s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

lassan már az is megszokott. Gondoljunk csak bele. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. amelyek undorító férgeket. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. ôrült elméleti példának hinné a fentieket. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. az ég adta világon semmi különös nincs. A képen látható. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. Pedig “csak” annyi történt. hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. patkányokat ábrázoltak. s némi televíziós segítség. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. Abban. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható. Maguk sem tudták. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. s a vetítés után maguk sem tudták. egyelôre hiába. hogy hol egy hibás kéztartás. s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. Magyarán: a technikai segít- . animátor –. technikai trükkökkel számoljunk. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). Rengeteg jogi. Míg a hamisítatlan. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. vonzó italból. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). életszerûen látszik a szponzor üzenete. szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára. az országos adásban viszont már – annak ellenére. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. Ormai László –. s máris kitûnik. hol az esetleges hiba. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. de leginkább az italokat. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. a logo is). olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. gusztusos. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. De nincs már messze az az idô. amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. különösen a sört. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. már jól nyomonkövethetô. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben.

hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. elküldéséhez. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. ábra edzôkollégánkkal. információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. stb. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk. Ha nem. A kutatás és sport. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. dokumentum). Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). Az idôsebb generáció. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1. már gyakorlott használói az Internetnek.com www. Bizony eltévedhetünk benne. Testnevelési és Sporttudományi Kar. repülés közben. hogy mindazok. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. Óhatatlanul lemarad az. Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. repülôtéren. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. TV társaságok stb. parkban ülve (mobil telefon segítségével). Ez a többhónapos. Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. edzôk. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. rádió. otthon. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. Az Internet nagy segítség a kutatók.yahoo. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. S bízunk abban is. még emlékszik arra. szövetségekkel. természetesen bizonyos megkötöttségekkel. egyetemekkel. Ha szükséges. ábra). kutató vagy 1. amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. amelyekrôl szin- . a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel. és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. sportolók számára is. Hozzájutva végre a cikkhez. ami több napot. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett. hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. az edzôk és sportolók számára. kutató intézetekkel stb. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. akik ezt a cikket olvassák. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. amelyben a chipek. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. raktáraiban. Nagyon reméljük. Biomechanika tanszék.google. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre. hetekre. keserves procedúra ma lerövidülhet napokra. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk. az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. sok hosszadalmas javítással.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. Választhatunk. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben.8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet. hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. hetet vehetett igénybe.

folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. animációkkal színesítve. Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. ábra . mint angol nyelven. az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl. akkor a kék színnel írt szövegre (pl. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. amely megjelenik a következô 3 oldalon (3. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. sorozatképeket láthatunk ugrásokról. akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. ábra). (Sports). és az információáramlat csapdájába eshetünk. stb. Ha határozott célunk van a keresésben. akkor megjelenik a következô oldal. amelybôl tíz témakört jelenít meg. amikor zárt kapukat találunk. tánc (Dance). videófilmek (videos). Meg kell jegyezni. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek.com 3. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. Ha pontos elképzelésünk van arról. Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. amelyen a honlap neveket láthatunk. feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. Minél mélyebben hatolunk az adott témába. amelyrôl könyvek jelentek meg. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót. amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. szoftver (software). folyóiratok (journals). Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). egészség és fittség (Health and Fittness).meyer-meyer. ábrákkal. Ha az angol szót írtuk be. Könyv. ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. rekreáció (Recreation). ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. majd a korábban megjelenteket. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. sportszakma. és az 5. eljuthatunk egy olyan pontra. távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. Ha azt szeretnénk. High Jump Coach 2000) kattintunk. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. akkor kattintson a fenti honlap címre.com www.humankinetics. Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. 2. ábra). hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni. testnevelés (Physical Education). Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk. megjelenik a következô lap. akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét. annál nagyobb a veszélye annak. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. a high jump kifejezést. sportorvoslás (Sports Medicine). akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. vízisport (Aquatics) területérôl. ábra). A lista elején az új kiadásokat láthatjuk. Miután megnyomtuk az Enter billentyût.sports. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. A felsô sor könyvek (books). Ha a magyar szót írjuk be. amelyen arról tájékoztatnak. hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. Ha például a magasugrás érdekel bennünket. Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel.

de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni.lib. amely jellemzi azt a témakört. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. akkor a szerzô nevét írjuk be. www. akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt. SIR Cexpress adatbázisokat is. akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk. amelyet a Human Kinetics ad ki. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. akitôl olvasni szeretnénk. és kattintani kell. amelyben minden tanulmány megtalálható. amely 1902. a Human Kinetics weblapjain. megismerve a cikkek címeit.com). 5. mint a könyvtárba). akik megrendelték a folyóiratot. órákat eltöltve. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. sportquest. amelyben cikkeket keresünk. stb. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. A fizetés alól csak azok mentesülnek. kosárlabda. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón. atlétika. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. amelyeknek az absztrakját. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. ami pénzbe kerül. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon.10 MAGYAR EDZŐ 4. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. Ezek a szerzôk. Ha tudjuk. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti. és nem kell könyvtárba menni. ábra . amely magába foglalja SPORTdiscuss. Kimeríthetetlen tárház. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences). és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon.sote. amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. videofilmeket. nem kell különlenyomatokat kérni postán. www. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni. SIRCdetective. ha kérik.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. akkor az évszámot is beírhatjuk. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót. Ha a szerzô nevét tudjuk. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban.springeronline. Természetesen tovább tallózhatunk. Ha a sporttudományt csak érintô.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni.

Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. 2004. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. amelyet ki kell tölteni. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. PDF feliratokat láthatunk. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához. Ha cikkeket akarunk keresni. hogy 32 olyan cikket talált a gép. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. ha regisztráltatjuk magunkat. Az elôny csak annyi. beírjuk a korábban jelzett sávba. és máris megjelenik a következô oldal. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket.sztaki.hupe. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg. Természetesen csak akkor tehetjük ezt. és utána elküldeni. www. Erre megjelenik a regisztrációs oldal.om. oldalszám. www. Megjelenik a következô oldal. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. táblázatokat. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. szolgáltatásaival az interneten keresztül. Ezután a Go szóra kattintunk. Nem biztos. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. ahol megtudhatjuk. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. akkor kattintsunk a full text szóra. és elolvashatják. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából. amelyhez az említett programra van szükség. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el.hu honlapot. megjelenés éve. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. Ha ez a feltétel nem áll fent. sôt el is menthetik.sote. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább. Ha ez megvan. Eddig könnyû dolgunk volt. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell. bírósági eljárás indulhat ellenünk. Az elsô a legfrissebb közlemény. hogy „full text”. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell. Megjelenik az EISZ nyitólapja. Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz. hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával. Ha errôl elfeledkezünk. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is.lib. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. kutatók munkájának szerves részét képezi. Full text + links. www. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat. Ha nem tudjuk az angol szót. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. Nem mindenkinek adatik meg. A legújabb információk szerint. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. hogy csak a bibliográfiai adatokat. mint a nyomtatott folyóiratért.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. amely nem csak az adott témakörben használatos. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. Ugyanis. mert elektronikus segítségünk is van. akkor több ezer találatunk lesz. száma. majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. akkor a Science Direct sort válasszuk. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. amely az izomlázról szól. és rákattintunk a Go szóra. ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). szerzôk). amely által beléphetünk az adatbázisba. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak. ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. ha olyan kulcsszót írunk be. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. A lap felsô részén fehér betûkkel írt. Megjelenik a következô oldal. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. Bízunk abban.dsd. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. Ha azt akarjuk. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. folyóirat. Ha használni akarjuk a www.

interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén. A Héraklész program a legtehetségesebb . ábra .és Kutatóintézet. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis.5 szoftverekkel. a döntéshozatal támogatása. 2. A NUPI Diagnosztikai. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé. és alkalmassá tesszük arra. ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. amelynek munkatársai kérdôíves. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése. hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal. A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5. (1. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). a Héraklész programból és 1. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk.1 és az SPSS 11. meg kell jelenítenünk. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra.és Pedagógiai kutatócsoportjától. In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani. a publikáció.

ábra . amit a kisebb színes foltok jeleznek. (2.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. 1300 gyermek sportol. A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba. ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el. de a térképen egyértelmûen láthatjuk. A programban jelenleg kb. 4. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. 3. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja. ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja.

5. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba.: Tatabánya és Oroszlány térsége). 7. (5. amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is. de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl. ábra . ábra s 2003/4 . (7. 6. hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával. A 3. amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit. hogy vannak olyan települések. és vannak olyan települések. ábra keznek a Héraklész sportolók. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. Programban ke7 letkezett adatokat is. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok.: Debrecen és Nyíregyháza térsége).5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. ábra) . A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát. és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is.14 MAGYAR EDZŐ . valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. Az SPSS 11. hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. (6. amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. Terveink között szerepel. ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek. adatfeldolgozásra. Az SPSS program adatelemzésre. ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra.

on-line databases. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok. vannak. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket. 2. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. amelyik a TF Könyvtárban készül. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen. sportadatbázisok. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje . Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. Sokan nem tudják. Ezek közt van olyan.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. olyan is található. Keywords: information search. ezért fontos. teljes szöveges adatbázisok. bibliographical databases 1. hogy meghatározott terminálról lépjenek be. ábra. amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. online adatbázisok. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. hanem arra is. melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. sport databases. full text databases. ábra. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. Kulcsszavak: információkeresés.

disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. A német nyelvterület szakirodalma a www. Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk. mint a Web of Science citációs. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje . Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. Ezen kívül online szótárakat. a www. francia. ábra). ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász. Az EISZ-t a www. Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3.dshs-koeln. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak. tára is.lib.de weboldalról eln. illusztrációkkal. grafikonokkal. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel. cikkek. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. könyvrészletek.de címen. A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne. ábra).eisz.hu interAz EISZ net címen lehet elérni.de címrôl. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2. tanulmányok. a Science Direct full text adatbázis.dshs-ko- 5. tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg. cikkek. Szintén könyvek.sote. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron.de. ábra). vagy a zb-sport. ábra. Könyvek. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk.bisp-datenbanken.bisp-datenbanken. ábra.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról. Nagy elôny.hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. enciklopédiákat is használhatunk 4 (4. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le. így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet. lexikonokat. ábra. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is.

rendeletek. amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. dopping sarkot. vagy fölkérhetik a raktárból. vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket. vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5. Ifjúsági és Sportminisztérium. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. tankönyvek.mob. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www. A honlap jelenleg is mûködik. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban. és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani.hu címen érhetô el. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. ábra. melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. s a mindenkor hatályos dopping lista. jegyzetek. hogy csak anabolikákkal lehet elérni. A világ egyetért abban. hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. könyvek. . amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. meghatározása. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. s a doppingolás motivációi. ábra). Úgy tûnik. konferenciakötetek. Innen azt is megtudhatják. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-. s dopping törvény. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt. melyeket helyben el is olvashatnak. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-. látogatottsága meglehetôsen magas. Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. 6. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek. ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat.hu honlap is. A 2000. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk. egyre inkább távolodni látszik. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok.hu honlapon kialakítottunk egy ún. Ezzel párhuzamosan indult meg a www. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. ábra). évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája.szteroid. és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. amelyekrôl eddig azt gondolták.hupe. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek. A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni. s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere.

Az észrevételeket. aktualitások a dopping világából. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. . Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. recenziók. Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását. könyvek. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk. s a doppingellenôrzés folyamatának leírása. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát.wada-ama. pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. s hírek. nyomon követhetjük. az értekezletek és szimpózumok menetrendje. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat. WADA. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen. a különbözô regionális irodák adatai. Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács. A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás. a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában. visszajelzéseket. Az aktuális dopping listát a WADA ún. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. az információ elengedhetetlen része.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon.

24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. 4. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. illetve nemzetközi kommunikációt. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak. célszervezetek. telefon és posta üzeneteket. Célszemélyek. de átlagos honlap üzemeltetése. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság. leveleket. 3. további hasz- nálatra alkalmassá válik. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. globális. amelyet minden felhatalmazott szervezet. 6. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. 2. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. Elônyök 1. Cél 1. sportszakemberei. sportvezetôi. fax. mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. 2. amellyel számottevô telefon. adminisztrátorai. Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. 5. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. szervezetek egyesületei.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. Gyors: a felületre felvitt információ. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. mind a saját szervezeteikkel. . egészségügyi szakemberei. fax és postai költségek nélkül elérhetô. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. illetve személy folyamatosan frissíthet. Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax.és cél centrikusan. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. 7. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb. illetve támogatott sportági szakszövetségek. és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. illetve használhat feladat. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. mint egy minôségi. telefon és posta költség nélkül. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai.

. A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. illetve lehetséges oldalakig.20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel.

csatlakozhat hozzá. a lakásba hozza a világot. és természetesen a sport területén is.így a honlapunkat is felkeresô . Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. Elsôdleges cél volt. elnökeirôl. és a környezetvédelem. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. (1. stb. közérthetô. a szervezeti felépítés. és a MOB alapszabálya. a szövetségek. aki a honlapot meglátogatja. rövid történeti ismertetô a MOB-ról. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság. tanácso- kat szeretnék adni használatához. Budapest A XX. több leágazásos almenü.mob. és gyakran használt mozaikszót kaptunk. a Torino 2006. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. hogy a honlap fôleg a sportszakma . Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. és ötleteket. az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést. a MOB iroda dolgozói. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait. hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. és jól megjegyezhetô legyen. és az aktuális hírek. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. a célszerûség. stb. a MOB bizottságai. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt. a látvány volt fontos. kézzelfoghatóan az irodába. a kultúra. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság. az újságírók. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . így például a gazdaság. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé.szakmai érdeklôdését segítse. ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva. de minden sportot szeretô . Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló. mindenki. annak szerkezeti felépítését. A mi esetünkben szerencsére. információk feltüntetésével. Mindenki.mob. találja meg a neki megfelelô. egy jól megjegyezhetô. mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni. dr. Csak egy gombnyomás. a politika. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www. annak fôtitkárairól. az eredmények. a támogatók. Így lett a honlap címe www. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. a web áruház és a sportnaptár. a sportolók. Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. hogy címe egyszerû. az Athén 2004.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. a nemzetközi honlapok. és a magyar sportvezetôk . hanem ô is részt vesz az internetes világban. a MOB elnökség tagjai. információkat. és az angol nyelv menüpontok. A nyitókép hármas tagozódású. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô.hu . Minden web oldal törekszik arra. képeslapküldés és végül a levelezés. számára fontos információt. sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére.az edzôk. mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. és a legelsôk között készítette el saját honlapját.

2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok. továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára. VK. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók. pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei. információi Vetélkedôk. fotókkal Sportágak. versenyszínhelyek: térképpel. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából. (2 ábra) . emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. koszorúzások. havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára.2002.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek. továbbképzések: a MOB pályázatainak. EB. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. 3 limkekkel (3. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei.

doppingvizsgálatok.fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. ha észrevételük. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden. Wada információk. Mi. linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. linkek a világ összes sportszövetségéhez. amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére. célkitûzései. az athéni olimpia magyar sikereit. hibáink. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. Ezért is kérem Önöket. egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. és mivel mi is emberek vagyunk. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. . hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. sportegészségügyi információs vonalak. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát. kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. hatóanyagok. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk. a pontosabbra. eredményei. tévedéseink elkerülhetetlenek. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. a gyorsabbra. táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése. olimpiai bizottságokhoz. magyar szövetségekhez. azt jelezzék nekünk. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. Sajnos. ötletük. Remélem.

Több vállalatnál.és a sporttudomány igényli. A vizsgálatok több populációt. A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA. 000-fö feletti vizsgálatot végzett. . Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek. orvoskémiai stb. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését. A szakirodalmak alapján megállapítható. ultrahang stb. Összesítve: . általános belgyógyászati. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly. kardiológia. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. orvos csoportokkal 60. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. orvostudományi kutatások és kísérletek. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. mint szolgáltatás mûködik. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. A vizsgálatot végzô orvos. állóképesség meghatározását. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. eljárásokat. képekkel (multi képalkotás). nôgyógyászat. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására. szeptikus osztályok. Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. 1.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel. onkológia. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. korházakkal. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. 2. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. reumatológiai. A testnevelés. érintett. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. korcsoportot stb. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. I. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. 3. fiziológiai. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG. stb.24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl. A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non.INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. célzott vizsgálatokra. A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította.invaziv. teljesítmény élettani folyamatokat stb.

Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos. stb.). a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói. a funkcionális folyamatokat. munka stb. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel. A rutin vizsgálatok. III.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. sport. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. orthopediai. A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. mely vizsgálatokat veszik igénybe. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre. infrasugárzás. Az I. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti. (ultrahang. Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . csontcementek kötési hômérséklet stb. kísérletek átállása külön idôt nem igényel. traumatológiai. II. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb. s hôprovokációs válaszok az idô függvényében. Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. Ez olyan idôigényes. csoportra jellemzô. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására. félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni. fiziológiai eltérés. mely régióban található morfológiai. élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. egyértelmû. Radikális termikus hatások vizsgálata. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni. mikrohullám stb. lappangó betegségek pontos felderítését. kutatások. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra.

Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII. (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M. évfolyam 5 1997. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994. Pécsváradi Zs. Cziffer E. célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe. EKG. Kövári T.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját..y. Gyógyidegenforgalom Major Z. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. feldolgozások.: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t. Entz L.. Balneológia. Cziffer E. Szacsky M. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2.-dec. External fixation of small bones M. Cziffer (szerk. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak. Pécsváradi Zs.. A gyermekkori törésekhez társuló art. Medintel Könyvkiadó 1999. Az ETT határozata alapján az Egészségügyi. faktorértékeket. . évf. Minifixation.). Gyermek Traumatológia. életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti. pl. Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással. spirometriát..: 52. 1997 Meskó É. Gyógyfürdôügy. Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. Szacsky M. Nádor V. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk. Szeberin Z. 1995/2. más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M.évfolyam 6 1997.. (szerk.2002. Benedekfi Ö. A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket. Ilyen kiegészítések és fejlesztések. archiválással stb.26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra. a lágygammasugaras densitásmérô.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe.: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. Szacsky M. Irodalom Könyv fejezetek: E. 2002. múlti képalkotó rendszerek stb. Konferencia Hargitai E. nov. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta. HU/19635239-243 számon bejegyezte. Honvédorvos Szacsky M. Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M. Farsang Cs.

Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. szellemi és szociális közérzetének megteremtését. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb. évi XXVI. hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. nem csak testében. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. egészségesebb lesz. R (92) 13 REV) . a vakok. országos sportszervezetek honlapjaitól.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. nagyítószoftverek. A sportnak. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM. Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. kreatív cselekvô-. Fontos. esélyegyenlôségük megvalósítását. karakteres kezelôfelületûek. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. De joggal elvárható a közintézmények. hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz. siketek. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. mint a fogyatékosok között. a sport iránt. toleránsabb. amely esetenként. társadalmi kapcsolatok teremtése. önállóbb. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. Fogyatékosok sportja osztály. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. szolidárisabb. a lakosság 10 százalékát érinti. de lelkében is erôsebb. hogy megteremtsük annak feltételeit. az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. a másik a kommunikáció. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. tapintható. Braille-írásos kijelzôk. hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. A sport eszközrendszerével. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. mint az EU-ban. Fontos megemlíteni. az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. így a weboldalakat is. Aki sportol. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. Szeretném érzékeltetni. beszélô szoftverek költségigényesek. hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára.

A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. cikkeket. NBI/B. Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez. Magyar- . mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. csapatok adatai. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program.hu. Ez tetemes mennyiségû adat.hu. Mikor a www. Rögzíthetôk az egyesületek.index. Az utóbbi két csoporthoz. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében. statisztikáinak megjelenítése. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. technikai vezetô. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban. akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el. Ezek mindenki számára értékes információk. Ez biztosítja. ha a portál megfelelôen van tervezve. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások. A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel.hadballnet. Például híreket. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. tartalmak terén. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. Jelenleg az NBI. játékvezetô. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. Ehhez nem szükséges más. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. mint egy böngészô. A HBN rendszer magas védelmi szintû. ami biztosítja. hanem gyakran változó interaktív portálokkal is. hogy bárhonnan. vagy www. mint például www. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. csak a végeredmények érhetôk el. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. egyesülethez. Másfelôl. Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. Ezen oldalak legfôbb elônye. edzô. és jóval többet tud. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. hogy ki melyik csapatban játszott. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. fórumok segítségével. mint amire jelenleg használják.origo.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban.

hu a mai napig nyitott mindenki számára. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót. csapatstatisztika. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra. mérkôzéslista. Játékvezetô küldés. jóllehet ezt nem használják.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki. …) karbantartása. strandkézilabda. A góllövô lista. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz. Elérhetôségünket a www. Ezt sokan nem veszik észre. csapatstatisztikák. A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa.hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista.handballnet. sportszerûségi lista. ak- . Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget. játékosok. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé. címlista. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. serdülôbajnokságok. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá.és nemzetközi meccsek rögzítésére is. Ezek képezik az alapját a www. A www. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel. Az oldal legfôbb erôssége a statisztika.hu-n lehet megtalálni. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. …) segíti a munkát. Játékengedély kiadás. Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. Pályák adminisztrálása. hetes lövô lista.handballnet. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista.ithelp.handballnet. gyermekkézilabda. játékvezetô küldések. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok. hacsak valaki kézzel fel nem teszi. A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani. így a weben sem jelenik meg automatikusan. Mérkôzés idôpont rögzítés. A www.

ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot. ezért ez a közeljövôben nem valószínû. Mint említettem. ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. ha valaki új hozzászólást tesz. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. .30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre. A fôoldalon ez komoly szerephez jut. cikkeket írhat. A www. A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek.hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. de a cél mindenképp a bôvítésük. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek. Így dokumentumokat tölthet fel. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. hanem képeik között is böngészhetünk. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok. Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban.handballnet. Az új portál alapja a felhasználókezelés. Fontos. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk.

biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre. amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke. célkitûzés. megoldandó feladat. amely már több mint 40. ôszétôl mûködô valóság. Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. a világhálóra tereli. q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú. hogy munkájuk bemutatásához. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. amelynek bemuta- 4. hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. Budapest I. A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. hanem 2003. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. E rendszer mûködtetése. jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni. ábra tására vállalkozom. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. nyilvántartása nélkül.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint. 2. jól kezelhetô regisztrációja. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. döntés elôkészítésre való rendezése. II. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert. Elöljáróban fontos megemlíteni. ábra . Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az.000 fôt.000 játékos. több mint 1. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt. a Hydra általános bemutatásából. A Hydráról általában 1. q 5.

amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük. Aki a hydra. 4. dia) A fenti. területekhez enged hozzáférést. A programok száma természetesen bôvíthetô. ott felsôbb. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8. dia) Látható. ábra programot is képes kezelni. vagy elegendô – minimális – tudás. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja. A Hydra felépítése Látható. körzeti. Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél. mert megmutatja. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. valamint sportszervezetek.nla. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények. szerkezetük sok elemükben hasonló. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. (Kérem. valamint az optimális sebesség elérésének elvét. a védett. sok elemükben pedig különbözik. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. 3. és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. 8. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. 9. ahol azonban erre még sincs lehetôség. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. másrészt az adatkezelés biztonságára. Mindegyik szint más-más programokhoz. (Kérem válasszon támogatási programot ábra.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . hogy természetes módon. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. Tapasztalatunk szerint. (Jelszó ábra. dia) Látható. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. a felhasználó-barátság elvét. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. A biztonságos mûködés elvét. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. 10. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. ábra közvetlen adatbevitelre. méretéig bezárólag. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat.hu Internet címre klikkel. III. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig. típusáig. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. önkormányzatok. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét.

Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. 20. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra. A megyéken keresztül tudunk eljutni.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. Nyilvánvaló. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. ôsze során az intézményekkel. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk. edzôkrôl. A játékosoknál például az alapvetô. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. szervezôkrôl a Hydra. 1. sôt a szervezetet vezetôk adatait. tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. hálózatát. Tekintettel arra. 2003. bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk. össze legyenek kapcsolva. hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. ábra . hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. Esetünkben azért is fontos ez. közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne. longitudinális vizsgálatokra is. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. valamint olyan adatokat is. aktualizálhatjuk is azt. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. testnevelôk. az ahhoz kötôdô edzôk. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. el legyenek juttatva a partnerekhez. ábra Jól látható a fenti ábrán. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. (Kérem. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig. lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. listáit is. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma. edzô adatai. dia) Egy szervezeten. A testnevelôk. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek. hogy 2004. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. Ennek célja az. 13. amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk. Itt hívom fel a figyelmet arra. edzôk munkáját. alá legyenek írva. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. a szükséges mellékletekkel. (Intézményi adatok ábra. dia) IV. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. annak érdekében. 18. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. dia) (Edzô adatainak módosítása. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra.

34 MAGYAR EDZŐ 18. Körülbelül 50. A GYISM 2003. 2. az esetleges átfedéseknek. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. ábra 21. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára. a világhálón keresztül történik. Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. az adminisztratív ellenôrzésre. hogy már mûködik. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására. Utánpótlás-fejlesztési Program. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. ábra . dia) 3. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére. 21. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. országos hálózaton teszteltük. valamint a különbözô sportágak. és az adatbevitel módja decentralizált. ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI. a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. Bízom benne. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. (A Hydra elônyei. 20.

a mozgáselemzésben. ábra 5. információgyûjtésben. ábra 2. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. az aerodinamikai tervezésben. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. ábrák) 1. Az így nyert adatokból a . ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre. ellenôrzésében és értékelésében. a szimulátoros edzés végrehajtásában. (1-2-3-4-5. a „Yasec” mûhelyben készült. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. az üléspozíció kialakításában. a hajtástechnika optimalizálásában. az edzések tervezésében. ábra 4. a teljesítmény-diagnosztikában. Budapest 3. A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik.

és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. (10.és kormánypoziciónak. hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. Kiszámolja például. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. a pulzusszám. ábra . az idô és a sebesség értéke. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. ábra 6. energia felhasználás. A labortesztekhez gyártott érdekessége. A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában. ábra) 9. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó). teljesítmény.36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. MTB. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. (7-8-9. Az állítható nyereg. ábra) 10. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása. Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. pálya és labor. sebesség. táv. hogy hossza állítható. Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. a hajtástechnika hatékonysága. ábra 7. Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. és késôbb kiértékelhetôk. A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti. Folyamatosan látható a teljesítmény. pedálfordulat. (6. ábra gép elkészíti a csontvázképet. a pedálfordulat. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar. és kiszámolja az ideális vázméret adatait. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. idô.

de . Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket. (12. A legfejlettebb óra. terepen. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja.hu www. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének. ábra s www.com www. Országúton.vicon. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló. (13-14.nl www. A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak. a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére. pályán. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk.radlabor. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”. ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban. azaz „füles”. Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló.janullrich. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek. a tudományos edzéstervezésnek.hunbike. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta. ábra) 14. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével.de www.fondriestbici. ábra) 13. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk. (11.com www. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések. az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta. versenyek idôtartama alatt. szobában vagy teremben. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak. az információ megszerzésének és továbbadásának. A világháló. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12. A digitális technika.de www. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik.polar. „pályaközelben” is realizálható. illetve a csapattársak közötti információcserére.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11.fi www.srm.hu www.pulzusmeres.tacx.

Miután állatélettani és hu- . ami. a szívmûködésre s keringésjavító hatású. akik teljesítményében az állóképesség dominál. de speciális esetekben . intenzív edzést végzô dobóatléták . a kreatin illetve kreatinmonohidrát. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le. ez a magyarázata annak.része ezt a témakört tárgyalja. s lebomlása során kreatinin keletkezik. mégis hatásáról. azaz izomhipertrófia jön létre. azt igazolja. testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak.pl. de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével. súlyemelés. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. s ezért a rovat jelen immár hatodik . alkalmazhatóságáról. Bár a kreatin. hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. nagy testtömegû. úgy vélem. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény. Több edzô is kérte. s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. kreatinkiegészítés nem indokolt. a fogyasztás során történô táplálkozás. A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet. s a 90es évek óta néhány sportágban (pl. hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött. Itt célszerû kihangsúlyozni. fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. Közismert ugyanis.ennek többszöröse is lehet. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre. a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza. arginin és metionin . A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete. halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . s az nem teljesítménynövelô hatású. ezzel illetve ezzel is magyarázható. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat. a vese és a hasnyálmirigy. a folyadékfogyasztás. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja. a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. ami a vizelettel ürül. hogy írjak egy rövid. Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben. mint 3 aminosavból glicin. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is. atlétika. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés. A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe . illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. Ugyanakkor – igen nagy dózisú. hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az. A szintézis helye a máj. a húsok. adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre. s kreatin képzôdik. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött.

hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. illetve lehet kedvezôtlen hatása. Végezetül kihangsúlyozandó. hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. minden g kreatin kb. Fontos viszont. a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. pl. Pl. 1 dl plusz folyadékot igényel. esetleg 4x2 g. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. bár a hatás mértéke – mint más szerek. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. Összegezve megállapítható. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. feltöltô szakaszról.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. mint legális dopingszert jellemezni. Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. segíti a kreatin hasznosulását. napi 3x3 g kiegészítés. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók. Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. ezért is szokták a kreatint. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre. hogy a folyadékbevitelt is növeljük. s vannak olyan egyének. Van. Egyes vélemények szerint – fôleg. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . Továbbá feltételezhetô.

Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. különösen a biológiai membránok védelmében. ami gyulladással és fájdalommal is jár. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. mint a professzionális sportolóké. hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja. Ezért fontos annak felismerése. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. lógiai anyag károsodásához vezet. mint például az LDL koleszterin. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. nem árt kihangsúlyozni. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. étrend-kiegészítôkre. Aki rendszeresen sportol. tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. az Evitamin.40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet.és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. Általános szabály. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. Dr. Az egyik példa erre a Q10 koenzim. növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- . mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. Egyre több sportoló használja a glukozamint. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. hogy a vitamin. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. különösen az idôsebb korúak számára. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. Az azonban fontos a sportoló számára. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. a szelén és a cink.

a vérellátástól és vérkeringéstôl. Farkas János.neuralgia. amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt. A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre. A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû. q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre. amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz.és ízületi rendszer: . FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén.. q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl. ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos. . mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától. q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése. mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra.zoster.. . A Sportban – a felkészülésben.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs. fôleg a magas amplitúdójúaknál. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ.extrraízületi rheumatizmus . a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl. azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl . amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon.ízületi húzódások és sérülések.a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). A fény. . .a gerinc. s még eredményesebbé teszi a kezeléseket. amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek. így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai. A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által.és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról. . q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô. ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken. 2. a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre.fibromialgia. hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre.az ízületek rheumás gyulladásai.a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák.felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. csont. lágy szövetek: . a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik. konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között. Azon kívül. melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak. . .lágyszöveti traumák.

. amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô. mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet. sciatica.felfekvések. A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak. . A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I . a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve.emésztôcsatorna-területi vérzés. . Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. . amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze .masszázst. trigeminális neuralgia.szervátültetések utáni állapot. ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani. intokok és ízületek bursa-ja. ankylosing spondylitis. ezután pl. periartikuláris gyulladások. .aerób szöveti légzés. kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés.aktív neoplasztikus megbetegedések. . PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1.bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot.bôr és lágyszöveti gyulladás.intenztiás). . . Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0. A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor. A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében.szélütés utáni állapotnál. Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan. psoriatikus ízületi gyulladás. .anaerób szöveti légzés. mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis. mint pl. post-zoster neuralgia.fényérzékenység. intercostalis neuralgia. keloid. Csak helyi kezelés adható.crural üszkösödésnél. ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: . felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében. Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni. 3. csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok). ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort. A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van. . s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével.bôr erythema a kezelt felületen. a fény intenzitása is nô.atherosclerotikus angiopátiában. REGENERÁCIÓS HATÁS .5-rôl 6-ra nô. poszttrombotikus szindróma.diabetikus angiopátiában. A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték. discopátiás fájdalomszindrómák.zsibbadás .bizsergés.helyi változások a páciens testén. a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is). . Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm.4. izomburkok gyulladása. psoriasis. 2.JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis. . Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: . V. izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák.JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található.vírusos. Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani. indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. . . IV.melegség. végtagi ödémák csökkentéséhez. . végtagok nem megfelelô helyi keringése: .fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû. diabetikus neuropátia). . valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen. rheumatikus ízületi gyulladás. bár önmagukban nem okoznak betegséget. . . haematómák gyorsabb felszívódásához. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést. Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát.görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások.JPS készülék miatt. valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia.psoriasis. Mellékhatások. . Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz. Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel. . A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . akne és zoster.akut bôrgyulladás. . Mindemellett. III. ingyulladás.égések.terhesség. . . OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL . 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô. . sére használjuk. 1. Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott. GÖRCSOLDÓ HATÁS .fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása.aktív tûdô tuberkolózis.elektronikus implantátumok jelenléte. amelyeket nehéz diagnosztizálni.krónikus és szubakut arthitis. A Vifor.42 MAGYAR EDZŐ II.

óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben). a budapesti Eb-n ért fel. elpusztíthatatlan derûjét. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban. s arra kérte a mestert. A római olimpiai bronzérem. az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert. magas szintû szakmai felkészültségét. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. december 9-én született Budapesten. nagyszerû edzô 1917. hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében. nem felejtjük. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit. Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe. bekerült a világválogatottba is.Ifjúsági és Sportminisztérium.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét. s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003. Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997). a Gyermek. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak. a Magyar Vízilabda Szövetség. Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig. Michael Rousseaut ô készítette fel. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. A kiváló. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben. az idôsebbik fiú. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában.örökös. hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. s emlékét . Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) . viszont úszó mozgása. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. A második világháborút követô elsô. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . a csapat egyik legjobbja volt. 1960 után hosszú ideig külföldön. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. Svédországban. majd ismét Franciaországban. aki nyomban felismerte. Pályája csúcsára itt. december 4-én 86-ik életévében.

rekreációs úszás iránt óriási az igény. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. a csecsemô oktatás hivatalos. egyesületi. A létesítmény. A megbízható technika a kar. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. kerületi. melyek a képzés hosszú távú. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . Gallov Rezsô Mozgástanítás. 2003. de nem szûklátókörûek. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. mint pl. Az iskolai. Ez indokolja. a közigazgatási szervek. ha a testkultúrát. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. A városi. Természetesen az uszodai helyzet. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. intézményvezetôk. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. intézményesített bevezetését. sôt elengedhetetlen szükség. hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. szabadidôs. hogy létesítmény. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. fegyelmezetlenségbôl fakad. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. a tanórán kívüli foglalkozásokon. Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. Az úszással elfogultak vagyunk. s nem az úszni tudás hiányából. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. mert jönnek az új osztályok. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. és a szakfelügyeleti. Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. az egészséges életmódra nevelés. fiatal korban tanítható. a versenysport iránt. az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. 1015 mp taposással ott marad. Az iskolai. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják.és lábmozdulatok. 20 évvel ezelôtt. de nem elég stabil. mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. A testnevelés órán. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. Testnevelési és Sporttudományi Kar. Ez nem jelentheti a bébi úszás. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak. vízben való mozgásuk. biztonságuk stabilizálására. mint „kiválasztott” versenyzô. önkormányzati. hiszen 2-3 hónapos. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. megbízható technikával. s esetek nagy részében remélem nem igaz. csoportok. követelmény. Az úszómozgás természetébôl. de tény. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány. hanyagságból. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. gyakorlás. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. de 1-2 hónap. fél év után el is bocsátják ôket. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán. a baleset megelôzést tartjuk. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást. majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül.

Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. osztályban. különösen. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is. hivatástudata. a mozgáshoz. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. a személyiségjegyeket. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. A vízhez szoktatás természetébôl. Viszont azonnal ismeretlennek. ha tapasztalat nélkül. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról. mint közeget kell megszeret- . hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. meggyôzni. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. koordinációs szempontból tárgyalom. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. Döntôen a személyiségjegyei. ismeretlenül merülünk a vízbe. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. a változatos megoldások keresését. ápoltsága és fontos mindaz. a tevékenységi formát. a jutalom. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. az egyéni értékek kibontakoztatását. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. Ismerünk és taníthatónak. Ez nem zárja ki az ösztönös. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. ötletességét. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. stb. Valóban nem az. öltözéke. az egész alkalmazkodási folyamatot. akkor hasznosnak tekintjük. vízbeugrások. hanem a közeghez való szoktatás. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. edzôt. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. levegôkifújás-levegôvétel. ha megisszuk. s ugyanolyan jól érezzék magukat. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását. gyakorlás módszerei. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. edzônek tudnia kell. ismertek elôttük a csoportban tanulás. hely. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal. a hanghordozása és beszédkészsége.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. Ismertek elôttük a rend. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. a viselkedés. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. az új és új. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. képzés) két pólusú tevékenység. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. Az úszásoktatás (nevelés. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására. vagy tisztálkodunk. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. Ahhoz. idegennek tûnik. tapasztalatra. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. mozdulatokat tanítjuk. Ehhez gyakorlatra. módszereinek változatos alkalmazását. eljárásokat. A testnevelô tanárnak. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. szociális helyzete. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. a fellépése. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár.és magatartásformája. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. el tudják magukat helyezni a csoportban. mint a szárazföldön. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. a fegyelem. kialakult és kialakított jellemvonások. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. befolyásolja az oktató motivációja. néha improvizatív. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. Egyik oldalon a gyermek. alkalmazásával – a vizet. Ha a szülôi hiúság kielégítésére. könyvbôl tanítani és tanulni. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. úgy vélik. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. Az úszásoktató testnevelô tanárnak.és tevékenységformák kialakításában. lebegés-siklás hason és háton. pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. oktatót. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. Néhány neves. ha mély vízrôl van szó. a gyermekek életkorából. szabályai. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. személyiségjegyekkel rendelkezik. mely feltételezi az önmegismerést. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. ha fôzünk vele. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. nevelô hatások alkalmazására. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. gyakorlás szabályai. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. társadalmi közérzete. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. mozgásokat. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. ideg-izomrendszeri. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. azt kell elérnünk.

De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz. tagoltan. impulzív jellegû. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. tantestülethez. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között. iskola. ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. s tevékenységét.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. így az úszómozgás tanítása nevelési. a gyerekre koncentrálni. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. Ehhez az kell. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat. A gyermek kifejezôkészsége. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. érzelmi. értelmes mondatokat közlô gyermek. tudja és tapasztalja. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében. szorongás. elgyengülnek. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. módszerekben teljesedik ki. önbecsülés. vagy a vékony. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. A felnôttkorban érett. akiben megbízhat. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. mozgásformákat tanítunk. pedagógusi. vagy tûnhetnek el. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. ha nevelni akarunk. amely az apró mozzanatokban. A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. Az átlagnál zajosabb környezet. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. nevelô hatások alkalmazására. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. érzelmi telítettség vagy szegénység. A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. magas hangon. Ne csodálkozzunk. mint a nyílt tekintettel. A zárkózott. hanem egy míves munkát. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során.képzési – oktatási folyamat. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. számára plasztikusabb és kifejezôbb. csoportokhoz. viselkedésükhöz. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás. „feladat” szóbeli leírására. pozitív jellemvonásokat. hanem a tevékenység szabályozásában. hanem kevésbé irányított. mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. ami nem más. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. bátorság. kérdezze meg idônként mit. Mozgást tanul. Sôt. Bízunk benne. karakteres tevékenységnek kell lennie. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. személyiségjegyeket. közlési módja nemcsak a rá jellemzô. oktatási koncepciók változásához. stb. hogy az oktató az a személy. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek. hatásokkal foglalkozni. miszerint a mozgástanítás. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . Ki tudja magát fejezni. igazgatóhoz. anyagi elismerés stb. Tévúton járunk. alapvetôen fontos. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. ha egyedül van. hiszen a neveléssel. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk. Ugyan olyan fontos a pedagógus. vakmerôség. az iskolán belül. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. napközi. Ez érthetô. akinek követheti az instrukcióit. az óvodán. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. a nevelési folyamatban is. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is. hogyan érez.). szemlesütve. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. halkan beszélô. beszédtechnikája. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. kis létszámú csoportban. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. maga a közeg zártsága. meg kell ismernünk azokat. mint egy alkalmazkodási folyamat. a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. motiváltság. megalkuvást jelent. félelem. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. kishitûség. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. ô az. Korábban említettük.

Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. Fontos. Ha az oktató meg tud újulni. a hangsúlyosabb levegôkifújásra. Egy kar. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. hangeffektusok alkalmazását. önérvényesítés. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. Az úszásoktatás folyamatában. teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. tapasztalatát újraértékelje. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. döntési képesség. amelyek pozitív töltésûek. megújuló képességének. másképpen. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. az egyéb iskolai. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások. ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. az uszodai jelek.és gondolatvilágához vezetô utat. a változtatás képességét jelenti. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. megszeretik a tevékenységet. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. Az oktató magatartása. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. külsô szemlélôje lesz.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. rátermettebb. Hogy megszerzett tudását. az oktatót. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. továbbfejlessze. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. A pedagógiai kreativitás. Vágyik arra. figyelmetlen. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. de a magasra állított önértékelés. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. mint a szárazföldi tevékenységekben. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. individuális alkalmazását. Ez a további munka éltetôje. a szociális beilleszkedés. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. Itt ô is lehet ügyesebb. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. Ezt látjuk a kezdôknél. önértékelés. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. nehéz szabályok közé szorított viselkedés. A mozgástanulásban. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. Ha hétrôl-hétre. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt. ha gátlásos. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt. amely nem tûri a fásultságot. hogy a gyermek megfelelôen motivált. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához. telezônek tartja az oktató útmutatásait. koncentráló képesség. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. amelyek nehezen deklarálhatóak. A parton. Ez igen energiaigényes tevékenység. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. együttmûködését eredményezi. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának. a motivációs bázis újra feltöltôje. a sablont. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. akkor eléri. . felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. Pozitív élményt.és magatartás formák közé sorolni azokat. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben.és fejtartásra. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. a játszótéren. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. Másmás minôségben. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. ötletesség. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. oktatói tapasztalatát említjük. ötlettelen munka. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. mozgásvariációkkal. nem sablonosan ismétli önmagát. illetve. A gyermek kreativitása a hibajavításban. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. hogy a tanulás folyamatában. a környezetet. sikerélményt szerezhet. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. irányító résztvevôje és nem passzív. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. mint a lélektelen. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát.

felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. hogy amerikai kutatók bebizonyították. Hiszem. 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. hogy ô soha nem követne el olyasmit. Kiss Gergô László 1977-ben született. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. nem sokat. Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét. konkrét eset kapcsán. a pénzügyek. Tehát. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. banálisan hangzik. Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor. ha az nem elengedhetetlenül szükséges. A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya. Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. hogy ismerjük és tudjuk. hogy nem. amikor kiállt Kiss Miklós mellett.amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. egy gesztust és már is kész a tragédia. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. Ha ezt megteszi. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. a tanúk és a testnedvek hiánya. Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen. fizikai érintésével valósul meg.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. ráadásul be is csapható. Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. ha valaki. még akkor is. Meglehet. ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. félremagyarázásra adhat alapot. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben. Szakterülete a polgári jog. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. továbbá akkor büntetik az elkövetôt. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. mint nevezett mesteredzô. akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. hogy mit árthat a bulvársajtó. ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. hogy kettesben maradt tanítványával. Szerintem valamennyi trénerrel megesett már. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. Ennek oka abban keresendô. Meglátásom szerint a jelen. Az ártatlanság vélelme. Olimpikon. mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. amely büntetôjogi kategória . Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . hogy nem történik sem erôszak. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. amely bármilyen félreértésre. csakúgy. amivel vádolják. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. Marad tehát a szakértôi vélemény. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. és a társaságok joga. és szakvéleményükben megállapítják. Dr. kivétel nélkül mindenkit megillet. A Dr. amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. melynek végeztével pont kerül az ügy végére. de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is . Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû. 20 éven keresztül a Bp. vagy félremagyaráz egy mozdulatot. a törvényszöveg igen homályos. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. mert a látlelet. mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. legyen az szülô. akkor következik a bírósági eljárás. sem pedig közösülés. Látható tehát. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. a sport. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. az helytelenül cselekszik? Hiszem. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke. továbbá az.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. Félô. Azonban elég. A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. valamint felnôtt magyar bajnok. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. azon belül is a szerzôdések. ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény. mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. Ifjúsági Európa-. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. akkor sem zárható ki. amelybe került. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot.

pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását. Mint láthatjuk. ennek leplezése. felbujtás. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása. hogy már alig van olyan sportág.1-2.1.3. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl. Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. felbujtói közremûködés.hu.8. 2. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért. avagy ebben való közremûködés. 2. hogy mindenki szed valamit. amikor gyógyszert. hogy az a sportoló. a Szabályzat 2.5. illetve markerjének (jelzô . Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr.2. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. netalán kezelô orvosától származik. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. 2.illetve keretorvosának véleményét. sportitalt vagy más. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. 2. Természetesen ez nem azt jelenti.6.4. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. Ebben az esetben kérje ki csapat. étrend-kiegészítôt. hanem arról van szó. aki versenyeken indul. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is. 2.7. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több.8. A jelenlegi 2004. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code). hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható. és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket. a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban. hogy szándékosság. segítség vagy bármely más bûnsegédi. illetve ennek kísérlete. és frissíti minden évben. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon.hu és a www. a leggondosabban járjon el minden esetben.sportkorhaz.gyism. valamint a www. az ellenôrzéssel.hu web-oldal is. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására. Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal. amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze. önhiba. gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. 2. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni. és a levett dopping minták kb. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos. Ezért az a célunk.mob. a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült. 2. Tiltott anyagnak vagy származékának. ha ilyen nincs. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. Ez világosan meghatározza azt. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen.

Engedjék meg. azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. ami alkalmazható és valójában segít is. kerüljük a túledzettséget. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. Van néhány táplálék-kiegészítô. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. kérjen tanácsot szakembertôl. Mint a felsorolásból is kitûnik. hát fizessük meg ôket. ismeretet. akkor az anyag már nem doppingszer. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni.) szanálása. Nem rendeltetésszerû. s sav-bázis háztartás rendezése. vanádium. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját. Sokan kérdezik. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is). krónikus melléküreggyulladások. illetve az agykontroll. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást. kábítószerek). stressz stb. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. kapkodó fogyókúráknak. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot). ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. s termovízió stb. hogy valaki ne bukjon meg. hanem súlyát illetne tartani. illetve készítményeket fogyaszthatunk.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. Még sorolhatnám a különbözô. Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. s mindennapi gondok. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. Ne sajnáljuk az anyagi. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. ami gyengeséghez. hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. ha másként nem. mindenképpen nézze meg az összetételét. Ha valamelyik ezek közül hiányzik. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is. inzulinszerû növekedési hormon. s regeneráció. lappangó sérülések. és izomgörcsökhöz vezet. s sportpszichológia. Tehát ha valamely szer egészségkárosító. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. Kerüljük az ún. s dietetika. sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert. az izotóniás sportitalok. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. ami szintén dopping listás. Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is. s testsúly optimalizálása.) A többi anyag azért van a listán. cink. A sportoló súlya akkor optimális. s krónikus alváshiány. candidiázis. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. króm. kapcsolatrendszert. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. ezek bizonyos tudást. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. bizonyos nyomelemek. s dohányzás. és legyünk tisztában vele. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. mint például a magnézium vagy a kálcium. Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. kerüljük a dohányzást. ásványi anyagok. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. Rendkívüliek a mentális tartalékaink. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. mert ezeknek egy része dopping listán van. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. a Kreatin vagy a HMB sem tilos. mint például a szelén. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. s mozgáselemzés. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. mint a C. kisebb meghûléseket feküdjük ki. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. akkor nem fogjuk megtalálni a listán. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. s fizioterápia. túlsúly eliminálása. Gyakorlatban még nem fordult elô. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. antioxidánsok. akkor mi az. azt csak nagy óvatossággal tegye.50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. de kézenfekvô. nôgyógyászati és urológiai problémák stb. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. E és A vitamin.

MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. a tanúkat. benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. mintha doppingolt volna. Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). 2. sportorvos. amely 150200 Euroba kerül. és utána zárja le azok fedelét úgy. ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. tolmács). azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. illetve tápszer. de bejelentésre kötelezett. 6. kizárandó mindenféle manipulációt. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. 2.s 2003/4 Több esetben elôfordult. 4. valamint a doppingellenôrzés során: 1. Asztma esetén ez nem elegendô. A kijelölést dokumentálni kell. hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát. amikor a sportoló igazolja. 3. és legfeljebb egy év eltiltás. 5. étrend-kiegészítô stb. hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. gyúró. üdítô. .) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton. A laboratórium igazolja. Második esetben két év eltiltás. hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. 8. 9. vitamin. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg. a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû. Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta. Az a tény. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése. hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. esetleg sör). ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). ugyanabban a szankcióban részesül. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben. bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni. 7. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. csak abban az esetben. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra). Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. vagy kéri a „B” minta kinyitását. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. Azokban az esetekben. esetleg a sportoló jogászát. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve. mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie. amely rendkívül érzékeny módszerekkel. amely a sportolót felszólítja. hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. meghallgatja a sportolót. Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül. vagy meghatározhat olyanokat is. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. így például olyan anyagok tekintetében. A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. a sajtótájékoztató. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel. illetve a verseny. A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. Nézzük meg. az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás. és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. tekintettel arra. a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek. a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. mindig ketten mennek és kb. ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. az eredményhirdetés stb. hogy az többé ne legyen kinyitható. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. azonban arra ügyelni kell. Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. gyümölcslé. nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl.

. A többi esetben randomizált kiválasztás történik......... atlétika..Nyelvismeret: .... a cél az...... A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1..hely:………………………………………............ Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is.......iif.... Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól....………………………….......... Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll.iif..... postai címére és az évszámra......... 06-30-9910-203......... cukorbaj)....... Tel/fax: 471-4325..... és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása)............ súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes. 5...... aktív dolgozók részére 2 000.……...... A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000. Súlyozott kiválasztás történik..... az edzô.. Legmagasabb iskolai végzettség:……………………………………………………………….......……….bendiner@helka......….. és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt.... hogy szolgáltassanak.. melyet az ún.......... Terápiás Kivételt. ………………………………….......... hogy az......... Kelt:…............. Munkahelyi beosztás:…………………………………………..............…………………...... Több sportágban (úszás.....52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik. Internet: www......…. szakedzô... E-mail:………………............................…...…………………………. akkor kérhet ún.. sportedzô.......... doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat......... ahol a pozitív esetek száma magas.dátum:….. amelyre a tagdíjat befizette.. Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére..………………………. 3.… Telefon:…………………………………………Fax: ……………...................... Az éves tagdíjat befizetem.hu E-mail: nora...... az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre. és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára.. Munkahely:……………………………………………………………………………………... 6. Mindenkit nem lehet.……………... és ugyanakkor megvédjük azokat..…………………………...… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:……………………………………………………………………………………………………………………... ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô.... számlájára kérjük befizetni..................Ft évente...... akik a tisztességes felkészülést választják............ Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest..... hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún... Dózsa György út 1-3.. hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe.. A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el....... Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl...hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni........... 10....... Név:.. aki doppingol......Ft. Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô. Gyôztesek.. .. 2.. Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben..........…………….… Szül. mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: …………………………………….………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz..... Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani........... 4... ami azt jelenti..... Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató......... mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos. illetve a diabetesre vonatkozik.. Levelezési cím (irányítószámmal):……………………………………………………………... a sportor- s 2003/4 vos.. A sportvezetô.... illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell.. soha ne érezze magát biztonságban.........……….. de nem is kell ellenôrizni.... amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges..…… Szül..….....…………... Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára...... Sportszakmai érdeklôdési köre:…………………………………………………………………………………………………………..... a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek............met... Többször számíthat így pl....... 7.

Programunk két összefüggô. hogy ekként országosan elismert. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni. Sportágfejlesztési-. a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke.. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én.. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen. csinnadratta nélkül zajlott le. Oktatási-.. s A kerékpár kultúrában a dánok. szakedzô. ínség. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg... továbbá Fülöp Tibor alelnök. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen. akik egymásra találtak ebben a szándékban . ahol edzô viszont egyáltalán nincs. A sportágban zajló szakmai munka hiányos. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. Hazai György szakedzô. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit. tehát nyolc esztendôt ölel fel. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. az ok. Alacsony a létszám. mellettük testnevelô tanárokból. ír olyan. s számos olyan szakosztály mûködik.. a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. s akkor gurul a szekér. megjelenésében egyébként profi klubról. de hát mitôl is lenne?!. a diák. s az a dilettáns felfogás is. Sportmenedzseri-.. célunk.az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében. azután Vasvári Ferenc. mint a kerékpározásban. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést. nem kétséges. Nôi és Versenyzôi Bizottság. versenyzôkbôl. A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan. Mi lehet a baj.. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei. s bár minden különösebb felhajtás. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is.. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl. különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre.itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket. mint a mountain-bike. majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt. Érdekes.a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. mégsem elhanyagolható. Dokumentációs-.. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük. bár nem ennyire. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-. a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére.fôként vidéken . Annak ellenére is. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését. sportszakemberekbôl áll. sôt nagyon is érthetô. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat. az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik.. Akadt néhány eltökélt. Egyesületem. vagy inkább nem is létezik. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete.. Ifjúsági és Sportminisztérium is. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. Országos szövetségünk fôtitkára. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. de .. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon. mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság. hollandok. s ennek jegyében.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. s az új ágazatok. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette. a primitív.és kiadványunk úgyszintén . Azt sem gondolhatjuk komolyan. amelynek résztvevôi: Kálmán József. hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál.és szabadidôs sport specialistáit.. hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység. s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket.. valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár. A szervezet . A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk. . Olyanokból. siker és népszerûsítés. vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el. Edzô-. a testület fôtitkára. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és.. s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk. a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje. hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. ahol egyáltalán nincs edzô. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. Mellesleg pénz sincs. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé. miszerint a fô hogy pénz legyen.. ideértve az utánpótlás edzôket. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. Tizenheten rajtoltunk. Versenybírói-. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal. a szülôket és a gyereket is.. mint Európa más országaiban. míg a másik.

mint amilyenek az iskolák. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával. Nemzeti Sportszövetség. a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján .. Gallov Rezsô . becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság. Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására.. így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek.. már ami az anyagiakat illeti. Sorolhatnám még pályázatokkal.. Ebbôl a ténybôl. S ha már az elôadásoknál tartunk. kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése. csak mutatóban..Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást.. az érdekvédelemmel. Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében. nem várhatunk ölbetett kezekkel. évi pontos mun- s 2003/4 katerve. s nem kevesebb. egy pontos.. Nyugodjék békében.. felvilágosítást és a hazai. a pályaválogatott keret edzôinek. mire számíthatunk.hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei.. továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban... s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal.. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató.Informatika és kommunikáció a sportban . Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében.Tudjuk.. mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel.szemelvényként. pontosan tudtuk és tudjuk. vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném.. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket. Nincs kétségem . a MOB. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése. mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni. Elkészült a MAKET 2004. hogy egy régóta sok nehézséggel. kiadását. eredményesebben MÛKÖDÔT. másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal. A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése. ha már leteszünk valamit az asztalra.” Ön ezek közé az újak közé tartozik. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében. átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette.. a Magyar Edzôk Társasága. részletes diagnózis készítése. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak. de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel.ismerve társaim elszántságát és képességét .. hogy miként látnak munkához.. s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját. de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították .majd csak azt követôen kerülhet sorra.. és valakik csináljanak egy újat.. A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl. valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését.géndoppingról.. talán mondanunk sem szükséges. amelyben. Sorra venné.. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát. hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô. Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról. A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl.. kemény munka vár ránk. megpróbáltatással küszködô. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget. qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag.... hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk. terjesztését jelenti. Hát ennyit .54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. jobbat. amely komplex szervezést.

INDULÓ TÔKE II. elnök . HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot.. dr. december 1. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt.k. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000. Ormai László s. A MET 2002. képzésének és továbbképzésének. Befektetett eszközök I. Kötelezettségek I. Örvendetes. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. Dr.k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. Tamás István fôtitkár s. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki.k. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel.Ft-tal támogatta. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva.. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. Forgóeszközök I. Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal. Összefoglalóan megállapíthatjuk. a 2002. Annak ellenére. KÉSZLETEK II. a III. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003. az I. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. TARTALÉK E. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében. továbbá szakmai. s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. szemben a rövid szervezési idôvel. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002. IMMATERIÁLIS JAVAK II. és a Mesteredzôi díjat. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. Ormai László elnök s. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. KÖVETELÉSEK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. mint a legmagasabb szak- mai elismerést.Ft-tal. ÉRTÉKPAPÍROK IV. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. valamint érdekvédelmének a fontosságát. Céltartalékok F. Dr. Saját tôke I. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét. módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait.

hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai. Harsányi Lászlót. szakirodalom beszerzése. Tagdíjból származó bevétel 97 280 5. Ormai László s. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2. problémák megoldásához.900 2.-8.és sportág-igazgatási. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak. a MET elnökségi tagját választották meg. sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A.00 órai kezdettel kerül sor. EU és a sport. Ifjúság útja 6.sorok) 1. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1. Értékcsökkenési leírás D. Vállalkozási tevékenység bevétele (10. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B. Adófizetési kötelezettség 0 0 J. Adózás elôtti eredmény -8 684 I.114 F. sorok) 0 0 1. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. akik az edzôk. A javaslatokat dr.20. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7.k.670 4. edzésbemutatók. Harsányi László címére (7624 Pécs.798 1.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ).+9. Összes tevékenység költségei (13.+14. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A. december 20-án Pécsett .798 D. Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl. Egyéb bevétel 188 618 B. Közhasznú tevékenység költségei 1. sport. A testület negyedévenként ülésezik. illetve közzététele témákban). Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003. A szervezet nyitott mindazon személyek számára. december 1.114 G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14. sorok) 0 0 6. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. Sor) 1.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3. sportfinanszírozási stb. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés . Összes bevétel (1. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003. vagy bármely fokozatú edzôi. testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H. Dr.-11. A dr.-15.. edzéstervezés. jelentôs esemény a társaság életében.593 4.114 E. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni. és a szervezet céljait elfogadják. Tárgy évi eredmény (19. Egyéb költségek. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult.670 4. akik edzôi munkát végeznek. ráfordítások 3.56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002. sorok) 1. Anyagjellegû ráfordítások 302 C. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját.623 E. 2003. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4.593 4.593 4. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû.

Lencsési út.” 14.30 óra: Dr. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség.55 óra: Dr.Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne.10 óra: Szünet . nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08. Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára.” 11.6.: 06-66/459-366.15 óra: Dr.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA.40 óra: Megnyitó – Dr. Szabó Tamás prof. Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2.” 13. Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában.sulinet. nap Levezetô elnök: 7.50 óra: Dr. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció.00 óra: 12. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató .” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150. 08.50 óra: Dr.30 óráig: Beérkezés.” 09.” 10. Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.40 óra: 10.00 óra: 9. regisztráció 08. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium.40 óra: Dr.” 16. század doppingja. Ebéd – hazautazás.hu „A jó a mának szól.00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése. 2004. 5600 Békéscsaba. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI.20 óra: 10.30 óra: Dr. .40 óra: 12. a kiválóság a jövônek.” (Tatiosz) Tervezett program 1.35 óra Szünet Támogatja 16.” 11. március 5 .50 óra: Társaság! Kovács Géza .10 óra: Dr. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede.Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa. – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban. A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika.00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18. E-mail: suli4424@szolnok. Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08. Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár . szállásfoglalás.30 óra: Dr.” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai.30 óra: 9.30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása. a sport iránti attitûd kialakításában.40 óra: 11.” és a 17.10 óra: Ebéd 14.” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában.20 óra: Szünet Magyar 18.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10.” 15. 136 Tel/fax.” 12.20 óra: 12.

munkalapnév stb. Pl. Leistungssport. 1. a lapszám. pl. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen. Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét). ábra /Térd feszítés. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. Verlag Karl Hofmann. Ez alatt a tanulmány (kifejezô. az ábrák. azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. 43-48. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. a megjelenés éve. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. intézmény nevét kérjük megjelölni. értelmezhetôk legyenek. a mû címe eredeti nyelven. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. alatta az intézet. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. 2. ábrák címét kérjük megadni (Pl. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. A kézirat gépelt terjedelme az 5. és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. az eredményeket és a következtetést. A táblázatok. a kiadó neve. a folyóirat neve. K. a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl.). a könyv címe (eredeti nyelven). P. szimpla sortávolsággal. a módszerekre. a megjelenés éve. EPS) elmentve kérjük. a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. Könyvnél: a Szerzô(k) neve. a táblázatokat szintén Word 6. Schorndorf.: Friedmann. B. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. fájl-. – Bärtsch. városa. rövidítések magyarázata is szerepeljen. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG.44-es floppylemezen. A szerkesztôség . (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland.0-ás formátumban.58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. TIFF. Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1. hajlítás). Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. 3. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. A kéziratokat egy példányban. Pl: Carl. vagy e-mail-en. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. Friedmann (1999). A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. ábra). de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva.0-ás formátumban. 298 p. az eredményekre. Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést.