s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. Magyarán: a technikai segít- . hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. az ég adta világon semmi különös nincs. Míg a hamisítatlan. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása. technikai trükkökkel számoljunk. manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. amelyek undorító férgeket. hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. hol az esetleges hiba. de leginkább az italokat. De nincs már messze az az idô. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. ôrült elméleti példának hinné a fentieket. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. patkányokat ábrázoltak. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. az országos adásban viszont már – annak ellenére. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. Ormai László –. hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. hogy hol egy hibás kéztartás. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). Abban. milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. Pedig “csak” annyi történt. A képen látható. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. animátor –. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. életszerûen látszik a szponzor üzenete. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható. különösen a sört. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. Gondoljunk csak bele. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. Maguk sem tudták. egyelôre hiába. szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. gusztusos. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. a logo is). S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus. már jól nyomonkövethetô. s némi televíziós segítség. s a vetítés után maguk sem tudták. lassan már az is megszokott. vonzó italból. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. s máris kitûnik. Rengeteg jogi.

miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. kutató intézetekkel stb. amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. amelyekrôl szin- . az edzôk és sportolók számára.8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet. aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére.com www. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. kutató vagy 1.yahoo. dokumentum). hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. parkban ülve (mobil telefon segítségével). hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. Testnevelési és Sporttudományi Kar. akik ezt a cikket olvassák. Az idôsebb generáció. Ez a többhónapos.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. repülés közben. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. Az Internet nagy segítség a kutatók. ábra). ábra edzôkollégánkkal. elküldéséhez. megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel. sportolók számára is. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. edzôk. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. hetekre. Ha szükséges. TV társaságok stb. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. természetesen bizonyos megkötöttségekkel. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk. Hozzájutva végre a cikkhez. Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre. amelyben a chipek. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk. még emlékszik arra. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett. Óhatatlanul lemarad az. Biomechanika tanszék. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. hogy mindazok. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. raktáraiban. Ha nem. ami több napot. hetet vehetett igénybe. információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. A kutatás és sport. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban. Nagyon reméljük. repülôtéren. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. otthon. S bízunk abban is. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk. egyetemekkel. stb. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. Választhatunk.google. már gyakorlott használói az Internetnek. sok hosszadalmas javítással. keserves procedúra ma lerövidülhet napokra. hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. rádió. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. szövetségekkel. Bizony eltévedhetünk benne. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk.

akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. ábra). akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét. amely megjelenik a következô 3 oldalon (3. majd a korábban megjelenteket. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. és az információáramlat csapdájába eshetünk. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. amelyrôl könyvek jelentek meg. amelyen a honlap neveket láthatunk. Ha azt szeretnénk. ábra . amelyen arról tájékoztatnak.humankinetics. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. sorozatképeket láthatunk ugrásokról.com www. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. stb. távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. A felsô sor könyvek (books). akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. (Sports). szoftver (software). rekreáció (Recreation). Ha az angol szót írtuk be. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. videófilmek (videos). ábra). Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. akkor kattintson a fenti honlap címre. 2. animációkkal színesítve. Ha például a magasugrás érdekel bennünket. Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl. az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. megjelenik a következô lap. Ha a magyar szót írjuk be. akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. amelybôl tíz témakört jelenít meg. mint angol nyelven. A lista elején az új kiadásokat láthatjuk.meyer-meyer. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. Ha pontos elképzelésünk van arról. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. testnevelés (Physical Education). vízisport (Aquatics) területérôl. Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk. sportorvoslás (Sports Medicine). a high jump kifejezést. feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. annál nagyobb a veszélye annak. High Jump Coach 2000) kattintunk. Meg kell jegyezni. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. sportszakma. Ha határozott célunk van a keresésben. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. Minél mélyebben hatolunk az adott témába. Miután megnyomtuk az Enter billentyût. Könyv. ábra). akkor megjelenik a következô oldal. hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. eljuthatunk egy olyan pontra. és az 5.com 3. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót. akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. akkor a kék színnel írt szövegre (pl. egészség és fittség (Health and Fittness).s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel. ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. ábrákkal. de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). tánc (Dance). amikor zárt kapukat találunk.sports. hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. folyóiratok (journals). hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni.

amelyben cikkeket keresünk. akkor az évszámot is beírhatjuk. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk. SIRCdetective.sote. stb. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. ami pénzbe kerül. hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó. amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. kosárlabda.springeronline. akkor a szerzô nevét írjuk be. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban. Ezek a szerzôk.10 MAGYAR EDZŐ 4. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el. videofilmeket. amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. atlétika. és nem kell könyvtárba menni.lib. Ha a sporttudományt csak érintô. akitôl olvasni szeretnénk. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. nem kell különlenyomatokat kérni postán. és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. Ha tudjuk.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. A fizetés alól csak azok mentesülnek. amely magába foglalja SPORTdiscuss. SIR Cexpress adatbázisokat is. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. sportquest. amely jellemzi azt a témakört. amelyeknek az absztrakját. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon. Természetesen tovább tallózhatunk. Ha a szerzô nevét tudjuk. a Human Kinetics weblapjain. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. 5. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences). www. bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. és kattintani kell. amelyben minden tanulmány megtalálható. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket. akik megrendelték a folyóiratot. Kimeríthetetlen tárház. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni. órákat eltöltve. ábra . mint a könyvtárba). amely 1902. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. www. ha kérik.com). megismerve a cikkek címeit. amelyet a Human Kinetics ad ki.

ahol megtudhatjuk. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell. ha olyan kulcsszót írunk be. Bízunk abban. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz. elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót. ha regisztráltatjuk magunkat. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. A lap felsô részén fehér betûkkel írt. Ha errôl elfeledkezünk. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. akkor több ezer találatunk lesz. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. bírósági eljárás indulhat ellenünk. és máris megjelenik a következô oldal. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. Ha ez a feltétel nem áll fent. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. Ugyanis. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. Eddig könnyû dolgunk volt. Ha használni akarjuk a www. megjelenés éve. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. Megjelenik a következô oldal. beírjuk a korábban jelzett sávba. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. mint a nyomtatott folyóiratért. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. táblázatokat. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. Ha cikkeket akarunk keresni. akkor kattintsunk a full text szóra.lib. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. Megjelenik az EISZ nyitólapja. Full text + links. 2004. sôt el is menthetik. hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. Nem biztos.dsd. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. hogy „full text”. www. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. amely által beléphetünk az adatbázisba.hupe. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal. és rákattintunk a Go szóra.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell. Ha ez megvan. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. Az elsô a legfrissebb közlemény. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. amelyhez az említett programra van szükség. Ezután a Go szóra kattintunk. és utána elküldeni. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. hogy csak a bibliográfiai adatokat. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak. akkor a Science Direct sort válasszuk. majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta. Az elôny csak annyi. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni. hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. Ha azt akarjuk. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. kutatók munkájának szerves részét képezi. és elolvashatják.hu honlapot. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. hogy 32 olyan cikket talált a gép. oldalszám. amelyet ki kell tölteni. PDF feliratokat láthatunk. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. száma. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. www.om. A legújabb információk szerint. mert elektronikus segítségünk is van. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket. szerzôk). ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. amely az izomlázról szól. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. Erre megjelenik a regisztrációs oldal. www. Ha nem tudjuk az angol szót. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. szolgáltatásaival az interneten keresztül. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. folyóirat. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. Természetesen csak akkor tehetjük ezt.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). Megjelenik a következô oldal. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk.sztaki. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. amely nem csak az adott témakörben használatos.sote. Nem mindenkinek adatik meg. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára.

1 és az SPSS 11. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. 2. A Héraklész program a legtehetségesebb . Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé. amelynek munkatársai kérdôíves. a döntéshozatal támogatása. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk. In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén.5 szoftverekkel. és alkalmassá tesszük arra. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. a publikáció. hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is.és Pedagógiai kutatócsoportjától.és Kutatóintézet. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). meg kell jelenítenünk. a Héraklész programból és 1. ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. A NUPI Diagnosztikai. (1. ábra . Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani.

a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja. A programban jelenleg kb. és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el. ábra .s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. de a térképen egyértelmûen láthatjuk. (2. 4. 3. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. 1300 gyermek sportol. amit a kisebb színes foltok jeleznek.

és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is. ábra . 5. ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra. ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek. ábra) .: Debrecen és Nyíregyháza térsége). ábra keznek a Héraklész sportolók. Az SPSS 11. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. 7. és vannak olyan települések. (6. Az SPSS program adatelemzésre. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. (7.: Tatabánya és Oroszlány térsége). ábra s 2003/4 . A 3. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. Terveink között szerepel. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. 6. hogy vannak olyan települések. hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is. hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával. A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát. adatfeldolgozásra. valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát. (5. de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl.14 MAGYAR EDZŐ . Programban ke7 letkezett adatokat is. amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit.

A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje . ezért fontos. ábra. olyan is található. melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. full text databases. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. Kulcsszavak: információkeresés. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. Sokan nem tudják. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen. Ezek közt van olyan. ábra.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. online adatbázisok. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. vannak. sport databases. amelyik a TF Könyvtárban készül. Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. bibliographical databases 1. sportadatbázisok. hanem arra is. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket. 2. on-line databases. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. Keywords: information search. melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. teljes szöveges adatbázisok. hogy meghatározott terminálról lépjenek be.

lexikonokat. vagy a zb-sport. ábra. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www.eisz.de címrôl. Az EISZ-t a www. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is. a Science Direct full text adatbázis.dshs-ko- 5.hu interAz EISZ net címen lehet elérni. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel. tanulmányok.lib.bisp-datenbanken. ábra. ábra. disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász. enciklopédiákat is használhatunk 4 (4.de weboldalról eln. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje . illusztrációkkal. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le. A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták. cikkek. Ezen kívül online szótárakat. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is.de címen. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk. mint a Web of Science citációs. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2. grafikonokkal. Szintén könyvek. Nagy elôny.bisp-datenbanken. tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. tára is. ábra). a www. cikkek. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron. amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk. A német nyelvterület szakirodalma a www. ábra). francia.de. Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www.sote. így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet.hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. könyvrészletek. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne. Könyvek.dshs-koeln. ábra).

szteroid. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. A világ egyetért abban. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-. tankönyvek. amelyekrôl eddig azt gondolták. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban.mob. ábra). amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. Ifjúsági és Sportminisztérium. A 2000. meghatározása. s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben. Úgy tûnik. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése. évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege. hogy csak anabolikákkal lehet elérni. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket. jegyzetek. amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk. ábra). és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani.hu honlapon kialakítottunk egy ún. vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. Innen azt is megtudhatják. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www.hu címen érhetô el. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel. rendeletek. A honlap jelenleg is mûködik. egyre inkább távolodni látszik. és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. . hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek. látogatottsága meglehetôsen magas. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája. vagy fölkérhetik a raktárból. s a doppingolás motivációi. amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. s dopping törvény. s a mindenkor hatályos dopping lista. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni. melyeket helyben el is olvashatnak. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. dopping sarkot. melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit.hu honlap is. ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. ábra. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek. Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. Ezzel párhuzamosan indult meg a www. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra. könyvek. konferenciakötetek.hupe. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. 6. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt.

Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen. nyomon követhetjük. . az értekezletek és szimpózumok menetrendje. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában.wada-ama. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül. aktualitások a dopping világából. s hírek. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. az információ elengedhetetlen része. Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. recenziók. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás. pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását. WADA. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. könyvek. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is. A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon. illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása. Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. Az észrevételeket. s a doppingellenôrzés folyamatának leírása. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. a különbözô regionális irodák adatai. visszajelzéseket. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk. Az aktuális dopping listát a WADA ún.

Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. mint egy minôségi. Gyors: a felületre felvitt információ. illetve használhat feladat. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. további hasz- nálatra alkalmassá válik. amellyel számottevô telefon. mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. mind a saját szervezeteikkel. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. sportszakemberei. Célszemélyek. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. fax és postai költségek nélkül elérhetô. 7. egészségügyi szakemberei. leveleket. 4. 5. amelyet minden felhatalmazott szervezet. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. 24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. telefon és posta költség nélkül. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. fax. 6. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb. 2.és cél centrikusan. illetve támogatott sportági szakszövetségek. telefon és posta üzeneteket. illetve személy folyamatosan frissíthet. Cél 1. . és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. globális. illetve nemzetközi kommunikációt. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. sportvezetôi. Elônyök 1. adminisztrátorai. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. célszervezetek. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. szervezetek egyesületei. 2. 3. de átlagos honlap üzemeltetése.

illetve lehetséges oldalakig.20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. . A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel. letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett.

s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www. a szervezeti felépítés.így a honlapunkat is felkeresô . A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt. és jól megjegyezhetô legyen. a támogatók. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki. Mindenki.mob.hu . annak fôtitkárairól. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. Budapest A XX. Elsôdleges cél volt. elnökeirôl. az Athén 2004. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. a látvány volt fontos.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait. stb. Minden web oldal törekszik arra. információkat. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok. Így lett a honlap címe www. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. Csak egy gombnyomás. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló. Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. kézzelfoghatóan az irodába. és a magyar sportvezetôk . hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. a Torino 2006. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. és természetesen a sport területén is. dr. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé. és a környezetvédelem. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika.szakmai érdeklôdését segítse. mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. közérthetô. és ötleteket. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. annak szerkezeti felépítését. A Magyar Olimpiai Bizottság. és az aktuális hírek. hogy címe egyszerû. ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva. Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. számára fontos információt. a kultúra.az edzôk. és gyakran használt mozaikszót kaptunk. a politika. aki a honlapot meglátogatja. így például a gazdaság. a lakásba hozza a világot. csatlakozhat hozzá. sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére. (1. a MOB iroda dolgozói. az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést. a szövetségek. képeslapküldés és végül a levelezés. rövid történeti ismertetô a MOB-ról. több leágazásos almenü. egy jól megjegyezhetô. de minden sportot szeretô . A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. és a legelsôk között készítette el saját honlapját. mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni. A nyitókép hármas tagozódású. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. az újságírók. stb. a MOB bizottságai. hogy a honlap fôleg a sportszakma . A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. tanácso- kat szeretnék adni használatához. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. találja meg a neki megfelelô.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság. a célszerûség. hanem ô is részt vesz az internetes világban. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. és a MOB alapszabálya. és az angol nyelv menüpontok. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját. az eredmények. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . a nemzetközi honlapok. információk feltüntetésével. mindenki. A mi esetünkben szerencsére. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô. így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést. a MOB elnökség tagjai.mob. a sportolók. a web áruház és a sportnaptár.

fotókkal Sportágak.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. 2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára. (2 ábra) . versenyszínhelyek: térképpel.2002. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei. EB. VK. 3 limkekkel (3. továbbképzések: a MOB pályázatainak. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai. koszorúzások. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. információi Vetélkedôk. ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek. emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei.

amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk. Wada információk. Remélem. Mi. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. . doppingvizsgálatok. hatóanyagok. a pontosabbra. táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése. kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. ha észrevételük. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. olimpiai bizottságokhoz. hibáink. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. eredményei. és mivel mi is emberek vagyunk. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. Ezért is kérem Önöket. célkitûzései. ötletük. tévedéseink elkerülhetetlenek. hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden. egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. azt jelezzék nekünk. linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. Sajnos. az athéni olimpia magyar sikereit. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden. a gyorsabbra. magyar szövetségekhez. linkek a világ összes sportszövetségéhez.fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. sportegészségügyi információs vonalak. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát.

Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. fiziológiai. A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA. nôgyógyászat. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. 2. A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította. Összesítve: . és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. A szakirodalmak alapján megállapítható. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. teljesítmény élettani folyamatokat stb. reumatológiai. 000-fö feletti vizsgálatot végzett. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non. célzott vizsgálatokra. . A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG.invaziv. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek.24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. orvos csoportokkal 60. A vizsgálatok több populációt. 3. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint. A testnevelés. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására. eljárásokat. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. korcsoportot stb. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. onkológia. általános belgyógyászati. korházakkal. orvostudományi kutatások és kísérletek. ultrahang stb. kardiológia. I.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel. Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl. A vizsgálatot végzô orvos. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. Több vállalatnál. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai. szeptikus osztályok.és a sporttudomány igényli. képekkel (multi képalkotás). hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. stb. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra.INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul. érintett. orvoskémiai stb. állóképesség meghatározását. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. mint szolgáltatás mûködik. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. 1.

félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . csoportra jellemzô. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl. II. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. a funkcionális folyamatokat. a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói.). élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. mely vizsgálatokat veszik igénybe. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. A rutin vizsgálatok. Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos. A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni. Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. csontcementek kötési hômérséklet stb. III. egyértelmû.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. fiziológiai eltérés. mikrohullám stb. sport. mely régióban található morfológiai. (ultrahang. stb. kutatások. munka stb.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti. orthopediai. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre. s hôprovokációs válaszok az idô függvényében. traumatológiai. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. Radikális termikus hatások vizsgálata. Az I. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. kísérletek átállása külön idôt nem igényel. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására. Ez olyan idôigényes. infrasugárzás. lappangó betegségek pontos felderítését. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni.

: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta. Gyógyidegenforgalom Major Z.. Szacsky M.. Szacsky M. Cziffer (szerk. archiválással stb. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját. nov. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással. Pécsváradi Zs. Medintel Könyvkiadó 1999. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk.: 52.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. A gyermekkori törésekhez társuló art. Honvédorvos Szacsky M. Szacsky M. 2002. Farsang Cs. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe. 1995/2. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994. Entz L. EKG. Kövári T.. Cziffer E. pl.: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV. Irodalom Könyv fejezetek: E.2002. Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M. Cziffer E. Konferencia Hargitai E. External fixation of small bones M.évfolyam 6 1997. Szeberin Z.y. . A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé. Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak. Nádor V. Balneológia. spirometriát. feldolgozások. évfolyam 5 1997. faktorértékeket. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2. Ilyen kiegészítések és fejlesztések. évf.. Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. HU/19635239-243 számon bejegyezte.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések. Pécsváradi Zs. Minifixation. Benedekfi Ö.-dec. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M. múlti képalkotó rendszerek stb. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. (szerk.. életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti. Gyermek Traumatológia. 1997 Meskó É. (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M. a lágygammasugaras densitásmérô. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII. Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M. célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe.). más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk.26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t. Az ETT határozata alapján az Egészségügyi. Gyógyfürdôügy.

hogy megteremtsük annak feltételeit. nagyítószoftverek. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. R (92) 13 REV) . az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. szellemi és szociális közérzetének megteremtését.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM. A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb. nem csak testében. hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. így a weboldalakat is.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. a sport iránt. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. A sport eszközrendszerével. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie. egészségesebb lesz. mint a fogyatékosok között. siketek. hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). karakteres kezelôfelületûek. Fontos megemlíteni. amely esetenként. évi XXVI. Fontos. a vakok. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. De joggal elvárható a közintézmények. tapintható. esélyegyenlôségük megvalósítását. az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. mint az EU-ban. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl. kreatív cselekvô-. Braille-írásos kijelzôk. az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. de lelkében is erôsebb. Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. országos sportszervezetek honlapjaitól. Szeretném érzékeltetni. önállóbb. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. Fogyatékosok sportja osztály. a lakosság 10 százalékát érinti. a másik a kommunikáció. szolidárisabb. és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. beszélô szoftverek költségigényesek. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. társadalmi kapcsolatok teremtése. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. A sportnak. toleránsabb. hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. Aki sportol.

csak a végeredmények érhetôk el. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el. statisztikáinak megjelenítése. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. Ezek mindenki számára értékes információk. akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. edzô. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. Ezen oldalak legfôbb elônye.hu. A HBN rendszer magas védelmi szintû. technikai vezetô.origo. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. Másfelôl. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. hogy ki melyik csapatban játszott. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. Ez biztosítja. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban. mint egy böngészô. Ez tetemes mennyiségû adat. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet. csapatok adatai.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében. és jóval többet tud. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. ami biztosítja. ha a portál megfelelôen van tervezve. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban. Jelenleg az NBI. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. játékvezetô. cikkeket. tartalmak terén. mint például www. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. NBI/B. hogy bárhonnan.hu. Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. Az utóbbi két csoporthoz. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek.index. Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez. mint amire jelenleg használják. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. Például híreket. fórumok segítségével. Mikor a www. egyesülethez. Rögzíthetôk az egyesületek.hadballnet. Magyar- . hanem gyakran változó interaktív portálokkal is. vagy www. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. Ehhez nem szükséges más. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét.

Ezt sokan nem veszik észre. Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel.handballnet.ithelp. Játékvezetô küldés. Az oldal legfôbb erôssége a statisztika.és nemzetközi meccsek rögzítésére is. Pályák adminisztrálása. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. jóllehet ezt nem használják. Mérkôzés idôpont rögzítés. sportszerûségi lista. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el. A www. A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani. …) karbantartása. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá. hetes lövô lista. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. játékosok. strandkézilabda.hu-n lehet megtalálni. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. A góllövô lista. így a weben sem jelenik meg automatikusan. csapatstatisztikák. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki. serdülôbajnokságok. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista. Elérhetôségünket a www. A www. Játékengedély kiadás. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista.handballnet. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. címlista. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. …) segíti a munkát. csapatstatisztika. játékvezetô küldések. hacsak valaki kézzel fel nem teszi. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa. gyermekkézilabda. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót. Ezek képezik az alapját a www. ak- .hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. mérkôzéslista. Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt.handballnet.hu a mai napig nyitott mindenki számára. A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz.

30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista. ha valaki új hozzászólást tesz. A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre.hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak. hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra. A www. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. hanem képeik között is böngészhetünk. Fontos. ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre. . hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok. cikkeket írhat. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk.handballnet. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. de a cél mindenképp a bôvítésük. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. ezért ez a közeljövôben nem valószínû. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. Így dokumentumokat tölthet fel. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra. Mint említettem. Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban. Az új portál alapja a felhasználókezelés. A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. A fôoldalon ez komoly szerephez jut.

II. Elöljáróban fontos megemlíteni. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. nyilvántartása nélkül. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos. Budapest I. A Hydráról általában 1. hanem 2003. q 5. amely már több mint 40. A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. megoldandó feladat. több mint 1. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. jól kezelhetô regisztrációja. Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az. ôszétôl mûködô valóság. ábra . amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke. q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése. a Hydra általános bemutatásából. célkitûzés. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra. Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. E rendszer mûködtetése.000 játékos. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre.000 fôt. hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert. amelynek bemuta- 4. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról. hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint. a világhálóra tereli. döntés elôkészítésre való rendezése. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú. 2. hogy munkájuk bemutatásához. ábra tására vállalkozom.

Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. Tapasztalatunk szerint. önkormányzatok. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. mert megmutatja. (Jelszó ábra. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. A programok száma természetesen bôvíthetô. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. Aki a hydra. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. 4.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. III. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . a felhasználó-barátság elvét. méretéig bezárólag. szerkezetük sok elemükben hasonló. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. valamint sportszervezetek. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. ahol azonban erre még sincs lehetôség. 9. ábra programot is képes kezelni. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat. dia) A fenti. dia) Látható. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai. valamint az optimális sebesség elérésének elvét. a védett. és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja. amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére.hu Internet címre klikkel. dia) Látható. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. ábra közvetlen adatbevitelre. 10. 8. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. másrészt az adatkezelés biztonságára. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. A Hydra felépítése Látható. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. ott felsôbb. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. (Kérem válasszon támogatási programot ábra. vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. típusáig. sok elemükben pedig különbözik. (Kérem. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. körzeti. vagy elegendô – minimális – tudás. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél. 3. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is.nla. A biztonságos mûködés elvét. válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. területekhez enged hozzáférést. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. Mindegyik szint más-más programokhoz. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. hogy természetes módon. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig.

az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk. közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. alá legyenek írva. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne. ôsze során az intézményekkel. edzô adatai. össze legyenek kapcsolva. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. longitudinális vizsgálatokra is. dia) IV. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. dia) (Edzô adatainak módosítása. szervezôkrôl a Hydra. hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. A játékosoknál például az alapvetô. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. testnevelôk. A testnevelôk. (Intézményi adatok ábra. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg. edzôk munkáját. edzôkrôl. aktualizálhatjuk is azt. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. hálózatát. tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. 20. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. Nyilvánvaló. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek. valamint olyan adatokat is. 13. bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk. (Kérem. el legyenek juttatva a partnerekhez. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt. A megyéken keresztül tudunk eljutni. Itt hívom fel a figyelmet arra. ábra Jól látható a fenti ábrán. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. Tekintettel arra. 1. 18. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. a szükséges mellékletekkel. hogy 2004. ábra . Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma. listáit is. annak érdekében. hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. dia) Egy szervezeten. amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. 2003. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. Esetünkben azért is fontos ez. sôt a szervezetet vezetôk adatait. lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. az ahhoz kötôdô edzôk. Ennek célja az.

Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. Utánpótlás-fejlesztési Program. 20. valamint a különbözô sportágak. és az adatbevitel módja decentralizált. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére.34 MAGYAR EDZŐ 18. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. 21. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. ábra . 2. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. (A Hydra elônyei. ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI. hogy már mûködik.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. dia) 3. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk. a világhálón keresztül történik. országos hálózaton teszteltük. ábra 21. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára. Körülbelül 50. Bízom benne. A GYISM 2003. az esetleges átfedéseknek. az adminisztratív ellenôrzésre.

A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik. ellenôrzésében és értékelésében. Az így nyert adatokból a . az edzések tervezésében. a teljesítmény-diagnosztikában. ábra 2. ábra 5. a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. ábra 4. ábrák) 1. az üléspozíció kialakításában. A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. (1-2-3-4-5. a hajtástechnika optimalizálásában. a szimulátoros edzés végrehajtásában. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. Budapest 3. a „Yasec” mûhelyben készült. az aerodinamikai tervezésben. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. információgyûjtésben. a mozgáselemzésben. ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre.

táv. az idô és a sebesség értéke. pedálfordulat. a pedálfordulat. (10. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó). és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. ábra) 9. ábra gép elkészíti a csontvázképet. valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar.36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. hogy hossza állítható. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. Az állítható nyereg. MTB. energia felhasználás. Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. Kiszámolja például. ábra) 10.és kormánypoziciónak. a pulzusszám. (7-8-9. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása. sebesség. és késôbb kiértékelhetôk. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. (6. pálya és labor. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában. idô. és kiszámolja az ideális vázméret adatait. Folyamatosan látható a teljesítmény. ábra 7. ábra . hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. A labortesztekhez gyártott érdekessége. A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti. a hajtástechnika hatékonysága. ábra 6. Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. teljesítmény.

srm. ábra) 14. Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló. A legfejlettebb óra.de www. A digitális technika. „pályaközelben” is realizálható. ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban.com www. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta.tacx.radlabor. terepen. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11. az információ megszerzésének és továbbadásának. (12. Országúton. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet. illetve a csapattársak közötti információcserére. ábra s www. Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer. pályán.hunbike. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk. A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést. versenyek idôtartama alatt. a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére.hu www. (11. ábra) 13.pulzusmeres. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak.polar.com www. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések. A világháló.fi www. azaz „füles”. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja. az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta.nl www. a tudományos edzéstervezésnek. (13-14. szobában vagy teremben.de .vicon.fondriestbici.janullrich.hu www. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk.de www. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12.

s lebomlása során kreatinin keletkezik. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. hogy írjak egy rövid. s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé. s ezért a rovat jelen immár hatodik . hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével. testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. s az nem teljesítménynövelô hatású. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam. atlétika. s a 90es évek óta néhány sportágban (pl. mégis hatásáról. A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre. azt igazolja. arginin és metionin . A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. súlyemelés. fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le. ezzel illetve ezzel is magyarázható. A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe . A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet. a folyadékfogyasztás. Ugyanakkor – igen nagy dózisú. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre. a vese és a hasnyálmirigy. Miután állatélettani és hu- . Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete. hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez. A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. a húsok. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel. kreatinkiegészítés nem indokolt. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény. A szintézis helye a máj. s kreatin képzôdik. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak. alkalmazhatóságáról. illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is. hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. a kreatin illetve kreatinmonohidrát. de speciális esetekben . Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges. ami.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról. ami a vizelettel ürül. ez a magyarázata annak.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert.ennek többszöröse is lehet. intenzív edzést végzô dobóatléták . a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza.pl. Több edzô is kérte. a szívmûködésre s keringésjavító hatású. Itt célszerû kihangsúlyozni. Bár a kreatin. nagy testtömegû. azaz izomhipertrófia jön létre. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben. mint 3 aminosavból glicin. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására. a fogyasztás során történô táplálkozás. úgy vélem. Közismert ugyanis. akik teljesítményében az állóképesség dominál.része ezt a témakört tárgyalja. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat. ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál.

Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. Pl. hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. minden g kreatin kb. s vannak olyan egyének. aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre. a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. Továbbá feltételezhetô. hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. Fontos viszont. bár a hatás mértéke – mint más szerek. napi 3x3 g kiegészítés. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. Van. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. hogy a folyadékbevitelt is növeljük. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. Összegezve megállapítható. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. mint legális dopingszert jellemezni. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. Végezetül kihangsúlyozandó. segíti a kreatin hasznosulását. akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. pl. 1 dl plusz folyadékot igényel.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. illetve lehet kedvezôtlen hatása. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. esetleg 4x2 g. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. Egyes vélemények szerint – fôleg. hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. ezért is szokták a kreatint. feltöltô szakaszról.

lógiai anyag károsodásához vezet. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. ami gyulladással és fájdalommal is jár. a szelén és a cink. Egyre több sportoló használja a glukozamint. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. mint például az LDL koleszterin. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul. étrend-kiegészítôkre. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. mint a professzionális sportolóké. hogy a vitamin. különösen a biológiai membránok védelmében. tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. Az azonban fontos a sportoló számára. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet. Általános szabály. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin.40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. Aki rendszeresen sportol. nem árt kihangsúlyozni. Az egyik példa erre a Q10 koenzim.és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. különösen az idôsebb korúak számára. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- . Ezért fontos annak felismerése. Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott. Dr. az Evitamin. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra. hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja.

melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak.felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. . hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre. A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû. Farkas János. a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl. q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô. valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai. q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése. A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által. A fény. . csont.a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától.a gerinc.lágyszöveti traumák. q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre. így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. . q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . s még eredményesebbé teszi a kezeléseket. konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között.és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról.és ízületi rendszer: . A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre. amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek. a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet. .az ízületek rheumás gyulladásai.extrraízületi rheumatizmus . Azon kívül. a vérellátástól és vérkeringéstôl. mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik. amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz. .neuralgia.fibromialgia. . a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén.ízületi húzódások és sérülések.zoster. mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra. ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos. q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával. amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt. azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. lágy szövetek: .. . a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl .. 2. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre. amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon. fôleg a magas amplitúdójúaknál. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1. ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken.a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs. A Sportban – a felkészülésben. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ.

crural üszkösödésnél. . amelyeket nehéz diagnosztizálni.bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot. Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz. ankylosing spondylitis. . Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan.aktív neoplasztikus megbetegedések.fényérzékenység.szervátültetések utáni állapot. . 2. . s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével.intenztiás). mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet. valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen.masszázst. ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében. psoriatikus ízületi gyulladás. A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I . . OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL .zsibbadás .fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. A Vifor.anaerób szöveti légzés.fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása. ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: .görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások. ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort. A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát. .atherosclerotikus angiopátiában. sére használjuk. végtagi ödémák csökkentéséhez. izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák. Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm. mint pl. Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést.elektronikus implantátumok jelenléte. periartikuláris gyulladások. . végtagok nem megfelelô helyi keringése: . . trigeminális neuralgia. REGENERÁCIÓS HATÁS . .diabetikus angiopátiában.JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis.akut bôrgyulladás. intokok és ízületek bursa-ja. izomburkok gyulladása. psoriasis. haematómák gyorsabb felszívódásához. . post-zoster neuralgia. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést. . . felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. .helyi változások a páciens testén. Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0.aerób szöveti légzés. indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. .terhesség.aktív tûdô tuberkolózis. ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani. . amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. ingyulladás. . . .melegség.JPS készülék miatt. keloid. poszttrombotikus szindróma. PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1. mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis. valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia. A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû. . A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . ezután pl. sciatica.5-rôl 6-ra nô. Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: .bôr és lágyszöveti gyulladás.bizsergés. a fény intenzitása is nô. Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel.4.emésztôcsatorna-területi vérzés. . A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték. amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze . .égések. Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani.vírusos. Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni.psoriasis. akne és zoster. rheumatikus ízületi gyulladás. .bôr erythema a kezelt felületen. A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak.felfekvések. Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô. A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van. bár önmagukban nem okoznak betegséget. diabetikus neuropátia).JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található. Mindemellett. .krónikus és szubakut arthitis.42 MAGYAR EDZŐ II. 3. a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is). A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor. IV. Csak helyi kezelés adható. discopátiás fájdalomszindrómák. A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében. intercostalis neuralgia. csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok). GÖRCSOLDÓ HATÁS . a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve. III. V. Mellékhatások. . Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott.szélütés utáni állapotnál. kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés. 1.

a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. aki nyomban felismerte. viszont úszó mozgása. 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült. a Magyar Vízilabda Szövetség. a csapat egyik legjobbja volt. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. nagyszerû edzô 1917. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának. A kiváló. a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. s emlékét . Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. s arra kérte a mestert. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett. Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) .Ifjúsági és Sportminisztérium. majd ismét Franciaországban. Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben). A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. elpusztíthatatlan derûjét. A második világháborút követô elsô. Michael Rousseaut ô készítette fel. Pályája csúcsára itt. az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük. december 9-én született Budapesten. az idôsebbik fiú. Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. nem felejtjük. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. magas szintû szakmai felkészültségét. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. A római olimpiai bronzérem. bekerült a világválogatottba is. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. Svédországban. hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. 1960 után hosszú ideig külföldön. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955. a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit. óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. a Gyermek. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003. majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997). hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert.örökös. a budapesti Eb-n ért fel. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében. december 4-én 86-ik életévében.

ha a testkultúrát. gyakorlás. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. Az iskolai. de nem szûklátókörûek. hogy létesítmény. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. A létesítmény. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. a baleset megelôzést tartjuk. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. mert jönnek az új osztályok. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. egyesületi. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . de 1-2 hónap. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. a csecsemô oktatás hivatalos. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak. csoportok. A városi. a közigazgatási szervek. rekreációs úszás iránt óriási az igény. de nem elég stabil. biztonságuk stabilizálására. s esetek nagy részében remélem nem igaz. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. sôt elengedhetetlen szükség. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. a versenysport iránt. 2003. vízben való mozgásuk. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze. fiatal korban tanítható. és a szakfelügyeleti. fél év után el is bocsátják ôket. Az iskolai. A megbízható technika a kar. szabadidôs. Az úszással elfogultak vagyunk. Ez indokolja. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. 20 évvel ezelôtt. A testnevelés órán. önkormányzati. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. mint „kiválasztott” versenyzô. sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. intézményvezetôk. hanyagságból. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. megbízható technikával. s nem az úszni tudás hiányából. hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. 1015 mp taposással ott marad. Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. Gallov Rezsô Mozgástanítás. fegyelmezetlenségbôl fakad. Az úszómozgás természetébôl. az egészséges életmódra nevelés. melyek a képzés hosszú távú. hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. Természetesen az uszodai helyzet. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre. hiszen 2-3 hónapos. kerületi. az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. intézményesített bevezetését. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. de tény. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. a tanórán kívüli foglalkozásokon. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. követelmény. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. Ez nem jelentheti a bébi úszás. mint pl. Testnevelési és Sporttudományi Kar.és lábmozdulatok.

Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. öltözéke. befolyásolja az oktató motivációja. a fegyelem. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. a személyiségjegyeket. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. vízbeugrások. ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. szabályai. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. Viszont azonnal ismeretlennek. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár. mozdulatokat tanítjuk. azt kell elérnünk. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. az új és új. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. az egyéni értékek kibontakoztatását. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. idegennek tûnik. kialakult és kialakított jellemvonások. el tudják magukat helyezni a csoportban. vagy tisztálkodunk. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. a jutalom. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. könyvbôl tanítani és tanulni. ha megisszuk. hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. módszereinek változatos alkalmazását. lebegés-siklás hason és háton. A testnevelô tanárnak. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. osztályban. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. mely feltételezi az önmegismerést. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. ismertek elôttük a csoportban tanulás. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. mozgásokat. a mozgáshoz. eljárásokat. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. oktatót. hely. ha mély vízrôl van szó. szociális helyzete. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. ha fôzünk vele. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. a hanghordozása és beszédkészsége. levegôkifújás-levegôvétel. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak. személyiségjegyekkel rendelkezik. s ugyanolyan jól érezzék magukat. Néhány neves.és magatartásformája. nevelô hatások alkalmazására. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására. stb. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. Ismertek elôttük a rend. meggyôzni. úgy vélik. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. gyakorlás szabályai. ideg-izomrendszeri. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között. néha improvizatív. ismeretlenül merülünk a vízbe. alkalmazásával – a vizet. a tevékenységi formát. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott. Ha a szülôi hiúság kielégítésére. edzônek tudnia kell. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. ötletességét. ápoltsága és fontos mindaz. Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. különösen. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. Egyik oldalon a gyermek. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát. Valóban nem az. Ahhoz. edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. mint a szárazföldön. társadalmi közérzete. a gyermekek életkorából. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról. mint közeget kell megszeret- . Ehhez gyakorlatra. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. gyakorlás módszerei. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. a viselkedés. Az úszásoktatás (nevelés. Az úszásoktató testnevelô tanárnak. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. hivatástudata. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is. A vízhez szoktatás természetébôl. ha tapasztalat nélkül. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. tapasztalatra. Ez nem zárja ki az ösztönös. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez. akkor hasznosnak tekintjük. hanem a közeghez való szoktatás.és tevékenységformák kialakításában. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. az egész alkalmazkodási folyamatot. a fellépése. pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. képzés) két pólusú tevékenység. edzôt. Döntôen a személyiségjegyei. a változatos megoldások keresését. koordinációs szempontból tárgyalom. Ismerünk és taníthatónak. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz.

alapvetôen fontos. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. halkan beszélô. impulzív jellegû. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. igazgatóhoz. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. vagy a vékony. miszerint a mozgástanítás. félelem. tudja és tapasztalja. anyagi elismerés stb. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. motiváltság. viselkedésükhöz. az iskolán belül. kis létszámú csoportban. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. érzelmi. akiben megbízhat. tagoltan. melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. mint egy alkalmazkodási folyamat. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát. egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. hogyan érez. értelmes mondatokat közlô gyermek. meg kell ismernünk azokat. pedagógusi. így az úszómozgás tanítása nevelési. Ugyan olyan fontos a pedagógus. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. érzelmi telítettség vagy szegénység. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. maga a közeg zártsága. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között. hogy az oktató az a személy. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében. megalkuvást jelent. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. mozgásformákat tanítunk. napközi. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. ha nevelni akarunk. nevelô hatások alkalmazására. a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. elgyengülnek. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. hanem egy míves munkát. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. számára plasztikusabb és kifejezôbb. A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. az óvodán. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. pozitív jellemvonásokat. kérdezze meg idônként mit. bátorság. De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz. Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. kishitûség. Az átlagnál zajosabb környezet. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek. hanem kevésbé irányított. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás. a nevelési folyamatban is. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk. beszédtechnikája. Tévúton járunk. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. A zárkózott. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. iskola. ami nem más. amely az apró mozzanatokban. önbecsülés. A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. hatásokkal foglalkozni. Bízunk benne. Mozgást tanul. Ehhez az kell. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. magas hangon. a gyerekre koncentrálni. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. hiszen a neveléssel. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. módszerekben teljesedik ki. karakteres tevékenységnek kell lennie.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. A felnôttkorban érett. mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. A gyermek kifejezôkészsége. ô az. vakmerôség. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. Ez érthetô. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. Ki tudja magát fejezni. szorongás. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat.). s tevékenységét. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. Ne csodálkozzunk. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során. személyiségjegyeket. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. szemlesütve. akinek követheti az instrukcióit. hanem a tevékenység szabályozásában. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. közlési módja nemcsak a rá jellemzô. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. Korábban említettük. oktatási koncepciók változásához. „feladat” szóbeli leírására. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. tantestülethez. stb. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is.képzési – oktatási folyamat. Sôt. mint a nyílt tekintettel. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. ha egyedül van. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. csoportokhoz. vagy tûnhetnek el. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére.

ötletesség. a változtatás képességét jelenti. teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. ha gátlásos. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. megújuló képességének. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. mozgásvariációkkal.és gondolatvilágához vezetô utat. külsô szemlélôje lesz. Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. Pozitív élményt. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. önértékelés. Ha az oktató meg tud újulni. A gyermek kreativitása a hibajavításban.és magatartás formák közé sorolni azokat. akkor eléri. Egy kar. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. együttmûködését eredményezi. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. nehéz szabályok közé szorított viselkedés. amelyek nehezen deklarálhatóak. Az úszásoktatás folyamatában. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben. de a magasra állított önértékelés. Ez a további munka éltetôje. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához.és fejtartásra. amelyek pozitív töltésûek. rátermettebb. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. mint a szárazföldi tevékenységekben. a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. a szociális beilleszkedés. telezônek tartja az oktató útmutatásait. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. mint a lélektelen. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. individuális alkalmazását. de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. hogy a tanulás folyamatában. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. . A pedagógiai kreativitás. az oktatót. irányító résztvevôje és nem passzív. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. illetve. nem sablonosan ismétli önmagát. továbbfejlessze. Hogy megszerzett tudását. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. Fontos. A parton. Másmás minôségben. amely nem tûri a fásultságot. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. sikerélményt szerezhet. az uszodai jelek. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. tapasztalatát újraértékelje. a játszótéren. Az oktató magatartása. másképpen. önérvényesítés. az egyéb iskolai. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. Ez igen energiaigényes tevékenység. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. Ezt látjuk a kezdôknél. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának. koncentráló képesség. oktatói tapasztalatát említjük. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. döntési képesség. megszeretik a tevékenységet. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. a környezetet. Ha hétrôl-hétre. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. Itt ô is lehet ügyesebb. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. A mozgástanulásban. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. hogy a gyermek megfelelôen motivált. ötlettelen munka. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. a sablont. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. hangeffektusok alkalmazását. a motivációs bázis újra feltöltôje. a hangsúlyosabb levegôkifújásra. figyelmetlen. Vágyik arra.

Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. egy gesztust és már is kész a tragédia. Ennek oka abban keresendô. mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. Azonban elég. akkor sem zárható ki. kivétel nélkül mindenkit megillet. mint nevezett mesteredzô. akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója. akkor következik a bírósági eljárás. az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. Az ártatlanság vélelme. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. a törvényszöveg igen homályos.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . banálisan hangzik. ha valaki. Olimpikon. melynek végeztével pont kerül az ügy végére. ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. hogy ismerjük és tudjuk. fizikai érintésével valósul meg. konkrét eset kapcsán. az helytelenül cselekszik? Hiszem. nem sokat. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. és a társaságok joga. Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. Ha ezt megteszi. hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. Meglátásom szerint a jelen. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség. hogy nem. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. hogy mit árthat a bulvársajtó.amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke. Szerintem valamennyi trénerrel megesett már. a pénzügyek. amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. Meglehet. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . amely büntetôjogi kategória . A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. hogy amerikai kutatók bebizonyították. továbbá akkor büntetik az elkövetôt. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. Látható tehát. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is . valamint felnôtt magyar bajnok. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. ráadásul be is csapható. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. Marad tehát a szakértôi vélemény. Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . hogy ô soha nem követne el olyasmit. amikor kiállt Kiss Miklós mellett. a sport. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. ha az nem elengedhetetlenül szükséges. A Dr. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. amivel vádolják. Félô. 20 éven keresztül a Bp. Ifjúsági Európa-. Kiss Gergô László 1977-ben született. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû. amely bármilyen félreértésre. Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. továbbá az. és szakvéleményükben megállapítják. félremagyarázásra adhat alapot. és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény. amelybe került. Szakterülete a polgári jog. Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. Hiszem. A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. csakúgy. még akkor is. hogy nem történik sem erôszak. mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. Tehát. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. azon belül is a szerzôdések. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. legyen az szülô.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. Dr. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot. sem pedig közösülés. hogy kettesben maradt tanítványával. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. vagy félremagyaráz egy mozdulatot. a tanúk és a testnedvek hiánya. mert a látlelet.

Tiltott anyagnak vagy származékának. hanem arról van szó. felbujtás. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban.1. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be.3.8. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. Ez világosan meghatározza azt. ennek leplezése. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is. amikor gyógyszert. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására. pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. a Szabályzat 2.illetve keretorvosának véleményét. Ezért az a célunk. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens.8. 2. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen. Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több. segítség vagy bármely más bûnsegédi. sportitalt vagy más. hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. az ellenôrzéssel. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl. önhiba. Természetesen ez nem azt jelenti. a leggondosabban járjon el minden esetben. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen. és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal.mob.hu és a www. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható. felbujtói közremûködés. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak. avagy ebben való közremûködés. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code).hu.5. A jelenlegi 2004. 2. 2. aki versenyeken indul. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete.1-2. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www.sportkorhaz. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása. hogy mindenki szed valamit. étrend-kiegészítôt. hogy szándékosság. ha ilyen nincs. és a levett dopping minták kb. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült. 2. valamint a www.hu web-oldal is. hogy már alig van olyan sportág. Mint láthatjuk. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni. Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt. amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze. illetve markerjének (jelzô . 2. hogy az a sportoló. és frissíti minden évben. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. illetve ennek kísérlete. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása.2.7. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése.gyism.6. Ebben az esetben kérje ki csapat. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon. 2. Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. netalán kezelô orvosától származik.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az. 2.4. gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót.

kapcsolatrendszert. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. s sav-bázis háztartás rendezése. kapkodó fogyókúráknak. kisebb meghûléseket feküdjük ki. ezek bizonyos tudást. stressz stb. Még sorolhatnám a különbözô. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. mindenképpen nézze meg az összetételét. ami gyengeséghez. sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. bizonyos nyomelemek. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. Ne sajnáljuk az anyagi. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô. mert ezeknek egy része dopping listán van. túlsúly eliminálása. Engedjék meg. s dohányzás. bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. s regeneráció. lappangó sérülések. ismeretet. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni.) szanálása. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. akkor nem fogjuk megtalálni a listán. az izotóniás sportitalok. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. Gyakorlatban még nem fordult elô. Ha valamelyik ezek közül hiányzik. ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. E és A vitamin.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját. Van néhány táplálék-kiegészítô. illetve az agykontroll. A sportoló súlya akkor optimális. Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot).) A többi anyag azért van a listán. Kerüljük az ún. kerüljük a dohányzást. Tehát ha valamely szer egészségkárosító. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. de kézenfekvô. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. ásványi anyagok. s sportpszichológia. akkor az anyag már nem doppingszer. s dietetika. Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. antioxidánsok. hanem súlyát illetne tartani. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. és izomgörcsökhöz vezet. Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. kerüljük a túledzettséget. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. azt csak nagy óvatossággal tegye. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. Rendkívüliek a mentális tartalékaink. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is. króm. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. s fizioterápia. s krónikus alváshiány. Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. mint például a szelén. kérjen tanácsot szakembertôl. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. cink. ami alkalmazható és valójában segít is. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is. hogy valaki ne bukjon meg. illetve készítményeket fogyaszthatunk. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. Mint a felsorolásból is kitûnik. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. akkor mi az. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. candidiázis. Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt. Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . nôgyógyászati és urológiai problémák stb. hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. s termovízió stb. s mozgáselemzés. a Kreatin vagy a HMB sem tilos. ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is. és legyünk tisztában vele. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni. ami szintén dopping listás. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. Nem rendeltetésszerû. s testsúly optimalizálása. krónikus melléküreggyulladások. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. kábítószerek). inzulinszerû növekedési hormon. ha másként nem. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. mint például a magnézium vagy a kálcium. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . Sokan kérdezik. hát fizessük meg ôket. valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. s mindennapi gondok. Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is).50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. vanádium. mint a C.

hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. tolmács). üdítô. A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). 2. összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága. Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve. gyúró. a tanúkat. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. valamint a doppingellenôrzés során: 1. 8. 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. 2. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése. azonban arra ügyelni kell. hogy az többé ne legyen kinyitható. ugyanabban a szankcióban részesül. kizárandó mindenféle manipulációt. a sajtótájékoztató. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. Nézzük meg. azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. 7. Második esetben két év eltiltás.) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról. vagy kéri a „B” minta kinyitását. sportorvos. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. étrend-kiegészítô stb.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. Az a tény. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. és utána zárja le azok fedelét úgy. és legfeljebb egy év eltiltás. esetleg sör). 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. esetleg a sportoló jogászát. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben. benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. de bejelentésre kötelezett. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg. hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). amely rendkívül érzékeny módszerekkel. MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. vitamin. ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-. azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek. mintha doppingolt volna. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni.s 2003/4 Több esetben elôfordult. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás. mindig ketten mennek és kb. illetve tápszer. Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. vagy meghatározhat olyanokat is. Asztma esetén ez nem elegendô. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. 4. amely a sportolót felszólítja. nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl. Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. gyümölcslé. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. amikor a sportoló igazolja. és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta. A kijelölést dokumentálni kell. A laboratórium igazolja. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra). Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. illetve a verseny. 5. 3. és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. . hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát. tekintettel arra. vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. Azokban az esetekben. így például olyan anyagok tekintetében. ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel. 6. Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. csak abban az esetben. amely 150200 Euroba kerül. a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül. az eredményhirdetés stb. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. 9. hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. meghallgatja a sportolót. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû.

. 10. Az éves tagdíjat befizetem..... számlájára kérjük befizetni.......... hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe......... ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô... Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára..…......... hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún..... Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl.... illetve a diabetesre vonatkozik. A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el.………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz.... Munkahelyi beosztás:…………………………………………........ atlétika............... hogy szolgáltassanak. ………………………………….. melyet az ún.……………...... és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára...…………... és ugyanakkor megvédjük azokat.. Többször számíthat így pl.. Terápiás Kivételt........ akik a tisztességes felkészülést választják. akkor kérhet ún.......... doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat. soha ne érezze magát biztonságban........hu E-mail: nora... A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1... Legmagasabb iskolai végzettség:……………………………………………………………….......… Szül...... Tel/fax: 471-4325................. cukorbaj)........52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik. Munkahely:……………………………………………………………………………………........ A többi esetben randomizált kiválasztás történik............ mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: ……………………………………...Ft. Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is....… Telefon:…………………………………………Fax: …………….. A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000. .... az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre..... Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest. Kelt:…...………………….………....... 2.…. A sportvezetô.. postai címére és az évszámra......................... de nem is kell ellenôrizni..........……... a cél az.. Levelezési cím (irányítószámmal):…………………………………………………………….......... amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges.. ahol a pozitív esetek száma magas.......... Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól.......………………………….....……………………….... és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt.Nyelvismeret: ......... súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes...Ft évente... illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell..... 06-30-9910-203.... Internet: www............. 4....... aki doppingol..... Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben.......dátum:…............ aktív dolgozók részére 2 000...iif. sportedzô. Sportszakmai érdeklôdési köre:…………………………………………………………………………………………………………........….... szakedzô. Mindenkit nem lehet... Dózsa György út 1-3..iif....... a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek................. az edzô.... Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére...…… Szül.. Gyôztesek...... a sportor- s 2003/4 vos..…………………………....…………………………... Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató.met. 6.........bendiner@helka.. ami azt jelenti. 3.....… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:……………………………………………………………………………………………………………………. Név:.....…... hogy az..... 7.. amelyre a tagdíjat befizette.. mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos....………..... 5...hely:……………………………………….. Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô. és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása).....hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni..............…………….......... Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani... Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll....... Több sportágban (úszás............. E-mail:………………... Súlyozott kiválasztás történik.......

s az új ágazatok. Ifjúsági és Sportminisztérium is. majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt. hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység.. továbbá Fülöp Tibor alelnök. s akkor gurul a szekér. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. s ennek jegyében. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni. hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére. Azt sem gondolhatjuk komolyan.a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását. miszerint a fô hogy pénz legyen. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. s számos olyan szakosztály mûködik. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését.. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei. Sportmenedzseri-.... különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember. Tizenheten rajtoltunk. hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál. sôt nagyon is érthetô. nem kétséges. mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-. ahol egyáltalán nincs edzô. s A kerékpár kultúrában a dánok. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. sportszakemberekbôl áll. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl. mint Európa más országaiban. a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje.és szabadidôs sport specialistáit. Annak ellenére is. s az a dilettáns felfogás is. célunk.. a primitív. Programunk két összefüggô.és kiadványunk úgyszintén . Egyesületem. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat.itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat. akik egymásra találtak ebben a szándékban . csinnadratta nélkül zajlott le. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg. . vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el.. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. ír olyan... s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal. valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár.. Sportágfejlesztési-. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete. mint a mountain-bike. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit.. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki. de hát mitôl is lenne?!. mint a kerékpározásban. Dokumentációs-. a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense.. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. megjelenésében egyébként profi klubról. ahol edzô viszont egyáltalán nincs. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk. siker és népszerûsítés. s bár minden különösebb felhajtás. Edzô-.. szakedzô. a testület fôtitkára. míg a másik.. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. tehát nyolc esztendôt ölel fel. Nôi és Versenyzôi Bizottság. Olyanokból. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és. Alacsony a létszám. Versenybírói-. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is. versenyzôkbôl. A sportágban zajló szakmai munka hiányos. Hazai György szakedzô. hogy ekként országosan elismert. de .. biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen. Mi lehet a baj. A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok. hollandok. vagy inkább nem is létezik. s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket.. Érdekes. az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat. Mellesleg pénz sincs. ideértve az utánpótlás edzôket. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen. Oktatási-. Akadt néhány eltökélt. mellettük testnevelô tanárokból.az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében.. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. A szervezet . a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke. bár nem ennyire. a diák. A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan. ínség. Országos szövetségünk fôtitkára. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én. azután Vasvári Ferenc. az ok. amelynek résztvevôi: Kálmán József. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést. a szülôket és a gyereket is.fôként vidéken . mégsem elhanyagolható..

. a MOB.. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát. Nemzeti Sportszövetség. s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal. már ami az anyagiakat illeti. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget.. Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag. hogy miként látnak munkához... hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek. Sorra venné.. terjesztését jelenti. pontosan tudtuk és tudjuk. eredményesebben MÛKÖDÔT.géndoppingról.Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást. valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését. mint amilyenek az iskolák. Gallov Rezsô . s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni. talán mondanunk sem szükséges.. egy pontos.. qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag. becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság..Informatika és kommunikáció a sportban .. csak mutatóban. A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése.hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei. és valakik csináljanak egy újat. Elkészült a MAKET 2004. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására... hogy egy régóta sok nehézséggel.. Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel.. felvilágosítást és a hazai. nem várhatunk ölbetett kezekkel. amely komplex szervezést.. s nem kevesebb. jobbat. másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal. amelyben. S ha már az elôadásoknál tartunk. mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni.” Ön ezek közé az újak közé tartozik. Ebbôl a ténybôl.majd csak azt követôen kerülhet sorra.Tudjuk.. Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében..szemelvényként. hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk..54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. megpróbáltatással küszködô. mire számíthatunk. évi pontos mun- s 2003/4 katerve.ismerve társaim elszántságát és képességét . Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése. a Magyar Edzôk Társasága. részletes diagnózis készítése. vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is.. ha már leteszünk valamit az asztalra. mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel. A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô. de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette.. Sorolhatnám még pályázatokkal. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak. továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban. kemény munka vár ránk. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját.. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném. de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították . Hát ennyit ... kiadását. az érdekvédelemmel. Nyugodjék békében. kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése.. A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl.. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával. így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek. Nincs kétségem . a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján . a pályaválogatott keret edzôinek.

képzésének és továbbképzésének. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. szemben a rövid szervezési idôvel. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. TÁRGYI ESZKÖZÖK III.. Dr. Annak ellenére. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. INDULÓ TÔKE II. TARTALÉK E. Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003.k. Kötelezettségek I. továbbá szakmai.k. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel. IMMATERIÁLIS JAVAK II. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A.. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. mint a legmagasabb szak- mai elismerést. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét. dr. Tamás István fôtitkár s. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek. elnök . s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket. a 2002. december 1. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva. ÉRTÉKPAPÍROK IV. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003. Dr. Céltartalékok F. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Ormai László s.Ft-tal támogatta. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot. Ormai László elnök s. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll. valamint érdekvédelmének a fontosságát. Összefoglalóan megállapíthatjuk. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében.Ft-tal. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki. és a Mesteredzôi díjat. Örvendetes.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. Saját tôke I. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. A MET 2002. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. Befektetett eszközök I. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. a III. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. KÖVETELÉSEK III.k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. az I.

k.670 4. Összes bevétel (1. Ifjúság útja 6. Tárgy évi eredmény (19. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját. hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai. sportfinanszírozási stb. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4.+14. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003. sport. A javaslatokat dr.00 órai kezdettel kerül sor. vagy bármely fokozatú edzôi. Harsányi László címére (7624 Pécs.593 4. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C. edzésbemutatók. Vállalkozási tevékenység bevétele (10. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni. Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A. szakirodalom beszerzése.-8. Tagdíjból származó bevétel 97 280 5. elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003. sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A. Közhasznú tevékenység költségei 1. Harsányi Lászlót. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. Anyagjellegû ráfordítások 302 C.20.623 E. A dr. illetve közzététele témákban). Összes tevékenység költségei (13. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B. problémák megoldásához. akik edzôi munkát végeznek. Ormai László s. Sor) 1.-11.sorok) 1. Dr. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7. A szervezet nyitott mindazon személyek számára. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult.593 4. sorok) 0 0 1. sorok) 1. december 20-án Pécsett . a MET elnökségi tagját választották meg. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak.114 G.-15..593 4.900 2.670 4.114 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14. edzéstervezés. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2. sorok) 0 0 6. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés .56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002. akik az edzôk. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû. EU és a sport.798 D. 2003. Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3.+9. ráfordítások 3. jelentôs esemény a társaság életében. Egyéb bevétel 188 618 B. Adózás elôtti eredmény -8 684 I. A testület negyedévenként ülésezik. Értékcsökkenési leírás D.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ). Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.és sportág-igazgatási. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest. december 1.114 E. és a szervezet céljait elfogadják. testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek. Adófizetési kötelezettség 0 0 J. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17.798 1. Egyéb költségek.

az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede.40 óra: Megnyitó – Dr.10 óra: Ebéd 14.Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA.40 óra: 11.” és a 17. nap Levezetô elnök: 7.” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150.” 11.: 06-66/459-366.” 14.” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában. regisztráció 08. Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség.hu „A jó a mának szól. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató . a sport iránti attitûd kialakításában.20 óra: 12.30 óra: Dr. A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.20 óra: Szünet Magyar 18.40 óra: Dr.40 óra: 12.” 12. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI.50 óra: Dr.sulinet. nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08. 2004.55 óra: Dr.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10.15 óra: Dr.” (Tatiosz) Tervezett program 1.” 16. Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08. Ebéd – hazautazás.” 10.50 óra: Dr. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.30 óráig: Beérkezés. március 5 .00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18. század doppingja.30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása.” 11.20 óra: 10.50 óra: Társaság! Kovács Géza . – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban. 136 Tel/fax.” 13.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2.” 15. E-mail: suli4424@szolnok. Lencsési út. . 5600 Békéscsaba.30 óra: Dr.40 óra: 10.” 09.30 óra: Dr. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció.00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése. Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.10 óra: Dr.30 óra: 9. Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában. Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára. szállásfoglalás.35 óra Szünet Támogatja 16.” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai.10 óra: Szünet . Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár .00 óra: 9. Szabó Tamás prof. 08.00 óra: 12. a kiválóság a jövônek.Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa.6.

Friedmann (1999). 2. vagy e-mail-en. EPS) elmentve kérjük. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. a mû címe eredeti nyelven. az ábrák.44-es floppylemezen. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. 3. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. hajlítás). (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. A kézirat gépelt terjedelme az 5. ábrák címét kérjük megadni (Pl. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. Pl. Ez alatt a tanulmány (kifejezô. TIFF. 298 p. Könyvnél: a Szerzô(k) neve. Pl: Carl. esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. K. Verlag Karl Hofmann. P.). A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG. ábra). Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést. városa. szimpla sortávolsággal.58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). az eredményekre. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6. az eredményeket és a következtetést. 1. ábra /Térd feszítés. Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1.0-ás formátumban. 43-48. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. pl. alatta az intézet. a módszerekre. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen.: Friedmann. a táblázatokat szintén Word 6. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. a könyv címe (eredeti nyelven). a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. a lapszám. és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. Schorndorf.0-ás formátumban. a megjelenés éve. a megjelenés éve. Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét). A kéziratokat egy példányban. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. a folyóirat neve. Leistungssport. A szerkesztôség . intézmény nevét kérjük megjelölni. értelmezhetôk legyenek. de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva. A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. A táblázatok. Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. rövidítések magyarázata is szerepeljen. – Bärtsch. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. B. fájl-. munkalapnév stb. a kiadó neve.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful