P. 1
ME_200304

ME_200304

|Views: 136|Likes:
Published by Arany Gitta

More info:

Published by: Arany Gitta on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2015

pdf

text

original

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

Míg a hamisítatlan. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. vonzó italból. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. s némi televíziós segítség. Gondoljunk csak bele. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. de leginkább az italokat. a logo is). manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. amelyek undorító férgeket. s máris kitûnik. az országos adásban viszont már – annak ellenére. s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. Magyarán: a technikai segít- . Ormai László –. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. különösen a sört. életszerûen látszik a szponzor üzenete. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. gusztusos. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. technikai trükkökkel számoljunk. olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. Rengeteg jogi. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott. a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. Maguk sem tudták. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). lassan már az is megszokott. hogy hol egy hibás kéztartás. szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára. Pedig “csak” annyi történt. már jól nyomonkövethetô. az ég adta világon semmi különös nincs. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. s a vetítés után maguk sem tudták. hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható. egyelôre hiába. animátor –. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. hol az esetleges hiba. ôrült elméleti példának hinné a fentieket. hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. patkányokat ábrázoltak. hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. Abban. A képen látható. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. De nincs már messze az az idô.

a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1.yahoo.8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet. hetet vehetett igénybe. hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk. Bizony eltévedhetünk benne. kutató vagy 1. rádió. és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. szövetségekkel. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. akik ezt a cikket olvassák. S bízunk abban is. A kutatás és sport. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. Testnevelési és Sporttudományi Kar. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. elküldéséhez. az edzôk és sportolók számára. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. Nagyon reméljük. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. hogy mindazok. hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. hetekre. raktáraiban. ábra edzôkollégánkkal. egyetemekkel. az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. Választhatunk. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. stb. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. még emlékszik arra. parkban ülve (mobil telefon segítségével). TV társaságok stb. természetesen bizonyos megkötöttségekkel.google. edzôk. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett. Hozzájutva végre a cikkhez. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). otthon. Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban.com www. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre. miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. már gyakorlott használói az Internetnek. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk. ábra). keserves procedúra ma lerövidülhet napokra. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk. kutató intézetekkel stb. Ha nem. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. ami több napot. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. Az Internet nagy segítség a kutatók. amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. amelyben a chipek. aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére. dokumentum). sportolók számára is. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. repülés közben. Óhatatlanul lemarad az. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. sok hosszadalmas javítással. Biomechanika tanszék. amelyekrôl szin- . Az idôsebb generáció. Ha szükséges. repülôtéren. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába. Ez a többhónapos.

ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét. amelybôl tíz témakört jelenít meg. animációkkal színesítve. hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). Ha a magyar szót írjuk be. akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét.com 3. megjelenik a következô lap. amelyen arról tájékoztatnak. feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. ábra). A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. akkor megjelenik a következô oldal.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. sportszakma. sportorvoslás (Sports Medicine).com www.meyer-meyer. tánc (Dance). hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl. ábra). Minél mélyebben hatolunk az adott témába. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva. akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. rekreáció (Recreation). High Jump Coach 2000) kattintunk. amely megjelenik a következô 3 oldalon (3. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. ábrákkal. Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. és az 5. ábra).sports.humankinetics. és az információáramlat csapdájába eshetünk. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. stb. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. amelyen a honlap neveket láthatunk. Ha határozott célunk van a keresésben. Ha például a magasugrás érdekel bennünket. amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. amikor zárt kapukat találunk. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. vízisport (Aquatics) területérôl. távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. ábra . Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót. Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. Könyv. A felsô sor könyvek (books). akkor kattintson a fenti honlap címre. testnevelés (Physical Education). eljuthatunk egy olyan pontra. hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni. Ha azt szeretnénk. egészség és fittség (Health and Fittness). ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. A lista elején az új kiadásokat láthatjuk. a high jump kifejezést. szoftver (software). Miután megnyomtuk az Enter billentyût. 2. videófilmek (videos). akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. akkor a kék színnel írt szövegre (pl. (Sports). sorozatképeket láthatunk ugrásokról. annál nagyobb a veszélye annak. akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. amelyrôl könyvek jelentek meg. mint angol nyelven. majd a korábban megjelenteket. folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek. Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. folyóiratok (journals). Ha az angol szót írtuk be. de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. Meg kell jegyezni. Ha pontos elképzelésünk van arról.

A fizetés alól csak azok mentesülnek. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni. akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira. mint a könyvtárba). A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót.sote. és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon. ami pénzbe kerül. amelyeknek az absztrakját. amelyben minden tanulmány megtalálható. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. Természetesen tovább tallózhatunk. www. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. amelyben cikkeket keresünk.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. Ha a szerzô nevét tudjuk. akkor az évszámot is beírhatjuk.10 MAGYAR EDZŐ 4.com). hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó.springeronline. Ha tudjuk. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. stb. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket. Ha a sporttudományt csak érintô. akitôl olvasni szeretnénk. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. sportquest. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences). bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. SIRCdetective. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. SIR Cexpress adatbázisokat is. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. és nem kell könyvtárba menni. akik megrendelték a folyóiratot. videofilmeket. amely magába foglalja SPORTdiscuss. akkor a szerzô nevét írjuk be. amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. megismerve a cikkek címeit. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban. Ezek a szerzôk. amely 1902. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni. amely jellemzi azt a témakört. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. kosárlabda. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. Kimeríthetetlen tárház. 5. amelyet a Human Kinetics ad ki. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. órákat eltöltve. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti. de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni. amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. a Human Kinetics weblapjain. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. atlétika. ha kérik. nem kell különlenyomatokat kérni postán. ábra . és kattintani kell. www.lib. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon.

A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk. akkor több ezer találatunk lesz. Ha ez megvan. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. Ha ez a feltétel nem áll fent. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. mert elektronikus segítségünk is van. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. hogy 32 olyan cikket talált a gép. amelyhez az említett programra van szükség. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. Eddig könnyû dolgunk volt. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább. Természetesen csak akkor tehetjük ezt. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. Az elôny csak annyi. Nem biztos.hupe. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket.lib. és elolvashatják. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk. www. amely nem csak az adott témakörben használatos.sztaki. akkor kattintsunk a full text szóra. bírósági eljárás indulhat ellenünk.sote. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak.dsd. oldalszám. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni. Ezután a Go szóra kattintunk. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. PDF feliratokat láthatunk. majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. ha regisztráltatjuk magunkat. www. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. Az elsô a legfrissebb közlemény.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. és utána elküldeni. www. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. szolgáltatásaival az interneten keresztül.hu honlapot. Megjelenik az EISZ nyitólapja. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell. hogy „full text”. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. Nem mindenkinek adatik meg. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. sôt el is menthetik. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. ha olyan kulcsszót írunk be. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. Ha cikkeket akarunk keresni. Full text + links. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. száma. A lap felsô részén fehér betûkkel írt.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). ahol megtudhatjuk. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. Megjelenik a következô oldal. Bízunk abban. szerzôk). hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. folyóirat. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. Ugyanis. Ha használni akarjuk a www. Ha nem tudjuk az angol szót. és rákattintunk a Go szóra. hogy csak a bibliográfiai adatokat. ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. 2004. amely az izomlázról szól. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. megjelenés éve. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. Erre megjelenik a regisztrációs oldal. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. kutatók munkájának szerves részét képezi. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára. beírjuk a korábban jelzett sávba. amelyet ki kell tölteni. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához. Ha errôl elfeledkezünk. amely által beléphetünk az adatbázisba.om. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. mint a nyomtatott folyóiratért. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. akkor a Science Direct sort válasszuk. elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. Megjelenik a következô oldal. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. és máris megjelenik a következô oldal. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz. Ha azt akarjuk. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell. A legújabb információk szerint. ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. táblázatokat.

Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése. és alkalmassá tesszük arra. hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). amelynek munkatársai kérdôíves. In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. (1.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé. ábra .1 és az SPSS 11. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra. A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk. Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani.és Kutatóintézet. A NUPI Diagnosztikai. a Héraklész programból és 1.és Pedagógiai kutatócsoportjától. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis. 2. hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. a döntéshozatal támogatása. A Héraklész program a legtehetségesebb . meg kell jelenítenünk. interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén. a publikáció.5 szoftverekkel.

és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . amit a kisebb színes foltok jeleznek. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. A programban jelenleg kb. A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. de a térképen egyértelmûen láthatjuk. 4. ábra . ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el. (2. 3. 1300 gyermek sportol.

: Debrecen és Nyíregyháza térsége). hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek. ábra . Terveink között szerepel. hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával. ábra keznek a Héraklész sportolók. adatfeldolgozásra. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. (5. 7. (7.14 MAGYAR EDZŐ . Az SPSS program adatelemzésre. amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is. 6. hogy vannak olyan települések.: Tatabánya és Oroszlány térsége). ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra. 5. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. Programban ke7 letkezett adatokat is. A 3. és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit. ábra s 2003/4 . és vannak olyan települések. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. Az SPSS 11. (6. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát. valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát. ábra) .

hogy meghatározott terminálról lépjenek be. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. Keywords: information search. Kulcsszavak: információkeresés. Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. amelyik a TF Könyvtárban készül. teljes szöveges adatbázisok. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. full text databases. sportadatbázisok. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok. ábra. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. bibliographical databases 1. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket. vannak. Ezek közt van olyan. 2. A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje . amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. on-line databases. ábra. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. olyan is található. melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. Sokan nem tudják. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. hanem arra is. sport databases. online adatbázisok. ezért fontos. melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen.

Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták.de weboldalról eln.bisp-datenbanken. tanulmányok. ábra). a www. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk. amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak.bisp-datenbanken.dshs-koeln. illusztrációkkal. vagy a zb-sport. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is. grafikonokkal.de címrôl.de. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje . mint a Web of Science citációs.sote. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www. könyvrészletek. Ezen kívül online szótárakat. Nagy elôny.dshs-ko- 5.eisz. Az EISZ-t a www. ábra. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. cikkek. így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet. ábra.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is. Könyvek. ábra). Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron. ábra).lib. disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. enciklopédiákat is használhatunk 4 (4. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász.hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. Szintén könyvek. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel. tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg. cikkek. Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www. A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. lexikonokat. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le. a Science Direct full text adatbázis. tára is. ábra. A német nyelvterület szakirodalma a www.hu interAz EISZ net címen lehet elérni. Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2. francia.de címen. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3.

Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. vagy fölkérhetik a raktárból. évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www. melyeket helyben el is olvashatnak. dopping sarkot. hogy csak anabolikákkal lehet elérni. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. A világ egyetért abban. A honlap jelenleg is mûködik. s a doppingolás motivációi.mob. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. Ezzel párhuzamosan indult meg a www. A 2000. s dopping törvény. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap. és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni.hu címen érhetô el. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-.hupe. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája. meghatározása.hu honlap is. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek. Úgy tûnik. Ifjúsági és Sportminisztérium. rendeletek. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5. konferenciakötetek. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege. ábra). könyvek. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban. s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek. Innen azt is megtudhatják. amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne. és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani.szteroid. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. . vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket. Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. ábra. egyre inkább távolodni látszik. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. s a mindenkor hatályos dopping lista. ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www. jegyzetek. ábra). melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit. látogatottsága meglehetôsen magas. vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-.hu honlapon kialakítottunk egy ún. amelyekrôl eddig azt gondolták. tankönyvek. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. 6. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk.

Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. visszajelzéseket. nyomon követhetjük. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. s a doppingellenôrzés folyamatának leírása.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon. Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk. Az aktuális dopping listát a WADA ún. Az észrevételeket. az értekezletek és szimpózumok menetrendje.wada-ama. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. az információ elengedhetetlen része. WADA. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása. a különbözô regionális irodák adatai. aktualitások a dopping világából. recenziók. könyvek. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat. A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. . illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül. s hírek. Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását.

Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. illetve személy folyamatosan frissíthet. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. 7. amelyet minden felhatalmazott szervezet.és cél centrikusan. globális. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. mint egy minôségi. fax. amellyel számottevô telefon. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb. leveleket. célszervezetek. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax. 2. 5. de átlagos honlap üzemeltetése. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. illetve használhat feladat. 2. Elônyök 1. fax és postai költségek nélkül elérhetô. 24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. sportszakemberei. és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. illetve támogatott sportági szakszövetségek. telefon és posta költség nélkül. 3. Gyors: a felületre felvitt információ.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. telefon és posta üzeneteket. . mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. sportvezetôi. Célszemélyek. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. 6. egészségügyi szakemberei. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. adminisztrátorai. mind a saját szervezeteikkel. Cél 1. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. szervezetek egyesületei. illetve nemzetközi kommunikációt. 4. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. további hasz- nálatra alkalmassá válik.

letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel. A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. illetve lehetséges oldalakig. .20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8.

mob. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. egy jól megjegyezhetô. mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. közérthetô. a web áruház és a sportnaptár. a szervezeti felépítés. kézzelfoghatóan az irodába. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. képeslapküldés és végül a levelezés. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt. Így lett a honlap címe www. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki. a Torino 2006. találja meg a neki megfelelô. A nyitókép hármas tagozódású. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. hanem ô is részt vesz az internetes világban. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. és az angol nyelv menüpontok. információk feltüntetésével. az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést. elnökeirôl.hu . a szövetségek. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www. dr. a célszerûség. Budapest A XX. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. de minden sportot szeretô . információkat. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták.szakmai érdeklôdését segítse. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. és természetesen a sport területén is.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. és gyakran használt mozaikszót kaptunk. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok. Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló. és az aktuális hírek. a látvány volt fontos. több leágazásos almenü. csatlakozhat hozzá. sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére. annak fôtitkárairól. (1. A Magyar Olimpiai Bizottság. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját. a politika.az edzôk. és ötleteket. stb. a MOB bizottságai. így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést. az Athén 2004. ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. és a magyar sportvezetôk . így például a gazdaság. hogy címe egyszerû. a MOB elnökség tagjai. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô. Csak egy gombnyomás. az eredmények. annak szerkezeti felépítését.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság. a lakásba hozza a világot. számára fontos információt. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. az újságírók. a sportolók. a kultúra.így a honlapunkat is felkeresô . és jól megjegyezhetô legyen. és a MOB alapszabálya. Minden web oldal törekszik arra. mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni. a támogatók. Elsôdleges cél volt. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. tanácso- kat szeretnék adni használatához. és a legelsôk között készítette el saját honlapját. és a környezetvédelem. rövid történeti ismertetô a MOB-ról.mob. A mi esetünkben szerencsére. hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. a nemzetközi honlapok. stb. Mindenki. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé. aki a honlapot meglátogatja. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping. a MOB iroda dolgozói. hogy a honlap fôleg a sportszakma . mindenki.

továbbképzések: a MOB pályázatainak. pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. 3 limkekkel (3. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok. fotókkal Sportágak. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei. (2 ábra) . ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók. emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai. versenyszínhelyek: térképpel.2002. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. koszorúzások. EB. információi Vetélkedôk. VK. havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára. 2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok. továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára.

Remélem. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden. Sajnos. . a gyorsabbra. ha észrevételük. és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. a pontosabbra. és mivel mi is emberek vagyunk. linkek a világ összes sportszövetségéhez. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. Wada információk. tévedéseink elkerülhetetlenek.fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. sportegészségügyi információs vonalak. doppingvizsgálatok. linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. eredményei. hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden. Ezért is kérem Önöket. táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése. olimpiai bizottságokhoz. ötletük. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát. hatóanyagok. hibáink. magyar szövetségekhez. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. azt jelezzék nekünk. kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. Mi. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. az athéni olimpia magyar sikereit. célkitûzései.

1. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. ultrahang stb. eljárásokat. állóképesség meghatározását. A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA. Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. fiziológiai. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. orvoskémiai stb. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. orvos csoportokkal 60. 3. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására. nôgyógyászat. mint szolgáltatás mûködik. 2. szeptikus osztályok. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. orvostudományi kutatások és kísérletek. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. kardiológia. hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. érintett. korcsoportot stb. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését.INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly.invaziv. Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra. I. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. reumatológiai. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek. képekkel (multi képalkotás). A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította. A vizsgálatok több populációt. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint. Több vállalatnál.és a sporttudomány igényli. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. teljesítmény élettani folyamatokat stb.24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. célzott vizsgálatokra. A vizsgálatot végzô orvos. . 000-fö feletti vizsgálatot végzett.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. A szakirodalmak alapján megállapítható. onkológia. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul. és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. korházakkal. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. A testnevelés. általános belgyógyászati. Összesítve: . stb.

Radikális termikus hatások vizsgálata. kutatások. Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . s hôprovokációs válaszok az idô függvényében. egyértelmû. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre. munka stb. mikrohullám stb. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni. a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói. III. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. lappangó betegségek pontos felderítését. félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak. A rutin vizsgálatok. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni. sport. mely vizsgálatokat veszik igénybe. Ez olyan idôigényes.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra. kísérletek átállása külön idôt nem igényel. stb. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel. csontcementek kötési hômérséklet stb. (ultrahang. fiziológiai eltérés. Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. traumatológiai. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni. mely régióban található morfológiai. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. Az I. orthopediai. élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. a funkcionális folyamatokat.). Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. II.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló. csoportra jellemzô. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. infrasugárzás.

Irodalom Könyv fejezetek: E. Az ETT határozata alapján az Egészségügyi. Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M.: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV.évfolyam 6 1997. Szacsky M. Gyógyfürdôügy. Medintel Könyvkiadó 1999. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak. Konferencia Hargitai E. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994. External fixation of small bones M. Balneológia.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M. Gyógyidegenforgalom Major Z. életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti. a lágygammasugaras densitásmérô. Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft. archiválással stb. Ilyen kiegészítések és fejlesztések.26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra. Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. Kövári T.. Cziffer E. Benedekfi Ö. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII. (szerk.. A gyermekkori törésekhez társuló art. célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe. nov. 1995/2. . (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M. Entz L. Minifixation. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2. Szeberin Z. Honvédorvos Szacsky M.. Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t.-dec. feldolgozások. A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket.y. 2002.). Pécsváradi Zs. más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk. faktorértékeket. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések. HU/19635239-243 számon bejegyezte.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. évfolyam 5 1997. Pécsváradi Zs. évf. spirometriát.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV. Gyermek Traumatológia. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé. Nádor V. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M.: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7..: 52. Cziffer (szerk. Cziffer E.2002. EKG. Szacsky M. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással. Farsang Cs. 1997 Meskó É. Szacsky M.. pl. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját. múlti képalkotó rendszerek stb.

R (92) 13 REV) . és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . országos sportszervezetek honlapjaitól. hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. A sportnak. Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. a vakok. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. mint az EU-ban. nem csak testében. Fontos megemlíteni. hogy megteremtsük annak feltételeit. hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. Fogyatékosok sportja osztály. Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. kreatív cselekvô-. A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM. egészségesebb lesz. nagyítószoftverek. az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. esélyegyenlôségük megvalósítását. Braille-írásos kijelzôk. az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. társadalmi kapcsolatok teremtése. toleránsabb. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. így a weboldalakat is. karakteres kezelôfelületûek. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. A sport eszközrendszerével. Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl. szellemi és szociális közérzetének megteremtését. mint a fogyatékosok között. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. tapintható. siketek. ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. beszélô szoftverek költségigényesek. az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. évi XXVI. szolidárisabb. a sport iránt. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. de lelkében is erôsebb. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. Szeretném érzékeltetni. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. Aki sportol. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára. a másik a kommunikáció. hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. a lakosság 10 százalékát érinti. önállóbb.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. Fontos. De joggal elvárható a közintézmények. amely esetenként.

mint egy böngészô. Ez tetemes mennyiségû adat. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el. technikai vezetô. hogy ki melyik csapatban játszott. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. ami biztosítja. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet.hu. NBI/B. fórumok segítségével. vagy www. ha a portál megfelelôen van tervezve. tartalmak terén. hanem gyakran változó interaktív portálokkal is. Az utóbbi két csoporthoz. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások. egyesülethez. Ezek mindenki számára értékes információk. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. Jelenleg az NBI. A HBN rendszer magas védelmi szintû. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. hogy bárhonnan. Mikor a www. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. Ehhez nem szükséges más.hadballnet. Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. statisztikáinak megjelenítése. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz. Másfelôl. játékvezetô.index. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. és jóval többet tud. Magyar- . Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. csapatok adatai. Például híreket. Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. csak a végeredmények érhetôk el.origo. mint például www.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program. cikkeket. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. edzô. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. Ez biztosítja.hu. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek. bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. Rögzíthetôk az egyesületek. mint amire jelenleg használják. A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. Ezen oldalak legfôbb elônye.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban.

serdülôbajnokságok.hu a mai napig nyitott mindenki számára. gyermekkézilabda. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el. strandkézilabda. Játékengedély kiadás. A góllövô lista.hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. Ezt sokan nem veszik észre. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá. játékvezetô küldések. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella. …) segíti a munkát. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót. ak- .handballnet. Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget. hacsak valaki kézzel fel nem teszi. A www.és nemzetközi meccsek rögzítésére is.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. csapatstatisztikák. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. címlista. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé. mérkôzéslista. Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. jóllehet ezt nem használják. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista. Az oldal legfôbb erôssége a statisztika. játékosok. Elérhetôségünket a www. Ezek képezik az alapját a www. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz. Mérkôzés idôpont rögzítés. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra. Pályák adminisztrálása. dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. Játékvezetô küldés. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa.hu-n lehet megtalálni.ithelp. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel. A www. A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye.handballnet. sportszerûségi lista. így a weben sem jelenik meg automatikusan. hetes lövô lista. …) karbantartása. csapatstatisztika.handballnet. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki.

A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után. A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése. hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra. cikkeket írhat. Mint említettem. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. ha valaki új hozzászólást tesz.hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. hanem képeik között is böngészhetünk. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. A fôoldalon ez komoly szerephez jut. ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. A www. Így dokumentumokat tölthet fel. hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok.handballnet. ezért ez a közeljövôben nem valószínû. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk. ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. Az új portál alapja a felhasználókezelés. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek. Fontos. Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. . Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra.30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista. A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. de a cél mindenképp a bôvítésük. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre.

biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre. hogy munkájuk bemutatásához. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. amely már több mint 40. q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –. Elöljáróban fontos megemlíteni. döntés elôkészítésre való rendezése. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról. jól kezelhetô regisztrációja. célkitûzés. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra. ábra tására vállalkozom. E rendszer mûködtetése. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt.000 fôt. Budapest I. hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert. több mint 1. amelynek bemuta- 4. A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. ábra . a Hydra általános bemutatásából. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az. A Hydráról általában 1.000 játékos. ôszétôl mûködô valóság. 2. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert. hanem 2003. Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni. q 5. megoldandó feladat. II. amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke. a világhálóra tereli. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra. Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. nyilvántartása nélkül. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos.

valamint sportszervezetek. Mindegyik szint más-más programokhoz. a védett. 4. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. III. hogy természetes módon.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség.nla. 10. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. A Hydra felépítése Látható. (Jelszó ábra. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja. mert megmutatja. A biztonságos mûködés elvét. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8. Tapasztalatunk szerint. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. 8. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. körzeti. valamint az optimális sebesség elérésének elvét. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. 3. válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. önkormányzatok. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. típusáig. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. méretéig bezárólag. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. területekhez enged hozzáférést. Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. ott felsôbb. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények. vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. szerkezetük sok elemükben hasonló. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél. (Kérem. a felhasználó-barátság elvét. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. 9. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. sok elemükben pedig különbözik. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . A programok száma természetesen bôvíthetô. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai. ábra programot is képes kezelni. dia) Látható. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. ábra közvetlen adatbevitelre. dia) A fenti. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. dia) Látható. (Kérem válasszon támogatási programot ábra. amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. Aki a hydra.hu Internet címre klikkel. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig. vagy elegendô – minimális – tudás. ahol azonban erre még sincs lehetôség. másrészt az adatkezelés biztonságára.

dia) Egy szervezeten. hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. ábra Jól látható a fenti ábrán. amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. Nyilvánvaló. edzôk munkáját.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. (Kérem. aktualizálhatjuk is azt. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. ábra . A játékosoknál például az alapvetô. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. dia) IV. (Intézményi adatok ábra. Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. A testnevelôk. az ahhoz kötôdô edzôk. 20. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. sôt a szervezetet vezetôk adatait. 13. edzôkrôl. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg. el legyenek juttatva a partnerekhez. valamint olyan adatokat is. listáit is. longitudinális vizsgálatokra is. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. alá legyenek írva. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma. szervezôkrôl a Hydra. az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt. annak érdekében. hogy 2004. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. hálózatát. edzô adatai. 18. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet. Tekintettel arra. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. testnevelôk. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. Ennek célja az. össze legyenek kapcsolva. tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. dia) (Edzô adatainak módosítása. 1. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. Itt hívom fel a figyelmet arra.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. Esetünkben azért is fontos ez. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra. A megyéken keresztül tudunk eljutni. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. 2003. hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. a szükséges mellékletekkel. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. ôsze során az intézményekkel.

az adminisztratív ellenôrzésre. Bízom benne. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk. a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. 20. A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére. 2. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. és az adatbevitel módja decentralizált. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. A GYISM 2003. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására. (A Hydra elônyei. valamint a különbözô sportágak. az esetleges átfedéseknek. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. országos hálózaton teszteltük. Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. ábra . ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI. a világhálón keresztül történik. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának.34 MAGYAR EDZŐ 18. 21. Utánpótlás-fejlesztési Program. ábra 21. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. Körülbelül 50. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. hogy már mûködik. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. dia) 3. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest.

a teljesítmény-diagnosztikában. a szimulátoros edzés végrehajtásában. a mozgáselemzésben. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. Az így nyert adatokból a . A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. ábra 2. ábrák) 1. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. ábra 5. az üléspozíció kialakításában. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul. ábra 4. Budapest 3. ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. információgyûjtésben. a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. az edzések tervezésében. a „Yasec” mûhelyben készült. az aerodinamikai tervezésben. A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik. ellenôrzésében és értékelésében. (1-2-3-4-5. a hajtástechnika optimalizálásában.

Folyamatosan látható a teljesítmény. ábra) 10. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. a pedálfordulat. A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában. pedálfordulat. MTB. és kiszámolja az ideális vázméret adatait. táv. teljesítmény. Az állítható nyereg. ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. az idô és a sebesség értéke. idô. A labortesztekhez gyártott érdekessége. energia felhasználás. ábra 6. sebesség. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. (7-8-9. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. ábra 7. ábra . hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása. pálya és labor.36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó).és kormánypoziciónak. valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám. (6. ábra gép elkészíti a csontvázképet. Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti. a hajtástechnika hatékonysága. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. a pulzusszám. és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar. Kiszámolja például. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. és késôbb kiértékelhetôk. hogy hossza állítható. (10. ábra) 9.

Országúton.com www. ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12.fondriestbici. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta.de www.hunbike. terepen. Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének. A digitális technika. az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta. szobában vagy teremben. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések. (11.fi www.de www.janullrich. ábra) 14. A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak. „pályaközelben” is realizálható.hu www.srm. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”. illetve a csapattársak közötti információcserére. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak.radlabor. azaz „füles”. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést.com www. az információ megszerzésének és továbbadásának. (13-14.vicon.de . Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló. A legfejlettebb óra. versenyek idôtartama alatt. a tudományos edzéstervezésnek. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik. a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére. pályán.polar. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk.pulzusmeres.tacx. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet.hu www.nl www. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk. (12. A világháló. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló. ábra) 13. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek. ábra s www. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja.

s a 90es évek óta néhány sportágban (pl. testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. a kreatin illetve kreatinmonohidrát. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés. Ugyanakkor – igen nagy dózisú. A szintézis helye a máj. Közismert ugyanis. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel.része ezt a témakört tárgyalja. fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. ezzel illetve ezzel is magyarázható. a folyadékfogyasztás. Bár a kreatin. illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le. mégis hatásáról. hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. nagy testtömegû. atlétika. mint 3 aminosavból glicin. s kreatin képzôdik. Miután állatélettani és hu- . hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. a vese és a hasnyálmirigy. a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására. Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges. halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról. ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert. de speciális esetekben . a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre. súlyemelés. Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. azaz izomhipertrófia jön létre. intenzív edzést végzô dobóatléták . a fogyasztás során történô táplálkozás. Itt célszerû kihangsúlyozni. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly. alkalmazhatóságáról. A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja. a szívmûködésre s keringésjavító hatású. ami a vizelettel ürül. adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. kreatinkiegészítés nem indokolt. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött. A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. arginin és metionin .ennek többszöröse is lehet. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak. hogy írjak egy rövid. A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe .pl. s lebomlása során kreatinin keletkezik. s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez. s ezért a rovat jelen immár hatodik . ez a magyarázata annak. A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. akik teljesítményében az állóképesség dominál. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is. Több edzô is kérte. ami. azt igazolja.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével. hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat. s az nem teljesítménynövelô hatású. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. a húsok. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény. úgy vélem.

Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. hogy a folyadékbevitelt is növeljük.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. 1 dl plusz folyadékot igényel. akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. Egyes vélemények szerint – fôleg. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. Pl. mint legális dopingszert jellemezni. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. Továbbá feltételezhetô. a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. Fontos viszont. Van. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. s vannak olyan egyének. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. illetve lehet kedvezôtlen hatása. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. bár a hatás mértéke – mint más szerek. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. pl. feltöltô szakaszról. Végezetül kihangsúlyozandó. minden g kreatin kb. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. segíti a kreatin hasznosulását. napi 3x3 g kiegészítés. esetleg 4x2 g. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. Összegezve megállapítható. ezért is szokták a kreatint. aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre.

hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. a szelén és a cink. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. Általános szabály. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják. lógiai anyag károsodásához vezet. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. mint a professzionális sportolóké. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. az Evitamin. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. Aki rendszeresen sportol. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak. hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. Az egyik példa erre a Q10 koenzim. Az azonban fontos a sportoló számára. Egyre több sportoló használja a glukozamint. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra. hogy a vitamin. növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek. nem árt kihangsúlyozni. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- . étrend-kiegészítôkre. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. mint például az LDL koleszterin. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását.és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. Dr. különösen a biológiai membránok védelmében. Ezért fontos annak felismerése. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. különösen az idôsebb korúak számára.40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. ami gyulladással és fájdalommal is jár. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul.

. .felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. .a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák. a vérellátástól és vérkeringéstôl.és ízületi rendszer: .a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl . 2. csont. a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre. A Sportban – a felkészülésben. amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt. amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon. A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által. hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre.extrraízületi rheumatizmus . s még eredményesebbé teszi a kezeléseket. . Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ.ízületi húzódások és sérülések. a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet. lágy szövetek: . FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1. azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között. . ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén.zoster. q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik. A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû.fibromialgia. a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl. A fény. mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra. ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken.. ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos. így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. Farkas János. .a gerinc. fôleg a magas amplitúdójúaknál. q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs.neuralgia. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre. amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl.lágyszöveti traumák. . A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre. A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától.az ízületek rheumás gyulladásai.és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról. q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése. melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak. . amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek. q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával. Azon kívül. valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai.

bár önmagukban nem okoznak betegséget. A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték.égések.JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis. 3. IV. intokok és ízületek bursa-ja.aktív neoplasztikus megbetegedések. ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: . Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: . mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis.anaerób szöveti légzés. periartikuláris gyulladások.elektronikus implantátumok jelenléte.emésztôcsatorna-területi vérzés.vírusos. A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû. . .masszázst. . . sciatica. .melegség. valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen. amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze .görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások. discopátiás fájdalomszindrómák.krónikus és szubakut arthitis.aerób szöveti légzés. Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani. .fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása. haematómák gyorsabb felszívódásához. amelyeket nehéz diagnosztizálni. . indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1. . Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz.felfekvések. . Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott. keloid. végtagok nem megfelelô helyi keringése: . izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák. .fényérzékenység.bizsergés. ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében. csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok). A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I .akut bôrgyulladás. valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia. A Vifor. 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô. intercostalis neuralgia. OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL . . 2. ankylosing spondylitis.JPS készülék miatt. végtagi ödémák csökkentéséhez.zsibbadás . ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani.4. A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében.bôr erythema a kezelt felületen. ingyulladás. Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni. GÖRCSOLDÓ HATÁS . . A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak. A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát. .aktív tûdô tuberkolózis. mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet. REGENERÁCIÓS HATÁS . A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van. V. rheumatikus ízületi gyulladás.atherosclerotikus angiopátiában. A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor. . ezután pl.crural üszkösödésnél. . . akne és zoster.42 MAGYAR EDZŐ II. .szervátültetések utáni állapot. Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0. a fény intenzitása is nô. . diabetikus neuropátia). . Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést.bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot. mint pl. . psoriatikus ízületi gyulladás. izomburkok gyulladása. ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort. .intenztiás). kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés. amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô. sére használjuk. Mindemellett. felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést. Mellékhatások. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. psoriasis. 1.fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. trigeminális neuralgia. post-zoster neuralgia.psoriasis.diabetikus angiopátiában. A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével. a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve.bôr és lágyszöveti gyulladás. poszttrombotikus szindróma. . III.szélütés utáni állapotnál.terhesség. Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan.JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található. .5-rôl 6-ra nô. .helyi változások a páciens testén. Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm. Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel. Csak helyi kezelés adható. a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is).

hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében. nagyszerû edzô 1917. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést. s arra kérte a mestert. december 9-én született Budapesten. elpusztíthatatlan derûjét. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett.örökös. A római olimpiai bronzérem. az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük. A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban. s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. 1960 után hosszú ideig külföldön. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe. viszont úszó mozgása. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek. 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben). majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. a Gyermek. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997). A második világháborút követô elsô. bekerült a világválogatottba is. a budapesti Eb-n ért fel. A kiváló. magas szintû szakmai felkészültségét. a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben. december 4-én 86-ik életévében. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre. nem felejtjük. a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) . 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. Michael Rousseaut ô készítette fel. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert. a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. majd ismét Franciaországban. Pályája csúcsára itt. Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . s emlékét . Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott. Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. Svédországban. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. a csapat egyik legjobbja volt. a Magyar Vízilabda Szövetség. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak. az idôsebbik fiú. óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. aki nyomban felismerte.Ifjúsági és Sportminisztérium. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét.

fiatal korban tanítható. megbízható technikával. A létesítmény. hogy létesítmény. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze. A testnevelés órán. mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. gyakorlás. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. rekreációs úszás iránt óriási az igény.és lábmozdulatok. csoportok. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre. mint „kiválasztott” versenyzô. mert jönnek az új osztályok. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. ha a testkultúrát. intézményesített bevezetését. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . Gallov Rezsô Mozgástanítás. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül. 1015 mp taposással ott marad. biztonságuk stabilizálására. a csecsemô oktatás hivatalos. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. Ez nem jelentheti a bébi úszás. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. 20 évvel ezelôtt. hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. 2003. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen. hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják. A városi. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. Természetesen az uszodai helyzet. Az iskolai. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. fél év után el is bocsátják ôket. Az úszással elfogultak vagyunk. s esetek nagy részében remélem nem igaz. de 1-2 hónap. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. és a szakfelügyeleti. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. mint pl. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). de nem elég stabil. A megbízható technika a kar. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán. kerületi. a baleset megelôzést tartjuk. szabadidôs. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. sôt elengedhetetlen szükség. a közigazgatási szervek. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. Ez indokolja. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. hanyagságból. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. egyesületi. önkormányzati. melyek a képzés hosszú távú. intézményvezetôk. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. hiszen 2-3 hónapos. vízben való mozgásuk. s nem az úszni tudás hiányából. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. fegyelmezetlenségbôl fakad. követelmény. Testnevelési és Sporttudományi Kar. az egészséges életmódra nevelés. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. Az úszómozgás természetébôl. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. de nem szûklátókörûek. a versenysport iránt. de tény. Az iskolai. Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. a tanórán kívüli foglalkozásokon. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány.

szociális helyzete. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására.és magatartásformája. azt kell elérnünk. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. a fegyelem. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. A vízhez szoktatás természetébôl. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. Az úszásoktató testnevelô tanárnak. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. öltözéke. Az úszásoktatás (nevelés. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. edzôt. vízbeugrások. a hanghordozása és beszédkészsége. ha mély vízrôl van szó. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. Néhány neves. ötletességét. stb. néha improvizatív. mozdulatokat tanítjuk. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. a tevékenységi formát. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. a fellépése. képzés) két pólusú tevékenység. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. Egyik oldalon a gyermek. szabályai. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. koordinációs szempontból tárgyalom. vagy tisztálkodunk. meggyôzni. A testnevelô tanárnak. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. mint közeget kell megszeret- . ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. alkalmazásával – a vizet. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt. hanem a közeghez való szoktatás. a jutalom.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. úgy vélik. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. lebegés-siklás hason és háton. ha megisszuk. levegôkifújás-levegôvétel. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. hely. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. módszereinek változatos alkalmazását. befolyásolja az oktató motivációja. Ehhez gyakorlatra. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. ápoltsága és fontos mindaz. mint a szárazföldön. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. az egyéni értékek kibontakoztatását. eljárásokat. a gyermekek életkorából. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. Döntôen a személyiségjegyei. Valóban nem az. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. az új és új. akkor hasznosnak tekintjük. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár. pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. az egész alkalmazkodási folyamatot. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. Ismerünk és taníthatónak. nevelô hatások alkalmazására. oktatót. társadalmi közérzete. ismertek elôttük a csoportban tanulás. különösen. osztályban. gyakorlás módszerei. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok. Viszont azonnal ismeretlennek. kialakult és kialakított jellemvonások. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. el tudják magukat helyezni a csoportban. Ha a szülôi hiúság kielégítésére. mely feltételezi az önmegismerést. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak.és tevékenységformák kialakításában. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. könyvbôl tanítani és tanulni. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. a mozgáshoz. tapasztalatra. a változatos megoldások keresését. mozgásokat. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent. ismeretlenül merülünk a vízbe. gyakorlás szabályai. Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. s ugyanolyan jól érezzék magukat. ha tapasztalat nélkül. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. Ez nem zárja ki az ösztönös. ideg-izomrendszeri. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. idegennek tûnik. személyiségjegyekkel rendelkezik. edzônek tudnia kell. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. Ismertek elôttük a rend. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. a viselkedés. Ahhoz. ha fôzünk vele. a személyiségjegyeket. hivatástudata. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását.

kérdezze meg idônként mit. hanem egy míves munkát. Korábban említettük. vagy tûnhetnek el. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. mint egy alkalmazkodási folyamat. akinek követheti az instrukcióit. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. hanem a tevékenység szabályozásában. beszédtechnikája. maga a közeg zártsága. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. az óvodán. csoportokhoz. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. tudja és tapasztalja. kishitûség. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. karakteres tevékenységnek kell lennie. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat. anyagi elismerés stb. egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. A felnôttkorban érett. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát.képzési – oktatási folyamat. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. a gyerekre koncentrálni. tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is. személyiségjegyeket. meg kell ismernünk azokat. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. Az átlagnál zajosabb környezet. s tevékenységét. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. hatásokkal foglalkozni. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére. vakmerôség. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. közlési módja nemcsak a rá jellemzô.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. halkan beszélô. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. szemlesütve. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. így az úszómozgás tanítása nevelési. tagoltan. Sôt. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között. érzelmi telítettség vagy szegénység. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. ô az. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. alapvetôen fontos. iskola. Ugyan olyan fontos a pedagógus. hogy az oktató az a személy. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. akiben megbízhat. motiváltság. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során. szorongás. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. Mozgást tanul. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. az iskolán belül. A gyermek kifejezôkészsége. Ez érthetô. napközi. pozitív jellemvonásokat. Bízunk benne. hogyan érez. Ne csodálkozzunk. De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz. érzelmi. a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. tantestülethez. stb. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. ha nevelni akarunk. elgyengülnek. viselkedésükhöz.). „feladat” szóbeli leírására. módszerekben teljesedik ki. Ehhez az kell. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. magas hangon. vagy a vékony. oktatási koncepciók változásához. számára plasztikusabb és kifejezôbb. A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. mozgásformákat tanítunk. hiszen a neveléssel. melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. bátorság. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). a nevelési folyamatban is. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . impulzív jellegû. mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. félelem. önbecsülés. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. mint a nyílt tekintettel. Tévúton járunk. Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. nevelô hatások alkalmazására. megalkuvást jelent. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. Ki tudja magát fejezni. A zárkózott. értelmes mondatokat közlô gyermek. igazgatóhoz. pedagógusi. amely az apró mozzanatokban. miszerint a mozgástanítás. ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. ha egyedül van. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. kis létszámú csoportban. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. ami nem más. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. hanem kevésbé irányított. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk.

A mozgástanulásban. a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. A gyermek kreativitása a hibajavításban. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának. ötlettelen munka. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt. individuális alkalmazását. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. Az oktató magatartása. a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. külsô szemlélôje lesz. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. Itt ô is lehet ügyesebb. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. . de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. amelyek nehezen deklarálhatóak. ötletesség. figyelmetlen. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. de a magasra állított önértékelés. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát.és fejtartásra. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. Ha az oktató meg tud újulni. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. az uszodai jelek. nem sablonosan ismétli önmagát. hogy a gyermek megfelelôen motivált. hogy a tanulás folyamatában. a szociális beilleszkedés. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. akkor eléri. a változtatás képességét jelenti. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. Ez igen energiaigényes tevékenység. amelyek pozitív töltésûek. megszeretik a tevékenységet. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. Az úszásoktatás folyamatában. irányító résztvevôje és nem passzív. Ezt látjuk a kezdôknél. mint a lélektelen. tapasztalatát újraértékelje. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. döntési képesség. ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. önérvényesítés. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. megújuló képességének. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. a motivációs bázis újra feltöltôje. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. Hogy megszerzett tudását. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. koncentráló képesség. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. Vágyik arra. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. a hangsúlyosabb levegôkifújásra.és gondolatvilágához vezetô utat. felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul. amely nem tûri a fásultságot. együttmûködését eredményezi. A parton. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. mint a szárazföldi tevékenységekben. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához. illetve. másképpen. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. az oktatót. A pedagógiai kreativitás. Másmás minôségben. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. továbbfejlessze. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. Ez a további munka éltetôje. ha gátlásos. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. Pozitív élményt. Fontos. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. önértékelés.és magatartás formák közé sorolni azokat. sikerélményt szerezhet. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. mozgásvariációkkal. rátermettebb. Egy kar. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. nehéz szabályok közé szorított viselkedés. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. Ha hétrôl-hétre. Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. telezônek tartja az oktató útmutatásait. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. oktatói tapasztalatát említjük. a sablont. hangeffektusok alkalmazását. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. a játszótéren. a környezetet. az egyéb iskolai.

kivétel nélkül mindenkit megillet. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. sem pedig közösülés. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen. Tehát. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. csakúgy. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. Ennek oka abban keresendô. hogy nem történik sem erôszak.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. a tanúk és a testnedvek hiánya. A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya. félremagyarázásra adhat alapot. Ha ezt megteszi. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. mint nevezett mesteredzô.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben. A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. fizikai érintésével valósul meg. Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. hogy ô soha nem követne el olyasmit. Látható tehát. hogy kettesben maradt tanítványával. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. amelybe került. a sport. Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. hogy mit árthat a bulvársajtó. A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. hogy ismerjük és tudjuk. Meglehet. mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. ráadásul be is csapható. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. Félô. Meglátásom szerint a jelen. a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. Marad tehát a szakértôi vélemény. valamint felnôtt magyar bajnok. továbbá az. akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen. felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. vagy félremagyaráz egy mozdulatot. A Dr. melynek végeztével pont kerül az ügy végére. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is . ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. Dr. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. egy gesztust és már is kész a tragédia. Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására. mert a látlelet. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû. hogy nem. legyen az szülô.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. Olimpikon. akkor sem zárható ki. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . Szakterülete a polgári jog. konkrét eset kapcsán. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. továbbá akkor büntetik az elkövetôt. az helytelenül cselekszik? Hiszem. a törvényszöveg igen homályos. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. Szerintem valamennyi trénerrel megesett már. ha az nem elengedhetetlenül szükséges. azon belül is a szerzôdések. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. amivel vádolják. és a társaságok joga. és szakvéleményükben megállapítják. Hiszem. amely bármilyen félreértésre. nem sokat. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke. banálisan hangzik. amikor kiállt Kiss Miklós mellett. Ifjúsági Európa-. Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen.amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot. Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. akkor következik a bírósági eljárás. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak. Kiss Gergô László 1977-ben született. 20 éven keresztül a Bp.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét. még akkor is. a pénzügyek. Az ártatlanság vélelme. A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor. Azonban elég. hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. amely büntetôjogi kategória . ha valaki. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . hogy amerikai kutatók bebizonyították.

3. önhiba.1-2. és a levett dopping minták kb.6. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására. Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában. Ebben az esetben kérje ki csapat. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. avagy ebben való közremûködés. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www. felbujtás. pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. a Szabályzat 2.sportkorhaz. illetve ennek kísérlete.2. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen.mob. 2. hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható.hu web-oldal is. ennek leplezése. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete. hanem arról van szó. amikor gyógyszert. Ezért az a célunk. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos. Tiltott anyagnak vagy származékának. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása.5. sportitalt vagy más.8. hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon. Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt.hu és a www. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be. 2. amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze. Ez világosan meghatározza azt.illetve keretorvosának véleményét. felbujtói közremûködés. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete. és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket. aki versenyeken indul.gyism. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. és frissíti minden évben. 2. étrend-kiegészítôt. A jelenlegi 2004. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen. hogy az a sportoló. hogy már alig van olyan sportág.1. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is. 2.7. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több. 2. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -. hogy mindenki szed valamit.8. 2. illetve markerjének (jelzô . a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban.hu. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni. netalán kezelô orvosától származik. valamint a www. Mint láthatjuk. az ellenôrzéssel. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak.4. ha ilyen nincs. 2. hogy szándékosság. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése. a leggondosabban járjon el minden esetben. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code). Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. Természetesen ez nem azt jelenti.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért. gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr. segítség vagy bármely más bûnsegédi.

s fizioterápia. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. illetve az agykontroll. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. ami gyengeséghez. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is. ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. bizonyos nyomelemek. hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. s mindennapi gondok. lappangó sérülések. Rendkívüliek a mentális tartalékaink. ami szintén dopping listás. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is. Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. kerüljük a túledzettséget. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt. s regeneráció. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. A sportoló súlya akkor optimális. valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást. ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is.) szanálása. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. vanádium. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin.) A többi anyag azért van a listán. kérjen tanácsot szakembertôl. hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. s mozgáselemzés.50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. krónikus melléküreggyulladások.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot). Tehát ha valamely szer egészségkárosító. mert ezeknek egy része dopping listán van. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni. ezek bizonyos tudást. Kerüljük az ún. s sav-bázis háztartás rendezése. mint például a magnézium vagy a kálcium. ami alkalmazható és valójában segít is. s dietetika. Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . hanem súlyát illetne tartani. króm. azt csak nagy óvatossággal tegye. cink. azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. illetve készítményeket fogyaszthatunk. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. s testsúly optimalizálása. kisebb meghûléseket feküdjük ki. Sokan kérdezik. hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. s dohányzás. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. Még sorolhatnám a különbözô. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. stressz stb.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját. E és A vitamin. Engedjék meg. amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô. Van néhány táplálék-kiegészítô. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. akkor az anyag már nem doppingszer. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is). a Kreatin vagy a HMB sem tilos. kerüljük a dohányzást. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. és legyünk tisztában vele. mint például a szelén. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. ismeretet. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. akkor mi az. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. az izotóniás sportitalok. Ha valamelyik ezek közül hiányzik. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg. s sportpszichológia. antioxidánsok. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. s termovízió stb. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. Nem rendeltetésszerû. s krónikus alváshiány. hogy valaki ne bukjon meg. mindenképpen nézze meg az összetételét. Ne sajnáljuk az anyagi. kábítószerek). Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. candidiázis. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. kapkodó fogyókúráknak. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. mint a C. ha másként nem. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük. hát fizessük meg ôket. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. inzulinszerû növekedési hormon. nôgyógyászati és urológiai problémák stb. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. ásványi anyagok. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. Mint a felsorolásból is kitûnik. Gyakorlatban még nem fordult elô. túlsúly eliminálása. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. és izomgörcsökhöz vezet. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert. akkor nem fogjuk megtalálni a listán. de kézenfekvô. kapcsolatrendszert.

A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. kizárandó mindenféle manipulációt. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. meghallgatja a sportolót. a tanúkat. A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. Az a tény. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. 6. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. illetve tápszer. bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni. vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. 4. E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. Második esetben két év eltiltás. hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. 7. az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás. tekintettel arra. Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra). Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát. esetleg a sportoló jogászát. 3. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. amely a sportolót felszólítja. Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. amikor a sportoló igazolja. összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága. sportorvos. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. de bejelentésre kötelezett. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta. Asztma esetén ez nem elegendô. és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg. és utána zárja le azok fedelét úgy. így például olyan anyagok tekintetében. nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben. Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. ugyanabban a szankcióban részesül. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve. 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. hogy az többé ne legyen kinyitható. hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta. mindig ketten mennek és kb. A kijelölést dokumentálni kell. amely 150200 Euroba kerül. vagy kéri a „B” minta kinyitását. 8. 5. gyúró. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. Azokban az esetekben. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. a sajtótájékoztató. gyümölcslé. és legfeljebb egy év eltiltás. vitamin. étrend-kiegészítô stb. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. Nézzük meg. az eredményhirdetés stb. valamint a doppingellenôrzés során: 1. a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek. üdítô. ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. esetleg sör). tolmács). vagy meghatározhat olyanokat is. benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. csak abban az esetben. azonban arra ügyelni kell. illetve a verseny. hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. mintha doppingolt volna. . hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). A laboratórium igazolja. 2. 9. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. amely rendkívül érzékeny módszerekkel. 2. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie. mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton.s 2003/4 Több esetben elôfordult.) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról.

.hu E-mail: nora................. és ugyanakkor megvédjük azokat. 4......... Kelt:….. Név:...…………....…….... 2. 3.... mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: ……………………………………... Többször számíthat így pl.......... és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára....... …………………………………......... Sportszakmai érdeklôdési köre:…………………………………………………………………………………………………………..... számlájára kérjük befizetni. Munkahely:……………………………………………………………………………………...…… Szül. Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani...………... és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt... Dózsa György út 1-3.... Súlyozott kiválasztás történik....... soha ne érezze magát biztonságban. 7. Gyôztesek... atlétika......…. akik a tisztességes felkészülést választják.... Munkahelyi beosztás:………………………………………….....………………….. A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el. E-mail:………………....……………...... Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll....... 06-30-9910-203..................………... Mindenkit nem lehet.... az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre.. Levelezési cím (irányítószámmal):……………………………………………………………... Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára.......….. az edzô.... mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos. hogy szolgáltassanak........... hogy az........................………………………….......hely:………………………………………... Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is... hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe.......... de nem is kell ellenôrizni...................... 5........ Az éves tagdíjat befizetem..……………...………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz..... aktív dolgozók részére 2 000.met.... postai címére és az évszámra.Ft....... Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére.… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:……………………………………………………………………………………………………………………. ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô...................... Legmagasabb iskolai végzettség:………………………………………………………………...... A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1...... illetve a diabetesre vonatkozik. a sportor- s 2003/4 vos................. Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól........ Több sportágban (úszás...… Szül.........… Telefon:…………………………………………Fax: …………….. Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben.... . akkor kérhet ún......…………………………. cukorbaj)......…. 10.....hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni............………………………. melyet az ún. Internet: www.. a cél az.... Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô..…………………………............. sportedzô...Nyelvismeret: .. amelyre a tagdíjat befizette. ami azt jelenti... a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek. és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása)...dátum:…...... szakedzô. amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges...iif......... Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest.. aki doppingol.. hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún. ahol a pozitív esetek száma magas. doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat......52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik..Ft évente.......... Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató........ A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000............. súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes. 6. illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell........ Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl.bendiner@helka.iif... Tel/fax: 471-4325.…......... A sportvezetô... Terápiás Kivételt............ A többi esetben randomizált kiválasztás történik......

Hazai György szakedzô. nem kétséges. Oktatási-.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve. s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket. de . amelynek résztvevôi: Kálmán József. Akadt néhány eltökélt. a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke..... valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár.. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-. Annak ellenére is. s bár minden különösebb felhajtás. A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok.az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik.. A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk. siker és népszerûsítés. az ok. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember. Ifjúsági és Sportminisztérium is. ínség. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én.. Versenybírói-. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki. s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal.. Sportmenedzseri-. tehát nyolc esztendôt ölel fel. hollandok. a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense. Nôi és Versenyzôi Bizottság. Edzô-. mint Európa más országaiban. hogy ekként országosan elismert. vagy inkább nem is létezik. miszerint a fô hogy pénz legyen. megjelenésében egyébként profi klubról. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést. a testület fôtitkára. biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság.és kiadványunk úgyszintén . Mi lehet a baj. hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. a szülôket és a gyereket is. Mellesleg pénz sincs. Programunk két összefüggô. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. sôt nagyon is érthetô. . mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. Azt sem gondolhatjuk komolyan. Olyanokból. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni. versenyzôkbôl.. mint a mountain-bike. mint a kerékpározásban. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl. továbbá Fülöp Tibor alelnök. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is.. hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen.. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és. csinnadratta nélkül zajlott le. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon. Egyesületem.. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt. a diák. vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. ideértve az utánpótlás edzôket. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását.a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat. Országos szövetségünk fôtitkára. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. bár nem ennyire. sportszakemberekbôl áll. de hát mitôl is lenne?!. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete. majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt. s az új ágazatok. az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat. azután Vasvári Ferenc. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg. Tizenheten rajtoltunk. a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje. A szervezet . akik egymásra találtak ebben a szándékban . A sportágban zajló szakmai munka hiányos.. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat. s az a dilettáns felfogás is.itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-. a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére.és szabadidôs sport specialistáit.fôként vidéken . s számos olyan szakosztály mûködik. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. mellettük testnevelô tanárokból. Sportágfejlesztési-. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. mégsem elhanyagolható. míg a másik. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje. célunk. Dokumentációs-. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük. ír olyan. ahol egyáltalán nincs edzô. s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk. ahol edzô viszont egyáltalán nincs. s akkor gurul a szekér. Alacsony a létszám. s ennek jegyében.. szakedzô... Érdekes.. hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál. a primitív.. s A kerékpár kultúrában a dánok.

A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése. nem várhatunk ölbetett kezekkel. s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni..54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. és valakik csináljanak egy újat. másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal. Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében. a Magyar Edzôk Társasága.. kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése.géndoppingról. A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném. de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították . így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek. s nem kevesebb. Gallov Rezsô .. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében. pontosan tudtuk és tudjuk. S ha már az elôadásoknál tartunk. hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek. jobbat.. Sorolhatnám még pályázatokkal. részletes diagnózis készítése... becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság... átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette.ismerve társaim elszántságát és képességét .szemelvényként. qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag. továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban. Nincs kétségem .. vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is. terjesztését jelenti. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására. évi pontos mun- s 2003/4 katerve. A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl..hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei. már ami az anyagiakat illeti. valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését..” Ön ezek közé az újak közé tartozik.Tudjuk. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával. Ebbôl a ténybôl.. s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal. kemény munka vár ránk.. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató. Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag.. Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése. csak mutatóban. a MOB. Hát ennyit . ha már leteszünk valamit az asztalra. de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. hogy miként látnak munkához. Nemzeti Sportszövetség. hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak.. amely komplex szervezést. egy pontos. megpróbáltatással küszködô. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket.. kiadását. mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel. hogy egy régóta sok nehézséggel. felvilágosítást és a hazai.Informatika és kommunikáció a sportban . a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján .. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô.majd csak azt követôen kerülhet sorra. mire számíthatunk.. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát..Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást. Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében. amelyben. eredményesebben MÛKÖDÔT.. az érdekvédelemmel... talán mondanunk sem szükséges.. Nyugodjék békében.. mint amilyenek az iskolák. Sorra venné.. a pályaválogatott keret edzôinek. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel. mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni. Elkészült a MAKET 2004.

. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében.k.Ft-tal. Ormai László s. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. A MET 2002. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II.. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. dr. továbbá szakmai. a III. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott. Céltartalékok F. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. ÉRTÉKPAPÍROK IV.Ft-tal támogatta.k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A. s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket. mint a legmagasabb szak- mai elismerést. Ormai László elnök s. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002. Örvendetes. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. elnök . KÉSZLETEK II. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. KÖVETELÉSEK III. Tamás István fôtitkár s. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét. Forgóeszközök I. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. Dr. Kötelezettségek I. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. INDULÓ TÔKE II. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. valamint érdekvédelmének a fontosságát. és a Mesteredzôi díjat. Annak ellenére. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000. Saját tôke I. december 1. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése.k. Összefoglalóan megállapíthatjuk. IMMATERIÁLIS JAVAK II. az I. képzésének és továbbképzésének. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. Dr. szemben a rövid szervezési idôvel. TARTALÉK E. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. Befektetett eszközök I. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki. a 2002. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt.

sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A. hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai. jelentôs esemény a társaság életében. Közhasznú tevékenység költségei 1. EU és a sport. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B.114 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A. edzésbemutatók. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. Harsányi László címére (7624 Pécs. és a szervezet céljait elfogadják. Adófizetési kötelezettség 0 0 J.és sportág-igazgatási. Értékcsökkenési leírás D.114 F. Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ). A javaslatokat dr.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3. a MET elnökségi tagját választották meg.sorok) 1. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003.20. Egyéb bevétel 188 618 B. Adózás elôtti eredmény -8 684 I. 2003.593 4. Dr.114 G.+9.670 4.56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1. Ormai László s. edzéstervezés. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû. Összes tevékenység költségei (13. sorok) 1. Anyagjellegû ráfordítások 302 C. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult. sorok) 0 0 1. elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni. szakirodalom beszerzése. Ifjúság útja 6. A szervezet nyitott mindazon személyek számára. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak. sport. december 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7. A dr. Harsányi Lászlót. Összes bevétel (1.+14. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját. Tárgy évi eredmény (19. illetve közzététele témákban). Tagdíjból származó bevétel 97 280 5. sportfinanszírozási stb. ráfordítások 3.670 4. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés . A szervezet által nyújtott támogatások Budapest.900 2.-15..k. Vállalkozási tevékenység bevétele (10. Egyéb költségek. Sor) 1.593 4. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C. Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr. testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek. december 20-án Pécsett .-8.798 D. sorok) 0 0 6.-11. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17.00 órai kezdettel kerül sor. akik az edzôk. A testület negyedévenként ülésezik. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4.623 E. vagy bármely fokozatú edzôi. akik edzôi munkát végeznek.798 1. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H.593 4. problémák megoldásához.

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne. E-mail: suli4424@szolnok.20 óra: Szünet Magyar 18.” 14.” és a 17. Szabó Tamás prof. – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI. 08.40 óra: 12.00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18. szállásfoglalás. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató . Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára. március 5 .10 óra: Szünet . 2004.35 óra Szünet Támogatja 16.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10.30 óra: Dr. Ebéd – hazautazás. Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései. regisztráció 08.00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése.” 10. Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08.20 óra: 12.00 óra: 12.30 óra: 9.” 15.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció.” 13.40 óra: Dr.40 óra: Megnyitó – Dr.30 óra: Dr. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede.15 óra: Dr.hu „A jó a mának szól.30 óráig: Beérkezés.10 óra: Dr.00 óra: 9.” 11.40 óra: 10. 136 Tel/fax. nap Levezetô elnök: 7. Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában.Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa. a kiválóság a jövônek.” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150.: 06-66/459-366.” 16. .20 óra: 10. század doppingja.” 09. 5600 Békéscsaba.30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása.10 óra: Ebéd 14. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai.” 12.50 óra: Dr.40 óra: 11. Lencsési út.50 óra: Társaság! Kovács Géza . A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.sulinet.6.” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában. Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár . nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08.” (Tatiosz) Tervezett program 1.30 óra: Dr.55 óra: Dr.” 11. a sport iránti attitûd kialakításában. Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.50 óra: Dr.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA.

a mû címe eredeti nyelven. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. a módszerekre. a folyóirat neve.58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. A szerkesztôség . Ez alatt a tanulmány (kifejezô. 3. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. ábra /Térd feszítés. EPS) elmentve kérjük. ábra). ábrák címét kérjük megadni (Pl.0-ás formátumban. fájl-. K. a megjelenés éve. esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. B. munkalapnév stb.). és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1. intézmény nevét kérjük megjelölni. – Bärtsch. a kiadó neve. azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. A kéziratokat egy példányban. a táblázatokat szintén Word 6. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. pl. az eredményeket és a következtetést. Schorndorf. Verlag Karl Hofmann. A táblázatok. Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést. A kézirat gépelt terjedelme az 5. Leistungssport. a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. a lapszám. 2. az ábrák. a megjelenés éve. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen. városa. a könyv címe (eredeti nyelven). alatta az intézet. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Könyvnél: a Szerzô(k) neve. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. az eredményekre. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni.0-ás formátumban. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. hajlítás). de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. értelmezhetôk legyenek.: Friedmann. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. 1. P. 298 p. 43-48. Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét). TIFF.44-es floppylemezen. a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. Pl. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. vagy e-mail-en. az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. Pl: Carl. Friedmann (1999). szimpla sortávolsággal. rövidítések magyarázata is szerepeljen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->