s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 3

INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A SPORTBAN
a Magyar Olimpiai Bizottság Országos Konferenciája
Budapest, 2003. december 3. (szerda) TF Aula
Program 09.00 – 10.00 09.30-tól 10.00 – 14.00 Regisztráció Hardver-szoftver bemutató (Computer General)

Üléselnökök: dr. Ozsváth Károly és dr. Mónus András Megnyitó: dr. Kis Jenô TF dékánhelyettes és Köpf Károly MOB sportigazgató Komlósi Gábor (MTV): A megtûrt televíziós technika a sport szolgálatában Dr. Tihanyi József (TF) : Az internet, mint információforrás a kutatásban és a sport gyakorlatában Pataki Zsolt, Velenczei Attila, Kovács Árpád (NUPI): Informatika az utánpótlás-nevelésben Ortutayné dr. Léces Melinda és Bodnár Ilona (TF Könyvtár): Sportadatbázisok – információkeresés a TF Könyvtárban Dr. Petrekanits Máté (TF, BHSE, BION Kft.): Adatátviteli eszközök és módszerek a teljesítmény-diagnosztikában Darvas Ákos (Computer General): Digitális technológiák és eszközök fejlôdése
Kávészünet (A szünetben: hardver-szoftver bemutató) Nagy Zsigmond (MOB): E-sport – a magyar sport 21. századi kommunikációs lehetôsége és kihívása Dikácz Ernô, Gerô Viktor (MOB): MOB weboldal Dr. Bakanek György (GYISM, MOB): Doppingellenes világháló Dr. Szacsky Mihály (BME TTK NTI): Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban Dorogi László (GYISM): Az akadálymentes sportvilágháló Gigler Péter (MKSZ): Informatika a kézilabdában Kovács János (NLA): A Hydra adatbázis-feltöltô és -kezelô rendszer Hazai György (MAKET): Az informatika felhasználása a kerékpár sportban Czibóka István: MET weboldal és statisztika A konferencia zárása, zárszó: dr. Ormai László, a MET elnöke A fônyeremény - HP digitális fényképezôgép - sorsolása A Computer General ajándékát, a HP digitális fényképezôgépet Szalay Sándor birkózó szakedzô (Budapest) nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!

11.50 12.10

14.00

Jelen számunkban a konferenclán elhangzott elôadásokat az elôadók, illetve a szerzôk által leadott formában közöljük! Ez a MOB-konferencia – eltérôen az elôzôektôl – nem volt kötelezô az ösztöndíjas edzôk számára, ennek ellenére 257 regisztrált érdeklôdô szakember vett részt a tanácskozáson!

A konferencia házigazdái és szervezôi ezúton is kifejezik köszönetüket minden elôadónak és résztvevônek értékes közremûködésükért!

4 MAGYAR EDZŐ

s

2003/4

Mérleg és tervek
2003. évi programunk középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése, szakmai és etikai érdekeinek védelme állt. Az év utolsó napjaiban már megvonható tevékenységünk és gazdálkodásunk évi mérlege, amelyre a következô évi tevékenységünk tervezésénél támaszkodhatunk. A MOB edzôtovábbképzô programja keretében 2003-ban három konferenciát szerveztünk: április 8-án „Összefogással a tiszta sportért” elnevezéssel a doppingellenes küzdelem témakörében, június 3-án az „Utánpótláskorúak állóképességének fejlesztése” címmel, és végül december 3-án „Informatika és kommunikáció a sportban” elnevezéssel rendeztünk országos tanácskozást. A legutóbbi abban különbözött az elôzôektôl, hogy a részvétel nem volt kötelezô a Wesselényi ösztöndíjas, a FONESZ-es, valamint a Heraklesz programban résztvevô edzôk számára. Így még inkább értékelni lehet a nagy érdeklôdést, a résztvevôk magas számát. Társaságunk aktívan részt vett a Szombathelyen (2003. október 17-18.) rendezett IV. Országos Sporttudományi Kongresszus megrendezésében, amelynek egyik fô témája az utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás volt. Örvendetes módon ezen a sikeres rendezvényen is sok edzô - és fôleg fiatal - is részt vett. Gazdag anyaggal és színvonalas tartalommal jelentek meg a Magyar Edzô ez évi számai. Az elsô szám a 2002. november 4-én rendezett I. Országos Edzôi Kongresszus anyagát tartalmazta, míg a 2. és a 3. szám az elsô két MOB továbbképzô konferencia elôadásai mellett más aktuális szakmai és információs anyagokat is tartalmazott. A jelenlegi pedig a december 3-ai informatikai konferencia (írásban leadott) elôadásait tartalmazza, más szakmai anyagokkal kiegészítve. A MET szervezeteként mûködô Mesteredzôi Kollégium 2003-ban 22 sportági szakszövetség által elôterjesztett 38 fôbôl válogatta ki a kitüntetô mesteredzôi címre leginkább eséllyel pályázó 5 edzôt, s ennek alapján tette meg javaslatát Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Miniszter úr a javaslatot változtatás nélkül fogadta el, s a kitüntetések átadására jelenlétében, méltó ünnepség keretében és helyen, a TFTI július 7-ei tanévzáró ünnepségén került sor. Az elmúlt évben megkezdett munka eredménye a MET mûködô, s egyre több friss anyagot tartalmazó honlapja, amely csupán a kezdeti lépés egy, a tagságunkat és a szakma érdeklôdését kiszolgáló, informatív és interaktív kommunikációs csatorna kiépítése felé. Ezzel kapcsolatban kezdtük el a tagságra vonatkozó adatbázis összeállítását is, amelyet az edzôi szakma legfontosabb területeire tovább kívánunk bôvíteni. A társaság taglétszáma az elmúlt év második felében igen örvendetesen dinamikusan - fejlôdött: 2002 második felében 384-rôl 671-re nôtt. Ez a lendület 2003 elsô felében tovább tartott, majd egy kissé lelassult, jelenlegi (2003 végén) taglétszámunk 953, ami azt jelenti, hogy ezen a téren is tovább kell folytatni erôfeszítéseinket, hiszen már ez évben szerettük volna elérni az ezer fôt. Kedvezô fejlemények vannak a szakmai és területi szervezetek megalakulása tekintetében is. A MET keretében megalakult a Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága (MAKET), a MET tagja lett a Magyar Kosárlabda Edzôk Testülete, és december 20-án megalakult a MET Baranya megyei területi szervezete. Kiss Miklós úszó mesteredzô – jelenleg még mindig folyó – ügye ráterelte a sajtó figyelmét is az etikai-jogi érdekvédelemre, amelyre a társaság elnöke és fôtitkára a sajtó és a TV nyilvánossága elôtt azonnal reagált. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy – miként mindenkit – az eljárás végsô lezárásáig az edzôt és tanítványát egyenlô mértékben megilleti az ártatlanság vélelme, s társaságunknak egyik alapvetô kötelessége és feladata tagjainak etikai érdekvédelme. Fejlesztési programunk megkezdéséhez a korábbiakat jelentôsen meghaladó források voltak szükségesek. A 2003. évi költségvetésünk nagyságrendbeli változást jelentett a korábbi évek költségvetéseihez képest, és végre stabil anyagi hátteret jelentett mind a szakmai programok megvalósításához, mind pedig a folyamatos mûködéshez. Mindez elsôsorban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának köszönhetô. Szakmai programjaink és gazdálkodásunk elmúlt évi pozitív mérlege ellenére sem lehetünk maradéktalanul optimisták a jövôt illetôen. A MOB be-

Dr. Ormai László jelentette, hogy anyagi gondjai miatt, szándéka és érdekei ellenére, valószínûleg kénytelen csökkenteni az edzôtovábbképzés jelenlegi rendszerének támogatását. Ez a tény és a gazdálkodással kapcsolatos szigorító intézkedések okozhatnak gondokat jövônket tekintve. Bízunk azonban abban, hogy az elfogadott új sporttörvény olyan helyzetet teremt, amelyben munkánkat zavartalanul folytathatjuk. Fôbb célkitûzéseinket és feladatainkat a közelgô európai-uniós csatlakozásunk alapvetôen meghatározza. A rendszerváltozás utáni edzôtovábbképzési rendszer a mélypontjához érkezett azáltal, hogy az a minimális rendszeresség is megszûnôben van, ami az utóbbi két évben még kielégítôen mûködött. Ezért a MET elsô számú prioritása az eddigieknél jelentôsebb, meghatározóbb kezdeményezô szerep és közremûködés felvállalása egy korszerû, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló edzôtovábbképzési rendszer kialakításában és mûködésében. A 2004. évi országos konferenciákra eddig beérkezett témajavaslatok: – Az edzôk és sportolók etikai-jogi érdekvédelme – Edzôk és professzionista sportolók korszerû kommunikációja – Az edzôk helyzete és tevékenysége az Európai Unióban – A 2004-es Olimpiai Játékok szakmai tapasztalatai A II. Országos Edzôi Kongresszus 2004. évi (ôszi) megrendezése esetén (az anyagi lehetôségek tisztázása után!) fô témaként az etikai-jogi érdekvédelem kínálkozik.

s

2003/4

MAGYAR EDZŐ 5
a a (balra) és Bodnár Ilon Ortutayné Léces Melind

2003-ban az említett úszóedzôi eset kapcsán nagy megerôsítést kaptunk a már megalakulásunk idején felvállalt etikai-jogi érdekvédelmi tevékenység szükségességét illetôen. Ehhez azonban szervezeti-személyi fejlesztésre is szükség van. Egy kis létszámú, de ütôképes etikai-jogi bizottság felállítása nem halogatható tovább, másrészt ebben a témában már a jelenlegi számban – és weboldalunkon is – állandó rovatot indítunk. Tervbe vettük egy állandó „MET ügyvéd” (vagy: „Edzôk ügyvédje”) foglalkoztatását, aki folyamatos telefonos szolgáltatást nyújt – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – pl.: „Dopping-info”, „Telefondoktor”, „Drog stop” stb. A társaság vezetô testületének aktivizálása a stratégiai feladatok megvalósításában nélkülözhetetlen. A legutóbbi elnökségi ülésen megtörtént az esetleges reszortok felvázolása. Néhány kolléga részérôl a vállalás is elhangzott, azonban több jelentôs feladatnak nincs még gazdája. 2004-ben az egyéni tagok (és a fiatal edzôk!) toborzása mellett súlyponti feladatunk a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, fejlesztése, mely a taglétszámot jelentôsen emelhetné, a tagszervezetek pedig súlyuknál fogva tovább növelhetnék a társaság szakmai tekintélyét. További tagszervezetek megalakításával néhány év alatt megkétszerezhetjük taglétszámunkat, amit célul is kell kitûznünk A társaság tevékenysége során minden területen törekszik az edzôi hivatás magasabb szintû anyagi és erkölcsi elismerésének elôsegítésére. Tovább folytatjuk a Mesteredzôi Kollégium bôvítését, fiatalítását, szakmailag elismert mesteredzôk bevonásával. A Magyar Edzô mellett tervezzük olyan egyedi kiadványok (könyvek, módszertani útmutatók) megjelentetését vagy résztámogatását is, amelyek az edzôi-sportoktatói tevékenység nélkülözhetetlen módszertani segédeszközei. Folytatjuk a már megkezdett, a piacgazdaság hazai fejlôdését és változásait, a bevált külföldi tapasztalatokat is figyelembe vevô saját marketing-stratégia kidolgozását és alkalmazását a szponzorok szerzésében, a tagtoborzásban, a konferenciák szervezésben és a kiadványok terjesztésében. Ebben a munkában és tevékenységünk minden területén tisztelettel kérjük és várjuk az elnökség, illetve a tagság aktív részvételét és támogatását. 2003. december Dr. Ormai László elnök

MOB-konferencia – képekben

Gigler Péter

Kovács Árpád

Szacsky Mihály Darvas Ákos

Fotók: Kodrucz Sándor

6 MAGYAR EDZŐ
Segít és becsap a videotechnika

s

2003/4

Tiltott, tûrt és támogatott tévés trükkök
Komlósi Gábor
TeleSport, Budapest

A televízió – a videotechnika – mint valami csoda volt jelen nagyapáink, apáink lakásában. A berlini olimpiát (1936) még csak belsô tv-láncon, a londonit (1948) már fél Angliában, a következôket már a fél világon lehetett fogni, s Rómából (1960) már hozzánk is eljutott a kép. Olykor még vibrált, néha még homályos volt (a közvetítô Vitray Tamás például csak “beblöffölte” Parti olimpiai gyôzelmét, látni lehetetlenség volt a biztos befutót a képen), máskor meg a pénz hiányzott a teljes technikai arzenál felvonultatásához: a tokiói képhez (1964) a berlini Televízió épületében keverték hozzá a Japán helyett csak az NDK-ig jutó magyar riporterek hangját, így jutott el az adás Budapestre. Rögzítés még nem volt, majdnem minden élôben ment, a brazilok elleni nagy angliai futballgyôzelmünk (1966) például máig nincs meg eredeti formájában a televíziós archívumokban. Jó évtized múlva megérkeztek az elsô színes készülékek, majd ugyanennyi idô múltán az elsô rögzítôberendezések is: az ügyesebbek már odahaza is felvehették videóra a Los Angeles-i olimpia (1984) képeit (a legendákkal szemben errôl is volt – igaz, csak napi fél óra – közvetítés a Magyar Televízióban). S annak is csak bô évtizede, hogy megérkeztek hozzánk az “égi csatornák”: mûhold segítségével majd’ minden külföldi és nemzetközi adást is foghatunk, csak sportcsatornából öt-hat tematikus adót nézhetünk.

Ellenfélnézôben - otthon
Nem volt ez mindig így, s az sem túl régen vált általánossá, hogy az edzôk (sportvezetôk, gyúrók) fogják a csapat (szakosztály, szövetség) pillekönnyû kis “videóját”, felállítják a kameraállványt a küzdôtér szélén, s “mindent vesznek”, hogy aztán utólag elemezhessék a teljesítményt, a mozdulatokat, a technikát, az ellenfelek taktikáját. A hetvenes évek végén még közelharcot kellett vívni a sporthivatal két kamerájáért és szakemberéért, hogy egy-egy válogatott csapat magával vihesse külföldi útjára a profi technikát,

s a hazaérkezés után nagysokára meg is nézhesse a felvételt. A kazettacsere sem volt általános, még postán sem volt nagy divat mozgóképet küldeni a leendô ellenfelekrôl, hát még elektronikus úton, e-mailben?! Ma meg már: ha a megfelelô helyen van ismerôsünk – például külföldön dolgozó magyar edzôkolléga –, akkor mondjuk a nemzetközi kupában délben kisorsolt ellenfél legutóbbi meccsérôl estére ott a felvétel a számítógépünk beérkezett üzenetei közt, csatolt fájl formájában. Más kérdés, hogy mindig hihetünke a szemünknek, mindig a teljes valóságot kapjuk, vagy – a küldô szándéka szerint – elferdített, manipulált képösszeállítást? Ne legyünk naivok! Ahogy egy-egy külföldi sportközvetítésnél a képet sugárzó házigazda ország tévései nem nagyon ismétlik meg a hazaiak lesgólját a leleplezô kameraállásból, s nem nagyon játsszák vissza kedvencük a bíró elôtt észrevétlen maradt nyilvánvaló szabálytalanságát, ezeken a sportbaráti kazettákon is lehet némi ferdítés. (Még mielôtt valamiféle hamis erkölcsi alapon felháborodnánk, gyorsan gondoljunk bele, hogy Magyarországon nem követünk-e el hasonlókat?! Említhetném, amikor nem adtuk ki az illetékeseknek az élô adásba nem került, de archívumunkban máig ôrzött felvételt, amelyen tisztán látni, hogy – az azóta a fôvárosban dolgozó – debreceni kézilabdaedzô megüti [!] a pályán az ellenfél játékosnôjét… De azt is csak kevesen tudják, hogy valóban “kitartotta-e az elôírt hosszban a statikus elemet” az akrobatikus torna világversenyén szereplô magyar hármas, vagy az utólag perdöntônek elfogadott tv-felvétel “átírása” is hozzásegítette ôket a magasabb bírói pontszámhoz?…) A legegyszerûbb befolyásolás, amikor a leendô ellenfél maga küld videókazettát saját mérkôzésérôl, de természetesen csakis valamelyik gyôztes találkozójáról… Érdemes azt is megvizsgálni, nem rövidítették, nem manipulálták-e az eredeti felvétel hosszát. A legegysze-

rûbb trükk ugyanis, hogy “kiveszik” a rögzített anyagból azt a figurát, mozgássort, mozdulatemelet, amit perdöntônek szánnak ellenünk, amit szeretnének minél tovább titokban tartani elôttünk. Amennyiben egyszerû VHS-másolással készítették számunkra a kazettát, az könnyen fülöncsíphetô. Nem kell mást tennünk, mint videólejátszónkon egyszer megnyomni az index (>>|) gombot, s a készülék automatikusan oda áll, onnan mutatja tovább a felvételt, ahol vágást (kihagyást) észlel.

A sportképek is manipulálhatók
Egyszerûbb, de csak látszólag ártatlanabb a pszichológiai manipuláció, amikor például rendre tapsoló, elismerô viselkedést mutató nézôket, esetleg nemzetközileg elismert szakembereket láthatunk egy-egy sportjelenet után. Apró trükk, de hatásos. Játékosainknak lejátszva a felvételt – hiába készülünk mi csak szigorúan szakmai elemzésre – mi magunk keltünk bennük félelemérzetet, óhatatlanul fetisizáljuk az ellenfelet, felnagyítjuk sikerét. Arra már gondolni sem mer az ember – pedig egyszer már a hazai gyakorlatban is találkoztunk ilyen külföldrôl beszivárogtatott trükkel –, hogy törvényben tiltott eszközökhöz nyúlnak. Pedig elég egy-két kocka bevágás… (A videótechnika egy másodpercet 24 frame-re, kockára bont tovább.) A televíziós gyakorlat szerint megfelelôen apercipiálni egy legalább 2, de inkább 3 másodperc hosszúságú képsort lehet. Ennyire van szüksége szemünknek és agyunknak, hogy pontosan feldolgozza, mi is szerepel a képben. Ennél rövidebb bejátszást a film- és televíziós szakmában felfoghatatlannak tartanak. De nem feltétlenül értelmetlennek és érzékelhetetlennek. Arra ugyanis alig 1-2 kockányi (tehát a másodperc tört részét kitevô) képsor is elég, hogy tudat alatt befolyásoljon bennünket. Egy híres amerikai kísérlet során 2x50 embernek ugyanazt a félórás kisfilmet vetítették két egymás melletti teremben. A “mozi” végeztével beengedték ôket ugyanabba a büféasztalokkal zsúfolt terembe, s a várakozásnak megfelelôen tapasztalták, hogy a két különbözô

s máris kitûnik. Pedig “csak” annyi történt. Vlado Stenzelnek a menesztésében a német válogatott élérôl. Míg a hamisítatlan. amelyek undorító férgeket. hogy az egészen más témájú film nézése során “sört is láttak”. Ami vadonatúj: az edzô kiválaszthatja az ideális mozgássort. Hogy ezt animálják (a második képsorozat jól mutatja az egyes mozgásfázisokat). amit majd már csak “össze kell engedni” a játékáról készült videófelvétellel. hogy a bemutatott emberek látványa szinte észrevétlenül kellemetlen asszociációkkal egészül ki. manipuláció nélküli filmet nézôk csak módjával kezdtek enni és kezdetben csak alig ittak. hogy miért undorodnak a látott emberektôl. s némi televíziós segítség. milliméternyi korrigálnivalók is felfedezhetôk. olimpiai résztvevô Fazekas Mária asztaliteniszezô (Statisztika Petôfi SC) esetében is készül már a 3D-s felvételbôl a vonalhálós rajz. hogy 1-2 kockányi bevágás érzékszerveinkhez eljut ugyan. etikai és üzleti kérdést vet ugyanis fel. de vannak ennél sokkal elképesztôbb példák is. technikai trükkökkel számoljunk. Magyarán: a technikai segít- . hol az esetleges hiba. néhány alig észlelhetô pillanatfelvételt a habzó. addig az úgynevezett kontrollcsoport tagjai “megrohanták” a feltálalt ételeket. Ilyen lehet például annak a reklámváltoztató szoftvernek az alkalmazása. az országos adásban viszont már – annak ellenére. S még mielôtt valaki istentôl elrugaszkodott.s 2003/4 ségével úgy változtatható a reklámfelirat (na és persze a grafika. valamilyen módon mégis hatással volt rájuk. Tehát mondjuk egy zalaegerszegi kosárlabda-mérkôzésrôl közvetített képen a helyi tévében a Zalahús reklámtáblája látható. egy rossz mozdulat… Vagy akár olyan apróságok. A nézôkben a montázs hatására úgy nôtt meg a kiváltani kívánt ellenszenv. De nincs már messze az az idô. Gondoljunk csak bele. egyelôre hiába. Magyarán: ilyen filmtrükkökkel fokozta a harci kedvet játékosaiban a leendô ellenféllel szemben… Modellezhetô mozgások Legyünk azonban optimisták és csak a “rendes”. Abban. s ezzel összevetve a versenyzô által pro- MAGYAR EDZŐ 7 dukált egyes fázisokat. mely szerint a hetvenes évek balkáni sikeredzôjének. felkeltette érdeklôdésüket – sôt: vonzódásukat – a filmbe rejtett képek témája iránt. vonzó italból. Már a goebbelsi propagandagépezet is arra épített. a logo is). patkányokat ábrázoltak. különösen a sört. Ugyanezt a hatásmechanizmust próbálják alkalmazni a reklámfilmesek. életszerûen látszik a szponzor üzenete. állítólag hasonló módszerek alkalmazása is szerepet játszott. amelyet Magyarországon egy ismert ügyvéd – korábbi sikeres vívó – próbál értékesíteni. de leginkább az italokat. Maguk sem tudták. A nemzetiszocialisták ezen a módon az általuk alacsonyabb rendû fajoknak nevezett emberekrôl készült filmképek közé olyan kockákat kevertek. a külföldre sugárzott anyagban meg a Sonyé. hogy hol egy hibás kéztartás. hogy az elôtte mozgó sportolók ellenére is tisztán. hogy a szó szoros értelmében összeálljon a kép. animátor –. hogy lefényképeznek egy sportolót (elsô kép). Ormai László –. mint nagyapáink egykor a szobába belopódzó olimpiai tv-közvetítéseket! társaság tagjai nem azonos módon kezdtek el fogyasztani az ételekbôl és az italokból. amikor már úgy csodáljuk – majd tekintjük mindennaposnak – az ilyen anyagokat. A képen látható. hogy az ütô hol és milyen szögben érintkezik a labdával… Ma még ehhez kell egy lelkes testvér – Fazekas János számítógépes grafikus. de nem tudjuk elkülöníteni az észlelésben. gusztusos. ôrült elméleti példának hinné a fentieket. egy lelkesedését mindenkire átragasztó edzô – dr. szabad legyen emlékeztetni arra a máig élô kézilabdás legendára. micsoda bonyodalmak származhatnak ebbôl! Ami viszont már a jelen: a számítógépes és a videótechnika összekapcsolása a sportmozgások modellezésében. már jól nyomonkövethetô. s a vetítés után maguk sem tudták. hogy az amerikai találmány segítségével a sportpálya mentén elhelyezett reklám a különbözô tv-adásokban más és másképp jelenik meg. Rengeteg jogi. hogy az ô félórás filmjükbe bevágtak 12 kockányi sört. hogy fizikailag a csarnokban nincs ott a reklámtáblája – mondjuk a Westel 900 hirdetése látható. az ég adta világon semmi különös nincs. lassan már az is megszokott.

hiszen ma már a szerzôk elektronikus postacíme is megtalálható a dokumentumokon. Természetesen az Internet használatot is meg kell tanulni. Használhatjuk az adatbázisokat munkahelyünkön. A Yahoo egyébként hasonló módon használható. Testnevelési és Sporttudományi Kar. Hozzájutva végre a cikkhez. repülôtéren. ábra edzôkollégánkkal. repülés közben. A keresett anyagok gombnyomásra átemelhetôk. amelyben a chipek. az adatátvitel elektronikus technikái játsszák a központi szerepet. a képernyôn megjelenik a 1 kezdôoldal (1. hogy mindazok. hetekre. Miután beírtuk a honlap nevét és rákattintunk az Enter billentyûre. sok hosszadalmas javítással. Nagyon reméljük. S bízunk abban is. mint információforrás a kutatásban és a sportban Tihanyi József Semmelweis Egyetem. hogy magyar vagy angol nyelven szeretnénk kutakodni. Ennek révén akár egy percen belül eszmét cserélhetünk. Ezért ebben a cikkben néhány hasznos tanácsot szeretnénk adni a sporttudományt mûvelôk. az írott és elektronikus formában rögzített ismeretek olyan tömegben találhatók meg könyvtárakban.yahoo. Ma már nem csak egyetemünk könyvtárában keresgélhetünk. bizony több hónap keserves munkája állt mögöttünk. Biomechanika tanszék. stb.8 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Az Internet.com www. raktáraiban. Budapest Az emberiség története során elképesztôen sok információt halmozott fel különbözô formákban. természetesen bizonyos megkötöttségekkel. hiszen ma már bárhol rákapcsolódhatunk a világhálóra. TV társaságok stb. kutató intézetekkel stb. akkor a könyvtárban megtalálta a folyóiratot. dokumentum). információhalmaz) rendelkezô két internetes rendszer a Google és a Yahoo. rádió. szövetségekkel. A kutatás és sport. otthon. Ezután a kiválasztott cikket meg kellett keresni a folyóiratban. amelyekrôl szin- . Az Internet révén rövid idô alatt megismerkedhetünk intézményekkel. akik ezt a cikket olvassák. edzôk. és itt nem a nyolcvanévesekrôl van szó. hamarosan maguk is lelkes internetezôk lesznek. hogy akik még nem barátkoztak meg az információszerzés e formájával. hanem beléphetünk a világ csaknem valamennyi egyetemének könyvtárába. megkezdôdhetett a jegyzetelés kézzel. Az elsô oldalon találkozunk azzal a hihetetlen közléssel. Bizony eltévedhetünk benne. az edzôk és sportolók számára. hiszen a számítógép használata szempontjából akár az ötven éves is idôsnek tekinthetô. amikor a könyvtárban ülve hosszú órákon keresztül keresgélt a katalógusban újabb könyvek. ábra). Választhatunk. akkor meg kellett kérni a különlenyomatot postán. már gyakorlott használói az Internetnek. sportolók számára is. Mire eljutottunk a tanulmány megírásához. Ez a hatalmas információrobbanás új és hatékonyabb ismeretszerzési módok kialakulásához vezetett. hogy azoknak egyre kisebb százaléka juthat el az érdeklôdôkhöz korábbi módon. majd a kutatott információ cikkbe vitele írógéppel. hetet vehetett igénybe. A világháló legnagyobb adatbázisai A legnagyobb adatbázissal (ismeret-. Óhatatlanul lemarad az.com Ebben a cikkben a Google használatáról közlünk néhány hasznos tanácsot.google. és a rengeteg érdekes információ könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. kapcsolatba léphetünk a cikk szerzôjével elektronikus levelezés (e-mail) útján. parkban ülve (mobil telefon segítségével). elküldéséhez. ami több napot. amelyek kulcsszavak segítségével elôkereshetôk a késôbbiekben. amelyeket az alábbi honlap címeken lehet elérni az Internet explorer program segítségével: www. a sporttudományos kutatás és a sport gyakorlata egyformán igényli az újabb és újabb ismeretek megszerzését. cikkek után (bizonyára sokan még ma is így tesznek). aki nem képes a releváns ismeretek (információ) gyors és hatékony megszerzésére. Csupán egy hálózatba kötött komputerre van szükségünk. Eltekintve a ma élô emberek agysejtjeiben elraktározott ismerethalmaztól. keserves procedúra ma lerövidülhet napokra. Az Internet nagy segítség a kutatók. Ha szükséges. és az interneten a töméntelen információ a monitoron pillanatok alatt megjeleníthetô. miszerint több mint hárommillió oldal áll rendelkezésünkre. összegyûjthetôk mappákba rendezett kartotékba (file. Ez a többhónapos. Ha nem. Ha szerencsés volt az újabb ismeretek után vágyódó. Az idôsebb generáció. még emlékszik arra. egyetemekkel. kutató vagy 1.

Ha azt szeretnénk. Meg kell jegyezni. amelybôl tíz témakört jelenít meg. amelyrôl könyvek jelentek meg. és az 5. Minél mélyebben hatolunk az adott témába. Ha a kosárlabda sportágban megjelent könyvek érdekelnek. akkor megjelenik a következô oldal. Ha például a magasugrás érdekel bennünket. sportorvoslás (Sports Medicine). amelyen a honlap neveket láthatunk. testnevelés (Physical Education). amelyen arról tájékoztatnak. a high jump kifejezést. szoftver (software). amikor zárt kapukat találunk. ábra . akkor a lap bal felsô sarkában regisztráltathatjuk magunkat. Itt a magasugrás népszerû leírását olvashatjuk képekkel. kulcsszót vagy amit itt felajánlanak. Ha a magyar szót írjuk be. és az információáramlat csapdájába eshetünk. Miután megnyomtuk az Enter billentyût. hogy rendszeresen kapjunk információt a kiadó új termékeirôl.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 9 Példaként a Human Kinetics web oldalait mutatjuk be. High Jump Coach 2000) kattintunk. A felsô sor könyvek (books). hogy belegabalyodunk a „hálóba” és észre sem vesszük. Ha számítógépe hálózatba van kapcsolva. akkor a magyar nyelvû oldalakról szerezhetünk információt. akkor az alábbi honlapokat javasoljuk meglátogatni: www. tánc (Dance). akkor a basketball címszóra kattintva a következô oldalon megjelennek a könyvek címei és a könyv borítólapja. annál nagyobb a veszélye annak.com www. A buy szóra kattintva lehetôségünk van a könyv megrendelésére. amelyekre kattintva kapcsolatba kerülhetünk akár Dwigth Stones-al a hetvenes évek vi4 lágcsúcstartójával (4. folyóirat kiadók honlapjai Ha kifejezetten sportszakmai vagy sporttudományos könyvekrôl. A könyvek mellett található view szóra kattintva megismerhetjük a könyv fô fejezeteit és azok rövid tartalmát. hogy milyen témakörben szeretnénk információhoz jutni. (Sports).humankinetics. és csak regisztrációval és fizetéssel nyílnak meg az oldalak elôttünk. ábra). egészség és fittség (Health and Fittness). akkor kattintson a fenti honlap címre. amely megjelenik a következô 3 oldalon (3. ábrákkal. Ha valamelyik témakört meg akarjuk ismerni részletesen. videófilmek (videos). távoktatás (distance learning) címszavaira kattintva megismerhetjük a kiadó által árusított termékeket. sportszakma. akkor beírhatjuk akár a magasugrást vagy annak angol megfelelôjét. sorozatképeket láthatunk ugrásokról. de csak 2 négy látszik a képernyôn (2. feliratkozhatunk a sign up feliratra kattintva. ábra te kimeríthetetlen számú ismeretet szerezhetünk. mint angol nyelven. Bizony kíváncsiságunk könnyen eltéríthet bennünket eredeti célunktól. animációkkal színesítve. akkor a legcélszerûbb mindjárt beírni azt a kulcsszót. ábra). Ha a többi témakört is meg akarjuk nézni. az angol nyelvû oldalakon keresgélhetünk. ami az érdeklôdésre számot tartó témához elvezethet. Ha a baloldalon látható Link (kapcsolat) szóra kattintunk.meyer-meyer. Ha pontos elképzelésünk van arról. eljuthatunk egy olyan pontra. rekreáció (Recreation). akkor írjuk be a baloldalon látható helyre (Product search) például a könyv címét.sports. hogy a high jump kifejezést mintegy 5 millió helyen találta meg a rendszer. akkor a görgetôsávot használva azokat is megjeleníthetjük. megjelenik a következô lap. Ha az angol szót írtuk be. majd a korábban megjelenteket. hogy magyar nyelven kevesebb oldal áll rendelkezésünkre. Megismerhetjük a világcsúcsok alakulását. 2. A lista elején az új kiadásokat láthatjuk. Ha egyre specifikusabb információkat akarunk megszerezni. Az oldal közepén a tematikus felosztásból válogathatunk kedvünkre a sporttudomány (Sport Science). folyóiratokban található cikkekrôl szeretnénk tájékozódni. vízisport (Aquatics) területérôl. A Sports címszóra kattintva a következô oldalon láthatjuk azoknak a sportágaknak neveit. ábra). Könyv. stb.com 3. Ha határozott célunk van a keresésben. s máris órákat töltöttünk a képernyô elôtt. akkor a kék színnel írt szövegre (pl. ábrán látható oldal jelenik meg monitorján. folyóiratok (journals).

www. mint a könyvtárba). amely jellemzi azt a témakört. ahonnan továbbléphetünk például a SPORTdiscuss adatbázisba. amely az egyre szaporodó elektronikus folyóiratok számát gyarapítja. nem kell különlenyomatokat kérni postán. hogy melyik évben közölt cikkrôl van szó. és ha van elég pénzünk a bankkártyánkon. bizonyos folyóiratok esetében a teljes szöveget elolvashatjuk. akitôl olvasni szeretnénk. amely utat nyit a különbözô adatbázisok megismeréséhez. amelyben cikkeket keresünk. atlétika.10 MAGYAR EDZŐ 4.com Akik a honlap oldalain szeretnének információhoz jutni. A folyóirat nevére kattintva megtudhatjuk. a Human Kinetics weblapjain. Betekinthetünk a legfrissebb szám tartalmába. A Journals szóra kattintva a felsô sorban a megjelenô új oldalon találhatjuk azoknak a folyóiratoknak a listáját. kosárlabda. ábra s 2003/4 amelyhez kellô instrukciót kaphatunk a megjelenô oldalakon. akkor bejuthatunk a SIRC lapjaira. akik a Springer által kiadott valamely tudományos folyóiratban már közöltek tanulmányt. SIR Cexpress adatbázisokat is. A SIRC adatbázist többféle módon is elérhetjük. Ugyanis a cikkeket csak azok olvashatják el. azoknak elôször is regisztráltatni kell magukat (be kell iratkozni.hu A nyitóoldalon kattintsunk az Ovid szóra. Természetesen tovább tallózhatunk. óta megjelent valamelyik sportszakmai vagy sporttudományos folyóiratban. vagy az European College of Sport Science (Európai Sporttudományi Társaság) tagjai. videofilmeket. Az említett bibliográfiai adatbázisok elérhetôk még a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapjáról is. akkor az évszámot is beírhatjuk. A Medline vagy a SPORTdiscuss adatbázisokra kattintva a megjelenô oldalon beírjuk azt a kulcsszót. amely 1902. Ha a sporttudományt csak érintô. hogyan lehet a folyóiratot megrendelni.lib.springeronline. Ha tudjuk. és nem kell könyvtárba menni. akkor rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a kiadó által megjelentetett legújabb könyvekrôl és egyéb kiadványokról. csak ismerni kell az intenet útvesztôit. ha kérik. de el is menthetjük azokat saját adatbázisunkba. stb. sportquest. Sportszakmai és sporttudományos bibliográfiai adatbázisok A SIRC mozaikszó a világ legnagyobb sportbibliográfiai adatbázisát jelenti. akkor ajánlatos a Springer kiadó honlapjának nevét beírni és kattintani. amelyet a Human Kinetics ad ki. és akkor leszûkítjük a megjelenô cikkek számát. Ezek a szerzôk. akik megrendelték a folyóiratot. Kiválaszthatjuk kulcsszavak alapján azokat a cikkeket. 5. és kattintani kell. Ma már valamennyi könyvkiadónak van honlapja a világhálón.com). amely természetesen a világhálón fog eljutni hozzánk. Kimeríthetetlen tárház.sote. megismerve a cikkek címeit. Ezek között szerepel egy olyan újság is (European Journal of Sport Sciences). amely magába foglalja SPORTdiscuss. Ha az Internet Explorer nyitólapjára beírjuk a Sportquest w adatbázis honlapjának nevét (www. akkor a szerzô nevét írjuk be. akkor rendelhetünk edzéstervezô szofvereket. A társaság éves tagdíjába a folyóirat automatikus megrendelése is beletartozik. A fizetés alól csak azok mentesülnek. amelyben minden tanulmány megtalálható. órákat eltöltve. www. ábra . amelyeknek az absztrakját. ami pénzbe kerül. A SIRC nyitóoldalán adatbázisok neveire kattintva keresgélhetünk kulcsszavak alapján a sport és tudományos témakörökben. SIRCdetective. de nagyon hasznos társtudományi folyóiratokban megjelent cikkeket szeretnénk elolvasni. Ha a szerzô nevét tudjuk.

Megjelenik a következô oldal. Visszaléphetünk az EISZ adatbázisának kezdô oldalára. A könyvtári elektronikus adatbázisokban 1996 óta a cikkek teljes szövege is megjeleníthetô és elmenthetô. hogy naponta több órát kutakodjon az adatbázisokban. mint a nyomtatott folyóiratért. és máris megjelenik a következô oldal. Ugyanis a hozzáférésért ugyanúgy fizetni kell. E-mail címmel kell rendelkezni ahhoz. szerzôk). Ha cikkeket akarunk keresni. A lap felsô részén fehér betûkkel írt. A PDF után lévô szám a teljes cikk helyfoglalásának mértékét jelzi. A teljes szöveg ábraanyaggal együtt PDF formában olvasható és menthetô el. Az elôny csak annyi. Megjelenik az EISZ nyitólapja. Ebben az esetben az adatbázis használatára jogosultak is megjeleníthetik maguknak a teljes szöveget a képernyôn. hogy csak a bibliográfiai adatokat. Ezeken végigpásztázva további válogatást végezhetünk megtekintve az absztraktokat. akkor a felsô sorban található Quick Search (gyors keresés) után lévô sávba beírjuk kulcsszavunkat. A MAGYAR EDZŐ 11 Full text + links részre kattintva a cikk teljes szövege elolvasható. Ha azt akarjuk. 2004. amelyhez az említett programra van szükség. Ezután a Go szóra kattintunk. Ebbôl következôleg az egyetemi oktatóknak és kutatóknak munkaköri kötelessége ezeket az ismereteket a szakemberek felé közvetíteni. A legújabb információk szerint. ha a számítógépükön telepített Adobe Reader program van. www.sztaki. akkor nem kell nyomtatott szótár után keresgélnünk.hu A honlapon megkereshetik az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) mozaikszót és rákattintunk. Ezután már csak az izomláz szót kell beírni. hogy 32 olyan cikket talált a gép. A következô lapon válassza ki a Biomechanika tanszéket. Az így elmentett cikkbôl szövegrészeket.sote. ahol a magyar-angol szótár sorra kattintunk. akkor az izomláz angol megfelelôjét kell beírni. PDF feliratokat láthatunk. és a cikk teljes szövege rendelkezésre áll. akkor a Semmelweis Egyetem dolgozójának vagy hallgatójának kell lenni. A kiválasztott cikkeket megjelöljük és elmenthetjük saját adatbázisunkba. A bibliográfiai adatok alatt Abstract. és a megjelent cikket el is menthetjük saját adatbázisunkba késôbbi elolvasás vagy felhasználás céljából. Bizonyos megkötöttségekkel azonban számolnunk kell. hogy „full text”. és a cikkben idézett szerzôk cikkeit is megjeleníthetjük a link segítségével. amelyet ki kell tölteni. kutatók munkájának szerves részét képezi. részletes ismertetés szavakra kattintva megjelenik a tanszék honlapja. majd a megjelenô új oldalon kattintson az Intézetek és tanszék címszavakra. akkor a Science Direct sort válasszuk. Az elsô a legfrissebb közlemény. amely tartalmazza a bibliográfiai adatokat. A bibliográfiai adatbázis használata során is vannak megkötöttségek. Ha ez a feltétel nem áll fent. Megjelenik a következô oldal. Nem mindenkinek adatik meg. Aktiválva az adatbázist megjelenik a következô oldal. A SZTAKI honlapján is találunk szótárt. hogy pár perc múlva elektronikus levélen megkapjuk a jelszavunkat. egy hosszabb-rövidebb lista jelenik meg.hu Megismerve az izomláz angol megfelelôjét (muscle soreness). Ha például az izomlázzal kapcsolatos cikkekre vagyunk kíváncsiak. és elolvashatják. sôt el is menthetik. Élvezetes szörfözést kívánunk a világhálón! . amely nem csak az adott témakörben használatos. vagy az absztraktot is menteni akarjuk. beírjuk a korábban jelzett sávba. A cikkek idôrendi sorrendben jelennek meg a szokásos bibliográfiai adatokkal (cím. bírósági eljárás indulhat ellenünk. A bibliográfiai adatbázisokhoz az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül is eljuthatunk. oldalszám. elsô felétôl az Irodalom címszó alatt informáljuk a látogatókat a sportszakma és sporttudomány területén megjelent cikkekrôl téma szerinti felosztásban. ha olyan kulcsszót írunk be. ábrákat másolhatunk ki és helyezhetünk át saját dokumentumainkba. Ha egy témakört akarunk gyorsan elérni.lib. hogy hozzáférünk a teljes szöveghez.dsd. akkor be kell iratkozni a TF Könyvtárba és akkor jogosultságot kaphatunk az adatbázis használatára. hogy ennek a cikknek a megírásával is hozzájárultunk az olvasó gyors és hatékony ismeretszerzéséhez. A tanszékrôl egy rövid ismertetôt olvashat.hu Az elsô oldalon kattintson a címerre. Ha nem tudjuk az angol szót. Ebben az esetben az EISZ nyitólapján a Belépés szóra kattintunk. és utána elküldeni. hogy megismerteti a szakembereket a tanszék oktató és kutatómunkájával.om. amit regisztrálás nélkül is használhatunk. A sáv utáni részben kiválaszthatjuk. akik valamelyik felsôoktatási intézmény könyvtárába beiratkoztak.s 2003/4 gisztráltathatják magukat ingyenesen. ha gépünkre elôzetesen feltelepítettük az Acrobat Reader programot. amely az izomlázról szól. Miután kellôen leszûkítettük a témakört. aminek angol megfelelôjét máris megismerhetjük. ahol megtudhatjuk. Ez a tevékenység az egyetemeken oktatók. Természetesen csak akkor tehetjük ezt. ha regisztráltatjuk magunkat. mert elektronikus segítségünk is van. amely által beléphetünk az adatbázisba. mert a lapok magyar nyelven jelentek meg. amelybôl hosszú ideig tartó válogatással lehet csak az érdeklôdésre számító tanulmányokat kikeresni. Ha használni akarjuk a www. akkor több ezer találatunk lesz. A könyvtárak ma már ugyanúgy megrendelik az elektronikusan hozzáférhetô folyóiratokat. megjelenés éve. Nem biztos.hupe. Az Abstract szóra kattintva a cikk kivonatos ismertetését tudjuk elolvasni. amelyrôl azonban csak úgy léphetünk tovább. táblázatokat. Bízunk abban. folyóirat. száma. Ugyanis. Erre megjelenik a regisztrációs oldal. hogy teljes szövegû vagy csak absztraktokat tartalmazó cikket jelenítsen meg komputerünk. táblázatokat csak a kiadó engedélyével lehet.hu honlapot. www. Full text + links. Ha ez megvan. hogy a cikk a nyomtatott formának megfelelô alakban jelenjen meg. még ha az is szeref pel a cikk címe alatt. Ebben az esetben ingyen megtekinthetô az adatbázis. Ebbôl a meggondolásból kiindulva a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Biomechanika tanszéke elhatározta. Eddig könnyû dolgunk volt. A cikkeknél kiválaszthatjuk azt is. A tanszék honlapját a TF honlapján keresztül lehet elérni. akkor a második oldalon beírjuk a választott felhasználói nevünket és a jelszavunkat. és rákattintunk a Go szóra. azok is re- Segít a TF Biomechanika tanszéke Hatékonyan használni a világhálót sok gyakorlással lehet. Ha errôl elfeledkezünk. akkor kattintsunk a full text szóra. A Science Direct adatbázis azonban már angol nyelven kommunikál velünk. szolgáltatásaival az interneten keresztül. A beiratkozás a felsôoktatásban dolgozók és hallgatók számára ingyenes. A következô lap bal oldalán válassza ki a Szervezet címszót. www. hogy sokkal gyorsabban és kényelmesebben juthatunk a cikk elolvasásához. amelyen a kattintson ide szövegre kattintunk. mint korábban a nyomtatott formátumú újságokat. Közölni azonban ezeket az átmentett ábrákat. Az elsô oldalon sok minden közül választhatunk.

hogy összehasonlíthatóak és együtt kezelhetôek legyenek a meglévô alapadatokkal.5 szoftverekkel. valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). Budapest A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet szervezeti egységeként 2002 végén alakult meg a Nemzeti Sportmódszertani.1 és az SPSS 11. Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. és alkalmassá tesszük arra. 2. meg kell jelenítenünk. amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk.és Pedagógiai kutatócsoportjától. a Héraklész programból és 1. interjús kutatásokat végeznek a sportszociológia és az utánpótlás-nevelés területén. A NUPI Diagnosztikai. ábra . A létrejött egységes adatbázist két elemzôprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5. a publikáció. amelynek munkatársai kérdôíves.és Kutatóintézet. a döntéshozatal támogatása. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra. A beérkezô adatokat egységes formátumba konvertáljuk. ábra) A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. A Héraklész program a legtehetségesebb . ábra saját adatgyûjtéseinkbôl jön létre az az adathalmaz. (1. In- tézetünk feladata a sportcélú adatok összegyûjtése. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok kijelölése.12 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika az utánpótlás-nevelésben Informatikai alkalmazások a NUPI-NSKI munkájában Kovács Árpád Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa. hogy egységes rendszerbe illesszük az Intézetünkben fellelhetô alapadatokkal. valamint a visszacsatolás az adat1 közlôk felé. és egy integrált sportadatbázis létrehozása is.

ábra utánpótláskorú sportolókat támogatja. de a térképen egyértelmûen láthatjuk.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 13 . Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrôl érkezô Héraklész sportolók számát. A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenô következtetéseket. 1300 gyermek sportol. 4. ábra . ábra) A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el. a színskála az egy fôre jutó befizetett személyi jövedelemadó nagyságát mutatja. és a meglévô alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket ké2 szítettünk. amit a kisebb színes foltok jeleznek. 3. A programban jelenleg kb. hogy Budapestrôl és az ország módosabb részeirôl nagyobb számban ér- . (2. A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba.

(6. 6. és a kistérségben élô 10 – 17 éves gyermekekhez viszonyított arányát is.: Tatabánya és Oroszlány térsége). hogy a közeljövôben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. (5. grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver. A 3. 7. A Diagosztikai Kutatócsoport a KSI különbözô szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit mérte fel és kódol5 ta egy adatfájlba. valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus átla6 gát.: Debrecen és Nyíregyháza térsége). ábra) Informatikai rendszerünk alkalmas arra. és vannak olyan települések. 5. ábra) Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk. ábra s 2003/4 . Programban ke7 letkezett adatokat is. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. Az SPSS 11. ábra keznek a Héraklész sportolók. Az SPSS program adatelemzésre. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk. hogy vannak olyan települések. és kezeljük a 2004-ben beinduló Sport XXI. adatfeldolgozásra. de a lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (Pl. Terveink között szerepel. ábra . ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus jellemzôit. (7. hogy kapcsolatokat építünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával.14 MAGYAR EDZŐ . amely képes matematikai statisztikai eljárások lefuttatására is. amelyekben a 10 – 17 éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a Héraklész sportolók (Pl. ábra) . A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élô Héraklész sportolók abszolút számát.

A Sport Discus adatbázis keresôképernyôje . Keywords: information search. Az elôadásomban szereplô adatbázisok nagy része is ilyen. amit a számítógép azonosítója alapján tud ellenôrizni a szolgáltató. vannak. olyan is található. végül vannak külföldi intézmények honlapjáról elérhetôk is. hogy meghatározott terminálról lépjenek be. amelyeket a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára fizet elô. Amongst them maybe the most important ones are the bibliographical and full text databases which make possible to follow the up-to-date trade literature. hanem arra is. Ezek közül talán a legfontosabbak a bibliográfiai és teljes szöveges adatbázisok.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 15 Sportadatbázisok – Információkeresés a TF könyvtárában Sports Databases – Information Search in the Library of the TF Léces Melinda Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára. 2. melyben lehetôséget biztosít a beiratkozott olvasók számára szakterületünk legfontosabb bibliográfiai és teljes szöveges (full text) online adatbázisainak térítésmentes használatára. on-line databases. hogy bizonyos adatbázisok használatához nem csak felhasználói névre és jelszóra van szükség. Budapest Összefoglalás A TF Könyvtár az ország egyetlen testnevelési és sporttudományi szakkönyvtáraként folyamatosan bôvíti az érdeklôdôk számára nyújtott szolgáltatásait. Kulcsszavak: információkeresés. ábra. In its new reading-room the Library provides an opportunity for registered readers to use free of charge many indispensable online information resources. sport databases. bibliográfiai adatbázisok Abstract The Library of the TF being the only library of the country which specialises in the collection of literature on physical education and sport sciences continuously expands the range of its services provided for visitors. teljes szöveges adatbázisok. amelyet az Oktatási Minisztérium jóvoltából használhatunk. amelyik a TF Könyvtárban készül. sportadatbázisok. bibliographical databases 1. ezért fontos. Új olvasótermében lehetôséget biztosít beiratkozott olvasói számára sok nélkülözhetetlen online információforrás ingyenes használatá- ra. Ezek közt van olyan. melyek lehetôvé teszik a szakirodalom naprakész követését. online adatbázisok. full text databases. Sokan nem tudják. hogy könyvtárunk termináljairól keressék ôket. A Központi Könyvtár honlapjáról elérhetô adatbázisok A TF Könyvtárban elérhetô online adatbázisok Könyvtárunk idén tavasszal új olvasótermet nyitott. ábra.

tehát nem csak a bibliográfiai adatokat találjuk meg. így az idézett szerzôk neve is keresési szempont lehet. A TF Könyvtár adatbázisának keresôképernyôje . Közvetlenül az online adatbázisba juthatunk a www.eisz. ahol a német nyelvterület válogatott szakirodalmát kereshetjük különféle szempontok szerint 3 (3. táblázatokkal együtt jelennek meg a monitoron. ábra).lib. ábra). amely megfelel a régi Spolit CD-ROM-nak.bisp-datenbanken.dshs-ko- 5.bisp-datenbanken. A német nyelvterület szakirodalma a www.hu interAz EISZ net címen lehet elérni. spanyol és olasz szakirodalmat találunk. tanulmányok. mint a Web of Science citációs. francia. A PsycInfo adatbázisban sportpszichológiai témákra találhatunk irodalmat. cikkek. Könyvtárunk olvasótermeiben minden beiratkozott olvasónknak lehetôséget biztosítunk az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) használa4. illusztrációkkal. ábra.16 MAGYAR EDZŐ A Központi Könyvtár honlapjáról.sote. magát a cikket is rögtön elolvashatjuk. hogy a cikkek teljes terjedelmükkel. grafikonokkal. ábra. Könyvek. Az egyes mûvek irodalomjegyzékét is feldolgozták.de. Az EISZ-t a www. tára is. Ezen kívül online szótárakat. doktori értekezések bibliográfiai adatait kereshetjük le. könyvrészletek. ratok menüpontban kereshetünk az online formában elérhetô folyóiratokra is.dshs-koeln. Beléphetünk a könyvtár online adatbázisába is. A mûvek egy része teljes szöveges formában itt is megtalálható. a Science Direct full text adatbázis. disszertációk bibliográfiai adataira kereshetünk. Szintén könyvek. Nagy elôny.de címrôl. Egyéb internet címeken elérhetô online adatbázisok A kölni egyetem könyvtárának honlapján sok fontos információhoz juthatunk a sport és testnevelés területérôl. a www. cikkek. ábra) A nagy kanadai sportinformációs központ (SIRC) szerkesztésében készülô Sport Discus adatbázisban fôként angolszász. ábra. Olyan fontos adatbázisai adatbázisokat kereshetünk benne.de címen. lexikonokat.hu internet címen elér1 hetô adatbázisok (1. A mûvek egy része teljes szöveges 2 formában is megtalálható (2. enciklopédiákat is használhatunk 4 (4. Kiindulhatunk az egyetem honlapjáról a www. de az Akadémiai Kiadó könyveinek és tudományos folyóiratainak teljes szöveges állományába is beléphetünk.de weboldalról eln. ábra). Egyetemünk Központi Könyvtárának honlapján az Elektronikus folyói- s 2003/4 3. vagy a zb-sport.

amely korszerû informatikai háttér nélkül kezelhetetlen lenne.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 17 A TF Könyvtár saját online adatbázisa Karunk honlapja a www. s dopping törvény. évben egy olyan felvilágosító-nevelô kampányt indítottunk el. hogy például a cikk hol és mikor jelent meg. s a doppingolás motivációi. s a doppingellenes tevékenység jogszabályi háttere. Szinte az elsôk között vezettük be a mobiltelefonos dopping információs szolgáltatást 1996-ban.hu honlapon kialakítottunk egy ún. s a mindenkor hatályos dopping lista. Ifjúsági és Sportminisztérium. . vagy sok esetben ki is kölcsönözhetnek. s a sportkórházi doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrendkiegészítôk listája. rendeletek. ábra). vagy fölkérhetik a raktárból.hu honlap is. melyen elrettentô képek kíséretében próbáltuk meg a fiatalok tudtára adni a szteroid szedés következtében fellépô mellékhatások következményeit. egyre inkább távolodni látszik. Könyvek esetében a raktári jelzetet is megtalálják a rekordban. és vázoltuk azokat az alternatív lehetôségeket. Ebben elsôsorban magyar nyelven megjelent cikkek. amelyekrôl eddig azt gondolták. melyek a doppingszerek dzsungelében igyekeznek eligazodást találni. vagyis az ebben tevékenykedôknek még egy darabig nem kell félteniük a kenyerüket. könyvek. 6. Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján is megjelentek azok az információk. jegyzetek. s a WADA által kibocsátott nemzetközi doppingellenes szabályzat magyar nyelvû szövege. A becsületes játék szellemébe vetett hit és az a meggyôzôdés. A honlapon egy interaktív levelezési lehetôséget is biztosítottunk. A honlap jelenleg is mûködik. amely azóta is közmegelégedésre mûködik. Ha a baloldali menüsorban a Szervezet menüpontra klikkelnek. hogy csak anabolikákkal lehet elérni. A világ egyetért abban. a világos és precíz jogi háttér megteremtése és egységesítése. tankönyvek. és a folyóiratot megkereshetik az olvasóteremben.hupe. így rögtön ki 6 tudják tölteni a kérôlapot (6. Az internetes világháló fejlôdésével a Gyermek-. ahol részletesen taglaltuk mindazokat az információkat. és a szteroid szedés alternatíváit próbálta kidomborítani. látogatottsága meglehetôsen magas. Budapest Az utóbbi évtizedek szenzációs sporteredményeit némileg beárnyékolják az egyre gyakrabban világgá kürtölt dopping botrányok. dopping sarkot. amelyek segítségével hasonló mennyiségû izomtömeget és izomerôt tudnak produkálni. hogy a doppingolás elôbb-utóbb eltûnik a sportból. A magyar doppingellenes tevékenység rendszerében az információ kardinális szerepet kap. amelynek kapcsán napi több tucat információ kérésre válaszoltunk. meghatározása. Ezzel párhuzamosan indult meg a www.mob. mely a fitness termekben sportoló fiatalok tízezreihez szólt. A szolgáltatásainkat bemutató leírásban az online adatbázis szövegrészre kattintva juthatnak el a magyar sportszakirodalmat feldolgozó saját építésû adatbázi5 sunkhoz (5. ábra). A doppingellenes tevékenység keretein belül ma már szinte nyomonkövethetetlen mennyiségû ismeretanyag halmozódott fel. hogy még hosszú ideig szükség van a doppingellenes harcra. Innen azt is megtudhatják. A találati halmazban felsorolt rekordok teljes leírását a találat sorszámára klikkelve tekinthetik meg. melyeket helyben el is olvashatnak. a megjelenô felsorolásból kiválaszthatják a Könyvtárt. konferenciakötetek. A Magyar Olimpiai Bizottsággal karöltve a www.szteroid. amelyeket a doppinggal kapcsolatban ismerni kell. Úgy tûnik.hu címen érhetô el. hogy az ellenôrzések harmonizálása és szigorítása. és a következô információkat tartalmazza: s a dopping fogalma. ábra. Egy cikk a találati hozamból Informatika a doppingellenes tevékenységben Bakanek György Gyermek-. valamint disszertációk és fordítások adataira kereshetnek. A 2000. a laboratóriumi eljárások finomítása mellett egyre nagyobb szerepet kell szánni a megelôzô – nevelô és ismeret átadó tevékenységnek.

s a doppingellenôrzés folyamatának leírása. . A web-oldalt negyedévenként aktualizáljuk és bôvítjük. az információ elengedhetetlen része. Az informatika a doppingellenes tevékenység egyéb területein is nélkülözhetetlen. s hírek. nyomon követhetjük. WADA. aktualitások a dopping világából. A WADA fent említett honlapjáról rendszeres tájékoztatást kapunk a végrehajtó bizottság. Az észrevételeket. visszajelzéseket. illetve dopping megrendeléseket is az informatikai hálózat segítségével bonyolítjuk le. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) honlapjáról (www. E lista alapján a magyar doppingellenôrzô laboratórium szakértôi gárdája elkészíti a magyarországi viszonyokra adaptált hatályos dopping listát. A doppingellenes tevékenységnek tehát a felvilágosítás. Ezen a honlapon is rajta van az aktuális dopping lista. és a levelezéseinket is ily módon bonyolítjuk.org) fontosnak és érdekesnek talált információkat magyarra fordítva megjelentetjük a honlapon. a hozzátartozó magyar gyógyszernevek felsorolásával. pozitív esetekkel kapcsolatos állásfoglalások stb. a különbözô regionális irodák adatai.wada-ama. mely országok nem fizették még ki a WADA tagdíjat. e lista alapján abc-rendbe szedett hatóanyag listát. Az aktuális dopping listát a WADA ún. s doppinggal kapcsolatos tudományos cikkek. A doppingellenôrzéssel és a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos összes tudnivalót a szövetségekkel a minisztérium hálózatán keresztül tudatjuk körlevelek formájában. külföldi partnerek – információi 90 %-ban interneten érkeznek. Legtöbben a dopping lista miatt keresik fel a honlapot. Így tehát „Dopping lista” címszó alatt megtaláljuk a WADA lista magyar fordítását. Nemzetközi szervezetek – Európa Tanács. vagy írták alá a WADA-hoz történô csatlakozás szándéknyilatkozatát. a különbözô nemzetközi sportszervezetekkel kapcsolatos dopping hírek. illetve a szakbizottságok különbözô értekezleteirôl. könyvek. az értekezletek és szimpózumok menetrendje. recenziók.18 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 s a magyar doppingellenôrzési rendszer ISO akkreditációjának leírása. és ez ma már elképzelhetetlen megfelelôen kiterjesztett informatikai háttér nélkül. Lista Bizottsága állítja össze és minden év január 1jétôl lép életbe. illetve a magyar gyógyszernevek abc-rendbe szedett felsorolását is.

telefon és posta üzeneteket. sportvezetôi. 2. Cél 1. 6. 7. további hasz- nálatra alkalmassá válik. illetve regisztrálhatnak akár saját szervezeteik. 24 órás kommunikáció: a felhasználók földrajzi helyzetüktôl függetlenül folyamatos kapcsolatot tarthatnak fenn mind a Magyar Olimpiai Bizottság irodáival. amellyel milliós mértékû kiadásokat takaríthatna meg mind a Magyar Olimpiai Bizottság. 4. illetve személy folyamatosan frissíthet. védett informatikai rendszerének kialakítása Nagy Zsigmond Magyar Olimpiai Bizottság. illetve meghatározott szervezetek részére a Magyar Olimpiai Bizottság irányításával kialakított zárt internet alapú felületen úgynevezett „intranet” rendszeren keresztül 24 órás. Naprakész adatbázis: a rendszert használók részére egy állandó adatbázis állna rendelkezésére. amellyel számottevô telefon. célszervezetek. Célszemélyek. munkatársaik felé akár más célszervezetek irányába fax. Elônyök 1. 3. illetve minden érintett szervezetek számára adatbázis rendszer kerül kialakításra. adminisztrátorai. fax és postai költségek nélkül elérhetô. illetve támogatott sportági szakszövetségek. globális. mind a társ sportági szakszövetségek és szervezetek. Felhasználó barát: a rendszer használata nem kíván különleges számítógépes ismereteket. illetve használhat feladat. naprakész és kiadáscsökkentô informatikai hálózat létrehozása a XXI. de átlagos honlap üzemeltetése. edzôi és versenyzôi a meglévô informatikai eszközeik felhasználásával a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosított web alapú „intranet” szolgáltatást vehetnék igénybe jelentôsen könnyítve a sportági szakszövetségek és társszervezetek közötti hazai. illetve nemzetközi kommunikációt. 2. és a világ minden táján idôveszteség és drága nemzetközi telefon. A felhasználók folyamatos és naprakész információval szolgálhatnak. Költségkímélô: a rendszer mûködtetésének és fenntartásának költségvonzata nem magasabb. Takarékos: a rendszer felállítását követôen azonnal helyettesítheti a fax. egészségügyi szakemberei. Budapest Terv Az Olimpiai Játékok programján szereplô és a NOB által elismert. Gyors: a felületre felvitt információ. szervezetek egyesületei. leveleket.és cél centrikusan.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 19 Magyar olimpiai sportági szakszövetségek belsô-. A MOB védett intranetes rendszere a világ bármely tájáról hozzáférhetô interneten keresztül. . telefon és posta költség nélkül. e-mail és postai költség megtakarítást lehet elérni. mivel az internet használatánál semmivel sem bonyolultabb. A magyar olimpiai sportági szakszövetségek. sportszakemberei. amely több irányú lekérdezés és adatfelvitelre is alkalmas a nap 24 órájában. fax. századi kommunikációs követelményeknek és kihívásoknak való megfelelés céljával. mint egy minôségi. amelyet minden felhatalmazott szervezet. illetve közlési szándékkal felvitt anyag azonnal megjelenik. A felületen keresztül lehetôség nyílik az összes belépésre felhatalmazott szervezet közötti 24 órás kommunikációra földrajzi korlátozások nélkül. 5. Globális: a rendszert földrajzilag nem korlátozza semmi. mind a saját szervezeteikkel.

20 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. . letöltés és lekérdezés a kor legbiztonságosabb technikai eszközével történik az adatok maximális védelme mellett. Adatvédelem: a rendszeren keresztül történô adatfelvitel. A csatolt file-ok az intranetes program elképzelt megjelenési formáját mutatják be a kezdô oldalon át a tervezett. illetve lehetséges oldalakig.

Csak egy gombnyomás. információkat. A MOB web oldal kialakításának alapvetô szempontja volt. egy jól megjegyezhetô. és ötleteket. A mi esetünkben szerencsére. és az aktuális hírek.hu . több leágazásos almenü. rövid történeti ismertetô a MOB-ról. és gyakran használt mozaikszót kaptunk.ember megtalálja a számára szükséges olimpiai sporteredményeket. (1. Jelen korunkban az élet minden területén megtalálható és használható a világháló. így a számítógépen folytatott „e-mail”-es levelezést. amit természetesen ötvözni kellett a közérthetôség. legyen az tôzsdei árfolyam vagy pedig különbözô hímzésminták. és az angol nyelv menüpontok. Ezért a honlap baloldali része mindig az aktuális napi híreket jeleníti meg. és jól megjegyezhetô legyen. mint a magyar sport legfôbb szervezete ezt a korlátlan „információ kapacitási” lehetôséget szerette volna kihasználni.így a honlapunkat is felkeresô . a szervezeti felépítés. legyen az hivatalos szervezet vagy magánszemély. Minden web oldal törekszik arra. hanem ô is részt vesz az internetes világban. pontokból álló tartalom szerepel: mint a hírek. és a környezetvédelem. hogy címe egyszerû. képeslapküldés és végül a levelezés. tanácso- kat szeretnék adni használatához. mindenki.az edzôk. stb. a Torino 2006.szakmai érdeklôdését segítse. A nyitókép alatt szerepel az olimpiai bizottság két különösen fontosnak tartott és ezért kiemelt területe a dopping. A nyitókép megjelenésénél elsôdlegesen a grafika. A függôleges elrendezésben nagy terjedelmû. vízszintesen mintegy díszítô sorként jelenik meg az elnöki köszöntô. aki a honlapot meglátogatja. az újságírók. kézzelfoghatóan az irodába. a támogatók.mob. közérthetô. Mindenki. és természetesen a sport területén is. Napjainkra a világháló szinte beszövi az emberek mindennapjait. az eredmények. annak fôtitkárairól. Elnöki köszöntô: a MOB elnöke. a célszerûség. Természetesen a nyitóoldalon tüntettük fel a honlap üzemeltetésében segítséget nyújtó cégeket 1 így az Axelero és a Westel logóit. csatlakozhat hozzá. hogy a látogatók széles rétegének érdeklôdését elégítsük ki. számára fontos információt. ábra) A továbbiakban menüpontonként haladva ismertetem azok tartalmát. így például a gazdaság. A nyitókép hármas tagozódású. a web áruház és a sportnaptár. Az internetnek az „információ kapacitása” korlátlan. és a magyar sportvezetôk . és a MOB alapszabálya. Így lett a honlap címe www. a MOB iroda dolgozói. és máris mindenki számára óriási információs adathalmaz válik elérhetôvé. a politika. a sportolók. sôt megfelelô regisztrációs eljárás után ô is mint „internetes résztvevô” lehetôséget kap saját honlapjának elkészítésére. információk feltüntetésével. a nemzetközi honlapok. az azonnali gépeken keresztül folytatott beszélgetést a chate-lést. Ezáltal nem csak a „világ” jön el hozzá. dr. a MOB bizottságai. A Magyar Olimpiai Bizottság. találja meg a neki megfelelô. ez különösebb gondot nem igényelt hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság kezdôbetûit összerakva. a lakásba hozza a világot. a szövetségek. elnökeirôl. a MOB elnökség tagjai. de minden sportot szeretô . és a legelsôk között készítette el saját honlapját.hu A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja Dikácz Ernô Magyar Olimpiai Bizottság.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 21 www.mob. stb. század legjelentôsebb számítástechnikai újdonsága az internet megjelenése volt. hogy a honlap fôleg a sportszakma . mellyel csatlakozhat a nemzetközi internetes hálóhoz. a látvány volt fontos. Schmitt Pál köszönti a honlap látogatóit (többféle formátumú lejátszási lehetôséget is biztosítottunk az érdeklôdôknek) Szervezeti felépítés: ezen belül megtalálhatók a MOB tagok. annak szerkezeti felépítését. Angol nyelv: a menüponttal lehet a honlap nyelvét angolra átváltani (nem a honlap teljes terjedelmében) . Természetesen a számítástechnika fejlôdésével újabb és újabb szolgáltatást találtak ki. Budapest A XX. a kultúra. felhasználásának csak az idô és anyagi korlátai vannak. az Athén 2004. Az alábbiakban ismertetem az olimpiai bizottság honlapját. Elsôdleges cél volt.

emlékhelyei Eredmények: Sportarchívum: Sydney és Salt Lake City olimpia eredményei 2001. VK. kvalifikációk: minden az olimpiai kvalifikációval kapcsolatos információ Web áruház: jelen pillanatban fejlesztés alatt áll Sportnaptár: minden sportágban a kiemelt versenyek (VB. szervezetük bemutatása Hírek: a MOA hírei. tudósítások a MOB belsô életérôl Pályázatok. olimpiai pontszerzôk) éves versenynaptára. (2 ábra) . továbbképzéseinek ismertetése Archívum: az összes hír archíválása. pályázatok: a MOA által szervezett vetélkedôk kiírásai. versenyszínhelyek: térképpel. ábra) Hírek: Hírek: aktuális hírek. információi Vetélkedôk. EB. idôrendi sorrendben való tárolása MOB kiadványok: Bulletin: negyedéves kiadvány a MOB ünnepi eseményeirôl Hírlevél : tájékoztató a MOB életérôl MOB fényképalbum: fotók. 2003 évi statisztikák olimpiai eredmények (jelenleg feldolgozás alatt) olimpiai arcképcsarnok (jelenleg feldolgozás alatt) Érdemérmesek: NOB érdemérmesek és kitüntetettek MOB érdemérmesek Athén 2004: Olimpiai játékok programja: napra kész olimpiai program Stadionok. megemlékezések) In memoriam: itt találhatók a magyar olimpiai bajnokok sírhelyei.22 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Magyar Olimpiai Akadémia: Elnöki köszöntô: a MOA elnöke dr. 3 limkekkel (3. koszorúzások. havi kiemelt nemzetközi versenyek naptára. Aján Tamás köszöntôje Szervezeti felépítés: a MOA tanács tagjai.2002. továbbképzések: a MOB pályázatainak. híradások a magyar és a nemzetközi sport világából. eredményei Fényképalbum: a MOA eseményei képekben (táborok. képek a jelentôsebb MOB 2 eseményekrôl. fotókkal Sportágak.

fejezem be a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának az ismertetését. ha észrevételük. célkitûzései. hatóanyagok. amit a doppingról tudni kell! (Doppinglista. Remélem. Wada információk. a honlap szerkesztôi a sportolókhoz hasonlóan szintén törekszünk a többre. hogy rajta keresztül is élvezni tudják a magyar sport. . Mi. támogatók: a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak a feltüntetése. a sportolók részt vétele a környezetvédelemben Röviden. Ezért is kérem Önöket. táplálkozás kiegészítôk) Környezetvédelem: a MOB Környezetvédelmi Bizottságának mûködése. doppingvizsgálatok. egyrészt anyagi képességeink korlátozottak. ötletük. és ezután minél gyakrabban fogják felkeresni honlapunkat. helyszínek a téli olimpiáról Nemzetközi honlapok: kapcsolatok. ez a rövid leírás felkeltette az Önök érdeklôdését weblapunk iránt. olimpiai bizottságokhoz. linkek a világ összes sportszövetségéhez.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 23 Magyar csapat: naprakész információk a magyar olimpiai csapatról Torino 2006: információk. szinte csak a fôbb pontokat érintve – betartva a szerkesztôi utasításokat . kritikájuk van a honlappal kapcsolatban. Mindezek ellenére szeretnénk továbbra is a legjobb tudásunk szerint szerkeszteni és mûködtetni az olimpiai bizottság web oldalát. és továbbítására e-mail formában Levelezés: ebben a pontban lehet írni a weblap szerkesztôinek (Megígérem hogy minden levélre válaszolunk! ) Doppingellenes küzdelem: Minden. tévedéseink elkerülhetetlenek. amelyben lehetôség van olimpikonok képeinek gyûjtésére. 4 olimpiai szervezôbizottságokhoz (4 ábra) Partnerek. azt jelezzék nekünk. hibáink. a pontosabbra. Sajnos. eredményei. magyar szövetségekhez. és mivel mi is emberek vagyunk. linkelési lehetôséggel együtt Képeslapküldés: egy érdekes játék. sportegészségügyi információs vonalak. az athéni olimpia magyar sikereit. a gyorsabbra.

és a sporttudomány igényli. Az elmúlt öt évben a “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratórium klinikákkal. onkológia. Az egyetemi “SZOMATODIAGNOSZTIKAI” laboratóriumban a humán infravörös vizsgálatok szerves részét képezik a logikai rendszerre épített vizsgálati módozatok összességének. szeptikus osztályok. A tanulmányok és a kezdeti saját kísérletek alapján az egyetemi kutatócsoport mindhárom “iskolát” elutasította. A vizsgálatok szervesen magukba foglalják az antropometriai. 2. hogy az elmúlt évtizedekben és jelenleg is a világon három ”iskola” uralja a humán infravizsgálatokat és kutatásokat. állóképesség meghatározását. hogy a vizsgálatok károsító hatást ne eredményezzenek. A vizsgálatok több populációt.a felállított laboratórium (minden vizsgálati eszközével) három fô területen használható eredménnyel. A KOMPLEX SZOMATODIAGNOSZTIKA. ezzel lehetôséget teremtve az összehasonlító és komplex vizsgálati elvek megvalósulására. Ezek a vizsgálatok elsôsorban a megelôzésre. Minden vizsgálati eredmény “diagnosztikus pontossága” szigorú kontroll mellett készült. Kiemelkedô munkának tekintjük a magyar olimpiai csapat sportolóinak rendszeres szûrését és a tanácsadását. orvostudományi kutatások és kísérletek. A diagnosztikában a komplex SZOMATOLÓGIAI elvekre épülô vizsgálati rendszerekre. reumatológiai. 1. ionizációt a képalkotó eljárások ne idézzenek elô. célzott vizsgálatokra.invaziv. A kidolgozott szakértôi “SZOMATOINFORMATIKAI” számítógépes program egyszerre kezeli az infra képeket az analóg RTG. fiziológiai. A WHO ajánlások alapján standardizált szûrôvizsgálatok minden esetben szakorvosi kontrollt igényelnek. Több vállalatnál. Összesítve: . A kifejlesztett szomatoinfra vizsgálati rendszer non. “tesztbateriákra” került a fô hangsúly. általános belgyógyászati. Az orvosi diagnosztikai eljárásoktól eltérôen a sportolók vizsgálatánál törekedni kell arra. képekkel (multi képalkotás).24 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A „SZOMATOINFRA” képalkotó vizsgálat értelmezése és alkalmazási lehetôségei Szacsky Mihály BME Természettudományi Kar. A harmadik iskola képviselôi a “topografikus” igen szenzitív színes képek alapján próbálták leegyszerûsített módon standardizálni a felvételeket. és ezzel ideálisan megfelel ennek az elvárásnak. orvoskémiai stb. és felállította saját elméletét “az emberi szervezet infra emissziós” vizsgálatára. A vizsgálatot végzô orvos. ultrahang stb. szomatologus a vizsgálati eredményeket akár egyszerre jelenítheti meg a monitoron. 000-fö feletti vizsgálatot végzett. Budapest A Budapesti Mûszaki Egyetemen 1979-óta folynak humándiagnosztikai. Ezeknek a vizsgálatoknak a száma igen magas. a kontrollvizsgálatok összehasonlítására. eljárásokat. A szakorvosi igény szerinti vizsgálatok kiterjednek az ortopédiai. teljesítmény élettani folyamatokat stb. valamint a párhuzamos vizsgálatok futtatására. 3. a prevenció igényei alapján tervezhetô életmódra és életvitelre keresik a választ. . A “tesztbateriák” mennyiségi és minôségi vizsgálatait a kérdésfeltevés alapján elôre meghatározott vizsgálatok összességére épülnek. I. A vizsgálati eredmények minden esetben archiválásra kerültek. A szakirodalmak alapján megállapítható. A program alkalmas a “kartonozói” rendszerre a képek archiválására. kardiológia. korcsoportot stb. korházakkal. A második iskola a “kontakt termografia” tovább fejlesztését tûzte ki célul. nôgyógyászat. Az egyetemi hallgatók rendszeres szûrése 1995-töl. Az elsô iskola képviselôi az RTG és a GAMMA (radiológiai) vizsgálatok analógiájára építve morfológiai vizsgálati eredményeket tételeznek fel. orvos csoportokkal 60. érintett.INFORMATIKA rendszer az infravörös sugárzáson alapuló képalkotó vizsgálatot alkalmazza diagnosztikájában. ami alapján a bôrfelszínen mérhetô abszolút hômérsékleti pontokat tekintette diagnosztikus értéknek. mint szolgáltatás mûködik. cégnél munkaalkalmasság kiegészítô vizsgálatok is folynak. stb. A testnevelés. Az infravörös hullámok humán vizsgálata a non-invaziv eljárás és a magas szenzivitás alapján a szakértôi programmal alkalmas az ideális prevenciós megelôzô egészségfelmérô programok lefuttatására. hogy a diagnosztikai eljárások objektív és természettudományosan megalapozott vizsgálatokkal végezze az egészségi állapotok felvételezését. A vidéki városokban történô szûrôvizsgálatok vegyes korcsoportokat érint.

munka stb. mely vizsgálatokat veszik igénybe. A végsô diagnózis után az alkalmazott terápia hatékonyságának kontrollját gyorsan és pontosan végzi. mikrohullám stb. II. lappangó betegségek pontos felderítését. Ezért a célzott szakorvosi kérésekre is pontos. A kidolgozott “SZOMATODIAGNOSZTIKAI-SZOMATOINFORMATIKAI” rendszer a minden szakvizsgálathoz szükséges általános vizsgálatokat tartalmazza. csoportra jellemzô. egyértelmû. A felállított laboratórium napi rendszerességgel üzemel. kísérletek átállása külön idôt nem igényel. A SZOMATOINFRA mint leíró jellegû diagnosztika részletezi a fiziológiai állapotot. az infra vizsgálatok gyorsaságuk és pontosságuk alapján ki tudják szûrni. az anatómiai és élettani összefüggéseket stb. félre nem magyarázható válaszokat lehet adni. ami alapján a szakirányú szûrôvizsgálatra történô utalás segíti a kialakuló. Az infra vizsgálatok a célzott mûszeres vizsgálatok sorrendjé- . infrasugárzás.). A rutin vizsgálatok.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 25 nek meghatározását. Az I. csontcementek kötési hômérséklet stb. 250 szûrôvizsgálati módszert alkalmaznak. traumatológiai. III. mely régióban található morfológiai. Radikális termikus hatások vizsgálata. a funkcionális folyamatokat. A szakorvosi diagnosztikát jól megfogalmazott kérdésfeltevéssel és célzott humán infra vizsgálattal lehet segíteni. hogy a vizsgált személyek a SZOMATODIAGNOSZTIKAI laboratóriumból kerülnek szak szûrôvizsgálatra vagy szakorvosi vizsgálatra. a thermonecrotikus határértékek meghatározás (csontcsavarokfúrók élszél súrlódási termikus hatás. Ennek a metódusnak alapján sajátos tesztbateriák segíthetik a különféle alkalmassági vizsgálatok összeállítását (pl. Néhány lefolytatott és folyamatban lévô kísérlet: s a különbözô kötôszövetek természetes infra emissziója. s hôprovokációs válaszok az idô függvényében. lokalizációját is képes behatárolni és segíteni. sport. cso- A szakirodalmi adatok alapján kb. stb. fiziológiai eltérés. élettelen állapotban különbözô hômérsékleten s a különbözô kötôszövetek kontaktális hôátadási hányadosa és az emissziós régiók eloszlása s a különbözô kötôszövetek abszorpciós képességei (vegyes elektromágneses spektrumuk hatására) s a kontaktális szummációs hôértékek nyugalmi állapotú infravörös kisugárzásai. kutatások.) s gyógyszerek hatásvizsgálata s nem természetes termikus hatások megjelenése és kivetülése s mûtéti. A felállított és mûködô komplex laboratórium alkalmas orvostudományi speciális kísérletek folytatására. orthopediai.) s Az emberi szervezet hôszabályozásának infravörös jegyei. a hyperthermiás és a hypothermias állapotok válaszreakciói. mivel a szoftver alkalmas az azonnali elkülönítésre. hogy általában az emberek szubjektív megítélés alapján választják ki. (ultrahang. Ez olyan idôigényes.

Gyermek Traumatológia. Entz L. Folyóiratok Kórház és Orvostechnika Szacsky M. évf.: Humán képalkotó vizsgálatok infravörös tartományban XXXV.. (szerk) Operativ Töréskezelés Szacsky M. A termoviziós detektálás és diagnosztika alkalmazásának lehetôségei a humán klinikumban XLVII..: Infravörös diagnosztika Laboratoriumi Információs Magazin 1999/7. Szacsky M. Konferencia Hargitai E. Brachialis occlusio dilemmája a subacut és krónikus szakaszban. 1995/2.y. Medintel Könyvkiadó 1999. Benedekfi Ö. ezzel elôsegítve a “ szükséges és elégséges” vizsgálatok számának kiterjesztését. archiválással stb.). évfolyam 5 1997. faktorértékeket. A tapasztalat alapján a prevenciós alapszûrések. nov. Pécsváradi Zs. Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmazásának lehetôségei XXXV/2.2002. Cziffer E. A vizsgált személy a kidolgozott és értékelt infraképeket.: Az infravörös humán monitorozás elméleti alapjai XXXV. pl.. a lágygammasugaras densitásmérô. és azt befogadta az orvosdiagnosztika metódusok közé. életviteli és életmód programokat azonnal magával viheti. Honvédorvos Szacsky M. MEDICUS UNIVERSALIS Májer J. Gyógyfürdôügy. Balneológia. A tárolt anyagok azonnal és halasztva feldolgozhatóak. Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala. Kövári T. External fixation of small bones M. Az ETT határozata alapján az Egészségügyi. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by telethermography Literatura Medica 1994. Irodalom Könyv fejezetek: E. október Kórház és Orvostechnika Szacsky M. 2002. mint „SZOMATOINFRA diagnosztikai rendszer”-t. Pécsváradi Zs. A szakirányú infrafelvételek értékeléssel képkiadással.évfolyam 6 1997. múlti képalkotó rendszerek stb. Nádor V.: Infravörös monitorozás angiológiai alkalmazása. más vizsgálatokkal összevethetôek és korlátlanul bôvíthetôk. 1997 Meskó É. Ilyen kiegészítések és fejlesztések.-dec.: 52. Cziffer E. A komplexitás érdekében folyamatosan bôvítjük a laboratórium diagnosztikai mûszerparkját. . A gyermekkori törésekhez társuló art. Szacsky M. Gyógyidegenforgalom Major Z. EKG. Teletermográfiaszepszis detekció Springer Hungarica Kiadó Kft. spirometriát. Farsang Cs. HU/19635239-243 számon bejegyezte.: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 2000 LABINFÓ Szacsky M.. Az elmúlt évtized kutatási eredményeit az Egészségügyi Tudományos Tanács elfogadta. 20 percnél több idôt nem vesz igénybe. Szeberin Z. feldolgozások. Cziffer (szerk. célzott irányítások 30 percet vesznek igénybe. (szerk. Minifixation. Szacsky M.) Belgyógyászati Angiológia Szacsky M. a különféle “ hôprovokációs” kiegészítôk..26 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 HÚGYÚTI FERTÔZÉS portosításra és archiválásra.

ha figyelembe veszi speciális szükségleteiket. az esélyegyenlôségi törvény tükrében a sportra vetítve kimondja. A már említett 1998-as fogyatékosok esélyegyenlôségérôl szóló törvény szerint 2005-ig akadálymentesíteni kell minden középületet és információs teret. Szeretném érzékeltetni. tapintható. évi XXVI. Forrás: European Charter on Sport for All: disabled persons (1987) European Sports Charter (Recommendation No. önállóbb. s kivált a fiatalok sportjának nagyon komoly társadalmi és nemzetgazdasági hatásai vannak éppúgy az épek. nem csak testében. Mindkét tevékenység összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá válik az Internet által. értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak fogyatékosnak. hogy e törvényben foglaltak alapján a weboldalát tegye “olvashatóvá” mindenki számára. toleránsabb. nagyítószoftverek. Az internet felhasználási területei két nagy csoportba sorolhatók: az egyik az információszerzés. A társadalom szemléletváltozására van szükség annak érdekében. hiszen a grafikus programokat is értô felolvasóprogramok.azaz elérhetôség és átélhetôség – teremtheti meg azt a pozitív motivációs bázist. amely esetenként. hogy a mozgáskorlátozottak körében a modern technika az élet megkönnyebbítését hozhatja. siketek. hogy megteremtsük annak feltételeit. Aki sportol. Az ENSZ ajánlásainak értelmében Európában egy szélesebb réteget magában foglaló szabályozás alapján élhetnek elôjogokkal a fogyatékos emberek (például transzplantáltak). hogy elôtérbe kerüljenek az ember jó fizikai. Braille-írásos kijelzôk. Fontos megemlíteni. Az itt megfogalmazott célok elérésében az Internet gyorsuló ütemû fejlôdése új és újabb lehetôségeket biztosít. a vakok. A honlapok akadálymentesítésével mindenki jól jár! Látogatói meg fogják hálálni. szellemi és szociális közérzetének megteremtését. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról) öt területen szabályoz: a mozgáskorlátozottak. De joggal elvárható a közintézmények. amelyre fölépülhet ennek a rétegnek az infokommunikációs társadalomba való integrálódása. Ezek megjelenése a központi sportportálokon elengedhetetlen. hogy az országban minél többen érezzenek belsô késztetést a mindennapos testmozgás. egészségesebb lesz. Az emberi kapcsolatok szélesebb körû kibontakozása is hozadéka a nehezen mozgó és ezért egymáshoz – hozzánk – is nehezebben eljutó embertársaink számára. A sportnak. az egyenrangúság és az integráció elve teljesíti ki. szolidárisabb. mint a fogyatékosok között. hazánkban az esélyegyenlôségrôl szóló törvény (1998. karakteres kezelôfelületûek. kreatív cselekvô-. A társadalom a sport fejlesztésének eredményeként nyitottabb. Ezért a fogyatékosok sportját méltán tekinthetjük az integráció „iskolájának” is. a sportlétesítményeknek mindenki számára használhatónak és megközelíthetônek kell lennie. A hatályos Sporttörvényt az egyenjogúság. vagy különbözô szintû versenyeken eredmények elérése céljából”. és korábbi önmagához képest sokkalta nagyobb szellemi erôkifejtésre képes. Fontos. Természetesen nem várható el minden hobbioldal és honlap üzemeltetôjétôl. Budapest A fogyatékosság Magyarországon ugyanúgy. beszélô szoftverek költségigényesek. A fogyatékos emberek részére a „virtuális szabadság” . az infokommunikációs társadalomba való integrálódás pedig a társadalmi hasznosságot jelentheti. a tágan értelmezett akadálymentesítéssel – az épek sportjával integráltan – jelentôsen javítani lehet a fogyatékos emberek életminôségét. a másik a kommunikáció. így a weboldalakat is. hogy minden állampolgárnak joga van a testmozgáshoz. A sport eszközrendszerével. R (92) 13 REV) . hogy minél elôbb megtegyék a megfelelô intézkedéseket oldalaik akadálymentesítése érdekében. Az Európai Sport Charta definíciója szerint a sport “minden olyan fizikai tevékenység. vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erônlét fejlesztését szolgálja. mint az EU-ban. esélyegyenlôségük megvalósítását. a lakosság 10 százalékát érinti. a sport iránt. de lelkében is erôsebb. társadalmi kapcsolatok teremtése. országos sportszervezetek honlapjaitól. Fogyatékosok sportja osztály. és optimális teljesítôképességének fenntartható megújítását szolgáló magatartásformák. hogy a megoldásban összefogásra van szükség a sport mind kormányzati mind a civil oldala felôl.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 27 Információ és kommunikáció a sportban Akadálymentes sportvilágháló Dorogi László GYISM.

technikai vezetô. A kézilabdában különösen fontos a meccsek idôpontjainak. NBII és az OSB játékosai kerülnek be a rendszerbe. játékvezetô. Mikor a www.28 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Informatika a kézilabdában Gigler Péter Magyar Kézilabda Szövetség. Elviekben a meccs után fél órával fel kell vinniük az eredményeket. 2002 júniusában elkezdôdött az MKSZ belsô információs rendszerének (HBN) fejlesztése. Magyar- . A HBN egy alaposan megtervezett rendszer. …) felvihetô és hozzárendelhetô csapathoz. Ez tetemes mennyiségû adat. Jelenleg az NBI. felhasználónévvel és jelszóval védett rendszer. tartalmak terén. bármikor az interneten keresztül hozzá lehessen férni a rendszerhez. A játékosok adatainak rögzítése kulcsfontosságú a statisztikák teljességének érdekében. A HBN rendszer magas védelmi szintû. Ráadásul meg kell oldani a késôbb keletkezô kartonok felvitelét. így akár egy internetes kávézóból is könnyûszerrel felvihetünk egy mérkôzés jegyzôkönyvet. Így jegyzôkönyvek is csak ezekhez a csoportokhoz érhetôk el. aminek elektronikus formában való rögzítése folyamatban van. ha a portál megfelelôen van tervezve. a fentebbi szempontok voltak az irányadóak. fórumok segítségével. hogy bárhonnan. mint amire jelenleg használják. statisztikáinak megjelenítése.hadballnet. Sajnos az ország játékosainak nagy része fôleg az alacsonyabb csoportokban szereplô játékosok csak kartonokon szerepelnek.hu. hogy ki melyik csapatban játszott. csak a végeredmények érhetôk el. vagy www. 7 év alatt az eredeti célkitûzések nagy része megvalósult és párhuzamosan számos újabb igény merült fel idôközben. edzô. Ez biztosítja. hanem gyakran változó interaktív portálokkal is. Már nem csak ritkán változó oldalakkal találkozhatunk. Ténylegesen csak az NBI és az NBI/B jegyzôkönyvei kerülnek fel. Ezek mindenki számára értékes információk. ami biztosítja. hogy az oldal informatikus beavatkozása nélkül is mozgásban legyen. amibôl az MKSZ által évente kiadott címlista készül. cikkeket. Ez egy we- bes Java alapú technológiával megvalósított program. mint egy böngészô. és jóval többet tud.hu. vagyis egyfajta közösség kialakulását eredményezheti. ami egy már mûködô rendszer tapasztalataiból építkezett. Például híreket. hogy az olvasók maguk is aktív részeseivé válhatnak szavazások. A rendszerbe minden kézilabdában érintett személy (játékos. Ehhez nem szükséges más.index. Budapest Manapság Magyarországon az internet elérés egyre nagyobb penetrációjának és a kapcsolatok gyorsaságnövekedésének köszönhetôen látványos fejlôdést figyelhetünk meg az interneten elérhetô információk. akkor a jogosultsággal rendelkezô személyek információ felviteli lehetôséget kaphatnak. mint például www.origo. egyesülethez. Másfelôl. csapatok adatai. Jelenleg 13600 személy található az adatbázisban.hu jórészt saját erôbôl elindult 1996-ban. Rögzíthetôk az egyesületek. Az utóbbi két csoporthoz. Jelenleg a szövetség ver- senybizottságán kívül az idei szezontól kezdve az NBI-es csapatok is használják a mérkôzések jegyzôkönyveinek rögzítéséhez. NBI/B. mérkôzéseredményeket vihetnek fel az oldalra. Ez 1997-tôl kezdve folyamatosan bôvül és nyomon követhetô. Ezen oldalak legfôbb elônye.

Ez nem igényel különösebb számítástechnikai ismeretet. eredmények regisztrálása és a statisztikák (góllövôlista. A baloldalon megjelenô menüben lehet kiválasztani.hu-n lehet megtalálni. címlista. Mérkôzés idôpont rögzítés. Sajnos a megyék nem nagyon ismerik ezt a lehetôséget.handballnet. játékosok. A www. Ezek képezik az alapját a www.hu-t jelenleg a felhasználók látják el tartalommal.és nemzetközi meccsek rögzítésére is. A góllövô lista. serdülôbajnokságok. csapatstatisztikák. Kereshetünk szezon és csapatkategória szerint. A HBN rendszer alkalmas lenne erre a feladatra. dokumentumot szeretne elhelyezni az oldalon. ak- . …) segíti a munkát. ami alatt a mérkôzéseket láthatjuk és ezen belül férhetünk hozzá a mérkôzések statisztikáihoz. Játékvezetô küldés. Az 1997/1998as szezontól kezdve fellelhetô az összes tabella. mérkôzéslista. hogy cikkeket és dokumentumokat tehessen elérhetôvé. csapatstatisztika.ithelp. csupán egy internet kapcsolat kell hozzá.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 29 országon a legtöbb megye elég szegényes lehetôségekkel rendelkezik számítástechnika terén. Elérhetôségünket a www. hogy melyik statisztikát kívánjuk elérni. Az oldal legfôbb erôssége a statisztika. A tabellákon rákattinthatunk a csapatokra. így a weben sem jelenik meg automatikusan.hu a mai napig nyitott mindenki számára. A megyék alatt lehetôséget kapott az összes megye. A HBN rendszer további funkciói még: Sorsolás. játékvezetô küldések. Pályák adminisztrálása. gyermekkézilabda.handballnet. ami többnyire excel táblázatok babrálásában merült ki. strandkézilabda. jóllehet ezt nem használják.hu-n megjelenô információknak és ezek támogatják a dolgozók eddig meglehetôsen idôigényes munkáját. hetes lövô lista. ez nem meglepô módon a statisztika menüpont alatt érhetô el. aki valamilyen kézilabdával kapcsolatos információt. A mérkôzéseknél lehetôség van a kupa. Játékengedély kiadás. …) karbantartása. általában nem megfelelô az informatikai felszereltség és sok helyen a számítógép használat is gondot okoz. hacsak valaki kézzel fel nem teszi. sportszerûségi lista. mégis nagyon kevesen élnek ezzel a lehetôséggel. A www. Ezt sokan nem veszik észre.handballnet. Itt lehet igényelni felhasználónevet és jelszót. Csak felsorolásképp néhány menüpont: bizottságok elérhetôségei. Tabellák lezárása és természetesen számos riport (góllövô lista. viszont elég nagy terhet ró rájuk a csapatok.

A multimédia fogalmába a videók is beletartoznak. A www. . Ezt a hírek frissítésével lehet elérni. Más sporttal foglalkozó oldalakon pár éve megjelent a mérkôzésközvetítés. A lehetôségek szinte kimeríthe- tetlenek. Ehhez sportfotósok képeit kívánjuk az oldalon elhelyezni. a webes kultúra és szokások is sokat fejlôdtek. egyébként a játékosok adott szezonra vetített statisztikáit olvashatjuk ki a sorokból. Így dokumentumokat tölthet fel.hu-n lehetôség lesz privát fórumok létrehozására. A tervekben szerepel a játékosok képeinek kigyûjtése. A fôoldalon ez komoly szerephez jut. hetes statisztika csak annyiban különbözik egymástól. Fontos. Ezzel hatékonyabbá tehetô a kommunikáció a létrejött csoportban. ezek az adatok még egyáltalán nem fedik le a kézilabdában keletkezô nagy mennyiségû statisztikai adatot.handballnet. ahova meghívásos alapon kerülhetnek be felhasználók és e-mailben értesülhetnek róla. hogy különbözô módon vannak rendezve az adatok. A webes technológiák és módszerek látványos javulása miatt egyre jobb eszközök segítik a portálfejlesztést. hogy az oldalra látogatók naponta új információkhoz juthassanak. de a cél mindenképp a bôvítésük. ha valaki új hozzászólást tesz. A személyek menüpont alatt csapatok játékosait láthatjuk és a játékosokra külön rákattintva az elôéletüket tanulmányozhatjuk. ami a látogatottságot növeli és a szponzorok figyelmét is felkeltheti. cikkeket írhat. Egy weboldal erejét a multimédiás tartalom nagyban növeli.30 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 ciógól lista. hogy nagyobb mennyiségû videó kerül az oldalra. ezért ez a közeljövôben nem valószínû. ami meglehetôsen fogyasztja az erôforrásokat. Az edzôk ezen keresztül figyelemmel kísérhetnék az egyes fiatal tehetségek és más csapatok játékosainak statisztikáit. ami biztosan növelni fogja az oldal népszerûségét. ami percenként szöveges formában tudósítja az olvasót az eseményekrôl. Rengeteg kép vár feldolgozásra és kategorizálásra. Mint említettem. és hogy egy komolyabb elemzésekhez is kitûnô forrást biztosító információbázis jöjjön létre. Ez is a tervek között szerepel bár ez nem csupán technikai kérdés. A fórumok szinte minden magára valamit adó portálon jelen vannak. Remélhetôleg sikerült felkelteni az érdeklôdést minden a téma iránt érdeklôdô olvasó számára és rövid betekintést nyújthattunk a magyar kézilabda internetes világába. ami felviteli lehetôséget biztosít számára. Az új portál alapja a felhasználókezelés. fórumokat és kérdôíveket hozhat létre. hanem képeik között is böngészhetünk. Így a statisztikában nem csak a játékosok eredményeit olvashatjuk. amivel a felhasználók számára jogosultságtól függôen olyan funkciókat tesz elérhetôvé. Ezért felvetôdött az igény egy rugalmasabb és felhasználóbarátabb portálra. ami az újonnan megjelenô portálokon érezhetô pozitívumként jelentkezik. A mérkôzések városonként és fordulónként menüpont alatt kereshetünk lejátszott és még le nem játszott mérkôzések után.

A Nemzeti Labdarúgó Akadémia jelentôs központi forrásokat felhasznál- va mûködteti az iskolai labdarúgás országos hálózatát. Mi is az a Hydra? q A Hydra képes arra. amelynek bemuta- 4. döntés elôkészítésre való rendezése. hanem 2003. E célból fejleszttettük ki a Hydra célszoftvert. jól demonstrálható statisztikai bázist tudjanak kialakítani és felmutatni. q Természetesen mivel a kapcsolat kétirányú. hogy az adatok ➤ összegyûjtését. Elôadásom két alapvetôen elkülönülô részbôl építkezik. Összegzésképpen tehát a Hydra alapvetô célkitûzése az. hogy egy államilag finanszírozott utánpótlás-nevelô program mûködését segítse úgy. átlátható koordinációja megoldhatatlan lenne az elemek biztonságos. ugyanezeken az elérési helyeken a bevitt információk meghatározott hozzáférési szintenként rendszerezve bármikor el is érhetôk. a források megszerzését szolgáló vezetôi döntések elôkészítéséhez korrekt. a hálózatához tartozó játékosok száma pedig megközelíti a 100. ôszétôl mûködô valóság. célkitûzés. biztonságos nyilvántartása és azoknak elemzésre. amely már több mint 40. több mint 1.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 31 A Hydra regisztrációs és nyilvántartási rendszer bemutatása Kovács János Nemzeti Labdarúgó Akadémia. a világhálóra tereli. ábra . hogy a szükséges adatokat decentralizált módon gyûjtse össze. q Minden szervezetnek – és igaz ez természetesen a sportszervezetekre is –.000 fôt. E rendszer mûködtetése. E tevékenységének súlyponti eleme valamennyi rendszeradat begyûjtése. a világ – esetünkben Magyarország – bármely Internet hozzáférési pontjáról. A Hydráról általában 1. Budapest I. megoldandó feladat. 2. hogy bemutassa a Hydra nevû adatbázis építô és rendszerezô önálló fejlesztésû szoftvert. nyilvántartása nélkül.000 játékos. ábra tására vállalkozom.000 edzô és nevelési-oktatási intézmény adathalmazait fogadta be és regisztrálja. amelyek központi forrásokból is finanszírozzák tevékenységüket létérdeke. II. Bevezetés Az elôadás arra vállalkozik. ➤ nyilvántartását ➤ és rendszerezését informatikai alapokra. Elöljáróban fontos megemlíteni. hogy munkájuk bemutatásához. Mi a Hydra célja? Az NLA szakmai kapcsolatrendszere több ezer szervezeti egységet érint. valamint a program világhálón látható felületeinek rövid ismertetésébôl. jól kezelhetô regisztrációja. a Hydra általános bemutatásából. hogy ez a program már nem csak egy elképzelés. q 5.

és azokba való betekintésre nyújt számára lehetôséget. amely tartalmazza valamennyi intézmény alapadatait. amelyek teljesülése elsôsorban az NLA. q A Hydra fejlesztése során 4 fontos alapelv teljesülését tûztük ki célul. ábra közvetlen adatbevitelre. Ezt figyelembe véve is fontosnak ítéltük. Például a Góliát-program tekintetében kiemelkedôen fontos a játékosok adatainak nyilvántartása is. amely értelmezhetô egyrészt az üzemelés biztonságára. 10. (Kérem. valamint sportszervezetek. ahol azonban erre még sincs lehetôség. 8. míg a labdarúgó diákolimpiánál nem vagyunk kíváncsiak a résztvevô játékosok nevére. III. megközelítôen sem 100 %-os ezeknél a szervezeteknél. dia) A fenti. hogy lehetôséget biztosítsunk már az iskolák szintjén is a s 2003/4 9. azért tartottam fontosnak mégis bemutatni. A biztonságos mûködés elvét. mert adatvédelmi törekvéseinket demonstrálja. a köszöntô oldal után a fenti lapon választhatja ki az ôt érintô szakmai programot. típusáig. illetve fô tulajdonosának a GYISM érdekeit szolgálják. Minden felhasználó a rendszergazdától olyan induló jelszót kap. vagy elegendô – minimális – tudás. Ha valaki ezt a jelszót nem ismeri. A felhasználó gyakorlatilag ebbôl a kettôs rendszerû háttérbázisból nem érzékel semmit. ott eseménycentrikusan kellett a nyilvántartást felépíteni. csakúgy mint bármely más adatbáziskezelô rendszerben. amely az ô általa kezelt területre vonatkozó adatok felvitelére. 3. körzeti. területekhez enged hozzáférést. Mindegyik szint más-más programokhoz. vagy megyei szinten kell és lehet az odáig lemezen vagy papíron eljuttatott információkat kezelni. (Jelszó ábra. az elnevezéstôl a sportlétesítmények számáig. ha van is biztonságos hardver háttér és Internet kapcsolat. 4.hu Internet címre klikkel. ábra programot is képes kezelni. mert megmutatja. Tapasztalatunk szerint. személyes információkhoz nem tud hozzáférni. területi elv szerint épülnek fel a támogatott programok nyilvántartásai.nla. hogy a Hydra két jól elkülönült háttér felülettel rendelkezik. önkormányzatok. A Hydrába feltöltöttük az Oktatási Minisztériumtól megvásárolt országos nevelési-oktatási intézményi listát. másrészt az adatkezelés biztonságára. A programok száma természetesen bôvíthetô. hogy hangsúlyt helyeztünk a begyûjtött adatok védelmére. A rendszer felhasználói 7 vertikális szintre kerültek besorolásra. szerkezetük sok elemükben hasonló. dia) Látható. amely a hálózat végpontjain megjelenô használók érdekeit tartja szem elôtt. valamint az optimális sebesség elérésének elvét. sok elemükben pedig különbözik. A Hydra rendszer felhasználói felületei Az elôadás írásos változatában nem térek ki a TF-en bemutatott prezentáció valamennyi elemére. Ez a fajta kialakítás elsôsorban az adatvédelmet biztosítja. válasszon az alábbi lehetôségek közül ábra. 9. Aki a hydra. a felhasználó-barátság elvét. A végfelhasználóknál szükséges paraméterek A rendszer használói a periférián elsôsorban nevelési-oktatási intézmények.32 MAGYAR EDZŐ q Az adatok összegyûjtésén túl a felhalmozott információ bázisból meghatározott rendszerben statisztikai és listás lekérdezésekre van lehetôség. (Kérem válasszon támogatási programot ábra. ott felsôbb. csak néhány jellegzetes oldal bemutatására kerül sor. hogy a Hydra egy idôben és azonos bázison több támogatási 8. A Hydra felépítése Látható. nem túl informatív dia azért kerül bemutatásra. a sokoldalúság és funkcionalitás elvét. méretéig bezárólag. hogy természetes módon. Szintén értelmezni képes a rendszer az EU-s kisrégiók . dia) Látható. a védett.

lehetôséget biztosítva így sportszakmai típusú. 20. amely természetesen görgetéssel sokkal több információt mutat. illetve jelölhetjük ki azokat a szervezeteket. sôt a szervezetet vezetôk adatait. tehát egy csapatjáték szolgálatára jött létre. és egyben közvetlenül segítve a testnevelôk. hogy nyilvántartjuk a szakmai képesítésekre vonatkozó információkat. bejutunk annak OM listáról kinyert adatbázisába és szükség esetén – természetesen csak magasabb hozzáférési szinten – pontosíthatjuk.000 fajta egymástól eltérô dokumentum kinyomtatását tették szükségessé. valamint olyan adatokat is. azonosításra alkalmas adatokon túl nyilván lehet tartani a különbözô szakmai típusú teljesítménytesztek eredményeit. Ezt mutatja be az „Intézményi adatok” ábra. Esetünkben azért is fontos ez. akik adott szakmai programunkhoz csatlakoztak. hiszen állásfoglalást kértünk tôle a regisztrációs rendszerben tárolt személyes ada13. a szükséges mellékletekkel. aktualizálhatjuk is azt. amelyek munkaszerzôdés megkötésekor elengedhetetlenek. testnevelôk. Ennek célja az. közepétôl EU-s pályázati pénzek megszerzésekor. lehetôségre kívánom felhívni a figyelmet. edzôk munkáját. A játékosoknál például az alapvetô. ábra Jól látható a fenti ábrán. longitudinális vizsgálatokra is. el legyenek juttatva a partnerekhez. az EU konform közigazgatási rendszerhez való igazodáskor már ezt a szisztémát kell elôtérbe helyeznünk. hogy 2004. válasszon az alábbi lehetôségek közül – betûk A-tól Zs-ig. hogy a csapatbevitelnél is – mint bármely más adatsor felvitelénél – beépítettünk minimum követelményeket. edzôkrôl. 2003. szervezôkrôl a Hydra. az ahhoz kötôdô edzôk. Az alább bemutatott képernyôn keresztül gyorsan. alá legyenek írva. illetve túlkoros játékos rögzítésekor nem engedi a program. nagyságrendekkel megkönnyítve az ezzel összefüggô korábbi munkavégzést. a vezetéknév kezdôbetûje alapján kereshetôk ki a korábban bevitt testnevelô. edzô adatai. össze legyenek kapcsolva. ôsze során az intézményekkel. A szervezetek listáján kijelölve a megfelelô intézményt. hogy a dokumentumok – miután elôjöttek a nyomtatóból – rendszerezésre kerüljenek. hogy képes a nyilvántartott adatok felhasználásával egyedi dokumentumok nyomtatását elôkészíteni. dia) Egy szervezeten. Záró gondolatok Végezetül néhány – a Hydrával összefüggô – általam fontosnak ítélt szempontra. mert a támogatások kalkulációjának bázisa a szervezetek- ben mûködtetett csapatok száma. lehetôség van a játékosok adatainak csapatokba rendezésére. Persze ez a szolgáltatás sem teszti szükségtelenné azt. Tekintettel arra.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 33 10. valamint a csoportvezetôkkel és szervezôkkel megkötött szerzôdések. 1. hogy a jövôben az adatbázist már ebben a rendszerben kezelhessük. edzôk nyilvántartása is hasonló rendszerben történik. hogy kihasználható legyen a Hydra azon fontos és kitûnô szolgáltatása. 13. dia) IV. A csapat „alakítást” például az adott korosztályban meghatározott számú játékosnál kisebb létszám esetén. A megyéken keresztül tudunk eljutni. tehát a kistérségekhez (körzetekhez) és azokon belül találjuk meg. (Kérem. intézményen belül kezelni tudjuk az oda bevitt játékosok. hogy alapvetô adatokat kezel a testnevelôkrôl. Tovább görgetve az oldalt az is látható lenne. dia) (Edzô adatainak módosítása. Kapcsolatban vagyunk az adatvédelmi ombudsman hivatalával. Nyilvánvaló. 18. Itt hívom fel a figyelmet arra. annak érdekében. elôre elkészített átadás-átvételi jegyzôkönyvekkel együtt megközelítôleg 10. A testnevelôk. hálózatát. ábra . hogy a Hydra primér szándékkal a labdarúgás. (Intézményi adatok ábra. Ezt a munkát a Hydra felhasználásával végeztük el. listáit is.

hogy már mûködik. Körülbelül 50. az adminisztratív ellenôrzésre. Talán ez utóbbival vagyunk lépéselônyben más adatbázis kezelô – és csak kezelô – programokhoz képest. ábra . 20. a sportági átjárásoknak a vizsgálatát. (A Hydra elônyei. az esetleges átfedéseknek.34 MAGYAR EDZŐ 18. illetve a sportágakban szerepet vállaló szervezetek. és az adatbevitel módja decentralizált. dia) 3. edzôk és sportolók egymáshoz való viszonyának. hogy egy ilyen – vagy ehhez hasonló – jól mûködô rendszer véget vet az önámító. valamint a különbözô sportágak. hogy a Hydra bázisán valósítjuk meg a Sport XXI. Programhoz kötôdô további sportágak adatbeviteli és regisztrációs rendszerét is. A GYISM 2003. Álláspontunk szerint olyan szisztémát alakítottunk ki. Bízom benne. országos hálózaton teszteltük. A Hydra ennek a célkitûzésnek szolgálatában tovább bôvíthetô. A Hydra rendszer elônyeinek bemutatásakor egyik legfontosabb sikernek ítélem azt. és a korrekt döntések meghozatalát megnehezítô hamis statisztikák idôszakának. 21.000 egységbôl építkezik most az adatbázis. ábra 21. A közös adatbázis jól segítené a több sportágas program operatív irányítását. a világhálón keresztül történik. mégis lehetôséget ad az operatív feladatok elvégzésére. 2. Utánpótlás-fejlesztési Program. amely megfelelô védelmet nyújt a személyes adatok számára. ábra s 2003/4 tokra vonatkozóan. valamint a döntés elôkészítés statisztikai szempontú megalapozására. Az az – a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel közös – elképzelésünk. ôszén elôkészített új kezdeményezése a Sport XXI.

ábra 5. ábra 4. A váztól kezdve a villán keresztül a fogaskerekekig minden egyes alkatrész tervezése a különbözô tervezôprogramok felhasználásával számítógépen történik. információgyûjtésben. a mozgáselemzésben. ábra Optimális vázméret és üléspozíció kialakítása Az ergométeren végzett teszt során a harminchárom fluoreszkáló mérôpontot hat darab infravörös kamera segítségével viszik számítógépre. az üléspozíció kialakításában. a hajtástechnika optimalizálásában. Hallatlan jelentôsége van a kerékpár megtervezésében. a szimulátoros edzés végrehajtásában.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 35 Az informatika felhasználási lehetôségei a kerékpársportban Vasvári Ferenc – Fülöp Tibor MAgyar Kerékpáros Edzôk Társasága. az aerodinamikai tervezésben. ábra 2. Kerékpárok tervezése A korszerû kerékpárgyártás az informatika felhasználásával történô kerékpártervezésen alapul. a „Yasec” mûhelyben készült. a teljesítmény-diagnosztikában. Az így nyert adatokból a . (1-2-3-4-5. ábra A kerékpársportban a sporttudományok állandó fejlôdése mellett elengedhetetlen az informatika kelléktárának felhasználása. A professzionális kerékpár megalkotása versenyzôk esetében a testméretekhez igazodó vázméret megállapításával kezdôdik. ábrák) 1. a multimédiás oktatásban és természetesen a kommunikációban. Budapest 3. ellenôrzésében és értékelésében. Az olimpiai ötödik helyezett Szabolcsi Szilvia kerékpárja Magyarországon. az edzések tervezésében.

a hajtástechnika hatékonysága. A hajtókar (Powermeter) négy változatban készül: országúti. Az állítható nyereg. táv. és késôbb kiértékelhetôk. az idô és a sebesség értéke. valamint hajtókarhossznak köszönhetôen az üléspozíció a sportoló testméreteihez igazítható. hogy hossza állítható.36 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 8. és egy grafikonon is megfigyelhetô a terhelés alakulása. valamint mérhetô a jobb és bal láb erôkifejtése közti különbség. A kerékpárcomputeren (Powercontrol) a következô adatok jeleníthetôk meg: pulzusszám. Folyamatosan látható a teljesítmény. (6. Az SRM betûszó jelentése: Schoberer Rad Messtechnik. A labortesztekhez gyártott érdekessége. A rendszer részei: SRM Powermeter hajtókar. idô. (7-8-9. Kétféle üzemmódban alkalmazható: hiperbolikus (a teljesítmény állandó a pedálfordulattól függetlenül) és isokinetikus (a pedálfordulat állandó). hat egyéni intenzitászóna és hômérséklet. Az SRM segítségével különféle méréseket is végezhetünk: beállítható például az erôkifejtés és aerodinamika szempontjából optimális speciális üléspozíció az idôfutam kerékpáron. sebesség. ábra SRM-rendszer A német Ulrich Schoberer által 1986-ban kifejlesztett SRM Training System által elôször nyílt lehetôség a valós teljesítmény wattban kifejezett mérésére edzés és verseny közben. pedálfordulat. MTB. ábra . pálya és labor. és szinkronba hozható a saját kerékpárján alkalmazottal. (10. hogy a sportoló mennyi idôt töltött az egyes intenzitászónákban – vagyis mennyire volt hatékony az edzés. ábrák) SRM Ergometer Speciálisan a kerékpárversenyzôk teljesítménydiagnosztikai vizsgálatához és edzéséhez tervezett csúcsteljesítményû ergométer. ábra) 10. ábra 6.és kormánypoziciónak. A Powercontrol által tárolt adatok a program (software) segítségével számítógépre tölthetôk. és kiszámolja az ideális vázméret adatait. Segítségével a hibás üléspozíció is kiszûrhetô. a pedálfordulat. ábra gép elkészíti a csontvázképet. Kiszámolja például. Egy kábel segítségével közvetlenül számítógéprôl is figyelhetjük az adatokat az ergométeres edzés vagy laborteszt során. ábra) 9. ábra 7. a pulzusszám. energia felhasználás. A pillanatnyi értékek mellett az átlag és maximális értékeket is tárolja a memóriájában. SRM Powercontrol kerékpár computer és SRM software. teljesítmény.

a sportághoz szükséges helyes technikai és taktikai elemek könnyebb megértésének válik segítségére. ábra s www. illetve a csapattársak közötti információcserére.srm.fondriestbici. A komolyabb „fülesek” hatótávolsága akár tíz kilométer fölötti is lehet. (11. (12. A csúcsmodellek az SRM-hez hasonlóan számítógépre tölthetôk. versenyeken gyôzhetjük le virtuális ellenfeleinket. A legfejlettebb óra. A versenyzôk fülkagylójában rögzített apró hangtechnikai szerkezet lehetôséget nyújt az edzô és a sportoló. ábra) 13. A multimédia alkalmazása a kerékpáros mozgásoktatásnak.hunbike.radlabor. a tudományos edzéstervezésnek. szobában vagy teremben. Országúton. Kerékpározásban sportágspecifikus kommunikációs eszköz a „baracchino”. és számtalan teszt vagy edzésprogram közül válogathatunk.hu www. ábra a korszerû ismeretanyagok megszerzésének. a kerékpársportban is óriási szerepe van a kommunikációnak.nl www. pályán. (13-14. ábra Tacx kerékpáros szimulátor A holland Tacx cég számtalan kiváló görgôt és ergométert gyárt évek óta.vicon. Legkorszerûbb termékük az I-Magic Virtual Reality Trainer.de .pulzusmeres. ábra POLAR A finn POLAR cég által 1982 óta gyártott pulzusmérô órák a mûfaj csúcsát jelentik. Egy-egy gondosan megtervezett szimulátorprogram segítségével a leendô pályát is „bejárhatja” a sportoló.com www.fi www. A Precision Performance Software a legfejlettebb elektronikus edzésnapló számtalan lehetôségét nyújtja.com www. ábra) Kommunikáció Mint bármely más sportágban. terepen. A digitális technika.de www. és számtalan lehetôségük mellett kerékpáros funkciókkal is rendelkeznek. versenyek idôtartama alatt. A világháló. a laptop és a különbözô szoftverek felhasználása az edzések.janullrich. az információ megszerzésének és továbbadásának.polar. „pályaközelben” is realizálható. ábra) 14. így a weboldalak és az elektronikus levelezés elengedhetetlen kellékei Felhasznált honlapok: s s s s s s s s 12.de www.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 37 11. azaz „füles”. fizikai terhelés közben ismerkedhet a leendô versenypálya lemodellezett környezetével. vagy akár a Holdon is kerékpározhatunk. az S710-es az SRM wattmérô funkcióját lényegesen olcsóbb áron kínálja 2001 óta.tacx.hu www. A Catalyst Software segítségével értékelhetjük az edzést.

de átfogó dolgozatot a kreatinszedés hatásáról. több vizsgálat szerint is kedvezôen hat a koleszterinszintre.pl. hogy a sportágak jelentôs részében a teljesítmény a magas szintû anaerob kapacitáshoz kötött. hogy a kreatinszedés során fokozottan kell ügyelni a bô folyadékbevitelre. azaz napi 20 g mennyiséget meghaladó rendszeres kreatinbeviteltôl eltekintve – komoly mellékhatással nem kell számolni. a mérlegelést követô táplálkozás s végül a vegetáriánus sportolók táplálkozásának egyes kérdéseit elemeztük A gyakorlatban dolgozó edzôk részérôl több elismerô véleményt is kaptam. András rovata mánfiziológiai vizsgálatok egyaránt igazolták. de speciális esetekben . A kreatin döntô többsége – mintegy 95 % egyébként a vázizomzatban található. A tömegnövekedést elsôsorban a fokozott vízretenció okozza. Több edzô is kérte. Ugyanakkor – igen nagy dózisú. úgy vélem. A mérsékelt és rendszeres kreatinbevitel a sportolóknál viszonylag jelentôs tömegnövekedést illetve izomtömegnövekedést eredményezhet. súlyemelés. adagolásáról igencsak hiányos illetve megoszló az edzôk véleménye. Erôfejlesztô edzésmunkával párosítva a kreatinbevitelt jelentôsen nôhet az izomrostok keresztmetszete. s a 90es évek óta néhány sportágban (pl. Az A Magyar Edzô hasábjain a sporttáplálkozási rovat keretében az eddigiek során a fehérjebevitel. mégis hatásáról. hogy Mónus András felelôs szerkesztô helyesen döntött. hogy a vegetáriánus étrendet követôk általában sokkal jobban reagálnak a kreatin kiegészítésre a teljesítményfokozás szempontjából. fokozott protein bioszintézis – erônövekedést s fokozott munkavégzô képességet eredményez. Megemlíthetô a cardioprotektív (szívvédô) hatás is. illetve kreatinfoszfát orális bevitele egyre szélesebb körben került alkalmazásra a sporteredmények javítására. hogy az aerob munkavégzésre a kreatinadagolás nincs pozitív hatással. a folyadékfogyasztás. ami a vizelettel ürül. intenzív edzést végzô dobóatléták . a húsok. a fogyasztás során történô táplálkozás. a kreatin illetve kreatinmonohidrát. s nem elhanyagolható mértékben változik az izom: zsír arány is a szervezetben.másik részét viszont a szervezet maga próbálja meg elôállítani a már említett aminosavak szintézisével. a szívmûködésre s keringésjavító hatású. Közismert ugyanis. mint 3 aminosavból glicin. hogy a kreatin bevitel többnyire jelentôs mérvû testtömegnövekedést és izomtömegnövekedést eredményez. Ekkorra vált ugyanis általánosan elfogadottá s alkalmazottá az a tény. A felnôtt emberi szervezet napi kreatin szükséglete mintegy 2-3 g. azaz izomhipertrófia jön létre. annál hosszabb ideig tarthat az anaerob jellegû munkavégzés. A kreatinbevitelnek számos jól definiálható hatása van az emberi szervezetre.része ezt a témakört tárgyalja.a növényi eredetû élelmiszereknek és a tejtermékeknek elhanyagolható a kreatin tartalma. Miután állatélettani és hu- . testépítés) szinte elképzelhetetlen lenne a helyzet a kreatin felhasználása nélkül. ezzel illetve ezzel is magyarázható. s lebomlása során kreatinin keletkezik. nagy testtömegû. a sportolók táplálkozásában való alkalmazása csak mintegy 2 évtizedre tekint vissza. atlétika. ezért kiegyensúlyozottan táplálkozó – vegyes étrendet követô – olyan sportolóknál. Itt célszerû kihangsúlyozni. Bár a kreatin. hogy írjak egy rövid. s ez utóbbi a kreatinfoszfát (CrP) hatására visszalakul ATP-vé.38 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Kreatin-kiegészítés hatása a sportolók teljesítményére Korszerû sporttáplálkozás Szabó S. A kreatin egy része táplálékainkból jut a szervezetbe . s ezért a rovat jelen immár hatodik . akik teljesítményében az állóképesség dominál. ez a magyarázata annak. amit a gyorserôt igénylô sportágakban a legszélesebb körben alkalmaznak. s kreatin képzôdik. amikor javaslata alapján elindult ez a rovat.álló tripeptid már csaknem 2 évszázada ismert. miközben a kreatinfoszfátból foszfát hasad le. azt igazolja. hogy bár a legális teljesítményfokozó szerek közül talán a kreatin az. ami. Miután a magas szintû sportteljesítményhez viszont az élettani minimumot jelentôsen meghaladó kreatinszint szükséges. a vese és a hasnyálmirigy. Az izomtömegnövelô hatás s a valószínûsíthetô anabolikus hatás – pozitív nitrogén egyensúly. s az nem teljesítménynövelô hatású. a sportolók által nyújtott teljesítmény fokozására. s minél magasabb az izomzatban a kreatinfoszfát koncentrációja.ennek többszöröse is lehet. Az energianyerés során az ATP-bôl ADP lesz. alkalmazhatóságáról. halak viszont általában 3-8 g/kg koncentrációban tartalmazzák . arginin és metionin . A szintézis helye a máj. kreatinkiegészítés nem indokolt.

hogy a nagydózisú és rendszeres kreatinbevitel negatív hatással van a saját kreatinszintézisre. feltöltô szakaszról. amikor a napi 5-10 g körüli kreatinbevitel javasolható. A bevezetô feltöltô szakasz 5-10 nap hosszúságú. illetve lehet kedvezôtlen hatása. a napi kreatin bevitel napi 15-20 g lehet maximálisan.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 39 viszont tény. Összegezve megállapítható. napi 3x3 g kiegészítés. A glükózbevitel – inzulinszint emelô hatás – pl. majd ezt követôen fenntartó szakaszról. Pl. azaz a kreatinkészítmény hasznosulása az együttesen fogyasztott egyéb komponensektôl is függ. ezért is szokták a kreatint. Egyes vélemények szerint – fôleg. A kedvezôtlen mellékhatások pedig – ha nem alkalmazunk túlontúl magas dózisokat – lényegében elhanyagolhatók. Különösen jó eredmény érhetô el a kreatin és a HMB együttes alkalmazása során. pl. esetleg 4x2 g. hogy a rendszeres kreatinbevitel fokozott terhet ró a vesére. hanem néhány hetes illetve hónapos kúra után tart némi pihenôt. s az esetleg jelentôs testtömegnövekedésnek (intracelluláris víz mennyiségének növekedése) is van. Végezetül kihangsúlyozandó. s kedvezô hatást mutattak ki a krómpikolinát. A kreatin bevitel kezdeténél beszélni szokás ún. hogy a kreatinbevitel kedvezô hatása. minden g kreatin kb. Varga Nóra Hausner Evelin Rusz Alajos Zsadányi Sándor Benyák András Koós Károly Karsch Beáta Illés Erika Hanufer Sándor Hajdu István Hajdu Istvánné Varga Ferenc Kálmán József Pais Péter Hegedûs János Krupánszky Zoltán Tarján Tamás Eisenkrammer Károly Kôszegi Krisztián Ilyés Gyula Magyari József Sterbenz Tamás Német Ferenc Zrínyi Miklós Szeli Judit Tóth Ferenc Molnár Andrea Varga Mátyás Kiss László Treskó Gábor Kápolnási Márton Verôci Zsuzsa Keserû József Szalay Sándor Komondi Bálint Horváth Róbert Déri Károly Kalmár József Tóth Ákos Molnár Andrea Göltl Béla Tompa János Radovics József Marczinkó Györgyné Nagy Árpád Kaló László Németh Lajosné Fülöp János Farkas Tibor Tóth Károly Attila Szegedi Zsolt Böröcz Zsolt atlétika labdarúgás aerobic kick-box ju-jitsu kézilabda mûugrás labdarúgás kerékpár kézilabda testépítés testépítés testépítés kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár kerékpár judo atlétika kosárlabda kick-boksz kick-boksz ritmikus gimnasztika vívás szinkronúszás kosárlabda úszás hosszútávfutás karate sakk judo birkózás úszás labdarúgás atlétika úszás szinkronúszás labdarúgás sakk motor kajak-kenu kajak úszás atlétika kajak-kenu atlétika labdarúgás röplabda judo Nagyatád Nagyatád Tatabánya Szombathely Szeged Szeghalom Budapest Kecskemét Érd Diósd Nyíregyháza Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Pécel Tatabánya Budapest Budapest Kápolnásnyék Ôrbottyán Verôce Sopron Szeged Tát Sopronkorpács Zalaegerszer Székesfehérvár Pilisjászfalu Százhalombatta Balassagyarmat Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Szigetszentmiklós Göd Mezôkövesd Hódmezôvásárhely Tiszafüred Nagykovácsi Budapest Szolnok Kaposvár . s vannak olyan egyének. hogy a kreatinadagolás többnyire kedvezô hatással van a sportteljesítményre. aki nagyon pozitívan reagál e legális megsegítésre. ha a táplálék elég sok húst és halat is tartalmaz – napi 2-4 g kreatin is elégséges a fenntartó szakaszban. A Magyar Edzôk Társaságának új tagjai Karlovics Andrea Bérdi József Dr. ha a sportoló nem évi 365 napon keresztül szed kreatint. de semmiképpen ne legyen 20 g-nál több. 1 dl plusz folyadékot igényel. mint legális dopingszert jellemezni. bár a hatás mértéke – mint más szerek. Elég széleskörû tapasztalat halmozódott fel a kreatin dózisok kérdését illetôen. Továbbá feltételezhetô. a vanádiumszulfát és az alfa-liponsav esetében is. Ez utóbbi kiküszöbölése érdekében célszerû. Ezt követôen kerül sor az akár hosszú hetekig tartó fenntartó szakaszra. Fontos viszont. akiknél csak minimális mérvû teljesítményfejlôdés következik be. illetve az izomtömeg növekedésbôl adódóan izommerevség s fokozott sérülésveszély is fennállhat. hogy a folyadékbevitelt is növeljük. segíti a kreatin hasznosulását. a tiltott listán lévô anabolikus szteroidok esetében is – erôsen egyénfüggô. Van.

étrend-kiegészítôkre. Sándor Edit Orvos-tanácsadó Az oxidatív stressz káros hatásai étrend-kiegészítôk védelme nélkül A megnövekedett oxidatív stressz számos bio- .és nyomelem-tartalom nem elégséges az oxidatív stressz hatékony ellensúlyozásához. Aki rendszeresen sportol. Amikor pedig “amatôr” sportolókról beszélünk. mely mutációkhoz és a daganatos megbetegedési hajlam esetleges megváltozásához vezethet. nem árt kihangsúlyozni. Általános szabály. Emellett ez az anyag megvédi az oxidációval szemben az olyan lipoproteineket is. hogy a sportolók étrendjét az orvosi személyzet szigorúan kontrollálja. A reaktív oxigénfajták (ROS) egyik célterülete a lipidek csoportja. A DNS is ki lehet téve az oxidatív károsodásnak. Ha az antioxidáns koncentráció túl alacsony. A Q10 zsírban oldódó antioxidánsként igen fontos szerepet tölt be a szabadgyökök megkötésében. az Evitamin. Az egyik példa erre a Q10 koenzim. Végezetül a ROS kölcsönhatásba léphet a glükózzal. hogy az élsportolók magas kockázatú populációt alkotnak. A lipid-peroxidáció következménye arteriosclerosis kialakulása lehet. ezáltal csökkentve az LDL plakk-képzô hatását.40 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Étrend-kiegészítôk szerepe a sportolók egészségének védelmében Az intenzív sporttevékenységgel összefüggésben egyre több szakértô javasolja világszerte az antioxidáns hatású étrend-kiegészítôket egyszerûen azért. különösen a biológiai membránok védelmében. hogy némelyikük megterhelése még magasabb is. Egyre több sportoló használja a glukozamint. Dr. hogy az antioxidáns felvétel szerepet játszik a teljesítmény szempontjából. lógiai anyag károsodásához vezet. ami széles körben alkalmazott energia növelô anyag. sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend esetében is elôfordul. mindig ki van téve ízületi sérüléseknek. mivel az oxidatív stressz következményei a késôbbi életkorukban jelentkezhetnek. A rheumatoid artritiszben ezen folyamat játszódik le. Az azonban fontos a sportoló számára. tehát méginkább szükségük van antioxidánsokra. mert az antioxidánsok védelmet nyújtanak a magasabb anyagcsereszint eredményeként károsodásnak kitett sejteknek. Az antioxidáns tápanyagok felvétele önmagában nincs hatással a teljesítményre. mint például az LDL koleszterin. hogy antioxidáns szintje az adott teljesítményhez igazodjon. Ezért fontos annak felismerése. Egyéb hasznos antioxidánsok: a C-vitamin. megnövekedhet a fáradékonyság és csökkenhet az immunitás. Éppen ezért a Q10 koenzim mindenféle sporttevékenység esetében ajánlott. növelve a diabétesz kialakulásának kockázatát. mint a tartós terhelés és sportsérülések következtében korán kialakuló degeneratív ízületi károsodás. az artrozis megelôzésének és kezelésének természetes lehetôségét. mint a professzionális sportolóké. különösen az idôsebb korúak számára. hogy a vitamin. tehát ebben az értelemben helytálló a megállapítás. a szelén és a cink. Legalább ilyen jelentôségû az a tény. hogy a fogyasztott étrend-kiegészítôknek minôséginek és mindenféle doppingszertôl mentesnek kell lennie. Azonban még a jól kiegyensúlyozott. ami gyulladással és fájdalommal is jár. A szabad oxigéngyökök azonban a fehérjéket is megtámadhatják.

. q DNS szintézis és sejt osztódás erôs serkentése.az ízületek rheumás gyulladásai.zoster. .a gerincízületek merevedô gyulladása (merevedés). q Vasodilatációs hatása az edények lágy izomtakarója közvetlen relaxációjának köszönhetô. A fényenergiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai: q Fokozott oxigén asszimiláció a szállítók által.és fényterápia Néhány szó a fényenergiával kombinált magnetostimuláció alkalmazásáról. q A serotoninergikus szinapszisok megváltozott tevékenysége és a betaendorfin stimuláció felszabadítása a pituitáris gland-adrenal gland tengely társulhat a clycocoticoidok fokozott felszabadulásával. . amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ. A felszívódás hatékonysága függ: a szövet vastagságától..neuralgia. q Az immun rendszer szabályozása és rheologikus vér tulajdonságok A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés javasolt területei I. fôleg a magas amplitúdójúaknál. amely jelentôsen befolyásolja a szövetregenerációt. . a regenerációban és a rehabilitációban – gyakran alkalmazott magnetostimulációs (viofor terápia) kezelések és a fényterápia egyszerre történô alkalmazása szinergikus hatást hoz létre. hogy a nappal és az éjszaka változása hatással van tevékenységünkre és pihenésünkre.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 41 Viofor JPS rendszer: mágnesmezôs. konkrét és jól meghatározható összefüggések léteznek a fény és szervezetünk energiaállapota valamint sejtszintû mûködése között. .extrraízületi rheumatizmus . ami a regenerációt segíti elô q Közvetlen hatása van a folyékony kristálymembrán-szerkezetre és azon membránenzim tevékenységekre. 2. amely növeli az ATP szintézist az oxidációcsökkentô rendszerekben aerób és anaerób légzési útvonalon. s még eredményesebbé teszi a kezeléseket.ízületi húzódások és sérülések. azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben vagy organelljükben és a környezô területeken. Farkas János.fibromialgia. amely hozzájárul az erôs fájdalomcsillapító hatáshoz. mint energia tudatos alkalmazása újabb lehetôségeket teremt számunkra.lágyszöveti traumák. a vérellátástól és vérkeringéstôl. Az infravörös reakció a sejtmembrán szintjén kezdôdik. A fény. q A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függô membránpumpa tevékenység . a fokozott ATP koncentráció -mely közvetlenül függ az ATP-függô enzimek mûködésétôl . ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban csökken.a neuronokban lévô sodium-potázium és kalcium pumpák.a gerinc. így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg. . FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁS 1. a víztartalomtól és a pigmentek jelenlététôl. A fényenergia leginkább helyi hatással van a szövetekre.felelôs többek között a protein és a kollagén szintézisért. A változó mágneses mezôk és fény energia kombinációjából létrejött bio- lógiai hatásmechanizmus a szövetek szintjén hasonló természetû.. A Sportban – a felkészülésben. A szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia átvitelétôl. csont.és ízületi rendszer: . valamint az alsó és felsô végtagok degenerációs elváltozásai. mindkét folyamat gyulladáscsökkentô és duzzanatcsökkentô hatással bír. melyek a mitokondriális ATP-szintézis fokozásával megnövelt ATP-függô ionpumpákkal kapcsolatosak. a vörös fényre adott reakció pedig a mitokondriumok szintjén. MBA Med & Life Kft Mindnyájan ismerjük a látható (és a szabad szemmel nem látható) fény hatásait a szervezetünkre. a fenti folyamatok mindegyike a membrán áteresztôképességének növekedéséhez vezet. . Azon kívül. ami az angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzóval kapcsolatos. lágy szövetek: .

masszázst.zsibbadás . .bôr és lágyszöveti gyulladás. Vörös mágnes-fény aplikátor (R): (625~635 nm hullámhossz. .intenztiás). a fény intenzitása is nô. Csak helyi kezelés adható. . GÖRCSOLDÓ HATÁS . Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni. Jelenleg a szakirodalom nem fogalmaz meg kontraindikációkat a magnetostimulációra vonatkozóan. ajánlatos kezelés elôtt a bôrt megmosni és megszárítani.égések. végtagok nem megfelelô helyi keringése: . A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mezô alacsony indukcós értékével kell kezdeni (I . A leírt kontraindikációk forrása más tényezôkben van.atherosclerotikus angiopátiában. . . izomtúlterhelés és periartikuláris lágyszöveti szindrómák.vírusos. OXIGÉNHIÁNY ÉS ADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE AZ ALÁBBIAK BEFOLYÁSOLÁSÁVAL .crural üszkösödésnél. 2. A fény és a mágnesmezôs jelek egymással szinkronizáltak. mély penetráció) mozgatórendszeri megbetegedéseknél használjuk (arthosis. amelyek kísérhetik a magnetostimulációs és fényenergiás kezelést Mellékhatások ritkán fordulnak elô. sciatica. . keloid.terhesség. Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést. Dermatológiában és kozmetikai sebészetben ajánlott. ingyulladás. ezután pl.szélütés utáni állapotnál. . A Vifor.JPS rendszer felhasználói kézikönyvben” található. .psoriasis. . valamint idegrendszeri megbetegedéseknél (perifériális idegrendszeri neuralgia. 1.aktív neoplasztikus megbetegedések.helyi változások a páciens testén. REGENERÁCIÓS HATÁS . IV. . poszttrombotikus szindróma.fényérzékenység.4.krónikus és szubakut arthitis. mivel a várt szinergiás hatás jelentôs lehet. post-zoster neuralgia. valamint a lágyszövetek jelenléte a kezelendô felületen.bôr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot.bôr erythema a kezelt felületen.diabetikus angiopátiában. psoriasis.felfekvések.bizsergés. .aerób szöveti légzés. 3. Infravörös mágnes-fény aplikátor (IR): (840~860 nm hullámhossz. Mindemellett. kineziterápiát és iontoforézist megelôzô kezelés. A kontrindikációk részletesebb leírása a “Viofor. .JPS vezérlôegység a gyártó által létrehozott összes aplikátortípussal kompatibilis. bakteriális vagy miotikus eredetû komoly fertôzések. . trigeminális neuralgia. ugyanazon testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében. amelyeket nehéz diagnosztizálni. III. . mint pl. intercostalis neuralgia. .akut bôrgyulladás. Amennyiben elôzôleg elipszis aplikátorral végeztünk magnetostimulációs kezelést. bár önmagukban nem okoznak betegséget. izomburkok gyulladása. periartikuláris gyulladások. . 6-tôl 12-ig növelésénél már csak a változó mágneses intenzitás nô. V. A Viofor mágneses-fény terápiás egységét magnetostimulációs-fényterápiára tervezték. Ideiglenesen az alábbiakra számíthatunk: . A készülék a mágneses térrel egy idôben különlegesen paraméterezett fényimpulzusokat is kibocsát. . a paraméterezést a lézeres biostimulációéhoz hasonlóan kell megoldani a terapeuta tapasztalatára és preferenciájára építve. felszíni penetráció) fôleg bôrbetegségek kezelé- A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés alkalamazásának korlátai (kontraindikációk) A kontraindikációk maga a magnetostimulációs hatás miatt fordulnak elô és nem a Viofor. A fényenergia hatásának következtében az alábbi kontraindikációkkal is számolni kell: . .szervátültetések utáni állapot.42 MAGYAR EDZŐ II. indirekt penetráció) krónikus bôrgyulladásnál. akne és zoster. .anaerób szöveti légzés. A kibocsátott mezôk kontraindikációt jelenthetnek egy már kialakult betegség esetében. haematómák gyorsabb felszívódásához. amennyiben egy rövid ideig tartó magnetostimulációs kezelést magnetoterápiával hasonlítunk össze . . . discopátiás fájdalomszindrómák. ankylosing spondylitis. psoriatikus ízületi gyulladás. Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytôl! Míg az indukciós érték 0.melegség. rheumatikus ízületi gyulladás.fényérzékenységgel járó gyógyszerek alkalmazása. a nem gyógyuló sebek és üszkösödések (felfekvések is).5-rôl 6-ra nô.emésztôcsatorna-területi vérzés. ZAMS 01/2 adaptert használunk hogy a Viofor vezérélô egység kimeneti jelével vezéreljük a mágnes-fény aplikátort. ugyanazon kontraindikációkat feltételezzük: .görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások.elektronikus implantátumok jelenléte. . diabetikus neuropátia). PERIFÉRIÁS KERINGÉS JAVÍTÁSA 1. intokok és ízületek bursa-ja. . Vegyes mágnes-fény aplikátor (RIR): (625~635/840~860 nm. Mivel az aplikátor érintkezik a bôrrel.fényérzékenységgel járó kozmetikumok használata. sére használjuk.JPS készülék miatt. Az energiadózist (a fény típusát és a kezelések számát) személyre szólóan kell kiválasztani.aktív tûdô tuberkolózis. csonttörések és nehezen egyesülô törtött csontok). s 2003/4 A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat kell követni: Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell folytatni a három mágnes-fény aplikátor egyikével. Mellékhatások. . végtagi ödémák csökkentéséhez. A Viofor mágneses-fény terápiás egység használata egyszerû.

viszont úszó mozgása. óriási meglepetést keltve… Két esztendôvel az 1976 évi montreali ötkarikás játékok elôtt szinte a semmibôl formált ütôképes csapatot Kanadában. a Gyermek. hogy vízilabdázó ugyan gyenge labdakészség miatt nem lehet. A második világháborút követô elsô. az Olimpiai Bajnokok Klubja és a Mezô Ferenc közalapítvány saját halottjának tekintette. elpusztíthatatlan derûjét. Mint a klub elnöke és az alapítvány kuratóriumának is elnöke szinte élete utolsó pillanatáig dolgozott. s emellett betöltötte a Magyar Vízilabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címét. majd ismét Franciaországban. Számos kormánykitüntetés és elismerés övezte tevékenységét. köztük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság érdemrendje (1999) és a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1997). Pályája csúcsára itt. Svédországban. s ottani évei idején írt könyve ma is a sportág bibliája. az edzôi hivatás iránt érzett elkötelezettségét és sport iránti páratlan rajongását példaként ôrizzük. Két kiemelkedô edzôegyéniség: Lemhényi Dezsô vízilabda mesteredzô és Bay Béla vívó mesteredzô (Fotó: Kodrucz Sándor) . a másodikat az 1958 évi budapesti Európa-bajnokságon nyerte válogatottunk. temetésére nagy részvét mellett került sor december 17-én a Farkasréti temetôben. a csapat egyik legjobbja volt. s gyakran lehozta magával az öccsét is az edzésekre.óriási energiákat áldozott az Olimpiai Bajnokok Klubja és az érmes olimpiai sportolókat támogató Mezô Ferenc Közalapítvány létrehozásában. A szerkesztôség s Lemhényi Dezsôt – 2003 december 9-én töltötte volna be 86-ik életévét – a Magyar Olimpiai Bizottság. 1960-ban kapta meg a mesteredzô kitüntetô minôsítést.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 43 Végsô búcsú Lemhényi Dezsô mesteredzôtôl Lemhényi Dezsô. A római olimpiai bronzérem. 1952-ben már nem csupán játékosként (1948 és 1952 között 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben).örökös. Szövetségi kapitányként 1953 és 1955. Jean-Pierre bekerült a válogatott keretbe.Ifjúsági és Sportminisztérium. majd 1957 és 1960 között két Európa-bajnoki diadal fûzôdik szakmai tevékenységéhez: az elsô aranyat 1954-ben a torinói. 1953-tól 1960-ig ô volt nem mellékesen a Vízilabda Játékvezetôi Testület elnöke. a budapesti Eb-n ért fel. az idôsebbik fiú. akit a hazai és nemzetközi sportvilág egyaránt Butykónak becézett 2003. s arra kérte a mestert. A rendszerváltást követô nyugdíjas éveiben – 1978-ban vonult vissza . a Margitszigeti Nemzeti Sportuszodában végezte az edzéseit. Még párizsi tevékenysége során ismerte meg a Rousseau-családot. nagyszerû edzô 1917. s emlékét . a dobogó csúcsára felérô új csapatot kovácsolni. december 4-én 86-ik életévében. s az olimpia házigazdái végül a tiszteletreméltó tizedik helyen végeztek. hanem Rajki Béla kapitány mellett edzôként is segédkezett az olimpiai arany megszerzésében. Hazatérte után a párizsi úszó a következô év elején váratlanul megjelent Budapesten. Külföldi tevékenysége során a továbbiakban rövidebbhosszabb ideig dolgozott Izraelben. magas szintû szakmai felkészültségét. 1960 után hosszú ideig külföldön. Hazatérést követôen 1969-tôl kezdôdôen a Központi Sportiskola szakág vezetôjeként számos késôbbi világnagyság pályáját egyengette 1973-ig. a Magyar Vízilabda Szövetség. Itt mutatta be tudományát a magyar szakembernek. Franciaországban végzett áldozatos „misszionáriusi” munkát. 2003-ban életmûvéért Csík Ferencdíjban részesült. A kiváló. Edzôi pályafutása mellett nagyszerû játékvezetôként is nevet szerzett magának. bekerült a világválogatottba is. nem felejtjük. Egész edzôtársadalmunk nevében mondhatunk köszönetet búcsúként életmûvéért. hiszen az 56-os forradalom után elszenvedett jelentôs játékos veszteség ellenére képes volt nagyszerû. Kevésbé ismert edzôi bravúrjáért különösképpen a franciák lehettek hálásak – ki is tüntették – mert az 1970 évi barcelonai úszó Ebn a klasszikus száz méteres férfi gyorsúszás aranyérmesét. az 1948-as londoni olimpián válogatottunk ezüstérmet nyert. majd közvetlenül a barcelonai események elôtti hetekben ismét közvetlenül Lemhényi mester irányította a szakmai munkáját – kivételes sikerrel. rendkívüli népszerûségnek örvendô sportember. amely révén életjáradék jár az érmes sportolóknak. és külön szociális segélyrendszer alakult ki. stílusa kiemelkedô tehetséget sejtetett. hogy készítse fel Barcelonára… A francia fiú hetekig-hónapokig a magyar fôvárosban. hosszas betegeskedés után szívelégtelenség következtében hunyt el a Budapesti Szent János Kórházban. aki nyomban felismerte. Michael Rousseaut ô készítette fel. december 9-én született Budapesten.

mozgástanulás a vízben Tóth Ákos Semmelweis Egyetem. ôszén emlékezetesen nagy hullámokat váltott ki a közvéleménybôl a Bp. hanyagságból. kerületi. vízben való mozgásuk. mozgásszerkezeti egyszerûségébôl adódóan viszonylag korán. Tóth Ákost – a gyermekek úszásoktatásának kiváló hazai szaktekintélyét – hogy egy tanulmány keretébe foglalja össze tömören a témával kapcsolatos gondolatait. önkormányzati. Testnevelési és Sporttudományi Kar. hogy manapság lényegesen több gyermek tanulhat úszni szervezett keretek között. jó néhány éves folyamatában jönnek felszínre. követelmény. a nem versenyszintû képesség fejlesztés. szabadidôs. hogy az alkalmazkodási folyamatban és a mozgástanulásban ügyesek. az úszásoktatás minôségi színvonalának is. mert az úszásoktatásra biztosított óraszámok a különbözô területeken nagyon változóak. az egyesületi úszásoktatásban résztvevôk zömét az uszodák be tudják fogadni. kapkodás nélkül feljön a víz felszínére. hiszen 2-3 hónapos. fél év után el is bocsátják ôket. hogy minden gyermek (vagy felnôtt) biztonságosan mozogjon uszodai vagy nyílt vízi körülmények között. a közigazgatási szervek. Pedig a tanfolyamon úszni megtanult. az egészség megôrzésének kitûnô eszköze. A tömeges úszásoktatás legfontosabb céljának az életvédelmet. Az úszómozgás természetébôl. intézményesített bevezetését. az uszodák száma nem tölthet el bennünket elégedettséggel (különösen. rekreációs úszás iránt óriási az igény. A megbízható technika a kar. bizonyos mozdulatok utánzásáról vagy ösztön- . Az alábbiakban oktatásfilozófiánk legfontosabb területeivel. szülôk hajlamosak az úszásoktatásban való részvételt azonosítani az úszástudással. amelynek következményei egyebek között ennek a szülôi-sportvezetôi–edzôi közös felelôsségnek a kérdését villantotta fel a nyilvánosság elôtt. hogy az úszástudás hiánya okozza a sokszor rémisztô adatokat a vízi baleseteket illetôen. Gallov Rezsô Mozgástanítás. majd valamely úszásnemben legalább 25 métert úszik megállás nélkül. A testnevelés órán. de a régi óhajnál már sokkal több úszásoktatásra alkalmas uszodával rendelkezünk. hanem az uszodában folyó szakmai munkának. megbízható technikával. egyúttal itt jelentkezik leginkább a létesítmény hiány. Ez indokolja. de nem elég stabil. illetve az egyesületi oktatásban résztvevôknek csak egy kis százaléka folytathatja a rendszeres úszást. a testnevelést megfelelô helyen kezelô kultúrnemzetek helyzetét nézzük). 20 évvel ezelôtt. nem teljesen vízbiztos gyerekeknek lenne nagy szüksége a továbblépésre. Természetesen az uszodai helyzet. mert jönnek az új osztályok. Mi a vízbiztos tudás kritériuma? Ennek meghatározását azért tartjuk fontosnak. fegyelmezetlenségbôl fakad. melyek a képzés hosszú távú. biztonságuk stabilizálására. uszodai feltételek híján a gyerekek nem tanulhatnak úszni. hogy a Testnevelési Egyetem Úszás és Vízi Sportok Tanszékének oktatási programjában kiemelt szerepet biztosítunk hallgatóink úszásoktatásra való felkészítésének. intézményvezetôk. sôt elengedhetetlen szükség. amely fôként az egészen fiatal kezdôk esetében nem hagyható figyelmen kívül. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanszékvezetôje. Ezt tartjuk az úszásoktatás második fontos céljának. a tanórán kívüli foglalkozásokon. a csecsemô oktatás hivatalos. s esetek nagy részében remélem nem igaz. mint pl. gyakorlás. de 1-2 hónap. technikai és egyéb feltételek mellett külön nyomatékkal esik latba az a többrétû felelôsség. iskolai uszodák száma természetesen nem éri el az igény szintjét. de tény. A tehetségnek egyéb fokozatai is vannak.és lábmozdulatok. vagy 1-2 éves korban is csak szoktatásról. Ebbôl is kiindulva kértük fel dr. Ugyanis a tragédiák nagy része felelôtlenségbôl. Budapest Nem élhetünk az egy-két évtized elôtti panasszal. Vízbiztos úszásnak azt tekintjük. fiatal korban tanítható. egyesületi. ha a tanuló mély vízbe ugrás után (talpas vagy fejes) biztos tájékozódással. Spartacus gyermekcsoportjában történt eset – az egyik edzôt pedofíliával gyanúsították meg -. az úszásoktatás általunk kiemelt szempontjaival szeretném megismertetni a téma iránt érdeklôdôket. ha a testkultúrát. csoportok. 1015 mp taposással ott marad. de nem szûklátókörûek. sportköri tevékenységen folytatott rendszeres testmozgás. A „tehetségesnek” bizonyult gyermekek minôsítésével vigyáznunk kell. 2003. mint „kiválasztott” versenyzô. és a szakfelügyeleti.44 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 A gyermekek úszásoktatása számos okból fontos. az úszásoktatás legfontosabb céljának mégsem a versenysportra történô kiválasztást tekintjük. az egészséges életmódra nevelés. hogy fiatal korban nem ismerkedhetnek meg ennek az ember számára elôször szokatlan közeg törvényszerûségeivel. s ezzel nem csak a létesítményeknek kell lépést tartani. Bár kollégáimmal évtizedek óta elkötelezettek vagyunk az úszás. A városi. a versenysport iránt. a Magyar Úszó Szövetségben korábban hosszú évekig a nemzeti válogatott szövetségi kapitánya – aki ráadásul hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokban is gazdag – készségesen tett eleget kérésünknek. s nem az úszni tudás hiányából. Az iskolai. hogy létesítmény. valamint a levegôvétel ritmusos összehangolását jelenti. Az iskolai. a baleset megelôzést tartjuk. A létesítmény. Ez nem jelentheti a bébi úszás. Az úszással elfogultak vagyunk. hiszen a kiválasztott gyerekek csak azt bizonyítják.

személyiségjegyekkel rendelkezik. a vízhez és az oktatóhoz nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot jelent. mert felfogásunk szerint az úszásoktatás nemcsak a karés lábmozdulatok. ugyanis a vízhez szoktatás alatt az oktatónak nagy lehetôsége van pedagógiai megoldások alkalmazására. hanem egyúttal kedvezô motivációs bázist is a késôbbi mozgástanuláshoz. edzô nem tölt külön idôt a vízhez szoktatással. képzés) két pólusú tevékenység. az oktatónak kell szinkronba kerülnie a 15-20 fôs csoporttal.s 2003/4 tetnünk a gyerekekkel. Kiindulópontként szeretnék minden tanárt. A hazai és a nemzetközi szakirodalom is az 5-7 éves életkort tartja alkalmasnak a csoportos úszásoktatásra.és tevékenységformák kialakításában. úszásoktató (nevelô) pedagógusnak. mely feltételezi az önmegismerést. sikerült helyes irányba terelni ezt a tevékenységet. Ismerünk és taníthatónak. hely. a fegyelem. meg kell szoknia az új környezet diktálta feltételeket. Mindkettô különbözô tulajdonságokkal. eljárásokat. a mûhelymunka stílusjegyeit nehéz pontokba szedni. a jutalom. ötletességét. ismeretlenül merülünk a vízbe. Ismertek elôttük a közösségben való tanulás. ismertek elôttük a csoportban tanulás. akkor elítéljük és nem támogatjuk ezt a tevékenységet. hanem a mozgástanulás különbözô „nehézségi fokozatain” szerzett élmények. a dicséret vagy éppen a fegyelmezés fogalmai. De az általánosan ismert és elfogadott módszerek ismerete és alkalmazása csupán alapkövetelmény az oktató számára. hogy az úszómozgás tanításának van egy speciális jellemzôje. de a hosszantartó sok éves pedagógiai munkának mégis egy egyénre jellemzô. olyan új tulajdonságok és jellegzetességek megismerése. Az úszásoktató pedagógusnak bizonyos szituációkban lehetôsége van kipróbálni kreativitását. alkalmazkodnia kell a víz törvényszerûségeihez. edzôt.és magatartásformája. az egész alkalmazkodási folyamatot. mint közeget kell megszeret- . ha mély vízrôl van szó. vagy tisztálkodunk. öltözéke. s véleményük (és gyakorlatuk) szerint ezalatt és az óra elôtti és óra végi játékidôben van lehetôség az egyszerû gyakorlatok játékos alkalmazására. elvetélt felnôtt karrierek utólagos pótcselekményeként szolgál a bébik produkciója. A csak az egyénre jellemzô pedagógiai értékeket mindenkinek saját magának kell megtalálnia. az új és új. Talán furcsának és kicsit szélsôségesnek tûnik a vizet idegen közegnek nevezni. nagyfokú önismeretre és önkritikára van szükség. szociális helyzete. szabályai. néha improvizatív. ha megisszuk. a tevékenységi formát. A pedagógiailag igazán értékes munka feltételezi az általánosban rejlô. egész pedagógiai tevékenységünk rendszerbe foglalását. az egyéni értékek kibontakoztatását. tapasztalatra. A gyermekek az óvodai és az iskolai oktatás. különösen. kialakult és kialakított jellemvonások. s ugyanolyan jól érezzék magukat. Egyik oldalon a gyermek. a hanghordozása és beszédkészsége. azt kell elérnünk. amelyben a legkülönbözôbb egyéni adottságokkal. el tudják magukat helyezni a csoportban. a másikon (de nem szemben) az oktató áll. gyakorlás szabályai. ami az úszásoktatót pedagógussá teszi. a kezdônek ismernie kell a víz minden tulajdonságát.és helyzetvál- MAGYAR EDZŐ 45 toztatások megtanítását jelenti. Oktató-nevelô munkánkban egyre inkább a pedagógiai kreativitásnak kell érvényesülnie. Valóban nem az. Ehhez gyakorlatra. a viselkedés. igen képzett és eredményesen dolgozó tanár. edzônek tudnia kell. mint a szárazföldön. a mozgáshoz. hivatástudata. koordinációs szempontból tárgyalom. Az úszásoktató testnevelô tanárnak. nevelô hatások alkalmazására. úgy vélik. gyakorlás módszerei. módszereinek változatos alkalmazását. Az álláspontom nagyon határozott és egészen eltérô ebben a kérdésben. a vízhez kell szoktatnunk a kezdôket. úszásoktatónak nagy szerepe van az értékes magatartás. különbözô típusú és különbözô alkalmazkodó képességû gyermekeknél eltérô módszerek alkalmazására. jó pedagógiai érzékkel rendelkezô oktatói megoldásokat. Döntôen a személyiségjegyei. ismereteik és tapasztalataik vannak az egyén és a közösség kapcsolatáról. Tanulmányom további részében a mozgástanulást nem edzéselméleti. pszichés és mentális jellemzôkkel bíró gyermekek vannak. Az egyénre jellemzô pedagógiai rátermettséget. vízbeugrások. hogy késôbb mozgáselemeket tanítsunk. hogy a vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak. Ha a szülôi hiúság kielégítésére. a fellépése. A vízhez szoktatástól egyenes út vezet a mozgástanuláshoz. hogy az egyszerû gyakorlatok sok idôt rabolnak el az úszásoktatás értékes részébôl. a gyermekek életkorából. elsajátíthatónak tartunk bizonyos módszertani technológiákat. ha fôzünk vele. nevelés következményeként rendelkeznek bizonyos tapasztalattal. mozgásokat. oktatót. meggyôzni. befolyásolja az oktató motivációja. A fenti érték alapján nevezzük az úszásoktatással foglalkozó testnevelôt. Ismertek elôttük a rend. hogy a tanulás elsô lépcsôjeként az idegen közeghez. ha tapasztalat nélkül. a személyiségjegyeket. a gyakorlatok jellegzetességébôl fakadóan az oktató a víz szeretetén keresztül vonzóvá teheti magát a környezetet. társadalmi közérzete. mozdulatokat tanítjuk. Néhány neves. Azért igyekszünk kiemelni az oktató pedagógiai szerepét. de az egyénben létezô pedagógiai értékek érvényesítését is. könyvbôl tanítani és tanulni. Ez nem zárja ki az ösztönös. osztályban. hogy az úszásoktató pedagógus ennek a tevékenységnek a kulcsfigurája. Sok segédeszköz használatával az alapvetô technikai elemeket kezdik tanítani. Ha ezt a tevékenységet szakmailag jól képzett pedagógus irányítja. A testnevelô tanárnak. Elsô lépésként – az ismert alapgyakorlatok: merülés. amikor is a legalapvetôbb statikus és dinamikus helyzeteket. A vízhez szoktatás természetébôl. Az elmúlt években – miután egyre több jól képzett szakember foglalkozik csecsemôúszással – szerencsére teljesen megváltozott a szemlélet ezen a téren. stb. akkor hasznosnak tekintjük. idegennek tûnik. ideg-izomrendszeri. Ahhoz. Az úszásoktatás (nevelés. ápoltsága és fontos mindaz. alkalmazásával – a vizet. egy bizonyos szinten produkált mozdulatsor az eredménye. a változatos megoldások keresését. Viszont azonnal ismeretlennek. A vízhez szoktatáson „átesett” gyermek szeretete a környezethez. Az úszómozgás tanulásának nem csak egy leúszott távolság. Természetesen mindezeket döntôen irányítja. pszichológiai hátterét próbálom megvilágítani. levegôkifújás-levegôvétel. hanem bôséges lehetôségünk van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. amelyekkel a tanítvány addig nem találkozott. Az úszásoktatás-tanítás elsô nagy gyakorlatcsoportja nem mozgástanítás. Tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat az eddig nem ismert közeg és a gyermek szervezete között. pozitív személyiségjegyek is a mozgástanulás értékét jelentik. melyek egy oktatási folyamat szükséges „kellékei”. az általános módszereket ismerô szerû mozgásról beszélhetünk. hanem a közeghez való szoktatás. hanem ennek a tevékenységnek a pedagógiai. sôt csoportos foglalkozásról lévén szó. lebegés-siklás hason és háton. melyek a sok-sok tapasztalat általánosításából és a gyakorlati eredmények összesítésébôl fakadnak.

értelmi megnyilvánulásaihoz való alkalmazkodást jelent. hanem a tevékenység szabályozásában. módszerekben teljesedik ki. ha csak a gyermek személyiség jegyeivel foglalkozunk. hogy a nevelés kétpólusú tevékenység. kishitûség. rendszerezett felsorolást a személyiségjegyekrôl. Ehhez az kell. A felnôttkorban érett. egyéniségében rejlô jellemzôket mutatja meg. A kisgyermekkor éveiben a tevékenység szabályozás nem elsôsorban pedagógiai. szólítsa fel a gyermeket egy-egy gyakorlat. kis létszámú csoportban. halkan beszélô. hanem kevésbé irányított. karakteres tevékenységnek kell lennie. anyagi elismerés stb. Alkalmazkodnia kell az új és új osztályokhoz. Tehát az úszásoktató pedagógusnak lehetôsége van a mozgástanulással járó pozitív személyiségformáló tevékenységek. hatásokkal foglalkozni. érzelmi telítettség vagy szegénység. a gyermek személyiségfejlôdésével és fejlesztésével foglalkozni. ha a nehezebben megfogalmazható verbális közlést – a jobb érthetôség kedvéért – „mutogatással” egészíti ki. melyben vízben alkalmazott célszerû mozdulatokat. Az ontogenezis folyamán – az életkor függvényében – változnak a tevékenységszabályozás törvényszerûségei. egy bizonyos idôszakban (években) domináns jellemzôk késôbb átalakulnak. magas hangon. a nevelési folyamatban is. a víz tulajdonságaihoz igazodó mozdulatokat.). Az átlagnál zajosabb környezet. s ezáltal lesz részleteiben is hatékony a pedagógus munkája. mely változásokhoz adekvát pedagógiai eljárásokat kell alkalmaznunk. A gyermek kifejezôkészsége. A pszichológia a maga területén tárgyalja a különbözô személyiségjegyeket. csoportokhoz. közlési módja nemcsak a rá jellemzô. ha felszínre akarjuk hozni az egyén s a társadalom szempontjából hasznos. az óvodán. Ne csodálkozzunk. érzelmi. ha egyedül van. hogy az oktató az a személy. melyek lehetnek belsô indíttatások (igényesség. szorongás. szemlesütve. Az ontogenetikus fejlôdés során bizonyos életkorra jellemzô személyiségjegyek erôsödhetnek fel. hogy az eddigiekbôl világosan kitûnik álláspontunk. A pedagógiai szakirodalomban nem találunk merev. ennek értelmében súlyos hiba csak az egyik pólusra. értelmes mondatokat közlô gyermek. A nevelési folyamat – még ha tartalmaz is rögtönzésszerû megoldásokat – végül is az oktatási-nevelési folyamatban résztvevô gyermekek tevékenység szabályozását jelenti. ami nem más. Mozgást tanul. személyiségjegyeket. a gyerekre koncentrálni. A 4-7 éves gyermekek nagy része elfogadja az oktató vezetô szerepét. félelem. ami végül a vízbiztos úszást jelenti számára. önbecsülés. számára plasztikusabb és kifejezôbb. viselkedésükhöz. környezeti nevelô hatásokra? Mely nevelési módszerre legérzékenyebb a gyermek? És ha kiderül. nevelô tevékenységünkben a különösen exponált jellemzôket. „feladat” szóbeli leírására. bátorság. aki végig tudja ôt vezetni a tanulás folyamatán. a különbözô pedagógiai hatásokkal plasztikusan alakítjuk a nevelés alanyát. ha nevelni akarunk. amely az apró mozzanatokban. hanem egy míves munkát. fôként a tárgyi környezetbôl származó hatások befolyása alatt áll. el tudja mondani és meg tudja magyarázni a vele kapcsolatos történéseket. megalkuvást jelent. magatartását ennek a tekintélyi szabályozásnak veti alá a családban. az iskolán belül. vakmerôség. De a pedagógiai alkalmazkodás elsôsorban a tanítványok jellemvonásaihoz. kiteljesedett pedagógus is sokféle hatásnak van kitéve. melyek az egyénben jellemzôen jelen vannak: a gátlás. stb. Korábban említettük. akiben megbízhat. melyeket az úszástanításúszástanulás kapcsolatában fontosnak tartunk a gyermek és a pedagógus részérôl is: s 2003/4 alkalmazkodik az új közeghez. elgyengülnek. meg kell ismernünk azokat. mint egy alkalmazkodási folyamat.46 MAGYAR EDZŐ és alkalmazó. hogy a tanárt érdekelje is a gyermek véleménye. Ez érthetô. oktatási koncepciók változásához. hogyan érez. napközi. Ugyan olyan fontos a pedagógus. Majd a vízben való fennmaradás és elôrehaladás érdekében célszerû mozdulatokat (úszástechnikát) és a mozdulatok levegôvétellel való összehangolását tanulja meg. hanem az elôzô években alkalmazott környezeti. mozgásformákat tanítunk. A pedagógus alkalmazkodóképességére is nagy szükség van egy több évtizedes pályafutás során. vagy egy nagyobb közösségben? Mindenesetre. Nekünk az uszodában mint pedagógusnak kell ezeket kezelnünk. akkor ugyanolyan hatása van ennek a módszernek. Ezek közül melyik a domináns? Milyen mértékben lehet ezeket befolyásolni? Hogyan reagál a gyermek a különbözô (sokszor igen eltérô) szülôi. pozitív jellemvonásokat. A gyermek további fejlôdése során elfogadja a személyi környezet tekintélyi irányítását. tantestülethez. pozitív karriervágy) és a környezet által meghatározóak (szociális környezet. iskola. így az úszómozgás tanítása nevelési.képzési – oktatási folyamat. elnyújtva mesélô gyermek legalább olyan sokat árul el családi környezetérôl. jelenségeit a pszichológia neurofiziológiai alapon magyarázza. maga a közeg zártsága. alapvetôen fontos. hiszen a neveléssel. Eddigi tapasztalatunk alapján egykét olyan jellemzôt említünk a következôkben. sport) és egyre inkább erôsödik a gyermekekben a társakkal való kapcsolattartás szükséglete is. Tapasztalatunk szerint az úszásoktatásban mint szabályozott nevelési folyamatban az oktató pedagógus (mint tekintélyi irányító) és a közösség (mint szociális hatáskifejtô közeg) alapvetôen meghatározó szerepet tölt be nem csak a mozgástanulás eredményességében. Sôt. nevelô hatások alkalmazására. a kommunikációs ingerforrások szûk köre hangsúlyosabbá teszi Alkalmazkodó képesség Tulajdonképpen az úszásoktatás egész idôszakában a gyermek elôször . A személyiségfejlesztés lehetôsége több kérdést vet fel: Egy gyermekben sok tulajdonság sûrûsödik össze: öröklött és szerzett (kialakított) egyaránt. tudja és tapasztalja. tagoltan. Bízunk benne. újjak jelenhetnek meg igen sokféle hatásra. ha a gyermek magyarázatát széles mozdulatokkal kíséri. a nevelô egyéniségét befolyásoló jellemzôkkel. tekintélyi és szociális nevelô hatásokat is. ô az. s tevékenységét. ha hatni akarunk a gyermek személyiségfejlôdésére. Tévúton járunk. motiváltság. miszerint a mozgástanítás. Kommunikációs képesség Az 5-7 éves gyermek képes értelmes kommunikációs kapcsolatot létesíteni a felnôttekkel. beszédtechnikája. egyszerû mozgásokat tanul (vízhez szoktatás). vagy a vékony. Ezzel párhuzamosan a tevékenység folyamata a kortársi csoportok közelébe tevôdik át (óvoda. Természetesen a tanulókhoz való igazodás nem az egyéniség feladását. A zárkózott. mint a nyílt tekintettel. vagy tûnhetnek el. A nevelés dominanciája érdekében a személyiségjegyek közül meg kell találnunk az úszásoktatásban. pedagógusi. akinek követheti az instrukcióit. Ki tudja magát fejezni. kérdezze meg idônként mit. igazgatóhoz. impulzív jellegû. Az uszodai környezet kialakított egy speciális kommunikációs technológiát a tanár és a gyermek között.

a gyerekeknek megtanított jelrendszereket használunk. Az úszásoktató pedagógus munkája akkor eredményes. Bizonyos hangeffektusokkal pedig a mozgás dinamikáját is érzékeltethetjük a tanulókkal. Az úszásoktató tevékenységének is a sikerélmény az alapja. ha gátlásos. Ez igen energiaigényes tevékenység. A gyermek kreativitása a hibajavításban. megújuló képességének. individuális alkalmazását. A pedagógiai kreativitás. szorongó gyerekekbôl életerôs „kis csibészeket” tud formálni. érdekelt legyen a tanulási folyamatban. a környezetet. majd a mozgásteljesítmény minôségében az elôbb felsoroltakon kívül kimagasló szerepet játszanak még a helyzetértékelés. ha a keze alól kikerülô gyermekek vízbiztos úszók. irányító résztvevôje és nem passzív. aki a sok-sok mozgásvariációt korlátozza és a koordinációs követelmények szerinti mozgás végrehajtását szorgalmazza. telezônek tartja az oktató útmutatásait. Ugyanis az olyan megismerési folyamatok alkalmával. hogy a foglalkozásoknak ô maga is aktív. akik a közeggel való megbarátkozás után igyekeznek próbára tenni képességeiket. a tornateremben sokszor félreállított gyerek a vízben új lehetôséget kap. a sablont. megszeretik a tevékenységet. Az úszásoktatónak figyelembe kell venni ezeket a jellegzetességeket. majd a mozgástanításban alkalmazott különbözô lépcsôfokokat. fantázia a pedagógus és a gyermek egészen más kapcsolatát. . rátermettebb. amelyek a gyermek érdeklôdésébôl keletkeznek. Fontos. felhívása az új tanulásra nem hullámozhat parttalanul. mint a szárazföldi tevékenységekben. hiszen a gyermekek nagy része sikerorientált. A parton. hogy a gyermek megfelelôen motivált. de ez vonatkozik a tanulóra és a pedagógusra is. nehéz szabályok közé szorított viselkedés.s 2003/4 módszerét az ötletgazdagság jellemzi. Ez a becsvágyszint segíti át sokszor a kezdôket a kritikus pontokon. ha a mozgástanításon kívül a személyiségformálásban is érzi munkájának értelmét. Ezt látjuk a kezdôknél. a motivációs bázis újra feltöltôje. önértékelés. az oktatót.és magatartás formák közé sorolni azokat. illetve. A maga számára szinte kö- MAGYAR EDZŐ 47 a „testbeszéd”. ötlettelen munka. oktatói tapasztalatát említjük. kísérleteznek és próbálkoznak a közeg biztosította alternatívákkal. tapasztalatát újraértékelje. a hangsúlyosabb levegôkifújásra. külsô szemlélôje lesz. számára ez adja a motivációs bázist további munkájához. Az oktató kreativitása pedig módszerei továbbfejlesztését. mint a lélektelen. A tanulás elején felkeltett érdeklôdést szinten kell tartani. mert oktatónevelô munkája ezek ismeretében válhat hatékonyabbá. Ha az oktató meg tud újulni.és gondolatvilágához vezetô utat. évrôl évre látja munkája pozitív hatását. másképpen. Ez a további munka éltetôje. Kreativitás Egész oktatási rendszerünk nagy kihívása. de különösen a technikai elemek oktatásánál kialakult. a folyamatos mozgásra való figyelmeztetésnek kialakult jelrendszere van. a játszótéren. döntési képesség. az általános és speciális képzésében mekkora teret biztosítunk alkotókészségének. mozgásvariációkkal. Ha hétrôl-hétre. Itt ô is lehet ügyesebb. akkor eléri. Az úszásoktatás nagyszerû területe a sikerszerzésnek. A tanulási kedvet a tanulás végéig ébren kell tartani. akkor a sikerélmény új és új energiával tölti fel. hogy a képzés-nevelés-tanulás idôszakában. amelyek pozitív töltésûek. próbálják felmérni és kiélni cselekvési és mozgásszabadságukat. Az úszásoktatás folyamatában. Befejezésül a mozgástanulásnak egy-két olyan jellemzôjét. többször kiérdemelheti az oktató dicséretét. és a kapott feladatokat a lehetô legjobban igyekszik megoldani. hogy valamilyen tevékenységi formában jobb legyen mint társai. Ennél a pontnál szükséges a hozzáértô és a pedagógiában jártas oktató tevékenysége. A gyakorlás elôrehaladtával a gyermekekben kialakul egy bizonyos becsvágy szint. Egy kar. Pozitív élményt. Ez a hiányérzet egy ösztön mûködését indítja meg: az ismeretlen megismerésének vágyát. továbbfejlessze. ha nevelési módszereivel olyan személyiségjegyek fejlôdését segíti elô. amely nem tûri a fásultságot. Ebbôl az egybevetésbôl a régi tartalom hiányosságának érzése ébered fel az új tapasztalatokkal szemben. Ez oktatás-nevelési filozófiánk alaptétele. az oktató ebben találhatja meg elôször a gyermekek érzelmi. mindig új és új motivációval kell a gyermekekre hatni és érdeklôdésüket fenntartani a tanulás iránt. együttmûködését eredményezi. felnôtt önfegyelemmel viselik a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. a változtatás képességét jelenti. Hogy megszerzett tudását. Másmás minôségben.és fejtartásra. amelyek nehezen deklarálhatóak. teljesítményeivel mindig ki akar emelkedni a csoportból. a jó és a rossz mozgásválaszok szelekciójában. sikerélményt szerezhet. az óvodától az egyetemig milyen környezeti és személyi feltételeket biztosítunk a nevelés alanyának. a gyermek összehasonlítja a maga képzettartamát az új tapasztalatokkal. Az oktató magatartása. ötletesség. A vízhezszoktatás gyakorlatainál. az egyéb iskolai. nem sablonosan ismétli önmagát. óvodai tevékenységben a sor végén kullogók a vízben rögtön élre kerülhetnek. A vízbe lépve megszûnnek a szárazföldi „ügyes-ügyetlen” besorolások. a saját és a társak teljesítményének túlszárnyalására irányuló vágy mind magasabb színvonalú koordinációs tevékenységet eredményez. ebben a tevékenységben a sikerélmény a katalizátor. A mozgástanulásban. koncentráló képesség. Vágyik arra. de a magasra állított önértékelés. önérvényesítés. a mozgástapasztalatok értékelésében jelentkezik. a szociális beilleszkedés. A gyermek fantáziavilága és képzelôereje hallatlanul színes. az uszodai jelek. figyelmetlen. hogy a tanulás folyamatában. hangeffektusok alkalmazását. Ezek boncolgatása egy másik tanulmány tárgyát képezhetik. a tanuló és az úszásoktató pedagógus részérôl egyaránt.

ha kiállunk a meggyôzôdésünk mellett. és a társaságok joga. hogy teljes nevének leírására már nem is volt szükség. amely büntetôjogi kategória . Látható tehát. Szakterülete a polgári jog. Ha ezt megteszi. A nyomozás lezárását követôen az ügyészség a bizonyítékok mérlegelése után dönt a vádemelésrôl. a törvényszöveg igen homályos. Olimpikon. Kerülni kell a félreérthetô mozdulatokat. Alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor.48 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Meghurcoltatva Érdekvédelem Dr. Meglehet. mely kapcsán a nyomozó hatóság belátása szerint sza- . Marad tehát a szakértôi vélemény. az edzô kolléga szakmai és emberi „elôéletét” a nyomozás kezdetén teljességgel figyelmen kívül hagyták. mert minden egyes eljárási cselekmény újabb és újabb megaláztatást jelent számára. csakúgy. amíg bûnösségét a bíróság jogerôsen nem állapította meg -. akár több millió forintos kártérítés megítélésére is volt precedens az elmúlt évek során. a sport. sem pedig közösülés. Dr. akkor sem zárható ki. Ennek oka abban keresendô. nem sokat.amely szerint senki sem tekinthetô bûnösnek mindaddig. Amint az az elsô olvasatra is kitûnik. Természetesen minden olyan helyzetet kerülni kell. ha valaki. amelybe került. vagy egy technikai elem begyakorlásabemutatása során testi kapcsolatba került versenyzôjével . és szakvéleményükben megállapítják. Végezetül: mit tehetnek az edzôk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében? Valljuk be ôszintén. A közhiedelemmel ellentétben a poligráf vagy ismertebb nevén hazugságvizsgáló bizonyítékként nem vehetô figyelembe. hogy az ügy kapcsán valamennyi terhelô és mentô körülményt kivizsgáljanak. 2000-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. a körülmények és a feltételezett elkövetô „elôéletének” vizsgálata. nevezetesen Kiss Miklós mesteredzô fajtalansággal történô megvádolása adta. a Budapesti Triatlon Szövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának elnöke. A fajtalanság bûntette esetén jellemzô a tanúk hiánya. Szerintem valamennyi trénerrel megesett már. konkrét eset kapcsán. Akár hosszú éveken keresztül együtt kell éljen a helyzettel. A bírói jogalkalmazás szerint például – és a döntô ez – a fajtalanság csak a passzív alany (értsd sértett) testének közvetlen. ha a gyanúsított vagy a sértett önként vállalja azt. Mindezek azért bírnak kiemelkedô jelentôséggel az ügy vizsgálata során. ha az nem elengedhetetlenül szükséges.e nélkül talán nem is mûködik a versenysport. Ifjúsági Európa-. amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. ha azok tréfás és ártatlan szituációban hangoznak el. amikor különbözô jelzôkkel bûnözônek titulálták nevezett mesteredzôt. aki kiáll egy bajba jutott kollégáért. hogy nem. ráadásul be is csapható. továbbá az. Az ilyesfajta nyilvánosságot kapott ügyekben különösen nehéz az elkövetéssel megvádolt gyanúsított helyzete. valamint felnôtt magyar bajnok. legyen az szülô. hogy szülôi vagy tanítványi bosszú vagy fantázia áldozatai legyenek. Mielôtt rátérnék e kényes téma boncolgatására. Azonban elég. azon belül is a szerzôdések. E kérdéskörben felvethetô a rendôrség felelôssége is . hogy mit árthat a bulvársajtó. amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. kivétel nélkül mindenkit megillet. Tehát. Nehéz egy ilyen helyzetben kiállni bárki mellett annak ellenére. melynek végeztével pont kerül az ügy végére.az alkotmányos jogok megsértése kapcsán . és tartózkodni a kétértelmû megjegyzésektôl. ha cselekménye a saját nemi vágyának kielégítésére irányul. amely bármilyen félreértésre. mint a becsülethez és a jóhírnév védelméhez való jog. 20 éven keresztül a Bp. Az ártatlanság vélelme. Bemutatkozó cikkem témáját egy szomorú esemény. Marad tehát a tanítványok iránti töretlen bizalom. hogy ô soha nem követne el olyasmit. mert a látlelet. a tanúk és a testnedvek hiánya. A Testnevelési Egyetem edzôi szakának hallgatója. Az ilyen típusú ügyek felderítéséhez igénybe veszik igazságügyi pszichológus szakértôk segítségét.miután az interneten olyan mértékben azonosíthatóan tette közzé Kiss Miklós adatait. Spartacus Úszó Szakosztályának versenyzôje. a fajtalanság Büntetô Törvénykönyvben megtalálható fogalma meglehetôsen tág. Így tett a Magyar Edzôk Társasága is. Kiss Gergô László 1977-ben született. mert az embert az eltelt életében végrehajtott cselekedetein keresztül lehet megítélni és ezért feltétlenül helyes. még akkor is. banálisan hangzik. Természetesen normál esetben a fentiekkel semmi gond nincsen. amivel vádolják. hogy valamennyi edzô – fôleg aki kiskorú gyermekekkel foglalkozik . A Dr. A magyar büntetô eljárásjog alapelvi szinten rögzíti a szabad bizonyítás elvét. akiknek egyúttal törvényi kötelezettségük az is. hogy ismerjük és tudjuk. hogyan teheti tönkre 40 év hosszú és becsületes munkával kivívott jóhírét egyetlen pillanat alatt. továbbá akkor büntetik az elkövetôt. felhívnám mindenki figyelmét ennek az esetnek a konkrét ügyön messze túlmutató jelentôségére. amelyek viszont polgári jogi kategóriák és amelyek megsértése esetén jelentôs összegû. Kiss Gergô László rovata badon használhat fel minden olyan bizonyítási eszközt és bizonyítékot. miszerint a gép messze nem tévedhetetlen. A közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértô cselekményt magában foglal. hogy a vallomásaikban elôadottak mennyire élményszerûek. hogy nem történik sem erôszak. vagy félremagyaráz egy mozdulatot. Ennek folytán értelmezési hibák is elôállhatnak. ha az edzôk mindezen intelmeket be is tartják. A Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi és Jogi bizottságának tagja. fizikai érintésével valósul meg. Ezt követôen a Pázmány Péter Egyetem Jogtudományi Továbbképzô Intézetének hallgatója bank szakjogi területen. akik nyomozás során mindkét érintett felet megvizsgálják. Meglátásom szerint a jelen. mint nevezett mesteredzô. akkor következik a bírósági eljárás. félremagyarázásra adhat alapot. hogy amerikai kutatók bebizonyították. egy gesztust és már is kész a tragédia. fantáziáló gyermek vagy egy rosszakaró félreért. amikor kiállt Kiss Miklós mellett.kerülhet hasonlóan igaztalan és megalázó szituációba. Ahogyan figyelmen kívül hagyta a rendôrség azt is. az helytelenül cselekszik? Hiszem. Félô. Rátérve a konkrét cselekményre: amellyel a mindannyiunk által ismert és elismert mesteredzôt megvádolták-. bízva abban a szakmai és emberi tisztességben. Hiszem. hogy e cselekmény kapcsán több tényállási elemet kell vizsgálnia a hatóságoknak. de lehetôség szerint ne maradjon kettesben az edzô és a tanítványa. a pénzügyek. amit ô a magyar sportban több évtizede képvisel. Mozsolits Ügyvédi Iroda tagja. A média egyes szereplôi pedig egyértelmûen jogsértések tucatjait követték el. mind-mind segíthetne a megvádolt személy ártatlanságát alátámasztani. hogy kettesben maradt tanítványával.

a doppingvétség fogalma jelentôsen kibôvült.hu web-oldal is. illetve ennek kísérlete. Tiltott anyag vagy tiltott módszer használata vagy ennek kísérlete.2. hogy mit nevezünk doppingolásnak: A doppingolás egy vagy több. önhiba. Bakanek György rovata anyagok csoportja) jelenléte egy sportoló testébôl származó mintában.mob. Mint láthatjuk. netalán kezelô orvosától származik. Tiltott anyag vagy tiltott módszer beadása a sportolónak vagy ennek kísérlete. A mintaszolgáltatási kötelezettség megtagadása vagy a mintaszolgáltatás elmaradása megfelelô indoklás hiányában – azt követôen. felbujtás. a megelôzéssel és a választható alternatívákkal kapcsolatban. felbujtói közremûködés. hogy mindenki szed valamit. vigyék magukkal lehetôleg mindenhova.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 49 Mi az. Tiltott anyagok vagy módszerek birtoklása. 1 %-át kitevô pozitív esetek túlnyomó része is elsôsorban tájékozatlanság miatt következik be. Az ésszerû szabályokon alapuló – a sportolók versenyen kívüli rendelkezésre állására. január 1-tôl érvényes és fenti internet címeken nemcsak a WADA Az elmúlt néhány évtizedben a szenzációs sporteredmények mellett a sportvilág a dopping botrányoktól hangos. étrend-kiegészítôt. Tiltott anyagnak vagy származékának. 2.6.5. és a levett dopping minták kb.gyism. ezen belül a sportoló hollétére vonatkozó információk biztosítására -. esetleg megfázás elleni gyógyszerbôl. hogy a sportolók többsége tisztességesen készül a hazai és nemzetközi megmérettetésekre. Üzérkedés bármely tiltott anyaggal vagy tiltott módszerrel. ahol ne jelezték volna tiltott szer fogyasztását. amikor gyógyszert. Mûködik továbbá a doppinginformációs mobiltelefon szolgálat (tel: 06-30-9428-519) és a www.8. A sportemberek és az ôket figyelemmel kísérô szimpatizánsok számára szinte hihetetlen. akkor az Országos Sportegészségügyi Intézet szakembereihez fordulhat segítségért. hogy az a sportoló. Elôször is tisztázzuk a dopping fogalmát! A Lausanne-ban 1999 februárjában megalakult Doppingellenes Világszervezet (World Antidoping Agency – WADA) 2003 márciusában széleskörû egyeztetés után megalkotta a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatát (WADA Antidoping Code).7. Minden sportoló személyes felelôssége és kötelezettsége elkerülni azt.3. Ez világosan meghatározza azt.1. Természetesen ez nem azt jelenti.hu és a www.8. A doppingvétség megállapításához nem szükséges annak bizonyítása.illetve keretorvosának véleményét. 2. amit a sportolónak a doppingról tudni kell? A tiszta sportért Dr. A jelenlegi 2004. A Szabályzat szellemében a kimutatott tiltott anyag forrása a megítélés szempontjából abszolút indifferens. sportitalt vagy más. és az élsportolók mindig a híres emberekhez tartoztak. amely doppingvétséggel vagy ennek kísérletével függ össze. valamint a www. Az alábbiak minôsülnek doppingvétségnek: 2. valamint a teszten való részvételére vonatkozó – követelmények megsértése. a leggondosabban járjon el minden esetben. avagy ebben való közremûködés.sportkorhaz. hogy szándékosság. Pozitív esetben a sportoló gyakran arra hivatkozik. hogy tiltott anyag kerüljön a szervezetébe. hogy a sportoló az alkalmazandó doppingszabályok szerint elôírt értesítést megkapta – vagy a mintavétel akadályozása egyéb módon. és frissíti minden évben. általa ártalmatlannak gondolt szert vesz magához. pontjaiban meghatározott doppingvétség megvalósítása. ha ilyen nincs. Ezért nem gyôzzük eléggé hangsúlyozni.4. hogy már alig van olyan sportág. aki versenyeken indul. segítség vagy bármely más bûnsegédi. gondatlanság vagy tudatos használat terheli a sportolót. 2. 2. illetve markerjének (jelzô . hanem arról van szó. A listát a WADA Lista Bizottsága állítja össze. Ezért az a célunk. A doppingellenôrzés bármely elemének manipulálása.1-2. 2. az ellenôrzéssel. ennek leplezése. Ezeken a helyeken információt kaphatunk a dopping lista aktuális összetételérôl is.hu. Ebben az esetben kérje ki csapat. hogy a tiltott anyag vagy étrend-kiegészítôbôl vagy patikában recept nélkül kapható. a Szabályzat 2. 2. Meggyôzôdésünk – és ezek a tények is -. és használják a benne levô telefonos és internetes lehetôségeket. 2. hogy a médiában rendkívül hálás téma minden híres emberrel kapcsolatos botrány. hogy a lehetô legtöbb információt adjuk át Önöknek a doppinggal. Forgassák ezt a kis kiadványt haszonnal.

illetve készítményeket fogyaszthatunk. akkor nem fogjuk megtalálni a listán. lappangó sérülések. valamilyen módon el kell kerüljük az ellenôrzést vagy a lebukást. Mint a felsorolásból is kitûnik. krónikus melléküreggyulladások. Ezeknél a lehetôségeknél lényegesen egyszerûbbnek tûnik egy hatásmechanizmusában jól ismert és sokak által kipróbált hatékony dopping készítményt bevenni. stressz stb. hanem súlyát illetne tartani. Elkeserítô adatokkal rendelkezünk a szteroid-korszak hajnalán aktív spor- . hát fizessük meg ôket. amit ezeknek a szereknek a huzamosabb szedése idéz elô. mint a C. amelyeket doppingveszély nélkül szedhetünk. mint például a szelén. Kerüljük az ún. s sportpszichológia. s fizioterápia. túlzott alkohol fogyasztás elkerülése. és mindezek betartása mellett fogyaszthatunk étrend-kiegészítôket is. a Kreatin vagy a HMB sem tilos. Nem rendeltetésszerû. Próbáljuk meg magunkat természetes módszerekkel kúrálni. ha az adott versenysúlyától maximum 5 % -ban tér el. s mozgáselemzés.) szanálása. hogy egy negatívnak minôsített termék többi doboza nem tartalmaz semmilyen doppingszert. fehérje természetû hormonok – növekedési hormon. táplálkozzunk változatosan (vegyük igénybe a Sportkórház által ajánlott sportágspecifikus és egyénre adaptált Táplálkozás optimalizáló programot). Számos sportoló sikerének alapja a mentális tréning. sokak által már eddig is kipróbált és nagyszerûen mûködô lehetôségeket. akkor az anyag már nem doppingszer. de adott esetben megfelelô kontroll mellett az L-Carnitin. hanem meghatározott célhoz rendeljük a szükséges eszközt. Mégsem engedhetô meg a szerek szedése azon egyszerû oknál fogva. s termovízió stb. illetve az agykontroll. melyet alapból minden sportoló nyugodtan fogyaszthat: ilyenek a savasodást kiegyenlítô bázikus hatású készítmények. s sav-bázis háztartás rendezése. túlsúly eliminálása. melyek a teljesítményt csökkentik: s testünkben levô betegséggócok (rossz fogak. Egy sportolónak különben sem fogyni kell állandóan. ismeretet. Van néhány táplálék-kiegészítô. hogy a dopping listán szereplô anyagok egy része (anabolikus hatású szerek. Honlapjainkon megtalálható továbbá a Sportkórházban mûködô doppingellenôrzô laboratórium által bevizsgált étrend-kiegészítôk jegyzéke is. Ha valaki külföldrôl hoz be étrend-kiegészítôt. azt csak nagy óvatossággal tegye. Vízhajtásra kizárólag gyógynövény alapanyagú teákat. EPO – amfetamin) ténylegesen növeli a teljesítményt. bôvebben – hosszabb távon kizárt dolog. inzulinszerû növekedési hormon. ha másként nem. és akkor is csak saját felelôsségére használhatja a készítményt. ami gyengeséghez. amely két részbôl áll: az egyik abc-sorrendben mutatja meg a hatóanyagok listáját. de kézenfekvô.50 MAGYAR EDZŐ dopping lista magyar fordítása található meg. Ez néhány hét alatt könnyen leadható. Ez gyorsan megtérülô remek befektetés. s dohányzás. vagy egyéb maszkírozó anyagok) vagy sport közbeni szedésük veszélyes (pl. s krónikus alváshiány. Sokan kérdezik. ezek bizonyos tudást. Ezeket mindig szakember segítségével válasszuk ki. az izotóniás sportitalok. nôgyógyászati és urológiai problémák stb. A magyar piacon ma már olyan hihetetlenül bôséges a választék. Ebben az OÉTI és a KERMI által elôzetesen engedélyezett és a dopping labor által doppingmentesnek minôsített termékek felsorolását találhatjuk meg. antioxidánsok. Tehát ha valamely szer egészségkárosító. A Sportkórház és a GYISM közös kiadványában – Doppingvétség nélkül . azonban nagy valószínûséggel az adott étrend-kiegészítô doppingmentesnek tekinthetô. kérjen tanácsot szakembertôl. E és A vitamin. Ez különösen súlycsoporthoz kötött sportágaknál fontos. és izomgörcsökhöz vezet. hogy a bevizsgált és doppingmentesnek minôsített szerek közül bármelyik pozitív eredményt okozott volna. Vegyük igénybe a sporttudomány és a sportegészségügy legújabb eredményeit: s teljesítményélettani mérések. hogy milyen cél érdekében akarjuk az adott készítményt felhasználni. mert vagy elfedi vagy kiüríteni segíti a doppingszereket (vízhajtók. s mindennapi gondok. Engedjék meg. hogy a teljesítmény növelésének egyik legfontosabb feltétele. s dietetika. ami alkalmazható és valójában segít is. igényességet és sokszor nem kevés anyagi ráfordítást igényelnek. orvosi elôírás és kontroll nélküli alkalmazások viszont komoly egészségkárosodással is járnak. Mi ak- s 2003/4 kor tehát a megoldás? Kevesen gondolnak rá. és akkor már csak egy feladat áll elôttünk. hogy azokat a tényezôket kiküszöböljük.és idôráfordítást jó szakemberekkel történô egyéni konzultációra és felkészítésre. gondoskodjunk a szervezet rendszeres regenerációjáról. vanádium. ezért elkészítettük a gyógyszernevek alfabetikus listáját is. Hihetetlen teljesítménycsökkentô hatása van a versenyek elôtt történô. akkor mi az. hogy ha doppingszert nem lehet szedni. mindenképpen nézze meg az összetételét. króm. Még sorolhatnám a különbözô. Természetesen egyfajta hatóanyaghoz több gyógyszer fantázianév is tartozhat. kisebb meghûléseket feküdjük ki. Forszírozott vízhajtással azonban csak az értékes folyadékot és ásványi anyagokat távolítjuk el a testünkbôl. mert ezeknek egy része dopping listán van. Tanuljuk meg agyunkat a gyôzelemre programozni. kerüljük a túledzettséget. cink. A sportoló súlya akkor optimális. kapcsolatrendszert. hogy valaki ne bukjon meg. s testsúly optimalizálása. hogy nemzetközi egyezmények szerint a doppingolás tilos és komoly szankciókkal jár. kábítószerek).) A többi anyag azért van a listán. ahol néha megpróbálkoznak a vízhajtók használatával. Ne sajnáljuk az anyagi. évenként menjünk el gócvizsgálatra (igazolt sportolónak ez egyébként a versenyzési engedélyhez kötelezô is). Természetesen senki nem tud arra garanciát adni. kerüljük a dohányzást. Ne a „mi is szedjünk már valamit” elv érvényesüljön. kapkodó fogyókúráknak. hogy lehetôség szerint csak a legindokoltabb esetben szedjünk bármilyen gyógyszert be. és legyünk tisztában vele. candidiázis. és ez manapság a sportkarrier végét jelenti és ekkor még nem is beszéltem arról a – fiatalembereket sajnos legkevésbé érdeklô – problémákról. mint például a magnézium vagy a kálcium. ásványi anyagok. Gyakorlatban még nem fordult elô. s regeneráció. megfelelô testzsír-százalék kialakítása. hanem ennek magyar viszonyokra adaptált változata is. ami szintén dopping listás. (Ez a két jellemzô egyébként a doppingolás kritériuma is. hogy hosszú évek tapasztalatai alapján adjak Önöknek egy jó tanácsot: röviden – nem éri meg. fogyasztószerek és zsírégetôk használatát. Egy szóval mi a doppingolás alternatívája? Vitán felül áll. Ha valamelyik ezek közül hiányzik. hogy nem tûnik racionálisnak külföldrôl hozott vagy kapott termék fogyasztása. bizonyos nyomelemek. de nincs teljesítménynövelô hatása vagy fordítva. Az alapállás egyébként sportolók esetében is legyen az. Rendkívüliek a mentális tartalékaink.megtalálhatjuk azoknak a gyógyszereknek a listáját.

összeül az adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága. Az elôzôekben felhívtuk a figyelmet arra. hogy bármely külsôleg vagy belsôleg alkalmazott gyógy-. a szankcionálás szempontjából nem enyhítô értékû. tehát a labordolgozókat senki nem vádolhatja részrehajlással. hogy a sportoló a doppingellenôrzési ûrlapon a mintavétel során feltünteti egy doppingszer használatát. de bejelentésre kötelezett. Vagy a doppingellenôrök közül valaki. és ettôl a pillanattól kezdve a sportoló nem maradhat felügyelet nélkül. hogy a mintavételi edények sértetlenül érkeztek-e területükre. valamint a doppingellenôrzés során: 1. vagy kéri a „B” minta kinyitását. és utána zárja le azok fedelét úgy. A mintavételi helyiségben a sportoló kérhet folyadékot. amikor a sportoló igazolja. hogy egy adott sportági szakszövetség fegyelmi bizottsága méltányossági okokból ennél enyhébb büntetéseket szabott ki. az alábbi eltiltási idôszakok alkalmazhatók: elsô esetben figyelmeztetés és megrovás. tolmács). 7. hogy ez bontatlan legyen (ez lehet ásványvíz. tekintettel arra. akik pályafutásuk befejezése után mindenki által elfelejtve. a tanúkat. 5.s 2003/4 Több esetben elôfordult. 4. ennek ellenére a megismételt analízishez mindenkinek joga van. akik igazolvánnyal vagy megbízólevéllel igazolják magukat. így például olyan anyagok tekintetében. E fenyegetônek tûnô sorok után lássuk tehát. hogy anabolikus szteroid tartalmú kenôcsöt vagy oldatot használt. 3. Ez az eljárás a sportoló és az általa választott szakértôk és tanúk jelenlétében történik meg. 2 fô) is megjelenhetnek (edzô. illetve az ezzel járó jutalmakat visszaveszik. esetleg a sportoló jogászát. 2. melyet az elôbbi igazolással együtt a Sportkórház szakorvosa fog kiállítani. . gyúró. azzal összekeverve töltik kétfelé az „A” (50 ml). Aki aláírt kijelölô papír mellett nem jelenik meg vizsgálaton. Asztma esetén ez nem elegendô. üdítô. Ha egy mintában tiltott anyag jelenlétét mutatják ki. Az ellenôröknek jogukban áll sorsolás nélkül is mintaadásra kérni bárkit. A mintavételi helyiségben a kijelölt sportolón és hivatalos doppingkísérôjén kívül az általa kiválasztott kísérô(k) (max. Második esetben két év eltiltás. hogy az többé ne legyen kinyitható. Amennyiben a „B” minta is pozitív lett. azonban arra ügyelni kell. alkalmazása elôtt konzultáljon szakemberrel. MAGYAR EDZŐ 51 vagy helyszíni sorsolással választja ki a mintaadásra kötelezett sportolókat. és az összes körülmények mérlegelésével a következô szankciókat hozhatja: 1. amelyek esetében különösen valószínû a doppingvétségek akaratlan elkövetése. A tiltó lista meghatározhat olyan szereket. 6. amely a sportolót felszólítja. vitamin. étrend-kiegészítô stb. Az igazolványokon az MSTT-Antidopping Csoport felirat is szerepelhet. Természetesen e mellett a sportoló doppingolás mellett elért eredményeit is megsemmisítik. akkor errôl értesítést küldenek a MOB-nak. amelyek gyakori alkotó elemei gyógyszereknek. amely rendkívül érzékeny módszerekkel. Az edények lezárása után a sportoló és kísérôi egyeztetik a mintavételi jegyzôkönyv adatait a doppingellenôrrel. akkor is meg fogja kapni a két éves eltiltást (az anabolikus szteroid ugyanis még a külsôleg alkalmazható kenôcsökbôl is felszívódik). Harmadik esetben élethosszig tartó eltiltás. benyújtják az esetleges orvosi igazolásokat (ezt az ún. 2. esetleg sör). Amennyiben nem sikerült produkálni elegendô mintát (minimum 75 ml). vagy az általuk kijelölt hivatalos kísérô felügyelete mellett történhet a levezetés. hogy az MSTT (Magyar Sporttudományos Társaság) pályázattal nyerte el a doppingellenôrök koordinálásának feladatát. A sportoló a kijelölés után akár rögtön is helyet foglalhat a mintavételi helyiségben. Nézzük meg. Hiába írja fel tehát valaki a jegyzôkönyvre azt. (Kérésre a már ismert dopping infos telefonszámon a doppingellenôrök személyazonosságát igazolni tudjuk. csak abban az esetben. ugyanabban a szankcióban részesül. hosszú hónapokra visszamenôleg is ki tudja mutatni tiltott anyagok jelenlétét). azonban a nemzetközi szövetség ezeket soha nem vette figyelembe. vagy meghatározhat olyanokat is. mindig ketten mennek és kb. hogy az ilyen jellegû szert nem a sportolói teljesítménye fokozásának céljából alkalmazta. meghallgatja a sportolót.) és a mintavétellel kapcsola- tolást folytató élsportolókról. A doppingellenôr a helyszínen vagy egy már kész névsor birtokában. és legfeljebb egy év eltiltás. illetve tápszer. mintha doppingolt volna. ahol igen valószínûtlen azok doppingszerként történô sikeres alkalmazása (ez természetesen nem vonatkozik az anabolikus hatású szerekre. A kijelölés után maximum egy órán belül meg kell jelennie kísérôjével a mintavételi helyiségben. 9. A mintavétel azonos nemû doppingellenôr szemkontrollja mellett történik. gyümölcslé. Magyarországon doppingellenôrzést a következôk végezhetnek: a) a WADA megbízólevelével ellátott magyar vagy külföldi doppingellenôrök (kétes esetben hívjuk fel a dopping info elôzôekben megadott telefonszámát). A laboratórium igazolja. a sajtótájékoztató. 8. Az a tény. hogy pozitív esetben milyen szankciókra számíthatunk? A laboratóriumba a minta név nélkül érkezik (a magyar laboron kívül minden második mintát a nemzetközileg is akkreditált bécsi doppingellenôrzô laboratóriumba szállítunk. Azokban az esetekben. ha az adott gyógyszer neve mellett a dopping listán a következô megjegyzés szerepel: helyileg alkalmazható. vagy sokan igen fiatalon elhunytak. bejelentésre kötelezett – fôleg lokálisan alkalmazható – gyógyszerek esetében lehet csak megtenni. az eredményhirdetés stb. A dopping listán szereplô szerek bármelyikének kimutatása esetén elsô alkalommal két év. hogy egy sportolónak mire kell odafigyelni felkészülése. a legsanyarúbb egészségi állapotban tengetik életüket. mert légzésfunkciós vizsgálatok dokumentációját is mellékelni kell. nyilatkoznak az elôzô hetekben fogyasztott gyógyszerekrôl és étrendkiegészítôkrôl. második alkalommal élethosszig tartó eltiltás. Ezt az analízist azonban az érintett félnek kell kifizetnie. amely 150200 Euroba kerül. hogy nyilatkozzon: elismeri a vétkességét. a GYISM-nek és az érintett sportszövetségnek.) c) Ritkábban a NOB vagy a sportág nemzetközi szövetsége által delegált doppingellenôr is megjelenhet. illetve a növekedési hormonra és az EPO-ra). 10-12 fô végzi Magyarországon az összes ellenôrzést. A vizeletet a sportoló töltse az edényekbe. illetve a „B” (25 ml) jelû edénybe. b) a GYISM által megbízott doppingellenôrök. illetve a verseny. Az „A” mintából kimutatott tiltott vegyület az esetek közel 100 %-ában a „B” mintából is elôkerül. kizárandó mindenféle manipulációt. A kupakokat a laboratóriumban csak eltörni tudják. sportorvos. A kijelölést dokumentálni kell. Ekkor is kérjük el azonban az ôt igazoló dokumentumot. Ehhez a sportolónak a szükséges fokozatig le kell vetkôznie. akkor az addigi mennyiséget külön lezárják és a második – már elegendônek bizonyult vizelet mennyiséggel együtt. és mindig a szigorúbb eltiltást alkalmazta.

. Az éves tagdíjat befizetem.... soha ne érezze magát biztonságban........ Kelt:…............ amelyre a tagdíjat befizette. és annak jóváhagyása után lép érvénybe az engedély a sportoló számára.... Akinél már volt pozitív eredmény az elôzményekben.... az edzô......... A többi esetben randomizált kiválasztás történik. Legmagasabb iskolai végzettség:……………………………………………………………….. hogy minden sportág egy évben legalább egyszer bekerüljön az ellenôrizendôk körébe.....….. Legmagasabb edzôi végzettsége/minôsítése (sportoktató.............…..…....Ft évente.. Ez az eljárás többnyire inkább az asztmára. aktív dolgozók részére 2 000.. A kijelölés szempontjai általában a következôk: 1....................…………………………......... a sportor- s 2003/4 vos. Mindenkit nem lehet. amelynek gyógyítása csak a dopping listán egyébként szereplô szerrel lehetséges...........…….. aki doppingol... Dózsa György út 1-3....... Név:............ 2............... akik a tisztességes felkészülést választják.... a cél az.... hogy az.. Ez az ad hoc bizottság a Sportkórház és a GYISM szakembereibôl áll...... doppingérzékeny sportágakra helyezzük (doppingérzékenynek hívjuk azt a sportágat....... E-mail:………………..... mesteredzô) sportág és évszám megjelölésével: ……………………………………. ………………………………….………………………….............. Terápiás Kivételek Bizottságához kell benyújtani......... és a be nem jelentett ellenôrzések számának növelésével biztosítsuk azt........iif.....………........ mint mondjuk egy tollaslabda vagy asztalitenisz versenyen résztvevô játékos... 5... számlájára kérjük befizetni.... atlétika......hu E-mail: nora.......... ami azt jelenti.......hu ató BELÉPÉSI NYILATKOZAT ymásolh Fén A Magyar Edzôk Társaságának tagja kívánok lenni................................ a gyúró vagy a doppingellenôr által felvetett gyanú is alapja lehet az ellenôrzésnek. Levelezési cím (irányítószámmal):…………………………………………………………….... sportedzô.dátum:….. Ôk sem adhatnak kivételt azonban az anabolikus szteroid és a fehérje természetû hormonok szedése alól.... 6.… Edzôi munkahely:…………………………………………………………………………………………………………………………… Edzôi beosztás:……………………………………………………………………………………………………………………....................… Szül.... Egy versenysorozat alkalmával egy sportoló többször is ellenôrizhetô........... és feltételezhetô a doppingszerek alkalmazása).. de nem is kell ellenôrizni... Több sportágban (úszás... akkor kérhet ún. Sportszakmai érdeklôdési köre:…………………………………………………………………………………………………………......... illetve a diabetesre vonatkozik.... Kiemelt figyelmet szentelünk a nemzetközi mezônyben éremvárományos sportágak képviselôire is...... súlyemelés) csúcsfelállítás csak doppingminta leadással együtt érvényes. A sportvezetô....... Többször számíthat így pl... hogy szolgáltassanak... szakedzô. 7........ illetve helyezettek adott versenyeken kötelezôen mintát kell... Magyar Edzôk Társasága (MET) 1143 Budapest..... A határozatot a WADA Terápiás Kivételek Bizottságához küldjük el.. cukorbaj)......…....... Amennyiben a sportoló olyan betegségekben szenved (pl. postai címére és az évszámra...…………...... Internet: www.... 10.....………… aláírás A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20447601 sz. 3.…… Szül. Gyôztesek......... Terápiás Kivételt.... ahol a pozitív esetek száma magas..... Munkahely:……………………………………………………………………………………...………………….... melyet az ún...................………. Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére.... A tagdíj diákok és nyugdíjasok részére 1000.52 MAGYAR EDZŐ tos észrevételeket a megjegyzés rovatban közölhetik.. Tel/fax: 471-4325..Ft......met. és ugyanakkor megvédjük azokat........hely:………………………………………..…………………………..… Telefon:…………………………………………Fax: ……………..…………….. ...iif..... 06-30-9910-203. 4.... hogy a hangsúlyt a be nem jelentett ellenôrzésekre és az ún. Munkahelyi beosztás:………………………………………….………………………....Nyelvismeret: .. ellenôrzésre versenyen kívül egy atléta vagy súlyemelô.... az biztosan számíthat ismételt ellenôrzésekre....bendiner@helka......…………….... Súlyozott kiválasztás történik..

s az új ágazatok.. míg a másik. hogy megalakulásának immár tízéves jubileumát jelentette...fôként vidéken . Meglepôen erôs érdeklôdés nyilvánult meg már induláskor a kezdeményezésünk iránt... a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációs és szakmai referense.. sportszakemberekbôl áll. Annak ellenére is. Ifjúsági és Sportminisztérium is. de . hogy nálunk viszonylag még kedvezôbbek a körülmények az átlagosnál. mégpedig ilyen sürgetô módon? Kálmán József: Meggyôzôdésem. hogy az elsô szakmai tagozat éppenséggel a kerékpár sportban alakult meg 2003 szeptember 24-én.. A mi példánk ösztönzésére pedig mind többen követhetik ugyanezt az utat. megjelenésében egyébként profi klubról. sôt nagyon is érthetô. az egyik jeles kezdeményezés az örvendetesen és következetesen gyarapodó taglétszám kísérôjelenségeként egyfelôl a szakmai csoportok formálódása volt sportági alapon.. a szülôket és a gyereket is. az ok. akik egymásra találtak ebben a szándékban . s Milyen perspektivában képzelik el tevékenységüket. s ezt az elsô ülésen el is fogadtuk: egy rövidtávú terv az azonnali teendôket jelöli meg. célunk. A sportág sorvadó statisztikáinak ismeretében is optimista vagyok.. a diák. s akkor gurul a szekér. hogy ekként országosan elismert. különösképpen annak Pedagógiai Kutatócsoportjával való együttes tevékenységünkre.. tenni a hazai kerékpársport felemelkedéséért. Oktatási-. . ahol edzô viszont egyáltalán nincs. Társaságunk alapfeladatának tekinti a hazai kerékpársportot érintô szakmai ajánlások kidolgozását.. s bár minden különösebb felhajtás.itt ülnek valamennyien s Hazai Györgyéknek nem sokat kellett gyôzködni bennünket.. Nem utolsó sorban jelentôs súlyt helyezünk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel. Hazai György szakedzô.a „drótszamár” még mindig egyfajta életforma kelléke. s Fülöp sporttárs a „Nem a szôlô sa vanyú” címû tömör írásában komor képet fest a kerékpározás magyarországi helyzetérôl.. mégsem elhanyagolható. s ez az alábbi több résztvevôs beszélgetésbôl is nyomban kitûnik. a primitív. s ennek hatására meg óhatatlanul egyre alacsonyabb a színvonal. Érdekes. mellettük testnevelô tanárokból. az olimpiai ötödik Szabolcsi Szilviáé és. Egyesületem. Mellesleg pénz sincs. mint Európa más országaiban. mint a mountain-bike. csinnadratta nélkül zajlott le. az ugyancsak hivatásos Rohtmer Balázsé? Hazai György: Egy-két fecske nem csinál nyarat. amelyek indokolják a sportág külön edzô társadalmának tömörülését... a Sportágfejlesztési Bizottság vezetôje. bár nem ennyire. s a megalakulásról és terveikrôl természetesen tájékoztatást kapott a Gyermek-. másrészt pedig a vidéki tagozatok igényének megjelenése mind több helyen.és szabadidôs sport specialistáit. ám mindazonáltal egyáltalában nem véletlen. Ebben a sportágban mindössze három szakedzô tevékenykedik. Nôi és Versenyzôi Bizottság. valamint Pucsok József Márton testnevelô tanár. akik hozzánk hasonlóan szeretnének segíteni. valamint a fogyatékkal élôk sportjának képviselôit is. s ennek jegyében. majd ezt a keserû megállapítást olvashattuk: „A kerékpársport Magyarországon meghalt.. versenyzôkbôl. hogy az olimpiai sportágakat figyelembe véve. nem kétséges. ugyanígy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Továbbképzô Intézete. a kerékpározást önzetlenül szeretô és szolgálni kívánó szakember. s az a dilettáns felfogás is. Olyanokból. A sportágban zajló szakmai munka hiányos. de hát mitôl is lenne?!.és kiadványunk úgyszintén . ír olyan. illetve kívánjuk gondosan megszervezni és mûködtetni: Edzéstudományi-. hogyan foglalható össze a programjuk? Vasvári Ferenc: Társaságunk jelenlegi és egykori kerékpáros edzôkbôl. s ez biztató a jövôre és a reánk váró elvégzendô munka tekintélyes volumene miatt is. valamennyi kerékpáros szakág tevékenységére kiterjedô szakmai tanácsadó testületté váljunk. s számos olyan szakosztály mûködik. vagy történetesen a franciák „népi” kultúráját ugyan nem érjük el. hollandok. Programunk két összefüggô. a MAKET (Magyar Kerékpáros Edzôk Társasága) elnöke. egy hosszú távú projekt pedig két olimpiai ciklust céloz meg. amelynek résztvevôi: Kálmán József. Sportmenedzseri-. tehát nyolc esztendôt ölel fel.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 53 Sovány esztendôk után megújulás? A Magyar Edzôk Társasága számára megkülönböztetett esztendô volt a 2003as. ideértve az utánpótlás edzôket. s A kerékpár kultúrában a dánok. hogy nálunk valamilyen oknál fogva kevesebb lenne a kiemelkedô tehetség. az Edzéstudományi Bizottság vezetôje. miszerint a fô hogy pénz legyen. A sportág valamennyi szakágának képviselôit szívesen látjuk. vagy BMX figyelemreméltó népszerûségnek örvendenek. A NUPI-val karöltve már kidolgoztuk ennek részleteit. a testület fôtitkára. Akadt néhány eltökélt. továbbá Fülöp Tibor alelnök. Új módszerekkel és programmal szükséges meghódítanunk az iskolákat. Kereteink között az alábbi kilenc bizottságot mûködtetjük.az alkalomhoz illô méltó lendülettel igyekezett a kerek évforduló évében. A szervezet . A huszonegyedik század sportfejlettségi szintjének ismeretében ez egyszerûen elfogadhatatlan. Tizenheten rajtoltunk. biztatott és együttmûködésérôl biztosított bennünket a Magyar Olimpiai Bizottság. akkor a szakosztályunk ismét elindulhat felfelé.. a KSI SE hajdan szebb napokat megélt szakosztályának helyzetébôl következtetni lehet az egész sportág helyzetére. Országos szövetségünk fôtitkára. s ha a kerékpáros balesetmegelôzést is propagáló kampányunk hatékony toborzónak mutatkozik. Versenybírói-. de idôben különbözô alapelképzelés szerint alakult ki.. Sportágfejlesztési-. s Melyek azok a nyilvánvalóan szak mai és egyéb okok. vagy inkább nem is létezik. azután Vasvári Ferenc. hazai viszonylatban sehol nincs olyan szakmai szegénység. szakedzô. Verebélyi Lajos üdvözölte a kezdeményezést. s már azóta is öt újabb taggal bôvült a gárdánk. ebbôl fakadóan erôsen leszûkülnek a kiválasztás lehetôségei. Alacsony a létszám. hogy hazánkban legfeljebb három név ismert: a profi Bodrogi Lászlóé. szinte megalázó versenyzési körülmények rôl. ahol egyáltalán nincs edzô. mint a kerékpározásban. nincs azután érdeklôdést felkeltô eredmény. Mi lehet a baj. Edzô-. Azt sem gondolhatjuk komolyan. Dokumentációs-. siker és népszerûsítés. ínség.

kemény munka vár ránk.hogy néhány hónap elteltével már mutatkoznak munkánk kezdeti eredményei. s nem kevesebb. és valakik csináljanak egy újat. egy pontos. nem várhatunk ölbetett kezekkel. Egyidôben mindezzel jelentôs és kézzelfogható változást óhajtunk elérni a szakemberek képzésében. hogy a beszélgetés minden kétséget kizáróan reményekre jogosító és hasznos témáiban már gyakorlati lépések is történtek. megpróbáltatással küszködô.. amelynek elsô példányait eljuttattuk Pais Péterhez és Somogyi Miklósnak. eredményesebben MÛKÖDÔT.54 MAGYAR EDZŐ de mivel senki nem tesz semmit. továbbképzésében és folyamatos tájékoztatásukban. de ez egyáltalában nem riaszt vissza bennünket. Pucsok József Márton: Az eszmecsere folyamán említett sportági diagnózis elkészítésére felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet szociológusával. Nyugodjék békében. hogy kezdetben nem sok támogatásra számíthatunk.... s Röpke két-három hónap alatt per sze valóban nem lehet csodát tenni. hogy egy régóta sok nehézséggel. S ha már az elôadásoknál tartunk. egy új alapokon elindított friss nemzedék felnevelése. évi pontos mun- s 2003/4 katerve. talán mondanunk sem szükséges. de a kifejezett anyagi segítség mint nyomatékosították . Oktatási Bizottságunk jóvoltából elkészült „A kerékpáros edzéstartományok” címû szakmai segédanyag. qqq A szakmai jellegû beszélgetés gazdag. mint tizenegy pontban találtunk kölcsönös kapcsolódási lehetôséget. másfelôl pedig mindenképpen elégedettnek kell lennünk azzal... A szövetségben és másutt is biztosítottak bennünket az erkölcsi háttérrôl.. becsvágyó és a szükséges képességekkel is megáldott eltökélt társaság. jóllehet a szövetséget illetôen erôsen elgondolkodtató.. Ebbôl a ténybôl.géndoppingról. így a temetésérôl is csak késôbb intézkednek. mire számíthatunk. s jelenleg is fôként szakmailag leszegényedett szövetség környezetében végre akadt egy fiatal. amelyik elhivatottságot érez a magyar kerékpársport feltámasztására. amely komplex szervezést.” Ön ezek közé az újak közé tartozik. jobbat. mintha egy országos sportági szakszövetség teljes programját osztották volna meg a kérdezôvel. az érdekvédelemmel.szemelvényként. vagy éppenséggel a fogyatékosokat célzó programokat is. ezek részletezése helyett azonban szeretném nyomatékosan kiemelni a marketing és PR munka fontosságát.. átfogó tartalma elkerülhetetlenül azt a benyomást keltette. kiemelt szerepet kap az utánpótlás nevelése. terjesztését jelenti. amelyben. részletes diagnózis készítése. csak mutatóban. Nincs kétségem .Informatika és kommunikáció a sportban .. kiadását. s milyen fô területeken mi az elképzelésük egy kicsit konkrétabban? Fülöp Tibor: Talán azzal kezdeném.. Elkészült a MAKET 2004.. Sorra venné. Hát ennyit . már ami az anyagiakat illeti. a Magyar Edzôk Társasága. közlekedés biztonsággal kapcsolatos teendôinket. a szponzori kör szélesítését és kapcsolataink kiépítését-ápolását a legkülönbözôbb számunkra fontos intézményekkel és szervezetekkel. A közelmúltban tárgyaltunk a Magyar Triatlon Szövetség elnökségével az együttmûködés lehetôségeirôl.. Sorolhatnám még pályázatokkal... mégsem óhajtunk messzemenô következtetéseket levonni.. ha már leteszünk valamit az asztalra.. mint amilyenek az iskolák... hogy miként látnak munkához. A már említettekkel együtt elsôdleges feladat a honi kerékpársport jelenlegi állapotának felmérése. végtére is elsôsorban edzôi szempontok vezetik edzôi társaságunkat tevékenységében. Nemzeti Sportszövetség..Tudjuk. Néhány mondattal azért bizonyára érzékeltethetô.Hazai György kollégám „ Az informatika felhasználása a kerékpár sportban” címmel tarthatott elôadást. Jómagam október végén „Sport-genomika” címmel tarthattam elôadást a Semmelweis Egyetemen a doppingról... felvilágosítást és a hazai. Gallov Rezsô . Mindezzel egyetemben egyfajta offenzívát kell indítanunk az írott és az elektronikus médiák teljes körében a sportág hatékony országos népszerûsítése érdekében. a pályaválogatott keret edzôinek.. Ennek alapján kidolgozhatjuk a sportág részletes fejlesztési koncepcióját. a NOB támogató elismerése eredményeként december 3-án a szervezet országos konferenciáján . valamint nemzetközi szakmai anyagok gyûjtését. pontosan tudtuk és tudjuk.majd csak azt követôen kerülhet sorra..ismerve társaim elszántságát és képességét . a MOB..

Szakmai programunk más területen is kedvezô visszhangra talált: több sportszakmai testület is kifejezte együttmûködési szándékát társaságunkkal. Befektetett eszközök I. valamint érdekvédelmének a fontosságát. szakmai és etikai érdekeinek fokozottabb védelme. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. Fejlesztési programunk talán leglátványosabb. a Magyar Olimpiai Bizottság pedig 500 000. a 2002. mint a legmagasabb szak- mai elismerést. Eredményeinket azonban alig néhány hónap alatt nem tudtuk volna megvalósítani. dr. elnök .Ft-tal. Ormai László elnök s. s nem támogatta volna anyagilag is elképzeléseinket. az I.k. a rendelkezésre álló néhány hónap alatt is számottevô eredmények születtek. Saját tôke I. Az elért eredményekben kulcsszerepe volt azoknak a szervezeti és személyi változásoknak. valamint a taglétszám jelentôs növelése áll. amelyek a titkárság és a szerkesztôség irányításában történtek. Kötelezettségek I. Ifjúsági és Sportminisztérium 3 400 000. és a Mesteredzôi díjat. Dr. A szakmai értékekre pedig azok a kongresszusi és kongresszus utáni észrevételek utalnak. évi közhasznú tevékenységérôl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Ormai László s. december 3-ai közgyûlése jóváhagyta. továbbá szakmai. szemben a rövid szervezési idôvel. KÖVETELÉSEK III. a másik oldalról pedig a kiszolgáltatott edzôk szervezett szakmai érdekvédelmének idôszerûségét hangsúlyozzák. INDULÓ TÔKE II. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. November 4-én rendeztük meg az év legfontosabb eseményét.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 55 A Magyar Edzôk Társaságának 2002. Örvendetes.k A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának mérlege 2002. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A tétel megnevezése Nyitó adatok E Ft-ban Elôzô Záró év(ek) módosításai d e 0 0 678 b A. TARTALÉK E. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Források összesen c 210 210 11 11 221 193 201 -8 678 678 667 -17 684 28 28 221 11 11 678 Budapest 2003. hogy 2002 a fordulat éve volt a társaság életében. hogy az új belépôk zöme a fiatalabb edzôi generáció körébôl kerül ki. Szakmai körökben kedvezô fogadtatásra talált a Magyar Edzô tartalmi és formai korszerûsítése és a nyitás a labdarúgás és az utánpótlás-nevelés irányába! Nem kevésbé jelentôs eredmény. módszertani folyóiratában – a Wesselényi Sportközalapítvány anyagi támogatásával – megjelentette mind a három MOB konferencia elôadásainak anyagait. Országos Edzôi Kongresszust „a szakma jövôje” fô téma köré csoportosítva. amelynek középpontjában az edzôk és sportoktatók szakmai képzettségének fejlesztése.. Az érdeklôdés másik jele a kiállítók nagy száma volt. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. képzésének és továbbképzésének. Tamás István fôtitkár s. Összefoglalóan megállapíthatjuk. PÉNZESZKÖZÖK Eszközök összesen C. Dr.k. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY D. december 1. TÔKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. Nemzetközi Erôfejlesztési Konferencia elôkészítésében. hogy sikerült jogaiba és az ôt megilletô értékrendbe visszahelyezni a Mesteredzôi Kollégiumot.Ft-tal támogatta. IMMATERIÁLIS JAVAK II. Annak ellenére. amely kedvezô kiindulási alapja lehet a következô évek fejleszté- si elképzeléseinek. amelynek létét az elôzô években komoly veszély fenyegette. A MET 2002. ÉRTÉKPAPÍROK IV. A májusban kidolgozott és a MET elnöksége által június 19-én elfogadott fejlesztési koncepció megvalósítását 2002-ben a Gyermek-. Céltartalékok F. ha a GYISM – együtt a MOB és a Wesselényi Sportközalapítvánnyal – nem ismerte volna fel az edzôk szakmai összefogásának. s a társaság jövôje szempontjából legbiztatóbb mérôszáma a taglétszám minden várakozást felülmúló emelkedése: a június végi 384es taglétszám az év végére 671-re nôtt. elsônek a Nemzeti Sportszövetség kötött velünk együttmûködési megállapodást. KÉSZLETEK II. A tanácskozás iránt váratlanul nagy érdeklôdés mutatkozott 471 regisztrált résztvevôvel.. A társaság eredményesen közremûködött a MOB által kezdeményezett edzôtovábbképzô konferenciák szervezésében. Forgóeszközök I. évi mérleggel és eredmény-levezetéssel a társaság 2003. amelyek egyrészt visszaigazolják a korszerû és versenyképes ismeretszerzés fontosságát. évi közhasznúsági beszámolója A társaság 2002 második felében indította azt a középtávú stratégiai fejlesztési programot. a III. hogy ez az állami támogatás az év második felében realizálódott.

Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 1.670 4. sportfinanszírozási stb. Adózás elôtti eredmény -8 684 I. testnevelô tanári végzettséggel rendelkeznek.+9. Összes tevékenység költségei (13. edzéstervezés.623 E.és sportág-igazgatási.798 D. s 2003/4 adatok E forintban Elôzô év Elôzô év(ek) Tárgyév helyesbítései A.sorok) 1. problémák megoldásához. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 7. sorok) 0 0 1. sorok) 0 0 6. Személyi jellegû ráfordítások 189 Bérköltség 75 Megbízási díjak 40 Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb kifizetések Személyi jellegû költségek közterhei 74 B. A szervezet nyitott mindazon személyek számára.900 a) alapítótól 0 0 b) államháztartás más alrendszerétôl 861 3. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (14.-8. jelentôs esemény a társaság életében. Tagdíjból származó bevétel 97 280 5. vagy bármely fokozatú edzôi. Harsányi Lászlót. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. Nem cél szerint (vállalkozási) tevékenység költségei 0 0 2.56 MAGYAR EDZŐ A Magyar Edzôk Társasága közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 2002. s a példamutató kezdeményezés után joggal remélhetô egy országos hálózat kialakítása. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 524 0 4. hogy tagjainak a MET által biztosított szakmai információkon túl további lehetôségeket nyújtson a tagok által igényelt sportszakmai.670 4. Anyagjellegû ráfordítások 302 C.900 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 C. december 3-i közgyûlése Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A tétel megnevezése Megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete 2003. a MET elnökségi tagját választották meg.a MET elsô területi szervezeteként megalakult a Baranya Megyei Edzôk Szervezete (BMESZ). Vállalkozási tevékenység bevétele (10. Harsányi László címére (7624 Pécs. Ormai László s. sportoktatók szakmai és etikai-jogi érdekeinek védelmében tenni kívánnak. Ifjúság útja 6. Harsányi László által kezdeményezett és létrehozott húsztagú testület azzal a céllal alakult. a következô ülésére március valamelyik hétfôi napján 17. ráfordítások 3. A testület negyedévenként ülésezik. Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések 85 0 H.00 órai kezdettel kerül sor.593 4. Ehhez kérjük és várjuk mindazoknak az edzôknek a kezdeményezô és szervezô munkáját. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 861 3. akik edzôi munkát végeznek.114 E.798 1. A MET Baranya Megyei Edzôk Szervezetének alapító tagjai: Harsányi László dr atlétika Gáspár Gábor atlétika Nagy Csaba labdarúgás Bayer Ferenc labdarúgás Nagy Ervin labdarúgás Halász Barna atlétika Fáskerti Gábor úszás Kiss Melitta lovaglás Rónai István labdarúgás Mészáros Ferenc labdarúgás Kaufmann Gábor torna Tigyi Imre labdarúgás Kovács Lajos labdarúgás Tallósi István labdarúgás Faltysné Ujvári Anna táfutás Nagy Tamás labdarúgás Schneider Gábor labdarúgás Bársony József karate Szentedrei Áron kosárlabda Viczay Alajos súlyemelés . Összes bevétel (1. A MET elsô területi tagszervezetének megalakulása minta értékû.593 4.k.20. Sor) 1.114 F. vagy faxon a 72-501-519 számon) lehet eljuttatni.+14. szakirodalom beszerzése. A javaslatokat dr. Az alakuló ülés részvevôi a szervezet vezetôjének dr. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest. sorok) -8 684 Tájékoztató adatok(E Ft-ban) A. sorok) 1. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.-11.114 G. Egyéb költségek. edzésbemutatók. Tárgy évi eredmény (19. Értékcsökkenési leírás D. illetve közzététele témákban). sport. EU és a sport.-15.593 4. Dr. Adófizetési kötelezettség 0 0 J. Az összejövetel tárgya a tagok javaslata alapján alakul ki (pl. és a szervezet céljait elfogadják. Közhasznú tevékenység költségei 1. A dr. elnök Jóváhagyta a Magyar Edzôk Társaságának 2003. 2003. december 20-án Pécsett . december 1.. akik az edzôk. Egyéb bevétel 188 618 B.

sulinet.„Sport és mûvészet” képzômûvészeti kiállítás megtekintése 10. regisztráció 08.40 óra: 10.30 óra: Dr.” 16. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottsága A konferencia rendezôje: Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium. Pelcsinszki Boleszláv úr – Békés Megyei Közgyûlés alelnöke 08. Kelemen Endre egyetemi docens – ELTE Testnevelési és Sportközpont vezetô Téma: „A Janus arcú tehetség. nap Levezetô elnök: 7. Lénárt Ágota egyetemi docens – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Téma: „Sportpszichológiai felkészítô programcsomag tehetséges tanulók számára.35 óra Szünet Támogatja 16.00 óra: Mocsai Lajos nôi kézilabda válogatott szövetségi kapitány a Magyar Edzôk Téma: „Válogatott kézilabdázó nôk lélektani felkészítése.15 óra: Dr.” 13. 5600 Békéscsaba. Gyetvai György tanszékvezetô fôiskolai tanár – SZTE JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgató Téma: „Az iskolai testnevelés és sport szerepe a tehetséges tanulók kiválasztásában.30 óra: Dr.40 óra: 11.” 11. 08.40 óra: 12. 2004. szállásfoglalás.55 óra: Dr.” 09.00 óra: 12.00 óra: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékeinek mûsora 18.Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Testnevelés-elmélet és Pedagógiai Tanszék Téma: „Sport és mentálhigiéne.40 óra: Megnyitó – Dr. E-mail: suli4424@szolnok.00 óra: 9. magyar olimpiai aranyéremrôl?” Konferencia zárása Laduver Ferenc igazgató . A konferencia védnökei: Védnökök: Békés Megyei Képviselô-testülete Önkormányzati Hivatala Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet Magyar Sporttudományi Társaság SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika. Pucsok József professzor – Országos Sportegészségügyi Intézet fôigazgató helyettes Téma: „A XXI.10 óra: Ebéd 14. Ebéd – hazautazás.30 óra: Laduver Ferenc Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium igazgató – üdvözlô beszéde és az intézmény rövid bemutatása.: 06-66/459-366. Szabó Tamás prof.50 óra: Dr.” 14.Kós Károly Szakképzô Iskola igazgatója Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének elnöke Reggeli Lukács József – mesteredzô Békéscsaba Hungarotel Torna Klub Téma: „Miben más a nôi tornászok pszichológiai felkészítése?” Verebes József – labdarúgó mesteredzô Téma: „A pozitív mentalitás a siker kulcsa.” (Tatiosz) Tervezett program 1.s 2003/4 MAGYAR EDZŐ 57 ORSZÁGOS SPORTSZAKMAI KONFERENCIA Sporttehetségek és élsportolók pedagógiai-pszichológiai felkészítése BÉKÉSCSABA.50 óra: Társaság! Kovács Géza .30 óra: Dr. Petrekanits Máté – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Terhelésélettani laboratórium vezetô Téma: „Az élettani és pszichológiai felkészítés összefüggései. – Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézet fôigazgatója Téma: „A tehetséggondozás irányai napjainkban.” Novotny Zoltán sportriporter Magyar Rádió Téma: „Miért nem közvetíthettem a 150. a sport iránti attitûd kialakításában.20 óra: 12. Gombocz János tanszékvezetô egyetemi tanár .” 10. a kiválóság a jövônek. Györe István fôorvos OSI Társasága Téma: „Életkor és terhelésadaptáció.” 15.” Skaliczki László – férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitány Téma: „Az egyéniség formáló szerepe a közösség alakításában.40 óra: Dr. század doppingja.hu „A jó a mának szól.30 óra: Vacsora – kötetlen beszélgetés – szórakoztató zene Sporttudományi 2.30 óráig: Beérkezés. Lencsési út.20 óra: Szünet Magyar 18. nap Levezetô elnök: Laduver Ferenc igazgató 08.10 óra: Szünet .” Szünet Balczó András – világ és olimpiai bajnok öttusázó Téma: „Felkészülésem és versenyzésem legfontosabb tapasztalatai.” 11.30 óra: 9.10 óra: Dr. Mészáros Tamás tanszékvezetô egyetemi tanár – SZTE ÁOK Ortopédiai Klinika. az MTA SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sporttudományi Munkabizottságának elnöke Téma: „A csont és ízület évtizede. március 5 . 136 Tel/fax. .” 12.” és a 17.20 óra: 10.50 óra: Dr.6.

A dokumentumok azonosításához kérjük az összes információt megadni (könyvtár-. pl. (1983): Training und Trainingslehre in Deutschland. 2. A dokumentumokat “stílus” alkalmazása nélkül Word 6. Schorndorf. Az új bekezdések a sor elején kezdôdjenek. 3. Ez alatt a tanulmány (kifejezô. a könyv címe (eredeti nyelven). Verlag Karl Hofmann. TIFF. fájl-. az ábrákat sokszorosításra alkalmas nyomaton és formátumban (JPEG.). Pl: Carl. 298 p. A kézirat gépelt terjedelme az 5. ábra /Térd feszítés. azaz a táblázatok és ábrák a szövegtôl függetlenül is érthetôk. a táblázatokat szintén Word 6. – Bärtsch. A szöveg közben a hivatkozás a szerzô(k) nevével és az évszámmal történjen. K. Az összefoglalókat követô tanulmány szövegét célszerû bevezetésre. A táblázatokat és az ábrákat számozással és címmel kérjük ellátni. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betûnagysággal. az eredményekre.0-ás formátumban. vagy e-mail-en. a megbeszélésre és a következtetések fejezetekre tagolni. szimpla sortávolsággal. a lapszám.44-es floppylemezen. Az irodalomjegyzékben folyóiratnál: a szerzô(k) neve. Az ezeken esetleg feltüntetett jelek. A szerkesztôség . Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzônek a nevét és levelezési címét (e-mail címét). a kiadó neve. 43-48. alatta az intézet. rövidítések magyarázata is szerepeljen.58 MAGYAR EDZŐ s 2003/4 Közlési feltételek A Magyar Edzô. a terjedelem: kezdô és befejezô oldalszám szerepel. a folyóirat neve. Friedmann (1999). városa. ábra). EPS) elmentve kérjük. A táblázatokat és ábrákat a szövegtôl elkülönítetten. a mû címe eredeti nyelven. táblázatok a 3 gépelt oldalt lehetôleg ne haladják meg. hajlítás). az ábrák. Times New Roman betûtípussal gépelve kérjük elkészíteni. Leistungssport. értelmezhetôk legyenek. Az összefoglaló tartalmazza a kérdésfeltevést. de minél rövidebb) címe következzen nagy kezdôbetûvel és kis betûkkel folytatva. Emellett kérjük az anyag megküldését számítógépes adathordozón is: 1. A táblázatok. P.: Friedmann. táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 1 példányban mellékelni. a megjelenés éve. az eredményeket és a következtetést. (1999): Möglichkeiten und Grenzen des Höhentrainings im Ausdauersport. és ezt sorkihagyás (ne behúzás) jelezze. intézmény nevét kérjük megjelölni.0-ás formátumban. alatta a kulcsszavakkal (maximum 5). esetleg a könyv utolsó számozott oldalszáma. munkalapnév stb. 1. A kéziratokat egy példányban. A táblázatok és ábrák helyét kérjük a szövegben megjelölni (pl. a Magyar Edzôk Társaságának módszertani és továbbképzô folyóirata évente négy alkalommal jelenik meg. Maximum 20 soros összefoglalót kérünk. A lábjegyzetek a szöveg végére kerüljenek. ábrák címét kérjük megadni (Pl. Könyvnél: a Szerzô(k) neve. Pl. a megjelenés éve. Az elsô oldal a szerzô(k) nevével (“dr” és egyéb cím vagy beosztás megjelölése nélkül) kezdôdjön. akit az esetleges érdeklôdôk további információkért megkereshetnek. a módszerekre. B.