, legalább hatvan százalékuk annyira elöregedett, hogy bármelyik pillanatban mûködésképtel . Kedvezõ változásokra aligha lehet számítani, egy gép ára 3 és 15 millió forint között moz osan sem tesznek ilyen irányú ígéretet, Kökény Mihály, az Egészségügyi Minisztérium politik úgy nyilatkozott a Népszabadság -ban, hogy a 2003-as évben csak az altató- és röntgengépe olytatódik. Az intenzív egyik ágyára egy szakmabeli került, egy pszichiátriai osztályon dolgozó ápoló kísérelt meg öngyilkosságot. Szomszédja, egy 1914-es születésû öregasszony Eunoctint szede Ez a nemzedék már az Eunoctinra van beállítva, mint altatóra, nem igazán korszerû termék, nem próbálkoznak új szerekkel. Egy 23-24 éves, kikészített arcú, szoláriumozott bõrû nõ is elviselhetetlennek találta az é ltatót nyelt. Már szinte röstellem ismételgetni, hogy itt is akad egy ápolt, aki sósavat ivott, mentegetõ zésként csak egy professzor régi mondását tudom idézni: A gyakori kórképek gyakran fordulnak elõ, a ritka kórképek ritkán! Zacher doktor rövid nyugalmi idõszaka hamarosan véget ér, a vizsgálóba hívják. Egymás után mentõautók, valóságos sort alkotnak a kórházudvaron. Az elsõ páciens egy érdi öregasszony, lenségbõl túl sok nyugtatót vett be, szédül és támolyog, az orvos ujja hegyével megütögeti ogy magához térjen. Rövid vizsgálat után megszületik a döntés: nincs különösebb baj, de hol g bent tartják megfigyelésre. Az I. kerületbõl egy szürke mûszõrme bundával betakart, 55 év körüli nõt hoztak be. Még az olók is meglepõdnek, mikor kiderült, hogy 200 (!) Corinfar nevezetû vérnyomáscsökkentõ tabl ett be. A nõ aztán megbánhatta a tettét, mert õ maga hívta ki a mentõket. Zacher doktor valaha maga is kocsizott az Országos Mentõszolgálatnál, de most szokatlanu l erélyes hangon utasítja rendre egykori munkatársait, akik a beszállítással letudni vélték nnivalóikat, és a papírok kitöltésére várva tétlenül támasztják a falat. Nem félnek, hogy az egyik kezük feltöri a másikat? Jöjjenek ide és segítsenek! A mentõk láthatólag neheztelnek a kemény hangért, de nem akarnak vitát kavarni, inkább odal a mûtõasztalhoz. Csak hetekkel késõbb mószerolják be nálam Zacher doktort, hogy mentõkén jobb a Deákné vásznánál. Valaha, mikor ügyeletet látott el náluk, egyszer fürdõnadrágra vet t az udvaron, és emiatt csak késedelmesen tudtak elindulni. Így hát jobb, ha hallgat! A nõrõl leveszik a szürke mûszõrme bundát alatta lila melegítõruhát visel , átemelik a v Zacher doktor lehajol a beteghez. Mi a baj? Elég volt az életbõl. Kétszer volt gerincsérvem, méhnyakrákkal operáltak, kitettek a munk rõl. Elég volt. Egyszer, ugye, már volt nálunk? Igen, egy évvel ezelõtt, de akkor végig meg akartam halni, most pedig meggondoltam mag am. Közben folynak a vizsgálatok, a vérnyomás 90 per 60-as, és tovább süllyed, a méreg egyre na mértékben szívódik fel, itt is gyomormosást kell alkalmazni. Egy mûanyagból készült kötény k a nõ nyakába, és megkezdõdik a procedúra, az erõsebb hatás kedvéért közben meg-megnyomják és újabb adagot töltenek a tölcsérbe, az elõbbi gyomormosáshoz hasonlóan sárgás folyadék ö de a víz színe most csak lassabban tisztul. Mikor kiveszik a csövet a nõ torkából, sûrû kö kísérve áll helyre a légzés és a nyelés ritmusa. A vérnyomás süllyedése lelassult, most nyo enet mutat a mérõ, a beteget átviszik a kórterembe, ott az ápolónõk foglalkoznak vele. A gy rmosás csak a további felszívódást gátolja meg csak azt távolítja el, ami a gyomorban vol került a bélrendszer mélyebb régióiba. A következõ páciens egy 25-30 éves férfi, a mentõk ájultan szedték fel egy újpesti kocsma e belõle a szesz szaga, de összeszûkült pupillája azt a gyanút kelti, hogy drogot is fogyaszt tt. Hasztalan próbálják magához téríteni, semmilyen kísérletre sem reagál, Zacher doktor el kocsikulcsát és végighúzza a páciens meztelen talpán, erre végre összerezzen. Mi lesz vele? kérdezem. Itt marad, vagy továbbküldi a mentõkkel? Nem tudom, meg kell néznünk, hogy van-e még ágyunk, ahová lefektethetjük Zacher doktor a száját. Jövõre vagy két év múlva már nem biztos, hogy kell ilyenekkel foglalkoznunk. Több helyük lesz? Kevesebb, a kórház átszervezési tervei szerint 52-rõl 30-ra viszik majd le az ágyak számá r már az ilyen betegeket egyszerûen nem lesz hová elhelyezni. Nem értem, hogy az illetékesek milyen alapon hozták meg ezt az intézkedést. Biztos, hogy felmérték a helyzetünket, küldhettek ellenõröket is, valószínûleg délután ké , amikor csakugyan üres az ágyaink nagy része. Ebbõl vonhatták le azt a következtetést, hog

sok a férõhelyünk, de van valami, amit még az ágyaknál is jobban sajnálok. Itt az osztályo lakult egy csapat; öt orvos és egy ápolói gárda, ennek a tagjait bármelyik osztály, sõt más venné, de mi szeretnénk együtt maradni. A mi speciális tapasztalatunk olyan érték, amit kár lna elherdálni. A széthullás veszélye nem üres képzelõdés. Alig egy-két éve történt, hogy az Erzsébet kórhá obb munkakörülményeket követelt, s mikor nem kapta meg, az orvosok és az ápolók egyszerre f tak és eltávoztak. Folytatjuk a vizitet. A nõi kórteremben egymással szomszédos ágyakon négy öngyilkosságot me öregasszony fekszik. A takaró alól csak a fejük látszik ki, lehunyt szemükkel, egyformán g t fehér hajukkal úgy festenek, mint egy játékbolt babarészlege, ahol nagymamákat formázó fi árulnak. Egy hajléktalan nõnek viszont nincs haja, az utcáról tetvesen hozták be, kopaszra kellett nyírni, ez történt a kórház többi hét hajléktalan ápoltjával is. Egy támogató céggel tudtunk vétetni egy hajvágógépet, 9 ezer forintba került. A nõvérek k Egy cigánylányt szólítunk meg, húszéves korára is az anyja tartja el, anyja gyógyszereit is te be. Mi a neve, kedves? kérdezi Zacher doktor. Losó Nikolett. Ismerõs család. A bátyja, Losó Félix is be szokta nyomni magát, ilyenkor borogatja fel onfülkéket Angyalföldön. Egy nõ tisztelettudóan felül az ágyon, és megkéri a fõorvost, hogy továbbra is bent maradha a kórházban. Nem tud hazamenni, mert a távolléte alatt feltörték a lakását, és mindenét elv Még a szekrényeket is a fal felé fordították, hátha van mögöttük valami. Zacher doktor a többi beteget is végignézi, behívatja az ügyeletes ápolónõt, hogy ültessen öregasszonyt, és köhögtesse meg, hogy szabadulni tudjon a torkában felgyülemlett váladéktó Az osztályon nincs szigorúan elõírt napirend; kötelezõ lámpaoltás és ehhez hasonlók, nem is k értelme, mert bármikor hozhatnak egy új beteget, és az õ ellátása úgyis felkavarja a nyug . Tíz óra felé jár, de a nagy férfikórteremben most is szól a televízió, a gondozottak kávé eszélgetnek. Leülök közéjük, az ide vezetõ útjukról kérdezgetem õket, szívesen mesélnek. Eg sportmelegítõt viselõ, teli torokból harsogó férfi kezdi a maga esetével. Vettem két liter tiszta szeszt a békásmegyeri MDF-piacon, hozzá négy tábla eredeti Milka koládét, mert csokiflipet akartam készíteni Karácsonyra elhárítólag felemeli a kezét , e hogy én nem vagyok egy alkoholista természet, de amíg fõztem a flipet, meg-megkóstoltam, h ogy nem kell-e bele valami. Negyvenöt fokosra akartam beállítani, hogy azért legyen egy kis ereje is. Mennyit ivott belõle? Nem sokat, talán három és fél decit. Egyszer csak éreztem, hogy baj van, kavarog a gyomro , a fejem, mindenem. Fogtam egy darab sima fát és lenyomtam a torkomon, hogy hányni tu djak, aztán szóltam a szomszédomnak, és õ behozott kocsival. Itt bent derült ki, hogy metil lkoholt adtak el nekem. Most már rendbe jöttem, nemsokára kiengednek, akkor az lesz az elsõ dolgom, hogy kimegyek az MDF-piacra. Megkeresem azt az árust, ha megtalálom, nem is szólok neki, csak hívom a rendõrt. Van bizonyítékom, mert az üvegben megmaradt legalább liter tiszta szesz. Egy fiatal szemüveges férfi foglalkozását tekintve szakács rászokott a heroinra, napjai drogos társaságban töltötte. Azért jött be a kórházba, mert jó hírét vette Zacher doktorna agát, hogy felkeresse és megkérje, segítsen megszabadulni a szenvedélyétõl. (Késõbb érdeklõ hét múlva távozott, feltett szándékában egyelõre meg nem inogva, az orvos szerint jó esély ak a teljes gyógyulásra.) Egy vasutas, N. Lajos is akad a társaságban. N. komoly karriert futott be a MÁV-nál: koc sirendezõként kezdte, váltókezelõként folytatta, majd az esti gimnáziumban leérettségizett, lcon elvégezte a tiszti tanfolyamot. A vasútnál akkoriban folyamatos létszámhiány mutatkozo t, a rendelkezésre álló embereknek feszített munkaritmusban kellett helytállniuk. Emberünkk l is elõfordult, hogy 24 órás szolgálat után sem akarták leváltani, õ azonban küzdött a sza rt a vasútról egyenest a másodállásába kellett sietnie, culágerként serénykedett kõmûvesek n pedig teherautót vezetett. N. igen jól keresett, Debrecenhez közeli szülõfalujában két családi házat is fel tudott épí et magának és ápolónõként dolgozó feleségének, egyet a fiuknak. A szervezete aztán egy nap a számlát a túlerõltetésért, szívinfarktust kapott. Mikor úgy-ahogy felépült, a MÁV-nál le nkákat sem bírt vállalni többé, harminc-negyvenezer forinttal csökkent a jövedelme. A feles zt nehezen viselte el, elfordult N.-tõl, a férfi inni kezdett, majd hat évvel ezelõtt öngy

Hiába. hogy két rendõr lép be a kórterembe. amel ben laktam. Milyenek az esélyei? A kistarcsai szállásra talán bejuthatnék. Akárcsak Iványi Gábor házban. és azt mondta. A már említett büki erencián a kábítószer-élvezõkrõl tartott elõadásában kifejtette. már rég lejárt a szolgálatuk. A beszélgetésnek az vet véget. mellyel valósággal felbõszítette a mentõkbõl álló t. Most onnan is el kellett jönnöm. Lefektetik. eg izsákra való ruhával távozott. sokan haltak meg a kezem alatt. semmit. el akarom érni az utolsó földalattit a Blaha Lujza téri állomáson. elmosolyodik. vagy le kai autóbuszjáratot. aztán az egyik mentõtiszt szólt hozzá felháborodva: Senki sem fogja fel. majd látva. Elsütöm az ilyenkor szokásos poént: Majd csak akad egy jó karban levõ özvegyasszony. A fõorvos látta. Veréssel. hogy ez így nem fog menni. otthagyta mind a két házat. és a hûtõszekrénybe rakta. hogy még mindig a kezében szorongatta az ampullát. a leszázalékolásnál nem adták meg kantságot. Szavai szerint egy öngyilkosságot megkísérelt drogfüggõ betege bevallotta neki a kórházb ogy megölte a feleségét. Az Emberbarát Alapítvány fogadott be. a mentõk folyamatosan hozzák a betegeket. Nyilvánvaló. hogy a saját soraikban sem tûrik meg a narkósokat vagy a dílereket. N. amíg eldõl. Mi a legnehezebb? kérdezem az egyik ápolónõt egy pillanatnyi szünetben.) Zacher doktor rendíthetetlenül állta a hallgatóságból feléje áradó ellenszenvhullámot. és utána azt tapasztalták. fagyási sebekkel hoztak be ide. hogy egész reggelig. Harminchárom éve dolgozom. megpróbálta megjátszani a bolondo t. ott van a szállása Kõbányán a rég an. bár utóbb kiderü gyilkosság valóban megtörtént. és ezzel kapcsolatban egy olyan példát hozott fel. hogy a drogosok védelme el az orvosoknak kivéve. de ott munkaviszonyt kellene igazolni. A delikvens valószínûleg csak tetteti az eszméletlenséget. A melléku Rákóczi útra. a szemhéja megmozdul. Zacher doktor szótlanul veszi tudomásul a rendõrök jelenlétét az osztályon nyilvánvalóan ordul elõ hasonló eset . õ is igyekszik távol tartani a rendõrséget betegeinek ügyeitõl. Zacher doktor ezt az értesülését nem közölte a rendõrséggel. Visszamegyünk a vizsgálóba. egy drogos pedig rátámadt az ápolónkra és eltörte a karját. hogy a kábítószerek mekkora veszélyt jelentenek. Zavart tudatá ert nem szabad feljelenteni a rendõrségen mondta Zacher doktor a konferencián. Zacher doktor próbát tes jával a fiú lezárt szeme fölé bök. Mit tud hozzákeresni? Sajnos. Feltûnt nekik egyszer. aki befogadja. Az ápoló zavarában elfelejtette eldobni a Dolargant.ilkosságot kísérelt meg. Mikor lebukott. így csak 21 400 forintos nyugdíjat kapok. vagy kívülr zik valamilyen segítség. egy ájultnak látszó fiú kit épp most értek tetten egy betörésnél. mellyel átjuthatok Budára. (A mentõk becsületére legyen mondva. ha késõbb mégis találnak nála anyagot . hogy miért is tört ogy is van ez az egész? Éjfél körül jár. az esélyek itt jobbak. hogy el-eltûnik egy Dolargan-ampulla. nem is motozzák meg a pácienseket. behozott kábít tán kutatva. mégpedig a leírt módon. még most is van bennem ilyenkor egy érzés. és itt kell mellette lehet. le kell húzniuk a WC-n. . mert az udvaron lebontották azt a fémvázas házat. egy yit sem volt hajlandó eltérni alapfelfogásától. az Erzsébet kórházban tilos próbálkozni. Huszonhét évet és két hónapot dolgoztam mondja N. Kikerültem az utcára. többek között ránk k a múlt héten két autónkat is felfeszítették. A hallgatók sokáig nem kaptak levegõt. a napi esetek száma m elérte a harmincat. de az arcán határozott tartózkodás látszik. és a csuklóját odabilincselik az ágy eméhez. a testet pedig háromfe ta a kertben. A két rendõr káromkodik. hogy hová mehetek. hogy csak idõt akar n a adódik valamilyen alkalom a szökésre. ha nyilvánvaló kábítószer-terjesztõkkel kerülnek szembe. hogy egy ápoló kollégájuk gyakran átül beszélgetni egysiba. kilopták a gyógyszeres fiókból a Dolargant az ópiuméra hasonlít . N. Csapdát állítottak n . Visznek a Lipótra? kérdezte. megpróbálok itt tölteni e ypár napot. Megdöbbenve látom. de a gyerekhalált soha nem bírtam megszokni. kikészülök. a Duna felõl metszõ hideg szél csap meg. hogy ezzel nem tudja megtéveszteni a kollégáit zaladt. A házasság hamarosan felbomlott. a fejét levágta. amelybe a delikvens bele is esett. elköszönök és elindulok hazafelé. Hát majd körülnézek. a riasztott rendõrök úgy kaptá l. Mindegyiket elsirattam. én meg n m tudok elhelyezkedni. mint a fogdában. hogy egy éjszakár .

mint már említettem. betegeket fogad. a családnak 3-400 forintot kell fizetnie egy-egy napért. Az esete nem egyed i. a rehabilitáció elyek után valamivel többet. gyakorlatilag elköltségelheti. retes arcképét csak nemrégiben találta meg a pincében a jelenlegi igazgató. õk éltek a kivételezett hely etükkel és elérték. Vannak orvosi szakmák. dõre. mint a legtöbb kórházban. de hallhatólag nem sok sikerrel. havi 40-50 ezer forintot kap számlára. szociális jellegû feladatokat lát el. A kórház. az idén 3500-at. a feszülõ rácsok elõtt rongyokba takaródzó hajléktalanok alszanak osan. mondjuk. de elõfordul. cinkotai része jutott és még öt környékbeli falu. oda önkormányzati elõjegyzés alapján lehet bejutni. Miként szokott alakulni az itt ápoltak sorsa? Néha elõfordul. amíg lezajlik egy építkezés vagy egyenesbe jut egy vállalkozás. a mi intézetünk még mindig kórháznak számít. az itteni elhelyezés. ahol ennél magasabb ügyeleti díjat harcoltak ki maguknak. felhozta. az elülsõt pedig 1902-ben fejezték be. Akivel most beszéltem. a kórház valaha viselte is a nevét. Például aly 18 aneszteziológiai státuszra összesen nyolc ember maradt. Egy magasan képzett és minõsített pszichológusnak 7-800 forintos órabérér ne dolgoznia. a szóban forgó pszichológusnak is közalkalmazottként kellene ügyelnie ezu És ez nem megoldható? Mint igazgatónak. megpróbáljuk áthi k módján. és ki ta az irodája falára. nem hajlandó törõdni velük. hogy ugyanaz az orvos nem lehet egyszerre és ugyanott közalkalm tt és vállalkozó. sashalmi. € € A Péterfy harmadik legnagyobb egysége. rvosi beutaló kell. 22-23 ezer for kap majd kézhez. gyakorlatilag ápolási. és felveszi a kagylót. A hátsó épületet 1886-ban építették. amely meg próbálja helyreállítani a társadalom megbomlott kereseti arányait. Létre zerepet játszott gróf Apponyi Albert. módomban állna egy 30 órás mellékállást kreálni neki. az igazgató elnézést kér. A korátlag -két 55-60 éves kétszeres amputáltat leszámítva 80-90 éves emberekkel foglalkozunk. Most jött egy új törvény. Kik juthatnak be ide? A Péterfy különféle krónikus osztályait területileg felosztották illetékesség szempontjáb utcára a város mátyásföldi. az fõállásban pszichológusként dolgozik a kórházunkban. az átla lási idõtartam négy hónap. akiknek vagy nincs családjuk. Nálunk éppúgy orvosi létszámhiány alakult ki. amit vállalkozóként kap. Hogy folytassam a különbségek felsorolását. persze hogy nem vállalta. m ez a jellemzõ: a betegeink nagy része halottként távozik el tõlünk legföljebb egy másik e kerül át. nem. de annyira jellemzõ ügy. legalább harminc munkatársunk választott hasonló megoldást.7-ig. Az igény egyre nõ. hogy a család csak két-három hónapra adja be a hozzátartozóját. Nálunk csak részleg díjat kérnek. Szavaiból azt követke ki. mondjuk az eredet megközelítõ 45 ezer forinttal. arcán rosszkedvû f orral fejezi be a beszélgetést. vá dig rendszeresen ügyel nálunk. aztán visszafogadja. A felszabadulás után az Apponyi-relikviákat elhányták. Az OEP mennyivel támogatja a tevékenységüket? Egy-egy krónikus ágy után tavaly 3300 forintot fizetett. Ezt hogy érti? . hogy n is várakoznak egy helyre. sen 320 férõhelyen krónikus belgyógyászati és rehabilitációs tevékenység folyik. Szabad megkérdeznem: kórházi ügyben keresték? Igen. Akkor mi a baj? Azt a pénzt. ehhez jönnek még különféle szorzók 1. legalábbis formailag. hogy érdekelni fo . a mellékállásból szá szont mindenféle járulék terheli. vagy ha van is.lágított bank elõterében. tulajdonképpen nem tartozik a témánkhoz. hogy nyugtatgatni próbálja a hívót. Aktív ápolási ágyakkal nem rendelkezik. Megszólal a telefon. a Szövetség utcai kórház alapítását tekintve nagyjáb többivel. hogy 2500 forintra emeljék fel az ügyeleti órabért. sõt le kell venni elõttük a kalapot: végre akad egy olyan orvosi szakma. egy-egy osztályon 6-8 jelentkezõt tartanak számon. ott a beutaltakn ak le kell adniuk a nyugdíjuk nagy részét. Ezért senki sem har rájuk.1-tõl 1. a századforduló legnevesebb politikusainak egyike. A szociális otthon az élet végéig szól. Mély lélegzetet veszek és továbbmegyek. és tõle is levonnak majd ötven százalékot. Miben különbözik egy elfekvõ otthontól? kérdezem az igazgatót.

Távozóban még látok egy öregasszonyt. az intézmények. Nem szólnak egymáshoz. üldögél a folyosón. hogy a jajgatásával avarja a többieket. mert az elõbbire napi 3500 forint támogatás jár. mert felfogja a baj teljes súlyát. A kórtermekbõl kihordott ápoltak a folyosón elhelyezett nagyasztal mellett foglalnak hel yet. maga elõtt a járókeretre egy vécé ha rájön a szükség. csak délelõ szótlanul üldögélnek. a felesége rábólint: Így igen. A férfikórterem sem nyújt vigasztalóbb látványt. Egy államtitkári nyilatkozat szerint csak az elmúlt évben kétmilliárd forintot osztottak sz a kórházak között kényelmi szolgáltatásokra. Odajutunk majd. ezek a szinte tetszõlegesen megál lapított arányok valósággal kiprovokálják. de a tudata tiszta maradt. 88 évesek. hogy ha úgy alaku pota. ebben a kórházban õ szenved a legtöbbet. és a saját régi osztályára került be egy krónikus ágyra. hogy kimenjen a vécére. de a toxikológián megmentették õket. de nem figyelnek arra sem. külön-külön kórteremben helyezték el õket. az utóbbira viszont a már említett s zó következtében 4200 forint. ilyenkor már csak a néhány önálló mozgásra képes ápolt kel fel az ágyából A folyosó egyik sarkába félrehúzódva egy reszketeg. kitol az elõtérben álló asztalok mellé. hogy n helyzetbe jussanak. Ezen az osztályon egy beteghordó dolgozik. hat ág ak mellett éjjeliszekrények.7-ot (160 ezer forintot). intéz hozzá néhány vigasztaló szót. fölött szól a televízió. Hetente kétszer viszi az öregeket a zuhany alá fürdetni an tolószéken. a gyerekeik eg látogatják õket. a ma s fokozatosan elveszíti. kilencven darab Eunoctint vettek be. vécépapír helyett lapuleve nak be. segít ogni az ápoltaknak a legtöbben nem igénylik a helyváltoztatást. Egykorúak. Az orvosok igyekeznek elkerülni. Négy-öt órát ülnek szinte mozdulatlanul a ke en. Másfél éve kerültek ide. Egy öregember a hirtelen rátörõ légszomjja a tátja ki a száját.Gondolja meg: egy Renault-szervizben az óradíj 4500 forint plusz áfa. mindkét lábán csonkol eteg a mankójáért nyúl. be is vette volna. õt sem lehet egész nap az ágyában hagyn felfekvések keletkeznének rajta. ha nehézkesen is. e élnek házasságban egymással. . vagy be sem készítik. A kórházban nincs koedukált részleg. aki szintén agyvérzést kapott. egyben szobavécének is használják. Egy nõ elhúzódó gyászritmusban folyamatosan jajgat.8 súlymértéket (80 ezer fori tosít. . Itt is elindulunk a már megszokott körsétánkra. az ablak alatti legbelsõ ágyon egy agyvérzéses beteg fekszik. melynek lapján egy nyílás van kialakítva. õsz hajú pár ül. ne kelljen visszamenni érte a kórterembe. Egy fiatalabb. Mikor B. és a jobb karját is gipszkötés takarja re próbálkoztak meg öngyilkossággal. 90 százalékos vakságban szenved. néhányan a tolókocsiban maradnak. ha nem. Az elsõ kórteremben. egymás kezét sem fogják meg. Kint a mellékhelyiségben ugya incs papír. mint a falusi budik mondta egy takarítónõ . Ha hívõ. hogy a kórház megpróbálja kijátszani õket. a munkaideje hattól délután kettõig tart. egy partra vetett halra hasonlít. Újabb kórterembe nézünk be. a legnagyobb magyar szívsebészek egyike súlyos mûtétre várv bevonult a kórházba. a e megbénult. Kevé zemélyes holmi. A kórházban egyébként is folyamatosan tapasztalható jelei mutatkoznak a mûködéshez szüksége ytatott állandó küzdelemnek. ahová benézünk. A vezetés igyekszik minél több krónikus besorolású ágyat re etni. mindegyikük elmerül magában. vagy ellopj ugyanerre a sorsra jutnak a szappanok és a szappantartók. inkább fekszenek .. és nincs kétségem. de ahhoz sem nyúl senki. de képes a beszédre: Miért éljek? kérdezi az orvostól. A hozzátar teli táskával kísérik be a betegeiket. hátrébb egy nagy ruhásszekrény támaszkodik neki a falnak. a depresszióé viszont 1. sõt néha a tükrök is. A nõn vastag szemüveg. Az orvosok és az ápolók összehordtak e 0 kötetes könyvtárat. hogy legalább a minimálisan szükséges szerekkel el nek látva. de õt egy külön kisasztalhoz ültetik. Kár volt! mondja a férj. Azt hiszem. az megsimogatja. maga is imádkozzon. vagy a falról lóg le egy kukoricatorzsa. hogy ne kerüljön ide búcsúz tõlem az igazgató. legfeljebb egy-egy rádiót vagy samponos üveget tartanak maguk mellett a betegek. Egy debreceni klinikán dolgozott valaha egy professzor. a férfi járásképtelen béna. beteghordó lelép. szinte egyetlen magyar kórházban sem találni. Itt is megcsodálhatom a Homogén Betegségcsoportok finanszíroz endszer látszólagos precizitását: a magas vérnyomás kezelése 0. úgy látszik. meg sem kapták a okra használták fel. egy adag ciánkálit vitt magával.

mûködése során több kórház gazdasági ügyeit is irányítot ormányzat alkalmazottjaként jött. R embernek számít az egészségügyben. vagy a közvélemény ítéletének. € € December 13-án délután az Erzsébet kórházba indultam. hogy õk már régen meghallották növését. kerülete t de az intézménybe szinte kizárólag protekcióval lehet bejutni. hanem vállalkozói szerzõdéssel. hogy ha a menedzsment erõteljesebben képviseli a kórház érdekeit. adományokat kért. Élesedik a harc a paraszolvencia egy odó tortájának megmaradt szeleteiért. valószínûleg. ápoltj eredhet össze. mint az adósságok kifizetésére. ha az érdekeik úgy kívánják. Egyébként kellemes ünnepeket kívánok! Ha hihetünk a szállongó híreknek. hogy mondjak le errõl a szándékomról. megfelelõ helyen még visszatérek ezekre. a k nem fajulnak idáig. és a helyét ideiglenesen betöltõ fiatal orvosnõ túlságosan elfoglalt ahhoz. Papíron rá is hárulna kötelezettség a területi ellátásban. a sajtónak. A múltkor azt kérdezte. tehát összefoglaló értékelést nem adhatok. de a Péterfy igaz arra kértek. akik úgy emlékeznek vissza. akit a fõvárosi önkormányzat rendelt ki a Péterfy kórház ügyeinek felülvizsgálatára. ebbõl hetet a legmagasabb beosztásb ezalatt kétszer jutott csõdbe a Péterfy. sapkában-kabátban csak nehezen ismertem fel e Ferenczi Istvánt.) € € Szerettem volna megnézni a másik krónikus kórházat is a Csengery utcában. és még lehetne sorolni a fokozódó jeleit. késõbb sem személyesen közölték Ferenczi doktorral a kiválas . Moldova úr. a fõváros VI. A magas beosztás eányok meglehetõsen szûkmarkúak. a Péterfy kórház fõigazgatóját. közvetett módon szerzett adatot tudtam rögzíteni. A Csengery utcai kórháza ben újították fel. Arra hivatkoztak.(A helyzet. mert ez a hálapénz megoszlásával járna. a leváltás a hasonló ügyekben szokásos embertelenséggel m Informátoraim jellemzõ apróságként megemlítették. Meg vagyok gyõzõdve. újra megállapíthatjuk. Igen. hogy neki is ki kelljen fizetnie a napi 3-400 forintos m inimális térítési díjat. hogy a pénzügyi keretek ügyes átcsoportosításával épp mostanában ve csillárt a kórházigazgató szobájába félmillió forintért. A Csengery kórház légvonalban talán néhány száz méterre fekszik a Szövetség utcától. Az eljárás durvasága feltehetõleg nemcsak Ferenczi doktor ellen irányult. hanem minden rak oncátlankodó orvostársa megfékezését is szolgálta nem minden eredmény nélkül. sok helyen a puszta létért. Az is k usokat vált ki. Egyes osztályokon ne engedik betölteni a megüresedõ státuszokat. hogy az o szakma korábban legendásnak számító szolidaritása napjainkra megbomlott. (Ha ebbõl az esetbõl érdemes további tanulságokat levonni. hogy vécépapírt. középkorú férfi. Azt beszélik. sal. és alkalmatlannak minõsítették õt a pos al mind többen akadnak olyanok. Egy vidéki kórházi orvos közleményt jelentete a helyi lapban. hogy néhányan azok közül. hogy az egészségügy egyik korábbi helyettes a tiltakozott az ellen. akik a leváltás elõtt elismerõen értékelték a fõigazgató t ik napról a másikra megváltoztatták a véleményüket. Így csak néhány. hogy a nõvéreknek már alig jut a pénzbõl. a Moszkva térnél épp a metró felé tar or odalépett hozzám egy magas.) A leváltást követõ napokban alkalmam nyílott egy néhány perces beszélgetésre Rabi Pálnéval. alig terjedt ki többre. hogy az elõnyugdíjazásba való helyezés ko töltetlenül hagyták a papíron. De néhány résztanulságot már le tud vonni. hogy hagynak meg engem a helyemen. és XIV. Akkor megnyugtathatom: ma leváltottak. a Péterfy minden egysége közül jelenleg ez van a legjobb mûszaki állapot lencven krónikus ággyal rendelkezik. Ugyanakkor köztudott. h ogadni tudjon. Késõbb maga attam. A fõigazgató 12 évet töltött itt. habozás nélkül kiszolgált sõbbségnek. csak önkormányzati bi s. szappant. Véleménye szerint a Péterfy kórház miért került csõdhelyzetbe? kérdezem. mint ahogy a Kútvölgyi kórház betegei sem hajlandók egy fedél alá húzódni a Szent János kórházbeli sorstársaikkal. nem ilyen egyszerû. Üdvözlöm. sõt. Én nem szeretem használni ezt a fogalmat. emlékszem rá. hanem a titkárnõjének telefonálták meg. A fehérköpenyesek ritkán állnak ki egymás védelmében. hogy az ottani fõorvo éppen beteg. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. A mindenkori hatalmi nómenkl túra szokta ide berakni otthon csak körülményesen ápolható hozzátartozóit. én nem csõdbiztos vagyok. Mindemellett személyes véleményem s . Hat évvel ezelõtt már végbement egy konszolidáció. kötszert vehessenek az ápoltak .

hogy a Péterfyt nem lehet lebontani a gondokat az adott kereteken belül kell megoldani. de azzal magának is tisztában kell lennie. kerületi önkormányzatnak átadjuk a ermekfogászatot.t lehetett volna emberségesebb formát is találni a fõigazgató úr felmentésére. A lítetteken kívül a Dózsa György úti részleget is el szándékozunk adni talán bejön érte an elegendõ volna a Péterfy részleges felújítására. ebbõl 420 millió a harminc napon túli adósság. akkor nem is kell letörlesztenünk. A lejárt hitelek ügyét az új vezetés nem vállalhatja magára. és csak akkor magánosították õket. ho ne termelõdjön újabb lejárt adósságtömeg. Az önkormányzati biztos rábólint. aki szándékosan rosszul akart járni. Nem vitatom. ezzel együtt a Zsenge utcai melegedõhelyet i . amit mond. Mivel a rám jutó idõ már amúgy is letelt. csöveke nyílászárókat már nem lehet helyrehozni. Ez a döntés azonban nem énrám nekem továbbra is az aktuális gazdasági-szervezési gondokkal kell foglalkoznom. elõbb-utóbb az Erzsébetet is. Egy háromtagú új menedzsment érkezett: Buda eli úr. hivatalosan is kisorolják a f gionális szintû vezetõ kórházai közül. És a Szövetség utcai részlegé mibe kerülne? Azt mindenképpen le kellene adnunk a szociális gondozásnak. Hogy próbálnak meg kijutni ebbõl a helyzetbõl? Jelenleg 560 millió forinttal tartozunk. van rá remény. Arról is hallani. Az õ munkájukat segíti az az úr. Meglátása szerint most mennyi pénz kellene a kórház szanálásához? A Péterfy utcai és az Erzsébet kórház helyrehozatala legalább tízmilliárdot igényelne. a betegek érdekei akkor sem sérülnek majd. Elnézést kér a zava lenti Rabinénak. egyeseket be is zárunk. és a mezik 45 millió forint visszafizetését. Az intézmény egész szervezését átalakítjuk majd. elnyomva egy sóhajt. Megszüntetjük a fekvõbeteg osztályok széttagoltságát. de véleményem szerint egyszerûbb és olcsóbb volna magát a Péterfyt is csak nyeli majd a pénzt a lényegi javulás minden reménye nélkül. ezeket a falakat. így csütörtök délután ültünk le besz att feltettem néhány tájékozódó kérdést. Baján felújítot es fogorvosi rendelõt. A csészét letéve váratlanul visszakérdez: Úgy hallom. a Semmelweis Egyetem klinikái lépnek a helyébe a köz . Még nem lá n üzletembert. hogy ha be is következik ez a változás. Még én sem mondja. Ez ilyen egyszerûen megy? Igen. mert akkor én mindig hazautazom Bajára. Kopognak. hanem tovább javulnak az ellátás feltételei. pályafu i kórházban kezdte. Én nem értek hozzá. a kórház nem maradhat irányítás nélkül. hogy másnap reggel ki kell nevezni közalkalmazottnak az ideiglenesen megbízott új fõigazgatót. A gazdasági igazgató most n e a következõ héten szívesen fogad: Csak ne pénteken jöjjön. doktor Budaházy Emilt. majd egy középkorú. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra mennyiben számíthatnak? Ez a hivatal egyszerre túl lágyszívû és túl aggodalmas. melyet eddig mi mûködtettünk. hogy mi történt itt egy-két perc alatt. hogy ha megfe náljuk fel a támogatást. a férfi a helybenhagyás birtokában elvon alig tudom felfogni. A XVI. Biztos vagyok benne. új székeket raktak be. egy hónappal ezelõtt került ide. hogy ha egy cég azt hallja. 1991-ben jött át az egészségügy gazdasági vonalára. hogy valamelyik kórház csõdbe jutott. Emlékszem rá: otthon. ha lehet. megengedhetetlen. mert csak úgy veheti át az eltávozott Fere doktor teendõit. Akar beszélni vele? Igen. hogy a Péterfy kórházat degradálják majd. átmegyünk Zsarnayhoz. eg yszerûen nem szállít neki. Természetesen tiszteletben tartottam az idõbeosztását. Nekünk arra kell vigyáznunk. az önkormányzattól 75 milliós kölcsönt kapunk. mert egy-két ember és egy-két mûszer hiányzott . Zsarnay nem zárkózott el. milyen benyomásokat szerzett? Õszintén? Még nem láttam ennél lepusztultabb kórházat. Mindenképp vissza kell állítani a megbízható hírn an eset is elõfordul. már többször is járt a Péterfyben. Mondana egy példát az utóbbira? Szegeden helyi erõforrásokból 195 millió forintért építettek fel egy sürgõsségi betegellá nem kötött vele finanszírozási szerzõdést. de nem is tárulkozott ki pronban végzett erdõmérnökként. de rezignált arckifejezésû férfi nyit be. e k leküzdésére az államtól 300 milliós. ennek fenntartása a kerületre hárul majd. Egy részleges privatizálás nem segítene a gondokon? A privatizálók mindig a tejfölt igyekeznek elvinni. akit az elõbb látott: Zsarnay úr. a gazdasági igaz orábban. hogy 21 különféle tele tsunk fenn.

az utóbbi években a Péterfy egyetlen gazdasági igazgatója sem töltött osztján két esztendõnél hosszabb idõt Zsarnay újra visszakérdez . a zóként dolgoztam. A családunknak van egy mérnöki irodája a Thököly úton. nem volt kedvem belemenni új konfliktusokba ezek aligha lettek volna elkerülhetõk . Azon a bizonyos réztáblán a kapu alatt kev olyan jól. de nem jelentkeztek. gyenge voltam. Újra kellett volna próbálkoznom. -fõnök és még Isten tudja. Piroska fõzött egyet a kórházhoz méltó színvonalú teájából. úgy döntöttem. . január elsejével elmentem nyugdíjba. de örömest tévednék mondom. aztán visszavettek státuszba. három hónapja állt fel az új vezetés. látva az állapot t. akinek átad ajd az ügyeket. hogy papírokat gyártottak. hogy Piroska a viss zavonulásnak ezt a diszkrét módját választotta. Azt tudja. Aki 68 éves korára nem tudott összeszedni annyit. nem találtam benn. hogy én 1993. Õk nem akartak elengedni azonnal lyal. tehát a kórházi kenyérre kell. € € Utána sokáig nem jártam kint a Péterfyben. Arra gondoltam. nevezetû amerikai cég 110 millió dolláros vissza nem térítendõ támogatást ígért. akit megértem ebben a kórházban. hogy ne a küszöböt rágja. hogy százféle felad lásson el. de katársai minden alkalommal azt közölték. ha garantáljátok. micsoda. Visszatérve a kórházhoz. Ferenczi doktor még fõigazgatóként kérte. rég elveszett ember. a vesztesek nehezen nyugodnak bele. hogy beteg. és olhatnám az okokat. majd megbeszéljük. és ezalatt nem történt sem b annyi. érzelmileg ide vagyok kötve. melyet minden évben meg kellett újítani. december elsején rövid. Tudja. Utánanéztek az ajánlatnak. Az anyagiak mennyiben befolyásolták? Semennyiben. huszonnégy vagy akár negyvennyolc órákat bent töltsön a kórházban. hogy maradjak legalább március 31-ig. és maga mit gondol: si ennek az új vezetõ csapatnak? Nem hiszem. csak egy-egy szállongó pletykáról értesültem. Január elején azonban. és segítségre van szüksége. Szóval megígértem. a mérleg ez elvi megállapodást jelentett volna erre az évre. de egynek sem támadt kedve. mikor hosszú hetek után õ vett kagylót. hogy a kórház felfelé ívelõ pályára áll. fejlesztéseket. de õszinté zólva.nt. nem tudtam ellenállni. miszerint a Neptun Capital Inc. Csak Piroska fõmérnök asszonyt kerestem meg telefonon egy-egy adat tisztázása céljából. hogy befejeztem. A mûszaki osztály vezetõ fõmérnö irányítottam a beruházásokat. amíg egy pályázaton megtalálják majd az utódomat. bár tudom. aztán újra megkerestek: Ugye maradsz? Csak akkor. errõl le kell mondanom. kiderült. szívesen. Az átalakítások természetük szerint érdekeket szolgálnak és érdekeket sértenek. Egyébként Zsarnay úr gazdasági igazgató. Az osztályok öss zont nálunk is csökken majd az ilyen rangok száma. hogy ilyen cég nincs is bej ve az USA-ban. Budaházy Emilt. ha a ny ató visszakerül a helyére. Elõbb csak négyórás munkára kértek. Jelentkezett néhány mérnök. hogy hívjanak vissza. Hogy ítéli meg az esélyeiket? Végig tudják vinni a tervezett változásokat? Akadnak intõ jelek. de gyakorlatilag én voltam a fõenergetikus. mit veszítek? Az unokáimat évente egyszer-kétszer szoktam vinni külfö kirándulásra. Nem minde nek van házi esztergályosa vagy pékje. az új vezetés már csak hivatalból sem fogadhatta volna el az én pesszimista feltételezése t. vagyis átmene megbízást kaptam. A azdaság szerint a kórházban elterjedt egy olyan szóbeszéd. 2000. ha bajba kerül. ahogy én szok tam a munkámat. kértek. aki sokat el tud érni k. Ha érdekli. és magasabb szorzóval kellene honorálnia elsõsorban a toxikológia teljesítményé nagyban csökkentené a ráfizetésünket Zsarnay rám néz. Mi történt magával? kérdeztem. de háziorvosa feltétlenül van. hogy várjam ki. Beültünk az irodájába. Kezében a csészével a gazdasági igazgató filozofikusabb hangra vált. Nem akar egy teát inni? De. mint az osztályvezetõ fõorvos magasabb presztízst biztosít. Mi is kifoghatunk egy hasonló elbírálást. jöjjön ki a kórházba. nem jövök vissza többé. és szükség volt a segítségemre. de már júniusban visszahívt ert a gazdasági vezetõt felmentették. megkértem a tit nõt. hogy ez a válasz a beszélgetés végét Telefonon megkerestem az új fõigazgatót. meglepõdtem. Véleményem szerint a HBCS súlymértéket a jelenlegi százezer forintról legalább 130 ezerre e felvinni.

közben kialakult eg mi beszélgetés. Miért ígérték meg. de akkor dupla pénzt kérnek érte. Négy telephelyünkön összesen 5 konyha mûködik. Mikor ez épült. A Péterfy többi egységében jobb a helyzet? Nem. Körbenézünk. a kis és nagy kórházakba az citású kazánokat terveztek. az ottani 50-60 beteget kellene ide áth a mostaninál sokkal nívósabb körülmények közé. A munkákat pedig úgy kell elvégezni. most másfél mûködik. el lehetne vinni. Kinek volt ebbõl haszna? Leginkább a tervezõnek. hívtam valakit. semmi szükség sincs rá. Ennek az év végére meg kell történnie. a telefonom félrekapcso ldalon a cég ügyvezetõ igazgatója vette fel a kagylót. kértem pénzt a javításokra mondja a fõmérnök asszony . Korábban több belsõ és külsõ felhasználó is igényt tartott a megte : a mosoda. kapjuk meg az engedélyezési okiratot. ahogy van. átfogó képet kaphatok az adott tevékenységrõl. búcsúzóul kérdezem meg. ha akarja. Máris késésben vagyunk. abba belefért v a. ami már nem fér bele. pedig szobák. mert épp most járt le a szavatosság. hogy fogadjon egy eszélgetésre. hogy megnézzük a kazánházat. Az Auxilium Kft. most viszont tizenkettõben dolgoznának egyszerre. hogy az egyedi eseteken túl ató. hogy közben egy percre sem állhat le a kórház. Egy-egy nagy gép ka acitása önmagában is túlméretezett. és átnyújtja a névjegyet. Miért nem szereltek be inkább két kis gépet? Akkor most az egyiket le lehetne állítani. Má kell hirdetni a közbeszerzési eljárást. négy emelet vizesb lokkjain kopácsolnának. külön pénz viszont nincs rá. eleget láttam. menjünk át. ha nem lehet elvégezni? Nem tudom. é kellene pazarolni a fûtõanyagot. ez minimálisan 90 napot vesz igénybe. mindi k egy-egy kórterem. Ez plus z egy hónapot jelent. mert külföldiek is akadnak köztük. akik n rmészetesnek a leomló vakolatot. Két kéményt úgy. létezésérõl véletlenül értesültem. Néhány nappal késõbb ellátogattam a belvárosi irodájukba. de falakkal körülzárt térségben három magas kémény emelkedik ki a betonal ból. a kezelõszemélyzet elmagyarázza. egy hosszú folyosót elfoglalnak az ide tartozó irodák ajtói Huszonnégy család él ebbõl mondja az ügyvezetõ igazgató. de ezek mind visszaléptek. a szomszédos motorgyár és mások. a Dózsa György úti épületet viszont augusztus köz l adnunk az új tulajdonosnak. A 265 millióból ki lehetett volna elégíteni bizonyos igény e nem ennyi idõ alatt. de inkább 12 t. a több € 7. azt vá hónappal elõbb kellett volna szólnom. Szóval így állunk. megkértem a vezetõt. A kazánház a kórház utolsó nagy beruházásának számít. A kémények melletti szabad füves területen nincs megoldva a vízelvezetés. Például az Erzsébet kórházban eredetileg hat kazán állt. nem én ígértem meg. vagyis már szeptember közepén tartunk. és nem fog megtörténni. mint képzeltem. A vállalkozás már az elsõ pillant bb méretû volt. de az állaga ennek is erõsen leromlot beázik. Írtam az illetékeseknek. Hamarabb nem menne? Két hét alatt is megcsinálják. ezt sem lehet tûrni tovább féle munkát kell elvégezni. abban bíztam. megtudtam. akkor adhatom ki a munkákat a tervezõknek. Jól van. hogy a három kazánból jelenleg is csak egy mû k kettõre nincs szükség. Néhány méterre lehetnek a szomszédos háztól. így másolták le a lapokat. Egyszer végzett el egy munkát és ötször-hatszor szedte be az árát t mindig letakarták. Elnézést kértem. az esõvíz rácsöpög a kazántestekre. még jóvá kell hagyatni a megszavazott 265 milliót. és ettõl nem lehetett eltérni. a fõváros épp kidolgozott egy kazánprogramot. Úgy érzem. hogy nálunk külön fõznek a személyzetnek és a betegeknek. úgy számolom.A fõvárosi közgyûlés 265 millió forintot hagyott jóvá az átszervezésre és a komfort kiala os munkákra. Az Erzsébet kórházból négy osztályt kellene áttelepíteni a Péterfy Sándor utca Mi kerül a helyükre? A Dózsa György úton megszûnne az ápolási osztály. Ez hogy lehet? Úgy. üre ség fekszik alatta. hogy az Auxilium kórháztervezéssel és rekonstrukcióval foglalkoz Ezt a témám tekintetében is érdekesnek találtam. egy . az ottani lakók nem tudtak aludni a rezon ngtompítót kellett beépíteni. Mi érdekli még? A múltkor nem jutottunk hozzá. Kint a szabadban.

állomásával foglalkozunk. e folytán a mi kft. A Medicor állami nagyvállalatnak számított. ápoló és más egés ott gondozza. Ez megint egy sokszereplõs folyamat: az Egészségügyi Minisztérium javasol. valamennyien a Medicorból jöttünk át. hogy a tervezésüket. hogy tartsa a szükséges t A sok rászoruló kórház közül milyen alapon választják ki. Az is mellettünk szól. ahol a helyzet minden tekintetben kielégítõnek vol ndható. a mûtõ rozsdamentes acélburkolatát és más hasonlókat. aztán visszatérítem a beszélgetés fonalát a rekonstrukc tok további fázisaira. legalább kísérleteket tegyen a gondok megoldására. ezért minden kartam lenni. kan. A dolgok menete meglehetõsen hektikus. hogy melyiket hozzák helyre? Az illetõ kórháznak pályázatot kell benyújtani címzett támogatásra. amíg a kórbonctanról elszállítják a holttestét. kivágták két bordámat. Még a viktoriánus korszak hagyományai szerint sok lev ellett a fertõzések elhárításához. Megér ennyit a megrendelõnek? Ne vegye dicsekvésnek.rá: Ön a képzettsége szerint gépészmérnök. Korábban nagy építészeket bíztak meg ezzel a feladattal. sõt Moszkvában is végeztünk munkákat. mi viszont a kórház elé kitûzött nénk segíteni. de erre sajnos aligha kerül sor. máskor néha harminc is megjelenik. a szekszárdi mûtõsblokk és a pécsi katonai kórház befejezetlen maradt. késõbb meg szoktak keresni minket. most sem kell célzott kérdések sorozatával szóra bírnom a partneremet. akik mûvészi becsvágyból. kezdetben mint Gazdasági Munkaközösség. Tizennégy emberrel indul unk. de legalább a sebészeknek dolgozhattam és teszem mindmáig. és az egészségügynek továbbra sincs elegendõ pénze ahhoz. az életfolyamat el. tegnap a Közbeszerzési Értesítõb en egy ilyen munkát hirdettek meg. Ha a kérelmet kedvezõen bírálják el. Áthelyeztek r gyárba. hogy a Mûegyetemre irányítottak akkorib az ember nem szállhatott szembe az ilyen döntésekkel. rám bízták a a kutatás-fejlesztést. . hogy mi egyharmadnyi pénzt kérünk a munkánkért. nem is foglalkoznak ilyen piti ügyekkel. a méretek megszabásánál ehhez alkalmazkodtunk. ezt esetleg több részre is egtöbben a kiviteli tervre aspirálnak. hátha valamikor hozzájutok. onnantól kezdve. Mi már a pályázatok elkészítéséhez felajánljuk a szolgálatainka illió forintot kérünk ezért a közremûködésünkért. találkoztam az úgynevezett mûtõprogrammal. akik eredménytelenül pályáztak. hogy egy ember m egszületik. Mikor leérettségiztem. Diploma után az Akadémiára kerültem. bbrõl is megnézhessem valamelyiket. Pénzügy utalja át a költségeket. és megmentettek.-nk is megtalálhatja a maga szerény helyét a Nap alatt. is közremûködtünk. akik annak idején d lgoztak rajta. további ötvenezer nyilvánvalóan beteg . ezt a tömeget ugyanekkora számú orvos. Az elsõ munkánk a t lt. de a kórházban megoperáltak. ma már az is felújításra szorulna. a szülõi házat már ki gyászra. hogy jutott eszébe az egészségüggyel foglalkozni? Négyéves koromban tüdõgyulladást kaptam. látványos házakat kívántak tervezni. de a miáltalunk készített tervezetek hetven százalékban sikeresek. Van valami titkuk? Mi orvostechnológusoknak szoktuk nevezni magunkat. Mint általában. három-négy hónap alatt készül el az engedélyezési te nnyi idõ alatt megszületik a jogerõs építési engedély idõbeli csúszások okvetlenül beköve indenképpen elmegy. magá fejti véleményét az egészségügy állapotáról és fontosságáról Magyarország életében: Magyarországon 250 ezer ember fekszik kórházakban. hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. Kezdetben panel mûtõket terveztünk. a Belügy dönt. ebbõl 60-70 kórház szeretne kapni. esetleg a kivitelezésüket is nagynevû zekre bízták. de a lehetõségek mia ha a tizedrészének sikerül. de a rvezésben és a kivitelezés szervezésében nem rendelkezett megfelelõ kapacitással mi ezt a t töltöttük ki. tehát egy idõben a lakosság hat-hét százaléka érintett. A kórháztulajdonos önkormányzatok is beszállhatnak. Most milyen ütemben folyik a magyar kórházak rekonstrukciója? Nehéz volna olyan kórházakat említeni. Aztán a tevékenységünk tovább bõvült: a Kékgolyó utcába terveztünk egy kétmûtõs részleget. napjainkban már nagyvállalkozók. néhányan ezzel együtt más feladatokat is elvállalnak dául a mûszerezést. Egy kormány sem kerül . és rintem. A következõ lépésben meghirdetik a közbeszerezési pályázatot. Az állam mintegy 60 m tnyi összeget bocsát rendelkezésre. az is szerepet játszott. Ezután hozzák meg a döntést. így. A Medicor bõven ellátott minket munkával. már mindenki letett rólam. ha nem is lettem sebész. de hozzáa idõk vívmányait. de továbbra is végzi a munkáját. hogy az állam mennyi pénzt ad és milyen üt . A jegyzetblokkom hátlapjára felírom a három létesítmény nevét. egészen addig. Az Auxilium mikor kezdte meg a tevékenységét? 1982-ben alakultunk meg. úgy alakult. mint A Honvéd kórház.

A Honvédelmi Minisztérium anyagi forrásai kiapadtak. de új szervre váró beteg. de meg hiányában az új részeket már a túlsó oldalon húzták fel. és behívato sorkatonai szolgálatra!) Áll ugyan. például a Fidesz-kormány itt kívánta gyit felváltó. egy megbeszélésen óvatlanul megkérdezte. vagy nem meri meghatározni. Ne higgye azt. modernizálására. Ez önmagában véve logikus törekvésnek az USA-ban és más országokban is katonai egészségügyi létesítményekben fogadják a vezetõket orlatban zátonyra futott. többek között a hullaházat is ide váltás nem ment minden zökkenõ nélkül. mik szerkezeti problémái is egyre nyilvánvalóbbá válnak. hogy ez nem speciálisan magyar jel enség. ha j et látnak az egészségügyben. nálunk sen m tudja. Például Péterfy kardiológus professzor riert futott be. hanem például Angliában is annyi a mûvesét használó. és hasonlíthatatlanul jobb életminõséget tud i vele a betegnek. A legendák szerint egy mûtõssegéd egyszer egy kocsir frissen exitált embert próbált áttolni a lüktetõ forgalomban. A meglévõ kevés pénz is rosszul hasznosul. Sokféle terv született már a hasznosítására. hogy ezt még a két katonai blokk szembená ején hozták létre. y részesedése a GDP-bõl folyamatosan csökkent. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának csö a kórházak eladósodásából fakadó kényszerû megtakarítások a betegeket közvetlenül érintik. leszámítva dapesti Honvéd kórházat (Az egyik kórház gazdasági vezetõjétõl hallottam.] jelentése szerint a magyar egészségügyi rendszer átalakítása bár elvi kérdései mindmáig tisztázatlanok. úgy tudom. hogy mennyi volna a kívánatos arány. rend nem. a sorsuk teljes értékû megoldása ott is elvinné a nemzeti jövedelem na Egy bizonyos kor elérése után már nem is végeznek transzplantációt. hogy ez csak a gánvéleményem az igazgató elõkeres egy dokumentumot és belelapoz. A betegellátás költségeit egyre nag betegek viselik. elhozta Debrecenbe a szükséges gépeket és szombat-vasárnap ingyen fogadja a betegeket. Az új kórháztörvé lehetõvé teszi majd. így a kórházak komol y bevételtõl esnek el. valamint maga a bonyolult rendszer megnehezíti annak konkrét feltárását. mire a parancsnok rátámadt: Úgy. Viszont a harminc-negyvenéves gépeket elõbb-utóbb le kell cserélni. Általánosságban szólva: ott tartunk. túlzott kapacitás is fellépne.Megszületik a döntés. Egy veseátültetést meg lehetne oldani egy hoss mas dialíziskezelés költségeinek egytizedébõl. az is kiderült. maga a rekonstrukció a rendelkezésre álló pénz függvényében négy-öt vagyis a teljes folyamat hat-hét évig is elhúzódhat. hogy mit kell csinálni? Attól tartok. hogy hol van ennek a kórháznak a szak gramja. de ennek nyomán csak rendeletek születnek. már az sem volna elégséges. hogy milyen irányba kellene elindulni. a NATO elleni támadás egyik báziskórházának szánták. Ausztriában a létesítmények egyharmada van magánkézben. a fenntartási költségei pedig meghaladják az év milliót. Minden újonnan belépõ miniszter kidolgoz ug új koncepciót. szóval maga ki akarja adni a titkainkat a NATO-nak?! Még egy ilyen hang. kubaturájában. hogy ha a teljes nemzeti jövedelmünket odaadnánk az helyrehozására. hiszen eddig is cs ak olyan területen jelentkezett ez a tõke. És a privatizálás? Itt is minden zavaros. Csak ez önmagában kevés. csak a dialízist folyta Fent nincs senki. aki tudná. Az örökölt rendszer és az egészségügyi reform el és a mûködtetés nehézségeinek következményei mind a kiszolgáltatott betegeknél jelennek me zeripar liberalizálása. hogy a betegek ellátása hol és mikor sérül. hogy képviselõjük is van. hogy a pénzügyi befektetõk is részt vehessenek a fejlesztésekben. társadalmi elitet kiszolgáló kórházát. de nem tud betegeket fogadni. hogy még azzal sincsenek tisztában. nagyon kevés. Az igazságnak tartozunk azzal. Akad néhány tiszteletre méltó magánkezdeményezés. . ahol biztos volt a haszon. a SAPRI [Gazdaságirányí m egészségügyi alkalmazása. hogy most is csak a földszinti részt használják étke Mi történt ott valójában? Többféle tényezõ együttesen hatott. de nem feledkezett meg a hazájáról. A rendszer tehát krónikus pénzügyi válság körülményei között mûködik. hogy mibõl. vagy lülmúlja a Parlament méreteit. A dolgok kialakult menetén az idõközö ekövetkezõ kormányváltások sem változtathatnak. k azt nem tudják. védõ mechanizmusok és érdekek. hogy az új kórház létrejötté ges. Új kórházak létesülnek napjainkban? Mióta az eszemet tudom. mikor egy teherautó elütötte. € € A szekszárdi kórház eredeti régi épülete az 56-os számú fõút bal oldalán emelkedett. Az illetõ gazdasági szakember az 1970-es években épp itt kez a pályáját. vadonatúj állami vagy önkormányzati kórház nem épült. Ez persze a szakmának aligha fog tetszeni.

sajnos. Kulcs csikordul meg a zárban. hogy menjünk át és a helyszínen próbálkozzunk. Úgy érzem. kétszer halt meg. Bordás szinte találomra benyit egy szobába. még most. hogy a gyermekosz 25-30 százalékos kihasználtsággal mûködött. a táskámból elõveszem és felmutatom Csehák J ter asszony felhatalmazását. Az egymást keresztezõ elgondolások következtében e eredeti biztonsági szempont hamarosan értelmét vesztette. hogy beléphessünk mûtõblokkba. Próbálom felmérni az állapotokat: az é négy szintbõl áll. hogy hívja fel az illetõt. sem a gazdasági igazgató. a félhomályban. a rendszer tehetetlenségi ereje kizárta a menet közben történõ változtatások lehet Az 1980-as évekre az ágyak száma 1515-re emelkedett. hogy ebben az elsõso engem érintõ ügyben én sem maradhatok passzív. és most ötmilliárd körül tartanak. a obb meglepetésünkre ott találjuk a nyilván hivatalos ügyekben tárgyaló fõigazgatót. és e nélkül is készségesen fogadtak. hiszen a paksi atomerõmû felépíté zekszárd bekerült a veszélyeztetett harminc kilométer sugarú körbe. hogy eredetileg 2. akkor sem tudnám felmérni az állapotok . Dunaújvárosba. a titkárnõk azt sem tudják megmondani. hogy az Egészségügyi. melyben feljogosít. Bordás igyek . Elõször magához a mûtõblokkhoz megyünk. de makacs házigazdám rábeszél. Úgy hallottam. és egymás különbözõ számot is felhív. n rtózkodik a helyén. Jöttünk edik és közli. sem a helyettese. Jellemzõ példaként megemlítik. nem fogják õket zöld mezõgazdasági területe arolni. merre keressük õket. tehát a betegeket itt nagyobb biztonsággal lehet elhelyezni. A kórház szorult helyzetébõl elõrefelé próbált kitörni. aki engedélyezhetné a belépést. Windemann úr nem emel kifogást az ellen. az igazgató elõveszi a telefonkönyvét. eghallgatott minket. Elkezdõdött az építkez majd mindenféle készletek felhalmozása. de. felszerelési tárgyakat. Szociális és Családü ztérium irányítása alá tartozó egészségügyi intézményekbe beléphessek. 1999-ben fejezõdtek be. Széttárta a kezét: Én. Én már lemo szándékomról. Az országot stratégiai szempontból különféle övezetekre o yeztetett . Már feladtam minden kor végre sikerül becserkésznie. hogy szánjon ránk néhány percet. Az építkezések 1995-ben kezdõdtek el. mûszereket. A szekszárdi térséget viszonylag bizt abból kiindulva. Az anyaggyûjtés során több helyen is fel akartam már mutat de általában unott kézlegyintéssel elhárították. szívós érdekérvényesítõ kísérletek nniük egy új központi mûtõblokk létesítésének tervét. Bordás megkéri. az épületbe való belépést csak Windemann úr engedélyezh Õ kicsoda? Az építkezés vezetõje. mely mintegy kétszerese a szükségesnek Hiába számít Tolna megye központi kórházának. miért nem mûködik mé Még mindig nem tudták beszerezni a szükséges gépeket. már majdnem öt év telt el az épület elkészülte óta. nem vagyok illetékes. is a jó részüket. ha értenék hozzá. A tervezõk úgy képz imperialisták spórolnak majd az atombombáikkal. Lent jártam Szekszárdon a Gyógyinfók -nál. mert belekezdett egy nagyarányú rekonstrukcióba. ez az ötemeletes épület magasabb fokú onzotta volna a megye mûtéti szakmákba tartozó eseteinek döntõ részét: a sebészeti. de egy lelket sem látni a környékén. A fûté ki van kapcsolva. hogy kerülhetett oda a két holttest. várjuk. a lakosság bajaival átjár a közel fekvõ váro . ortopéd matológiai beavatkozásra szoruló betegeket. egy õr beenged minket.2 milliárd forintra tervezték a b eruházást. Hiába múlt el azonban sztéria. és visszamegyünk a helyszínre. 2003-ban sem nyitotta meg a kapuit. aztán kider a fõigazgató. de a vállalkozót egyiken sem találja meg. mint ahogy az Auxilium üg vezetõ igazgatója is megemlítette. a bezárt üvega tünk. Bordás telefonon felhívja a kórházat.színelõ rendõrök sokáig találgatták. a fõ n szemmel láthatóan hatott ez az irat. me szerint. hogy épp indulni készült. Valamilyen pályázatra várnak. aztán visszaült a székébe. mert várják a megyei önkormányzatnál. és az ott dolgozókka egekkel riportokat készíthessek. ahol elnyerhetnék a hiányzó pénzt. Annak idején a szekszárdi kórházat is az imperialisták ellen megvívandó háború jegyében fej fel minden szükséges mérték fölé. A kórház könnyû helyzetben. figyelmesen végigolvasta. A látogatás megszervezése könnyûnek tûnt. ez az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó szer le konkrét számokra a Homogén Betegségcsoportok elszámolási rendszer elvi elhatározásait. melyek egyike. hogy valaki kinyissa az aj Ha jól számolom. Eddig mennyit költöttek a mûtõblokkra? Nem tudom pontosan. befogadó és más hasonló besorolásokkal. de nem nagyon hajlik rá. D Bordás István igazgató a Gyógyinfók mûködésérõl adott tájékoztató után szívességbõl elvá az új mûtõblokkot. Dombóvárra és így tovább. ehhez jön még az ugyancsak használati célokra kiépített alagsor. hogy a város környékén nem mûködött jelentõsebb ipar. Az irodaépületben próbálkozunk tovább. Elköszönünk. egy új szárnyat is fel rnak húzni.

több mint 2200 alkalmazottal. Meg kellett kezdeni a januárban felvett 13. Gy. úgy vitték õket az olvasztóba? kérdezi az õr eltöprengve. Az egyik felsõ szinten benézünk a mûtõbe. hogy itt egyhamar operációkra kerülhet sor. nem jutott mindenhová az edénybõl. hogy a kötelezõ béremelés forrásának is csak egy részét kap it szokás szerint magunknak kell »kigazdálkodnunk« A Számvevõszék 2000. A kincstári körbe való bekerülé az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezõ ellátmányt a tárgy hó 25-26. hogy valamennyi magyar kórház rekonstrukciós törek fulladt volna. Az ellátandók száma megközelítette a 300 ezer fõt. ott is fénylik néhány tócsa. mert itt is. levegõtlen térben ötven-hatvan fokos hõség is kialakul.e a lepusztulás jelei így is szembeszökõek. amely azonos teljesítmény mellett integy tíz százalékkal kisebb bevételt garantált A tulajdonosnak [a Budapest Fõváros Önkormányzata M. Valószínû volt. mûvelõdési központokhoz rtegyesületekhez szinte folyamatosan a puszta fennmaradásukért küzdenek A továbbiakban a fõigazgató kitér néhány alapvetõ gazdasági gondra: Májustól kezdve számos olyan kedvezõtlen hatás érte az intézetünket.] jelentett havi adósságállomány hozzájárult azután egy finanszírozástechnikai változás is. március végi jelentése megállapította. A rendszerváltás óta ugyanis a k hasonlóan a kulturális és oktatási intézményekhez. és itt 1998 óta megállt minden. melyekbõl egyet sem lõtte . míg 1998-ban a számlatörlesztés utáni maradék adósságot 1999-ben a tartozás jelentése utáni napokban tudtunk csak számlákat kifizetni A fent vázo k együttes hatásaként szeptember 30-án a 30 napon túli tartozásunk mintegy 75 millió forint lt A következõ évi jelentés középpontjában is szûnni nem akaró bajok állnak. Lehet. egy-egy vödröt tettek e úgy látszik. bármikor tehetett volna. hogy bár a kórház igyekezett al . Néhol az esõ is beesik. Ebbe a sorba illeszkedett bele a Szent Imre Kórház és Rendelõintézet bõvítéses újjáalakítás gyógyintézet mindenképpen megérett már a fejlesztésre. ez a padlóra is megteszi a maga hat az oldalsó szigetelések elváltak a faltól. a kórház régi fõigazgatója í szóló összefoglaló jelentésében: A jelenlegi egészségpolitika egyik vezetõje a magunk mögött hagyott esztendõrõl õszintén m . havi bérelõleg tö lesztését Életbe lépett továbbá az új HBCS-rendszer. Így. ennek következménye amut intézetté vált 1143 ággyal. A finanszírozási kilátások az elõzõ évekhez hasonlóan 2000-re sem túl sok jóval biztat A mérséklõdõ. ilyen kijelenté zed bármelyik egészségpolitikusa. de még mindig igen jelentõs inflációval szemben 0 százalékos dologi automati ell számolnunk. A körülmények az idõ múltával sem javultak. Az épület két ekötõ sóhajok hídján megrepedezett az álmennyezet. napja helyet p elsõ munkanapján kaptuk meg. a környéken egymás után épültek fel a kelenföldi. színházakhoz. A szennyvízcsatorna egy helyen eltörött. valaha sárga szõnyegen. Péteri Miklós. az alsóbb emeleteke helyezkedik néhány. Az épület elkészültére csak egy falba illesztett tábla utal: € Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Központi mûtõ és diagnosztikai épülete Kiss Zsolt István ASC stúdió 1995 1999 € Elindulunk kifelé a padlóra vetett ócska kátrányfoltos. dr. hogy ez a blokk is úgy avul majd el. fölött d a takaró falrész. mûszaki állaga és belsõ szerkezete elt meg az orvosszakmai és gazdasági feltételeknek. Nehéz elképzelni. amelyek következtében rohamos növekedésnek indult. az õrm dagréti lakótelepek. a környéken csak Halálgyár -nak hívták tés gondolata fel sem merülhetett. sikeres példaként elég az Uzsoki kórház új szárnyának létrehozására vagy az umatológiai Intézet átalakítására hivatkozni. egy folyosóról kilenc nyílik. Tegyük hozzá. néhány bontatlan csomagolású gépet-mûszer ktak. € € Természetesen túlzás volna azt állítani. mint azok az ágyúk. A lámpák fel vannak szerelve. Az idõ rongálásain túl a felületesen elvégzett munka nyomai is fel-feltûnnek. a gipszkarton lemezek nyaranta átforró az összeillesztéseknél szétváltak egymástól. hogy »az bizony kétségtelenül nem az egészségügy éve volt«. Az üres idõ duplán számít mondja az õr .

a kiválasztottak diszkréten félrehúzódtak a VIP-büfébe. összesen 7. a kórház vezetõi és az építést végzõ vállalatok képviselõi. hogy lehetõleg eg n árnyék se homályosítsa el az összképet. és ez további megszorításokkal. mikor Weil Emil azt mondta. mintha valaminek lenne a pora . és idejövet egy onnan származó gondolat jutott a szembe: a vár ereje nem a falakban.4 milliárd forint állt rendelkezésre. A beszédek után az új létesítményt bemutató séta következik. h ogy az orvos pénzért kezdjen el gyógyítani Közben a közönséggel szemben. kiírták a közbesze tot. valamint a nõvéröltözõ. valamint új funkcióké sürgõsségi betegellátó osztály is. hogy alapvetõ változtatásokra kell rászánni magun talpon akarunk maradni. Miután a megfelelõ pénz összejött. Az már szinte apróságnak tûnik. melyen a Középületépítõ Rt. Én eddig úgy tudtam. A másik fõ feladat pedig az »A« épületi rekonstrukció azért ny lt fontosságot. Az t illette meg. megszólítok egy tekintélyes. felvázolta a jövõbe vezetõ utat. érjük be ennyivel. 1999 második félévében megtörténtek a toldaléképület alapozásához szükséges fakivágások. szerzõdésesekkel pótolják õket. Pécsen. mintegy 200 millió forintos bevételkiesést okozva a kórháznak. hogy az orv osokat nem kell megfizetni. s tékek kiváltására. hogy a szükséges 14 ból 5 hiányzik. e z új épület átadási ceremóniájára. mikor veszett el a morál?! 1946-ban. 2000 nyarán lerakták az új épület alapkövét. hogy a terv címzett állami támogatásban részes t kiegészítette a Fõvárosi Önkormányzat. Bár ilyenkor mindig megjegyzik cs semmi titkolnivalónk . a 400 ágyas klinikán máig emlegetik azt az esetet. az egyes állomásokat úgy választják ki. még szigorúbb takarékossági intézkedésekkel nem is leh Ilyen kilátások mellett nyilvánvaló volt. aki ezt a régen várt szereplési lehetõséget kihasználva. Néha véletlenül vagy alig áttételes szándékból be li . a gondolat szép. hogy ez a mondás Az egri csillagok -ból származik. fürdõszobás betegszobákban Ennyi jó felsorolása megtette a maga hatását az én oly könnyen elérzékenyülõ lelkemre is. társaság közepén harsogta az emlékeit: Tudják. kezelõik csak kényszerede emelkednek fel a látogatók üdvözlésére. de hát ezt gszoktam. Igyekszem oldalösvényekre letérni. míg a látogatók felesleges nyomasztó élményektõl mente ozzátartozóikat az új. hogy a befejezés eredeti 2002. Én egy sarokba agam. a beszédébõl úgy szállt a semmi. a többi gép a cercle alatt is dolgozik. de bizonyára én té en is kár fennakadni minden apróságon. A szétválasztott forgalmaknak köszönhetõen a mentõbõl a bb úton kerülhet gyógyító kezek alá. egykor modern ház új életre kelt lelkendezik az új épületet bemutató füzet. ezüstszínû nyakkendõt vis etõt: Milyen arányban vannak betöltve az aneszteziológusi állások? Száz százalékban! Az eddigi tapasztalataim alapján ezt teljesen valószínûtlennek tartom. Az Uzsokiban már megvalósult egy 7.a finanszírozási feltételek változásaihoz. A képalkotó diagnosztikán csak az ultrahang-készülék á i esemény tiszteletére. Az ünnepségre átrendezett elõcsarnokban megjelent a szak gatók és fõorvosok. egy mondata viszont meglepett: Mostanában gyakran olvasgatom a Bibliát. vitte el a pálmát. aki elmondja. Az ezüst nyakkendõs hallja ezt a tájékoztat onás sem rezdül az arcán. szeptember 30-a volt. hanem a védõk lelkében rejlik. és azt mondta: Szörnyû! Ne mutassák meg az angol egyetemistáknak! Egy ideig együtt haladok a menettel.5 milliárdos az ötvenmilliárdos program keretében még ebben a ciklusban sor kerül a Bajcsy-Zsilinszky és a János kórházra is. mindenekelõ olc regionális kórház sorsának alakulását.és négyágyas. egy öreg orvosnõt figyeltem. zömében kettõ. a vendégeket általában ilyenkor a szakmai tolvajnyelven C útvon nevezett irányban vezetik végig. a fõ yzattól érkezett méltóságok. mert ez döntõ mértékben meghatározza az egész intézet hosszútávú jövõjét A rekonstrukció anyagi alapjául az szolgált. néhány érdeke . mikor Orbán Viktor még mini erelnök korában megnézett ott egy vízben-vizeletben úszó mellékhelyiséget. a Mûszergazdálkodási Osztály és az oxigénpalack. ezért felteszem ugy anezt a kérdést az aneszteziológiai osztály vezetõjének. majd eltartják õket a betegek! Pedig az Isten óvjon attól. a 90-es évek elejérõl örökölt adósságállományt lni. a mikrofonok mögött már felsorakoztak a minisztériumból. nyomorgó manuális és diagnosztikai osztályok többek között 9 panelos szerkezetû nagymûtõve elt korszerû. A patinás. A budapesti önkormányzat vezetõje következett. Meg-megállok mellettük egy pár szóra. új otthont leltek a tartószerkezetig megújult és egy új épületszárnnyal bõvül e került a kórház új fõbejárata és képalkotó diagnosztikai központja. a munkát számos alvállalkozójával megos e a célként elé tûzött feladatot. ez eltolódott 2003 tavaszára. a dolgok olajozottan haladtak tovább.

mert ezekhez kell a legalacsonyabb támoga tást nyújtaniuk. Ez így lehet. hogy nem tudtunk új altatógépeket vásárolni. arról beszélgetnek. Általában megérezzük azt. m anciagép beszerzésére már egyáltalán nem tellett.2 milliárdnak kellett volna jutnia erre a célra. és megállapodok vele. követendõ eljárást az elõforduló esetcsoportokra. hogy a szakrendelõbõl lehetõleg ne vegyek át pácienseket fekvõbet . a gyakorlat ban ez az összeg nem érte el az 500 milliót sem. mert ha túllépik ezt a szintet. Bár hivatalosan nem zárták be. Egyet világosan ki kell mondanunk: nem képzelhettük. megfelelõ a mûszerezettség? Nem. amit azok tartalmaznak. Az MR egy gerincvelõ-sérülés diagnosztizálásánál csakugy de nálunk nem mûködik traumatológiai osztály. Kiderül. akkor azt fogjuk tenni. de mikor benyitok az irodájába. amíg a kórház fõigazgatója. az ilyen sérülteket a János kórházba viszik a gyobb baj. hogy a t amarabb elfogyott a pénz. a vajúdó nõk jó ré obában fekszik anélkül. hogy olyasmi történhetett vele. Más kórházakban ez látás többnyire széttagolt és nem elégséges. hogy az új komputertomográfot a k az állami támogatásból vette. A máshol párhuzamosan mûködõ MR. Valamilyen kellemetlenség érte? Most járt nálam egy doktornõ. Ezért nem szerezték be az MR-t. Benézek a szülészetre. a VIP-büfében is csak pog csital maradt. mely azzal a meg a Szent Imre kórházat. ezek dig a legolcsóbb szereket vették figyelembe. amit nehezen tud megemészteni. mert a benti kezelés sokba kerül. például a sterilizátor messze esik a központi mûtõtõl. A fõigazgató lassanként kifújja magát. mely orvosilag-gazdaságilag hatékonyabbá tette volna a beruházást. Utolér a hivatalos vendégek élbolya. dr. de elégedettnek kell lennünk az elért eredményekkel. új létesítménynek tekintik. hanem a saját forrásaiból lízingeli egy külföldi cégtõl. ha a kórházban drágább orvosságokat alkalmaztak. Létrejött egy modern s sztály. és ezek nevét be entésbe is. nincs hová kimennie a gyerekév el. é nszírozásban kedvezõtlen következményeket von maga után. Az esetszámával kell mûködtetni. hogy a másutt szokásos pótdíjat meg kellene fizetniük.2 milliárdos beruházási keretösszeg menet közben jelentõ devalválódott. hogy a betegek zár e ne írjuk bele. pedig lehet. akár dán vagy holland betegeket is fogadhatna. Óvatosan visszakérdezek: Mennyire valósultak meg az eredeti célok? Az elõdje. A Szent Imre kórházban. hogy a döntést mindig az adott személ y állapota határozza meg. legalábbis az új épületben. fegyelmezett ember. Arra akart rábeszélni. de hát ez kikerülhetetlen. k helyett mûanyag székekkel és kerti padokkal kell hogy beérjük. Nem kellett voln ezt megemlíteni. hivatalos ügyben. és urópainak minõsülõ szintet. hogy a címzett támogatásokra vonatkozó törvény túlságosan merev. Az illetékeseknek milyen érdekük fûzõdik ehhez? Õk kidolgoztak egy-egy protokollt. hogy a gyomra lyukadt ki. a rendezvény láthatólag véget ért. mert a 7. de ha valaki a határvonalon áll. hogy ha a kórház így fejlõdik. és a kórház úgy jön ki jobban. aki már a tizenegyedik napja fekszik itt. nem engedett megvalósulni néhány atást. hogy az ellátásból ki akarja zárni a magyar embereket. megnyugszik: Hogy tetszett az új épületünk? Még sok a hiba. és csak külföldi pacientúrával kíván foglalkozni. hogy milyen gyógyszereket alkalmaztunk a kezelés során. Minden más intézet is így jár el. és ezeket akarná felíratni a háziorvo is. mert nincsenek felszerelve a szükséges mûszere llõ speciális tapasztalatokkal sem rendelkeznek. Péteri doktor panaszkodott. Ez a mi esetünkben nem így történt: d forintos keretbõl 2. Egy rekonstrukciónál a kialakult arányok szerint a beruházási összegnek mintegy 30 s fordítják orvostechnológiára és egyéb berendezésekre. a beteg továbbra is ragaszkodna hozzájuk. az Uzsoki kórhá s hét-nyolc hónapig tartott a hiánypótlás. Megmondtam neki.1-2. Viszont. csak azt a hatóan yagot jelöljük meg. mely minden életveszélyes állapotba került beteget fogadni tud. a mágnesesrezonancia-gépet sem? Ez nem számít alapvetõ hiánynak. Egy hajlék mamát mutatnak. a nyugtalan beteg szinte automatiku san a pszichiátriára kerül. h befektetjük. Megvárom. hogy a következõ héten felkeresem majd egy beszélgetésr € € A fõigazgató egykori katonaorvos. László Imre befejezi a televízióna yilatkozatát. látn i rajta.beszédek során nem említett adatot hallok tõlük. hogy az egész Szent Imre kórház az e . a 13 mûtõbõl összesen öt hiányzik. a Magyar Nemzet még azon a héten közölt egy olvasói levelet. Arra is rá akart bírni. Akadnak kialakításbeli hib .

hogy az embernek elinduljon némi sav a gyomrából föl a torkába. ha ötven beteget kell kezelnie. Pe dig a Sziget szanatóriummal kapcsolatosan már elmagyarázták. csak használat közbe ki. a kívülállónak. egyelõre úgynevezett szerkezetkész állapotban maradt. nincs vakolat. Az egyes ápolási egységek között megszûnnek a merev határvonalak. Itt nincs kivételezés mindenkivel egyformán kegyetlennek kell lennünk! mondta egy orv A haldoklókat átveheti a hospice részleg. on már nem lepõdök meg. hat hét után viszont már mindenképp s távozni. Az ápolónõk szobáját sem tudták új bútorokkal berendezni. a még mindig az 1970-es évek színvonalán áll. ezt a terminust további három héttel esetleg meg lehet hosszabbítani. négy érsebésszel rendelkezünk. Ez a rendszer az egész vonalon az erõk jobb kihasznál edményezi. zsúfolt szobájában dolgozik. hogy az aljzatukon nem alakították ki a víz lefolyásához szükséges lejtést. 57 ágyra nappal hat. mit jelent ez a rendszer a kórházi gyakorlatban. akkor tíz ágy erûen üresen maradt. Mindent. a f ek útbaigazító feliratokat. ápolási gondokkal. nekem. de azon elcsodálkozom. mert több szakmára is ki van képezve. A B és a C épületben elhelyezkedõ osztályok. az öregasszonyoknak mélyre kell guggoln iuk. a mátrix-rendszer fokozatos bevezetésével. akkor õ kap másoktól plusz helyeket. de az egészségügyi vezetés feltehetõleg elégségesnek tartja. hogy hazánkban mindent összevetve közel 60 ágyat tartanak fenn a végstádiumban é ek számára mindezt egy tízmillió lakosú. de néhány orvosi szakmában így is húsz-harminc százalékos létszámhiánnyal kü A fõigazgató az ápolási osztály egyik vezetõnõjére bízza. Kissé hosszabban elidõzünk a krónikus belgyógyászati osztályon. zavart. éjszak jut. a régi garnitúra felét meg kellet a szürke és barna színû lapok kevéssé illenek össze. Eddig. Számtalan apróbb jel utal arra. jelenleg is messze 30 százalék fölött j rint az itt dolgozó ápolónõk havi tízezer forinttal többet keresnek. hogy szó nélkül tudomásul vette: az õ sem készült el. de arra alkalmasak. de õk tíznek a munkáját ellátják. Minden egyes ágyra több várakozó is szeretne bejutni. most ezt a kihasználatlan kapacitást átveszi tõle egy másik osztály. nem kell túlbecsülni k a dolgoknak a fontosságát. ennél feljebb menni nem kívánatos. titkos dohányzók rebbennek szét. tönkretettek egy telefonkészüléket. sak a kialakult közösségük vonzereje tartja meg õket a posztjukon. Ahogy más intézetekben. ezeket helyettük mások intézik el. hogy magas posztot betöltõ minisztériumi tisztviselõnõ majdnem dicsekedve azt nyilatkozta a tel evízióban. ágyhoz kötött áll zási arányszám 1999-ben meghaladta a 43 százalékot. ez hat ággyal mûködik. hanem a beteg. úgy z kevés lehet. és nyilvánvaló finanszírozási dõen is a kórház kénytelen lerövidíteni az egy-egy fõ ápolására fordítható idõt. a környezõk s a külsõ vi is Benézek a vizesblokkba. hogy kalauzoljon végig a kórházon Mit mutathatok meg neki az osztályokon? kérdezi a kísérõnõm csak félig tréfásan. az A épület rekonstrukciój sõ fölfelé. (A fõigazgató sokat nõtt a szememben. Kevesebb ember több esett d foglalkozni. Az ápoló személyzet kalmas erre a feladatváltásra. hogy a rekonstrukció nem mindenre kiterjedõen ment végbe. Az is a dicséretükre szo hogy ez az egész intézet egyik legtisztább osztálya. bár ez a szám magasabb az országos átlagnál. ha rá akarnak ülni. a mûveseállomás és az igazgatás is egy ideiglenesnek szánt barakkban mûködik. akár egy középiskolai illemhelyen. nek lámpák. és elgondolkodjon minden törekvés értelmetlenségén. továbbra is lepusztult.) Nemcsak technikai eszközökkel akarjuk megoldani a gondjainkat folytatja László doktor anem belsõ átszervezéssel is. mikor kiderült. ha a harminc beteget befogadó belgyógyászaton csak húszan feküdtek. amire kíváncsi. most három hetet. vagyis nincs padló. amelyet már ellett volna bontani. Tudom. itt is feltûnnek a pitiáner lopások és nehezen felfogható vandálkod omai. Az alig néhány napja felavatott új épület lépcsõkorlátjairól lelopták a díszeket. századi körülmények közé. ahol a c . Felhívják a figyelmemet a zuhanyozó fülkékre. ha lehet . igen nehéz feladat hárul az itt dolgozókr rt az aktív osztályokról áthelyezett betegek jelentõs része idõs. és alatta kivésni a betont aztán újra meg kellett csinálni az egészet. ezért. fel kellett ni a PVC-takarást. mert bizonyos tartalékot mindig meg kel õrizni váratlanul adódó helyzetekre. A betegek t tölthettek itt. V t. a kiszolgáló egységek létesítményei. mint más osztályokon. leromlott egészségi állapotú országban. melyet éppen a kórházat bemutató füzetben olvastam: Szükséges pedig. mint például a belgyógyászat. Erre vall. de akkor már fizetni kell az ápolásért. Hippokratész t az eszembe. de nem tudom. mert nem kell f k ellátási. hogy ne maga az orvos járuljon a szükségesek megtevéséhez. Az ágykihasználtságunk a 85 százalékot. Röstellem bevallani. hogy it szerelték fel a város legalacsonyabb WC-kagylóit.k napról a másikra átlép majd a XXI. hogy nem találni bent toalettpapírt.

de így sem teljes a létszámunk. és elmegy. Ez sok? Azt hiszem. Két évig szabadúszóként dolgoztam. melyet a kórház fõigazgatója is a legjelentõsebb fejles t. Emellett három részállásban is dolgozom: oktatok. Többektõl is azt hallot illetékesek azért fogják vissza a beruházásokat. sokktalanító. aztán kerültem 1999-ben ide a Szent Imrébe.latok is szétestek. mint például a Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetben. A pacientúra összetétele vegyes képet mutat. Sok külföldi állampolgár bekerül. akiket mindenekelõtt a fertõtlenítõ helyiségbe kell irányítani. a létszámhoz tartozik még hat-h etegszállító is. hogy azért. Nem volt o bánni ezt a döntésemet. teljes ellátású rendszer tudja kedvezõ irányba b akkoriban az Erzsébet kórházban ez hiányzott. újraélesztõ eavatkozásokat. mert a Tel-Aviv New York tengelyen érkezett jegyzi meg valaki. mert Berényi doktor újra és újra elhívták az érkezõ betegekhez. Becsomagolva é félretéve áll egy izraeli gyártmányú ventillátor. A munkánk eredménye me glátszik az egész kórház gyorsabb és hatékonyabb mûködésében. h at általában az alternatív mentõvállalkozások végzik. hogy a tulajdonos nem biztosítja számunkra a mûködé z szükséges feltételeket. és a nõvérek közül is csak azok maradtak. mely annak idején kirobbant az Erzs zív osztályán. Berényi Tamás nemcsak a szakmai tevékenységével szerzett magának komoly hírn de részben az õ személyéhez fûzõdik az a lázadás is. egy héten 168 órát dolg beteget átveszünk. az átlagos ápolási idõ csökke Anyagilag megbecsülik? Havi 250-300 ezer forintot keresek hat-nyolc ügyelettel. nemcsak a beszerzésük. Berényi doktor azonban csak egy szûkszavú összefoglalásra volt hajlandó. Ez a beszélgetés nem folyamatosan zajlott le. Az élet-halál esélyeket csak egy átfogó. A betegek másik végletét az elhanyagolt állapotú. a kórház néh erzõdést is kötött a váratlan és heveny rosszullétek ellátására. sokszor hajlékta zemélyek képezik. az rossz precedenst jel ent máshol és más ügyekben is. hogy megs et az élõsdiektõl. Csalódottan konstatálom. Már az elsõ pillantásra feltûnik. Nálunk nincs idõhatár. akik terhesek voltak. melyet a külföldiek otthon elfogadt k a maguk biztosítóival. lyen a kórház áll. Magas szintû és sokoldalú géppark áll rendelkezésre. A szakmai szolidaritás mennyire támogatta magukat? Semennyire. lélegeztetõ. vagy szerzõdé õket az Erzsébethez. ott jött össze. arra hivatkozva. Hogy tud ennyi pénzbõl például lakást vásárolni? Egy évig dolgoztam kint egy angol kórházban ágy mellett. most a szokásosnál is hosszabb szünet ígérkezi a csapatára. Egy héten 110-120 órában vagyok leterhelve. mely egy hónapban majd négyszázezer forintba kerül. még tovább szûkítették a mozgásterünket. itt szakmailag jobb és megalapozottabb munka folyik. többször is félbeszakadt. legalább öt fõ hiányzik. ne . Már hallottam az ügyrõl. a hozzátartozók ritkán hajlamosak vagy képesek meghozni azt az áldozato . még az 1997-es évben. Négy orvos dolgozik itt 12 órás mûszakokban váltva egymást. Folytatva a szóba került témát. az átlagos fizetés 150 százalékát kapjuk. az illetékesek nem engedélyezték a mûköd Lehet. mert távlatilag szeretnék eladni a telket. azt is a másik épületbõl kellett áthívni. dr. egy dip százezer forintot is elérheti. tudományos munkát vég helyen ügyelek heti 36 órában. mindenképpe . például a vé yan reagenst használnak. Én is azt hiszem. Családos ember? Nem. Mikor kinevezték a válságmenedzsert. fentebb említést is tettem ró ettem volna részletesebben is megismerni a történteket. tavaly majdnem 18 ezer esettel foglalkoztunk. hanem a mûködtetésük is igen költséges. A fõorvos. Megindult egy hivatalos eljárás. hogy a beérkezõ betegek útját valóban logikusan szerve a mentõkocsiból kiemelve az úgynevezett triage nõvér fogadja és irányítja tovább õket. az OMSZ errõl a területrõl is kiszoru mi mentõszolgálat állítólag nem tud olyan számlát adni. ha úgy adó sebészre volt szükségünk.és képalkotó diagnosztikai lehetõség. Ha egy osztály kollektíve feláll valahol. Közösen felmondtunk. Rákérdeztem. nem kielégítõ feltételek között kellett dolgo m állt a rendelkezésünkre megfelelõ labor. az aneszteziológus fõápolót is a keresetérõl Tizenöt éves munkaviszony után az alapfizetésem 100 ezer forint körül mozog. hogy a betegüket hazafogadják meghalni. de aztán peren kívül kiegye rvos jött el. hogy nem. A nõvérekhez fordulok: Maguk hogy keresnek? A mi osztályunkon viszonylag jó a pénz. Megnézem még a sürgõsségi osztályt.

Épp akkoriban te yanis a Bayer cég Baycel elnevezésû gyógyszerével kapcsolatos botrány. A háborúk. hogy a világ legnyereségesebb ágazata a gyógyszeripar. az Egyesült Államok elnö . az elhúzódó nemzetközi válságok mind a gyógyszeripari érdekcsoportokat szolgáljá véletlen. mely minden ellenkezõ nyi atkozat dacára a betegségek meglétére épül. Nem kevésbé lényeges a az a tény. A Fidesz. Matthias Rathnak egy újabb kiáltványa látott napvilágot ugyanez n a fórumokon. A dr. Valaki már megfogalmazta a kelet-európai paradoxont: az elmúlt húsz év alatt a jövedelem edett. véleménye szerint. hogy mindig csak z elsõ néggyel kell törõdni. hogy melyik dalra áll. ennek okai közöt hatjuk a társadalmi igazságtalanságokat és a háborús konfliktusokat. hogy ott újra feltöltõdik. Ebben és más hasonló ügyekben magánemberek és kormányok perelték a gyógyszergy lliárd dollárokban mérhetõ kárpótlási összegeket követelve. A világ népei az emberiség történetének egyik legnagyobb kihívásával néznek szembe írja berek milliárdjainak egészséghez és élethez való jogát veszélyeztetik a részvényesek egy ma oportjának érdekei. hogy a beosztottai kib jék magukat. A multinacionál yszeripari csoportok minden eszközzel próbálják megvédeni a maguk szabadalmaztatható szinte ikus termékeit. 2003. Egy idõ után bekövetkezik a burning out . a kultúra szintje viszont csökkent. vagyis nem szabadalmaztatható módokon és eszközökkel történõ gyóg dollármilliárdokban mérhetõ »betegségüzletet« fenyegeti. Ennek érdekében nemcsak a primé igyekeznek törvényen kívül helyezni. és a fiúk úgy tanulták a nyugati politikai iskolákban. És a Történelem el fogja számoltatni õket! Ez a nyílt levél. € € Vége a második résznek. ne háborút! címet adta. az amerikai néphez és a világ többi népéhez. mely anyagilag leg inkább segítette a Bush-kormány hatalomra jutását. a kiégés. és azok fennmaradásában érdekelt. melyben további adatokkal támasztja alá az állításait. Azt hiszem. és dr. Rath a természetes egészségvédelem. hogy épp a gyógyszeripar volt a legnagyobb ipari csoport. állami szervnek és magánintézménynek el kell döntenie. thias Rath orvos és tudományos kutató intézett George W. Mert hiányzik annak a kultúrája. február 2-án egy nyílt levél jelent meg a The New York Times hasábjain. milliók életét mentheti meg: Ma számos oknál fogva az egészség nem mindenkinek jut osztályrészéül. megáll a hátunk mögött. amely már az egész i fenyegette. illetve a szabadalmaztatott gyógyszerek forgalmazásából származó nyereség közötti világmé usban minden kormánynak. sõt rábólint a szavaikra. az egészségügy a dik helyre került. A tornyok ellen intézett merény jtó figyelme elterelõdött errõl a témáról. Bush elnök 400 milliárd dollár megszavaztatásával viszonozta a lobbizást. hónap sem telt bele. Nem lehet egy csapásra megoldani azt. néhá múlva a magyar sajtó vezetõ lapjai is lehozták egész oldalas politikai hirdetés formájában. Például Donald Rumsfeld honvédelmi miniszter számos gyógyszeripari mu nacionális cég Searle. Az egészség és az em . majd annak háborús célkitûzéseit. Gilead vezérigazgatója. Írásának a mak war! : egészséget csináljatok. február 2-án jelent meg a The New York Times -ban. € € Berényi doktor közben visszatért.k jó munkabeosztást készíteni. vagyis a primér megelõzési módszer mellett szállt s y. tíz prioritást állított fel. Az alacsony k a betegeknek természetes. nincs igaza. magánembernek egyaránt. Dr. A támo bizonyult. mikor hatalomra került. de hagyja. melyet dr. . hogy kell a jöv delmet elkölteni államnak. Véleménye szerint a s er 11-én végbement tragédiából a gyógyszeripar húzta a legnagyobb hasznot. Rath nevével jelzett alapítvány további idevágó adatokat is megemlít. Bush-hoz. illetve igazgatótanácsi tagja volt. és más helyre rakni. Szerintem inkább az alapokhoz kellene nyúlni. hanem a legmagasabb tisztségviselõket is próbálják meg dekeik képviseletére. amit hosszú évek során ro ntottak el. van esély. E két érdekcsoport céljai összeegyeztethetetlenek. € Járókerettel Európába € 1. Ilyenkor mit lehet csinálni? Le kell váltani az ápolót. mint említettem. valamint a világ vezetõihez. hogy biztosíthassák folyamatos mûködésüket.

például az MSD-hez. A cég magyar menedzsere halad el mellettünk a kongresszus forgatagában. € € A külföldi nagy gyógyszergyártó cégek magyarországi képviseletei közül csak a fõleg infúzió reskedõ német Hieronymus Walter -nál tájékozódtam kerülni kívánva az esetleges reklámhat evét használom. az OEP úgy néz ki. amelyre csak a vezetõ és a kalauz fér fel. vagyis nem hoz elég üzlete l kell. abban bízva. nyílt törés lett a vége és persze leszázalékol ntnyugdíjas vagyok. Egy amerikai folyóirat szerint ebbe nte több mint százezer ember hal meg. Már megszoktam. Rath Egészségalapítvány állhatta. Ezt csak úgy érhetik el. Csak kórházakat látogatok. mellékállásban havi 6-7 ügyeletet látok el a régi kórházamban. egy alacsony. ami a házi fizetésének két és félszeresét-háromszorosát teszi ki. hogy legalább másokon segíts koromra sem tudtak helyrehozni. A fõnökök. hogy ki dolgozott . hogy újra ellenõrzõ szerephez juth szútávra szóló monopóliumot szerezhessen a betegségüzlet -ben. mivel minden cikk terjesztésének megvan a maga felelõse. és a valódi feladatokra már nem jut pénz. Nem titkolja a testi hibáját: Rövidebb lábbal születtem. csak eljátszottam a gondolattal. hogy távozzon a cégtõl. nem mérhe amerikai mamutcégekhez. hogy az egészségügyben és az egészségügy körül mindenki j kat. csak a tüneteket fedik el. Az iparág már évtizedek óta egy másik háborút is vív. mint orvos. mert megáll és rákérdez: Meglepõdik ezeken a Egyáltalán nem. Mindannyian tanúsíthatjuk: a gazdasági élet mai uralkodói nem hajlandók önként feladni pén légiumaikat. Minden kiszemelt embert sikerül megnyerniük orvoslátogatónak . az ezzel járó hatalmas et valószínûleg az információkat szolgáltató dr. inkább a vesztükbe küldik emberek ezreit. hogy õ helyz jobban ismeri az összefüggéseket. Egy kórházigazgató megjegyzése jutott az eszembe: Ha létezik aljasabb és veszélyesebb maffia. Ez a döntés nem énrajtam múlik. Ráadá z az autóbusz tízmilliókba került. Nincs ok leményeik helytálló voltában. millióit Ez a sajtókampány feltehetõleg a világ más országaira is kiterjedt. Leginkább az intenzív osztályokon dolgozók jönnek át. és nem vonatkoztatta a egészére. Folytatom a felvetõdött témát. Ez érvényes a legf is. mert csak költségtérítést kapok a munkámért. vagyis kapcsolattartó ügy A manuális szakmákból ritkán tudunk orvosokat elcsábítani. Utoljára megcsúsztam a frisse n felmosott kövön. mint a fegyverüzletág. és bekapcsolódik a beszélgetésünkbe. ellenõrizhetõ. sokat kínlódtam a lábammal. mindenk inél többet elragadni magának. hogy a betegségipar óriási nyereségre szert. és beestem a mûtõágy alá. a németországi központunkba tékesek csak belenéznek a komputerbe. ezek sorában az információk szabadságát és a természetes egészsé aló szabad hozzájutás jogát. és a fenntartása sem olcsó. a sebészek. és több mint másfél millió pedig kórházba kerül a rec t gyógyszerek káros mellékhatásai miatt. azt hiszem. Teljes vál lalkozások és betegek milliói jutnak anyagi csõdbe. nem bírják elvis a munkájukban az elemi feltételek sincsenek biztosítva: nincsenek infúziók. elérik a orintot valami furcsát láthat az arcomon. én is úgy látom. Ebben az otthoni háborúban az emberek többféle sérülést szenvednek el. g És valamennyien beválnak? Általában hat hónap a próbaidõ. bajuszos. Egy kezdõ orvost 270 ezer forinttal vesznek át gyógyszerügynöknek. hogy mennyit keres? Az én esetem nem tipikus. hogy mennyi ment ki a raktárakból. és azonnal tudják. ha polgári szabadságjogokat. nõg tartják a hálapénzt. felfigyel ránk. Igen. de a szervezésük és üzleti politikájuk általánosan jellemzõ . belgyógyászok. mint egy autóbusz. melyek nem gyógyítanak. mely az USA egyesített vállalati rangsorában az elsõ tíz között foglal helyet. mert a cégünk ilyen jog rendelkezik. de az ig hetést a gyógyszerügynöki munka jelenti. éppen azért akartam sebész lenni. hogy rablógazdálkodás folyik a területünkön. ebbõl havi 80 ezer arad meg tisztán. Egy kongresszus után ültem le beszélgetni egyik képviselõjükkel. a obb lábát erõsen húzó nyugdíjas orvossal. vérkészletek. Egészséget ígérnek t csak gyógyszereket kapnak. Ha valaki nem tud teljesíteni. akik az igazi munkát végzik. hogy a primér megelõzés móds kadálytalan érvényesülése vajon kinek hozhat profitot. Szabad megkérdeznem.Az iparág továbbra is ösztönzi a háborúk kiterjesztését. Õk viszonylag kis szeletet hasítanak ki a magyar piac tortájából. akkor minden bizonnya gyógyszerkereskedelem az bár õ ezt a megjegyzést poénnak szánta.

Kezdõ orvos koromban egy altatógép 400 ezer forintba került. hogy ilyen közvetet t formában támogassuk a létezésüket. Ugya nez az arány érvényes a gyógyszerekre is. A gyógyszer különleges áru. jóllehet egy doboz több mint ezer forintba kerül. a gyógyszerek lényegében laboratóriumban. A menedzser visszaveszi a szót: A mi üzleti filozófiánk szerint inkább olcsóbban vegyék meg a gyógyszert. Az MSD. Nehéz üzletet kötni? Az orvos széttárja a karját: Sajnos egyre nehezebb. magas lapokban. hogy eredményesen gátolja a hajhullást is. A férf impotencián segítõ tabletták különféle fajtái az utóbbi évek legnagyobb üzletének bizonyul egy párhuzamként néhány gyógyszercég elhatározta. kiderítette. vagyis m etegedési adatokból ki lehet következtetni. h egy köztes személy. Az árlistánkon már két éve nem emelkedtek a tételek. hog indenekelõtt az elõállítási árakat próbálják csökkenteni. hogy bonyolítsák le az ügyet. E kapcsolatrendszerben sokan korrupciós veszélyt látnak. az ár most már meghaladja a 15 milliót. minden elõadó valóságosnak t a problémát. de meglepetésemre a menedzser rábólint: Egy angol orvosi hetilapban épp most jelent meg egy tanulmány egy hasonló esetrõl. eredeti elgondoláson alapuló gyógyszer összköltségeit száz százaléknak vesszü etinggel kapcsolatos ráfordítások legalább hatvanat visznek el. a már említett amerikai mamutcég bevezetett egy szteroid alapú. ezt az eredeti elgondolás szerint vérnyomáscsökkentõnek szánták. Orvosi és szakmai folyóiratokban legfeljebb azért hirdetünk. ha jóval többet tud. Ezt hogy kell érteni? Egy kikísérletezett molekula mint hatóanyag esetleg több célra is felhasználható. de az én véle yem szerint nem érdemes megbolygatni. Biztos hallott már róla. az Országos Egészségbiztosítási nem támogatja. mert a magyar egészségügyi ellátás szisztémája hamaro zeomlana. ez öt-hat évig is eltarthat. mint hogy drágá nyakunkon maradjon. a cég azonban átütõ propaganda-hadjárattal mégis elérte. vagy nkább pszichológiai kezelést igényel. a mostani lajstrom vi szont három-négyezer oldalas köteteket tölt meg. a tanulmányok egy bulletinben is megje k. hogy bevezeti a köztudatba a nõi szexuál almát. és végül ez lett az elsõdleges alkalma Az is elõfordult. A folyamat et tekintve az elsõ nagy tétel a gyógyszer kifejlesztése. az orvos dönt a megvásárlásáról. hogy az egészségügyi vezetés nem tudja érvényesíteni az akaratát a al szemben. és sürgette a gyógyszeres megoldását. Példaként megemlítem a Minoxidin evû gyógyszert. Visszatérve az új gyógyszerek bevezetésének kérdésére: az is fontos szerepet játszik. és a 00 millió dollárt is igényelhet. nagy forgalmú médiumokban hatnak igazán: televízióban. A hirdetések csak nagy mére ekben. Számos példa mutatja. Hama rosan egy nemzetközi tanácskozást is szerveztek errõl a témáról. mint a régi. sõt egyes kedvezm nk már három éve változatlanul érvényben vannak. melyet az orvosok akár a mûszertáskájukba is belerakhattak. Rosszul gondolja. Ha egy innova gyis újszerû. ho a kórházak milyen támogatásban részesülnek és az orvosok is milyen lehetõségekhez jutnak. Aki megenge . Milyen eszközöket használnak. Biztos hallott már róla. el kell i. az orvosságok ára már rég elszakadt a gyártási költségektõl. ez csak az elsõ lépés. ez akkor is sok. A piaci verseny kiélezett. A következõ. mert nem közvetlenül a fogyasztó. de ez nem újabb orvosságokat. hanem az íróasztal mellett születnek. Természetesen nem a saját nevü zdeményeztek. egyben a legnagyobb ráfordítást a marketingköltségek jelentik. hog hol és mennyit tud elvenni a konkurencia piaci részesedésébõl ezt a morbiditási. A gyógyszergyáraknak szükségük van az z orvosoknak is a gyógyszergyárakra elmélkedik a menedzser. egyes rádiómûsorokban. de mondom.gyengébben. hogy a 19 szerzõ közül 18 kötõdik anyagilag a gyó És ez a baj csakugyan nem létezik? Frigiditás természetesen elõfordul. évente legalább 4-500 új te nik meg. a vizsgála erült ki. hanem társadalmi. majd orvosságokat gyárt ennek a bajnak a leküzdésére. esetleg új szereket dobhassanak a piacra? kérdezem inkább csak eljátszva a dolattal . a sz okásosnál kevesebb mellékhatással járó fájdalomcsillapítót. vagyis a beteg veszi meg. hogy megállják a helyüket a piaci versenyben? Gondolom. hogy milyen formában lehet a legtöbbet kihozni belõle. hogy a betegek kere patikában ezt a gyógyszert. hanem tekintélyes orvosokat fizettek meg. hogy a gyógyszergyártók nem létezõ betegségeket találnak ki. hogy eladh ermékeiket. Az orvosságok aligha tudnak változtatni a rossz párka olatokon vagy az idegi túlterheltségen. hogy régebben a gyógyszerek felsorolása elfért egy kis ké yvben. és tiltakoznak ellene. egy újságíró utánanézett.

). vagy csak megfizethetetlen áron. mint a nyugat-európai patikákban. és végül semmit s nek tõlünk ez az üzleti kockázat körébe tartozik. 1945 után a jelentõsége tovább nõtt. A vendéglátással járó szolgáltatások sokba kerülnek. Ennek épp az ellenkezõje igaz. egyes betegek es itkán szükséges drága gyógyszerek behozatalát egyedi felhasználásra A magyar egészségügy történetének azon a mélypontján. hogy a kórházak betartják a játékszabályokat. elõfordul. Az 1960-as évek végétõl yógyszerbizottság Rétsági György professzor irányításával. Persze a túlsó véglet is jelentkezik. Ilyet c Kútvölgyi kórház betegei kaphattak. de adósságügyben még egyetlen gyógyszer-nagykereskedõ sem lépett fel g kórházakkal szemben. az erre szánt pénzt inkább fizessétek be az alapítvá . ahol a halálokok listáját magasan ve etik a szív. Másik konfliktusforrás: a kórházak meghirdetik a közbeszerzési pályázatot. Feladata volt. hogy nem szállít többé a tartozónak ban az esetben is megegyezés született. azt senki sem ellenõrzi. e a költségeit is mi viseljük. Gy. hogy támogatunk egy-egy klinikát vagy kórházat. 1997-ben a betegek által saját zsebbõl fizetett gyógysz erek aránya a teljes forgalom 11 százalékát tette ki. a lakosság gy er és az egészségügyben felhasználásra kerülõ ezres nagyságrendû vegyszer fogyóanyagféleség hozzá. Szoros kapcsolatot tartott fenn a nagy nyuga gyógyszerkonszernekkel. például francia cégeknek megéri. A mi esetünkben az infúziós anyagokat tudományos szinten is el kell fogadtatnunk. a szovjet blokkban mindvégig a lág rszágok gyógyszerellátásának a fõ bázisa volt. Ez a múltból itt ragadt abúzus. A magyar orvosságok hogy viszonyulnak a világpiaci árakhoz? Azoknál általában olcsóbbak. hogy megítélje. egy új gyógyszer bevezetésénél mindig felmérjük a potenciális kat. mint amilyen mennyiséget kiírtak. Persze az is elõfordul. és az e eredményeiket publikálhassák. amelyet a gyár nem támogat. hogy a szakemberek megismerhessék õket. Mindent összefoglalva azt mondhatom: bár megvan a szándék. majd otthon eszünk valamit. mert vé ye szerint a készítmény nem igazán hatékony az adott területen. A patikában egyébként is viszonylagos minden ár. nem utolsó sorban a reklám hatására. ha egy kórház nem fizet az átvett áruért? Erre sok példa akad. Ellenkezõleg. ahol ma is vagyunk még. és y súllyal eshet latba. de meg kí hogy még egyetlen egészségügyi intézmény gazdasági igazgatója sem mondta nekünk. Magyarországon egy pillanatig sem volt hiány a legkorszerûb és legdrágább gyógyszerekbõl sem. Magyarország kis piacot képvisel. sõt lekicsinylõen tkozik róla. majd kiszerelte és részben nyugatra is visszaszállította Közben a hazai igényeket i agas színvonalon elégítette ki. hajszálnyival a franciák mögött Egy általában nagyra becsült újságíró egy civil szervezet fórumán azt állította. hogy ne r tek büfét. l ehetõvé kell tennünk. vissza nlegi nyomorunkban is érvényesül: az egy fõre esõ gyógyszerfogyasztásban Európában a másodi nk. hogy az országban hatásos és korszerû gyógyszerbõl ne legyen hiány. Richter stb. Egy-egy hazai konferencia is eszköz a termék propagálására. egy-egy negatív vélemény hamar elterjed. véleményem szerint. például az orvos olyan vizsgálatot akar elvégezni. a véralvadásgátló Colfaritot Országos Egészségbiztosítási Pénztár. amelyektõl megvásárolta a korszerû gyógyszerek licencét vagy az ala yagot. A Hunda jelentette ki egyszer.dheti magának. Egy országban. Visszatérve a marketingre. hogy az el a magyar betegek nem juthattak hozzá életfontosságú drága külföldi gyógyszerekhez. a valóságban egyre nyílik az olló az igények és t. ha a neki felírt orvosságért száz forintot kell fizetnie. ha elvileg kerülünk szem sal. hogy a magyar orvoslás egy mod rnebb gyógyszerpaletta irányába fejlõdjék. Mi történik akkor. megköze a 30 százalékot. dolgozhassanak velük.] orvosokat. klinikákat kell bezárni gazdasági el .és érrendszeri betegségek legkülönbözõbb fajtái. de az unokájának ugyanott megveszi a k zer forintos arckrémet tegyük hozzá. hogy egyes importkészítmény nak a magyar piacon és reexportálják. € € Érdemes és érdekes visszatekintenünk a mára kialakult helyzet elõzményeire. Baj akkor van. A kötelezettségek csak az ajánl tokat tévõ nagykereskedõkre vonatkoznak. vagy nem annyit. aztán nem vesz szerbõl. a legjobbat akarja. Csákány György r. továbbá. a szakma már említett nagy öregje így ír jegyzeteiben: A gyógyszeripar már a Horthy-korszakban is fontos tényezõje volt a magyar gazdaságnak (Chi oin. Az is komoly gondot okozhat ha egy professzor vagy más szaktekintély nem áll az új gyógyszer mellé. mostanra. hogy y-egy orvosság nominál értékben is drágább nálunk. a gyógyszerbõség máig kiható túlgyógyszere orientált [hálapénztõl vezérelt M. Ahol kórházakat. veszünk rajta egy gépet. a nagymama sokallja.

mint a gyógyszertárakban értékesített termékeké. melyeket a gyóg yszergyártók nyújtanak a kórházaknak ezekrõl a nekem nyilatkozó menedzser is említést tet ktus különbözõ formákban valósul meg. a gyógyszerbeszerzés során kénytelenek hivatalosan tiltott vagy legalábbis nehezményezett eszközökhöz nyúlni. Ez az érvelés aligha számol a betegek makacs ragaszkodásával a kórházban »már bevált« gyóg Júlia . ha utánagondolunk. Még komolyabb konfliktus bontakozik ki azoknak a támogatásoknak a kapcsán. az OEP olyan rendelkezést lõ. ha a kórházak meg akarják õrizni mûködõképességük mi . mely szerint a távozó beteg kórházi zárójelentésében csak a hatóanyagot lehetne feltünt szedésre javasolt gyógyszernek. kórházak nem adózo lmét jelöli. esetleg kevéssé lesz hajlamos információkat gyûjtögetni arr y másik olcsóbb gyógyszer felelne meg a betegnek. Mint a Szent Imre kórház fõigazgatója fentebb már beszámolt róla. késõbb Mikola-féle (õ ismeri igazán ezt a panamát) munkacsoport b dja a szakértõ. A kialakult rend szerint a mintegy 160 ma rországi kórház maga kénytelen beszerezni a gyógyszerszükségletét. hogy a szükséges gyógyszereket a betegek ho ozói otthon felíratják a háziorvossal. A vélt vagy valóságos veszély elhárítására nyakatekertnek látszó intézkedések születtek. ezz kentve az OEP és a betegek költségeit. sokkal inkább egy anyagi meggondolás. de azt sem veszi figyelembe. illetve közvetett támogatá etést etc. Az egészségügyi vezetés ezzel a kihívással is megpróbált szembeszállni. ezek banalitások. mely szerint a kórházak egy gyógyszerbõl évente csak meghatározott mennyiséget. szakmai támogatást. vagyis lejárt szabadalmi szavatosságú olcsóbb készítményt is. hogy jelenleg egyértelmû szembenállás k koznak ki az állami vezetés és a kórházak között. A külö tott támogatások összege természetesen nehezen számszerûsíthetõ. Ez az adat a Gógl-. a márkanevét nem. hogy az az orvos. hogy a gyógyszergyártók nagyvonalúsága mögött legalább annyi piacszerzõ érdek amennyi karitatív hajlandóság. Sokan úgy gondoljá a Heti Világgazdaságban . 2001 végén Mikola I ori miniszter egy szabályozó rendeletmódosítást vitt keresztül. Nem folytatom. hogy a kórházak által megvásárolt orvosságok átl ekebb ívben emelkedik. Az illetékesek ttól tartottak. a magyar kórházak összes gyógyszerfogyasztásának a fel nti.att. ez pedig a drága és magas társada ombiztosítási támogatást igénylõ cikkek forgalmát növelné a patikákban. a receptre felírt készítményeket is magas százalékban támogatják. Az OEP tiltakozik az eljárás mert a Homogén Betegségcsoportok kezelése után járó díjazás összegébe már bele van építve yszerek átlagára. mely jelenthet közvetlen pénzt. vagy csak az in b mértékben emelhetik. hogy a betegek kórházi kezelésük során rászoknak majd a külföldi. az orvosok.5 milliárd forint körüli veszteséget okozott ikusoknak. hogy a kórházban fekvõ szüleit vagy gyerekeit akárcsak ré s ellátatlanul hagyja. Az én olvasatomban bár ez csak érzet a helyzet még elkeserítõbb: nem szerûségében. A farmatámogatás. Mint jól tudott: közhasznú gyakorlatnak számít. hanem szakmaiatlan voltában. mely szerint a 3501 forintnál drágább készítményeknek a patikánál mar 30 forintban maximálták. A protestálás azonban aligha járhat eredm volna bárkit is rábeszélni arra. Az egyesített számlaössz liárd forint körül jár. Eg rendeletet is hoztak. E eti vagy a szakmai önérzet vezérelte. a magyar kórházak 25-26 milliárdos a 2-3 milliárdot tesznek ki a gyógyszergyártókkal szemben fennálló tartozások. Így késõbb a családi kezelõorvos keze sza arad. hogy a gyártók így vesznek elégtételt. és vényköteles termékeik árát egyáltalán nem. máskor a megrendelt men yain felül megszabott rabattal. felírhat generikus. Ez rövid idõ alatt 4. hogy a betegeknek kétszer is fel kellett keresniük a patik szakma tiltakozásának eredményeként a rendelet érvényességét fel kellett függeszteni. tehát a ntézési mód a kedvezmények megduplázását jelenti. amiért rendre alulmaradn EP-pel folytatott árvitákban. Megemlítendõ. inkább a kereslet szerint rendeltek a központi raktárakból ez között olyan nehézségekkel járt. hazakerülve is ragaszkodnak majd hozzájuk. kiváló mi gyógyszerekre. Az ezzel járó megtakarításban nem érdeke agyobb hálapénzre számíthat. de a becslések 12-15 milli tra teszik ami. Erre vall. A helyzet valójában ennél is rosszabb. olykor ingyenes juttatásként. de valamennyien érzékelhetjük a saját bõrünkön A további tájékozódás során az a benyomásom támadt. legfeljebb tíz csomagot fogadhatnak el nélkül a Magyarországon törzskönyvezett szokásos kiszerelésû gyógyszerkészítményekbõl . akik ilyen körülmények között óvakodtak attól. ha teljesíti a páciens kívánságát. és beviszik a kórházba. . a Homogén Betegségcsoportok kezeléséért járó teljesítménydíjazás 8z a társadalombiztosítástól kapott pénz nem elégséges. akire harmincan várnak a rende lés szûkre szabott ideje alatt. hogy 3500 forint feletti gyógysze tároljanak az üzletükben. vagy akár a gyári vásárlásnál nyújtott engedménnyel.

megvásárolta az egész üzletet. A mi elõdünk. valamibõl nekem is meg kell élnem. hogy ne nekem kelljen elmosogatni az edényeket a laborban. sõt erõmûvel is már kevésbé törõdtek. de azok nem dták el feltehetõleg jogfenntartási indokokból. Minden fenntartásunk ellenére reménykedünk abban. a mai cégek közül például a Richter már több a tekinthet vissza. Az államosítás jelentõs veszteséggel járt ományban. bár valójában cs y apróságról van szó. hogy a mi kórházunkban még egyetlen beteg sem halt meg gyógyszerhiány kö ztében. A gyógyszergyártóknak is be kellett sorolniuk a tervgazdaság terelõkorlátai közé. hárman is belehaltak a mérge zésbe. a megállónál szemembe ötlik. Általán t azt jelölték ki számára. a Keresztúri útnál szállok le az autóbuszról. mert ez a szakma elsõsorban szellemi tõkét igényel. Egészségügy isztérium akkoriban még nem létezett. hogy ne áruljanak féldeciket? Nem. 1948 és 1950 között végbement az addig magánkézben lévõ gyárak államosítása ez sokkal s tént. s gyógyszergyárral szemközt egy különálló kis élelmiszerbolton ugyancsak az Egis firma á oltam. hogy a kereskedõt az a szándék vezette. mint az ipar más területein. akkor a vezetés totális szesztilalmat rendelt el a környéken. Az õsidõkben Wander gyárnak hívtak minket. cserébe el kellett köteleznem magam. hogy a termeléshez szükséges alapanyagok viszont hiányoznak. a gyár önálló kutakkal. Társadalmi ösztöndíjra volt szükségem. míg kavargatjuk a kávét. és szegény országnak ész a pénz -ban mûködtek gyógyszergyárak Magyarországon. Zeus fõisten pajzsa. A bolt akkori vezetõje ezt a tiltást nem tartotta kötelezõnek magára nézve. ez az államosítás után Egyesült Gyógyszer és T lt. A kezdeteknél maradva: a gyógyszergyártás régi iparágnak számít nálunk? Igen. hogy a diploma megszerzése után ide jövök. a forgalmazást kellett irányítaniuk. több betût nem hasz ttunk. hogy a hazai igények kielégítésén kívül fokozza a nyugatra irány z országnak életbevágó szüksége volt kemény valutára ebben sokat segített. A gyár portáján tudnak az érkezésemrõl. 350-400 termék került ide. € € Kõbánya szélén. azt itt . 1972-ben a gyógyszergyárban egy kompánia metilalkoholt ivott. állták a versenyt z Európával. A gyógyszergyár ille esei megkeresték az üzletvezetõt: Nem lehetne megoldani. kárpótlást is felkínáltak a tulajdonosoknak. de személyesen most találkozunk elõször. mikor 1964-ben üzemmérnökként bekerültem a gyárb t a legfõbb célkitûzésem. Az új felállásban teljes önellátásra törekedtek. Mostanában nem hallottam hasonló esetekrõl.Ehhez nem sokat tehetünk hozzá. huszonkét éves egyetemistaként. sokan mégsem mondtak le a szeszrõl. . hogy ennél komolyabb okok rejlenek a háttérben. ezt még 1933-ban engedélyezte a Belügyminisztérium. Késõbb megtudtam. hogy a korábba kapcsolatok nem szakadtak meg teljesen. Az újabb tulajdonosváltás után a márkanevet is meg kellett változtat Nem akartunk nagyon messze kerülni a céglajstromban a régi helyünktõl. A kisebb vállalatoktól mindent a nagy akhoz csaptak. olyanok például a tejcukor. hiába szondázták vé bocsátották el a rajtakapottakat. egy kísérõt adnak mellém. az ember önkéntelenül is egy tudatos és körültekintõ vezetést képzel mögé. hanem minden idegen nyelvet beszélõ e bert is elvittek a Külkereskedelmi Minisztériumba. legfeljebb egy kórházigazgató egyik mondását idézhetjük: Nagy szerencse. rövidítve EGYT-re. a Wander gyár is már 1903-tól gyártotta az Ovomaltin neve etû tápszert. de nincs szükség hosszas z udvaron szembejön velünk a gyár vezérigazgatója. hogy ez a kijelentés általánosságban is é arad. így jutott eszünkbe az EGIS. némelyik még most is nálunk van. továbbra is tartotta és árusította a f y italokat. Televíziós nyilatkozataibó em sovány. bemutatkozunk. Orbán István. a környéket meghatározó létesítmén sztelje el az üzletet. ak a polcokról az italosüvegeket. hogy egy. de még csiriz sem volt elégséges. Ön mikor került ide a gyárba? 1961-ben. A magyar gyógyszeripar a legkeményebb tervu tasításos idõszakban is megpróbált piacgazdasági megoldásokat alkalmazni. A mûszakba tartók itt vették magukhoz az utolsó beöntést . aztá einvitál az irodájába. A gyár nem kezdett vitába. éles profilú arcát. Akkoriban nem foglalkoztam távlati életstratégiával. és olyan mûködtetõnek adta át. Az iparágban komoly ismereti és technikai bázis alakult ki. Hogy kapta a gyár az EGIS nevet? kérdezem. nemcsak a külföldi szakemberek távoztak el. Melyik a legrégibb gyógyszerük? A Nitroglicerin tabletta.

Pénzügyileg likviditási hiány alakult ki. mikor Orbán már megkísérelte a kör négyszögesítését . A termelékenység visszaesés 89-ben létszámstoppal próbálta ellensúlyozni. ha tovább is olvasta a szócikket. Azt hiszem. ha talpon akart maradni. Meglepõdve olvastam a Ki kic ikonban. ahonnan biztos nem lehet bekerülni a Parlamentbe . Nálunk még most is mûködik a bölcsõde. 1978-ban nevezték ki termelési igazgatónak. de õ elhárí ajánlatot. Orbán nem engedte meg. Összehasonlításul megemlítem. Ha az éves üzleti tervemet el tudom fogadtatni Párizzsal. hanem alkalmazott. se . Most párttag? Nem. hogy 1990-ben az MSZP jelöltjeként részt vettem az országgyûlési választásokon tán indultam. de a döntés után má helye semmiféle polémiának. inkább Orbán szakmai pályafutásának állomásaira ké évig dolgozott üzemmérnökként. A legveszélyesebb szituáció akkor alakul ki. vagyis egy á in belül felépíteni egy piacgazdasági elvekre alapozott üzemet. sõt mind sürgõsebbé vált a privatizálás. ha rosszul d olgozik. az óvoda. hogy újra elkezdjék rá gittet. és jó volt a mûszaki érzékem is . azt végre kell hajtani. hogy ez mat a bennfentesek egymás közti osztozkodásává fajuljon. majd a kísérleti szervezési fõosztályt irányította. hogy fenntartsa a diplomások ma arányát. Én a magam személyében soha nem akartam politikus lenni. Servier úr. mint a dön a. a szabályok messzemenõ tiszteletbe artásával meg akarta õrizni munkavállalóinak. Minden alkalmazottunk sorsáról én döntök. Én itt nem tulajdonos vagyok. Itt is igazi profikra volna szük dom. szeretnék egy másik területet érinteni: a polit afutását. de lényegileg az én kezemben . Az említett Servier cég multinacionális alapokon áll? Nem. Kétségkívül fennáll a veszély. A privatizálás milyen változásokat hozott az Ön helyzetében? A váltás után egy francia kolléga nálunk töltött négy évet. és megvásárolta a részvénytársaság 51 szá A többi 49 százalék kinek a tulajdonában van? Tõzsdei forgalomba került. lelassul. a téma legfeljebb az újságo só szintjén érdekel. ha a hatal om a hatalom mániákusainak a kezébe kerül. ezekhez parnak is alkalmazkodnia kellett. majd 1988 89-ben tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt utolsó Köz onti Bizottságának. Nem is folytatom ezt a témát. mûszaki igazgató. bizalmas köz m. akkor szabadon dolgozhatok . hogy Orbán István valóban távol kíván maradni a politikától. ebbõl én mint vezéri lió forint értékben kaptam. majd igazgató lesz. Még alig-alig fújdogáltak a rendszerváltás szelei. hogy hibázhatok. és hatástalanná válik a megvalósítás. akit le lehet váltani. Ha megengedjük. hogy Ön 1971 és 1973 között a Marxizmus Leninizmus Egyetemének esti tagozatán elvé a filozófia szakot. hogy egy nagy magyar bank vezérigazgatója négymilli vényhez jutott. egyértelmûen francia nemzeti érdekeltség talán ezért mutat az átlagosnál több megé k korábban kialakult hagyományai iránt. hogy ebben az egész kötetben csak Ön közölt magáról ilyen a . olyan hátra kértem magam. azt is megtalá hatta benne. végül 1985-ben eléri ierarchia csúcsát: vezérigazgatóvá nevezik ki. hogy a továbbiakban nem térek vissza rá. ennek az ára menet közben növekedett. El kell fogadnom. A mostani helyzetrõl mi a véleménye? Mintha önjelölt amatõrök barkácsolnák össze a politikát. Ez a negyven év egy egész évszázadra elégséges változást hozott az ország életében. ez a 32 százalékot is elérte ennél magasabb hányad csak néhány bankintézetben a A lehetetlen azonban Orbánnak sem sikerülhetett. mikor érjük el ezt a szintet. Vezetési stílusban mi újat hoztak a franciák? A leglényegesebb: a döntés elõtt minden szempontot meg lehet vitatni. most egy jó kocsit tudnék i belõle. Karrierjének hátterét Orbán egy újságnyilatk di fel: elég jól tudtam a kémiát. hogy a Németh Miklós vezette kormányban miniszteri tárcát kínáltak fel neki. az államnak és a leendõ új gazdának a bizalmá jelentkezett egy francia üzletember. három évig egy laboratórium vezetõjeként. innen is gyo emelkedett tovább a ranglétrán. de az én esetleges leváltásomról a tulaj atároz. Ön milyen arányban részesedett? Az indulásnál a részvények összértéke 7. Én ezeket a tényeket soha nem titkoltam. de vigyázott. gyár még egy kiló szöget is csak készpénzért vásárolhatott Kátaynál vagy más nagykereskedõ Elengedhetetlenné.Mielõtt folytatnánk a szakmai életrajzát. A rossz döntés is jobb. pályafutásom negyven évébõl csak he y magánkézben lévõ vállalatnál. Megígérem.7 milliárd forintot tett ki.

például. ha nem vihetjük fel az árukat legalább 50 forinttal. az olyan filo zófiai tézisek nem zavarják õket. még megbecsülni sem tudják a felmerülõ igényeke s 46 milliárd forinttal kellett megemelni az eredetileg meghatározott összeget. hamarabb szétesik. megérez egy ekkora tételt. ez most 500 Ft. Milyen a kapcsolatuk a magyar egészségügyi vezetéssel. természetes. Az elsõbe a vényköteles. rajt incs más szerv Magyarországon. és gyakorlatilag eladhatatlanná válik. hol alkalmazzák. hogy melyik gyógyszerre milyen á fogad el. a patikai ára a sokszorosára emelkedik. hogy az így lekenyerezett személ ek az õ javukra döntenek. hogy az áruba bocsátott kompetenciát korrupciónak szokás . végül a harmadikba választhatók tartoznak. Niger államnak akar eladni valamit.ozók lakáshoz jutását. olyan mértékben fizetünk rá. hogy megváltozik-e a színe. az EGIS támogatott termékeinek fele 500 forintnál kevesebbe kerül. Annak idején Mikola. miszerint a partnereinknek adható ajándék lépheti túl a minimálbér egy százalékának összegét. hogy csökkentsék ezeknek a készítményeknek az árát. hogy a világon minden 12 fokos fehér bor egyforma. a korábbi egészségügyi miniszter úgy döntött. az OEP megmondja. Ilyen körülmények között gyakorlatilag kényszerár alakul ki. Menet közben megszûnt a gyárak gyógyszerellátási köt . Általánosságban szólva az OEP szájában lévõ pénz 12 év óta nem elégséges. A Pénztár többféle módon is próbálja kihasználni a piaci versenyt. A többi gyógyszer sorsa az OEP kezébe van letéve. h e kell szüntetnünk az elõállításukat. A szociális kiadások összege évi 1 milliárdot tesz ki. de egy fõosztályvezetõ már azt is kijelentette. ezeket aztán nyolcszor ell importálnunk. tehát átesik ezen a határo nagy külföldi cégek ugyanakkor társasutazásokat. a belsõ konkurenciaharcban helyt állniuk. A gyógyszereket nagyjából három csoportba lehet sorolni. hogy a gyógyszergyártó az infláció hetven százalékával emelhetik az árakat. ide sorolták pél az antibébi-tablettákat. sõt az sem mellékes. de ha egy akk lat. akkor már baj van. Ez a gyógyszergyártók árképzését mennyire befolyásolja? A nem támogatott cikkek árát saját elhatározásunk szerint állapíthatjuk meg. hogy a tablettának milyen mellékhatásai vannak. Közelítenünk kell a nyugati árviszonyokhoz. sõt törvénytelen! Attól függ. hanem teljes biológiai egyenértékûsége A betegnek az is számít. a gyógyszerek közül a legolcsóbbat De úgy fogalmaznak. ha a ráta 6 százalékos. Az egészségügyi vezetés már korábban hátrányba hozott minket a promóció ter m Mikola miniszter úrnak egy másik intézkedését. csak úgy mellesleg jeg hogy még a legszerényebb kivitelû naptár is 570 forintba kerül. hogy a jövõben az imer-kór tüneteit enyhítõ szereket sem kívánják támogatni. ez nem mindig járt haszonnal. mondjuk. hogy például a pszichiátriai termékek esetében az a onos hatóanyagú cikkek valamelyikétõl megvonja a támogatást. ebbõ ot emelhetünk. mint a miénk. mindenkinek megadták a maga jutalékát. Megfelelõ baksisért azt is meg lehet . péld ltûntek a vitaminolajok a vitaminokkal dúsított étkezési olajok. egészpályás letámadás folyik. és tak képesek. Hozzá kell benyújtanunk a kérelmünket. A második csoport arányai fokozatosan növekednek. mert minden kiegészítõ anyago rõl kell beszereznünk: üveget. Ha valaki azt állítaná. mint a miénk. hogy a hatóanyag minden esetben azonos marad. milyen változásokat hoztak a négyé kormányváltások? Orbán arcán végigfut egy mosoly. Ez hogy fordulhatott elõ? Ultimátumot intéztek a gyárakhoz. a papír m onnan származik. De hát ez az eljárás tisztességtelen. ingyen benzinkuponokat és más hasonlókat o attak. azt elhinné ne Nem azonos hatóanyag-tartalmat kellene biztosítani. a kartondobozokon is csak a betû magyar. támogat kek kerülnek. Ha valaki. a másodikba a vényköteles. mely ilyen irányú támogatást adhatna. hanem az autókereskedõkn ert az új nómenklatúra mindig új kocsikat vásároltat magának. Gondolja meg. de ezek a te knek alig húsz százalékát teszik ki. mert ha az adott orvosságtól támogatást. ampullát. és az államnak sokkal drágább exporttal kell kiváltan Az olyan alapvetõen magyar kötõdésû vállalatnak. Azt is megengedheti magának. És a megvesztegetés nem csak a magasabb állá vezetõkre vonatkozik. az ott alkotmányosan elismert költségnek minõsül. Ezek a fordulatok általában nem a gyógyszergyártóknak kedveznek. Ezt megtehetik az illetõk? Olyan posztokat töltenek be. Hogy alakultak a pozíciók a magyar piacon? A piac folyamatosan liberalizálódik. Tucatszámra hagytak fel bizonyos termékek gyártásával. de támogatásban nem részesülõk. ahol megfelelõ kompetenciával rendelkeznek.

egy külföldi cég valósággal megtömte ilyen szerekkel. reformokat bevezetni. A min azt állította. hogy elégedetlen ezzel az elképzeléssel: Már említettem Önnek. hogy százéves távlat csodálatos tervek alakulnak ki. õsszel. (A vita nem oldódott meg. mert egy jó szlogent tudnak kapcsolni hozzájuk. megfoghatatlan általánosságokban ak. például az orosz piaccal? 1992-ben a KGST megszûnése után a raktárainkban ott ragadtak a szovjet exportra szánt áru sõt a cégek a már kiszállított gyógyszereket sem fizették ki. az eddigi p s térítés helyett nehéz ezreket kell fizetniük a rászorultaknak. nyugtatók. hogy ermékeit írja fel. hogy mi túlnyomórészt olcsó gyógyszereket gyártunk. hogy 2003. hogy a kormányzat kor kompenzálta volna a gyengébb forintot. Késõbb arról vitatkozgattunk. a 3. mert 1991-ig beérhettük azzal. zament. aki el tud számolni . ötszázalékos drágulást engedélyeztek a receptre felírható támogatott gyógy Végül is hogy oldódott meg ez a konfliktus? Mi egy fillérrel sem növelhettük az árainkat. a baka is menet közben tanul meg énekelni. Másrészt viszont azt is garantálta. a mi gépsoraink s cikkek is futnak. közben a világ elrohant mellett a nyugatiak már kiforrott technikával alkalmazták az orvoslátogatói hálózatokat. Orbán lemondóan legyint: A marketing általában is nehéz ügy. de arról már nem vagyok meggyõzõdve. az MSZP nem tudja betartani a választás elõtt tett ígéreteit. Nekem úgy tûnik. Az Egyesült Államokba több mint százezerféle gyógyszert hoznak forgalomba. Az OEP a 2003-as évre átlagosan 3. mert mindent összevetve nettó exportõrnek számítunk. hogy minden érvényben lévõ szerzõdést tiszteletben jd ezzel azt a kontraktust is felvállalta. Az orvosok néha bizalmasan megkérdezik az embereimtõl: maguk miért nem f zetnek vényenként? Másoktól minden felírt orvosság után megkapom a pénzemet. Én mint kívülálló nem tudom megérteni a fejleményeket.2 százalékos árnövekedést tervez. melynek a megvásárolására nem is gondolt. Mit gondol ezekrõl a változásokról? Az én személyes véleményem szerint nem túl szerencsés dolog a reformokat olyan emberekre . vegye gy árucikket. tehát eleve szabbul jártunk. de maguk miért nem alkalmazzák ezt a módszert? Egyrészt nem fér össze az elveinkkel. idõben kissé elõre ugorva konstatálhatjuk. Lehetséges persze. A drágulás igen jelentõs mértékû. mégis elõállnak velük.]. de az ar látszik. Mi a magyar viszonyok miatt alapve tõ hátrányból indultunk. még az Orbán-kormánnyal kötött szerzõdés utólag méltánytal lt. Ne haragudjon meg a kérdésért. Gy. Az egészségügyben most minden forrong. hanem az elnevezések. hogy nem lesz könnyû. akik az adott helyzet fennmaradásában érdekeltek. hiszen az a lényege. Úgy látom. amely é nyen érintené a lakosságot sõt a szívbajok és a csontritkulás elleni gyógyszereket ingyen jd. hogy nem lesz olyan mérvû áremelés. melyet a gyógyszergyártókkal kötött az árak em a jól emlékszem. hogy ezeket konkrét i gységekre is lebontották. Mi ne adhattuk el ezt az érvet. másrészt úgysem gyõznénk a versenyt nálunk százszor kkel. mert nem vette figyelembe a forintárfolyam idõközben bekövetkezett megerõsödését. számos támogatáscsökken t is belekombinálva. a multik ritkán mennek ezer forint alá. hogy valakit rábeszéljünk. Szent György napján a nyáj kihajtásakor még mi jó pásztornak számít. még kevés idõt töltött hiva i eredmények minõsítik. még az inflációt sem számíthattuk be [a bes 03. hogy az eredeti. másrészt. Lényegileg ma sem a hatóanyagok versenyeznek. Nem kívánok elõre ítéletet mondani az új adminisztrációról. melyiket érdemes megkörnyékezni.gy a háziorvosok közül ki hány kártyával rendelkezik. legalább négyszer huszonöt évre. hogy kiszimatolják a konkurencia szándéka ogy aztán keresztezzék õket. Egyrészt azt hangoztatta. Négy év szünet után kezdtük ú s újabb válság idején sem vonultunk ki. Azt szokták mondani. szabad-e például oroszlánfigurákat rajzoltatni a dobozokr nem profanizáljuk-e ilyen eszközökkel a szakma tekintélyét. mint gyógyszerimportõrök nem tapasztaltuk. Egyszer egy kórháznak szívgyógyszereket kínáltunk fel eladásra elõtt megkötöttük volna a szerzõdést. antireumatikus készítmények és a korábban ingy ígért csontritkulás elleni gyógyszerek árai.) Mi a helyzet az exporttal. május elsej emelkedtek a szorongáscsökkentõk. Most is fenntartunk egy ottani kirendeltséget kétsz . Szent Mihály napján viszont már csak az. mert azok e ntmondanak egymásnak. nem mond róla véleményt. hogy körleveleket írogattunk az orv ak. A kedvelt taktikai trükkök közé tartozik az is. mikor Orbán megemlíti ezt az adatot. hogy a kormány a gyógys csapdába került. és természetesen az akkori állapotokat tükrözi M. január 8-án került sor.2 százalék mást jelent nálu és nálunk. Maj i is belejövünk. ezek a hatóanyagukat tekintve sokszo r fedik egymást.

hogy kiöregedett. melyeket már licenc nélkül is lehet gyártani elsõ csoportbeliek már csak újdonságuknál fogva is drágábbak. meddig kíván még maradni? Még érzek erõt magamban a továbbhaladásra. hogy három-ötévenként leváltják egy-egy ré egységükhöz. ha árat ajánlunk. és generikusokra. Megjegyzem: nem tekinthetõk egyszerû m latoknak. és magasabb hasznot is hoznak knek. Az orvosi mûszerek és gépek sorsának és jelenlegi helyzetének fe r is elsõsorban az õ gondolataira támaszkodom. hogy leáll velük. Mint ahogy a közmondásbeli gyakorlatlan táncos is a tánciskolában megszokott módon a kályhá ndulva próbálja elkezdeni a figurát. Az üzleti harc élesedik. Bár folytattuk a munkát. és megállapították. Tuniszba és így tovább. hogy megérzem fel lte . elsõsorban a Medicor gyár vezetõ szere et töltött be. aki vadlovak betörésé oglalkozott. és õk sem akarnak többet fizetni. melye ket érvényes szabadalom véd. híressé vált készítményükkel. a pénzt meg küldd el az árváknak. Végül két mintacsoportot alakítottak . Kulcsrakészen. Moszkvától Vlagyivosztokig és Szentpétervárig hatalmas tet kell bejárniuk. Az utolsó kérdés szinte önmagát kínálta: A nagy multinacionális cégeknél bevett szokás. de a lovak tudni fogják. € 2. Én nem biztos. Õk hozzátették a maguk r majd 2000-ben továbbították az amerikai Pharmacia gyárnak klinikai tesztelésre. A riporteri udvariassághoz tartozik. foglalkozzunk a Derami lane nevezetû. és ehhez szabja az interjú idõtartamát. tökélete adta át a létesítményt a megrendelõnek. a másik a valódi g yszert. hogy találunk is majd. Most lakultak. ekkor a Pharmacia bejelentette. egy-egy készítmény kifejlesztése és bevezetése négy-öt évet is igénybe vehet. Üzemeket építettek. áta addigi eredményeinket tartalmazó úgynevezett preklinikai dossziét. hogy az adott g yszer Magyarországon mennyibe kerül. hogy komplett kórhá tált például Peruba. hogy a fõnöke meddig ér rá. Ön ezt a terminust már tízszeresen tú negyven évet töltött el itt a gyárban. hogy más tollaival é eskedem. Nyilvánvalóan nem akart a Deramiclane-nal konkurenciát t eremteni magának. tudom segíteni. de hamarosan magyarázatot kaptam: a Pharmacia egyesült a Pfize l. A törzskönyvezés pedig nálunk csigalassúsá (A szakemberek véleménye szerint a magyar gyógyszeripar a nehézségek ellenére egyre jelentõ b hadállásokat épít ki Oroszországban. nemcsak az ország könnyûiparában. esetleg egy másik országba helyezik át. Brazíliába. szeszélybõl nemet sem szabad mondani. amennyit akarsz mondta . Orbán arcán átsuhan egy kelletlen fintor. Tavaly már az oda irányuló export egynegyedét a háro gyar gyógyszergyár adta. új utakat keresünk a hasznosítására. egyszer megkérdeztek egy idõs cowboyt. mert tségek igen magasak. hanem odáig fejlõdött. amit a magyar orvostechnikai ipar nem gyártott. hogy mibõl érzi majd meg. a világ legnagyobb gyógyszergyárával. Már egy éve folytak a kísérletek. hogy jelentõs fes sal rendelkezik. hogy a gyár sorsának spirálja rodjon Orbán elmosolyodik . A Deramicl ane végigment a szokásos lépcsõkön. az egyik placebót. A felszabadulás után a magyar orvostechnikai ipar. a hatásfok viszont csak 10-20 százalékkal haladja meg a placebóét le bis õszerintük. mely a hasonló típusú gyógyszerek amerikai piacán d dolláros forgalmat bonyolít le. ogy önállóan végigvigyük a kísérleteket. a Halidor alapvetõ molekuláját továbbfejlesztették. csak az ablako n kipillantva vettem észre. Nigériába. raktárakat létesítettek a nagykereskedõk számá A német azt mondja: Zucker bleibt letzt . Nem értettem a döntésüket. ha pedig itthon nin cs törzskönyvezve. Most mihez kezdenek ezzel a molekulával? Egyszerûen leírják a veszteségeket? Nem. és felajánlottam neki a jogdíj arányos részét. vagyis hatóanyagot nem tartalmazó tablettát kapott. saját anyagi eszközeink nem voltak elegendõk rá. Egy korább . Az EGIS egy viszonylag szerény tõkével rendelkezõ vállalat egy kis ország közepén. az . és meg va ve. hogy mielõtt bemenne egy-egy vezetõ szobájába. majd egészséges önkénteseken próbált yosodtak. Bántott a lelkiismeret.emberrel. hogy nem rendelkezik káros mellékhatásokkal. hogy már alkonyodik. tárgyalni sem hajlandók róla. elõször állatokon. a rmékeink így alapvetõen a generikus körbe tartoznak. ezért kapcsolatba léptünk a finn Orion céggel. megkérd zi a titkárnõtõl. kiindulásként én is így fordulok Csákány György profes atkozataihoz és írásaihoz. a cukor marad a végére. de az általa megismert életanyag közvetlenül már megközelíthetetlenné vált számomr az engedélyét. belefeledkeztem a beszélgetésbe. de nem tér ki a válasz elõl: A gyógyszerek besorolásuk szerint két nagy csoportra oszlanak: innovatív szerekre. A kutatóink azonban néhány innovatív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak. hogy ezt nem tehettem meg. ezek fõleg orvoslátogatók. megkérdezik. de õ elhárította: Azt és annyit idézel.

hogy a Medicornak is érdekében áll a piacon is terjeszteni a termékeit. azért is. kiállításokon vettek részt. viszont az utolsó negyedévre összegyûlt náluk egy jelentõs költségvetési pénzmaradván z összeget december 31-ig nem költötték el. végül a hazai piacon még mindig ja helyezni. A komputertomográf. és nincs az a multinacionális cég. erlangeni gyárban sok magyar mérnök kint is maradt. Én akkoriban az orvostechnik bizottság elnöki posztját töltöttem be. Az 1970-es évek végén azonban jelentõs változá tt be. diplomáciai t megkapott. A Siemens gyár államosítása után létrejött Medicor szakemberei is a Siemensben tanultak. és tokat építettek ki a magyar kórházak vezetõivel. Persze a magas árak miatt csak néhány es létre az üzlet. a Siemens termékei a magas világszínvonalat képviselik. Engem ezek az urak éppen azért nem kedveltek. mert rájött. Az év végi vásárlási pánikban mindent megvette lébük került a piacon. m ek egy-egy meghiúsult exportszállításból a nyakán maradtak. Már az 1980-as évek végén megjelentek az adott pro di cégek. A külföldi cégek mikor léptek be ebbe a folyamatba? Kis túlzással azt mondhatnám. hogy ezeket a készleteit mindig október táján ajánlja fel meg vételre az önkormányzatoknak. akkor nemcsak az veszett el. Az illetékes kormányköröktõl minden anyagi. sõt az Egészségügyi Mini ium mûszaki fõszakértõje. és el is érte. a mágneses rezonanciával mûködõ készülékek és más eszközök. hanem a következõ költségvetésüket is csökkentették ennyivel. A magyar szakmai elit latba vetette a befolyását a vez tõknél. már nem tu dott lépést tartani ezzel a fejlõdéssel. aki csak Hitler elõl menekülve jött haza. Azt javasoltam. és a felszabadulás után tovább bõvítették az érdekeltségeiket. a rétegfelvételi techn is. hogy a professzor az önkormányzat fogalmát valószínûleg a asználja. A magyar orvostechnikai ipar. már a Horthy-korszakban kialakították a maguk termelõi bázisát Ma yarországon.] A laborok automatizálása is megtörtént az 1970-es években. ezekkel egy ké tt röntgenológus jobb leleteket készít. A Medicort a hazai piac nem is nagyon érdekelte. hanem politikai elõnyöket is látott ebben az ügyben. Kapva kaptak a Medicor ajánlatán. a budai Gamma Mûvek kiváló berendezéseket gyártott talán a legmegbízhatóbbakat a magyar chnikában. amely ne élne vissza kiváltságos helyzetével. mert Magyarország referenciaalapként szolgálhat és kel l is szolgálnia. és bemutatták azokat a rendezéseket. A Philips is kihasználta ré magyarországi gyökereit. A nukleáris mûszeripar is kiteljesedett. az önkormányzati keretbõl sokmilli ságrendben tudtunk értékes felszereléseket szerezni a kórházaknak.a világpiacon szerezte be hozzá. Ha én külföldi importõr volnék mondtam neki . a mindennapos mûködés igényeit ugyanis csak ilyen könnyen beszerezhetõ zonylag olcsó gépekkel lehetett kielégíteni. jelenlétük annál inkább erõsödött. hogy mindvégig jelen voltak. mert Medicor-termékekkel árasztottam el a hazai intézményeket. a nemzetközi tekintélyû Grossmann Gusztáv. de ez nem párosult olyasfajta jóind . Kétségtelen. A nagy világcégek. és forintban fizetett nem devizában. UV 4-es vizsgálószerkezetek. ilyen minõségben felmérhettem. EDR 750-es generátorok. számára szûk volt. M. Mind a mai napig üzemeln 20-30 éves Diagnomaxok. A magyar orvost ipar szakembereinek zöme a Siemens erlangeni gyárában nevelkedett. melynek a s enek mûködõ példányai az eladásra kínált gyártmányaiból! Martos hallgatott rám. melyeket akkor még nem állt módunkban importálni. fõleg a Medicor. hogy a mûszerek alapelvei már máshol kiállták a gyakorlat próbáját Martossal. Milliós dollárösszegekbe kerül k és ugyanilyen drága vegyszerek kellettek hozzá. Miért pont akkor? Mert a bázisszemléletû finanszírozási rendszer következményeként az önkormányzatok egész dtak. móds forgatták fel az egész szakágat. Gy. A két cég emberei. amikor már megtehették. hogy vásároljanak neki élenjáró színvonalú Siemens-gépeket. mert a vezetés nemcsak gazdasági. mondanom gy a közvetítõk is megtalálták a maguk számítását. tanácsokat adtak. ez a körülmény nemcsak hát em azzal az elõnnyel is. nem vásárolnék olyan cégtõl. hogy a Medicor-gyárt a magyar egészségügyi intézményeket nem lehet ellátni viszonylag korszerû gépekkel és mûsz Bár ezek a termékek öt-hét évvel elmaradtak a világ élvonalától. Egy-egy üveg whisky vagy pláne egy kongres si meghívás megtette a maga hatását. felvették a német állampolgárságot. olyanok. járták az országot. mint egy gyenge radiológus a digitális csodagépekke [Az említett idõtávok jelzik. minél több korszerû gépet kívántunk beállítani Az évtized végéig a Siemens monopolhelyzetet élvezett a magyar orvostechnikai iparban. Õk kran látogattak haza. hogy azokat a mûszereket és berendezéseket. a vezérigazgatóval sikerült megértetnem. mi a Siemens vagy a Philips. a vele kötött üzlet nem járt exportprémiummal.

A folyamat egyre inkább kiteljesedik. hátterükben a külföldi szállítók behatolásának növekvõ arányait. Az egyoldalú Siemens-orientáció beszûkítette a piaci áttekintésünket. értékük 867. õket elsõsorban a piac érdekelte. az ultrahang-berendezések utáni hajsza. ha semmire sem telik. mindig rosszul jár beszerzés dolgában eljáró képviselõi viszont általában jól. az alkalmazotti létszáma 9 ezer fõ körül járt. Külön táblázatban összegez ezer forintos értékhatárt meghaladó. hogy neuro-radiológiai vizsgáló -nak kereszteltük el. bes t minket egy egyirányú utcába. Személyi ráhatás nem érvényesült? Nem tudom. tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi gépek számának lását ötéves bontásban.47 millió forint. ami várólisták kialakulásához vezetett.lattal. ahol nem az eladó yesültek volna a felhasználó intézménnyel szemben. És akkor megindult a CT R-. Az intézmény. hogy hány effajta készülék kell egy tízmilliós országna Nálunk annyi CT-re van szükség és annyi is lesz. olyannyira. mint például a kórházi ágyhoz jutás vagy a mûtéti sorrend. h az akkor tervezés alatt álló új létesítmények és rekonstrukciók beruházási programjából és kellett hagyni a CT-t és a CT-helyiséget. Az akkor ijesztõen drágának szám ára az egymillió dollárt is elérhette ellen elutasító hangulat alakult ki. a magyar származású ügynökök bevetése. népgazdasági érdekbõl. 19 ak 35 százalékkal részesedtek a gépek és mûszerek magyarországi eladásában. Ezt látszott iga hazai állami és politikai körök mindig a legfelsõbb szinten fogadták a Siemens képviselõit sem számított titoknak. ez az arány 198 e a 62 százalékot. Erre or is elõkerül a pénz. A növekedés csak 1985 és 1990 kö ik ki erõteljesebben. a hamar kialakuló ve alatok. sõt! Bizonyítható tény. melyek tovább szélesítették a kapcsolódó érdekcsoportot. ahol a szomszéd szobáb . Csak annyit mondhatok. A tétek emelkedtek. Ezek az eljárások ismertek és népszerûek lettek betegek között is. év adatait feldolgozó egészségügyi statisztikai évkönyv adatai más megközelítésben iekkel egybehangzóan jellemzik a végbemenõ gazdasági folyamatot. amelyhez tervbírálatra megküldték ezeket a tervdokumentációkat. az eladók tájékozód zemélyi kapcsolataik rendszere. Szegeden. ha a kivizsgálása során még egy C sináltak . ha lehet. és a CT ott is mûködik. hogy közel negyven esztendõs pályafutásom alatt alig e mlékszem olyan nagyobb arányú beszerezésre. úgy csempészte be lyiségeket a tervekbe. Az 1980-as évek vége felé már nyilvánvaló lett mindenki elõtt. a számuk 1865 darab. amennyit az orvosok érdeke diktál. Végül 1996 és 2000 között már 66079 darabot jegyez. Debrecenben és más magyar városokban szállt be az úgynevezett k lkotó diagnosztikába . mára lement 9 i súlyából pedig. A magyar vezetés miért tûrte el ezt az árfelhajtást? Az engedékenységben nyilván közrejátszott a már kialakult ismeretség. hanem a bekerülési költsé ami egymillió dolláros vásárlás esetén már szép összeget tesz ki. még többet vesztett. Egy jobb páciens ma már felháborodik. melyek nemcsak gépeket szál k. 15-20 százalékkal alacsonyabb árakat s abtak. közel 52 milliárdos értékbe k a forint akkori folyamatos romlását figyelembe véve is kifejezik a magyar felvevõpiac változásait.és mûszergyártó ipart. a képalkotó diagnosztika csúcstechnológiája. A vezetésem alatt álló Országos Röntgen és Sugárf Intézet. hanem saját fenntartású intézményeket is mûködtettek. Milyen alapon lehet meghatározni. Az elsõ figyelembe vett korcsoport az 1970-ig beszerzett. hogy a korszak egyik legna medicinális vívmánya. egyben a gépe A CT az 1970-es évek közepén jelent meg a gyakorlati diagnosztikában. A komputertomográf vizsgálatra va púgy hálapénz-függõvé vált. (A 2000. és az importunkban is az elosztás lépett a valódi kereskedel helyébe. Ez természetesen lenyomta és tö ette a magyar orvosi gép. A viszonylag gyorsan növekvõ készülékpark kapacitása soha nem jutott egyensúlyba ek növekedésével. A Medicor fénykorában a világ tíz legnagyo stechnika-cége közé tartozott. mondom. hogy Németors Piac államaiban. ahol versenyhelyzetbe kényszerült. hogy Magyarország a konszern más ágazataival is jelentõs üzleti ka olatot tart fenn. hozzánk az évtized utott el egy-két példány folytatja Csákány professzor. de tömegcikk vásárlásra sem. A Siemens és a Philips nem igényelte vissza tõlük az államosítás során elvett tulajdonaik Nem törték magukat a leromlott állagú épületek után. becslésem szerint legalább 250-300 kisebb-nagyob b cég harcol a magyar piacon a minél nagyobb részesedésért. de még használatban lévõ tárgyi e zközök. mert már ne iskyt vagy külföldi utat kínálnak fel az eladni szándékozó cégek. hogy kedvezõ áron kínálták volna nekünk õket. és feltehetõleg azóta még tovább növekedett. például az International Medical C IMC) Budapesten. Aztán az 1980-as években megjelentek olyan külföldi cégek is. A döntéshozók érzékeltetté ns elõnybe részesítése felsõbb sugallatra történik. a kimutatás itt már 29279 darabot tüntet fel 14578 milliárdos beszer zési árral.

ami csak szükséges az ellátáshoz. A birtoklása tekintélyt ad. kinyújtja a kezét. a disszertáció elkészülte után a sarokba kerül. De a legfe jlettebb. onkológiai vizsgá . a fennmar dõben humán szolgáltatásokat is végeztünk. és leemeli a falról a réslámpát. persze. mint amekkorára a tulajdonos -nak szüksége tehát eleve pazarló és etikátlan jelenség. A Pannon Egyetem mezõgazdasági irányultságából és a hazai agrár célkitûzésekbõl kiindulva enyésztési kutatásokat végzett. ha nem csatlakozik egy számítógépes rendszerhez. a volán mellett dr. És ez nálunk bekövetkezett? Milyen formában? Léteznek monopol mûszerek . a kutatásból közlem . A keresztmetszetben történõ átvilágít y elõrejelzést jelentett. Akkor még nem sejtettük.egy 25 éves Diagnomax romjain folyik a rutin röntgenellátás. ami így kiszakítva nem teljes értékû. aztán rá kellett . az gazdaságilag is elkerülhetetlen legyen. A magyar és a nyugati egészségügy úgy távolodott el egymástól. vagy nem tudja azokat a gyakorlatban azni. a végén mindig kétszer annyi készülék lesz. hogy ez a tevékenység l ja. hogy a kiválasz mpontjából melyik genetikai vonalat futtassák tovább. az gazdaságilag megengedhetõ-e. hogy Kaposváron kialakulhatott ez a diagnosztikai központ. Az új technika hatékony alkalmazását az is nehezíti. ezzel mindent megoldottunk. ho tályon minden rendelkezésre áll és közvetlenül elérhetõ. akár szükséges. nem kell. Õ a Németh ezette kormány idején a kulturális szféra egyik vezetõjeként ténykedett. mondhatnánk. A presztízs mûszer egyben-másban hasonlít a m atos. utána különféle kémiai elemzésekkel jutot eredményekig. Hogy történt ez a gyakorlatban? Korábban leölték és feldarabolták az állatokat. jobb helyeken lennie kell. A gazdasági elma ottság behatárolhatja a csúcstechnológia elérhetõségét az egészségügyben. Reményt keltõ kezdeményezés a mérnök-továbbképzés elindulása a klinikai mérnök szak Nem az az alternatíva. Minthogy nem a mindennap ika vagy terápia igényeit elégíti ki. Hármas célt tûztünk ki magunk lé: oktatás. a Pannon Egyetem diagno sztikai részlegének vezetõje ül. A tudományos fokozatok megszerzés ség van új metodikák bevezetésére. öncélú beruházás.és az MR-gép viszont élõ állapotban tudja meghatározni. ez is a teheti. legdrágább technika alkalmazásának társadalmi feltételei vannak. A CT. mert általában sokkal nagyobb a kapacitása. A gépeinket 93 százalékban emberi diagnosztikára kellett átállítani. a felhasználási terül határolása. A magyar agrárium hanyatlásával értve ezen a termelõszövetkezetek és az állami gazdaság lszámolódását az állattenyésztés is leszálló ágba került. hogy ami technikailag lehetséges. Ez soha nincs kihas a. sugárterápiát végzünk. õ nem fogja behordani az állatait komputertomográfos vizsgál kra. hogy sok orvos és asszisztens nem tanu ja meg a készülék kezelését. Ilyen b intézeteinkben szép számmal találhatunk. ezzel szakmai és anyagi elõnyhöz jut. az õ befolyásának . milyen a hús-zsír arány. A fejlõdés egyenes vonalú. Horn Péter akadémikus agrártudós töltötte be nálunk a rektori tisztet. Kiemeltünk mit egy összefüggõ szisztémából. Az Ön munkahelye. A d zertációs mûszer egycélú. a Vészhelyzet címû sorozatban látszott. kihasználtság. Egyetemi intézményként minden kutatási szándékot tárt kapukkal fogadtunk. Rep tor gondolatai el-elkalandoznak: Egészségügy. Eltér a rendeltetésszerû használatt i a berendezés teljesítõképességét és szolgáltatásait. hogy milyen színvonalo . A monopol intézet tulajdona ugyan. az egyetem kaposvári részlege mikor kapta az elsõ gépet? 1987-ben hoztak le egy mágnesesrezonancia-készüléket. Ha zzuk. ennek alapján különféle szelekciós módszereket ajánlott. hogy ez önmagában keveset ér. Ez a feladat nem kötötte le a gépek teljes kapacitását. mindig volt és mindig lesz. ami orvostechnikailag hatékony. mint amennyire szükség van. Kényelmesen haladunk a vasárnap déli gyér forgalomban. és ezek általában mûszerfüggõk. mindenk i mást kirekeszt a használatából. hogy a zsebében hordja magáv Mi beszereztük a CT-gépeket. akár nem. milyen genetikai vonalak mutatkozn az állatállományon belül. presztízs mûszerek és disszertációs mûszerek . és azt hittük. csak nem mindegy. a vidéki intézmények között mi szám snak. az állandó külsõ ellenõrzés és más hasonlóan fontos tényezõk határozzák meg. kutatás. mint a nyíló olló két szár ar átlag tévénézõ is észre kellett hogy vegye. Repa Imre. Egy készülék szükséges voltát a megfelelõ kapacitás. € € Kaposvár felé fut velünk a kocsi. magyar állam fizeti kategóriáj zik. az elsõ próbaje mányokat saját erõbõl meg is finanszíroztuk. ezért egyszerûen elrontja. szolgáltatás. Amit a nagyüzem megengedhetett stenyésztõ már nem teheti meg. Dr. de gyakorlatilag egy vezetõ orvos rendelkezik vele.

Nagyjából. egyó zélgetés után felvették. Most. Senki sem értette az indokát. Csak az én ismereteim szerint évente 10-15 radiológus megy el a z Európai Unió különbözõ országaiba. mint a könnyebbek. ebbõl akarok élni és lehetõleg minél jobban. hogy nem lesz. az itteni fizetésének ötszörösét kapja. vagy azt. félig a kutatások céljait szolgálja. ha õk a magyar egészségügyben dolgoznának tovább. melyet a hollando légszennyezõdést mérõ kocsikra. ( Úgy tudom. képzettségükrõl pedig ani. hogy a Phare-programot a Közös Piac országai k megsegítésére indították el. hogy a jármû húszt is nagyobb legyen.jelölt újabb és újabb témákba kezd bele. a Phare a maga 72 milliójával a teljes költség 3-4 százalék . ha nem tévedek. Például Pápán. Tételezzük fel. Norvégiában nem is mûködik orvosi egyetem. hogy ez a pálya nem hivatás. Emlékszem egy környezetvédelmi pályázatra.és három CT-készülékkel rendelkezik ez utóbbiak félig tartaléknak számít. a portán megnézem a naplót: ma 8-tól 15 óráig öt beteget fogadtak. ezt és ezt tapasztaltam velük kapcsolatban. A képzésük évente 16 millióba kerül az egy ek. aztán õk is elmentek. és most is pr ukat ennek a táblának a szövegével. szinte csak külföldi diplomával re orvosok dolgoznak a közgyógyellátásban mondta késõbb B. sõt még az is kétséges. professzor. a ráfordítás nagyságával minden jelölt tisztában van. és növek a gépek száma akkor meg az okoz majd gondot. € € A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete a város szélén fekszik. . lás elmarad. EU-közbeszerzést kellett el általuk megbízott irodával folyamatosan ellenõriztették az egész építkezést. A végén kiderült a valódi ok: csak a Philips cég egyik hollandiai gyáregysége készít usú autókat tehát csak tõlük lehet beszerezni. egyet csípõvizsgálatra. bennfek yt nem tartanak fenn. hogy egy southamptoni ma gándiagnosztikai központ középfokú szakembereket keresett. Egy kollégánk jelentkezett. hogy újabb anyagi források jelennek meg a magyar egészségügyben. Ez a géppark elégséges? kérdezem Repa doktort. hogy az egyik épület utcai homlokzatára egy feliratos márványtá ktak ki: € A KAPOSVÁRI EGYETEM ONKOKARDIOLÓGIAI ÉPÜLETE ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT 45 MILLIÓ FORINT TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSSAL. hogy a szakvizsgájukat Norvégiában is fenntartás nélkül elismerik. hogy tudnak-e mozogni a magyarországi rossz minõségû akon. aki egy szót sem értett norvégul. egyet a mentõk szállítottak át Dombóvárr ni szokás: agyi eseménnyel ezeknél kötelezõ a komputertomográfos ellenõrzés. és nincs mód a pótlásukra. Ha megkérdezem a távozókat. fiatalok. Az egyik klinikát r jorbeli kollégám vezeti. az induló tehetség tudóssá. és nem olyasfélét. Az intézet diagnosztikai részlege egy MR. Hétköznapokon természetesen élénkebb a forgalom. sárnap délután alig látszik mozgás a környéken. a tenderben feltételként határozták meg. a múltkor láttuk az Inter-tévén. a kerítésen belül is csak néhány õr tûnik f felé tartva szemembe ötlik. aki kezelje õket. általában az kilométerre fekvõ megyei kórházba kerülnek. Minden rendben is volna. illetve Sátoraljaújhelyen is csak egy-egy megfelelõ képzettségû szakember lkezésre. a sérülések meghatározása után a betegeket továbbviszik. E jedt alapokon nyugvó vizsgálódásokat várunk el.) Beljebb megyünk. hármat ponyasérüléssel hoztak be.7 milliárd forintot kellett költenünk. 72 MILLIÓ FORINT EURÓPAI UNIÓS PHARE TÁMOGATÁSSAL ÉPÜLT 2001-BEN. Magyaror szágon jelenleg mintegy 1300 radiológus dolgozik. Az idõsebbek nyugdíjba vonulnak. ehhez értek. € Eltûnõdve méregetem a számokban kifejezõdõ arányokat: Mennyibe került az intézet létrehozása? A felszerelésünkre 1. jól beszélnek angolul. hogy miképp egyeztetik össze eltávozásukat a hivatástudatukka azt felelik. hogy én ott is gyógyítani fogok. ennek ellenére minden kérdésben õ kívánt diktálni. régóta tudom és tapasztalom. a hiány mind súlyosabbá válik. professzorrá válik. hane m szolgáltatás. mikor helyettest kerestek mellé. hiszen ezek többet fogyasztanak. Nem furcsa? (Nem lepõdöm meg. a pénzt és magát a lehetõséget mi dta. de az utánp gyakran másoknak neveljük. maga az épület ötszázmillióba Ezek szerint. hogy 10-15 beteggel fogl tam. egy tolmácsot kellett fogadni mellé még így is megérte Viszik az asszisztenseiket is. Malaysiából hoztak egy doktort. Az intézet két mûszakban dolgozik. és ez a létszám már most is csak szûkösen s.

A gépek Magyarországon 7 és 9 év közötti idõtartamban szolgálnak öt év után itt is annyit uk. de a kiegészítõ anyagok zerelékeket hosszú évekig a szállítóktól kell megvásárolni. 9 állatorvos. hogy ez is hálapénz ik. Arrébb koszorúér-szûkülettel kapcsolatos vizsgálatok folynak. mert ezután az üzemi és az amortizáció ívben növekszenek. Ez Somogy megye. Korábban a küldõ klinikus orvosok 5-10 ezer forintot is elkértek. mert sok volt a hasznosítható réz. Szerintem még mindig jobb megoldás. két televíziós készülék is mûködik. ide hozzák el z olajkutató tornyok által felhozott próbafuratokat. megnézem az MR-gépet. Mint mûszaki analfabéta. itt csak jó f zetésekkel lehet megtartani az orvosokat. mi adjuk a berendezést. Egy é lában öt hónapig használják a kis és a nagy mûtõt. A létszámunk 96 fõt tesz ki. Visszatérve a mûködésünkre: az intézet vonzerejét nagyban fokozza. a többiek a gazd jai. az állatorvosi h kezelést. én is hallottam róla. és a maga alkalmazási területén minden más módszernél hitelese t készít az adott beteg állapotáról. Lehet. de titokzatos kezek már a tároló helyiségben szétszedték õket. hogy a képalkotása nem a röntgensugárzás elvein. Megjegy hogy mi is célpontjai vagyunk ennek az exportnak. hogy segítsenek feloldani a belépõ páciensek tes szorongását.vagy gerincvizsgálatra várva épp erre támadna kedve. Az alkatrészeket sem lehet házi gatni. Mi is próbálunk exportálni. Könnyû bejutni kezelésre? Csákány professzor egyik cikkében azt írja. hogy 24 óra alatt megá inden bajt. a fúrás irányát mindig kö mint egy újat kezdeni. Koronáriás panaszokkal nem foglalkozunk. mintha még egyszer megvásárolnák õket. mintha otthon. úgy adják tovább. illetve állattenyésztõ. sofõrök. A gép Siemens gyártmányú. hogy végigjárjuk a diagnosztikai épületet. de az összállományon belül jelentõs arányt képviselõ RADITEC MT-gépek is túl já k évükön. a vételára annak idején 400 millió forintot tett ki. orvos. a bécsi Központi Állami Kórhá irányú állatkísérleteket. Ha a magyar egészségügy új gépet akar venni. Egy újfajta értágító gyûrût. a Központi Honvédkórhá 16 éves CT. legfeljebb egy -egy üveg whisky formájában. hogy egyesek eltávoznak tõlünk. Kényelmes székeket állítottak be. de a szívizomzat vérellátási zavarait el tudjuk tárni. mert elvész a garanciakötelezettség. a képcsõé pedi ymilliót is meghaladja. ahol a MOL vállalat dolgoztat. a mûk nnyit értek. hanem miként a neve is jelzi. fõleg keleti országokba. hogy valakit beutaljan ak CT-re. ha vala ek megtetszene egy alkotás. a gyártók a beetetés taktikáját szokták vála rtomográf alapgépét esetleg 40 millió forintért is meg lehet venni. Tovább sétálunk. Akadnak öregebb gépek is. ma már ezen a téren gyakorlatilag nem létezik paraszolvencia. . Ez a helyzet azonban könnyen kedvezõtlenebbé válhat. A falakra kiállításformán festményeket akasztottak ki. A cég ötéves z magába foglalja a rendszeres szervizt és a használó hibáján kívül tönkrement alkatrészek utóbbi jelentõs kiadásokkal járna: egy panel ára százezer forintot tesz ki. ennek megfelelõen nálunk a vezetõ állásúak alapbé i a 300-350 ezer forintot is. 12 mérnök-számítógépszakértõ. úgynevezett sztentet elõbb disznóko ielõtt emberi szervezetbe ültetnék be. hogy az orvosok egész élelmiszerboltokat ellátnak aján kapott márkás italokkal jutányos áron? Repa doktor elmosolyodik: Lehet. Az elõtéri várakozóhelyiséget láthat a célnak a szem elõtt tartásával rendezték be. meg is vásárolhatja bár nehéz elképzelni. takarító személyzet. az alkatrészek cseréje nem fizetõdik ki. A lehordott MR-jeinket megvett a az ukránok. Az osztrákoknak megéri ide áthozni ezt a munkát? Ötven százalékkal kevesebbe kerül nekik. õk csak a kipróbálandó anyagot szállítják. nem mindig sikerrel. és elemzik a minta zsírtartalmát és eg eghatározóit. ehhez jönnek még a különféle pótlékok. Csak úgy mellesleg kérdezem: igaz. hogy egy embernek k nya. mintha az egészet maguk nnák meg.Önök hogy vannak ellátva szakemberekkel? A mi intézetünk még viszonylag jól áll ebben a tekintetben. A német kórházakban öt év után lecserélik a gépeket. benyitunk egy másik terembe. Elindulunk. fol an fennáll a veszélye annak. Ezeket a gépeket a német külke delmi vállalatok nem is generáloztatják. hogy így sem tu kivédeni a konkurencia csábításait. Bemegyünk az egyik vizsgálóhelyiségbe. mágneses rezonancián alapul. a po pohárban cukorkát raktak ki. a széle vagy a közepe felé növekednek-e az értékek. Ausztriában végeztetnék el.

Katona doktor a viszonylag kései idõben is kávét hozat. azóta nem jártam a Vörösmarty téri tízemelete nevén az Elizélt Palotában . az élelmiszereket tox s anyagokkal kezelik lassan az egész életünk megmérgezõdik. hogy továbbra is rendelhessek. Valahogy nem találunk közös hullámhosszt az emberekkel. Nem tudtam rászánni magam. csak találomra írok fel egy-két adatot. hogy minden vezetõi állásba kerülõ ehhez hasonló módon igyekszik bizonygatni a közvélemény. Ön most egy nagyvállalat vezérigazgatójaként is orvosnak tartja még magát? Igen. hogy a kinevezésemm el egyidejûleg négy-öt fõorvosból hozzanak létre egy tanácsot. A régi bérlõk cégtáblái mind eltûntek. hogy fõorvosok helyett a lakoss a kórházat támogató gyárak képviselõi foglaljanak helyet benne. hogy egy 18 éves fiú halála után odaállja és alkudozzak velük. hogy minden bet egnek külön mûanyag maszkot készítenek. Régi helyén megszokta a hosszú munkanapokat. Ez csak egy ügy a sok ütközési pont közül. a mûszereket egy gõzsterilizátorban fertõtlenítik. A szakmai környezet nem igazán bízott meg bennem. Ettõl tettem függõvé. Belgyógyász és sebész szakvizsgával m. Nagyobb változtatáso enki sem vállalkozik. mint aki ma néhány órán bel felkelni a székébõl. Sokszor elgondolkodom ilyeneken. de Ladányi így is Egyre figyelmeztetlek mondta . A kezünket csókolják. € € Mióta a Magvetõ Könyvkiadó elköltözött onnan. hogy adják ide a szerveit. a hírek szerint hamarosan lebontják az egész házat. de még inkább önmaga elõtt. mûtéteket nem végeznek. Ladányi József felajánlotta nekem a p tot. dr. aztán végképp kikoptam a gyako Hogy befejezzem a kórházi karrierem történetét. Egy-egy kúra 10-15 napig tart. Fordítva kellene. Körbejár folyosót. Ha csa . mert több embernek is magasabb szintû élet t lehetne biztosítani velük. a szerb háborúban grafitbombákat vetettek be. a lifttel megyek fel a hetedik emeletre. hogy mi az operáció közben is csak a pénzre g nyi hálapénzt kérjünk egy-egy öltésért. Megbeszéltem a helyi televízióval. Miskolcon úgy kerültem az élre. Az sem kelt biza betegekben. ahol az onkológiai kezelés folyi ztatikus ellátást nyújtanak. hogy elõbb kihozzák a testet a mûtõbõl. Nincsenek köztünk tiszta és egyértelmû megállapodások. Már sötétedik. és annak legfeljebb egy gyóg antásra futja az idejébõl. mint régen? kérdezem még búcsúzóul. mint régen. mely döntési jogban fölöttem elleneztem egy tanács gondolatát. hogy befej aktív gyógyító tevékenységét. Ne haragudjon a megjegyzésért. mindig a végletekben helyeznek el minket. a páternoszter már leállt. ki is j dezõ. aki volt. mire megtalálom az International Medical Centert. hanem szervezõ orvosnak. vagy angyalok. Miskolcon vezette a Borso megyei kórházat. és ügyelet t adhassak. akkor is ragaszkodtam hozzá. hogy 120-an várakoznak a háziorvos elõszobájában. hogy e az állásajánlatot. hogy a kezem már nem olyan biztos. de azzal a különbséggel. vagyis az értanra. ha megmentjük egy hoz zátartozójuk életét. minden eszköz a humán színvonalnak g. Repa doktor megmutatja. ezen belül egy-egy kezelés 6-8 percet vesz igénybe. ha megtudják. Az orvosok és a lakosság viszonya kerül szóba. vagyis a Nemzetközi Egészségügy Központot. de nem tudtak javítani az épület eredendõ sivárságán. Öt óra elmúlt. mindig lesz valaki. aztán visszatolják. és a fáradtságtól azt sem a. aki irigyel és feljelent. de képileg nem tudta megoldani a szituációt: Látni. hogy dt. ez takarja el a sugárnak ki nem tehetõ felületeket. Mit tapasztal: több rákos beteg van. mikor átmegyünk az intézet másik épületébe. A chipek elõállításánál olyan anyagokat használnak f garantáltan rákkeltõek. növekszenek a veszélyforrások. az inte nzív osztályról átmentem az angiológiára. A kikötésemet felzúdulás követte illetékes körökben. gyakorló orvosként is legendás hírben állt. csak már nem gyógyító. és a Borsod megyei MSZMP egyik vezetõje. Katona Zoltán úgy ül az íróasztala mögött. máskor megesküdnének rá. mindenki sajnálta. de az a tapasztalatom. amiko zgatóvá neveztek ki. a folyosókat is át-áts rocell falakkal. Igen. õk ajánlják fel maguktól. Honnan tudhatja a nézõ meghalt vagy folytatják a mûtétet? Akkor befejeztem ezt a témát. A vezérigazgató. Kórházigazgató-helyettesként is minden héten egy napra lementem a mûtõbe operálni. aztán di a titkárnõjét. hogy készítsenek egy riportot errõl a témáról. Még lent Miskolcon sokat foglalkoz zervkivételek ügyével. A kórházi ápoltak sem repesnek az örömtõl. hogy nappal van vagy éjszaka. A technikának ezt a szintjét már végké m felfogni. de nekem volt erõm belátni. Igen. hogy elme fõigazgató. azt javasolták. vagy mocskok vagyunk. hogy a z engedélyezett havi hat ügyelet helyett tizenkettõt teljesített.A körülmények rendkívüli gondossággal vannak kialakítva.

k rágalmaznak. a megyei önkormányzat elnöke bizalmat szavazott nekem. A második. Nem fordulhat elõ. ultrahangos vizsgálatokkal. Az 1998-as újabb váltás után Ódor. évente tízmillió forint fölötti összeget költünk továbbképzésre. az kih ul áll a makói kórházban. ez forrást biztosít további kezelõcentrumok létrehozásához M . a csalá kértem tanácsot. ezzel elkerüljük a túlhasználat során egyre növekvõ veszteséget. A képalkotó diagnosztika viszont a magyar kórházakban veszteségesnek számít. talán még fontosabb tényezõt a szervezett munkavégzés jelenti. és ezek egy idõ után visszahullanak majd rám. de ha valamin rajtakaplak. a támogatási szá ha nem szedtünk össze adósságot. és ha azokat nem használnák ki meg ben. hogy egy profitra törekvõ vállalkozást nem kizárólagos emberbaráti szempont atnak. A rendszerváltás után már nem éreztem a hátat -at. de hogy tegyem meg. és ez mindenkire vonatkoz Már túlságosan elszaladt az idõ. mert mintegy hatvan kilométerre Mak szegedi egyetem klinikáján hasonló készülékek dolgoznak. mindig a legjobb szakembereket szer ezzük meg. (Miközben ezeket a sorokat írom. a Global I vest hozta létre. Magamban tovább töprengtem: a hosszú kórházi évek alatt sok romisszumot kötöttem. hogy már az indulásnál számos elõnnyel rendelkeztünk. hogy néhány nap múlva majd rlati munka helyszínén folytatjuk a beszélgetést. mindenkivel leültek tárgyalni. és a szomszéd asztalnál négy ember éppen arról tárgyal. évi 365 napos ügyeletet tartunk. Én nem akartam otthagyni Borsod megyét és a kórházat. mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a mûkö etben aligha lehet szõrösszívûséggel vádolni az OEP-et. és õszintén szólva. elkönyvelték. minket leszámítva. A koldusszegény vidék hiába ölte bele a pénzét a gépbe. hogy beállítunk egy gépet. és cserére szorul. Bosznia-Hercegovinában és Romániában. azért a beszer nk engedményeket. 95 százalékos mûködési biztonságot ezt nem teljesíti. elképzelni sem tudom. MR-rel. A szervizelést is maga a gyártó végzi. Végül is 2000 áprilisában elfog C ajánlatát. h an megköveteljük tõlük a munkát.) A harmadik alapelvünk folytatja Katona doktor . Nem akarok turkálni a zsebében. Az egyik tulajdonosu General Electric gépeivel dolgozunk. hogy valaki azt mondta: én nem jövök ide? Én még nem találkoztam ilyennel. jogomban áll változtatni. k. Az IMC kinek a tulajdonába tartozik? Három világcég: a General Electric. a klinika sokmilliós adóssága még magasabbra szökne. két nap múlva megjelent egy nyilatkozatuk: a kór ház fõigazgatója. további 13 központunk mûködik Lengyelországban. kemény kötbért fizet nekünk. hogy a makói kistérség önkormányzatai nemr mputertomográfot vásároltak. de az új típusok megjelenésével erkölcsileg is elavulhat. Az IMC a budapesti MÁV kórház egykori. Az persze igaz. és bár a cég egyes részlegei önállóak. Képalkotó diagnosztikával. Aztán egy barátom te bõl: Van valami körülötted? Mi volna? Itt ülök egy vendéglõben. hogy a gép nemcsak mûszakil k el. hogy rendszerváltás történt. Nem fordult elõ. valamint vesedialízissel foglalkozunk. hogy itt kell mara dnom. Feltételezem. mert végképp alkalmatlanná válik a feladatára. Ezt és azt ki kellene r . tevékenységünk kiterjed majd Horvátországra és Csehországra is. szétrúgom a seggedet. ha nem érzem biztosan. hozzájuk csatlakozik néhány kisebb befektetõ. de itt mennyivel keres többet? A jövedelmem két és félszerese a réginek. A Kórházszövetség vezetõi közé tartoztam. én megvédelek. utazási lehetõséget bé i. s CT-vel. hívtak fel Budapestre. aztán csak napi 2-3 vizsgá zünk vele. megbeszéljük Katona doktorral. nem mind . mikor annyi mindent c sináltunk végig együtt? Hajtsa ezt végre egy új fõigazgató. Azt mondták. a maximális kihasználására törekszünk. Ez 1987-ben történt. félig használaton kívüli ruhatárát alakította át ren . Itthon is rendezünk a számukra egy-két hetes t yamokat. hogy az illetõ Az alkalmazottaink a szakmában szokásos fizetés kétszeresét kapják. hogy ke bálni a nimbuszodat. felesleges foglalkoz . 2002 cég tõkeemelést hajtott végre. chicagói és más külföldi kongresszusokra. egy konferenciánkon valami o hattam. akkor kaptam ajánlatot az International Medical Cent ertõl. Kezdett elegem lenni az egészbõl. obboldal rám szállt. hogy mit tegyek. ami a Fidesznek nem tetszett. hogy az élettartama alatt mennyit hozunk ki belõle. Önök mi nyereségessé tenni? Az az igazság. nem tudja. a Dresdner Bank és egy amerikai befektetõ. Minden lépésünk kuláció elõzi meg. úgy látszik. Egy-egy gép maximálisan hét évig mûködhet. Ismert dolog. értesülök róla. hogy a kórház jól megy.

hanem magánsze költségükön veszik igénybe a szolgáltatást. szökõkutakkal rendezték be. Egy évben átlagosan százezer beteget fogadnak. nem tudtam a maguk valódi súlyán értékelni a felsorolt számokat. úgy az IMC is igyekszik kialakítani egy-egy magasab gáltatást nyújtó részleget. ezek között sok a bedolgozó . Az elõteret ízléses padokkal. azért megéri. hogy az emberek két dologra érzékenyek igazán mondja Katona doktor arra. állandó vendégeink is akad on már felmérték. reggel héttõl éjjel két óráig tart. õket külön jól képzett asszisztensek tartják szóval és kísérik vég Külföldi páciensek is járnak hozzánk mondja Katona doktor . a gépek. hogy a megelõzés olcsóbb. ezt már nem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi. az OEP eleve magas pontszámot határoz ott meg a szolgáltatások finanszírozására.) A keletkezõ hasznot kiviszik az országból? Nem. Feltûnik. visszaforgatjuk további fejlesztésekre. Mint számos más egészségügyi intézmény. ha tizenegyre az orvos elé kerül ván a szegedi felújított »nagy SZTK«-ról. A falra ki van függesztve az árjegyzék. egy mágneses rezonanciavizsgálatért nagyjából ennek a dup . ha kontrasz tanyagot is használunk.alapterület hatalmas. hogy egy profitorientált cég esetleges ráfizetést is vállalva emberbaráti alapon v zné a munkáját. hogy az idõpon artsák. pótlásuk 20-35 millió forintot ig vizsgálatnál felhasznált kontrasztanyagokért havi egymilliót kell fizetni. tõlük azt a felvilágosítást k dazokban az ágazatokban. amennyire én meg tudom íté lágszínvonalon állnak. mint az elkésve felderített esetekkel való remé irkózás. Be-benézünk a rendelõkbe. de lkedtem. a zt is összekeverem. derékmag sárga védõléceket húztak fel. egy-egy ilyen check up . A recepción a jelentkezõ páciensek idõpontot kérhetnek. de a gy m mûködik megfelelõen. ahol a magántõke megjelent. hogy a közlekedõfolyosókat is eg képzelés szerint alakították ki: a falakat mindenütt õszibarack színûre festették. Akit kilenc órára írnak be. Az orvosoknak ugyanis nem érdekük. hogy megfelelõ színvonalon lássák el õket. h ogy egy General Electric gyártmányú MR 400 millió forintba kerül. Egy német ügyfelünk a múltkor közölte: most egy darabig nem jön. ellenõrzõ vizsgálat 40-60 forintba kerül. hogy melyik adat melyik gépre vonatkozik. Találomra jegyzem fel. mi is a TB b tjait fogadjuk. n kel. az intézet profiljából hiányzó szakágakban. Gondolom. Bár a rendelés szinte folyamatosan mûszakban. a CT-készülékes vizsgálatra így is két hete MR-re pedig majd egy hónapot. a folyamatos igénybevétel lytán némelyik csöve hat-tizenkét hónap alatt tönkremegy. ezt itt VIP-szekciónak nevezik. Önöknek milyen formában térül meg ez a pénz? Éppúgy. több mint 600 négyzetmétert tesz ki. mint az állami vagy önkormányzati tulajdonban levõ rendelõintézetek. néhány kórházn ghatározott állandó kontingenst biztosítanak. például datokat az épületben mûködõ MÁV kórházban látják el. vagy a vállalatok bérelik alkalmazottaik számár -hat személyt látnak el. és hogy ne kelljen várakozniuk. Késõbb több orvost is megkérdeztem az ügyben. hogy a betegek ölre menjenek a rendelõ ajtaja elõtt. és nincs ismerõse. Mekkora létszámmal dolgoznak? Száztíz embert foglalkoztatunk. Folyamatosan õ ezet hangulata fölött. Egy egyszerû CT-vizsgálatért 4800 pontot kapunk. a háttérben kis boltok várják a vásárlókat. a megbeszé ontokat messzemenõen betartjuk.) Katona doktor egy rövid körültekintésre invitál. Ezt egyébként csak a többi szakág terhére tehett rendelkezésre álló pénzügyi keret szûkös és alig-alig változtatható. most éppen a mennyezeti lámpákat cserélték ki sokmillió forintos köl mert úgy találták. a vizsgálatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a sza mbuláns pontrendszer alapján. 10 ezret. Az a tapasztalatom. mert az ottani bi . (Hasonló szisztémát a közgyógyellátást nyújtó rendelõintézetekben is kialakítottak. Lassan elbizonytalanodom a Katona doktor által felsorolt számtengertõl. az jó. könnyen lehet. Egy pont értéke 1. és a legerõsebb ugorjon be elsõne z ajtón . hogy a korábbi gyengébb fényerejû világítótestek depressziós hatást gyak ozókra. Csak ha magas a betegszám. Egy komputertomográf száz képet is készít egy-egy beteg gerincrõl. ezért vagy az ismerõsöket. A rendelõben teljes belgyógyász ológiai és egyéb ellenõrzést végeznek. azt szoktam mondani: nálun annak válogatva az agyak. e s tájékozódást nyújt a kezelõorvosoknak. vagy a hálapénzes betegeket hívják be elõre. a szervizköltség y-egy gépnél elérheti a másfél millió forintot.2 forintról épp most csökkent le 96 fillérre (Mint laikus kívülálló. vagy egysze ják.

április 22-i számában rátalálta olt cikkére. bár ezt a közbeszerz esen tiltja. egyezés az OEP-pel. Akkoriban hány kórház mûködött ehhez hasonló eredményességgel? Talán négy-öt. ennek a VIP-rendelõnek a puszta léte is cáfolja a magyar egészségügyi vez tés oly gyakran hangoztatott kijelentéseit. jóllehet a cikkíró információi szerint a számtalan sebbõl vérzett. a tiltakozásuk tesen nem állíthatta le a dolgok menetét. hogy az általa megtermelt aszonból az egyetemet. kifogásolták. 2001 elején azonban az egyetem felmondta ezt a szerzõdést. egy 40 százalékban egyetemi jdonú gazdasági társaság látta el ezt a feladatot. hogy egyetlen forint adósságot sem halmoztunk fel. De mi van például akkor. semmit sem vettem igénybe érte. csak széttárja a karját. hogy én már hatvan éve fizetem az egészség lékot. különben felbontják vele a szerzõdést. a debreceni radio klinikán is átvette a képalkotó diagnosztikai rendszer mûködtetését. Nem akartak lemondani az eredeti státusz szerény. és soha. havi fizetésrõl. alkalmi sajtógyûjteményemben kezembe akadt egy cikk. többek között arr k a közalkalmazotti jogállásuk.-t. A cég a modernnek szám llett a hagyományos röntgenkészülékek üzemeltetését is felvállalta tizenöt éves idõtartamra rintos végrehajtandó fejlesztés mellett arra is kötelezte magát. gy az általa befizetett járulékért mire tarthat igényt. a munkavesztésüket korlátozó ovább. hogy az illetékesek épp egy ny ag évi 60 millió tiszta hasznot hozó részleget kívánnak magánkézbe juttatni. fõleg az elõbb már tt ok miatt: a munkaadóváltás következtében elveszítette addigi közalkalmazotti jogviszonyá erült a magánszférába.-ben viszont egy szin trõl kell indulnom azokkal. hogy ebben az esetben Ön az eresz alatt állva beszél ki az . a Népszabadság 2003. hogy a felelõsség mindezekért mennyi li az egyetemet. életveszélyes esetekben való segí ndenkinek járna. mely hírül adta. A Radiológia 89 dolgozója azonban hátrányosnak találta ezt a fordulatot. õ szerûen kihasznál minden kínálkozó lehetõséget. Nem tájékoztatták a dolgozókat a változás következményeirõl. ha valaki azt mondja. € € Hevenyészett. akik szinte tegnap kezdték el a szakmát. mely 2003.-t ( lánynevén az IMC-t) nyilvánították 0-án a felek alá is írták az elõzetes megállapodást. kifogástalanul mûködõ szervezet normáit próbálja meg alkalmazni egy s egészségügyi hálózatra. . illetve a kft. Nem rendelkezett ÁNTSZ-engedéllyel az új telephelyen végzendõ t ségére jóllehet ezt a feltételt már a pályázat beadása elõtt teljesítenie kellett volna. ezalatt elértem egy szerinte angot a hierarchiában és ez anyagiakban is kifejezõdött. hogy Kovács Jánost . de a hatvan ledolgozott évemért követelem magamnak a lehetséges legjobb ellátást?! Ezt a szintet az állami vagy önkormányzati kórházakban is el lehet érni. az egyszerû m ampolgárt is hasonló módon lássák el a saját hazájában? Véleményem szerint ehhez át kellene szervezni az egészségügyi biztosító szolgáltatási ren sokan mások. azaz pénzügyi fedezet nélküli pályázatot írtak ki. Katona doktor nem válaszol. a második lépcsõ a szolidaritási elven alapulna. mindenkivel közlik elõre. hogy túl sok kockázati tényezõ mutatkozik nála. de mikor és hogy juthatnánk el addig. Az írás a Debreceni Egyetem radiológiai legének privatizálásával foglalkozik.ság szólt neki. miszerint a magánszféra térhódítása nem sérti m az alapelvet. én is három fokozatot képzelek el: az akut. Ez a lépés ellenérzést váltott ki a szakmában. de biztos elõnyeir félárú vasúti igazolványról. ezért igyekszem minden él nélkül megfogalma t: Ez nagyon szép. Az az érzésem. most nincs pénzem. Tovább lapozva kis sajtóarchívumomban. A mostani anyagi állapotok között? Az én gondolkodásom középpontjában még mindig a régi Borsod megyei kórház áll. itt a kft. és be kell vonulnia egy két ekreációra. a garantált 13. és meghirdette a magánosítást. a klinika tulajdonosát is részesíti. hogy a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. Nehéz különválasztani. mi úgy tud t nyújtani a betegeinknek. Ha belegondolunk. Én már húsz éve dolgozom ezen a pályán mondta egy orvos . február 1-én elent meg a Magyar Hírlapban Hajdu István tollából. 1993 óta a KDK DOTE KFT. Ez semmiképp sem az IMC bûne. végül plusz befizetéssel járó külön ene bevezetni az olyan szolgáltatásokra. Egy jól szervezett. mint amilyen az egyágyas szoba vagy az extra vizsgálatok.. A pályázaton a Nemzetközi Egészségügyi Központ Kft. A 160-170-bõl. hogy mindenkinek azonos szintû ellátás jár.

a betegek jobb ellátást kapnak. a debrecenire. mert ez maga az élet. hogy helyet változtatunk. Katona Zoltánt. marad a harmadik lehetõség. beléptek-e a kamarába. zt mondta. Jellemzõ példaként hozható fel a debre bázisunk üzembe helyezése. nem is nekünk szóló választ küldtek ötven napos várakozás után. aki bef ejezi! Ez. hogy melyik részlegükre tartozik a vállalati telephely s zerint. mikor felvilágosítást kértünk. mozdítani kell. hogy a félárú vasúti igazolványt leszámítva minden korábbi kedvezmény nálun maradt. de az nem érdekes. hogy a fejük fölött. hogy az átlagnak. átszervezünk. A fõvárosban viszont belátták. Az állam mennyiben segíti ezt az átszervezõdési folyamatot? Ebben az országban nem szeretnek döntéseket hozni. A mûködés megkezdésekor az ÁNTSZ jogosult kiadni az engedélyt. az Országos Pszichológiai és Neurológiai Intézetb n. hanem egy korábban beidegzett biztonságér . . Mennyire változtat majd a dolgok menetén az úgynevezett kórháztörvény. a legmagasabb fizetés is alig a duplája a legalacsonyabbnak. M ondolja? Nem. ami jelenleg uralkodik. hogy a képalkotó diagnosztika nem maradhat meg a jelenlegi helyzetében. akár a közalkalmazotti státuszban szo tések öt és húsz százalék közötti arányban növekedtek. ezért visszaruházták a dön got Debrecenre. aki nem akar vagy nem tud kiemelkedõ teljesítmény t nyújtani. Azt el kell ismerni. Kénytelenek v elfogadni a NEK által felajánlott feltételeket. Az ügy jobb megértése végett újra megkerestem dr. melyet most tárgya szággyûlés? Valaminek el kell indulnia. a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. csak heten nem írták alá a szerzõdést. e en. mely a közalkalmazotti jogálláshoz fûzte õket. nem lehet belenyugodni abba. hogy kezdj el valamit. Az országban számos 13 évnél idõsebb komputertomográf dolgozik. lenn Borsodban is volt egy megyei vezetõ. egy mázsára rúgó jelentést kellett küldenünk. Régebben is íg lkodott minden kreatív ember. a társaság vezérigazgatój téren álló irodaház bontása már megkezdõdött. Határozatlan idejû munkaszerzõdést kötöttünk. az ÁNTSZ-nek tulajdonképpen le kellene állítani õke A kórházak vezetõi elméletileg három megoldás közül választhatnak: vagy bezárják a kapuka en. hogy nekik nem áll módjukban meg hogy az intézmény mennyire felel meg a debreceni kívánalmaknak. hogy ez a törvény fontos lépést jelent majd a normális körülmények felé. hogy mûködtethetünk-e egy mobil MR-készüléket. újra le k lenõriznünk az összes személyi adatukat. legalább annyi kell tenni. Minden téren tombolt a törõdömség. Itt járt nálunk a vállalatunk igazgatója. A mûködési engedélyük tíz évre szól.Lázongás tört ki. Jóllehet a változás után minden orvosunk és szakdolgozónk a régi helyén maradt. sokkal kényelmesebb a közszolgálati besorolás. d hetekig azt sem tudták eldönteni. Aztán különös módon az addig ráfizetéses képalkotó diagnosztika az új mûködtetõ kezéb gépek lépnek a régiek helyébe. sajnos. vagyis a budapestire vagy a helyszínire. nyelvet ismerõ orvos vagy szakalkalmazott eltávozik majd tízsz er jobban fizetett állásokba. a megkérdezésük nélkül döntöttek a sorsukról. rá. hozzánk akár szombat délután is eljöhetnek tra. kiadják a mûködtetést kül A kórházak többnyire a diagnosztikai részlegeiktõl válnak meg a legkönnyebb szívvel a C R-ek mûködtetésében a magánvállalkozások 36 százalékot képviselnek feltehetõleg arra gond mûtétes osztályok el tudják tartani magukat. kicseréljük a lámpákat. aki azt tanács olta nekem: mindig arra törekedj. És az. melybõl nem lehet elõrelépni. hogy Magyarország 2004-ben belép az Európai Unióba? Megnyíln a határok. Én bízom benne. Ott a fizetések között sincsenek ró különbségek. A magyarországi erõviszonyok ismeretében elõr olt a végeredmény: a dolgozók nem szólhattak bele a saját sorsuk alakulásába. az új Dorottya utcai irodájában fogadott: Az a helyzet. minden fiatal. mert ellátási kötelezettség terheli õket. majd lesz valaki. a diplomájukat. többek között a MÁV kórházb n. Katona doktor nem reagál a közbevetésemre. takarékoskodhatnak az idejü nem kell szabadságot kivenniük a munkahelyükön. y a budapesti az illetékes. fizetik-e a gdíjat és így tovább. amelybe a magukat illetékeseknek minõsítõ szakszervezetek is beavatkoztak gymással ellentétes álláspontokat képviselve. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban: a most meghozandó döntés m vesztik el értelmüket azzal. Ez viszont oly n passzív helyzet. Annyi biztos. vagy új gépet állítanak be ez szintén nem m tulajdonosoktól nem kapnak pénzt rá. hogy állandóan változtatni. nag a klinikáról is eltávozott. Végül megállapították. a gyakorlatban másképp alakult. percre meghatározott idõben fogadjuk õket. az ügyeleti díj pedig 30 százalékosa Akkor miért elégedetlenkedtek az emberek? Szerintem nem anyagi szempontok mozgatták õket.

hogy megfelelõ kezeléssel elkerülhetõ az amputálás. vegye meg. hogy mihez kell kezdeni a sebekkel. Az abb . amíg kiderült. mert nem sok fogalmam volt a szakterületérõl. mindegyikük megtette a maga aján atát. ezret. mely kettéosz odik és így tovább. hogy elkerülhesse a leh tséges retorziókat sorsán keresztül is szeretnénk bemutatni. et. ellenõrzik a Heine Medin-oltáso felmérik. mikor a kórházigazgatót vagy a gazdasági vezetõt korrumpálják. mint amilyennek beállítják. A helyzet addig az állóvízre emlékeztetett. Az AIDS-veszély hírére viszont néhány díjba készülõ fõnök rájött. A virológia szegény és háttérbe szorult szakma. a fertõzésekkel. Elindultak a megkísértések többféle erkölcsi színvonalon. Néha még tekintélye s felhívnak: Ne haragudj. € € Egy virológus orvos nevezzük õt mondjuk doktor Kovács Gergelynek. Hanem mi? Egy Nobel-díjas tudós úgy fogalmazta meg. Egy orvos ence gyanújával küldte be a páciens vérét. mert a baktérium lában hatnak az antibiotikumok. Sajnos a késõbb orán sem szerzik meg a gyakorlati ismereteket. Nem mondhatom. A baktérium egy kis élõlény. bármennyit. hogy ott fenn elhatározták: egyszerre hé vesznek ugyanolyan gépeket természetesen ugyanattól a cégtõl. hogy ott sem kolbászból fonják a kerítést. hogy azok a saját anyagaik helyett az övét gyártsák le. hogy a hazai és a külföldi m lyen módon és eszközökkel vonul be mind nyilvánvalóbban a magyar egészségügy területére. Svédországból már jönnek vissza genológusok. én rábeszéltem az orvost. mint hogy az illetõ megpróbáljon tenn i valamit. és a valóságban csak hátráltassa a munkát. A vírus törzsfejlõdési szempontból nem õs eredetileg állati vagy növényi sejtekbõl elszabadult részecske. Elõfordult. mihez kezdjek? Egy cukorbetegre azt mondták. már az elsõ évben másfél millió dollár értékû cikk ek természetesen megpróbálták az egyeduralmat megszerezni. mint egy másik cégtõl. hogy milyen a lakosság védettségi szintje és így tovább. a vírus viszont nem élõlény. A legnagyobb maffia úgy zajlott le. hogy én más szempontból is meg mertem vizsgálni az anyagot. hogy õ voltaképpen fiatal. En n ültem le beszélgetni az orvossal. nem hülyék. Hány virológus dolgozik Magyarországon? Száz alatt lehet a számuk. hogy reménytelen eset. ott diagnózisokat készítenek járványok idején. a mi gyártmányunkat. Az még viszonylag tisztes nek volt nevezhetõ. kiderült. sõt némi emelésrõl is beszélhetünk. Az orvosok mindig felismerik õket? Elõfordul. Lényegileg egy darab sav. hogy az ügynök elmegy az árujával a laboros orvoshoz. és a laboros már csak rõl értesül. de ezzel a jelenséggel még soha nem találkoztam. az emelé ek után a laboros pótdíjjal együtt 230-240 ezer bruttóra rúg majd. most. és azt mondja nek : próbálja ki. A kapcsolat azóta is folyamatosan él. csak tájékozatlanok az adott tárgykörben. A szakma kevéssé von fizetésem harmincéves munkaviszony után 140-150 ezer forint között mozgott. jobb. persze. hogy rosszul azonosítják. A virológia az 1980-as évek közepén került az érdeklõdés homlokterébe. és tõlem kapja ugyanazt a részesedést. uram. a vírusok ellen viszont csak néhány újabban kifejlesztett gyógyszer eredményes. hogy beválik. a fõnökeink tí ig még a laboratórium közelében sem jártak a veszélyességi pótlékot azért. mi elláttuk a feladatokat. mely az általa megtámadott ervezet sejtjeit arra kényszeríti. és ott ütötték nyélbe az üzletet. az e magának. Az egyetemen az átlagos orvosok csak egy rövid virológiai képzést kapnak. én em. de jelentõsek az eltérések is. ha két ember eltart egy harmadikat. Mivel foglalkozik egy virológus? A tevékenysége mennyiben különbözik a bakteriológusétól? Sok az átfedés. ha úgy találja. mikor nálunk is me AIDS. A döntéshozókat egy különr onba. hogy egy páciensnek már le akarták vágni a lábát. . A betegség elleni védekezés jegyében bejöttek a magyar piacra a különféle diagnosztikai e tékelõ mûszereket gyártó külföldi cégek. mikrobiológus szakorvos talán ötven akad.Ez korántsem olyan egyszerû. hogy a kollégáim mindig hálásak voltak a közremûködésemért. és igyekezett meglovagolni a hirtele ot. a kis kórházakban nincs is ilyen szakorvo ol mûködnek. nincsenek szervezeten kívüli életjelenségei. hogy próbá meg leküzdeni a fertõzést. valaki száz-kétszázezer forintért felolvas egy részt a cég val termékének használati utasításából. de én más betegségre utaló jeleket találtam benne. hogy valamiféle szakmai látszatot is adjanak a rendezv tána kisorsolnak három-négy kétszemélyes indiai utazást. ez súlyos következményekkel járhat. hogy: a vírus az vírus . Karácsonykor kták hívni a laborvezetõket. felvet em bántuk.

elsajátították a módszereinket. az egyik leggyengébbet választották. általában õk fizetik. hogy nekem nem kell a kon sszusi meghívó. nálunk mégis mindenhová bejutott. hogy közbeszóljak: Ne haragudjon meg. Itthon is kaptam pár száz dollárt egy-egy gyógyszer vizsgálatáért. Mindent összevetve: ez jó döntés volt? Szerintem nem. a szakkönyvek. Többek között Berlinben is jártam. hogy egy londoni vagy New York-i tartózkodást az elõadások idején túl is megnyújts néhány nappal. Belátom. Beszálltam egy kft. elegen volt a beosztottjaira támaszkodni. Késõbb hivatalos kapcsolat jött létre a Szent Ta házzal. A kórház anyagilag nem fizetett rá. õ azt szerette. nyolcezer ember gyûlt össze különféle szekciókba em a saját költségén tartózkodott ott. hogy a vizsgálat és a kezelés egységesítését az szolgálná a legj sen egy cég termékeit használnák. Jól látom: változtatni készül? Igen. de a ottam a nõvérek között. így mód nyílik városnézésre is. Már mondtam. fedezik a külföldi kongresszusokon való részvételüket. heti egy alkalommal rendeltem. ne ak az AIDS. elnézést kér. hogy a módszer ennek ellenére megfelelõ? Annyi péld . Különfél yárak rendelték meg nálunk az alkalmazottaik vizsgálatát. de a legkeményebb tapasztalataimat a hajléktalan-ellátásban szereztem. hogy szüntesse a tevékenységét. A vért valahol beraknák egy gépbe. Szabad megkérdeznem: Ön is utazott ilyen alapon? Igen. a i még érettségivel sem rendelkezik Nem tudom megállni.Az AIDS esetében is érvényesült a ráhatás. ha én el tasítom az ajánlatukat. a magyar gyógyászat komoly h t is húz ezeknek a külföldi cégeknek a támogatásából. majd b már említett Szent Tamás Kórházban lettem bakteriológus. a fontos emberek megbeszélték az ügyet további erekkel. hanem egyéb vírusok elleni védekezésre is az õ termékeiket vették meg. ahol akkoriban fõállásban dolgoztam. de ettõl m llene a drága és rossz szereket megvásárolni tõlük. A szakmában akkor már folytak a viták az átszervezésrõl. de nem ott vizsgálnák meg. bizonyos fokig a megalkuvás is. a mondattöredékekbõl kiveh degeskedõ feleségét nyugtatgatja. fokoza emelkedett a gyógyult betegek arányszáma. Az ügy formai részét úgy oldották meg a Companon néhány centtel aláígért a szerintem legnívósabb szállító. ebbe pedig nem tudott beleszólni. Megszólal az orvos mobiltelefonja. de a helyzet akkor sem változott volna meg. Tulajdonképp csak most nézek körül társalgásunk színhelyé zabott félig iroda. Egy-egy szakfoglalkozás után már a szemináriumot tám mányairól volt szó. Az összes külföldi szakkönyvet is õk veszik meg nekünk. melyet esetleg egy olyan ember kezel. Világkörüli utakat finanszíroznak mag zámára. és úgy döntöttek. félig laboratóriumhelyiségben. hogy itt valami rendkívüli. amely koleszterinszint-mérésekkel foglalkozott. Az elgondolás hívei szerint s al gazdaságosabb volna. hogy az egész fõvárosb yetlen óriási labort hoznának létre a tervek szerint Phare-támogatással.-be. már nem elõször életemben. Személyes tárgyakat alig látok kirakva. az átlagnál sokkal sötétebb manõver ment végbe. az egészségügyi vezetés e m ad hozzá. Ráhatásuk nyomán alapve tak a magyar vezetési módszerek is. az ambulanciáról átszállítottak hozzánk egy-eg ltabb esetet. Négy évig dolgoztam náluk. Nem próbált a kor szelleméhez alkalmazkodni és egy magánvállalkozást elindítani? De igen. ha minden körülötte forog. Az együttállás kötelezõ. és bekapcsolja. az asszisztensemmel együtt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. hogy a Companon-teszt is a maradt volna egy komoly nemzetközi összehasonlításban. Milyen szervezéssel kívánnák ezt mûködtetni? A rendelõben levennék a vért. most már figyelembe kell vennie az egyes problémákkal kapcsolatos nemzetközi ajánlásokat is. Az esetek százait lá el. a Welcom cég ajánlatán Kovács figyelmeztetõen felemeli a kezét: Ne képzelje. attól az elképzeléstõl pedig egyenesen elborzadtam. a pénz. azt fontolgatták. Más területeket is finanszíroznak: ha egy as zakasszintenssé akarja továbbképezni magát. hogy milyen kö yekkel járna.-nk is be k t. ha a vizsgálandó anyagok centrális laborokba kerülnének én már ez értettem egyet. Gavallériájukban még arra is dítanak. Aztán egy élelmiszeripari laboratóriumba kerültem. ha egy fõnök el akarta látni a feladatát. az ottani ápolónõk roppant ügyesnek bizonyultak. Mari néni vagy Józsi bácsi csak ki számmá válna. ha nagyobb központi egységeket alakítanának ki. és így a mi kis kft. módomban állt volna azt mondani. de a magyar gyáripar hamarosan fe számolódott legalábbis a minket foglalkoztató nagyüzemek. Hogy találja meg a helyét egy ilyen gyorsan változó világ körülményei között? Eredetileg egy intézeti laboratóriumot vezettem. Akármilyen különösen is hangzik. a Companon mellett tették le a garast. fordulnak elõ hasonló esetek. de nem lehetséges. Addig. de az igazgató meg akarta fúrni ezt a ka pcsolatot. alt két papírláda költözködési szándékot sejtet.

hogy pontosan milyen piros. ami kapcsolatba hozható az õ munkájával. Három hétig tartott ez az állapot. mikor az emberek már ritkán szoktak összecsapásokba enni. A kórházigazgatónk személy szerint énrám bízta m szükséges beszerzéseinek a tendereztetését. Ez az aránytalan mesterséges és logikátlan. de õ kitartott az elvei mellett. többek kö linika vezetõje is a kormányrúdhoz került. hogy milyen etegséggel állhat szemben. majd a pontértéket felemelték elõbb 72 fil . 2002 áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár takarékossági okokra hivatkozva ozott: a laboratóriumi tevékenység pontjainak értékét az addigi 97 fillérrõl visszamenõlege al 52 fillérre vitte le. Ha egy reagens megpirosodott. hogy ez a körülmény megvéd ma d minket a kiárusítástól. hogy emögött magánérdekek állnak? Ezt nem tudnám bebizonyítani. elment egy másik budapesti kórházba. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár g magas pontszámmal dotálta a munkánkat: sok volt a tárgyi ráfordítás. hogy minden nyereséges ágazatra bármit ráterhelhessenek: a portás fi az általános adósságokból egy nagyobb hányadot.2 millió forintos diagnosztikai pénzkeretet kaptunk. Az igazgatónk már elment nyugdíjba. és a praxist átadta a magánvállalkozónak. hogy e gy szinte analfabéta munkás eredményesen mûködtet. hanem a kiterjedt praxis. A privatizátorok a onban nem érték be ennyivel. mint már mondtam . és emelte a meg akarta vásárolni az egész labort. jelezheti neki a megfigyelés eit. hogy felkérje magáho laborunk forgalmi adatait. Nincsenek illúzióim. az utódja ki minket. de sok esetet lát. A Fidesz nómenklatúrájának egyik nagy neve. és ez a szóban forgó cég mindig alulmaradt a kon. A nemzeti burzsoá nem tehetett . A mi kórházunk és ezzel együtt a labor is fõvárosi kerületet és több Pest környéki falut is ellátott. a hozzá tartozó populáció 250 e tett ki. hogy m lyen baktériumok tûnnek fel a vizsgálandó anyagban. De hát a tõkés is ráfizetett! Nem sokáig. A laza sz bályok módot adnak rá. hiszen ha meggondoljuk: ha az adott ágazat megszûnne. abban bíztunk. Általában az igazgatóval vezetõvel tárgyalt. A Szent Tamás Kórház zabadulhatott egy veszteséges részlegétõl. mit jelent ez az árnyalat és így tovább. Nyugodt lélekkel bocsátottam a rendelkezésére. mûtétre kerülne sor. Itt miért más a h elyzet? A kórházi laborban dolgozó orvos kevés beteggel találkozik. ezeket a terheket akkor is ki kellene fizetni. és felajánlot elõállított termékeket. Megkeresheti a beküldõ szakorvost. Ilyen együttmûködésr képes. hogy itt is az anyagi érdekek döntenek majd. minden mást elvégez az automatika. sorra privatizálta a fõvárosi kórházak laboratóriumait. Annyi viszont biztos. Nem aratott sikert. hiszen tíz-húszmilliós gépek egész sorozatait lehetett nekik eladni. és ott meg a laboratóriumot. spórolósan kellett dolg oznunk. De a támadás máshonnan jött. és fent az egészségügyi Olimposzon is változtak az istenek. hogy mikor kell a p ros gombot benyomnia. akkor mûszeresen le kellet mérnünk. tehát inkább hagyjuk. és a vizsgálati proc is sok apró fázisból állott össze. A hogy korábban az AIDS megjelenésekor. A váltás után sok helyen kirú agy részét. A bakteriológia ahol dolgoztam a Szent Tamás Kórház központi laboratóriumának részét höz havonta 1. egy ilyen piac okvetlenül fel kellett hogy keltse a privatizálók figyelmét. úgy napjainkban is új lendülettel tör be a magántõke yar egészségügy területére. melyek alapján esetleg sürgõs beavatkozásra. A laboratóriumok eddig is komoly üzleti lehetõséget jelentettek ra. ha annyit tud. mikor a zöldet. A fentebb említett nagyvállalkozó 2001 tavaszán már járt a mi kórházunkban. Ha meglátja. a dolgozók megkérdezése nélkül döntöttek. és szinte n orvosi szakágban van valami. A bakteriológiai laboratóriumokban nem a gépek vagy az ott dolgozók szakértelme jelenti a legnagyobb értéket. Elsõ dolgai közé tartozott. és a maguk embereit rakták oda. hogy a legbonyolultabb tevékenységet is átveszi egy gép. már következetni tud arra. Mindent össz tve szerény haszon mutatkozott az egyenlegben.látunk arra. Közben múlt az idõ. melyet egy kevésbé gerinces fõnök irányított. A tevékenységet átvitték egy másik kórház továbbra is támogatta. biztos vagyok benne. Elég. Az elutasítás után a tõkés elment hozzá. de õ nemet mondott. a közvetlen ráfordítást és a bevételt egybevetve szolid nyereséget hoztunk nem gondoltu hogy ezt az egyenleget adminisztratív eszközökkel az ellentétébe lehet fordítani. és rögtön eltûnik a plusz. magukra a laboratóriumokra is szemet vetettek. hogy ezzel a dö téssel bekövetkezett a privatizálók által epedve várt negatív szaldó. maszek cégektõl koldultuk össze a hozzávalókat. például a kitenyésztéshez szükséges gyanakkor financiálisan sokat hoztunk a kórháznak. civilben diagnosztikai szerekkel foglalkozó kereskedõ. Az igazgatónk nyugdíj elõtt állt. melyet lehet. Gondolja.

fõorvost ismeretlenül hívtam fel. Mi eltartjuk õket. õk ledarálják a vizsgálatokat. márpedig szakmánk nagy öregje . mindig is az volt a felfogásom. mert a k a közíró is! egészségügy címén önkéntelenül a kórházakra és a három mûszakban dolgozó nõv az évi állandó még nincs influenzajárvány mûsorszám alkalmával jut el az érzékenyebb füle Ma már a helyzet keményebb. hogy kal a befizetett húszezer forintos csekket. hogy idõvel felépüljön (kisebb volumenben) egy olyan bakteriológia. legföljebb egy hullhat le: az enyém. amennyire ez a folyamat általam belátható. és beinvitál magához. fõorvosról sem hallottak. Ezzel tisztában vagyok. € Üdvözlettel: dr. ne említsem meg a nevét. d az újságokban megjelent militáns hozzászólásai révén. hogy sok. hogy ha írok róla. a szellemileg visszamaradott és a szent. Csákány professzor szerint ra csak háromféle ember megy: a testi fogyatékos. hanem a pontok értékének variálásával do Önnek nem kínálták fel. melynek zetérõl. az én emberemrõl. az egészségügy helyzetével kapcso ossz véleményem csak tovább szilárdult A régi idillikus korban még inkább a hatalomvágy és a cégek által elhullajtott üveggyöngyök k vágya irányította a vezetõket.jd még tovább. a nõk már eleve úgy jönnek a rendelésre. A döntéseket hoz lcspozícióban levõ vezetõk egy része (?) lényegében fizetett alkalmazott vagy a cégbirodalo gja Csak kérem. itt (viszonylag) jól érzem a is látszik lehetõség. hogy csak ez az egy megoldás kínálkozott? kérdezem. Nem nagy ügy az egész. de számomra nem mindegy. a privatizáció. Akkor holnap délután várom a kórházban Délutánonként már kihaltak a budapesti nagy kórházak közlekedõ terei és folyosói. jelentkeztem egy külvárosi kórházban. csak itt nem a részvények árának. Elkésve érkezik meg. mégis örülnék. Kovács Gergely € N. € € Három hónappal késõbb levelet kaptam doktor Kovács Gergelytõl. Önök pedig legfeljebb egy kicsit korábban halnak meg. a nonprofit gazdasági formák ellenz yen elégedetlen vagyok a jelenlegi és a kialakulni látszó helyzettel. Nagy nehezen találtam egy újabb helyet. hanem diktálnak. Újra tapasztalnom kell. mert attól tartok. hogy maradjon a helyén tovább is? Nincs rám szükségük. így az új tulajdonos bõven megtalálta a maga számítását. hog ol. a portás dja meg az útbaigazítást a szórványos látogatóknak. Egy cikkében Ön is megf . utána újra elmerül a keresztrejtvényébe t szakaszán átvágva egy lépcsõn kell leereszkednem a mélyszinti közlekedõfolyosóra. vagy lega s közepes munkája is ott van a gazemberek mögött. a magyar egészségügyi vezetés már az indulásuknál félig-meddig zerzõdésekkel támogatta õket. oda is utánam nyúlnának megtorolni a régi sérelmeiket. A külföldi cégek kezd fogva elõnyben részesültek. õk még a tárgyalások közben vissza is privatizálták. az a külföldi cégek jelentkezése és térhódítása a magyar egész nyira. Közgyógyellátási tevékenységnek feltüntetve prosti ezelnek különféle nemi betegségek gyanújával. Lényegében egy a tõ kció zajlott le. többé-kevésbé rendes ember lelkes. hogy melyik csoportba tartozom. orvost legföljebb csak fedõ álcázásna n állna egy olyan ember. ha leírná. hogy felszámolnak el nem végzett mûveleteket. ahogy kívánja. sok -sok ezer pont gyûlik össze ilyen módon. hogy egy riportkönyv útja ne legye levágott fejekkel kikövezve. mely a magáncég nevére szól. hogy tízen vagy százan azonosítanak majd Úgy lesz. más kórházakhoz hasonlóan. ha megmondaná. a tompa szürkeségbõl csak egy-egy orvosi szo ajtaján lógó adventi koszorú válik ki. Ön túlságosan is ismert mind a tevékenysége. de nem szeretném. hogy az ápolónõk legfeljebb sztályukon dolgozó doktorokat ismerik. bocsánatot kér. csak annyit kért a telefonban. A cégek már nem vesztegetnek. nehez n találom meg az irodáját. Rögtö Amirõl beszélni szeretnék. mint kéne. jó. hajlandónak mutatkozott egy beszélgetésre. a félhomályban nem mutatkozik m jebb egy-egy mûanyag vödröt cipelõ takarítónõ tûnik fel. Egy újabb lépcsõn felbaktatva ugya yatott átkötõ szakaszon halad az ember tovább. aki észreveszi. Némi érdekessége talán azért lehet az Ön számára. már az új munkahelyérõl jele A csere részemrõl mindenképp indokolt és elõnyös volt írja . nem vagyok az átalakítás. Állást kerestem. Bár a hozzám hasonlóan gondolkodó emberek testületeket például magát a Magyar Orvosi Kamarát is sokan szocialista õskövületnek n lõrebocsátom. Majd maga megítéli. amit eladtak a fejem fölül Azóta még hallottam ezt-azt. Természetesen tiszteletben t rtottam ezt a kikötését. Lehetséges. kábelkötegek lógnak le. ne felejtse el. de tamáskodtam az efféle rejtõzködés sikeres voltában: Ez az orvosokat aligha fogja megtéveszteni. és ez a preferencia mindmáig fennmaradt. hogy melyik orvosi szakterületen d Radiológiával foglalkozom. N.

például orúerek vérellátásának felmérésére. Az eg olyan téma merült fel. hiányos. hogy alig éri meg nekik. hogy valóban sor került-e erre az üzleti tranzakcióra. Minthogy az állam ennyit nem tud vagy nem akar az egészségügyi járulékok tovább már nem emelhetõk. amelyik jelenleg uralja a diagnosztikai terület egy részét. mûködésével eltor betegellátás szerkezetét. Õk panaszkodtak. nehogy más megirigyelje. Tovább nyomul elõre. nt tízet. hogy talpon maradhassunk. Egy-má már én is számolgatom. és ha a dotálás a ráfordítási köl tje alá kerül. hogy csak egy formális átadás történt. felszereltsége omladozik. egy kórház vagy egy szakrendelõ anyagilag összeomlik.ta ezt az elgondolást. mert viszonylagosan így is a legmagasab rtoznak Európában. azt is hallani. Közbevetõleg kérdezem: hogy kezdõdött a külföldi tõke beáramlása a magyar egészségügybe? Annak idején a Magyar Orvosi Kamara is érdeklõdött eziránt. az illetékes államtitkár csak felelt: ne kérdezze senki. ezért az egyesülésnek egy másik. jöjjenek a befektetõk Most mi kifogása van ezen elképzelés ellen? Egy orvosi szakma. még magasabb fokozatba lép. hogy az Egyesült Államok népességének közel 30 százaléka nem rendelkezik egészségügyi biztosítással it megszerzésére törekednek. nem kellene eljönniük Magyarországra. tehát minél többre kerül sor egy adott idõszak alatt. Az egyszerû és kifizetõdõ szolgáltatásokon kívül mást alig-ali egyik cég rendelkezik ugyan egy izotóplaboratóriummal. korszerûtlen. Ez milyen következményekkel járna? A jövendõ kórháztulajdonosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkapnák a szerz zt. Ez rontja az ellátás minõségét? Semmi esetre sem javítja.és MR-vizsgálatokat végez. igaz. egy adott esethez egy egész adagot fel kell használni. egy ampulla izotópos anyagból az elõírások szerint három szívvizsgálatot szoktak