P. 1
ME_200304

ME_200304

|Views: 136|Likes:
Published by Arany Gitta

More info:

Published by: Arany Gitta on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2015

pdf

text

original

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. ôrült elméleti példának hinné a fentieket. vonzó italból. Ormai László –. patkányokat ábrázoltak. A képen látható. s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható. különösen a sört. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. lassan már az is megszokott. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. a logo is). egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. Gondoljunk csak bele. s némi televíziós segítség. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). egyelôre hiába. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. Pedig “csak” annyi történt. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. de leginkább az italokat. amelyek undorító férgeket. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. Maguk sem tudták. technikai trükkökkel számoljunk. hogy hol egy hibás kéztartás. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása. Rengeteg jogi. s máris kitûnik. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. De nincs már messze az az idô. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. az ég adta világon semmi különös nincs. már jól nyomonkövethetô. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. Abban. hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. Míg a hamisítatlan. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. animátor –. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus. hol az esetleges hiba. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. gusztusos. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. s a vetítés után maguk sem tudták. az országos adásban viszont már – annak ellenére. életszerûen látszik a szponzor üzenete. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. Magyarán: a technikai segít- .

otthon. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). kutató vagy 1. hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. A kutatás és sport. egyetemekkel. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. Óhatatlanul lemarad az. Biomechanika tanszék. akik ezt a cikket olvassák. Ha nem.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. parkban ülve (mobil telefon segítségével). az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban. sportolók számára is. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk. stb. sok hosszadalmas javítással. ami több napot. hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. Ha szükséges. TV társaságok stb. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk.com www. még emlékszik arra. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. hetet vehetett igénybe. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. S bízunk abban is. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. hogy mindazok. információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. hetekre. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. Az Internet nagy segítség a kutatók. Nagyon reméljük. hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel. aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. repülôtéren. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. repülés közben. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk. Választhatunk. kutató intézetekkel stb. az edzôk és sportolók számára. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. Bizony eltévedhetünk benne. már gyakorlott használói az Internetnek.google. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. amelyben a chipek. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. amelyekrôl szin- . dokumentum).8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet. raktáraiban. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. Ez a többhónapos. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett.yahoo. keserves procedúra ma lerövidülhet napokra. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. edzôk. szövetségekkel. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. Testnevelési és Sporttudományi Kar. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. ábra edzôkollégánkkal. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre. természetesen bizonyos megkötöttségekkel. ábra). Az idôsebb generáció. rádió. elküldéséhez. Hozzájutva végre a cikkhez. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk.

akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. (Sports). Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. sportszakma. és az információáramlat csapdájába eshetünk. amelyrôl könyvek jelentek meg. Ha például a magasugrás érdekel bennünket. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. Miután megnyomtuk az Enter billentyût. Ha az angol szót írtuk be.com 3. amelyen a honlap neveket láthatunk. akkor a kék színnel írt szövegre (pl. hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). Könyv. folyóiratok (journals). amelybôl tíz témakört jelenít meg. Ha határozott célunk van a keresésben. akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót. akkor kattintson a fenti honlap címre.humankinetics. akkor megjelenik a következô oldal. annál nagyobb a veszélye annak. akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. A lista elején az új kiadásokat láthatjuk. testnevelés (Physical Education). animációkkal színesítve. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. Ha pontos elképzelésünk van arról. eljuthatunk egy olyan pontra. folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. megjelenik a következô lap. egészség és fittség (Health and Fittness). akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. sportorvoslás (Sports Medicine). az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. a high jump kifejezést.sports. feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. A felsô sor könyvek (books). szoftver (software). amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. Ha azt szeretnénk. hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. sorozatképeket láthatunk ugrásokról. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. és az 5. stb. rekreáció (Recreation). hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni. mint angol nyelven. ábra).com www. ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. Ha a magyar szót írjuk be. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. amikor zárt kapukat találunk. Minél mélyebben hatolunk az adott témába. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. vízisport (Aquatics) területérôl. ábra). Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. videófilmek (videos). akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl. ábrákkal. 2. akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét. Meg kell jegyezni. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. majd a korábban megjelenteket. High Jump Coach 2000) kattintunk. Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. ábra . tánc (Dance).meyer-meyer. távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. amely megjelenik a következô 3 oldalon (3. ábra). ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. amelyen arról tájékoztatnak.

órákat eltöltve. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. akik megrendelték a folyóiratot. bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. SIR Cexpress adatbázisokat is. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban. ábra . www. amely 1902. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. www.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. mint a könyvtárba). stb. Ha tudjuk. és kattintani kell. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences).10 MAGYAR EDZŐ 4. Kimeríthetetlen tárház. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni. SIRCdetective. akkor az évszámot is beírhatjuk. akitôl olvasni szeretnénk. amelyben minden tanulmány megtalálható. a Human Kinetics weblapjain. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el. ami pénzbe kerül.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt. Ha a szerzô nevét tudjuk. amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó. atlétika. akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. és nem kell könyvtárba menni. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát.sote. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. 5. videofilmeket. amelyet a Human Kinetics ad ki. sportquest. kosárlabda.lib. Ezek a szerzôk. akkor a szerzô nevét írjuk be. ha kérik. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben.com). Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti. Természetesen tovább tallózhatunk. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. amelyeknek az absztrakját. amelyben cikkeket keresünk. és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon. A fizetés alól csak azok mentesülnek. nem kell különlenyomatokat kérni postán. Ha a sporttudományt csak érintô. amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk.springeronline. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. amely jellemzi azt a témakört. amely magába foglalja SPORTdiscuss. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. megismerve a cikkek címeit. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni.

Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót. Eddig könnyû dolgunk volt.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. Ha ez megvan. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára. száma. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. táblázatokat.hu honlapot. PDF feliratokat láthatunk. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is.hupe. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni. Ha ez a feltétel nem áll fent. sôt el is menthetik. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább. hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. Ha nem tudjuk az angol szót. Full text + links. Nem biztos. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. amelyet ki kell tölteni. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket. A lap felsô részén fehér betûkkel írt. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk. kutatók munkájának szerves részét képezi. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. beírjuk a korábban jelzett sávba. elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. Ugyanis. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. www. 2004. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. és utána elküldeni. ha olyan kulcsszót írunk be. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. www. Ha cikkeket akarunk keresni. Ha errôl elfeledkezünk. hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából.sote. Természetesen csak akkor tehetjük ezt. Ha használni akarjuk a www. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak. folyóirat. megjelenés éve. akkor a Science Direct sort válasszuk. szolgáltatásaival az interneten keresztül. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. A legújabb információk szerint. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. és máris megjelenik a következô oldal.sztaki. amely által beléphetünk az adatbázisba. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz.dsd. akkor több ezer találatunk lesz. és elolvashatják. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. Erre megjelenik a regisztrációs oldal. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. Nem mindenkinek adatik meg. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez. amelyhez az említett programra van szükség. amely nem csak az adott témakörben használatos. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. szerzôk). Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. mert elektronikus segítségünk is van. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . amely az izomlázról szól. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes.lib. bírósági eljárás indulhat ellenünk. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. Megjelenik az EISZ nyitólapja.om. ahol megtudhatjuk. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. és rákattintunk a Go szóra. Az elôny csak annyi. hogy csak a bibliográfiai adatokat. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk. hogy „full text”. mint a nyomtatott folyóiratért. hogy 32 olyan cikket talált a gép. Az elsô a legfrissebb közlemény. Megjelenik a következô oldal. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. oldalszám. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell. ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. ha regisztráltatjuk magunkat. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. Bízunk abban. www. akkor kattintsunk a full text szóra. Megjelenik a következô oldal. Ha azt akarjuk. Ezután a Go szóra kattintunk.

Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra. A Héraklész program a legtehetségesebb . interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén. hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. és alkalmassá tesszük arra.és Pedagógiai kutatócsoportjától. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa.1 és az SPSS 11. ábra . In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. amelynek munkatársai kérdôíves. a publikáció. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. 2. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk. a Héraklész programból és 1. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé. (1.5 szoftverekkel. A NUPI Diagnosztikai.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk. A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése. meg kell jelenítenünk. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. a döntéshozatal támogatása.és Kutatóintézet. Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani.

3.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. 4. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. A programban jelenleg kb. amit a kisebb színes foltok jeleznek. a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. ábra . és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. 1300 gyermek sportol. ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el. A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba. de a térképen egyértelmûen láthatjuk. (2.

A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. hogy vannak olyan települések. ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra. ábra keznek a Héraklész sportolók. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. Az SPSS program adatelemzésre. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. ábra) . (7. amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit. (5. amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is. 7. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. ábra .14 MAGYAR EDZŐ . A 3. 5.: Debrecen és Nyíregyháza térsége). adatfeldolgozásra. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba. (6. Programban ke7 letkezett adatokat is.: Tatabánya és Oroszlány térsége). ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek. Terveink között szerepel.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát. hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. ábra s 2003/4 . hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával. de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl. 6. Az SPSS 11. és vannak olyan települések.

Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. Ezek közt van olyan. 2. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. sport databases. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok. vannak. hanem arra is. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. Sokan nem tudják. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. hogy meghatározott terminálról lépjenek be. ábra. on-line databases. full text databases. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje . melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket. online adatbázisok. teljes szöveges adatbázisok. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen. Kulcsszavak: információkeresés. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. olyan is található. amelyik a TF Könyvtárban készül. bibliographical databases 1. sportadatbázisok. ezért fontos. ábra. Keywords: information search.

tanulmányok. ábra). Ezen kívül online szótárakat. könyvrészletek. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk. a Science Direct full text adatbázis.de címrôl. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2.hu interAz EISZ net címen lehet elérni. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne. grafikonokkal. A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat.de. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. ábra). ábra. Könyvek. a www. mint a Web of Science citációs. A német nyelvterület szakirodalma a www.de weboldalról eln. cikkek. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3. cikkek. így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. Szintén könyvek. francia. tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg. lexikonokat. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www. tára is. disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje . vagy a zb-sport. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le.bisp-datenbanken. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták.dshs-koeln. ábra).lib. Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. ábra. enciklopédiákat is használhatunk 4 (4.de címen.dshs-ko- 5.hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. illusztrációkkal.eisz. Az EISZ-t a www.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is.sote. Nagy elôny. Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www.bisp-datenbanken. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász. ábra. amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel.

s a doppingolás motivációi. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www. 6.szteroid. meghatározása. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. könyvek. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap. hogy csak anabolikákkal lehet elérni. konferenciakötetek. A honlap jelenleg is mûködik. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt.hu honlap is. vagy fölkérhetik a raktárból. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája. vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. amelyekrôl eddig azt gondolták. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban. s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere. ábra). s a mindenkor hatályos dopping lista. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben. évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. A világ egyetért abban. vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. ábra. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni.hu honlapon kialakítottunk egy ún. rendeletek. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. Úgy tûnik. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. A 2000. Ezzel párhuzamosan indult meg a www. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel. Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. látogatottsága meglehetôsen magas. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5. dopping sarkot. egyre inkább távolodni látszik. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www. melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit.hu címen érhetô el. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek. tankönyvek. hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. ábra). és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. s dopping törvény. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra.hupe.mob. Ifjúsági és Sportminisztérium. jegyzetek. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege. . Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban. és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani. melyeket helyben el is olvashatnak. ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek. amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. Innen azt is megtudhatják.

visszajelzéseket. Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen. Az észrevételeket. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. könyvek. az információ elengedhetetlen része. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás. WADA. . Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását. s hírek. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. nyomon követhetjük. az értekezletek és szimpózumok menetrendje. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül. A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. s a doppingellenôrzés folyamatának leírása. a különbözô regionális irodák adatai. aktualitások a dopping világából. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát.wada-ama. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. recenziók. Az aktuális dopping listát a WADA ún. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon.

sportvezetôi. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak. Elônyök 1. 2. további hasz- nálatra alkalmassá válik. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság. adminisztrátorai. Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. célszervezetek. 6. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. 3. 7. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. . illetve támogatott sportági szakszövetségek. 2. Cél 1. fax és postai költségek nélkül elérhetô. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. globális. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. 24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. mint egy minôségi. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. telefon és posta költség nélkül. illetve személy folyamatosan frissíthet. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. Gyors: a felületre felvitt információ. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. fax. Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. de átlagos honlap üzemeltetése. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb. mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. illetve használhat feladat.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. telefon és posta üzeneteket. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. amellyel számottevô telefon. 5. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. amelyet minden felhatalmazott szervezet.és cél centrikusan. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. Célszemélyek. mind a saját szervezeteikkel. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. szervezetek egyesületei. illetve nemzetközi kommunikációt. 4. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. egészségügyi szakemberei. sportszakemberei. leveleket.

20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel. letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett. A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. . illetve lehetséges oldalakig.

Budapest A XX. és ötleteket.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság. de minden sportot szeretô . hanem ô is részt vesz az internetes világban. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. és a környezetvédelem. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. a támogatók. csatlakozhat hozzá. a nemzetközi honlapok.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. A Magyar Olimpiai Bizottság. a szervezeti felépítés. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé. A nyitókép hármas tagozódású. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. a látvány volt fontos. Elsôdleges cél volt. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. rövid történeti ismertetô a MOB-ról. tanácso- kat szeretnék adni használatához. annak fôtitkárairól. Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . és jól megjegyezhetô legyen. mindenki. a sportolók. közérthetô. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát.hu . mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni. és az aktuális hírek. dr. elnökeirôl. információk feltüntetésével. a politika. hogy a honlap fôleg a sportszakma . az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést. a Torino 2006. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika. ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva.szakmai érdeklôdését segítse.így a honlapunkat is felkeresô . és természetesen a sport területén is. hogy címe egyszerû. stb.mob. több leágazásos almenü. az újságírók. és az angol nyelv menüpontok. így például a gazdaság. képeslapküldés és végül a levelezés. a MOB elnökség tagjai. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. és a MOB alapszabálya.mob. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô. és a magyar sportvezetôk . így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést. az eredmények. találja meg a neki megfelelô.az edzôk. a web áruház és a sportnaptár. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. és gyakran használt mozaikszót kaptunk. sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére. a MOB iroda dolgozói. a szövetségek. Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. Csak egy gombnyomás. annak szerkezeti felépítését. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping. az Athén 2004. és a legelsôk között készítette el saját honlapját. (1. mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. kézzelfoghatóan az irodába. a kultúra. a MOB bizottságai. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt. a lakásba hozza a világot. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. Így lett a honlap címe www. információkat. A mi esetünkben szerencsére. stb. egy jól megjegyezhetô. Mindenki. hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. számára fontos információt. aki a honlapot meglátogatja. Minden web oldal törekszik arra. a célszerûség. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló.

továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB. EB. koszorúzások. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei. pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok.2002. információi Vetélkedôk. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára. továbbképzések: a MOB pályázatainak. ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei. 2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok. versenyszínhelyek: térképpel.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók. emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. 3 limkekkel (3. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából. (2 ábra) . fotókkal Sportágak. VK.

táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. magyar szövetségekhez. linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden. a pontosabbra. doppingvizsgálatok. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére.fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. ötletük. egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. Ezért is kérem Önöket. sportegészségügyi információs vonalak. eredményei. az athéni olimpia magyar sikereit. hatóanyagok. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. Sajnos. tévedéseink elkerülhetetlenek. . és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . linkek a világ összes sportszövetségéhez. Mi. ha észrevételük.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk. hibáink. Remélem. Wada információk. célkitûzései. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. olimpiai bizottságokhoz. hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. azt jelezzék nekünk. a gyorsabbra. és mivel mi is emberek vagyunk.

teljesítmény élettani folyamatokat stb. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly. általános belgyógyászati. A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG. Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra. orvoskémiai stb. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését.invaziv. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai.és a sporttudomány igényli. korházakkal. I. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint. reumatológiai. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. orvostudományi kutatások és kísérletek. 000-fö feletti vizsgálatot végzett. nôgyógyászat. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. 1. fiziológiai. célzott vizsgálatokra. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. eljárásokat. érintett. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására.24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. stb. A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non. Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. orvos csoportokkal 60. Összesítve: . kardiológia. képekkel (multi képalkotás).INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. A vizsgálatot végzô orvos. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. szeptikus osztályok. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel. mint szolgáltatás mûködik. Több vállalatnál. A szakirodalmak alapján megállapítható. onkológia. A testnevelés. 2. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. 3. hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. korcsoportot stb. ultrahang stb. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. A vizsgálatok több populációt. állóképesség meghatározását. . A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA.

élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. lappangó betegségek pontos felderítését. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak. kísérletek átállása külön idôt nem igényel. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb. III. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni. Ez olyan idôigényes. stb. II. Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . A rutin vizsgálatok.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. csoportra jellemzô. csontcementek kötési hômérséklet stb. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos. mely régióban található morfológiai. kutatások. munka stb. A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. a funkcionális folyamatokat. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni. Az I. Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. mely vizsgálatokat veszik igénybe. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki. (ultrahang. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. orthopediai. a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló.). fiziológiai eltérés. infrasugárzás. mikrohullám stb. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre. Radikális termikus hatások vizsgálata. traumatológiai. egyértelmû. sport. s hôprovokációs válaszok az idô függvényében.

célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe. External fixation of small bones M. Cziffer E. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2. évfolyam 5 1997. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések. Minifixation. Entz L. Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban. Irodalom Könyv fejezetek: E. Gyógyidegenforgalom Major Z. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak. 1995/2. a lágygammasugaras densitásmérô. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé. Szacsky M.: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV. pl.). Az ETT határozata alapján az Egészségügyi.: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7. Szacsky M. nov. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját. Benedekfi Ö. HU/19635239-243 számon bejegyezte. Nádor V. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk.y. Farsang Cs.. spirometriát. Ilyen kiegészítések és fejlesztések.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. Honvédorvos Szacsky M. Balneológia. Konferencia Hargitai E.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M. 1997 Meskó É. múlti képalkotó rendszerek stb. Medintel Könyvkiadó 1999.. EKG. Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással. Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. archiválással stb. Pécsváradi Zs. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M.2002. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t. Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. Pécsváradi Zs. (szerk. A gyermekkori törésekhez társuló art. más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk. .: 52. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII.26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra.-dec. Szacsky M. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe. Szeberin Z.. A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket. 2002. (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M.. Cziffer (szerk. évf. faktorértékeket. életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti. Kövári T. Gyermek Traumatológia.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta.évfolyam 6 1997. Cziffer E. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994.. Gyógyfürdôügy. feldolgozások.

A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb. az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. a másik a kommunikáció. de lelkében is erôsebb. amely esetenként. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. mint az EU-ban. Fontos megemlíteni. a vakok. mint a fogyatékosok között. hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. így a weboldalakat is. A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . R (92) 13 REV) . siketek. a sport iránt. önállóbb. esélyegyenlôségük megvalósítását. szolidárisabb. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl. hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. De joggal elvárható a közintézmények. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. hogy megteremtsük annak feltételeit. hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. Braille-írásos kijelzôk. Fontos. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz. egészségesebb lesz. szellemi és szociális közérzetének megteremtését. A sport eszközrendszerével. Aki sportol. az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok. a lakosság 10 százalékát érinti. nem csak testében.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM. országos sportszervezetek honlapjaitól. tapintható. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. társadalmi kapcsolatok teremtése. Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie. évi XXVI. toleránsabb. Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. Szeretném érzékeltetni. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. Fogyatékosok sportja osztály. kreatív cselekvô-. A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. A sportnak. amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. nagyítószoftverek. beszélô szoftverek költségigényesek. karakteres kezelôfelületûek.

Ezen oldalak legfôbb elônye. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében. Ez biztosítja. Másfelôl. A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. cikkeket. akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. statisztikáinak megjelenítése. bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. Mikor a www. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen. játékvezetô. vagy www. Például híreket. Rögzíthetôk az egyesületek. Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. technikai vezetô. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet. Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét. Magyar- . A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. fórumok segítségével.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program. ami biztosítja. mint egy böngészô.hu. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. ha a portál megfelelôen van tervezve. hanem gyakran változó interaktív portálokkal is. Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. mint például www.origo. csak a végeredmények érhetôk el. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. hogy bárhonnan. Ehhez nem szükséges más. A HBN rendszer magas védelmi szintû.hu. és jóval többet tud. Ezek mindenki számára értékes információk. Ez tetemes mennyiségû adat. egyesülethez. tartalmak terén. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások. hogy ki melyik csapatban játszott. NBI/B. Jelenleg az NBI. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. Az utóbbi két csoporthoz.hadballnet. mint amire jelenleg használják. csapatok adatai. edzô. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban.index. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek.

dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon. Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget. csapatstatisztikák.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal.hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. címlista. Ezt sokan nem veszik észre. serdülôbajnokságok. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista. így a weben sem jelenik meg automatikusan. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel. A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. hetes lövô lista. játékosok. Az oldal legfôbb erôssége a statisztika. ak- . A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani.és nemzetközi meccsek rögzítésére is. Játékengedély kiadás. Játékvezetô küldés. …) karbantartása.ithelp. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. Mérkôzés idôpont rögzítés. Ezek képezik az alapját a www. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt. Pályák adminisztrálása. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz. …) segíti a munkát. gyermekkézilabda. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót. A www. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. mérkôzéslista.handballnet. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. A góllövô lista. sportszerûségi lista. csapatstatisztika. hacsak valaki kézzel fel nem teszi. jóllehet ezt nem használják.hu a mai napig nyitott mindenki számára. játékvezetô küldések. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el.handballnet. A www.hu-n lehet megtalálni. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista.handballnet. Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. strandkézilabda. Elérhetôségünket a www.

ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra.handballnet. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. A www. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. . ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. ezért ez a közeljövôben nem valószínû.hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. Mint említettem. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek.30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak. Fontos. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. cikkeket írhat. hanem képeik között is böngészhetünk. ha valaki új hozzászólást tesz. A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. Az új portál alapja a felhasználókezelés. de a cél mindenképp a bôvítésük. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. A fôoldalon ez komoly szerephez jut. Így dokumentumokat tölthet fel.

q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról.000 játékos. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú. döntés elôkészítésre való rendezése.000 fôt. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos. hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert. ábra . több mint 1. a világhálóra tereli. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése. biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre. amelynek bemuta- 4. q 5. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. nyilvántartása nélkül. Budapest I. Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az. Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. E rendszer mûködtetése.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. hanem 2003. jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni. megoldandó feladat. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. II.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik. célkitûzés. 2. amely már több mint 40. hogy munkájuk bemutatásához. Elöljáróban fontos megemlíteni. A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt. amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra. jól kezelhetô regisztrációja. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. ôszétôl mûködô valóság. A Hydráról általában 1. ábra tására vállalkozom. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert. a Hydra általános bemutatásából.

(Kérem. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. mert megmutatja. ahol azonban erre még sincs lehetôség. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja. sok elemükben pedig különbözik. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél. típusáig. Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. ábra programot is képes kezelni. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. valamint az optimális sebesség elérésének elvét.nla. 4. 9. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük. 3. vagy elegendô – minimális – tudás.hu Internet címre klikkel. Tapasztalatunk szerint. A Hydra felépítése Látható. vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. Aki a hydra. ábra közvetlen adatbevitelre. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . másrészt az adatkezelés biztonságára. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. dia) Látható. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. szerkezetük sok elemükben hasonló. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. önkormányzatok. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. méretéig bezárólag. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. III. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai. 8. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. hogy természetes módon. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. területekhez enged hozzáférést. A programok száma természetesen bôvíthetô. (Jelszó ábra. körzeti. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig. dia) Látható. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is. 10. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. valamint sportszervezetek. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. ott felsôbb. a felhasználó-barátság elvét. és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. dia) A fenti. A biztonságos mûködés elvét. (Kérem válasszon támogatási programot ábra. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. Mindegyik szint más-más programokhoz.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség. a védett.

szervezôkrôl a Hydra. a szükséges mellékletekkel. Nyilvánvaló. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. edzôkrôl. alá legyenek írva. sôt a szervezetet vezetôk adatait. ôsze során az intézményekkel. lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. ábra . hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. listáit is. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra. 2003. hálózatát. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. dia) Egy szervezeten. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. A testnevelôk. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra. hogy 2004. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. A játékosoknál például az alapvetô. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. edzô adatai. Esetünkben azért is fontos ez. longitudinális vizsgálatokra is. 20. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. Tekintettel arra. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. Itt hívom fel a figyelmet arra. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. dia) (Edzô adatainak módosítása. az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk. annak érdekében. tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. ábra Jól látható a fenti ábrán. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. (Kérem. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg. az ahhoz kötôdô edzôk. össze legyenek kapcsolva. közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk. 13. (Intézményi adatok ábra. A megyéken keresztül tudunk eljutni. amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. 18. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. dia) IV. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. 1. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. aktualizálhatjuk is azt. valamint olyan adatokat is. edzôk munkáját. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig. testnevelôk. el legyenek juttatva a partnerekhez. Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. Ennek célja az. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt.

valamint a különbözô sportágak. Utánpótlás-fejlesztési Program. ábra . hogy már mûködik. az adminisztratív ellenôrzésre. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára. ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI. a világhálón keresztül történik. Bízom benne. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. 2. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. ábra 21. 21.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. dia) 3. Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. A GYISM 2003. A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. Körülbelül 50. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására.34 MAGYAR EDZŐ 18. és az adatbevitel módja decentralizált. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. országos hálózaton teszteltük. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk. az esetleges átfedéseknek. (A Hydra elônyei. 20.

a teljesítmény-diagnosztikában. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. (1-2-3-4-5. A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. ábra 5. az aerodinamikai tervezésben. A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik. ábrák) 1. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. ábra 2. ellenôrzésében és értékelésében. a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul. ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. információgyûjtésben. az edzések tervezésében. a szimulátoros edzés végrehajtásában. Az így nyert adatokból a . a mozgáselemzésben.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. ábra 4. a „Yasec” mûhelyben készült. Budapest 3. az üléspozíció kialakításában. a hajtástechnika optimalizálásában.

Kiszámolja például. táv. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. ábra) 9. ábra . A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában.és kormánypoziciónak. (6. és kiszámolja az ideális vázméret adatait.36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó). Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. teljesítmény. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám. Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. (10. a pedálfordulat. a pulzusszám. Az állítható nyereg. Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. ábra 6. idô. hogy hossza állítható. valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti. sebesség. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. a hajtástechnika hatékonysága. ábra gép elkészíti a csontvázképet. A labortesztekhez gyártott érdekessége. energia felhasználás. az idô és a sebesség értéke. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar. és késôbb kiértékelhetôk. ábra 7. pedálfordulat. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. (7-8-9. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. ábra) 10. Folyamatosan látható a teljesítmény. pálya és labor. ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. MTB. hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása.

„pályaközelben” is realizálható. a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére. (13-14. terepen. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk. illetve a csapattársak közötti információcserére. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések. azaz „füles”.vicon. Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak.fi www. A legfejlettebb óra.srm. (12.hunbike.hu www. a tudományos edzéstervezésnek. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével.de www. A digitális technika. A világháló.de www. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének.fondriestbici. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló.polar. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk. A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk. az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta.hu www.tacx.nl www. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik.com www. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet. (11. szobában vagy teremben. ábra) 13. ábra s www.de . ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12. ábra) 14. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket. az információ megszerzésének és továbbadásának.com www. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”.radlabor.pulzusmeres. pályán.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11.janullrich. Országúton. Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló. versenyek idôtartama alatt.

Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete. Több edzô is kérte. a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál. ami. Itt célszerû kihangsúlyozni. Ugyanakkor – igen nagy dózisú. s ezért a rovat jelen immár hatodik . A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe . s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le. a szívmûködésre s keringésjavító hatású. Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges. ami a vizelettel ürül. azaz izomhipertrófia jön létre. s a 90es évek óta néhány sportágban (pl.ennek többszöröse is lehet. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény.része ezt a témakört tárgyalja.pl. A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet. a húsok. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. alkalmazhatóságáról. a fogyasztás során történô táplálkozás. mint 3 aminosavból glicin. testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam. akik teljesítményében az állóképesség dominál.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert. arginin és metionin . súlyemelés. a vese és a hasnyálmirigy. de speciális esetekben . a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására. a kreatin illetve kreatinmonohidrát. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött. A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. ez a magyarázata annak. úgy vélem. nagy testtömegû. fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. a folyadékfogyasztás. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. s lebomlása során kreatinin keletkezik. atlétika. s kreatin képzôdik. A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre. kreatinkiegészítés nem indokolt. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés. s az nem teljesítménynövelô hatású. Bár a kreatin. azt igazolja. Közismert ugyanis. mégis hatásáról. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre. hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével. Miután állatélettani és hu- . adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye. A szintézis helye a máj. illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. intenzív edzést végzô dobóatléták . ezzel illetve ezzel is magyarázható.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az. hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. hogy írjak egy rövid.

a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. napi 3x3 g kiegészítés. Van. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. feltöltô szakaszról. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. Egyes vélemények szerint – fôleg. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. hogy a folyadékbevitelt is növeljük. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. Fontos viszont. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. esetleg 4x2 g. hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. s vannak olyan egyének. ezért is szokták a kreatint. hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. bár a hatás mértéke – mint más szerek. minden g kreatin kb. hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre. pl. Végezetül kihangsúlyozandó. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. segíti a kreatin hasznosulását. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. Pl. illetve lehet kedvezôtlen hatása. mint legális dopingszert jellemezni. Összegezve megállapítható. 1 dl plusz folyadékot igényel. Továbbá feltételezhetô.

40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. Az azonban fontos a sportoló számára. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. nem árt kihangsúlyozni. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. Aki rendszeresen sportol. mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. különösen az idôsebb korúak számára. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását. Ezért fontos annak felismerése. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. Dr. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. az Evitamin. növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. a szelén és a cink.és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. Egyre több sportoló használja a glukozamint. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet. Az egyik példa erre a Q10 koenzim. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. hogy a vitamin. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják. hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. mint a professzionális sportolóké. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. különösen a biológiai membránok védelmében. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. étrend-kiegészítôkre. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja. mint például az LDL koleszterin. Általános szabály. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- . tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. ami gyulladással és fájdalommal is jár. lógiai anyag károsodásához vezet.

amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz. a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl . amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik. .a gerinc. . mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra.. q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése. q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl.fibromialgia. fôleg a magas amplitúdójúaknál.. konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között.a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák.és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról.és ízületi rendszer: . melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak. s még eredményesebbé teszi a kezeléseket. A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre. . q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén. a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet. valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai.lágyszöveti traumák.ízületi húzódások és sérülések. amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt.zoster.neuralgia. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs. mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô. Farkas János. amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ. A Sportban – a felkészülésben. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl. hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre. . q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . A fény. ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken.felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre. csont. a vérellátástól és vérkeringéstôl. Azon kívül. 2. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1. . így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által.az ízületek rheumás gyulladásai.a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). lágy szövetek: . . A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû. . A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától.extrraízületi rheumatizmus . ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos. a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre.

Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani.bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot.JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található.JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis. . . mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis. .aktív neoplasztikus megbetegedések. Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni. ezután pl. végtagi ödémák csökkentéséhez. 2.diabetikus angiopátiában. mint pl. a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve. V. izomburkok gyulladása. OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL . intokok és ízületek bursa-ja.szervátültetések utáni állapot.elektronikus implantátumok jelenléte. . ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében.anaerób szöveti légzés. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést.fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. . .crural üszkösödésnél. ankylosing spondylitis. GÖRCSOLDÓ HATÁS . indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0. 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô.terhesség. Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést.aerób szöveti légzés. PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1.görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások.42 MAGYAR EDZŐ II. mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet. psoriatikus ízületi gyulladás.zsibbadás . csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok). . . amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô. . Mindemellett. végtagok nem megfelelô helyi keringése: .krónikus és szubakut arthitis. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. rheumatikus ízületi gyulladás. . Csak helyi kezelés adható. keloid.4. sére használjuk. . Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott.psoriasis. A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I . kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés. Mellékhatások. III.emésztôcsatorna-területi vérzés. 1. intercostalis neuralgia.masszázst. . psoriasis. Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. bár önmagukban nem okoznak betegséget. . . s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével. valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia.fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása. REGENERÁCIÓS HATÁS . felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát. . izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák.szélütés utáni állapotnál. . amelyeket nehéz diagnosztizálni. Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan. Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm.vírusos. A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak.felfekvések. sciatica.melegség. valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen.JPS készülék miatt.fényérzékenység. poszttrombotikus szindróma. trigeminális neuralgia. post-zoster neuralgia. . Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel. . ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort.intenztiás). a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is). A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében. akne és zoster. .bôr erythema a kezelt felületen.bôr és lágyszöveti gyulladás. A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték. . ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani. . IV.atherosclerotikus angiopátiában. A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . diabetikus neuropátia). periartikuláris gyulladások.5-rôl 6-ra nô. Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: . ingyulladás.helyi változások a páciens testén. A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor. discopátiás fájdalomszindrómák. Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz.akut bôrgyulladás.aktív tûdô tuberkolózis.bizsergés. haematómák gyorsabb felszívódásához. amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze . 3. . A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû. . A Vifor. A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van. ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: . .égések. a fény intenzitása is nô.

hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. a csapat egyik legjobbja volt. Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) . s emlékét . s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában. Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig. nem felejtjük. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. A kiváló. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. aki nyomban felismerte. Michael Rousseaut ô készítette fel. nagyszerû edzô 1917. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést. Svédországban. az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük. a Magyar Vízilabda Szövetség. a budapesti Eb-n ért fel. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott. hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997). viszont úszó mozgása. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit.Ifjúsági és Sportminisztérium. A római olimpiai bronzérem. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült. 1960 után hosszú ideig külföldön. az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003.örökös. Pályája csúcsára itt. december 9-én született Budapesten. hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében. magas szintû szakmai felkészültségét. elpusztíthatatlan derûjét. A második világháborút követô elsô. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre. december 4-én 86-ik életévében. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe. majd ismét Franciaországban. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben). a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. az idôsebbik fiú. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek. s arra kérte a mestert. a Gyermek. bekerült a világválogatottba is.

majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. Az úszómozgás természetébôl. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. Az iskolai. a baleset megelôzést tartjuk. intézményvezetôk. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. szabadidôs. mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak. 1015 mp taposással ott marad. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. vízben való mozgásuk. hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. csoportok. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. A testnevelés órán. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. Természetesen az uszodai helyzet. Az úszással elfogultak vagyunk. biztonságuk stabilizálására. az egészséges életmódra nevelés. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. de tény. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány. Testnevelési és Sporttudományi Kar. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. de nem szûklátókörûek. megbízható technikával. fegyelmezetlenségbôl fakad. de 1-2 hónap. a tanórán kívüli foglalkozásokon. kerületi. a közigazgatási szervek. Az iskolai. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre. követelmény. 20 évvel ezelôtt. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. melyek a képzés hosszú távú. hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. fiatal korban tanítható. Gallov Rezsô Mozgástanítás. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. 2003. önkormányzati. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. mert jönnek az új osztályok. hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják. A városi. hanyagságból.és lábmozdulatok. s esetek nagy részében remélem nem igaz. és a szakfelügyeleti. hogy létesítmény. Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. sôt elengedhetetlen szükség. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. intézményesített bevezetését. a versenysport iránt. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. hiszen 2-3 hónapos. Ez indokolja. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. ha a testkultúrát. mint pl. rekreációs úszás iránt óriási az igény. mint „kiválasztott” versenyzô. s nem az úszni tudás hiányából. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. egyesületi. gyakorlás. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). de nem elég stabil. A létesítmény. a csecsemô oktatás hivatalos. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. A megbízható technika a kar. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. Ez nem jelentheti a bébi úszás. fél év után el is bocsátják ôket. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán.

Ha a szülôi hiúság kielégítésére. Ismerünk és taníthatónak. nevelô hatások alkalmazására. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. A vízhez szoktatás természetébôl. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. Viszont azonnal ismeretlennek. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. az egész alkalmazkodási folyamatot. ha tapasztalat nélkül. a tevékenységi formát. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. Az úszásoktatás (nevelés. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. befolyásolja az oktató motivációja. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat. stb. szabályai. a fegyelem. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. mint a szárazföldön. az új és új. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. mint közeget kell megszeret- . edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. a hanghordozása és beszédkészsége. Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. képzés) két pólusú tevékenység. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. gyakorlás szabályai. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal. ha megisszuk. mely feltételezi az önmegismerést. hivatástudata. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak.és magatartásformája. A testnevelô tanárnak. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez. koordinációs szempontból tárgyalom. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. edzônek tudnia kell. Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. öltözéke. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. a viselkedés. Ismertek elôttük a rend. eljárásokat. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. néha improvizatív. ismeretlenül merülünk a vízbe. Ez nem zárja ki az ösztönös. oktatót. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. a változatos megoldások keresését. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak. könyvbôl tanítani és tanulni. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. Ahhoz. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. hanem a közeghez való szoktatás. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. a fellépése. meggyôzni. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. idegennek tûnik. szociális helyzete. ideg-izomrendszeri. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására. mozdulatokat tanítjuk. Ehhez gyakorlatra. ötletességét. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott. társadalmi közérzete. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. lebegés-siklás hason és háton. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. s ugyanolyan jól érezzék magukat. ápoltsága és fontos mindaz. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt. a mozgáshoz. ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. osztályban. Az úszásoktató testnevelô tanárnak. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt.és tevékenységformák kialakításában. tapasztalatra. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. ha mély vízrôl van szó. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. Valóban nem az. el tudják magukat helyezni a csoportban. ha fôzünk vele. a gyermekek életkorából. pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok. akkor hasznosnak tekintjük. személyiségjegyekkel rendelkezik. a jutalom. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz. módszereinek változatos alkalmazását. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra. vagy tisztálkodunk. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is. alkalmazásával – a vizet. különösen. Döntôen a személyiségjegyei. az egyéni értékek kibontakoztatását. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. hely. a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. a személyiségjegyeket. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. levegôkifújás-levegôvétel. Néhány neves. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. vízbeugrások. ismertek elôttük a csoportban tanulás. kialakult és kialakított jellemvonások. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. Egyik oldalon a gyermek. úgy vélik.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. gyakorlás módszerei. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. edzôt. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. azt kell elérnünk. mozgásokat. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz.

a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. Ehhez az kell. ha nevelni akarunk. Sôt. A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. magas hangon. önbecsülés. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. napközi. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére. vagy tûnhetnek el. félelem. ha egyedül van. vagy a vékony.képzési – oktatási folyamat. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. számára plasztikusabb és kifejezôbb. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. akiben megbízhat. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. vakmerôség. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat. pedagógusi. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. Tévúton járunk. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. értelmes mondatokat közlô gyermek. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. motiváltság. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. akinek követheti az instrukcióit. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. amely az apró mozzanatokban. mint egy alkalmazkodási folyamat. kis létszámú csoportban. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. igazgatóhoz. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. meg kell ismernünk azokat. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. csoportokhoz. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. Korábban említettük. így az úszómozgás tanítása nevelési. tagoltan. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. s tevékenységét. oktatási koncepciók változásához. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás. A gyermek kifejezôkészsége. a nevelési folyamatban is. iskola. Bízunk benne. viselkedésükhöz. az óvodán. „feladat” szóbeli leírására. elgyengülnek. hogy az oktató az a személy. alapvetôen fontos. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát. Mozgást tanul. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is. nevelô hatások alkalmazására. a gyerekre koncentrálni. érzelmi. stb. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. ô az. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek.). Ugyan olyan fontos a pedagógus. maga a közeg zártsága. értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. impulzív jellegû. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. beszédtechnikája. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. miszerint a mozgástanítás. A felnôttkorban érett. anyagi elismerés stb. hogyan érez. módszerekben teljesedik ki. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. Ne csodálkozzunk. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. Ez érthetô. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. hatásokkal foglalkozni. kishitûség. karakteres tevékenységnek kell lennie. mozgásformákat tanítunk. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. tantestülethez. hanem a tevékenység szabályozásában. személyiségjegyeket. De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz. mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. érzelmi telítettség vagy szegénység. hanem kevésbé irányított. bátorság. A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). közlési módja nemcsak a rá jellemzô. az iskolán belül.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. hanem egy míves munkát. kérdezze meg idônként mit. Az átlagnál zajosabb környezet. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során. ami nem más. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. Ki tudja magát fejezni. A zárkózott. egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. tudja és tapasztalja. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. szemlesütve. hiszen a neveléssel. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. mint a nyílt tekintettel. pozitív jellemvonásokat. halkan beszélô. megalkuvást jelent. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. szorongás.

teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. nem sablonosan ismétli önmagát. Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. Az oktató magatartása. A gyermek kreativitása a hibajavításban. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. . ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. az oktatót. Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. sikerélményt szerezhet. Pozitív élményt. ha gátlásos. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. külsô szemlélôje lesz. Hogy megszerzett tudását. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. Ezt látjuk a kezdôknél. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. ötletesség. mozgásvariációkkal. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. a játszótéren. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. oktatói tapasztalatát említjük. együttmûködését eredményezi. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. a szociális beilleszkedés. Az úszásoktatás folyamatában. megújuló képességének.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. a változtatás képességét jelenti. Vágyik arra. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. amelyek pozitív töltésûek. az uszodai jelek. a környezetet. A mozgástanulásban. a motivációs bázis újra feltöltôje. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. Ha az oktató meg tud újulni. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. telezônek tartja az oktató útmutatásait. Itt ô is lehet ügyesebb. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. Fontos. akkor eléri. döntési képesség. de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. másképpen. a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. Egy kar. az egyéb iskolai. koncentráló képesség. amelyek nehezen deklarálhatóak. mint a lélektelen. individuális alkalmazását.és gondolatvilágához vezetô utat. hogy a gyermek megfelelôen motivált. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. megszeretik a tevékenységet. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. Ha hétrôl-hétre. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. a hangsúlyosabb levegôkifújásra. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. Másmás minôségben. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. A pedagógiai kreativitás. Ez a további munka éltetôje. rátermettebb. tapasztalatát újraértékelje. irányító résztvevôje és nem passzív. amely nem tûri a fásultságot. mint a szárazföldi tevékenységekben.és fejtartásra. hogy a tanulás folyamatában. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. ötlettelen munka. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt. nehéz szabályok közé szorított viselkedés. a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. továbbfejlessze. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul.és magatartás formák közé sorolni azokat. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. Ez igen energiaigényes tevékenység. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. figyelmetlen. A parton. a sablont. hangeffektusok alkalmazását. de a magasra állított önértékelés. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. önérvényesítés. illetve. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. önértékelés.

ráadásul be is csapható. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. a tanúk és a testnedvek hiánya. Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét. az helytelenül cselekszik? Hiszem. ha az nem elengedhetetlenül szükséges. 20 éven keresztül a Bp. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. Látható tehát. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. nem sokat. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke. továbbá akkor büntetik az elkövetôt.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. amelybe került. Dr. A Dr. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. Meglehet. mint nevezett mesteredzô. Félô. Meglátásom szerint a jelen. Olimpikon. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot. az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. mert a látlelet. Tehát. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. banálisan hangzik.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. Azonban elég. ha valaki. hogy nem. 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. Szerintem valamennyi trénerrel megesett már. konkrét eset kapcsán. ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. hogy amerikai kutatók bebizonyították. továbbá az. Kiss Gergô László 1977-ben született. hogy kettesben maradt tanítványával. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. és szakvéleményükben megállapítják. Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. vagy félremagyaráz egy mozdulatot. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. azon belül is a szerzôdések. Az ártatlanság vélelme. mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. Ha ezt megteszi. hogy ô soha nem követne el olyasmit. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen. Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is . de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. amely bármilyen félreértésre. akkor sem zárható ki.amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. Ifjúsági Európa-. fizikai érintésével valósul meg. kivétel nélkül mindenkit megillet. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. félremagyarázásra adhat alapot. a sport. a pénzügyek. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. amivel vádolják. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. hogy mit árthat a bulvársajtó. legyen az szülô. hogy ismerjük és tudjuk. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak. a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. csakúgy. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény. amely büntetôjogi kategória . A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során. Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. amikor kiállt Kiss Miklós mellett. Marad tehát a szakértôi vélemény. Hiszem. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. Ennek oka abban keresendô. akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. hogy nem történik sem erôszak. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen. még akkor is. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. sem pedig közösülés. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. a törvényszöveg igen homályos. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. melynek végeztével pont kerül az ügy végére. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . Szakterülete a polgári jog. egy gesztust és már is kész a tragédia. és a társaságok joga. akkor következik a bírósági eljárás. valamint felnôtt magyar bajnok.

Ebben az esetben kérje ki csapat. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr. pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. és a levett dopping minták kb. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. 2. 2. illetve ennek kísérlete. ennek leplezése. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www. 2. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen.illetve keretorvosának véleményét. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -. Tiltott anyagnak vagy származékának. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is. 2. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több.5. a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült. valamint a www. hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. Ez világosan meghatározza azt. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon.1. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen. hanem arról van szó. avagy ebben való közremûködés. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására.sportkorhaz. étrend-kiegészítôt.4. segítség vagy bármely más bûnsegédi. ha ilyen nincs. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. a leggondosabban járjon el minden esetben. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete.hu és a www. az ellenôrzéssel. Ezért az a célunk. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal. Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt. hogy az a sportoló. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni. aki versenyeken indul. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. hogy már alig van olyan sportág. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az.mob. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova.hu. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete. és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket. illetve markerjének (jelzô . hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható. felbujtás. Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában. a Szabályzat 2. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code). amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze.hu web-oldal is. és frissíti minden évben.2. amikor gyógyszert. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens.7. 2. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal. 2. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását.gyism. netalán kezelô orvosától származik.3. Természetesen ez nem azt jelenti. 2. hogy mindenki szed valamit. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl.1-2. önhiba. sportitalt vagy más. A jelenlegi 2004.8.6. Mint láthatjuk. a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban.8. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be. hogy szándékosság. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. felbujtói közremûködés.

hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. Ha valamelyik ezek közül hiányzik. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. kapcsolatrendszert. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. mindenképpen nézze meg az összetételét. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. inzulinszerû növekedési hormon. s sportpszichológia. Engedjék meg. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. és izomgörcsökhöz vezet. kerüljük a dohányzást. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. kérjen tanácsot szakembertôl. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. cink. s sav-bázis háztartás rendezése. hanem súlyát illetne tartani. Van néhány táplálék-kiegészítô. hát fizessük meg ôket. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. s mozgáselemzés.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is). ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is.) A többi anyag azért van a listán. azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô. króm. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. Mint a felsorolásból is kitûnik. Rendkívüliek a mentális tartalékaink. ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. túlsúly eliminálása. Sokan kérdezik. Gyakorlatban még nem fordult elô. Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is. ami szintén dopping listás. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. hogy valaki ne bukjon meg. illetve az agykontroll. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni. bizonyos nyomelemek. s dohányzás. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos. Nem rendeltetésszerû. s testsúly optimalizálása. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin. ezek bizonyos tudást. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. lappangó sérülések. Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. Ne sajnáljuk az anyagi. Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. stressz stb.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját. és legyünk tisztában vele. s krónikus alváshiány. kerüljük a túledzettséget. mint a C.50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. akkor az anyag már nem doppingszer. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. ami gyengeséghez. ami alkalmazható és valójában segít is. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. A sportoló súlya akkor optimális. Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. s mindennapi gondok. kábítószerek). az izotóniás sportitalok. Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert. a Kreatin vagy a HMB sem tilos. mert ezeknek egy része dopping listán van. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. s dietetika. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. mint például a magnézium vagy a kálcium. Kerüljük az ún. E és A vitamin. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük. illetve készítményeket fogyaszthatunk. hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. candidiázis. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg. ha másként nem. azt csak nagy óvatossággal tegye. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. s fizioterápia. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk. Tehát ha valamely szer egészségkárosító. ismeretet. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. ásványi anyagok. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. s regeneráció. akkor mi az. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. akkor nem fogjuk megtalálni a listán. Még sorolhatnám a különbözô. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt. kisebb meghûléseket feküdjük ki. vanádium. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot). sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. mint például a szelén. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. kapkodó fogyókúráknak.) szanálása. de kézenfekvô. hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. antioxidánsok. krónikus melléküreggyulladások. s termovízió stb. nôgyógyászati és urológiai problémák stb.

Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. a tanúkat. üdítô. amikor a sportoló igazolja. E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. gyúró. A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton. Asztma esetén ez nem elegendô. mintha doppingolt volna. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra). a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. 4. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. a sajtótájékoztató. A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. vagy kéri a „B” minta kinyitását. hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben. hogy az többé ne legyen kinyitható. 7. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg. 6.) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról. hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. 2. így például olyan anyagok tekintetében. illetve tápszer. csak abban az esetben. mindig ketten mennek és kb. Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. és utána zárja le azok fedelét úgy. Azokban az esetekben. esetleg sör). gyümölcslé. A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. Második esetben két év eltiltás. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. illetve a verseny. étrend-kiegészítô stb. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. 3. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése. Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. kizárandó mindenféle manipulációt. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. A kijelölést dokumentálni kell. tekintettel arra. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. Nézzük meg. azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). de bejelentésre kötelezett. nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl. 5. A laboratórium igazolja. sportorvos. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. meghallgatja a sportolót. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. esetleg a sportoló jogászát. az eredményhirdetés stb. ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. valamint a doppingellenôrzés során: 1. 8. összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága. amely rendkívül érzékeny módszerekkel. Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). 2. azonban arra ügyelni kell. 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. Az a tény. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel. ugyanabban a szankcióban részesül. hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát. . ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. vitamin. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. és legfeljebb egy év eltiltás. amely a sportolót felszólítja. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül. a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek. hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. amely 150200 Euroba kerül. ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. 9. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. vagy meghatározhat olyanokat is. tolmács). a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû.s 2003/4 Több esetben elôfordult. hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta.

.................. hogy szolgáltassanak. Súlyozott kiválasztás történik......bendiner@helka.. Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is. Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató... Terápiás Kivételt.....Ft... de nem is kell ellenôrizni.. és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára. hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe..…....………………………….. Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl..........……….......... 2.. Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben... akik a tisztességes felkészülést választják.... illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell............ Gyôztesek.... Legmagasabb iskolai végzettség:………………………………………………………………...………………….. 4. 10. Kelt:…......………….......... Az éves tagdíjat befizetem...hely:………………………………………. a cél az.. illetve a diabetesre vonatkozik. amelyre a tagdíjat befizette. ………………………………….............. szakedzô...Ft évente.... Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól......... Név:..... Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére... A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1.......….. Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll.. a sportor- s 2003/4 vos.............. Munkahelyi beosztás:…………………………………………..... soha ne érezze magát biztonságban.... az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre..... Levelezési cím (irányítószámmal):……………………………………………………………..... a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek...................... A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el... Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest..............Nyelvismeret: ..… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:……………………………………………………………………………………………………………………............ atlétika... 5.. 7... hogy az.. cukorbaj). E-mail:……………….........iif..dátum:….. mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos.. doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat..….... Dózsa György út 1-3............ számlájára kérjük befizetni.... aki doppingol............. és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása).......... ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô.. ahol a pozitív esetek száma magas.... A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000......... az edzô..... Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani.… Telefon:…………………………………………Fax: ……………...... súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes...... sportedzô... és ugyanakkor megvédjük azokat.met.... Sportszakmai érdeklôdési köre:………………………………………………………………………………………………………….………………………. ami azt jelenti... ... Mindenkit nem lehet.....… Szül.. Internet: www... aktív dolgozók részére 2 000.52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik... A sportvezetô........ 6...... amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges...………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz.... Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára.......……………..... Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô........ Munkahely:……………………………………………………………………………………..... 3.. melyet az ún.........…...…………………………....... 06-30-9910-203.……............……….. postai címére és az évszámra..hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni.. hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún........... mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: ……………………………………....…… Szül...........hu E-mail: nora..... és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt..... akkor kérhet ún...…………………………..……………..... A többi esetben randomizált kiválasztás történik........... Többször számíthat így pl. Több sportágban (úszás... Tel/fax: 471-4325...........iif......

a primitív. mégsem elhanyagolható. . ideértve az utánpótlás edzôket. Ifjúsági és Sportminisztérium is. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. Annak ellenére is. A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok.. Programunk két összefüggô. megjelenésében egyébként profi klubról. mint Európa más országaiban. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni. majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-.és szabadidôs sport specialistáit. A szervezet ..s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat. miszerint a fô hogy pénz legyen.. mint a kerékpározásban.a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. Olyanokból. ahol edzô viszont egyáltalán nincs. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk.itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé. Sportmenedzseri-.. nem kétséges. A sportágban zajló szakmai munka hiányos. s számos olyan szakosztály mûködik. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. Érdekes. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. bár nem ennyire. ínség. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit. azután Vasvári Ferenc... ír olyan. Hazai György szakedzô. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette. Országos szövetségünk fôtitkára. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje.fôként vidéken .és kiadványunk úgyszintén . s az a dilettáns felfogás is. Alacsony a létszám. ahol egyáltalán nincs edzô. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és. hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. Mellesleg pénz sincs. s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal. továbbá Fülöp Tibor alelnök. a testület fôtitkára. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki. az ok. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását. a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke. csinnadratta nélkül zajlott le. akik egymásra találtak ebben a szándékban . de hát mitôl is lenne?!. biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság. hogy ekként országosan elismert. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. Egyesületem...az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében. s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket. tehát nyolc esztendôt ölel fel. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember. a diák. mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el. de . Mi lehet a baj. s A kerékpár kultúrában a dánok.. s akkor gurul a szekér.. mint a mountain-bike. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését.. Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt. s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk. Sportágfejlesztési-. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei. mellettük testnevelô tanárokból. Edzô-. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen. a szülôket és a gyereket is... valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár. szakedzô. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat. s ennek jegyében. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre. hollandok. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. Akadt néhány eltökélt. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést.. Tizenheten rajtoltunk. siker és népszerûsítés. sôt nagyon is érthetô. a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje. A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl. s bár minden különösebb felhajtás. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is. Versenybírói-... hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. amelynek résztvevôi: Kálmán József. míg a másik. sportszakemberekbôl áll. Nôi és Versenyzôi Bizottság. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat.. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. Azt sem gondolhatjuk komolyan. a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére. Oktatási-. a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense. Dokumentációs-. versenyzôkbôl. célunk.. s az új ágazatok. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen. vagy inkább nem is létezik. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-.

a MOB. felvilágosítást és a hazai.hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei.. és valakik csináljanak egy újat. részletes diagnózis készítése.. mint amilyenek az iskolák. A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése. kemény munka vár ránk. talán mondanunk sem szükséges...Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást.” Ön ezek közé az újak közé tartozik. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát. A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl. egy pontos. mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel. jobbat.majd csak azt követôen kerülhet sorra. a pályaválogatott keret edzôinek. A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak... de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról. kiadását. Hát ennyit . Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag.géndoppingról. mire számíthatunk.. eredményesebben MÛKÖDÔT. már ami az anyagiakat illeti. Nemzeti Sportszövetség. s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni. az érdekvédelemmel. s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal..54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. hogy egy régóta sok nehézséggel. amely komplex szervezést. terjesztését jelenti. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném... megpróbáltatással küszködô. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel. s nem kevesebb. átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával. a Magyar Edzôk Társasága. a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján ... Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében.. hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô.szemelvényként. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját. ha már leteszünk valamit az asztalra.. másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató. hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk. továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban. Gallov Rezsô . valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében.. de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították . kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése. Nincs kétségem .ismerve társaim elszántságát és képességét . qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag. csak mutatóban.. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására.. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket. Nyugodjék békében. mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni. amelyben. Elkészült a MAKET 2004.. Ebbôl a ténybôl.Tudjuk... vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is. évi pontos mun- s 2003/4 katerve. Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében. Sorolhatnám még pályázatokkal.Informatika és kommunikáció a sportban .. hogy miként látnak munkához.. S ha már az elôadásoknál tartunk.. Sorra venné. becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság. pontosan tudtuk és tudjuk.. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése.. így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek. nem várhatunk ölbetett kezekkel.

továbbá szakmai. ÉRTÉKPAPÍROK IV..k. Befektetett eszközök I. Örvendetes. Saját tôke I. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. Tamás István fôtitkár s. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. mint a legmagasabb szak- mai elismerést. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-. Dr. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. dr. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A. valamint érdekvédelmének a fontosságát. Dr.Ft-tal támogatta. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000. TARTALÉK E. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt. IMMATERIÁLIS JAVAK II. KÉSZLETEK II. elnök . INDULÓ TÔKE II. a III. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. Céltartalékok F. s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket..k. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. az I. módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét. Ormai László elnök s. Annak ellenére. Összefoglalóan megállapíthatjuk. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. A MET 2002. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott. Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal. képzésének és továbbképzésének. Kötelezettségek I. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. a 2002. szemben a rövid szervezési idôvel. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. Forgóeszközök I. és a Mesteredzôi díjat. Ormai László s. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. december 1. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése. KÖVETELÉSEK III.Ft-tal. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel.k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III.

testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek. A testület negyedévenként ülésezik. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest. Vállalkozási tevékenység bevétele (10. Egyéb bevétel 188 618 B.114 F. Tárgy évi eredmény (19. EU és a sport. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7. Ormai László s. Dr.+14.sorok) 1. vagy bármely fokozatú edzôi. illetve közzététele témákban). edzéstervezés. december 1. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H. Összes bevétel (1. Összes tevékenység költségei (13. Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl. szakirodalom beszerzése. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés . akik edzôi munkát végeznek. Tagdíjból származó bevétel 97 280 5. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17.00 órai kezdettel kerül sor. Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr.670 4. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. sorok) 0 0 1. 2003. ráfordítások 3. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai. Közhasznú tevékenység költségei 1.593 4.593 4.900 2.56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002. Egyéb költségek. Adófizetési kötelezettség 0 0 J. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C. Ifjúság útja 6. Anyagjellegû ráfordítások 302 C.. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2.+9.-15.798 D.-11. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1. Harsányi Lászlót.114 G. A szervezet nyitott mindazon személyek számára. Értékcsökkenési leírás D. problémák megoldásához. edzésbemutatók.20. és a szervezet céljait elfogadják.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ). A javaslatokat dr. sorok) 1. A dr.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3. december 20-án Pécsett . akik az edzôk. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4. elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-8. a MET elnökségi tagját választották meg.k. Harsányi László címére (7624 Pécs.798 1. sport. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját.623 E. sorok) 0 0 6.593 4. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak. Sor) 1. sportfinanszírozási stb. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B. sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A.és sportág-igazgatási. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult.670 4.114 E. jelentôs esemény a társaság életében. Adózás elôtti eredmény -8 684 I.

a sport iránti attitûd kialakításában.40 óra: 11.30 óra: Dr.40 óra: 10.” 15. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség.35 óra Szünet Támogatja 16.” 16.55 óra: Dr. – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban. .00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése. Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára.” és a 17.” 12.” 09.” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai.sulinet.30 óráig: Beérkezés.15 óra: Dr. nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08. március 5 .10 óra: Szünet .Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa. 5600 Békéscsaba.40 óra: 12. E-mail: suli4424@szolnok. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede. a kiválóság a jövônek.50 óra: Dr.30 óra: Dr.40 óra: Megnyitó – Dr.Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne.40 óra: Dr. 136 Tel/fax. A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA.” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150. Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08.” 14.20 óra: Szünet Magyar 18.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2.30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása.00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18.” 11.” 10.50 óra: Dr.6.30 óra: 9. Szabó Tamás prof.” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI.10 óra: Ebéd 14.10 óra: Dr. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató . Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika. regisztráció 08.” 13. Lencsési út. 2004. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció.” (Tatiosz) Tervezett program 1. Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában. szállásfoglalás.00 óra: 9. Ebéd – hazautazás. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.” 11.20 óra: 10.30 óra: Dr.: 06-66/459-366. nap Levezetô elnök: 7.00 óra: 12.hu „A jó a mának szól.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10. Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár . Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései.20 óra: 12. 08.50 óra: Társaság! Kovács Géza . század doppingja.

Verlag Karl Hofmann. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. B. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. TIFF. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. fájl-. pl. ábra /Térd feszítés. a mû címe eredeti nyelven. A táblázatok. Schorndorf. de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva.58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. az ábrák. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. a könyv címe (eredeti nyelven). azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. alatta az intézet. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. az eredményeket és a következtetést. értelmezhetôk legyenek. Leistungssport. 3. Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét). A kézirat gépelt terjedelme az 5. – Bärtsch. P. a lapszám. Pl. 1. 298 p. rövidítések magyarázata is szerepeljen.0-ás formátumban. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. Könyvnél: a Szerzô(k) neve. ábra). hajlítás). Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. a folyóirat neve. K. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. vagy e-mail-en. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. a kiadó neve. Pl: Carl. szimpla sortávolsággal. és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze.0-ás formátumban. intézmény nevét kérjük megjelölni.). A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. a táblázatokat szintén Word 6. Friedmann (1999). A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG. Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1. 43-48. a megjelenés éve. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6. ábrák címét kérjük megadni (Pl. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. városa. 2. a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. EPS) elmentve kérjük. esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). A szerkesztôség . a módszerekre.: Friedmann. A kéziratokat egy példányban. A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. Ez alatt a tanulmány (kifejezô.44-es floppylemezen. a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. munkalapnév stb. a megjelenés éve. Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. az eredményekre.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->