s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. vonzó italból. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. az ég adta világon semmi különös nincs. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható. egyelôre hiába. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. Ormai László –. Magyarán: a technikai segít- . hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. gusztusos. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. technikai trükkökkel számoljunk. már jól nyomonkövethetô. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. De nincs már messze az az idô. a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. hogy hol egy hibás kéztartás. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). ôrült elméleti példának hinné a fentieket. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. a logo is). s a vetítés után maguk sem tudták. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus. patkányokat ábrázoltak. de leginkább az italokat. Míg a hamisítatlan. életszerûen látszik a szponzor üzenete. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). s máris kitûnik. az országos adásban viszont már – annak ellenére. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. hol az esetleges hiba.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. amelyek undorító férgeket. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. Pedig “csak” annyi történt. Gondoljunk csak bele. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. Maguk sem tudták. különösen a sört. lassan már az is megszokott. s némi televíziós segítség. animátor –. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. A képen látható. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. Rengeteg jogi. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása. olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. Abban.

edzôk. Óhatatlanul lemarad az. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. Testnevelési és Sporttudományi Kar. hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. hetekre. ábra). Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. egyetemekkel. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk. természetesen bizonyos megkötöttségekkel. a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. amelyekrôl szin- . stb. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. ami több napot. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot.8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet. az edzôk és sportolók számára. Ha szükséges. Biomechanika tanszék. hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). repülôtéren. hogy mindazok. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. amelyben a chipek.google. aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére. A kutatás és sport. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk.yahoo. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. hetet vehetett igénybe. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1. az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban. hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. Nagyon reméljük. parkban ülve (mobil telefon segítségével). Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. még emlékszik arra. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk. kutató intézetekkel stb. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel. és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. raktáraiban. kutató vagy 1. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. Az Internet nagy segítség a kutatók. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. ábra edzôkollégánkkal. Választhatunk. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. sok hosszadalmas javítással. Bizony eltévedhetünk benne. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. Ez a többhónapos. TV társaságok stb. repülés közben. már gyakorlott használói az Internetnek. hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. szövetségekkel. S bízunk abban is. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján.com www. dokumentum). keserves procedúra ma lerövidülhet napokra. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. sportolók számára is. otthon. Ha nem. akik ezt a cikket olvassák. elküldéséhez. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. Az idôsebb generáció. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. rádió. összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. Hozzájutva végre a cikkhez.

humankinetics. Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). rekreáció (Recreation). videófilmek (videos). hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni. de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. stb.com www. Meg kell jegyezni.sports. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. és az információáramlat csapdájába eshetünk. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek. ábra). A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. vízisport (Aquatics) területérôl. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva. Ha pontos elképzelésünk van arról. Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. szoftver (software). az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. egészség és fittség (Health and Fittness). Ha az angol szót írtuk be. mint angol nyelven. és az 5. High Jump Coach 2000) kattintunk. ábra . Ha például a magasugrás érdekel bennünket. amelyen a honlap neveket láthatunk. a high jump kifejezést. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. majd a korábban megjelenteket. amelyen arról tájékoztatnak. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. 2. akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét. akkor megjelenik a következô oldal. A lista elején az új kiadásokat láthatjuk. Minél mélyebben hatolunk az adott témába. ábra). sorozatképeket láthatunk ugrásokról. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót. Ha a magyar szót írjuk be. A felsô sor könyvek (books). akkor a kék színnel írt szövegre (pl. Könyv. sportorvoslás (Sports Medicine). Miután megnyomtuk az Enter billentyût. megjelenik a következô lap. amikor zárt kapukat találunk. Ha azt szeretnénk. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. (Sports).com 3. Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk. Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel. eljuthatunk egy olyan pontra. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. ábra). hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl. tánc (Dance). Ha határozott célunk van a keresésben. akkor kattintson a fenti honlap címre. hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. folyóiratok (journals). amely megjelenik a következô 3 oldalon (3.meyer-meyer. akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét. testnevelés (Physical Education). feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. ábrákkal. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. sportszakma. annál nagyobb a veszélye annak. amelyrôl könyvek jelentek meg. távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. amelybôl tíz témakört jelenít meg. animációkkal színesítve.

akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira. amely 1902. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. Ha a szerzô nevét tudjuk. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. Ha tudjuk. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti.10 MAGYAR EDZŐ 4.springeronline. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon. akitôl olvasni szeretnénk. www. akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt. és nem kell könyvtárba menni. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik.sote. ami pénzbe kerül. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el.lib. sportquest. ábra . A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. ha kérik. 5. akkor a szerzô nevét írjuk be. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. amelyben cikkeket keresünk. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences). és kattintani kell. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót. mint a könyvtárba). A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. Ha a sporttudományt csak érintô. SIR Cexpress adatbázisokat is.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni. amely magába foglalja SPORTdiscuss. www.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. SIRCdetective. Ezek a szerzôk. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. órákat eltöltve. amelyet a Human Kinetics ad ki. amelyben minden tanulmány megtalálható. videofilmeket. Természetesen tovább tallózhatunk. A fizetés alól csak azok mentesülnek. kosárlabda. amelyeknek az absztrakját. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. stb. nem kell különlenyomatokat kérni postán. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. amely jellemzi azt a témakört. Kimeríthetetlen tárház. megismerve a cikkek címeit. a Human Kinetics weblapjain. atlétika. akik megrendelték a folyóiratot.com). Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket. akkor az évszámot is beírhatjuk. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó.

Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal. és elolvashatják. Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. ahol megtudhatjuk.sztaki. és utána elküldeni. Ha ez megvan. megjelenés éve. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. amelyhez az említett programra van szükség. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából. Az elsô a legfrissebb közlemény. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. hogy 32 olyan cikket talált a gép. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket. mert elektronikus segítségünk is van. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk. mint a nyomtatott folyóiratért. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. Ha cikkeket akarunk keresni. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához.hu honlapot. www. folyóirat.om. ha olyan kulcsszót írunk be. száma. Nem biztos. ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. Megjelenik a következô oldal. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. Ha használni akarjuk a www. Full text + links. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. Ha ez a feltétel nem áll fent. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). Erre megjelenik a regisztrációs oldal. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. A legújabb információk szerint. 2004. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. www. amely az izomlázról szól. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. Megjelenik az EISZ nyitólapja. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. Ha errôl elfeledkezünk. Ha azt akarjuk. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el. szerzôk). A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. A lap felsô részén fehér betûkkel írt. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. kutatók munkájának szerves részét képezi. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. és máris megjelenik a következô oldal. és rákattintunk a Go szóra. amelyet ki kell tölteni.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. akkor a Science Direct sort válasszuk. amely nem csak az adott témakörben használatos. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára.lib. Nem mindenkinek adatik meg. Megjelenik a következô oldal. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. szolgáltatásaival az interneten keresztül. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. akkor több ezer találatunk lesz. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. táblázatokat.dsd. PDF feliratokat láthatunk. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. akkor kattintsunk a full text szóra. Ugyanis. hogy csak a bibliográfiai adatokat. Természetesen csak akkor tehetjük ezt. hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. sôt el is menthetik. ha regisztráltatjuk magunkat. Bízunk abban. amely által beléphetünk az adatbázisba. beírjuk a korábban jelzett sávba. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz. hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. www. hogy „full text”.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. bírósági eljárás indulhat ellenünk.sote. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. Eddig könnyû dolgunk volt. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. Ezután a Go szóra kattintunk. oldalszám.hupe. Ha nem tudjuk az angol szót. Az elôny csak annyi.

Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. a Héraklész programból és 1. (1.és Kutatóintézet. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa. amelynek munkatársai kérdôíves. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is. A Héraklész program a legtehetségesebb . ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése. interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén. a publikáció. és alkalmassá tesszük arra. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra. ábra . a döntéshozatal támogatása.és Pedagógiai kutatócsoportjától. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé. hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. 2. A NUPI Diagnosztikai. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk.5 szoftverekkel. meg kell jelenítenünk. In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5.1 és az SPSS 11. ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik.

1300 gyermek sportol. és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. amit a kisebb színes foltok jeleznek. a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . (2. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . A programban jelenleg kb. ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. ábra . A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba. 3. 4. de a térképen egyértelmûen láthatjuk. ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el.

ábra keznek a Héraklész sportolók.: Debrecen és Nyíregyháza térsége). hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával. adatfeldolgozásra. A 3.14 MAGYAR EDZŐ . és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát.: Tatabánya és Oroszlány térsége). amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. Programban ke7 letkezett adatokat is. ábra) . (7. 7. ábra s 2003/4 . ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra. ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek. (6. Az SPSS program adatelemzésre. hogy vannak olyan települések. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. (5. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba. Az SPSS 11. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. Terveink között szerepel. valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát. de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl. 5. 6. és vannak olyan települések. ábra . amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit.

Sokan nem tudják. Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen. vannak. hanem arra is. sportadatbázisok. teljes szöveges adatbázisok. sport databases. amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. amelyik a TF Könyvtárban készül. bibliographical databases 1. melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. online adatbázisok. full text databases. Ezek közt van olyan. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok. ezért fontos. 2. Keywords: information search. on-line databases. hogy meghatározott terminálról lépjenek be. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. ábra. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. olyan is található. ábra. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. Kulcsszavak: információkeresés. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje .

disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk.de. amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak. a www.bisp-datenbanken. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www.de címen. ábra). Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is. Ezen kívül online szótárakat. ábra). A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. tára is.de címrôl. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk. illusztrációkkal. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne. cikkek. könyvrészletek. így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet. grafikonokkal. Nagy elôny. Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. francia. enciklopédiákat is használhatunk 4 (4.de weboldalról eln. a Science Direct full text adatbázis. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk.eisz. ábra). ábra.hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le. lexikonokat. tanulmányok.sote.hu interAz EISZ net címen lehet elérni. cikkek. A német nyelvterület szakirodalma a www. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje . Szintén könyvek. ábra.bisp-datenbanken.lib. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták. vagy a zb-sport. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. mint a Web of Science citációs. Könyvek.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról.dshs-ko- 5.dshs-koeln. Az EISZ-t a www. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel. ábra. tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg.

amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www. vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. ábra. amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. 6. amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne.mob. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. Ifjúsági és Sportminisztérium.hu honlap is. s a doppingolás motivációi. könyvek. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek. A 2000. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája. meghatározása. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege.szteroid. látogatottsága meglehetôsen magas. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. egyre inkább távolodni látszik. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban. és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www.hu honlapon kialakítottunk egy ún. ábra). s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere. tankönyvek. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra. vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket. . évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el.hupe. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek. amelyekrôl eddig azt gondolták.hu címen érhetô el. hogy csak anabolikákkal lehet elérni. konferenciakötetek. jegyzetek. Ezzel párhuzamosan indult meg a www. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. s dopping törvény. Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk. és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. rendeletek. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. A honlap jelenleg is mûködik. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-. Úgy tûnik. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben. melyeket helyben el is olvashatnak. melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. vagy fölkérhetik a raktárból. Innen azt is megtudhatják. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap. Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. s a mindenkor hatályos dopping lista. A világ egyetért abban. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni. dopping sarkot. ábra). Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban.

s hírek. s a doppingellenôrzés folyamatának leírása. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. . pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. az értekezletek és szimpózumok menetrendje. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás. a különbözô regionális irodák adatai. az információ elengedhetetlen része. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is. a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. Az észrevételeket. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat. Az aktuális dopping listát a WADA ún.wada-ama. Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács. recenziók. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. visszajelzéseket. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül. A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. könyvek.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon. nyomon követhetjük. WADA. illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. aktualitások a dopping világából. Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot.

Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. sportszakemberei. célszervezetek. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. 2. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. 5. illetve személy folyamatosan frissíthet. fax és postai költségek nélkül elérhetô. mint egy minôségi. sportvezetôi. mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. 2. Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. 24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. fax. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb. leveleket. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak. illetve használhat feladat. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. egészségügyi szakemberei. Elônyök 1. Célszemélyek. 6. de átlagos honlap üzemeltetése. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. amelyet minden felhatalmazott szervezet. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. telefon és posta költség nélkül. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. amellyel számottevô telefon. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság. további hasz- nálatra alkalmassá válik. és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. .s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. illetve nemzetközi kommunikációt. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. 4. Cél 1. 7. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. illetve támogatott sportági szakszövetségek.és cél centrikusan. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. telefon és posta üzeneteket. Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. adminisztrátorai. globális. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. szervezetek egyesületei. 3. Gyors: a felületre felvitt információ. mind a saját szervezeteikkel.

illetve lehetséges oldalakig.20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel. A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. . letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett.

Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok.szakmai érdeklôdését segítse. mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. a MOB elnökség tagjai. a szövetségek.mob. Elsôdleges cél volt. tanácso- kat szeretnék adni használatához. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. csatlakozhat hozzá. Csak egy gombnyomás.így a honlapunkat is felkeresô . A nyitókép hármas tagozódású. és jól megjegyezhetô legyen. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva. a szervezeti felépítés. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping. információk feltüntetésével. mindenki. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést. a MOB bizottságai. Budapest A XX. hanem ô is részt vesz az internetes világban. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. az újságírók. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. A Magyar Olimpiai Bizottság.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www. (1. és gyakran használt mozaikszót kaptunk. a látvány volt fontos. a lakásba hozza a világot. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló. annak szerkezeti felépítését. elnökeirôl. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. számára fontos információt. és természetesen a sport területén is. és a magyar sportvezetôk . sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére. Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni.az edzôk.hu .mob. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika. a Torino 2006. A mi esetünkben szerencsére. a célszerûség. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . de minden sportot szeretô . a nemzetközi honlapok. több leágazásos almenü.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság. az Athén 2004. hogy a honlap fôleg a sportszakma . és a környezetvédelem. Mindenki. az eredmények. közérthetô. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé. a sportolók. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki. aki a honlapot meglátogatja. és az aktuális hírek. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. találja meg a neki megfelelô. a web áruház és a sportnaptár. Minden web oldal törekszik arra. a politika. információkat. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô. és a MOB alapszabálya. a kultúra. és az angol nyelv menüpontok. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. annak fôtitkárairól. stb. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. dr. a MOB iroda dolgozói. kézzelfoghatóan az irodába. Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. így például a gazdaság. Így lett a honlap címe www.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. a támogatók. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját. és ötleteket. képeslapküldés és végül a levelezés. rövid történeti ismertetô a MOB-ról. hogy címe egyszerû. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. stb. egy jól megjegyezhetô. és a legelsôk között készítette el saját honlapját. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait. így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést.

3 limkekkel (3. információi Vetélkedôk. továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. VK. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára. továbbképzések: a MOB pályázatainak. koszorúzások.2002. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. (2 ábra) . 2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok. versenyszínhelyek: térképpel. ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek. pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai. EB. fotókkal Sportágak. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei.

Remélem. a pontosabbra. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. az athéni olimpia magyar sikereit. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. Mi. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. célkitûzései. hibáink. tévedéseink elkerülhetetlenek. Ezért is kérem Önöket. amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére. a gyorsabbra. Sajnos. táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése. a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden. linkek a világ összes sportszövetségéhez. hatóanyagok. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. ha észrevételük. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. Wada információk. magyar szövetségekhez. kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. . olimpiai bizottságokhoz. azt jelezzék nekünk.fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. és mivel mi is emberek vagyunk. sportegészségügyi információs vonalak.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk. ötletük. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát. hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. doppingvizsgálatok. eredményei. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden.

és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. 3. A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. mint szolgáltatás mûködik. A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. onkológia. Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. fiziológiai. A szakirodalmak alapján megállapítható.INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. orvostudományi kutatások és kísérletek. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. orvos csoportokkal 60. szeptikus osztályok. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. korházakkal. 2. képekkel (multi képalkotás). A testnevelés. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. kardiológia. célzott vizsgálatokra. 1. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. teljesítmény élettani folyamatokat stb. korcsoportot stb. általános belgyógyászati. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására. A vizsgálatot végzô orvos. hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. eljárásokat.24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. érintett. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. állóképesség meghatározását. . 000-fö feletti vizsgálatot végzett. A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non. Több vállalatnál. reumatológiai. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel. Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. I. Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl.invaziv. nôgyógyászat. A vizsgálatok több populációt. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint.és a sporttudomány igényli. ultrahang stb. stb. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította. Összesítve: . orvoskémiai stb. A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA.

kutatások. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. mely régióban található morfológiai. infrasugárzás. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti. egyértelmû.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl. Radikális termikus hatások vizsgálata. (ultrahang. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . kísérletek átállása külön idôt nem igényel. a funkcionális folyamatokat. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. stb. III. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. sport. mikrohullám stb. Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. s hôprovokációs válaszok az idô függvényében. traumatológiai. munka stb. II. élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra. csoportra jellemzô. A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. fiziológiai eltérés. félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló. lappangó betegségek pontos felderítését. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására. mely vizsgálatokat veszik igénybe. A rutin vizsgálatok. a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni. Az I.). csontcementek kötési hômérséklet stb. Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni. orthopediai. Ez olyan idôigényes.

nov. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M. Ilyen kiegészítések és fejlesztések. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe. (szerk.26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra. életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti. 2002. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések. External fixation of small bones M.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV. Az ETT határozata alapján az Egészségügyi. Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft. évf. célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe. (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M.évfolyam 6 1997. Kövári T. pl. Cziffer (szerk. .. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással. Benedekfi Ö. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk. Medintel Könyvkiadó 1999. Szeberin Z. spirometriát. feldolgozások.: 52. más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk..y. Szacsky M..: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M. Honvédorvos Szacsky M. HU/19635239-243 számon bejegyezte.. Gyermek Traumatológia. EKG. Cziffer E. faktorértékeket.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. Nádor V. Szacsky M. Entz L. Farsang Cs.2002. a lágygammasugaras densitásmérô. Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M. Irodalom Könyv fejezetek: E. A gyermekkori törésekhez társuló art. Pécsváradi Zs.: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7. Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban.-dec. Gyógyidegenforgalom Major Z. archiválással stb. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2. évfolyam 5 1997. múlti képalkotó rendszerek stb. Gyógyfürdôügy.). 1997 Meskó É. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját. Szacsky M. 1995/2. Minifixation. Konferencia Hargitai E. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994.. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t. A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. Balneológia. Cziffer E. Pécsváradi Zs. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé.

R (92) 13 REV) . A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb. az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. kreatív cselekvô-. egészségesebb lesz. Fontos megemlíteni. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. Szeretném érzékeltetni. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. így a weboldalakat is. nem csak testében. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. tapintható. toleránsabb. Braille-írásos kijelzôk. A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . hogy megteremtsük annak feltételeit. hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. nagyítószoftverek. karakteres kezelôfelületûek. a másik a kommunikáció. hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. de lelkében is erôsebb. az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. a vakok. amely esetenként.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM. A sportnak. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. önállóbb. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. szellemi és szociális közérzetének megteremtését. hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. társadalmi kapcsolatok teremtése. hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok. a lakosság 10 százalékát érinti. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. Fontos. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. esélyegyenlôségük megvalósítását. országos sportszervezetek honlapjaitól. a sport iránt. siketek. és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. mint az EU-ban. hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. beszélô szoftverek költségigényesek. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. évi XXVI. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. A sport eszközrendszerével. szolidárisabb. mint a fogyatékosok között. Aki sportol. De joggal elvárható a közintézmények. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. Fogyatékosok sportja osztály.

bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében. A HBN rendszer magas védelmi szintû.origo. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. fórumok segítségével. technikai vezetô. hogy ki melyik csapatban játszott. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. Másfelôl. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. Ez biztosítja. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét. statisztikáinak megjelenítése. játékvezetô. mint amire jelenleg használják. ami biztosítja.hu. Ehhez nem szükséges más.hu. Ezek mindenki számára értékes információk. Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. csak a végeredmények érhetôk el. és jóval többet tud. hogy bárhonnan. Ezen oldalak legfôbb elônye. Például híreket. A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. Ez tetemes mennyiségû adat. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. Rögzíthetôk az egyesületek. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. csapatok adatai. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban. Jelenleg az NBI. mint egy böngészô. Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. egyesülethez. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. mint például www. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. Magyar- . akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. tartalmak terén. vagy www. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek.hadballnet. Az utóbbi két csoporthoz. ha a portál megfelelôen van tervezve. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások. hanem gyakran változó interaktív portálokkal is.index. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel. edzô. NBI/B. mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. Mikor a www.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban. cikkeket.

hu-n lehet megtalálni. Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz.ithelp. Mérkôzés idôpont rögzítés. A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani. hetes lövô lista. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. Ezt sokan nem veszik észre.handballnet. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki. sportszerûségi lista. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel. serdülôbajnokságok. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá.hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. A www. jóllehet ezt nem használják.hu a mai napig nyitott mindenki számára. A góllövô lista. Játékengedély kiadás. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal.handballnet. címlista. ak- . csapatstatisztika. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé. játékvezetô küldések. A www. Ezek képezik az alapját a www. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista. dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon. Az oldal legfôbb erôssége a statisztika. Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista. …) segíti a munkát. strandkézilabda.handballnet. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt. gyermekkézilabda. Pályák adminisztrálása. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. csapatstatisztikák. hacsak valaki kézzel fel nem teszi. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. Játékvezetô küldés. Elérhetôségünket a www. …) karbantartása. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el. játékosok.és nemzetközi meccsek rögzítésére is. mérkôzéslista. így a weben sem jelenik meg automatikusan.

de a cél mindenképp a bôvítésük. Fontos. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak.30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. Mint említettem. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. A fôoldalon ez komoly szerephez jut. hanem képeik között is böngészhetünk. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek.handballnet. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre. A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után. A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése.hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. Az új portál alapja a felhasználókezelés. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra. ezért ez a közeljövôben nem valószínû. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. cikkeket írhat. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. . A www. ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni. Így dokumentumokat tölthet fel. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli. ha valaki új hozzászólást tesz. ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk.

hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –. biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre. Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. 2. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. a Hydra általános bemutatásából.000 játékos. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos. hanem 2003. E rendszer mûködtetése. Elöljáróban fontos megemlíteni. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése. Budapest I. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. hogy munkájuk bemutatásához. q 5. döntés elôkészítésre való rendezése. amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra. nyilvántartása nélkül. amely már több mint 40.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról. A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. célkitûzés. ábra tására vállalkozom. amelynek bemuta- 4. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. a világhálóra tereli. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra. II. jól kezelhetô regisztrációja. megoldandó feladat. ábra . jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni. ôszétôl mûködô valóság. hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. A Hydráról általában 1. Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik.000 fôt. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt. több mint 1. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert.

és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. területekhez enged hozzáférést. szerkezetük sok elemükben hasonló. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. Mindegyik szint más-más programokhoz. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. 3. A programok száma természetesen bôvíthetô. valamint az optimális sebesség elérésének elvét. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja.nla. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. 9. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. ábra közvetlen adatbevitelre. ahol azonban erre még sincs lehetôség. valamint sportszervezetek.hu Internet címre klikkel. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. önkormányzatok. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. típusáig. Aki a hydra. vagy elegendô – minimális – tudás. (Kérem válasszon támogatási programot ábra. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. méretéig bezárólag.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség. másrészt az adatkezelés biztonságára. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. dia) A fenti. dia) Látható. mert megmutatja. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük. A biztonságos mûködés elvét. Tapasztalatunk szerint. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig. (Jelszó ábra. a védett. hogy természetes módon. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. III. ott felsôbb. válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. körzeti. Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. ábra programot is képes kezelni. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. dia) Látható. 10. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai. a felhasználó-barátság elvét. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére. sok elemükben pedig különbözik. 4. 8. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. (Kérem. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. A Hydra felépítése Látható. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét.

bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra. hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. el legyenek juttatva a partnerekhez. (Kérem. a szükséges mellékletekkel. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt. 1. össze legyenek kapcsolva. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. dia) IV. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. A megyéken keresztül tudunk eljutni. dia) (Edzô adatainak módosítása. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. edzô adatai. 2003. listáit is. 20. testnevelôk. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. edzôk munkáját. ábra Jól látható a fenti ábrán. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra. valamint olyan adatokat is. alá legyenek írva. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. ôsze során az intézményekkel. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg. sôt a szervezetet vezetôk adatait. ábra . amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. Nyilvánvaló. dia) Egy szervezeten. edzôkrôl. (Intézményi adatok ábra. szervezôkrôl a Hydra. az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. 18. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. A játékosoknál például az alapvetô. A testnevelôk. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. hogy 2004. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. annak érdekében. Itt hívom fel a figyelmet arra. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. aktualizálhatjuk is azt. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. longitudinális vizsgálatokra is. Tekintettel arra. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. Ennek célja az. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. hálózatát. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne. Esetünkben azért is fontos ez. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk. 13. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. az ahhoz kötôdô edzôk.

országos hálózaton teszteltük. hogy már mûködik. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. az adminisztratív ellenôrzésre. a világhálón keresztül történik. és az adatbevitel módja decentralizált.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára. valamint a különbözô sportágak. dia) 3. ábra .34 MAGYAR EDZŐ 18. 21. Körülbelül 50. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának. Utánpótlás-fejlesztési Program. Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. (A Hydra elônyei. az esetleges átfedéseknek. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. 20. 2. A GYISM 2003. Bízom benne. ábra 21. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk. A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô.

a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre. A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik. a „Yasec” mûhelyben készült.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. információgyûjtésben. a hajtástechnika optimalizálásában. az üléspozíció kialakításában. ábra 5. ábra 2. a mozgáselemzésben. ábra 4. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. ellenôrzésében és értékelésében. az aerodinamikai tervezésben. a teljesítmény-diagnosztikában. a szimulátoros edzés végrehajtásában. ábrák) 1. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul. Budapest 3. az edzések tervezésében. Az így nyert adatokból a . (1-2-3-4-5.

A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti.és kormánypoziciónak. (10. pedálfordulat. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar. az idô és a sebesség értéke. (7-8-9. valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. ábra) 9. és kiszámolja az ideális vázméret adatait. ábra 6. táv. idô. MTB. (6. Kiszámolja például. és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. hogy hossza állítható. Az állítható nyereg. a pedálfordulat. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám. és késôbb kiértékelhetôk. A labortesztekhez gyártott érdekessége. ábra) 10. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása. Folyamatosan látható a teljesítmény. ábra 7. Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. energia felhasználás. Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. a hajtástechnika hatékonysága. ábra . ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. ábra gép elkészíti a csontvázképet. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó).36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. a pulzusszám. sebesség. teljesítmény. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. pálya és labor.

(13-14.hu www. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek.polar.fondriestbici. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk.tacx. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik. szobában vagy teremben. (11. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja. ábra) 13.radlabor. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta. az információ megszerzésének és továbbadásának. A világháló. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak.hunbike. terepen. Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer.pulzusmeres. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet.com www. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”.vicon. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések.nl www. (12. A legfejlettebb óra. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést.fi www.de www. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk. a tudományos edzéstervezésnek. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló.janullrich. az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket. ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban. A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11. A digitális technika. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével.de www. ábra) 14. pályán. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk. ábra s www. versenyek idôtartama alatt. „pályaközelben” is realizálható.hu www. azaz „füles”.srm. illetve a csapattársak közötti információcserére.com www. Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12. a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére.de . Országúton.

halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . s az nem teljesítménynövelô hatású. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés. Ugyanakkor – igen nagy dózisú. Miután állatélettani és hu- . s kreatin képzôdik. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly.része ezt a témakört tárgyalja. A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak. ezzel illetve ezzel is magyarázható. úgy vélem. A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja. ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál. hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az. intenzív edzést végzô dobóatléták . nagy testtömegû. hogy írjak egy rövid. atlétika. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény. alkalmazhatóságáról. a vese és a hasnyálmirigy. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben. Itt célszerû kihangsúlyozni. arginin és metionin . s ezért a rovat jelen immár hatodik . mégis hatásáról. adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye. akik teljesítményében az állóképesség dominál.ennek többszöröse is lehet. a kreatin illetve kreatinmonohidrát.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. a folyadékfogyasztás. mint 3 aminosavból glicin. a fogyasztás során történô táplálkozás. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. a szívmûködésre s keringésjavító hatású. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam. s lebomlása során kreatinin keletkezik. A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe . hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról. Bár a kreatin. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. ami. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre. a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével. Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete. A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. azaz izomhipertrófia jön létre. súlyemelés. illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé. Közismert ugyanis.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert. a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza. ez a magyarázata annak.pl. a húsok. kreatinkiegészítés nem indokolt. Több edzô is kérte. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. azt igazolja. s a 90es évek óta néhány sportágban (pl. A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre. hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez. A szintézis helye a máj. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. de speciális esetekben . ami a vizelettel ürül. Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges.

napi 3x3 g kiegészítés. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. Egyes vélemények szerint – fôleg. mint legális dopingszert jellemezni. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. pl. Összegezve megállapítható. hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. Van. bár a hatás mértéke – mint más szerek. segíti a kreatin hasznosulását. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre. s vannak olyan egyének. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. minden g kreatin kb. hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. hogy a folyadékbevitelt is növeljük. 1 dl plusz folyadékot igényel. Továbbá feltételezhetô. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . esetleg 4x2 g. Végezetül kihangsúlyozandó. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. illetve lehet kedvezôtlen hatása. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. Fontos viszont. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. Pl. feltöltô szakaszról. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. ezért is szokták a kreatint.

növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. hogy a vitamin. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. Az egyik példa erre a Q10 koenzim. Általános szabály. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. különösen a biológiai membránok védelmében. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek. az Evitamin. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin. tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. különösen az idôsebb korúak számára. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- . hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja. Egyre több sportoló használja a glukozamint. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. mint például az LDL koleszterin. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. Aki rendszeresen sportol. lógiai anyag károsodásához vezet. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. étrend-kiegészítôkre. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. a szelén és a cink.és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. Az azonban fontos a sportoló számára. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra. ami gyulladással és fájdalommal is jár. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. nem árt kihangsúlyozni. Dr. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. mint a professzionális sportolóké. Ezért fontos annak felismerése. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet. Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott.40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul.

q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával.a gerinc. q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre. A Sportban – a felkészülésben.extrraízületi rheumatizmus . A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától.és ízületi rendszer: . mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl. így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz. .az ízületek rheumás gyulladásai. hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre. Farkas János. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl.fibromialgia. csont. fôleg a magas amplitúdójúaknál. amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek. ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos. mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra.a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1. . A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által. a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs. 2. q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése.a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû. azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén.ízületi húzódások és sérülések. .és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról.. a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet.neuralgia. s még eredményesebbé teszi a kezeléseket.zoster. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik. . A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre.felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ. melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak. a vérellátástól és vérkeringéstôl. amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt. Azon kívül. . ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken..lágyszöveti traumák. . lágy szövetek: . konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között. . A fény. valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre. a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl . q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô. amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon.

A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû. psoriatikus ízületi gyulladás. . .aerób szöveti légzés. IV. diabetikus neuropátia). Mindemellett. .szervátültetések utáni állapot. kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés. Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott.psoriasis. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. sciatica. trigeminális neuralgia.4. . intercostalis neuralgia. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést. sére használjuk. A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték. Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel. a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is). Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. periartikuláris gyulladások. amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze . . A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van.masszázst. 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô. . .bizsergés. post-zoster neuralgia. keloid. ankylosing spondylitis. Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz. bár önmagukban nem okoznak betegséget. Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan. Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: .felfekvések.JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található. Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni.aktív neoplasztikus megbetegedések. A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát.helyi változások a páciens testén.atherosclerotikus angiopátiában.zsibbadás . .terhesség. psoriasis. indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. intokok és ízületek bursa-ja. discopátiás fájdalomszindrómák. . III.anaerób szöveti légzés. . ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani.crural üszkösödésnél. mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis.fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása.emésztôcsatorna-területi vérzés.melegség. A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak. végtagi ödémák csökkentéséhez. Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést.intenztiás). Csak helyi kezelés adható.görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások. OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL . A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor. rheumatikus ízületi gyulladás. Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm. mint pl. . . . Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0. . A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I . haematómák gyorsabb felszívódásához.diabetikus angiopátiában.krónikus és szubakut arthitis.JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis. amelyeket nehéz diagnosztizálni. . Mellékhatások.bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot. izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák.elektronikus implantátumok jelenléte. V.fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. . valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen. végtagok nem megfelelô helyi keringése: . REGENERÁCIÓS HATÁS . GÖRCSOLDÓ HATÁS .akut bôrgyulladás. mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet. . . 3. . 1.bôr és lágyszöveti gyulladás. a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve. ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort. s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével. a fény intenzitása is nô.JPS készülék miatt.bôr erythema a kezelt felületen. A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében.5-rôl 6-ra nô. A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . . amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô. valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia. . .vírusos. poszttrombotikus szindróma. akne és zoster. .aktív tûdô tuberkolózis. 2.égések. Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani. ingyulladás. ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: . ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében. ezután pl.szélütés utáni állapotnál. csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok).fényérzékenység. PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1. A Vifor. .42 MAGYAR EDZŐ II. izomburkok gyulladása.

aki nyomban felismerte. Svédországban. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe. Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott.örökös. hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak. Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) .Ifjúsági és Sportminisztérium. majd ismét Franciaországban. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997).s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. Michael Rousseaut ô készítette fel. a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. a Gyermek. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben. Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. december 9-én született Budapesten. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. nagyszerû edzô 1917. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek. A második világháborút követô elsô. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban. óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést. a csapat egyik legjobbja volt. nem felejtjük. december 4-én 86-ik életévében. az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955. a budapesti Eb-n ért fel. Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. A római olimpiai bronzérem. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . s emlékét . 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben). s arra kérte a mestert. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett. bekerült a világválogatottba is. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. a Magyar Vízilabda Szövetség. A kiváló. viszont úszó mozgása. magas szintû szakmai felkészültségét. Pályája csúcsára itt. s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre. 1960 után hosszú ideig külföldön. elpusztíthatatlan derûjét. majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. az idôsebbik fiú. Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában. az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük.

hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják. a versenysport iránt. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. Az úszómozgás természetébôl. Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. csoportok. 2003. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. és a szakfelügyeleti. megbízható technikával. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. 1015 mp taposással ott marad. mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. szabadidôs. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. s esetek nagy részében remélem nem igaz. Az iskolai.és lábmozdulatok. egyesületi. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. Természetesen az uszodai helyzet. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. a baleset megelôzést tartjuk. az egészséges életmódra nevelés. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. s nem az úszni tudás hiányából. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . gyakorlás. mint „kiválasztott” versenyzô. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. fegyelmezetlenségbôl fakad. A létesítmény. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. fiatal korban tanítható. 20 évvel ezelôtt. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán. melyek a képzés hosszú távú. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül. rekreációs úszás iránt óriási az igény. sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. intézményvezetôk. hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. sôt elengedhetetlen szükség. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). kerületi. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást. intézményesített bevezetését. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. ha a testkultúrát. A városi. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. de tény. mert jönnek az új osztályok. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre. önkormányzati. Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze. hanyagságból. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. fél év után el is bocsátják ôket. követelmény. A megbízható technika a kar.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. a csecsemô oktatás hivatalos. Ez indokolja. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. vízben való mozgásuk. Gallov Rezsô Mozgástanítás. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. Az iskolai. a közigazgatási szervek. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. A testnevelés órán. Ez nem jelentheti a bébi úszás. biztonságuk stabilizálására. Az úszással elfogultak vagyunk. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. mint pl. de nem szûklátókörûek. a tanórán kívüli foglalkozásokon. Testnevelési és Sporttudományi Kar. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. hiszen 2-3 hónapos. de nem elég stabil. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. hogy létesítmény. de 1-2 hónap.

Ez nem zárja ki az ösztönös. ha fôzünk vele. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. mint közeget kell megszeret- . pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. mozdulatokat tanítjuk. koordinációs szempontból tárgyalom. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. ha mély vízrôl van szó. lebegés-siklás hason és háton. mint a szárazföldön. a fegyelem. Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. Ahhoz. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. akkor hasznosnak tekintjük. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. Ehhez gyakorlatra. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. ha megisszuk. A vízhez szoktatás természetébôl. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. gyakorlás szabályai. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak. oktatót. képzés) két pólusú tevékenység. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát. az új és új. hivatástudata. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak. ápoltsága és fontos mindaz. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is. szociális helyzete. öltözéke. s ugyanolyan jól érezzék magukat. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. személyiségjegyekkel rendelkezik. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról.és magatartásformája. az egész alkalmazkodási folyamatot. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására. Viszont azonnal ismeretlennek. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. a változatos megoldások keresését. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. a viselkedés. hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. néha improvizatív. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között. alkalmazásával – a vizet. a hanghordozása és beszédkészsége. Valóban nem az. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez. levegôkifújás-levegôvétel. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. stb. edzôt. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz. ideg-izomrendszeri. ötletességét. a tevékenységi formát. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. társadalmi közérzete. ha tapasztalat nélkül. a személyiségjegyeket. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. Néhány neves. Döntôen a személyiségjegyei. Ismertek elôttük a rend. mozgásokat. kialakult és kialakított jellemvonások. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. Ismerünk és taníthatónak. gyakorlás módszerei. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. osztályban. a gyermekek életkorából. ismertek elôttük a csoportban tanulás. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. Egyik oldalon a gyermek. a fellépése. hely. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. a jutalom. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat. Az úszásoktatás (nevelés.és tevékenységformák kialakításában. vízbeugrások. Az úszásoktató testnevelô tanárnak. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. a mozgáshoz. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt. különösen. edzônek tudnia kell. mely feltételezi az önmegismerést. módszereinek változatos alkalmazását. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. az egyéni értékek kibontakoztatását. szabályai. azt kell elérnünk. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. befolyásolja az oktató motivációja. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár. tapasztalatra. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. el tudják magukat helyezni a csoportban. vagy tisztálkodunk. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. úgy vélik. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. eljárásokat.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott. Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz. meggyôzni. ismeretlenül merülünk a vízbe. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. hanem a közeghez való szoktatás. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent. Ha a szülôi hiúság kielégítésére. A testnevelô tanárnak. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. könyvbôl tanítani és tanulni. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. idegennek tûnik. nevelô hatások alkalmazására.

A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. számára plasztikusabb és kifejezôbb. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére. érzelmi. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. az óvodán. érzelmi telítettség vagy szegénység. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. elgyengülnek. Tévúton járunk. karakteres tevékenységnek kell lennie. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. hiszen a neveléssel. tudja és tapasztalja. tagoltan. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. amely az apró mozzanatokban. ha egyedül van. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. Sôt. megalkuvást jelent. maga a közeg zártsága. miszerint a mozgástanítás. impulzív jellegû. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát. mint egy alkalmazkodási folyamat. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. „feladat” szóbeli leírására. magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. így az úszómozgás tanítása nevelési.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. magas hangon. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. a gyerekre koncentrálni. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. mint a nyílt tekintettel. akiben megbízhat. kishitûség. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. ha nevelni akarunk. De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz. pedagógusi. értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. hogyan érez. szemlesütve. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. hanem egy míves munkát. pozitív jellemvonásokat. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. hatásokkal foglalkozni. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. halkan beszélô.). A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. A gyermek kifejezôkészsége. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. ô az. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. A felnôttkorban érett. bátorság. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében. tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is. hanem kevésbé irányított. mozgásformákat tanítunk. félelem. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. Korábban említettük. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. oktatási koncepciók változásához. kérdezze meg idônként mit. tantestülethez. az iskolán belül. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. módszerekben teljesedik ki. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. ami nem más. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. viselkedésükhöz. vakmerôség. Ki tudja magát fejezni. A zárkózott. Ne csodálkozzunk. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. Ugyan olyan fontos a pedagógus. kis létszámú csoportban. iskola. közlési módja nemcsak a rá jellemzô. Mozgást tanul. meg kell ismernünk azokat. anyagi elismerés stb. nevelô hatások alkalmazására. személyiségjegyeket. Ez érthetô. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. beszédtechnikája. motiváltság. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. stb.képzési – oktatási folyamat. önbecsülés. akinek követheti az instrukcióit. melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. Bízunk benne. csoportokhoz. egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. vagy a vékony. értelmes mondatokat közlô gyermek. szorongás. Az átlagnál zajosabb környezet. Ehhez az kell. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. a nevelési folyamatban is. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. s tevékenységét. hanem a tevékenység szabályozásában. alapvetôen fontos. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. vagy tûnhetnek el. igazgatóhoz. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. napközi. hogy az oktató az a személy. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás.

továbbfejlessze. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. az egyéb iskolai. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. a sablont. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. illetve. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. az oktatót. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. amelyek nehezen deklarálhatóak. a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. nem sablonosan ismétli önmagát. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. Ez a további munka éltetôje. hogy a tanulás folyamatában. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. A parton. teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. mint a szárazföldi tevékenységekben. ötlettelen munka. Az úszásoktatás folyamatában. mozgásvariációkkal. mint a lélektelen. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. megszeretik a tevékenységet. a motivációs bázis újra feltöltôje. irányító résztvevôje és nem passzív. de a magasra állított önértékelés. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. Az oktató magatartása. . Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben. a változtatás képességét jelenti. tapasztalatát újraértékelje. oktatói tapasztalatát említjük. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. ötletesség. Egy kar. Itt ô is lehet ügyesebb. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. az uszodai jelek. önértékelés. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. a játszótéren. amely nem tûri a fásultságot. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. önérvényesítés. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. figyelmetlen. felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. a környezetet. de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. Másmás minôségben. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt. a hangsúlyosabb levegôkifújásra. telezônek tartja az oktató útmutatásait. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. Ha hétrôl-hétre. rátermettebb. hogy a gyermek megfelelôen motivált. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. Vágyik arra. Ez igen energiaigényes tevékenység.és magatartás formák közé sorolni azokat. akkor eléri. ha gátlásos. Ha az oktató meg tud újulni. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. hangeffektusok alkalmazását. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. Hogy megszerzett tudását. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. Ezt látjuk a kezdôknél. ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához. együttmûködését eredményezi. A gyermek kreativitása a hibajavításban. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. külsô szemlélôje lesz.és gondolatvilágához vezetô utat. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. döntési képesség. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. A pedagógiai kreativitás. a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. nehéz szabályok közé szorított viselkedés. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. A mozgástanulásban. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. sikerélményt szerezhet. individuális alkalmazását. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. másképpen. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. a szociális beilleszkedés. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. megújuló képességének. Pozitív élményt. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának. koncentráló képesség. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát. amelyek pozitív töltésûek. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. Fontos.és fejtartásra.

Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. Azonban elég.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. sem pedig közösülés. Marad tehát a szakértôi vélemény. Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására. hogy ismerjük és tudjuk. Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen. amivel vádolják. hogy kettesben maradt tanítványával. Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során. a sport. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. Félô. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. legyen az szülô. az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. Tehát. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. valamint felnôtt magyar bajnok. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. fizikai érintésével valósul meg. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. akkor következik a bírósági eljárás.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . továbbá az. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. ha az nem elengedhetetlenül szükséges. ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben. a tanúk és a testnedvek hiánya. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke. akkor sem zárható ki. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. Az ártatlanság vélelme. A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét. amikor kiállt Kiss Miklós mellett. csakúgy. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot. továbbá akkor büntetik az elkövetôt. 20 éven keresztül a Bp. amely bármilyen félreértésre. ráadásul be is csapható. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor. Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. Meglehet. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. Ifjúsági Európa-. a törvényszöveg igen homályos. Szerintem valamennyi trénerrel megesett már. A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya. ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. Kiss Gergô László 1977-ben született. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. hogy nem. Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét. kivétel nélkül mindenkit megillet. ha valaki. mert a látlelet. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. Hiszem. a pénzügyek. hogy nem történik sem erôszak. A Dr. mint nevezett mesteredzô. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen. az helytelenül cselekszik? Hiszem. vagy félremagyaráz egy mozdulatot. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. Dr. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . azon belül is a szerzôdések. egy gesztust és már is kész a tragédia. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. Látható tehát. amelybe került.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. Szakterülete a polgári jog. amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû. félremagyarázásra adhat alapot. hogy mit árthat a bulvársajtó. melynek végeztével pont kerül az ügy végére. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. Ha ezt megteszi. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is .amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. még akkor is. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. Ennek oka abban keresendô. hogy amerikai kutatók bebizonyították. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. konkrét eset kapcsán. hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. hogy ô soha nem követne el olyasmit. A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója. Meglátásom szerint a jelen. és szakvéleményükben megállapítják. és a társaságok joga. amely büntetôjogi kategória . amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. banálisan hangzik. A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. Olimpikon. felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. nem sokat.

Ezért az a célunk. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni. és a levett dopping minták kb. illetve markerjének (jelzô . felbujtói közremûködés. amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására. netalán kezelô orvosától származik. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl. ha ilyen nincs.mob. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon. Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code). hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen. amikor gyógyszert. 2. a Szabályzat 2. a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült.4. étrend-kiegészítôt. a leggondosabban járjon el minden esetben. avagy ebben való közremûködés. Tiltott anyagnak vagy származékának. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is. Ebben az esetben kérje ki csapat. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. 2. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete. 2. 2. és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket.8. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. A jelenlegi 2004.gyism. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova. Mint láthatjuk. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több.5. gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. Ez világosan meghatározza azt. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az. aki versenyeken indul. valamint a www.1. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban.8. Természetesen ez nem azt jelenti. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www. Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. illetve ennek kísérlete.7. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. hogy mindenki szed valamit. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése.sportkorhaz. hogy szándékosság.hu és a www. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -.hu web-oldal is. hogy az a sportoló. sportitalt vagy más. 2. ennek leplezése. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása. segítség vagy bármely más bûnsegédi. Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában.3. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be. hogy már alig van olyan sportág. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. önhiba. 2. felbujtás. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért.2. hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. és frissíti minden évben. 2.illetve keretorvosának véleményét. pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak.hu.6. az ellenôrzéssel. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr. hanem arról van szó.1-2. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása.

valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. kapkodó fogyókúráknak. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. ásványi anyagok. Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is). s krónikus alváshiány. és izomgörcsökhöz vezet. ismeretet. Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. akkor nem fogjuk megtalálni a listán. Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. illetve készítményeket fogyaszthatunk. krónikus melléküreggyulladások. s fizioterápia. s dohányzás. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. Van néhány táplálék-kiegészítô. E és A vitamin. a Kreatin vagy a HMB sem tilos. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. mint például a szelén. kérjen tanácsot szakembertôl. s regeneráció. sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. Ha valamelyik ezek közül hiányzik. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. nôgyógyászati és urológiai problémák stb. kisebb meghûléseket feküdjük ki. Tehát ha valamely szer egészségkárosító. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. mint a C. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. akkor az anyag már nem doppingszer. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. s dietetika. Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. inzulinszerû növekedési hormon. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk. illetve az agykontroll. kerüljük a túledzettséget. azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. bizonyos nyomelemek. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert.50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is. A sportoló súlya akkor optimális.) szanálása. candidiázis. és legyünk tisztában vele. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni. ezek bizonyos tudást. Engedjék meg. akkor mi az. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. Mint a felsorolásból is kitûnik. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot). amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô.) A többi anyag azért van a listán. kerüljük a dohányzást. kapcsolatrendszert. s sportpszichológia. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. lappangó sérülések. azt csak nagy óvatossággal tegye. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin. hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. ami szintén dopping listás. mint például a magnézium vagy a kálcium. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. stressz stb. Gyakorlatban még nem fordult elô. antioxidánsok. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. Sokan kérdezik. hogy valaki ne bukjon meg. s testsúly optimalizálása. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. króm. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. az izotóniás sportitalok. ami gyengeséghez. Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. ha másként nem. s sav-bázis háztartás rendezése. kábítószerek). de kézenfekvô. mert ezeknek egy része dopping listán van. cink.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. Még sorolhatnám a különbözô. hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . hanem súlyát illetne tartani. s mindennapi gondok. hát fizessük meg ôket. túlsúly eliminálása. vanádium. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. Rendkívüliek a mentális tartalékaink. s termovízió stb. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük. Kerüljük az ún. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. Nem rendeltetésszerû. Ne sajnáljuk az anyagi. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. mindenképpen nézze meg az összetételét. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. ami alkalmazható és valójában segít is. hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. s mozgáselemzés. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is.

az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás. 6. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. a tanúkat. bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni. Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül.) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról. üdítô. összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. esetleg a sportoló jogászát. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. így például olyan anyagok tekintetében. vagy kéri a „B” minta kinyitását. sportorvos. étrend-kiegészítô stb. és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. vitamin. tekintettel arra. illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra). gyúró. hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. és legfeljebb egy év eltiltás. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve. 7. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû. benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. tolmács). A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. valamint a doppingellenôrzés során: 1. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. az eredményhirdetés stb. a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. . Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. csak abban az esetben. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. hogy az többé ne legyen kinyitható. ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton. A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése. 4. gyümölcslé. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. A kijelölést dokumentálni kell. 5. hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. illetve a verseny. 2. illetve tápszer. a sajtótájékoztató. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-. 8. hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl. mindig ketten mennek és kb. Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. 9. esetleg sör). hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. Az a tény. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta. MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. amely rendkívül érzékeny módszerekkel. amely a sportolót felszólítja. de bejelentésre kötelezett. azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. kizárandó mindenféle manipulációt. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). Asztma esetén ez nem elegendô. azonban arra ügyelni kell.s 2003/4 Több esetben elôfordult. Azokban az esetekben. vagy meghatározhat olyanokat is. 2. ugyanabban a szankcióban részesül. azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). Második esetben két év eltiltás. amikor a sportoló igazolja. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg. hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. amely 150200 Euroba kerül. és utána zárja le azok fedelét úgy. meghallgatja a sportolót. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie. Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. mintha doppingolt volna. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. Nézzük meg. 3. A laboratórium igazolja. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben.

az edzô........…. Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani.. ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô...............……………...... Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is........………..................................... 6...................... akkor kérhet ún..….......... sportedzô.. Több sportágban (úszás... A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1.... ami azt jelenti..... Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató.iif.....…… Szül.............. Levelezési cím (irányítószámmal):……………………………………………………………........ Kelt:…..... hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe.. Munkahely:……………………………………………………………………………………..... számlájára kérjük befizetni.dátum:…....… Telefon:…………………………………………Fax: ……………...... …………………………………... hogy szolgáltassanak.... ahol a pozitív esetek száma magas. postai címére és az évszámra.....…….......... de nem is kell ellenôrizni.Ft évente.... Mindenkit nem lehet. aki doppingol. Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl. a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek....... 3... atlétika..... és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt. 06-30-9910-203...……………...... és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása).……….. 5.........hu E-mail: nora.… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:…………………………………………………………………………………………………………………….. Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô...... cukorbaj)........ amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges...... Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben. A többi esetben randomizált kiválasztás történik............ 4.....met......... soha ne érezze magát biztonságban......... hogy az..........Ft...………………….... A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000. szakedzô....…..........................…... Dózsa György út 1-3. doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat.... Tel/fax: 471-4325..... melyet az ún.. Gyôztesek... Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll... Súlyozott kiválasztás történik... és ugyanakkor megvédjük azokat..bendiner@helka.....…………………………... hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún.... Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest.....hely:………………………………………... Munkahelyi beosztás:………………………………………….… Szül. E-mail:………………...... Többször számíthat így pl...........hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni......…………………………............. Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére. mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: …………………………………….. Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára.. illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell........... akik a tisztességes felkészülést választják......iif.. .. az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre...... aktív dolgozók részére 2 000....………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz..………………………... Név:. Az éves tagdíjat befizetem......52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik. a cél az......Nyelvismeret: ... illetve a diabetesre vonatkozik. mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos......... amelyre a tagdíjat befizette...………………………….. Internet: www... és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára.... a sportor- s 2003/4 vos... Legmagasabb iskolai végzettség:……………………………………………………………….. súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes.. Terápiás Kivételt... 2.... 7... Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól.. Sportszakmai érdeklôdési köre:…………………………………………………………………………………………………………. 10....... A sportvezetô.....…………......... A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el...

A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan. Programunk két összefüggô. Érdekes. Tizenheten rajtoltunk. A szervezet . Sportmenedzseri-. akik egymásra találtak ebben a szándékban . Mi lehet a baj. versenyzôkbôl.. szakedzô.és kiadványunk úgyszintén . s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását. a diák. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-. Versenybírói-. de . Alacsony a létszám. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl. s az a dilettáns felfogás is. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. Ifjúsági és Sportminisztérium is. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni. ... sportszakemberekbôl áll. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg. ahol egyáltalán nincs edzô. de hát mitôl is lenne?!. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-. vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk. különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre. hollandok. s az új ágazatok. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen. a szülôket és a gyereket is. valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár. mint a mountain-bike.. majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt. mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt. csinnadratta nélkül zajlott le. bár nem ennyire. a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei... célunk. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat. Hazai György szakedzô. Nôi és Versenyzôi Bizottság. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé. az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat.. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve.itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket. Azt sem gondolhatjuk komolyan..és szabadidôs sport specialistáit. ír olyan. miszerint a fô hogy pénz legyen. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését. míg a másik. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én. tehát nyolc esztendôt ölel fel. vagy inkább nem is létezik.. Olyanokból. a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. siker és népszerûsítés. továbbá Fülöp Tibor alelnök. mégsem elhanyagolható. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság. a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke. sôt nagyon is érthetô. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. s A kerékpár kultúrában a dánok.. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést. mellettük testnevelô tanárokból. s akkor gurul a szekér. Oktatási-. A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és. s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal. Országos szövetségünk fôtitkára. s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket.. amelynek résztvevôi: Kálmán József. ahol edzô viszont egyáltalán nincs. hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál.. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen. A sportágban zajló szakmai munka hiányos. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. hogy ekként országosan elismert.a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. a primitív.az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében. s bár minden különösebb felhajtás. azután Vasvári Ferenc. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit. Edzô-. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje. az ok. a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje. Mellesleg pénz sincs.. ideértve az utánpótlás edzôket.. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik.. mint a kerékpározásban.. megjelenésében egyébként profi klubról. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. ínség. a testület fôtitkára. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. Annak ellenére is. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete. Akadt néhány eltökélt.fôként vidéken . hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. Dokumentációs-. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette. mint Európa más országaiban. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. s számos olyan szakosztály mûködik. Egyesületem..s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. Sportágfejlesztési-. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. s ennek jegyében. nem kétséges..

becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság. terjesztését jelenti. jobbat.. Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról. s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése.. eredményesebben MÛKÖDÔT. csak mutatóban.. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak. amelyben. nem várhatunk ölbetett kezekkel.. Nemzeti Sportszövetség.. Elkészült a MAKET 2004. Sorra venné. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget..Informatika és kommunikáció a sportban . A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl. a MOB. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját... másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal. részletes diagnózis készítése.szemelvényként. s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni. hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk.. egy pontos. de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították .ismerve társaim elszántságát és képességét . talán mondanunk sem szükséges... továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban.. mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni.. hogy miként látnak munkához. a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján . qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag. kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése. hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek.. Ebbôl a ténybôl.54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. a pályaválogatott keret edzôinek. Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében.. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel.. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására. A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése. és valakik csináljanak egy újat. ha már leteszünk valamit az asztalra. felvilágosítást és a hazai. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával.. átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette.. A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl. vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is. már ami az anyagiakat illeti. kiadását. de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. Nyugodjék békében. mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel. Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében.Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást. így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek.Tudjuk. megpróbáltatással küszködô. Hát ennyit .. mint amilyenek az iskolák. s nem kevesebb.géndoppingról.majd csak azt követôen kerülhet sorra. amely komplex szervezést. az érdekvédelemmel.. Gallov Rezsô . Sorolhatnám még pályázatokkal... mire számíthatunk. a Magyar Edzôk Társasága.. pontosan tudtuk és tudjuk. évi pontos mun- s 2003/4 katerve. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô... Nincs kétségem . S ha már az elôadásoknál tartunk. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném. kemény munka vár ránk. valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését.hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében. hogy egy régóta sok nehézséggel.” Ön ezek közé az újak közé tartozik. Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag.

módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. Dr. Forgóeszközök I. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott. A MET 2002. Annak ellenére.k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. TÁRGYI ESZKÖZÖK III.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt. Dr. képzésének és továbbképzésének. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. Ormai László elnök s. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. KÖVETELÉSEK III. Ormai László s. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000.Ft-tal támogatta. TARTALÉK E. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. Tamás István fôtitkár s. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. IMMATERIÁLIS JAVAK II. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal.k. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. továbbá szakmai. szemben a rövid szervezési idôvel. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. és a Mesteredzôi díjat. Befektetett eszközök I. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. valamint érdekvédelmének a fontosságát. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. KÉSZLETEK II. Örvendetes. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. az I. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot. mint a legmagasabb szak- mai elismerést. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. a III. dr. elnök . Kötelezettségek I. INDULÓ TÔKE II.k. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt.. december 1. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb. Saját tôke I. ÉRTÉKPAPÍROK IV. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A. Összefoglalóan megállapíthatjuk. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-.Ft-tal.. a 2002. s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét. Céltartalékok F.

-15. sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A. elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003. Összes tevékenység költségei (13.114 G. EU és a sport. sorok) 1. vagy bármely fokozatú edzôi. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés .593 4.k. A szervezet nyitott mindazon személyek számára.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3. szakirodalom beszerzése. A javaslatokat dr. Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr. 2003.670 4. Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl.sorok) 1. testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek. Anyagjellegû ráfordítások 302 C. edzésbemutatók. sport. hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1. Vállalkozási tevékenység bevétele (10. A dr. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.670 4.+9. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult. a MET elnökségi tagját választották meg. A testület negyedévenként ülésezik. Összes bevétel (1. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2. ráfordítások 3. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest. Ifjúság útja 6. Közhasznú tevékenység költségei 1. illetve közzététele témákban). Harsányi László címére (7624 Pécs. Ormai László s. sportfinanszírozási stb. Adózás elôtti eredmény -8 684 I.-8. jelentôs esemény a társaság életében. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. problémák megoldásához. Tagdíjból származó bevétel 97 280 5.623 E. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak. Tárgy évi eredmény (19. akik az edzôk. sorok) 0 0 6. és a szervezet céljait elfogadják.114 E. Harsányi Lászlót.114 F. edzéstervezés. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7.593 4. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4.20. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003. Dr.-11.798 D. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17. Sor) 1. december 20-án Pécsett . Adófizetési kötelezettség 0 0 J. Értékcsökkenési leírás D. sorok) 0 0 1. Egyéb költségek.00 órai kezdettel kerül sor.798 1. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H. akik edzôi munkát végeznek.+14.593 4.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ).56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. december 1. Egyéb bevétel 188 618 B. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A.és sportág-igazgatási.. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B.900 2.

hu „A jó a mának szól.30 óráig: Beérkezés.” 12.10 óra: Szünet .30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása. század doppingja.” (Tatiosz) Tervezett program 1. Ebéd – hazautazás.” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai. nap Levezetô elnök: 7.” 10.55 óra: Dr. Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában.50 óra: Társaság! Kovács Géza .s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA. nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08.20 óra: 12.30 óra: Dr. regisztráció 08.” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150. a kiválóság a jövônek. 2004. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció.40 óra: 11. .40 óra: 12.30 óra: Dr.” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában.40 óra: 10. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI.sulinet.00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség.: 06-66/459-366.” és a 17. E-mail: suli4424@szolnok.50 óra: Dr.20 óra: 10.” 13.10 óra: Ebéd 14. 08.15 óra: Dr. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató . – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban. szállásfoglalás. Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései. Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10.30 óra: Dr.20 óra: Szünet Magyar 18. Lencsési út. 5600 Békéscsaba.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2.6.00 óra: 12.30 óra: 9.50 óra: Dr.” 14. A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18. Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08.” 11. Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.10 óra: Dr.” 09. 136 Tel/fax. március 5 .35 óra Szünet Támogatja 16.” 15.40 óra: Megnyitó – Dr.00 óra: 9. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.” 11. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede.Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa.” 16. Szabó Tamás prof.40 óra: Dr. a sport iránti attitûd kialakításában.Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne. Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár .

az eredményekre. Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést. munkalapnév stb. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). Schorndorf. a táblázatokat szintén Word 6. hajlítás). K.). és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. Pl: Carl. A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. A szerkesztôség . Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1.58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. 298 p. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. TIFF. fájl-. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6.0-ás formátumban. ábra). az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG. a megjelenés éve. 2. a mû címe eredeti nyelven. A kézirat gépelt terjedelme az 5. P. B. azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. ábrák címét kérjük megadni (Pl. szimpla sortávolsággal. A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. az eredményeket és a következtetést. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. a lapszám. a megjelenés éve. Verlag Karl Hofmann. városa. a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét). a kiadó neve.: Friedmann. Pl. pl. esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. A táblázatok. rövidítések magyarázata is szerepeljen. a könyv címe (eredeti nyelven). az ábrák. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. vagy e-mail-en. A kéziratokat egy példányban. Ez alatt a tanulmány (kifejezô. 1. ábra /Térd feszítés. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. 3.44-es floppylemezen. alatta az intézet.0-ás formátumban. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen. intézmény nevét kérjük megjelölni. Könyvnél: a Szerzô(k) neve. Friedmann (1999). a módszerekre. a folyóirat neve. értelmezhetôk legyenek. 43-48. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. – Bärtsch. de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva. EPS) elmentve kérjük. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. Leistungssport.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful