s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható. Míg a hamisítatlan. a logo is). animátor –. olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. gusztusos. s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. hogy hol egy hibás kéztartás. amelyek undorító férgeket. s némi televíziós segítség. technikai trükkökkel számoljunk. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. Gondoljunk csak bele. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. lassan már az is megszokott. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. vonzó italból. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. hol az esetleges hiba. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. az országos adásban viszont már – annak ellenére.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. az ég adta világon semmi különös nincs. A képen látható. ôrült elméleti példának hinné a fentieket. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. Maguk sem tudták. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. de leginkább az italokat. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. patkányokat ábrázoltak. egyelôre hiába. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. Rengeteg jogi. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). már jól nyomonkövethetô. hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. életszerûen látszik a szponzor üzenete. De nincs már messze az az idô. Abban. s a vetítés után maguk sem tudták. különösen a sört. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása. Ormai László –. Magyarán: a technikai segít- . szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára. s máris kitûnik. Pedig “csak” annyi történt.

hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. amelyekrôl szin- . ábra edzôkollégánkkal. az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. Nagyon reméljük. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk.yahoo. sok hosszadalmas javítással.com www. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. Választhatunk. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk. sportolók számára is. kutató intézetekkel stb. hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. ábra). hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk. szövetségekkel. miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. parkban ülve (mobil telefon segítségével). megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére.google. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. elküldéséhez. Óhatatlanul lemarad az. dokumentum). már gyakorlott használói az Internetnek. és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. egyetemekkel. Hozzájutva végre a cikkhez. stb. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk. természetesen bizonyos megkötöttségekkel. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. még emlékszik arra. akik ezt a cikket olvassák. amelyben a chipek. Az Internet nagy segítség a kutatók. az edzôk és sportolók számára. a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését.8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet. Az idôsebb generáció. Ha szükséges. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. hetekre. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. Testnevelési és Sporttudományi Kar. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett. kutató vagy 1. otthon. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. rádió. információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. repülôtéren. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). hetet vehetett igénybe. Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. Ez a többhónapos. Bizony eltévedhetünk benne. edzôk. S bízunk abban is. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre. Biomechanika tanszék. Ha nem. amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. raktáraiban. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába. TV társaságok stb. hogy mindazok. A kutatás és sport. ami több napot. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. repülés közben.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. keserves procedúra ma lerövidülhet napokra.

akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét. feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. sorozatképeket láthatunk ugrásokról. amelyen a honlap neveket láthatunk. amelyrôl könyvek jelentek meg. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót. amelyen arról tájékoztatnak.meyer-meyer. akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. videófilmek (videos). amikor zárt kapukat találunk. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk. Ha például a magasugrás érdekel bennünket. amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. amelybôl tíz témakört jelenít meg. akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. eljuthatunk egy olyan pontra. ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. Ha pontos elképzelésünk van arról. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). annál nagyobb a veszélye annak. egészség és fittség (Health and Fittness). tánc (Dance). akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. testnevelés (Physical Education). ábra). ábra). A lista elején az új kiadásokat láthatjuk. szoftver (software). megjelenik a következô lap. akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. Ha azt szeretnénk. akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét.com 3. rekreáció (Recreation). hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl.humankinetics. ábra). A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. és az 5.sports. sportszakma. ábrákkal. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek. animációkkal színesítve.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. vízisport (Aquatics) területérôl. az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. folyóiratok (journals). ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. mint angol nyelven. Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. Könyv. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. sportorvoslás (Sports Medicine). Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel. amely megjelenik a következô 3 oldalon (3. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. Ha az angol szót írtuk be. Ha a magyar szót írjuk be. akkor kattintson a fenti honlap címre. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. ábra . High Jump Coach 2000) kattintunk. Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. stb. és az információáramlat csapdájába eshetünk. A felsô sor könyvek (books). Meg kell jegyezni.com www. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. Minél mélyebben hatolunk az adott témába. akkor a kék színnel írt szövegre (pl. 2. Ha határozott célunk van a keresésben. a high jump kifejezést. akkor megjelenik a következô oldal. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. majd a korábban megjelenteket. Miután megnyomtuk az Enter billentyût. (Sports). de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni. folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján.

mint a könyvtárba).com).10 MAGYAR EDZŐ 4. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. www. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. nem kell különlenyomatokat kérni postán. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. amelyet a Human Kinetics ad ki. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk. hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó. és nem kell könyvtárba menni. atlétika. amelyeknek az absztrakját. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon. megismerve a cikkek címeit.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. Természetesen tovább tallózhatunk. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti. www. a Human Kinetics weblapjain. Ha tudjuk. SIRCdetective. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. SIR Cexpress adatbázisokat is. Ha a sporttudományt csak érintô. órákat eltöltve. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences). Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el. kosárlabda. videofilmeket. amelyben cikkeket keresünk. amely magába foglalja SPORTdiscuss. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban.sote. akkor a szerzô nevét írjuk be. és kattintani kell. ami pénzbe kerül. amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. sportquest. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. amelyben minden tanulmány megtalálható. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni. stb. akkor az évszámot is beírhatjuk. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket. Kimeríthetetlen tárház.springeronline. 5. Ha a szerzô nevét tudjuk. amely 1902. A fizetés alól csak azok mentesülnek. amely jellemzi azt a témakört. ábra . amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. ha kérik. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. akitôl olvasni szeretnénk. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót. akik megrendelték a folyóiratot. Ezek a szerzôk. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni. de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni.lib. akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt.

hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). Ha cikkeket akarunk keresni. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. PDF feliratokat láthatunk. és elolvashatják. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. megjelenés éve. elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára. amelyet ki kell tölteni. Nem biztos. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. ha olyan kulcsszót írunk be. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. ahol megtudhatjuk. Nem mindenkinek adatik meg. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta.hupe. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. folyóirat. ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz. 2004. Ha ez megvan. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. szolgáltatásaival az interneten keresztül. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni. amely által beléphetünk az adatbázisba. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. Ha azt akarjuk. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. Ha nem tudjuk az angol szót. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. mert elektronikus segítségünk is van. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. akkor több ezer találatunk lesz. és máris megjelenik a következô oldal. Ha használni akarjuk a www. akkor kattintsunk a full text szóra. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. Ugyanis. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell.om. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. szerzôk). majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. Megjelenik a következô oldal. Ezután a Go szóra kattintunk. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább.sztaki. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. táblázatokat. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak. Ha errôl elfeledkezünk. amelyhez az említett programra van szükség. oldalszám. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is. bírósági eljárás indulhat ellenünk. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. Eddig könnyû dolgunk volt. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. sôt el is menthetik. száma.dsd. hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával. kutatók munkájának szerves részét képezi. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk.hu honlapot. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. Full text + links. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez. amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. A legújabb információk szerint. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. hogy csak a bibliográfiai adatokat. és rákattintunk a Go szóra. Ha ez a feltétel nem áll fent.lib. ha regisztráltatjuk magunkat. Az elsô a legfrissebb közlemény. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni. Erre megjelenik a regisztrációs oldal.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el. hogy „full text”.sote. amely nem csak az adott témakörben használatos. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához. beírjuk a korábban jelzett sávba. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. amely az izomlázról szól. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. www. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . hogy 32 olyan cikket talált a gép. www. és utána elküldeni. Megjelenik a következô oldal. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. akkor a Science Direct sort válasszuk. A lap felsô részén fehér betûkkel írt. www. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket. Bízunk abban. Természetesen csak akkor tehetjük ezt. mint a nyomtatott folyóiratért. Az elôny csak annyi. Megjelenik az EISZ nyitólapja.

az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis. A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa. A Héraklész program a legtehetségesebb . (1. In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. meg kell jelenítenünk. A NUPI Diagnosztikai. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését.és Kutatóintézet. amelynek munkatársai kérdôíves. a publikáció. és alkalmassá tesszük arra. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is. a Héraklész programból és 1. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése. ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé. 2. a döntéshozatal támogatása.és Pedagógiai kutatócsoportjától. hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani. ábra .5 szoftverekkel.1 és az SPSS 11. hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal.

ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. 3. (2. de a térképen egyértelmûen láthatjuk.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja. és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. amit a kisebb színes foltok jeleznek. ábra . 4. 1300 gyermek sportol. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el. A programban jelenleg kb.

de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl. 7.14 MAGYAR EDZŐ . Programban ke7 letkezett adatokat is. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. Az SPSS program adatelemzésre. amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit. Az SPSS 11. valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát. 6.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. adatfeldolgozásra. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát. ábra . (7. A 3. (6. hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra. (5. 5. és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is. ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek. ábra) .: Tatabánya és Oroszlány térsége). hogy vannak olyan települések. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba. ábra s 2003/4 . és vannak olyan települések. amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is.: Debrecen és Nyíregyháza térsége). ábra keznek a Héraklész sportolók. Terveink között szerepel.

2. ábra. Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. ábra.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. online adatbázisok. sportadatbázisok. vannak. Keywords: information search. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. hogy meghatározott terminálról lépjenek be. amelyik a TF Könyvtárban készül. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje . melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. Sokan nem tudják. hanem arra is. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. on-line databases. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket. sport databases. bibliographical databases 1. ezért fontos. full text databases. teljes szöveges adatbázisok. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. Kulcsszavak: információkeresés. olyan is található. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. Ezek közt van olyan. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok.

de címrôl. tanulmányok.bisp-datenbanken. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. a www. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk. ábra).hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. A német nyelvterület szakirodalma a www. amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak.hu interAz EISZ net címen lehet elérni. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták. így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet.de.sote. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is. illusztrációkkal. lexikonokat.eisz.dshs-ko- 5. a Science Direct full text adatbázis. Az EISZ-t a www. Nagy elôny.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról. mint a Web of Science citációs. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász. A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. ábra). A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. Ezen kívül online szótárakat. cikkek. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www. Könyvek. cikkek.de címen. ábra. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel. ábra). francia. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne. ábra.de weboldalról eln. disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. tára is.lib. könyvrészletek. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje . enciklopédiákat is használhatunk 4 (4. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk. grafikonokkal. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2.bisp-datenbanken. ábra. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is.dshs-koeln. vagy a zb-sport. Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3. Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www. Szintén könyvek.

hogy csak anabolikákkal lehet elérni.hu honlapon kialakítottunk egy ún. Ifjúsági és Sportminisztérium. Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani. évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek.hu címen érhetô el. amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. . A világ egyetért abban. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. egyre inkább távolodni látszik. s a doppingolás motivációi. meghatározása.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www. vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. dopping sarkot. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk. amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne. tankönyvek. ábra). ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt. ábra). könyvek. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. s a mindenkor hatályos dopping lista. amelyekrôl eddig azt gondolták. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-. 6. melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap. s dopping törvény. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg.hu honlap is. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése. Úgy tûnik. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel. A honlap jelenleg is mûködik. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. ábra. melyeket helyben el is olvashatnak. Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája. Innen azt is megtudhatják. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek.szteroid. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban.hupe. rendeletek. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5. látogatottsága meglehetôsen magas. vagy fölkérhetik a raktárból. amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-. A 2000. jegyzetek. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben. hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. konferenciakötetek. Ezzel párhuzamosan indult meg a www.mob. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www. vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket.

Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. az értekezletek és szimpózumok menetrendje. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát. az információ elengedhetetlen része. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk. illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. aktualitások a dopping világából. Az aktuális dopping listát a WADA ún. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat. pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen.wada-ama. s a doppingellenôrzés folyamatának leírása. könyvek. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is. . A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. Az észrevételeket. WADA. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. visszajelzéseket. Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását. Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. a különbözô regionális irodák adatai. a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. s hírek. nyomon követhetjük. recenziók. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül.

Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax. Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. 24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb. 3. amelyet minden felhatalmazott szervezet. fax. adminisztrátorai. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. 2. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. leveleket.és cél centrikusan. 7. további hasz- nálatra alkalmassá válik. telefon és posta költség nélkül. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. 2. Elônyök 1.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. 4. mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak. Célszemélyek. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai. egészségügyi szakemberei. telefon és posta üzeneteket. illetve személy folyamatosan frissíthet. illetve használhat feladat. fax és postai költségek nélkül elérhetô. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. . 5. szervezetek egyesületei. de átlagos honlap üzemeltetése. Gyors: a felületre felvitt információ. sportszakemberei. globális. sportvezetôi. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. mint egy minôségi. mind a saját szervezeteikkel. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. célszervezetek. 6. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. amellyel számottevô telefon. illetve támogatott sportági szakszövetségek. illetve nemzetközi kommunikációt. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság. Cél 1.

20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. illetve lehetséges oldalakig. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel. . A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett.

és ötleteket. és a legelsôk között készítette el saját honlapját. a MOB elnökség tagjai. a látvány volt fontos. mindenki. a Torino 2006. egy jól megjegyezhetô. és a környezetvédelem. így például a gazdaság. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki.mob. és az aktuális hírek.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság. információk feltüntetésével. a lakásba hozza a világot. Csak egy gombnyomás. így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést. Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. Budapest A XX. információkat. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. A Magyar Olimpiai Bizottság. és a magyar sportvezetôk . ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. a szervezeti felépítés. az Athén 2004. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. a nemzetközi honlapok. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. az újságírók. stb. hogy címe egyszerû. annak fôtitkárairól. hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. az eredmények.mob. a MOB bizottságai. stb. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping. és a MOB alapszabálya. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló. de minden sportot szeretô . kézzelfoghatóan az irodába. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját. közérthetô. képeslapküldés és végül a levelezés. mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz.így a honlapunkat is felkeresô . Mindenki. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . és jól megjegyezhetô legyen.szakmai érdeklôdését segítse. a támogatók. aki a honlapot meglátogatja. ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok. és az angol nyelv menüpontok. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. (1. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô. és gyakran használt mozaikszót kaptunk. a web áruház és a sportnaptár. a MOB iroda dolgozói. mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni. találja meg a neki megfelelô. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika.hu . hanem ô is részt vesz az internetes világban. a politika. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt.az edzôk. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. A nyitókép hármas tagozódású.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. a sportolók. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. és természetesen a sport területén is. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. dr. Minden web oldal törekszik arra. több leágazásos almenü. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait. Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. elnökeirôl. Így lett a honlap címe www. a kultúra. csatlakozhat hozzá. hogy a honlap fôleg a sportszakma . a szövetségek. A mi esetünkben szerencsére. rövid történeti ismertetô a MOB-ról. tanácso- kat szeretnék adni használatához. Elsôdleges cél volt.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www. a célszerûség. számára fontos információt. sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére. annak szerkezeti felépítését.

havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei. fotókkal Sportágak. továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. koszorúzások. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára. emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók. (2 ábra) . EB. információi Vetélkedôk. 3 limkekkel (3. VK. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. 2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok. továbbképzések: a MOB pályázatainak. versenyszínhelyek: térképpel. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB. pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei.2002. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai. ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok.

linkek a világ összes sportszövetségéhez. hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. tévedéseink elkerülhetetlenek. hibáink. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. az athéni olimpia magyar sikereit. Ezért is kérem Önöket. Wada információk. azt jelezzék nekünk. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. . ha észrevételük. kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. és mivel mi is emberek vagyunk. doppingvizsgálatok.fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. Remélem. Sajnos. eredményei. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére. sportegészségügyi információs vonalak. a gyorsabbra. magyar szövetségekhez. a pontosabbra. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden. célkitûzései. olimpiai bizottságokhoz. táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . hatóanyagok. Mi. ötletük.

állóképesség meghatározását. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására. A szakirodalmak alapján megállapítható. kardiológia. Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. orvoskémiai stb. korházakkal. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. nôgyógyászat. szeptikus osztályok. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint. A testnevelés. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. 1.és a sporttudomány igényli. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. orvos csoportokkal 60. . Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra. teljesítmény élettani folyamatokat stb. mint szolgáltatás mûködik.invaziv.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel. A vizsgálatok több populációt. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. korcsoportot stb. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. 3. Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. 000-fö feletti vizsgálatot végzett. A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította. 2. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését. képekkel (multi képalkotás). fiziológiai. Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. Több vállalatnál. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. A vizsgálatot végzô orvos. I. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. általános belgyógyászati. célzott vizsgálatokra. orvostudományi kutatások és kísérletek. Összesítve: . A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul.24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. érintett. és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. eljárásokat. ultrahang stb.INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. reumatológiai. stb. onkológia. A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non.

Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . stb. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni. csoportra jellemzô. A rutin vizsgálatok. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel. (ultrahang. a funkcionális folyamatokat. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl. infrasugárzás. II. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki.). A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. orthopediai. a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói. kutatások. fiziológiai eltérés. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. munka stb.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti. traumatológiai. Az I. Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. s hôprovokációs válaszok az idô függvényében. élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására. Ez olyan idôigényes. kísérletek átállása külön idôt nem igényel. csontcementek kötési hômérséklet stb. mely régióban található morfológiai. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni. sport. lappangó betegségek pontos felderítését. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. Radikális termikus hatások vizsgálata. egyértelmû. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló. félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. mely vizsgálatokat veszik igénybe. mikrohullám stb.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra. III.

Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft. nov.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M.. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII. 2002. Nádor V. múlti képalkotó rendszerek stb. . EKG.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2. célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe.. Gyermek Traumatológia. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé. Benedekfi Ö.). Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J. Cziffer (szerk. Balneológia. Az ETT határozata alapján az Egészségügyi. feldolgozások. más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk. Konferencia Hargitai E. Szeberin Z. Ilyen kiegészítések és fejlesztések. Pécsváradi Zs. Szacsky M. (szerk. Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994.2002.: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV. Kövári T. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással. (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M. Szacsky M. Honvédorvos Szacsky M. Szacsky M. Farsang Cs. Pécsváradi Zs. External fixation of small bones M. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak. A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t. Gyógyfürdôügy.. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta.: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7. Gyógyidegenforgalom Major Z. spirometriát. évf.: 52. Cziffer E. Minifixation. Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban. faktorértékeket. életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. 1995/2. A gyermekkori törésekhez társuló art.-dec.. Medintel Könyvkiadó 1999. pl.26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra.. a lágygammasugaras densitásmérô. HU/19635239-243 számon bejegyezte. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M. évfolyam 5 1997. Entz L. Cziffer E.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV.y. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések.évfolyam 6 1997. Irodalom Könyv fejezetek: E. 1997 Meskó É. archiválással stb.

A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. mint a fogyatékosok között.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie. kreatív cselekvô-. Braille-írásos kijelzôk. Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz. szolidárisabb. a sport iránt. R (92) 13 REV) . az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. szellemi és szociális közérzetének megteremtését. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. beszélô szoftverek költségigényesek. Fontos. évi XXVI. a vakok. A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. esélyegyenlôségük megvalósítását. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. Fontos megemlíteni. a másik a kommunikáció. társadalmi kapcsolatok teremtése. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. egészségesebb lesz. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. siketek. amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. toleránsabb. tapintható. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. Fogyatékosok sportja osztály. karakteres kezelôfelületûek. nagyítószoftverek. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. amely esetenként. önállóbb. De joggal elvárható a közintézmények.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM. A sportnak. így a weboldalakat is. Aki sportol. mint az EU-ban. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. országos sportszervezetek honlapjaitól. és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. Szeretném érzékeltetni. nem csak testében. a lakosság 10 százalékát érinti. de lelkében is erôsebb. A sport eszközrendszerével. hogy megteremtsük annak feltételeit. hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok.

Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. Mikor a www. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. egyesülethez.hadballnet.index. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program. Magyar- . vagy www. statisztikáinak megjelenítése. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban. Ez biztosítja. Ezek mindenki számára értékes információk. mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. edzô. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. technikai vezetô. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el. cikkeket.hu. mint egy böngészô. mint például www. hanem gyakran változó interaktív portálokkal is. bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez.hu. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. Jelenleg az NBI. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. és jóval többet tud.origo. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. ha a portál megfelelôen van tervezve. csapatok adatai. csak a végeredmények érhetôk el. Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. A HBN rendszer magas védelmi szintû. Rögzíthetôk az egyesületek. tartalmak terén. fórumok segítségével. játékvezetô. Ez tetemes mennyiségû adat. A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. hogy bárhonnan. Ezen oldalak legfôbb elônye. Az utóbbi két csoporthoz. mint amire jelenleg használják. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek. Ehhez nem szükséges más. akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban. Például híreket. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. hogy ki melyik csapatban játszott.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. ami biztosítja. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. Másfelôl. NBI/B. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét.

Az oldal legfôbb erôssége a statisztika. Ezt sokan nem veszik észre.handballnet. Pályák adminisztrálása. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella.hu a mai napig nyitott mindenki számára. Játékengedély kiadás.és nemzetközi meccsek rögzítésére is.handballnet. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki. A www. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani. Ezek képezik az alapját a www. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel. Játékvezetô küldés. A www. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa. csapatstatisztika. játékosok.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. strandkézilabda. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá. sportszerûségi lista.ithelp. csapatstatisztikák. ak- . A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye. A góllövô lista. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz. serdülôbajnokságok. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el. mérkôzéslista.handballnet. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. játékvezetô küldések. Mérkôzés idôpont rögzítés. Elérhetôségünket a www. így a weben sem jelenik meg automatikusan. dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon.hu-n lehet megtalálni. gyermekkézilabda. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt. hacsak valaki kézzel fel nem teszi.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal. hetes lövô lista. …) karbantartása. Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget. …) segíti a munkát. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra. címlista. jóllehet ezt nem használják.hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót.

A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. Így dokumentumokat tölthet fel. ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. ha valaki új hozzászólást tesz. hanem képeik között is böngészhetünk. hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra. .hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. A www. ezért ez a közeljövôben nem valószínû. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni.handballnet. Az új portál alapja a felhasználókezelés. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. Fontos. ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra. Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban. cikkeket írhat. A fôoldalon ez komoly szerephez jut. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. de a cél mindenképp a bôvítésük. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. Mint említettem. A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után. A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból.30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista.

E rendszer mûködtetése. ôszétôl mûködô valóság. hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert. jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni. amelynek bemuta- 4. amely már több mint 40.000 fôt. hogy munkájuk bemutatásához. döntés elôkészítésre való rendezése. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. hanem 2003. Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az. ábra tására vállalkozom. A Hydráról általában 1. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra.000 játékos. jól kezelhetô regisztrációja. Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú. 2. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. nyilvántartása nélkül. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. a Hydra általános bemutatásából. Budapest I. Elöljáróban fontos megemlíteni. ábra . q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –. q 5. a világhálóra tereli. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. célkitûzés. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése. amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke. II. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. több mint 1. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. megoldandó feladat. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint.

Mindegyik szint más-más programokhoz. területekhez enged hozzáférést. (Kérem. A programok száma természetesen bôvíthetô. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. hogy természetes módon. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. sok elemükben pedig különbözik. (Jelszó ábra. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. (Kérem válasszon támogatási programot ábra. típusáig. A biztonságos mûködés elvét. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai. Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. III. önkormányzatok. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. ott felsôbb. Tapasztalatunk szerint. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények. másrészt az adatkezelés biztonságára. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük. ahol azonban erre még sincs lehetôség. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. 9. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. 3. valamint az optimális sebesség elérésének elvét. valamint sportszervezetek. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. dia) Látható. 8. 4. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat.hu Internet címre klikkel. dia) A fenti. szerkezetük sok elemükben hasonló. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. ábra programot is képes kezelni. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig. ábra közvetlen adatbevitelre. 10. körzeti. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. dia) Látható.nla. mert megmutatja. a védett. A Hydra felépítése Látható. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére. Aki a hydra. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. a felhasználó-barátság elvét. méretéig bezárólag. vagy elegendô – minimális – tudás. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél.

Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne. dia) (Edzô adatainak módosítása. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. (Intézményi adatok ábra. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. dia) Egy szervezeten. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. a szükséges mellékletekkel. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. A megyéken keresztül tudunk eljutni. Ennek célja az. szervezôkrôl a Hydra. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra. testnevelôk. el legyenek juttatva a partnerekhez. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt. hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg. Tekintettel arra. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. valamint olyan adatokat is. ábra Jól látható a fenti ábrán. A játékosoknál például az alapvetô. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk. edzôk munkáját. listáit is. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. ôsze során az intézményekkel. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. A testnevelôk. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. edzô adatai. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. 2003. sôt a szervezetet vezetôk adatait. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet. tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. Nyilvánvaló. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig. bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. össze legyenek kapcsolva. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. ábra . közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. aktualizálhatjuk is azt. hogy 2004. Itt hívom fel a figyelmet arra. 1. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. 18. edzôkrôl. annak érdekében. hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. az ahhoz kötôdô edzôk. alá legyenek írva. (Kérem.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. 20. hálózatát. longitudinális vizsgálatokra is. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. 13. dia) IV. Esetünkben azért is fontos ez.

hogy már mûködik. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására. 21. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. Bízom benne. (A Hydra elônyei. 20. Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. és az adatbevitel módja decentralizált. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. Utánpótlás-fejlesztési Program. az esetleges átfedéseknek. Körülbelül 50. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest. valamint a különbözô sportágak. 2. ábra 21.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI. dia) 3. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. országos hálózaton teszteltük. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának. A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô. ábra . a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára. A GYISM 2003. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk.34 MAGYAR EDZŐ 18. az adminisztratív ellenôrzésre. a világhálón keresztül történik.

ábrák) 1. Az így nyert adatokból a . az aerodinamikai tervezésben.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul. a „Yasec” mûhelyben készült. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. az edzések tervezésében. ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre. ellenôrzésében és értékelésében. a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. a szimulátoros edzés végrehajtásában. a hajtástechnika optimalizálásában. a teljesítmény-diagnosztikában. információgyûjtésben. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. ábra 4. ábra 5. a mozgáselemzésben. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. az üléspozíció kialakításában. (1-2-3-4-5. A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik. ábra 2. Budapest 3.

valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. ábra . ábra 7. Kiszámolja például. A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában. (10. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó). MTB. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. ábra gép elkészíti a csontvázképet. a pulzusszám. Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. és kiszámolja az ideális vázméret adatait. ábra 6. táv. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. Az állítható nyereg. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása.36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8.és kormánypoziciónak. sebesség. (7-8-9. ábra) 9. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. energia felhasználás. Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. hogy hossza állítható. pedálfordulat. ábra) 10. Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. teljesítmény. ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti. a hajtástechnika hatékonysága. idô. Folyamatosan látható a teljesítmény. és késôbb kiértékelhetôk. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar. a pedálfordulat. (6. A labortesztekhez gyártott érdekessége. pálya és labor. az idô és a sebesség értéke. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám.

A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak. A digitális technika. Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló. A legfejlettebb óra. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk.fondriestbici. pályán. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével.fi www. Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket.hu www. illetve a csapattársak közötti információcserére. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja. szobában vagy teremben.polar. (11. ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban. A világháló. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést. azaz „füles”.srm.hunbike.nl www. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló.tacx. „pályaközelben” is realizálható.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11. a tudományos edzéstervezésnek. az információ megszerzésének és továbbadásának. ábra s www. ábra) 13.hu www. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta. ábra) 14.de www. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk.radlabor.com www. terepen. az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta.de . a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére.vicon. (13-14. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak.de www. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések.com www.janullrich.pulzusmeres. (12. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”. versenyek idôtartama alatt. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének. Országúton. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek.

s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre. ez a magyarázata annak. fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. nagy testtömegû. azt igazolja. azaz izomhipertrófia jön létre. mint 3 aminosavból glicin. Ugyanakkor – igen nagy dózisú.része ezt a témakört tárgyalja. A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. s ezért a rovat jelen immár hatodik . alkalmazhatóságáról. a kreatin illetve kreatinmonohidrát. ezzel illetve ezzel is magyarázható. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény. súlyemelés. akik teljesítményében az állóképesség dominál. mégis hatásáról. s lebomlása során kreatinin keletkezik.ennek többszöröse is lehet. hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. úgy vélem. Bár a kreatin. Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges. A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött. A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert. Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete. a vese és a hasnyálmirigy. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben. Több edzô is kérte. atlétika. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . intenzív edzést végzô dobóatléták . a szívmûködésre s keringésjavító hatású. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe . A szintézis helye a máj. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. a folyadékfogyasztás. Itt célszerû kihangsúlyozni. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre. Miután állatélettani és hu- . hogy írjak egy rövid. a húsok. adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye. de speciális esetekben . hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az. Közismert ugyanis. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött. hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez. arginin és metionin . ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. a fogyasztás során történô táplálkozás. testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza. ami a vizelettel ürül. s kreatin képzôdik. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására. kreatinkiegészítés nem indokolt. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével. illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról. s az nem teljesítménynövelô hatású. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat.pl. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés. ami. s a 90es évek óta néhány sportágban (pl.

hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. napi 3x3 g kiegészítés. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. Továbbá feltételezhetô. bár a hatás mértéke – mint más szerek. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. hogy a folyadékbevitelt is növeljük.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. Egyes vélemények szerint – fôleg. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. Fontos viszont. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. Pl. hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. Van. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. 1 dl plusz folyadékot igényel. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. s vannak olyan egyének. Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során. Összegezve megállapítható. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. illetve lehet kedvezôtlen hatása. ezért is szokták a kreatint. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók. minden g kreatin kb. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. Végezetül kihangsúlyozandó. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. segíti a kreatin hasznosulását. esetleg 4x2 g. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan. aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre. feltöltô szakaszról. pl. mint legális dopingszert jellemezni.

hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja. Egyre több sportoló használja a glukozamint. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. nem árt kihangsúlyozni. Az egyik példa erre a Q10 koenzim.és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. különösen a biológiai membránok védelmében. hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják. lógiai anyag károsodásához vezet. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását. mint például az LDL koleszterin. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. az Evitamin. étrend-kiegészítôkre. mint a professzionális sportolóké. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. ami gyulladással és fájdalommal is jár. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra.40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. Ezért fontos annak felismerése. növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. Általános szabály. Az azonban fontos a sportoló számára. a szelén és a cink. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. Dr. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- . hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott. hogy a vitamin. különösen az idôsebb korúak számára. tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. Aki rendszeresen sportol. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek.

A fény. FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1. .és ízületi rendszer: . konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között.fibromialgia. melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak. mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. fôleg a magas amplitúdójúaknál. ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre. A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre.és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs. valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai. . a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet.ízületi húzódások és sérülések.a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák.zoster.felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl. ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos.extrraízületi rheumatizmus .lágyszöveti traumák. lágy szövetek: . amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek.neuralgia. .. mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra. A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû. amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon. A Sportban – a felkészülésben. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik. a vérellátástól és vérkeringéstôl. így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg.a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt. . . q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô. a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ.a gerinc. Azon kívül. q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . csont.. A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által. q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése. Farkas János. q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával. hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre. 2. . A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától. s még eredményesebbé teszi a kezeléseket. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén. azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre. q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken. a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre. amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz.az ízületek rheumás gyulladásai. . a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl .

A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát. .bizsergés. REGENERÁCIÓS HATÁS . sére használjuk. A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében. . . .fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása. A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van. . . s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével. A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték. ingyulladás. diabetikus neuropátia). Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel.anaerób szöveti légzés. ankylosing spondylitis. Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani. .bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot. post-zoster neuralgia. . poszttrombotikus szindróma. akne és zoster. IV. Csak helyi kezelés adható.JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található. Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan. rheumatikus ízületi gyulladás. Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni. intercostalis neuralgia.psoriasis. amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô. ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort.krónikus és szubakut arthitis. . mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis.zsibbadás .égések.szervátültetések utáni állapot. .görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások. III.elektronikus implantátumok jelenléte. a fény intenzitása is nô. . . felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL .helyi változások a páciens testén. 1. Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm. . . ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani. . sciatica.intenztiás). .felfekvések.5-rôl 6-ra nô.terhesség. végtagi ödémák csökkentéséhez.vírusos.crural üszkösödésnél. amelyeket nehéz diagnosztizálni. valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen.szélütés utáni állapotnál. 2. amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze . A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak.diabetikus angiopátiában. végtagok nem megfelelô helyi keringése: . mint pl. A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû. discopátiás fájdalomszindrómák.aerób szöveti légzés. . .fényérzékenység. izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák. a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is).JPS készülék miatt. Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. psoriatikus ízületi gyulladás. .atherosclerotikus angiopátiában. A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést. indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve.akut bôrgyulladás. . ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: .bôr és lágyszöveti gyulladás.masszázst. kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés. . V. mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet.aktív tûdô tuberkolózis. ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében. Mellékhatások.emésztôcsatorna-területi vérzés. periartikuláris gyulladások.42 MAGYAR EDZŐ II. A Vifor.4. psoriasis. keloid. Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: . Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott. PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1. . 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô.melegség. GÖRCSOLDÓ HATÁS . A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I . haematómák gyorsabb felszívódásához. Mindemellett. trigeminális neuralgia. 3. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést.fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor.bôr erythema a kezelt felületen. . bár önmagukban nem okoznak betegséget.JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis. Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz. valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia. intokok és ízületek bursa-ja. csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok). ezután pl. . Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0. izomburkok gyulladása.aktív neoplasztikus megbetegedések.

a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. a budapesti Eb-n ért fel. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét. a csapat egyik legjobbja volt. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe. nagyszerû edzô 1917. A kiváló.Ifjúsági és Sportminisztérium. 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült. magas szintû szakmai felkészültségét. bekerült a világválogatottba is. hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében.örökös. az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. viszont úszó mozgása. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában. aki nyomban felismerte. december 4-én 86-ik életévében. A második világháborút követô elsô. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. A római olimpiai bronzérem. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . majd ismét Franciaországban. Svédországban. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának. s arra kérte a mestert. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést. 1960 után hosszú ideig külföldön. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. Michael Rousseaut ô készítette fel. a Gyermek. a Magyar Vízilabda Szövetség. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. elpusztíthatatlan derûjét. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak. az idôsebbik fiú. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert. december 9-én született Budapesten. s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) . s emlékét . az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük. a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit. Pályája csúcsára itt. A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997). a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. nem felejtjük. Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre. 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben). Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban.

csoportok. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. sôt elengedhetetlen szükség. hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. és a szakfelügyeleti. intézményesített bevezetését. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. de nem elég stabil. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. mint pl. ha a testkultúrát. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. de 1-2 hónap. s esetek nagy részében remélem nem igaz. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. A létesítmény. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. vízben való mozgásuk. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. mert jönnek az új osztályok. követelmény. A megbízható technika a kar. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. Ez indokolja. hanyagságból. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. az egészséges életmódra nevelés. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen. egyesületi. Ez nem jelentheti a bébi úszás. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). kerületi. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. hogy létesítmény. Természetesen az uszodai helyzet. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre. szabadidôs. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. 20 évvel ezelôtt. a csecsemô oktatás hivatalos. de nem szûklátókörûek. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. fegyelmezetlenségbôl fakad. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. megbízható technikával. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. Az iskolai. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. Gallov Rezsô Mozgástanítás. a tanórán kívüli foglalkozásokon. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. 1015 mp taposással ott marad. a baleset megelôzést tartjuk. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. s nem az úszni tudás hiányából. melyek a képzés hosszú távú. A városi. gyakorlás. hiszen 2-3 hónapos. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. a versenysport iránt. mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. A testnevelés órán. rekreációs úszás iránt óriási az igény. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak. biztonságuk stabilizálására. Testnevelési és Sporttudományi Kar. majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül. de tény. az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. Az úszással elfogultak vagyunk. Az úszómozgás természetébôl. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . intézményvezetôk. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. mint „kiválasztott” versenyzô. hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. fiatal korban tanítható.és lábmozdulatok. Az iskolai. a közigazgatási szervek. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. önkormányzati. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. 2003. Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. fél év után el is bocsátják ôket. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást.

a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. edzônek tudnia kell. ha fôzünk vele. Egyik oldalon a gyermek. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. osztályban. gyakorlás módszerei. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. Néhány neves. különösen. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. lebegés-siklás hason és háton. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt. oktatót. edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. a viselkedés. mint a szárazföldön. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. ismeretlenül merülünk a vízbe. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. Ehhez gyakorlatra. Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. mint közeget kell megszeret- . a gyermekek életkorából. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. ápoltsága és fontos mindaz. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat. ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát. néha improvizatív. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását. akkor hasznosnak tekintjük. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra. Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. ha tapasztalat nélkül. hanem a közeghez való szoktatás. mely feltételezi az önmegismerést. mozdulatokat tanítjuk. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. úgy vélik. alkalmazásával – a vizet. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. Az úszásoktatás (nevelés. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. a változatos megoldások keresését. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok. s ugyanolyan jól érezzék magukat. Ez nem zárja ki az ösztönös. képzés) két pólusú tevékenység. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. eljárásokat. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz. ha megisszuk. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak.és tevékenységformák kialakításában. a hanghordozása és beszédkészsége. nevelô hatások alkalmazására. ismertek elôttük a csoportban tanulás. Ha a szülôi hiúság kielégítésére. levegôkifújás-levegôvétel. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. Viszont azonnal ismeretlennek. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. ötletességét. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. szociális helyzete. A vízhez szoktatás természetébôl. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. hivatástudata. gyakorlás szabályai. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. ideg-izomrendszeri. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. A testnevelô tanárnak. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. kialakult és kialakított jellemvonások. azt kell elérnünk. öltözéke. hely. Valóban nem az. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. ha mély vízrôl van szó. vagy tisztálkodunk. Ismertek elôttük a rend. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. az egyéni értékek kibontakoztatását. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. szabályai. személyiségjegyekkel rendelkezik. stb. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is.és magatartásformája. a tevékenységi formát. meggyôzni. a mozgáshoz. vízbeugrások. Ismerünk és taníthatónak. a jutalom. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. társadalmi közérzete. módszereinek változatos alkalmazását. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. idegennek tûnik. koordinációs szempontból tárgyalom. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. edzôt. mozgásokat. könyvbôl tanítani és tanulni. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. befolyásolja az oktató motivációja. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. a személyiségjegyeket. Döntôen a személyiségjegyei. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között. pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. az új és új. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. Az úszásoktató testnevelô tanárnak. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. a fellépése. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt. az egész alkalmazkodási folyamatot. a fegyelem. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz. el tudják magukat helyezni a csoportban. Ahhoz. tapasztalatra.

ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. szorongás. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). impulzív jellegû. hogyan érez. A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. kishitûség. csoportokhoz. Bízunk benne. maga a közeg zártsága. A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. önbecsülés. stb. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. mint egy alkalmazkodási folyamat. A felnôttkorban érett. bátorság. hogy az oktató az a személy. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. akiben megbízhat. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás. megalkuvást jelent. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során. Tévúton járunk. igazgatóhoz. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. pedagógusi. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. motiváltság. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. oktatási koncepciók változásához. módszerekben teljesedik ki. tantestülethez. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. pozitív jellemvonásokat. A gyermek kifejezôkészsége. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. értelmes mondatokat közlô gyermek. s tevékenységét. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. kérdezze meg idônként mit. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat. amely az apró mozzanatokban. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. Ugyan olyan fontos a pedagógus. magas hangon. meg kell ismernünk azokat. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. szemlesütve. vagy tûnhetnek el. A zárkózott. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között. magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. számára plasztikusabb és kifejezôbb. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. érzelmi. érzelmi telítettség vagy szegénység. kis létszámú csoportban. ha egyedül van. Sôt. ha nevelni akarunk. De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz. a gyerekre koncentrálni. elgyengülnek. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. félelem. vakmerôség. így az úszómozgás tanítása nevelési. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. „feladat” szóbeli leírására. ô az. anyagi elismerés stb. hiszen a neveléssel. alapvetôen fontos. hanem a tevékenység szabályozásában. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. Korábban említettük.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. napközi. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. mozgásformákat tanítunk. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. Az átlagnál zajosabb környezet. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. akinek követheti az instrukcióit. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. viselkedésükhöz. az iskolán belül. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. tagoltan. beszédtechnikája. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek. vagy a vékony. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. személyiségjegyeket. hanem egy míves munkát. hatásokkal foglalkozni. Mozgást tanul. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. nevelô hatások alkalmazására. ami nem más. halkan beszélô. közlési módja nemcsak a rá jellemzô. mint a nyílt tekintettel. Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. Ki tudja magát fejezni. Ez érthetô. a nevelési folyamatban is. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. Ehhez az kell. melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. miszerint a mozgástanítás. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. tudja és tapasztalja. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. hanem kevésbé irányított. iskola. tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is. Ne csodálkozzunk. az óvodán.).képzési – oktatási folyamat. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. karakteres tevékenységnek kell lennie. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk.

a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. ha gátlásos. Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. koncentráló képesség. figyelmetlen. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. tapasztalatát újraértékelje. döntési képesség. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. hangeffektusok alkalmazását. Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. Hogy megszerzett tudását. Itt ô is lehet ügyesebb. . a szociális beilleszkedés. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. amelyek pozitív töltésûek. felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. megújuló képességének. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. mint a szárazföldi tevékenységekben. akkor eléri. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához. Az úszásoktatás folyamatában. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt. Ez igen energiaigényes tevékenység. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. önértékelés. rátermettebb. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. Ha hétrôl-hétre. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. Vágyik arra. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. továbbfejlessze. nem sablonosan ismétli önmagát. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. Ezt látjuk a kezdôknél. együttmûködését eredményezi. Fontos. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. az uszodai jelek. A pedagógiai kreativitás.és gondolatvilágához vezetô utat. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. az egyéb iskolai. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. külsô szemlélôje lesz. individuális alkalmazását. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. a hangsúlyosabb levegôkifújásra. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. az oktatót. telezônek tartja az oktató útmutatásait. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. a sablont. megszeretik a tevékenységet. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. a változtatás képességét jelenti. teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. Az oktató magatartása. a motivációs bázis újra feltöltôje. Egy kar. Másmás minôségben. hogy a tanulás folyamatában. másképpen. a játszótéren. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. oktatói tapasztalatát említjük. Ez a további munka éltetôje. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt.és magatartás formák közé sorolni azokat. A parton. amely nem tûri a fásultságot. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások. ötlettelen munka. ötletesség. Ha az oktató meg tud újulni. amelyek nehezen deklarálhatóak. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. mozgásvariációkkal. illetve. a környezetet. hogy a gyermek megfelelôen motivált. önérvényesítés. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. A gyermek kreativitása a hibajavításban. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. mint a lélektelen.és fejtartásra. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. irányító résztvevôje és nem passzív. Pozitív élményt. de a magasra állított önértékelés. A mozgástanulásban. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. nehéz szabályok közé szorított viselkedés. sikerélményt szerezhet.

mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. nem sokat. a sport. Tehát. félremagyarázásra adhat alapot.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen. hogy kettesben maradt tanítványával. a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. egy gesztust és már is kész a tragédia. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen. a tanúk és a testnedvek hiánya. Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására. továbbá az. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. Félô. Szerintem valamennyi trénerrel megesett már. Hiszem. Meglátásom szerint a jelen. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben. továbbá akkor büntetik az elkövetôt.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. hogy nem. A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. amivel vádolják. amelybe került. ha valaki. Olimpikon. Meglehet.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . vagy félremagyaráz egy mozdulatot. Szakterülete a polgári jog. a törvényszöveg igen homályos. 20 éven keresztül a Bp. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen. hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. ráadásul be is csapható. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. Az ártatlanság vélelme. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya. konkrét eset kapcsán. Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. amikor kiállt Kiss Miklós mellett. hogy nem történik sem erôszak. Kiss Gergô László 1977-ben született. amely bármilyen félreértésre. az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. a pénzügyek. ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. fizikai érintésével valósul meg. sem pedig közösülés. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. mert a látlelet. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. hogy ô soha nem követne el olyasmit. banálisan hangzik. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. ha az nem elengedhetetlenül szükséges. Azonban elég. Ennek oka abban keresendô. ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. még akkor is. Dr. Látható tehát. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot. ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. csakúgy.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . Ha ezt megteszi. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. melynek végeztével pont kerül az ügy végére. 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. és a társaságok joga.amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . mint nevezett mesteredzô.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. azon belül is a szerzôdések. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. akkor sem zárható ki. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség. Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény. és szakvéleményükben megállapítják. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. akkor következik a bírósági eljárás. kivétel nélkül mindenkit megillet. hogy mit árthat a bulvársajtó. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. legyen az szülô. Ifjúsági Európa-. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. amely büntetôjogi kategória . mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét. de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. valamint felnôtt magyar bajnok. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is . amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû. A Dr. Marad tehát a szakértôi vélemény. A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. hogy amerikai kutatók bebizonyították. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. az helytelenül cselekszik? Hiszem. hogy ismerjük és tudjuk.

gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. illetve markerjének (jelzô . és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket. A jelenlegi 2004. a Szabályzat 2. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon. 2. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. 2. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is.2. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code).8.mob. Természetesen ez nem azt jelenti. önhiba. amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze.hu. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak. pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült. amikor gyógyszert. hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható. Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni. sportitalt vagy más. hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. valamint a www. hogy már alig van olyan sportág. Tiltott anyagnak vagy származékának.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www.illetve keretorvosának véleményét. 2. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete.8. felbujtói közremûködés. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens. Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. 2.hu és a www. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl. avagy ebben való közremûködés. hogy mindenki szed valamit. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr.7. Ez világosan meghatározza azt. netalán kezelô orvosától származik. felbujtás. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért. Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában. Ezért az a célunk. hogy az a sportoló. hanem arról van szó.sportkorhaz. Ebben az esetben kérje ki csapat. ennek leplezése. aki versenyeken indul. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be.1-2. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova. ha ilyen nincs. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos. segítség vagy bármely más bûnsegédi. étrend-kiegészítôt. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése.gyism. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. 2.hu web-oldal is.4. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását.3. az ellenôrzéssel. a leggondosabban járjon el minden esetben. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több. Mint láthatjuk. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen. és frissíti minden évben.5. 2. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására. 2. illetve ennek kísérlete. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre.6. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. hogy szándékosság. és a levett dopping minták kb. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal.1. a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban.

hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. s sav-bázis háztartás rendezése. s mindennapi gondok. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. Engedjék meg. lappangó sérülések. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . kerüljük a túledzettséget. s dohányzás. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk. akkor mi az. króm. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. krónikus melléküreggyulladások. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot). Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. s mozgáselemzés. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. kerüljük a dohányzást. sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. kérjen tanácsot szakembertôl.50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. ami alkalmazható és valójában segít is.) A többi anyag azért van a listán. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. nôgyógyászati és urológiai problémák stb. bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô. s regeneráció. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is. s sportpszichológia. és legyünk tisztában vele. Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. Tehát ha valamely szer egészségkárosító. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is). kábítószerek). hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. s testsúly optimalizálása. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. s fizioterápia. mert ezeknek egy része dopping listán van. inzulinszerû növekedési hormon. mindenképpen nézze meg az összetételét. ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. Ha valamelyik ezek közül hiányzik. Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. Van néhány táplálék-kiegészítô. Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. Ne sajnáljuk az anyagi. akkor az anyag már nem doppingszer. ha másként nem. antioxidánsok. candidiázis. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. bizonyos nyomelemek. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. A sportoló súlya akkor optimális. vanádium. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. s dietetika. azt csak nagy óvatossággal tegye. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. akkor nem fogjuk megtalálni a listán.) szanálása. ezek bizonyos tudást. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. E és A vitamin. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni. Még sorolhatnám a különbözô. túlsúly eliminálása. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert. illetve készítményeket fogyaszthatunk. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. s krónikus alváshiány. Gyakorlatban még nem fordult elô. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. mint például a magnézium vagy a kálcium. hanem súlyát illetne tartani. Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. Kerüljük az ún. mint a C. Nem rendeltetésszerû. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni. a Kreatin vagy a HMB sem tilos. stressz stb. kapcsolatrendszert. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. illetve az agykontroll. s termovízió stb.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. Rendkívüliek a mentális tartalékaink. Mint a felsorolásból is kitûnik. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. ismeretet. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. ami szintén dopping listás. kapkodó fogyókúráknak. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást. azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. de kézenfekvô. és izomgörcsökhöz vezet. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. mint például a szelén. cink. ásványi anyagok. Sokan kérdezik. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos. ami gyengeséghez. az izotóniás sportitalok. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is. kisebb meghûléseket feküdjük ki. hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját. hát fizessük meg ôket. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük. hogy valaki ne bukjon meg.

8. Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. és legfeljebb egy év eltiltás. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. 2. hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). és utána zárja le azok fedelét úgy. a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). tolmács). bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni. . 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. tekintettel arra. Azokban az esetekben. kizárandó mindenféle manipulációt. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. mindig ketten mennek és kb.) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról. Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. 6. hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. gyúró. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése. A kijelölést dokumentálni kell. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. az eredményhirdetés stb. valamint a doppingellenôrzés során: 1. Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). étrend-kiegészítô stb. a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû. hogy az többé ne legyen kinyitható. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg.s 2003/4 Több esetben elôfordult. Az a tény. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága. illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra). 2. ugyanabban a szankcióban részesül. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. mintha doppingolt volna. üdítô. a tanúkat. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve. 9. Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. 5. esetleg sör). gyümölcslé. amely 150200 Euroba kerül. Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. de bejelentésre kötelezett. 3. ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. így például olyan anyagok tekintetében. hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl. hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. amely rendkívül érzékeny módszerekkel. azonban arra ügyelni kell. Asztma esetén ez nem elegendô. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. A laboratórium igazolja. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. meghallgatja a sportolót. vagy meghatározhat olyanokat is. 7. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. csak abban az esetben. illetve a verseny. amely a sportolót felszólítja. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben. A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. Második esetben két év eltiltás. amikor a sportoló igazolja. 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. a sajtótájékoztató. esetleg a sportoló jogászát. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás. hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. 4. Nézzük meg. a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. sportorvos. illetve tápszer. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. vagy kéri a „B” minta kinyitását.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. vitamin. hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie.

.. Mindenkit nem lehet.................. illetve a diabetesre vonatkozik.. Sportszakmai érdeklôdési köre:…………………………………………………………………………………………………………........ Internet: www.........…. 5......…………………………... Dózsa György út 1-3. Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll... szakedzô..... Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben....... Munkahelyi beosztás:………………………………………….. de nem is kell ellenôrizni.. amelyre a tagdíjat befizette......... E-mail:………………......... Levelezési cím (irányítószámmal):…………………………………………………………….……….....…... a cél az. 6... atlétika.……………………….. 2.. az edzô..Ft. Az éves tagdíjat befizetem..... hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún.iif......…... Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára. cukorbaj). 06-30-9910-203.. akkor kérhet ún.bendiner@helka... amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges....... Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani....... aktív dolgozók részére 2 000. A többi esetben randomizált kiválasztás történik... Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is.... és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása).. 3....................…………….......... és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt.. és ugyanakkor megvédjük azokat........ aki doppingol. 10. Terápiás Kivételt. Tel/fax: 471-4325.. Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl...52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik. Súlyozott kiválasztás történik.. számlájára kérjük befizetni.....………………………….... ahol a pozitív esetek száma magas. hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe.. az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre......... …………………………………. Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól... Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére.......... 7..... postai címére és az évszámra.... illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell....…………………....met........Ft évente.. ........ melyet az ún..…… Szül. A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000............ akik a tisztességes felkészülést választják......... a sportor- s 2003/4 vos.. Kelt:…............ Név:.. sportedzô...… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:…………………………………………………………………………………………………………………….................. Gyôztesek.... Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô.... mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos.........…………………………... Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató...........hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni..hu E-mail: nora....………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz..........................dátum:…............ Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest...iif... hogy szolgáltassanak...... hogy az. és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára... doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat.... A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el.. ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô........……………..… Szül...... mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: ……………………………………................ Munkahely:……………………………………………………………………………………... A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1....... a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek....………..... soha ne érezze magát biztonságban. A sportvezetô.. Legmagasabb iskolai végzettség:………………………………………………………………..…………..…….........… Telefon:…………………………………………Fax: ……………..Nyelvismeret: .... 4......hely:………………………………………........…............ Többször számíthat így pl........ ami azt jelenti........... súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes.... Több sportágban (úszás...

majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. s A kerékpár kultúrában a dánok. . hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. Olyanokból. mellettük testnevelô tanárokból. mégsem elhanyagolható. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg. ínség.fôként vidéken . siker és népszerûsítés. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést. mint a mountain-bike. a primitív. továbbá Fülöp Tibor alelnök.. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk. szakedzô. Ifjúsági és Sportminisztérium is. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. akik egymásra találtak ebben a szándékban . célunk. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. A sportágban zajló szakmai munka hiányos. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük. de hát mitôl is lenne?!. a diák... amelynek résztvevôi: Kálmán József. versenyzôkbôl. Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen. s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk.. mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. vagy inkább nem is létezik. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje. Edzô-. míg a másik. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. de . a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére. biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok. s bár minden különösebb felhajtás. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását. hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál. ír olyan. s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és. s ennek jegyében. Alacsony a létszám. Mi lehet a baj. tehát nyolc esztendôt ölel fel.az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében. a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense. mint a kerékpározásban. Sportágfejlesztési-..a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. s az a dilettáns felfogás is. s számos olyan szakosztály mûködik. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei. Országos szövetségünk fôtitkára.. Akadt néhány eltökélt. sportszakemberekbôl áll.. s az új ágazatok.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. mint Európa más országaiban. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke. ahol edzô viszont egyáltalán nincs.. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én. valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár.. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat. ahol egyáltalán nincs edzô. vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el. A szervezet . Nôi és Versenyzôi Bizottság. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik. csinnadratta nélkül zajlott le. Sportmenedzseri-. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember.. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését. miszerint a fô hogy pénz legyen. hollandok. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat. Azt sem gondolhatjuk komolyan. nem kétséges. hogy ekként országosan elismert. Mellesleg pénz sincs. a szülôket és a gyereket is.. megjelenésében egyébként profi klubról. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit. a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje. bár nem ennyire. azután Vasvári Ferenc.és kiadványunk úgyszintén . Dokumentációs-. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is. Annak ellenére is. ideértve az utánpótlás edzôket. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé. Tizenheten rajtoltunk. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni. az ok. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl... Programunk két összefüggô. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-. A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan.itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket. a testület fôtitkára. s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal.. Versenybírói-. Egyesületem.... Hazai György szakedzô. Oktatási-. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette. s akkor gurul a szekér.és szabadidôs sport specialistáit. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. sôt nagyon is érthetô. Érdekes..

egy pontos. Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel. terjesztését jelenti. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját.. Nyugodjék békében. ha már leteszünk valamit az asztalra. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására. Elkészült a MAKET 2004. mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni... mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel.. Sorra venné.géndoppingról. kiadását. és valakik csináljanak egy újat.szemelvényként. felvilágosítást és a hazai. talán mondanunk sem szükséges. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget. mire számíthatunk. hogy miként látnak munkához... már ami az anyagiakat illeti. a pályaválogatott keret edzôinek.... s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal. becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság. az érdekvédelemmel... de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították .Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást.majd csak azt követôen kerülhet sorra. Nemzeti Sportszövetség. jobbat.. így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek. A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát.. kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése.54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban. nem várhatunk ölbetett kezekkel. qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag.. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával.. Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak. megpróbáltatással küszködô. Sorolhatnám még pályázatokkal. mint amilyenek az iskolák.... eredményesebben MÛKÖDÔT.ismerve társaim elszántságát és képességét .Informatika és kommunikáció a sportban . hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk. kemény munka vár ránk.. Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében.Tudjuk. vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is... Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról. S ha már az elôadásoknál tartunk. részletes diagnózis készítése. csak mutatóban. Ebbôl a ténybôl.. Nincs kétségem . s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni. s nem kevesebb.hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei. amelyben. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô. hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek. valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket.. A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése. de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. a MOB. amely komplex szervezést. pontosan tudtuk és tudjuk. évi pontos mun- s 2003/4 katerve. a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján .. Gallov Rezsô .” Ön ezek közé az újak közé tartozik. Hát ennyit . hogy egy régóta sok nehézséggel. átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette. A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl.. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében. a Magyar Edzôk Társasága. másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal. Ormai László s.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002. képzésének és továbbképzésének. INDULÓ TÔKE II.k. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. IMMATERIÁLIS JAVAK II.. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll.. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A. Tamás István fôtitkár s. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. Saját tôke I. az I. TARTALÉK E. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. Örvendetes. Kötelezettségek I. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot. mint a legmagasabb szak- mai elismerést. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. Összefoglalóan megállapíthatjuk. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek. elnök .k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki. A MET 2002. KÖVETELÉSEK III. december 1. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. szemben a rövid szervezési idôvel. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003.k.Ft-tal támogatta. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket. KÉSZLETEK II. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. a III. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003. Ormai László elnök s. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében. Annak ellenére. dr. Dr. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét.Ft-tal. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése. ÉRTÉKPAPÍROK IV. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. Befektetett eszközök I. és a Mesteredzôi díjat. Céltartalékok F. valamint érdekvédelmének a fontosságát. Forgóeszközök I. továbbá szakmai. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. a 2002. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. Dr. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot.

elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003.114 G.00 órai kezdettel kerül sor.593 4. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H. Adózás elôtti eredmény -8 684 I.k. Dr. Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl. sport. sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A. sorok) 0 0 1. Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr. sportfinanszírozási stb.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3. A szervezet nyitott mindazon személyek számára.593 4.-8. illetve közzététele témákban).-15. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû. Összes bevétel (1. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B. Közhasznú tevékenység költségei 1.623 E.670 4. Egyéb költségek. Tagdíjból származó bevétel 97 280 5.-11. Ifjúság útja 6. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003. akik edzôi munkát végeznek. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. december 20-án Pécsett . Egyéb bevétel 188 618 B. A testület negyedévenként ülésezik. Adófizetési kötelezettség 0 0 J. Értékcsökkenési leírás D.+9. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult.sorok) 1. edzésbemutatók.114 F. akik az edzôk. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2. Tárgy évi eredmény (19.20. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C.56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002. Vállalkozási tevékenység bevétele (10. jelentôs esemény a társaság életében.. és a szervezet céljait elfogadják. edzéstervezés.900 2. szakirodalom beszerzése. problémák megoldásához. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2. vagy bármely fokozatú edzôi.670 4. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7. 2003. Harsányi László címére (7624 Pécs. Harsányi Lászlót. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját. december 1. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés .798 D. Ormai László s. Sor) 1.114 E. sorok) 1. A javaslatokat dr. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. EU és a sport.798 1. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak. testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni. ráfordítások 3.593 4. sorok) 0 0 6.+14.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ). a MET elnökségi tagját választották meg. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4. hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. Összes tevékenység költségei (13. A dr.és sportág-igazgatási. Anyagjellegû ráfordítások 302 C.

Ebéd – hazautazás. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.hu „A jó a mának szól.40 óra: Megnyitó – Dr. nap Levezetô elnök: 7. nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08. Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára.40 óra: 12.Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne. 5600 Békéscsaba.Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa.” 12. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató . .” és a 17. 08.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció. 136 Tel/fax. 2004.: 06-66/459-366.30 óra: Dr.10 óra: Ebéd 14.40 óra: 10.” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában. A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10.” (Tatiosz) Tervezett program 1.50 óra: Dr.” 16.30 óra: Dr. szállásfoglalás. E-mail: suli4424@szolnok.00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18.” 14.” 15.30 óra: Dr.00 óra: 12. Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár . a sport iránti attitûd kialakításában.20 óra: 10. Szabó Tamás prof.sulinet.” 09. a kiválóság a jövônek.00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése.” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150.10 óra: Szünet .15 óra: Dr.40 óra: 11.20 óra: Szünet Magyar 18.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség.” 13.6. Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.50 óra: Társaság! Kovács Géza .20 óra: 12. Lencsési út. Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései. regisztráció 08.35 óra Szünet Támogatja 16.” 10. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI.50 óra: Dr.” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai.40 óra: Dr. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede. Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában.10 óra: Dr. március 5 . Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08.” 11.30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása.30 óra: 9. század doppingja.” 11.30 óráig: Beérkezés. – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban.55 óra: Dr.00 óra: 9.

2. Schorndorf. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. 298 p.0-ás formátumban. ábra). Pl: Carl. alatta az intézet. 1. A táblázatok. fájl-. a megjelenés éve. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét).).0-ás formátumban. pl. az eredményeket és a következtetést. P. A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. – Bärtsch. A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. vagy e-mail-en. Könyvnél: a Szerzô(k) neve. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. a megjelenés éve. rövidítések magyarázata is szerepeljen. A kézirat gépelt terjedelme az 5. K. ábra /Térd feszítés. értelmezhetôk legyenek. ábrák címét kérjük megadni (Pl. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. az ábrák. 3. Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. a kiadó neve. az eredményekre. 43-48. szimpla sortávolsággal. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. Ez alatt a tanulmány (kifejezô. A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. Friedmann (1999).58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG. Pl. a könyv címe (eredeti nyelven). Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1. hajlítás). munkalapnév stb. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek.44-es floppylemezen. Verlag Karl Hofmann. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen. a táblázatokat szintén Word 6. esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. B. Leistungssport. és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. a lapszám. a mû címe eredeti nyelven. A szerkesztôség . a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. a folyóirat neve. a módszerekre. TIFF. városa. A kéziratokat egy példányban. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. intézmény nevét kérjük megjelölni.: Friedmann. de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva. EPS) elmentve kérjük.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful