s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. de leginkább az italokat. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. Rengeteg jogi. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. ôrült elméleti példának hinné a fentieket. egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. Gondoljunk csak bele. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott. a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. hogy hol egy hibás kéztartás. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. lassan már az is megszokott. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. Ormai László –. s máris kitûnik. hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). Pedig “csak” annyi történt. már jól nyomonkövethetô. életszerûen látszik a szponzor üzenete. a logo is). s a vetítés után maguk sem tudták. hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. gusztusos. az országos adásban viszont már – annak ellenére. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. amelyek undorító férgeket. manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. Maguk sem tudták. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. animátor –. s némi televíziós segítség. Magyarán: a technikai segít- . A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. De nincs már messze az az idô. az ég adta világon semmi különös nincs. szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára. A képen látható. s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. különösen a sört. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. Míg a hamisítatlan. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. vonzó italból. egyelôre hiába. hol az esetleges hiba. patkányokat ábrázoltak. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. Abban. technikai trükkökkel számoljunk. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható.

keserves procedúra ma lerövidülhet napokra. kutató intézetekkel stb. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. elküldéséhez. repülés közben. ábra). Ha szükséges.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. Az Internet nagy segítség a kutatók. Választhatunk. amelyekrôl szin- . még emlékszik arra. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. Óhatatlanul lemarad az. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk. otthon. akik ezt a cikket olvassák.8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet. az edzôk és sportolók számára. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. ábra edzôkollégánkkal.google. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. hogy mindazok. Nagyon reméljük. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. dokumentum). amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. rádió. stb. repülôtéren. hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. egyetemekkel. Hozzájutva végre a cikkhez. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk. S bízunk abban is. TV társaságok stb. Bizony eltévedhetünk benne. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. szövetségekkel. hetekre. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1. miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. amelyben a chipek. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel.yahoo. hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk. információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett. edzôk.com www. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. Biomechanika tanszék. A kutatás és sport. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). természetesen bizonyos megkötöttségekkel. hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. Testnevelési és Sporttudományi Kar. sportolók számára is. Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. már gyakorlott használói az Internetnek. parkban ülve (mobil telefon segítségével). összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. raktáraiban. a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. kutató vagy 1. Ha nem. Ez a többhónapos. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. ami több napot. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre. Az idôsebb generáció. és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. hetet vehetett igénybe. az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban. sok hosszadalmas javítással. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába.

ábra). hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. és az információáramlat csapdájába eshetünk. folyóiratok (journals). Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. amelyen a honlap neveket láthatunk. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva.meyer-meyer. hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl. ábra).com 3. Minél mélyebben hatolunk az adott témába. amikor zárt kapukat találunk. tánc (Dance). amely megjelenik a következô 3 oldalon (3. folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. Meg kell jegyezni. a high jump kifejezést. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. eljuthatunk egy olyan pontra. A felsô sor könyvek (books). Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva. de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. amelybôl tíz témakört jelenít meg. majd a korábban megjelenteket. Ha azt szeretnénk.humankinetics. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. szoftver (software). 2. ábra). akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. megjelenik a következô lap.com www. akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. Ha például a magasugrás érdekel bennünket. rekreáció (Recreation). amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. mint angol nyelven. Ha határozott célunk van a keresésben. akkor kattintson a fenti honlap címre. távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek. vízisport (Aquatics) területérôl. ábrákkal. Ha az angol szót írtuk be. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét. amelyrôl könyvek jelentek meg. Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel. sportorvoslás (Sports Medicine).s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. amelyen arról tájékoztatnak. akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. annál nagyobb a veszélye annak. Miután megnyomtuk az Enter billentyût. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. sportszakma. animációkkal színesítve. sorozatképeket láthatunk ugrásokról. Ha pontos elképzelésünk van arról. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. videófilmek (videos). ábra . Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. akkor a kék színnel írt szövegre (pl. stb. egészség és fittség (Health and Fittness). Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). A lista elején az új kiadásokat láthatjuk. hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót.sports. Könyv. (Sports). és az 5. testnevelés (Physical Education). Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. Ha a magyar szót írjuk be. High Jump Coach 2000) kattintunk. akkor megjelenik a következô oldal.

SIR Cexpress adatbázisokat is. Ha a szerzô nevét tudjuk. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. kosárlabda. nem kell különlenyomatokat kérni postán. A fizetés alól csak azok mentesülnek. Ezek a szerzôk.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. ábra . akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt. sportquest. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk. amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. Ha a sporttudományt csak érintô. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences). megismerve a cikkek címeit. hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó. és nem kell könyvtárba menni. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. amely 1902. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti. www. amelyeknek az absztrakját. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni.com). a Human Kinetics weblapjain. amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. Ha tudjuk. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. akkor a szerzô nevét írjuk be. www. de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni. akik megrendelték a folyóiratot. órákat eltöltve. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon. ami pénzbe kerül. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. amelyet a Human Kinetics ad ki.10 MAGYAR EDZŐ 4. amely jellemzi azt a témakört. SIRCdetective. atlétika. akitôl olvasni szeretnénk. amelyben minden tanulmány megtalálható. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon. ha kérik. mint a könyvtárba). 5. amelyben cikkeket keresünk. és kattintani kell. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. videofilmeket. Természetesen tovább tallózhatunk. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket.springeronline. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban. akkor az évszámot is beírhatjuk. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. Kimeríthetetlen tárház. amely magába foglalja SPORTdiscuss. stb. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el.lib.sote.

Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. és utána elküldeni. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk.sztaki. www. kutatók munkájának szerves részét képezi. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. PDF feliratokat láthatunk. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. Ezután a Go szóra kattintunk. mint a nyomtatott folyóiratért. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. Erre megjelenik a regisztrációs oldal. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. amelyhez az említett programra van szükség. elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. amely az izomlázról szól. majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. és máris megjelenik a következô oldal. hogy 32 olyan cikket talált a gép. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. akkor több ezer találatunk lesz. Ugyanis. hogy „full text”. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. Megjelenik az EISZ nyitólapja. megjelenés éve.hu honlapot. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával. www. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára. táblázatokat. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . amelyet ki kell tölteni. Ha errôl elfeledkezünk.hupe. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk. bírósági eljárás indulhat ellenünk. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni.dsd. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. Bízunk abban. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. A lap felsô részén fehér betûkkel írt. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. www. és elolvashatják. Nem biztos. Ha cikkeket akarunk keresni. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is. amely nem csak az adott témakörben használatos. ha olyan kulcsszót írunk be. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell.lib. száma. Ha nem tudjuk az angol szót. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. Ha azt akarjuk. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából.om. Ha ez a feltétel nem áll fent. oldalszám. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. mert elektronikus segítségünk is van. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. és rákattintunk a Go szóra. ha regisztráltatjuk magunkat. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. beírjuk a korábban jelzett sávba. Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. Ha ez megvan. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el. Természetesen csak akkor tehetjük ezt. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. Nem mindenkinek adatik meg. Full text + links. Megjelenik a következô oldal. szerzôk). ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. 2004. akkor kattintsunk a full text szóra. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. amely által beléphetünk az adatbázisba. folyóirat. sôt el is menthetik. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. A legújabb információk szerint. hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk.sote. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. Az elsô a legfrissebb közlemény. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. ahol megtudhatjuk. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. akkor a Science Direct sort válasszuk. Megjelenik a következô oldal. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. Eddig könnyû dolgunk volt. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. hogy csak a bibliográfiai adatokat. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. szolgáltatásaival az interneten keresztül. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához. ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. Ha használni akarjuk a www. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. Az elôny csak annyi.

és Pedagógiai kutatócsoportjától. a publikáció. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk. meg kell jelenítenünk. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5. interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén.1 és az SPSS 11.és Kutatóintézet. amelynek munkatársai kérdôíves. ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé.5 szoftverekkel. A Héraklész program a legtehetségesebb . hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. ábra . hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. 2. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is. és alkalmassá tesszük arra. In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis. a Héraklész programból és 1. Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). A NUPI Diagnosztikai. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra. a döntéshozatal támogatása. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése. (1.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet.

s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. (2. ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. de a térképen egyértelmûen láthatjuk. és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. 4. ábra . A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba. a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja. 1300 gyermek sportol. amit a kisebb színes foltok jeleznek. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el. A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. 3. A programban jelenleg kb.

5. hogy vannak olyan települések. (6. amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is. Az SPSS 11. amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. ábra . de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl. Programban ke7 letkezett adatokat is. ábra) .: Tatabánya és Oroszlány térsége).5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. Terveink között szerepel. 6. hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával.: Debrecen és Nyíregyháza térsége). A 3. és vannak olyan települések. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek. 7. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba. Az SPSS program adatelemzésre.14 MAGYAR EDZŐ . és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. ábra s 2003/4 . (5. ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát. valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. adatfeldolgozásra. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. ábra keznek a Héraklész sportolók. (7. amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit.

teljes szöveges adatbázisok. melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. vannak. Sokan nem tudják. Ezek közt van olyan. melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. Keywords: information search. bibliographical databases 1. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok. Kulcsszavak: információkeresés. Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. ábra. 2. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. ábra. amelyik a TF Könyvtárban készül. sport databases. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. hogy meghatározott terminálról lépjenek be. full text databases. olyan is található. hanem arra is. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. online adatbázisok. on-line databases. A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje . amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. ezért fontos. sportadatbázisok. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen.

ábra). cikkek. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www. ábra. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne.de címen. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3.bisp-datenbanken. A német nyelvterület szakirodalma a www. lexikonokat.de. vagy a zb-sport. tára is. könyvrészletek. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje .lib. disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. cikkek. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász. A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel. francia. Ezen kívül online szótárakat.hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le.de weboldalról eln. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról. Az EISZ-t a www. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3. ábra). a www. ábra.hu interAz EISZ net címen lehet elérni.dshs-ko- 5.bisp-datenbanken.eisz. a Science Direct full text adatbázis. ábra). így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet. illusztrációkkal. Könyvek. Szintén könyvek. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták. tanulmányok. Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2. grafikonokkal. enciklopédiákat is használhatunk 4 (4. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk.dshs-koeln. tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg. Nagy elôny. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is.de címrôl. mint a Web of Science citációs. ábra. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk.sote.

A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. Ezzel párhuzamosan indult meg a www.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www. amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel. évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el. amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk.hu címen érhetô el. amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra. egyre inkább távolodni látszik. A világ egyetért abban. ábra). . hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. meghatározása. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek. ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat. és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt.hupe. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk. melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit. A 2000. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. s a doppingolás motivációi. Ifjúsági és Sportminisztérium. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-. amelyekrôl eddig azt gondolták. Innen azt is megtudhatják. rendeletek.mob. hogy csak anabolikákkal lehet elérni. vagy fölkérhetik a raktárból. konferenciakötetek. Úgy tûnik. s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege. A honlap jelenleg is mûködik.szteroid. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek. dopping sarkot. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben. jegyzetek. könyvek. s a mindenkor hatályos dopping lista. ábra).hu honlap is. vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket.hu honlapon kialakítottunk egy ún. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. ábra. látogatottsága meglehetôsen magas. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. tankönyvek. 6. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája. Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban. s dopping törvény. melyeket helyben el is olvashatnak. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5.

az információ elengedhetetlen része. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. recenziók. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása. Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. . a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. könyvek. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. a különbözô regionális irodák adatai. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is. s hírek. illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl. visszajelzéseket. pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában. nyomon követhetjük. Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását. Az észrevételeket. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk. s a doppingellenôrzés folyamatának leírása. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen.wada-ama. WADA. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. az értekezletek és szimpózumok menetrendje. A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. Az aktuális dopping listát a WADA ún. aktualitások a dopping világából. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát.

fax. amellyel számottevô telefon. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. illetve személy folyamatosan frissíthet. további hasz- nálatra alkalmassá válik. Gyors: a felületre felvitt információ. leveleket. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. illetve támogatott sportági szakszövetségek. egészségügyi szakemberei. 2. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. célszervezetek. telefon és posta üzeneteket. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. 3. Elônyök 1. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. sportvezetôi. 24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. 7. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. 4. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. mind a saját szervezeteikkel. illetve nemzetközi kommunikációt. fax és postai költségek nélkül elérhetô. . Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax. Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. adminisztrátorai. és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. telefon és posta költség nélkül. Célszemélyek. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. szervezetek egyesületei. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak. sportszakemberei. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. globális. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság.és cél centrikusan. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. 5. 2. Cél 1. de átlagos honlap üzemeltetése. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. illetve használhat feladat. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. amelyet minden felhatalmazott szervezet. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. mint egy minôségi. 6. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai.

. illetve lehetséges oldalakig. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel.20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett.

a MOB bizottságai.szakmai érdeklôdését segítse.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. a látvány volt fontos. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. a lakásba hozza a világot. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. egy jól megjegyezhetô. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. és gyakran használt mozaikszót kaptunk. a támogatók. a MOB iroda dolgozói. a sportolók. a Torino 2006. és a legelsôk között készítette el saját honlapját. dr. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. és az angol nyelv menüpontok. számára fontos információt. így például a gazdaság. Elsôdleges cél volt. a MOB elnökség tagjai. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést.az edzôk. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját. kézzelfoghatóan az irodába. aki a honlapot meglátogatja. (1. hogy a honlap fôleg a sportszakma . sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére. Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé. A mi esetünkben szerencsére. több leágazásos almenü. és jól megjegyezhetô legyen. csatlakozhat hozzá. stb. Így lett a honlap címe www. a web áruház és a sportnaptár. információkat. találja meg a neki megfelelô. mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. a nemzetközi honlapok. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló. a szövetségek. Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. hogy címe egyszerû. a politika. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping. és a magyar sportvezetôk . információk feltüntetésével. a szervezeti felépítés. A Magyar Olimpiai Bizottság. elnökeirôl. az eredmények.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság. és a MOB alapszabálya. Budapest A XX. annak szerkezeti felépítését. mindenki.hu . ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva. annak fôtitkárairól. közérthetô. és természetesen a sport területén is. Mindenki. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www. hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. stb. a kultúra. az újságírók. így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést. az Athén 2004. Csak egy gombnyomás. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak.mob. A nyitókép hármas tagozódású. hanem ô is részt vesz az internetes világban. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok. és a környezetvédelem. de minden sportot szeretô . rövid történeti ismertetô a MOB-ról. a célszerûség. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika.így a honlapunkat is felkeresô . képeslapküldés és végül a levelezés. és az aktuális hírek.mob. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni. tanácso- kat szeretnék adni használatához. Minden web oldal törekszik arra. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. és ötleteket.

havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára. koszorúzások. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei. emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. fotókkal Sportágak. információi Vetélkedôk. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai. EB. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. 3 limkekkel (3. továbbképzések: a MOB pályázatainak.2002. (2 ábra) . pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek. VK. továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok. versenyszínhelyek: térképpel. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. 2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok.

linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. Remélem. tévedéseink elkerülhetetlenek. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden. azt jelezzék nekünk. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. hatóanyagok.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk.fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. sportegészségügyi információs vonalak. magyar szövetségekhez. eredményei. hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése. doppingvizsgálatok. a gyorsabbra. kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. ötletük. Sajnos. olimpiai bizottságokhoz. amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát. a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden. linkek a világ összes sportszövetségéhez. egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. hibáink. célkitûzései. ha észrevételük. az athéni olimpia magyar sikereit. a pontosabbra. . Ezért is kérem Önöket. Mi. Wada információk. és mivel mi is emberek vagyunk.

A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non. Összesítve: . szeptikus osztályok. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. A testnevelés. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. I. általános belgyógyászati. stb. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel.INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. célzott vizsgálatokra. nôgyógyászat. érintett. A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította. korházakkal. 1.24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. A vizsgálatok több populációt. korcsoportot stb. A vizsgálatot végzô orvos. 3. Több vállalatnál. A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG. 2. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. eljárásokat. A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. kardiológia.és a sporttudomány igényli. 000-fö feletti vizsgálatot végzett. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. orvoskémiai stb. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. orvos csoportokkal 60. képekkel (multi képalkotás). teljesítmény élettani folyamatokat stb. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására. A szakirodalmak alapján megállapítható. A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. állóképesség meghatározását. ultrahang stb.invaziv. orvostudományi kutatások és kísérletek. Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. reumatológiai. . Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. onkológia. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. fiziológiai. mint szolgáltatás mûködik. Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint.

(ultrahang. traumatológiai. félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. mikrohullám stb. fiziológiai eltérés. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. sport. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. orthopediai. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb.). A rutin vizsgálatok. II. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra. kutatások. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. csontcementek kötési hômérséklet stb. III. s hôprovokációs válaszok az idô függvényében. kísérletek átállása külön idôt nem igényel. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. a funkcionális folyamatokat. egyértelmû. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre. stb. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak. élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. Az I. Ez olyan idôigényes. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl. csoportra jellemzô.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti. Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . mely régióban található morfológiai. munka stb. Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos. a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói. mely vizsgálatokat veszik igénybe. A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. lappangó betegségek pontos felderítését. infrasugárzás. Radikális termikus hatások vizsgálata. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására.

Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M. spirometriát. faktorértékeket. HU/19635239-243 számon bejegyezte. Szacsky M.. Entz L. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t. a lágygammasugaras densitásmérô. (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M. Farsang Cs. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2. Gyógyfürdôügy. Balneológia.. A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M. Kövári T. Cziffer E. nov. Medintel Könyvkiadó 1999. Cziffer E. Gyógyidegenforgalom Major Z. Szacsky M. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994.. Irodalom Könyv fejezetek: E. feldolgozások. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk.2002.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M. Cziffer (szerk. Benedekfi Ö. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések. 1997 Meskó É. Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban. External fixation of small bones M.). életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti. (szerk.évfolyam 6 1997.-dec. más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk. archiválással stb. Ilyen kiegészítések és fejlesztések. Honvédorvos Szacsky M. EKG. A gyermekkori törésekhez társuló art. Nádor V. Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. Pécsváradi Zs. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M. Pécsváradi Zs. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. múlti képalkotó rendszerek stb. pl. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé. . évfolyam 5 1997.. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J.y. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját. Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft. Minifixation. Konferencia Hargitai E. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII. Szacsky M.: 52.: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV.: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7.26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra. Szeberin Z. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta. Gyermek Traumatológia. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV. 1995/2.. 2002. célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe. évf.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. Az ETT határozata alapján az Egészségügyi.

A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. Fogyatékosok sportja osztály. hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok. amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. a sport iránt. tapintható. Fontos megemlíteni. az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. nagyítószoftverek. nem csak testében. De joggal elvárható a közintézmények. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. A sport eszközrendszerével. hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. de lelkében is erôsebb. Fontos. hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára. így a weboldalakat is. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl. és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. évi XXVI. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie. hogy megteremtsük annak feltételeit. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. önállóbb.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM. a vakok. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. toleránsabb. egészségesebb lesz. kreatív cselekvô-. R (92) 13 REV) . hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. esélyegyenlôségük megvalósítását. országos sportszervezetek honlapjaitól. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. amely esetenként. Szeretném érzékeltetni. hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. siketek. beszélô szoftverek költségigényesek. a másik a kommunikáció.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). karakteres kezelôfelületûek. mint az EU-ban. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. szellemi és szociális közérzetének megteremtését. társadalmi kapcsolatok teremtése. Braille-írásos kijelzôk. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. szolidárisabb. A sportnak. mint a fogyatékosok között. Aki sportol. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. a lakosság 10 százalékát érinti. az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb. Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz.

Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz. hanem gyakran változó interaktív portálokkal is. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen.hu. cikkeket.hu. Másfelôl. Magyar- . Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. hogy ki melyik csapatban játszott.index. csapatok adatai. Ez tetemes mennyiségû adat. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. Jelenleg az NBI.origo. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében. A HBN rendszer magas védelmi szintû. mint amire jelenleg használják. A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. tartalmak terén. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek. Az utóbbi két csoporthoz. Mikor a www. akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. edzô. csak a végeredmények érhetôk el. vagy www. fórumok segítségével.hadballnet. NBI/B. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. mint egy böngészô. játékvezetô. ami biztosítja. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. és jóval többet tud.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban. Ezek mindenki számára értékes információk. Rögzíthetôk az egyesületek. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program. mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. technikai vezetô. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét. Ez biztosítja. hogy bárhonnan. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. mint például www. A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. Ehhez nem szükséges más. ha a portál megfelelôen van tervezve. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. Például híreket. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. statisztikáinak megjelenítése. Ezen oldalak legfôbb elônye. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. egyesülethez.

Ezt sokan nem veszik észre.handballnet. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz.hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki. Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget. gyermekkézilabda. dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon. címlista. Mérkôzés idôpont rögzítés. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. játékvezetô küldések. Elérhetôségünket a www. serdülôbajnokságok. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé. …) segíti a munkát. hetes lövô lista. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. játékosok. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el. A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá. Játékvezetô küldés. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok. sportszerûségi lista. A góllövô lista. hacsak valaki kézzel fel nem teszi. jóllehet ezt nem használják. Játékengedély kiadás.és nemzetközi meccsek rögzítésére is. csapatstatisztika.handballnet. így a weben sem jelenik meg automatikusan. A www.ithelp.hu-n lehet megtalálni. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. csapatstatisztikák. mérkôzéslista. A www. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella.hu a mai napig nyitott mindenki számára. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz. Az oldal legfôbb erôssége a statisztika. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa. ak- . Ezek képezik az alapját a www. Pályák adminisztrálása. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt. …) karbantartása. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista. A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani. strandkézilabda.handballnet.

ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. A www.handballnet. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. A fôoldalon ez komoly szerephez jut. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni. . hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. de a cél mindenképp a bôvítésük. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. Így dokumentumokat tölthet fel. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. ezért ez a közeljövôben nem valószínû. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. Mint említettem. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre. A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek. ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot.hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban.30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista. A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. Az új portál alapja a felhasználókezelés. hanem képeik között is böngészhetünk. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok. A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után. ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból. Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. Fontos. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. ha valaki új hozzászólást tesz. cikkeket írhat. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek.

Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert. hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra. Budapest I. ábra . Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik. több mint 1. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. A Hydráról általában 1. hanem 2003. ábra tására vállalkozom.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. döntés elôkészítésre való rendezése. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. E rendszer mûködtetése. a világhálóra tereli. megoldandó feladat.000 fôt. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az. amely már több mint 40. II. hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert. a Hydra általános bemutatásából. amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke.000 játékos. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos. q 5. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. Elöljáróban fontos megemlíteni. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra. jól kezelhetô regisztrációja. amelynek bemuta- 4. jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni. A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. nyilvántartása nélkül. biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre. ôszétôl mûködô valóság. 2. q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –. hogy munkájuk bemutatásához. célkitûzés.

Mindegyik szint más-más programokhoz. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja. 4. ábra programot is képes kezelni. (Kérem. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat. Tapasztalatunk szerint. ábra közvetlen adatbevitelre. 8. sok elemükben pedig különbözik. 3. a védett. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. dia) A fenti. válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. A Hydra felépítése Látható.hu Internet címre klikkel. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. A programok száma természetesen bôvíthetô. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. a felhasználó-barátság elvét. (Jelszó ábra. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. ahol azonban erre még sincs lehetôség. és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8. Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. valamint az optimális sebesség elérésének elvét. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél. mert megmutatja. vagy elegendô – minimális – tudás. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is. III. dia) Látható.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. méretéig bezárólag. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. ott felsôbb. önkormányzatok. másrészt az adatkezelés biztonságára. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . szerkezetük sok elemükben hasonló. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. területekhez enged hozzáférést. típusáig. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét. 9. hogy természetes módon. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. (Kérem válasszon támogatási programot ábra. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. dia) Látható. vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. Aki a hydra. 10. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük.nla. valamint sportszervezetek. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények. körzeti. A biztonságos mûködés elvét. amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére.

tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. valamint olyan adatokat is. dia) (Edzô adatainak módosítása. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. (Kérem. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. (Intézményi adatok ábra. testnevelôk. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. 18. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. 1. hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. A megyéken keresztül tudunk eljutni. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. sôt a szervezetet vezetôk adatait. listáit is. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. ôsze során az intézményekkel. hogy 2004. edzôk munkáját. Esetünkben azért is fontos ez. dia) Egy szervezeten. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. Itt hívom fel a figyelmet arra. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg. el legyenek juttatva a partnerekhez. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. össze legyenek kapcsolva.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. hálózatát. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. alá legyenek írva. közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. szervezôkrôl a Hydra. a szükséges mellékletekkel. az ahhoz kötôdô edzôk. az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. 13. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. A játékosoknál például az alapvetô. Tekintettel arra. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma. ábra Jól látható a fenti ábrán. longitudinális vizsgálatokra is. 2003. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt. annak érdekében. Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. ábra . edzôkrôl. hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. Nyilvánvaló. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig. edzô adatai. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. 20. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. A testnevelôk. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek. aktualizálhatjuk is azt. bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk. dia) IV. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. Ennek célja az.

A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô. ábra 21. a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. valamint a különbözô sportágak. országos hálózaton teszteltük. A GYISM 2003. a világhálón keresztül történik.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. ábra . 2. 20. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére.34 MAGYAR EDZŐ 18. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk. 21. az adminisztratív ellenôrzésre. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára. (A Hydra elônyei. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának. az esetleges átfedéseknek. Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. és az adatbevitel módja decentralizált. dia) 3. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. Bízom benne. ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. Körülbelül 50. Utánpótlás-fejlesztési Program. hogy már mûködik. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására.

a hajtástechnika optimalizálásában. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. ábra 2. (1-2-3-4-5. az üléspozíció kialakításában. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul. a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. az edzések tervezésében. a mozgáselemzésben. ábrák) 1. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. a szimulátoros edzés végrehajtásában. a „Yasec” mûhelyben készült. A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. ellenôrzésében és értékelésében.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. Az így nyert adatokból a . ábra 5. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. Budapest 3. ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre. A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik. ábra 4. információgyûjtésben. az aerodinamikai tervezésben. a teljesítmény-diagnosztikában.

Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. és késôbb kiértékelhetôk. A labortesztekhez gyártott érdekessége. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. ábra gép elkészíti a csontvázképet. az idô és a sebesség értéke. pálya és labor.és kormánypoziciónak. ábra) 9. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám. táv.36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. Kiszámolja például. sebesség. idô. A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti. Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. ábra 6. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. a pulzusszám. pedálfordulat. A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában. hogy hossza állítható. a pedálfordulat. hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. (7-8-9. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. és kiszámolja az ideális vázméret adatait. MTB. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. energia felhasználás. a hajtástechnika hatékonysága. ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. (6. Folyamatosan látható a teljesítmény. teljesítmény. ábra) 10. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása. Az állítható nyereg. ábra 7. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar. és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. ábra . Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. (10. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó).

az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta. terepen.nl www.fi www. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12.janullrich.fondriestbici.de . a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére.com www. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést.hunbike. az információ megszerzésének és továbbadásának.polar. „pályaközelben” is realizálható. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével.de www. pályán.radlabor.tacx.srm. (12. Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket.com www.hu www. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta. A digitális technika. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének. A legfejlettebb óra.hu www.pulzusmeres. Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer. Országúton. ábra) 14. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11. illetve a csapattársak közötti információcserére. ábra) 13. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk. azaz „füles”. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk. A világháló. a tudományos edzéstervezésnek. A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak.vicon. (11. szobában vagy teremben. (13-14.de www. ábra s www. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja. ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek. versenyek idôtartama alatt.

arginin és metionin . Miután állatélettani és hu- . Bár a kreatin. intenzív edzést végzô dobóatléták . a fogyasztás során történô táplálkozás. mint 3 aminosavból glicin.része ezt a témakört tárgyalja.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. a kreatin illetve kreatinmonohidrát. nagy testtömegû. ezzel illetve ezzel is magyarázható. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. A szintézis helye a máj. s ezért a rovat jelen immár hatodik . azt igazolja. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le. adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel. a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat. kreatinkiegészítés nem indokolt. a szívmûködésre s keringésjavító hatású. ami. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete. testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre. Ugyanakkor – igen nagy dózisú. atlétika. azaz izomhipertrófia jön létre. úgy vélem. ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja. ami a vizelettel ürül. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. Itt célszerû kihangsúlyozni. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges. s kreatin képzôdik. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött.pl.ennek többszöröse is lehet. hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert. A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben. akik teljesítményében az állóképesség dominál. a folyadékfogyasztás. Közismert ugyanis. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly. súlyemelés. s a 90es évek óta néhány sportágban (pl. alkalmazhatóságáról. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. s lebomlása során kreatinin keletkezik. hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez. mégis hatásáról. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak. illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött. de speciális esetekben . fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is. A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe . A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam. hogy írjak egy rövid. halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . Több edzô is kérte. a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására. hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. a vese és a hasnyálmirigy. s az nem teljesítménynövelô hatású. a húsok. de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról. ez a magyarázata annak.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével.

aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre. hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. Pl. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. s vannak olyan egyének. esetleg 4x2 g. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. mint legális dopingszert jellemezni. ezért is szokták a kreatint. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. napi 3x3 g kiegészítés. Van.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. Összegezve megállapítható. Továbbá feltételezhetô. 1 dl plusz folyadékot igényel. hogy a folyadékbevitelt is növeljük. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók. illetve lehet kedvezôtlen hatása. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. segíti a kreatin hasznosulását. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. Végezetül kihangsúlyozandó. hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan. Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során. Fontos viszont. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. bár a hatás mértéke – mint más szerek. hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. feltöltô szakaszról. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. Egyes vélemények szerint – fôleg. hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. pl. minden g kreatin kb.

és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. Dr. növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. ami gyulladással és fájdalommal is jár. hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. Az egyik példa erre a Q10 koenzim. mint a professzionális sportolóké. nem árt kihangsúlyozni. Általános szabály. hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja. Ezért fontos annak felismerése. mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. mint például az LDL koleszterin. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul. Az azonban fontos a sportoló számára. a szelén és a cink. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. lógiai anyag károsodásához vezet. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. Aki rendszeresen sportol. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak.40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet. különösen az idôsebb korúak számára. hogy a vitamin. tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. étrend-kiegészítôkre. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott. az Evitamin. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. Egyre több sportoló használja a glukozamint. különösen a biológiai membránok védelmében. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- .

.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs. . csont.az ízületek rheumás gyulladásai. . a vérellátástól és vérkeringéstôl. q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával. Farkas János. amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz. .a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése. valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai. a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet. . azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. lágy szövetek: . a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl. ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos. A Sportban – a felkészülésben. a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre. amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1.zoster. 2. a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl . konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között.és ízületi rendszer: . .extrraízületi rheumatizmus . .felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl. mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon. ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre.ízületi húzódások és sérülések.. A fény. ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken. melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak. A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától. mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra. s még eredményesebbé teszi a kezeléseket. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik..neuralgia. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ. A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre. A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által. q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. Azon kívül.és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról. A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén.fibromialgia. fôleg a magas amplitúdójúaknál.a gerinc. így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre.a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák.lágyszöveti traumák. q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô.

bár önmagukban nem okoznak betegséget. .elektronikus implantátumok jelenléte. A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van.aktív neoplasztikus megbetegedések. . valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen. . intercostalis neuralgia. Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott.akut bôrgyulladás.szélütés utáni állapotnál. A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát. Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni. a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is). IV. . ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort.atherosclerotikus angiopátiában. végtagi ödémák csökkentéséhez. .görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások. .JPS készülék miatt.aerób szöveti légzés. post-zoster neuralgia. Csak helyi kezelés adható. .4.szervátültetések utáni állapot. . izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák.melegség. ankylosing spondylitis. amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô.fényérzékenység. s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével.zsibbadás . .fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést.psoriasis.aktív tûdô tuberkolózis. psoriasis. trigeminális neuralgia. intokok és ízületek bursa-ja. sciatica. rheumatikus ízületi gyulladás.bôr erythema a kezelt felületen.crural üszkösödésnél. ingyulladás. Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel.terhesség. . ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: . . 2. indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm. amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze . haematómák gyorsabb felszívódásához. . ezután pl. Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében. a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve. .JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található. A Vifor. . A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak. psoriatikus ízületi gyulladás. a fény intenzitása is nô. Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan. .égések. kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés.emésztôcsatorna-területi vérzés. discopátiás fájdalomszindrómák. GÖRCSOLDÓ HATÁS . OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL . végtagok nem megfelelô helyi keringése: . Mellékhatások. A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor.bôr és lágyszöveti gyulladás. .bizsergés. periartikuláris gyulladások. valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia. .vírusos.JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis.diabetikus angiopátiában.42 MAGYAR EDZŐ II. csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok). Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz. ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani. A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I . diabetikus neuropátia).helyi változások a páciens testén. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. sére használjuk. mint pl. mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis. izomburkok gyulladása. Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: . . . PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1. amelyeket nehéz diagnosztizálni. A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû. keloid. III.fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása. V.masszázst. . akne és zoster.krónikus és szubakut arthitis.anaerób szöveti légzés. . REGENERÁCIÓS HATÁS . 1. Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0. A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében. Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani. 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô.bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot. felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. poszttrombotikus szindróma. A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . 3. A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték. . .felfekvések. Mindemellett. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést. . mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet.5-rôl 6-ra nô.intenztiás).

magas szintû szakmai felkészültségét. Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) . nagyszerû edzô 1917. elpusztíthatatlan derûjét. 1960 után hosszú ideig külföldön. a Magyar Vízilabda Szövetség. december 9-én született Budapesten. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. viszont úszó mozgása. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003. s emlékét . A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban.örökös. Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997). A római olimpiai bronzérem. az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe. a budapesti Eb-n ért fel. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést. az idôsebbik fiú. A kiváló. Pályája csúcsára itt. december 4-én 86-ik életévében. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett. hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában.Ifjúsági és Sportminisztérium. a Gyermek. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben). az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. A második világháborút követô elsô. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. aki nyomban felismerte. s arra kérte a mestert. a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit. Michael Rousseaut ô készítette fel. nem felejtjük. majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. bekerült a világválogatottba is. majd ismét Franciaországban.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre. a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. a csapat egyik legjobbja volt. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült. Svédországban. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek. hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig.

hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen. mert jönnek az új osztályok. Testnevelési és Sporttudományi Kar. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. 2003. fél év után el is bocsátják ôket. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. mint pl. kerületi. biztonságuk stabilizálására. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. hogy létesítmény. Gallov Rezsô Mozgástanítás. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. a tanórán kívüli foglalkozásokon. Az úszással elfogultak vagyunk. csoportok.és lábmozdulatok. a csecsemô oktatás hivatalos. a közigazgatási szervek. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. Az iskolai. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. Az iskolai. A megbízható technika a kar.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. sôt elengedhetetlen szükség. és a szakfelügyeleti. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. követelmény. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). gyakorlás. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. de 1-2 hónap. ha a testkultúrát. 1015 mp taposással ott marad. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. Ez nem jelentheti a bébi úszás. intézményesített bevezetését. A létesítmény. hanyagságból. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. hiszen 2-3 hónapos. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. Természetesen az uszodai helyzet. s esetek nagy részében remélem nem igaz. Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. A városi. majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül. s nem az úszni tudás hiányából. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. de tény. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. de nem elég stabil. megbízható technikával. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. Az úszómozgás természetébôl. A testnevelés órán. fiatal korban tanítható. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. Ez indokolja. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán. rekreációs úszás iránt óriási az igény. fegyelmezetlenségbôl fakad. 20 évvel ezelôtt. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. de nem szûklátókörûek. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. melyek a képzés hosszú távú. hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. a versenysport iránt. egyesületi. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak. mint „kiválasztott” versenyzô. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze. mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. vízben való mozgásuk. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. intézményvezetôk. a baleset megelôzést tartjuk. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. az egészséges életmódra nevelés. sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. önkormányzati. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. szabadidôs.

Viszont azonnal ismeretlennek. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez.és magatartásformája. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. tapasztalatra. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. Az úszásoktató testnevelô tanárnak. meggyôzni. a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. akkor hasznosnak tekintjük. mozdulatokat tanítjuk. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. idegennek tûnik. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz. mint közeget kell megszeret- . gyakorlás szabályai. oktatót. az egyéni értékek kibontakoztatását. pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal. Ez nem zárja ki az ösztönös. azt kell elérnünk. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat. befolyásolja az oktató motivációja. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. stb. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. a változatos megoldások keresését.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz. Döntôen a személyiségjegyei. hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott. különösen. társadalmi közérzete. a jutalom. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is. néha improvizatív. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. ha mély vízrôl van szó. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. az új és új. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására. szabályai. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. úgy vélik. levegôkifújás-levegôvétel. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. Ha a szülôi hiúság kielégítésére. alkalmazásával – a vizet. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról. hely. lebegés-siklás hason és háton. személyiségjegyekkel rendelkezik. a fegyelem. öltözéke. edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. Ehhez gyakorlatra. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. edzônek tudnia kell. mozgásokat. edzôt. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát. a fellépése. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. Egyik oldalon a gyermek. ideg-izomrendszeri. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását. A vízhez szoktatás természetébôl. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. ismeretlenül merülünk a vízbe. ismertek elôttük a csoportban tanulás. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. a viselkedés. el tudják magukat helyezni a csoportban. Az úszásoktatás (nevelés. nevelô hatások alkalmazására. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt. Valóban nem az. a hanghordozása és beszédkészsége. koordinációs szempontból tárgyalom. Néhány neves. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. hivatástudata. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. vagy tisztálkodunk. eljárásokat. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok. hanem a közeghez való szoktatás. módszereinek változatos alkalmazását. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent. szociális helyzete. mely feltételezi az önmegismerést. s ugyanolyan jól érezzék magukat. ha megisszuk.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. gyakorlás módszerei. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. a gyermekek életkorából. kialakult és kialakított jellemvonások. ha tapasztalat nélkül. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. ha fôzünk vele. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. A testnevelô tanárnak. Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. az egész alkalmazkodási folyamatot. a mozgáshoz. könyvbôl tanítani és tanulni. osztályban. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak. mint a szárazföldön. Ahhoz. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között. Ismerünk és taníthatónak. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. Ismertek elôttük a rend. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. a tevékenységi formát. a személyiségjegyeket. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt.és tevékenységformák kialakításában. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. vízbeugrások. képzés) két pólusú tevékenység. ápoltsága és fontos mindaz. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. ötletességét.

melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. iskola. alapvetôen fontos. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. hanem kevésbé irányított. Az átlagnál zajosabb környezet. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát. „feladat” szóbeli leírására. magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. érzelmi. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. stb. hiszen a neveléssel. igazgatóhoz. pedagógusi. szorongás.). közlési módja nemcsak a rá jellemzô. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. oktatási koncepciók változásához. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. Ehhez az kell. kérdezze meg idônként mit. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. kis létszámú csoportban. anyagi elismerés stb. az óvodán. szemlesütve. hogy az oktató az a személy. kishitûség. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. módszerekben teljesedik ki.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. Tévúton járunk. Sôt. így az úszómozgás tanítása nevelési. tagoltan. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. nevelô hatások alkalmazására. a gyerekre koncentrálni. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. ami nem más. ha egyedül van. Ki tudja magát fejezni. érzelmi telítettség vagy szegénység. a nevelési folyamatban is. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. viselkedésükhöz. beszédtechnikája. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. pozitív jellemvonásokat. motiváltság. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében.képzési – oktatási folyamat. impulzív jellegû. vagy tûnhetnek el. A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. napközi. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk. s tevékenységét. mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás. vakmerôség. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. értelmes mondatokat közlô gyermek. hanem egy míves munkát. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között. maga a közeg zártsága. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során. A zárkózott. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. vagy a vékony. A gyermek kifejezôkészsége. Ne csodálkozzunk. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. mint egy alkalmazkodási folyamat. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). Mozgást tanul. mozgásformákat tanítunk. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. meg kell ismernünk azokat. félelem. az iskolán belül. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. személyiségjegyeket. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek. egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. A felnôttkorban érett. akinek követheti az instrukcióit. hanem a tevékenység szabályozásában. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is. ô az. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. megalkuvást jelent. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. tantestülethez. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. Bízunk benne. akiben megbízhat. miszerint a mozgástanítás. halkan beszélô. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. hatásokkal foglalkozni. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . önbecsülés. tudja és tapasztalja. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. csoportokhoz. bátorság. amely az apró mozzanatokban. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. Ugyan olyan fontos a pedagógus. magas hangon. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. mint a nyílt tekintettel. karakteres tevékenységnek kell lennie. számára plasztikusabb és kifejezôbb. elgyengülnek. Korábban említettük. Ez érthetô. ha nevelni akarunk. hogyan érez. De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz.

mozgásvariációkkal. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. Ezt látjuk a kezdôknél. Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben. mint a szárazföldi tevékenységekben. A gyermek kreativitása a hibajavításban.és gondolatvilágához vezetô utat. Ha hétrôl-hétre. oktatói tapasztalatát említjük. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. Az oktató magatartása. ha gátlásos. Egy kar. döntési képesség. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. ötlettelen munka. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. sikerélményt szerezhet. rátermettebb. önértékelés. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. mint a lélektelen. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. hangeffektusok alkalmazását.és fejtartásra. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. megújuló képességének. a változtatás képességét jelenti. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. külsô szemlélôje lesz. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. amelyek pozitív töltésûek. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. a szociális beilleszkedés. koncentráló képesség. teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. tapasztalatát újraértékelje. a motivációs bázis újra feltöltôje. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. Itt ô is lehet ügyesebb. Ha az oktató meg tud újulni. a környezetet. Vágyik arra. hogy a tanulás folyamatában. ötletesség. akkor eléri. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. Másmás minôségben. a hangsúlyosabb levegôkifújásra. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. Ez a további munka éltetôje. A mozgástanulásban. a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt. nehéz szabályok közé szorított viselkedés. de a magasra állított önértékelés. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. az egyéb iskolai. . Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. az oktatót. amelyek nehezen deklarálhatóak. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. Pozitív élményt. a játszótéren. A pedagógiai kreativitás. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. Hogy megszerzett tudását. megszeretik a tevékenységet. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. az uszodai jelek. individuális alkalmazását. amely nem tûri a fásultságot. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul. továbbfejlessze. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. együttmûködését eredményezi. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. illetve. nem sablonosan ismétli önmagát. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának. másképpen. hogy a gyermek megfelelôen motivált. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. önérvényesítés. telezônek tartja az oktató útmutatásait.és magatartás formák közé sorolni azokat. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát. Ez igen energiaigényes tevékenység. A parton. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. irányító résztvevôje és nem passzív. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. Az úszásoktatás folyamatában. figyelmetlen. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. a sablont. Fontos.

Meglehet. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. Olimpikon. csakúgy. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen. ha valaki. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya. Meglátásom szerint a jelen. ha az nem elengedhetetlenül szükséges. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során. azon belül is a szerzôdések. Azonban elég. a tanúk és a testnedvek hiánya. félremagyarázásra adhat alapot. A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen. fizikai érintésével valósul meg. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. Ha ezt megteszi. amely bármilyen félreértésre.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. akkor következik a bírósági eljárás. hogy nem történik sem erôszak. Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. mert a látlelet. az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. mint nevezett mesteredzô. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. A Dr. mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. hogy ismerjük és tudjuk. de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. melynek végeztével pont kerül az ügy végére. Tehát. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. és a társaságok joga. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. még akkor is. ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. Szakterülete a polgári jog. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot. amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. a pénzügyek. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény. hogy ô soha nem követne el olyasmit. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. hogy mit árthat a bulvársajtó. Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is . Szerintem valamennyi trénerrel megesett már.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. amelybe került.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. Kiss Gergô László 1977-ben született. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak. hogy nem. hogy amerikai kutatók bebizonyították. mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. akkor sem zárható ki. Ennek oka abban keresendô. 20 éven keresztül a Bp. konkrét eset kapcsán. vagy félremagyaráz egy mozdulatot. ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. amely büntetôjogi kategória . A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója. az helytelenül cselekszik? Hiszem. banálisan hangzik. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. Marad tehát a szakértôi vélemény. Az ártatlanság vélelme. és szakvéleményükben megállapítják. egy gesztust és már is kész a tragédia. Hiszem. ráadásul be is csapható. amivel vádolják. 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. Félô. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. továbbá akkor büntetik az elkövetôt. a törvényszöveg igen homályos. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. hogy kettesben maradt tanítványával. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. Látható tehát. Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . kivétel nélkül mindenkit megillet. a sport. Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen. Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét.amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. legyen az szülô. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. Dr. Ifjúsági Európa-. ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. sem pedig közösülés. amikor kiállt Kiss Miklós mellett. továbbá az. a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. nem sokat. valamint felnôtt magyar bajnok.

Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt.hu és a www. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code). és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. amikor gyógyszert. hanem arról van szó.4. A jelenlegi 2004. Tiltott anyagnak vagy származékának. 2. hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért.2. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www. ha ilyen nincs. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására. 2. sportitalt vagy más. a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült. aki versenyeken indul.8. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete. hogy mindenki szed valamit. illetve ennek kísérlete. 2. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens.mob. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni. étrend-kiegészítôt. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova. hogy már alig van olyan sportág. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl.hu. avagy ebben való közremûködés.hu web-oldal is. és a levett dopping minták kb. gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. felbujtás. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása. Ez világosan meghatározza azt. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. 2. hogy az a sportoló. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal. Mint láthatjuk. amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen. Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása. ennek leplezése. felbujtói közremûködés. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen. valamint a www.illetve keretorvosának véleményét.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az. 2. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal.1. Ezért az a célunk. segítség vagy bármely más bûnsegédi. hogy szándékosság.sportkorhaz. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése. 2. illetve markerjének (jelzô . Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre.6. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak.gyism. a leggondosabban járjon el minden esetben.7.3. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is. Természetesen ez nem azt jelenti. az ellenôrzéssel. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos.1-2. 2. a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban. hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható. a Szabályzat 2. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását. és frissíti minden évben. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be.5.8. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. önhiba. pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. netalán kezelô orvosától származik. Ebben az esetben kérje ki csapat. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel.

mint például a magnézium vagy a kálcium. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. s mindennapi gondok. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni. E és A vitamin. hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. mint a C. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. kisebb meghûléseket feküdjük ki. ha másként nem. a Kreatin vagy a HMB sem tilos. Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. antioxidánsok. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást.) szanálása.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját. mert ezeknek egy része dopping listán van. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük. amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô. Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. vanádium. Nem rendeltetésszerû. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . s fizioterápia. candidiázis. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. Rendkívüliek a mentális tartalékaink. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. mindenképpen nézze meg az összetételét. hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. Még sorolhatnám a különbözô. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. s testsúly optimalizálása. cink. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin. s sav-bázis háztartás rendezése. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. bizonyos nyomelemek. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. az izotóniás sportitalok. ami szintén dopping listás. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. s mozgáselemzés. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is. sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. ami gyengeséghez. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni. nôgyógyászati és urológiai problémák stb. lappangó sérülések. hát fizessük meg ôket. akkor az anyag már nem doppingszer. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. hogy valaki ne bukjon meg. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. kapcsolatrendszert. ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. kérjen tanácsot szakembertôl. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. s dohányzás. és legyünk tisztában vele. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is.50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. Sokan kérdezik. s dietetika. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. akkor nem fogjuk megtalálni a listán. és izomgörcsökhöz vezet. s regeneráció. túlsúly eliminálása. bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. ásványi anyagok. s krónikus alváshiány. akkor mi az. inzulinszerû növekedési hormon. Engedjék meg. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. A sportoló súlya akkor optimális. Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . ami alkalmazható és valójában segít is. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. Tehát ha valamely szer egészségkárosító. azt csak nagy óvatossággal tegye. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. krónikus melléküreggyulladások. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot). Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert. Ha valamelyik ezek közül hiányzik.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. stressz stb. s sportpszichológia. hanem súlyát illetne tartani. ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. Mint a felsorolásból is kitûnik. Van néhány táplálék-kiegészítô. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. Gyakorlatban még nem fordult elô. Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt. Kerüljük az ún. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is). króm. Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. ismeretet. s termovízió stb. ezek bizonyos tudást. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos. kapkodó fogyókúráknak. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. de kézenfekvô. illetve az agykontroll. Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. Ne sajnáljuk az anyagi. kerüljük a túledzettséget. kábítószerek). mint például a szelén. illetve készítményeket fogyaszthatunk.) A többi anyag azért van a listán. kerüljük a dohányzást.

E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. vitamin. kizárandó mindenféle manipulációt. illetve a verseny. Asztma esetén ez nem elegendô. Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton. . és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. sportorvos. tekintettel arra. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. 7. hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni. illetve tápszer. ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. ugyanabban a szankcióban részesül. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. Második esetben két év eltiltás. azonban arra ügyelni kell. 5. nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. mindig ketten mennek és kb. és utána zárja le azok fedelét úgy. A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. gyúró. Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. 6. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben. tolmács). hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta. ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. de bejelentésre kötelezett. üdítô. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. csak abban az esetben. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg. A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága. azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. amely 150200 Euroba kerül. esetleg a sportoló jogászát. vagy meghatározhat olyanokat is. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. valamint a doppingellenôrzés során: 1. A kijelölést dokumentálni kell. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. 4. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése. gyümölcslé. 2. amikor a sportoló igazolja. a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek. Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. étrend-kiegészítô stb. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. 8. Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. hogy az többé ne legyen kinyitható. hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. és legfeljebb egy év eltiltás. az eredményhirdetés stb. Nézzük meg. azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-.s 2003/4 Több esetben elôfordult. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. 9. 3. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát. a sajtótájékoztató. Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. 2. amely a sportolót felszólítja. az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás. A laboratórium igazolja. hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). így például olyan anyagok tekintetében. Az a tény. amely rendkívül érzékeny módszerekkel. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. meghallgatja a sportolót. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. mintha doppingolt volna. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. vagy kéri a „B” minta kinyitását. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel.) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról. Azokban az esetekben. a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû. Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. a tanúkat. esetleg sör). illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra).

............…….. amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges...... Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô...... Súlyozott kiválasztás történik...dátum:….....…………………………..hu E-mail: nora..... Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is. doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat..... akik a tisztességes felkészülést választják..…………………………..... számlájára kérjük befizetni..............………….... Terápiás Kivételt...................Ft évente...hely:……………………………………….... Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére......... akkor kérhet ún....... …………………………………... cukorbaj). Internet: www.. szakedzô.. 7........ Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató.. 6... az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre.iif..… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:……………………………………………………………………………………………………………………......……………………….... mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: …………………………………….........… Telefon:…………………………………………Fax: ……………....... mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos.... és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára.……………....………....... 10.........….52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik. melyet az ún........ Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól..…… Szül.... Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani...... súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes.......………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz. A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1.. soha ne érezze magát biztonságban..... hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún....Ft.... Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben.....Nyelvismeret: ..... illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell...... Mindenkit nem lehet... Levelezési cím (irányítószámmal):……………………………………………………………... és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt.....………………………….. hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe. illetve a diabetesre vonatkozik......... 06-30-9910-203...... ahol a pozitív esetek száma magas.. 2...... Az éves tagdíjat befizetem.................. a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek........ Gyôztesek............ és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása). ami azt jelenti........... Sportszakmai érdeklôdési köre:…………………………………………………………………………………………………………......… Szül..... aki doppingol. hogy szolgáltassanak... Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára. Munkahelyi beosztás:………………………………………….. a cél az....... Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll.........met. Dózsa György út 1-3....bendiner@helka..... A többi esetben randomizált kiválasztás történik.iif.........…... postai címére és az évszámra................ 5..... 3..... Több sportágban (úszás........ atlétika........ a sportor- s 2003/4 vos. Legmagasabb iskolai végzettség:………………………………………………………………......... amelyre a tagdíjat befizette.....…………………. Munkahely:……………………………………………………………………………………........... hogy az.. sportedzô.... az edzô..... ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô. és ugyanakkor megvédjük azokat............... A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000.........………....hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni........ A sportvezetô. Tel/fax: 471-4325.... Kelt:…..….... Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest... Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl. Többször számíthat így pl....…. 4.……………........ E-mail:………………......... aktív dolgozók részére 2 000. de nem is kell ellenôrizni..... A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el... Név:.

az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. nem kétséges. célunk. a diák..itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket. hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál. ínség. ideértve az utánpótlás edzôket. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik. mint a mountain-bike. s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. Mi lehet a baj. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-.. megjelenésében egyébként profi klubról. hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység. s ennek jegyében. Olyanokból. hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. mint a kerékpározásban. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését.. akik egymásra találtak ebben a szándékban .. s bár minden különösebb felhajtás.. Érdekes.. s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk. A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok. de . biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést. míg a másik. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. Egyesületem. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni.és kiadványunk úgyszintén . a szülôket és a gyereket is. tehát nyolc esztendôt ölel fel. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is.. Hazai György szakedzô.és szabadidôs sport specialistáit. Sportágfejlesztési-.. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember. bár nem ennyire. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei. Tizenheten rajtoltunk. Akadt néhány eltökélt. . miszerint a fô hogy pénz legyen. Sportmenedzseri-. siker és népszerûsítés.. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én. majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt. Versenybírói-.. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük. Programunk két összefüggô. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé. Azt sem gondolhatjuk komolyan.az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében. s A kerékpár kultúrában a dánok.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár. a primitív. de hát mitôl is lenne?!. Mellesleg pénz sincs. sôt nagyon is érthetô. szakedzô.. hogy ekként országosan elismert.. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk. s az új ágazatok. Oktatási-. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen. Dokumentációs-. Alacsony a létszám. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit.. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette.fôként vidéken .. Országos szövetségünk fôtitkára. mellettük testnevelô tanárokból. mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását. vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el. ahol edzô viszont egyáltalán nincs. az ok. továbbá Fülöp Tibor alelnök.. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon. amelynek résztvevôi: Kálmán József.. azután Vasvári Ferenc. mint Európa más országaiban. a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense. vagy inkább nem is létezik. Nôi és Versenyzôi Bizottság. ahol egyáltalán nincs edzô. mégsem elhanyagolható. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és. a testület fôtitkára. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje.. A szervezet . sportszakemberekbôl áll. hollandok. különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve. s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket. Annak ellenére is. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. Ifjúsági és Sportminisztérium is.a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt. versenyzôkbôl. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen. csinnadratta nélkül zajlott le. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. s az a dilettáns felfogás is. ír olyan. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-. Edzô-. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan. s akkor gurul a szekér. A sportágban zajló szakmai munka hiányos.. s számos olyan szakosztály mûködik.

amely komplex szervezést. A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése. s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal.hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát.Tudjuk. mire számíthatunk. S ha már az elôadásoknál tartunk. qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget.. Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében... de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították . a pályaválogatott keret edzôinek.. Hát ennyit ... A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl.. továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban. a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján . mint amilyenek az iskolák. Gallov Rezsô . de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. s nem kevesebb. már ami az anyagiakat illeti. évi pontos mun- s 2003/4 katerve..géndoppingról.54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném. Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról. ha már leteszünk valamit az asztalra.. hogy miként látnak munkához. s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni. részletes diagnózis készítése. Nincs kétségem . Elkészült a MAKET 2004.. nem várhatunk ölbetett kezekkel. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját.. mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni... Sorolhatnám még pályázatokkal. az érdekvédelemmel. Nyugodjék békében. és valakik csináljanak egy újat.. Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával. Nemzeti Sportszövetség. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése. csak mutatóban. másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal. hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk. a Magyar Edzôk Társasága. Sorra venné. mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel. pontosan tudtuk és tudjuk. felvilágosítást és a hazai. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak.” Ön ezek közé az újak közé tartozik. kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése.. Ebbôl a ténybôl.ismerve társaim elszántságát és képességét . átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette. egy pontos... Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében.majd csak azt követôen kerülhet sorra..Informatika és kommunikáció a sportban . A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl..Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást.. kemény munka vár ránk. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató. a MOB. becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság. eredményesebben MÛKÖDÔT. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel. hogy egy régóta sok nehézséggel.. megpróbáltatással küszködô.szemelvényként. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében.. amelyben. talán mondanunk sem szükséges. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket.. kiadását.. jobbat. vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is. valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését. így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek. terjesztését jelenti. hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek..

k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. dr. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot. s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. Örvendetes. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. Dr. TARTALÉK E. és a Mesteredzôi díjat.Ft-tal. IMMATERIÁLIS JAVAK II. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése. Kötelezettségek I. december 1. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel. KÖVETELÉSEK III. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-.. Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. Saját tôke I. ÉRTÉKPAPÍROK IV. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki. Dr. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. a 2002. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. Céltartalékok F. INDULÓ TÔKE II. Ormai László s. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002.k. továbbá szakmai. az I. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A. képzésének és továbbképzésének. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003.. a III. Befektetett eszközök I. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. A MET 2002. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. Tamás István fôtitkár s. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt.Ft-tal támogatta. Összefoglalóan megállapíthatjuk. Annak ellenére. Ormai László elnök s. valamint érdekvédelmének a fontosságát. elnök . módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. mint a legmagasabb szak- mai elismerést.k. KÉSZLETEK II. Forgóeszközök I. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt. szemben a rövid szervezési idôvel. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb.

és sportág-igazgatási. edzéstervezés.593 4.-8. Közhasznú tevékenység költségei 1. A dr. hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A.+14. illetve közzététele témákban). Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl. Anyagjellegû ráfordítások 302 C. Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr. Tagdíjból származó bevétel 97 280 5.20. sorok) 0 0 1. Harsányi László címére (7624 Pécs.. ráfordítások 3. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2. 2003. A javaslatokat dr. Tárgy évi eredmény (19. sorok) 0 0 6. EU és a sport. Adózás elôtti eredmény -8 684 I.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ). akik edzôi munkát végeznek.-15.+9. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. Összes tevékenység költségei (13. sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A. edzésbemutatók. Vállalkozási tevékenység bevétele (10. Egyéb költségek.114 F.593 4.798 D. jelentôs esemény a társaság életében. testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek.-11. elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003. Ifjúság útja 6. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4. Sor) 1. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját. sport. Értékcsökkenési leírás D. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003. szakirodalom beszerzése.798 1. sportfinanszírozási stb. a MET elnökségi tagját választották meg.00 órai kezdettel kerül sor. Dr. A testület negyedévenként ülésezik. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. A szervezet nyitott mindazon személyek számára.k. Harsányi Lászlót.114 G. Összes bevétel (1. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3.670 4. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak. akik az edzôk. Ormai László s. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult. problémák megoldásához. december 20-án Pécsett . Egyéb bevétel 188 618 B. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1.593 4.623 E.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7.900 2. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14.114 E.sorok) 1. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés . vagy bármely fokozatú edzôi. december 1. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H.670 4. sorok) 1. és a szervezet céljait elfogadják. Adófizetési kötelezettség 0 0 J.56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002.

” 11.40 óra: 10. 08.” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai.” (Tatiosz) Tervezett program 1. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató .6. Szabó Tamás prof.” 10.00 óra: 12.30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása. nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08.35 óra Szünet Támogatja 16. 5600 Békéscsaba. nap Levezetô elnök: 7. március 5 .20 óra: 12. század doppingja.Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa.10 óra: Szünet .30 óráig: Beérkezés.20 óra: Szünet Magyar 18. Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára. Lencsési út.50 óra: Dr. – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban.” 12.30 óra: 9.: 06-66/459-366.15 óra: Dr.50 óra: Dr. A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.30 óra: Dr.” 11. regisztráció 08.30 óra: Dr.55 óra: Dr. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció.40 óra: 12. a sport iránti attitûd kialakításában.” 15. .” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10. E-mail: suli4424@szolnok.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA. Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár . Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései.” 16. 2004. szállásfoglalás.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede.sulinet.00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése.50 óra: Társaság! Kovács Géza . Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában.hu „A jó a mának szól. a kiválóság a jövônek.00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18.00 óra: 9.” 09. Ebéd – hazautazás. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI.30 óra: Dr.” 13.” 14.40 óra: 11.” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150. 136 Tel/fax. Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08.10 óra: Ebéd 14.40 óra: Dr.40 óra: Megnyitó – Dr.10 óra: Dr. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség.20 óra: 10.” és a 17. Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.

Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1. A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. a lapszám. P. értelmezhetôk legyenek. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. ábra). B. 3. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. 1. a mû címe eredeti nyelven. a módszerekre. Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. Pl: Carl. A kézirat gépelt terjedelme az 5. a megjelenés éve. az eredményekre. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. Könyvnél: a Szerzô(k) neve.: Friedmann. alatta az intézet. K.0-ás formátumban. Verlag Karl Hofmann. A kéziratokat egy példányban. rövidítések magyarázata is szerepeljen.).58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. Friedmann (1999). intézmény nevét kérjük megjelölni. Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést. Schorndorf. Ez alatt a tanulmány (kifejezô. és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. városa. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen. Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét). 298 p. hajlítás). 43-48. ábrák címét kérjük megadni (Pl.0-ás formátumban. a folyóirat neve. a kiadó neve. A táblázatok. Pl. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. TIFF. de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva. Leistungssport. a könyv címe (eredeti nyelven). A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. A szerkesztôség . pl. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG. 2. – Bärtsch. a táblázatokat szintén Word 6. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. az eredményeket és a következtetést. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. az ábrák. vagy e-mail-en. A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. fájl-.44-es floppylemezen. azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). EPS) elmentve kérjük. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6. munkalapnév stb. ábra /Térd feszítés. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. a megjelenés éve. szimpla sortávolsággal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful